High Life NL 11-01

Page 1

#01-2011 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor growers en blowers20 jaar Highlife! Jullie hebben een historisch nummer in jullie handen. Kijk maar eens op de zijkant van dit nummer. Ja, daar staat het dus echt. Lees met ons mee; ‘Highlife verschijnt twaalf keer per jaar. Jaargang 20, nr 1, Januari 2011. Gratis.’ En daar zijn we behoorlijk trots op. Twintig jaar is niet niks natuurlijk. We gaan er la-

graag even naar Maastricht of Tilburg of in andere

ter dit jaar daarom ook nog uitgebreid op terugkij-

plaatsen in Nederland komt om lekkere wiet te ko-

ken. Dat willen we ergens in de zomer gaan doen.

pen, mag dat straks niet meer. Karel: ‘En zo komt

Dan lezen jullie in een mooi jubileumnummer al-

het dat ik mij na 30 jaar moet voorbereiden op een

les over de roemruchte geschiedenis van Highlife.

droevig afscheid van Nederland. Ik heb er heerlijke

We blikken terug op de ontstaansgeschiedenis van

tijden beleefd, veel kunst en cultuur opgesnoven, de

de eerste en enige glossy over en voor growers

verstandigste en meest openhartige mensen van de

en blowers. De eerste nummers, de opkomst en

wereld ontmoet, maar dat is nu allemaal voorbij?”

groei van de cannabisbranche, de professionalisering van de sector, de Highlife Hennepbeurzen, de

Laten we hopen van niet. De race rond de wiet-

Highlife Festivals, de Highlife Cups, en ga zo maar

pas is nog niet gelopen. Wellicht gaat het gezond

door. Wij gaan er een supermooi nummer van ma-

verstand nog overwinnen en beseffen de verant-

ken, en zullen binnenkort ook jullie hulp daarbij

woordelijke politici dat een wietpas averechts zal

inroepen. Jullie mening telt, ga daar maar van uit.

werken. De straathandel zal welig gaan tieren. Niet

In een komend nummer meer hierover.

alleen in de zuidelijke provincies van Nederland, maar ook in grote steden als Amsterdam, waar

Maar laten we het nu even over dit nummer heb-

jaarlijks miljoenen toeristen coffeeshops bezoeken.

ben. Want ook deze keer staat jullie eigen Highlife

Zelfs het Nederlands Bureau voor Toerisme & Con-

boordevol cannabisnieuws. Het zal jullie niet ver-

gressen waarschuwde voor de negatieve gevolgen

bazen dat we het verschijnsel wietpas onder de

van de invoering van de wietpas, evenals het lokale

loep nemen. Nog even kort over die wietpas; de

Amsterdam Toerisme & Congres Bureau.

regering denkt door de invoering van een wietpas de drugscriminaliteit een halt toe te roepen. Totale

Goed, genoeg over die wietpas. Wat staat er bij-

onzin natuurlijk, want met die wietpas draaien ze

voorbeeld allemaal verder in dit eerste nummer

de voordeur van de coffeeshop nog meer op slot,

van 2011? Zoals jullie op de cover al hebben gezien

terwijl het juist om de achterdeur gaat. Bijna iedere

laten we Jules Deelder uitgebreid aan het woord

criminoloog of drugsspecialist heeft het kabinet ge-

over jazz, blowen en nog veel meer. Verder be-

adviseerd om niet zo’n wietpas in te voeren. Maar

zochten we ‘De Zwarte Ooievaar’, het clubhuis van

de wietpas lijkt net als indertijd de Betuwelijn een

Haagse Sjonnie. Dit vanwege weer zo’n ander dom

prestige-object te worden, argumenten tellen niet

project van de overheid, namelijk de verspreiding

meer of worden verdraaid.

van 15.000 wietgeurkaarten in Den Haag en Rotterdam. Het is dan de bedoeling dat iedereen zijn

Columnist en wetenschapper Nicole Maalsté schrijft

buren gaat verraden, als daar een paar wietplanten

in dit nummer een erg lezenswaardige column over

staan. Jullie kunnen wel raden wat Sjonnie van dat

die invoering van de wietpas. Erg aanbevolen! De

idee vindt! Ook aandacht voor een onderzoek van

vaste rubriek De Stelling gaat ook over de wietpas.

een econoom, die uitrekende dat legalisering van

En onze Belgische correspondent, Karel Michiels,

cannabis ons land jaarlijks bijna een miljard euro

kan het ook niet laten. Terecht, want Karel, die

op zou kunnen leveren. En nee, wees niet bang, dat is niet allemaal extra accijns die we moeten betalen, maar vooral geld dat we besparen omdat we niet meer de helft van alle politiecapaciteit aan het opsporen van wietplantages besteden. Deze onderwerpen, en nog veel meer, bezorgen jullie naar wij hopen weer veel leesplezier. En, vergeet niet, over een maand zijn we er alweer. Met de maandelijkse uitgave van Highlife houden we jullie voortaan nog beter op de hoogte van het actuele wietnieuws. Wij hebben er zin in, we hopen jullie ook!

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

Rob Tuinstra

301 11

24

34

Jules Deelder is al sinds lange tijd de Nacht-

Dat hiphop nogal een mannenwereldje is valt

burgemeester van Rotterdam. Sommigen

moeilijk te ontkennen. Toch zijn er altijd al vrou-

kennen hem van zijn dichtbundels of boe-

wen geweest die in dat machowereldje hun eh...

Forum verscheen eind vorig jaar een artikel

ken. Anderen vooral als aanprijzer van een

mannetje hebben gestaan, en dat nog steeds

van econoom Martijn Boermans, die schreef

vloeibaar wasmiddel. Maar hij is ook be-

GRHQ 'H ¿OPGRFXPHQWDLUH 6D\ 0\ 1DPH GLH

dat legalisering van de achterdeur de Neder-

faamd als jazzverzamelaar en samensteller

onlangs ook op dvd verscheen, zet de kanjers

landse staat 850 miljoen euro per jaar kan

van een reeks jazzcompilaties, waarvoor

HYHQ ÀLQN LQ KHW ]RQQHWMH

opleveren. Een interessante stellingname

Deelder spreekt

37

Say My Name

Legalisering levert veel geld op In het Engelstalige tijdschrift Amsterdam Law

hij zelfs een Edison won. Onder het genot

vanuit onverwachte hoek. Voldoende aan-

van een glas cognac praat de tafelheer over

leiding voor Nicole Maalsté om eens te gaan

jazz, blowen en andere geneugten.

kijken hoe hij dit heeft berekend.

44

52

68

pH is geen eenvoudig begrip. Toch is het

Black Light kunstenaar Jeroen Bos komt uit

Enige tijd geleden trokken enige avon-

aanhouden van een juiste pH-waarde in het

Haarlem, maar verhuisde op zijn vijftiende

turiers richting het Hoge Noorden voor

voedingswater en in het substraat minstens

naar Den Bosch. Grappig natuurlijk om in

een arctische expeditie door steenkoud

zo belangrijk als de rol van de EC. In een

dezelfde stad te wonen als zijn wereld-

Groenland.

tweeluik wordt eerst de theorie achter pH

beroemde naamgenoot, schilder Jeroen

trektocht door een Wonderlijke Witte We-

uitgelegd. In het volgende nummer worden

Bosch. “Mijn ouders vonden zijn schilde-

reld vol weerbarstige weergoden. Geflan-

de mogelijkheden van de pH-waarde in het

rijen goed en hebben me daarom deze

keerd door hondensledes met lokale Inu-

medium, het meten ervan en eventueel het

voornaam gegeven.” Peter van Sparrentak

LW JLGVHQ HQ WLHQWDOOHQ KXVN\¶V $YRQWXULHU

corrigeren besproken.

sprak met de huidige Jeroen Bos.

Mike de Leede doet verslag.

Features:

Ask Ed

73

%HOJLs

Review

85

Film: Smokescreen

67

Wietfoto

90

De eerste keer

95

Film: Grabbelton

96

Alles over pH

Jeroen Bos

Deelder spreekt

24

High Times Cannabis Cup in beeld

32

6D\ 0\ 1DPH

Legalisering levert veel geld op

37

Nieuw: High Gadgets

48

Jeroen Bos in Black Light

Rubrieken:

Avontuur in Groenland

Voorwoord

3

52

Inhoudsopgave

5

Serie mediwiet: Kees Hoogland

65

Nicole Maalsté

Avontuur in Groenland

68

Gegijzeld door de Taliban

76

'RZQORDGLQJ 7LPRWK\ /HDU\

& 0DQ

Joints in Japan

88

+LJK :HLUGQHVV Brievenrubriek

Kweek:

een

adembenemende

En verder:

3ULMVYUDDJ SV\FKHGHOLVFKH GYG

6

Nieuw: Blowbandje

20

Flash

7

'H 6WHOOLQJ :LHWSDV VFKLMQRSORVVLQJ"

André Beckers

8

De Zwarte Ooievaar

30

:LHWJHXUNDDUW

Nina Hagen

46

22

Cannabis Circus

64

Dierenbescherming of dierenleed?

80

Portret van een blower

23

9HUVWRSSLQJHQ LQ EHZDWHULQJVV\WHPHQ 42

Suicide girls

40

Alles over pH

44

Muziek terwijl u blowt

50

57

&XOW¿OPKHOGHQ -DPHV *DQGRO¿QL

Jorge Cervantes

Voor

En nog veel meer...

5


Column

Science shopping Vijf jaar geleden heeft de gemeenteraad in Maastricht een motie aangenomen om een deel van de Maastrichtse coffeeshops naar de grens te verplaatsen, om zo overlast te verminderen. In Venlo werd het verplaatsen van twee coffeeshops naar de grens enkele jaren geleden een groot succes. In Maastricht wil het zogenoemde ‘spreidingsplan’ er maar niet door heen komen. Daarbij komt dat de nieuwe burgemeester van de Romeinse stad bang is dat de Belgische buurgemeenten procedures gaan aanspannen. En nu wordt er sinds enige tijd ook nog eens stevig gebakkeleid over de invoering van een wietpas. Als die wordt ingevoerd mogen buitenlanders sowieso geen coffeeshop meer in en wordt het spreidingsplan overbodig, stellen voorstanders van de wietpas.

we beter overlaten aan politici die nog nooit een voet in een coffeeshop hebben gezet. Zoals de VVD woordvoerder die vol overtuiging uitroept: ‘Alcohol is een genotmiddel, maar wiet is een drug.’ Die weet duidelijk waar hij het over heeft….

Schijnbeweging Even later overdenk ik het voorval met de ambtenaar. Ik zou niet geloofwaar-

De raadsleden zijn het zat. Vertwijfeld

komsten van het onderzoek bevallen de

dig zijn in zijn ogen. De burgemeester

merkt een raadslid tijdens een raadsver-

burgemeester niet helemaal, en daarom

en ambtenaren die de wil van de volks-

gadering half december op: ‘Al die obsta-

moet het over. Misschien dat een ande-

vertegenwoordiging met volle overgave

kels brengen ons niet waar we willen zijn.

re universiteit wel tot een ander oordeel

negeren en precies het tegenoverge-

Wij willen het spreidingsplan’. Een ander

komt. Laten we het een soort science

stelde erdoor heen aan het drukken zijn

raadslid roept: ‘Er moet nú iets gebeuren’.

shopping noemen: net zolang onderzoek

zouden wel geloofwaardig zijn? Ik heb er

laten doen tot de politiek gewenste resul-

als onderzoeker moeite mee dat ik met

De nieuwe burgemeester begrijpt het

taten in beeld komen. Maar de gemeen-

belastinggeld op verzoek van Maastricht

niet. Maastricht kan een miljoen euro uit

teraadsleden laten zich niet overtuigen:

een onderzoek doe dat vervolgens in een

Den Haag krijgen om een wietpas in te

‘De wietpas is een heilloos spoor. We zijn

la verdwijnt, omdat de uitkomsten een

voeren en de effecten daarvan te meten.

aan het lijntje gehouden! We wilden de

paar ambtenaren en een burgemeester

Waarom doen de gemeenteraadsleden

achterdeur geregeld hebben en krijgen de

niet zinnen. Ik vind het als onderzoe-

dan

wietpas’, roept iemand.

ker en als burger zeer ongeloofwaardig

zo

moeilijk?

Gemeenteraadsleden

dat een opdrachtgever bij verschillende

schetsen hun twijfels. Het Europese Hof staat de wietpas dan wel toe, maar dat

Wat is hier aan de hand? Waarom wil de

wetenschappers gaat zoeken naar een

betekent nog niet dat de Raad van State

burgemeester coûte que coûte een wiet-

waarheid die hen meer aanstaat. Vooral

daarin meegaat. Ook kleven er allerlei na-

pas? Wordt deze burgemeester net als zijn

als ze daarbij die aangename waarheid

delen aan de wietpas. Het vergroot de il-

collega Van Gijzel in Eindhoven stevig on-

als de enige waarheid presenteren. Dat

legale markt en er is geen geld voor meer

der druk gezet door Den Haag?

is politiek, ik weet het. En toch heb ik het er even moeilijk mee.

politie om de overlast die dan ontstaat tegen te gaan. De burgemeester houdt vol.

1D DÀRRS YDQ GH YHUJDGHULQJ ELMW HHQ

Ze kunnen toch gewoon alvast beginnen

Maastrichtse ambtenaar me toe dat ik

De problemen binnen de cannabiswereld

met een onderzoek om de effecten van de

mijn geloofwaardigheid als expert aan

zijn groot. Invoering van een wietpas is

wietpas in kaart te brengen?

het verliezen ben. Er wordt over me ge-

een heilloos spoor! Een schijnbeweging om

praat in Den Haag, zegt hij op bezwe-

de aandacht af te leiden van een zaak die

rende toon. Ik zou me voor het karretje

veel meer aandacht nodig heeft: de ach-

laten spannen van verkeerde politieke

terdeur. Ik besluit om de morele schoffe-

Even daarvoor heb ik een presentatie ge-

partijen en de cannabisbranche. Met

ring van de ambtenaar niet mijn lust naar

houden over het onderzoek dat wij voor

andere woorden: experts worden niet

waarheidsvinding te laten bederven. Ster-

Maastricht hebben gedaan naar de ef-

geacht hun mening te geven. Weten-

ker nog: als ik de Latijnse spreuk Scien-

fecten van een aantal maatregelen om

schappers moeten alleen artikelen en

tia vincere tenebras (door wetenschap de

coffeeshoptoeristen te weren. Een van

rapporten schrijven en zich ver weg

duisternis overwinnen) tegenkom besluit ik

die maatregelen was de wietpas. De uit-

houden van de discussie. Dat kunnen

die tot mijn nieuwe strijdkreet te maken.

‘Heilloos spoor’

6


Amerikaanse tieners blowen meer Steeds meer Amerikaanse tieners roken wiet. Ruim 6 procent van de 17- en 18-jarigen blowde vorig jaar regelmatig, en dat is bijna een procent meer dan een jaar eerder. Van de de 15- en 16-jarigen zei 3,3 procent regelmatig marihuana te gebruiken: een toename van 0,5 procentpunt. Het aantal 13- en 14-jarige blowers groeide naar 1,2 procent. De cijfers vallen slecht bij de Amerikaanse rege-

“Het is troep”

ring. In mei vorig jaar liet men nog weten het wietgebruik bij de jeugd de komende jaren met 15 procent te willen terugbrengen. Volgens de onderzoekers zou de campagne voor de legalisering van cannabis in Californië de interesse in blowen hebben aangewakkerd.

Luisteraars naar het radioprogramma Kamerbeed van de TROS moesten in december even slikken, toen ze het nieuwe CDA-kamerlid Sabine Uitslag hoorden foeteren over cannabis en coffeeshops: “Het is troep. De THCwaarde van die drugs is heel hoog. De softdrugs worden steeds harder en zijn veel te makkelijk te verkrijgen. Als-

Sluiting werkt niet echt

of het niet schadelijk is. We moeten de shovel afsturen op alle coffeeshops.” Ook het CDA-Kamerlid Coskun Çörüz vertelde later niet echt een fan van de coffeeshop te zijn:

In 2009 werden in Rotterdam zestien coffeeshops ge-

“Ons streven is altijd geweest: nul coffeeshops. Het CDA

sloten omdat ze te dicht bij scholen stonden. Hiermee

stond lange tijd alleen, maar de neuzen beginnen nu

moest voorkomen worden dat scholieren cannabis zou-

dezelfde kant op te wijzen. We kunnen er hopelijk nog

den gebruiken. Bureau Intraval deed in opdracht van de

deze kabinetsperiode voor zorgen dat alle coffeeshops

gemeente Rotterdam onderzoek naar de effecten van

verdwijnen. Dit is hét kabinet dat daarvoor moet zorgen.”

de sluiting van deze coffeeshops. En wat blijkt? De aard en omvang van het softdrugsgebruik zijn niet of nauwelijks veranderd. Jongeren kopen nog steeds softdrugs. Ze komen meestal indirect aan softdrugs, onder meer via vrienden, woonadressen of gewoonweg op straat.

Handtekeningen gezocht

De sluiting van coffeeshops heeft hier dus geen invloed op. De voorgenomen maatregel van het kabinet om de

Op de site www.petities.nl kun je een petitie ondertekenen

afstand tussen coffeeshops en scholen van 250 naar

die opgesteld is door de Stichting Drugsbeleid. De petitie is

350 meter te verruimen is en blijft dus onzinnig.

een verzoek aan de regering om drugs te reguleren. Volgens de Stichting Drugsbeleid veroorzaakt het huidige drugsverbod minstens de helft van alle criminaliteit in ons land: ‘Dat kost ons miljarden, maar drugs zijn overal verkrijgbaar en het gebruik neemt eerder toe dan af. Zo’n 800.000 consumenten gebruiken drugs, maar er is geen enkele kwaliteitscontrole. Wij, verontruste burgers, constateren dat er een betere oplossing is: regulering. Dat wil zeggen, het toestaan van productie, verkoop en bezit, met strikte regels voor een zo gering en veilig mogelijk gebruik. Regulering maakt de gezondheidsrisico’s beheersbaar, dringt de criminaliteit met tientallen procenten terug en bespaart miljarden.’ Ben je het hiermee eens, ga dan naar www.petities.nl en typ bij de zoekvraag drugsregulering in. Meer info vind je op www.drugsbeleid.nl

7


Meld Misdaad Anoniem In Highlife nummer 2 van 2008 beweerde ik dat het de politie niet is toegestaan om op basis van per telefoon verstrekte anonieme informatie een woning tegen de wil van een bewoner te betreden. Hoe zit dat vandaag de dag? Wat gebeurt er met die vele duizenden telefonische meldingen, die bij het meldpunt “Meld Misdaad Anoniem” binnenkomen?

kenen, het huis niet was beschreven en het aantal planten leek te zijn gebaseerd op een ruwe schatting. Naar mijn mening is in zo’n geval sprake van een grote foutNDQV 'H 2I¿FLHU YDQ -XVWLWLH ZDV KHW PHW

Voor alle duidelijkheid zal ik eerst een on-

Heb je als bewoner een andere mogelijk-

mij eens en vorderde na het horen van

derscheid maken tussen twee verschillende

heid? Ja, je kunt de politie de toegang tot

mijn pleidooi alsnog vrijspraak.

situaties. Een woning kan door de politie

je woning weigeren. Dat doe je door de

worden betreden met toestemming van de

woorden uit te spreken: “Ik wil niet dat u

bewoner of tegen de wil van de bewoner.

mijn woning binnenkomt, u krijgt geen toe-

Feitenrechter

Voor juristen is dit een belangrijk verschil.

stemming van me.” De politieman zal je in

'H 3ROLWLHUHFKWHU ZDV KHW GDDU QLHW PHH

Ik zal proberen dat te verduidelijken.

het geval dat hij beschikt over een “schrif-

eens en oordeelde in zijn vonnis: “dat de

telijke machtiging tot binnentreden van

FRQFUHWH PHOGLQJ YLD 0HOG 0LVGDDG $QR-

een woning tegen de wil van de bewoner”

niem over de aanwezigheid van de hen-

deze tonen. In dat geval maakt de politie-

nepkwekerij in de woning van verdachte

De politie zal voorafgaand aan het betre-

man in zijn proces-verbaal melding van het

en de omvang van die hennepkwekerij,

den van een woning altijd proberen toe-

feit dat de woning tegen de wil van de be-

in combinatie met het resultaat van de

stemming daarvoor te krijgen van de be-

woner is betreden. Tijdens een rechtszaak

belastingmeting door Essent, een vol-

woner. Stel je even de volgende situatie

zal de strafrechter dan onderzoeken of de

doende

voor. Er wordt aangebeld, je opent de deur

woning rechtmatig is betreden.

dat in de woning van verdachte een hen-

“Mag ik even binnenkomen?”

verdenking

oplevert

nepkwekerij aanwezig is. Dat de belas-

en je hoort een agent vragen: “Mag ik even binnenkomen, want we vermoeden

redelijke

tingmeting betrekking had op een blok

dat u hennep teelt?” Wat doe je dan? De

Positieve netmeting

meeste mensen die hennep telen openen

Recentelijk stond ik een hennepteler bij die

Houdt zo’n redenering stand? Ja, want

dan de deur en antwoorden: “Kom bin-

de politie de toegang tot zijn woning had

het Gerechtshof bevestigde onlangs dit

nen, uw vermoeden is juist, ik kweek wiet

ontzegd. Er bleek een schriftelijke machti-

vonnis in hoger beroep!

op zolder (of in de kelder, de garage of

ging tot het betreden van de woning tegen

waar dan ook in huis).” In dat geval maakt

de wil van de bewoner te zijn afgegeven op

Het oordeel of sprake is van een vol-

het niet uit of de politie nu al dan niet op

basis van de volgende informatie:

doende redelijke verdenking ter zake van

juiste gronden je woning heeft betreden.

van 50 woningen doet daaraan niet af.”

overtreding van de Opiumwet is volgens

De rechter zal in dat geval in een straf-

0HOG 0LVGDDG $QRQLHP PHOGLQJ LQKRX-

ons hoogste rechtscollege voorbehouden

zaak namelijk oordelen, dat er tengevolge

dende: “er zit een wietplantage aan de X-

aan de feitenrechter. De feitenrechter is

van de gegeven vrijwillige toestemming

straat nummer Y te Z”. De planten staan

de rechter bij de rechtbank en het ge-

tot binnentreden geen sprake is van een

op zolder van deze woning. Het gaat om

rechtshof. Van diens oordeel ben je als

inbreuk op een recht. Het binnentreden is

300-400 planten”;

hennepteler dus afhankelijk. Betekent dit

GDQ SHU GH¿QLWLH UHFKWPDWLJ

3RVLWLHYH QHWPHWLQJ EHODVWLQJPHWLQJ

nu dat je maar beter direct vrijwillig toestemming kunt verlenen aan de politie

Bij een netmeting ziet het stroombe-

om je woning desgevraagd te betreden?

drijf hoeveel stroom wordt afgenomen

Iedere kritische strafrechtadvocaat zal je

door een blok huizen. Soms gaat dat om

adviseren nooit vrijwillig medewerking te

slechts een paar woningen en soms om

verlenen. Bij verleende toestemming heb

een heel blok. Navraag leerde mij dat in

je geen schijn van kans op vrijspraak,

dit geval de netmeting betrekking had

terwijl je bij weigering nog een kleine

op 50 panden gelegen aan X-straat. In

kans daarop maakt.

welke woning of welke woningen wordt gekweekt, blijkt niet uit zo’n meting! Ik wees er op dat in de anonieme melding geen namen waren genoemd van betrok-

8

André Beckers Advocaat te Maastricht www.beckersbergmans.nlCanada verdeeld over wiet Net als in veel andere landen is ook de bevolking van Canada verdeeld over een mogelijke legalisering van wiet. Volgens de laatste onderzoeken zou precies de helft van de Canadezen, 50 procent, voor de legalisering van wiet zijn. Dat is nog altijd meer dan de tegenstanders, want 44 procent zegt tegen de legalisering te zijn, terwijl 6 procent het niet weet. Overigens ligt er op dit moment een wets-

Russische maffia

voorstel in Canada klaar om de wietteelt harder aanpak-

Toen

ken. Een minimum gevangenisstraf van zes maanden zou

voorbij

ook moeten gaan gelden voor iedereen die vijf wietplan-

boze tongen dat het af-

ten of meer kweekt. Of deze maatregel er door komt is

gelopen was met John

echter nog de vraag. We houden jullie op de hoogte.

Le Carré, de onbetwiste

de

koude

was

oorlog

beweerden

meester van de spionagethriller.

Niets

bleek

minder waar. Hij gooide het

gewoon

over

een

andere boeg en schreef over moderne mondiale problemen.

Zijn

meest

recente boek is een ingenieuze constructie over de macht van de Russische oligarchie. Een, naar eigen zeggen spijtoptant,

Blowen voor doven

biedt een niets vermoedend Brits echtpaar aan om over te lopen naar de Engelsen en verschillende witwaspraktijken bloot te leggen. Hij eist wel dat zijn merkwaardige familie

Ja, natuurlijk, wat dacht je? Ook dove jongeren lusten wel

mee mag naar Engeland. Wat volgt is een sinister spel

een jointje. En ze vloeken ook. En sex, geen probleem. Al

tussen een Brits echtpaar, een onbetrouwbare Rus en een

deze onderwerpen, en nog veel meer, komen goed aan bod

staat van oorlog tussen de Britse regering en de Britse

bij de nieuwe website www.gebarencentrum.nl. Op die site

geheime diensten. Ieder dient een eigen belang. De plot

heeft een aantal dove jongeren een prachtig woordenboek

komt aan als een donderslag. En het lijkt niet eens ver van

voor doven gemaakt, waarbij vooral de straattaal goed aan

de realiteit te staan, want Le Carré was ooit lid van MI 5 of

bod komt. Wat is bijvoorbeeld blowen in gebarentaal? Nou,

6. Tegenwoordig wordt er gul gestrooid met de term lite-

eigenlijk heel simpel; alleen maar een beweging van twee

raire thriller, maar Le Carré is een van de weinige auteurs

vingers naar de mond. En zo staan er veel meer voorbeelden

die die pretentie echt waar maakt.

op een rij. De (jonge) samenstellers van de lijst hopen dat de lijst ook door ouders van dove jongeren wordt bekeken. Zo kunnen die ouders hun dove kinderen beter begrijpen, want de gebaren die nu zijn verzameld kennen de meeste ouderen van dove jongeren niet.

www.gebarencentrum.nl

Mexican Fireworks De redactie kreeg deze prachtige foto binnen. We zien meesterkweker Jorge Cervantes bij een gigantische wietplant. Cervantes meldde desgevraagd later meer over deze Mexican Fireworks te melden!

10


Warme sjaal en muts In verschillende steden werden in december standbeelden ingepakt met een rode sjaal en muts. De actie was bedoeld om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Miljoenen mensen hebben hun huis verloren, waardoor ze in de strenge Pakistaanse winter extra kwetsbaar zijn. Geld wordt ingezameld via giro 999 van Stichting Vluchteling.

DVD Cannabis Tribunaal 2010 Via de website van de VOC 9HUHQLJLQJ YRRU 2SKHI¿QJ YDQ het Cannabisverbod) is een dvd over het tweede Cannabis Tribunaal in Dudok, Den Haag (3 mei 2010) te bestellen. Toppolitici, onder wie voormalig minister president Dries van Agt, wetenschappers,

activisten,

coffeeshophouders, kwekers en andere kroongetuigen gingen toen in debat over de toekomst van het Nederlandse cannabisbeleid. Documentairemaker Michael Schaap stelde de registratie samen. Voor het eerst bevat de dvd ook een volledig Engels ondertitelde versie. Opnieuw is de dvd voorzien van een fraai boekje van 20 pagina’s met een samenvatting in woord en beeld. Een greep uit de sprekers: Gerd Leers, Dries van Agt, Hans van Duijn, Nicole Maalsté, Freek Polak, Fred Teeven en Boris van der Ham. Zaalbijdragen zijn er van onder meer Evert ‘de Verdamper’ Scholten, Egbert Tellegen, Marc Josemans en

Cannabis Kerstboom

wietteler Doede de Jong. De dvd kost 15 euro (exclusief porto). Stuur een mailtje naar info@voc-nederland.org.

Het was niet de eerste keer, en het zal ook niet de

Als je er meer dan 10 bestelt kost de dvd een tientje.

laatste keer zijn. Bijna alle kranten meldden begin

www.voc-nederland.org

december de arrestatie van een Duitse cannabisliefhebber, die een wietplant van bijna twee meter als kerstboom had opgetuigd. De politie zag de humor hier niet van in, en pakte de man op. Het was dus niet de eerste keer dat iemand op het idee kwam om een

Tropisch paradijs

wietplant als kerstboom te gebruiken. In 2009 lukte het een gevangene

We hadden er nog nooit van gehoord, maar de term tropisch

in Engeland om een

paradijs kwam meteen bij ons op. We hebben het over de

mooie wietplant als

Noordelijke Marianen, een eilandengroep in de Stille Oceaan

kerstboom te ver-

die onder de territoriale bescherming van de VS ligt. Niet

sieren. Hij had de

direct vakantiebestemming nummer 1, maar dat kan veran-

bewakers van de

deren, aangezien het lokale parlement onlangs besloot om

gevangenis

het recreatieve gebruik van canabis te legaliseren.

ver-

teld dat het om een tomatenplant ging. En in 2004 werd in Norwich ook al eens een man teerd een

gearreswegens versierde

kerstwietplant.

11


Kerstrozen ruiken naar wiet Een paar ijverige agenten meenden afgelopen maand een goede beurt te maken, toen ze na meldingen over een sterke henneplucht een wietkwekerij in Monster wilden oprollen. Maar dat viel tegen, want hun speurtocht eindigde uiteindelijk bij een kwekerij waar onder meer kerstrozen worden gekweekt, die behoren tot het plantengeslacht Helleborus. Volgens de eigenaar van de kwekerij ruiken deze planten

Willie Nelson opgepakt

soms sterk naar hennep, iets wat de slimme speurneuzen van de politie ter plekke konden bevestigen.

Dat muzikant en acteur Willie Nelson een groot liefhebber van cannabis is, weten de vaste lezers van dit blad inmiddels wel. Vorig jaar werd de kwieke Amerikaan (77 inmiddels) nog geportretteerd in onze eigen Hall of Fame, de serie waarin we eer betonen aan de cannabishelden van deze tijd.

Straffe Blunts, zetten we boven dat artikel, en dat Willie nog steeds van straffe blunts houdt blijkt wel uit uit zijn arrestatie in november in Texas. Bij een controle van de tourbus van de country-legende werd 170 gram wiet gevonden. En in de strenge staat Texas zou je voor zo’n hoeveelheid zomaar een half jaar achter de tralies kunnen

Geen slecht mens

verdwijnen. Nelson, een groot voorvechter van de legalisering van cannabis, bekende direct schuld en werd na betaling van 2500 dollar op borgtocht vrijgelaten. In 2006 kreeg Willie nog zes maanden voorwaardelijk (plus een

Phil Rudd, de drummer van AC/DC, heeft van een rechter in

ÀLQNH ERHWH QDGDW KLM JHDUUHVWHHUG ZDV PHW PHHU GDQ

Nieuw-Zeeland een boete van 185 dollar gekregen voor het

een halve kilo wiet.

bezit van cannabis. “Ik ben geen slecht mens”, verklaarde de 56-jarige Rudd tijdens de rechtszaak. De politie ontdekte de wiet bij Rudd in zijn huis in Tauranga, aan de oostkust van het noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland. Zijn advocaat zei

Wiet tegen wormen?

dat Rudd spijt had, de volledige verantwoordelijkheid voor zijn daden op zich had genomen en miljoenen had bijgedragen

Originaliteit vinden we altijd mooi. Neem nu deze

aan de plaatselijke gemeenschap sinds hij zijn intrek nam in

smoes van een Franse eendenboer, die meldde dat

Tauranga. Met andere woorden, laat die man met rust. En daar

KLM HHQ ¿NVH YRRUUDDG FDQQDELV LQ ]LMQ EH]LW KDG RP

zijn wij het wel mee eens.

zijn eenden te voeren. Toch kreeg hij een maand voorwaardelijk en vijfhonderd euro boete. De man gaf toe dat hij een deel van de wiet zelf had opgerookt, maar dat het overgrote deel naar zijn 150 eenden was gegaan voor medische doeleinden. Volgens hem was de wiet een prima ontwormingsmiddel voor eenden. Ook zijn advocaat bevestigde dat de eenden baat hadden van de wiet: “De eenden verkeren allemaal in uitstekende gezondheid.”

12
shopreview

Pascha, Veenendaal

Office Green, Veenendaal

Sinds 1 juni is Pascha in Dordrecht gevestigd en na een half jaar gaat het tweede filiaal in Veenendaal open. Het voormalige Growland uit Veenendaal, dat al 15 jaar een begrip is, werd overgenomen en volledig verbouwd. Met een totaal nieuw fris imago en beleid is de vernieuwde winkel erg ruim en overzichtelijk opgezet. Binnen 2 minuten sta je vanaf de snelweg A12 bij de winkel met voldoende parkeergelegenheid waar je discreet kunt laden en lossen. Als “eyecatcher” staat binnen een kolossale barokke lantaarn, het handelsmerk van Pascha. Ben je op zoek naar een adres waar ze net iets meer voor je doen en waar je geholpen wordt door deskundig en zeer gemotiveerd personeel kom dan eens langs bij Pascha. Voor goede service en lekkere koffie kom naar:

Na bijna een jaar de Growshop gerund te hebben aan de Jan Steenlaan in Veenendaal, moest eigenaar Joris noodgedwongen verhuizen naar een nieuwe locatie. Dit heeft weliswaar een positieve uitwerking op zijn shop gehad, gezien de vele voordelen van het nieuw pand. Zo is de ruimte vele malen groter, met een oppervlakte van ruim 122 m2, waardoor er veel meer op voorraad is dan voorheen. Daarom heeft Joris de keuze gemaakt om verder te gaan in hydrocultuur en interieurbeplanting. Verkrijgbaar zijn o.a. palm- en olijfbomen en je kunt hier zelfs terecht om je kantoor of winkel te voorzien van planten. Je vindt bij deze shop echt alles op het gebied van tuintechniek, er is voldoende parkeergelegenheid en de mogelijkheid om binnen te laden. Een groot voordeel is dat je vanaf de snelweg binnen 3 minuten op industrieterrein De Vendel bent waar Office Green is gevestigd. Kortom kom snel een kijkje nemen en.... de koffie staat klaar!

Pascha Veenendaal Storkstraat 1b, 3905 kx Veenendaal, Tel.: 06-31231388 Open: Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Office Green, Koningsschot 18, 3905 PS Veenendaal. Tel.: 0031-(0)6-44468163. Open: Ma t/m Vrij 11.00 -18.00, Za 11.00-15.00. www.officegreenveenendaal.nl


Column

Joints in balsemvloeistof In mijn vorige C-Man heb ik geschetst hoe ik verslaafd ben geraakt aan tv-series, meestal Amerikaanse. Na verloop van tijd begon iets me op te vallen. Omdat Amerikaanse kwaliteitsseries voor betaal-tv worden gemaakt, kan er meer GDQ LQ JHZRQH WHOHYLVLH RI ]HOIV ELRVFRRS¿ OPV $PHULND KRXGW NUDPSDFKWLJ GH VFKLMQ RS HHQ EHQDXZHQG SUHXWV ODQG WH ]LMQ PDDU GH ZHUNHOLMNKHLG LV QDWXXUOLMN DQGHUV /HLGW HHQ WHSHO YDQ -DQHW -DFNVRQ RS HHQ SXEOLHN QHWZHUN WRW QDWLRQDOH SDQLHN voor betaal-tv gelden andere regels.

in Amerika horrorverhalen de ronde deden over in balsemvloeistof gemarineerde joints, was dat natuurlijk te mooi om te laten liggen bij een serie waarin het magazijn volstaat met dat spul. Begrafenisondernemers gebruiken balsemvloeistof om de van bloed ontdane aderen van een lijk te vul-

In Six Feet Under, een absurde tragikome-

zestigplussende

begrafenisondernemer

in

die over een familie begrafenisonderne-

krijtstreeppak ligt dat minder voor de hand.

len, zodat het lichaam toonbaar blijft tot de begrafenis. Het spul bestaat voornamelijk uit formaldehyde, ook wel bekend als ‘sterk

mers, resulteert dat in beelden die je zelfs in ons vrijgevochten omroepbestel niet snel

Wiet is net zo Amerikaans als hotdogs en

water’. Een joint wordt in de bijtende vloei-

zal zien. Voor een paar borsten of een bosje

football, lijken de makers te willen zeggen

stof gedoopt en gedroogd, en voilà: je hebt

schaamhaar draaien de makers van Six Feet

– en het overbrugt alle tegenstellingen. De

een sherm of fry. “What a waste of perfectly

8QGHU KXQ KDQG QLHW RP HQ LQ HHQ DÀ HYH

‘hydro’ wordt in pure jointjes gerookt, in

good marihuana”, merkt een personage uit

ring wordt zelfs ingezoomd op een stijve

pijpjes en in felgekleurde monumentale

de serie terecht verontwaardigd op. Op-

pik getooid met een piercing – al is dat dan

bongs. Iemand heeft zelfs THC-boter in de

gerold in aluminiumfolie werden ze in het

geen exemplaar van vlees en bloed, maar

koelkast staan, om spacecake te bakken als

echte Amerika voor tussen de 10 en 20 dol-

eentje van de afdeling special effects. Te-

er een speciaal feestje gebouwd wordt. Ze-

lar verkocht. Shermfans roemen de zwaar

gen al die openheid steekt het dan weer

ker vier hoofdpersonen blowen dagelijks. Ze

psychedelische effecten, volgens anderen

vreemd af dat als een stel na het seksen uit

roken hun jointje als ze tv kijken, tijdens een

worden gebruikers voornamelijk extreem

bed stapt, de mannen altijd een onderbroek

bergwandeling of wanneer ze weer eens door

gewelddadig, waarna coma’s, nierfalen en

aanhebben en de vrouwen altijd een onder-

emoties worden overmand. Kortom, pre-

beroertes de genadeslag toedienen.

broek plus topje. Er is kennelijk een regel

cies zoals normaal gesproken drankgebruik

die het samengaan van seks en naaktheid

in beeld wordt gebracht. Ook al blowen de

Desondanks waren sherms zeker tien jaar

verbiedt, want deze postcoïtale dresscode

hoofdpersonen, ze zijn niet meer of minder

behoorlijk populair onder Amerikaanse jon-

zie je in elke Amerikaanse tv-serie terug.

gestoord dan hun niet-blowende collega’s.

geren. Dat de moeilijke verkrijgbaarheid

Zoals dat hoort in een serie raken persona-

van goeie wiet daar veel, zo niet alles mee

ges regelmatig de weg kwijt, maar dat heeft

te maken heeft lijkt mij duidelijk. Het zou zo

niets te maken met het wel of niet gebruiken

maar een toekomstbeeld kunnen zijn van het

Open is Six Feet Under ook over drugs, die in

van drugs. En dat gebruik blijft niet beperkt

nieuwe ‘drugsvrije’ Nederland...

de serie uitgebreid aan bod komen. Niet om

tot cannabis; al dan niet per ongeluk geno-

te shockeren of te moraliseren, maar bijna

men ecstacy staat op nummer twee, op af-

terloops, als een normaal onderdeel van het

stand gevolgd door poppers, LSD, paddo’s en

alledaagse leven. Drugsgebruik is geen on-

zelfs producten die nooit als drugs bedoeld

derwerp, het is iets wat de hoofdpersonen

waren... Zo leer je ook nog eens wat van al

doen terwijl ze met andere dingen bezig zijn.

dat stompzinnig voor de buis hangen.

Felgekleurde monumentale bongs

Conservatief of progressief, oud of jong, in de wereld van Six Feet Under blowt (bijna) iedereen. Het zal niemand verrassen dat de

‘Sterk water’

hippietante van de familie als krasse knar nog

De scenarioschrijvers van Six Feet Under

steeds vrolijk jointjes draait, maar van een

hielden de actualiteit scherp in gaten; toen

16


iTattoo Je verdiepen in de geest van iemand die zijn oogbol laat tatoeëren is verleidelijk maar zinloos. Het is vast de universele angst om iets in je oog te krijgen waardoor oogbaltattoo’s bij de meeste mensen een tikje vreemd overkomen. Toch is er niets nieuws onder de zon; al 2000 jaar wordt de techniek toegepast, hoewel gewoonlijk op medische gronden, en niet zoals

Klotebanen

nu om op te vallen. Oogartsen waarschuwen voor het risico van infectie, perforatie, bloedingen en zelfs blindheid. Maar ja, dat Voor veel Indiërs en Paki-

deden ze voor tongpiercings ook...

stanen is een job in Dubai een droom. Deze man had de mazzel een baantje als glazenwasser

te

krijgen.

Omdat een buurvrouw uit GH WHJHQRYHUJHOHJHQ ÀDW had

geklaagd

over

een

vuile ruit werd hij er weer op uitgestuurd. Op de 34e verdieping, zo’n 120 meter hoogte. Zonder enige bescherming, want aan ARBO-wetten en dergelijk geknuffel van arbeiders doen ze in Dubai niet. Wie zeurt wordt weggepleurd. Voor jou 100.000 anderen...

Nutteloos briljant Wat gister nog het ei van Columbus was, is vandaag alweer rijp voor de stort. Vroeger was dat net zo waar als tegenwoordig. Hier een drietal vindingen die ooit briljant leken. De babykooi

Hummer 2.0

(1937) om baby’s buiten het raam uit te laten; frisse lucht is

Crisis of niet, voor extreem kostbare vehikels en vervoer op het

immers belangrijk voor baby’s! Geniaal is ook de sigarethou-

slagveld zal altijd een markt blijven bestaan. In Colorado wordt

der met paraplu (1954) om rokend een stortbui te doorstaan.

door Shadow Hawk Vehicles hard gewerkt aan een nieuwe gene-

Met het vogelmanpak (1955)

ratie Super Terrain Vehicles (STV’s). Het is een concept waarbij

tenslotte

vliegen

zelfs de alom gevreesde Hummer bleek afsteekt. De klant kan

binnen ieders bereik komen.

kiezen uit zeven varianten, waarvan de dood en verderf zaaiende

Helaas stortte uitvinder Leo

Battle Hawk de meest strijdbare is, en de hier afgebeelde Shadow

Valentin zijn dood tegemoet

Hawk met een topsnelheid van ruim 330 km/u de snelste.

beloofde

toen hij bij een laatste testvlucht met pak en al uit een vliegtuig sprong.

17


Win een psychedelische lichtshow op dvd! In het november/decembernummer van Highlife kon je al lezen over de psychedelische dvd’s met vloeistofdia’s van Universal Colors. Om het nieuwe jaar goed in te luiden, maak je nu kans om je tv gratis op te pimpen met deze psychedelische lichtshows. Het Zaanse kunstenaarsduo Ed Visser en Arno Rollenberg stelt aan de lezers van Highlife 6 dvd’s beschikbaar!

Lichtshows met vloeistofprojecties kennen we vooral uit de jaren zestig. Bands als Pink Floyd, Jefferson Airplane en The Doors waren op dat gebied pioniers met hun eigen lichtshow. Ondanks de opkomst van professionele lichttechnieken is de vloeistofkunst nooit helemaal verdwenen. Eind jaren tachtig is de techniek weer opgepikt in de housescene en onder psychedelische Britpopbands. Om de vloeistofkunst ook thuis te kunnen beleven, heeft Universal Colors twee dvd’s gemaakt, in samenwerking met de nog steeds actieve Wonderland Lichtshow van Peter van Wijngaarden. Ze verzamelden oude diaprojectoren, inkten en andere materialen, waarmee ze lichtshows maakten en deze met een digitale camera opnamen. Voor extra effecten hebben ze de beelden op de computer bewerkt. Dit levert spectaculaire bewegende decors op. Highlife geeft dus in samenwerking met Universal Colors 6 dvd’s weg. Je hoeft alleen antwoord op de volgende vraag te geven: Universal Colors heeft twee dvd’s uitgebracht: een uptempo Party dvd en een relaxte Lounge dvd. Onder welke titels zijn elk van deze dvd’s uitgebracht? Zie voor info: www.universalcolors.nl.

Stuur je antwoord op de vraag (plus je adres) voor 1 maart naar Highlife, Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam, of mail je antwoord naar redactie@highlife.nl. Geef ook aan welke dvd je het liefst gratis thuisgestuurd wilt krijgen: de Party dvd of de Lounge dvd.

18Shredded Cunt

Strak, hard en lekker Tekst: Arjan van Sorge

In het rijke demoaanbod van bands sprong die van het uit Hoorn afkomstige Shredded Cunt er gelijk uit. Niet door de naam (het kan erger natuurlijk), maar door een foto van een paradijselijke balkonscène.

soms wel met het schrijven van riffs of het af maken van nummers.”

Op de woensdagavond is het even rustig,

& gitarist) kweekt op z'n balkon zijn tus-

Shredded Cunt is alweer een tijdje een

dus neemt de band de tijd voor het be-

sen oktober en ongeveer januari de bron

stabiele formatie. Maar hoe is de band

antwoorden van wat vragen. We stellen

van inkomsten.”

ooit ontstaan? Drummer Koen en zanger/ gitarist Ed kennen elkaar van hun vorige

voor: Edward (gitaar/zang), Blastmaster K (drums/zang) en Raimon (bas). Het trio

Blowen en grindcore gaan gevoelsmatig

band, een stoner deathmetalband waarin

speelt grindcore, een extreme vorm van

niet echt goed samen, maar misschien

ze vijf jaar met elkaar hebben samenge-

metal die inmiddels al weer eeuwenoud

combineert het wel bij dit drietal? “Nee, ei-

speeld. “Het slome gedoe werden we een

lijkt – de eerste bands die er letterlijk en

genlijk niet. Daarom wordt er ook geblowd

beetje zat, en dus zijn we grindcore gaan

¿JXXUOLMN PHH DDQ GH VODJ JLQJHQ GHGHQ

NA het oefenen en optredens, en niet er-

maken, een muziekstijl die we al lang

dat halverwege de jaren tachtig. Retesnel,

voor of tijdens. Stoned spelen is niet echt

liefhadden. Na verscheidene bassisten te

keihard, met gore grunts en grove tek-

ideaal. Zowel grindcore als trash metal is

hebben versleten kwamen we bassist en

sten, dat soort werk. Het tempo grenst aan

snelle, agressieve muziek, en meestal ben

zanger Raimon tegen op Waldrock 2009,

chaos en de vaak ultrakorte uitbarstingen

je niet snel en/of agressief na het blowen.”

en hij zag dat het goed was.”

stuiteren van de energie. Je vraagt je af waar de band de ideeën Bij de mannen van Shredded Cunt gaat er

opdoet voor nummers als ‘Bloody Roar’,

heel wat drank doorheen, maar evengoed

‘Epo’ en ‘As The World Burns’. “Wij halen

wordt er een joint opgestoken. “Natuurlijk

inspiratie uit dagelijkse dingen, van de

wordt er geblowd! We blowen vaak na het

supermarkt tot de kroeg, en alles ertus-

oefenen en na optredens. We roken wiet,

sen in. Van dingen die ons irriteren tot

KDVM VRPV EHLGH WHJHOLMN (Q ÀLQN RRN

dingen die ons fascineren. Blowen heeft

Het meeste wat we roken komt uit Hoorn

niet echt direct invloed op onze teksten,

en Enkhuizen. De planten die Ed (zanger

maar muzikaal gezien helpt het blowen

De band maakte in 2009 de demo ‘World Order Epidemic’ die door pers en luisteraars goed ontvangen werd. “Er komt zeker een vervolg op ‘World Order Epidemic’, en daar zijn we op dit moment hard mee bezig. We zijn nummers en teksten aan het schrijven, en zodra we vinden dat we genoeg goed materiaal hebben duiken we weer de studio in. Strak, hard, en lekker! Verder gaat het best wel goed met de band, we hebben regelmatig optredens door het hele land.”

www.shreddedcunt.com myspace.com/shreddedcuntgrind

Speel je ook in een band/act en wordt er geblowd? Stuur dan even een mailtje naar redactie@highlife.nl.

20


Schijnoplossing Het kabinet wil illegale hennepteelt en georganiseerde criminaliteit aanpakken. Een van de maatregelen is de landelijke invoering van een wietpas. Toegang tot een coffeeshop wordt daarmee voorbehouden aan de inwoners van de betreffende gemeente.

blijkt dat hun beleid leidt tot criminaliteit aan de achterdeur? Een groter slot op de voordeur...

Slecht nieuws voor het Amsterdamse toe-

streerde cannabisgebruikers dan opgepakt

risme. Minister van Veiligheid Ivo Opstel-

en in heropvoedingskampen gestopt?

ten (VVD) wil geen coffeeshops als toeristische attractie: “Daar houden wij niet

Mijn originele voorstel met de cannabis-

van. Gewoon, omdat het in de kern veel

clubs was dat gemeenten een vergunning

overlast geeft en criminaliteit er omheen.

afgeven op basis van het maximaal aantal

Het moet terug naar waar het oorspronkelijk voor bedoeld was: lokaal gebruik voor wie dat kennelijk wil.”

Hans van Duijn, voormalig politieambtenaar (www.lesscrime.nl): In baseball wordt ‘schijn’ bestraft, in de politiek niet. De wietpas is inderdaad een schijnoplossing. Schijnbaar veroorzaakt

De wietpas is een schijnoplossing. leden, zoals vermeld in het businessplan.

door Ivo Opstelten, die twintig jaar geleden,

Wat denk jij, zal een wietpas de georga-

Het maakt dan niet uit welke nationaliteit

hij was toen de hoogste baas van Openbare

niseerde criminaliteit rondom de hennep-

die leden hebben of waar ze wonen. De

Orde & Veiligheid op het ministerie van Bin-

teelt terugdringen?

JHPHHQWHQ KHEEHQ HHQ XLWVWHNHQGH ÀH[L-

nenlandse Zaken, de bijnaam ‘het spreken-

bele controlemogelijkheid, zonder vuile

de pak’ kreeg. Niets ten nadele overigens

handen te maken en af te dalen tot een

van Ivo. Ogenschijnlijk een aardige kerel.

Tijd voor de stelling:

bedenkelijk niveau!

De wietpas is een schijnoplossing. Wernard Bruining, coffeeshoppionier: De wietpas is de natte droom van repressieve geesten. Niemand wil zich als gebruiker laten registreren. Wat gebeurd er als de PVV ooit aan de macht komt? Worden de geregi-

De wietpas moet leiden tot minder crimi-

Andrea, communicatieadviseur: Nee, hoor, prima idee, zo’n wietpas! Kan er nog wel bij, naast mijn pasjes van Douglas, Ikea, Ici Paris en AH. En de toeristen? Ach, er is in Amsterdam genoeg te beleven zonder pasje!

naliteit, maar zal leiden tot meer criminaliteit. Hulde aan dit kabinet waarbij rechts 1HGHUODQG GH YLQJHUV DÀLNW 1DWXXUOLMN hoop ik dat uitsluitend rechts Nederland slachtoffer wordt van de door henzelf veroorzaakte criminaliteit. Dat verdienen ze ook, ze hebben tenslotte de schijn tegen,

Peter Lunk: De cannabislobby pleit al jaren dat de achterdeur ook open mag. Zolang de achterdeur van een coffeeshop niet gedoogd wordt, is het gedoogbeleid van de voordeur gedoemd te mislukken. Met of zonder wietpas. Tien Königs, advertentieverkoopster: Blowers die een pas bij zich moeten hebben, wel lachen. Mijn zoon blowt, is ie straks altijd zijn pas kwijt of vergeten. De wietpas is een schijnoplossing. Ik kom zelf uit Eindhoven, waar 2% van de bezoekers toerist is. Kaarthouders zullen nu vragen, ‘Krijg ik korting?’.

die schijnheiligen!

August de Loor, drugsdeskundige: Ik raad de regering aan af te zien van het pasjessysteem en de scholenafstand om in plaats daarvan alles in het werk te stellen om de achterdeur van coffeeshops te reguleren. In de tussentijd moet de prioriteit in de bestrijding van Nederwiet liggen bij de aanpak van de grote wietkwekerijen voor de export, waarbij rekening gehouden wordt met de stormachtige ontwikkeling van de kweek van wiet in de rest van Europa. Deze ontwikkeling zal de komende jaren tot èn een afname van het aantal kwekerijen in Nederland leiden èn een afname van het drugstoerisme naar ons land. Het kan toch niet zo zijn dat tegen de tijd dat dat bereikt is, de overheid het Nederlandse coffeeshopbeleid om zeep geholpen heeft?

Mira de Vries, activiste: Wat doen politici wanneer

21


HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam - redactie@highlife.nl

666 coffeeshops Gekke beelden Heerlijk, die High Weirdness. Lekker melig. Ik heb dat stukje over Poepend on-line op de deur van de wc geplakt, want mijn huisgenoot kan zelfs op de pot niet zonder zijn laptop. En je raadt al hoe de wc stinkt als ik daarna even moet… Thijs

In de laatste Highlife las ik dat er inmiddels nog maar 666 coffeeshops in Nederland zijn. Dat betekent natuurlijk weinig goeds, zeg ik met een knipoog. 666 is immers het getal van de duivel. Reken er dus maar op dat er wel heel snel een coffeeshop zal gaan sluiten, want de christelijke tegenstanders van cannabis laten dit natuurlijk niet over hun kant gaan. Jaap Een coffeeshop erbij zou het ‘probleem’ natuurlijk ook oplossen.

We leven met je mee. Misschien zou het een oplossing zijn om een camera op de wc te plaatsen, en dan de live beelden op internet te zetten? Je verslaafde laptop-huisgenoot zou dit toch moeten waarderen?

Leslie Nielsen (HQ YDQ PLMQ IDYRULHWH ¿ OPVWHUUHQ LV HU QLHW PHHU *UDDJ HHQ VWXN je over deze prachtige komiek, die nooit de waardering kreeg die hij eigenlijk wel verdiende. Leslie Nielsen, een pracht mens! Jaap ,n het komende nummer een terugblik op de beste ¿lms van Leslie Nielsen.

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Jaap Verzonden: dinsdag 7 december 2010 13:42 Aan: redactie@highlife.nl Onderwerp: Leslie Nielsen

22

Hou toch op man! Ik heb me behoorlijk zitten opwinden over die brief in het november/decembernummer van Highlife, waarin ene Ruud zit te beweren dat de linkse partijen schuldig zijn aan het drugsbeleid van vandaag. Ik zou zeggen tegen Ruud; hou toch op man! Je raaskalt. Niet de linkse, maar de rechtse partijen willen alle coffeeshops sluiten en het kweken van wiet verbieden. Niet de PvdA, SP, GroenLinks of D66 zijn tegen het gedoogbeleid, nee, de rechtse VVD, PVV en het CDA, samen met de christelijke types van de ChristenUnie en het SGP, doen hun best om de hele cannabisbranche in Nederland de nek om te draaien. Als je dat niet ziet, beste Ruud, dan ben je behoorlijk blind! Of de Highlife nu je lijfblad is of niet, maar hier zit je behoorlijk mis. Dat als het aan hun ligt alle coffeeshops en growshops dicht moeten vind je blijkbaar niet erg. Nou, ik wel! Daarom zeg ik; Stem tegen de PVV en VVD en CDA en voor de coffeeshops en het gedoogbeleid. Marijke Op 2 maart vinden de volgende verkiezingen plaats. Dan mogen we voor de Provinciale Staten stemmen. Met deze verkiezingen wordt indirect bepaald hoe de nieuwe politieke verhoudingen in de Eerste Kamer worden. Op dit moment heeft het kabinet Rutte daar nog geen meerderheid, vooral omdat de PVV nog niet in de Eerste Kamer vertegenwoordigd is.


Portret van een blower

‘Ik ben een lichtwerker’ Door: Michiel Panhuysen

Buiten is het koud. Binnen in coffeeshop Dizzy Duck in Den Haag ontmoet ik Ray, een man van 41, die ik eerder tegenkwam in De Zwarte Ooievaar, het broeiende nest van Haagsche Sjonnie. “In elk mens zit iets goeds”, steekt Ray van wal. “Het is makkelijk om kwaad in mensen naar boven te brengen, maar ik krijg er een kick van om het goede in de mens te zien en op de voorgrond te plaatsen.”

is er vaak sprake van een blokkade. Je kunt het zien als een steen die in het water valt, waarbij er stuwkringen ontstaan rond het punt waar de steen het wateroppervlak raakte. Mijn werk bestaat uit het opheffen van die blokkades, de steen

Ray is opgeleid als electromonteur. Rond

“Die spiritualtiteit trok aan mij. Ik ging op

in de cirkel. Ik hef de blokkades op door

zijn achttiende blowde hij voor het eerst.

zoek naar wat ik er mee kon. Op een spiri-

de negatieve energie over te nemen in

Bij een vriend van hem ging een joint rond.

tualiteitsbeurs kwam ik een man tegen die

mijn lijf en me daar vervolgens voor af te

Ray nam een paar trekken. “Ik werd er

me op weg hielp. Hij hielp me om chakra’s

sluiten. Als de blokkade weg is, herstelt

relaxed van. Later werden we heel jolig.

te openen en me open te stellen voor posi-

het lichaam vanzelf weer en verdwijnt

We hebben heel wat afgelachen die eerste

tieve energie. Ook legde hij me uit wat te

de pijnklacht. Het is een kwestie van op-

keer. Vanaf dat moment ging ik vaker blo-

doen met negatieve energie. Daarna kwam

perste concentratie op de blokkade in de

wen. Er ging op een bepaald moment voor

er vanzelf veel kennis bij me binnen over

persoon die ik help.”

25 gulden aan hasj en later wiet doorheen.”

spirituele zaken. Ik ontdekte dat alles is gebaseerd op circulatie. Water circuleert

Via via en door toevallige ontmoetingen

“Door het blowen ging ik veel minder drin-

van de zee via verdamping, wolken, re-

komt Ray in contact met mensen met een

ken en wat later had ik helemaal geen be-

gen, drinkwater, de mens, urine en rivieren

hulpvraag. “Van het helpen krijg ik energie.

hoefte meer aan alcohol. Door de alcohol

weer in de zee. De aarde cirkelt om de zon,

Mensen met astma die ik gemagnetiseerd

werd ik wel eens agressief. Ik reed met een

de maan om de aarde. Alles cirkelt. Circu-

heb bellen me op dat ze de trap weer op

slok op soms met 80 km per uur door de

latie is de goddelijke kracht waarop alles is

kunnen lopen zonder hijgen. Daar word

stad. Maar door de jointjes werd ik rustiger.

gebaseerd. Verder bestaat alles uit vormen

ik heel gelukkig van. Ik behandel mensen

Dat vond ik een prettigere kant van mezelf.

van licht. Ook het lichaam van de mens is

met allerlei soorten klachten. Op dit mo-

Ik raakte dat opgejaagde kwijt. Door het

een vorm van licht.”

ment ben ik met een man bezig in Londen. Ik magnetiseer hem via een pasfoto. Hij

blowen lukte het me om mezelf leeg te maken. Het opende poorten voor andere za-

Ray ontdekte hoe hij mensen van pijn kon

kon nauwelijks lopen vanwege een scheef-

ken dan die ik kende. In die leegte ontstond

afhelpen met behulp van magnetisme.

gegroeide knie. Maar sinds ik hem help,

ruimte om spiritualiteit ‘binnen’ te laten.”

”Als mensen pijn hebben in hun lichaam

loopt hij steeds beter. Ik houd pas met de behandeling op zodra hij helemaal zonder krukken kan lopen.” “Ik ben een lichtwerker. Ik vang licht op en ik geef het door. In spiritualiteit heb ik mijn plek gevonden. Misschien daardoor ook blow ik inmiddels heel wat minder dan vroeger, maar van een jointje af en toe kan ik nog zeer genieten.” “Straks ga ik terug naar mijn vrouw om te overleggen wat we straks gaan eten. Waarschijnlijk wordt het bami goreng. Je ziet, ik heb nog steeds normaal voedsel nodig. Maar ik ben ervan overtuigd dat je door meditatie en je geheel openstellen zo ver kunt komen dat je je direct met licht voeden kunt.” Behoefte aan hulp van Ray? Mail: Rayspiri@yahoo.com

23


24


Jules Deelder

“ Je moet er high van worden” Tekst: Peter van Sparrentak // foto’s: A.M.C. Fok

Jules Deelder is sinds de jaren zeventig Nachtburgemeester van Rotterdam. Sommigen kennen hem van zijn dichtbundels of boeken. Anderen vooral als aanprijzer van een vloeibaar wasmiddel. Maar hij is ook befaamd als jazzverzamelaar en samensteller van een reeks gewaardeerde jazzcompilaties, waarvoor hij zelfs een Edison won. Al vele jaren draait hij zijn opgedoken jazzplaten als dj op feesten, van popzalen tot bedrijfsborrels. Onder het genot van een glas cognac praat de tafelheer op 78 toeren over jazz, blowen en andere geneugten. Bij je nieuwe compilatie CDeelderbox zit geen toelichtende tekst. Geen behoefte aan? Het moest een goedkope 3cd-uitgave worden. Er staat alleen band, bezetting, titel en jaar van opname op. Een boekwerk erbij was zijn doel voorbijgeschoten. Bovendien: er wordt zoveel geouwehoerd over muziek. En het gaat er alleen maar om, dat je ernaar moet luisteren, en daarna misschien dat je er nog wat over wil zeggen. Vroeger had je ook zo’n jazzprogramma op de radio en die gozer zat drie kwartier te ouwehoeren. En dan had ie nog maar een kwartier over om platen te draaien. Ja hé, doe me een lol, dat geouwehoer dat kan ik zelf. Dan wil je toch platen horen? En wat je daar dan van moet vinden, dat vind je dan zelf wel uit. Dat laat je je door zo’n gozer toch niet aanpraten? Want die jazzprogram-

er weer iemand gaat staan kwelen. En de laatste tijd: iedereen denkt godverdomme dat ie kan zingen tegenwoordig. Komt er weer een of andere trut, ja neem me niet kwalijk, die gaat dan ineens een jazz-cd maken, dat is in de mode. Ze gaan lekker d’r gang maar, maar ik vreet het niet..

Komt er tegenwoordig nog goede jazz uit, vind je? New Cool Collective, daar treed ik ook regelmatig mee op. Benjamin Herman is een saxofonist op wereldniveau. Het gaat op en neer met de jazz. Het is ook een tijdje bijna helemaal geweest. Maar wat ze nou dan lounge noemen… afgezien van dat laffe tempo, dat voortkabbelende. Dan ken ik zo uit de jazz hele stapels voordraaien, wat allemaal stuk voor stuk veel beter is, maar wat ook voor lounge door zou kunnen gaan.

ma’s hebben ook altijd zoiets belerends. Dat de ‘niet-wetende’ dan iets verteld moet worden. Ja, dat vind ik een verkeerde sfeer.

Je platenkeus is altijd instrumentaal. Hou je niet van vocale jazz? Mijn voorkeur is altijd uitgegaan naar instrumentale muziek. En jazz is uiteindelijk… ik vind, als ze lekker aan het spelen zijn en dan komt er een of ander wijf en die gaat er door heen zingen, dan denk ik, hou je muil, láát die gozer. Ik hoor veel liever iemand op een saxofoon spelen, dan dat

Je houdt vooral van bebop. Kun je dat omschrijven? Bijvoorbeeld Charlie Parker: klinkt vaak snel, virtuoos in een onmogelijk tempo. En op een akkoordenschema van een song die al bestond, maakten ze een nieuwe compositie door van de bovenste noten uit te gaan. Ze gingen op een andere manier improviseren. Het was natuurlijk een reactie op de tijd van bigbands. Bij de bebop waren de solisten voor die tijd ongekend vrij. Na de bebop kreeg je eerst de

west coast jazz, dat was voornamelijk een blanke aangelegenheid, noemden ze ook wel cool jazz. Daarna kreeg je als reactie weer de hard bop in die Blue Note-jazz. Art Blakey & The Jazz Messengers komen XLW GLH KRHN 'DW JDDW HU ÀLQN WHJHQDDQ

Veel mensen kennen jazz als slaperige achtergrondmuziek. Wat jij draait, klinkt een stuk wilder. Nou ja, kijk. Er zijn zoveel stromingen in de jazz. Je hebt hele dansbare jazz. Je hebt piep-knorjazz, van die free jazz, waarbij iedereen afhaakte omdat er dertien gasten op het podium speelden... En je hebt ook een tijd gehad van orgeljazz met een tenorsax erbij en zo, begin van de zestiger jaren, daar zijn ook hele goede dingen in gemaakt. Ik heb thuis muziek tussen 1920 en, wat zal het zijn, 1975 of zoiets. Tienduizend platen of zo. Ik wil mensen een verscheidenheid van jazz laten horen. Waar hoor je die muziek vandaag de dag: nergens. Alsof het nooit heeft bestaan. En daar hebben die gasten veel te goede muziek voor gemaakt. Dus op mijn manier probeer ik daar toch wat aan te doen. Koop je alleen platen? Ja, ik heb ook nog zat 78-toeren platen. Ik heb niks met cd’s en koop ook niet via internet. Je kan het wel lezen, maar je wil zo’n plaat in je klauwen hebben. Ook hoe die ruikt en zo. Het is een bewijsstuk. Als ik een plaat uit 1956 koop, heb ik ook een stukje van die tijd in mijn handen. Maar als je geen collector bent, is het moeilijk om uit te leggen wat het is, dat gevoel. Hoe kom je aan je vinyl? Hier in Rotterdam zijn een paar zaken. Bij de Plaatboef heb ik laatst een plaat ge-

25


naar binnen. Ja, ik ben de trompetspeler van een kleine scene geweest. En op een ge-

Charlie Mingus…wisten zij veel.

geven moment is het ook door die rockrevolutie overspoeld. Maar daarvoor was jazz muziek van de underground.

scoord van Romano Mussolini, de zoon van… Hij was een beroemde jazzpianist in Italië. Hij is in 2006 overleden. De plaat was een originele Italiaanse remix uit 1963 geloof ik, aan de ene kant een septet en aan de andere kant een trio. Voor zeven euro pak ik dat wel even mee. Dus ja, je weet het nooit. In Groningen heb je een zaak. In Antwerpen heb je een zaak, daar ga je nooit met lege handen weg. Maar het is natuurlijk zo: naarmate je meer hebt, kom je steeds minder enorme belevenissen tegen. Op rommelmarkten kom ik ook

Maar aan jazz kleeft ook altijd een beetje de kak… Ja, nee, nee, dat is ten onrechte. Dat de jazz met de VVD te maken heeft. Dat is een vooroordeel. Het is later meer van de kak geworden. Indertijd was jazz echt subversieve muziek. Anti-establishment. Met zonnebrillen op, in keldertjes en dan dikke Franse sigaretten roken en naar Thelonious Monk luisteren. En je had ook wel een paar goede clubs, begin zestiger jaren hier. Ik heb grote namen gezien, zoals Roland Kirk. En anders gingen we naar Den Haag, naar het Kurhaus. Want in Rotterdam had

Heb je nog wat meegekregen van het leven backstage, de scene? Ja, dat was natuurlijk ook een van de aantrekkelijke kanten van de jazzscene. Een heel romantisch idee, dat die gasten aan de dope waren, dat vonden wij wel prachtig, weet je wel. In 1963 zag ik een toneelstuk van Jack Gelber met jazzmuzikanten erin, de Connection. Dat gaat dan over een stel gasten die zitten te wachten op de connection, de heroïnedealer. Ik was toen net van school af. Onze Engelse leraar van school was er bij. Dus met een vriend van mij en die leraar, want dat was ook een jazzliefhebber namelijk. En die hoorde daardoor eigenlijk meer bij ons dan bij zijn collega’s. Dat maakte een diepe indruk op ons, die verha-

wel eens wat tegen, maar dat is een stuk minder geworden. Vroeger scoorde ik daar regelmatig 78-toerenplaten. Ik heb vroeger ook wel platen gejat. Dan kwam je zo’n zaak binnen en dan kwam er

Ik vind, als ze lekker aan het spelen zijn en dan komt er een of ander wijf en die gaat er door heen zingen, dan denk ik, hou je muil, láát die gozer.”

iemand van achter: kan ik u helpen? Wij: nee, we kijken alleen maar een beetje

je geen grote club. De Doelen was er nog

len ook. En dat heeft niet nagelaten om het

rond. En dan ging ie weer weg. Onder je

niet. Eind vijftiger jaren, toen zag ik Mi-

leven van deze en gene in bepaalde richting

trui weet je wel. Eerst even uitzoeken. En

les Davis al met John Coltrane in het Kur-

te beïnvloeden… Prachtige verhalen over

dan was er buiten iemand met een grote

haus. Daar gaven ze een avondconcert en

Chet Baker in Europa. Overal waar die dan

tas en daar pleurde je die plaatjes in, zo’n

’s nachts speelden ze in het concertgebouw

kwam, kwam die in de bajes terecht. Hem

stapel en hup, goedemiddag! En dan gin-

in Amsterdam. Dus dan gingen we soms wel

is het gelukt om bij een generatie die van

gen we weer naar de volgende zaak.

eens, als het ons lukte om door te dringen

zijn vroegere werk niets afwist toch door te

backstage, meerijden van Den Haag voor

dringen. En Europa was voor hem een pa-

het concert naar Amsterdam. In de schouw-

radijs, want je kon hier scoren wat je wilde,

burg in Rotterdam zag ik in 1959 Gene Vin-

dat was in de States wel anders.

Heb je hier in Rotterdam een goede jazzscene? Nee, niet echt. Ik denk dat je dan ver terug moet gaan. Rita Reys, dat was een hele muzikale familie. Haar broer Karel Reys was de eerste bebopsaxofonist van Nederland. Het is hier altijd

cent. Rock-‘n-roll, ja. Ze gingen bijna door de vloer in de schouwburg. Dat waren mijn

Er werden dus nogal wat drugs gebruikt.

eerste concerten. En Vince Taylor, die heb ik

Ja, ze waren allemaal aan de horse (he-

ook nog gezien, met dat

roïne) op een gegeven moment. Dat was

leren pak.

in de beboptijd, na de oorlog. In de States Stan Getz, al die muzikanten, het was een

Er gaan verhalen dat de jazzscene vroeger best wild was. Zeker voor de begrippen van die tijd. Het was indertijd een solidariteit van mensen die van jazz hielden, want de meeste mensen moesten er niets van hebben. Op een gegeven moment konden we backstage komen door een beetje brutaal te zijn. Dan gingen we bij De Doelen door de artiesteningang

26

soort vlaag. Charlie Parker was ook zo’n voorbeeld. En ook cocaïne. Kijk, speedball, is horse met coke samen en dat gebruikte Chet Baker ook. Dan heb je de werking van beiden, dat was het neusje van de zalm.

Ze gebruikten bedekte termen, slang in de nummers… Ja, dat begint al in 1930. Cab Calloway Minnie The Moocher (Hi-De-Ho). Hij had ook een heel woordenboek uitgebracht met al die muzikantentaal. Ik heb hem een keer ontmoet op North Sea Jazz, enkele jaren geleden. Hij is in 1994 overleden. Hij speelde ook mee in de Blues %URWKHUV ¿ OPV Fotograaf Gerard Wessel maakte in 2006 een documentaire over je, Jazz


Is My Religion, waarin je ook praat over je speedgebruik. Daar zeg ik wel wat over, ja. Het leven zonder speed is het leven niet, is mijn stelregel. Oké, ik maak er geen geheim van, maar ik ga niet op camera zitten shotten, weet je wel. Want dat heeft een wervende werking en dat zou ik niet willen. Kijk, iedereen moet het voor zich uitmaken. Blow je ook? Ja, ook wel, maar de laatste tijd niet veel meer. De lol gaat er een beetje van af. Vooral als je veel blowt, dan merk je het niet meer. Want dat is toch het leukste, dat je zegt Jezus ik ben stoned zeg, of ik ben zo high als weet ik veel. Hier in de buurt was een goede coffeeshop, die is nu gesloten. Sindsdien ben ik een stuk minder gaan blowen en dat bevalt me prima. Als je dan na een tijdje weer rookt, word je knetterstoned. Dat vind ik toch leuker. Zeker met die Nederlandse wiet, dat vind ik niks hoor. Daar rook ik niet voor, om een beetje achterstevoren te gaan lopen of als een plantje in de hoek te gaan zitten. Dat zoek ik niet. Er zijn mensen die willen dat, okay, maar het is niet mijn ding. Nee, het moet een upper zijn ook. Wiet okay, maar je moet er high van worden. Niet zozeer stoned, dat vind ik wat anders. Hasj? Je hebt wel goede

stoned en hun niet hé. Ja, geweldig was dat

in het begin nog instrumentaal, ook met

joh. En dat merk je dan ook later, je wordt

saxofoons. Big Jay McNeely en Joe Houston

nooit meer zo high als die eerste keren.

en zo, dat waren van die scheursaxen. Jááá, de sky is the limit. Die lagen met hun

Wat je ook ziet: naarmate iets populairder

rug op de bar en zo. En dan met één been

wordt, wordt de kwaliteit minder. Dat zie

hinkend naar buiten en weer terug de zaal

je met coke ook. Wat je hier op straat ken

in. Die bebop ging later meer de intellectu-

kopen, heb geen klote meer met cocaïne te

ele kant op, daar moest je naar luisteren.

maken. Maar ook echt geen klote. Iedere

En die r&b daar gingen mensen op dansen.

keer pleuren ze er weer wat anders bij.

Dan heb je ook rhythm & bop gehad. En dat was een beetje een mengeling van die

Gebruik je zelf ook weleens cocaïne? Nou, coke is naar mijn idee echt iets voor amateurs. Het duurt veel te kort, joh. Je reclamespot voor Robijn Black Velvet kreeg op internet reacties als eentje met een dubbele bodem. Oké, een vloeibaar wasmiddel, maar men kreeg toch associaties met wit poeder. Nou ja, okay, dat zat er wel in. De regisseur had het ook wel door. Mijn tekst ‘wat zwart is, moet zwart blijven’, heeft me bij de donkere medemens wel populair gemaakt. Zij zien dat ook als een soort van solidariteit. En dat is het eigenlijk ook. Dat spotje is ingeslagen als een bom. Want een hoop mensen hebben nog nooit de gedichten van mij gelezen, maar iedereen kijkt wel televisie. Ik kon gewoon mijn eigen gang gaan. Het is he-

Mijn tekst ‘wat zwart is, moet zwart blijven’, heeft me bij de donkere medemens wel populair gemaakt. polm bijvoorbeeld, of goede Turkse hasj.

lemaal geïmproviseerd. Want ja, dat krijg

Ik weet nog dat er helemaal geen hasj

je dan ook weer naar je kop van zeikerds,

was, maar alleen maar wiet, op de Kaap,

dat zoiets niet mag. Terwijl ze zeggen, je

in Katendrecht. Dan kon je bij de Suri’s

vreet van de ruif als je een uitkering hebt.

(Surinamers)

Maar als je het wel zelf verdient, ben je

wiet

krijgen,

congowiet.

Een lucifersdoosje voor een joetje.

rhythm & blues met bebop.

Bijna rock-‘n-roll. Sterker nog. Ik heb platen van Red Prysock, tenorsaxofonist, uit de vijftiger jaUHQ 'LH JDDW RRN À LQN WHNHHU 'DW LV URFN ‘n-roll, maar dat wordt gebracht als zijnde een stroming in de jazz. Achterop de platenhoes staat: ‘de nieuwste stroming in de jazz: rock-’n-roll’. Bij jazz denk ik ook aan Louis Armstrong. Hij is een van de all time geniuses in de jazzmuziek geweest. Hij was voor de oorlog al wereldberoemd. Hij is degene die de solist op de kaart heeft gezet. Hij kwam uit New Orleans en in het begin werd jazz veel meer collectief gespeeld. En hij pleurde er een solo in. Wat we dixieland zijn gaan noemen. Kijk, dat is later de muziek geworden met rare snorren. Toen klonk dat helemaal niet zo. Het was natuurlijk aanvankelijk het tegendeel van niks-aan-de-hand-muziek. En als je die platen hoort uit die tijd, dan hóór je dat. www.deelder.com

weer een zakkenvuller. Ja, dáág als je je daar mee bezig gaat houden.

Smaakte dat? Ja, zeker. En dan draaide je stickies, geen joints, zonder tabak, want ja die wiet dat is al tabak. Heel dun, en dan een vloeitje. Zo’n reefertje. En dan rookten we elk zo’n ding. Je gaf het ook niet door. En dan zo de stad, lachen, gieren brullen joh. Beter dan wat ze nu verkopen? Heel anders. Maar toen was dat toch nog hartstikke illegaal? Ja, maar dat maakte een groot gedeelte van de bekoring uit natuurlijk. De opwinding erover. Het idee dat je er toch moeite voor moest doen om het te krijgen en dat het illegaal was, dat maakte het extra leuk. Zo’n NOHLQ VWLFNLH HQ GDQ RS GH ¿ HWV GH VWDG LQ HQ dan al die mensen, oooh. Ja, wij waren wel

Is er een overeenkomst tussen jazz en literatuur? Ritme is bij allebei belangrijk natuurlijk, en timing. Kijk, als een drummer en bassist samen spelen: die bassist heeft de neiging om een beetje voor in de maat te spelen, terwijl die drummer een beetje blijft hangen. Door dat verschil in opvatting gaat het swingen. Want als iets helemaal perfect is, dat is het meest vervelende wat er is. Als je als een metronoom speelt, precies op de tel, daar is geen klote aan natuurlijk. Wat was muzikaal de wildste tijd van de jazz? Net na de oorlog, de bebop, in de jaren veertig. Toen had je ook wat ze aanvankelijk rhythm & blues noemden, dat was

27


( 6,7 (% : ( : 8 ,( 1 ( = 1 2 . ( =2 %(

1

,(

8

:

st Be duct ! o Pr rd


Cheech & Chong

Ambassadeurs van de lachkick Door: Jan Sennema

Soms ontkom je er niet aan een ereplaats aan twee personen tegelijk toe te kennen. Al zijn ze als individu ongetwijfeld heel aardige kerels, de Amerikaanse cannabiskomieken Cheech en Chong zijn met elkaar vergroeid als een Siamese tweeling. Ze zijn de twee elementen die pas explosiegevaar opleveren als ze bij elkaar komen. In de loop van hun carrière hebben ze samen met miljoenen schaterlachende toeschouwers een lange neus getrokken tegen de War on Drugs. Meer dan genoeg reden de heren een prominent – zij het gedeeld – voetstuk in de Cannabis Hall of Fame aan te bieden.

A Time In Mexico de bekendste zijn. Ook voor televisieseries is hij veelgevraagd; zo speelt hij samen met Don 'Miami Vice ' Johnson de hoofdrol in Nash Bridges, is hij de televisievader van de populaire Hurley in de tv-hitserie Lost en vertoont hij zijn talenten als gastacteur in Grey's Anatomy.

Tommy Chong begint zijn artistieke leven

verkochte comedyplaat aller tijden blijft.

Gevangenisstraf

in het Canadese Edmonton, waar hij gitaar

In 1978 scoren Cheech en Chong met hun

Chong had als acteur minder succes. Zijn

speelt in een lokale rythm and blues band.

HHUVWH VSHHO¿OP 8S LQ 6PRNH JHOLMN PDDU

acteercarrière bleef beperkt tot rollen die

Als duidelijk wordt dat zijn echte talent elders

de meest succesvolle komedie van het jaar.

dicht bij zijn imago van ouwe hippie lagen,

ligt, richt hij zich begin jaren zeventig op het

,Q GH]H ¿OP EHZLM]HQ GH NRPLHNHQ GDW ]H

o.a. in Senior Trip en het ook door hem ge-

acteren, conform de tijdgeest experimenteel

ook als visionair niet zijn te onderschat-

regisseerde Far Out Man! Na een handvol

improvisatietheater. Als hij op het toneel de

ten: de bestelwagen van hennepvezel die

onbeduidende gastrolletjes in tv-series lijkt

olijke derde-generatie Mexicaan Richard Ma-

LQ GH]H UROSUHQW ¿JXUHHUW LV SDV GH ODDWVWH

de acteerkoek op voor Chong. Hij begint

rin ontmoet klikt het direct tussen de beide

jaren een reële technische mogelijkheid.

Chong Glass, een familiebedrijf in handge-

mafkezen. Tommy wordt de lijzige Californi-

(U YROJW QRJ HHQ ]HYHQWDO ¿OPV YRRUGDW GH

maakte glazen waterpijpen. In 2002 ont-

sche hippie Chong, Marin transformeert tot

pijp langzaam begint te doven. De laatste,

staat

Cheech, de ongevaarlijke allochtoon met het

Still Smokin' (1983), werd in Amsterdam

als ze voor South Park de stemmen van

ontwapenende accent. Het duurt niet lang of

opgenomen, met bijrolletjes voor o.a. Ar-

hun getekende personages inspreken. Er is

het publiek hangt massaal aan hun lippen.

jan Ederveen, Kees Prins en levend kunst-

]HOIV VSUDNH YDQ HHQ QLHXZH ¿OP 'LH SODQ-

werk Fabiola. Volgens kenners is het een

nen vallen in duigen als in 2003 een zwaar

van de mindere, en korte tijd later scheiden

bewapend SWAT-team Chongs huis binnen-

de wegen van de cannabis-clichémannetjes

valt. Chong wordt wegens 'samenzwering

Terwijl het duo tussen 1972 en 1985 Ame-

zich. Vooral Cheech wil breken met zijn

tot het maken en distribueren van drugs-

rika in het stand-up comedy circuit live

drugsimago. Van de twee is hij er het best

parafernalia' veroordeeld tot negen maan-

doet schuddebuiken, komen er negen lang-

in geslaagd zich zonder zijn 'andere helft'

den gevangenisstraf. Het lijkt alsof het es-

speelplaten uit met komische conferences

artistiek te ontplooien. Als acteur maakt hij

tablishment alsnog zijn wraak krijgt voor de

en sketches, waarvan Los Cochinos zelfs

met zijn schilderachtig geplooide tronie en

grappen en grollen waarmee Chong de War

een Grammy Award krijgt, en het tweede

NRPLVFKH DFFHQW IXURUH LQ YHOH ¿OPV ZDDU-

on Drugs decennialang belachelijk heeft ge-

album Big Bambu decennialang de best-

YDQ )URP 'XVN WLOO 'DZQ HQ 2QFH 8SRQ

maakt. De onfrisse affaire levert hem even-

Cannabis-clichémannetjes

nieuwe belangstelling voor het duo

wel de inspiratie op voor het schrijven van een boek: The I Chong: Meditations from the Joint, dat tot een bestseller uitgroeit. Gelukkig kruipt het bloed waar het niet gaan kan, en in 2008 blijkt de magnetische energie tussen de oudjes nog steeds te werken. Dat bewezen de mannen toen op hun eerste theatertour in 25 jaar uitverkochte zalen in heel Amerika weer ouderwets in de lachkick schoten met Cheech &KRQJ /LJKW 8S $PHULFD &DQDGD 2OG hippies never die, inderdaad, maar als ze erg hun best doen ze belanden wel in de Cannabis Hall of Fame!

29


Haagse herrie

De Zwarte Ooievaar Door: Michiel Panhuysen

Haagse Sjonnie is een rasechte Hagenees. Rauwe bolster, blanke pit. Een autochtoon die Haags klinkt en is, een ruig wezen met een indrukwekkend arsenaal aan rake scheldwoorden tot zijn beschikking. Hij lijkt zo uit een oude DÀHYHULQJ YDQ .RRW HQ %LH WH ]LMQ JHVWDSW

van wat blowers. “Binnenkort gaan we beginnen met een voedselbank”, aldus Sjonnie. Sommige gezinnen in de buurt

Sjonnie werd landelijk bekend nadat de

gewoon niet doen. Sjonnie verloor het

hebben het zó zwaar, dat gratis voedsel

IKON hem in 2006 portretteerde in een

kort geding tegen Den Haag, maar dat

uitdelen hen uitkomst biedt. Dat bete-

documentaire. De documentaire schept

weerhield hem er niet van in hoger be-

kent dat de overheid het in de wijk be-

een beeld van een trouwe supporter van

roep te gaan. Een principekwestie.

hoorlijk laat afweten. Het is in ieder geval een mooie goodwill actie. De Zwarte

ADO Den Haag, die het met zijn vrouw Yo en de kinderen niet altijd even makke-

De Zwarte Ooievaar in Den Haag is het

Ooievaar legt met zo’n Voedselbank heel

lijk heeft. Om enigszins rustig te blijven

sociale centrum van Sjonnies leven. Aan

wat meer sociale betrokkenheid aan de

en goed te kunnen functioneren rookt hij

een tafel zit hij er te kaarten met een

dag dan de gemeente met haar oproep

dagelijks aardig wat wiet. Werken voor

aantal

tot het verklikken van buren...

een baas, dat werkt niet voor Sjonnie.

voordeur voor me en laat me binnen.

2PGDW KLM ]DNHQ GLUHFW DDQSDNW HQ ÀLQN

Sjonnie is relaxed, geeft me een bakkie

Enigszins verlicht van mijn kniepijn loop ik

de pest heeft in onrechtvaardig optre-

NRI¿H HQ OHLGW PH HHQ EHHWMH URQG ,Q HHQ

later de Zwarte Ooievaar uit. De verlichting

dende overheden, energiebedrijven of

hoek van de ruimte staat een mooie ver-

is helaas van korte duur. Die middag komt

telecomdiensten, krijgt menige instantie

damper warm te draaien en er wordt in

de pijn terug. Maar dat zou ook door de

het met hem aan de stok. Of je hem nu

de ruimte stevig gerookt. Dat is legitiem,

Siberische kou kunnen komen...

een lastpak vindt of een onrechtbestrij-

want De Zwarte Ooievaar is een club, ei-

der, hij is in ieder geval iemand die op

genlijk de huiskamer van Sjonnie, legt hij

zijn manier grote idealen heeft, en ie-

me uit. En blowen in je huiskamer mag.

mand die zich krachtig verzet tegen de

Daarbij mag je iedereen uitnodigen in je

heksenjacht op cannabis.

huis. Als ik hem enkele vragen stel over

kameraden.

Sjonnie

opent

de

de hennepgeurkaart is hij kort van stof.

Geurkaart Na de documentaire kreeg Sjonnie veel

“Mensen in Den Haag zijn geen NSB-ers”, zegt hij stellig. “Het werkt niet. Iedereen heeft die kaart weggegooid.” Duidelijk.

media aandacht. Zijn directe manier van spreken en de zaken benoemen schrikt veel mensen af. Anderen spreekt het

Sociaal betrokken

weer aan. De tegengeluiden van Sjon-

Inmiddels raak ik aan de praat met Ray-

nie worden in ieder geval gehoord. Toen

mond, een man die anderen magnetiseert

de gemeente Den Haag in november

om ze af te helpen van hun pijnklachten.

2010 een hennepgeurkaart verspreidde

Als hij hoort dat ik last heb van mijn knie,

om daarmee burgers uit te nodigen om

probeert hij mij met zijn magnetiserende

wietkwekende buren aan te geven bij de

behandeling af te helpen van mijn klachten.

politie, sprong Sjonnie uit zijn vel. Hij deed vervolgens wat velen nalieten. Hij

“Iedereen is hier welkom”, gaat Sjonnie

sleepte de gemeente voor de rechter,

door. “Vanochtend hadden we een groep-

omdat hij ervan overtuigd was dat deze

je studenten over de vloer. Ze moes-

hennepgeurkaart actie antisociaal was.

WHQ YDQ VFKRRO HHQ ¿OPSMH PDNHQ RYHU

Door mensen tegen elkaar uit te spelen

een bekend persoon uit Den Haag. Als

en tegen elkaar op te zetten tast je de

het goed is staat het binnenkort op You

leefbaarheid van sociaal kwetsbare wij-

Tube.” Cannabisactivisme, sociaal verzet

ken aan, blijkt de laatste jaren uit weten-

tegen de overheid, een sociale plek voor

schappelijke studies. Maar dat zal Sjon-

de buurt, magnetiseurs, ADO support. De

nie allemaal worst wezen. In zijn ogen

Zwarte Ooievaar herbergt het allemaal.

zijn het gewoon NSB-praktijken. En ge-

De plek heeft een opvangfunctie voor ge-

voelsmatig zullen velen hem daarin ge-

lijkgestemden. En daarbij gaat het heel

lijkgeven. Zoiets moet je als gemeente

wat verder dan de individuele belangen

30


Hennepgeurkaart

Snuiven aan een kerstroos? Door: Michiel Panhuysen

Op 1 december rukken agenten van het korps Haaglanden na meldingen over een sterke henneplucht uit om een illegale hennepkwekerij in het dorp Monster onder de rook van Den Haag op te rollen. Een vermeende hennepkwekerij, blijkt al snel, want na het binnenvallen zien de dienders dat het om iets anders gaat. De eigenaar legde de sterke arm van de wet uit dat het hier om een kwekerij van zeer legale kerstrozen ging. En die blijken soms sterk naar hennep te ruiken, ondervonden ook de betrokken agenten. Een illusie armer, maar een ervaring rijker vertrokken de agenten weer.

op de geurkaart door naar een voorlichter van de gemeente Rotterdam. Volgens de gemeentevoorlichter is er onderzoek gedaan onder de bevolking. De gemeente zou graag willen weten in hoeverre mensen bereid zijn om buren met een wietkwekerij aan te geven. In januari worden de uitkomsten van dit onderzoek openbaar.

Zou het hier om een typisch uitvloeisel gaan

nepteelt. Op haar website waarschuwt Stedin

van het uitdelen van 15.000 hennepgeur-

dat de kraskaart zelf niet gerookt kan worden.

Hoge symbolische factor

kaarten door een samenwerkingsverband van

De kaart ruikt alleen maar naar wiet, maar de

De afgelopen jaren doet de overheid er van

de politie Haaglanden en Rotterdam samen

THC zou uit de stof zijn verwijderd.

alles aan om de hennepteelt aan te pakken.

met Stedin, de regionale beheerder van het

Het wordt steeds meer duidelijk dat de ‘ge-

electriciteitsnetwerk in deze contreien? De

Het doel van de kaartenactie is het bewust

moedelijke’ kleinschalige wietteelt van een

hennepgeurkaart verspreidt na het openkras-

maken van bewoners van de risico’s van

paar planten voor eigen gebruik daarvan de

sen van een vakje een typische hennepgeur.

thuiskwekerijen. Zo zouden die hennep-

dupe is. Die kleinschalige kweek wordt ver-

Als bewoners die geur ruiken, is de gedachte

plantages brandgevaar door kortsluiting

vangen door veel grootschaligere kweek door

van de initiatiefnemers, kunnen zij de politie

door illegale stroomaftap en waterlekkages

goed georganiseerde clubs met veel grotere

inschakelen om de plantage op te rollen.

opleveren. Ook zouden illegale hennepkwe-

belangen. Steeds meer draait het om groot

kerijen criminele organisaties aantrekken.

geld, met alle gevolgen van dien.

‘NSB-achtige toestanden’

Een soort ‘wietkielieks’ dus. Levensgevaarlijk, die wietkwekerijen.

De geurkaartactie lijkt te passen in een serie van ondoordachte maatregelen met een

Of het werkt is maar de vraag. Haagse Sjonnie, een bekende Haagse voorvechter van

Nederland telt naar schatting 40.000 illegale

hoge symbolische factor. Als de laatste hob-

een eerlijk cannabisbeleid, vindt het in ieder

wietplantages, denkt Stedin. Daarmee heeft

bykweker in de boeien is geslagen hebben

geval een waardeloze actie van de politie. “Je

Nederland het hoogste aantal hennepkweke-

de grote jongens vrij spel. Die laten zich

zet mensen tegen elkaar op met zo’n kaart.

rijen per hoofd van de bevolking in Europa,

door een geurkaart niet op stang jagen. Er

Je gaat iemand toch niet vragen om zijn

volgens informatie op de site van de netbe-

zal door de kaart geen joint minder worden

buurman aan te geven bij de politie? Dat zijn

heerder. Jaarlijks ontmantelt de politie zo’n

gerookt, dat niet. Maar het wordt er niet ge-

NSB-achtige toestanden”, aldus Sjonnie. In

5.000 illegale hennepkwekerijen. De ge-

zelliger op. Of denken ze soms dat mensen

een tv-uitzending van Een Vandaag bevesti-

meente Den Haag verwijst voor een reactie

massaal kerstrozen gaat roken?

gen buurtgenoten deze stellingname. “Ik ga echt mijn buren niet verraden bij de politie, zoiets doe je gewoon niet. Ik ga toch niet het werk van de politie uitvoeren?”, zegt een wat oudere heer. Sjonnie is ervan overtuigd dat niemand meewerkt aan deze actie: ”Volgens mij heeft iedereen die kaart weggegooid. Ze hadden het geld beter aan iets anders kunnen uitgeven.”

‘Uniek wapen’ De Hennepgeurkaart wordt door de partijen achter het initiatief geïntroduceerd als een uniek wapen in de strijd tegen illegale hen-

31


‘It is happening in the USA man!’ Door: Wernard Bruining

Eind november vond in Amsterdam de High Times Cannabis Cup plaats. Al voor de 23ste keer organiseerde het Amerikaanse stonermagazine deze cannabiscompetitie in Amsterdam. Wernard Bruining nam een kijkje en sprak met een aantal bezoekers van deze vooral internationale happening.

Brazilianen. De planet heeft deze goede plant nodig, we moeten deze planeet genezen. I love my friends from the cup, I love to smile with them, smoke with them, to hug them, I love to wish them well! Every-

Steve Wessing

life en Soft Secrets: “Ik hoop dat dit niet de

Huisfotograaf van High Times, woont zelf in

laatste High Times Cup in Amsterdam is,

Portland, Oregon: “We hadden een voorstel

want we weten allemaal dat politici eerder

voor een volksraadpleging om medical dispensaries (mediwietshops) ook in Oregon mogelijk te maken. Dit voorstel heeft het net niet gehaald en nu is de staat zelf bezig met een dergelijk voorstel! Dan kunnen ze er meer greep op krijgen, hè! Er zijn nu 15 staten met een mediwietwetgeving in Amerika. In 2012 zijn er weer volksraad-

hun eigen vooroordelen volgen dan zich te laten leiden door de wetenschap of wat goed is voor de samenleving.” Vind je het jammer dat prop. #19 in Californië het niet

body in America is talking medical mariju-

gehaald heeft? “Dat valt wel mee, ik denk

ana. It’s coming out of the closet, can you

dat in 2012 de situatie anders zal zijn. Het

see it, and can you feel it?”

zal dan legaal worden. Als Obama straks

www.somaseeds.nl

herkozen wil worden, zal hij ook een meer progressief standpunt móeten innemen. Hij zal dan uitgesproken vóór legalisatie van

Elisabeth van Resin Seeds

cannabis móeten zijn. Vroeger dacht men

“Wij zijn een vrij jong Spaans zadenbedrijf,

in Amerika: denk je nou écht dat canna-

maar we hebben al twee prijzen gewon-

plegingen en zullen er ongetwijfeld weer

bis óóit legaal wordt? Tegenwoordig denkt

nen. Wij lanceren hier het nieuwe ras Dolce

meer staten bij komen. It is happening in

men: wannéér wordt het legaal!”

Canna, een soort met 10,2% CBD en maar

the USA man, it’s happening!”

www.edrosenthal.blogspot.com

0,62% THC, compleet het tegenovergestel-

www.hightimes.com

Ed Rosenthal

de van andere rassen. Dolce Canna is dus

Soma

ideaal om gebruikt te worden als medicijn, it is very exciting! We hebben ook een gro-

De ‘old time hippie’ zadenproducent: “Er

wersclub in Barcelona, The Resin Club. Je

Beroemd schrijver van boeken over de

komen op de High Times Cannabis Cup dit

wordt lid en wij telen je planten voor je.

wietteelt, publiceert onder andere in High-

jaar Russen, Spanjaarden, Japanners en

We hebben op de club natuurlijk ook een

32


worden? Dat doen we toch ook niet met

Duits, Engels en Nederlands en zijn daar

alcohol? Café’s veroorzaken overlast, cof-

erg trots op. Volgend jaar gaan we vier

feeshops niet! Vraag het alle portiers die

uitgaves verzorgen, ook in het Spaans en

voor coffeeshops werken, die vinden dat ze een luizenbaantje hebben, want er gebeurt daar nooit wat. Nee, dan het café, luidruchtig, schreeuwen, kotsen en piesen op straat en regelmatig vechtpartijen. Met blowers hebben ze nooit problemen. Maar alles wat met alcohol te maken heeft is okay. Je mag zelfs met je dronken kop een barman in elkaar slaan en dan kom je nog in de Tweede Kamer ook!”

www.voc-nederland.org

Marco Rende “Ik ben uitgever van het Canadese magazine Treating Yourself en kweker met een vergunning om cannabis te telen. Ik ben ook organisator van de tweede Treating Yourself Expo, juni 2011 in het Metro Toronto Convention Centre. We hebben lounge area waar je lekker een joint kunt

3200 m² met ruim 100 standhouders. Er

roken voor je de stad intrekt. Als je in Bar-

is een speciale Vapor Lounge, waar men-

Tjechisch. Ik rook nu een geweldig lekkere

celona bent, kom dan eens langs!”

sen hun medicijn kunnen gebruiken. We

joint die ik heb gekregen bij Positronics, en

www.resinseeds.net

hebben ‘compassion clubs’ in Canada, die

ik ben nu so goddamn high man!”

www.monsterbud.net

Jackie Amsterdamse, rookt minstens 10 joints per

Boy Ramsahai

dag en overleeft zo al 15 jaar de ziekte van

“Ik ben hier als eigenaar van Royal Queen

Crohn. Ze is activiste en prominent lid van

Seeds. Ik heb bijna 20 jaar lang Highlife

KHW 92& 9HUHQLJLQJ YRRU 2SKHI¿QJ YDQ

gehad, en ook de Soft Secrets, maar ik

het Cannabisverbod): “Nee, natuurlijk wil

heb beide verleden jaar verkocht. We be-

]LMQ QLHW RI¿FLHHO PDDU ZRUGHQ ZHO JHWRlereerd. Er zijn er nu zes in Toronto en zeker vijf in Vancouver, maar ook verspreidt over de rest van het land. It’s coming man, it’s coming!”

www.treatingyourself.com

gonnen met Highlife in de periode dat de growshops sterk opkwamen. Toen waren het vooral thuiskwekers en was er veel

ik geen wietpas, ik ben tegenstander van

Chris

apartheid! Sommige mensen vinden dat

”Ik ben Duitser en tekenaar. Ik rook al sinds

stempel opgedrukt dat ze alles gecrimina-

een te sterk woord, nou ik niet! Waarom

mijn veertiende en ben nu 40. We hebben

liseerd hebben.”

zou cannabisgebruik geregistreerd moeten

drie Monsterbud Comics uitgebracht in het

www.royalqueenseeds.com

meer romantiek. De politiek heeft daar zo’n

33


Dat hiphop nogal een mannenwereldje is valt moeilijk te ontkennen. Toch zijn er altijd al vrouwen geweest die in dat machowereldje hun eh... mannetje hebben gestaan, en GDW QRJ VWHHGV GRHQ 'H ¿ OPGRFXPHQWDLUH 6D\ 0\ 1DPH GLH RQODQJV RRN RS GYG YHUVFKHHQ ]HW GH NDQMHUV HYHQ À LQN in het zonnetje.

Trillende billen En dan de mannen... Die zien al die vrouZHQ WRFK PHHVWDO DOV WULOOHQGH ELOOHQ RI op z’n best als een veredelde stoeipoes. 0RQLH /RYH ³'DW KHEEHQ GH IDQV LQ KXQ KRRIG HQ GH JURWH ED]HQ YDQ GH SODWHQOD

En dat zul je weten OOK want de dames

als vaders die er niet zijn (vermoord, weg-

EHOV 'DW PDDNW KHW PRHLOLMNHU YRRU YURX

nemen geen blad voor de mond. Goed-

gelopen), armoede, geweld, jong moeder-

ZHQ GLH QLHW XLW GH NOHUHQ ZLOOHQ ´ (U\NDK

gebekte girlies uit voornamelijk de States

VFKDS GH VFKRRO QLHW DIPDNHQ UDFLVPH HQ

%DGX ]HJW GDDURYHU GDW ³GLH EHHOGHQ GH

(New York, maar net zo goed Atlanta en

meer van dat klassieke materiaal.

LQGUXN ZHNNHQ GDW KHW ]R ZHUNW 'DDURP

'HWURLW HQ /RQGHQ ODWHQ MH RS GH ¿ OP 6D\ 0\ 1DPH DOOH KRHNHQ HQ JDWHQ ]LHQ (Q GDW

denken beginnende artiesten en kinderen GDW ]H KHW PRHWHQ GRHQ RP WH ZRUGHQ JH

gaat dan van oudgedienden zoals Roxanne

Bitches

6KDQWp QDDU JURWH QDPHQ DOV 0& /\WH HQ

2QGDQNV GH PRHLOLMNH RPVWDQGLJKHGHQ

verder naar de meiden die vandaag de dag

SUREHUHQ GH PHLGHQ WRFK QRJ ZDW YDQ KXQ

+HW OHYHQ DOV DUWLHVW ZRUGW KLHU HQ GDDU

PHW KXQ FUHDWLHYH ZRRUGJHEUXLN RS GH

leven te bakken, en dat gaat ze redelijk

RRN JHUHODWLYHHUG ³(U ]LMQ ]RYHHO SUR

proppen komen.

JRHG DI :HO VFKULN MH YDQ ZDDU ]H KXQ NLQG

EOHPHQ GLH KLSKRS QLHW NDQ RSORVVHQ ,N

YDDN LV KHW HU HHQWMH PHH RS]DGHOHQ ]H

JHORRI QLHW GDW KLSKRS GH ZHUHOG NDQ UHG

VFKXOG DDQSUDWHQ RYHU KXQ WLHWHQ GLH QLHW

GHQ´ GHQNW 0\VWLF XLW /RV $QJHOHV HHQ

De echte shit

PHHU ]R PRRL ]LMQ WRW YLMI XXU ¶V RFKWHQGV

'H PDNHUV YDQ GH ¿ OP 1LULW 3HOHG HQ 'DYH

LQ GH FOXE ZHUNHQ HQ GDQ JHOLMN GRRUJDDQ

+HPPLQJZD\ YRUPHQ VDPHQ KHW SURGXF

PHW GH ERWHUKDPPHWMHV NODDUPDNHQ ]H

tiebedrijf Mamamess uit Amsterdam, maar

opzadelen met namen als ‘Desire’, of ze

]H KHEEHQ ]LFK QLHW YHHO JHOHJHQ ODWHQ OLJ

NODDUVWRPHQ DOV YHFKWHUVEDDV 0DDU JRHG

JHQ DDQ GH SOHN YDQ ZDDUXLW ]H KXQ EHGULMI

DOV MH QLHW HHQ EHHWMH DOV ELWFK DDQ GH ZHJ

runnen. Amsterdam of Nederland komen

timmert dan kom je ook niet zover natuur-

QLHW LQ ]LFKW NRUWRP MH NULMJW WKH UHDO WKLQJ

lijk, dat zal de instelling zijn. Wat dat be-

uit vooral de USA en Groot-Brittannië op je

WUHIW ]LW GH FDPHUD GH JH¿ OPGH YURXZHQ

ERUGMH (Q KHW PRHW JH]HJG GH YHUKDOHQ

GLFKW RS GH KXLG HQ NRPHQ DOOH LQV HQ RXWV

die de vrouwen vertellen pakken je zon-

YHW LQ EHHOG KHW HJRFHQWULVFKH JHGUDJ QHW

der uitzondering bij de kladden. Alles waar

]R JRHG DOV GH NDPHUDDGVFKDS GH ]HQX

je als vrouwelijke rapper tegenaan loopt

wen voor een opname, de lol van een op-

komt aan bod, en dat gaat dan niet alleen

WUHGHQ YHUKLWWH RSHQEDUH GLVFXVVLHV KHW

over zaken als de mannelijke dominantie

HONDDU RSQDDLHQ IDQV GLH KHHUOLMN XLW KXQ

LQ GH KLSKRSVFqQH PDDU RRN RYHU GLQJHQ

dak gaan, drugs, en wat al niet meer.

34

DFFHSWHHUG DOV DUWLHVW RI DOV YURXZ ´


conscious rapper. Wat dat betreft houd je je hart vast als je de compleet opgefokte vrouwen uit de grime-scène van Londen hoort ‘raaskallen’, en die het zelf allemaal wel even gaan oplossen. Maar ja, “grime is oorlog”, aldus MC Shanika. Die UK-style is wel even schrikken na de meer soulgeoriënteerde hiphop uit de States.

Nederland? Hoe zit het dan in Nederland, vraag je je af? Ook problemen genoeg toch, al hoor je er misschien niet zo veel over en is het leven hier niet te vergelijken met dat in New York of Londen. De enige vrouwelijke MC die in dat opzicht van zich deed spreken was Bad Brya, van wie het leven zachtjes gezegd niet veel weg had van een bedje met rozen. Andere namen van vrouwelijke rappers die te binnen schieten zijn die van Nina, Melodee, Poisen Ivy en Tifèn – maar het houdt kortom niet over. Trouwens wel vaak genoeg live gezien in Nederland: een vrouw die op de achtergrond de sterren van de hemel rapt terwijl de mannen in de spotlichten staan. Kom op dames, baas in eigen beat!

35Een andere kijk op wiet

Legalisering achterdeur levert bijna 1 miljard op Door: Nicole Maalsté

In het Engelstalige tijdschrift Amsterdam Law Forum verscheen eind vorig jaar een artikel van econoom Martijn Boermans, die schreef dat legalisering van de achterdeur de Nederlandse staat 850 miljoen euro per jaar kan opleveren. Een interessante stellingname vanuit onverwachte hoek. Voldoende aanleiding om eens te gaan kijken hoe hij dit heeft berekend.

staat te koken voor een gezin, dan behoort dat niet tot ons nationaal inkomen. Maar als dat gezin besloten zou hebben om een kok dat voedsel voor hen te laten

Dapper begin ik aan het artikel. In de sa-

het artikel ´An economic perspective on

koken in een restaurant, dan valt het weer

menvatting is te lezen dat de studie een

the legalisation debate: the Dutch case´.

wel onder het nationaal inkomen. Dus er

overzicht biedt van analytische hulpmidde-

Lachend vertelt hij dat zijn originele arti-

zijn heel veel legale praktijken die niet on-

len aan niet-economen. ‘Mooi zo’, denk ik,

kel nog veel meer wiskundige formules

der het nationaal inkomen vallen. Je ziet

want economie was op school nooit mijn

bevatte. Die heeft hij er op advies van de

met name in ontwikkelingslanden en op-

sterkste vak. Toch loop ik al snel stuk op

juridische redactie grotendeels uitgesloopt.

komende markten, dat er nog heel activi-

moeilijke termen en formules. Vertwijfeld

Inmiddels doceert hij overigens aan de

teiten informeel worden ondernomen. Dus

bel ik hem op met de vraag of hij mij in ge-

Hogeschool Utrecht en houdt hij zich met

er is feitelijk veel meer productie in een

woon Nederlands kan vertellen wat hij nu

andere onderwerpen bezig. Maar de ont-

ODQG GDQ GH RI¿FLsOH FLMIHUV ]HJJHQ ´

precies heeft gevonden, hoe hij dat heeft

wikkelingen op de cannabismarkt zijn hem

gedaan en hoe hij tot het onderzoek kwam.

al die tijd blijven boeien. Hij volgt de dis-

Een economische kijk op het drugsdebat

cussie over het Nederlandse drugsbeleid

Nationaal inkomen

daarom al jarenlang op de voet en hoopt

Informele en illegale markten zijn dus

dat hij met zijn artikel een bijdrage kan le-

QLHW WHUXJ WH ]LHQ LQ GH RI¿FLsOH FLMIHUV

veren aan de vastgelopen discussie.

zoals de berekeningen van ons nationaal inkomen. Boermans verwijst in dat

Boermans geeft vanuit zijn achtergrond als econoom een nieuwe kijk op de can-

verband naar een onlangs gepubliceerd

nabismarkt. Vreemd genoeg heeft een

Informele en grijze markten

economische visie in discussies over het

Boermans vertelt dat economen illegale

medewerkers van het CBS, waarin een

drugsbeleid jarenlang ontbroken. Hij was

markten in principe op eenzelfde manier

poging is ondernomen om te berekenen

Het harde optreden van politie en justitie tegen wietproducenten is economisch gezien zinloos. Het kost de samenleving veel geld.

UDSSRUW LQ -XVWLWLsOH 9HUNHQQLQJHQ GRRU

wat het voor het nationaal inkomen zou betekenen als de illegale drugsmarkt zou worden meegewogen. In geld omgerekend zou het nationaal inkomen in Nederland in dat geval een 0,2 procent, oftewel 1200 miljoen euro, hoger uitko-

dan ook blij verrast dat het vorige kabinet

bekijken als legale markten: “Je probeert

men. Tweederde deel van de drugsmarkt

een van de werkgroepen had laten door-

gewoon de waarde van de productie te

bestaat uit cannabis. Dat klinkt mis-

berekenen wat legalisering of regulering

berekenen, of dat nou legaal, illegaal of

schien niet zoveel, maar volgens Boer-

van cannabis de Nederlandse overheid

in een grijs gebied gebeurt. Het is alle-

mans is dat voor een sterke economie als

zou opleveren. Hij vond het alleen jam-

maal onderdeel van de economie. Als alle

Nederland heel erg veel: “Deze illegale

mer dat het maar anderhalf A-4tje was

drugsproducenten morgen een andere

PDUNWHFRQRPLHsQ ]LMQ LQWHUHVVDQW YRRU

en hij niet kon achterhalen hoe ze dat nou

baan zouden nemen, dan zouden ze op

economen, omdat alle marktmechanis-

precies hadden berekend.

een andere manier een bijdrage leveren

men in feite ook gelden als een product

aan de economie. Dus illegale activiteit is

illegaal is. Dus je kan ook mooie vergelij-

ook economische activiteit.”

kingen maken tussen landen. Neem bij-

Dat bracht hem ertoe om een werkstuk uit

voorbeeld de prostitutie. Als je kijkt naar

2006 te bewerken tot een artikel voor het Amsterdam Law Forum. Hij was benieuwd

In zijn betoog maakt hij een interessante

de invloed op de prijzen van hard optre-

hoe hij een aantal jaren verder naar zijn

vergelijking met de informele economie:

den door de overheid tegen prostitutie,

werkstuk zou kijken en bewerkte het tot

“Als iemand bijvoorbeeld in de keuken

dan blijkt daar dus niet altijd een direct

37


verband tussen te zijn. Dat komt omdat

op de vraag naar dat product, dan is dat

risico’s te vermijden. Volgens Boermans

het ook heel erg te maken heeft met al-

product gevoelig voor prijselasticiteit. De

heeft een harde aanpak van hennepte-

lerlei risico’s in zo´n markt. Voor econo-

vraag vermindert dan wanneer de prijs

lers tot gevolg dat er minder producenten

men is dat interessante kost.”

stijgt en de vraag neemt toe wanneer de

overblijven omdat degenen die dat risico

prijs daalt. Uit onderzoek in de Verenigde

niet willen of kunnen nemen eruit stap-

Staten zou blijken dat de prijs van wiet

pen. De producenten die overblijven zijn

weinig invloed heeft op de vraag. Wiet is

eerder geneigd om geweld te gebruiken

Terug naar het economische model van

dus een inelastisch product. Wanneer de

om hun monopoliepositie te beschermen.

Boermans. Wat leert zo’n economisch mo-

kosten voor de productie toenemen, bij-

In feite betekent dit dus dat de harde

del ons over de cannabismarkt? In het arti-

voorbeeld omdat telers zich beter moeten

aanpak van hennepteelt de meer crimi-

kel vraagt Boermans zich af met welk soft-

beschermen tegen opsporingsinstanties,

nele producenten juist in de kaart speelt.

drugsbeleid de Nederlandse samenleving

dan heeft dat dus weinig of geen invloed

het beste af is? Winst is daarbij niet alleen

op de vraag. Boermans concludeert hier-

een vorm van geld, maar kan ook bestaan

uit dat het harde optreden van politie en

Het sterkste jongetje in de klas

uit een mate van welzijn en gezondheid.

justitie tegen producenten economisch

Dat heeft te maken heeft met het zoge-

Dus je zou ook kunnen zeggen: Met welk

gezien zinloos is. Het kost de samen-

noemde

softdrugsbeleid gaan zoveel mogelijk men-

leving veel geld. Met andere woorden:

principe van het sterkste jongetje in de

sen erop vooruit? (waarbij het dus ook zo

producenten varen er wel bij en de sa-

klas: “In 1973 schreef de econoom Gary

kan zijn dat sommige mensen of groepen

menleving is de dupe van het harde poli-

Becker een boek over hoe mensen die ver-

erop achteruit gaan).

tieoptreden tegen wiettelers.

schillende risico’s willen dragen zich gedra-

Boermans laat met een van zijn formules

Met een andere formule laat Boermans

beetje vergelijken met het sterkste jonge-

zien welke factoren van invloed zijn op

zien in hoeverre hogere straffen en een

tje in de klas. Als in de gymles een potje

de productiekosten van wiet. Hij introdu-

grotere pakkans van invloed zijn op pro-

voetbal wordt gespeeld en de leraar zou bij

ceert hier het begrip prijselasticiteit. Als

ducenten. Het spreekt voor zich dat pro-

wijze van spreken niet optreden, dan kun-

de prijs van een product van invloed is

ducenten er alles aan zullen doen om die

nen de regels worden geschonden. En wie

Prijselasticiteit

sorting-mechanisme

ofwel

het

gen in bepaalde markten. Je kunt het een

38


zou er dan overwinnen? Dat zijn de sterk-

Taxioorlog

worden. Hij maakt een laatste interes-

ste jongetjes van de klas.”

Het economische model van Boermans

sante vergelijking met de wiet die mo-

laat zien dat de huidige illegale struc-

menteel via dispensaries - de Californi-

Ik moet ineens denken aan de bedrei-

tuur van drugsmarkten meer negatieve

sche variant van de coffeeshops - wordt

gingen en schietpartijen in Eindhoven

effecten heeft dan de consumptie van

verhandeld: “Als het gelegaliseerd wordt,

en Helmond die in december het nieuws

cannabis. Volgens Boermans is dit in eco-

dan verandert het aanbod van de cof-

domineerden. Of de incidenten werkelijk

nomische kringen een veel gehoorde stel-

feeshop. De één verkoopt Coca Cola, de

met elkaar te maken hadden, werd niet

lingname. Onderzoek wijst uit dat 73%

ander verkoopt Pepsi Cola of een ander

duidelijk. Wel wist burgemeester Van

van de economen voor legalisering van

merk. Dat zie je ook met die (‘medici-

Gijzel (Eindhoven) zeker dat deze inci-

drugs is, omdat de opsporingsactiviteiten

nale’) wiet in die dispensaries. Die is

denten te maken hadden met de canna-

(los van de kosten voor de samenleving)

van hoge kwaliteit en er is een grote

bissector. De georganiseerde criminali-

zoveel ongewenste consequenties met

verscheidenheid.” Ook is volgens Boer-

teit zou het roer hebben overgenomen

zich meebrengen. De vraag is dan hoe

mans in Californië de kwaliteit van de

in de Brabantse cannabissector. Brabant

die legalisering er vanuit het perspectief

wiet constanter, omdat er een directe lijn

zou de wietschuur van de Nederlandse

van een econoom uit zou moeten zien.

bestaat tussen de producent en degene

coffeeshops zijn. In verschillende talk-

Volgens Boermans is dit een vraag die de

die de wiet verhandelt: “In Nederland is

shows werd geopperd dat het kabinet

politiek moet oplossen: “Er zijn verschil-

die lijn weggevallen omdat de overheid

het leger en de marechaussee zou moe-

lende vormen van legaliseren. Legalise-

daar de laatste jaren heel hard tegenop

ten inzetten om de criminele cannabis-

ren staat voor mij gelijk aan reguleren.

heeft getreden. En daardoor is er voor de

producenten in Brabant uit te roeien. Het

Je zult dus verschillende regelingen moe-

coffeeshopbezoeker veel minder keuze

kersverse ministerie van Veiligheid rea-

ten treffen. Je kunt bijvoorbeeld denken

gekomen. Elke coffeeshophouder heeft

geerde terstond met een nieuwe Task-

aan het oude taxisysteem, waarbij je een

meerdere producenten. Daardoor kan hij

force die nog harder zal gaan optreden

aantal producenten een licentie geeft.

geen constante productkwaliteit leveren.”

tegen henneptelers.

Dan geef je vijf of zes producenten een licentie. Dat kan weer allerlei andere pro-

In het artikel legt Boermans ook nog uit

blemen veroorzaken, zoals we ook in de

hoe Nederland 850 miljoen kan besparen

taxibranche hebben gezien. Daar bleek

door legalisering van de teelt. Mensen die

Ik leg de incidenten voor aan Boermans.

dat er allerlei andere partijen waren die

daar echt in geïnteresseerd zijn kunnen het

Is dit een signaal dat de sterkste jongens

ook mee wilden doen in dat systeem.”

artikel zo terug vinden op internet. Stuff for

Handgranaten

tha diehards!

de cannabissector inderdaad aan het overnemen zijn? En is het dan wel ver-

Boermans legt uit dat er in de cannabis-

standig van een regering om de hennep-

branche ook producenten met verschil-

teelt nog harder aan te pakken? We we-

lende belangen zijn en dat je daarom erg

ten immers dat de prijs van wiet weinig

voorzichtig moet zijn met het open gooi-

tot geen invloed heeft op de vraag en dat

en van de markt. Een deel van de huidige

een harde aanpak van producenten ertoe

producenten zal daar waarschijnlijk niet

leidt dat de criminaliteit en het geweld

blij mee zijn. Daarom sprak hij in zijn

in de cannabissector toenemen om hun

aanvankelijk versie over een stapsgewij-

hogere winsten te beschermen. Boer-

ze regulering. Want misschien moet je de

mans: “Dat is een interessante parallel.

illegale producenten ook wel gaan opne-

Ik ken de achtergronden en de krachten

men in de gereguleerde markt: “Ik kan

natuurlijk niet. Maar in het algemeen

niet echt een duidelijk antwoord geven

kun je stellen, dat de sterkste onderne-

hoe dat precies moet verlopen. Wil je dat

mers het hardste proberen om er onder-

de overheid alles gaat produceren? Of wil

uit te komen wanneer een overheid har-

je een maximum stellen aan wat iemand

der optreedt en begint met het sluiten

mag produceren zodat je allemaal kleine

van coffeeshops. Ik zou het dus niet gek

producenten krijgt? Of wil je juist naar

vinden als daar een verband tussen zit.

een kartelsysteem waarbij je licenties

Wanneer een overheid helemaal niet zou

geeft aan een aantal producenten? Of wil

optreden, dan kan iedere huisvrouw met

je het compleet competitief maken, zodat

kinderen morgen ook een coffeeshop

iedereen die wil planten kan kweken en

beginnen. Terwijl het nu voor veel men-

de opbrengst kan aanbieden om te ver-

sen te riskant is om toe te treden tot die

kopen?” En hij kan nog veel meer markt-

branche. Wanneer er met handgranaten

vormen bedenken. Maar elke marktvorm

wordt gegooid als je een nieuwe coffee-

heeft volgens hem weer neveneffecten

shop wil openen, dan geeft dat wel een

op de huidige productie, import, distribu-

sterk signaal af.” In feite stelt hij hier

tie en de kwaliteit van de cannabis.

dat het huidige klimaat ertoe bijdraagt dat het alleen voor risiconemers die zich staande weten te houden in een crimi-

Consument wordt er beter van

neel milieu nog interessant is om actief

Duidelijk is in ieder geval dat naast de

te zijn in de cannabissector.

overheid de consument er beter van zou

Het model Het kader van de studie wordt gevormd door een eenvoudig economisch model van vraag- en aanbod. In dat model is de prijs van wiet (P) die je als consument betaalt afhankelijk van de kosten voor de productie (k). In een legale situatie komen daar de kosten bij die de producent en verkoper aan belasting moeten betalen (B) en in een illegale of gedoogde situatie komen daar de kosten bij die we als samenleving kwijt zijn aan opsporing (O). In die kosten zit natuurlijk ook de winst die legale of illegale producenten voor zichzelf willen maken. P= k (O) + B Het model laat zien dat een competatieve markt het meest gunstig is voor de consument. In dat geval betaalt de consument alleen de kostprijs voor de wiet. De prijs kan in dat geval tot 80% lager uitkomen dan de prijs die je nu in de coffeeshop betaalt. Bij een illegale markt neemt de O toe, waardoor producenten winst gaan maken en consumenten een hogere prijs betalen. En bij een gereguleerde markt maakt de overheid winst door middel van een belasting. De producenten maken in dat geval ook een bescheiden winst. Zij hoeven immers niet te vrezen voor overheidsoptreden, waardoor de O laag is.

39


7ZZO\ 40


n 6000 Meer da

artikelen

VLOEI MET UW LOGO!!! Vanaf heden is het mogelijk om bij ons pakjes vloei met uw eigen logo op de voorkant te bestellen!

Meer Flamez? www.flamez.eu

Kijk op onze site:

www.tgctrading.com

Neem contact op voor meer informatie of vraag een offerte aan.

Greengo! Ook verkrijgbaar in 30 grams verpakking!

De voordelen van Greengo: - Geen nicotine, minder teer en dus geen verslaving. - Géén tabak, dus u mag dit binnen roken. - Greengo is de énige legale tabaksvervanger met accijnszegel. - In combinatie met cannabis wordt de smaak licht geneutraliseerd en is het effect van de cannabis sterker.

www.greengo.nl

Of vraag een van onze vertegenwoordigers om eens langs te komen.

Wij wensen iedereen een vlammend 2011!!!

Dé oplossing voor het rookverbod in uw zaak:

Valkenjachtstraat 17-19 5042 WH Tilburg The Netherlands Tel: +31 (0)13 57 22 959 Fax: +31 (0)13 54 43 043

www.tgctrading.com Barney’s

verbaar!

direct le


Verstoppingen in bewateringssystemen, Deel 1

Minerale en biologische verstoppingen Door: P.T. Klaassen BSc (CANNA Research Laboratories)

Ongelijke waterafgiftes door leidingvernauwingen en/of verstopte druppelaars of sproei-installatie is een doorn in het oog van een kweker. Het verstoort de groei en gaat altijd ten koste van de productie. In deze tweeluik leggen we uit hoe dit ontstaat en wat we eraan kunnen doen.

bleekloog of waterstofperoxide. Na het reinigen moeten de leidingen altijd goed doorgespoeld worden met schoon water voordat er weer begonnen gaat worden.

Ontstaan

Biologische verstoppingen

Mocht men het water toch voor een lan-

Verstoppingen ontstaan omdat er neerslag

Bacteriën, schimmels, maar ook algen kun-

zaam om het water te beluchten.

ontstaat in het water en dat zich in eerste

nen verstoppingen veroorzaken.

gere periode moeten bewaren is het raad-

instantie aan de binnenwand van leidingen hecht. Deze neerslag bestaat uit (voe-

Een grote hoeveelheid van dit biologisch

dings)mineralen die wederom als een vaste

leven in de vorm van draden kunnen de

stof uit de oplossing neerslaan. Wanneer er

druppelaars of sproeipennen verstoppen.

Gecombineerde biologische en minerale verstoppingen

te veel neergeslagen zout aan de wanden

Het microleven herken je door een slijme-

Juist in de leidingen loopt de temperatuur

in de leiding zit, kan het los raken en kan

rig, plakkend glad gevoel aan de wand van

op wanneer er geen water wordt gegeven.

dan de nauwere doorgangen blokkeren. Je

het watervat.

Dit gebeurt dus met name in de nacht.

kunt het vergelijken met de bloedbaan van de mens met een infarct tot gevolg.

Minerale neerslagen

De bacteriën kunnen zich dan explosief Algen hebben licht nodig om te kun-

vermeerderen

nen leven. Vandaar dat het voedingsvat,

(meestal verhoging) tot gevolg. De mine-

mede om deze reden, het best lichtdicht

ralen blijven niet meer in de oplossing en

gemaakt kan worden.

slaan neer. Er ontstaat dan een neerslag

met

een

pH-verandering

van een mengsel zouten aan elkaar geplakt

Leidingwater, zeker aangevuld met voeding, bestaat uit mineralen. Wanneer de pH

Om de hoeveelheid bacteriën en schim-

door de bacteriën. Deze brokstukken zul-

tussen de 5 en de 6,3 blijft, zal dit in het

mels zo laag mogelijk te houden advise-

len in de hoofdleiding voortgestuwd worden

algemeen goed in oplossing blijven. Maar

ren we het water niet te lang te bewa-

naar het einde van de leiding, maar kan ook

wanneer het water verdampt, blijven deze

ren. Maak wekelijks het vat mechanisch

een uitvlucht zoeken naar een uitgang (de

mineralen achter als zout aan de wand. Dit

schoon (schrobben) en 1 maal per teelt

druppelslangen of sproeiers). Op deze ma-

is één van de redenen waarom aan het eind

het vat chemisch reinigen met Chloor-

nier ontstaan de meeste verstoppingen.

van de druppelaar het slangetje altijd wit uitslaat. Hierdoor kan ook vernauwing van de druppelslang ontstaan, waardoor iedere druppelaar een andere hoeveelheid voedingswater gaat geven in dezelfde tijd. Wanneer de slangen leeg lopen na een watergift, droogt de slang ook van binnen op en ontstaan daar ook ophopingen van zouten. Voorkom dus leeglopen van de slangen (zie deel 2). Toch kun je vaak deze verstoppingen met wat extra waterdruk wegblazen. Daarentegen ontstaan de meeste minerale neerslagen door een oplopende pH. Door deze hogere pH zijn de mineralen niet goed oplosbaar meer in water en slaan neer. Het zijn met name de sulfaten en de fosfaten in combinatie met o.a. calcium en ijzer.

42


Biologische/organische voedingen Biologische en organische voedingen, maar ook additieven met organische ingrediënten zoals 'Boosters', bevatten suikerhoudende stoffen. Naast hun positieve bijdrage in het ecosysteem van de plant is het ook voedsel voor het microleven. Wanneer het water inclusief deze stoffen te lang blijft staan, verhoogt het de kans op de biologische (en minerale) verstoppingen.

Water Zacht water met een lage osmotische waarde (EC), zoals regenwater, (reverse-) osmosewater en leidingwater met een lage EC (<0,3) zijn zeer gevoelig voor biologische besmettingen. Grote groepen bac-

Ontstaan kalkneerslag

teriën en schimmels kunnen zich hierin staande houden, terwijl ze afsterven na

kans op gips neerslag in de tank of leidin-

toevoeging van lucht (zuurstof) of voeding.

gen, zoals de afbeelding hier boven laat

Laat zacht water nooit te lang stil staan om

zien. Denk er wel aan dat er nog voeding

Een algemeen advies is om het water dat

op temperatuur te komen. Tijdelijk beluch-

bij moet dat ook de pH verlaagt.

nodig is zo kort mogelijk te bewaren. Toch

ten kan een oplossing bieden.

Advies dient het wel op tijd op temperatuur te zijn (18-20°C) voordat het aan de planten ge-

Hard water daarentegen is juist heel ge-

Watergeefsysteem

voelig voor minerale verstoppingen. Denk

Hergebruik van voedingswater is ook zeer

dient ervoor om de anaerobe bacteriën op

maar aan kalkneerslag in wasmachines.

gevoelig voor neerslagen. Zowel biologische

een zo laag mogelijk niveau te houden.

Breng de pH-waarde al iets omlaag mocht

als minerale neerslagen worden bevorderd

het water voor langere tijd stil moeten

GRRU ÀXFWXHUHQGH S+ HQ WHPSHUDWXUHQ HQ

staan. Ongeacht in welke groeifase de

een doorlopende verhoging van micro-orga-

In deel 2 gaan we verder met de aanleg

plant zich bevindt kan dit het beste met

nismen. Vaak zijn deze systemen ook zeer

van het watergeefsysteem om de kans op

pH min groei gebeuren. PH min bloei,

gevoelig voor algen, doordat de opvang van

neerslagen zo laag mogelijk te houden.

wat op basis van phoshor is, verhoogd de

het drainwater in aanraking komt met licht.

geven wordt. Het beluchten van het water

43


Deel 1

Opneembaarheid van voeding, de pH Door: P.T. Klaassen BSc (CANNA Research Laboratories)

pH is geen eenvoudig begrip. Toch is het aanhouden van een juiste pH-waarde in het voedingswater en in het substraat minstens zo belangrijk als de rol van de EC. In een tweeluik zullen we eerst de theorie achter pH uitleggen. In een volgend deel bespreken we de mogelijkheden van de pH-waarde in het medium, het meten ervan en eventueel het corrigeren.

Bicarbonaat reageert samen met zuur tot koolzuur dat weer uiteenvalt tot water en CO2

In chemische formule: H3O+ + HCO3H2CO3 2H2O + CO2

Wat is pH?

pH-getal

pH is een chemisch begrip voor de zuur-

De pH-waarde varieert gewoonlijk van 0

tegraad van een oplossing. De pH is

tot 14. De pH-waarde neemt af naarmate

Onder een pH-waarde van 5,2 is alle bicar-

daarmee een maat voor de concentratie

er meer zuur in de oplossing zit. pH 0 is erg

bonaat verbruikt en daarmee vervalt ook

ZDWHUVWR¿RQHQ LQ HHQ RSORVVLQJ S+ VWDDW

zuur en pH 14 erg basisch.

zijn bufferende werking. De kweker zal dit

zuur en bicarbonaat

voor pondus Hydrogenii of potentia Hy-

koolzuur

water en kooldioxide

herkennen doordat hij weet: hoe lager de

drogenii (pondus = gewicht, potentia =

Eén pH-eenheid betekent een 10-voudige

pH wordt, des de minder pH min er nodig is

kracht, hydrogenium = waterstof). Een

hoeveelheid zuur (=H+). Het is te bereke-

om de pH verder te verlagen.

ZDWHUVWR¿RQ ++) is altijd gebonden aan

nen volgens een negatief logaritme.

water (H2O) en wordt daarom vaak be-

Voorbeeld:

schreven als (H3O ).

0,00001

+

pH 5 = -log 5 = 10-5 =

mol [H3O+] per liter water. pH 6 = -log 6 = 10

Kortom: pH geeft dus aan hoeveel zuur-

-6

=

0,000001 mol [H3O+] per liter water.

Het voedingsvat moet goed gemengd worden (van onder naar boven), wil men de pH goed kunnen afstellen. Vaak verandert een

deeltjes er zich in een oplossing bevinden.

Zuur

Tips 1:

pH-buffering Een pH-buffer is een stof die in staat is de

afgestelde pH binnen een kwartier, nadat een zuurdeeltje toch weer een bicarbonaat molecuul gevonden had.

Een oplossing met een pH-waarde van

zuurdeeltjes “weg te vangen”. Dit bete-

0 tot 7 is zuur en van 7 tot 14 basisch.

kent, zolang deze stof in de oplossing zit,

Meng nooit verschillende analysemonsters

Azijn en cola hebben een pH-waarde klei-

dat de de pH-waarde nauwelijks veran-

om de pH te controleren. Het monster zal

ner dan 3. Soda en zeep hebben een pH-

dert. Ondanks dat er zuur aan de oplos-

in theorie naar de laagste pH-waarde nei-

waarde groter dan 8. Bij een pH-waarde

sing wordt toegevoegd.

gen of als er nog bicarbonaat in zit, naar de hoogste pH-waarde.

van 7 is de oplossing neutraal. Zuiver water heeft bij kamertemperatuur een pH

Leidingwater bevat de stof bicarbonaat

van 7. Kraanwater heeft meestal een iets

(HCO3-) en is een belangrijke pH-buffer.

hogere pH-waarde. Veel natuurlijke omgevingen zoals onze huid, planten- en voedingsbodems zijn licht zuur en hebben een pH-waarde tussen de 5,0 en 6,5. Bekijken we welke stoffen mensen lekker vinden, dan zijn dat vooral lichtzure stoffen tot aan neutrale stoffen zoals water. Ook planten houden meer van licht zure stoffen. Een pH-waarde rondom de 5,5 komt zo vaak voor in de natuur, dat sommige plantendeskundigen dit als “neutraal” beschouwen. Deze voorkeur bij mens, dier en plant heeft ook te maken met een betere opneembaarheid van allerlei mineralen bij die pH waarde, waarop we straks terugkomen.

44

In afbeelding 1 een voorbeeld hiervan.


Opneembaarheid

pH Min

De beschikbaarheid van voedingsstoffen

Hiervan zijn 2 zuren op de markt; pH

voor de plant is in sterke mate afhankelijk

min groei en pH min bloei. Een pH min

van de pH-waarde tussen de haarwortels

bestaat altijd uit 2 delen. Het zuurdeel

(de rhizosfeer). Een “goede” pH-waarde

(H +) en een ander deel. Bij pH min groei

geeft aan of dit voedingselement opneem-

is dit een stikstofdeel (NO3-) en bij pH

baar is voor de wortel.

min bloei is dit een fosfordeel (H 2PO 4-).

pH-verandering na voedingsopname

zuurpuls (duurt langer) moeten geven om de juiste waarde te bereiken.

Afhankelijk van de groeistadia van de

Door de opname van voedingsstoffen door

In afbeelding 2 wordt weergegeven dat de

plant, dient men pH min groei in de ve-

de plant kan de pH-waarde rond de wortels

optimale pH-waarde waarbij alle voedings-

getatieve fase van de plant te gebruiken

veranderen.

elementen opneembaar zijn, tussen de 5,2

en pH min bloei in de generatieve fase.

en 6,2 ligt.

Bij de opname van anionen, dit zijn negatief geladen ionen zoals stikstof (NO3-) en fosfaat (H2PO4-), zal de pH-waarde in de rhizosfeer verhoogd worden. Neemt de plant daarentegen meer kationen op, dit zijn positief geladen ionen zoals Kalium (K+), Calcium (Ca2+) en Magnesium (Mg2+), dan ontstaat er een zuur in de rhizosfeer. Een pH daling in de rhizosfeer is het gevolg. Zo verzuurt een bloeiende plant het substraat door de kaliumopname. In afbeelding 3 wordt deze opname bij de wortel schematisch weergegeven.

Bij een hogere pH-waarde dan 6,2 slaat

Een plant kan zichzelf dus in een verkeerd

calciumfosfaat neer en worden bepaalde

Tip 2:

metalen

op-

Kwekers die een automatische voedings-

vergiftigen door een overmaat van nog wel

neembaar. Dit laatste verklaart vaak de

computer hebben, moeten er op alert zijn

beschikbare voedingselementen of zichzelf

lichtgroene kleur in de kop van de plant in

dat de EC-regeling eerder klaar is dan de

zwak maken indien hij een gebrek krijgt

de eerste week na het planten.

pH-regeling. Anders eindigt het voedings-

aan beschikbare voedingsstoffen.

(sporenelementen)

slecht

pH-nivo brengen, waardoor hij zichzelf kan

vat altijd met een te lage pH-waarde. InBij een lagere pH-waarde dan 5,0, kan

dien dit het geval is, kunnen zij de pH min

Hoewel een aanbod van goede voeding hier

mangaanvergiftiging

omdat

verdunnen met water (1 lilter pH min in 10

veel invloed op heeft, gaan we in de volgende

dit nog het enige metaal is dat opneem-

liter water), zodat de pH pomp vaker een

editie hierop verder in om dit te voorkomen.

optreden,

baar is voor de plant. Het overmaatverschijnsel wordt waargenomen door kleine bruine (roest) spikkels in een donker, dof groen blad.

pH-verandering bij het aanmaken van een voedingsvat In het algemeen zit er zuur (pH min) in alle voedingen. Hierdoor zal de pH in het voedingsvat dalen, naarmate er meer voeding (hogere EC) aan het water toegevoegd wordt. De hardheid (bicarbonaat) van water buffert een gedeelte van dit ingebrachte zuur weg. Hierdoor kan per gebied de pH-waarde anders zijn, nadat de voeding eraan toegevoegd is. 'H ¿QHWXQLQJ RP XLWHLQGHOLMN GH JRHGH pH-waarde in je voedingsvat af te stellen, doen we met pH min of pH plus. pH min is een sterk zuur, om de pH-waarde af te stellen door te verlagen. pH plus is een loog, eveneens om de pH af te stellen, maar nu om te verhogen.

45


Nina Hagen

Punkdiva zoekt het hogere Door: Arjan van Sorge

Sommige mensen leiden een wild en hectisch leven waar je JUDDJ PHHU RYHU ZLO ZHWHQ 'H ELRJUD¿ H YDQ SXQN]DQJHUHV 1LQD +DJHQ LV ]HNHU HHQ ERHN GDW HU YURHJHU RI ODWHU DDQ 02(67 NRPHQ Aangezien het hoogtepunt van haar ko-

mann is een populaire dichter en zanger

gen, geloof het of niet: Nederland. Ach,

meetachtige carrière rond het begin van de

die al snel niet meer in de communistische

goeie ouwe tijden... Ze maakt Cha Cha

jaren tachtig lag, even een update: Catha-

Deutsche Democratische Republik mag op-

met Herman Brood, en vindt het achteraf

rina ‘Nina’ Hagen wordt in 1955 geboren in

treden, behalve tussen de schuifdeuren.

HHQ ZRQGHU GDW GLH ¿ OP RRLW DINZDP 'H dagelijkse arbeidsomstandigheden zijn in

het Oost-Berlijnse stadsdeel Friedrichshain

Schlagerhoer

ieder geval in stijl: “Zorgzaam zette men

is een door de oorlog getekende schrijver YDQ ¿ OPVFULSWV PRHGHU HHQ DFWULFH ]DQJH

Na een redelijk onbezorgde jeugd met de in

NRI¿ H HQ HHQ OLMQWMH FRNH +HW GHVVHUW ZDV

res en sekssymbool. Stiefvader Wolf Bier-

de socialistische heilstaat voorradige drugs

een machtige toeter nederwiet om weer

en rock ’n roll wordt Nina populair als (wat

nuchter te worden”.

uit Hans Oliva en Eva-Maria Hagen. Vader

mij een uitgebreid ontbijt voor: een kopje

ze zelf noemt) schlagerhoer. Via Wolf Biermann kan ze uiteindelijk ontkomen naar het westelijke, democratische Duitsland

Kraakpand

en een vet platencontract krijgen. Vanuit

Ze ontmoet daar ook de vader van haar

Hamburg gaat ze naar Londen, waar ze

eerste kind: Ferdi Karmelk, een tijdje gita-

al snel vrienden wordt met de punks van

rist in de band van Herman Brood en later

de Sex Pistols en The Slits. Terug in West-

overleden aan heroïnegebruik. Na een hef-

Berlijn groeit de Nina Hagen Band met een

tige, door allerlei drugs en oververmoeid-

mengsel van punk, rock, opera, radicale

heid veroorzaakte crisis in het kraakpand

uitdossingen en briljante teksten uit tot

dat ze o.a. deelt met de bekende punk,

een internationaal fenomeen.

JUDI¿ WLNXQVWHQDDU HQ GUXJVIUHDN 'U 5DW heeft ze het helemaal gehad met dope en

46

De band valt al snel door ruzies uit elkaar,

Damsko. Dus op naar Los Angeles, Malibu

en Nina ziet mogelijkheden in “het mekka

(buren met Streisand, Dylan), de Baha-

voor iedereen die zijn neus in de wind

ma’s, Parijs, Ibiza, en vooral ook de ash-

van de nieuwe tijd hield”, dat wil zeg-

ram in India van goeroe Muniraji.


trendy drugs van de afgelopen jaren. Was het slaapmiddel Dormutil met bier nog goed voor een extatische stemming in de jaren zestig in de DDR, al snel hoorde ze over ayahuasca en lsd, “waar je God mee kan zien”. De heroïne en/of coke later in Hamburg, Amsterdam, Ibiza - en waar ook niet eigenlijk – viel nooit echt in vruchtbare aarde. Ontgoocheld en ongelukkig breekt ze

maffe en rake teksten en buitenaardse

Nina heeft zowat alles wel gebruikt wat in

uiteindelijk met de “fascistische con-

mimiek.De scharnierpunten in het boek

haar tijd beschikbaar was, maar is er al heel

trolfreaks” van de hindoeïstische leef-

en haar leven zijn de lsd-trip op haar

lang helemaal klaar mee. God was duidelijk

gemeenschap en bekeert ze zich tot de

zeventiende waarin ze Jezus ontmoet,

niet in de drugs te vinden. In plaats daarvan

protestants-gereformeerde kerk van een

en de heroïneflip in Amsterdam waar ze

zingt ze nu van geluk, met haar broeders en

vredespastor in Duitsland. En dat, beste

nauwelijks uit de klauwen van de duivel

zusters. Hallelooya! Amen!

lezer, is het moment waar ‘Nientje’ het

komt. Dat heeft allemaal met drugs te

hele boek naar toegewerkt heeft, en vol-

maken (en God, vooruit...), zodat de bi-

Nina Hagen – Bekentenissen,

gens eigen zeggen eigenlijk al haar hele

ografie ook gelezen kan worden als een

Uitgeverij Ten Have

OHYHQ µ-H]XV¶ NRPW LQ KDDU DXWRELRJUD¿ H

rondleiding door de geschiedenis van

waarschijnlijk vaker voor dan ‘Nina’, en het boek is vooral geschreven om duidelijk te maken dat ze altijd, echt altijd al vervuld is geweest van de heilige geest.

Trendy drugs ‘Bekentenissen’ valt zowel te lezen als rockdocument, als zoektocht naar het goddelijke in jezelf zowel als de levensloop van een van die vele blijvend naar kicks zoekende, verwende rijkeluiskindjes. De tijd zal het leren... Maar zonder twijfel behoort Nina Hagen tot de meest interessante zangeressen van de afgelopen jaren. Haar eigenwijze en opzienbarende verschijning en meningen heeft ze altijd consequent voor het voetlicht gebracht, terwijl ze ondertussen vriend en vijand versteld kon en kan laten staan met een fabelachtig stembereik,

47


MACHTSZETEL

Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

TIJDLOZE PICK-UP De CR6002A van Crosley Radio is een klassiek model koffergrammofoon in een ultramodern jasje. Omdat good old vinyl never dies. Hij is snaargedreven, werkt op batterijen en heeft een ingebouwde (digitale) versterker, ingebouwde FM-radio en dynamische full range stereo speakers. Een USB-poort voor de broodnodige omzetting van analoog naar digitaal. En een In deze high tech, oversized schurkenzetel van 90

compleet digitaal rip- en opleukprogramma, om al je afgestofte

x 90 x 120 centimeter voel je je Dr. Evil, Dr. Claw,

favoriete 33 toeren LP’s en 45 toeren singletjes loepzuiver op

of Darth’s vader, om maar enkele tot de verbeelding

je Ipod, MP3-speler of Smart Phone te parkeren. The Crosley

VSUHNHQGH VOHFKWHULNHQ XLW ¿OPV HQ VHULHV WH QRH-

Revolution is compleet met draagtas van jou voor slechts € 115.

men. Zetelend in schimmige kantoortjes, met nog donkerder meubilair.

www.crosleyradio.com

Heb jij altijd al gedroomd van een carrière als badguy (inclusief bijbehorende meubels), dan is deze Villain Chair echt jouw ding, een mooie start! Deze zeer luxe fauteuil is gemaakt van het allerbeste en allerdikste leer, chroom, staal en aluminium. Het enige wat nog ontbreekt is een echt ‘slechte’ naam. Al maakt zijn kostprijs (een dikke € 5.500) veel goed. Die is pas echt slecht… www.gadgetspullen.nl/product/ 43384/villain-chair/

INTERACTIEF SPY-SHIRT Leuk gadget van de jongens van Think Geek.com: een James Bond T-shirt waarmee je in het geniep kunt fotograferen. Voor 007 agenten die alles al hebben zogezegd. Dit verborgen spy camera shirt is een musthave voor al je supergeheime missies. Maar verwacht niet de kwaliteit van een Canon EOS 60D DSLR camera. Maar een resolutie van 150 bij 640 x 480 pixels moet genoeg zijn om je dagelijkse operaties naar hartelust uit te voeren. Het shirt wordt geleverd met afstandsbediening, software en ingebouwde USB-poort en drie AAA-batterijtjes. Hij werkt voor zijn kostprijs van $ 40 dus niet op wind-, zonne- of kernenergie. Dat dan weer niet. Misschien versie 5.0 wel…

www.thinkgeek.com/tshirts-apparel/interactive/

48


ECHTE 3DTV 'H /; ,Q¿ QLD YDQ /* LV GH DOOHU DOOHUHHUVWH HFKWH IXOO /(' ' WHOHYLVLH WHU ZHUHOG 'RRU 7UX0RWLRQ +] technologie worden de levensechte beelden haarscherp en met natuurlijke diepte weergegeven. Mede door het ongekende dynamische beeldcontrast YDQ PLOMRHQ 0HW HHQ ELMSDV VHQGH %; ' %OX UD\ VSHOHU YDQ Life’s Good erbij wordt een avondje tv NLMNHQ HHQ EHOHYHQLV 'H LQFK XLW voering van deze superplatte tv kost € LQFOXVLHI YLD 86% RSODDGEDUH ' EULOOHQ JRHG YRRU XXU NLMNSOH zier achtereen). Dat wordt genieten.

www.lg.com

DE FRUITPHONE

DIGITALE PADVINDER

0HW GH DSSOLFDWLH -DFNSRW 6ORWV YDQ 1HZSRWDWRWHFK ZRUGW MH iPhone getransformeert in heus eenarmig bandietje. Haal het hendeltje van het bijgeleverde plastic docking station over en ga voor drie stuks gelijksoortig fruit. De old school fruitmachine keert dan wel geen echte knaken uit, zoals zijn grote broers in café of casino. Maar wie 10.000 punten vergaart, maakt wèl kans op een reis naar Las Vegas! Dus RSHQ GH -DFNSRW 6ORWV $SS VHOHFWHHU MH IDYRULHWH JRNJDPH bepaal je inzet en trek aan de hendel. Inclusief realistische geluidseffecten, waaronder casino achtergrondruis. Word ook gokverslaafd voor a louzy 40 bucks.

www.newpotatotech.com

De PAW5000 zie je als polssieraad alleen bij de echte survivors en dare devils. Die dragen geen klokje maar HHQ NORN &DVLR KHHIW GH]H +LJK (QG 3DWK¿ QGHU YROJH SURSW PHW WDOOR]H GLJLWDOH HQ DQDORJH VQXIMHV RP RSWL maal te kunnen overleven in het wild (van Ardennen, Grand Canyon tot Alaska). Om heelhuids de weg naar huis te vinden. Zo herbergt deze digitale padvinder in ]LMQ XLWHUVW UREXXVWH EHKXL]LQJ HHQ KRRJWHPHWHU EDUR PHWHU WKHUPRPHWHU NRPSDV VWRSZDWFK HQ ]RQQHSD neel. Oh ja, er zit ook nog een horloge in, met heuse 0XOWL %DQG $WRPLF 7LPHNHHSLQJ 6WRHU GRHQ YUDDJW echter niet altijd om een stoere prijs, zo’n: € 450.

www.gadgetgarden.nl/tag/horloge/page/2/

49


TERWIJL U BLOWT Door: Arjan van Sorge

THE BIG PINK Tapes (!K7)

THE SOUND OF THE WESTCOAST 1965-1979 (Uitgeverij Ambo, Universal Music)

Deze compilatie van Milo Cordell van elec-

De muziek van de Westcoast is altijd

trorockact The Big Pink is nogal wat. De 19

al wat zonniger geweest dan die van

tracks zijn allemaal opgenomen in slaap-

de tegenhangers in het oosten van de Verenigde Staten.

kamers en alleen bekend via losse publicaties op internet. Alle

Leuk om daar eens een verzameling van te maken - zoveel

muziek valt onder de noemer drag music, witch house of haunted

materiaal! Zelfs als je je beperkt tot 3-minutenliedjes uit

house, en mixt sprookjespop met totaal doorgerotte elektronica

Los Angeles tussen 1965-1979. In deze eerste editie van

en sinistere geluiden. Welkom in de nieuwe Amerikaanse under-

een soundbook tref je bijna 100 fijne liedjes aan, waarin

ground! Als dit de staat weergeeft waarin de kids op al die zol-

meerstemmige zang, relaxte, in country gedrenkte pop en

derkamers in de suburbs verkeren, dan kunnen we beter gelijk de

rock en een mooi, vol en warm geluid centraal staan. Pop-

bom droppen en er een eind aan maken. Dat bespaart een hoop

specialist Leo Blokhuis verklaart de schoonheid van deze

lijden. Of toch maar niet doen, want dan missen wij voortaan deze

muziek, en de artiesten en hun liedjes krijgen een korte en

juweeltjes van de gefuckte geest.

bondige uitleg in het boek.

EASY STAR ALL-STARS Dubber Side Of The Moon

THE YOUNG GODS Everybody Knows (Two Gentlemen)

(Easy Star Records)

De eerste plaat van het Zwitserse The Hoe ver kun je gaan in het herbewer-

Young Gods stamt alweer uit 1987,

ken... Ver, zo blijkt uit dit remixalbum

toen ze nog pionierden in industriële rock. In 2008 ver-

van de bewerking van Dub Side Of The Moon (2003) van Easy

rasten ze met het akoestische Knock On Wood, dat echter

Star All-Stars van Dark Side Of The Moon (1973) van Pink

niets van de kracht en intensiteit van hun werk had ver-

Floyd. Ben je daar nog...!? Maar in het easy-going universum

loren. Op dit zestiende album gaan ze op de ingeslagen

van de Easy Star All-Stars blijft het leuk, en vooral heel erg

weg voort maar sijpelt al wat meer elektronica de muziek

lekker. Er zijn ook niet de minste remixers aan de slag gegaan:

binnen. Dat levert een mooie mix op tussen in melancholie

o.a. 10 Ft. Ganja Plant, Dreadzone, Adrian Sherwood en Mad

gedrenkt gitaarspel, mystieke zang en teksten, hallucine-

Professor dragen hun steentje bij aan deze heerlijke reis door

rende geluiden en stevige beats. Qua neerzetten van een

tijd, ruimte en muziek.

paradijselijke sfeer met een verontrustend randje zit The Young Gods zeker ergens aan de top.

SANDER KLEINENBERG

ZION I

(This Is Recordings)

(Gold Dust Media)

5K

Atomic Clock

Succes is niet altijd even bevorderlijk

Het uit Oakland afkomstige Zion I be-

voor de eigen creativiteit, zo bewijst

staat uit emcee Zumbi en producer Amp.

deze debuutplaat van de inmiddels over de hele wereld be-

Het duo heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt met het qua

kende DJ/producer Sander Kleinenberg (1971). Want door al-

geluid en ideeën bomvolle Atomic Clock: er werd in dagenlange

les wat hij in de tien jaar na zijn hit My Lexicon uit 2000 heeft

jamsessies met live-muzikanten gespeeld op de basisbeats van

gedaan is het pas nu dat hij zelf een artiestenalbum heeft kun-

Amp, en dat is vervolgens weer verder uitgewerkt. Nogal een

nen maken. Maar goed, alle gewonnen prijzen, het remixwerk,

gedoe maar dan heb je ook wat: de vonken spetteren van dit

de compilaties, de succesvolle dance-avonden als Earth in de

soul/roots-reggaealbum af. Kale hiphopbeats en –raps blijven

Melkweg, het opzetten van een label en pionieren met dvj-en

de vruchtbare ondergrond, maar daarop woekert weelderig,

zijn natuurlijk niet voor niets geweest. Veel afwisselend werk

wild onkruid. Vooral de extatische zang- en koperpartijen zijn

op dit stevige electro-house album, met hulp van o.a. Jamie

een plezier voor het luisterend oor.

Cullum en Kraak & Smaak.

5052


Jeroen Bos

Black light kunst en feestdecoratie Door: Peter van Sparrentak

Als kind was hij al gefascineerd door strips. “Mijn pa had een kast vol stripboeken. Van Suske en Wiske tot Kuifje, Michel Vaillant, Blake & Mortimer, maar ook alternatieve Franse strips, Mad Magazine, Rhââ Lovely. Als kind keek ik ze altijd al in. Op mijn elfde ben ik de teksten erbij gaan lezen en dacht ik: o, er zit ook nog een heel ander verhaal achter. Mijn droom was om later mensen te boeien met mijn eigen beelden. Wat ik nu maak, zijn eigenlijk ook beeldverhalen zonder tekst, die je op verschillende manieren kunt uitleggen. Zeker de drukke doeken, waarop veel te zien is. Ik probeer de poppetjes altijd een bepaalde uitdrukking te geven. Dat vind ik bij strips ook vaak mooi gedaan.”

de muren te verfraaien met zijn werk. “De eerste keer was eind jaren negentig op een housefeest in een skatehal. Dat was toen nog met kleine schilderijen, canvas gespannen op board. Ik moest er ook rekening mee houden dat er niets kapot kon gaan. Maar ik merkte al snel dat het formaat te klein was. Daarom ben ik gaan schilderen op grote doeken, van bijna twee bij drie meter. Die kun je makkelijk oprollen en meenemen naar een feest. Als mensen dansen, moet iets echt groot zijn, wil

“Ik had thuis wel eens wat strips gepro-

dan weet ik nog niet precies hoe het er uit

het opvallen.” Sindsdien doet hij decoratie

beerd, maar ik heb van mijn vijftiende tot

komt te zien. In de twee, drie weken dat ik

met zijn doeken op allerlei soorten under-

mijn eenentwintigste niet meer getekend.

aan een schilderij bezig ben, gebeuren er

groundfeesten, van hiphop tot house, van

Daarna ben ik weer begonnen, eerst in

allerlei dingen om me heen, die ik er dan

techno tot goatrance. Daarnaast exposeert

zwart-wit met tribal-achtige dingen. Van

symbolisch in verwerk. Zo kreeg een vriend

hij regelmatig met zijn werk, dat varieert

daaruit ben ik weer poppetjes gaan maken.

van mij een aanvaring met een junk, die

van grote doeken tot schilderingen van één

Ik heb nu een vastere stijl gekregen. Maar

hem met een baksten sloeg. Dat zit er dan

bij één meter en kleiner.

ik maak geen karakters die terugkeren. Al-

ook ergens in.”

leen een boom, die ik Magic Tree noem,

“Ik ben begonnen met schilderijen in zwart-

komt vaker terug, maar dat is een beetje

Undergroundfeesten

als grapje op mijn achternaam.”

Omdat hij zelf veel naar feesten ging en

bijgekomen.” Sinds een paar jaar gebruikt

een manier zocht om met zijn schilderijen

hij een nieuwe techniek: lichtgevende verf.

op te vallen, bood hij aan om op een feest

Dat knalt natuurlijk lekker op het netvlies

Jeroen komt oorspronkelijk uit Haarlem,

wit. Daarna zijn er steeds meer kleuren

maar verhuisde op zijn vijftiende naar Den Bosch. Grappig natuurlijk om in dezelfde stad te wonen als zijn wereldberoemde naamgenoot, schilder Jeroen Bosch. “Mijn ouders vonden zijn schilderijen goed en hebben me daarom deze voornaam gegeven. En eigenlijk maakte hij ook een soort beeldverhalen.”

Persoonlijke verhalen Veel van zijn werk is persoonlijk en gaat over zaken die hij zelf meemaakt. “Zoals het werk Me, dat is eigenlijk een soort zelfportret. Ik vind mijn karakter zowel mannelijk als vrouwelijk en dat zie je in het poppetje terug. Soms ben ik aan het puzzelen met mezelf, vandaar die puzzelVWXNMHV 9HUGHU ]ZHYHQ HU DOOHUOHL PHQV¿ guurtjes om hem heen. Ik heb ook doeken gemaakt, waarop heel veel poppetjes en ¿ JXUHQ WH ]LHQ ]LMQ 'DDU ]LWWHQ YHHO YHU halen in. Als ik met zo’n doek begin, heb ik een paar ideeën in mijn hoofd zitten. Maar

53


tijdens een donker feest, waar ze black lights gebruiken. Jeroen: “Ik werkte eerst op lakens met textielverf. Tot ik in een speciaal]DDN ÀXRUHVFHUHQGH DFU\OYHUI WHJHQNZDP Ik denk: laat ik dat eens proberen. Als er een normale lamp op schijnt, zie je al dat de kleuren feller zijn. Maar het echte effect krijg je natuurlijk pas met een black light.”

Schilderijen met ledlampjes Voor de kleine doeken, die niet voor feesten ]LMQ EHGRHOG JHEUXLNW KLM JHZRQH DFU\OYHUI voor de achtergrond en lichtgevende verf voor de details. Tijdens een expositie laat hij de doeken met black lights oplichten. Sinds kort heeft hij daar nog iets nieuws aan toegevoegd: kleine schilderijtjes, met daaraan een buigarm en een uv-ledlampje. Als je die thuis aan de wand hangt, krijg je in één klap hetzelfde lichtgevende effect. Een van zijn DQGHUH YRQGVWHQ ]LMQ ¿JXXUWMHV JHPDDNW YDQ ÀXRUHVFHUHQGH NOHL GLH KLM PHW OHGODPSMHV laat oplichten. Ter inspiratie rookt hij regelmatig een jointje, al is hij met het zware roken gestopt. “Ik heb vroeger tijdens het schilderen wel geblowd, maar dat doe ik niet meer. Toen was het opstaan en naar bed gaan met een joint. Nu rook ik alleen nog maar af en toe. Dat is wel even wennen. Pas terug nog, op mijn verjaardag, ging ik naar de coffeeshop en rookte ik twee jointjes achter elkaar. Ik denk, dat moet kunnen, ik ben altijd een blower geweest. Dus ik nog lekker op stap en naar de kroeg. Ik zat daar aan de bar en had een Wieckse Witte besteld. Maar die ging er niet PHHU KHOHPDDO DFKWHUDDQ ,N GDFKW \R LN moet weg hier. Nou, ik weet niet meer hoe ik thuis ben gekomen, met erg veel tussenstops denk ik. Ik kan er niet meer helemaal goed tegen, merk ik nu. Terwijl ik toch altijd een stevige roker ben geweest.”

3D-brillen Publicitair gezien levert zijn naamsgelijkenis met de beroemde Bossche fantasieschilder volop mogelijkheden op. Hij speelde daar al op in door onlangs een expositie te geven onder de naam Circus Jeroen Bos. Dat gebeurde in een expositieruimte aan de Geldersekade in Amsterdam. “Het was een expositie met black light, waar mensen naar konden kijken door een 3D-bril. Die kregen ze bij de entree uitgereikt. Dat geeft een apart effect. Tijdens de expositieweken gaYHQ $\D $NLQD GDW ]LMQ PLMQ ]XV HQ HHQ vriendin van haar, danstheatervoorstellingen in black light. Mijn idee is om vaker onder de noemer Circus Jeroen Bos ergens neer te strijken met mijn werk en dat te combineren met theater, optredens of dj’s.”

www.jeroenbos.nu

54


55Kweken met Jorge Cervantes Over Jorge Jorge Cervantes is een van de meest vooraanstaande kweekexperts in de cannabiswereld. Hij schreef diverse boeken en maakte verschillende dvd’s. Zo maakte hij onder andere Marijhuana Horticulture: the Indoor/Outdoor Medical Grower’s Bible, Jorge Cervantes’ Ultimate Grow DVD (shot in BC) en Jorge Cervantes Grow DVD II (shot in Spain), Indoor Marijhuana Horticulture: The Indoor Bible, Marijhuana Indoors: Five Easy Gardens, Marijhuana Outdoors: Guerilla Growing en Jorge’s Rx. Hij schrijft voor 13 tijdschriften in zes talen. Zijn boeken verschijnen in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Russisch en Spaans. www.marijuanagrowing.com

Lange nakomelingen Ik heb een aantal nieuwe spruiten, die letterlijk de lucht in schieten! Ze zijn lang en stakerig. Zou dit het gevolg kunnen zijn van het gebruik van een bodemmengsel met teveel mest? Of hebben ze niet genoeg licht gehad? Ze zijn nu ongeveer een week oud en hebben nog niet bloot gestaan aan licht.

MD Ernstig licht tekort! Geef ze licht! Als ze nog verder doorschieten worden de stengels te zwak om bladeren te dragen. Zet ze buiten of gebruik Àuorlicht. 3lant de lange dames in ieder geval diep in de aarde, tot aan de eerste bladeren toe! 9erpot ze naar een goed gedraineerde omgeving, zodat de kleine wortels voldoende lucht krijgen. Dit laatste is belangrijk om rot te voorkomen.

Deze kweker gebruikt een gele kleefval om insecten op te sporen. Goede luchtcirculatie en ventilatie houden de temperatuur en bodemconditie onder controle. Deze kweker voorkomt veel problemen omdat hij voor een perfecte omgeving heeft gezorgd.

Bruine vlekken

Als een plant opgroeit, zorg dan voor voldoende licht. Denk eraan dat licht een eerste levensbehoefte is voor opkomende planten!

Ik zie een paar bruine vlekken op de wat oudere bladeren van mijn plant. Ik heb het een keer eerder gehad en dacht aan voedsel ophoping als gevolg van een verstoorde ph (zuurwaarde) van de bodem. Ik gebruik alleen organische producten, volgens de bijgeleverde voeding schema’s. Nu zit ik in de vijfde week. De ph balans is correct sinds de eerste dag en ik heb ook geen ziekten kunnen constateren. Hoe moet het verder? Bevat mijn mix voldoende voeding? Ik gaf ze zgn. cal-mag, ervan uitgaand dat ze dat nodig hebben.

Adam Mogelijk heb je een paar problemen. 9oedsel ophoping kan de oorzaak zijn van bruine vlekken, omdat er onvoldoende voeding door de plant is opgenomen. +et is ook mogelijk dat je alles goed doet, maar desondanks last hebt van ophoping van voedingsstoffen in de aarde. Deze kan worden weggespoeld door gebruik te maken van drie delen water op ppn deel aarde. %ij een pot van vier liter heb je dus twaalf liter water nodig. Er zijn ook kwekers die met een zwakke voedingsoplossing spoelen. +et spoelen van potgrond zorgt ervoor dat opgehoopt voedsel verdwijnt. Met een simpel testje kun je vaststellen of ophoping van voedsel het probleem is. Meet de E& of 33M waarde van vier liter water. %egiet de plant met dat water en vang wat van het wegHet materiaal van TH Seeds is makkelijk te kweken en staat bovenaan in de categorie zwaargewicht.

stromende water op. Meet de waarde daarvan en wanneer die hoger is dan het schone water, is er sprake van opgehoopte

57


Zorg dat je temperatuur meet en bodemmonsters neemt op verschillende plekken. Wanneer je een thermo- hygrometer vlak boven de planten hangt, kun je het heetste stuk in de gaten houden. Het binnenste van een blad is een paar graden warmer dan de buitenkant. Hou de temperatuur in de kamer daarom op zo’n 25 graden voor het beste resultaat.

Deze plantjes hebben veel CFL licht gehad. Ze staan onder twee 55 watt CFL lampen en zijn goed sterk. Zorg altijd voor voldoende licht.

58


zaden zijn moeilijk te traceren en wanneer je ze rookt, verbranden ze heet en stinken ze. Niet echt smakelijk en high word je er ook niet van. Als er onvolgroeid zaad is, is het enige dat helpt ze eruit te vissen voor je gaat roken!

Watt en Licht Ik ben een beginnende kweker en heb drie planten onder een 150 watt HPS in een ruimte van 1.8 bij 2.4 vierkante meter. Of deze verlichting adequaat is, betwijfel ik echter. Ik heb mijn oog laten vallen op een 70 watt type, een Regent. Het verkoopargument is: 430 watt aan licht, tegen slechts 70 watt aan kosten. Is mijn optie gelijkwaardig aan een gewone 400 watt HPS?

Liz Nee! Het vergelijken van de output van een gloeilamp met metal halide, H3 sodium of C)L (compact Àuorlamp) is inderdaad een veel toegepaste verkooptruc, een soort marketing om mensen die niet beter weten, te misleiden. In werkelijkheid gaat het om het vergelijken van appels met peren.Gloeilampen, je weet wel, die van Thomas Edison, zijn anno 2008 de meest onrendabele lampen die de markt kent. Ik denk dat het hier om een 70 watt HPS veiligheidslamp gaat. Gloeilampen geven licht doordat ze elektriciteit door een dun draadje sturen, dat vervolgens gaat gloeien. MH, HPS en CFL Hier het voorbeeld van een plant die zich wel ontwikkelde, maar het niet haalde op de markt.

leveren licht doordat de elektriciteit niet door een draad gaat, maar door een onder druk staand gas in de buis. Een veel effectievere methode. Het komt allemaal neer op de lumen-per-watt

voedingszouten in de grond. Hoe hoger de waarde, des te groter

conversie naar licht. Het aantal gegenereerde lumen. Bijvoor-

is het probleem. Aan de Cal-Mag (calcium en magnesium) is ook

beeld: een gloeilamp van 100 watt produceert 17 watt aan licht,

hoogwaardige dolomiet kalk toegevoegd en daarmee is het een

voor elke watt aan stroom. Een CFL maakt daar 70 watt van,

prima optie om te gebruiken.

MH ongeveer 100 watt en LPW en HPS ornamenten leveren zelfs meer dan 140 lumen per watt op.

Hermarook Onlangs heb ik de hand weten te leggen op een van de meest waanzinnige planten van dit planeetje, maar pas geleden kwam ik er achter dat er hermafrodiete trekjes naar voren komen. Er ontstaan mannelijke bloemen op doorgerijpte vrouwelijke exemplaren en ook zaad. Is deze substantie rookbaar? Ik denk dan vooral aan de pollen van de mannelijke exemplaren. Waarom kom ik in de oogst van hermafrodieten geen zaad tegen?

Droomboot Hermafrodiete (interseksuele) planten zie je vandaag de dag zo’n beetje overal. Selectieve kweek zorgt voor steeds meer vrouwelijke ten koste van mannelijke bloemen. Gewoonlijk is cannabis vrouwelijk of mannelijk. Wanneer vrouwelijk materiaal wordt blootgesteld aan stress, loop je de kans dat zich mannelijke bloemen in vrouwelijke toppen vormen. Meestal zijn dat er een paar, die wel veel pollen ontwikkelen. Kwekers verwijderen mannen zodra ze ze zien, om pollinatie tegen te gaan. Het ziet ernaar uit dat je de eigenaar bent van een verzameling licht gepollineerde planten, met enkele mannelijke bloemen. Het roken van een beetje pollen is niet schadelijk. Onvolgroeide

Deze Sharks Breath van DNA Genetics mag er wezen. Druipt van de hars. De kleine, maar zeer robuuste plant vraagt veel voedsel, voor ze zulke toppen geeft. Denk eraan dat toppen van dit kaliber veel ventilatie nodig hebben, anders gaan ze rotten.

59


Voor altijd Tony Soprano? Door: Rob Tuinstra

Er is de laatste tijd een aardige discussie gaande, over wat de beste tv-serie van de laatste jaren zou zijn. The Wire, een Amerikaanse serie over de War on Drugs in Baltimore, die van 2002 tot 2008 werd gedraaid, wordt door veel mensen genoemd. Maar ook The Sopranos, de monumentale reeks RYHU GH EHOHYHQLVVHQ YDQ GH PD¿D IDPLOLH 7KH 6RSUDQRV GLH van 1999 tot 2007 miljoenen mensen wereldwijd aan de buis JHNOXLVWHUG KLHOG LV ELM YHOHQ IDYRULHW

speelt. Als man van middelbare leeftijd bevindt hij zich in een huwelijkscrisis. Op ]DNHQUHLV LQ 1HZ 2UOHDQV RQWPRHW KLM HHQ 16-jarige prostitué, waarmee hij een bijzondere relatie krijgt.

Onbetwiste hoofdrolspeler van deze serie

reldberoemd werd, had hij al aardig wat

-DPHV *DQGRO¿QL ]HOI EOLMIW DOWLMG XLWHUPDWH

was Tony Soprano, capo (baas) van de lo-

¿OPV JHPDDNW =R ZDV KLM LQ DO KHHO

bescheiden over zijn werk. In een inter-

NDOH PD¿D LQ 1HZ -HUVH\ PDDU RQGHUWXV-

JRHG RS GUHHI LQ HHQ YDQ GH EHVWH ¿OPV YDQ

view zei hij eens: “Ik ben een acteur…Ik

sen ook nog eens getrouwd met Carmela

de jaren negentig, True Romance van suc-

doe mijn werk en daarna ga ik naar huis.

en vader van dochter Meadow en zoon An-

FHVUHJLVVHXU 7RQ\ 6FRWW *DQGRO¿QL VSHHOGH

Waarom is dat allemaal zo interessant?

thonie jr. Om de familieproblemen nog wat

met veel verve en humor de rol van Virgil,

-H YUDDJW HHQ YUDFKWZDJHQFKDXIIHXU WRFK

gecompliceerder te maken; in de eerste

een huurmoordenaar met een geweten.

ook niet constant naar zijn werk?”

seizoenen heeft Tony ook nog een haat-

Velen zien in deze rol de doorbraak van

liefde verhouding met zijn moeder Livia,

*DQGRO¿QL QDDU KHW JURWH SXEOLHN

]LMQ RRP &RUUDGR HQ ]LMQ ]XVWHU -DQLFH Twee jaar later schitterde hij weer in een

Grote doorbraak van HBO

PLVGDDG¿OP *HW 6KRUW\ YDQ UHJLVVHXU Barry Sonnenfeld. Als bodyguard van een

$O YDQDI GH HHUVWH DÀHYHULQJ ZDV GXLGHOLMN

GUXJVGHDOHU VWHHOW KLM RRN LQ GH]H ¿OP GH

dat The Sopranos meer was dan een ge-

VKRZ (HQ KRRIGURO VSHHOGH *DQGRO¿QL LQ

wone Amerikaanse tv-serie, die met een

The Last Castle (2001), waarin hij een sa-

lengte van 50 minuten lekker gemakkelijk

distische gevangenisdirecteur speelt. Aar-

ook nog ruimte biedt voor tien minuten re-

dig feit om te vermelden is dat hij voor

clame per uur. The Sopranos’s was de gro-

]LMQ URO LQ 7KH 0H[LFDQ ÀLQN PRHVW

te doorbraak voor de betaalde tv-zender

afslanken. Omdat hij tijdens de opnames

HBO in Amerika, maar zorgde ook wereld-

YRRU GH]H ¿OP RRN QRJ VWHHGV EH]LJ ZDV

wijd voor grote kijkcijfers. In tegenstelling

met The Sopranos, moest hij in korte tijd

tot wat veel mensen nog wel eens willen

bijna 20 kilo verliezen, om ze daarna weer

denken, bleek kwaliteit toch weer door-

snel bij elkaar te eten, omdat de produ-

VODJJHYHQG WH ]LMQ -D MH NXQW KHW JURWH

FHUV YDQ 7KH 6RSUDQRV GDW HLVWHQ =R ]LH

publiek kortstondig rotzooi geven, maar

MH PDDU ZHHU HHQ OHYHQ DOV ¿OPDFWHXU LV

op de lange duur overwint kwaliteit toch.

niet altijd even makkelijk.

Goed, genoeg over The Sopranos. Ik bedoel, als je dit monumentale tv-werk nu

Famke Jansen

nog niet gezien hebt, dan blijkt uit bo-

*DQGRO¿QL KHHIW RS GLW PRPHQW ZHHU HHQ

venstaande wel dat je dat toch maar eens

DDQWDO LQWHUHVVDQWH ¿OPSURMHFWHQ RS VWD-

moet gaan doen. We concentreren ons nu

SHO VWDDQ =R ]LMQ ZH HUJ EHQLHXZG QDDU

even op onze oude vriend Tony Soprano,

The Last Kiddie Ride, waarin hij samen

RIWHZHO DFWHXU -DPHV *DQGRO¿QL

PHW )DPNH -DQVHQ GH KRRIGURO YRRU ]LMQ UHNHQLQJ QHHPW 'H ¿OP KDQGHOW RYHU

True Romance

enige jeugdvrienden, die met een geheim uit het verleden moeten zien te leven.

9RRUGDW *DQGRO¿QL GLH GLW MDDU WURXZHQV

Ook nieuwsgierig maakt Welcome to the

50 wordt, in 1999 als Tony Soprano we-

Rileys, waarin hij opnieuw de hoofdrol

60

-DPHV *DQGROÀQL )LOP 7RS 1 The Sopranos 2 True Romance 3 The Man Who Wasn’t There 4 Get Shorty 5 12 Angry Men


Onze Belgische medewerker Karel Michiels volgde natuurlijk het nieuws over de mogelijke invoering van een wietpas in Nederland met grote belangstelling. Als het aan de Nederlandse regering ligt zal hij straks als buitenlander niet meer welkom zijn in de Nederlandse coffeeshops. Reden voor Karel Michiels om de volgende open brief aan minister Opstelten te schrijven.

Open brief aan Ivo Opstelten

Excellentie, geachte heer Opstelten Door: Karel Michiels

Vooreerst wil ik u vanuit België, enigszins laattijdig maar wel oprecht, gelukwensen met uw aanstelling tot minister van Veiligheid en Justitie. Zo ziet u er inderdaad uit, als een echte, klassieke minister van Veiligheid en Justitie. Niks yup of CEO maar een doorwinterde politicus, rechtlijnig en onverstoorbaar. Hadden wij maar wat meer van zulke politici, de impasse in ons land zou al lang doorbroken zijn.

men voor vrijheid en vooruitgang? En hoe zit het dan met de vrijheid waarvoor u ]HOI RSNRPW DOV OLEHUDDO" :DDURP ¿[HHUW u zich zo drammerig op de regulering van de coffeeshops? Ik beschouw u toch als een intelligente man, en een ervaren bur-

Nederland is voor mij en tal van mijn genera-

beeld van uw land bepaalde. De zwijgen-

gemeester. U weet na al die jaren toch

tiegenoten altijd al een gidsland geweest. Ik

de meerderheid keek wel naar Op Losse

ook dat de overlast in en om de coffee-

vind het vreemd dat er nu wat lacherig wordt

Groeven maar niet naar Van Kooten & De

shops alleen maar veroorzaakt wordt

gedaan over die voortrekkersrol van Neder-

Bie. Ze lazen niet, zoals wij, NRC of De

door het illegale karakter van de handel?

land in de tweede helft van de twintigste

Volkskrant maar Privé en De Telegraaf. Ik

Ik heb het een paar jaar geleden al voor-

eeuw. Nergens in de wereld werden openheid

ben zelf een overtuigde democraat, dus

speld: de Nederlandse overheid zal de

en tolerantie zo harmonieus verweven met

als die meerderheid op een bepaald mo-

situatie zodanig uit de hand laten lopen

wetten en regels. Nergens waren de media

ment besluit dat ze haar stem wil laten

dat er doden vallen, en ze het perfecte

zo kritisch en verrijkend. Op weinig plaatsen

horen, heb ik daar alle respect voor. Dat

H[FXXV KHHIW RP KHW JHGRRJEHOHLG YRRU

was het leven zo mooi en hoopgevend als in

is in Nederland ook duidelijk gebeurd in

soft drugs af te bouwen. Daar zaten con-

Nederland. En dan heb ik het dus niet over

het voorbije decennium, toen eerst Pim

servatieve politici als u natuurlijk al jaren

het misplaatste heimwee naar de knusse ja-

Fortuyn en later Geert Wilders met succes

op te azen. Doordat Wilders u gedoogt,

ren vijftig die nooit bestaan hebben. De Ka-

inspeelden op de (ingebeelde) angsten en

kunt u nu eindelijk komaf maken met dat

bouters, de Provo’s, de hippies: ze hebben

(reële) klachten van de bevolking. Jam-

eeuwige gedogen in de maatschappij, wat

de fundamenten gelegd van de nieuwe, ge-

mer dat Volkert Van der G. Fortuyn be-

u waarschijnlijk toch ook weer een ‘hobby

emancipeerde maatschappij, waar autoriteit

schouwde als een gevaar voor zijn linkse

van de linkse kerk’ noemt.

geen vrijbrief meer is voor machtsmisbruik

utopie, en in hem geen medestander her-

en corruptie. Waar spel, kunst en cultuur

kende. In tegenstelling tot Wilders was

even hoog worden ingeschat als economi-

Fortuyn geen rechtse islamofoob, maar

sche belangen. Waar elk individu dezelfde

een echte vrijdenker. Soft drugs moch-

kansen krijgt om zich te ontplooien. Ja, lach

ten wat hem betrof meteen gelegaliseerd

Amsterdam, Maastricht en Tilburg

maar. Dàt was wat Nederland uitstraalde in

worden. Ik denk niet dat de VVD en de

Welk beeld hebt u eigenlijk van iemand

de jaren zestig, zeventig en tachtig, toen de

CDA zich zo makkelijk in een coalitie had-

die blowt? Ik ben zeker dat u in mij geen

door u en vele anderen nu zo verachte ‘linkse

den laten duwen met hem, in tegenstel-

softdruggebruiker zou vermoeden als we

kerk’ de lakens uitdeelde. Nederland was een

ling wellicht tot de linkse partijen.

elkaar op straat zouden tegenkomen. En

baken van hoop in tijden van (koude) oorlog en propagandapraat.

die kans is niet onbestaande. Wij, mijn

‘Hobby van de linkse kerk’

vrouw en ik, komen namelijk graag en vaak naar Nederland. We gaan er naar

Wist u trouwens dat de Belgische VVD, de

concerten en theatervoorstellingen kij-

VLD, vroeger PVV heette, de Partij voor

ken. We kopen er de kleren die we bij

Ik besef intussen dat het een progres-

Vrijheid en Vooruitgang? Hebt u dat ooit

ons niet vinden, zowat alle kleren die

sieve minderheid was die in die tijd ons

ernstig genomen, dat Wilders zou opko-

we dragen zeg maar. We halen lekkers

Pim Fortuyn

61


problemen elke dag cannabis gebruiken, probeert u die mensen nog altijd in het verdomhoekje te duwen. Ik vraag mij trouwens af of de Nederlandse regering dan echt geen andere prioriteiten heeft. Alsof het land plots één groot Helmond zou zijn. Uw vastberadenheid kan mij alleen maar doen besluiten dat het hier om een persoonlijke aversie gaat, waarvoor u nu eindelijk de nodige ‘gedogende’ medestanders hebt gevonden. Waarmee u ook het beeld van de Nederlander als gewiekste handelaar teniet doet, anders zou u ons, de buitenlanders, niet zo drastisch willen weren uit de coffeeshops.

Extra reisje naar de zon Ik schat dat wij met z’n tweeën jaarlijks een kleine duizend euro uitgeven in Nederland, als het niet meer is, waarvan het verbruik in de coffeeshops dus maar een heel klein deel uitmaakt. Me dunkt dat we dat geld voortaan even goed kunnen spenderen in Duitsland (waar de spullen goedkoper zijn) of voor een extra reisje naar de zon. Als ik in Amsterdam of Maastricht al niet meer gewoon even mag chillen met een jointje, wat hebben die steden dan nog meer te bieden? Holland Casino misschien, waarvoor ons in de hotels steevast gratis vouchers worden toegeschoven. Nog nooit gebruik van gemaakt. Wij zijn geen gokkers, en ook geen society people. Ik zou met mijn zware bergschoenen niet eens binnen bij Albert Heijn, een supermarkt die alle

euro. Taart met thee in La Place (V&D): 19

Belgische supermarkten moeiteloos in de

euro. Inkopen Albert Heijn: 54,56 euro. To-

schaduw stelt. We maken er wandelingen

taal: 298,06 euro. Plus drie keer tien euro in

langs de stranden en door oude stadjes.

drie verschillende coffeeshops.

We logeren in mooie hotels (vaak met een Flair-bon!) en eten in bijzondere

mogen in Holland Casino.

Droevig afscheid En zo komt het dat ik mij na 30 jaar moet voorbereiden op een droevig afscheid van

restaurants. Onze favoriete steden zijn

Duivels beeld van soft drugs

Amsterdam, Maastricht en Tilburg. Niet

Andere toeristen stappen een café of bras-

leefd, veel kunst en cultuur opgesnoven,

omdat daar coffeeshops zijn, maar om-

serie binnen, wij een coffeeshop. Ik heb

de verstandigste en meest openhartige

dat we er graag vertoeven.

daarbij nog nooit overlast veroorzaakt,

mensen van de wereld ontmoet, maar dat

en ook niet gezien, in Amsterdam noch in

is nu allemaal voorbij. Niet omdat ik straks

Ik heb voor u even berekend hoeveel geld

enige andere stad. Waarom moet ik, een

geen enkele coffeeshop meer mag bezoe-

wij de laatste keer in Amsterdam hebben

normale, gezonde vijftiger met een lieve

ken, wel omdat Nederland steeds meer be-

uitgegeven. Het concert van Afrocubism in

vrouw en een goede baan, het nu plots

gint te lijken op Vlaanderen: een in zichzelf

de Melkweg was gratis, omdat ik een ver-

ontgelden? Waarom laat u ook mij niet

gekeerd en op zichzelf gericht landje, met

slag maakte voor een Belgische krant. Kent

gewoon een pasje kopen en rustig mijn

een angstige, grotendeels racistische be-

u dat, Afrocubism? Een samenwerking van

jointje roken? Waarom hangt u na al die

volking die niet weet om te gaan met dro-

Cubaanse en Malinese muzikanten. Hele-

jaren nog zo’n duivels beeld op van soft

men, idealen en gebruiken van de nieuwe

maal uitverkocht.

drugs, geïnspireerd door een krankzin-

tijd. Tja, dan kan ik voortaan even goed

nige Amerikaanse drugtsaar uit de jaren

thuisblijven natuurlijk.

Driesterrenhotel nabij het Vondelpark: 129

dertig? Terwijl andere landen stilaan be-

euro. Indische rijsttafel voor twee in de buurt

seffen dat het Nederlandse gedoogbeleid

van het Leidseplein (zonder wijn, ik drink

nog zo slecht niet is, besluit u om de klok

geen alcohol): 68 euro. Lunch in een bio-

weer terug te draaien. Terwijl miljoenen

logische snackbar in de 9 Straatjes: 27,50

volwassenen over de hele wereld zonder

62

Nederland. Ik heb er heerlijke tijden be-

Met vriendelijke groeten, Karel Michiels


www.cellmax.nl/

SHOP X WEB D CELLMIAN NEDERLAN UNIEK

See you on

www.cellmax.nl

GROWING BETTER EVERY DAY


Nieuwe ronde, nieuwe kansen Door: Wernard Bruining

Nou, daar stond ik dan met mijn Cannabis Circus in Alkmaar, voor een grotendeels lege zaal. Er waren zeker mensen op af gekomen, maar veel te weinig. En ik had zo mijn best gedaan. Ik had 5000 folders gemaakt. Die lagen in wijkcentra en bibliotheken, en uiteraard in de ondersteunende bedrijven Anytime, De Brug en Stepping Out (allen Alkmaar) en Stepping In (uit het nabij gelegen Heerhugowaard).

verkeer. Het verbod op de hennepteelt opheffen kan dus de redding der mensheid betekenen en een belangrijke Co2 reductie leveren!

Eerst vertelde ik hoe het verbod op can-

Doorzichtige smoesjes

Medicinale cannabis

nabis in de eerste helft van de vorige eeuw

Henry Ford wilde auto’s maken uit hen-

Natuurlijk kwamen ook de medicinale toe-

tot stand was gekomen. Hoe enige indu-

nepplastic en de motoren laten lopen op

passingen van cannabis uitgebreid aan

striëlen er in slaagden gewone hennep

hennepzaadolie, dit alles te produceren

bod. Tot het verbod in 1937 was dertig tot

(met een laag THC-gehalte) in een kwaad

door de Amerikaanse boeren. Hij deelde

veertig procent van alle medicijnen ge-

daglicht te stellen, door te beweren dat er

deze droom met Rudolph Diesel, de uit-

maakt op basis van cannabis. Die zijn nu

een nieuwe gevaarlijke drug van gemaakt

vinder van de bekende dieselmotor die

allemaal vervangen door synthetische me-

kon worden, marihuana! Regisseur van

bedoeld was om te lopen op organische

dicijnen met alle bijwerkingen van dien.

deze campagne was Randolph Hearst, de

oliën, zoals hennepzaadolie. De anti-ma-

Het patiëntenpanel, bestaande uit Darshan

eigenaar van ruim 50 dagbladen in de VS.

rihuanacampagne van Hearst en DuPont

Verkade, Rob van Haaren en Mitsz van der

Hearst zorgde ervoor dat dagelijks in een

stak hier een stokje voor. In 1937 werd

Kamp, vertelde daar uitgebreid over. Vooral

van zijn kranten een opruiend bericht ver-

de Marihuana Tax Act aangenomen, die de

Mitsz, die op een dag bloed ontdekte in zijn

scheen over gruwelijke misdaden begaan

teelt van hennep en marihuana verbood.

urine en bijna dood ging aan de bijwerkin-

door zwarten, Hispanics en Mexicanen,

Het huidige verbod op marihuana in Ne-

gen van zijn medicijnen, wist daar meesle-

zoals het verkrachten van blanke vrouwen

derland is ook op dit bedrog gestoeld. Al

pend over te vertellen.

onder invloed van deze ‘nieuwe killer drug’.

ruim 70 jaar worden doorzichtige smoesjes gebruikt om het verbod te rechtvaardi-

Een volgende keer zullen er zeker meer be-

Hearst was ook eigenaar van papierfabrie-

gen, het zou schadelijker zijn als gedacht,

langstellenden komen. Ik ga nog meer fol-

ken en bossen om zijn kranten van papier te

niet meer zo onschuldig als vroeger, etc.

ders verspreiden, waarin ik de focus leg op

voorzien. Zijn imperium werd bedreigd door

Niets nieuws onder de zon dus!

mediwiet. Ruim 1,6 miljoen Nederlanders

een uitvinding van Georg Slichten, waarmee

hebben elke dag pijn, ruim 1 miljoen men-

goedkoper papier gemaakt kon worden van

Wat we ons niet realiseerden is dat het

sen zijn depressief. Problemen die in ruim

industriële hennep. Partner in crime was

verbod de mensheid veroordeelde tot

de helft van de gevallen relatief eenvoudig

de familie DuPont, die haar patent wilde

een economie die draait op aardolie met

zijn op te lossen met mediwiet.

beschermen waarmee plastic en nylon uit

alle milieuproblemen van dien. Ruim een

aardolie kon worden gewonnen. Plastic kon

kwart van de Nederlandse kinderen heeft

je immers ook maken uit hennepzaadolie en

tegenwoordig astma, mede als gevolg

dat was nog bioafbreekbaar ook!

van de uitlaatgassen afkomstig van het

64

Kijk op www.mediwiet.nl en klik op de tent die hoort bij het Cannabis Circus voor de eerstvolgende voorstelling.


Kees Hoogland

Artritis op z’n retour Door: Wernard Bruining

Kees Hoogland (1947) was lekker aan het klussen toen hij een klein wondje op zijn hand kreeg dat ontstoken raakte. De huisarts gaf hem een antibioticakuur. Dat hielp enigszins, de bobbel op zijn hand verdween. Maar later verscheen die rare bobbel wéér, nu op zijn andere hand. Kees bezocht allerlei artsen tot één hem de uiteindelijke diagnose gaf: artritis.

Mail van Kees Een paar weken later ontving ik een mailtje: ‘Beste Wernard. De reumatologe was opgetogen, ze zei dat ik ontstekingsvrij

Artritis is een ontsteking van de gewrich-

kracht in zijn handen en liet minder din-

was! Ze liet me de bezinkingswaarden

ten die veroorzaakt kan worden door

gen zomaar vallen, de misselijkheid was

zien. De voorlaatste keer was de waarde

reumatische aandoeningen, verwondin-

ook weg! Geleidelijk verdwenen ook de

44, de laatste waarde was 7. Dat is de

gen of een bacteriële infectie. Kees kreeg

knobbels op zijn handen. Hij werd wel

waarde van een gezond persoon, dus de

eerst

een

high als hij de druppels ’s avonds nam,

wietolie doet zijn werk. Ik gebruik nu 3 x 2

pijnstiller die ook ontstekingsremmend

wat hij niet een prettig gevoel vond. In

druppels verdeeld over de dag. Ik heb de

werkt. Daarna kreeg hij Methotrexaat

zijn jonge jaren had hij wel eens Liba-

laatste tijd wat pijn in mijn spieren, maar

en Prednisolon, allebei ontstekingsrem-

nese hasj gebruikt, maar op het lichte

ik denk dat dat het regeneratieproces is.

mers. Deze middelen hielpen wel enigs-

gevoel, alsof hij een beetje duizelig was,

Binnenkort heb ik de volgende afspraak.

zins, maar Kees had veel last van de bij-

zat hij nu niet meer te wachten, het gaf

Voor die tijd zal ik nieuwe druppels nodig

werkingen. Hij werd misselijk, duizelig,

hem geen kick of zo. Daarom ging hij de

hebben, maar ik ga ook kijken naar een

kreeg branderige ogen, werd depressief

druppels meer verspreid over de dag in-

wietkast om zelf te kweken.

en ging weer tabak roken. Verder had

nemen, drie keer per dag, de eerste nam

hij verlies van bindweefsel, zag hij zijn

hij nu ’s morgens vroeg.

Diclofenac

voorgeschreven,

Groeten, Kees.’

spierweefsel afnemen en zijn huid ver-

www.mediwiet.nl

ouderen “waar je bij stond”, zoals hij het zelf noemt. Zijn huid leek net gedroogde klei. Dat was voor hem heel eng.

Voorzichtiger

Groene vingers door wiet kweken Hij laat me zijn handen zien en zegt dat zijn huid erg vooruit is gegaan. De knob-

Een jaar verstreek. De medicijnen hielpen

bels zijn bijna verdwenen. Hij bezoekt

wel enigszins, maar er verschenen dikke

nu een fysiotherapeut en gaat naar de

bobbels op zijn polsen. Toen attendeerde

sportschool. Ik vertel hem dat hij in de

een kennis hem op Run from the Cure,

toekomst zelf voor zijn eigen olie zal

HHQ ¿OP RS LQWHUQHW PHW 5LFN 6LPSVRQ

moeten zorgen, wij kunnen hem alleen

Daarin was sprake van een patiënt die

maar op weg helpen. We bespreken de

vertelde genezen te zijn van artritis. Na

mogelijkheden om een paar planten in

HQLJ ]RHNHQ NZDP .HHV ELM 6WLFKWLQJ 0H-

zijn tuin te zetten. Ik wijs hem op de

diwiet terecht. Hij kreeg een proefpipetje

kweekkasten van b.v. G-Tools. Hij hoeft

met wietolie toegestuurd. De eerste keer

niet bang te zijn het huis uitgegooid te

nam Kees teveel en voelde hij zich zwe-

worden door de woningbouwvereniging,

verig worden. Hij kreeg slappe spieren en

want het huis is zijn eigendom en een

werd héél ontspannen. Dat maakte hem

leuke hobby is nooit weg! Hij zegt geen

voorzichtiger, hij nam nu twee druppels

groene vingers te hebben, wat me al op-

per dag en dan ’s avonds.

gevallen was aan de kale plant die naast de bank staat. Ik verzeker hem dat wiet-

Na drie weken zag hij het bindweefsel te-

kweken ook dat probleem als vanzelf

rugkomen en voelde hij duidelijk dat er

oplost. Een kropje sla telen is niet echt

wat in zijn handen aan het veranderen

interessant, maar als je wiet gaat kwe-

was. Hij had altijd last van koude handen

ken komt vanzelf de interesse met alles

en koude, branderige voeten, die werden

wat groeit en bloeit. Ook de relatie met

langzaamaan weer warm. Hij kreeg meer

de natuur om je heen wordt zo geheeld.

65De terugkeer van een geliefde flop Door: Richard Tuinstra

$OV HLQG MDQXDUL GH YHUYROJ¿OP 7URQ /HJDF\ LQ 1HGHUODQG LQ SUHPLqUH JDDW LV KHW PHHU GDQ MDDU JHOHGHQ GDW KHW RULJLQHHO YHUVFKHHQ +RH HHQ VFLHQFH ¿FWLRQ ¿OP DOV 7URQ GLH ZHLQLQJ LQGUXN PDDNWH LQ LQ GH ORRS GHU MDUHQ HHQ ZDUH FXOW¿OP LV JHZRUGHQ LV ppQ YDQ GH JURWH P\VWHULHV LQ +ROO\ZRRG

Bridges voor de rol van Kevin weten te strikken. Bridges won vorig jaar nog een Oscar voor zijn rol als een aan lager wal geraakte alcoholische countryzanger. Het zou niemand

Het is 1982. Groot-Brittannië en Argentinie

rest was het matigheid troef. Hoe Tron in de

verbazen als hij nu opnieuw een Oscarnomi-

vechten een zinloze oorlog uit om de voor-

ORRS GHU MDUHQ HHQ ZDUH FXOW¿OP LV JHZRU-

natie in de wacht zou slepen, nu voor zijn

namelijk met schapen bevolkte Falkand-

den is een klein wonder. Waarschijnlijk is het

rol in de remake van de klassieke western

eilanden. Niemand heeft een PC in huis, de

grotendeels te verklaren door het onderwerp

True Grit. Onder regie van de Coen broertjes

eerste computer geeks moeten het doen

van Tron: de virtuele wereld in een compu-

speelt hij Rooster Cogburn, de cowboy met

met een Commodore 64 of ZX Spectrum.

ternetwerk. Tron was wat dat betreft zijn tijd

het ooglapje die ooit zo gedenkwaardig door

In Eindhoven vindt Phillips de Compact

ver vooruit. Woorden als cyberspace en cy-

-RKQ :D\QH ZHUG YHUWRONW

Disc uit, maar het zal nog een paar jaar

berpunk waren nog niet uitgevonden. De be-

duren voordat de CD overal te koop is. Ver-

denker van deze twee termen, SF schrijver

der bereikt de hysterie rondom Doe Maar in

William Gibson, was in 1982 nog volslagen

Spectaculaire special effects

Nederland zijn hoogtepunt.

onbekend. Hij was in een zolderkamertje in

In het begin van Tron: Legacy is Kevin’s zoon Sam (Garrett Hedlund) nog steeds getraumatiseerd door de mysterieuze verdwijning van zijn vader. Dan komt er een onbekend signaal uit de verlaten speelautomatenhal, dat alleen van Kevin afkomstig zou kunnen zijn. Sam gaat op onderzoek uit en belandt in de virtuele computerwereld. Daar vindt hij Kevin die daar 20 jaar opgesloten heeft gezeten. Samen met de virtuele strijder Quoarra (Oliva Wilde) probeert het drietal te ontsnappen. Uit deze korte samenvatting is al duidelijk dat Tron: Legacy het wederom niet moet hebben van het verhaal. Het draait vooral

De Oscars worden dat jaar volledig door

Canada wel druk aan het schrijven. Het zou

om de spectaculaire special effects, ditmaal

GH ¿OP *DQGKL JHGRPLQHHUG *KDQGL ZLQW

nog tot 1984 duren voordat zijn grensverleg-

QDWXXUOLMN LQ ' 'HEXWHUHQG UHJLVVHXU -R-

maar liefst acht Oscars. Dat is een bittere

gende Neuromancer zou verschijnen.

seph Kosinski was slechts acht jaar oud

pil voor Steven Spielberg, die met de klas-

,Q GH RULJLQHOH ¿OP VSHHOW -HII %ULGJHV GH

toen de originele Tron verscheen. Er ligt een

sieker ET in bijna elke belangrijke categorie

rol van Kevin Flynn. Hij is een program-

zware druk op zijn schouders. Naar verluidt

verloor. Het is sowieso een goed jaar voor

meur en de eigenaar van een speelautoma-

KHHIW 'LVQH\ PLOMRHQ GROODU LQ GH ¿OP

6) ¿OPV ZDQW RRN 5LGOH\ 6FRWW V LQYORHG-

tenhal. Hij ontdekt dat zijn idee voor enige

geïnvesteerd. Dat lijkt een riskante gok te

rijke Blade Runner verschijnt in de biosco-

computerspellen gestolen is door zijn vroe-

zijn. Gelukkig heeft men wel het populaire

SHQ 9DQ EHLGH 6) ¿OPV ]LMQ JHOXNNLJ QRRLW

gere college Dillinger. Flyn probeert in te

WHFKQRGXR 'DIW 3XQN YRRU GH ¿OPPX]LHN

YHUYROJ¿OPV JHPDDNW

breken in het computersysteem. Maar hij

weten te strikken. En wie weet, komt er

weet niet dat Dillinger de computer heeft

over dertig jaar nog wel een nieuw vervolg.

Tijd ver vooruit

beveiligd met een vijandig computerprogramma met de naam MCP. MCP gebruikt

Maar er is nu wel een bijzonder duur vervolg

een experimentele laser om Flynn te digi-

gemaakt van Tron. Het origineel was een door

taliseren, en neemt hem zo gevangen, bin-

'LVQH\ JHSURGXFHHUGH ¿OP GLH QDXZHOLMN ]LMQ

nen de computer. De enige hulp die hij daar

kosten opbracht. Tron kreeg goede recensies

krijgt is van het computerprogramma Tron.

wat de visuele effecten betrof, maar voor de

9RRU KHW YHUYROJ KHHIW PHQ RSQLHXZ -HII

Tron: Legacy 5HJLVVHXU -RVHSK .RVLQVNL 0HW -HII %ULGJHV HQ 2OLYLD :LOGH Eind januari in de Nederlandse bioscopen

67


Groenland Expeditie, deel 1 Tekst: Mike de Leede // Foto’s: MMP, CT, e.a.

Enige tijd geleden trokken 27, in twee teams opgedeelde onverschrokken Nederlanders richting het Hoge Noorden voor een gewaagde arctische expeditie door verstild en steenkoud Groenland. Voor een adembenemende trektocht door een Wonderlijke Witte Wereld vol weerbarstige ZHHUJRGHQ *HÀ DQNHHUG GRRU KRQGHQVOHGHV PHW ORNDOH Inuit-gidsen en tientallen husky’s. Avonturier Mike de Leede sjokte in hun spoor mee.

ken van de Mont Blanc zocht ik voor mijn nieuwe reisavontuur de uitdaging in kou, sneeuw en ijs. Het werd maagdelijk Groenland, Kalaallit Nunaat. Een arctische gigant, het grootste eiland ter wereld. Gek genoeg ‘slechts’ een provincie van Denemarken. Maar wel vijftig keer zo groot als

Om ons heen zwelt de poolwind aan tot or-

gen bedrijf, die zich in hun idioom “de pis

Nederland! En met de allerdikste ijskap.

kaankracht en rukt de ingegraven en ex-

niet snel lauw laten maken.” Hun allereer-

Die kilometers dikke massa is zo zwaar dat

tra gezekerde expeditietentjes bijna uit de

ste hike van zes uur valt conditioneel ech-

een groot deel van Groenland inmiddels

sneeuw. Aangelegde sneeuwmuren worden

ter zwaar tegen, net als de eerste koude

360 meter onder zeeniveau ligt. Slechts

omver geblazen. Het bravoure van Expe-

nacht. Laat staan de vliegende storm waar-

de buitenzijde is bewoond, zei het mond-

ditieteam 1 was reeds verstomd door de

in ze na dag 5 vast komen te zitten…

jesmaat. Er leven slechts 56.000 mensen, voornamelijk Inuit. Eskimo’s zeiden wij

pittige tocht, maar zinkt nu nietig weg in al dit natuurgeweld. Harten bonken in kelen,

vroeger, maar dat blijkt in Groenland een

van slapen komt in deze stervenskoude

360 meter onder zeeniveau

hellenacht niets meer terecht. “Nu weten

“Menig avonturier onderschat Groenland,”

onder een extreem lage luchtvochtigheid,

we wat beroepsavonturier Wilco van Rooij-

had koude-expert Paul Duijf onze voltallige

vergelijkbaar met die van woestijnklimaat,

en in 2009 op Killer Mountain moet hebben

expeditiegroep daags ervoor op tussenha-

en dito temperaturen. Het kwik kan er ’s

doorgemaakt,” stellen de ervaringsdeskun-

ven IJsland ingepeperd. “De bergen lijken

winters zakken tot min 50 en lager.

digen, als ze de volgende ochtend door

niet hoog. Maar zelfs Wilco van Rooijen, die

de lachende Inuit Gidion en Lars (de ons

zich in de Himalaya God voelt, redt het hier

De condities blijken er zelfs zo extreem dat

begeleidende inheemse ‘eskimo’s’) moe-

niet. Het enige dat telt, is overleven. Partici-

onze, 27 koppige expeditiegroep in IJsland

ten worden uitgegraven. Hun tenten liggen

peren op de omstandigheden ter plekke. Eén

uit veiligheidsoverwegingen in twee teams

onder meters sneeuw. Ook de honden blij-

zware storm, de zogenaamde pitteraq, kan

wordt opgesplitst. Anders is er geen ver-

ken volledig ingesneeuwd (ter vergelijking:

bij min 10 al echt levensbedreigend zijn.”

zekering die ons dekken wil. Team 1 zal

lelijk scheldwoord. Zij moeten overleven

met zijn dertienen het eerst naar Groen-

Utrechter Wilco van Rooijen overleefde ternauwernood een geslaagde K2-toppoging,

Hij tekent op een blaadje kustlijnen en la-

land vliegen en het eerste deel van de trek-

waarbij elf medeklimmers het leven lieten.

gedrukgebieden voor ons uit. “Kijk, zo’n

king in 7 dagen proberen te voltooien. De

Hij wist drie dagen te overleven in de dead-

storm begint op de ijskap. Die is wel drie

resterende veertien avonturiers van team

zone boven 7.000 meter. Het kostte hem

kilometer hoog. De wind raast dan omlaag

2 volgen (als de weergoden het toelaten

slechts al zijn tien tenen).

en is erger dan een orkaan. Eén foutje en

tenminste) ruim een week later en zullen

het is gebeurd met je.” Vervolgens schuift

in 7 dagen proberen het gestelde einddoel

Vers uit de Fokker 50 gestapt heeft het eer-

Paul ons een tabel met windsnelheden en

te bereiken...

ste expeditieteam er vrijwillig voor geko-

temperaturen onder de pips wordende

zen om meteen te gaan lopen. Monter zijn

neuzen. “Hierop staat de zogenaamde

de dertien bikkels met één Nederlandse en

chill-factor. Leer die maar uit je hoofd. Es-

Fonkelende ijswanden

twee Inuit-gidsen op pad gegaan. Zonder

kimo’s weten precies wanneer ze tussen

Er hangt een onheilspellende stilte in het

water, want: “we vreten wel sneeuw!” En

hun honden moeten kruipen om levensred-

dal voor ons. Links en rechts doemen steile

zonder de zwarte MSR-sneeuwschoenen

dende warmte te vinden.” We bestuderen

rotswanden op. Even mooi als angstaan-

(een moderne plastic variant van het hou-

de tabel nauwgezet. Het staat er inder-

jagend. We kunnen maar één kant op:

ten tennisracket, met ijzeren tandjes voor

daad: travelling dangerous, vanaf min 10

vooruit. We staan in de schaduw van een

de broodnodige grip) onder te binden. Het

bij harde wind…

ijswand, die meer kou afgeeft dan de diep-

is enkele graden onder nul, maar wel met

vries thuis in de schuur. Na een imposante

slecht weer in het vooruitzicht. De meeste

Je begrijpt: na de zompige jungles van

klim is ook mijn adem gejaagd en bevriest

deelnemers aan deze arctische reis zijn

Brazilië, Papua New Guinea en Colombia,

WHJHQ KHW À HHFH YDQ PLMQ ELYDNPXWV 1LHW

echter veteranen, redelijk ervaren trek-

de door muggen vergeven Toendra’s van

stilstaan, denk ik nog. Als we nu geen

kers. Sportieve vrije jongens met een ei-

/DSODQG HQ PLMQ JHSORHWHU RS GH À DQ

spoor maken, komen de honden er nóóit

68


doorheen. Ik hoor Gidion en Lars vloe-

elkaar te zetten. Met als gevolg: drie vin-

den die dicht tegen elkaar liggen al spoedig

ken en hun 24 lastdieren aanmoedigen.

gers als ijsklompjes (en later witte vinger-

spoorloos. We bouwen een sneeuwmuur

“Juuuu, Juuuu! Prrrrrttt! Prrrrrrttt!” Buiten

toppen: frostbite). Stom, maar zo snel gaat

om enige beschutting te krijgen. Veel helpt

adem proberen de husky’s de sleeën door

dat dus in Groenland. Anderen klagen over

het niet. De thermometer zakt genadeloos

de verse sneeuw te sleuren.

bevroren en gevoelloze tenen.

naar min 28. De opkomende wind zorgt

Na een warme hap duiken we snel tent en

voor een gevoelstemperatuur van mis-

Vanaf het fjordijs zag het er zo eenvoudig

slaapzak in. Mijn slapie checkt de tempera-

schien wel min 40. De twintig stappen van

uit: een mooie pas omhoog naar de glet-

tuur binnen, voordat hij het in zijn dikke

de Gidion’s kookpot naar mijn koepeltent

sjer. Maar de kraakheldere lucht heeft ons

Everest-slaapzak op een ongekend ronken

blijken voldoende om de hete, dampende

wéér te pakken: afstanden en afmetingen

zet: “Min 20, lekker fris hoor.” Ja, je grootje

spaghetti bijna weer in te vriezen.

laten zich hier domweg niet schatten. Voor

in een iglo! Ik tuur nog uren rillend naar

ons rijst alweer een nieuwe blauwfonke-

groeiende ijskristallen op het doek voordat

lende ijswand op. Recht onder het steilste

ik uiteindelijk ook knock-out in coma ga.

deel gaapt een diepe kloof. Zullen de hon-

Vers gevilde ijsbeer De kou begint rond expeditiedag 4 te wen-

den hier wel overheen komen? Ze lijken

Opstaan blijkt een ware ramp. Zelfs voor

nen. Maar de ochtendgymnastiek valt tel-

immers uitgeput. We stoppen en kijken el-

een doorgewinterde surviver zoals ik. Veel

kens weer tegen. Ditmaal staat een klim

kaar bedenkelijk aan. “Als de boel straks

bergschoenen zijn zo stijf bevroren dat ze

naar een azuurblauw gletsjermeer op het

gaat schuiven, worden we zonder pardon

niet meer aan te krijgen zijn. Weer wat

program, dat 600 meter boven ons ver-

een gapende gletsjerspleet in geveegd.”

geleerd: voortaan moeten die schoenen

scholen ligt. De rugzak hangt als een mo-

Langs de zijkant omhoog lijkt ons veiliger.

dus ook de slaapzak in, net als de natte

lensteen over mijn schouders. De gidsen

We hebben echter het nakijken...

handschoenen en bivakmuts. Na een bak

waarschuwen ons voor onder de verse

Daar gaan de sledes (van 150 kilo elk)

VODSSH NRI¿ H JDDQ ZH ELMQD EHYURUHQ ZHHU

sneeuw verborgen gletsjerspleten. Maar de

reeds. De 24 honden ervoor doen het

op pad. Als de zon over de bergkam wipt,

kans om daarin te vallen achten wij niet

beulswerk. “Door het midden,” schreeuwt

wordt het gelukkig iets behaaglijker. De

zo groot. Zigzaggend volgen we namelijk

Lars tegen Gidion. “Dat lukt echter alleen

eerste bergpas is steil, lang en saai. In ze-

exact de natuurlijke bedding in dit ‘maan-

als we de sledes aan elkaar binden en de

ven uur leggen we in deze Wondere Witte

landschap’. Soms prikt de zon even door

honden van bovenaf omhoog trekken,”

Wereld 22 kilometer af. Toch niet slecht

de bewolking heen. Pas dan zien we hoe

brult Gidion terug.

voor groentjes?

sprookjesachtig mooi de omgeving eigen-

Expeditieteam 1 baalt stevig. Sinds de he-

Ons tweede bivak komt aan de voet van

ijsbergen, zo indrukwekkend dat het lijkt

likopterpiloot over de walkietalkie heeft la-

een gletsjerwand. De harde wind heeft er

alsof een leger beeldhouwers aan het werk

ten weten dat onze ‘pick-up’ helaas geen

vrij spel en de stuifsneeuw bedekt de hon-

is geweest.

lijk is. Een verstild sneeuwlandschap met

doorgang kan vinden, wegens een vliegende sneeuwstorm rond het vliegveldje van Kulusuk, loopt werkelijk alles in de soep. Er is daarna ook geen radiocontact meer mogelijk. Geen vlucht terug dus voor ons. Wel een bergketen vol grimmige toppen en een reusachtige gletsjer tussen 14 verkleumde Nederlanders en een lonkende warme herberg in. We zijn gestrand, in een constant aan kracht winnende depressie. En als we niet op tijd terug zijn, missen we ook onze vlucht terug naar IJsland.

Vingers als ijsklompjes De zon is bijna onder als we over het fjordijs naar de bergen aan de overkant sjouwen. Drie uur later stoppen we en rammen we de sneeuwankers voor de tenten en sleeën in de grond. Meteen geeft ‘mister Cold’ ons een pijnlijke les: trek buiten nooit of te nimmer al je handschoenen uit! Dat doe ik wel, om even snel de tentstokken in

Het eerste stuk, de witblauwe sneeuw en ijswoestijn in, gaat vrijwel meteen steil omhoog.

69


Twee keer per dag stoppen we om warme

Zombies op sneeuwschoenen

opvallend veel haast krijgen. Al spoedig

thee of soep te drinken, Marsen, muesli-

Een dreigende, inktzwarte lucht waaruit

striemen sneeuw, wind en ijs ons frontaal

repen of gedroogd vlees te eten. In de

dikke sneeuwvlokken vallen voorspelt de

tegemoet. Gebogen sjokken we zwijgend

avondschemering doemen eindelijk een

volgende ochtend weinig goeds. De radio

op onze sneeuwschoenen voort. Als sol-

paar hutten op: Tiniteqilaaq, de laatste ne-

meldt dat het weer de komende dagen

daten die in de Russische winter van het

derzetting die we zullen tegenkomen. Bo-

steeds beroerder zal worden. “Jullie kun-

oostfront terugkeren. We zien werkelijk

ven een bloedplas hangt aan een stellage

nen het best zo snel mogelijk omdraaien,”

geen hand voor ogen meer. De sledespo-

de huid van een vers gevilde ijsbeer te dro-

luidt Johan’s advies vanuit basiskamp Ku-

ren verdwijnen volledig voor onze voeten.

gen. “Die kwam gisteren nietsvermoedend

lusuk. Hij maakt zich hoorbaar zorgen over

Als zombies trekken we door de kniediepe

aanwandelen,” weet Lars te melden. “Die

het vervolg van onze diepvriesexpeditie.

sneeuw verder, bijna op de tast.

hebben ze zonder pardon omgelegd. Wat

Onze geharde gidsen beslissen echter an-

wil je? Er lopen hier immers ook veel kleu-

ders. “Dat kan niet meer, er ligt inmiddels

Bij een bevroren binnenzee besluiten we

ters en puppies rond.”

veel te veel sneeuw op de gletsjer. Wij

uren later onze tenten neer te poten. Na-

weten een alternatieve route.” Lars en Gi-

bij een houten jagershutje, die in eerste

In een subtropisch warm gemeenschaps-

dion ontvouwen een groezelige stafkaart.

instantie door de Inuit wordt ingenomen.

huis, waar vrouwen luidt kakelend de

Er wordt ingezet op een terugtocht van

Onze kampeerplek is mooi vlak, maar

was doen en in de lange wintermaanden

ruim 200 kilometer. Gidion’s dikke gezwol-

staat vol op de wind, die weldra drie ijzer-

de ivoren dobbelstenen rollen, krijgen we

len vinger maakt een denkbeeldige boog

sterke koepeltentjes zo van de stokken

maar weinig tijd om op verhaal te komen.

naar het oosten. “Zo snijden we de helft af

scheurt. Werkelijk alles en iedereen klaagt

Onze gidsen willen vissen. En wel meteen.

en kunnen we misschien het slechte weer

nu over frostbite. Het zal de hele nacht

Ze hebben namelijk alweer honger. Met

voor blijven.”

blijven stormen en sneeuwen. Windvlagen beuken op de krappe jagershut (twaalf

een lange harpoen beuken ze een gat in het dikke ijs naast de hut. Eén van de gid-

Na twee uur zwoegen benemen sneeuw-

vierkante meter), waar zich vijftien man

sen rolt de vislijn af en wikkelt zilverpapier

vlagen ons echter al bijna het zicht. “Zijn

en één vrouw hebben verschanst. Als ha-

rond de haak. Met blote handen haalt hij

dat nu ijsbergen of ijsberen die door de

ringen gevangen in een Groenlandse ton.

de lijn op en neer in het ijskoude water. Ik

ZLWWH À DUGHQ RS RQV ORHUHQ ´ YUDJHQ ZH

moet mijn pogingen al weldra staken. “Met

ons hardop af. Door de beslagen sneeuw-

handschoenen aan voel je de vissen niet

brillen valt dat niet meer in te schatten.

bijten,” grijnst Gidion zijn bruinomrande

Dan worden we opgeschrikt door een schel

tanden bloot. Hij vindt ons maar watjes,

en snerpend geluid. “Storm in het volgen-

maar vangt zelf ook geen enkele vis.

de dal,” weten de gidsen, die nu ineens

Dit kan bijna nergens anders: hiken over het golvende ijs van een bevroren zee.

70

In de volgende Highlife lees je het vervolg van Mike’s IJzige Trekking


(HQ RDVH YRRU GH OLHIKHEEHU YDQ GULM¿ MV :LM ]LMQ ]H echter niet tegengekomen op onze reis.

Gierende sneeuwstormen, bijtende poolwinden. Groenland op z’n mensonvriendelijkst.

71


Ask Ed — TM

“Ed Rosenthal is the guru of ganja”-- High Times

LED lamps use less than half the electrici ty of HIDs per unit of PAR light produced. At $.10 a kilowatt, LEDs By tailoring will save $215 the diodes’ per light specyear when compare trum to plant requirements, d to the cost LEDs can be of running a more efficient 1000w HID PAR produce twelve rs. HPS lamps hours a day. deliver more total light per watt of input, UÊ LEDs last but LEDs are longer than HID twice as efficient bulbs. UÊ LEDs need in PAR light per watt little to no as HPS lamps. cooling That means equipment, a 200w LED lamp in contrast can be substitu to HIDs that require ted for a 400w HPS lamp, air or water and the 300w cooling, LED lamps ventilation systems can be substitu , or air condited for 600w HPS lamps. tioners. The first generati ons of LED lamps did not emit an intenseenough light LEDs are powered to support either active vegetati by either a transformer or a ve growth or flowering, but digital driver. modern fixtures, Transformers are similar to which use higher-c old-style magneti apacity diodes, c ballasts for HID units; have solved those early problem they use more energy than s. digital controll Higher quality ers and produce DRIPmostly systems use SYSTEM heat that may need to S OUTDOORS light along with red be dissipated. Drip some blue. Just irrigation This is a small is a 90% more consideration compar as with any other product efficient ed to the heat , manufamethod delivering water lamps produce HPS cturers’ of standards differ. A to , which has plants outdoors than other few manufacturers to be vented. LEDs are convenient methods. That LED lamps emit to add the green light NASA virtually no heat, is much highly efficient light use because they are lightweight has shownhigher than so they flooding producers, and emit far can to be effective be placed very an area using with plants, and less HPS lamps. They are close to the garden a hose, or overhead amber is also small, so they are easy heat than spraying. The are not encumb and sometimes Stealth LED™ grow to install. The added. Most result is more ered with tubes light manufacturerswater delivere for air or reduces energy consumptionhas a 50,000 hour lifetime and water include a fewd to the root zone white light emitters than any cooling, heavy ventilation, as compared with HPS other waterin systems by 60-70%. in their or MH or any of the other units. These g system. Drip diodes actually problem irrigation s or inconveniences has other benefits emit a combina of HID tion of red, that make it green, and blue useful. It lamps. easy to install, spectrums,is which easy Light of a 1000w HID to design and combine to appear from LEDs can is inexpensive. system. white. White be combined LEDs emit very little with lights help HPS and MH heat to both supply An advantage lamps, to the plants. The light and can be placed very close useful Drip of so using a combin there is no wavelengths systems use spreads at a 120° angle. reason to scrap tion of HPS for the pressure from plants and soften afrom Maxx Power has your digital and LED lights the the eeriepublic a built in digital driver This LED HID lamp. system, gravity Adding LEDs is that you purplewater tors the power going can that color generate moniensure to or your d by the combina to deliver a pump that you are to other lights increasproviding all adjusts accordingly to the bulbs 100 times a second and tion of red water where it is wsantedes the amount of spectrums that the blue light. Luckily, ensure that maximum light delivere . Spaghetti linesand plants need output is being achieved. the spectrum d to the garden. to thrive. If range tap more HID lamps usually wider is off a main delivery lineFor instance, a garden that is connect than the band rather than using a 400w HPS that is guar- ed to the water LEDs are used, they add anteed for each source. Ancan be increased to the equivale emitter on the PAR light, but emitter. 600 nt of increase most of the other end of For even distribution, using 100 watts 120 | MARIJ the spaghetwatts is in the yellow UANA GROW ti line controls use a water soaker hose, of LEDs. Adding E R ’ S H A N D Bwater spectrum. Addthe rate at which 300 watts which “leaks” O O K through its ing of red LEDs porous material. and creates the equivale blue LEDs instead water flows. nt PAR light, increases but not in the As with other yellow spectrum plumbing systems . eastern U.S., there are all kinds and other areas, of accessories there may be to deal with no need to irrigate problems that MARIJUANA plants at all or GROWER’S H may be encount ANDBOOK | to use it as plants just a supplem 121 ered by or gardens. Some ent to natural sources. of these are garIn areas where dens located there is a summer on different levels, remote drought such gardens and as parts of souther differen t size plants n Europe varying and the North with American west, water needs. The plants can irrigation fertilize is required or be the plants will d using a fertilize die. r siphon placed Outdoor plants in the water line. and gardens can be irrigated using Irrigation systems a hose that fills vary tremend a trough in reservoir, using ously their complex a gravity powered ity resulting from canal they that delivers the tasks are designed water to a group to accomplish. of plants or most efficient Store bought kits ly using a drip are suitable system. for most backOverhead waterin yard gardens . Even simpler g is very inefficie is the pinhole because of loss nt pail or bag to evaporation irrigation. A container is filled and the with shotgun approac water. The water h of deliverin slowly g water in desired areas where there drips to the area through are no crop roots. small holes drilled Once pierced the plants are or flowering, overhea into the reservoi r. It delivers water d water slowly is dangerous thrive under to the buds to the plant so that little those specific conditio ceptible to attack Indica which are susis lost. Thus, in any ns. by moldplants developed in season, no matter when moistur is present. central weather e Asia between what the the 25th and , some plants 35th latitude will do better where the weather s, others. than is changeable. Drought one 292 | MARIJ may Indicas, U A N A G R Oyear be followed including Kush WER’ HAND by cloudy, rainy BOOK varieties, have or sunny Sweather broad general . For the populat characteristics: ion to early, continue, the they mature have compac plant group t short branche needed different individu s and wide, short leaves als that survive which and even sometim are dark green, MARIJUANA es tinged purple. GROWER’S Their buds are

INDICAS, SATIVAS, ETC.

HYDROPONICS

LIGHT

MARIJUANA

GROWER’S Handbook

LED fixtures are more expensiv e than HID lights, but they save money in the long run:

INDICA

MAZAR: 100% Indica. Afghan weeks, early Nov. outdoors. x Skunk. The Afghani (Mazar-i-Shariff) part is a very short Christmastre Photo: Dutch Passion Seeds e-like plant. High:

GROWER’S H ANDBOOK

MARIJUANA

Best from the Seed Breeders

HANDBOOK

| 293

MANGOLIAN INDICA: Smell/Taste: fresh woodsy,100% Indica, Flowering 55-60 days, High: heavy body mango citrus taste. stone, sleepy, long lasting, 36 | MARIJU ANA

The Big Book of

INDICAS, SATIVAS, ETC.

Your Complete Source for Medical & Personal Marijuana Cultivation

ASK ED® Edition

HYDROPONICS

All New Marijuana Grower’s Handbook: s Over 500 pages of grow info and full color photos s Ed’s methods guarantee better marijuana and bigger yields for experts and beginners alike s Preview book online—

Ed Rosenthal’s

LIGHT

Ed Spent 30 Years Perfecting His Grow Technique: All You Need Is THE BOOK

tems because each diode emits light in an unusually narrow spectrum. The minerals used to make it determine the spectrum the diode emits. HID lamps emit most of their light in spectrums that are not very useful to the plant. With LEDs, fixtures can be designe d to provide the plants with exactly the spectrum that they need for maximum growth.

very "up." Flowering:

GROWER’S H ANDBOOK

8-9

| 37

4

Big Book of Buds is back, and more spectacular than ever! Volume 4 features 86 new varieties. Find exactly what you want to grow and enjoy.

(SZV H]HPSHISL! )\KZ

HD9FL <AK=9K=K

H=KL AFN9KAGFK E=9DQ :M?K 9F< EAL=K

Troubleshoot any problem with expert help, whether it is garden set up, nutrients, pests or disease.

HGO<=JQ EAD<=O

D=9> K=HLGJA9

O@AL=>DA=K

9H@A<K

EGD<Q :M<

JGGL JGL

L@JAHK >MK9JAME OADL

KHA<=J EAL=K

KHA<=J EAL=K FMLJA=FL :MJF

9FLK

=fnajgfe]flYd Klj]kk]k

=FNAJGFE=FL9D KLJ=KK=K

DA?@L :MJF

s Best of Ask Ed s Marijuana Garden Saver

Available through SENSI SEEDS www.sensiseeds.com

<ak]Yk]k

Save Your Garden

;9L=JHADD9JK 9F< KDM?K GN=JO9L=JAF?

D=9> EAF=JK

9F< EM;@ EGJ=

9DKG AF;DM<=K AF>GJE9LAGF GF <==J$ >MF?MK ?F9LK$ ?GH@=JK$ EGD=K 9F< J9LK @=9L :MJF

;GJF :GJ=JK

0UJS\KLZ KPHNUVZ[PJ N\PKL [V [OL TVZ[ JVTTVU NHYKLU WYVISLTZ

GROW IN AG Tel. 49 (0)30 / 34 43 64 2 www.grow-in-berlin.com

All Books Available at AMAZON.COM www.amazon.com/books


Kweken met Ed Rosenthal Over Ed Ed Rosenthal wordt wereldwijd erkend als een van de grootste autoriteiten op het gebied van marihuana. In zijn ruim dertig jaar als ‘ganja goeroe’ heeft hij zeker twaalf boeken geschreven over het kweken van marihuana, waarvan door de jaren heen meer dan een miljoen kopieën zijn verkocht. Zijn eerste boek, Marijuana Grower’s Guide, is het enige boek over het kweken van marihuana dat een review kreeg in The New York Times Book Review. Na bijna twee decennia geeft zijn Ask Ed column nog steeds antwoord op alle brandende vragen die leven bij lezers van over de hele wereld.

SPINTPROBLEMEN

Kweekmedia en materiaal: Nieuw kweekmedium dat is gepasteuriseerd of bestaat uit turf, bast of kokosvezel bevat zelden

We hebben al een paar maanden spintproblemen. We hebben een

besmettingen. Materialen die in de ruimte worden gebruikt

zelfgemaakt insecticide gebruikt van afwasmiddel, tabak en alco-

moeten grondig worden gewassen en gedesinfecteerd met een

hol dat ze totaal uitroeide, waarna we er anderhalve maand geen

sterke spray van pesticide en waterstofperoxide met een con-

last meer van hadden. Nu zijn ze terug en de planten zitten in de

centratie van minstens 5%.

laatste weken van de bloei. Kunnen we weer ons zelfgemaakte middel gebruiken? Is er nog iets anders dat we kunnen gebruiken?

Ventilatiesysteem: Spint en andere plaagdieren worden vaak meegezogen met de luchtstroom. Als de ruimte door ventilatie wordt

Hoe zijn ze in onze perfect schone steriele ruimte terecht gekomen?

gekoeld zouden zowel de luchtinlaat als -uitlaat met ¿lters moeten

P.O.

worden beschermd. HEPA ¿lters zijn een heel goede keus.

Pas het zelfgemaakte pesticide aan en laat de tabak weg. Probeer een “thee” die gemaakt is door een eetlepel kaneelpoeder te weken

ONVOORZIENE BESTUIVING

in alcohol en water. Gebruik een commercieel verkrijgbare organische uitvloeier in plaats van zeep om er voor te zorgen dat het

Een stiekem mannetje heeft per ongeluk een paar planten in

pesticide gelijkmatig over de bladeren kan uitvloeien in plaats van

mijn ruimte bestoven. Een aantal stampers begint net van wit

er in druppels op te blijven liggen.

naar roodbruin te verkleuren. Is de oogst beter te roken als ik de toppen nu weghaal, of kan ik beter nog even wachten tot het

Het probleem waar je mee te maken hebt kan twee oorzaken heb-

moment dat de zaden nog niet rijp zijn maar de toppen wel goed

ben: de besmetting was niet totaal verwijderd, waarna de weinige

zijn ontwikkeld? Is het dan nog goed te roken?

overlevers een nieuwe kolonie hebben gevestigd, of de ruimte werd

Grow Bole

opnieuw besmet. Jonge toppen waarvan de stampers (de witte ‘haartjes’) net bruin Een manier om na een besmetting herhaling te voorkomen is een

zijn gaan verkleuren zijn niet geschikt voor consumptie omdat

week te wachten en een tweede maal te sproeien. Op die manier zullen waarschijnlijk alle overlevers en hun nageslacht gedood worden. Er zijn vier manieren waarop het ongedierte in je kweekruimte te-

Een verhoogd kweekbed – Het is makkelijker een jute zak te vullen dan een gat te graven. Zet de zak op z’n plek en vul hem met aarde en je hebt een instant plantbed ongeacht de kwaliteit van de aarde er onder.

recht kan zijn gekomen. Ze kunnen zijn meegelift op mensen, planten, aarde of materiaal. Ook kunnen ze zijn meegezogen met de luchtinlaat van het ventilatiesysteem. Mensen: Trek voor het beste resultaat schone kleren aan, in het bijzonder schoenen en sokken, draag een pet en laat geen huisdieren toe. Ga nooit je ruimte binnen nadat je buiten aan het werk bent geweest. Planten: Zet planten 10 dagen in quarantaine. Bekijk ze dan zorgvuldig door met een vergrootglas de onderkant van de bladeren te controleren op een besmetting.

73


ze nog maar weinig THC bevatten. THC wordt geproduceerd in

nieken. Op Youtube is een aantal videos te vinden die laten zien

de harsklieren, waarvan er steeds meer komen naarmate de top

hoe je planten kunt enten en de resultaten ervan laat zien. Zoals

rijpt. Jonge toppen hebben vele kleinere trichomen waarvan de

met alle entingen behoudt de ent zijn eigen eigenschappen en

kopjes nog niet met THC en essentiële oliën zijn gevuld.

wordt niet beïnvloed door die van de onderstam. Het is belangrijk de juiste onderstam te kiezen. Een goede keus is een jonge

Als je de toppen laat doorgroeien en ze zijn maar licht bestoven,

plant van een vitale hybride met een beperkte hoogtegroei.

zullen de zaden rijpen maar zullen er ook nieuwe bloemen gevormd worden. Als ze echt zwaar bestoven zijn zullen ze waarschijnlijk ophouden met het produceren van nieuwe bloemen. In

WARM HYDROWATER

beide gevallen groeien de zaden verder, terwijl de bloemen afrijpen en moeten de zaden nog steeds worden verwijderd voordat

Ik moet de temperatuur in mijn vat van 150 liter lager zien te

de top kan worden gerookt, zelfs als de zaden onrijp zijn.

krijgen. De watertemperatuur loopt soms op tot boven de 25°C. Wat moet ik doen?

Frocky Jack

EÉN MOEDER, MEERDERE SOORTEN De oplossing voor je probleem is een aquariumkoeler die het Ik woon in een gebied waar je een bepaald aantal planten mag

water koelt terwijl het er doorheen stroomt. Koelers worden

hebben. Daardoor is het moeilijk is om tegelijk meerdere varië-

door aquariumhouders gebruikt om de juiste temperatuur in

teiten te kweken. Ik vroeg me af of je stekken van verschillende

het aquarium te handhaven. Ze zijn via internet en bij aquari-

soorten op één enkele plant kunt enten, ongeveer zoals met mijn

umspeciaalzaken verkrijgbaar.

appelboom die meerdere soorten appels draagt. Op die manier zou ik meerdere soorten kunnen kweken die toch als één plant tellen.

Herb Daily

TEVEEL WARME LUCHT

Marihuana wordt al vanaf de jaren veertig geënt. Doorgaans

Ik kan mijn ruimte van 3 x 3 m heel moeilijk koel genoeg hou-

worden plak- of spleetenten gebruikt, beide standaard enttech-

den. Ik gebruik 3 luchtgekoelde 1000 watt HPS lampen en een 12.000 BTU portable airconditioner. De 3 lampen worden gekoeld door een buisventilator van 15 cm met een capaciteit van 12 cm3. Met de ventilator en de airco aan wordt het nog 2930°C. Is dat laag genoeg? Moet ik een tweede ventilator nemen of kan ik beter een vensterairco gebruiken?

Drew Iedere 1000 watt electriciteit produceert ongeveer 3400 BTU aan warmte. Een 100 watt lamp met digitale ballast verbruikt ca. 1100 watt; bij een magnetische ballast is dat 1200 watt. Zonder luchtkoeling produceren ze maximaal ca. 12.000 BTU. Als de lampen echter luchtgekoeld worden door een luchtinlaat die van buiten de kweekruimte lucht aanzuigt, terwijl de afzuiger de warme lucht eveneens buiten de ruimte afvoert, ben je van de meest hitte van de lampen af, en blijft er maar 500-1000 BTU per lamp over, of 3000 BTU maximaal. De ruimte zou door de 12.000 BTU airco afdoende gekoeld moeten worden. Lukt dat niet, dan werkt een van de apparaten niet naar behoren. Als de ruimte warm is omdat de buitentemperatuur te hoog is, zijn er verschillende oplossingen. Je zou de lampen ‘s nachts kunnen laten branden, als de buitentemperatuur lager is. Dat helpt met name in gebieden met een mediterraan klimaat omdat daar de nachttemperatuur sterk daalt, 20 graden of meer. Isoleer de ruimte, zodat hitte van buitenaf niet zo makkelijk binnenkomt. Bedek de wanden met dunne (1,25 cm) platen styrofoam van 122 cm x 244 cm, waarmee je ‘s zomers veel warmte buitenhoudt en ‘s winters de kou buitensluit. Deze twee suggesties zouden het probleem moeten oplossen. .RROVWRI¿ OWHU ± 9ULMVWDDQGH NRROVWRI¿ OWHUV ]LMQ LQ YHOH PD ten verkrijgbaar. De lucht in de ruimte wordt er doorheen gezogen en in korte tijd wordt deze van geuren gezuiverd.

74

Mocht dat nog steeds niet het geval zijn dan moet je misschien uitkijken naar een extra airco om tijdens de warmste periodes te gebruiken.


Twee spintmijten zuigen aan een blad (foto: Nature’s Control).

Planten meten de duur van de ononderbroken duisternis om te bepalen wanneer ze moeten bloeien. Het sleutelwoord hier is “ononderbroken”. Als de duisternis wordt onderbroken door zelfs maar een korte lichtperiode beginnen de planten opnieuw de tijd te tellen. Ze meten de tijdsduur door de productie van een hormoon dat in het donker chemisch wordt opgebouwd. Als deze een kritiek niveau bereikt begint de plan te bloeien. Het hormoon wordt vernietigd in de aanwezigheid van rood licht.

MAGNETISCHE INDUCTIELAMPEN Ik zit erover te denken een 400 watt magnetische inductielamp te kopen om als groeilamp te gebruiken. Ik hoorde dat die ongeveer net zoveel licht geven als een 1600 watt HPS. Is dat teveel licht in mijn ruimte van 1 x 1 m?

David

PLANTEN IN BLOEI HOUDEN

Magnetische inductieverlichting werd rond 1890 uitgevonden door Nikoli Tesla. Het werkt op vrijwel dezelfde manier als Àuorescen-

Stel dat ik binnen planten heb die al in bloei zijn en 13 uur

tielampen (tl’s). Tl’s gebruiken cathodes en anodes om elektriciteit

donker en 11 uur licht of daglicht krijgen. Zouden ze weer in de

door de buis te schieten, waardoor een combinatie van gassen,

groeifase terugvallen als ik ze buiten in de grond zet waar ze 14

waaronder kwikdamp, ontlaadt en UV-licht afgeeft, dat in zicht-

uur licht krijgen en 10 uur donker? Of blijven ze ook als ze niet

baar licht wordt omgezet door de fosforcoating van de buis.

met ondoorschijnend plastic worden afgedekt doorbloeien?

Skywalker

Magnetische inductielampen maken gebruik van microgolven om de gassen tot ontlading te brengen. Een magnetron die

Ik laat op dit moment een plant voorgroeien onder spaarlampen

vergelijkbaar is met de soort die in de keuken wordt gebruikt,

en vroeg me af of ik ze buiten kan zetten om te laten bloeien?

straalt een hoogfrequente stroom uit.

Als dat kan, welke maand moeten ze dan naar buiten?

Daniel F

De lampen zijn verkrijgbaar in verschillende maten tot 400 watt. Ze zijn leverbaar in verschillende kleurtemperaturen van warm wit tot zeer koel wit.

Indica’s en de meeste sativa’s beginnen te bloeien bij 10 uur licht en 14 uur donker, zeker als ze in een binnentuin 18-24 uur

Deze lampen zijn net zo ef¿ciënt als de beste T5 tl-buizen, die

licht hebben gehad. De plotselinge verandering van het aantal

een lampef¿ciëntie hebben van 80-90 lumen per watt bij lam-

donkeruren helpt de plant bij de overgang. Een indicaplant die

pen van een hoog wattage. Dat is lang niet zo ef¿ciënt als hoge-

onder 11 uur donker bloeit ZAL VERDER BLOEIEN BIJ 10 UUR

druknatriumlampen (HPS) lampen, die 130.000 watt produceren

DONKER/14 UUR LICHT.

bij 1100 watt, 115-120 lumen per watt, of metaalhalidelampen, die 110.000 lumen produceren bij 1100 watt, 100 lumen per watt.

Indica’s en Indicahybrides die bloeiden bij 11 uur ononderbroken donker zullen verder

bloeien bij 10 uur donker, maar kunnen

terugvallen in de groeifase als de donkerperiode ook maar iets

VERGIFTIGDE WIET

korter wordt. Een tijdje geleden was ik een weekendje weg en rookte wat Sativaplanten zijn gewoonlijk afkomstig uit gebieden met lange

wiet. Binnen een half uur kwam de reactie; mijn hele lichaam

seizoenen en worden getriggerd om te gaan bloeien als de don-

begon te stuiptrekken en spastisch te bewegen. Ik was me be-

kerperiode aanzienlijk langer is. Ze hebben waarschijnlijk een

wust van wat er gebeurde maar ik kon het niet tegenhouden.

minimale donkerperiode van 13-12 uur nodig voordat ze om-

Een tijdje geleden had ik net zo’n soort reactie op Talwin, een

schakelen van groei naar bloei. Deze planten zullen hoogstwaar-

pijnstiller. Deze reactie op de wiet duurde bijna negen uur en

schijnlijk terugvallen in de groei bij 10 uur donker.

was doodeng. Heb je hier eerder van gehoord of denk je dat er iets op de wiet zat?

De daglengte varieert per breedtegraad, dus is het onmogelijk

Brian

exact aan te geven wat in jouw gebied de “juiste tijd’” is. Zoek om daar achter te komen uit hoeveel tijd er tussen dageraad

Ik denk dat er een of andere drug op de marihuana zat. Ik houd de

en schemering ligt. Die zou niet langer dan 14 uur moeten zijn.

allergische reacties bij die mensen op wiet kunnen hebben, maar

Zonsopgang en zonsondergang zijn net iets anders dan scheme-

van deze reactie heb ik nog nooit gehoord. Verder gebruik je ken-

ring en dageraad. Schemering en dageraad gaan vooraf aan de

nelijk nog steeds wiet, dus dit was waarschijnlijk een eenmalige

zonsopgang en -ondergang. De schemering is de periode dat er

reactie. Mijn conclusie: er zat iets op de wiet.

nog licht is nadat de zon is ondergegaan en verschilt eveneens per breedtegraad. Op hogere breedtegraden duren ze langer.

75


Portret van een blower

Gegijzeld door de Taliban Door: Feije Wieringa

Gefascineerd door berichten dat Osama Bin Laden zich in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan zou verschuilen, ging CBS/CNN journalist Jere van Dyk in 2007 met enkele gidsen in dat gebied op onderzoek uit om materiaal te verzamelen voor zijn tweede boek over Afghanistan. Hij kwam terecht in tribale gebieden waar grenzen wel op de kaart staan getekend, maar in de praktijk nietszeggend zijn. Terwijl Jere en zijn gidsen zich veilig waanden, stonden ze plotseling oog in oog met een groep Talibanstrijders. Van Dyk werd 45 dagen lang door de groep gegijzeld. In tegenstelling tot zijn collega Daniel Pearl kan hij het navertellen. Hij schreef een ander boek dan hij eerst voor ogen had: Gevangene van de Taliban. Van Dyk was even in Nederland, waar Highlife met hem sprak.

search voor mijn boek begon, waren we de bergen overgestoken naar de tribale regio Mohmad, vlak over de Pakistaanse grens. Dat deden we samen met drugssmokkelaars in een oude auto over een VWRI¿JH RQYHUKDUGH ZHJ :H YHUPHGHQ de Taliban en praatten met een stamleider. Een maand later was er wel contact met de Taliban. We ontmoetten elkaar midden in de nacht, hoog in de bergen. Boven ons hoofd cirkelde een predator, zo'n onbemand vliegtuigje. Die missie werd afge-

dorp waar ze oorspronkelijk woonden is

broken omdat mijn gids de zaak niet meer

Rembrandt nog getrouwd. Zo'n combinatie

vertrouwde. Daar had ik begrip voor, want

is op een of andere manier troostend.”

een paar weken eerder was een andere gids, die een goede vriend van hem was,

El Qaida

door de Taliban onthoofd.”

“Ik was al eerder in Afghanistan geweest.

“Later ging ik weer. Met een andere gids.

Ik was er al in de tijd van de hippies en

De contacten waren via schimmige we-

ook tijdens de Russische bezetting. On-

gen en organisaties tot stand gekomen.

danks de oorlogen ben ik gefascineerd ge-

Eigenlijk wist ik op dat moment niet echt

raakt door dat land. Ik maakte er vrienden

meer wie ik wel en wie ik niet kon ver-

tijdens de Russische invasie. Mensen met

trouwen. Ik had soms het gevoel dat ik

wie ik hechte banden had en die ik ver-

gevolgd werd en vermoedde dat verschil-

trouwde. Toen was er eigenlijk nauwelijks

lende geheime diensten bepaalde dingen

sprake van Taliban en van El Qaida had

wisten. Misschien was het een teveel aan

al helemaal niemand gehoord. Beide groe-

zelfvertrouwen, misschien was het een

peringen zijn voor het grote publiek zo'n

soort roekeloosheid, maar ik vond de si-

“Ik ben van nature een reiziger. Ooit ben

beetje hetzelfde. Dat is een misvatting.

tuatie niet alarmerend en besloot om door

ik als lifter in Holland geweest, maar dat

Er kunnen best leden van de Taliban bij El

te zetten. Ik zag eruit als een Afghaan, ik

was in de jaren zestig. Vorig jaar kwam ik

Qaida zitten, maar andersom is El Qaida

sprak de taal en ik kende het gebied beter

hier terug met meer serieuze bedoelingen.

zeker geen Taliban. De Taliban richten zich

dan veel anderen, want ik was er eerder

Door de ontvoering, en na de dood van

in principe niet op internationale doelen,

geweest en kende er mensen. Maar na

mijn vader, was ik bang geworden om nog

maar hebben hun invloed in de tribale

een paar dagen reizen werden we plotse-

te reizen. Irrationeel, maar die angst was

stamverbanden. El Qaida is internationaal

ling door een groep gewapende mannen

er gewoon. Holland werd een testcase. Ik

en opgezet als terreurorganisatie. De Tali-

aangehouden. Het waren Talibanstrijders.

heb minder genoten dan decennia geleden,

ban kennen strenge wetten en zijn recht in

We waren opeens gevangenen.”

maar voor een getraumatiseerde journalist

de leer, maar hun principes zijn gebaseerd

zijn er slechtere opties denkbaar. Ik ging

op oeroude tribale tradities. Terreur is niet

naar het noorden, naar Friesland. Mijn

hun primaire doel. Niet elke Talibanstrijder

Geketend

voorouders komen er vandaan en ik had de

sympathiseert met Bin Laden.”

“Op dat moment besefte ik dat ik de toe-

behoefte om er iets van mijn roots te vinden. Niet dat ik veel teruggevonden heb,

stand had onderschat. Ik voelde me schuldig. De situatie was totaal anders dan in de

maar de familienaam Van Dyk staat wel in

Unembedded

veel registers. Ik behoor tot de tak waar-

“Ik wist dat het gevaarlijk zou zijn om un-

fen. Ik had niet alleen het leven van mezelf,

van de voorouders tijdens de Amerikaanse

embedded (onbeschermd, red.) de tribale

maar ook dat van mijn gidsen in gevaar ge-

burgeroorlog de oceaan overstaken. In het

gebieden te bezoeken. Toen ik aan de re-

bracht. Opeens spookte het beeld van wat

76

jaren tachtig en dat had ik moeten besef-


er met Daniel Pearl was gebeurd door mijn

de tribes nog belangrijker is. Afspraken en

Schaamte

hoofd. (Daniel Pearl was een Amerikaanse

tradities van stammen stijgen uit boven het

“De dag dat ik vrij kwam dacht ik dat het

journalist die in 2002 door El Qaida werd

geloof, al zullen ze dat nooit toegeven.”

was afgelopen. Niemand had iets gezegd

ontvoerd en onthoofd, red.) Als Amerikaan

en met een geweer op mijn hoofd werd ik

zou ik snel door de mand vallen. En ik wist

“In de buurt waren trainingskampen, want

weggevoerd. Om vervolgens naar Kabul te

hoe de Taliban over Amerikanen dachten.”

ik hoorde regelmatig schieten. Die kampen

worden gebracht. Het was heel onwerkelijk.

zitten vol met terroristen van verschillen-

Wie me heeft vrijgekocht weet ik niet. De

“Soms werden we aan een muur geke-

de nationaliteiten, maar er zijn weinig lo-

regering heeft er niks over losgelaten. Mis-

tend. We waren ondergebracht in een

cals die zich direct met terrorisme inlaten.

schien ging het toch om een afspraak die ik

klein huisje, in een bergdorpje. Bewo-

Sommigen zijn hun hele leven niet buiten

had met een hoge Talibanleider. Hij zei dat

ners zagen we nauwelijks en zij kregen

hun dorp geweest en hebben eigenlijk geen

ik kon gaan en dat me niks zou gebeuren.

ook geen glimp van ons te zien. Ik had

notie van wat er vlak bij hen in de buurt

En daar geldt: een man een man een woord

het gevoel dat ook voor de locals onze

aan de hand is. Ik denk dat je kunt stellen

een woord. Het is eigenlijk de enige ver-

verblijfplaats geheim moest blijven. Want

dat het een van de meest onbekende ge-

klaring die ik kan bedenken. Wat ik eraan

voedsel en water werden discreet naar

bieden ter wereld is. De wreedheid van de

overgehouden heb is angst en schaamte.

binnen gebracht en onze ontlasting werd

tribes is niet iets recents. Die gaat eeuwen

Schaamte omdat ik roekeloos het leven

's nachts stiekem geloosd. En je moet je

terug. Bij de tribes gaat het vooral om eer.

van anderen op het spel heb gezet. Angst,

voorstellen dat in zo'n dorpje iedereen el-

Alleen al het kijken naar een vrouw kan je

omdat elke dag dat er een zwaard van Da-

kaar kent en dat er met andere dorpen

je leven kosten en daarvoor hoef je geen

mocles boven je hoofd hangt, er een stukje

nauwelijks contact is. In de bergen wordt

Amerikaan voor te zijn.”

van je leven kapot gaat.”

eigenlijk in elke vallei een ander dialect gesproken en er is nauwelijks interactie. Ik kan me dan ook niet voortellen dat je Bin Laden in dat gebied moet zoeken, want zijn aanwezigheid zou in een bergdorp onmogelijk onopgemerkt kunnen blijven. Ik vermoed dat hij gewoon ergens in Pakistan zit en door de militairen daar wordt beschermd.” “Ik was gevangene, maar werd als gast behandeld. Dat betekende dat ik prima te eten kreeg en met respect werd behandeld. Goed gastheerschap is een ijzeren wet in die gebieden. Het blijft een vreemde ervaring dat je op het ene moment met een geweer tegen je slaap naar buiten wordt geleid om een schijnexecutie te ondergaan, waarbij ook altijd een videocamera paraat is, en dat je 's avonds het grootste stuk vlees op je bord krijgt. Feit is dat ik eigenlijk elke dag in doodsangst verkeerde. Het wende en tegelijk ook weer niet. Ik hield hoop, omdat ze me vertelden dat er over mij werd onderhandeld. Met wie en over welk bedrag vertelden ze niet.''

Koran “Ik bracht de tijd door met het lezen van de koran. Dat viel in goede aarde. Ze zagen in mij iemand die Islamiet wilde worden. Ik heb hele lappen tekst uit het hoofd geleerd die ik ook nu nog moeiteloos kan reciteren. Dat kweekte veel goodwill bij mijn bewakers. Ik denk dat die houding ertoe heeft bijgedragen dat ik het heb overleefd. Soms keken we even naar de televisie. Vreemd genoeg was het voor de gelovigen geen probleem om MTV te kijken. Maar ik denk dat dat komt omdat het geloof daar een grote rol speelt, maar dat de rol van

77


%PFUJODIFN

"NTUFSEBN 4PFTU

%FO )BBH

"SOIFN

7FOSBZ

(FMFFO


"NTUFSEBN

"NTUFSEBN

"NTUFSEBN

9 A <dkZgi ;a^cX`higVVi ('( &%,)87 6bhiZgYVb

;jc`n Bjc`Zn BVgc^mhigVVi ((( &%&+ I8 6bhiZgYVb

8d[[ZZh]de DXZVc 9jhVgihigVVi *, &%,' =E 6bhiZgYVb

%FO )BBH

4PFTU

%PFUJODIFN

9^oon 9jX` IgdbehigVVi '&% '*&- 7G 9Zc =VV\

@d[[^Zh_de =VXVh @dc^c\^ccZaVVc '* (,+' 96 HdZhi

9^VbdcY 9g# =jWZg CddYihigVVi &+ ,%%& 9L 9dZi^cX]Zb

"SOIFN

7FOSBZ

(FMFFO

JehiV^gh 7ZZ`higVVi &' +-&& 9K 6gc]Zb

=Va^XVgcVh =ZchZc^jhhigVVi ), *-%& 6L KZcgVn

8ajW -G^_`hlZ\ Oj^Y -'V +&+& 7E <ZaZZc


Dierenbescherming of Dierenleed Door: Marian Henderson

9DQ HHQ QRQSUR¿W RUJDQLVDWLH GLH ]LFK YRRU GLHUHQZHO]LMQ RSZHUSW PDJ MH GHVNXQGLJH KXOS DDQ GLHUHQ YHUZDFKWHQ 1LHW PHHU PDDU ]HNHU RRN QLHW PLQGHU 'H 'LHUHQEHVFKHUPLQJ KHHIW HHQ OHGHQEHVWDQG PHW UXLP GRQDWHXUV =H KHHIW QLHW DOOHHQ HHQ JURWH DFKWHUEDQ PDDU RQWYDQJW RRN YHOH HUIHQLVVHQ 2RN ]LMQ HU YHOH GLHUHQOLHIKHEEHUV GLH KXLV DDQ KXLV FROOHFWHUHQ PHW GH EHNHQGH JURHQH EXV RP GLHUHQOLHIGH RPJH]HW WH ]LHQ LQ KDUGH YDOXWD 'RHQ ]H JRHG ZHUN RI ]LMQ ]H HHQ WLNNHOWMH QDwHI" ,QPLGGHOV EHQ LN JHQHLJG KHW ODDWVWH WH JHORYHQ :DQW ZDW JHEHXUW HU PHW DO GDW JHOG" .RPW KHW ZHUNHOLMN DDQ GH GLHUHQ WHQ JRHGH" ([ DFWULFH HQ VFKULMIVWHU ,QH 9HHQ HQ KDDU SDUWQHU GH VFKLOGHU -HDQ 7KRPDVVHQ GRNHQ LQ GH]H PDWHULH HQ VFKUHYHQ HU HHQ ERHN RYHU GDW PHQ ELM GH 'LHUHQEHVFKHUPLQJ NQDUVHWDQGHQG ]DO OH]HQ

ning heeft staan? Dit bedrag is moeiteloos terug te vinden in de jaarrekening van 2009. Zou dat geld niet ten goede horen te komen aan de dieren? Waarom is de Dierenbescherming aan het beleggen met de haar toevertrouwde gelden? Haar doelstelling is tenslotte het bestrijden van dierenmishandeling, het controleren van de naleving van de Dierenwet en het opvangen van dieren in nood. Het zou allemaal niet zo erg zijn, als er werkelijk voldoende dieren werden geholpen. Maar Veen en Thomassen tonen in hun boek aan, dat er

Ine Veen heeft al meer onderzoeksjourna-

katten te laten steriliseren, zodat het kat-

verschillende dramatische situaties met

listiek op haar naam staan en schuwt con-

tenoverschot in Nederland enigszins kan

dieren zijn voorgevallen, waar de Dieren-

troversiële onderwerpen niet. Zo schreef

worden ingeperkt. Maar hoeveel van die

bescherming zich verre van heeft gehou-

ze eerder over de moord op Pim Fortuyn.

met pijn en moeite ingezamelde munten

den. Zo werden er duizenden ganzen op

Ook nu kiest ze een beladen onderwerp,

en ook door mijzelf gedoneerde bedragen

de Waddeneilanden afgeschoten, kregen

want ze richt zich op een organisatie die

kwamen daadwerkelijk op de goede plek

hele geitenkuddes een schot tussen de

een goede naam heeft te verliezen. Hoe-

terecht? Onderzoek heeft uitgewezen dat

ogen vanwege het risico van de Q-koorts

veel mensen maken niet maandelijks een

de grote 'gerenommeerde' goede doelen

en stierven honderden watervogels de vo-

vast bedrag over, omdat ze van dieren

hooguit 50% besteden aan het goede doel

rige winter van de honger. Ook de grote

houden en menen dat hun geld bij de Die-

waarvoor zij staan. De rest verdwijnt aan

grazers in de Oostvaardersplassen hadden

renbescherming goed terecht komt? Zelfs

de zogenaamde overheadkosten.

het nakijken. En hoeveel kleine goedwillende hulporganisaties vingen er geen bot,

als ze dit geld eigenlijk nauwelijks kunnen missen? Het boek dat het duo schreef is

Wat we ons daarbij moeten voorstellen?

wanneer zij een beroep deden op deze ka-

daarom zorgwekkend. Want wat doet de

Echt niet alleen de paperclips en telefoon-

pitaalkrachtige organisatie?

Dierenbescherming met het geld wat voor

kosten, of de inspecteurs die werkelijk goed

dierenhulp bedoeld is? En worden de die-

werk doen. Nee, denk dan bijvoorbeeld aan

ren werkelijk zo goed geholpen? De vraag

de dure panden op toplocaties waar derge-

Kleinschalig

stellen, is hem beantwoorden.

lijke organisaties, zoals ook de Dierenbe-

In hun boek schetsen Veen en Thomassen

scherming, zetelen. En denk vooral aan de

het beeld van een logge en behoudende

salarissen van de werknemers aan de top.

organisatie die meer aan eigenbelang en

Zo is het inkomen van de directeur van de

geldvermeerdering hecht dan aan het pri-

Deze kwestie raakt trouwens ook meteen

Dierenbescherming, Frank Dales, goed voor

maire doel om zoveel mogelijk dieren in

aan mijn eigen ervaring. Als collectant

zo'n 120.000 euro per jaar. Nu heeft de

nood te helpen. Opnieuw wordt duidelijk

heb ik menige kille oktoberavond besteed

man natuurlijk een verantwoordelijke func-

dat het nauwelijks zin heeft om aan de grote

om de Dierenbescherming een beetje bij

tie, maar laten we wel wezen, dat heeft een

organisaties te doneren, zelfs niet wanneer

te spijkeren. Ik deed dat om bijvoorbeeld

verpleegkundige op de intensive care ook.

ze het zogenaamde CBF-keurmerk voeren,

Wat gebeurt er verder met de donaties en

maar dat het meer loont om de kleinscha-

schenkingen die de Dierenbescherming ont-

lige doelen, zoals bijvoorbeeld een rusthuis

vangt en de bedragen die zij lospeutert bij

voor koeien of paarden, een ezelopvang of

bijvoorbeeld de Postcodeloterij?

een toevluchtsoord als de Familie Bofkont

Overheadkosten

van Dafne Westerhof te steunen, waar het

80 miljoen 80

geld op de plek komt waar het werkelijk hoort. Tussen de malende kaken van dieren

Is het niet vreemd dat de Dierenbescher-

die zonder deze echte dierenliefhebbers

ming maar liefst 80 miljoen op haar reke-

geen schijn van kans hadden gehad.


René Daalder

Psychedelische en technologische revolutie Door: Arjan van Sorge

'H VFL ¿ GRFXPHQWDLUH 7KH 7HUUHVWULDOV ± 'RZQORDGLQJ 7LPRWK\ /HDU\ JDDW RYHU GH QDODWHQVFKDS YDQ GH $PHULNDDQVH IXWXULVW LQWHUQHWSLRQLHU HQ SV\FKHGHOLFDJRHURH 7LPRWK\ /HDU\ 'RRU ]LMQ DUFKLHI RQOLQH WH ]HWWHQ KHURQWGHNW HHQ JURHSMH &DOLIRUQLVFKH VWXGHQWHQ ]LMQ OHYHQVZHUN

PLQGH[SDQVLRQ LQ WHFKQRORJLH YHUERUJHQ ]LW ,QWHUHVVDQW ZDQW DOOH SURJUDPPHXUV ZDDU LN RRLW PHH ZHUNWH ZDUHQ XLWHUVW SV\ FKHGHOLVFK JHRULsQWHHUG 'H HHUVWH FRPSX WHUJUDSKLFV NZDPHQ YDQ SURJUDPPHXUV GLH

'H PDNHU YDQ GH ¿ OP LV 5HQp 'DDOGHU HHQ

LQ GURS RXW %HHOGHQ YDQ GH EHOHYHQLVVHQ

LQ PX]LHN HQ GUXJV HQ FRPSXWHUZHWHQVFKDS

GRRUOHHIGH ]HVWLJHU GLH DO YURHJ 1HGHUODQG

YDQ GH VWXGHQWHQ ZRUGHQ DIJHZLVVHOG PHW

]DWHQ 'LH GLQJHQ NZDPHQ GDQ VDPHQ LQ DO

YHUUXLOGH YRRU /RQGHQ HQ GDDUQD /RV $QJH

QRRLW HHUGHU YHUWRRQGH EHHOGHQ YDQ /HDU\

GLH VRIWZDUH GLH ZH RQWZLNNHOGHQ 6WHYH

OHV +LM LV HYHQ RYHU QDDU GH RXGH ZHUHOG

GLH JHHVWLJKHLG FRPELQHHUW PHW JHQLDOLWHLW

-REV YDQ $SSOH HQ 6WHYH :R]QLDN KHEEHQ

YRRU GH SUHPLqUH YDQ 7KH 7HUUHVWULDOV RS

HQ GDDUGRRU WRFK ZHHU HHQ RQXLWZLVEDUH

]HNHU HHQ SV\FKHGHOLVFKH DFKWHUJURQG HQ

KHW ,QWHUQDWLRQDO 'RFXPHQWDU\ )HVWLYDO $P

LQGUXN PDDNW 'DDOGHU ³,N KHE HHQ ODQJH

WRW RS JURWH KRRJWH LV GH KHOH GLJLWDOH ZH

VWHUGDP (HUGHUH ¿ OPV GLH KLM PDDNWH ]LMQ

DFKWHUJURQG LQ FRPSXWHUDQLPDWLH HQ ±HIIHF

UHOG JHFUHsHUG RS EDVLV YDQ /6' ´

0DVVDFUH $W &HQWUDO +LJK GH HFRORJLVFKH

WHQ 2S KHW PRPHQW GDW LN 7LPRWK\ /HDU\

UDPSHQ¿ OP +DELWDW HQ VDPHQ PHW 5HP

OHHUGH NHQQHQ ZDV KLM RQJHORRÀ LMN JHIDV

'DDOGHU ³'H WHFKQRORJLH GLH LQ GH VL[WLHV

.RROKDDV 'H %ODQNH 6ODYLQ $OV PDNHU

FLQHHUG GRRU FRPSXWHUJUDSKLFV 2YHUDO WHU

EHJRQ HQ HHQ VWHHGV KRJHUH YOXFKW QHHPW

HQ FRQVXOWDQW YDQ FRPSXWHUHIIHFWHQ GHHG

ZHUHOG ZDUHQ HU VWXGLR¶V GLH GDW EHJRQQHQ

EHJLQW QX ZHUNHOLMNKHLG WH ZRUGHQ 'LUHFWH

KLM PHH DDQ 5RERFRS ,, /DZQPRZHU 0DQ

WH RQWZLNNHOHQ HQ GLH PDDNWHQ DOOHPDDO

QHXUDOH LQSXW HQ GDW VRRUW GLQJHQ LV ZDDU DO

%UDLQVFDQ HQ GH ; )LOHV DOV VFHQDULVW UHJLV

VKRZUHHOV 'DDU OLHWHQ DO GLH PHQVHQ YDQ

OHV QX QDDU WRH EHJLQW WH ZHUNHQ PDFKLQH

VHXU RI PX]LHNSURGXFHU ZHUNWH KLM YRRU R D

RYHU GH KHOH ZHUHOG GLH GLH WHFKQRORJLH DDQ

LQWHOOLJHQWLH GLH GH PHQVHOLMNH LQWHOOLJHQWLH

7KH *UHDW 5RFN ¶Q 5ROO 6ZLQGOH YDQ GH 6H[

KHW RQWZLNNHOHQ ZDUHQ RS ]LHQ ZDW FRPSX

RYHUWUHIW $O GLH PHQVHQ GLH GDDU DDQ ZHU

3LVWROV HQ GH SXQNPXVLFDO 3RSXODWLRQ YDQ

WHUV NRQGHQ GRHQ LQ GH ]LQ YDQ YLVXDOLVHUHQ

NHQ ]LWWHQ LQ 6LOLFRQ 9DOOH\ RI 1RRUG &DOLIRU

7KH 6FUHDPHUV

'LH ZLVVHOGHQ KLM HQ LN PHW HONDDU XLW :DW

QLs ZDW GH EHJLQSODDWV ZDV YDQ ]RZHO KHW

QX FRPSXWHUDQLPDWLHV HQ ±HIIHFWHQ ]LMQ EH

SV\FKHGHOLVFKH WLMGSHUN DOV GH WHFKQRORJL

VWRQG WRHQ QLHW GDW PRHVW QRJ JURWHQGHHOV

VFKH UHYROXWLH 6RPV OLMNW KHW ZHO DOVRI GH

ZRUGHQ XLWJHYRQGHQ ´

KHOH ZHUHOG ZRUGW JHWUDQVIRUPHHUG YDQXLW

Ontdekking

GH ZHVWNXVW YDQ $PHULND 9LMIWLJ MDDU ODQJ

7KH 7HUUHVWULDOV WRRQW HHQ YROJHQV 5HQp GRRUVQHH JURHSMH MRQJH &DOLIRUQLVFKH VWX

ZHUG GH ZHUHOG YRONRPHQ YHUDQGHUG YDQXLW

GHQWHQ GLH HHQ KRRS ORO PDNHQ ]XLSHQ

Superpsychedelisch

HQ GUXJV JHEUXLNHQ HQ GH RSJHVODJHQ

+LM YHUYROJW ³/HDU\ ZDV JHIDVFLQHHUG GRRU

PHQGH WLHQWDOOHQ MDUHQ YDQXLW KHW QRRUGHQ

QDODWHQVFKDS YDQ 7LPRWK\ /HDU\

GH FRPSXWHU DOV DOWHUQDWLHI YRRU SV\FKH

YDQ &DOLIRUQLs *RRJOH )DFHERRN 7ZLWWHU DO

GLJLWDOLVHUHQ 'DW VDDLH ZHUN ZRUGW

GHOLFD HQ GLH VKRZUHHOV ZDUHQ VXSHUSV\

GLH YHUQLHXZLQJ NRPW XLW 6LOLFRQ 9DOOH\ HQ

GH NLMNHU EHVSDDUG PDDU QLHW GH YUHXJGH

FKHGHOLVFK $OOHV ZDDU GH FRPSXWHU PHH

DDQ GH EDVLV GDDUYDQ VWDDW SV\FKHGHOLFD ³

YDQ KHW RQWGHNNHQ YDQ KHW ZHUN YDQ GH

DDQ ZLOGH NRPHQ ZDV RS HHQ LQWHUHVVDQWH

$PHULNDDQVH SV\FKRORRJ GLH IHUYHQW YRRU

PDQLHU VSRQWDDQ SV\FKHGHOLVFK TXD JHYRHO

VWDQGHU ZDV YDQ SV\FKHGHOLVFKH GUXJV

HQ YLVXHHO DVSHFW (Q KHW GHHG RRN LHWV PHW

Wietplantages

HQ PLOMRHQHQ LQVSLUHHUGH WRW WXUQ RQ WXQH

GH PLQG ,N ZDV ELM GH XLWYLQGLQJ YDQ DOOHUOHL

'DDOGHU RYHU PDULKXDQD ³7ZHH

GLJLWDOH WHFKQLHNHQ ]RDOV PRUSKLQJ GDDUELM

RS GH YLMI $PHULNDQHQ JHHIW

]DJ MH YLVXDOV GLH MH RS JHHQ HQNHOH DQGHUH

WRH PDULKXDQD WH KHEEHQ

PDQLHU RRLW KDG JH]LHQ EHKDOYH PLVVFKLHQ

JHEUXLNW LQ 1HGHUODQG

KDOOXFLQHUHQG RI LQ MH GURPHQ 9HHO YDQ GLH

LV

FRPSXWHUHIIHFWHQ KDGGHQ HHQ GLUHFWH UHOD

PLQGHU RS RI

7LPRWK\ /HDU\

+ROO\ZRRG HQ GH ODDWVWH MDDU HQ GH NR

GDW

DDQ]LHQOLMN

WLH PHW ZDW GH PLQG ]LHW +HW KHOH ODWHUH OHYHQ YDQ /HDU\ JLQJ RYHU WHFKQRORJLH FRPSXWHUV KHW LQWHUQHW HQ RYHU ZDW HU LQ GH GLJLWDOH ZH UHOG DDQ PRJHOLMN KHGHQ YRRU

81


zo. In Californië en Hawaï zijn gigantische

die met zoveel enthousiasme over dat

wietplantages. De meeste Nederlanders zijn

soort dingen kan praten als hij. Hij lacht,

is ook niet

eigenlijk helemaal niet zo bezig met een

KLM ]ZDDLW KLM JDDW DOV HHQ VWDQG XS ¿ORVRRI

mijn probleem,

onderwerp zoals dit, die drinken, zoals zo-

op televisie om aan de ene kant zijn over-

en ik wens het ook

veel Europeanen. Hier is het, ondanks alle

tuigingen vertellen en aan de andere kant

niet mijn probleem te

coffeeshops, eigenlijk een marginaal onder-

maakt hij grappen, hij is leuk, het is bijna

maken. Ik kan mensen mis-

werp, in verhouding tot Californië en Hawaï,

een comedian. Hij is een mediapersoon.

schien beïnvloeden, maar dat doe ik lie-

tot het westen van Amerika waar veel meer

Dat werkt allemaal tegen hem. Als het over

YHU GRRU HHQ ¿OP GDQ PH YRRUWGXUHQG EORRW

tolerantie is dan de meeste mensen denken.

drugs gaat zijn mensen uiterst kwetsbaar,

te stellen aan de frustraties van anderen.

=HOIV KHHO $PHULND GDW ]LH MH RRN LQ GH ¿OP

uit allerlei hoeken kunnen ze plotseling

Op de rol van roepende in de woestijn zit

Obama heeft geen moeite om te zeggen

agressie verwachten. Hij is het prototype

ik niet te wachten, ik heb genoeg te doen

dat-ie heeft geïnhaleerd. De legalisatie van

daarvan, hij heeft een enorme hoeveelheid

en er zijn genoeg grote delen van de we-

wiet staat overal op het programma, medi-

agressie mogen meemaken in zijn leven.

reld waar dit weerklank heeft, waar een

wiet was al 10 jaar geleden legaal in heel veel staten. Dat Nederland zo beroemd is om z’n coffeeshops is mooi en aardig - en economisch is het heel goed geweest, met een heleboel toerisme van jongeren die hier

“Tot op grote hoogte is de hele digitale wereld gecreëerd op basis van LSD.”

naar toe komen - maar de Nederlanders zelf doen er eigenlijk nauwelijks aan mee. Er

Echt waanzinnig als je erover nadenkt. Tien

groter bewustzijn is van hoe het allemaal

zijn hier niet veel mensen die deel uitmaken

jaar gevangenisstraf, dat soort dingen... Tot

werkt. Er is ook niets marginaals aan wat

van de cultuur waar ik het over heb.”

GH GDJ YDQ YDQGDDJ DDQ WRH ERHNHQ GLH

LN ]HJ ZDDU GH PDLQVWUHDP YDQ DOOHV GH

over hem geschreven worden stellen hem

economie en ga zo maar door, in hele hoge

allemaal in een slecht daglicht.”

mate om draait, waar de politiek in hoge

Mad Scientist “Zo iemand als Leary heeft wereldwijd een

mate door verandert. Met andere woorden, de belangrijkste dingen die er gebeuren in

dubbelzinnige reputatie. Hij zou in z’n een-

Optimist

tje verantwoordelijk zijn geweest voor het

³0DDU DOV MH QDDU GH ¿OP NLMNW HQ YRRUDO QDDU

gitale revolutie. Terwijl ik me moet opstellen

gebruik van psychedelica door miljoenen

het einde, dan zie je, er bestaat geen gro-

als iemand die een marginaal en exotisch

PHQVHQ PDDU GH YUDDJ EOLMIW :DW LV GH

tere optimist over de evolutie van de mens-

wereldbeeld staat te verkopen. Dat is een

schade die daardoor is berokkend? Maar

heid dan die man. Het is maar in hoeverre je

absurde situatie.”

daar wil niemand over nadenken. En denkt

daarin mee wilt gaan. Ik realiseer me dat er

iemand nou werkelijk dat zoiets niet ge-

bijvoorbeeld in Europa een heleboel mensen

beurd zou zijn zonder Leary? The Beatles,

zijn die zich gedragen alsof de evolutie een

Optimisme en verandering

die iedereen wel ziet zitten, die hebben dat

tijd geleden gestopt is. Alsof we niet meer

“Het hele onderwerp drugs leidt ook niet

net zozeer gepropageerd, en wie neemt hen

doorevolueren. Maar als je zegt, we evolu-

speciaal tot interessante conversatie. Uit-

dat kwalijk? Maar Leary wordt altijd behan-

eren wel door, want we zijn meer en meer

eindelijk is het alleen maar interessant door

deld als een slechte mad scientist die dit

symbiotisch verstrengeld aan het raken met

de tegenkracht. Verder is het een gegeven,

heeft veroorzaakt. Hij maakte zichzelf ook

technologie en met de machine, dat is vaak

drugs zijn gewoon een deel van het leven.

heel kwetsbaar, want er bestaat niemand

niet bespreekbaar in positieve zin. Ach, het

Maar omdat er weerstand is en er vijandige

deze tijd - die hebben te maken met de di-

elementen zijn, wordt het een beweging, een cultus, die helemaal niet zou moeten bestaan. Leary wilde ook helemaal niet in de positie zijn waarin hij verkeerde, hij meende dat technologie net zo belangrijk voor hem was als drugs, en dat ruimtevaart net zo belangrijk was als LSD. Het marginaliseren van zo iemand die het heeft over zoiets groots als de evolutie van de mensheid – waar gaat dat over? Onze evolutiegeschiedenis

The Terrestrials toont een groep jonge Californische studenten die een hoop lol maken, zuipen en drugs gebruiken, en de opgeslagen nalatenschap van Timothy Leary (1920-1996) digitaliseren.

82


is dan opeens marginaal? Daar mag je dan niet meer over praten?” ³9HUJHHW GUXJV YHUJHHW WHFKQRORJLH GH ¿OP

Maar

gaat uiteindelijk over optimisme en het feit

de andere kant kan ik

aan

dat verandering, evolutie en transformatie

zeker beweren dat ik mentaal

niet alleen mogelijk maar onvermijdelijk is.

veranderd ben door die ervarin-

Ik ga er van uit dat alles in beweging is en

gen. Ik hoop dat mensen psyche-

altijd blijft veranderen en dat het een onge-

delische drugs opnieuw op de weten-

ORRÀLMN JURRW H[SHULPHQW LV GLW EHVWDDQ RS

schappelijke agenda zetten. Maar het

deze wereld. Al die technologische ontwik-

is niet een superbelangrijk thema in mijn

kelingen zouden ondenkbaar zijn zonder het

leven. Wel in de zin van wat het teweeg

optimisme dat altijd maar weer een nieuwe

heeft gebracht, in de zin van persoonlijke

grens zoekt. Je bent altijd op zoek naar het

en sociale verandering.”

volgende. Wat mij als onderwerp eigenlijk het meest interesseert, is de tijdgeest. Dus

hem te zien op

wat is er op dit moment aan de hand, waar

Belangrijk

is de dynamiek, waar is de beweging? En

“Drugs betekent zoveel verschillende din-

chief. Leary zou niet

dat is waar ik ben. Ik ga nu veel in Aziê

gen voor zoveel verschillende mensen,

geïnteresseerd zijn in het

werken, Japan, Korea, Singapore. Ze zijn

daar kun je niet echt een statement over

bewaren van zijn archief in de

daar op de meest radicale manier de hele

maken. Je kunt niet alleen maar zeggen

duistere kelder van een universi-

virtuele online wereld aan het realiseren.”

dat het aan iedereen zelf overgelaten moet

teit. Geen enkel instituut heeft het

worden wat ze daar mee doen. Het is totaal

trouwens willen hebben, nu staan al die

krankzinnig dat er zoveel drugs legaal zijn

dozen in een pakhuis in Oakland.”

Sixties

het

internetar-

die destructief zijn, terwijl een boel van de

“Het speelt niet een grote rol in mijn leven

drugs waar wij het over hebben op geen

Tot slot: “Niet alles in dat archief is interes-

maar ik ben wel volkomen op de hoogte van

enkele manier bewezen hebben op grote

sant. Hij moest ook z’n geld verdienen. Hij

bijna iedere drug die er is. Een boel daarvan

schaal verwoestend te zijn. Zeker niet

heeft bijvoorbeeld als stand-up comedian wat minder geslaagde voorstellingen gege-

“Veel mensen hebben geprobeerd een film over Leary te maken: Leonardo DiCaprio is er nu mee bezig.”

YHQ KLM KHHIW UROOHWMHV LQ % ¿OPV JHVSHHOG 0DDU KLM ZDV ZHO HFKW HHQ +ROO\ZRRG ¿JXXU Iedereen kende Leary, Leonardo DiCaprio was z’n petekind, evenals River en Joaquin 3KRHQL[ HQ :LQRQD 5\GHU 6XVDQ 6DUDQGRQ en Tim Robbins waren z’n vrienden. Een heleboel sterren zijn opgegroeid terwijl

gaat terug naar de zestiger jaren, toen die

marihuana. Ik ken een heleboel mensen

hun ouders bevriend waren met Leary. Veel

cultuur in Nederland nog in het beginsta-

voor wie LSD heel goed is geweest, en ook

PHQVHQ KHEEHQ JHSUREHHUG HHQ /HDU\¿OP

dium was. Je had Simon Vinkenoog en een

sociaal-cultureel heeft het een belangrijke

te maken: Leonardo DiCaprio is er mee

paar anderen hier en daar, interessante

rol gespeeld. Hetzelfde geldt op een andere

bezig en wil uiteindelijk zelf Leary spelen,

/6' H[SHULPHQWHQ YDQ SURIHVVRU -RKDQ %D-

manier voor marihuana.”

met Winona Ryder als Leary’s vrouw Rosemary, en Darren Aronofsky probeert een

rendregt. Maar in Londen was er toen geen enkele manier om niet met drugs in aanraking te komen. Dat swinging Londen was

Leonardo DiCaprio

wel uniek, eigenlijk net zo belangrijk als Ca-

“De studenten en ik hebben een groot

lifornië. En dan later in Californië, daar was

gedeelte van Timothy Leary’s nalatenschap

het helemaal onmogelijk om je te onttrek-

gedigitaliseerd, want hij wilde altijd een

ken aan drugs. Ik ben niet iemand die zich

permanent home in cyberspace hebben -

richt op één bepaald middel, er is niet iets

digitale onsterfelijkheid online. Er is nu een

waar ik een gewoonte van heb gemaakt.

RQJHORRÀLMNH KRHYHHOKHLG PDWHULDDO YDQ

¿OP YDQ GH JURQG WH NULMJHQ JHEDVHHUG RS /HDU\¶V DXWRELRJUD¿H 0DDU DIJH]LHQ YDQ The Terrestrials is het er vooralsnog niet van gekomen.”

www.archive.org www.spacecollective.org www.renedaalder.com

83


Uit de archieven

Prachtige OG Kush De redactie van Highlife ontving van Bas deze mooie foto’s van zijn laatste kweek met deze prachtige OG Kush. Of we iets aan deze plaatjes hadden, vroeg Bas zich af. Nou, reken maar, we vinden het altijd leuk om de kweekresultaten van onze lezers te laten zien. Bedankt Bas!

84


Vijfsterren service bij Biologisch Groen Door: Jan Sennema

Zeker nu het zulke barre tijden zijn voor de cannabiswereld, word je toch een beetje blij als een ondernemer vol positieve energie een nieuwe zaak opent. De jeugdige Bas deed het nog geen jaar geleden met Biologisch Groen in Den Helder. Het is opvallend hoe snel de prille onderneming een vaste plek heeft veroverd in het Noord-Hollandse groen. Op de valreep van het oude jaar is de zaak nog even snel verkast naar een beter gelegen pand op hetzelfde terrein: het eerste pand links op de hoek als je de parkeerplaats oprijdt. Niet te missen dus als je hier voor het eerst komt.

lijker maakt een hoogwaardig assortiment samen te stellen. Ook leer je als liefhebber nou eenmaal meer en sneller dan als het alleen om geld draait. Hoe belangrijk bijvoorbeeld een goede balans van voeding en klimaat in de kweekruimte is, daarover denkt Bas graag (en op hoog niveau!) met klanten mee. Maar ook als het op actie aankomt, kun je op Biologisch Groen rekenen.

Biologisch Groen is gevestigd op bedrij-

voedingsproducten, al zal daar in de toe-

Zo hebben de in eigen beheer gebouwde

venterrein Kooypunt, dat heel strategisch

komst nog wel aan geschaafd worden. Een

schakelborden de zaak in korte tijd veel

grenst aan de plek waar de N9 en N99 sa-

blik in het rond verraadt een scherp oog

JRRGZLOO EH]RUJG =H ]LMQ LQ HONH FRQ¿JXUD-

menkomen. Een steenworp verder naar het

voor kwaliteit en innovatieve producten. Zo

tie te bestellen en qua kwaliteit-prijsverhou-

noorden ligt Den Helder Airport, dus ook

is de gloednieuwe Cocomix van PP Trading

ding ongeëvenaard; en dan mag je gerust

voor eigenaars van een privé-jet is deze

hier nu al te krijgen. Voor kwekers die hun

van sensationeel voordelig spreken. Ook de

groothandel ideaal gesitueerd. Zo’n stek

planten liever iets voedzamers voorzet-

service gaat bij Biologisch Groen net wat

op een bedrijventerrein brengt natuurlijk

ten, is er de legendarische Goldmix van KJ

verder dan we gewend zijn. Voor zijn klan-

de bekende voordelen met zich mee, zoals

Trading. In de afdeling ‘innovatieve tech-

ten haalt Bas nogal wat uit de kast, en als

zorgeloos parkeren en discretie.

nologie’ mogen de revolutionaire nieuwe

dat buiten openingsuren moet gebeuren, no

Gavita armaturen niet onvermeld blijven.

problem! En die inzet wordt gewaardeerd,

Daarmee kan een 400 volt bulb op het

en niet alleen door afnemers uit de directe

lichtnet worden aangesloten, met meer

omgeving: Texel, de kop van Noord-Holland

De winkelruimte op 1-hoog ziet er be-

licht en minder stroomverbruik als resul-

en West-Friesland. Zelfs klanten uit plaat-

hoorlijk futuristisch uit met z’n zwarte

taat. Ondanks de hogere aanschafprijs lo-

sen als Amsterdam en Groningen maken

vloertegels en blauw oplichtende plafond.

pen ze goed, vertelt Bas. Ook is hij vol lof

regelmatig de rit naar Den Helder. Dan doe

Ordelijk, strak en spacy. Een leuk detail

RYHU 3KUHVK ¿OWHUV GH 5ROOV 5R\FH RQGHU GH

je toch iets goed als ondernemer.

is een prachtig aquarium achter de balie.

NRROVWRI¿OWHUV %LMQD ]RQGH RP LHWV GDW ]R

Wat meteen opvalt is de enorme keuze in

mooi is gemaakt aan het plafond te han-

Nog even snel de checklist nalopen. Scherpe

gen; gelukkig is de levensduur van deze

prijzen - check. Doordacht assortiment –

KLJKWHFK ¿OWHUV PLQVWHQV ]R LQGUXNZHNNHQG

check. Vijfsterren service – check. Een gedre-

als hun uiterlijk. Voor wie even wat krap bij

ven sympathieke ondernemer – check. Noord-

kas zit is het wisselende aanbod gebruikte

Holland mag in z’n handjes knijpen met zo’n

kwaliteits-elektra, vooral fancontrollers en

toffe zaak. Een shop waar je graag een stukje

vsa’s, een uitkomst.

voor omrijdt. Maar misschien is dat wel niet

Futuristisch

eens nodig als je de webshop eenmaal hebt

Groene knowhow Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft Bas behoorlijk wat groene knowhow in huis. Dat bewees hij jaren geleden al, toen hij in een vlaag van jeugdige overmoed wat foto’s van exclusieve superbuds naar de Highlife stuurde – waarna die vanwege hun professionele kwaliteit prompt geplaatst werden. Dat hij als echte liefhebber begonnen is, heeft alleen maar voordelen. In de praktijk leer je het snelst welke merken waar voor hun geld bieden, wat het een stuk makke-

gezien: www.biologischgroen.nl. Groothandel Tuin- & Kasbouw Biologisch Groen Bedrijventerrein Kooypunt IJzergietersweg 3a 1786 RD Den Helder Tel: 0223-630580 www.biologischgroen.nl Open: Ma t/m vrij: Zaterdag:

11.00 – 17.00 uur 11.00 - 15:00 uur

85


&

8d[[ZZh]de DXZVc 9jhVgihigVVi *, &%,' =E 6bhiZgYVb &Z eg^_h CZYZg]Vh_ HjeZg @g^hiVa (Z eg^_h =VoZ 7^d 6bcZh^V

&

EVgVY^hZ HZZYh lll#eVgVY^hZ"hZZYh#Xdb &Z eg^_h =nYgd HZch^ HiVg

cV

Vc

Ed

L>CC66G =><=A>;: 8JE '%&%

aa^

id g 8d

be

HZ

gV Y

)

g^dj

^hZ HZZ

h HZZ

Yh

X`

[[

9j

8d

ZZ

h]d

e 9^oo

n

*

9

Z

BdaZchigVVi '( )'%& 8K <dg^cX]Zb &Z eg^_h =VoZ =nYgd 6bcZh^V

EV

+

B:I 6BC:H>6

* BZ\Vh]de 9Z kgda^_`Z <VeZg

(

D XZV c

n

'

h

C^ZjlZ =ZgZc\gVX]i '* &%&& GA 6bhiZgYVb 'Z eg^_h CZYZg]Vh_ A6 8dc[^YZci^Va

(

Kg

Zg

' Edaa^cVidg 8dbeVcn

d a ^ _ `Z < V

e

Y


)

HZg^djh HZZYh lll#hZg^djhhZZYh#Xdb 'Z eg^_h 7j^iZc 7^YYn :Vgan

+

8d[[ZZh]de 9^oon 9jX` IgdbehigVVi '&% '*&- 7G 9Zc =VV\ &Z eg^_h 7^d L]^iZ L^Ydl m 7jWWaZ\jb 'Z eg^_h =VoZ 7^d 6bcZh^V

Gd

nV

Yh

,

a Fj

ZZc H

ZZ

,

GdnVa FjZZc HZZYh lll#gdnVafjZZchZZYh#Xdb &Z eg^_h =VoZ 7^d H]^c^c\ H^akZg =VoZ

-

@dhWdg @aZ^cZ <gVX]i ( +'&& 86 BVVhig^X]i (Z eg^_h =VoZ =nYgd 6#B#<# -

@d h W d g

#/&&%%3(/0

'2/73(/0 '2//4(!.$%,

:!$%.


Uit de archieven: 2002

Joints in Japan In 2002 vond het WK Voetbal in Japan en Zuid-Korea plaats. Reden voor Highlife om eens te kijken in hoeverre in beide landen geblowd en gekweekt werd. En dat veel reuze mee. Vooral de Japanners zijn dol op cannabis. zoveel als Sony en Toyota samen. Met 80.000 leden zou het tevens de grootste Zoals in veel andere landen kent ook Japan

een rijk THC-gehalte kreeg het de be-

misdaadorganisatie ter wereld zijn. Naast

een eeuwenoude traditie van cannabiscul-

stempeling mayaku, oftewel ‘hennepdrug’,

de handel in shabu verdienen ze hun geld

tivatie. Sterker nog, Japan was er heel

de Japanse term voor verboden drugs.

vooral met afpersing, prostitutie en gok-

vroeg bij. Al tijdens de Yayoi-cultuur van

Slechts met een speciale vergunning mag

ken. De naam Yakuza stamt af van een

10.000 tot 300 jaar voor Christus werd

deze berghennep ten behoeve van weten-

kaartspel, waarbij de 8 (Ya), 9 (Ku) en 3

hennep verbouwd. Ook in latere tijden

schappelijk onderzoek naar de medische

(Za) de slechtste kaarten zijn.

was hennep de voornaamste grondstof

aspecten van cannabis verbouwd worden. Gezien het feit dat speed het grootste

voor kleding, touw, papier en olie. Ook erkenden de Japanners al vroeg de me-

aandeel in het druggebruik in Japan heeft,

dicinale kwaliteiten van de cannabisplant.

Tweede Wereldoorlog

In Shinto-ceremoniën werd de plant voor

Ondanks duizenden jaren van Japanse

jaarlijkse 50.000 drugs-arrestanten in de

religieuze doeleinden gebruikt. Zo wordt

cannabiscultivatie werd met één pen-

jaren 50 bijna iedereen werd opgepakt

bijvoorbeeld in de Shichigosan-ceremonie

nenstreek in 1948 een rigoreus eind aan

vanwege speed. Pas tijdens de Vietnam-

door een priester een zogenaamde gohei

deze Japanse traditie gemaakt. Daar was

oorlog werden de eerste cannabisarres-

gebruikt. Dit is een stok met hennep-

overigens niet de Japanse overheid voor

tanten geboekt, toen de Japanse politie

vezels aan het uiteinde, waarmee ‘het

verantwoordelijk,

een aantal cannabistelende hippies in een

kwaad’ wordt bestreden. Om diezelfde

bezettingsmacht die enige weken na de

reden vind je bij de ingang van veel res-

atoombommen op Hiroshima en Nagasaki

taurants gordijnen die gemaakt zijn van

de macht had overgenomen. En hoewel

hennep. Ook wordt hennepzaad gebruikt

Japan in 1952 weer de soevereiniteit over

Fikse straffen

bij Shinto-huwelijken. En tijdens een soort

het eigen land kreeg, geldt de Cannabis

De afgelopen decennia is dat beeld enigs-

Shinto-Allerheiligen dat van 13 tot 15 juli

Control Act van 1948 tot op heden.

zins bijgesteld. Hoewel speed nog steeds

maar

de

is het dan ook niet vreemd dat van de

geallieerde

gevierd wordt, worden op de eerste avond

commune bij Nagano arresteerde.

drug number one is, is het gebruik van

hennepbladeren en wierook aangestoken,

Naast

waarmee men geesten wil uitnodigen.

Tweede Wereldoorlog trouwens ook van

werkelijk cannabis gebruiken is moei-

grote invloed geweest op wat nu nog Ja-

lijk in te schatten. Betrouwbare

pans populairste (na alcohol en nicotine)

cijfers vanuit de overheid of

drug is, namelijk shabu oftewel speed.

onderzoekscentra ontbre-

Een van de belangrijkste rituelen in de Ise

Tijdens de oorlog was de Japanse rege-

ken. Op een Japanse

Jingu. Het familie-altaar van de Japanse

ring namelijk nogal vrijgevig met deze

cannabiswebsite

keizerlijke familie dat is gewijd aan de

amfetamine.

De

zonnegodin Amaterasu wordt nog steeds

was

(wapen-)fabrieksarbeiders

taima genoemd. Taima is de Japanse term

en luchtmachtmilitairen lekker alert en

voor cannabis of hennep. Toen keizer Aki-

‘speedy’ te houden. Speed werd in 1952

hito de troon in 1989 besteeg, plantte hij

verboden, maar al snel zorgde de Yakuza,

op ceremoniële wijze zowel een rijst- als

GH -DSDQVH PD¿D HUYRRU GDW VKDEX RS

een cannabisplant, net zoals vele Japanse

elke straathoek te krijgen was.

Ise Jingu

deze

om

de

cannabiswetgeving

voornaamste

is

de

reden

keizers voor hem hadden gedaan. En voor wie eens in de buurt is, is een

Yakuza

bezoekje aan het hennepmuseum in het

Het is niet verwonderlijk dat de Japanse

plaatsje Miasa (dat overigens Prachtige

autoriteiten de Yakuza nooit onder de

Hennep betekent), zeker aan te raden.

duim hebben kunnen krijgen. Het mis-

Hier vind je de rijke geschiedenis van

daadkartel wordt wel eens het grootste

Japans befaamde berghennep uit de Ja-

bedrijf van Japan genoemd. Schattingen

panse Noord-Alpen terug. Helaas is deze

van hun jaarlijkse omzet lopen uiteen van

berghennep illegaal verklaard; vanwege

75 tot 85 miljard dollar, dat is viermaal

88

cannabis in opmars. Hoeveel Japanners


worden cijfers genoemd van 100.000 tot 700.000, maar men geeft direct ruiterlijk toe dat dit ook natte vinger werk is. Iedereen die wordt opgepakt, riskeert ¿NVH VWUDIIHQ WRW PD[LPDDO YLMI MDDU FHO wegens bezit en zeven jaar cel wegens teelt of smokkel (Zo werd iemand die vanuit Amsterdam een kilo skunk had meegenomen, na een voorarrest van twee maanden veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijke celstraf). Maar ook kleinere hoeveelheden worden zeker niet door de vingers gezien. Twee berichten uit de Japanse media van de afgelopen twee maanden bewijzen dat. Zo werd op 14 mei een Canadees gearresteerd omdat hij vanuit Amsterdam 4.21 gram hasj had meegenomen. En op 24 mei werd een Amerikaan gearresteerd die één wietplant op zijn balkon liet groeien.

Perfect kweekklimaat Desondanks kweken veel Japanners hun eigen wiet. Ze halen hun zaden uit Nederland, Canada of Thailand. Het Japanse klimaat is perfect voor de marihuanateelt. Tokyo ligt immers op dezelfde breedte-

privé-teelt is veelal voor eigen gebruik. De

Of Japan in de nabije toekomst minder

graad als Afghanistan of Marokko. De

wiet die op de zwarte markt wordt aange-

streng zal worden in de drugswetten, blijft

meeste teelt vindt plaats in landelijke

boden, voor 2000 tot 3000 yen per gram,

gezien het huidige politieke klimaat zeer

gebieden, maar ook wordt steeds vaker

bestaat meestal uit smokkelwiet. Dat de

twijfelachtig. Maar gezien de grote reislust

onder

populariteit van cannabis groeiende is,

van de (jonge) Japnners, zullen steeds

blijkt wel uit de steeds grotere hoeveelhe-

meer van hen het genot van een jointje

den cannabis die door de douane in beslag

tijdens hun trektochten over de wereld on-

worden genomen. Zo staat de teller voor

dervinden waardoor een ding zeker is; het

het jaar 2001 op 797 kilo.

cannabisgebruik zal ondanks de strenge

lampen

gekweekt.

Deze

kleine

wetgeving blijven stijgen.

Toekomst Overigens was het tot voor kort mogelijk om zonder problemen paddo’s in Japan te consumeren. Vanwege juridiche complicaties konden vele Japanse headshops zonder problemen paddo’s verkopen, maar eind april kondigde de Japanse minister van Volksgezondheid plotseling aan dat dit vanaf 6 juni niet meer toegestaan zou worden. Een woordvoerder van de head-

Zuid-Korea straft streng Zuid-Korea kent net als Japan een strenge wetgeving tegen drugs. Onlangs raakte het land in rep en roer toen een aantal bekende TV-sterren en musici wegens het gebruik van drugs werd gearresteerd. Ook werden acht Amerikaanse basketballers het land uitgezet, nadat bleek dat ze marihuana hadden gerookt.

shop Psychedelic Garden uit het NishiShinjuki district in Tokyo meldde daarop niet verbaast te zijn. “Het zat er al een tijdje aan te komen.” Ondanks de stringente drugswetgeving zal het de Japanse overheid natuurlijk nooit lukken om cannabis uit te bannen. In diverse steden zijn headshops te vinden, en ook de prille Japanse cannabisbeweging roert zich steeds vaker. Zo werden ook dit jaar weer enige pro-cannabis-manifestaties georganiseerd. Voor de laatste maal gebeurde dat op 5 mei van dit jaar.

In de aanloop naar het WK Voetbal heeft de Zuid-Koreaanse regering een nieuwe grootschalige anti-drugs-campagne op poten gezet. Nog strenger dan voorheen zal op het gebruik van drugs worden gecontroleerd. Speciale anti-drugs-units van de Zuid-Koreaanse politie zullen op vliegvelden bezoekers van het WK streng controleren. In 2001 werden in Zuid-Korea ongeveer 10.000 mensen gearresteerd wegens het gebruik van drugs. Bijna 80 procent daarvan gebruikte speed. De afgelopen jaren is met name het gebruik van XTC sterk gestegen.

89


AK47

90


Open: ma t/m vr 10.00 - 18.00 zaterdag 10.00 - 16.00

Tel. 045 - 5211541 Fax. 045 - 5281086

Wijngaardsweg 34 b/c 6412 PJ Heerlen Industrieterrein De Koumen Groothandel in kweekmaterialen


Xavier Rudd

De natuur gaat dieper dan je denkt Tekst: Arjan van Sorge

Die blonde surfgod uit Australië die in z’n eentje voor een hele band speelt, dat is ‘em. Tegelijkertijd spelen op didgeridoo, drums en gitaar, en wat al niet meer. Swingend, en met hart voor het milieu en de goede zaak.

en ondertussen zingzeggen de didgs de hortende

en

stotende,

vaak

zoemend

lage klanken vanuit de buik van moeder De man naast me zucht diep. Heel diep.

internetjongens, maar Xavier Rudd raakt

aarde zelf. Vanuit het vierkante, compacte

Bijna net zo diep als het donkere, sonore

gewoon meer mensen dan je zou denken.

podium waar alles staat opgesteld stuurt Xavier Rudd de positieve vibraties richting

geluid dat uit de didgeridoo, de blaaspijp van de Aboriginals, tevoorschijn bromt.

publiek, of het nou in een concerthal is of

“Wat een soft gedoe, wat een hippies!” Het

Positieve vibraties

is dat-ie hier voor z’n werk komt, anders

De meeste zalen waar hij optreedt zijn dan

had het voor hem niet gehoeven, een op-

ook uitverkocht. Concerten als een warm

treden van Xavier Rudd (1978). Helaas, de

bad, wie wil er niet aan? Omringd door drie

boodschap vol liefde en verdraagzaamheid,

verschillend gestemde didgeridoos, een ra-

Het goede gevoel

de oceanische blues, de diepe aardeklan-

instick, percussie zoals een djembe, een Az-

De muziek van Xavier Rudd gaat over het

ken van de didgs en het pompende, heup-

tekentrommel en een gong, en afwisselend

goede gevoel. Niet voor niets is zijn klas-

wiegende ritme zijn niet aan hem besteed.

spelend op verschillende gitaren, weet hij

sieker ‘Let Me Be’, waarbij de tekst oproept

En toch, met hippies heeft het publiek van

in z’n eentje een hele zaal te hypnotiseren.

om nou eindelijk eens met rust gelaten te

de zongebruinde, ontspannen lachende

Meeslepende, op slidegitaar voortglijdende

worden met alle indrukken, mediabombar-

surfer van down under weinig te maken.

blues wordt afgewisseld met stevig pulse-

dementen, meningen en prestatiedwang.

OK, ze zijn er wel, net zoals de punks,

rende, bijna house-achtige, heel dansbare

Dat lijkt misschien een slap excuus om

tiepmiepen, studenten en casual geklede

muziek. Zijn rechtervoet pompt de beat,

overal voor weg te lopen, maar het heeft

92

op een festival. Het familiegevoel is overal, over de hele wereld.


meer te maken met het verlangen om tot bezinning te komen, pas op de plaats te maken en niet door te draven in de spiraal van meer, meer, en meer. Voordat je er helemaal door opgeslokt gaat worden. Dat tijdloze, het onthaasten en het tegengaan van ontmenselijking, hangt voor de golfridder voor een groot deel samen met de (volgens sommige bronnen) al 50.000 jaar bestaande houten trompet, de didgeridoo.

Aboriginals Al op heel jonge leeftijd vatte Xavier Rudd een innige liefde op voor de didgeridoo, het instrument van de Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië.

Trotse mensen die al duizenden jaren op een natuurlijke en evenwichtige manier konden overleven tussen het zand en de stenen, maar die nu voor het grootste gedeelte zijn gedegradeerd tot hulpbehoevende, alcoholistische en meelijwekkende derderangs burgers. Xavier Rudd trekt zich hun vaak ellendige lot aan, en vraagt met zijn muziek aandacht voor de toekomst van dit enigszins in het slop geraakte volk. Van daaruit is het niet zo moeilijk voor te stellen dat Rudd zich ook bekommert om het milieu, en alles wat daarmee samenhangt. Zeker niet als je in Australië woont, waar het gat in de ozonlaag en de aantasting van de koraalriffen reële items zijn geworden.

“Uit de hand gelopen” “Ik bedacht me dat sommige zaken helemaal uit de hand gelopen zijn, en dat we ontzettend blij moeten zijn zoals we hier leven – in de westerse wereld – met alle mogelijkheden die er aanwezig zijn. En dat we van daaruit tot zoiets kunnen komen als ‘laten we het licht in de duisternis vinden, en ons concentreren op de goede dingen van het leven, zoals onze vrienden, en onze families, en onze aarde.’” En weer hoor ik de diepe zucht van mijn buurman… Maar hippies? Me reet! Als zelfs de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Al Gore met de boodschap komt dat het nu toch echt dringen geblazen wordt met de naderende ondergang van onze planeet, en daarmee wereldwijd welwillende oren treft, dan is het niet zo vreemd dat de muziek van Xavier Rudd bij veel mensen aanslaat. Ondanks alle technologie kunnen we nog hoop halen uit de oeroude klanken van didgeridoos, GH JROYHQ HHQ OLHÀLMNH VWHP HQ GH EOXHV

93


Shining Silver Haze

Foto: Royal Queen Seeds 94


Magisch moment! Het is 1964 en Johan is twaalf jaar als hij in Den Bosch zijn eerste sjekkie rookt. Zijn vader rookt als een schoorsteen en bijna als vanzelf begint Johan daarom ook te roken. Op zijn veertiende begint hij al te experimenteren en rookt hij nootmuskaat in zijn sjekkies in de pauze op school. Zijn klasgenoten vinden het maar raar, maar Johan zelf vindt het wel stoer. Trouwens, hij heeft ook al het langste haar van de klas.

gegeven moment wóónde ik in die kroeg. Ik had mijn eigen chillum en ik blies de grootste mistbanken.” Maar aan het eind van de jaren zeventig werd het steeds heftiger en kwam de heroïne de kroeg in. Er kwamen messen en vrienden van hem

Als hij 18 is, verhuist hij naar Eindhoven

zag bijvoorbeeld Jethro Tull, Neil Young,

begonnen door te trippen. Johan zag dit

om daar op de Technische Hogeschool te

The Stones en John Mayall. Altijd eerst

allemaal niet zitten en nam een radicale

gaan studeren. Hij heeft dan zijn aller-

even langs de kroeg om wat Libanon in te

stap: hij verhuisde naar Amstelveen, pro-

eerste ervaring met blowen, van wiet die

slaan. Op een dag kocht hij vijf staafjes

beerde weer een studie, werd barman in

kennissen in hun tuin hadden verbouwd.

YRRU JXOGHQ 'DW ZDV HHQ ÀLQNH YRRU-

een buurthuis en drumde in allerlei bands

Het had helemaal geen effect! Johan

raad en iedereen dacht dat hij ging dea-

en projecten. Hij bleef veel naar bands

denkt dat dit komt omdat die wiet niet

len. Maar Johan had andere plannen. Hij

gaan, blowde wat minder en dronk wat

echt sterk was. Maar het kwam misschien ook omdat hij verkeerde verwachtingen had. Hij dacht dat je van blowen zou gaan hallucineren en hij zat maar te wachten tot dat ging gebeuren. En zelfs na vier of vijf blowtjes gebeurde dat niet.

“Op een gegeven moment wóónde ik in die kroeg. Ik had mijn eigen chillum en ik blies de grootste mistbanken.” wilde nou wel eens echt stoned worden!

meer. Tegenwoordig is hij een tevreden

Met vrienden ging hij naar de Groenoord-

weekendroker en luistert hij nog steeds

In Eindhoven waren er volgens Johan

hallen in Leiden waar de jazzrockband

naar muziek, gothic vooral. En, hij heeft

geen coffeeshops in 1970. Wel waren

Mahavishnu Orchestra speelde. In die

nog steeds lang haar.

er drie kroegen waar je een jointje kon

tijd zat iedereen bij zo’n optreden op de

roken, in de heftigste werden chillums

grond. Het werd je zelfs kwalijk genomen

gerookt en ook wel speed gebruikt. Jo-

als je ging staan, want dan konden ande-

han kwam in alle drie die kroegen en niet

ren niets zien! Het was dus een passieve,

om een biertje te drinken! In het begin

maar wel gezellige boel. Johan was zich

ging hij erheen om vooral gele Libanon

door zijn voorraad aan het roken, met

te kopen en soms Maroc, maar die vond

een paar biertjes erbij. En ineens gebeur-

hij nogal scherp. Wiet kocht hij niet, want

de het, het magische moment was daar:

dat was toen heel slap spul met veel

“Ineens stond iedereen op, ik zweer het

zaadjes erin. De huisdealer had in die tijd

je. Ik stond ook ineens helemaal vooraan,

gewoon nog een grote plak Libanon lig-

bijna op het podium. Ik ging helemaal op

gen, waar hij met een mes een staafje

in de muziek en zat zowat met mijn hoofd

af sneed en dat in aluminiumfolie rolde

in de bass drum. Ik dacht, oh, dát is het,

en zo aan je mee gaf. Er waren trouwens

zó werkt het. Toen had ik het geheim

regelmatig invallen in die kroeg, de dea-

wel door.” Omdat hij en zijn vrienden zo

ler ging er dan altijd snel via de achter-

stoned waren, hadden ze zelfs de trein

deur met zijn stash vandoor. De klanten

gemist en moesten ze de koude nacht in

werden dan gefouilleerd en alles wat je

Leiden doorbrengen en wachten tot het

bij je had werd afgenomen. Een geluk bij

station open ging. Ze waren gewoon he-

een ongeluk was dat je niet ook nog een

lemaal de tijd vergeten.

Dikke plak Libanon

boete kreeg.

Mahavishnu Orchestra

Steeds heftiger In de loop van de jaren ging Johan steeds

Johan ging vaak met vrienden naar optre-

meer blowen. Als hij geld had, blowde hij

dens van pop- en undergroundbands. Hij

in 1974/1975 de hele dag door. “Op een

95


'RRU 5RE 7XLQVWUD

Unthinkable

Inception

Regisseur: Gregor Jordan Met: Samuel L. Jackson, Michael Sheen

Regisseur: Cristopher Nolan Met: Leonardo DiCapro, Joseph Gordon-Levitt

(HQ KHOH JRHGH ¿OP YDQ GH QRJ

7RWDDO RYHUGRQGHUG NZDP LN

niet zo bekende regisseur Gre-

YRULJ MDDU XLW GH ELRVFRRS QD-

JRU -RUGDQ +HW YHUKDDO PDJ HU

GDW LN ,QFHSWLRQ KDG JH]LHQ ,N

RRN ]LMQ KHW LV DFWXHHO GZLQ-

ZLVW GDW LN HHQ PHHVWHUZHUN KDG

JHQG HQ GDDJW GH NLMNHU XLW RP

DDQVFKRXZG PDDU LQ GH QDEH-

HHQ NDQW WH NLH]HQ 9UDDJ MH

VSUHNLQJ PHW HHQ PDDW LQ GH

KHEW HHQ WHUURULVW WH SDNNHQ

NURHJ EOHHN VQHO GDW LN WRFK QLHW

WRW KRHYHU ZLO MH JDDQ RP KHP DDQ KHW SUDWHQ WH NULMJHQ DOV

DOOH ¿QHVVHV EHJUHSHQ KDG :DQQHHU ZDV ZDW LN ]DJ ZHUNHOLMN-

MH GDDUPHH PLOMRHQHQ OHYHQV NXQW UHGGHQ ,V HU HHQ WXVVHQ-

KHLG" (Q ZDQQHHU ZDV KHW HHQ GURRP" (Q GDQ DOV KHW HHQ GURRP

ZHJ" )%, DJHQWH 0RVV GHQNW YDQ ZHO =LM ]HW LQ RS HHQ KXPDQH

ZDV YDQ ZLH GDQ" *HOXNNLJ NDQ LN PHW GH GYG RYHU GH GURPHQ-

EHKDQGHOLQJ HQ SOHLW YRRU EHVFKDYLQJ 0DDU WHUURULVW 6KHHQ HQ

GLHI LQ GH KHUNDQVLQJ (Q ZDW HHQ IHHVW 2RN WKXLV RS WY EOLMIW ,Q-

RQGHUYUDJHU -DFNVRQ ZHWHQ ZHO EHWHU 'DW UHVXOWHHUW LQ HHQ NHL-

FHSWLRQ HHQ PRQXPHQWDDO ZHUN GH VSHFLDO HIIHFWV ]LMQ QHW DOV KHW

KDUGH HQ FRQIURQWHUHQGH ¿OP GLH LN LHGHUHHQ NDQ DDQUDGHQ

VFHQDULR EULOMDQW HQ GH DFWHXUV OHYHUHQ WRSSUHVWDWLHV )LOP NDQ HHQ IHHVW ]LMQ HQ ,QFHSWLRQ EHZLMVW GDW 'H]H ¿OP PRHW MH ]LHQ

The Expendables

The Ghostwriter

Regisseur: Sylvester Stallone Met: Sylvester Stallone, Jason Statham

Regisseur: Roman Polanski Met: Ewan McGregar, Pierce Brosnan

'H WUDLOHU LQ GH ELRVFRRS ]DJ HU

+HHO DSDUW ,N ODJ OHNNHU OXL RS

QRJ ZHO DPXVDQW XLW 'DW NRQ

GH EDQN GH]H ¿OP WH NLMNHQ HQ

EHVW ZHO HHQV ODFKHQ ZRUGHQ DO

WHONHQV GRRN HHQ GXLYHOWMH HUJHQV

GLH YHUJDQH JORULH XLW KHW DFWLH-

DFKWHU LQ PLMQ KRRIG RS GH]H ¿OP

JHQUH YDQ GH YRULJH HHXZ 0DDU

KHE MH DO JH]LHQ 7RFK NRQ LN PH

GH GYG LV WRFK HHQ ¿NVH WHJHQ-

GDW WRWDDO QLHW KHULQQHUHQ +RH

YDOOHU 6FKZDU]HQHJJHU HQ :LO-

GDQ RRN 7KH *KRVWZULWHU LV HHQ

OLV ]LMQ QDXZHOLMNV VHFRQGHQ LQ EHHOG HQ 0LFNH\ 5RXUNH NRPW

SULPD ¿OP 5RPDQ 3RODQVNL PDJ GDQ HHQ RXGH YLHVSHXN ]LMQ ¿OPV

QLHW YHUGHU GDQ HHQ UHPDNH YDQ ]LMQ UHFODPHZHUN YRRU HHQ EH-

PDNHQ NDQ KLM ZHO 2RN GH DFWHXUV ]LMQ LQ WRSYRUP (ZDQ 0F*UH-

NHQG %UDEDQWV ELHUPHUN 'DQ EOLMYHQ HU HHQ SDDU % ¿OPKHOGHQ

JRU VSHHOW GH KRRIGURO DOV JKRVWZULWHU +LM PRHW GH ELRJUD¿H YDQ

RYHU GLH DOV HHQ $ WHDP RS DQDEROH VWHURwGHQ HHQV ÀLQN SLHI

GH %ULWVH H[ SUHPLHU $GDP /DQJ JHVSHHOG GRRU 3LHUFH %URVQDQ

SDI SRHI JDDW GRHQ +HW DFWHHUZHUN LV EHODEEHUG GH UHJLH LV

KHUVFKULMYHQ 'H YRULJH JKRVWZULWHU LV QDPHOLMN GRRG RS KHW VWUDQG

RQGHUPDDWV KHW VFHQDULR LV HHQ EHOHGLJLQJ YRRU GH NLMNHU KHW

WHUXJJHYRQGHQ 0DDU GDW KHUVFKULMYHQ YDOW QLHW PHH ZDQW LQ KRH-

HLQGH LV WHQHQNURPPHQG GH NRPLVFK EHGRHOGH RQH OLQHUV ]LMQ

YHUUH ZLO ]R¶Q H[ SUHPLHU GH ZDDUKHLG NZLMW 2RN DO RPGDW KLM DOV

QLHW JUDSSLJ NRUWRP GH KRQGHUG PLQXWHQ GXUHQGH ¿OP GXXUW

HHQ VFKRRWKRQGMH DFKWHU GH 9HUHQLJGH 6WDWHQ DDQ ORRSW ,QGHUGDDG

HLJHQOLMN PLQXWHQ WH ODQJ /LFKWSXQWMHV" -D GH WUDLOHU ZDV

GH JHOLMNHQLV PHW 7RQ\ %ODLU LV JURRW (Q GDW LN GLH ¿OP DO HHUGHU

EHVW OHXN (Q RND\ -DVRQ 6WDWKDP GLH ZDV HLJHQOLMN WH JRHG

JH]LHQ ]RX KHEEHQ" 'DW NORSWH QLHW PDDU KLM ZDV ZHO JHEDVHHUG RS

YRRU KHW URPPHOWMH ZDDULQ KLM WHUHFKW NZDP

KHW IDQWDVWLVFKH ERHN 7KH *KRVW YDQ 5REHUW +DUULV HQ GDW KDG LN ZHO JHOH]HQ =RZHO ERHN DOV ¿OP ]LMQ GXV EHLGH HYHQJRHG

96


TUBSUFOEF POEFSOFNFST! PQHFMFU"

IJFS!WJOEU!V!EF HSPPUIBOEFMT0QSPEVDFOUFO! WBO!OFEFSMBOE"

=j^hWZg\ZclZ\ ( *'). ?G GdhbVaZc IZa#/ (& % ,("*'&',(% ;Vm/ (& % ,("*'&&.-% lll#W^bZmWk#ca ^c[d5W^bZmWk#ca

7^_hiZg]j^oZc ')"'* ++%) A@ L^_X]Zc IZa#/ (& % ')"+)'%..* ;Vm/ (& % ')"+)&'&%( lll#ZjgdhVaZh#cj

9Z H_VbVVc L]daZhVaZ 7#K# 8Zah^jhlZ\ ') 6! +++' EM! :ahi <aY IZa#/ (&" % )-&",&'((% ;Vm/ (&" % )-&",&'('. LZWh^iZ/ lll#h_VbVVcl]daZhVaZ#ca :"bV^a/ l]daZhVaZ5h_VbVVc#Xdb

;Zggd EdhiWjh &' *(,( O< =ZgeZc IZa#/ (& % )-+")&+.*. ;Vm/ (& % )-+")&+.+' lll#[Zggd#cj ^c[d5[Zggd#cj

IZa#/ (& % ).,"+)),-;Vm/ (& % ).,"+)),-+ lll#]n"egd#ca ^c[d5]n"egd#caCANNA HYDRO De kracht van de klassieker

CANNA HYDRO Dit is de voeding waar het begin jaren negentig allemaal mee begon. Revolutionair binnen de branche. De eerste voeding in een hoge concentratie, 1:250 in plaats van de traditionele 1:100 verdunning. CANNA Vega en Flores voeding is authentiek, vertrouwd, menigmaal gekopieerd, maar nog nooit geëvenaard. De kwekers van het eerste uur zullen dit bevestigen. CANNA is met recht trots op dit product!

www.canna.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.