HighLife 2103

Page 1

D E N H A AG

®

Highlife verschijnt 6 keer per jaar Jaargang 30 #3 Juni / Juli 2021

GRATIS

H I G H L I F E C U P W I NN A A R 2 0 2 0

C O F F E E S H O P M AG I C

HighLife

#1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

H I G H L I F E C U P W I NN A A R 2 0 2 0

WET DAMOCLES

MEDIWIETPATIENTEN meedogenloos op straat gezet

TABAKVRIJ Blowen in CoFFEESHOPS

C O F F E E S H O P M AG I C D E N H A AG

3

#

HIGHLIFE CUP

Amerikaanse soorten rukken verder opWe mogen weer! In Den Haag hebben politici weinig verstand van cannabis, maar de lokale kwekers en coffeeshops des te meer. Dit jaar was Den Haag bijna heer en meester bij de Highlife Cup. Wat verder opvalt is de opmars van de Amerikaanse soorten. De totale uitslag natuurlijk in dit nummer.

E

en van de meest vergaande uit-

ergens anders opslaan, koeriers dagelijks

wassen in de onbegrijpelijke Oor-

heen en weer laten rijden, liefst zo onop-

log tegen cannabis van de Neder-

vallend mogelijk, en dan maar hopen dat

landse overheid is de Wet Damocles. Kleine

de politie de stash niet in beslag neemt na

kwekers worden soms voor een paar gram

klikgedrag van een boze buurman of zo. Een

cannabis of enige wietplanten onbarmhar-

Amsterdamse coffeeshopondernemer was

tig op straat gezet. Het is niet uit te leggen

hier onlangs opnieuw het slachtoffer van. Van

waarom er zo’n buitensporige maatregel op

de onbetrouwbare overheid moet je het als

hen wordt losgelaten, want waarom moeten

ondernemer in de branche niet hebben.

patiënten die hun eigen medicijn kweken zo zwaar bestraft worden? Veel burgemees-

Gelukkig is er ook goed nieuws. De cof-

ters blijven als mini-dictators volharden in

feeshops zijn eindelijk weer open. Waar we

hun doorgeslagen denkbeelden. Gelukkig

maanden met alleen afhalen werden afge-

komt er meer aandacht voor dit schanda-

scheept, mogen we nu eindelijk ter plekke

lige beleid, waarbij soms zelfs kinderen het

ons geliefde kruid weer consumeren. Dat

slachtoffer zijn. Je leest in dit nummer meer

is wel een feestje waard. Want een coffee-

over deze afschuwelijke misstanden.

shop is meer dan een afhaalloket, het heeft ook een sociale functie. Lees daarover ons

In het vorige nummer lazen jullie over de

artikel over de opmars van de ‘Dutch Style’

verloting van vergunningen voor een cof-

coffeeshop in de Verenigde Staten. Ze heten

feeshop. André Beckers komt hier op terug

Consumption Lounges, Dab Bars of Hospita-

en vertelt over een juridische procedure die

lity Establishments, maar ze zijn allemaal op

hij gewonnen heeft. In zijn andere bijdrage

de oude vertrouwde coffeeshop gebaseerd.

gaat het over de gevolgen van de inname

De rest van de wereld heeft een grote be-

van een stash van een coffeeshop door de

wondering voor onze eigen unieke uitvinding

politie. Door de absurde regel van de over-

die de coffeeshop is, hoe mooi zou het zijn

heid dat een shop maximaal maar 500 gram

als die waardering eindelijk ook eens van een

voorraad in huis mag hebben, zijn onwerk-

nieuwe Nederlandse regering komt.

bare toestanden ontstaan. Coffeeshops

Rob Tuinstra

moeten hun voorraad (stash) nu gedwongen

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/ of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

HighLife 3


16

INHOUD

26 JUNI / JULI 2021

FEATURES 16

HIGHLIFE CUP 2021

23

DE UITWASSEN VAN DE WET DAMOCLES

26

SAIKS

30

TABAKVRIJ

46

COFFEESHOP ’T EXPERIMENTJE

54

LOVE SUPREME

Amerikaanse soorten rukken verder op Robin werd voor 1 wietplant uit zijn huis gezet “Ik heb altijd wel wat te roken bij me” Maar wel genieten van blowen in coffeeshop ‘Het worden spannende tijden’

“Blowen maakt het voor onszelf altijd een stukje beter”

4 HighLife


58

34 Vaste

RUBRIEKEN GROENE ZAKEN 20 MASCOTTE MASTERS

Mascotte viert muziek en nieuwe limited edition vloei van drie topartiesten

75

ADVANCED SEEDS

Zkittlez

EN VERDER

34 EEN TOEKOMSTBESTENDIGE

COFFEESHOPSECTOR

Einde aan monopoliepositie na legalisering?

58 ‘DUTCH STYLE’ COFFEESHOPS IN VS

Consumption Lounges, Dab Bars of Hospitality Establishments

70 WEED OF WONDER

Een 288 pagina’s tellend standaardwerk over de plant

3 VOORWOORD 6 NICOLE MAALSTÉ 7 FLASH 12 André Beckers 13 High Weirdness 38 HIGH, CBD & CURE 42 PGMCG nieuws 48 Wil & Ruud Oomen 50 High Gadgets 62 VOC Logboek 68 Games 80 Treasures

EN NOG VEEL MEER... HighLife 5


Column Nicole Maalsté

Hollands peil Afgelopen weekend ging ik met een vriend die lange tijd niet in Nederland was geweest een dagje naar Utrecht. Vol verbazing wees hij me op de gele tegels met voetjes op het station die aangeven hoever mensen in de wachtrij uit elkaar moeten staan. Op het perron troffen we vergelijkbare gele tegels aan die treinreizigers erop wijzen dat zij mondkapjes moeten dragen en vijf tegels afstand moeten houden als ze op de trein staan te wachten.

In verschillende parken in Utrecht waar we

volgehangen met borden en pijlen waarop

smeltkroes van culturen. Die pluriformiteit is

doorheen liepen, waren met verf grote cirkels

allerlei aanwijzingen staan hoe we ons horen

het handelsmerk van Amsterdam. Van

gemaakt. Op borden lazen we dat het de

te gedragen en welke kant we moeten

oudsher trouwens. Toen de Hollanders in de

bedoeling was dat er maximaal twee

oplopen. Het kan je niet ontgaan. De

17e eeuw Nieuw Amsterdam (tegenwoordig

personen in zo’n cirkel zitten. Deze boodschap

organisatiedrang van Nederlanders is ten

New York) inruilden voor Suriname, werd die

volle benut. Het roept de vraag wel op of het

pluriformiteit die geassocieerd wordt met

effect van al dat geregel in Nederland iets

vrijheid al geroemd.

oplevert. Door de veelheid aan borden en pijlen raak je ook enigszins immuun voor de

Dood in de pot

boodschap. En uiteindelijk is een samenle-

Kortom: de neiging van Halsema om

ving niet zo maakbaar als bij de overheid

bepaalde bedrijvigheden in de stad terug te

wordt gedacht. Alle bordjes ten spijt. Als het

dringen, om daarmee bepaalde toeristen te

mooi weer is dan overheerst de drang om

weren, zou wel eens de dood in de pot

samen met anderen buiten te drinken,

kunnen zijn. De coffeeshops die in de ogen

picknicken of anderszins te genieten.

van sommigen als zwarte randjes worden gezien, horen net zo goed bij Amsterdam als

Coffeeshoptoeristen

allerlei verheven culturele instellingen.

Dat brengt me op de verhitte discussie die momenteel in Amsterdam wordt gevoerd over coffeeshoptoeristen. Het geloof in de maakbaarheid van de samenleving domineert ook die discussie. Halsema overweegt om toeristen de toegang tot de coffeeshops in de hoofdstad te ontzeggen. Het idee is dat leek niet echt over te komen. Honderden

Amsterdam dan onaantrekkelijker wordt voor

grote en kleine groepjes mensen zaten zowel

een bepaald type toeristen die gemakshalve

in als naast de cirkels te picknicken. Twee BOA’s

bestempeld zijn als toeristen die economisch

die met uniformen rondliepen waarop

gezien minder interessant zijn voor de stad.

eveneens te lezen was dat mensen elkaar de

Amsterdam mikt op een hoogwaardig

ruimte moeten geven, liepen een beetje

publiek met een dikke portemonnee. Nog los

verloren rond. Er was geen beginnen aan om

van het feit dat toeristen niet zo eenvoudig in

al mensen die na drie weken regen van het

te delen zijn – velen bezoeken zowel een

Nederland is niet ‘bepijlbaar’. Dat willen

mooie weer genoten in het gareel te brengen.

museum als een coffeeshop – getuigt dit

Nederlanders niet. ‘Onpeilbaar’, ‘pioniers’,

idee natuurlijk ook van een sterk geloof in de

‘een vlucht naar voren’, dat zijn begrippen die

Organisatiedrang

maakbaarheid van de samenleving.

bij ons horen, dat is Hollands peil. Ik moest in

Ik ben er inmiddels aan gewend, maar als je

Amsterdam is juist aantrekkelijk omdat het

Utrecht heel erg mijn best doen om dat te

erop gaat letten is het best hilarisch. De

nog steeds uitstraalt dat mensen in deze stad

blijven geloven.

publieke ruimte in ons land is volledig

de vrijheid hebben om zichzelf te zijn. Een

6 HighLife


lash Deze coffeeshop is tabakvrij In coffeeshops is het wettelijk niet meer toegestaan om nog met tabak te genieten van cannabis en/of hasj. Leg dat maar eens uit aan de trouwe coffeeshop-bezoeker. Eindelijk gaat de coffeeshop-horeca weer open. En zo’n 90% van de cannabis/hasj-consumenten geeft de voorkeur aan een joint. De landelijke campagne tabakvrij.nl ondersteunt coffeeshops om het roken van tabak uit hun zaak te weren. Met een publiekvriendelijke boodschap, die voor elke coffeeshopbezoeker helder, uniform en duidelijk is. Tabakvrij verstrekt aan coffeeshops gratis posters, flyers en balie/tafeldisplays. Daarnaast worden lokale overheden geïnformeerd over de inspanningen van de campagne. Coffeeshopbezoekers worden op een positieve manier over het tabakverbod geïnformeerd. Tabakvrij reikt daarbij graag alternatieven aan. Zoals een vaporizer, pure joint of joint met tabakvervangers. Coffeeshops ontvangen gratis een deelnamepakket, als ze dat aanvragen via www.tabakvrij.nl.

de tien telers die toestemming krijgen om cannabis en hasj te

Expertmeeting waarschuwt tegen buitenlanderverbod coffeeshops Amsterdam

produceren voor de coffeeshops in de tien experimentgemeen-

Burgemeester Femke Halsema (Amsterdam) verklaarde onlangs

ten, maar het schiet niet op. In een overleg over het drugsbeleid

jaloers te zijn op New York waar cannabis werd gelegaliseerd, maar

begin juni meldde VVD-minister Tamara van Ark doodleuk dat

zelf blijft ze de coffeeshops in haar eigen stad als vijand zien.

nog maar twee van de tien geselecteerde telers definitief door de

Ondanks een speciale expertmeeting ziet ze dat

BIBOB-procedure zijn gekomen. Vier andere bedrijven zitten in

buitenlanderverbod nog altijd als middel om alleen nog

de laatste fase van die procedure en de resterende vier hebben

‘kwaliteitstoeristen’ binnen te halen. Als buitenlandse blower ben je

nog wel even te gaan. Doemdenkers zeiden direct na het

in de ogen van Halsema een onwelkome vreemdeling in de stad van

compromis waarin tot de wietproef werd besloten al dat dit

barmhartigheid. Wil je je klem zuipen in het Wallengebied, dan is dat

alleen maar voor meer vertraging op de weg naar legalisatie zou

geen probleem. Criminoloog Ton Nabben (HvA) was duidelijk: “Dit

zorgen. Het is te hopen dat ze niet gelijk krijgen, maar het hele

plan is gedoemd te mislukken.” Een meerderheid van de raad is

proces gaat wel tergend langzaam.

tegen, alhoewel je nooit weet of GroenLinks raadsleden tegen dit

Bekendmaking 10 telers wietexperiment opnieuw vertraagd We zitten al maanden in spanning te wachten op de namen van

machtige partijkopstuk durven in te gaan. Het optreden van Halsema in een ander dossier (preventief fouilleren) biedt weinig hoop. Tegen een raadsmeerderheid in zette ze dit toch door.

HighLife 7


news Pot for shots: gratis joint bij vaccinatie In de Verenigde Staten doen ze er alles aan om de bevolking

gevaccineerd te krijgen. Brouwerijen geven gratis bier weg en in sommige staten krijg je een gratis lot met de kans op 1 miljoen, niets is te gek. Zo ook in Detroit, daar kun je bij een cannabis dispensary een gratis voorgedraaide joint krijgen. De Greenhouse of Walled Lake heeft in twee maanden tijd al 10.000 joints weggegeven als onderdeel van de Pot for Shots-promotie met de UBAKED Cannabis Company. “Ons doel blijft het vergroten van het bewustzijn over het belang van het ontvangen van de Covid-19-vaccinatie terwijl we strijden tegen deze vreselijke ziekte”, zegt eigenaar Jerry Millen. “Pots for Shots is onze manier om de toewijding te tonen die we hebben om onze gemeenschap te helpen weer normaal te worden. We ondersteunen het veilige en verantwoorde gebruik van cannabis en hopen dat we het einde van deze pandemie naderen.” Ideetje voor onze vaccinatie-minister Hugo de Jonge?

Uitspraak Dossier Edelhert op 21 juni Op 21 juni is het zover. Dan zal de rechter een oordeel vellen inzake Dossier Edelhert. Zowel Rinus Beintema als Stichting Suver Nuver staan dan terecht voor het overtreden van de geneesmiddelenen Opiumwet. Naast dat het

Steeds meer kritiek op uitvoering Wet Damocles

oordeel van de rechter bepalend is voor het voortbestaan van de

Er is steeds meer kritiek op de uitvoering van de Wet Damocles.

stichting en haar diensten, wordt ook Rinus persoonlijk

Burgers bij wie een kleine hoeveelheid drugs is gevonden, worden

aansprakelijk gesteld en hangen er bij hem enorme boetes en

soms zonder pardon door de burgemeester op straat gezet. De

zelfs gevangenisstraf boven het hoofd. Dit is dus een belangrijke

ombudsmannen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag melden

dag in de ontknoping van een jarenlange juridische procedure

dat in veel gevallen zelfs onschuldige kinderen de dupe worden.

met ingrijpende gevolgen, eentje die zelfs de

Vaak blijft het ook niet bij een tijdelijke sluiting van de woning, want

geschiedenisboeken in zou kunnen gaan. Wordt op deze dag dan

woningbouwverenigingen en particuliere verhuurders zeggen

‘eindelijk’ de cannabisplant bevrijdt en gezien als natuurlijk

onverbiddelijk de huur op. Derrick Bergman bezocht een van de

middel dat de kwaliteit van het leven van mensen verbeterd?

slachtoffers van de Wet Damocles (pag 23). Ook in het VOC logboek

Meer info: www.suvernuver.org.

aandacht voor deze kwalijke uitwas van de Oorlog tegen Cannabis.

8 HighLife


Your Most Natural Smokers Brand

100% Recycled 100% Unbleached 100% Chlorine Free

visit greengoproducts.com @greengoproducts

/greengo.products


lash Veiling van wietkentekens voor goed doel Je moet het ze na geven, een stel ambtenaren in Colorado vond echt een geweldige manier om extra geld op te halen voor een goed doel. Ze maakten het namelijk mogelijk dat belangstellenden konden bieden op ‘vanity plates’, kentekens voor je auto die speciaal zijn. Inwoners van de Amerikaanse staat konden bieden op een nummerbord met teksten als bong, sativa, green, isit420 en dergelijke. De opbrengst ging naar de Colorado Disability Funding Committee, een organisatie die zich inzet voor gehandicapten. De veiling bracht tienduizenden dollars op. Alleen al ‘ísit420’ kreeg een bod van meer dan 6500 dollar. Ganja ging weg voor 3500. Indica kostte 2710 en Sativa ging weg voor 2210. Misschien een idee voor de RDW in Nederland?

Nieuwe poging Texas om cannabis te decriminaliseren In Texas wordt een nieuwe poging gedaan om cannabis te decriminaliseren. The Lone State is van oudsher strikt Republikeins, maar de roep om de lokale draconische drugswetten te veranderen groeit. Het Huis van Afgevaardigden in Texas heeft een voorstel om het bezit tot 33 gram cannabis te decriminaliseren aangenomen. Je kunt daar nu een half jaar cel en een boete voor krijgen. Mocht dit voorstel het halen, dan wordt de celstraf geschrapt. Twee jaar geleden werd een soortgelijk voorstel al eens aangenomen, maar dat initiatief werd niet eens in de Texaanse Senaat behandeld, omdat de Republikeinse Senaatleider dat weigerde. Of dit nieuwe voorstel dezelfde doodlopende weg wacht, is niet duidelijk. Polls laten zien dat een meerderheid voor decriminalisering is. In 2019 werden 45.000 mensen in Texas opgepakt wegens bezit van cannabis. Hoewel slechts 12% van de bevolking gekleurd is, was dat percentage bij deze arrestaties 50%. Nuff said

NPO wordt eens wakker! Bijna elke maand wordt ergens ter wereld een nieuw tv-programma over koken met cannabis gepresenteerd, en hier in Nederland moeten we het doen met oubollige shows waarin uitgerangeerde Bekende Nederlander schnabbelaars in een nonshow over chocolade op primetime babbelen. How low can you go? Hoe het wel kan laat The Food Network zien met Chopped 420, waarin deelnemers het tegen elkaar opnemen om de spannendste wietgerechten op tafel te zetten. Er is een prijs van 10.000 dollar aan het eind van de show te winnen. De tv-show is ook op Discovery+ te zien. Waar is de creativiteit in Hilversum?

10 HighLife


Ingezonden Brieven HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

Waar kan ik The Marijuana Conspiracy zien? Ik las over The Marijuana Conspiracy in jullie laatste nummer. Een fascinerend verhaal en ik ben erg benieuwd om de film

Ik kon een glimlach niet

te bekijken. Maar waar kan ik deze zien? Ik heb verschillende

onderdrukken toen ik het artikel

abonnementen op streaming diensten, maar ik zie deze film nergens terug.

Hoe klinkt een cannabisplant?

Bob

las over Cosmic Knot en hun pogingen om ‘het geluid van

Dat klopt. Jammer genoeg

wietplanten’ op te vangen. Aan de

is het lastig om deze film

ene kant waardeer ik het wel. Dit

over dit opzienbarende

soort heerlijke gekkigheid kunnen

experiment te zien.

we wel gebruiken in deze vervelende tijden. Aan de andere kant

Amazon Prime kijkers in

denk ik dan weer, dit is voer voor de tegenstanders van wiet want

de VS of Apple TV kijkers

nu zullen ze blijven zeggen dat we knotsgek zijn. Dus een dubbel

in Canada kunnen de

gevoel. Maar, eerlijk is eerlijk, ik ben wel even naar hun website

film al wel zien, maar

gegaan en dan overheerst toch een positieve mening. Jolanda

hier in Nederland zit hij vooralsnog niet bij het

Dat we in deze vervelende tijden wel positief nieuws kunnen

aanbod. Dat komt door

gebruiken klopt als een bus. En als Cosmic Knot ooit een tournee in

de filmrechten die voor

Nederland doet, dan staan wij op de eerste rij! Dat hebben ze wel

Europa anders zijn dan

verdiend. En de wiethaters blijven toch wel haten.

in de VS of Canada. We hopen dat de film hier snel te zien is.

Bus was een CannaStepm geweldig rojecttvan de CannabStemBus

lledig overzich Fijn dat jullie een vo rs t de initiatiefneme geplaatst. Ik vind da interviews hebben jn mi r hte ac atig zat ik en gedaan. Regelm het a hell of a job hebb vo isterd. Kuddo’s or t beeldscherm geklu heeft toetsenbord aan he de en tot een goed ein t heeft voorbereid jec pro dit t da ft m tea ogen. Wat mij betre en doorzettingsverm et inz n ee t Wa t. Ger gebrach eens herhaald. wordt dit later nog tie. een geweldige presta met je eens. Het was aal lem he we zijn t t Da meer info, check he terug te kijken. Voor s iew erv int de zijn Gelukkig editie. VOC Logboek in deze

Even puzzelen met 40.320 stukjes Gelukkig lijkt het er op dat we eindelijk uit die vervelende corona situatie komen. Maar jullie artikel over de grootste puzzel aller tijden bracht me wel aan het denken. Ikzelf ben niet een hele grote fan van puzzelen, daar heb ik geen geduld voor, maar ik heb familie die er wel van houdt en het lijkt me aardig om die een puzzel met wiet als thema te geven. Ze zeuren namelijk nogal eens over het blowtje dat ik graag rook, dus dan pak ik ze zo met humor even terug! Hebben jullie tips?

Stijn

Hahaha, dat is een leuke oplossing om het thema blowen bespreekbaar te maken. Als je op je computer even naar cannabis puzzels zoekt, krijg je heel veel hits (no pun intended). Veel plezier!

HighLife 11


Column André Beckers

Een gedoogverklaring is geen schaars recht Op 30 maart 2021 deed de rechtbank Limburg een uitspraak die ongetwijfeld heel wat pennen in beweging zal gaan zetten. Waar gaat deze rechtszaak over? In de gemeente Roermond zijn twee coffeeshops gevestigd. Er worden maximaal twee coffeeshops gedoogd in Roermond. De huidige eigenaar van de coffeeshops heeft inmiddels een ruime dertig jaar exploitatie ervaring opgedaan.

De burgemeester van Roermond besloot

Bezwaarschrift

verklaarde mijn bezwaren ongegrond. Een

vorig jaar het coffeeshopbeleid te verande-

De burgemeester maakte duidelijk dat haar

gang naar de bestuursrechter volgde. Bij de

ren. Zij maakte publiekelijk bekend dat een

nieuw beleid een gevolg was van rechtspraak.

rechtbank troffen mijn bezwaren doel. De

coffeeshopvergunning een schaarse

Zij voelde zich verplicht haar coffeeshopbe-

rechtbank bevestigde dat de burgemeester

vergunning is en dat iedereen die dat wil de

leid te veranderen. Naar haar mening blijkt uit

alleen een vergunning mag verlenen voor de

kans moest krijgen om één van de twee

de Dienstenwet en de daarop gebaseerde

verkoop van alcoholvrije dranken en niet voor

coffeeshopvergunningen te bemachtigen.

rechtspraak dat coffeeshopvergunningen

de verkoop van hasjiesj en wiet. Die laatste

Om dat te bereiken besloot zij dat de huidige

schaars zijn. Waarom schaars? Omdat er maar

verkoop mag slechts worden gedoogd.

exploitant in oktober 2024 het veld zou

2 vergunningen te vergeven zijn, terwijl er veel

Gedoogverklaringen zijn geen vergunningen

moeten ruimen. Wel mocht ook hij één

meer aanvragers zijn als je de markt voor

en niet onderworpen “aan de regels ter zake

nieuwe aanvraag indienen. De twee nieuwe

coffeeshops opengooit. Namens de

schaarse vergunningen”.

coffeeshopexploitanten zouden door loting

coffeeshopexploitant diende ik een bezwaar-

Goed nieuws voor de coffeeshopexploitant. Zijn

worden aangewezen. Voor de huidige

schrift in. Daarin zette ik op juridische gronden

vergunningen en gedoogstatus blijven intact.

ondernemer betekende dit dat als de loting

gemotiveerd uiteen waarom er naar mijn

voor hem goed uit zou pakken hij één

mening geen sprake was van een schaarse

coffeeshop op een andere locatie zou kunnen

(coffeeshop)vergunning. De

gaan exploiteren. Zijn naaste familieleden, zijn

gemeente

personeelsleden en zijn adviseurs mochten geen aanvraag indienen.

12 HighLife

André Beckers Advocaat www.wolf.partners Maastricht


HIGH weirdness

Bowlingbal met as overleden vader zorgt voor perfecte worp “Let’s go bowling”, is een veelgehoorde term uit de ultieme Amerikaanse stonerfilm The Big

Lebowski. Het edele bowlingspel kent in de VS vele spelers: John Hinkle uit Illinois is daar een van.

Hamburger met een gouden tintje voor bijna 60 dollar

Net als zijn vader John Hinkle senior, die helaas in 2016 stierf. Junior was jaren bezig om iemand te

Je moet af en toe met iets geks komen om je

vinden die een deel van de as van zijn vader in een bowlingbal kon stoppen en dat is onlangs

klanten binnen te halen, dachten de

gelukt. En met een verbazingwekkend resultaat. Op 12 april speelde hij voor het eerst met de

eigenaren van een hamburgertent in Bogoto.

speciale bowlingbal, gevuld

Dus kwam chef Maria Paula van restaurant

met de as van zijn vader. “Ik

Toro McCoy op het lumineuze idee om een

was met mijn broer aan het

hamburger te omwikkelen met een

praten en ik zei tegen hem,

superdunne gouden folie. Voor een normale

ik schiet een 300 met deze

burger tik je in de Colombiaanse hoofdstad

bal.” Het lukte, het werd de

elf dollar weg, maar voor deze superdeluxe

perfecte worp. Hinkle junior:

gouden variant betaal je omgerekend 57

“Ik had kippenvel, koude

dollar. Daarvoor krijg je niet alleen goud in je

rillingen. Mijn vader was

mond, maar ook een dubbele portie

erbij. Dit was de beste en

kwaliteitsvlees, gekarameliseerde bacon en

mooiste worp uit mijn

nog een berg andere ingrediënten. Je moet

leven.” Zo had dat dus ook

wel even geduld hebben, want het proces om

met Donny in The Big

de gouden folie rond de complete

Lebowski kunnen aflopen.

hamburger te wikkelen is zo delicaat dat ze er dertig minuten voor nodig hebben. Hoe het

Op de bucketlist: 333 meter fietsen op een zipline

smaakt? “Eigenlijk heeft die extra laag goud geen smaak”, zegt een klant. “Maar het geeft wel een apart gevoel en het blijft plakken aan je vingers en lippen.”

Hangen aan zo’n zipline? Been there, done that. Dat is allang geen uitdaging meer. Dat hebben ze ook gedacht bij het Toroverde Avonturenpark in Orocovis in Puerto Rico. Dus installeerden ze een nieuwe attractie: de ToroBike. Het komt er op neer dat je op een fiets 333 meter lang over een zipline fietst. Met maximaal vier andere deelnemers fiets je boven de boomtoppen en geniet je van een geweldig uitzicht. Dat moet voor ons een peulenschil zijn, want wij zijn immers haast geboren op een fiets. Met hun nieuwe fietspad in de lucht heeft het pretpark in ieder geval het Guinness Books of Records gehaald. Nog meer goed nieuws: de tickets voor deze tropische Te land, ter zee en in de lucht gaan weg met 50% korting.

HighLife 13


lash Absurde taferelen in Frans parlement Tijdens een discussie over cannabis waren absurde taferelen in het Franse parlement te zien. Uit een onderzoek onder de bevolking, dat door het parlement was opgedragen, bleek een grote meerderheid voor de legalisering van cannabis te zijn. “De repressie is een totale mislukking”, meldde François-Michel Lambert. “Andere landen kiezen ervoor kiezen om het probleem onder ogen te zien in plaats van zich te verbergen.” Om zijn pleidooi voor legale wiet te onderstrepen toonde hij een joint en dat leidde tot grote verontwaardiging. De voorzitter van het parlement riep de afgevaardigde op om daarmee onmiddellijk te stoppen: “Dat is verboden!” Eens te meer een bewijs dat veel politici totaal geen weet hebben van hun eigen samenleving. Legale wiet in Frankrijk is helaas geen stap verder gekomen door het onderzoek onder de bevolking, want president Macron schuift het weer op de lange baan door “een groot nationaal debat over drugsgebruik” aan te kondigen. Maar dat hadden we dus net gehad!

Ook Canada kent cannabis-vrije gemeenten In Canada is cannabis legaal, maar gemeenten hebben de vrijheid om verkooppunten van cannabis niet toe te staan. Mississauga, Canada’s zesde grootste stad met een inwonertal van 721.599 inwoners, heeft daar bij de legalisering in 2018 voor gekozen. Daar komt snel een einde aan, want inmiddels zijn de politie en lokale politie er van overtuigd dat legale wiet toch wel zijn voordelen heeft. Waar in andere steden in Canada legale wiet de overhand heeft gekregen, floreert in Mississauga de illegale markt nog steeds. Wethouder Karen Ras: “We weten dat de illegale markt springlevend is en overgestapt is op online bezorgdiensten. Onze eerste prioriteit zou de openbare veiligheid moeten zijn als het gaat om toegang tot hun legale cannabis.” Dat zou eigenlijk ook in Nederland zo moeten zijn. Waar we nog steeds te maken hebben met weigergemeenten qua coffeeshops.

Kickstarter voor Stoned Master Stoned Master speelt zich af in de fictieve wijk Chavez Heights in Los Angeles, waar het roofzuchtige conglomeraat RepCor alles wat in zicht is opkoopt en tot yuppenappartementen verbouwd. De enigen die hen in de weg staan zijn burn out kung fu-savant Frankie Wong, zijn dronken meester en zijn vrienden van de plaatselijke cannabisapotheek. Aldus het verhaal wat zich moet gaan afspelen in de comic Stoned Master van Aubrey Sitterson. Maar dan moet er wel geld voor zijn. Dus zette ze haar project op Kickstarter. Haar doel was om minimaal $12.500 op te halen. Inmiddels is al ruim 16.000 dollar opgehaald, dus maak je klaar voor Drunken Master meets Cheech & Chong in stripvorm.

14 HighLifeTekst en foto’s: cccp

Highlife Cup 2021 Hofstad de nieuwe cannabishoofdstad? Dizzy Duck reigns supreme! De datum was helaas te vroeg voor een fysiek feestje want Covid-19 gooide voor de tweede keer op rij roet in het eten. Dus werd de legendarische HighLife Cup, editie 27, opnieuw online gehouden via een livestream. Nou moet je in een vlek nooit wrijven, dus zullen we hier verder niks schrijven over de complete chaos, cringe en verwarring tijdens de live stream. De uitermate slecht voorbereide presentator Giel Beelen belandde van het ene in het andere technische probleem, waardoor de bekendmaking van de winnaars in horten en stoten ging. Soms leek het of de eindstreep niet zou worden gehaald. Maar het mocht uiteindelijk de pret niet drukken want met co-presentator Cobus en juryvoorzitter Cliff als sidekick kwam het uiteindelijk allemaal toch nog goed. Koelbloedig laveerde Giel door de technische problemen heen terwijl Cobus en Cliff een oogje in het zeil hielden. Aan het eind van de moeizame rit was de uitslag toch gewoon binnen. Het resultaat was dat Den Haag opnieuw uit de bus kwam als de stad met de beste wiet en hasj. Niet minder dan vier Haagse shops verdeelden samen meer dan de helft van alle prijzen! Wordt de Hofstad nu ook de nieuwe hoofdstad van cannabis-minnend Nederland? Was het in 2020 door de globale pandemie

bijna een record gevestigd met het aantal

die vorig jaar door sommigen al voor dood

nog even de vraag of en hoe de HighLife

inzendingen. Niet minder dan 237 samples

werd verklaard.

Cup zou worden voortgezet, in 2021 bleek

werden dit jaar door 25 shops ingeleverd.

wel dat de cannabisbranche zich weinig

Het oude record ergens uit de jaren 90

Amerikaanse genetica

aantrok van een virus meer of minder. Als

stond op 248. Niet slecht dus voor de oud-

Wat meteen opviel dit jaar was het hoge

vanouds werd er ingeleverd en er werd zelfs

ste en bekendste cannabis cup van Europa

aantal inzendingen voor de categorie J,

16 HighLife


de HighLife Cup, won daarmee haar eerste ‘double’, twee jaar achtereen de hoofdprijs. Meer dan terecht, de jury kreeg maar geen genoeg van de toppers van Dizzy Duck en beloonde die ook rijkelijk met hoge punten. Hoe het deze shop lukt om jaar na jaar consistent hoge kwaliteitswiet in te leveren blijft een beetje een raadsel, in ieder geval moeten ze beschikken over een netwerk aan topkwekers die tot de beste van Nederland horen. Juryvoorzitter Cliff grapte tijdens de livestream nog dat de HighLife Cup misschien maar de Dizzy Duck Cup genoemd moest worden.. Dus Dizzy, gefeliciteerd! You did it again! Topkwaliteit kwam ook weer van de andere bekende Haagse shops Magic, Cremers en Greenhouse Secret Farmers.

Met 237 samples moest de jury hard aan de bak. Twee maanden hadden ze de tijd.

Magic viel liefst 6 keer in de prijzen, GHSF 4

de Amerikaanse genetica categorie. J was de grootste categorie met 27 inzendingen. Soortjes die in Californië en Colorado inmiddels gemeengoed zijn, maar in Nederland nog maar pas op de markt zijn, vlogen de juryleden dan ook om de oren. Samples met exotische namen als Watermelon Wedding Cake, Skilatti 2.0, Runtz Muffin of Guava Gelato, die er soms ook prachtig uitzagen met dieppaarse tinten in de buds. Veel van die samples waren gewoon uit de VS geïmporteerd, maar vele andere ook gewoon hier in NL gekweekt vanuit zaad, of van stekjes die de oceaan over werden gesmokkeld. Voor de Cup maakt het in principe niet uit, het staat shops vrij om in te leveren wat ze willen. Het was dus echt een prestatie van de jury dat een ‘Nederlandse’ sample tot de terechte winnaar in deze

K9, winnaar in de Outdoor categorie, de Purple Puch van Zamnesia

categorie werd uitgeroepen. Met een ver-

keer en Cremers 3 keer. Als dit geen bewijs

rassend hoog THC gehalte dat eerder deed

is voor de nieuwe status van Den Haag als

denken aan een sterke Haze soort dan een

cannabis capitol of Holland? Wat duidelijk

Amerikaans soortje, won namelijk de nieuwe

is, is dat men niet meer vanzelfsprekend in

door Paradise Seeds ontwikkelde soort

Amsterdam moet zijn voor de beste wiet of

Sunset Paradise de groep. Sunset Paradise is

hasj van Nederland.

o.a. een kruising van de bekende Amerikaanse toppers Gelato, Thin Mint GSC (Girl

Hollandse passie

Scout Cookies) en Sunset Sherbet. Met liefst

Een speciale vermelding waard is ook de

569 punten scheelde het maar 3 ½ punten

AMG van coffeeshop Kosbor uit Maastricht.

met de winnaar van de overall wiet cup. Well

Op een haar na miste deze soort, die jaar na

done, Paradise Seeds!

jaar terug te vinden is in de toppers van de HighLife Cup, de overall cup voor beste wiet.

Moon Rocks werden ook dit jaar weer ingeleverd, maar vielen niet in de prijzen

Netwerk van topkwekers

Maar met een eerste plek in de fel begeerde

Die overall wietcup ging dit jaar naar oude

Haze Bio categorie zal Erwin van Kosbor

bekende Dizzy Duck uit Den Haag, die vorig

zeer tevreden zijn en verdedigde hij de eer

jaar ook al die trofee won. De shop, die al

van Maastricht met verve! De relatief onbe-

meer dan 10 jaar cup na cup na cup scoort in

kende coffeeshop Solo uit Amsterdam wist

HighLife 17


voor de verrassing van de dag te zorgen

deze editie een waar feest. Met een eerste

Highlife en Soft Secrets bedanken langs deze

door de hoofdprijs in de wacht te slepen

plek in de autoflower categorie, een eerste

weg alle deelnemers, juryleden en online be-

in de categorie M, de import hasj. Met haar

plek in de Skunk categorie en een derde

zoekers die hebben meegeholpen om van de

inzending Do-si-dos Double Filtered haalde

plek in de Outdoor was het nog niet voorbij.

Highlife Cup 2021 een groot succes te maken.

de shop 541,5 punten en zette zichzelf daar-

Hun Kerosene Krash hasj scoorde namelijk

mee goed op de kaart. Proficiat! Ook voor

ook nog een tweede plek in de categorie

Tot volgend jaar, als we eindelijk weer een

de cannabis pioniers van Dutch Passion was

Nederhasj. Hollandse passie op z’n best!

groot feest kunnen geven!

Highlife Cup Winnaars 2021 Categorie A - Hybriden algemeen op hydro

Categorie D – Haze soorten gekweekt op hydro

1) A14 – Grapesidos van coffeeshop Dizzy Duck uit

1) D17 – Amnesia Haze van coffeeshop Dizzy Duck uit

Den Haag met 540,5 punten 2) A1

– Mimosa van coffeeshop Greenhouse Secret

3) A4

– Narstie Glue van coffeeshop Mary-Jane uit

Den Haag met 572,5 punten 2) D9

– Joe’s Lemonade van coffeeshop Cremers uit

3) D4

– Golden G13 Haze van coffeeshop ’t Bunkertje

Farmers uit Den Haag met 537,5 punten

Den Haag met 559 punten

Maastricht met 536 punten

uit Apeldoorn met 556,5 punten

Categorie B - Wiet algemeen gekweekt op aarde

Categorie E – Haze soorten gekweekt op aarde

1) B1

1) E22 – AMG (Amnesia Mac Ganja) van coffeeshop

- Dream’s Gold van coffeeshop Greenhouse Secret Farmers uit Den Haag met 552 punten

2) B16 – Naughty One van coffeeshop Magic uit

Kosbor uit Maastricht met 570 punten 2) E18 – DelaHaze van coffeeshop Cremers uit Den Haag

Den Haag met 544 punten 3) B13 –

Seriosa van Serious Seeds met 539,5 punten

met 567,5 punten 3) E17 – Silver Haze van Club Media uit Amsterdam met 560 punten

Categorie F – Kush soorten 1) F14 – Pink Pineapple Kush van coffeeshop Magic uit Den Haag met 567,5 punten 2) F16 – Cookie Kush van coffeeshop Dizzy Duck uit Den Haag met 556 punten 3) F8

– Pineapple Kush van coffeeshop ’t Bunkertje uit Apeldoorn met 551 punten

Categorie G – Skunk soorten 1) G6

The Ultimate van Dutch Passion met 534 punten

2) G12 – Cheese van coffeeshop Dizzy Duck uit Den Haag met 531,5 punten 3) G5 – Brain Damage van GrowersChoice met 529 punten

Categorie H – Sativa’s (>70%) 1) H12 – RS-11 Gas No Brakes van coffeeshop Magic uit Den Haag met 565,5 punten 2) H9

– Tangerine Dream van Gallery Colorado uit Utrecht met 541 punten

Sommige samples zagen er uit om op te vreten

3) H8 - Royal Gorilla van Royal Queen Seeds met 537 punten

Categorie C – Autoflowers

Categorie I – Indica’s (>70%)

1) C3

1) I8

– Auto Cinderella Jack van Dutch Passion met 511,5 punten

2) C1

– Tropicana Wedding Cake van GrowersChoice

Den Haag met 555 punten 2) I15

– Blue Ice van coffeeshop Magic uit Den Haag

3) I2

– Cookie and Cream van coffeeshop Greenhouse

met 502 punten 3) C2

– Santa Marta Haze auto van SeedStockers met 497,5 punten

18 HighLife

– Kerosene Krash van coffeeshop Dizzy Duck uit

met 548,5 punten Secret Farmers uit Den Haag met 541 punten


Categorie J – Amerikaanse soorten 1) J10 – Sunset Paradise van Paradise Seeds met 569 punten 2) J20 – Skilatti 2.0 van coffeeshop Magic uit Den Haag met 567,5 punten 3) J25 – Runtz Muffin van van coffeeshop Dizzy Duck uit Den Haag met 541 punten

Categorie K – Outdoor, buiten geteeld 1) K9

– Purple Punch van Zamnesia met 528,5 punten

2) K2

– Chocolat Sherbet van GrowersChoice met 513,5 punten

3) K5

– Sugar Bomb Punch van Dutch Passion met 510 punten

Categorie L – Medicinale wiet met hoog CBD-gehalte 1) L3

– CBD Critical XXL van Seedstockers

2) L7

– OG Kush CBD van coffeeshop Gallery Colorado

met 513,5 punten uit Utrecht met 504 punten 3) L5

– Strawberry CBD van coffeeshop Relax uit Amsterdam met 498 punten

Sample O10, Shaher Magic, een extractie van van coffeeshop Magic, kreeg de meeste punten van allemaal dit jaar.

Categorie O – Extracties 1) O10 – Shaher Magic van coffeeshop Magic uit Den Haag met 578,5 punten 2) O1

– Wedding Cake van Greenhouse Secrets Farmers

3) O9

– Jelly Hasj van coffeeshop Zero Zero uit Arnhem

uit Den Haag met 554 punten met 537 punten

Een strijkzak vol lekkernijen voor elk jurylid.

Overall winnaars 2021 HighLife Hasj Cup 2021:

Categorie M – Hasj import 1) M3

– Do-si-dos Double Filtered van coffeeshop Solo

O10 – 578,5 punten Coffeeshop Magic uit Den Haag met Shaher Magic

uit Amsterdam met 541,5 punten 2) M13 – Black Mamba van coffeeshop Genesis uit Geleen met 522 punten 3) M18 – King Hassan van coffeeshop Cremers uit

HighLife Wiet Cup 2021: D17 – 572,5 punten – Coffeeshop Dizzy Duck uit Den Haag met Amnesia Haze

Den Haag met 514 punten

Categorie N – Hasj Nederhasj 1) N1

– God’s Gift van Greenhouse Secrets Farmers uit Den Haag met 558,5 punten

2) N3

– Kerosene Krash van Dutch Passion

3) N8

– Colorado Purple van coffeeshop Gallery

met 530,5 punten Colorado uit Utrecht met 525 punten

De organisatie dankt de volgende juryleden: Juryvoorzitter Cliff, CannaCobus, CannaPatje , Dante, Renzo, Pabloman420, Mauro, Derrick der Alte, CannaBoy86cz, Mennos, Magic E, Sensunique, Greenlane Jack, Ghostman, AnonyMus.

HighLife 19


20 HighLife


HighLife 21


Column André Beckers

Levert een vernietigde stash een fiscale aftrekpost op? De politie blijft handelsvoorraden van coffeeshops (ook wel stash genoemd) in beslag nemen. Te vaak reageren officieren van justitie daar nog op door de coffeeshopexploitant voor de strafrechter te slepen. Omdat in zo’n situatie vaak eenvoudig valt te bewijzen dat de Opiumwet is overtreden, kan de rechter niet anders dan een bewezenverklaring uitspreken.

Wat velen niet weten is dat ook het toepassen

een definitieve veroordeling had uitgespro-

situatie leidt de inbeslagname van de

van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht

ken. Aan de hand van een rekenvoorbeeld leg

handelsvoorraad tot een flink lagere belas-

(het zogenoemde rechterlijk pardon) een

ik uit wat de gevolgen van zo’n correctie zijn.

tingafdracht. De coffeeshopexploitant houdt

echte veroordeling is. In zo’n geval ziet de

Stel dat een coffeeshop jaarlijks voor 1 miljoen

zo zelf 112.500 euro aan winst over. We zien dat

rechter alleen maar af van het opleggen van

euro aan hasjiesj en wiet verkoopt. Hiervoor

de Belastingdienst op deze wijze in feite een

een straf. Hoe gaat de Belastingdienst

zijn normaal gesproken inkopen nodig ter

korting verleent, waardoor de helft van de

vervolgens hiermee om? Recent las ik een

hoogte van ongeveer 550.000 euro. Dan

vernietigde voorraad voor ‘kosten’ van de

artikel waarin een coffeeshopexploitant

resteert een brutowinst van 450.000 euro. Als

Staat komt.

uitlegt dat een vernietigde stash een

we geen rekening houden met andere kosten

aftrekpost is.

is over deze winst ongeveer 50% aan

Gevolgen

inkomstenbelasting verschuldigd, dus

Als de inspecteur na een veroordeling of

Kijken we naar de wet en praktijk dan blijkt dat

225.000 euro. De coffeeshopexploitant houdt

schikking echter doet wat hij volgens de wet

de coffeeshopexploitant hier alleen maar op

zo zelf 225.000 euro aan winst over. Laten we er

moet doen, dan ziet de situatie er voor de met

mag rekenen als de officier van justitie de zaak

nu vanuit gaan dat dezelfde exploitant door

een handelsvoorraad betrapte exploitant een

seponeert. Als de ontdekte handelsvoorraad

een politieactie een voorraad kwijtraakte van

stuk beroerder uit. In dat geval wordt zijn winst

tot een schikking of veroordeling leidt, volgt

45 kilo. Voor deze voorraad betaalde hij aan

namelijk gecorrigeerd. De gevolgen voor de

uit de geldende belastingwet dat de kosten

inkoop 225.000 euro. Het gevolg hiervan is dat

veroordeelde coffeeshopexploitant zijn nu als

van de stash niet aftrekbaar zijn. In artikel 3:14

tegenover de verkoop van 1 miljoen euro nu

volgt. Hij had een omzet van 1 miljoen euro.

Wet inkomstenbelasting 2001 staat dat bij het

een totale inkoop staat van 775.000 euro. De

Met de waarde van de vernietigde voorraad

bepalen van de winst kosten en lasten die

winst daalt hierdoor tot 225.000 euro. Houden

ter waarde van 225.000 euro wordt geen

verband houden met een misdrijf waarvoor

rekening meer gehouden. De inkopen

een onherroepelijke veroordeling is uitge-

waarmee hij zijn omzet kon realiseren

sproken niet mogen worden afgetrokken. Als

bedroegen 550.000 euro. De Belastingdienst

dit wel wordt gedaan dan mag de belastingin-

stelt zijn winst nu vast op 450.000 euro. De

specteur dit corrigeren door de kosten tot de

belastingafdracht daarover bedraagt 225.000

winst uit onderneming te rekenen.

euro. In werkelijkheid maakte de exploitant 225.000 euro aan extra kosten. Zijn echte winst

Geen dode letter

bedroeg dus geen 450.000 euro, maar

Dat deze wet geen dode letter is mocht een

225.000 euro. Het fiscale gevolg is dat de

Rotterdamse coffeeshopexploitant onlangs

coffeeshopexploitant belasting betaalt over

ervaren. Na de toepassing van een rechterlijk

een winst die hij niet heeft genoten. De

pardon in de strafzaak corrigeerde de inspecteur zijn winst. De inspecteur stelde dat

Deel van een in beslag genomen stash

bij de berekening van de winst in strijd met de

van veroordeling of schikking geen kostenpost oplevert.

wet rekening was gehouden met de kosten

we opnieuw geen rekening met andere kosten

van de voorraad hasj en wiet die door de

dan zien we dat de inkomstenbelasting nu

politie was vernietigd en waarvoor de rechter

nog ‘maar’ 112.500 euro bedraagt. In die

22 HighLife

conclusie is dat een vernietigde stash in geval

André Beckers www.wolf.partners


Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media

De uitwassen van de Wet Damocles

Robin werd voor 1 wietplant uit zijn huis gezet en bivakkeert nu op een camping

Robin laat de tak van die ene wietplant zien die hem zijn woning kostte

HighLife 23


Het was een krantenkop zoals je helaas veel vaker voorbij ziet komen: Bergeijk sluit pand na vondst hennep. Maar achter dit bericht gaat een wel heel absurde uitwas van het zogenaamde Damocles beleid schuil. Robin (34) werd zijn huis uit gezet voor één wietplant. HighLife bezocht hem op de Brabantse camping waar hij nu noodgedwongen tijdelijk verblijft. ‘De huurder van het pand is ontredderd en

hangen in zijn woning in Westerhoven toen

takken en het al geknipte bladafval mee en

verontwaardigd’, meldt de verslaggever van

de politie ineens voor zijn deur stond. Niet

noteerden een totaalgewicht van 1400 gram

het Eindhovens Dagblad in zijn artikel van 13

vanwege wiet, maar omdat ze Robin zeiden

hennep. Zoals elke thuiskweker weet neemt

januari 2020, ‘ik ben een thuisgebruiker, geen

te verdenken van een poging tot brandstich-

het gewicht tijdens het drogen met zo’n

drugsdealer’. Nadat een eerdere afspraak is

ting. Omdat de agenten een hennepgeur

tachtig procent af en vormen de takken, die

misgelopen ga ik op 5 mei, Bevrijdingsdag,

roken, traden ze -zonder huiszoekingsbevel

je na het drogen weggooit, een groot deel

op bezoek in het kleine chalet waar Robin nu

- Robin’s huis binnen en doorzochten het van

van het natte gewicht.

tijdelijk zit. Het regent pijpenstelen en het is

onder tot boven. Dat de politie voor de deur

guur. Bij de receptie geven we elkaar een

stond in dezelfde week waarin hij nieuwe

Onverbiddelijk

boks, waarna Robin me voor gaat op het

buren had gekregen kan volgens Robin geen

Westerhoven valt onder de gemeente

uitgestrekte campingterrein. In zijn chalet

toeval zijn. De agenten namen de twaalf natte

Bergeijk, waar CDA-burgemeester Arinda

valt mijn oog meteen op twee grote Lego bouwwerken, waarover later meer.

Ongelooflijk Robin serveert koffie en vertelt zijn ongelooflijke verhaal. We praten over zijn jeugd en het gezin waar hij uit komt, zijn liefde voor vrijheid, snowboarden, Lego en cannabis. Op zijn negende kreeg Robin de diagnose Asperger, een vorm van autisme. Het weerhield hem er niet van om carrière te maken in de ICT en, op zijn 23e, een bijzondere missie te starten: per fiets elke stad, dorp, buurtschap en gehucht van Nederland bezoeken en een foto maken van het plaatsnaambord met zijn fiets er voor. Hij is inmiddels de 1450 (!) plaatsen voorbij en laat me een selectie uit de honderden foto’s zien.

Levenskwaliteit Zoals bij zoveel cannabisconsumenten is de lijn tussen medicinaal en recreatief gebruik bij Robin eigenlijk niet te trekken. Hij heeft geen recept van een arts, maar het staat als een paal boven water dat cannabis zijn levenskwaliteit verbetert. Toen het noodlot in oktober 2019 toesloeg liep Robin’s leven op rolletjes. Hij keek uit naar het skiseizoen; vanaf december zou hij vijf maanden onbetaald verlof nemen om te snowboarden en te werken in de skiverhuur bij zijn vaste stek in Gerlos. Hij wijst op het typisch Oostenrijkse gebouw op de kleine eettafel; een exacte kopie van Lego.

Guerilla-growing In de zomer van 2019 had Robin één enkele wietplant gekweekt. Niet thuis nota bene, maar in guerilla-growing stijl in een nabij gelegen bos. Er kwamen twaalf takken van de plant af, die hij nog geen dag te drogen had

24 HighLife

Robin toont zijn prachtige Ganja Ship


Callewaert de scepter zwaait. Zij toonde zich onverbiddelijk: als in een woning meer dan 30 gram softdrugs of meer dan vijf planten worden gevonden, dan geldt dit volgens het gemeentelijke Damoclesbeleid als een handelshoeveelheid. En volgt dus sluiting van die woning voor minimaal drie maanden. Dat het hier om de opbrengst van één enkele plant gaat, maakt blijkbaar niet uit. En evenmin dat de Hoge Raad klip en klaar heeft geoordeeld dat als maximaal vijf planten worden gedoogd, ook de opbrengst van die planten wordt gedoogd, ongeacht het gewicht. Dat Robin een autistische stoornis heeft en cannabis gebruikt om zijn welzijn te verbeteren, dat hij zijn woning met een medische indicatie toegewezen kreeg: het maakt allemaal niet uit. Ook niet voor de woningbouwvereniging, die Robin direct uitschreef en voor vijf jaar uitsloot van een sociale huurwoning.

Coronacrisis Toen in januari 2020 duidelijk werd dat de huisuitzetting niet meer te stoppen was, zat Robin in Oostenrijk. Op zijn minst had hij daar voorlopig onderdak en kon hij snowboarden, dacht hij. En toen brak de coronacrisis uit. Van de ene op de andere dag sloten alle skigebieden. Robin moest terug naar Nederland en trof thuis verzegelde deuren aan, waar zijn sleutel niet meer op paste. ‘Het is aan de hulp van mijn familie te danken dat ik door die periode heen ben gekomen,’ zegt hij. ‘Ik kon twee maanden bij mijn ouders

Enige details

wonen en ze hebben me geld geleend om dit chalet te kunnen kopen. Ik weet niet hoe het

heden te maken. Hij overweegt naar

moest verlaten nadat hij door burgemeester

me zonder die hulp was vergaan.’

Oostenrijk te emigreren. Trots laat hij me een

Callewaert dakloos was geworden, voeren zij

groot piratenschip van Lego zien, een echt

westwaarts de oceaan over, op zoek naar de

Lego

ganja ship. Een uniek object. Robin denkt

beste kruiden en specerijen. Toen ze met een

De zolder van zijn oude huis stond helemaal

erover een crowdfunding actie op touw te

geringe gebruikershoeveelheid als oogst op

vol met Lego, vertelt Robin. ‘Ik had die zolder

zetten om zijn schulden af te kunnen betalen,

weg waren richting de thuishaven, kwamen ze

ook vol wiet kunnen zetten, maar natuurlijk

of een veiling van zijn ganja ship. We maken

in een bureaucratische hinderlaag terecht van

deed ik dat niet. Ik kweekte niet voor niets

buiten foto’s, de donkere wolken zijn

een leger kortzichtige CDA-ambtenaren, die

maar één plant en dan ook nog in het bos, dus

weggetrokken en de zon is terug. Heel

met Damocles-zwaarden alle zeilen van het

niet in mijn woning.’ Vrijwel al zijn Lego heeft hij

voorzichtig draagt Robin het wiet-piraten-

schip aan flarden ragden. De wind niet meer tot

moeten verkopen om zijn juridische kosten en

schip naar buiten, zodat ik het beter kan

hun nut en overgeleverd aan de golfstromen.

de gedwongen verhuizing naar de camping te

fotograferen. We nemen afscheid, ik wens

Zal het schip ten onder gaan, of stranden?”

kunnen betalen. En nog steeds heeft hij zo’n

hem sterkte, we geven elkaar een boks.

Uit de brand helpen?

tienduizend euro schuld. Allemaal voor één wietplant. Uit zijn piepkleine schuurtje haalt hij

‘Bureaucratische hinderlaag’

Wil je Robin uit de brand helpen door dit

de stam van de plant, die de politie heeft

Een week later stuurt hij een mailtje.

unieke, Lego Masters waardige bouwwerk te

achtergelaten. Hij wijst de plekken aan van de

Onderwerp: Tekst voor bij het Lego schip.

kopen? Neem dan contact met hem op via

takken die te drogen hingen. We lachen, maar

“Het jaar was 1607. Midden in de Spaans-

de stichting VOC: info@voc-nederland.org.

grappig is het niet.

Nederlandse zeeoorlog die met hevig geweld

Robin: ‘Ik zal het schip persoonlijk overhandi-

werd gevochten, ging er één schip in het

gen en uitwuiven voor een behouden vaart. In

Ganja Ship

diepste geheim op expeditie. Onder leiding

een coffeeshop zou hij zeker niet misstaan. Of

Robin probeert het beste van zijn omstandig-

van ingenieur Robertus, die huis en haard

in het Scheepvaartmuseum natuurlijk...’

HighLife 25


SAIKS is high life Ik heb altijd wel wat te roken bij me

26 HighLife


Tekst: Arjan van Sorge

En weer droppen ze bij Zware Jongenz een track van een artiest waar we niet omheen kunnen. Dit keer is het tijd voor Saiks, een rapper uit Vlaardingen, niet helemaal toevallig ook hometown van het Zware Jongenz label.

Eerder al gaven we in Highlife de ruimte aan

hier in Vlaardingen, de jongens die ik ken zijn

een labelgenoot van Saiks, namelijk Miggs de

wel lekker bezig met muziek.”

Bruijn. In 2020 bracht het Zware Jongenz label uit Vlaardingen maar liefst zeven tracks uit van

Toch ook een mooie tijd

Saiks, en dit jaar zijn ze hard op weg om zoiets

Het zal inmiddels bekend in de oren klinken,

te herhalen. Rond de tijd van het interview is

maar dit coronatijdperk was (en is nog steeds)

net Weegschaal uit, met een lyric video waarin

heel bijzonder, vreemd en moeilijk, en voor

Saiks het behoorlijk druk druk druk heeft.

artiesten nou niet echt de beste tijd om in de spotlights te staan. En laten we het helemaal

Vanaf dit jaar knallen

maar niet over optredens hebben. Toch even

Saiks is geboren te Curaçao en opgegroeid in

checken hoor… “Ik had er wat betreft optredens

Vlaardingen. Hij is 24 jaar en al sinds jong

niet echt last van, ik verwacht ook nog geen

bezig met teksten schrijven, muziek maken

shows. Ik ben net een jaar bezig met releasen,

en dergelijke. “Maar sinds kort ben ik echt

dus aan een kant is het wel een mooie tijd om

serieus bezig met muziek maken onder

gehoord te worden en gezien via de social

Zware Jongenz. We hebben achter de

media, nu iedereen toch meer thuis zit.”

schermen al veel projecten gemaakt maar vanaf dit jaar gaan we knallen. Er komen

Wat wil je nog meer

alleen maar leuke dingen aan!”

“Ik heb weleens een paar kleine showtjes en talentenjachten op een podium gedaan, in de

Inspiratie van de straat

buurt. De ervaring die je daarbij opdoet is altijd

Al sinds klein maakt Saiks muziek. “Ik was toen

leuk, maar het is allemaal al een tijdje geleden.

een jaar of twaalf of zo, maar dat was alleen

Wanneer ik nu een optreden heb krijg ik

puur uit liefde voor de muziek. Sinds Aiky van

waarschijnlijk weer diezelfde ervaring. Ik zeg je

Zware Jongenz me twee jaar geleden

eerlijk, deze tijd mag ik niet klagen, mijn

benaderd heeft, heb ik besloten er een

manager zorgt goed voor me en ik zie de cijfers

carrière van te maken. Ik haal mijn inspiratie

alleen maar stijgen. Wat wil je nog meer?”

van de straat, van wat ik zie, wat ik meemaak of van wat er om me heen gebeurt. Vlaardin-

Niet langs shoppa

gen is de city man, ik woon er nu al negentien

Hoe het bij de lezer is weet ik niet, maar als we

jaar. Het is hier relaxed.”

hier bij Highlife een zin voorbij horen komen met Ga al tijdje niet langs shoppa / Want me maat

Lekker bezig met muziek

heeft goeie hasj - dan slaan we daar dik op aan.

Naast Saiks en Miggs de Bruijn geeft Aiky

En laat dat nou precies zijn wat ergens in

Girigorie van Zware Jongenz ook ruim baan aan

Weegschaal van Saiks te horen is, reden genoeg

Chayo Smith, Boechi en natuurlijk Chnzo, de

dus om eens te vragen wat zijn ervaringen zijn

producer die meer dan eens de beats verzorgt.

met wiet en hasj, en hoe het er wat dat betreft

Saiks kent Zware Jongenz van de buurt: “Sinds

voorstaat in zijn Zuid-Hollandse stad.

klein luister ik al naar Zware Jongenz, en Aiky’s broertje Naily is mijn maat sinds dag 1. Door een

Coffeeshop om de hoek

featuring met die bro zit ik bij Zware Jongenz -

“We hebben drie coffeeshops hier, dat zegt

shout-out naar hem. Er loopt veel talent rond

toch wel genoeg over zo een klein stadje.

HighLife 27


De high life is hier een lifestyle geworden.” De gemeente maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam / Den Haag, allebei steden die flink wat groter zijn en al sinds jaar en dag een hoop meer coffeeshops herbergen, maar dat schijnt dus weinig effect te hebben op het nabijgelegen Vlaardingen. Gelukkig maar, het is toch best wel prettig een goede coffeeshop om de hoek te hebben.

Drie coffeeshops In de stad van onder andere het ijzerkoekje, de jenever Schelvispekel en Raven van Dorst (vroeger als Elle Bandita nog door Highlife geïnterviewd) bevinden zich ook nog eens de coffeeshops The Bull, Spiegelbeeld en De Zeespiegel. Allemaal in het pittoreske hart van de stad natuurlijk, of daar vlakbij. Als je van coffeeshops houdt met wat water vlakbij dan zit je hier in ieder geval goed.

Overstapdagen Maar goed, van alle toeristische informatie weer over naar de hoogst eigen belevenissen van Saiks, en zijn voorkeuren wat betreft wiet of hasj. “Jawel, ik rook zelf ook het liefst liever hasj, maar soms heb ik van die overstapdagen

Roken is roken

roken is roken. Ik rook niet om muziek te

dat ik dan wiet rook. Het is gewoon een

Wat Saiks betreft heeft blowen geen invloed

maken, ik rook tijdens het muziek maken. Ik

gewoonte geworden, ik rook elke dag.”

op zijn muziek. “Ik vind: muziek is muziek,

rook overal waar het is toegestaan, het is bij mij meer voor de rust, ik voel geen druk of spanning nadat ik heb gerookt. Ik heb wel wat leuke verhalen over mezelf en blowen maar dan moet ik jullie heel mijn jeugd vertellen, haha. Wat jullie moeten weten is Saiks is high life, ik heb altijd wel wat te roken bij me, er gaat eigenlijk geen dag voorbij zonder.”

Nog nooit niet goed “Meestal schrijf ik mijn teksten wanneer ik onderweg ben. In de studio zelf fikst de producer een beat en vaak heb ik dan al een verse die ik a capella heb geschreven. Die kan ik daar op doen, en in combinatie met het onderwerp van het verse bouw ik een track op. Een refreintje erbij, een tweede verse en af en toe nog een bridge. Het komt altijd wel goed, misschien gaat het bij de een beter dan de andere maar ik heb nog nooit een tune gehad waarbij ik zeg ‘oh nee deze is niet goed man’.”

Meer op het programma Het nummer Weegschaal van Saiks mag dan net uit zijn, er staat nog meer op het programma. Bij Zware Jongenz letten ze erg op de ‘imagebuilding’ van een artiest, zeker omdat ze vaak met beginnende artiesten werken. Er liggen voor dit jaar zo nog een paar

28 HighLife


singles van Saiks klaar, een stuk of drie zeker.

gewoon in de gaten; er zitten mooie dingen

ben niet het typetje dat dingen kijkt of dat

Een daarvan is met een featuring van Crooks

aan te komen.” Voor meer nieuws volg de social

met social media of de media zelf bezig is. Ik

en labelbaas Aiky. Wordt vervolgd dus.

media van Saiks en Zware Jongenz, daar word

houd echt van realiteit maar mijn eigen

je helemaal op de hoogte gehouden.

interview ga ik zeker teruglezen - love!”

Saiks wil er op dit moment nog niet teveel over

Ik houd van realiteit

Saiks is te volgen via Facebook, YouTube,

zeggen. “Yes bro, al acht releases! Als het goed

Veel artiesten die we interviewen kennen

Spotify, Instagram en nog zo wat social media.

is, zit er nog een hoop aan te komen en echt

Highlife, maar Saiks (nog) niet. “Nee, wel van

van alles. Om iedereen nieuwsgierig te houden

gehoord en ik zag het interview met Miggs de

wil ik het nog niet verklappen, maar houd me

Bruijn wel een keertje langsvliegen, maar ik

Nieuwsgierig houden

www.zjmusic.nl

HighLife 29


Door: Redactie Highlife Foto’s: Freekje Groenemans Fotografie

Tabakvrij, maar wel genieten van blowen in coffeeshops

‘Vrijwel iedereen is gewend om cannabis en hasj in een joint te nuttigen’

Stokman ontwikkelde de afgelopen twee

Bedje van tabak

jaar een smaakvolle, en goede vervanger

Vooral in het begin was het praktisch om in

voor tabak. Zonder nicotine en andere

een vloeitje met Drum of Van Nelle shag een

schadelijke chemicaliën. Het roken ervan is

stukkie stuff te rollen. Je had simpelweg een

toegestaan in coffeeshops.

bedje van tabak nodig om de hasj op te leggen. Later in de jaren 80 is ditzelfde

“Vrijwel iedereen is gewend om cannabis of

concept doorgevoerd en werden klare joints

hasj in een joint te nuttigen”, weet Ardjuna

verkocht vanuit de coffeeshops in combina-

van der Weg, eigenaresse van Koffiesjop de

tie met shag/sigaretten tabak.

Coffeeshops openen geleidelijk hun

Bovenstad in Gorinchem. In haar coffeeshop

zitplaatsen voor klanten. Vanwege

rookt 90% van de klanten cannabis of hasj in

Shag of sigaretten

wetgeving moet dat wel tabakvrij. Binnen

combinatie met tabak.

Consumenten van cannabis of hasj rookten

een joint roken, zoals 90% van de

hun Rode Libanon, Super Skunk of andere

cannabisgebruikers het liefst wil, is dus

Nederlandse cannabis-cultuur

varianten in joints gedraaid met tabak. Had

lastig. Eindhovenaar en cannabisspecialist

Het roken van joints is verweven met de

je in een coffeeshop geen shag of sigaretten

Bas Stokman ontwikkelde met Kemph een

Nederlandse cannabis- en hasj-cultuur.

bij je, dan vroeg je de lieve dame of heer

uitstekende tabaksvervanger, geheel

Begin jaren ’70 werd voornamelijk mooie

achter de bar om een sigaretje. Na het

gemaakt van hennep. “Het beste bedje voor

hasj uit Marokko, Nepal en Libanon geconsu-

overhandigen van een kwartje werd dan een

in een joint is van hennep. De rookervaring is

meerd. Simpelweg omdat cannabis minder

sigaretje met je gedeeld.

perfect. Dit is waar iedereen op zat te

aanwezig was. Dit kwam eind jaren 70

wachten. Coffeeshops blijven tabakvrij en

langzaam in opmars. In de jaren 80 deed de

Tabak gemeengoed

de klant heeft eindelijk een echte keuze.”

eerste Nederwiet zijn intrede.

Vroeger was tabak gemeengoed, en dat is

30 HighLife


altijd zo gebleven. “90% van de blowers

goede tabaksvervanger was er simpelweg

Toch is het Stokman geluk om binnen de

rookt joints met tabak”, ziet ook Erik van der

nooit”, stelt Stokman. “De overheid stuurt aan

wettelijke kaders dit product op de markt te

Schoot, directeur coffeeshop WIZ-Art in

op een tabakvrije maatschappij. Met mijn

brengen. Aangezien het volgens de wet een

Stadskanaal. Zelf zou Van der Schoot wel

bedrijf ondersteun ik die visie en daarom

voor roken bestemd kruidenproduct is, valt

willen stoppen met zijn eigen tabakgebruik.

ontwikkelden wij Kemph. Een product

Kemph onder de tabakswet. Om die reden

“Maar er zijn geen alternatieven.”

zonder nicotine en andere schadelijke

moest het ook veraccijnsd worden. “Kemph

chemicaliën, maar puur natuur.”

is het eerste legale product, gemaakt van

Geen alternatief

hennep en bestemd om te roken.”

Blowers komen elke keer (onnodig) in

Tabakvrij

aanraking met tabak, omdat ze simpelweg

“Zouden in de toekomst, noodgedwongen

Kentering tabakgebruik

niet beter weten of omdat de coffeeshop

coffeeshops geheel tabakvrij worden?

De overheid ontmoedigt tabakgebruik

simpelweg geen alternatief aanbiedt.

Niemand meer die onnodig met tabak in

meer en meer. “Niet alleen in de coffee-

Natuurlijk is er wel een divers aanbod aan

aanraking komt in combinatie met cannabis

shops, maar in de gehele maatschappij.

verschillende producten ook in een joint.

en hasj?”, vraagt Stokman zich af. “De impact

Kemph sluit perfect aan bij die kentering.

Zoals de pure joint of joints met CBD-wiet

zou enorm zijn.” Voor de coffeeshops die

Er blijven straks alleen nog maar tabakspe-

gevuld met hasj. Echter komt het er

iedereen vrij en blij cannabis en hasj kunnen

ciaalzaken over, de zogenaamde coffee-

simpelweg altijd op neer dat tabak wordt

laten consumeren binnen hun zaak, en ook

shop voor tabak. Tabak is dan nergens

aangeboden in de coffeeshop.

voor de consument. Want die wil gewoon

Kemph is een legaal en geheel uit hennep bestaand product bestemd om te roken.

lekker zijn of haar jointje roken.

Goede tabakvervanger “Nieuwe generaties kunnen opgroeien met jointjes zonder tabak”, ziet ook Van der Schoot. “Klanten kopen heel vaak alleen maar tabak of sigaretten omdat ze blowen. Er is een behoefte aan een goede tabaksvervanger. We krijgen daar veel vragen over.”

Andere werking

‘Alleen roken voor jointjes’

Coffeeshop-eigenaren zoeken sinds het

Harold Uitzetter, ICT’er en cannabisgebrui-

rookverbod naar creatieve oplossingen om

ker, rookt helemaal niet. “Alleen voor m’n

hun coffeeshop tabakvrij te maken.

jointjes. Eigenlijk ben ik anti-roker, maar

Cannabis en hasj puur roken of roken met

alleen bij blowen weet ik precies wat ik

vaporizers werd als oplossing geïntrodu-

binnenkrijg. Edibles zijn voor mij geen optie.

ceerd voor het tabakverbod. Of tabakver-

Ik draai m’n jointjes dus maar met lichte

vangers zoals kruiden die verkocht worden

shag, daar zit de minste tabaksmaak aan, en

als thee, maar eigenlijk bedoeld om te roken

proef ik de wiet nog.”

zijn. “Met een vaporizer of edibels is de

“Mijn meeste kritische medewerker genoot zo van haar joint met Kemph dat ze vergat dat er geen tabak in zat.” Ardjuna van der Weg, Koffiesjop de Bovenstad

werking van cannabis en hasj anders”, ziet

Kant-en-klare joint

Erik van der Schoot.

Ondanks het gebrek aan tabakvrije alternatieven, blijft de kant-en-klare joint

100% Hennep

een van de belangrijkste producten in

Bas Stokman zag dat de ideale tabaksver-

coffeeshops. Tabak in joints worden aan de

vanger van hennep gemaakt moest zijn.

voorkant verkocht, maar het roken van tabak

”Het is hetzelfde plantje en resoneert dus

in een coffeeshop is strikt verboden. “Dat is

uitstekend met cannabis of hasj. Met

opmerkelijk, want er wordt niet actief

daarnaast dezelfde fysiologische werking:

ontmoedigd door tabak te mijden, ook bij

het verwijden van de aderen. Tabak

gebrek aan beter”, stelt Stokman.

daarentegen zorgt voor het vernauwen van de aderen. Hennep gecombineerd met

Bewust

cannabis of hasj zou zelfs een mogelijk beter

Verreweg de meeste Nederlanders zijn

effect hebben dan met tabak. Bovendien is

gestopt met roken. We worden ons steeds

er geen associatie verslaving met nicotine.

bewuster van onze voeding. We eten

Je gaat dus eigenlijk op een bewustere

biologisch, vervangen soms vlees door

manier met cannabis of hasj werken.”

alternatieven zoals vis of we eten geheel vegetarisch. Toch kiezen we nog maar zelden

Veraccijnsde hennep

voor een tabaksvervanger in onze joints. “Een

Het probleem met hennep is de Opiumwet.

HighLife 31


anders meer verkrijgbaar, laat staan

hetzelfde als een joint met sigaretten. Ik

Wietexperiment

toegestaan te roken.”

proef de wiet die ik erin doe beter, zonder

In de tien gemeentes en de achtenzeventig

tabaksmaak.” De neutrale smaak biedt ook

bedrijven die straks binnen het wietexperi-

Maatschappelijke trend

voor de doorgewinterde hasj-consument

ment vallen, zal er straks geen mogelijkheid

Voor het vervangen van tabak maakt het niet

een goede tabaksvervanger.

zijn om nog tabak in de joint te verkopen. Dit

uit of een coffeeshop zijn of haar afhaalfunc-

omdat de legale geselecteerde telers de

tie voortzet, of graag de deuren weer

Genot van een joint

voorgedraaide joint moeten aanbieden

openzet om binnen te roken. “Het punt blijft

Coffeeshop-eigenaresse Ardjuna van der

zonder tabak. Er geldt een zogenaamd

als de coffeeshop zijn of haar tabak nog

Weg ziet ook een geslaagd alternatief. “Mijn

ontmoedigingsbeleid.

steeds aan de voorkant blijft verkopen. Dan

meeste kritische medewerker genoot zo van

draag je niet bij aan het ontmoedigen van

een joint met Kemph dat ze meteen vergat

tabak. Dan negeer je de maatschappelijke

dat er geen tabak in zat!”

trend. Helemaal als er een alternatief is, dat geen nicotine en chemicaliën bevat.

Smaak cannabis of hasj

Waarom zou je dan als bedrijf of consument

Voor de inkoop van zijn coffeeshop krijgt Erik

nog het mooie product cannabis en/of hasj

Van der Schoot veel cannabis en hasj

wat in die joint zit, willen mixen met

aangeboden. Hij test dan op smaak, geur en

schadelijk en smaakvervuilend tabak?”

uitwerking. “Kemph heeft een heel milde

“De smaak van de cannabis en hasj staat echt voorop bij een joint met Kemph.” Harold Uitzetter, cannabisgebruiker

smaak. Bij een joint met Kemph komt de smaak van de cannabis of hasj het beste tot zijn recht.”

Geen tabaksverslaving Harold Uitzetter ervaart nog een voordeel bij Kemph: “Je hebt geen last van bijwerkingen

“Bij een joint met Kemph komt de smaak van de cannabis of hasj het beste tot zijn recht.” Erik van der Schoot, coffeeshop WIZ-Art

van de nicotine en andere schadelijke stoffen in tabak. Je merkt de volgende dag

Hasj-liefhebber

dat je gewoon fris in je hoofd bent. Je hebt

“Dan kun je zeggen ach stap gewoon direct over

geen last van een tabakverslaving.”

op puur”, licht Stokman toe.“Maar hoe zit dit dan met de hasj-liefhebber, die wil zijn of haar joint

Maatschappelijk doel

gewoon vanuit de hasj smaak en beleving gaan

Het rookverbod in de Nederlandse

ervaren.Je hebt dus altijd een neutraal bedje in

coffeeshop leidt niet alleen voor coffee-

de joint nodig om dit effect te garanderen.”

schop-eigenaren tot een probleem. Ook de

De smaak van cannabis

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Uitkomst

“De smaak van de cannabis en hasj staat

(VNG) ziet problematiek. De VNG uitte haar

Een pure mix met wiet is geen realistisch

echt voorop bij een joint met Kemph”, vindt

zorgen eerder al bij het kabinet: ‘Een

alternatief. Dat is te kostbaar en voor de meeste

Harold Uitzetter, dagelijkse cannabisge-

verbod om binnen hasj en wiet te roken zal

consumenten lastig rookbaar. Het residu van

bruiker sinds zo’n twintig jaar. “Kemph zelf

‘leiden tot gebruik van softdrugs in het

trim (knip-overblijfsel) is veel te kostbaar, omdat

heeft een neutrale smaak met een canna-

openbaar en een negatieve invloed

er nog edibles van gemaakt zouden kunnen

bis-tintje. Het rookt en draait ook precies

hebben op het veiligheidsgevoel’.

worden.“Kemph is in dit geval voor beide producten weer een bijzondere uitkomst. Ook

Wat is Kemph? • B edoeld om tabak uit de samenleving te verwijderen.

Sociale functie

de wietteler in spé kan straks gewoon de

De sociale functie van een coffeeshop is

coffeeshop blijven bevoorraden met een

enorm belangrijk. “Als plek waar mensen

product wat qua rookervaring hetzelfde zal zijn.”

samenkomen”, aldus Erik van der Schoot. “Onze klanten schuiven hier tevreden aan.

“Cannabis is een genotsmiddel dat altijd blijft

• 1 00% gemaakt van hennep.

Ze kunnen een spelletje triktrak spelen. Wij

bestaan”, voorziet Adjuna van der Weg. “De

• Eerste Nederlandse product

hebben een maatschappelijk doel. Zonder

overheid wil dat tabak verdwijnt, maar dat

joint valt dat doel weg.”

roept al snel weerstand op. Als je het puur

gemaakt van hennep bestemd voor roken, met accijns bezwaard. • N atuurlijk passend bij cannabis en/ of hasj. • G een associatieverslaving met tabak bij gebruik van cannabis/hasj.

32 HighLife

bekijkt, is cannabis zonder tabak mooier. Je

Samenkomen

wordt er bewuster van.”

Ook in Gorinchem is de sociale functie van koffiesjop De Bovenstad belangrijk.

Ecologische footprint

“Mensen willen hier samenkomen”, ziet

Uit onderzoek is gebleken dat een kilo tabak,

Ardjuna van der Weg. “Net als in je favoriete

waar ongeveer twaalfhonderd sigaretten van

kroeg, alleen in plaats van gezellig een

worden gedraaid zorgt voor het kappen van

wijntje, een jointje roken.”

vier bomen. Met het gebruik van Kemph


Cannabisspecialist Bas Stokman, hier met zijn vrouw Pinar Stokman, ontwikkelde Kemph vanuit Eindhoven. Foto: Freekje Groenemans.

wordt ook de ecologische fotoprint ver-

daar zijn bestrijdingsmiddelen nodig.

kleind. Voor het drogen van tabak wordt hout

Het is biologisch afbreekbaar. We hechten waarde aan onze ecologische footprint.

gebruikt, voor tabaksplantages bossen

Bewust

Kemph maakt bewust van onze omgeving.

gekapt. Tabak is een monogewas, dus ook

“Kemph wordt gewoon in Europa verbouwd.

We willen graag een bijdrage aan een tabakvrije maatschappij leveren. Dat is de toekomst. Kemph maakt bewust van het

Het eindoordeel over Kemph Rapportcijfers 1-10

Ardjuna van der Weg Koffiesjop de Bovenstad, Gorinchem

Erik van der Schoot coffeeshop WIZ-art, Stadskanaal

Harold Uitzetter, cannabisgebruiker

we andere cannabis en/of hasj liefhebbers

9

8

8

Smaak

9

8

8

10

8

10

9

8

8

9

8

9

cannabis/hasj Acceptabele tabaksvervanger Overall score Opmerking

Veel betere combi met cannabis/hasj.

Goede tabaksvervanger.

additieven. Een tabakvrije toekomst waarin we genieten van onze joint. Op dé plek waar

Rolbaarheid in joint

Passend bij

gebruik van cannabis of hasj: puur en zonder

Je proeft je cannabis veel beter.

ontmoeten: in onze coffeeshop.”

Meer informatie over het Kemph en het tabakvrij maken van de coffeeshop: Bas Stokman, bas@kemph.nl 040-2985095

HighLife 33


Komt er een einde aan het coffeeshopmonopolie? Door: Nicole Maalsté

Komt er mogelijk een einde aan de monopoliepositie na eventuele legalisering van cannabis?

Een toekomstbestendige coffeeshopsector Als het wietexperiment succesvol verloopt, dan kan in principe de legalisering van de cannabisketen over het hele land worden uitgerold. Volgens Ewout van der Weijden, bestuurder van de Amsterdamse coffeeshopketen Best Friends zou dit het einde van de huidige monopoliepositie van de coffeeshop kunnen inluiden als de branche niet met de nodige spoed een door de overheid erkende vertegenwoordiging opricht. Hij roept zijn collega’s daarom op om mee te denken over een toekomstbestendige coffeeshopsector. Van der Weijden is een energieke en

selijk Best Friends. Sindsdien timmeren de

Cannacenters

vooruitstrevende verschijning in de

mannen flink aan de weg. Ze hebben

De Amsterdammers zijn altijd druk bezig

coffeeshopwereld. Sinds 2002, toen een

inmiddels drie vestigingen in Amsterdam

geweest met het professionaliseren van hun

vriend een coffeeshop in Amsterdam-Oost

en zijn bezig om hun filiaal BF Centrum te

bedrijfsprocessen en hebben transparantie

in de Molukkenstraat in de Indische Buurt

verplaatsen naar Amsterdam-Zuidoost

hoog in het vaandel staan. Ze doen er alles

overnam, is hij actief in de branche. De zaak

waar zij als eerste van de overheid een

aan om hun bedrijf te exploiteren als een

- die als veilige haven voor consumenten

vergunning krijgen voor “alleen afhalen”.

reguliere onderneming. Dat betekent onder

diende te fungeren - heette heel toepas-

Een novum.

andere dat ze ervoor zorgen dat ze hun

34 HighLife


van gekomen. Het wietexperiment brengt legalisering natuurlijk dichterbij, maar ook dat is nog niet echt begonnen en dat kan ook nog wel een tijdje duren. Eerst zien, dan geloven, lijkt de dominerende houding van veel coffeeshopondernemers nog steeds te zijn. Dat legalisering de huidige positie van coffeeshops zou kunnen aantasten is in die gedachte dan ook een ver-van-mijn-bed-show.

Fris geluid Een cannabis dispensary in Los Angeles. Is dit de toekomst van Nederlandse coffeeshops?

Het is een interessante en opvallende stellingname in coffeeshopland. De bijzondere positie van coffeeshops in de Neder-

zaakjes op orde hebben qua fiscaliteit,

de strijdbare ondernemers dat zelf niet. “Wij

landse cannabismarkt heeft jarenlang kunnen

integriteit en volksgezondheid. Om diezelfde

willen ook vooral niet zuur overkomen, want

voortduren, vanwege de gedoogconstructie.

reden hebben ze hun verkooppunten in 2016

we moeten vooruit.” Zij beschouwen het

Om hun bestaanspositie te behouden zijn veel

ook omgedoopt tot Cannacenter Best

eerder als een boeiende uitdaging en

ondernemers tot de dag van vandaag vooral

Friends. Van der Weijden legt in Het Parool uit

hebben inmiddels een paar kernpunten naar

bezig met hun eigen bedrijfsprocessen om

dat coffeeshop een beladen term is

voren gebracht hoe een goede, door de

aan de vergunningsvoorwaarden en regels te

geworden. In de ‘hearts and minds’ van veel

overheid erkende brancheorganisatie in te

kunnen voldoen. Voor nadenken over de

mensen is het nog steeds een heel positief

richten. Dat betekent dat er structureel iets

toekomst lijkt weinig tijd. Dat deze situatie niet

woord. Maar de laatste vijftien jaar is de

moet veranderen in onze vertegenwoordi-

eeuwig kan voortduren staat wel vast. Maar het

coffeeshop gedemoniseerd en gecriminali-

ging. De branche moet nu actie ondernemen

lijkt alsof de meeste coffeeshopondernemers

seerd door berichtgeving van bepaalde

en richting aangeven. Je zou de brief kunnen

er altijd vanuit zijn gegaan dat hun positie op

media, lobbygroepen en politieke stromin-

zien als een wake-up call: “Ik hoop dat jullie

de cannabismarkt vanzelfsprekend is. Het idee

gen: “We wilden uit dat sfeertje stappen en

bereid zijn om mijn kritische observaties te

dat dit zomaar eens zou kunnen aflopen en

besloten daarom het woord ‘cannabis’ te

overdenken en te zien in het licht van

dat andere partijen die markt zo meteen ook

gebruiken. Ook omdat het in lijn ligt met de

vooruitgang. Wij willen elke coffeeshop

kunnen betreden is daarom voor veel

mondiale ontwikkelingen qua totale

behouden en er is ruimte voor een veelvoud

ondernemers lastig voorstelbaar. Het is voor

legalisatie van cannabis.”

aan coffeeshops. Wij gunnen iedereen het

hen dan ook gevoelsmatig zeer onrechtvaar-

allerbeste. Wij proberen te denken vanuit de

dig omdat de huidige ondernemers zich jaren

Wake-up call

sector die het fundament zou moeten

staande hebben moeten houden onder zeer

Al nadenkend over de toekomst kwam Van

ondersteunen en onderhouden waarop ons

lastige omstandigheden, een grote bijdrage

der Weijden tot de conclusie dat de coffee-

aller bestaansrecht is gebaseerd.”

hebben geleverd aan het maatschappelijk

shop in zijn huidige vorm geen eeuwig leven

kapitaal, de volksgezondheid en aan de

beschoren lijkt. Daarom stuurde hij een brief

Conclusies

openbare orde en veiligheid. Ondanks dat

naar beide landelijke coffeeshopbonden

Van der Weijden vraagt in zijn brieven aan de

wordt de coffeeshopsector door bepaalde

(BCD en PCN) waarin hij vraagt om een

besturen van de bonden of deze zijn conclusies

instituties en politieke stromingen nog steeds

podium om zijn visie op de toekomst uit de

over de huidige situatie onderschrijven en

als een criminogene sector gezien en

doeken te kunnen doen. In de brief schrijft hij:

tijdens de algemene ledenvergadering aan de

behandeld. Ondernemers, werknemers en

“Best Friends is van mening dat het vaststaat

collega-ondernemers voor willen leggen. Om

hun gezinnen kunnen daar met momenten

dat alle signalen erop wijzen dat de huidige

tot actie te kunnen overgaan is er immers

nog veel last van ondervinden.

constructies met gedoogverklaringen in het

overeenstemming nodig over het waarheids-

gunstigste geval nog maximaal 5 tot 10 jaar

gehalte van zijn analyse. Graag wil hij weten of

Nieuw geluid

standhouden alvorens cannabis wordt

zijn twee primaire conclusies worden onder-

Er zijn dan ook veel ondernemers die uitkijken

gelegaliseerd. Legalisatie betekent dat wij als

schreven. 1. De invloed op overheidsbeleid en

naar een situatie waarin hun sector legaal

verkooppunten overbodig zouden kunnen

de bescherming van de belangen van haar

wordt. Dat dit ook inhoudt dat zij nu moeten

worden. Vanaf dat moment kan de overheid

leden door de huidige branche vertegenwoor-

beginnen met het veiligstellen van hun

in feite ieder ander distributie- en fiscalise-

diging is (altijd) nihil of op zijn minst ontoerei-

positie in die nieuwe legale cannabismarkt, is

ringssysteem invoeren op elk gewenst

kend (geweest). 2. Het huidige retailsysteem

een nieuw geluid. Het is boeiend te volgen in

moment. De reguliere industrie staat

heeft zijn langste tijd gehad. Cannabis wordt

hoeverre de visie van Best Friends wordt

waarschijnlijk al klaar om in dat gat te

legaal. Hij houdt er rekening mee dat er wel

gedeeld door andere branchegenoten. En als

springen en ons weg te vagen.”

eens heel verschillend gedacht zou kunnen

dit als een reëel toekomstscenario wordt

worden in de coffeeshopsector. Hij heeft de

erkend, of er dan ook een gezamenlijke

Boeiende uitdaging

indruk dat velen er nog niet zo naar gekeken

stellingname komt en overeenstemming zal

De analyse die Best Friends maakt klinkt

hebben. Er wordt immers al lang gesproken

worden bereikt over hoe de sector zich zal

wellicht als een doemscenario, maar zo zien

over legalisering, maar tot nu toe is het er nooit

moeten hergroeperen. Wordt vervolgd.

HighLife 35


HighLife Cup powered by

2021

Paradise Seeds www.paradise-seeds.com 1e prijs Amerikaanse soorten Sunset Paradise Coffeeshop Dizzy Duck Trompstr. 210 2518 BR Den Haag

Club Media Gerard Doustraat 85 1072 VN Amsterdam www.coffeeshopclubmedia.nl

1e prijs Hybriden Hydro Grapesidos 1e prijs Haze Hydro Amnesia Haze 1e prijs Indica Kerosine Krash 2e prijs Kush soorten Cookie Kush 2e prijs Skunk soorten Cheese 3e prijs Amerikaanse soorten Runtz Muffin

3e prijs Haze Bio Silver Haze

Highlife Wiet Cup Winnaar 2021 Amnesia Haze

Seed Stockers www.seedstockers.com 1e prijs CBD soorten Critical XXL CBD 3e prijs Autoflowers Santa Marta Haze auto

Coffeeshop Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen 2e prijs Hasj import Black Mamba

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 2e prijs Sativa Tangerine Dream 2e prijs CBD soorten OG Kush CBD 3e prijs Nederhasj Colorado Purple

Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.com 3e prijs Sativa Royal Gorilla

Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 2e prijs Haze Hydro Joe’s Lemonade 2e prijs Haze Bio DelaHaze 3e prijs Hasj import King Hassan

Serious Seeds www.seriousseeds.com 3e prijs Hybriden Bio Seriosa

Kosbor Maastricht 1e prijs Haze Bio AMG (Amnesia Mac Ganja)


Greenhouse Secret Farmers Elandstraat 18 2513 GR Den Haag

Growers Choice www.growerschoice.nl 2e prijs Autoflowers Tropicana Wedding Cake 2e prijs Outdoor soorten Chocolat Sherbet 3e prijs Skunk soorten Brain Damage

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 3e prijs Extracties Jelly Hasj

1e prijs Nederhasj God’s Gift 1e prijs Hybriden Bio Dream’s Gold 2e prijs Extracties Wedding Cake 2e prijs Hybriden Hydro Mimosa 3e prijs Indica Cookie and Cream

Coffeeshop ’t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 3e prijs Haze Hydro Golden G13 Haze 3e prijs Kush soorten Pineapple Kush

Zamnesia www.zamnesia.com 1e prijs Outdoor soorten Purple Punch Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs Autoflowers Auto Cinderella Jack 1e prijs Skunk soorten The Ultimate 2e prijs Nederhasj Kerosine Krash 3e prijs Outdoor soorten Sugar Bomb Punch

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht 3e prijs Hybriden Hydro Narstie Glue

Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam 3e prijs CBD soorten Strawberry CBD

Coffeeshop Solo Korte Koningsstraat 2 1011 GA Amsterdam 1e prijs Hasj import Do-si-dos Double Filtered

Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 1e prijs Kush soorten Pink Pineapple Kush 1e prijs Sativa RS-11 Gas No Brakes 1e prijs Extracties Shaher Magic 2e prijs Hybriden Bio Naughty One 2e prijs Indica Blue Ice 2e prijs Amerikaanse soorten Skilatti 2.0 HighLife Hasj Cup Winnaar 2021 Shaher Magic

SPONSOREN


Cannabis comeback van Whoopi Goldberg

H

Ruim een jaar na het einde van Whoopi & Maya, maakt de filmster een comeback met Emma & Clyde. Vernoemd naar haar moeder en broer verkoopt ze onder deze naam nu een ruim assortiment cannabis, edibles, pre-rolls en accessoires voor medische en recreatieve consumenten. Verder steunde de Hollywoodster de lancering van het nieuwe tijdschrift Black Cannabis. Goldberg: “Het is een eer om op de allereerste cover van Black Cannabis te staan. Als langdurig pleitbezorger en ondernemer van cannabis steun ik graag dit initiatief.” Uitgever Hazey Taughtme voegde toe: “Black Cannabis legt de nadruk op black excellence in cannabis. Ik geloof dat legale cannabis het economische traject voor mensen van kleur kan en zal veranderen.”

HIGH CBD &

CHOMP heet de

H

cannabislijn van de Amerikaanse rapper Russ. Hijzelf zegt daarover: “Ik ben geen heavy blower die de hele dag blijft zitten token. Ik blow graag in de studio, maar dat is het dan ook. Deze wiet hindert je creatieve proces dus niet of zal

CURE C

Russ: “Smoke it in the studio”

je gedachten niet vertragen. ”For me it was important to get this one right. So if you’re an artist, I would recommend you smoke it in the studio.” Russ heeft de lijn uitgezet met Wonderbrett. De lijn is bio gekweekt en is een mix van Cookies & Cream en OZK.

GWAR presenteert Bud of Gods De gemaskerde shockrockers van GWAR zijn eindelijk in het cannabis-universum aanbeland na de presentatie van hun Bud of Gods. ‘Bring inner peace to your inner Scumdog’, aldus Blóthar the Berserker. Hij vervolgt: ‘Het is niet eenvoudig om een intergalactische strijdersjamaan te zijn, dus je kunt wel eens wat extra steun gebruiken na bloedige veldslagen. Niets helpt beter dan een portie Bud of Gods CBD. Het is het perfecte sacrament na een berserker rage!” De Bud of Gods is Sour Tsunami, zowel voorgedraaid als in toppen beschikbaar, ook zijn er gummies, grinders, vloeitjes en noem maar op. Natuurlijk biedt een rockband als GWAR ook posters, polsbandjes en andere collectables aan.

38 HighLife


DJ Khaled: “Ga voor jezelf zorgen met CBD”

C

Hier is DJ Khaled misschien niet erg bekend, in de VS is hij een succesvolle acteur, dj, producer en muzikant. Hij werd in New Orleans geboren, heeft Palestijnse ouders, kocht in 2017 het huis van Robbie Williams in Los Angeles en een jaar later een villa in Miami voor 25 miljoen. Dat kon hij natuurlijk alleen doen door zowel op muzikaal als zakelijk gebied erg succesvol te zijn. Nu heeft Khaled zijn imperium verrijkt met Bleswell, zijn eigen CBD skincare merk. De Grammy bekroonde artiest werkte samen met Endexx Corporation om een mix van zes verfrissende tropische, spa-achtige producten voor mannen te lanceren. Er is bijvoorbeeld scheerschuim, baardolie of een verfrissende crème. DJ Khaled: “Ook mannen moeten zichzelf verzorgen. En het gebruik van deze producten is bijna hetzelfde als je planten water geven, je gras maaien, je haar laten knippen. Het is net zo makkelijk en je hebt er veel baat bij.” Kortom, mannen, ga gewoon voor jezelf zorgen!

H

Slipknot zet hoog in met CLOWN cannabis Waar GWAR het houdt bij een CBD Sour Tsunami, gaan de rockers van Slipknot er een stuk steviger in met hun +40% THC CLOWN cannabis, die ze aanbieden in samenwerking met HashBone en Heavy Grass. Clown cannabis is een erg krachtige, opwekkende mix van 75% indica en 25% Paradise Citrus bubble hasj met een heel stevig THC-gehalte van 40%. De indica mix is een Blue Zkittles, een kruising tussen Blue Diamond en Zkittlez. Hieruit blijkt maar weer eens dat ze in de VS toch mijlenver vooruit lopen op ons kleine kikkerlandje. Je kunt de commentaren van de onwetende politici hier al horen: o jee, 40% THC, dat gaan we meteen verbieden. Wil je meer weten over deze soort, check dan www.clowncannabis.com.

Poolse rapper Liroy introduceert CBD-merk LiRoyal De Poolse rapper en voormalig parlementslid Piotr “Liroy” Marzec heeft LiRoyal gelanceerd, een CBD-merk dat online CBD-producten als

C

olie verkoopt. Marzec, die voorheen diende in de Sejm, het Poolse parlement, zet zich al vele jaren in voor de legalisering van cannabis. Omdat het niet eenvoudig is om zoiets in Polen op te zetten, waar een erg conservatieve regering zich fel verzet tegen cannabis en andere zaken die heel normaal zijn in deze eeuw, is hij ook een crowdfunding opgestart. Liroy is een van de pioniers van de Poolse hiphopwereld. Meer info: www.liroyal.pl.

HighLife 39


Door: Rob Tuinstra

Wat als… drie scenario’s

Het is een genre waarin veel mogelijk is: wat als? Wat als Duitsland en Japan de Tweede Wereldoorlog hadden gewonnen. Dat scenario speelt zich uit in The Man in the High Castle. De nazi’s hebben Europa, Afrika en een groot deel van Noord- en Zuid Amerika in hun handen. De Japanners zijn heer en meester in Azië en aan de Westkust van de VS. In deze tv-serie zien we mensen genieten van cannabis. ‘Marijuana Cigarets’ zijn namelijk legaal. Dat bracht ons op een idee. Hoe zou de situatie qua cannabis zijn als er ergens in de geschiedenis een ander besluit was genomen? We schetsen hierna drie scenario’s. 1930 – Wat als… Harry Anslinger niet op 1 juli 1930 de baas was geworden van het Amerikaanse Federal Bureau of Narcotics. Harry Anslinger was de grondlegger van de War on Drugs en loog en bedroog alles bij elkaar om er voor te zorgen dat cannabis als een gevaarlijke stof werd beschouwd en dat iedereen die cannabis gebruikte streng moest worden gestraft. Wat als hij niet de baas van de voorloper van de DEA was geworden? Dan zou in een alternatieve geschiedenis de cannabisplant al bijna een eeuw lang gevierd worden als een prima middel om te ontspannen en waren er al ontelbare medicinale toepassingen en geneesmiddelen ontwikkeld. Denk je eens in; misschien waren sommige ziekten die nu nog ongeneeslijk zijn, dan al met een of andere vorm van cannabismedicatie te genezen. En met industriële hennep waren vele producten veel duurzamer gemaakt. Hadden we een betere en groenere wereld gehad in deze alternatieve geschiedenis. Ik weet het wel zeker!

gelukt, dan hadden we bijvoorbeeld nooit

geen echt principiële bezwaren tegen.

van de vreselijke wet Damocles gehoord,

Legale wiet was binnen handbereik. Tot de

1976 – Wat als… Dries van Agt zijn zin had

waarbij onschuldige patiënten uit hun huis

Franse president Chirac zich er mee

gekregen toen op 1 november 1976 de nieuwe

worden gezet omdat ze een paar wietplantjes

bemoeide en Wim Kok slappe knieën kreeg.

Opiumwet in Nederland werd

in hun tuin hebben. Hadden we een betere en

Het vooruitstrevende drugsbeleid was de

geïntroduceerd. Het is nu niet meer voor te

groenere wereld gehad in deze alternatieve

conservatief Chirac een doorn in het oog en

stellen, maar een politicus van het CDA stond

geschiedenis? Ik weet het wel zeker.

hij liet Wim Kok in een gesprek weten dat

inderdaad aan de geboorte van het

legale wiet in Nederland onacceptabel was.

gedoogbeleid. Cannabis werd in 1976

1996 – Wat als… Wim Kok niet was

Droom even weg bij deze alternatieve

gedecriminaliseerd en dat was een stunt van

gezwicht voor de druk van de Franse

geschiedschrijving. Kok zegt als koppige

Van Agt, omdat hij de toenmalige christelijke

president Chirac. Kok leidde het eerste

ex-vakbondsman: “Chirac, bemoei je met je

partijen ARP, CHU en KVP (het latere CDA)

Paarse kabinet, een coalitie tussen PvdA,

eigen zaken. Wij zijn een onafhankelijke staat

achter zich kreeg. Maar wat als Van Agt zijn zin

VVD en D66. Ministers Els Borst (Gezondheid,

en we bepalen zelf wel wat goed of niet

had gekregen? Eigenlijk had hij cannabis

D66) en Winnie Sorgdrager (D66) waren voor

goed is voor ons.” Hadden we een betere en

volledig willen legaliseren, maar dat was een

legale cannabis. De VVD was in die tijd meer

groenere wereld gehad in deze alternatieve

stap te ver voor zijn achterban. Was dat wel

liberaal dan conservatief en had daar toen

geschiedenis? Ik weet het wel zeker.

40 HighLife


FOLLOW THE

BIGGEST LEADER

WWW.SOFTSECRETS.COM @ SOFTSECRETS

@ SOFTSECRETS NEDERLAND

@ SOFTSECRETS_NL


NIEUWS

Door: PGMCG

MEDICINAAL Cannabis Nieuws

Maak thuiskweek medicinale cannabis legaal In februari 2017 werd het amendement van Liesbeth van Tongeren aangenomen, omtrent de thuiskweek van medicinale cannabis. Helaas is er tot op de dag van vandaag niks mee gedaan, waardoor patiënten die zelf hun eigen medicijn willen kweken, in de kou blijven staan.

Aangezien we nu meer dan vier jaar toestemming hebben in Tilburg en stappen verder zijn met het kweekproject zijn de adressen overgedragen aan de gemeente in 2018, en werd het tijd om de VNG en gemeenten aan te gaan schrijven. Zo willen we ook dat het amendement van Liesbeth van Tongeren wordt doorgezet. Dit is van groot belang, want er vinden nog steeds huisuitzettingen plaats, ook onder patiënten.

Wiet als medicijn In april 2019 zijn er antwoorden gekomen op de Kamervragen over het kweken van wiet als medicijn. Er is niks geregeld voor medicinale cannabis consumenten, ook al staat het in het voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen), waarin het gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 11 over thuiskweek van medicinale cannabis ook ter sprake komt. Het is goed dat er door het amendement van Liesbeth van Tongeren wel een medische uitzondering door een meerderheid van de Tweede Kamer is gekomen. Nu moet dit echter nog gebeuren in de Senaat. We hebben hier Vera Bergkamp over aangeschreven en hopen dat zij de draad weer op gaat pakken en het Amendement naar voren gaat brengen. Zij daarentegen heeft PGMCG gevraagd of het model in Tilburg werkzaam is en of 5 planten voldoende zijn voor eigen medicinaal gebruik. Ook wat de voorraad betreft. Wij hebben haar hier uitgebreid op geantwoord. De functie van Vera Bergkamp is inmiddels overgenomen door D66-Kamerlid Joost Sneller, nadat

Laat patiënten legaal hun medicijn kweken

Bergkamp Kamervoorzitter werd. Kamer, die net voor een amendement van Liesbeth van Tongeren

Rust en zekerheid

stemde. Van Tongeren: “Mensen met Parkinson, extreme slaapstoornis-

Op 21 februari 2017 stond dit bij GroenLinks op de website: Medicinale

sen of die bijvoorbeeld een chemokuur volgen moeten wiet kunnen

wiet moeten patiënten thuis kunnen gaan kweken. Dat wil de Tweede

gebruiken om hun klachten te verlichten. Het aanbod via de apotheek

42 HighLife


Veilig kweken van medicinale cannabis bij een van de leden van PGMCG is beperkt. Daarom is het mooi nieuws dat een Kamermeerderheid het

Duitsland) en Nederlandse gemeenten (onder andere Tilburg) staan

met GroenLinks eens is dat deze mensen, onder strikte voorwaarden,

dit toe, maar medicinale thuiskweek van cannabis leidt regelmatig

wiet zelf mogen kweken. Zo geven we mensen rust en zekerheid, en

tot huisuitzettingen door de verhuurder. Uit de voorwaarde dat het

dringen we de criminaliteit in de wietteelt terug.” Het amendement is

moet gaan om eigen geneeskundig gebruik volgt dat een onthef-

een aanpassing van de wet van D66-Kamerlid Vera Bergkamp, die de

fing slechts kan worden verleend aan natuurlijke personen. Op

wietteelt onder strikte voorwaarden reguleert. Met deze wet wordt de

grond van artikel 8a, eerste lid, kunnen aan een ontheffing nadere

volksgezondheid bevorderd en de criminaliteit rond het kweken en

voorschriften worden verbonden. Een expliciete wettelijke basis op

aanleveren van cannabis aan coffeeshops teruggedrongen. Er werd

grond waarvan een ontheffing kan worden verleend moet dit soort

ook een motie van Van Tongeren aangenomen die regelt dat op eve-

misverstanden voorkomen en onder voorwaarden recht geven op

nementen en festivals drugs getest kunnen worden. Nu moet dat altijd

thuiskweek van cannabis op medische gronden.

nog vooraf zelf worden gedaan.

Het wachten is op de nieuwe regering Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN

Ook met onderstaand voorstel van de leden Volp en Van Tongeren

Ontvangen 1 februari 2017

is tot nog toe niks gebeurd. ‘De Kamer, gehoord de beraadslaging,

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

overwegende dat cannabis voor patiënten effectief kan zijn om

I In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, lui-

symptomen van hun ziekte, waaronder pijn, tegen te gaan; overwe-

dende: Aa.

gende dat de medicinale cannabis die namens de overheid door

In artikel 3c wordt, onder vernummering van het tweede lid tot der-

Bedrocan wordt geproduceerd, uit een beperkt aantal producten

de lid, na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 2. Bij algemene

bestaat; overwegende dat patiënten aangeven dat zij baat hebben

maatregel van bestuur wordt vastgesteld onder welke omstandig-

bij cannabisproducten die nu nog niet door Bedrocan worden ge-

heden en onder welke voorwaarden het in artikel 2 of 3 omschreven

produceerd; overwegende dat teelt van medicinale cannabis buiten

verbod geheel of ten dele niet geldt voor natuurlijke personen voor

Bedrocan nu niet toegestaan is; van mening dat het gedogen van

zover het betreft hennep en hennepolie voor eigen geneeskundig

wietteelt ook mogelijkheden biedt voor de teelt van meerdere

gebruik.

varianten medicinale cannabis; verzoekt de regering om, onderzoek

II In artikel I, onderdeel O, wordt voor het eerste onderdeel een

te laten verrichten naar varianten aan medicinale cannabis, naast

onderdeel ingevoegd, luidende: 01. In het eerste lid, onderdeel b,

de Bedrocanproducten, waarbij patiënten nog meer baat kunnen

wordt «artikel 3c, tweede lid» vervangen door: artikel 3c, derde lid.

hebben; verzoekt de regering tevens om, in overleg te treden met vertegenwoordigers van patiënten en telers om tot een gevarieer-

Toelichting

der aanbod van gedoogde medicinale cannabis te komen, en gaat

Indiener is van mening dat het bepaalde patiënten wettelijk moet

over tot de orde van de dag.’ Het wachten is op de nieuwe regering.

worden toegestaan om onder strikte voorwaarden zélf medicinale cannabis te kweken. Steeds meer landen (onder meer Australië en

www.pgmcg.nl

HighLife 43


Toppers! Veel patiënten in Nederland kweken hun eigen wiet. Ze zijn daartoe gedwongen door overheidsbeleid en omdat ze ontevreden zijn over de legale Bedrocan cannabis. Die werkt bij hun niet of is te duur. Maar kijk eens naar de prachtige resultaten van deze medische hobbykwekers, die we vonden op de Facebook pagina van de PGMCG Legale Thuiskweek Medical Cannabis Homegrown. Dit lieve kleine plantje Is verboden in dit landje We zijn het land van het gedogen Zo worden wij bedrogen Verandering zal er moeten komen Of blijven dit dromen

Nieuw leven

Wordt wakker overheid En verander het beleid Patiënten moeten onnodig lijden Dus kunnen jullie ons bevrijden? Kwaliteit van leven Is wat jullie dan teruggeven. Doe er iets mee Of blijft het nee?

Critical CBD AutoFlower

44 HighLife

Haze (HPS) zes weken bloei


Purple Kush Auto

Nieuw leven onder LED

Negen dagen bloei 12/12

Amnesia S5

Outdoor winterwietje kas

HighLife 45


eesho f f o

e tj

't E

xp

p

C

Door: Redactie Highlife

eri m en

Coffeeshop ‘t Experimentje Het worden spannende tijden

Dit jaar gaat het experiment Gesloten Coffeeshopketen van start. De redactie van Highlife is daarom met een nieuwe serie begonnen over coffeeshop ’t Experimentje. De eigenaar en het personeel van ’t Experimentje moeten zich voorbereiden op het wietexperiment. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Van achterdeurwiet naar experimentwiet, en nog veel meer. Voor de goede orde; dit is een fictieve coffeeshop. Maar de problemen waartegen de eigenaar en zijn team oplopen zijn reëel.

Laatst hadden we weer overleg met de

een QR-code. Het gebruik van dit systeem is

tien gemeenten geen hasj en wiet worden

overheid. Of overleg kun je het eigenlijk niet

verplicht voor alle telers en coffeeshoponder-

geleverd. Het zal nog een hele klus worden om

noemen. Het was meer een informatiebijeen-

nemers die meedoen aan het experiment. Op

dat allemaal soepel te laten verlopen.

komst waarbij de ambtenaren van de

die manier kan de overheid toezicht houden

overheid nog een keer uitlegden hoe ze het

op de gesloten keten. De ambtenaren

Monitor

transport willen regelen en hoever ze zijn met

vertelden dat we binnenkort een proefopstel-

Voordat het experiment écht start krijgen we

het Track and Trace systeem dat de cannabis-

ling te zien krijgen. Het zal mij benieuwen hoe

zes weken de tijd om van onze niet-legaal

producten vanaf de productielocatie tot aan

dit eruitziet en wat dit voor mijn zaak betekent.

ingekochte handel af te komen. Het is een

de verkoop aan de consumenten moet gaan

Wij hebben in de loop der jaren allemaal een

soort overgangsfase waarin we kunnen testen

volgen. Het is de bedoeling dat alle handelin-

eigen kassasysteem ontwikkeld dat voor ons

of de leveringen van de legale cannabispro-

gen tijdens de teelt, de verwerking en de

personeel goed werkt. Dat hangt ook heel erg

ducten naar wens verlopen. In die periode

verkoop van de hasj en wiet producten

af van de locatie en de grootte van de zaak. Zo

kunnen we ook het Track and Trace systeem

worden geregistreerd. Daartoe wordt een

meteen moet iedereen dus met hetzelfde sys-

testen. Dat wordt trouwens ook allemaal

scan-en kassasysteem ontwikkeld. Je kunt het

teem gaan werken. Je kunt je voorstellen wat

onderzocht door een team van onderzoekers

vergelijken met het systeem waarmee je

voor een ramp het is als dat systeem ergens

dat het experiment monitort. Dat onderzoek-

postpakketjes kunt volgen aan de hand van

vastloopt. Dan ligt de hele boel plat en kan er in

steam begint waarschijnlijk al na de zomer van

46 HighLife


2021. Dan wordt er

verandert niets aan

een zogenoemde

de (gezondheids)

nulmeting gedaan.

risico’s van cannabis-

Dat betekent dat ze

gebruik en minderja-

de situatie in kaart

rigen zijn nog steeds

gaan brengen

niet welkom in

vóórdat het

coffeeshops.

experiment van start gaat. Bijvoorbeeld

Het Trimbos-insti-

hoeveel mensen er

tuut heeft al een plan

nu in de coffeeshops

van aanpak

komen die meedoen

opgesteld. Ook zijn

aan het experiment,

er eisen opgenomen

wanneer dat ze

in de wet- en

komen, hoelang ze

regelgeving die een

blijven, wat ze kopen,

preventieve werking

wat de prijzen zijn et

moeten hebben.

cetera. Dat gebeurt

Telers moeten

ook in tien gemeen-

ervoor zorgen dat er

ten met coffeeshops

voorlichtings- en

die niet meedoen

waarschuwings-

aan het experiment.

boodschappen op

Op die manier

de verpakking staan,

kunnen ze dan kijken

de verpakking mag

welke veranderingen

niet te uitnodigend

er optreden in het

zijn en er moet een

gedrag van

bijsluiter bij de

cannabisconsumen-

producten zitten. Wij

ten door het

coffeeshoponder-

experiment. Ik hoop

nemers zijn

dat die onderzoekers

verantwoordelijk

ook naar veranderin-

voor de training van

gen op de illegale

ons personeel en er

markt gaan kijken.

moet voorlichtings-

Dat is best nog lastig.

materiaal in de

Daar hebben wij zelf

coffeeshops liggen.

vaak ook weinig zicht op. Je ziet die illegale

Preventie

Die laatste twee dingen doen de meeste

dealers eigenlijk alleen tijdens extreme

Als onderdeel van het experiment zijn we ook

collega’s al jaren. We mogen gelukkig zelf

situaties. Bijvoorbeeld toen vorig jaar werd

verplicht om allerlei extra maatregelen te

kiezen bij wie we die trainingen inkopen.

aangekondigd dat de coffeeshops dicht

nemen om te voorkomen dat het cannabis-

zouden gaan als onderdeel van de corona-

gebruik stijgt tijdens het experiment. Bij het

Impact

maatregelen. De straatdealers waren er als de

ministerie zijn ze namelijk doodsbenauwd dat

Al met al wordt het voor alle betrokkenen

kippen bij en kwamen uit alle hoeken en gaten.

het experiment de nieuwsgierigheid van

steeds duidelijker dat dit experiment een

Die maatregel is toen binnen 24 uur weer vlug

mensen prikkelt en dat er daardoor allerlei

enorme operatie is, waarvan van tevoren niet

teruggedraaid. Dat konden de burgemeesters

nieuwe cannabisconsumenten bijkomen.

goed te voorspellen is wat de impact zal zijn.

er niet ook nog bij hebben. Mede daarom

Verschillende politieke partijen hebben daar al

Dit experiment met de gereguleerde teelt is

mochten wij gedurende de hele periode

Kamervragen over gesteld. Zij eisen dat er

immers uniek in de wereld. Er is de overheid

openblijven. Weliswaar alleen als afhaalshop,

preventief aandacht wordt besteed aan de

daarom alles aan gelegen om de experiment-

maar toch. Zo’n tsunami van illegale dealers

gezondheidsschade die het cannabisgebruik

gemeenten uit te rusten met ‘handige’

zou ook kunnen optreden als het aanbod van

en het roken van tabak kunnen veroorzaken.

instrumenten waarmee zij de actuele situatie

legale cannabisproducten niet goed genoeg

Het experiment zou de suggestie kunnen

goed kunnen monitoren. En wij moeten er op

is. De ambtenaren hebben ons beloofd dat

wekken dat cannabis veilig en dus niet

onze beurt voor zorgen dat wij een korte lijn

het experiment pas start als er voldoende

schadelijk voor de gezondheid is, omdat de

met de lokale overheid hebben, zodat wij tijdig

aanbod van goede kwaliteit is. Maar het is mij

overheid de kwaliteit controleert. Dat is

aan de bel kunnen trekken als er iets misgaat

niet duidelijk wie dat gaat beoordelen. Ik hoop

uitdrukkelijk niet de bedoeling. De boodschap

tijdens het experiment. Het worden span-

dat we daar zelf ook een stem in hebben.

moet volgens het ministerie zijn dat het

nende tijden.

Anders gaat het experiment natuurlijk al

experiment is bedoeld om de toelevering van

meteen gigantisch mis.

cannabis uit de criminaliteit te halen. Er

HighLife 47


Column Wil Oomen

Wat verwacht de belastingdienst qua administratie van de coffeeshop? Er is vaak een verschil tussen hetgeen de belastingdienst verwacht van een coffeeshop en wat de coffeeshophouder denkt dat voldoende is aan administratieve verwerking. Een coffeeshophouder gaat er meestal vanuit dat de boekhouder het wel weet en alles bijhoudt, maar de belastingdienst verwacht ook een actieve bijdrage van de ondernemer en niet alleen de boekingen in het grootboek door de boekhouder.

Het grote verschil zit dan vooral in wat

bijgehouden, met bewijs van die kosten en

kasboek worden vergeleken met het

dagelijks bijgehouden, geregistreerd en

de saldi van de dagelijkse kas en hoe die

daadwerkelijk aanwezige geld. Een

bewaard moet worden van de dagelijkse

aansluit met de omzet en de kosten/

functiescheiding is enorm belangrijk. De

inkopen, de dagelijks omzet en de dage-

inkopen en de controle daarop. Daarnaast

controle en registratie van de verschillende

lijkse voorraden. Dit moet dan aansluiten op

moeten de opnames en stortingen ook op

administratieve processen moeten

de kasregistratie, waarin ook naast de

de juiste dag worden geboekt in het

inzichtelijk zijn en volledig worden bewaard.

inkopen en de omzet alle andere kosten die

kasboek. Op basis hiervan kan een kascon-

per kas betaald worden moeten worden

trole plaatsvinden en het saldo van het

48 HighLife

Gebreken in de administratie


Indien bijvoorbeeld niet de gehele kas (dus

omzet gecontroleerd moet worden door

en controleert. Geef aandacht aan de

niet alleen het geld in de kassa maar de

het personeelslid dat de kas afrekent en

dagelijkse controle en zorg dat het

gehele kasgelden inclusief de overgeble-

afsluit op het eind van de dienst. Hij behoort

personeel die de dagelijkse kas opmaakt dit

ven gelden van de voorgaande dagen)

een aansluiting te maken met de begin-

zorgvuldig doet. Zorg dat je de controle

dagelijks wordt geteld, gecontroleerd en

voorraad, de eindvoorraad, de inkopen en

goed vastlegt en dat een jaar later dit

vergeleken met de inkomsten en uitgaven,

de omzet. Dit moet vergeleken worden met

volgbaar is, want de belastingdienst

dan is dit al een groot probleem voor de

het aanwezige kasgeld. De ondernemer (of

controleert altijd veel later en verwacht dat

belastingdienst. Dit kan tot verwerping van

manager) controleert vervolgens die dagaf-

alles duidelijk en uitlegbaar is. Dit blijkt vaak

de administratie leiden. Zoals ik al vaker heb

rekening en vergelijkt dit ook met de

niet zo te zijn. Registratie van de volledige

uitgelegd leidt verwerping van de adminis-

voorraadpositie in de shop en eventueel

administratie met daarin een goede

tratie tot omkering en verzwaring van de

buiten de shop. Daarnaast behoort dit

functiescheiding is voor een coffeeshop-

bewijslast. Dit is enorm belastend voor de

gecontroleerd te worden met de totale kas.

houder enorm belangrijk. Hoe hiermee om

ondernemer, omdat nu de belastingdienst

Ik heb meegemaakt dat de totale kas vele

te gaan? Ons advies is: De administratie

de winst mag schatten en de ondernemer

tonnen bedroeg. Ga dat maar eens elke dag

goed bijhouden en bij problemen des-

overtuigend moet aantonen dat die

controleren. Dat gebeurt dus vaak niet en

noods procederen en druk uitoefenen op

schatting onjuist is. Dit is meestal een

men gaat er dan vanuit, als de omzet van

de belastingdienst en uw adviseurs.

uitzichtloze positie omdat de administratie

elke dag is gecontroleerd, dat dit voldoende

die verzwaarde bewijslast, bewijzen dat de

is en dat het kassaldo daarop aan moet

Conclusie: Weten is één, bewijzen is twee. De

schatting onjuist is, niet aankan.

sluiten. Verdere controle is dan niet nodig

belastingdienst en de rechters zijn niet

aldus veel ondernemers, maar de belasting-

makkelijk te overtuigen, maar het kan wel.

Functiescheiding

dienst en ook de rechters denken daar

Elk gebrek in de administratie kan leiden tot

anders over. Problemen met de Belasting-

verwerping van de administratie.

dienst kunnen weer leiden tot problemen

Oomen fiscaal onderzoek en advies.

Kascontrole en controle van de administra-

met een verlenging van de vergunning.

Mr. Wil Oomen Oomen Administratiekantoor

tie houdt in dat er functiescheiding is en dat de ondernemer niet alles alleen doet, want

Kunnen we hier iets tegen doen?

Ing. Ruud Oomen LLB

dan is misbruik aanwezig, aldus de belas-

Ja, zorg voor een administratiekantoor/

www.oomenfiscaalonderzoek.nl

tingdienst. Dat betekent dat de dagelijkse

accountantskantoor die dit goed begeleidt

www.oomenadministratiekantoor.nl

HighLife 49


Tekst: Mike de Leede

Virtual Laser Keyboard

1

Een handy werkgadget voor wanneer je niet altijd je laptop maar wel een smartphone bij de hand hebt: met dit virtuele toetsenbord kun je altijd en overal met 10 vingers typen. Verbind hem simpel met bluetooth of USB aan je telefoon of tablet. En typen maar! Jij kan dus overal on the go ongestoord werken! Op een, overal goed zichtbaar rood geprojecteerd keyboard. Dit gadget is ook te gebruiken als powerbank. Prijs: € 60. www.megagadgets.nl/virtual-keyboardlaser-toetsenbord.html www.scotch-soda.com/nl/nl/heren/ accessoires

Eeuwenoud Weergadget Ziehier: Het stormglas. Een 18de-eeuwse uitvinding die hielp om het weer te voorspellen. De kristallen in het watermengsel lossen op, vormen sterren of maken het glas troebel al naargelang de luchtvochtigheid. Het geeft een indicatie van naderende storm, sneeuw, mist of dagen met helder weer. Dit opmerkelijke gadget is dan misschien voorbijgestreefd door de huidige wetenschap, het blijft een leuke bezienswaardigheid. En werkt echt. Je kunt het stormglas natuurlijk op je bureau zetten, als decoratief presse-papier. Maar als je het echt wilt gebruiken zoals het bedoeld is, moet je het bij een raam zetten dat afgeschermd is van direct zonlicht. Op die manier zal het aanstormende weersomslagen het best aanvoelen. Verkrijgbaar in de vorm van een druppel (22 centimeter hoog) of wereldbol (19 cm). Materiaal: glas, hout en water met ethanol en chemicaliën (kamfer, salpeter en

Mijn Vingerplant is Lava! Een bijzonder levend gadget: Een Australische Schefflera, geworteld op… lavasteen. Iets wat wij nog niet eerder hadden gezien. Deze steen is ooit door een vulkaan uitgespuwd. In combinatie met vocht blijkt-ie een prima voedingsbodem en leefomgeving voor de Vingerplant. Op easy care basis! Het bakje waar de vulkaanrochel op rust moet gevuld worden met lauw water. Dat is eigenlijk het enige wat je in de gaten moet houden qua onderhoud. Verder moet de plant op een lichte plek, niet in direct zonlicht. Wat ochtend zonnestralen zijn niet erg. Maar hete middagzon moet vermeden worden. Je zal er een hoop liefde voor terug krijgen. Hoogte: 30 centimeter. Prijs: € 23. www.plantje.nl/shop/schefflera-plant-op-lavasteen-lova/

50 HighLife

ammoniumchloride). Prijs: € 30. www.coolgift.com/nl/Storm-Glass


Kekke Fatboy Raket Lampen

Gadgets

De Prêt a Racket van Fatboy is een drietal kekke raketpijlen, vermomd als solar priklampen. Of andersom. Geleverd in een heuse vuurwerkdoos, zijn ze klaar om buitenshuis afgestoken te worden. Gebruik de puntige grondpinpen om ze stevig vast te zetten. Tegen de avond kan het aftellen beginnen en schiet het aangename, warme licht automatisch aan. Met een beetje fantasie herken je in dit originele design speels ontworpen vuurpijlen. Deze buitenlampen laden zich op met zonne-energie. En zijn te herkennen aan hun rode Fatboy lont. Hieraan moet je trekken om ze aan en uit te zetten. Mocht je dat een keer vergeten, geen nood: dit vuurwerk gaan na 6 uur vanzelf uit. Prijs: € 99. www.fundesign.nl/fatboy-pret-a-racket-set-van-3vloerlamp.html

Multifunctionele 4 in 1 Bijl

5

Ben jij als groenminnend outdoortype bezig met een klus in of rondom huis. En wil je het liefst alles bij de hand hebben? Dat

Flower Care Plant Sensor

is mogelijk met deze multifunctionele bijl! Wat dit gadget nou zo multifunctioneel maakt? Hij combineert 4 verschillende soorten gereedschap in 1! Je kunt hem namelijk gebruiken als bijl, als hamer, als koevoet of als klauw. De bijl is voorzien van een veilig rubberen antislip

Deze betaalbare Bluetooth planten sensor monitort zeer nauwkeurig het licht, de temperatuur, de vochtigheid en de hoeveelheid voedingsstoffen van je planten. Wanneer je doordeweeks werkt, kan het er nog wel eens bij inschieten om ook op tijd je planten te verzorgen. Om het makkelijk te maken verschilt dat ook nog eens per plant of gewas. De Xiaomi Plant Sensor vertelt je via een app hoe je je planten beter kunt opkweken, op basis van nauwkeurige gegevens. Via smartphone en Cloud kun je jouw planten iedere dag in beeld houden. De app is zowel beschikbaar op iOS als Android. De Bluetooth monitor kan

handvat voor meer grip tijdens het klussen. Door de veelzijdigheid bespaar je niet alleen de aankoop van drie extra artikelen, maar ben je ook nog eens goed uitgerust voor diverse klussituaties. Onverwoestbaar ijzeren constructie. Prijs: € 11. www.bol.com/nl/p/

6

multifunctionele-bijl4-in-1-keukenbijlhandbijl/9200000086578532

gecombineerd worden met je telefoon waardoor alle informatie ook op smartphone of tablet in de gaten is te houden. De sensor is geschikt voor alle planten. De monitor heeft een giga database met ruim 6.000 verschillende soorten. De monitor werkt op een knoopcelbatterij en heeft een levensduur van ongeveer 1 jaar. Prijs: € 25. www.tuinartikeltotaal.nl/planten-monitor-4-in-1-bluetooth.html

HighLife 51


Door: Redactie HighLife

ARPBNG00

Bio-akoestische transmissies op vinyl met echt wietblad

Het Slam Jam team achter de ArpaBong, waarover wij eerder schreven in het laatste nummer van 2020, heeft een nieuw project op poten gezet. In een oplage van 150 singles werden ‘bioakoestische transmissies’ op de plaat gezet. In het vinyl werd een authentiek wietblad geperst, waarbij de soort en of het een indica of sativa was ook werd vermeld. De oplage van 150 stuks was meteen uitverkocht, maar de muziek is nog via bandcamp te beluisteren. En dat levert een unieke luisterervaring op.

onverbiddelijke pluralisme van flora, orde,

samengesteld uit een vinyl 45rpm plaat, een

Slam Jam: ‘Door middel van een fysieke vorm

luisterstatica en wetenschappelijke

fresnel-lens (een apparaat dat wordt gebruikt

van opname en transmissie - vinyl - beoogt

protocollen evolueren naar een bio-

voor het observeren van planten) en een echt

het object een gehybridiseerd formaat te

akoestische morfologie. Elk item is

cannabisblad. Het object smelt vinylmateriaal

creëren, waarbij geluiden correleren met het

met organische elementen en hun constante

bestaan, de veranderingen en de conformatie

mutatie: bladeren drogen, sommige

van plantenorganismen. Een levend

ondergaan kleurveranderingen, andere niet.

herbarium dat indexeringsgegevens en

Al deze processen zullen de luisterervaring

plantensoorten sublimeert met eufonie. Twee

naar een onverwachte en onherhaalbare

sporen als twee parallelle groeimodi,

natuurlijke staat drijven.’ Net zoals bij hun

versterken natuurlijke systemische

eerste project voegen we hier aan toe, we

omgevingen met harmonische lounging. De

hadden het zelf niet beter kunnen zeggen.

muzikale drager getuigt van meercellige geluidsopslag en naturalistische assonanties.

www.slamjam.com

Levensvormen en bijgevoegde informatie

arpabong.bandcamp.com

versmelten in een sonische mash-up die opnieuw wordt gekoppeld aan het

52 HighLife


Door: Redactie HighLife

Vrouwen spreken zich uit en worden gehoord

Lady Bugs

Nadat Californië in 2016 het recreatieve gebruik van cannabis legaliseerde en begon met het afgeven van licenties voor cannabisbedrijven, grepen ondernemers de mogelijkheden van een nieuwe gelegaliseerde markt met beide handen aan. Ook de ondergrondse pioniers die de industrie hadden opgebouwd, konden nu “legitiem” worden. Filmmaakster Chris J. Russo volgt in de documentaire Lady Bugs zes vrouwen in dit nieuwe wilde groene westen.

Wat begint als een fascinerende kijk op een

zien we hoe de cannabisindustrie in Californië

naar Californië waar ze een wietkwekerij van

diverse groep ondernemende vrouwen,

veranderd is. Sommige van de vrouwen in

haar ex in Humboldt County erfde. Zij

waaronder een LGBTQ-activiste en een

deze documentaire, zoals de ‘Bud Sisters’ Pearl

waarschuwt voor de verregaande regels die

71-jarige zwarte gepensioneerde

Moon en Joyce Centofani uit het roemruchte

lokale autoriteiten voor de legale telers

schooldirectrice, wordt al snel een venster op

Humboldt County, zijn al 40 jaar actief. Felicia

opstellen. Die zijn voor kleine, onafhankelijke

een verontrustend nieuw kruispunt van sociale

Carbajal was erbij toen tijdens de

kwekers moeilijk te volgen, waardoor velen van

ongelijkheid en raciale toegang. De groei van

ontluisterende AIDS-epidemie in de jaren

hen op de rand van de afgrond zijn beland.

grote bedrijven in de branche verdringt de

negentig van de vorige eeuw medicinale

Legale cannabis is geweldig mooi, maar als dat

ambachtelijke onafhankelijke ‘kleintjes’ en

cannabis een uitweg bood voor patiënten.

als consequentie heeft dat kleine wietkwekers

buitensporige bureaucratische regels vanuit de

Chiah Rodriques is een tweede generatie

kopje onder gaan en alleen grote bedrijven

overheid worden niet gelijkelijk toegepast op

kweker in Mendocino County. Zij groeide op

overleven, dan gaat er iets goed mis.

gemarginaliseerde groepen.

als kind in een hippiegemeenschap en herinnert zich dat ze zich moest verstoppen

Lady Bugs

Bud Sisters

als helikopters van de politie over vlogen op

Chris J. Russo

In de ruim anderhalf uur durende

zoek naar de cannabisplanten van de

Paceline Pictures

documentaire, waaraan Russo vier jaar werkte,

commune. Karyn Wagner kwam uit New York

www.ladybugsmovie.com

HighLife 53


54 HighLife


Door: Arjan van Sorge

LOVE SUPREME BLOWEN MAAKT HET VOOR ONSZELF ALTIJD EEN STUKJE BETER De Amsterdamse punkrock/ indie band Love Supreme bracht onlangs hun tweede album uit, Tuesday. Verzonnen en uitgewerkt op dinsdagen, echt zo’n dag waar af en toe een lekkere joint bij past. De vier mannen kennen elkaar best wel heel lang en maken al ruim vijftien jaar samen muziek. Eerder speelden ze in bands als Little Things That Kill, Union Town, State Of Mind en Giant Tiger Hooch. Vooral met die laatste groep hadden ze succes, niet slecht voor een vriendenclubje dat elkaar kende van rondhangen, blowen en skaten in Hilversum.

Tien jaar Als amateur bandje speelden ze toen zo’n zeventig shows per jaar, en dat (afgerond naar boven) iets van tien jaar lang. Dat is veel voor muzikanten die werken en een gezin hebben. Na een zelfgekozen einde en een spetterend vaarwel in Paradiso Amsterdam zijn ze later gereïncarneerd in Love Supreme.

John Coltrane Love Supreme komt van de gelijknamige plaat van jazzsaxofonist John Coltrane, een radicale vernieuwer en levende legende die al vroeg aan zijn eind kwam na een intens muzikaal leven en veel drank en drugs. Beetje vreemde naam voor een punkrock / indie band, maar volgens zanger / gitarist Jeroen Ligter kan “de huidige staat van de maatschappij wel wat love supreme gebruiken - al is het maar van een paar dikke 40ers met een hobby.”

Gas geven Behalve Jeroen Ligter zitten ook Jan Petit, Herman Ypma en Joris van Weasberge in de band. Als bron van inspiratie noemen ze

HighLife 55


Oasis, Jimi Hendrix, Radiohead, Warzone,

Een stukje beter maken

Geen gezeik over geluid

Nick Cave en The Replacements; lekker

De voorkeur gaat bij hen uit naar lichte wiet,

“We rammen al jaren elke dinsdag in studio

veelzijdig qua stijlen. Over hoe ze zelf muziek

op gezette tijden en wanneer het kan. “Altijd

Depandance - gewoon het huis van Herman

maken doen ze heel makkelijk: “Ik heb de

in volle rust na het spelen en opnemen.” Of

- en ik wil even een grote shout-out geven

liedjes en het idee, ga ermee naar Herman,

het invloed heeft op hun muziek of het

voor de huisgenoten van hem, voor het feit dat

die sluit allemaal kabels aan op spullen, Jan

ze in al die jaren nog nooit hebben lopen

hangt z’n bas om en dan geven we apart gas

zeiken dat het geluid zachter moest. Dus

op een instrument en het liedje staat erop!”

huisgenoten van Herman: eeuwige gastenlijst en een glaasje pils als het voor handen is!” Dat

Als Jan lacht

staat nu in ieder geval genoteerd.

“Vervolgens zorgt Herman ervoor dat het klinkt zoals hij het wil hebben en wij er oke

Fuck band, steun tent

mee zijn. Iets is goed als het niet slecht is, en

Naast het uitbrengen van de plaat Tuesday

Jan gaat lachen.” Zo komen ze dan uit bij de

zijn ze bij Love Supreme bezig om een ‘Fuck

tien pakkende liedjes van het Tuesday album,

de Band, Steun de Tent’ initiatief op te zetten.

zo simpel kan het zijn. Het album werd

“Dat gaat via onze vrienden van Sounds

opgenomen op de zolder van de woning van

Haarlem (Likes Vinyl). Shout-out naar Sounds

een van de bandleden in Amsterdam.

en de jongens, we love you! Daarmee gaan we zeven dagen achter elkaar in

Door het dak gaan

Amsterdamse tenten rammen. Iedereen

Als buren hebben ze dan coffeeshop Feels

moet komen want het gaat niet om de

Good (shout-out naar Feels Good!), ook in

muziek maar het gaat om het betuigen van

het rode lampjes district. “We komen

solidariteit met de kleine onafhankelijke

alleen op dinsdag uit ons huis, maar als we

maken van hun muziek? “Soms, wel, niet,

muziekinstellingen die dikke gasten op

naar die coffeeshop kijken kunnen we niet

geen idee maar het maakt het voor onszelf

leeftijd en jonge beginnende bands laten

anders concluderen dan dat er wel meer in

altijd een stukje beter!” Dat het niet altijd lukt

spelen omdat het tof is!”

het leven is.” Dat treft, want zowel Jeroen

is te zien op een van de foto’s, “waar Herman

als de drummer steken weleens een joint

probeert een antwoord te geven op een van

Laagdrempelige plekken

op. “We zijn geen die-hard blowers maar ik

de vragen van Highlife, maar zijn joint kickt

“Er zijn heel veel verschillende tenten waar je

ben wel een blower ook omdat ik anders

net in en hij moet even denken wat hij ook

muziek kan maken in een live setting. Heel

door het dak ga!”

alweer wilde vertellen…”

veel orkesten willen gelijk Lowlands of

56 HighLife


Paradiso, maar als je met een band begint speel je altijd op laagdrempelige plekken waar je vooral vulling bent voor de tent. En waar drie man en een paardenkop kennis maken met jouw muziek, want de overige bezoekers hebben wel wat beters te doen aan de toog!”

Meters maken “Maar één van die drie man en de paardenkop is meestal de uitbater van het café en die is een fan van muziek of gunt jonge en oude mensen wat gezelligheid, dat is tof. Wij spelen al ruim vijftien jaar op plekken als Paradiso maar ook in kleine cafés. Vooral de kleine cafés zijn belangrijk omdat je daar veel opsteekt van het live spelen, publiek blijven betrekken of niet. Maar vooral leer je om voor publiek meters te maken!”

Gouden plaat aan muur “Wij steunen dit soort plekken, want wij zijn van mening dat het daar begint en daar gebeurt. Daarnaast zijn we door de jaren heen goede kennissen van deze plekken geworden. Daarom willen we ze op deze manier laten zien dat we met zijn allen er alles aan moeten doen om die tenten te steunen.

Toffe klik

Daarnaast hopen we de 100 stuks wit vinyl te

“We deden toen ook veel instores om de

kunnen slijten aan iedere gelovige, zodat de

eerste plaat te promoten en zo kwamen we

plaat niet op zolder blijft liggen en ons label

bij Sounds terecht. Het was gelijk gezellig

Sounds Haarlem Likes Vinyl weer een gouden

met die gasten en we hadden een toffe klik!

plaat aan de muur kan hangen!”

Toen Goomah Music uit het oosten onze tweede plaat niet wilde uitbrengen, gingen

Omarmd in het oosten

we shoppen met die muziek. Paul, de

“Onze oude band Giant Tiger Hooch is ooit

eigenaar van Sounds wilde het supergraag

begonnen in een café met het idee simpel

uitbrengen, wij zochten niet meer verder en

blues te rammen voor een avond

de rest is geschiedenis.”

gezelligheid en een glaasje prik. We werden door het oosten des lands omarmd omdat

Mega

blues het daar goed doet, dus we zaten

“Sounds heeft voor ons de Giant Tiger Hooch plaat Panda Panda Panda uitgebracht en die heeft ons geen windeieren gelegd. Er zijn vier persingen verschenen in verschillende kleuren die in de eerste week uitverkocht waren! Dat was mega voor ons. Toen we stopten met Giant Tiger Hooch hebben we een andere band

4 oktober Zaal 100, Amsterdam 5 oktober De Nieuwe Anita, Amsterdam

opgericht en daarvan wilde Paul ook gelijk de plaat uitbrengen. Sindsdien brengt Paul

6 oktober Café Skek, Amsterdam

al onze muziek uit en gaan we nooit meer ergens anders heen omdat het een topgast is, hij het ons gunt en we vrienden voor het opeens bij Goomah Music, een label en

leven zijn en trouw zijn aan de zaak.

boekingskantoor in Zwolle. Door hen gingen

Shout-out naar Paul en de jongens!”

we ineens overal in het hele land naar toe en deden we DWDD en uitverkochte shows in Paradiso - ongelofelijk.”

www.facebook.com/lovesupremenl

7 oktober Café Soundgarden, Amsterdam 8 oktober Maloe Melo, Amsterdam 9 oktober Q Factory, Amsterdam 10 oktober Café Harmonie, Edam

HighLife 57


Door: Rob Tuinstra

Consumption Lounges, Dab Bars of Hospitality Establishments

Opmars van ‘Dutch Style’ coffeeshops in de Verenigde Staten

Las Vegas

Een van Nederlands meeste beroemde culturele en unieke iconen, de oude vertrouwde coffeeshop, maakt op steeds meer plekken haar debuut in de Verenigde Staten. Verschillende steden, waaronder New York en Denver, melden dat ‘Dutch Style’ coffeeshops in een bepaalde vorm zullen worden toegestaan. In San Francisco of Las Vegas vind je ze al. Een korte introductie. Denver

verder. Nadere regels worden op dit moment

verwachtingen zijn hoog en dat is niet zonder

In Denver, de hoofdstad van Colorado, gaan ze

verder uitgewerkt om het consumeren van

reden, want New York wil ook werk maken van

‘hospitality establishments’ heten, maakte

cannabis in speciale ruimtes zo snel mogelijk

‘consumption lounges’. De overige regels

burgemeester Michael Hancock in april

te realiseren. Denver telt ongeveer 700.000

rond legale wiet liegen er niet om.

bekend. Op dit moment zijn er al enkele

inwoners en er zijn inmiddels 205 cannabis

+ Vanaf 21 jaar en ouder mag je tot 85 gram

lounges waar bezoekers cannabis kunnen

dispensaries in de stad.

consumeren, maar deze opereren in een grijs gebied. Wel zijn er besloten clubs waar leden

New York

terecht kunnen, zeg maar het Spaanse Social

New York was de 17e staat die onlangs

Club model. Maar nu wil de stad een stap

recreatieve cannabis legaliseerde. De

58 HighLife

cannabis op zak hebben + Vanaf 21 jaar en ouder mag je 24 gram geconcentreerde cannabisolie in bezit hebben + In de toekomst zou je zelfs rond de twee kilo


The Cannabis Cafe is een unieke locatie in Los

cannabis in huis mogen hebben!

Angeles. Of beter gezegd, West Hollywood,

+ Rond 2023 is het mogelijk om drie volwassen planten en tegelijkertijd drie

dat dan wel midden in L.A. ligt, maar nog

jonge planten op te kweken. In een

steeds een kleine onafhankelijke gemeente

huishouden met meerdere personen is dat

is. West Hollywood is altijd een baken van

respectievelijk zes en zes.

progressiviteit geweest, geen wonder dat je hier dit unieke Cannabis Cafe kunt vinden.

+ Er komen ‘Consumption Lounges’ waar mensen kunnen blowen. Dit heeft deels te

Uiteraard is het full range Amerikaanse

maken met de strenge anti-tabak

aanbod te krijgen, van pre-rolls tot potente toppen, van bongs tot vapes, van dabs tot alle

wetgeving in New York. + Veroordelingen voor cannabis gerelateerde

Ann Harbor

wetsovertredingen zullen worden geschrapt.

Lounge’ die in Ann Harbor, Michigan gepland is. Holistic Industries, die via de cannabis

Las Vegas

dispensary Liberty Provisioning Center legale

Welkom in The Tasting Room van de NUWU

cannabis verkoopt, verklaart via een

Cannabis Marketplace Las Vegas, de eerste en

woordvoerder: “We zijn verheugd om

enige Cannabis Tasting Room in Nevada. Zo

Michigan’s eerste lounge voor

worden bezoekers verwelkomd. In de

cannabisconsumptie naar Ann Arbor te

feesthoofdstad van de VS kun je nu al terecht

brengen en een unieke ervaring te creëren

in een unieke ambiance (Mike Tyson ging je

voor de vele mensen die het erover eens zijn

voor) om vele tientallen soorten cannabis op

dat het leven beter is met cannabis. Door een

alle mogelijke wijzen consumeren. NUWU:

veilige, aangewezen ruimte voor consumptie

‘Het is een plek waar je kunt socializen met

te bieden, helpen we enkele van de mogelijke

cannabiskenners van over de hele wereld. We

obstakels weg te nemen waarmee

bieden verschillende opties voor

cannabispatiënten en klanten worden

cannabisconsumptie, zoals pijpen, bongs,

geconfronteerd nadat ze producten hebben

dab-rigs en andere consumptieapparaten.’

gekocht en deze willen consumeren.”

Lokale politici willen een stap verder en

Kortom, dit is meer de aloude hippie-vibe.

Los Angeles

San Francisco

meerdere plaatsen openen waar cannabis kan worden geconsumeerd. ‘Las Vegas kan niet

San Francisco / Los Angeles

zonder toeristen, en we begroeten ook

Moe Greens in San Francisco opende de

mogelijke extracties die je kunt bedenken.

liefhebbers van cannabis met onze

deuren in 2016 en het pand heeft een aantal

Cannabis connaisseurs voelen zich hier in een

kenmerkende gastvrijheid’, aldus een van de

speciale ruimtes voor consumptie van

snoepwinkel. En, goed nieuws, ook als toerist

politieke vertegenwoordigers van The Sin City.

cannabis. Zo is er een dab-bar, een smoking

kun je hier gewoon terecht!

lounge en een privéruimte genaamd ‘The

Ann Harbor, Michigan

High Roller where you can roll up, light up and

Tips: Cash = King + ID

Van een heel andere orde is de ‘Consumption

smoke. En dit alles in prachtige Art Deco stijl.

Een aantal tips als je deze of andere cannabislocaties in de VS wil bezoeken: 1 – Cash = King. Neem contant geld mee. Totdat de Safe Banking Act, die regelt dat de cannabisindustrie net zo makkelijk zaken kan doen via banken als bijvoorbeeld de farmaceutische of alcoholindustrie, is aangenomen moet je bij cannabis dispensaries veelal contant betalen. Dat is voor de USA erg vreemd, want bijna overal betaal je daar met een credit card. Wel hebben de meeste cannabis dispensaries noodgedwongen een ATM in huis. 2 – Bring ID. Neem je paspoort mee. Zonder ID kom je meestal niet eens een cannabis dispensary in. Of een bar waar alcohol wordt verkocht. Legitimatie is altijd verplicht. Geen zorgen. Je wordt verder niet geregistreerd. Ik heb al meermalen mijn paspoort in Californië bij cannabis dispensaries laten zien en ze laten

Las Vegas

me nog steeds binnen bij de grenscontrole.

HighLife 59


HighLife Cup powered by

2020

Coffeeshop The Corner Spaarndammerdijk 9 1013 ZM Amsterdam 2e prijs Sativa Jack Herer

Coffeeshop Easy Going Hoenderstraat 8 6211 EM Maastricht

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstr. 210 2518 BR Den Haag

3e prijs Autoflowers Trainwreck Auto

1e prijs Haze Hydro White Amnesia 1e prijs Autoflowers OG Spaceghost 2e prijs Haze Bio Black Amnesia 2e prijs Indica Brazilian Amazonia 3e prijs Hybriden Bio Cookie Cees Highlife Cup Winnaar 2020 Haze Hydro White Amnesia

Coffeeshop Mississippi Maasboulevard 11 6211 HS Maastricht 2e prijs Kush soorten Mimosa

Coffeeshop Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen 1e prijs Skunk soorten Snowball 1e prijs Outdoor soorten Outdoor Kush 3e prijs Nederhasj Critical

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 3e prijs Sativa Santa Maria 3e prijs Outdoor soorten Purple 3e prijs Haze Hydro Sour Amnesia

Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag Den Haag 1e prijs Hybriden Hydro AK-47 Power Plant 1e prijs Hybriden Bio Tangie Biscotti 1e prijs Kush soorten Gelatti OG

Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hasj import Pineapple 2e prijs Outdoor soorten Purple Haze

Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.com 3e prijs Skunk soorten Legendary OG Punch


Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs CBD soorten CBD Orange Punch

Greenhouse Secret Farmers Elandstraat 18 2513 GR Den Haag 1e prijs Indica God’s Gift 2e prijs Hybriden Bio Dream’s Gold 2e prijs Hybriden Hydro God’s Gift 2e prijs Skunk soorten Mimosa

Growers Choice www.growerschoice.nl

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 2e prijs Hasj import Choco 2e prijs Nederhasj Jelly 2e prijs Extracties Moon Rocks 3e prijs Hybriden Hydro AK-47

Coffeeshop ’t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn

1e prijs Amerikaanse soorten Bruce Banner 2e prijs Autoflowers Real Amnesia Auto 2e prijs CBD soorten Charlotte’s Dream

1e prijs Sativa Jack Herer 1e prijs Nederhasj Cream Kush 3e prijs Hasj import Hia 3e prijs Extracties Moon Rocks Coffeeshop Cool Running Brusselsestraat 35 6211 PB Maastricht 3e prijs Amerikaanse soorten Marula

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht 3e prijs Indica Somari Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam

Coffeeshop Missouri Hoogbrugstraat 31-1 6221 CN Maastricht 3e prijs Haze Bio AMG Skunk Zwartbroekstraat 29 6041 JL Roermond 2e prijs Amerikaanse soorten Captain’s Cake

1e prijs Extracties Relax Balls 1e prijs Haze Bio Bio Haze 2e prijs Haze Hydro Zilver Haze 3e prijs Kush soorten Amazon Kush 3e prijs CBD soorten King Relax CBD Highlife Hasj Cup Winnaar 2020 Extracties Relax Balls


Logboek VOC juni – juli 2021 Toeslagenaffaire heeft veel gemeen met Hollandse Hennepoorlog

Eindelijk aandacht van grote media voor Damocles waanzin Jarenlang hadden de grote media nauwelijks aandacht voor de misstanden van de Hollandse Hennepoorlog en de draconische Damocles wetgeving. Daar lijkt nu eindelijk verandering te komen. Het VOC probeert dat momentum zo goed mogelijk te benutten én de ruimte te gebruiken die de formatie van het nieuwe kabinet geeft.

Het RTL journaal van half acht opende op 13

Toeslagenaffaire en de roep om een

best ingevoerde politieke journalisten van

mei met nieuws op basis van eigen

nieuwe bestuurscultuur en een minder dik

Nederland, schreef hier in zijn NRC rubriek

onderzoek: ‘Burgemeesters te hard in

en dichtgetimmerd regeerakkoord bieden

Haagse Invloeden van 22 mei over: ‘Het

antidrugsbeleid, onschuldige burgers uit

extra kansen. Tom-Jan Meeus, een van de

verlangen naar een dun regeerakkoord en

huis gezet’. Op de website staat er een kort zinnetje boven: ‘Strijd tegen drugs doorgeslagen’. De ombudsmannen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag verklaarden tegen RTL Nieuws dat burgers in de kou komen te staan door hard antidrugsbeleid van burgemeesters. RTL Nieuws: ‘Wanneer in een woning drugs wordt gevonden, mag een burgemeester dat pand sluiten. Maar te vaak zijn onschuldige burgers en vaak ook kinderen de dupe van dit beleid.’ Zou het door de Toeslagenaffaire komen dat journalisten nu wél door krijgen dat de strijd tegen drugs, en vooral tegen cannabis, is doorgeslagen? Dat de menselijk maat uit beeld is geraakt na decennia repressief beleid onder war on drugs fanaten als Ivo Opstelten, Piet-Hein Donner, Ernst Hirsch Ballin en ook Ferd Grapperhaus? Het heeft er alle schijn van. Het VOC is de laatste weken benaderd door diverse journalisten, die bezig waren met de uitwassen van de wet Damocles, de huisuitzettingen van thuistelers en andere wantoestanden waar wij al sinds onze oprichting in 2009 aandacht voor vragen.

De aanhouder wint De aanhouder wint, zo blijkt eens te meer. Maar aandacht in de media is natuurlijk niet voldoende; de politiek moet om. Tijdens de formatie van een nieuw kabinet is er altijd meer ruimte voor verandering en doorbraken. De terechte verontwaardiging over de

62 HighLife


meer dualisme: het zijn tot nu toe de

dat rond Prinsjesdag uit moet komen. Mooi

winnende principes van de kabinetsforma-

op tijd voor het buitenseizoen hebben alle

tie. Maar waar je politici minder over hoort:

VOC Patrons per post een aantal fijne zaden

het zijn ook winnende omstandigheden

ontvangen en stickers van het VOC, onze

voor Haagse lobbyisten. Hoe minder

campagne Veilgthuiskweken.nl en De

coalitiepartners vastleggen, hoe meer

Gouden Gieter. Wil jij ook Patron worden en

verschillen van mening zij in de debatten

de stichting VOC steunen met een kleine

uitvechten, des te groter de kans voor

maandelijkse bijdrage? Dat kan al voor vijf

lobbyisten om de uitkomst te beïnvloeden.

euro per maand, via https://www.patreon.

Wat voor de één cruciale principes zijn, is

com/vocnederland.

voor de ander een groeimarkt.’

Belgische vrienden er van profiteren. Een van hen maakt sinds kort een interessante

België

podcast, CannabisKenner, te beluisteren via

Vrije kwestie

Naar aanleiding van een noodkreet uit

Open Spotify. Van harte aanbevolen.

Niet voor niets heeft de VOC lobbywerk-

België heeft VOC-voorzitter Derrick

Nog een tip tenslotte: de beste interviews

groep altijd ingezet op het bestempelen

Bergman een ‘oproep aan Belgische

van de CannaStemBus tour zijn als aparte

van cannabis tot een zogenaamde vrije

smoorders’ gedaan in zijn wekelijkse

video’s terug te kijken op het VOC YouTube

kwestie, waarover in het regeerakkoord

CNNBS column. Hij citeert daarin uit de

kanaal, zonder onderbrekingen in het

niets wordt vastgelegd. Dat doen we ook

noodkreet: ‘Het is in België echt nodig om

geluid, zoals in de live streams. Gaat dat

tijdens deze formatie. Internationaal blijft

het cannabisdebat zo snel mogelijk op

zien en abonneer je: https://www.youtube.

de wind de goede kant op waaien en aan

gang te trekken… Geen enkele partij heeft

com/user/vocnederland.

AGENDA Maandelijkse openbare VOC vergadering Zie www.voc-nederland.org/agenda

21 juni Rechtbank Leeuwarden doet uitspraak in de zaak ‘Dossier Edelhert’/ Suver Nuver.

14 augustus Hanfparade, Berlijn

26-27 augustus International Cannabis Business Conference, Berlijn, Duitsland kracht winnen. De legalisering van cannabis

dit als hoofdthema en dat is een gemiste

in New York is in dat verband een enorme

kans. Ik heb zelf al eens geprobeerd om op

mijlpaal, waarvan de mondiale invloed

eigen houtje bij een paar partijen dit aan te

bijna niet te overschatten is. We zitten echt

kaarten, maar ik kreeg weinig reactie terug.

in de nadagen van het wereldwijde

Er moet in België dus ook een initiatief

OVER HET

cannabisverbod. De speerpunten van het

komen zoals het VOC in Nederland. Het

Het Verbond voor Opheffing van

VOC: een onmiddellijk einde aan huisuit-

probleem is dat ik niet weet hoe ik die

het Cannabisverbod (VOC) is een

zettingen vanwege thuisteelt voor eigen

cannabisliefhebbers bij elkaar kan krijgen…’

onafhankelijke, niet-commerciële

consumptie en een zo snelle en soepel

Met de Belgen die op de oproep hebben

stichting, die sinds 2009 strijdt voor

mogelijke overgang naar volledige

gereageerd is een eerste Discord overleg

fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief

legalisering van cannabis in Nederland.

georganiseerd, dat moet leiden tot een

het recht op thuisteelt.

Twee werkgroepen zijn druk bezig met de

fysieke bijeenkomst, waarschijnlijk in Gent.

thema’s cannabis en verkeer en de

Na twaalf jaar ploeteren is er binnen het

MEER INFO

misstanden rond de speekseltest en met de

VOC veel kennis over actiemethoden,

www.voc-nederland.org

Damocles problematiek. Hun input

lobbytechnieken, manieren om media te

Twitter/Instagram: @vocnederland

gebruiken we in een nieuw VOC bidbook,

betrekken enz. Hopelijk kunnen onze

VOC

HighLife 63


Parijs 2015

64 HighLife


Door: Peter van Sparrentak

James Reka Mooie reuzenpuzzels James Reka uit Berlijn heeft naam gemaakt met zijn abstracte puzzelstijl. Hij verkoopt zijn schilderijen in galeries, maar reist ook als straatkunstenaar over de wereld. In de Oekraïne kreeg hij zelfs de opdracht om legaal een trein te beschilderen.

Sinds wanneer maak je al grote muurschilderingen? Ik ben rond 2000 met graffiti begonnen. Ik groeide op met skateboarden en de hiphopcultuur eromheen. Samen met een clubje vrienden ging ik op stap en spoot tags, letters en cartoonkarakters, dieren, monsters. Mijn eerste grote muurschildering maakte ik in 2009 in Tokio. Die was twee etages hoog en ik werkte met een hoge ladder. Dat was een hele klus. Pas later ben ik een lift gaan gebruiken, wat een stuk praktischer is.

Wat is de meest recente die je hebt gedaan? Ik ben nu op Malta, waar ik een verlaten gebouw heb beschilderd. Dat is de nieuwste die ik op sociale media heb gepost. Ik blijf hier drie maanden en zie het als een tijdelijke inspiratieplek. Ik maak nieuwe schilderijen

Kiev 2016, Mother Daughter

voor een komende expositie.

Waarom schilder je ook in verlaten gebouwen?

Duitsland. Sinds ik hier woon, heb ik zeker vijftig van die schilderingen gemaakt.

Heb je ondanks corona vorig jaar nog muren gedaan? Ja, in november heb ik nog een oude waterto-

Ik doe aan urban exploring. Ik ga erheen, maak

Je bent van oorsprong grafisch ontwerper?

ren beschilderd in Bad Vilbel bij Frankfurt. Dat

na het vallen van de muur veel leeg komen te staan. Behalve dat ik mijn kunst in deze

Ja, ik heb een opleiding grafisch ontwerpen

gesproken reis ik de helft van het jaar, maar

plekken achter laat, hou ik van de hele ervaring

gedaan en doe opdrachten voor bedrijven.

buitenlandse uitnodigingen gaan nu niet door.

om er te zijn. Het is voor mij opwindender dan

Verder maak ik schilderijen die ik verkoop op

Dus heb ik me gefocust op mijn studiowerk en

een legale schildering op een groot gebouw.

exposities. Omdat mijn werk populairder is

ontwerpopdrachten.

Ik doe het voor mezelf en word er niet voor

geworden, kan ik me meer richten op mijn

betaald. Het sluit meer aan bij het originele

eigen werk dan vijftien jaar geleden. De helft

Hoe lang woon je al in Berlijn?

idee, toen ik met graffiti begon. Ik ga nog een

van wat ik doe zijn grote muurschilderingen.

Acht jaar. Ik ben van Australië naar Duitsland

boek uitbrengen over de verlaten gebouwen

Ik word uitgenodigd op festivals, maar ook

verhuisd voor mijn werk. Geografisch is het

die ik heb beschilderd in Oost-Berlijn en

door eigenaren van een gebouw.

gunstiger en ik hou van de manier van leven in

foto’s en documenteer de locaties. In Berlijn is

was voor het Wall Story Town-festival. Normaal

HighLife 65


Trein in Kiev 2016

Jacksonville, Florida 2016

66 HighLife


moeder natuur. Verder gebruik ik veel

onderwerp immigratie, dat toen al actueel

symbolen, zoals in bepaalde religieuze kunst.

was. New York was een van de weinige

Dat helpt om een verhaal te vertellen.

Amerikaanse steden waar vluchtelingen welkom waren. Je ziet een huis en een deur,

In Kiev schilderde je twee enorme flatgebouwen.

maar ook twee handen die de vorm van een

Ik reed daar met de organisator in de auto rond

zoals bij het planten van een zaadje. Er zitten

langs verschillende locaties, en kon zelf kiezen

meerdere beelden in.

hart maken. De handen steken naar de grond,

welke ik wilde. Het zijn twee muren die op elkaar aansluiten, als je er van een afstand naar kijkt. Ze heten Mother Daughter en beelden de liefde tussen moeder en dochter uit. Ik liet me inspireren door het grote ijzeren

Home, Manhattan, New York 2015

standbeeld in de stad, in Sovjetstijl, van

Europa. Uiteindelijk ga ik misschien weer

een vrouw die een

verhuizen. Ik ga niet terug naar Australië, al

schild en zwaard

vind ik het een mooi land. Misschien naar

omhoog houdt. Deze

Portugal, omdat ik surf en je daar grote

trip naar de Oekraïne

golven hebt.

was een bijzondere ervaring. Ik was nog nooit

Shoreditch, Londen 2016

in dit deel van de wereld geweest.

Zijn veel van je muurschilderingen nog te zien?

Je schildert als een puzzel, met verschillende stukken en verborgen beelden.

Je hebt in Kiev ook, legaal, een trein beschilderd. Heel apart.

ken, zijn er nog steeds. Ik heb honderden

Sinds ik in Berlijn woon is mijn stijl compleet

Ja, een jaar later vroeg de organisator me

negentig procent weg is. Dat hoort bij street

veranderd. Ik heb een meer abstracte stijl dan

terug. Hoewel ik nooit treinen heb bespoten,

art. Gebouwen worden gesloopt en muren

daarvoor. Dat is zo natuurlijk gegroeid. Ik voeg

zijn ze een belangrijk onderdeel in de

allerlei vormen samen. Ik hou ervan als kijkers

graffitiscene. Om zoiets zelf in opdracht te

een eigen interpretatie aan de schildering

mogen doen, had ik nooit voor mogelijk

geven. Als ik exposeer, vraag ik mensen

gehouden. Het waren vijf wagons, dus tien

weleens wat ze in een schilderij zien. En dat is

zijkanten. Ik ben er twee weken mee bezig

altijd anders dan wat ik ermee heb bedoeld.

geweest. Het is het mooiste dat ik tot nu toe

Nee, maar de grote die we hebben bespromuren beschilderd, maar ik denk dat

gedaan heb. Toen ik er was, vroeg een

Als je wordt uitgenodigd voor een street art-festival, krijg je dan een bepaald thema?

bouwbedrijf me voor nog iets anders: het

Soms wel, maar ik heb veel vrijheid om te

veel reacties van mensen die zoiets nog nooit

doen wat ik wil. Ze hebben me al uitgekozen

hadden gezien.

bespuiten van een cementwagen. Ik dacht, wow, dat is een ronddraaiende wand. Ik kreeg

om wat ik maak. Maar ik wil ook iets achterla-

Cementwagen Kiev 2016 beklad. Maar grote muren worden niet

hebben. Als ze er voorbij lopen, op weg naar

Zijn er kunstenaars die je inspireren?

de supermarkt of hun werk. Ik haal vaak

Ik hou van surrealistische kunst, maar ook van

overgeschilderd. In de wijk Shoreditch in

inspiratie uit de omgeving of de historie van

bijvoorbeeld Matisse. En ik laat me inspireren

Londen heb ik een muur al drie keer bespo-

de locatie.

door tribal art en oude culturen, zoals de

ten, voor het laatst in 2016. Ik liet me toen

Mayacultuur en Egyptische kunst.

inspireren door de Brexit. Het is op een mooie

ten, waar de mensen die er wonen iets aan

Zijn er beelden die je vaker gebruikt?

zomaar door een andere kunstenaar

plek die veel bezoekers trekt, en die wil ik graag behouden. Hij is nu aan de onderkant

Natuurlijke elementen, zoals bloemen,

In New York beschilderde je een deur. Waar was dat?

planten en dieren. En ik schilder graag

Op Lafayette Street 214, een bekend gebouw

weer een keer een ander beeld geven.

vrouwen omdat ze mooie vormen hebben.

in Manhattan. Hoewel ik zelden politieke

Ze beelden de mens in het algemeen uit, of

thema’s heb, wilde ik iets doen met het

beklad. Misschien kan ik hem binnenkort

http://rekaone.com

HighLife 67


GAMES

OUTRIDERS Brute gevechten in een duister sci-fi-universum Outriders Day One Edition is een co-op RPG shooter voor een tot drie spelers die zich afspeelt in een duister sci-fi-universum. Je creëert je eigen Outrider en je trekt over een vijandige planeet. Gedreven door een rijk verhaal dat zich uitstrekt over een gevarieerde wereld, trek je vanuit de sloppenwijken van de First City door bossen, bergen en woestijnen op zoek naar de bron van een mysterieus signaal. + De diepgang en aanpassingsmogelijkheden van een RPG

+ De intensiteit van een shooter Tijdens de brute en bloederige gevechten

Outriders combineert hectische vuurge-

van Outriders kunnen spelers hectische

vechten met diepgaande RPG-systemen

gunplay combineren met speciale krachten

voor een echte hybride van beide genres.

en diepgaande RPG-systemen voor een ware

Tijdens je reis zal je steeds sterker worden

mengvorm van genres. Dankzij drop-in

door je Outriders te upgraden met talloze

drop-out co-op kun je niet alleen in je eentje

guns en uitrustingsonderdelen.

maar ook met één of twee vrienden spelen om samen de gruwelen van een hyper-ge-

+ Klasses en krachten

ëvolueerde planeet te overwinnen.

Kies één van de vier unieke klasses om je eigen Outrider te creëren en pas hem aan om

+ Gratis voor X-Box Game Pass Ultimate

je vijanden vakkundig uit te roeien. Elke klasse

X box Gamers met een abonnement op de

biedt zijn eigen, vernietigende arsenaal aan

Game Passa Ultimate kunnen deze game

speciale eigenschappen en strategische

gratis spelen.

mogelijkheden. Speel als een Outrider, de voorhoede van de 500.000 kolonisten op Enoch. Je bent op Enoch want de aarde is uitgeput geraakt. Door natuurlijke rampen en niet in de laatste plaats de mens zijn alle natuurlijke hulpbronnen uitgeput. Aangetast door mysterieuze stormen groeit je kracht terwijl je Enoch steeds verder verkent. Op zoek naar de bron van een mysterieus signaal beleef je een duistere en wanhopige reis over een onherbergzame planeet.

68 HighLife


Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Upstairs Beekstraat 109 6811 DZ Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

SMOKE ROOM AANWEZIG

Coffeeshop 't Bunkertje Laan v.d. Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn Tel.: 0031-55-5423234

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam


Na jaren hard werken met een klein en toegewijd redactieteam presenteert het Hash Marihuana & Hemp Museum met trots Weed of Wonder. Dit boek neemt je aan hand van de collectie van museumdirecteur Ben Dronkers mee naar het verleden, het heden en de toekomst van cannabis. Onmisbaar in de groene boekenkast van de liefhebber, maar ook uitermate geschikt om je tante mee te vertellen over de vele toepassingen van het ‘weed of wonder’. Het boek laat de lezer ontdekken waarom cannabis een plaats heeft in de geschiedenis van iedereen. Wat in 2017 begon als een idee voor een

museum gaf me de opdracht om in dertien

werkt hij ook aan High Cuisine, een recep-

bescheiden opgezette museumgids,

hoofdstukken een verhaal over de plant te

tenboek met cannabis cocktails.

groeide uit tot een 288 pagina’s tellend

schrijven dat zowel boeiend is voor de

standaardwerk over de plant. Honderden

Italiaanse blowende toerist, als de serieuze

Molens en wiet

afbeeldingen in combinatie met verdie-

fan van hennepgeschiedenis. Dat heeft me

Al decennia maakt hij verhalen met

pende teksten belichten de hoogte- en

menig uurtje zweten gekost op mijn zolder.”

fotograaf en filmmaker Floris Leeuwenberg

dieptepunten uit de wereldwijde cannabis-

Marshall is een oude bekende uit de

(NL, 1967). Floris publiceerde zijn werk onder

geschiedenis. Van eeuwenoud medicinaal

cannabiswereld, die in zijn teksten een

meer in The New York Times, Marie Claire,

gebruik tot de demonisering, van de

toegankelijke tone of voice combineert met

National Geographic, Rolling Stone, Elle en

ecologische potentie van duurzame hennep

een degelijke inhoud. Hij studeerde Human

Wired. Floris was betrokken als artistiek

tot het verhaal achter de Nederlandse

Sciences en Journalistiek aan Oxford

adviseur en in het boek staan tientallen

coffeeshops: ontdek het allemaal. Weed of

University, en rookte zijn eerste joint bij het

foto’s uit zijn persoonlijke archief, want hij

Wonder is een boek voor geschiedenislief-

afscheidsconcert van Led Zeppelin. Jules

volgt alles rondom de plant al decennia.

hebbers, ter introductie op de plant, maar

verhuisde in 1989 naar Amsterdam, vanwaar

Voor Floris begon het allemaal met een

ook voor doorgewinterde cannabis fans.

hij onder meer schreef voor The Guardian,

inmiddels iconische foto. In 1990 legde hij

i-D en Wired. In de jaren 2000 was hij

zijn toenmalige geliefde vast met een flinke

Zweten

redacteur van cannabisblad Soft Secrets en

joint aan de lippen en een mand vol wiet in

Juist dat laatste was een flinke uitdaging

later medeoprichter van de Psychedelic

de handen. Op de achtergrond staan de

voor auteur Jules Marshall (GB, 1962): “Het

Society of the Netherlands. Momenteel

molens van Kinderdijk. De foto ging de

70 HighLife


wereld over en verscheen op de covers van diverse tijdschriften en kranten. Het was een oer-Hollands beeld (molens en klederdracht) met een oer-Hollands product (binnen geteelde wiet), gemaakt in een tijd waarin het Nederlandse softdrugsklimaat een stuk aangenamer was dan tegenwoordig. Het is een foto die een boeiend verhaal vertelt over de meer recente Nederlandse cannabisgeschiedenis, en daarom zeker ook een plek verdient in het boek.

Cannabis in 2050 Tijdens de vier jaar dat het museum met hen werkte aan het boek is een hoop veranderd op cannabisgebied en het was een uitdaging die nieuwe ontwikkelingen bij te houden. In het laatste hoofdstuk schept Jules een toekomstbeeld van cannabis in

Deze iconische foto ging in 1990 de wereld over (Copyright Floris Leeuwenberg)

2050 op basis van wat er nu allemaal gebeurt. We zagen de

vercommercialisering van de industrie. Om

Weed of Wonder.

legaliseringsgolf in Amerika, hoe Amster-

up-to-date te blijven was een bijna

Explore the World of Cannabis Through the

dam zijn voortrekkersrol als baken van

onmogelijke taak voor Jules, maar hij

Collection of Ben Dronkers and the Hash

tolerantie definitief verloor. De CBD-markt

leverde een bewonderenswaardige

Marihuana & Hemp Museum

is ontploft, en industriële hennep brak door,

prestatie. Dat deed hij mede door een sterk

mede dankzij het pionierswerk van het

historisch verhaal neer te zetten, waarmee

Door Jules Marshall (auteur), Floris Leeuwen-

Nederlandse bedrijf HempFlax. Cannabis

we beter kunnen begrijpen hoe de huidige

berg (Creative director en fotografie), en

schudde zijn stoner/hippie imago geleide-

positie van de plant internationaal is

Gerbrand Korevaar (Hoofdredacteur).

lijk van zich af en het wordt steeds meer een

ontstaan. Dat vond Cannabis onderzoeker

Redactie: Robert C. Clarke, Scarlet Palmer,

lifestyle product. Maar er was ook de

Robert Clarke ook: “This thoroughly

Ken Tarant. Ontwerp: Marcus Alkemade.

keerzijde: het grote geld neemt het over.

researched and well-written tome presents

Oldschool cannabisactivisten zien lijdzaam

a myriad of fascinating facts that will prove

Verkoopprijs € 49,50, verkrijgbaar in twee

toe hoe het belang van het geld het belang

useful to all who enjoy it and wish to further

uitvoeringen (paars of groen)

van de plant volledig overschaduwt. De

the Cannabis cause.”

via www.weedofwonder.nl

HighLife 71


Door: Karel Michiels

Er beweegt iets in België Er beweegt iets in België. Niet in de politiek, daar blijft cannabis van links tot rechts een taboe, en ook niet in de mainstream media. Maar in het echte leven laten steeds meer mensen hun stem horen, met podcasts, filmpjes en openlijke steunbetuigingen op de sociale media.

Misschien geven sommigen gehoor aan de

politiek) betrof. Zo hoeven we er weer even

boek te komen praten. Een regisseur werkt

oproep van VOC-boegbeeld Derrick

niet meer over te praten. En val ons alstublieft

aan een zesdelige documentaire rond

Bergman ‘aan Belgische smoorders’ op de

niet lastig met dat gezeur over mediwiet. We

mediwiet en vroeg me om het script te

site van CNNBS (18 mei 2021). ‘België is een

hebben toch al die neusspray goedgekeurd?

helpen schrijven. Daan Staes is de man achter

van de wetgeving af te tasten, als social club,

Je zou om minder de moed verliezen, laat

de nieuwe podcast Cannabiskenners, die

en werd daar telkens weer voor vervolgd, tot

staan dat je je nek nog zou uitsteken. En toch

gewoon op Spotify staat. Professioneel

drie keer toe. Het enige resultaat was dat de

zie ik de laatste maanden veel positieve

gemaakt, uitstekend geresearcht en met zeer

initiatiefnemers geheel ontmoedigd en

signalen dat er toch weer van alles leeft. Een

interessante gesprekspartners (om mezelf

financieel geruïneerd achterbleven.

zielsgenoot van amper twintig nodigde me

niet te vernoemen). Ik werd zelfs gevraagd

Opdracht volbracht, wat het gerecht (en de

uit om in zijn radioshow twee uur over mijn

voor een interview met het magazine van De

achterlijk land’ titelt Bergman, en hij heeft natuurlijk gelijk, toch als het over cannabis gaat. Over andere maatschappelijke thema’s ga ik mij hier niet uitspreken, maar op mijn tijdlijn van Facebook zie ik wel dat steeds meer mensen de uitspraak ook in het algemeen voor waar aannemen. ‘Het is tijd voor actie, godvermiljaardenondeju!’: met die strijdkreet sluit Bergman af. In België dient zich voorlopig niemand aan met dezelfde daadkracht als hij, of de in dit artikel terecht geëerde Joep Oomen. In de jaren ‘90 hadden we Denise Aerts en haar BCCB (Belgische Cannabis Consumentenbond). Dichter bij goed georganiseerd verzet zijn we nooit gekomen, er was toen zelfs sprake van een politieke partij. Maar de repressie was ongenadig, en Denise en haar getrouwen keerden de legaliseringsbeweging gedesillusioneerd de rug toe.

Positieve signalen In de jaren van het feitelijke gedoogbeleid (2003-2014) voelde weinigen zich geroepen om de strijd voort te zetten. We werden grotendeels met rust gelaten, zelfs op de festivals en in de concertzalen. Alleen Trekt Uw Plant (leve Joep!) probeerde de grenzen

72 HighLife


Sleutel, de organisatie die al sinds de jaren ‘70

die ingepeperde angst plaatsmaakt voor

Cannabis is ook business, laten we daar niet

hulp biedt aan mensen met drugproblemen.

openheid en begrip maar het debat zal in elk

flauw over doen. Ik noem het cannabusiness.

Ook daar is duidelijk een mentaliteitsveran-

geval niet meer stilvallen. En op mijn eigen

dering aan de gang.

cannabisberichten komen steeds meer likes,

Fake news

van mensen die zich dan toch een heel klein

Ja, er beweegt iets in België. Niet dat de

beetje durven outen.

legalisering van cannabis nabij is. Wat dat

Smart on Drugs De meeste Facebookpagina’s over cannabis

betreft heeft mijn eertijdse optimisme al lang

zijn jammer genoeg maar een kort leven

Nieuwe CBD-shops

de baan moeten ruimen voor realisme. Ik

beschoren of worden amper bijgehouden.

Intussen blijven her en der in het land nieuwe

geef de strijd niet op maar doe het stilaan

Smart On Drugs, een ‘burgerbeweging die

CBD-shops opduiken. De Herborist in

voor de volgende generatie. Opdat zij

ijvert voor de hervorming van het Belgisch

Antwerpen, die vorig jaar nog de deuren

eindelijk verlost zou worden van de waanzin

drugbeleid en pleit voor een vernieuwde,

moest sluiten omdat bepaalde absurde

die het cannabisdebat nu al zo lang domi-

deskundige en menselijke aanpak’, is nog het

regels werden overtreden, is intussen

neert, van het fake news en de propaganda,

meest actief op de sociale media en biedt

gewoon weer open. Een bekende zakenman

van de misplaatste vooroordelen en

ook accurate links en informatie. De pagina

verklaarde zich tot een ‘bondgenoot’ nadat

misverstanden. Als ik mag afgaan op de vele

heeft 1.400 volgers, niet echt de grote massa,

hij mijn boek had gelezen. Hij vraagt zich af

contacten en gesprekken die ik de laatste tijd

maar we weten intussen dat veel mensen

hoe we de politici eindelijk tot inkeer en

gehad heb, zijn er in elk geval steeds meer

zelfs een duimpje op Facebook al riskant

inzicht kunnen brengen, en is bereid om zijn

mensen die het onderwerp minstens even

vinden, en denken dat het kan leiden tot

hoge contacten in de politieke en de

serieus nemen als ik.

vervolging. Het zal nog wel even duren voor

zakenwereld daarover aan te spreken.

Door: Redactie HighLife

Hoe staat het met de plannen voor legale cannabis in Luxemburg? Hoe staat het met de plannen voor legale cannabis in Luxemburg? De regering verbaasde vriend en vijand vorig jaar toen het aangaf cannabis te willen legaliseren. Daarna werd het een tijdje stil. Maar dat betekent niet dat er niks gebeurt. In mei werden de plannen in de Kamer van

Medicinale cannabis

legalisatie. Hoewel er nog vragen zijn, is er geen

Afgevaardigden besproken. Zowel de

Minister van Volksgezondheid Paulette Lenert

reden om het project als geheel in twijfel te

meerderheidspartijen in de regering als de

kondigde aan dat de regering in juni een officiële

trekken, aldus Lenert. Zij verwelkomt ook

Linkse Partij (Déi Lénk) en de Piratenpartij waren

update zal uitbrengen over de voortgang van de

binnenlandse projecten voor de kweek van

het er allemaal over eens dat de strategie van

medicinale cannabis. Luxemburg importeert

criminalisering van de afgelopen decennia

momenteel al zijn medicinale cannabis uit

mislukt is en dat het tijd is voor een nieuwe

Canada, maar er worden voorbereidingen

aanpak. De Christelijk Sociale Volkspartij (CSV)

getroffen om een label “Good Manufacture

bekijkt het project met grote scepsis en

Practice” in te voeren. Lenert wees er ook op dat

betwijfelt of legalisatie zal leiden tot betere

in Canada de legale cannabismarkt officieel de

controles op de markt en de kwaliteit. Ook is

illegale markt heeft ingehaald in het derde

men bang dat jongeren meer cannabis zullen

kwartaal van 2020. Uiteindelijk hebben de DP, de

gebruiken. Carole Hartmann van de

Luxemburgse Socialistische Arbeiderspartij

Democratische Partij (DP) stelde dat ervaringen

(LSAP), de Groene Partij (Déi Gréng), de

in het buitenland niet aangeven dat de

Piratenpartij en de Linkse Partij een motie

consumptie van jongeren na legalisatie

aangenomen waarin ze de regering

toeneemt. Ze vertelde dat in landen waar

aanmoedigen om verder te gaan met de

cannabis is gelegaliseerd de consumptie niet is

legalisering van cannabis.

gestegen, maar zich na een korte piek op een lager niveau heeft gestabiliseerd

Minister van Volksgezondheid Paulette Lenert

HighLife 73


Door: Redactie HighLife

“De laatste grens” De beroemde fotograaf Sebastião Salgado reisde zes jaar lang door het Amazonegebied en fotografeerde de ongeëvenaarde schoonheid van deze buitengewone regio: het bos, de rivieren, de bergen en de mensen die er wonen. Het is een onvervangbare schat van de mensheid.

In het voorwoord schrijft Salgado: “Voor mij

van het Amazonegebied: “Mijn wens, met

is het de laatste grens, een mysterieus eigen

heel mijn hart, met al mijn energie, met

universum, waar de immense kracht van de

alle passie die ik bezit, is dat dit boek over

natuur als nergens anders op aarde kan

50 jaar niet zal lijken op een verslag van

worden gevoeld. Hier is een woud dat zich

een verloren wereld. Amazonia moet

uitstrekt tot in het oneindige dat een tiende

voortleven.” Amazonia van Taschen is ook

van alle levende plant- en diersoorten bevat,

verkrijgbaar in een Collector’s Edition,

‘s werelds grootste natuurlijke laboratorium.”

inclusief een boekenstandaard ontworpen door Renzo Piano en vier Art Editions, elk

Salgado bezocht een tiental inheemse

inclusief de Renzo Piano boekenstandaard

stammen die bestaan in kleine gemeen-

en een gesigneerde prent.

schappen, verspreidt over het grootste tropische regenwoud ter wereld. Hij documenteerde het dagelijkse leven van de Yanomami, de Ashaninka, de Yawanawa, de Suruwaha, de Zo’e, de Kuikuro, de Waura, de Kamayura, de Korubo, de Marubo, de Awa en de Macuxi. Hun warme familiebanden, hun jacht en visserij, de manier waarop ze maaltijden bereiden en delen, hun geweldige talent om hun

74 HighLife

gezichten en lichamen te schilderen, de

Amazonia

betekenis van hun sjamanen en hun

Sebastião Salgado

dansen en rituelen. Salgado heeft dit boek

Taschen

opgedragen aan de inheemse volkeren

www.taschen.com


ZkittleZ Advanced Seeds www.advancedseeds.com


Door: Redactie HighLife

ort nieuws Opmerkelijke blog van politieagent over legalisering mediwiet Koen Simmers is politieagent en hoofdbestuurder van de NPB, de Nederlandse Politiebond. In een opmerkelijke blog in april meldde hij dat legalisering van medicinale cannabis een goed idee is.

Politie ontmantelt minder hennepkwekerijen Waar Koen Simmers van de NPB naar een oplossing zoekt, blijft Max Daniel de hardliner. Hoewel het aantal opgerolde wietkwekerijen al jaren daalt, blijft hij een fel voorstander van de Nederlandse War on Cannabis. In 2020 ontruimde de politie 2894 wietkwekerijen. Dat waren er 704 minder dan in 2019. Kijken we nog verder terug, dan zien we dat in 2016 ruim 5500 kwekerijen werden opgerold. De politie is dus steeds minder succesvol in hun jacht op onschuldige plantjes. Desondanks propageert Max Daniel de harde aanpak. Terwijl ieder weldenkend mens zou zeggen, focus je eens op echte criminaliteit. Wat opvalt in de laatste cijfers van de politie is dat er meer buitenkweek-locaties zijn gevonden: 436 in 2020 tegenover 350 in 2019. Een gevolg van de klimaatverandering?

Mythe Narcostaat Daniel vindt het “niet aannemelijk” dat er minder gekweekt wordt. Simmers: ‘De politiek belooft al jaren iets te doen aan de veel te hoge werkdruk bij de Nationale Politie, maar tot zeker 2025 zal het korps met onderbezetting blijven kampen. Volgens mij is de tijd dan ook rijp om snel bepaalde klussen af te stoten. Bij voorkeur werkzaamheden waarvan nut en noodzaak ter discussie staan. Een tip voor het komende kabinet: haal het telen van wiet voor medicinaal gebruik uit het Wetboek van Strafrecht.’ Simmers heeft regelmatig contact met cannabisactivist Bart Hissink, die na een ernstig auto-ongeluk vooral baat had bij medicinale cannabis. Simmers: ‘Laten we niet te moeilijk doen over een paar plantjes voor eigen (medicinaal) gebruik. Of ze die nu roken of er olie van maken – dat zal me een zorg zijn: het is bewezen dat veel patiënten er baat bij hebben. Ik roep de politiek dan ook op zo snel mogelijk het zelf telen van wiet voor medicinaal gebruik uit het Wetboek van Strafrecht te halen. Dat geeft de politie meer ruimte om zijn aandacht te richten op echte drugscriminaliteit. Sommige gemeenten hebben op dit gebied al praktisch-humanitaire maatregelen genomen, maar ik zou graag zien dat we dit ook landelijk goed regelen.’

Hij denkt dat een van de redenen vooral de werkdruk is, waardoor de basisteams minder tijd hebben voor de opsporing van illegale wietkwekerijen. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat sommige politieteams eindelijk door hebben dat het dweilen met de kraan open is, en dat ze beter hun tijd kunnen besteden aan inbraken en geweldsdelicten. Maar Daniel blijft de mythe volhouden dat cannabis ons land veranderd in een soort wetteloze narcostaat. Volgens Daniel zorgt de teelt van cannabis, die gedoogd wordt verkocht door coffeeshops, voor ”een wereld van ondermijnende criminaliteit. Bovendien brengen kwekerijen grote risico’s met zich mee voor de omgeving, zoals brandgevaar en waterschade.” Daniel is de kras in je vinyl elpee. Want wat meldde hij in 2019, bij de toelichting van de cijfers over dat jaar: “Hennepteelt is niet onschuldig. Achter de teelt gaat een wereld schuil van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Kwekerijen brengen bovendien grote risico’s met zich mee voor de omgeving, zoals brandgevaar. Vooral sociaal kwetsbaren worden verleid om via de teelt van hennep snel geld te verdienen. Maar wie deze wereld eenmaal betreedt, stapt er niet zomaar weer uit. De winsten die henneptelers behalen, worden bovendien niet zelden gebruikt om te investeren in de handel in andere, meer lucratieve drugs als cocaïne.” Een keer raden wat Daniel volgend jaar in 2022 meldt. Ja, draai die oude plaat maar weer af.

76 HighLife


FERRY Een Brabander in Amsterdam Door: Rob Tuinstra

Wat een vermakelijke film is Ferry geworden. We zien hoe onze held uit de serie Undercover eigenlijk op de camping is beland. Het plezier spat van het scherm af en de tegenstellingen tussen Amsterdam en Brabant worden op heerlijke wijze uitgesponnen.

Zo opent de film met ‘Aan de Amsterdamse

Matthijs: ‘Ja, dat verkoopt heel goed.’

film te maken op basis van een succesvolle

grachten’ van Johnny Jordaan en eindigt het

Ferry: ‘Ik heb je toch gevraagd dat bij te vullen.’

tv serie. Breaking Bad was een magnifieke

verhaal met ‘Sinds een dag of twee’ van Doe

Matthijs: ‘Heb ik gedaan en het is weer op.’

serie, de film El Camino stelde teleur.

Maar. In de dialogen wordt ook regelmatig

Deadwood was een geniale western-serie,

met dit thema gespeeld. Zo zegt Claudia, de

Noodlot

Deadwood: The Movie haalde dat niveau bij

zus van Ferry over hem: ‘Zie hem eens dik

Dan slaat het noodlot toe. Tijdens een overval

lange niet. Alle lof dus voor de Vlaamse

doen met zijn Amsterdamse accentje’. De

wordt geschoten en iemand geraakt.

filmregisseuse Cecilia Verheyden en

scheldpartijen tussen broer en zus zijn

‘Brabo’s, het waren Brabo’s!’ Ferry krijgt de

schrijvers Nico Moolenaar en Bart

trouwens helemaal om van te smullen:

opdracht om in Brabant op onderzoek uit te

Uytdenhouwen. De cast is verder prima in

‘Verrekte braakbal. Lelijke brulaap. Vieze,

gaan. Hij komt er immers vandaan en heeft

vorm en de verschillende locaties zijn

vuile, gore pisvlek. Hysterische blafkut.’ Wat

daar nog contacten. Zijn afkomst komt

prachtig gevonden. Nog wel een tip hier

zullen de tekstschrijvers en acteurs een lol

meteen van pas, want hij heeft via het accent

over het bankje waar Ferry in Amsterdam zo

hebben gehad.

van de overvallers gehoord dat ze uit Tilburg

graag een drankje en een broodje neemt en

moeten komen. Ferry wordt tijdens zijn

een beetje peinzend voor zich uit staart. In

Kleine Ferry

zoektocht naar de daders herenigd met zijn

de film wordt verwezen naar de Zeedijk.

De film opent met een scene waarin we kennis

zus die hij na een ruzie al jarenlang niet heeft

Deze roemruchte straat op de Amsterdamse

maken met kleine Ferry en zijn oudere zus

gezien. Die ruzie was tijdens haar huwelijk

Wallen kent elke Nederlander natuurlijk wel,

Claudia, waarin aandacht is voor hun ouders

met John, die in de tv serie nadrukkelijk

maar daar is het bankje niet te vinden. De

en waarom Ferry is geworden zoals hij is.

aanwezig is. En Ferry vindt er natuurlijk zijn

juiste locatie is wel vlakbij, maar dan op de

Meteen daarna schakelen we door naar Ferry

grote liefde Daniëlle. Dat geeft de film zeker

Oudezijds Voorburgwal ter hoogte van

als trouwe rechterhand en meedogenloze

iets extra’s; dat we even zien hoe die relaties

nummer 2. Het bankje zelf bestaat niet, dat

killer van gangsterbaas Brink. Deze heeft een

eigenlijk begonnen zijn.

werd er alleen voor de film neergezet, maar

moeizame relatie met zijn zoon. Ook Ferry

er is wel een caféterras waar je een drankje

heeft geen hoge pet op van Matthijs.

Het bankje

en hapje kunt nuttigen, om zo je eigen

Ferry: ‘Ik heb gehoord dat de Maroc weer op is.”

Het valt niet altijd mee om een geslaagde

Ferry-moment even mee te pakken.

HighLife 77


FILMS / SERIES

THE SERPENT

De jacht op een gevoelloze seriemoordenaar Door: Rob Tuinstra

True crime series scoren goed. Het grote publiek is gefascineerd dus is het aanbod groot. Dat de gerenommeerde Britse staatsomroep BBC in samenwerking met Mammoth Screen als producer de achtdelige serie The Serpent liet maken, schept vertrouwen. Hoewel het geen echte topproductie is geworden, fascineert het verhaal wel. Charles Sobhraj was een gevoelloze en

van de Belgische ambassade, beet hij zich vast

Rahim, maar Billy Howle als Knippenberg is

sadistische seriemoordenaar die in verschil-

in de zaak. En dat is maar goed ook.

een misser. Dat hij zelden Nederlands spreekt

lende landen in Azië veel slachtoffers maakte.

is maar goed ook, want het is onverstaanbaar.

Hij kon dat doen omdat politiekorpsen niet

Charles Sobhraj

Een ander minpunt is het fake-roken van

goed samenwerkten. Dankzij de Nederlandse

Charles Sobhraj werd geboren in Saigon (1944)

sigaretten. Natuurlijk, iedereen rookte in die

diplomaat Herman Knippenberg is Sobhrai

en groeide op in Frankrijk, waar hij de

tijd, maar deze serie maakt het wel erg bont.

uiteindelijk opgepakt. Knippenberg was een

criminaliteit inrolde en vast zat. Hij vluchtte

Elke twee minuten wordt een sigaret

naar Indië, waar het van kwaad tot erger ging.

aangestoken, in totaal zelfs 220 stuks. Ja, daar

Wat begon met autodiefstal groeide

zijn websites voor, die tellen dat. Storender is

uiteindelijk naar nietsontziende moorden op

dat Knippenberg telkens fake-rookt en dat

hippie-reizigers om hun reischeques of een

leidt af. Ondanks deze minpunten blijft de

paar honderd dollar te stelen. Sobhrai

serie fascinerend. Want je wil toch weten hoe

vergiftigde zijn slachtoffers en vermoordde ze uiteindelijk door ze op een strand te verdrinken of door ze op een afgelegen plaats te verbranden. Samen met zijn moordpartner Ajay Chowdhury was hij verantwoordelijk voor jonge assistent op de Nederlandse ambas-

tenminste 16 moorden, sommigen menen dat

sade in Bangkok toen een Nederlands koppel

hij minstens 34 slachtoffers op zijn naam heeft.

daar vermist raakte. Door zijn naspeuringen kwam hij er achter dat zij niet de enige

Onverstaanbaar

vermisten waren. Zijn baas was niet erg

De speurtocht van Herman Knippenberg naar

enthousiast over zijn recherchewerk, net als de

Charles Sobhrai is een fascinerend verhaal.

het eindigt. Tijdens het kijken check je dan

lokale politie. Toch zette Knippenberg door.

Toch is The Serpent geen topper. Sobhraj’s rol

allerlei details over hoe het met alle betrokke-

Met hulp van Paul Siemons, een medewerker

wordt uitmuntend gespeeld door Tahar

nen in het echte leven is gegaan.

78 HighLifeMovies

Books OPGEJAAGD

,

Gabriel Bergmoser Luiting-Sijthoff

Geweldig en gewelddadig debuut van Bergmoser. Opgejaagd leest als een filmscript; Thelma zonder Louise meets Deliverance. Geen wonder dat de filmrechten al zijn verkocht. Frank leidt een rustig leventje op het platteland van Australië. Hij heeft een tankstation dat zo afgelegen ligt, dat er dagen voorbij gaan zonder een enkele klant. Dat vindt Frank prima. Zijn kleindochter Allie die bij hem logeert is minder blij met het geïsoleerde bestaan. Maar op een dag verandert dat snel. Een zwaargewonde vrouw tuimelt uit een auto bij het tanksta-

ONDERGRONDS David Baldacci AW Bruna

tion, achtervolgd door een groep bloeddor-

TENET

stige jagers die haar willen doden. Gaan-

Christopher Nolan

deweg komen we er achter waarom het

Met: John David Washington, Robert

tot dit uiterst bloedige treffen is gekomen.

Pattinson, Elizabeth Debicki

Spannend tot de laatste bladzijde.

Het moest de grote bioscoopknaller van 2020 worden, want Tenet kostte maar liefst 200 miljoen dollar. Ondanks corona

In de bossen van North Dakota wordt een lijk

bracht de film toch nog 365 miljoen

gevonden waarop al autopsie is gepleegd.

op. Verbazingwekkend. Want het ziet er

Amos Decker en zijn collega Alex Jamison

allemaal wel prachtig uit, daar verdien

staan voor een raadsel. Heeft de moord iets

je vier sterren mee, maar tegelijkertijd

te maken met die geheimzinnige militaire

is deze megaproductie door het heen

basis in gebied, of zijn er raakvlakken met

en weer gespring in de tijd nauwelijks te

de oliewinning, want door fracking worden

volgen, dat kost Nolan minstens een ster.

miljarden dollars verdiend. Al snel bevindt

Hoofdrolspeler John David Washington

het duo zich in een penibele situatie, waarna

(zoon van Denzel) maakt deel uit van een

hulp uit onverwachte hoek opduikt. Wie een

team spionnen die de Derde Wereldoorlog

beetje bekend is met het Baldacci-imperium

moeten voorkomen. Dat zorgt voor

(150 miljoen boeken verkocht) zal zich prima

actierijke scenes over de hele planeet en

vermaken met het nieuwste avontuur in de

gegoochel met de tijd, waarachter een

Amos Decker serie. En de ware fan mag zich

overdonderende sound is gemonteerd. Na

ook verheugen op nieuwe titels in andere

2.5 uur zit het er op en blijf je verdwaasd

series van deze bestsellerauteur.

achter.

80 HighLife


Music

PROMISING YOUNG WOMAN Emerald Fennell

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

Met: Carey Mulligan, Adam Brody, Bo Burnham Cassie (Carey Mulligan) zag ooit een veelbelovende toekomst tegemoet, maar toen gebeurde er iets waardoor haar toekomst niet meer zeker was. Niets in het leven van Cassie is wat het lijkt; ze is slim, sluw en ’s avonds leidt ze een dubbelleven. Nu

LA JUNGLE

is de tijd aangebroken dat zij fouten uit het verleden recht kan zetten. Aldus in het kort

Fall Of The Apex

de beschrijving van wat een gemiddelde

À Tant Rêver du Roi, Black Basset,

wraakfilm zou kunnen zijn. Maar vergis je

Rockerill Records

niet; Promising Young Woman komt aan

Soms kan je aardig knockout geslagen

als een mokerslag en kruipt onder je huid.

worden door een nieuw en opwindend

Emerald Fennel heeft een opzienbarende

geluid. Zoiets is mogelijk met het derde

film gemaakt die je niet snel zult vergeten.

album van het Belgische duo La Jungle,

De onwelkome boodschap komt hard aan.

een gitaar / drums tweetal dat een flink

De film won ontelbare prijzen, waaronder een Oscar.

EL MICHELS AFFAIR meets LIAM BAILEY Ekundayo Inversions Big Crown Records In 2011 bracht de Engelse zanger Liam

opgevoerde en bezeten mix maakt van dwingende elektronische beats en repeterende pulsen, tribal, noise, kraut, metal en nog zo wat. Af en toe nemen ze wat gas terug en gaat het meer richting dub of psychedelica a la Ozric Tentacles, maar over het algemeen is hun muziek razend energiek en compleet door alle linten heen.

Bailey Ekundayo uit, dat teruggreep op zijn Jamaicaanse roots. Toen ook al met medelabelbaas van Big Crown Records en producer Leon Michels (Amy Winehouse, Sharon Jones, Dr. John). Michels keert dat album nu helemaal binnenstebuiten en maakt er een prachtig, uitgekleed dubfeest van. Hoewel, dub… Alle tracks leunen er zwaar op, maar laat het maar aan El Michels Affair over om het net iets anders en niet al te rechtlijnig te laten klinken, met veel soul, ska, pop, r&b, hiphop en reggae er doorheen.

HighLife 81


Advertentie index A

79 ABC CBD 41 Amsterdam Seed Center 15 Apollyon

B

36/37 60/61 69

Bunkertje ‘t Bunkertje ‘t Bunkertje ‘t

C

84 Canna 36/37 Coffeeshop Club Media 60/61 Coffeeshop Cremers 36/37 Coffeeshop Genesis 36/37 Coffeeshop Kosbor 1 Coffeeshop Magic 36/37 Coffeeshop Magic 60/61 Coffeeshop Magic 69 Coffeeshop Magic 36/37 Coffeeshop Relax 60/61 Coffeeshop Relax 36/37 Coffeeshop SOI.O 60/61 Cool Running 60/61 Corner the 36/37 Cremers

H

Hakuna Matata 15 Hydroland 79

K

Kemph 30 Kera Seeds 79

M

Mary Jane 36/37 Mary Jane 60/61 Mascotte 2 Mississippi 60/61 Missouri 60/61

P

Papillon 49 Papillon 69 Papillon 79 Paradise Seeds 36/37

R

Royal Queen Seeds Royal Queen Seeds

D

S

E

T

9 36/37 60/61 15

Dutch Leaf Dutch Passion Dutch Passion Dutch Trimming Company

60/61

Easy Going

G

36/37 Gallery Colorado 60/61 Gallery Colorado 60/61 Genesis 36/37 Greenhouse Secret Farmers 60/61 Greenhouse Secret Farmers 36/37 Growers Choice 60/61 Growers Choice 79 Grow-Pro

36/37 60/61

Seed Stockers 36/37 Serieus Seeds 36/37 Skunk 60/61 Sweet Seeds 83

‘t Keldertje

79

U

Upstairs 69

Z

Zamnesia 36/37 Zero Zero 36/37 Zero Zero 41 Zero Zero 60/61

Highlife colofon HIGHLIFE MAGAZINE, EEN UITGAVE VAN

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER

REDACTIE-ADRES

Discover Publisher BV Galvaniweg 11 5482 TN Schijndel Telefoon: 073-549 81 12 E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Postbus 6024 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82 HighLife

Advertenties: DaisyOp zoek naar CANNA? We zijn te koop bij de erkende CANNA dealer.

Check www.canna.nl voor alle locaties. Heb je een winkel en wil je graag CANNA verkopen, meld je dan aan op www.canna.nl