HighLife 0521

Page 1

D E N H A AG

®

COFFEESHOPS

Highlife verschijnt 6 keer per jaar Jaargang 30 #5 Oktober / November 2021

GRATIS

TOEN EN NU

HIGHLIFE CUPWINNAAR 2021

C O F F E E S H O P M AG I C

HighLife

#1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

HIGHLIFE CUPWINNAAR 2021 C O F F E E S H O P M AG I C

KWEKEN

VAN NEDERWIET NAAR AUTOFLOWER

D E N H A AG

DRIE DECENNIA CANNABIS IN HIGHLIFE

5

#


100% Recycled 100% Unbleached 100% Chlorine Fre e visit greengoproducts .com

@greengoproducts /greengo.products


HighLife is meer dan een tijdschrift! In dit nummer vieren we ons 30 jaar jubileum. Al die tijd hebben we jullie, onze trouwe lezers, op de hoogte gehouden van al het nieuws over onze geliefde plant. Maar HighLife is meer dan een tijdschrift. Het is een lifestyle. We organiseerden onvergetelijke HighLife Hennepbeurzen en HighLife Cups, waar vele tienduizenden growers en blowers bijeenkwamen.

I

n dit nummer dus veel aandacht

cosmeticabranche. Ik heb daar een toga

voor ons roemrucht verleden, maar

gemaakt van hennep(stof) aan te danken.

schrijven we natuurlijk ook over 30 jaar

Boy zag ondanks de beperkte opkomst van

cannabis in Nederland. Derrick Bergman

de eerste beurs een enorme groeimarkt.

vertelt over zijn eerste bezoeken aan een

“André, ooit komen er evenveel mensen

coffeeshop: ‘Wanneer ik voor het eerst de

naar deze beurs als huisvrouwen op de

houten trap aan de Oudegracht in Utrecht

huishoudbeurs”.’ En al in 1993 vond de eer-

afdaalde is verdwenen in de mist van

ste editie van de HighLife Cup plaats. In-

de tijd. Het was alsof je een tijdmachine

middels is deze competitie een traditie en

instapte die je rechtstreeks naar de laten

een fenomeen. We blikken terug in de tijd

jaren zestig flitste. Sarasani, geopend in

om te zien hoe de strijd om de Kampioen

1968, zat in een werfkelder en het was er

der Kampioenen zich ontwikkeld heeft.

stikdonker, met alleen wat blacklights die

Dat doen we in sprongen van 5 jaar. En we

fluorescerende posters aan de rondlo-

laten juryvoorzitter en ‘Mister Highlife Cup’

pende muren lieten oplichten en een paar

Cliff Cremer aan het woord. Hoe kijkt hij als

rode lampjes bij de bar.’

insider terug naar de geschiedenis van een van de langst durende cannabis competi-

André Beckers kijkt terug op de vele High-

ties ter wereld?

Life Hennepbeurzen: ‘De eerste beurs had een redelijk hippie gehalte. Er werd stevig

Nicole Maalsté gaat in op de rol die onder-

geblowd en veel standhouders toonden

zoeken hebben gespeeld in de beeldvor-

kweekmaterialen voor de kleine thuisteler.

ming en politieke besluiten over cannabis

Ook zagen we alternatieve toepassingen

in de laatste 30 jaar: ‘Onderzoek is zeer

van hennep. Bijvoorbeeld in de textiel- en

bepalend voor de manier waarop we tegen de wietsector aankijken. Waarom dacht de overheid in de jaren ’90 dat de wietsector vooral uit kleinschalige, zelfvoorzienende thuistelers bestond? En waardoor ontstond in 2002 het idee dat die hobbytelers ver-

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voorals tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

drongen waren door criminele organisaties die uitsluitend uit waren op winstbejag? Om bepaalde beleidskeuzes rondom hennepteelt beter te begrijpen is het interessant om een aantal onderzoeken onder de

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

loep te nemen die vooraf zijn gegaan aan (veranderingen in) de aanpak van hennepteelt.’ Dit, en nog veel meer in ons speciale jubileumnummer. Veel leesplezier!

Rob Tuinstra HighLife Hennepbeurs 2006

HighLife 3


18

INHOUD

32 OKTOBER / NOVEMBER 2021

FEATURES 30 JAAR HIGHLIFE 12

COFFEESHOPS TOEN EN NU

16

VAN NEDERWIET NAAR AUTOFLOWER

18

VAN KOPLOPER NAAR HEKKENSLUITER

20

EEN TERUGBLIK OP HET FENOMEEN HIGHLIFE CUP

26

30 JAAR ONDERZOEK BEPAALT BEELD HENNEPTEELT

30

FACE TO FACE: 30 JAAR MUZIEK

Hasj werd van grote plakken gesneden met een indrukwekkend mes Hoe het kweken van cannabis ingrijpend is veranderd De opkomst en ondergang van de Highlife Hennepbeurs in Nederland Eerste editie in 1993 telde slechts 3 categorieën, inmiddels zijn er 15 Research nu vaak gebaseerd op theoretische aannames over de praktijk Waarom gaan muziek en cannabis eigenlijk zo goed samen?

4 HighLife


64

48 Vaste

RUBRIEKEN GROENE ZAKEN 37

MASCOTTE MASTERS

Fraser Paper

46 KEMPH

Verkoop joints met tabak alternatief stijgt

EN VERDER 45

CANNABIS INDUSTRIE AWARDS

HighLife medesponsor van nieuw evenement

58 DAVE BROCK (HAWKWIND)

“Ik heb wiet altijd puur gerookt”

64

STREET ART FRANKEY

Street Art met een glimlach

EN NOG VEEL MEER...

3 VOORWOORD 6 NICOLE MAALSTÉ 7 FLASH 28 WIL & RUUD OOMEN 36 ANDRÉ BECKERS 40 HIGH WEIRDNESS 54 HIGH, HEMP & CBD 68 GAMES 70 PGMCG NIEUWS 72 PGMCG TOPPERS 76 HIGH GADGETS 74 VOC LOGBOEK 80 TREASURES

HighLife 5


Column Nicole Maalsté

De avontuurlijke vibe van de cannabismarkt De Highlife bestaat 30 jaar. Drie decennia geleden was ik bezig met mijn afstudeeronderzoek bij de universiteit van Utrecht. Ik bestudeerde de entree van cannabis in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor interviewde ik mensen die dit van dichtbij hadden meegemaakt. Zoals journalist Jan Vrijman, die in 1955 het eerste positieve artikel over cannabis in het Parool schreef. En strafjurist Louk Hulsman die er al sinds de jaren ’60 voor pleit om cannabis uit het strafrechtsysteem te halen.

Natuurlijk liep ik ook wat oude rotten van

mijn vriend reisde ik over land naar verre

Pakistan, Nepal, Afghanistan, Marokko en

bijzonder pluimage tegen het lijf, zoals de

oorden waar een deel van de in Nederland

Libanon naar Nederland werd gesmokkeld.

doorgewinterde blowers Robert Jasper

geconsumeerde cannabisproducten

Inmiddels is de hasj grotendeels vervangen

Grootveld en Cees Hoekert, die in de jaren ’70

vandaan kwam. Onbevangen en avontuurlijk

door binnenlandse wiet. De ‘spinazie’ die

vanuit de Lowlands Weed Company als een

als we waren, bezochten we een Nederlandse

Grootveld en Hoekert verbouwden,

van de eersten experimenteerden met

ontwikkelde zich in de jaren ’90 tot een

wietteelt op eigen bodem. Ze zijn allemaal

populair (export)product. In de cannabissec-

dood. Maar hun verhalen leven voort.

tor veranderde de focus van hasj naar wiet. De ‘handeltjes’ van een paar hippies mondden in

Fascinerende vrijgevochten types

enkele decennia uit in een markt waarin

Mijn afstudeerscriptie mondde uit in een

miljoenen omgaan.

boekje: ‘Het kruid, de krant en de kroongetuigen. De geschiedenis van hennep 1950-1970’.

Creatieve geesten

In de Highlife verscheen er een artikel over.

In de beeldvorming worden ondernemers in

Na deze eerste kennismaking met de

de cannabissector tegenwoordig vaak

cannabismarkt ging ik in 1992 als jonge

neergezet als criminelen die verwikkeld zijn in

onderzoeker aan de slag bij de universiteit

witwasconstructies en daarmee de samenle-

Utrecht. Mijn eerste opdracht was om de

ving ondermijnen. Dat beeld is heel anders

coffeeshopsector in Utrecht in kaart te

dan het beeld dat ik dertig jaar geleden had.

brengen. Een jaar lang bezocht en obser-

De hippies van toen zijn – op een enkeling na

veerde ik de gang van zaken in en rondom de

– uitgegroeid tot kapitaalkrachtige onderne-

(toen nog 40!) Utrechtse coffeeshops, voerde

mers. Maar ook nu legalisering op komst is,

ik gesprekken met bezoekers en personeels-

blijft de cannabismarkt avonturiers aantrek-

leden en interviewde ik exploitanten. Wat een

ken. De avontuurlijke vibe, die wij ervoeren in

fascinerende vrijgevochten types, die gasten

hasj-smokkelaar in een Pakistaanse

de Middeleeuwse gevangenis in het

in de cannabissector die het randje van de

gevangenis om hem een hart onder de riem

Pakistaanse Gilgit, hoog in het Karakoram-

illegaliteit opzochten!

te steken. We beschouwden hem niet als een

gebergte waar die Nederlandse hasj-smok-

boef, maar als een stoere avonturier.

kelaar ons om hulp vroeg, is er nog steeds. Ik

Pakistan

denk ook niet dat die volledig zal verdwijnen.

Toen kon ik niet bevroeden dat ik mij na 30

Enorme ontwikkeling

De hennepplant is een interessante en

jaar nog steeds met deze sector zou

De cannabissector heeft ongemerkt een

veelzijdige plant. Daarom zal de cannabis-

bezighouden en zou uitgroeien tot een van

enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dertig

sector altijd een aantrekkingskracht blijven

de vaste redacteuren van de Highlife. Ik was

jaar geleden verkochten coffeeshops

uitoefenen op creatieve geesten.

leergierig en wilde de wereld ontdekken. Met

voornamelijk hasj die vanuit landen als

6 HighLife


lash HIGHLIFE IN VREEMDE TALEN

BOB MARLEY OP 1

Wist je dat de eerste edities van Highlife in 1992 tweetalig waren? Alle

allereerste

artikelen werden in zowel het Nederlands als het Engels geplaatst. In

nummer van

de loop der jaren verschenen ook edities van Highlife die volledig in

Highlife ver-

een vreemde taal waren. Er was een Duitstalige Highlife en onder de

scheen, is er een

naam Hemplife verschenen Engelstalige edities. Beiden waren geen

dummy versche-

lang leven beschoren. Inmiddels zijn er vanuit Discover Publisher

nen. Dat is min of

natuurlijk wel de verschillende internationale edities van Soft Secrets

meer een idee of

in nog veel meer talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Pools.

voorstel van hoe

Nog voor het

een tijdschrift er later uit komt te zien, en kan gebruikt worden om ondernemers duidelijk te maken waarom een advertentie in het blad een goed idee zou zijn. Op de cover van die Highlife dummy uit 1991 stond niemand minder dan Bob Marley. Kijken we naar de coffeeshops die in deze unieke eerste versie stonden, dan valt op dat van de toenmalige shops nog steeds een aantal na 30 jaar actief is! Gefeliciteerd: Skunk in Sittard en Roermond, Kosbor, Cool Running en Easy Going in Maastricht, Lucky Luke in Arnhem, Fly’n ‘Hy en The Cat in Breda.

HEIMWEE NAAR DE HIGHLIFE HENNEPBEURS Iedereen die ooit een Highlife Hennepbeurs heeft meegemaakt zal heimwee hebben naar deze bijzondere en spectaculaire evenementen. Het was alsof je op een jaarlijkse familiereünie kwam, alhoewel die familie met 15.000 bezoekers in de laatste jaren van het bestaan van de beurs behoorlijk gegroeid was. Het begon ooit in 1998 in Nijmegen. Daarna zijn er verschillende locaties geweest zoals de Vechtsebanen en de Jaarbeurs in Utrecht of de RAI in Amsterdam, het waren onvergetelijke bijeenkomsten. Helaas werd de repressie van de overheid na vele succesvolle edities teveel en beleefden we de laatste editie van de roemruchte Highlife Hennepbeurs in 2007.

HighLife 7


news MET VEEL PLEZIER OP REIS We hebben het even omgerekend; de afgelopen 30 jaar is Highlife ongeveer 20 keer de wereld omgereisd. Een tikkeltje overdreven misschien, maar al vanaf de eerste nummers die we uitbrachten gingen we vaak en met veel plezier de wereld in om jullie te vertellen over de cannabissituatie in allerlei landen. Van Zweden (‘Het Noord-Korea van Europa’) tot Zuid-Afrika (‘Dagga is here to stay’), van Thailand tot IJsland en van Canada tot NieuwZeeland, we hebben de globe met veel plezier voor jullie verkend. En na alle corona-ellende staan we echt te trappelen om er weer op uit te gaan!

DE TOP 10 STONER FILMS VOLGENS LEZERS IN 2008 In 2008 vroegen we onze lezers om hun top 10 van favoriete cannabisfilms op te sturen. We kregen honderden inzendingen binnen. In het laatste nummer van dat jaar maakte we de Stoner Film Top 100 bekend. De tien beste: 1 The Big Lebowski 2 Easy Rider 3 Trainspotting 4 Half Baked 5 Pulp Fiction 6 Requiem for a Dream 7 Blow 8 Fear and Loathing in Las Vegas 9 Traffic 10 Harold & Kumar go to White Castle Zouden er vanaf die tijd nieuwe films in de top 10 zijn gekomen? Ongetwijfeld. Wat te denken van de hilarische stonede teddybeer Ted (2012) of We’re The Millers (2013). Meer opvallend echter zijn alle goede tv-series over cannabis sinds 2008. Maar daar schrijven we elders al over.

DE LEKKERSTE WEEDPARADE VAN HIGHLIFE In 2005 vroegen we jullie hulp bij de samenstelling van een heuse Blow Top 100 voor muziek. En dat was niet tegen dovemansoren gezegd. We werden overstelpt met lijstjes, waarbij duidelijk werd hoeveel sommige nummers echt een persoonlijke herinnering voor mensen zijn. De top 10 toen drukken we hier af: 1) Bob Marley - Kaya (Kaya + Easy Skanking) 2) The Orb - The Orb’s Adventures Beyond The Ultraworld 3) Bob Marley - Exodus (Natural Mystic) 4) Peter Tosh – Legalize It (Legalize It) 5) Brian Eno & David Byrne - My Life In The Bush Of Ghosts 6) De Jeugd Van Tegenwoordig - Parels Voor De Zwijnen (De Stofzuiger + Voorjekijkendoorlopen + Watskeburt?!) 7) Pink Floyd - Dark Side Of The Moon 8) Lange Frans & Baas B – Het Land van Lange Frans & Baas B (Het Land Van) 9) Nightmares On Wax - Smokers Delight 10) The Doors - L.A. Woman (L.A. Woman en Riders On The Storm)

8 HighLife



Door: Rob Tuinstra

Vijf bijzondere covers

In 30 jaar Highlife zijn de meest uiteenlopende covers verschenen. We nemen jullie terug naar vijf covers met een bijzonder verhaal, waarbij de hoofdredacteur zelf (onherkenbaar) op de cover stond.

2 – Criminelen teisteren cannabisbranche, stond in vette letters op de kop van het tweede nummer van 2002. Overvallen op bedrijven in de cannabisbranche kwamen regelmatig voor, dus schreven we daar over. Ter illustratie hadden we dus een foto van een overvaller nodig. Vanuit mijn tijd in de kraakbeweging had ik nog wel een bivakmuts liggen en bij een speelgoedwinkel kocht ik een neppistool.

2

1

1 – We wilden een Halloween cover maken. Ik kocht een lichtgevende pompoen en enige attributen bij een feestwinkel. Gewapend met een plastic zeis en Halloween kostuum reden we ’s nachts naar Ruigoord. Want een nachtelijke foto met een kerktoren zou een extra detail geven aan onze lugubere eisen. In latere jaren zouden we meerdere feesten in datzelfde kerkje in Ruigoord geven rond de Highlife Cup.

10 HighLife


3 – In datzelfde jaar schreven we een artikel over ‘Stoned achter het stuur’. Ik bedacht dat we vanuit het perspectief van een bestuurder een foto konden maken, met wat Dali-horlogeachtige verkeersborden erbij. Overdreven, maar het was een cover met een knipoog en er was nog geen ellende zoals we nu hebben met verkeerstesten op cannabis. Dus zat ik achter het stuur met een vette joint ergens bij het IJsselmeer langs een dijk met borden richting Afghaan, Rode Libanon, Skunk en Polm. 4 – Kerstmis. Ik bedacht een leuk plan, laten we de Drie Wijzen uit het Oosten niet naar een Ster uit Betlehem kijken, maar naar een Ster van Cannabis. Leuk bedacht, nu nog even de uitvoering. We gingen naar een bedrijf dat kostuums verhuurde voor

3

toneelstukken. De fotosessie was bij Jan Sennema, onze beste redacteur ooit die helaas vorig jaar overleed. Hij woonde in een klaslokaal in een voormalig kraakpand bij mij om de hoek en hij kon voor 50 gulden een extra wijze inhuren. Ikzelf was nummer drie van de wijzen. 5 – De enige keer dat ik zelf enigszins herkenbaar op de cover kwam was bij het artikel ‘Cybercops screen drugwebsites’. Vermomd als DEA-agent zat ik met strak achterover gekamde haren achter mijn eigen bureau. Aan de muur hing de Amerikaanse vlag en een foto van George W Bush. Op het bureau een volle asbak en een fles whisky. Als extra detail had ik een familiefoto van mijn keurige DEA-gezin op mijn bureau gezet. Maar dat was een foto van het gezin van mijn broer. Zonder dat hij het wist stond hij dus ook ooit op de cover.

4

5

HighLife 11


Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media

Coffeeshops, toen en nu Coffeeshop Sarasani, Utrecht, 1994

De allereerste coffeeshops die ik bezocht waren geen coffeeshops. Als middelbare scholier mocht ik na lang zeuren met vrienden mee naar de huisdealer, waar de gordijnen altijd dicht zaten en de hasj van grote plakken werd gesneden met een indrukwekkend mes.

In 1991, het jaar waarin het eerste nummer van

veelheid die je per keer kon kopen was dertig

branche was volop in ontwikkeling en de

Highlife verscheen, studeerde ik journalistiek in

gram. Die regels werden aangescherpt onder

grote repressiegolf moest nog beginnen.

Utrecht. Sarasani, de legendarische eerste

Franse druk, nota bene door het eerste Paarse

coffeeshop van Nederland, was toen nog open.

kabinet, waarvan velen dachten dat het

Transformatie

Toch betwijfel ik of ik er al in mijn eerste jaar op

cannabis zou legaliseren. Voor het eerst sinds

Op loopafstand van mijn huis opende in

de School voor Journalistiek en Voorlichting

mensenheugenis zat het CDA immers niet in

februari 1995 het splinternieuwe pand van

kwam. Anders dan mijn medestudenten ging ik

de regering. Het liep anders. Na de verhoging

coffeeshop PINK in Eindhoven, voorheen The

in die tijd zelden uit, ik woonde in Brabant en

van de leeftijd en de verlaging van de

Pink Panther. Ik kende “de Pink” als piepkleine

mijn oudste zoon was al geboren.

aankoophoeveelheid bleven opeenvolgen-

shop in een vervallen pandje, waarin net drie

de kabinetten het beleid strenger maken.

barkrukken en een dealerloketje pasten. Mijn

Tijdmachine

mond viel open bij de feestelijke opening.

Wanneer ik voor het eerst de houten trap aan

Koffieshoptest

Het gebouw was ontworpen door een

de Oudegracht in Utrecht afdaalde is

Toen ik in 1994 als nieuwbakken journalist bij

gerenommeerde architect, met een volledig

verdwenen in de mist van de tijd. Het was

Highlife begon, werd ik al snel verantwoorde-

glazen pui en een doordacht, modern maar

alsof je een tijdmachine instapte die je

lijk voor de Koffieshoptest. Een populaire

vriendelijk interieur. De PINK won dat jaar de

rechtstreeks naar de laten jaren zestig flitste.

rubriek in een tijd dat internet nog nauwelijks

publieksprijs voor mooiste nieuwe gebouw

Sarasani, geopend in 1968, zat in een

bestond en het aantal shops nog steeg. Ik had

van Eindhoven. De transformatie was niet

werfkelder en het was er stikdonker, met

keuze genoeg: er waren er nog ruim 1500.

overal zo spectaculair, maar de trend is

alleen wat blacklights die fluorescerende

Vergelijk dat eens met de armzalige 570

onmiskenbaar: coffeeshops zijn steeds

posters aan de rondlopende muren lieten

coffeeshops die er nu nog over zijn. Voor de

mooier geworden en worden steeds

oplichten en een paar rode lampjes bij de bar.

Koffieshoptest bezocht ik in twee jaar zo’n

professioneler gerund. Helaas heeft onze

De minimumleeftijd voor coffeeshops was

250 shops, tot in de verste uithoeken van

overheid die ontwikkeling niet gestimuleerd,

tot 1996 nog zestien jaar en de maximale hoe-

Nederland. Gouden tijden. De coffeeshop-

maar keihard tegengewerkt, door steeds

12 HighLife


meer en steeds onwerkbaardere regels te

goeddeels verloren; samen genieten van

Marokko. En de alcohol ging eruit; tot 2007

verzinnen. Eén voorbeeld uit velen: het

cannabis, omkijken naar elkaar, ‘leren blowen’.

waren er nog coffeeshops waar je zowel

zogenaamde “drugstoerisme” in de

Corona heeft die ontwikkeling versneld, net

cannabis als drank kon kopen en consumeren.

grensstreken werd pas een probleem toen de

als de opkomst van op Amerikaanse

aankoophoeveelheid werd verlaagd van

dispensaries geïnspireerde coffeeshops,

Gouden tijden?

dertig naar vijf gram. Toen moesten buiten-

zoals die van Boerejongens in Amsterdam.

Anno 2021 kijken slimme coffeeshoponder-

landse bezoekers namelijk langs zes

nemers naar de VS en Canada, zetten edibles

Assortiment onherkenbaar veranderd

op het menu en vervangen het aloude

Is het dan allemaal kommer en kwel? Dat zou

end verpakkingen. Sommige shops laten hun

Contraproductief beleid

ik niet willen zeggen. Er bestaan nog steeds

cannabis in een lab testen en geven

Sinds 1999 volgt adviesbureau Breuer &

coffeeshops naar mijn hart, waar ze goede

informatie over gehaltes werkzame stoffen,

Intraval de ontwikkelingen rond coffeeshops.

koffie en verse jus d’orange schenken, waar

ook al is dat formeel verboden. Dat geldt

Het bureau telde toen 846 shops, bij de

verse bloemen op tafel staan, waar gepraat

trouwens ook voor productie en verkoop van

laatste meting in 2019 waren het er nog 570.

wordt en gelachen, spelletjes worden

moderne edibles. Alleen spacecake gemaakt

Een daling van ruim dertig procent. In die

gespeeld en plannen gesmeed. Met perso-

van gemalen wiet is volgens de Hoge Raad

periode groeide het aantal inwoners en

neel dat hun werk serieus neemt en klanten

toegestaan. Een onzinnige en onnodige

buitenlandse bezoekers gestaag en steeg

goed informeert en in de watten legt. Steeds

beperking. Nu Nederland eindelijk stappen

dus ook de vraag naar cannabis. Dat

meer shops sturen hun personeel op cursus,

zet richting regulering kunnen er weer

sommige politici, zoals de burgemeester van

ook een teken van professionalisering. Het

gouden tijden aanbreken, voor de consu-

Amsterdam, klagen dat coffeeshops “te

assortiment in de coffeeshop is sinds 1991

ment en de coffeeshops. Onze politici

groot” zijn is dus een gotspe: dat heeft de

onherkenbaar veranderd. Nederwiet verdrong

hebben een zware verantwoordelijkheid om

overheid zelf veroorzaakt door coffeeshops

de buitenlandse hasj voor een groot deel en

cannabis goed te regelen, maar ook de

te blijven sluiten, jaar na jaar. Nog een

de buitenlandse wiet (Thai, Jamaican,

coffeeshops moeten aan de bak. Ze moeten

voorbeeld van contraproductief beleid: de

Colombian) vrijwel volledig. Het aantal

duidelijk maken hoe belangrijk hun maat-

extreem strenge handhaving van de

wietsoorten steeg spectaculair, al blijft door

schappelijke rol is, de beeldvorming

minimumleeftijd heeft menige coffeeshop

gebrek aan regulering van de teelt onzeker of

verbeteren, actief contact zoeken met

doen besluiten de consumptieruimte op te

je krijgt wat de menukaart belooft. Wiet werd

media, bestuurders en politici. Zoals een

doeken en afhaalloket te worden. Daarmee

duurder en hasj goedkoper, even afgezien van

coffeeshopondernemer het ooit zei: als je

gaat de sociale functie van de coffeeshop

de door corona bemoeilijkte aanvoer uit

niet aan tafel zit, dan sta je op het menu.

coffeeshops rijden om hun voorraadje cannabis in te slaan.

gripzakje door glazen potjes of andere high

Coffeeshop Capricorn, Hoensbroek, 1995

HighLife 13


Lezers delen prachtige Highlife momenten We vroegen onze lezers om hun herinneringen aan Highlife met ons te delen. Hieronder een selectie van de inzendingen. Uit hun bijdragen blijkt dat Highlife meer is dan alleen een tijdschrift. Het is een lifestyle!

Goede herinneringen aan Highlife Festival 1995 “Ik heb goede herinneringen aan deze dag georganiseerd door de Highlife. Ik was toen net 18 jaar en ben er met wat vrienden heen gegaan vanuit Brabant. Ook waren er kameraden uit Amsterdam. Met 3 toffe concerten van Herman Brood, Osdorp Posse en Cypress Hill met hun grote opblaasbare Boeddha. Ik weet ook nog dat ik een meisje uit mijn dorp tegen kwam (bijna naakt) die als wandelend wietblad was beschilderd met bodypaint. En de dampen in de hal waren massaal. Toch fijn dat dat allemaal kon hier in Nederland.” Marc

Spannend bij het ontkiemen van de zaden “Het is nu wat minder voor te stellen voor de jongere generatie, maar er was een tijd voordat het internet echt ontwikkeld was dat je voor een flink deel van je cannabisnieuws of kweekadviezen gewoon ouderwets een papieren tijdschrift als Highlife moest lezen. Ik kan je vertellen, sommige shopeigenaren werden wel eens chagrijnig als ik drie keer per dag kwam informeren ‘of de nieuwe jointje kwam roken, hahaha. daarbij dat ik meestal ook wel een Highlife al binnen was?’ Ze vergaten forums, waar we onderling tips ringen met kweken meer op wiet Nu is dat minder. Ik deel mijn erva die tips. Zo hadden we speciale ger een grote rol in het delen van uitwisselen. Highlife speelde vroe den. Gouden tijden! En dan later s waarbij we zaden en zo uitwissel meetings tijdens de Highlife Beur eft heeft iemen van die zaden. Wat mij betr was het spannend thuis bij het ontk gespeeld. enis Nederlandse cannabisgeschied Highlife een belangrijke rol in de Jan Bedankt daarvoor!

14 HighLife


ROYALQUEENSEEDS

RQSEEDS

ROYALQUEENSEEDSRQS


Door: Redactie HighLife

1992: ‘Het is een mythe dat je alleen maar vrouwelijk zaad kan produceren’

VAN NEDERWIET NAAR AUTOFLOWERS Hoe het kweken van cannabis ingrijpend is veranderd Natuurlijk is het kweken van cannabis in 30 jaar tijd immens veranderd. We zijn van Nederwiet naar Autoflowers gegaan. Dat we ooit met vrouwelijk zaad konden kweken was dertig jaar geleden onvoorstelbaar.

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar er is

1992 - Vrouwelijk zaad is mythe

Bank, “dat je alleen maar vrouwelijk zaad kan

een tijd geweest waarin mensen zelfs hun

In 1992 is kweken met vrouwelijk zaad nog

produceren. En net zo min kun je aan de

wiet probeerden te kweken met hennepza-

science fiction. Zelfs pioniers die de

buitenkant zien of je te maken hebt met een

den die in vogelzaad zaten. Dat werd geen

cannabiswereld al decennia verrassen met

vrouwelijk of mannelijk zaadje.” In datzelfde

groot succes. Maar dankzij pioniers als Ben

hun genetica en een voortrekkersrol in de

jaar in Highlife: “Koop klonen in plaats van te

Dronkers, Wernard Bruining, Cees Hoekert

internationale cannabisscene hebben

gaan klooien (met zaad)”, luidt het advies van

en vele anderen groeide de Nederlandse

gespeeld, konden dat niet voorzien. Een

Wernard, voorzitter van de Sinsemilla

cannabisindustrie ooit tot de nummer 1 in

citaat uit een artikel in 1992 over een bezoek

Fanclub en auteur van het (Eenvoudig)

de wereld. Dat de politiek deze bloeiende

aan de Sensi Seed Bank: ‘Als je in hun zaak

Wietologisch Handboek. “Als je alleen met

industrie de nek omdraaide komt aan bod

vraagt om een dozijn vrouwelijke hennepza-

zaadjes werkt, verkeer je nog in het Stenen

in andere artikelen. Hier lees je een

den fronst men nog nauwelijks bedenkelijk

Tijdperk. Zaden zijn vooral voor onwetende

terugblik hoe het kweken in de loop der

het voorhoofd. “Het is een mythe”, zegt Alan

mensen en toeristen.”

jaren is veranderd.

Dronkers van de Amsterdamse Sensi Seed

1999 – Vrouwelijk zaad, hoe doe je dat? De tijden veranderen. In 1999 schrijft hoofdredacteur Bernt Gundersen: ‘Er is de laatste tijd veel ophef ontstaan over 100% vrouwelijk zaad. En terecht, want dit kan wel eens een grote ommekeer betekenen in de kwekerswereld. Immers, nu is het mogelijk om zonder (illegale) stekken de tuintjes vol te zetten met vrouwelijke planten, die bovendien als zaailing veel meer opbrengen dan de stekken. Als eerste is Highlife er in geslaagd om met foto’s te komen van dit wonder der techniek en manipulatie. Maar wat misschien nog veel interessanter is: we hebben een interview met de veredelaar van deze planten, die een tipje van de sluier oplicht en ons deelgenoot maakt met de technieken en materialen die tot nog toe alleen bekend waren bij slechts een paar mensen. Deze persoon is een liefhebber pur sang en heeft geen enkele behoefte om zijn kennis om te

1999. Het kan dus toch: vrouwelijk zaad!

16 HighLife

zetten in keiharde valuta.’


veredelaars als kwekers er in steken, begint het er steeds meer op te lijken dat we niet met een eendagsvlieg te maken hebben. Autoflowering heeft zelfs het potentieel de hele markt op z’n kop te zetten.’

2018 - CBD: Wat we tot nu toe weten De laatste jaren is CBD-cannabis in opkomst, vooral vanwege de medicinale kwaliteitseisen. Dutch Passion daarover in 2018: ‘Cannabidiol, of CBD, is een van de interessantere verhalen in de recente cannabisgenetica. Wat het vooral interessant maakt, is dat slechts 10 jaar geleden de meeste cannabisgemeenschappen nog niet zoveel over CBD hadden gehoord. Nu heeft CBD de goedkeuring van de samenleving verworven. Zo is het verkrijgbaar in winkelstraten in allerlei winkels. Het gebrek aan psycho-activiteit heeft de populariteit van CBD niet

Autoflowering is een revolutie: hier een Spider F6 Autoflower

belemmerd. In feite verklaart het gebrek aan psycho-activiteit de populaire aantrekkings-

2005 – Komt de LED-revolutie er aan?

Jan Sennema schrijft onder zijn alias Piet

kracht zelfs gedeeltelijk.’ Want: ‘Er is geen

Op zijn eigen kenmerkende wijze schrijft de

Groen over deze nieuwe trend in 2010; ‘Sinds

twijfel over. CBD heeft een aantal overtui-

vorig jaar overleden Jan Sennema in 2005

een jaar of drie voltrekt zich ter hoogte van

gende medische toepassingen. Veel mensen

over de LED-revolutie: ‘Zonder licht geen

het maaiveld een kleine groene revolutie, die

kweken tegenwoordig hun eigen CBD-rijke

leven. Gelukkig kunnen we de komende

met één woord is samen te vatten: autoflo-

cannabis en rapporteren goede resultaten bij

tienduizend jaar nog wel even genieten van

wering. Te stellen dat er zich sinds sinsemilla

uiteenlopende ziektes als MS, Crohn,

onze stervende zon, die alle leven op aarde

niet meer zo’n radicale vernieuwing in de

Parkinson, artritis en vele andere kwalen. Maar

van het noodzakelijke lichtspectrum voorziet

cannabiscultuur heeft voorgedaan is wellicht

er is één ding dat niet te veel over CBD wordt

- als we de aarde tenminste niet voortijdig

overdreven. Een feit is dat autoflowering

gezegd. Het is niet voor iedereen. Sommige

uitputten met onze energieverslindende

planten aan de klassieke onderverdeling in

mensen houden van de effecten van CBD en

levenswijze. Maar de zon is er niet altijd

sommige mensen vragen zich af waar het

wanneer je hem nodig hebt. Dan is het nodig

allemaal om draait. De grootste teleurstelling

een handje te helpen. Met kunstlicht de zon

komt vaak van recreatieve rokers die op zoek

nabootsen is echter een kunst die de mens

zijn naar een sterke high. Dat is een ding dat je

nog niet tot in de details beheerst. We komen

meestal niet krijgt van een CBD-variëteit.

een heel eind, met hogedruklampen,

Maar de aanwezigheid van CBD biedt volgens

tl-verlichting en andere opwindende nieuwe

velen wel een meer afgeronde en plezierige

technieken die de laatste jaren met reuzen-

rookervaring. Sommige old school liefheb-

schreden werden ontwikkeld. Maar het ideale

bers van cannabis zeggen dat de aanwezig-

lichtspectrum dat de plant nodig heeft

heid van CBD hen in staat stelt te genieten

kunnen we nog steeds slechts bij benadering

van een dieper stoned zijn, meer verwant aan

aanbieden. Toch zijn er ontwikkelingen die er

oudere ervaringen uit de jaren zeventig.’

op wijzen dat de oplossing binnen handbereik ligt. Via steeds meer toepassingen is de

Tot slot

LED-technologie sluipenderwijs een

De laatste tijd wordt steeds meer bekend

alledaags verschijnsel geworden. Het ziet er

over de vele ingrediënten van cannabis en

niet naar uit dat het einde in zicht is. In

hun verschillende toepassingen. Terpenen

technologische onderzoekscentra overal ter

spelen een steeds grotere rol in de keuze van

wereld wordt naarstig gezocht naar middelen om de beperkingen van de huidige LED-

CBD Charlotte’s Angel (Dutch Passion)

generatie te op te heffen. Als dat lukt staat ons een quantumsprong te wachten.’

consumenten. In tal van landen vinden wetenschappelijke onderzoeken naar de cannabisplant plaats. Zelfs anno 2021 heeft

indica en sativa een derde toevoegt; al kan

onze geliefde cannabisplant nog lang niet al

die zowel indica- als sativagenetica in zich

haar geheimen prijs gegeven! HighLife blijft

2010 –Autoflowering: Bonsai-cannabis

hebben. Is autoflowering een kansloos

jou ook in de toekomst op de hoogte houden

Een andere revolutie die het kweken op zijn

alternatief? De zoveelste hype die wel weer

van alle verbluffende mogelijkheden!

kop zet is de introductie van autoflowering.

overwaait? Gezien het geld dat zowel

HighLife 17


Column André Beckers

De opkomst en ondergang van de Highlife Hennepbeurs in Nederland Van koploper naar hekkensluiter Dertig jaar geleden leerde ik Boy Ramsahai kennen. Door deze passievolle ondernemer raakte ik vanaf het eerste uur betrokken bij Highlife. Is mij over die afgelopen 30 jaar nog iets bijzonders bijgebleven? Jazeker. De opkomst en ondergang van de Highlife Hennepbeurs in Nederland. Ik moest hier heel recent aan denken toen ik

in de beginjaren negentig in een klein zaaltje

eerste beurs een enorme groeimarkt. “André,

twee pseudokopers van de politie als getuige

organiseerde. Zijn doelstelling was de

ooit komen er evenveel mensen naar deze

mocht horen in een strafzaak tegen een

veelzijdigheid van hennep aan het brede

beurs als huisvrouwen op de huishoudbeurs”.

groothandel in kweekmaterialen. Deze twee

publiek te tonen. Op een beurs zouden de

politiemannen waren een Nederlands

verschillende bedrijven in de branche

Groeiend commercieel belang

gezelschap dat de Spannabis (cannabisbeurs)

contacten met elkaar kunnen leggen

Met die visie bouwde Boy verder aan de beurs.

in Barcelona bezocht nagereisd om contacten

waardoor business to business relaties zouden

Een keer combineerde hij de hennepbeurs

te leggen en informatie in te winnen. Zij

ontstaan. Ook zouden (potentiële) consu-

met een muziekfestival. De (internationale)

rapporteerden dat de Spaanse beurs werd

menten op een beurs zien wat er allemaal te

pers toonde veel belangstelling voor de

bezocht door mensen die openlijk cannabis

koop is en zou interesse in bepaalde produc-

hennepbeurs. De animo voor de beurs groeide. De ruimte die gehuurd moest worden werd ieder jaar groter. Ik herinner mij drukbezochte beurzen in de Jaarbeurshal in Utrecht. In een deel van de hallen werd de Highlife Hennepbeurs georganiseerd en in een ander deel de “EO jongerendag” of de erotische “Kamasutra Beurs”. Nooit waren er problemen. Voorafgaand aan de beurs werden afspraken gemaakt met de gemeente, de politie en de brandweer. Ik liep op de beurs rond als een soort toezichthouder. Bij geconstateerde handel in verdovende middelen volgde verwijdering uit het beursgebouw. Geweld of andere misdrijven vonden nooit plaats. De beurs verliep altijd in ontspannen sfeer. Wel zagen wij de beursstands en de bezoekers veranderen. De vooruitziende blik van Boy kwam uit. Steeds meer ondernemers zagen een commercieel

Boy Ramsahay en Willibrord Frequin in 1994

belang in de hennepbranche. Toeleveranciers van de tuinbouw zagen dat hun producten

gebruikten en dat de standhouders openlijk

ten kunnen worden gewekt. De eerste beurs

gretig aftrek vonden onder (thuis)kwekers. Er

materialen aanboden waarmee professioneel

had een redelijk hippie gehalte. Er werd stevig

werd handig ingespeeld op de toegenomen

hennep kan worden geteeld. Uit hun relaas

geblowd en veel standhouders toonden

groei van de teelt van hennep. Er werden

bleek een zekere verbolgenheid. Zij verbaas-

kweekmaterialen voor de kleine thuisteler.

producten ontwikkeld die specifiek bestemd

den zich over het bestaan van zo’n beurs.

Ook zagen we alternatieve toepassingen van

zijn voor de teelt van hennep. Denk daarbij

hennep. Bijvoorbeeld in de textiel- en

bijvoorbeeld aan knipmachines.

Veelzijdigheid van hennep

cosmeticabranche. Ik heb daar een toga

Mijn gedachten dwaalden af. Ik dacht aan Boy

gemaakt van hennep(stof) aan te danken. Boy

Hennepcontainer

Ramsahai die de eerste Highlife hennepbeurs

zag ondanks de beperkte opkomst van de

De hippies van de eerste beurs bleven

18 HighLife


nale pers. De vraag was of dit zo maar kon. Zet je op die manier mensen niet aan om de Opiumwet te overtreden? Is dat legaal? Ik kon die vragen destijds eenvoudig beantwoorden. Het verkopen van producten die bestemd waren voor de professionele illegale hennepteelt was niet verboden. De aanbieder van die spullen was pas strafbaar als hij opzettelijk de koper behulpzaam was bij het daadwerkelijk telen van hennep. De daaraan voorafgaande voorbereidende handelingen waren niet verboden.

Weerstand neemt toe In de politiek werden vragen gesteld hierover. Ik merkte dat de weerstand onder handhavers van gemeente en politie toenam. De eisen die aan de beurs werden gesteld werden steeds strenger. Ik herinner mij de laatste Highlife Hennepbeurs in Amsterdam RAI in 2007. Amsterdam ontpopte zich ten opzichte van Utrecht als een intolerant dorp. Tijdens die beurs zag ik handhavers van overheidsdiensten waarvan ik het bestaan niet eens kende. Hennepbier (zonder THC!) werd in beslag genomen door de Voedselen Warenautoriteit. Douaniers waren op zoek naar producten waarover mogelijk accijns

De bezoeker werd tijdens de laatste editie begroet door de politie

moest worden afgedragen. Ambtenaren van Volksgezondheid zochten naar “gevaarlijke” producten en de politie was zowel zeer opvallend in uniform als undercover aanwezig. Onopvallende politieambtenaren probeerden standhouders te verleiden hennep te verkopen of gratis te verstrekken. Bezoekers die de beurs verlieten werden vrij frequent door de politie gecontroleerd. De lol was er snel af. Dit was geen ontspannen hennepbeurs. Niet voor de bezoeker, de standhouder en ook niet voor de organisatie. De animo om de hennepbeurs opnieuw te organiseren ontbrak hierdoor. Als je vandaag de dag in Nederland een ingerichte hennepcontainer wilt bewonderen kun je terecht bij Stedin. Zoek je de gezelligheid van een hennepbeurs? Dan kun je terecht in bijvoorbeeld Barcelona, Praag of Berlijn. In mijn ogen veranderde Nederland op het

De Stedin hennepcontainer wordt ingezet om te waarschuwen tegen hennepteelt.

gebied van cannabisbeleid de afgelopen 30 jaar van koploper naar hekkensluiter. Niets

komen, maar wat we veel meer zagen waren

(grootschalige) handelaar in hennep echt

om trots op te zijn.

zakenmensen uit diverse lagen van de

niet meer kunt herkennen. Mensen die zich

bevolking. Zo’n 20.000 bezoekers uit

hiermee bezighouden komen in alle lagen

binnen- en buitenland liepen op de

van de bevolking voor. Ik kan mij nog goed

André Beckers

hennepbeurs rond. Sommigen gekleed in

herinneren dat op enig moment een volledig

Advocaat

een campingsmoking en anderen in sjiek

als hennepkwekerij ingerichte container op

www.wolf.partners

kostuum. Een gang over de beurs maakte

de beurs werd gepresenteerd. Deze

duidelijk dat je de (kleinschalige) teler of

container trok de aandacht van de internatio-

HighLife 19


Door: Redactie HighLife

Eerste editie in 1993 telde slechts 3 categorieën, inmiddels zijn er 15

Een terugblik op het fenomeen HIGLIFE CUP

Al in 1993 vond de eerste editie van de HighLife Cup plaats. Inmiddels is de HighLife Cup een traditie en een fenomeen. We blikken terug in de tijd om te zien hoe de strijd om de Kampioen der Kampioenen zich ontwikkeld heeft. Dat doen we in sprongen van 5 jaar. En we laten juryvoorzitter en ‘Mister Highlife Cup’ Cliff Cremer aan het woord. Hoe kijkt hij als insider terug naar de geschiedenis van een van de langst durende cannabis competities ter wereld? Zijn verhaal lees je op de volgende pagina.

1993 Tijdens de laatste editie van de HighLife Cup dit jaar moest de jury maar liefst 15 verschillende categorieën beoordelen. Dat ging er heel anders aan toe in 1993, toen de strijd om de beste wiet van Nederland voor de eerste maal plaatsvond in Utrecht. Er waren slechts drie categorieën tijdens deze Highlife Nederwietcup, namelijk Buitenteelt, Biologische Binnenteelt en Hydro Binnenteelt. De jury kreeg 49 samples om te testen (vergelijk, dat waren er dit jaar maar liefst 213). Coffeeshop Catweazle (Culemburg) won in 1993 twee eerste prijzen, Dutch Flower (Amsterdam) won de categorie Hydro Binnenteelt. Andere prijswinnaars waren Genesis (Geleen), Sensi Smile (Rotterdam) en Highlander (Tilburg). Tijdens de bijeenkomst werd meteen de Cannabis Consumenten Bond opgericht. Dat leidde tot veel mediabelangstelling, waaronder zelfs de Amerikaanse zender CNN. In de jury van dat eerste jaar zaten onder andere Ben Dronkers en Armand.

1998 Vijf jaar later, in 1998, was de competitie verdeeld tussen growshops en coffeeshops. Wel nog steeds dezelfde drie categorieën; Bio, Hydro en Buiten. Rond de Cup vond een groot feest plaats in het Marcanti Plaza in Amsterdam. Sponsors gooien duizenden pre-rolls vanaf het podium in het uitzinnige publiek. Inmiddels moest de jury zich over 98 samples buigen. De grote winnaar was Hawaiian van growshop VOF Friends uit Tilburg. Eigenaar Zwiep verklaarde: “De Hawaiian is een apart wietje, een beetje eigenwijs ook. We hebben haar helemaal zelf ontwikkeld en houden haar ook in eigen beheer.”

20 HighLife


2003

2013

In 2003 bezochten ruim 9000 mensen de Highlife Hennepbeurs

Een bijzondere editie en dat blijkt wel uit de kop: BHO extractie

in de Jaarbeurs in Utrecht. De menigte werd getrakteerd op 110

hasj verplettert de concurrentie. Het was de Royal OG Kush Blend

stands met de laatste hennepproducten en bands als Beef en

van Royal Queen Seeds die er met de Cup der Cups vandoor

Postmen. Op het grote podium vond de uitreiking van de High-

ging: ‘Een boterzachte maar spectaculair zware hasj-soort die

Life Cup plaats. Boven ons verslag plaatsten we de kop: Veni, vidi,

met behulp van butaangas werd vervaardigd. Een hasj-tovenaar

vici: Sensi, want zij kaapten liefst negen prijzen weg, waaronder

van RGS gebruikte naar verluidt de beste Kush-soorten van het

de grote HighLife Cup beker met hun klassieker Jack Herer. Alan

bedrijf om er deze uitmuntende Budder bho (Butane Honey Oil)

Dronkers: “Ik stond met knikkende knieën toen ik hoorde hoe-

van te maken.’ En dat op het feestelijke festivalterrein van de Can-

veel punten onze inzendingen hadden gekregen. Dit had ik echt

nabis Bevrijdingsdag in het Westerpark in Amsterdam, dat in die

niet verwacht.” In 2003 waren de drie eerdere categorieën nog

tijd jaarlijks werd georganiseerd door het VOC. De hasj extracties

steeds bepalend, alleen waren ook zadenbedrijven in een aparte

waren dat jaar een aparte categorie en maakten dus veel indruk

competitie verzameld. Een extra categorie Nederhasj was inmid-

bij hun introductie. Wat valt verder op? Dutch Passion, een van de

dels toegevoegd. Andere prijswinnaars in deze editie waren oude

grondleggers van de Nederlandse zadenbranche, viel weer eens in

bekenden als Catweazle, Genesis, Spliff, Twins, De Vrolijke Gaper

de prijzen met hun Jorge’s Diamonds. En de growshop categorie-

en ’t Bunkertje. De jury had het er met ruim honderd ingezonden

ën zijn verdwenen. Want die werden eerder door de Nederlandse

samples maar druk mee. Maar je hoorde ze verder niet klagen…

overheid verboden verklaard. De Hollandse Hennepoorlog was helaas al in alle hevigheid losgebarsten.

2018 Na enige memorabele edities in het kunstenaarsdorp Ruigoord bij Amsterdam keerde de HighLife Cup terug naar Brabant op Aquabest in Best. Voor het eerst werd een trend duidelijk die al enige jaren gaande is; de opmars van de Amerikaanse genetica. De uitreiking werd gecombineerd met de European Plant of the Year competitie van Soft Secrets. Grote winnaar was het alom gerespecteerde Dutch Passion met hun Lemon Zkittle: ‘Een Amerikaanse sativa-dominante soort die vrij nieuw is en die is ontstaan door een Las Vegas Lemon Skunk te kruisen met een Zkittle.’ Andere soorten met Amerikaanse genetica gooiden ook hoge ogen, zoals de Gorilla Glue van Kosbor. Andere opvallende aspecten? Haagse coffeeshops zoals Dizzy Duck zien we vaker terug. En inmiddels zijn er 12 categorieën! Autoflowers hebben hun intrede gedaan. Kush heeft naast Haze een eigen categorie verdiend, net als Skunk. Er zijn Sativa’s en Indica’s. De opkomst van de Medicinale CBD zorgt er voor dat ook deze een eigen categorie krijgt.

HighLife Cup in Aquabest

2008

HighLife Cup 2021: inmiddels 15 categorieën Anno 2021 telt de HighLife Cup inmiddels de volgende 15 categorieën

Brabant was met Club Rembrandt in Eindhoven de gastheer in

1. Hybriden algemeen geteeld op hydrocultuur

2008, waar rond de 500 genodigden de befaamde uitreiking

2. Hybriden algemeen geteeld op aarde (bio)

mochten meemaken. De jury moest een ‘Mount Everest aan top-

3. Automatisch bloeiende soorten (indoor en outdoor)

pen’ beoordelen, aldus onze verslaggever ter plaatse. Opvallend is

4. Haze soorten geteeld op hydrocultuur

dat de uitreiking toen al in handen was van DJ Cobus, hij mag zich

5. Haze soorten geteeld op aarde (bio)

dus echt een veteraan noemen. Er was een goede reden voor het

6. Kush soorten

grote aantal samples, want er waren opnieuw extra categorieën

7. Skunk soorten

bijgekomen: Haze Hydro en Bio. Grote winnaar was de toenma-

8. Sativa’s (>70% Sativa genetica)

lige growshop Hydroland uit Nijmegen met hun S5. Debutant DNA

9. Indica’s (> 70% Indica genetica)

Genetics haalde een prijs op met hun Chocolope. Een andere

10. Amerikaanse soorten (moet Amerikaanse genetica bevatten)

opmerkelijke winnaar was Weckels’s Frisian Dew van Atami, onder

11. Outdoor soorten ( buiten geteelde buitensoorten)

meer omdat Weckels in die tijd kweekartikelen voor Highlife

12. Medicinale soorten (met aantoonbaar hoog CBD gehalte)

schreef. Verder veel Usual Suspects, waaronder Paradise Seeds

13. Hasj IMPORT (traditionele hasj uit buitenland)

en Sensi Seeds. Dichter Simon Vinkenoog, een trouw jurylid sinds

14. Hasj NEDERHASJ (traditionele hasj gemaakt in Nederland)

de eerste jaren, was er niet meer bij. Hij overleed een jaar later op

15. Hasj EXTRACTIES

80-jarige leeftijd.

HighLife 21


Tekst: Juryvoorzitter Cliff

Niet alle cannabiscups zijn te koop

HighLife Cup, de geschiedenis Van Ahoy tot de Rai, van Ruigoord tot foute tent Marcanti, van het Flevopark tot de zolderkamer van Giel Beelen: als er één ongrijpbaar fenomeen is in de Nederlandse cannabiswereld, dan is het wel de geheimzinnige, bijna mystieke cup genaamd de HighLife Cup.

Begonnen in 1993 was de HighLife Cup natuurlijk geïnspireerd op

Laster en roddelpraatjes

de enige andere cannabis cup die toen bestond, de Amerikaanse

Aan de andere kant waren het vaak shops die niet in de prijzen vie-

High Times Cup. Nou was het een publiek geheim dat de sponsors

len die laster en roddelpraatjes verspreidden over hoe ‘oneerlijk’ de

van deze cup jaar na jaar automatisch in de prijzen vielen. Hoe

HighLife Cup was, of dat alles doorgestoken kaart was. Als huidig

meer men sponsorde, hoe meer bekers er werden binnengehaald.

juryvoorzitter kan ik alleen maar zeggen: kijk naar de lijst met win-

Daarnaast ontwikkelde de High Times Cup zich al snel tot een soort

naars van de afgelopen 20 jaar (her en der te vinden op internet).

reisorganisatie, om Amerikaanse cannabistoeristen naar Amsterdam

Daaronder bevinden zich shops of personen die op geen enkele

te vervoeren middels een gepeperd geprijsd all-inclusive pakket. De

wijze ooit commercieel betrokken zijn geweest bij HighLife Maga-

reizigers moesten betalen om jurylid te mogen zijn en gingen op

zine of de HighLife Cup. Met andere woorden: ook al had je geen

een soort gesponsorde coffeeshop-toer, waarbij ze in amper drie

cent te makken, dan kon je nog steeds de HighLife Cup binnensle-

dagen tijd tientallen samples moesten testen.

pen. Als je hasj of wiet maar goed genoeg was!

Blinde test

Het is ook opvallend te noemen dat de vaste deelnemers aan de

De Nederlandse HighLife Cup wilde duidelijk maken dat niet alle can-

High Times Cup, vrijwel nooit durfden mee te doen aan de HighLife

nabis cups te koop zijn en maakte er een punt van om vooral eerlijk,

Cup – en nog steeds niet. Misschien is dat wel het beste compli-

transparant en objectief te werk te gaan. Bovendien wilde de HighLife

ment dat je als cannabis cup kunt krijgen!

Cup veel meer aandacht voor lokale, Nederlandse wietsoorten die

Juryvoorzitter Cliff

in de talloze coffeeshops van het land werden verkocht. Zo werd de blinde test geboren, waarbij juryleden dus niet weten welke soort van welke shop ze roken. Elke shop die thuishoorde in de Nederlandse cannabisbranche was welkom om mee te doen. Er waren verder geen beperkingen en deelname was gratis. Dit gold ook voor de juryleden, die jaar na jaar worden uitgezocht en uitgenodigd door de juryvoorzitter. Men kan zich dus niet opgeven om jurylid te worden, men moet uitgenodigd worden. Wat ook weer niet wil zeggen dat elk HighLife Cup jurylid automatisch werd gepromoveerd tot wiet- of hasjkenner, daarvoor hebben we teveel zeperds gehad de afgelopen 20 jaar. Juryleden die met uitslagen kwamen waar de honden geen brood van lusten. Nader onderzoek wees dan uit dat deze figuren hun juryzak kant en klaar zo doorverkochten aan de hoogste bieder. Hun jurypunten werden vervolgens geannuleerd en de juryleden uit de jury getrapt, met een levenslange verbanning aan de broek.

22 HighLife

DJ Cobus en juryvoorzitter Cliff



Tekst: André Beckers

Ooit wilde justitie Highlife de nek omdraaien Ooit wilde justitie Highlife de nek omdraaien. In mei 1996 stelde het CDA-Kamerlid Van de Camp vragen over het adverteren van coffeeshops in Highlife. De Minister van Justitie beloofde de kwestie op gemeentelijk niveau aan de orde te zullen laten stellen in het driehoeksoverleg tussen politie, justitie en gemeente.

Hij maakte daarbij duidelijk dat ‘zolang niet

het reguliere tijdschriftenkanaal aan de man

onschuldig blad als Highlife? De knuppel werd

blijkt dat Highlife actief wordt verspreid buiten

mocht worden gebracht. Highlife wilde echter

in het hoenderhok gegooid en Highlife kwam

de kring van cannabisgebruikers niet tegen het

wel in de kiosk komen. Immers, waarom zou

via de reguliere tijdschriftenhandel in de kiosk

blad zal worden opgetreden’. Hiermee werd

men wel in aanraking mogen komen met

terecht. Om te voorkomen dat een achteloze

tot uitdrukking gebracht dat Highlife niet via

pornografische literatuur en niet met een

lezer ongewild in aanraking zou komen met

24 HighLife


informatie waar hij verre van zou willen blijven,

behalve ontspannen. Ik kan me de woorden

druk over? Met veel vertrouwen gingen we het

werd op de cover van Highlife in woord en

van de voorzitter nog goed herinneren.

ingestelde hoger beroep tegemoet. In

afbeelding volstrekt duidelijk gemaakt dat je

“Mijnheer Beckers, de rechtbank is gebleken

februari van het jaar 2000 was het zover. De

als lezer een blad in handen nam dat gericht

dat u columnist bent in het blad Highlife. U

meervoudige strafkamer van het Gerechtshof

was op de cannabisbranche.

gebruikt Highlife als een soort spreekbuis,

te Den Bosch behandelde het hoger beroep.

terwijl het blad zich heel specifiek richt op de

De drie raadsheren van het Hof straalden

cannabisbranche”.

onafhankelijkheid uit. Uit helemaal niets viel

Overtreding van de Opiumwet Ik vroeg om informatie. Het College van

tijdens de behandeling van de strafzaak af te

procureurs-generaal schreef dat de wetgever

Onschuldig

lezen hoe zij over deze zaak dachten. Wel zag

het gevaar voor misbruik van de in de

Toen ik antwoordde dat ik niet de enige was

ik verbazing op de gezichten toen ik de

Opiumwet verboden middelen wilde

die het blad gebruikte om een bepaalde

Gouden Gids uit Amsterdam aan de raadshe-

beperken en het om die reden wenselijk heeft

doelgroep te bereiken, en daarbij als

ren en de procureur-generaal van het Hof

geacht ‘ook de aanprijzing van die middelen

voorbeeld wees op een interview in Highlife

overhandigde en met hen de advertenties

onder de werkingssfeer van de wet te brengen,

van de toenmalige Zwolse Hoofdofficier van

van vele Amsterdamse coffeeshops doorbla-

met inbegrip van elke openbaarmaking welke

Justitie mr. J. Hulsenbek, werd de sfeer

derde. Daar stonden advertenties tussen die

erop is gericht dan wel tot gevolg kan hebben

grimmiger. Ik bepleitte vol overtuiging de

qua inhoud veel minder onschuldig waren dan

dat een verboden verdovend middel wordt

niet ontvankelijkheid van justitie. In mijn ogen

de advertenties in Highlife.

verkocht, afgeleverd, verstrekt anders dan voor

stond de drukpersvrijheid vervolging in de

medische of wetenschappelijke doeleinden...’.

weg en moest de Officier van Justitie het

Opdracht van Justitie

Het College maakte duidelijk dat Highlife

recht worden ontzegd om de eigenaar van

Ik wees er op dat iedereen jaarlijks onge-

vervolgd wegens overtreding van de

Highlife voor de strafrechter te dagen. Ook

vraagd een dergelijke gids op zijn deurmat

Opiumwet door in het blad advertenties te

bepleitte ik dat de advertenties die waren

aantrof, terwijl Highlife toch echt moest

plaatsen ‘welke er kennelijk op zijn gericht de verkoop van drugs te bevorderen’. Het College wees in diezelfde brief ook op de wettelijke drukpersvrijheid, waardoor de drukker en de uitgever worden gevrijwaard van strafvervolging van misdrijven door middel van de drukpers gepleegd.

worden gekocht. En zo’n aankoop van een

Het proces tegen Highlife was in mijn ogen te gek voor woorden.

Wat mag wel of niet?

tijdschrift verricht je alleen als je van de inhoud daarvan op de hoogte wilt geraken. Waarom waren de ogen dan alleen gericht op Highlife? De procureur-generaal vertelde dat het strafrechtelijk optreden tegen Highlife voortvloeide uit een opdracht van de Minister van Justitie. Hij eiste in hoger beroep bevestiging van het vonnis van de rechtbank

Het duurde niet lang of de uitgever van Highlife

geplaatst uiterst onschuldig waren en niet

en ik bepleitte opnieuw de niet ontvankelijk-

werd door de politie opgeroepen voor verhoor.

konden worden aangemerkt als het

heid van justitie. Het Gerechtshof wees op 3

Boy Ramsahai, de toenmalige eigenaar van

aanprijzen van drugs. De Officier van Justitie

maart 2000 arrest. Het Hof oordeelde ten

Highlife, legde uit dat hij coffeeshops en

verdedigde een ander standpunt en eiste

aanzien van de niet ontvankelijkheid dat door

growshops actief benaderde voor het plaatsen

betaling van een geldboete van tienduizend

de eigenaar van Highlife voldaan was aan alle

van advertenties. De adverteerders waren

gulden, waarvan vijfduizend voorwaardelijk

voorwaarden zoals bedoeld in artikel 53 van

volgens hem echter zelf verantwoordelijk voor

met een proeftijd van twee jaren. De

het Wetboek van Strafrecht. Ik citeer het Hof:

de inhoud van hun advertenties. Hij verklaarde

rechtbank wees veertien dagen later vonnis.

‘Dit artikel beoogt bij misdrijven door de

ook dat de adverteerders van Highlife altijd

Al mijn verweren werden door de rechtbank

drukpers gepleegd de uitgever, indien aan de

werd verzocht niet te adverteren met joints,

naar de prullenbak verwezen. De rechtbank

in gemelde bepaling genoemde voorwaar-

wietbladeren of iets dat verwijst naar hasj of

zag in de ernst van het feit zelfs aanleiding

den is voldaan, te vrijwaren tegen een

wiet. De politie noteerde uit zijn mond de

een hogere straf op te leggen dan door de

strafrechtelijke vervolging wegens deelne-

volgende woorden: “Ik zou het zeer op prijs

Officier van Justitie was geëist. De eigenaar

mingshandelingen aan het drukpersmisdrijf,

stellen als naar aanleiding van dit onderzoek

van Highlife werd veroordeeld tot betaling

mits hij deze handelingen slechts als uitgever

van justitie bekend wordt wat nu wel en niet

van een geldboete van tienduizend gulden.

heeft verricht. De omstandigheid dat

mag met het blad Highlife”. Het strafrechtelijke

verdachte de betreffende advertenties actief

onderzoek tegen Highlife haalde de media. Dat

Hoger beroep

heeft geworven, doet aan dit oordeel niet af,

had tot gevolg dat direct een einde kwam aan

Het proces tegen Highlife was in mijn ogen te

nu deze activiteit heden ten dage moet

de verspreiding van het blad via de reguliere

gek voor woorden. Op 16 maart 1999 wees

worden aangemerkt als behorende tot de

tijdschriftenhandel. In 1999 stond ik de eigenaar

Minister Borst van Volksgezondheid er in de

gebruikelijke werkzaamheden van een

van Highlife bij in de strafzaak bij de rechtbank

Tweede Kamer nog op dat destijds jaarlijks

uitgever’. Het Gerechtshof verklaarde het

te Den Bosch. Door Highlife uit te geven en te

ongeveer 30.000 mensen stierven aan de

Openbaar Ministerie om deze reden niet

distribueren, terwijl daarin de advertenties

gevolgen van roken en ongeveer 700 mensen

ontvankelijk in de vervolging. Highlife kon

waren opgenomen van een aantal bij naam en

aan de gevolgen van alcoholmisbruik. En wat

blijven bestaan. Op naar de volgende 30 jaar.

vestigingsplaats aangeduide coffeeshops, zou

zei de minister over cannabis? “De statistieken

hij het maken van reclame voor drugs hebben

hebben nog nimmer een cannabisdode

André Beckers

bevorderd. De sfeer in de zittingzaal was alles

opgeleverd.” Waar maakten we ons dan nog

www.wolf.partners

HighLife 25


Door: Nicole Maalsté

Dertig jaar onderzoek bepaalt beeld hennepteelt Onderzoek is zeer bepalend voor de manier waarop we tegen de wietsector aankijken. Waarom dacht de overheid in de jaren ’90 dat de wietsector vooral uit kleinschalige, zelfvoorzienende thuistelers bestond? En waardoor ontstond in 2002 het idee dat die hobbytelers verdrongen waren door criminele organisaties die uitsluitend uit waren op winstbejag?

Om bepaalde beleidskeuzes rondom

nationaal politiek draagvlak te vinden voor

hennepteelt beter te begrijpen is het

verdere Nederlandse gedoogexperimenten.

interessant om een aantal onderzoeken

Voorstellen voor legalisering van hennepteelt

onder de loep te nemen die vooraf zijn

verdwijnen naar de achtergrond.

gegaan aan (veranderingen in) de aanpak

Criminelen nemen de wietsector over

van hennepteelt. Dit artikel geeft geen uitputtend overzicht.

De denkbeelden over het relatief onschul-

Kleine spelers domineren de markt

dige karakter van de wietsector veranderen

Een van de onderzoekers die in de jaren ’80 en

drastisch als in 2002 een studie verschijnt,

’90 inzicht verschafte in de wietsector was

waarin criminoloog Frank Bovenkerk op het

econoom Adriaan Jansen, die verschillende

georganiseerde karakter van de hennepteelt

etnografische studies deed naar het

wijst en op de betrokkenheid van bewoners

assortiment dat coffeeshops in die tijd

van achterstandswijken en woonwagenkam-

aanboden. Het beeld van een sector die

pen. Politici raken gealarmeerd door

grotendeels bestaat uit niet-criminele

Bovenkerk’s publicatie. De ministers van

wiettelers is voor een belangrijk deel

Volksgezondheid, Justitie en Binnenlandse

gebaseerd op zijn veldonderzoek. Volgens

Zaken schrijven in 2004 in een brief aan de

Jansen was buiten het gezichtsveld van de

zo’n twintigtal middelgrote (gemiddeld 200 à

Tweede Kamer dat grootschalige hennep-

overheid een relatief criminaliteitsvrije

300 kilo omzet) en kleinere ‘kantoren’

teelt streng moet worden aangepakt. Justitie

economische sector van zo’n 35.000

(gemiddeld 50 à 100 kilo omzet).

en politie treden vanaf dat moment hard op

hobbykwekers ontstaan omdat cannabis in de jaren ’80 een lage opsporingsprioriteit kende.

tegen illegale hennepkwekerijen. De onderzoeken van Jansen en Boekhoorn speelden een belangrijke rol bij de zoge-

Zware straffen voor wiettelers

1995: 50.000 thuistelers

noemde Paarse Drugsnota (officiële naam:

Hennepkwekers die gepakt worden met

Het beeld dat de wietsector voornamelijk uit

Het Nederlandse drugsbeleid: Continuïteit en

meer dan vijf hennepplanten, krijgen niet

kleinschalige spelers bestaat wordt in 1995

verandering) die in 1995 verscheen. In deze

alleen een strafblad maar moeten vanaf 2005

bevestigd in een zeer uitgebreid sociaaleco-

nota stelt de overheid dat opsporing van

een fikse boete betalen voor het geld dat zij

nomisch onderzoek waaraan vijf onderzoe-

kleinschalige wiettelers geen prioriteit heeft.

met de kwekerij hebben verdiend. Voor het

kers meewerkten. Onderzoeker Boekhoorn

bepalen van dit zogenaamde wederrechte-

schat (samen met andere onderzoekers) het

Groene lawine

lijk verkregen voordeel wordt de zogenoem-

aantal thuistelers op 50.000. Met een

In de jaren daarna stelt Jansen zijn beeld over

de BOOM-norm gebruikt die gebaseerd is op

productie van 20-24 ton per jaar zouden de

de wietsector bij. In zijn veldonderzoek stelt

een onderzoek van Toonen & Thissen van de

thuistelers een stevig marktaandeel hebben.

hij vast dat de in Nederland geproduceerde

universiteit Wageningen. Op basis van de

Verder stellen de onderzoekers dat er zo’n

wiet ook in het buitenland populair wordt. Er

gegevens van 77 ontmantelde hennepkwe-

1500-1700 coffeeshops zijn met een

ontstaat een levendige handel in nederwiet,

kerijen ontwikkelen zij een opbrengstmodel.

gemiddelde omzet van omgerekend 94.000

zaden en know-how naar het buitenland.

Zij berekenden dat in een doorsnee hennep-

euro per jaar. De coffeeshops kopen de

Jansen noemt dat in 1996 de ‘groene lawine’.

kwekerij 15 planten per vierkante meter staan

cannabisproducten direct in bij de huistelers

Hoewel het volgens Jansen overduidelijk is

en dat een gemiddelde teler 510 Watt

of via ‘kantoren’. Volgens de onderzoekers zijn

dat de winstgevendheid van cannabispro-

assimilatiebelichting per vierkante meter

er enkele grote groothandelskantoren met

ductie verdwijnt als het verbod wordt

gebruikt. De opbrengst zou in dat geval 28,2

een omzet van 500 à 1000 kilo per week en

opgeheven, blijkt het lastig te zijn om (inter)

gram per plant zijn. Als er meer planten per m2

26 HighLife


staan, dan is de opbrengst per plant lager. Staan er minder planten per m2 dan is opbrengst per plant hoger. Vanuit wetenschappelijke hoek werden er kritische vragen gesteld over het realistische gehalte van dit model en de Wageningse onderzoekers plaatsten zelf ook kanttekeningen. Desondanks geldt dit model (dat in 2016 werd ge-update) tot op heden als norm voor het berekenen van de theoretische opbrengst die een opgerolde hennepkweker heeft behaald. Het Wageningse onderzoek is dus zeer bepalend (geweest) voor duizenden strafzaken rondom hennepteelt.

Wietteelt vermengt boven-en onderwereld In oktober 2013 verschijnt een vertrouwelijk rapport van het RIEC en de universiteit Tilburg over de wijze waarop de wietsector in Tilburg is georganiseerd. De auteurs beschrijven hoe criminele netwerken in de wietsector verweven zijn met legale structuren. Daarmee zouden zij een serieuze bedreiging voor de veiligheid en integriteit van de samenleving vormen. Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van een schatting van de omvang van de hennepteelt in Tilburg. De schatting is grotendeels gebaseerd op de verklaringen

wordt geëxporteerd. Volgens zijn berekening

rechtvaardigt het harde optreden tegen

van een bedreigde spijtoptant. Het komt erop

op basis van veel aannames zou 88 tot 93

henneptelers en bevestigt het beeld dat telers

neer dat er zoveel wordt gekweekt dat het

procent van de nederwiet de grens over

uitsluitend uit zijn op winstbejag.

volgens de auteurs niet anders kan dat een

gaan. Hij schrijft in het rapport dat die

groot deel bestemd moet zijn voor de export.

berekening niet kan kloppen. Het strookt niet

De beeldvorming over de wietsector is de

met andere bevindingen. Zo wordt er

afgelopen dertig jaren totaal gewijzigd.

Het rapport wordt breed uitgemeten in de

bijvoorbeeld opvallend weinig nederwiet in

Onderzoeken hebben daarbij gewild of

media. Hoewel de auteurs aangeven dat

het buitenland onderschept. Hij concludeert

ongewild een belangrijke rol gespeeld.

Tilburg slechts een voorbeeld is, draagt de

daarom dat veel data kwalitatief nog niet

Opvallend is dat het type onderzoek naar de

Noord-Brabantse stad vanaf dat moment de

goed genoeg zijn voor een plausibele

wietsector ook anders is veranderd. In de

illustere titel Wietstad. De Tilburgse burge-

schatting van de wietexport.

jaren ’90 werd er meer gebruik gemaakt van

meester gebruikt het rapport om geld op te

etnografische data, terwijl tegenwoordig

halen voor de aanpak van de ondermijnende

Ondanks de beperkingen die de onderzoe-

meer kwantitatieve cijfers worden gebruikt

criminele activiteiten in de regio.

kers in beide rapportages noemen, worden de

om de wietsector in beeld te brengen. Dat

rapporten door politie en politici gebruikt

lijkt wellicht betrouwbaarder, maar in

voor de stellingname dat 80% van de wietteelt

werkelijkheid zijn deze veelal gebaseerd op

in Nederland voor de export bestemd is. Dat

theoretische aannames over de praktijk.

Wietteelt is grotendeels bedoeld voor export In 2014 publiceert het WODC een rapport naar de export van in Nederland geteelde cannabis. Het is een lijvig rapport vol aannames en berekeningen. Vanwege de vele onzekerheden vinden de onderzoekers het onverantwoord om één percentage te noemen te noemen. Ze concluderen dat de export van nederwiet ergens tussen de 53 en 924 ton per jaar ligt. In 2006 had Van der Heijden van de KLPD ook een intern onderzoek gedaan om te berekenen hoeveel wiet er vanuit Nederland naar het buitenland

Bronnen • Jansen, ACM. De Nederlandse marihuanasector (1993); Prijsvorming in de Nederlandse marihuanasector 1990-1995. Een beleidsperspectief (1996); De economie van de cannabissector (2002). • Boekhoorn, P, AG van Dijk, CJ Loef, RNJ Oosten & CHD Steinmetz. Softdrugs in Nederland. Consumptie en Handel (1995). • Bovenkerk, F & WIM Hogewind. Hennepteelt in Nederland. Het probleem van de criminaliteit en haar bestrijding (2002). • Toonen, MAJ & Thissen JTNM. Opbrengstbepaling van illegale hennepteelt in Nederland. Deskundigenonderzoek (2005). • Heijden, AWM van der. De cannabismarkt in Nederland: Raming van aanvoer, productie, consumptie en uitvoer (2006). • RIEC en Tilburg University. Integraal Appel. Een confronterend straatbeeld van criminele ondermijning van de samenleving (2013). • Giessen, M van der, DEG Moolenaar & MMJ van Ooyen-Houben. De export van in Nederland geteelde cannabis. Een schatting van de omvang en een bespreking van de mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek (2014).

HighLife 27


Door: Ruud & Wil Oomen

HIGHLIFE 30 JAAR: een geweldige prestatie

De administratieplicht en de informatiebeschikking van de belastingdienst Dit mooie blad bestaat nu al 30 jaar. Dat is een geweldige prestatie, mede omdat het blad een geweldige en professionele uitstraling heeft. Gefeliciteerd! Highlife Dertig jaar is een lange periode en ik wil een vergelijking in de tijd maken, maar 30 jaar geleden is te lang hiervoor. Ik houd het daarom op een periode van 10 jaar omdat 10 jaar geleden de informatiebeschikking is ingevoerd.

Een beroepsprocedure kan heel lang duren Wij hebben nu al diverse jaren een column in

op te leggen of vergunningen in te trekken.

Highlife en vaak hebben wij de nadruk gelegd

de vragen waren gesteld die niet naar de zin van de belastingdienst waren beantwoord, of

op de verplichtingen die coffeeshops hebben

Verbetering?

indien de administratie ernstige gebreken

ten aanzien van fiscale verplichtingen en DE

Per 1 juli 2011 is de informatiebeschikking

vertoonde. Dit kon leiden tot omkering en

problematiek rond vergunningen. Een van die

(artikel 52a AWR) ingevoerd. De bedoeling van

verzwaring van de bewijslast. Bij een informa-

verplichtingen is de administratieplicht en

deze nieuwe wet over de informatiebeschik-

tiebeschikking ook, maar voordat deze

hier hebben veel coffeeshops het moeilijk

king was rechtsbescherming voor belasting-

omkering kan plaatsvinden krijgt een

mee. Dit komt mede door de illegaliteit van de

plichtigen ten aanzien van informatieverzoe-

belastingplichtige conform de wet de

achterdeur met als gevolg dat er geen

ken van de belastingdienst te verbeteren. Dit

mogelijkheid alsnog aan het verzoek van de

facturen te krijgen zijn van de inkoop. Hierdoor

soort verzoeken van de belastingdienst zijn

belastingdienst gehoor te geven zonder

zijn de administratieve verplichtingen

vanaf 1 juli 2011 toetsbaar door de rechter. Vóór 1

omkering en verzwaring van de bewijslast, dan

zwaarder dan voor andere horeca-onderne-

juli 2011 was dat niet zo en kon die rechterlijke

wel dit verzoek van de belastingdienst aan te

mers. De belastingdienst en ook gemeenten

toetsing alleen indien een belastingaanslag

vechten. Dat is een verbetering, althans dat

maken hier handig gebruik van om aanslagen

was opgelegd, en indien daaraan voorafgaan-

zou het moeten zijn.

28 HighLife


tijd geleden hebben plaatsgevonden? Dit is niet in het belang van de rechtsbescherming.

Conclusie Een goede administratie is noodzakelijk voor een coffeeshop. Het is niet in het belang van een goede rechtsbescherming als een procedure naar aanleiding van een boekenonderzoek naar de juistheid van de administratie 10 jaar kan duren, voordat er duidelijkheid is over de standpunten van de belastingdienst n.a.v. zo’n boekenonderzoek. En ook niet dat 15 jaar na afloop van een procedure hierover nog geprocedeerd wordt, waarbij het moeilijk is de feiten te presenteren, zowel door de belastingdienst als door belastingplichtige, vanwege de lange duur van zo’n onderzoek, het gemis van facturen door de illegale achterdeur en de rechtsgevolgen van rechterlijke procedures.

De illegale achterdeur zorgt er voor dat coffeeshops moeilijk aan de administratieplicht kunnen voldoen

Rechter Omdat de praktijk uitwijst dat bij twijfel de

Gevolgen

cassatie bij de Hoge Raad) opnieuw en wel

belastingdienst vaak het voordeel van de

In de wet is verwoord dat de informatiebe-

tegen de belastingaanslagen.

twijfel krijgt, is de positie van een belasting-

schikking ook geldt als achteraf blijkt dat

plichtige niet verbeterd, en dat komt mede

administratieplicht ernstige gebreken kent en

Beroepsfase

door de lange duur van de procedures en de

verworpen moet worden. Dit was niet kenbaar

Een volledige beroepsfase kan meer dan 5 jaar

lange duur van onzekerheid tijdens die

gemaakt tijdens de ontwikkeling van deze

duren. Dus twee keer zo’n beroepsgang, de

procedures. Een informatiebeschikking

nieuwe wet. Als de belastingdienst tijdens een

informatiebeschikking en de belastingaansla-

verbetert de rechtspositie en daarmee de

boekenonderzoek meent dat de juiste winst

gen, duurt dan meestal minimaal 10 jaar, waarbij

rechtsbescherming omdat de belastingdienst

niet is aangegeven, dat “zwart is gewerkt” en

in ogenschouw moet worden genomen dat de

niet zomaar van alles kan vragen, maar de

dat de informatieplicht (artikel 47 AWR) of

belastingdienst achteraf controleert, dus in

lange duur van de procedures verslechtert ook

administratieplicht (artikel 52 AWR) niet juist is

2021 over de periode van 2016 t/m 2021. Dat

de positie van belanghebbende en daarmee

uitgevoerd, dan moet eerst een informatiebe-

betekent dus dat in 2032 nog een procedure

de rechtsbescherming. Het is aan de rechter

schikking worden afgegeven. Hiertegen kan in

kan lopen over de periode 2016 t/m 2021. Dat is

de balans in evenwicht te houden en dat zal

bezwaar en beroep worden gegaan. Pas als de

niet wenselijk omdat dit een veel te lange

niet makkelijk zijn. Als de belastingdienst

informatiebeschikking onherroepelijk vast

periode is vóór de procesdatum. Wie kan nog

vragen stelt of administratieve verplichtingen

staat (dus volledig uitgeprocedeerd en

goed oordelen en informatie verstrekken over

oplegt, of een informatiebeschikking afgeeft,

akkoord bevonden door rechters), is sprake

een periode van 10 tot 15 jaar geleden?

is voorzichtigheid noodzaak.

van omkering van de bewijslast en kunnen op

Belastingplichtigen hebben daar moeite mee,

grond daarvan aanslagen worden opgelegd.

maar uiteraard ook de belastingdienst. De

Ruud & Wil Oomen

Dan begint het verhaal van bezwaar, beroep

vraag is dan ook: hoe moet een rechter nu een

oomen@fiscaalonderzoek.nl

en hoger beroep (ook daarna eventueel in

juist oordeel geven over feiten die zo’n lange

www.fiscaalonderzoek.nl

HighLife 29


Door: Arjan van Sorge

30 JAAR HIGHLIFE, 30 JAAR MUZIEK Mooie kop toch, maar niet helemaal terecht. Highlife en muziek, ze zijn uiteraard onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alleen, Highlife bestaat in 2021 dertig jaar, en ik heb niet al die tijd over muziek geschreven voor het magazine, slechts zo’n twintig jaar. Maar dat mag de pret niet drukken, want als

een computerprogramma dat een gesprek

sommige promotors gaan daar wat relaxter

er iets leuk is dan is dat voor Highlife over

tussen meerdere personen direct naar schrift

mee om en maken er voor zowel reporter als

muziek schrijven. Je komt nog eens ergens,

kan omzetten. Want dat uitschrijven van de

artiest een feestje van, waarbij aan het eind

kan lekker met de door jou bewonderde

tekst blijft toch nog wel even het minst

nog wat vrienden en collega’s aanschuiven

muzikanten kletsen en hoort de nieuwste

inspirerende gedeelte van een interview. Als

en er nog lang nagezeten wordt. Een

muziek als een van de eersten. En muzikanten

coffeeshop of café is ook een goede plek

vinden het vaak prettig om met Highlife te

natuurlijk, of een bankje in het park, de

praten omdat het weer eens iets anders is

backstage, de hal van een willekeurig

dan technisch geneuzel of kritiekloos

kantoor, het bedrijfspand, het kantoor van de

fangezemel, omdat ze een passie hebben

platenmaatschappij, de studio of oefenruim-

voor wiet of hasj, of omdat het eindelijk eens

te. Eigenlijk overal waar je woorden kan

gewoon lekker ouwehoeren is.

uitwisselen zonder al teveel omgevingsgeluid, en waar je in alle vrijheid kan zeggen wat

Face to face

je denkt. Maar dan nog kan er een manager

Met de namen van alle artiesten die voor

aanschuiven die denkt wat aan het gesprek te

Highlife geïnterviewd zijn, kan dit artikel

kunnen bijdragen, het te structureren, of de

makkelijk gevuld worden, maar dat is saai. Van

artiest goed in de gaten houdt en ingrijpt

alles zat ertussen, van wereldberoemd tot

waar hij/zij dat nodig acht.

nog nooit van gehoord, en van alle niveaus: van geoliede machines tot amateuristische

Managers

puinhopen. De artiesten worden vaak

Managers! Die nutteloze tussenlaag die

aangereikt door platenmaatschappijen,

zichzelf zo graag belangrijk maakt. Heerlijk om

promotors of door bevriende bands, je hebt je eigen netwerk om uit te putten en soms

Raymzter in 2006

sturen gedreven artiesten lukraak een

ze in een artikel als dit achteraf eens goed uit te kunnen kafferen, maar dat is wel erg makkelijk. Er zijn er die een prettige en snelle schakel zijn

berichtje naar het hoofdkantoor. De

de opnamen van het gesprek gelukt zijn

tussen de verslaggever en de artiest, maar er

afgelopen twee jaar waren anders dan

tenminste. Dat is de grootste vrees van de

zijn er een hoop die weinig tot niets toevoegen

gebruikelijk, de interviews gingen telefo-

interviewer, dat de conversatie gewoon niet

en het alleen maar moeilijker maken door

nisch, via email of Zoom Meeting - maar het

gelukt is, of verdwenen. Dat laatste is me een

allerlei zinloze voorwaarden te stellen, teveel

beste is toch het face to face gesprek. Daar

keer overkomen, maar door snel aan het

controle te willen houden en de artiest te laten

kom je dan met je opnameapparaat, en je

artikel te beginnen kon ik gelukkig nog het

zeggen wat zij willen dat die artiest zegt. Ze zijn

krijgt een half uur de tijd om alles met de

meeste en belangrijkste uit mijn herinnerin-

niet altijd van meerwaarde voor de artiest,

artiest door te nemen. Om opnamen te

gen naar boven halen.

soms gaan ze zelfs tegen diens belang in.

minidisc, een iPod en een Zoom. Het

Feestje

Radio 100

nieuwste van het nieuwste apparaat tussen

Zo’n face to face gesprek vond in de goeie

Wat wel meerwaarde kan hebben, is dat je in

jou en de geïnterviewde zetten heeft als

ouwe tijden meestal plaats in de lobby van

het verleden al met artiesten hebt samenge-

strategisch voordeel dat zoiets de indruk van

een hotel, of hotelkamer, waar de artiest voor

werkt, en jullie elkaar daarvan kennen. Bij de

professionaliteit maakt, of een goede starter

een of meerdere dagen was neergepoot om

roemruchte Amsterdamse onafhankelijke

voor de conversatie kan zijn. Maar een

over het nieuwe album te spreken. Soms

Radio 100 hadden tegenwoordig bekende

mobiele telefoon voldoet natuurlijk

gaan die interviews achter elkaar door, met

namen als Eddy de Clercq, DJ Dano en Alex

tegenwoordig ook heel goed, nu alleen nog

even een lunchpauze tussendoor, maar

Cortiz ook een programma net zoals ik, en dat

maken heb ik een walkman gehad, een

30 HighLife


Andy Frasco & The U.N.

schept toch een band. Bij de hiphop was het

met hun super energieke en van wiet

is het des te schrijnender om te merken dat

helemaal handig: Brainpower, Mr. Wix, Junkie

doordrenkte show. Met buitenlandse bands/

Nederland in plaats van vooroploopt,

XL, The Partysquad en MC Fit waren jurylid, MC

acts moest je vroeger nog weleens oppassen

internationaal gezien het sukkeltje is gewor-

of DJ toen ik een baan had bij Stichting GRAP

met hoe hun woorden in het land van

den. Al die voorsprong, al die kennis, het wordt

(GroepenRaad Amsterdamse Popmuziek).

herkomst zouden landen, maar dat is gelukkig

goed om zeep geholpen terwijl het juist een

Van daaruit organiseerden we ook Wanted,

veel minder geworden. Niet dat ze in het land

wezenlijke bijdrage aan de economie en

een showcase voor opkomend talent waarbij

waar ze vandaan kwamen nou de Highlife

gezondheid kan leveren, zoals dat in verre,

oudgedienden de nieuwkomers steunden

stuklazen (of überhaupt zouden kennen), maar

vroeger wat achterlijke en zelfs gevaarlijke

met workshops, optredens en persoonlijk

als blowen of kweken daar (streng) verboden is

landen tegenwoordig wel praktijk is.

advies. Zo kom je in aanraking met Rotjoch,

en de overheid komt via via aan belastende

Ali B, Lange Frans, Raymzter, Rbdjan, Def P en

informatie, dan zou dat problemen kunnen

Meesterstuk

Melodee en dat praat jaren later toch weer

opleveren. Bij Highlife zijn we daar altijd heel

En ja, waarom gaan muziek en wiet / hasj

net even wat makkelijker.

voorzichtig mee omgegaan, je wilt tenslotte

eigenlijk zo goed samen? Als muziek de

niet iemand in de problemen brengen.

ruimtelijke trilling van emoties is, kan zoiets als

DJ

een goede joint dat behoorlijk versterken.

Als DJ heb ik over een periode van zo’n tien jaar

Achterop

Diep gaan is wat dat betreft een sleutelbegrip,

heel vaak voor en na bands gedraaid in de

Want problemen zijn er al genoeg, en het

of je dat nou doet als luisteraar of als rockgita-

Melkweg, en soms kon je er bij een optreden

stigma dat aan drugs kleeft is nog wijd en zijd

rist of hiphop producer. Je hoort meer in het

gewoon niet om heen: het is geweldig wat ze

aanwezig. Managers vrezen nogal eens voor

geluid, de melodie, het ritme of de teksten dan

neerzetten, en dit is typisch iets voor Highlife!

reputatieschade van artiesten, terwijl die het

je ooit voor mogelijk had gehouden, het is het

Zo raak je bevriend met Hoffmaestro uit

juist dikwijls heel tof vinden om erover te

ondergaan van muziek in de beste zin van het

Stockholm, die op het podium duidelijk hun

praten, en hun liefde voor wiet / hasj te

woord. Misschien kan het maken ervan

voorliefde voor wiet beleden, en fans bij zich

belijden. Vooral bij buitenlandse artiesten was

daardoor nog beter gaan, al waren er ook

hadden van coffeeshop Cremers in Den Haag.

dat vaak het geval, juist omdat er in eigen land

genoeg artiesten die moesten toegeven dat

Andy Frasco & The U.N. is ook zo’n band, als

een fout stigma aan kleefde. Maar zoals

het meesterstuk dat ze hadden gemaakt, de

Highlife verslaggever moest je wel iets doen

gezegd, dat is nogal veranderd, en in dat licht

volgende dag toch nergens naar klonk.

HighLife 31


Door: Rob Tuinstra

Van 1 x per week naar bingen

De beste tv-series van de laatste 30 jaar

In 30 jaar tijd is tv kijken ongelooflijk veranderd. In 1991 (toen je nog Kijk- en Luistergeld betaalde en een abonnement op een tv gids had) mocht je één keer per week je favoriete serie bekijken bij een omroep op de Nederlandse tv. Een andere keuze had je niet, de omroep was de baas. Anno 2021 ben je als kijker zelf de baas. Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV, Videoland, het aantal aanbieders is immens.

De grote doorbraak van de tv serie begon

diensten als Netflix en Amazon Prime. Ook

om extra te investeren, soms met hulp van

met de opkomst van de Amerikaanse

zij kregen door wereldwijde dekking genoeg

Netflix of een andere producent. Highlife zet

betaalzender HBO. Vele miljoenen kijkers

geld binnen om voor een verdere popula-

hieronder alle essentiële series van de afge-

abonneerden zich op deze betaalzender

riteit van series te zorgen door enorme bud-

lopen 30 jaar op een rij die je zou moeten

en zorgden voor voldoende inkomsten om

getten. Dat stimuleerde nationale omroe-

kijken. Natuurlijk moesten we een selectie

iconische series als The Sopranos, The Wire

pen als de BBC, van oudsher al een kanjer,

maken, dus misschien vind je je je eigen

en Game of Thrones te maken. De vol-

maar ook in Scandinavië (Borgen, Bron) en

favoriete serie niet terug. In ieder geval: we

gende stap was de opkomst van streaming

Nederland (Hollands Hoop, Mocro Maffia)

wensen jullie veel kijkplezier.

32 HighLife


Onze topseries van de laatste 30 jaar 1991 - The Ren & Stimpy Show / Bottom 1992 – Absolutely Fabulous 1993 – The X-Files / Beavis & Butthead 1994 – Friends / ER 1995 – Star Trek: Voyager 1996 – Millennium / Buffy the Vampire Slayer 1997 – South Park / Oz 1998 – Sex and the City

The X-files

Friends

Buffy the Vampire Slayer

Sex and the City

The Big Bang Theory

Breaking Bad

1999 – The Sopranos / Family Guy 2000 – CSI / Jackass 2001 – 24 / Six Feet Under / The Office 2002 – The Wire / The Shield / Monk 2003 – Nip/Tuck / Arrested Development 2004 – House M.D. / Deadwood 2005 – Rome / Dr Who 2006 – Dexter / The Big Bang Theory

Jackass

2007 – Mad Men / The Killing (Forbrydelson) 2008 – Breaking Bad / Sons of Anarchy 2009 – Castle / Parks and Recreation 2010 – The Walking Dead / Downton Abbey / Justified / Luther / Borgen 2011 – Game of Thrones / Black Mirror / The Bridge (Bron) / Homeland

The Walking Dead

Game of Thrones

2012 – Line of Duty / Endeavour / Longmire / Veep 2013 – Peaky Blinders / House of Cards / Vikings / Orange is the New Black 2014 – Fargo / True Detective / Bosch / Gomorra / Hollands Hoop / Outlander 2015 – Better Call Saul / Narcos / The Man in the High Castle / The Expanse 2016 – The Crown / Stranger Things / Preacher / Fleabag

Vikings

Hollands Hoop

2017 – Ozark / The Handmaid’s Tale / Taboo / Mindhunter 2018 – Narcos México / Altered Carbon / Mocro Maffia / Bodyguard 2019 – ZeroZeroZero / The Boys / Undercover / Chernobyl 2020 – Cannabis / Tiger King / The Queen’s Gambit / Unorthodox 2021 – Snabba Cash / The Serpent

Undercover

The Queen’s Gambit

HighLife 33



Door: Redactie HighLife

Nieuw: HIGHLIFE TUNES op Spotify

Overzicht

ctueel nieuws We hopen dat jullie genoten hebben van onze terugblik op 30 jaar HighLife. Maar natuurlijk schrijven we ook over de laatste ontwikkelingen in de cannabiswereld. Op deze pagina een kort overzicht. Eerst een huishoudelijk bericht. Met trots

de buitenwiet. Een verregende zomer, vroege

kondigen we aan dat jullie vanaf nu via

meeldauw, een slakken-invasie en bijna niet

Dave Brock (Hawkwind): “Ik heb wiet altijd puur gerookt”

Highlife Tunes de nieuwste cannabis hits

te vermijden toprot: weinig bleef de

In hetzelfde jaar dat Highlife het 30-jarige

kunnen beluisteren. Wat is high en wat is

buitenteler bespaard. Toch slaagde HighLife

bestaan viert, wordt het enige overgebleven

dope! Check out de Spotify Highlife Tunes.

veteraan Derrick Bergman er in een

bandlid van spacerock pioniers Hawkwind 80

We updaten de lijst regelmatig, dus er is altijd

behoorlijke buitenoogst binnen te halen. Hoe

jaar. En er is net een nieuw en geweldig album

wat nieuws te beluisteren!

deed hij dat?

uit, Somnia. Dubbel feest dus met Dave Brock!

https://ap.lc/FfNIy

Genieten doe je bij Coffeeshop Upstairs Al sinds 1990 is coffeeshop Upstairs in Arnhem een vertrouwd gezicht in de Nederlandse coffeeshopwereld. Waar andere shops zich beperkten tot een afhaalfunctie,

Cannabis Industrie Awards

bleef Upstairs de sociale functie van een

Een nieuw evenement waarvan HighLife

coffeeshop trouw als een gezellige

graag een medesponsor is. In verschillende

huiskamer voor vaste klanten en nieuwe

categorieën worden prijzen uitgereikt aan

bezoekers met een aangename rookruimte

bedrijven in de cannabisbranche. Ook is er

en veel mogelijkheden tot vermaak.

een prijs voor de beste journalistieke productie. Meer info: www.cannabisindustrieawards.nl

Coronapas voor coffeeshops? Klanten van horecagelegenheden moeten een coronatoegangsbewijs tonen. Geldt dat ook voor de coffeeshops? Ja voor opnieuw de vraag op of coffeeshops

Street Art Frankey: ‘Met een glimlach’

horecagelegenheden zijn of niet. Want daar is

De Amsterdammer Frank de Ruwe plaatst als

veel gedoe over. Al jaren.

Street Art Frankey beelden en andere

consumeren, nee voor afhalen. Het roept

objecten op straat. Om een grap uit te halen,

Rampjaar voor buitenwiet

de ruimte mooier te maken en soms om een

2021 kan de boeken in als een rampjaar voor

punt(je) te maken.

HighLife 35


Column André Beckers

Hennepteelt voor eigen (medicinaal) gebruik In oktober 2020 verscheen een melding van een wijkagent van de politie op Facebook. Hij plaatste er een foto bij. Hij had in een woning 1.170 gram (takken met) toppen aangetroffen. De planten hingen te drogen. Het is algemeen bekend dat van natte wiet doorgaans zo’n 20% aan droog gewicht overblijft.

Een brief van de burgemeester volgde, waarin

aangetroffen die wezen op handel. Terwijl de

omdat de teelt uitsluitend voor eigen

werd gemeld dat de woning voor drie

burgemeester als gevolg van de coronapande-

medicinaal gebruik was bestemd. Deze

maanden zou worden gesloten. Ik sprak met de

mie langer dan gebruikelijk nadacht over de

beslissing bracht ik onder de aandacht van de

bewoners en hoorde dat sprake was van een

verdere besluitvorming, moest mijn cliënt bij

burgemeester, die vervolgens besloot de

schrijnende gezinssituatie. Ik vat de situatie

de officier van justitie verschijnen. Deze

woning niet te sluiten.

samen met de woorden dat ieder weldenkend

luisterde naar zijn verhaal. Ik wees erop dat ook

mens begrijpt dat je niet meer fatsoenlijk tot

Ik vroeg mij af hoeveel mensen hennep telen

rust kunt komen als je dit meemaakt. De

voor medicinaal gebruik. In de Nationale

hoofdbewoner had bij de politie verklaard dat

Drugsmonitor las ik dat 90,6% van degenen

hij zeven buitenplanten had geoogst. Hij wilde

die cannabis (ook) als medicijn gebruiken dit

hier olie van maken in de hoop dat hij door het

zonder recept deed. In 2020 stonden slechts

gebruik daarvan in slaap zou kunnen komen en

9.000 patiënten geregistreerd die cannabis via

zou kunnen doorslapen. Hij had bij het planten

de apotheek geleverd krijgen. Een groot deel

van de zeven planten verwacht dat er zeker

van de medicinale cannabis gebruikers maakt

twee dood zouden gaan, maar dat was niet

om uiteenlopende redenen geen gebruik van

gebeurd. Hij toonde foto’s van de planten in zijn

de apotheek. Die groep blijkt bijzonder groot

tuin. Hij had deze met zijn telefoon gemaakt

te zijn. Een flink deel hiervan teelt binnen met

waardoor ook de datum zichtbaar was. Zo kon

gebruikmaking van technische hulpmiddelen.

hij aannemelijk maken dat de aangetroffen

Die mensen lopen bij ontdekking nog steeds

oogst afkomstig was van de zeven planten in

het risico als professionele henneptelers te

zijn tuin. Omdat er geen technische hulpmid-

worden gezien. De woning gaat dan vaak

delen werden gebruikt, was geen sprake van

tijdelijk op slot en justitie deelt straffen uit. Dit

professionele hennepteelt.

valt niet meer uit te leggen. In de Tweede de oogst van vijf buitenplanten aanzienlijk

Kamer is enkele jaren geleden met meerder-

Burgemeester: geen begrip

meer dan 30 gram oplevert en dat de

heid van stemmen de motie Van Tongeren

De burgemeester toonde aanvankelijk geen

strafkamer van de Hoge Raad meermaals heeft

(GL) aangenomen. Hopelijk gaat een volgend

enkel begrip. Omdat er meer dan 30 gram

geoordeeld dat kwekers niet moeten worden

kabinet hier eindelijk mee aan de slag.

hennep was aangetroffen kon het volgens de

vervolgd voor het opzettelijk aanwezig hebben

burgemeester niet anders zijn dan dat deze

van de oogst van vijf planten. Wat is met deze

hoeveelheid was bedoeld voor handelsdoel-

wetenschap een passende straf voor de teelt

André Beckers

einden en dus moest de woning op slot. Die

van zeven planten? Daarbij komt dat de man

Advocaat

stelling werd met klem betwist. Er waren geen

de planten teelde omdat hij deze als medicijn

www.wolf.partners, Maastricht

meldingen geweest over handel en er werden

wilde gebruiken. De officier van justitie ging

bij de inbeslagneming geen voorwerpen

hierin mee. De strafzaak werd geseponeerd,

36 HighLife


HighLife 37


lash 85-JARIGE MILJARDAIR KOCH DONEERT EXTRA 25 MILJOEN DOLLAR VOOR LEGALE WIET Cannabis zou legaal moeten zijn. Dus geeft de 85-jarige Amerikaanse miljonair Charles Koch 25 miljoen dollar van zijn fortuin van 45 miljard om legalisering van cannabis mogelijk te maken. Eerder spendeerde hij in totaal zo’n 70 miljoen dollar in andere pro-cannabis campagnes. Koch, vanuit zijn hoofdkwartier in Wichita, Kansas: “Het zou de keuze van het individu moeten zijn. Het verbod is contraproductief. Het ruïneert het leven van mensen, creëert conflicten in de samenleving en is anti-vooruitgang. Dat verbod is altijd zinloos geweest.” Verder meent hij als fervent libertariër dat de overheid helemaal niks te maken heeft met wat mensen in hun eigen leven willen gebruiken. Koch: “Cannabis is, zoals ik het begrijp, minder verslavend dan alcohol. Dus waarom is alcohol legaal en cannabis niet?”

URUGUAY WIL OOK TOERISTEN LEGALE WIET BIEDEN Uruguay, het eerste land ter wereld dat cannabis legaliseerde, wil ook toeristen de mogelijkheid bieden om legale Uruguay-wiet te kopen. Op voorstel van de regering van president Luis Lacalle Pou zouden buitenlandse bezoekers van het land cannabis mogen kopen. Door toeristen toe te staan l​​ egale wiet te kopen, zou de cannabisindustrie van Uruguay toegang krijgen tot 3,5 miljoen extra bezoekers per jaar, vooral uit de buurlanden Brazilië en Argentinië. Toeristen zouden wel meer moeten betalen dan de inwoners van het Zuid-Amerikaanse land. De verwachting is dat deze nieuwe regeling in 2022 zal worden ingevoerd.

WADA KIJKT NAAR VERSOEPELING CANNABISREGELS VOOR ATLETEN Na alle ophef rond de schorsing van Sha’Carri Richardson (zie foto) kijkt de WADA, het wereld anti doping agentschap, of cannabis volgend jaar van de lijst met verboden middelen geschrapt kan worden. Er zal een wetenschappelijk onderzoek komen en dat moet uitsluitsel geven. WADA kreeg al vele verzoeken om de status van cannabis te herzien, omdat het middel geen prestatie verhogende invloed heeft. Volgens atleten en andere belanghebbenden zijn de regels met betrekking tot cannabis gedateerd. Sha’Carri Richardson mocht niet aan de Olympische Spelen deelnemen, omdat ze wiet had genomen om het overlijden van haar moeder te verwerken. Ze kreeg veel respect voor haar tweet I AM HUMAN.

38 HighLife


news BDSA: LEGALE CANNABISVERKOOP WERELDWIJD MET 41% IS GESTEGEN BDSA, een onderzoeksbureau voor de cannabismarkt uit Colorado, meldt dat de verloop van legale wiet met 41% is gestegen. Dit jaar zal een omzet van bijna 31 miljard dollar worden gehaald. Verder voorspelt men dat de wereldwijde verkoop van cannabis zal verdubbelen van 30,6 miljard in 2021 tot 62,1 miljard in 2026. “De cannabisindustrie blijft een buitengewoon snelle groei laten zien, vooral binnen de Amerikaanse markt”, zegt Kelly Nielsen, Vice President Insights & Analytics. “Nieuwe markten, zowel voor medisch gebruik als voor volwassenen, ontwikkelen zich in een sneller tempo dan in het verleden werd waargenomen, en staten gaan in een korter tijdsbestek over van alleen medisch naar volledig legaal.” “

LUXEMBURG PAST PLANNEN LEGALE WIET AAN: TEELT JA, VERKOOP NEE Teelt ja, verkoop nee: Dat is volgens ingewijden de nieuwste koers die de regering in Luxemburg op haar pad naar legale cannabis heeft ingeslagen. Reden: legale cannabis zou te moeilijk liggen in de EU. Radio 100,7, een lokaal radiostation, meldde dat de regering heeft besloten dat de verkoop van recreatieve cannabis in het Groothertogdom illegaal blijft. Alleen de teelt van wietplanten voor eigen consumptie zou worden gelegaliseerd. Mediwiet is als sinds februari 2019 legaal. In het regeerakkoord uit 2018 kondigden de Democratische Partij (DP), de Luxemburgse Socialistische Arbeiderspartij (LSAP) en de Groene Partij (Déi Gréng) aanvankelijk aan dat teelt en verkoop van cannabis zouden legaliseren. Minister van Volksgezondheid Paulette Lenert (zie foto) bevestigde in een interview met Radio 100,7 dat er in de Europese context “een aantal juridische belemmeringen” zijn die een volledige legalisatie beduidend moeilijker maken.

HENK PONCIN (1938 – 2021) HAD EEN HART VOOR DE GOEDE ZAAK Henk Poncin is 29 september op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de eerste mensen die de huidige hoofdredacteur van HighLife ongeveer 25 jaar geleden interviewde en hij is me altijd bijgebleven als een integere mensenvriend. De markante Amsterdammer heeft op de achtergrond een grote rol in de cannabiswereld gespeeld. Hij richtte Green Prisoners Release op, waarbij hij zich inzette voor het lot van mensen die achter de tralies belandden door de achterhaalde cannabiswetgeving. Dat mondde uit in het Cannabis College en later stond hij aan de wieg van het VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod). Ik sluit me daarom aan bij de woorden van VOC-er Derrick Bergman daarover: ‘Zijn inzet en passie voor cannabis vormden maar één aspect van Henk’s persoonlijkheid. In zijn lange leven speelde spiritualiteit een grote rol. Hij schreef er prachtig over in zijn autobiografie ‘Henk Poncin: filmmaker, bokser, mysticus – Beelden uit mijn levens’, die in 2018 verscheen. Zelf zal ik me Henk herinneren als een wijs en zachtaardig mens, met humor en empathie, een gever en een gentleman.’ www.henkponcin.nl

HighLife 39


HIGH weirdness Taxi’s krijgen daktuintje

Bloeddorstige chocoladereep Een bloeddorstige chocoladereep uit het

Taxi’s in Bangkok, de hoofdstad van Thailand,

voormalige Oostblok is

hebben een nieuwe taak gekregen. Omdat er

een onverwachte hit in

door de coronacrisis amper toeristen zijn,

de Verenigde Staten.

hebben vele voertuigen een nieuw gebruik

Op Amazon wordt de

gekregen. Op hun daken zijn nu moestuintjes

traktatie aanbevolen

aangelegd. Er zit wel een zwart randje aan deze

met de tekst ‘Het ziet

innovatie; want de werknemers van de

eruit als een

coöperaties die de autodakkweek hebben

chocoladereep, maar

bedacht willen hiermee aandacht krijgen voor

het is geen snoep. Het

de benarde situatie waarin ze verkeren. Door

wordt verkocht in

het wegblijven van toeristen is er geen droog

apotheken, maar kinderen zijn er dol op.’ Het gaat om een chocoladereep met de naam

brood meer te verdienen. Duizenden tijdelijke

Hematogen. Dat klinkt bijna als een geneesmiddel, en zo wil de verkoper het ook aanraden.

chauffeurs zijn teruggekeerd naar hun

Want een van de voornaamste bestanddelen van de reep is ‘black albumin’. En dat is niets

oorspronkelijke geboorteplaats op het

minder dan koeienbloed. Daarom raad de verkoper het aan als je een lage bloedspiegel hebt.

platteland. Daar is geen werkgelegenheid,

Verwacht wel dat je in de VS ongeveer tien keer zoveel moet betalen voor dit alternatieve

maar het is er goedkoper om te overleven. De

geneesmiddel dan in het Oostblok.

overheid weigert om bij te springen.

Hangen aan je haar is pijnlijk Een zeldzame en moeilijke circusact, haarophanging, bestaat al sinds het begin van de twintigste eeuw. Slechts een handvol aerialists, waaronder Erin Blaire uit New York, heeft creatief getraind om deze klassieke circusact, bekend als de hair hang, nieuw leven in te blazen. En ja, het is net zo pijnlijk als het klinkt. De huiveringwekkende act is ontstaan i​​ n China, waar zowel mannen als vrouwen het uitvoerden. Een vroege circusposter toont zelfs een groep Chinese mannen die in kleermakerszit aan hun lokken slingeren terwijl ze thee drinken. De uitvoerders van deze act werden opgehangen of gezwaaid door de lucht, vastgehouden door het ankerpunt bovenop hun hoofd. Hun haar is strak gewonden en vastgezet in een strategische “knoop” rond een metalen lus. Dat gezegd hebbende, kapsel betekent alles. Elke artiest vlecht zijn of haar lokken anders en geeft nooit de geheime formule voor succes weg.

40 HighLife


AVAILABLE ON

Full FullFlavour, Flavour,Zero ZeroWaste Waste

Full Flavour, Zero Waste

A APREMIUM PREMIUMVAPORIZER VAPORIZERDESIGNED DESIGNED FOR FORPEOPLE PEOPLEWHO WHOLOVE LOVETHE THEPLANT. PLANT.

A PREMIUM DESIGNED Full Full Flavour, Flavour,VAPORIZER Zero ZeroWaste Waste

FOR PEOPLE WHO LOVE THE PLANT.

AAPREMIUM PREMIUMVAPORIZER VAPORIZERDESIGNED DESIGNED FOR FORPEOPLE PEOPLEWHO WHOLOVE LOVETHE THEPLANT. PLANT. 3-SECOND HEAT UP TIME

3-SECOND 3-SECOND HEAT HEAT UPUP TIME TIME

DYNAMIC DYNAMIC CONVECTION CONVECTION DYNAMIC CONVECTION HEATING HEATING TECHNOLOGY TECHNOLOGY

HEATING TECHNOLOGY

3-SECOND 3-SECOND HEAT HEAT UPUP TIME TIME

FULL MATERIAL FULL FULL MATERIAL MATERIAL EXTRACTION EXTRACTION

EXTRACTION

WORKS WORKS GREAT GREAT WITH WITH WORKS

DRY DRY HERB HERB & CONCENTRATES & CONCENTRATES

FULL FULL MATERIAL MATERIAL EXTRACTION EXTRACTION

DYNAMIC DYNAMIC CONVECTION CONVECTION

WORKS WORKS GREAT GREAT WITH WITH

HEATING HEATING TECHNOLOGY TECHNOLOGY

DRY DRY HERB HERB & CONCENTRATES & CONCENTRATES

GREAT WITH

DRY HERB & CONCENTRATES

W W W . VA P O S H O P . C O M


Tekst: Michiel Panhuysen | Foto’s: Rob Tuinstra

Opnieuw de vraag: Zijn coffeeshops horeca of niet?

Coronapas? Ja, bij consumeren; nee, bij afhalen Vanaf eind september moeten klanten van horecagelegenheden een coronatoegangsbewijs tonen. Geldt dat ook voor de coffeeshops? Het roept opnieuw de vraag op of coffeeshops horecagelegenheden zijn of niet.

Op 27 januari 2021 bepaalde De Raad van

drinkt dan moet je wel een coronatoegangs-

gemeente wat eerder dan in de andere. De

Europa dat vaccinatie tegen COVID-19 niet

bewijs hebben. Over roken in de coffeeshop

cannabiskroegen moesten kiezen voor

verplicht is: vaccinatiebewijzen mogen niet

zijn de regels niet helemaal duidelijk. Je mag

cannabis of alcohol. In het eerste geval werden

worden gebruikt als paspoort of toegangsbe-

natuurlijk geen tabak roken binnen. Maar over

ze coffeeshop die geen alcohol mocht

wijs en vaccinatieweigeraars mogen niet

het roken van een pure joint binnen met of

verkopen, in het tweede geval werden ze café

worden gediscrimineerd. Velen twijfelen of

zonder coronatoegangsbewijs is geen

dat geen cannabis mocht verkopen. In

dat te rijmen is met regelingen omtrent de

duidelijkheid. Werknemers hoeven geen

Amsterdam hoefden de coffeeshops pas in

coronapas die vanaf 25 september 2021

coronacheck te doen, de beperkingen gelden

2007 als laatste gemeente de alcoholverkoop

gelden. Vanaf die datum moeten mensen

alleen maar voor klanten.

te laten varen. Als coffeeshops nieuwe stijl

aantonen dat ze gevaccineerd zijn of een

(zonder alcohol) al als horeca werden gezien,

negatief testbewijs laten zien als ze cafés,

Horeca of niet?

bioscopen, voetbalstadions of theaters willen

Tot zover de vraag of de coronapas nodig is in

bezoeken. Los van de vraag of je vindt dat hier

de coffeeshop. Op de achtergrond speelt een

Locatie

sprake is van discriminatie, geldt voor

andere steeds weer terugkerende vraag: is een

Wat ook speelde en speelt is de locatie van

coffeeshops dat je het coronatoegangsbewijs

coffeeshop een horecagelegenheid of niet?

het pand waarin de coffeeshop is gevestigd.

niet nodig hebt als je als klant een coffeeshop

Coffeeshops waren tot in de jaren ‘90 vaak nog

Wederom zijn er per gemeente andere

betreedt om cannabisproducten af te halen.

cafés waar ook hasj of wiet werd verkocht. Dat

regels. In sommige gemeenten kon en kun je

Maar, als je binnen in de coffeeshop iets eet of

veranderde halverwege de jaren ’90, in de ene

alleen een coffeeshop starten in panden met

dan was het als ‘droge horeca’ (zonder alcohol).

Het corona-beleid zorgt voor veel protesten

42 HighLife


een horecabestemming. In andere gemeenten kan dit ook in panden met een winkelbestemming. De kwestie ‘horeca-of-niet?’ speelde ook rondom de handhaving van de Tabakswet. De wet verbiedt het roken van tabak in horecazaken. Veel horecazaken richtten daarom al jaren geleden een rookruimte in. In dat soort ruimten in cafés of restaurants konden rokers zich even terugtrekken om een sigaretje te roken. Binnen het kader van de Tabakswet werd de coffeeshop als een horecagelegenheid gezien door de overheid. In veel coffeeshops werd de rookruimte hierdoor al snel een essentieel onderdeel van de zaak. Veel coffeeshops zagen het als hun taak om cannabisliefhebbers een veilige plek te geven om cannabis te consumeren en de meeste Nederlandse blowers mengen hun

Er is veel weerstand tegen een corona-pas

wiet of hasj nou eenmaal met tabak. overlastbeperking. De laatste jaren zijn veel

meer bekend is bij de staf en daardoor ook

Nietes welles

coffeeshops onder druk van de verscherpte

makkelijker aanspreekbaar.

Horeca dus! Of toch niet? De horeca-branche-

handhaving van de gedoogregels overgestapt

vereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

van wietverkooppunt-met-verblijfsfunctie (de

Huiskamer

heeft coffeeshops nooit als horecaonderne-

ouderwetse coffeeshop) naar afhaalloket. Die

Daarnaast hebben de coffeeshops ook

mingen erkend. Coffeeshops kunnen geen lid

verandering was al voor het coronatijdperk in

decennialang de rol vervuld van ‘huiskamer’

worden van KHN. Dat heeft nogal gevolgen

gang gezet. Ondernemers met een gezellige

voor mensen die thuis niet kunnen of willen

voor het verdedigen van de belangen van

coffeeshop met veel stamgasten vonden het

blowen. Of mensen die gezelschap zoeken

ondernemers met een coffeeshop. KHN is een

steeds vaker moeilijk om te dealen met de

en hun verhaal willen delen met anderen. Of

machtige organisatie met korte lijnen naar ‘Den

problemen die sommige klanten de zaak mee

mensen die om welke reden dan ook

Haag’. Deel kunnen uitmaken van zo’n krachtige

innamen en besloten om door te gaan als

behoefte hebben aan een sociale structuur.

brancheorganisatie zou een aantal actuele

cannabiswinkel zonder verblijfsfunctie, als

Die rol werd belangijker nadat buurthuizen

coffeeshopproblemen waarschijnlijk heel wat

afhaalloket dus. Zo vermijd je veel risico’s met

niet meer werden gefinancierd door de

eenvoudiger maken. Maar dat kan dus niet.

klanten. Ook het einde van de rookruimte deed

overheid. In aanloop naar het einde van de

Geen horeca dus! De niet-horeca-benadering

veel ondernemers besluiten over te stappen

rookruimte rees hier en daar de vraag of er

kwam ook vorig jaar in maart naar voren. Op het

naar een coffeeshop zonder verblijfsfunctie.

nog wel behoefte zou zijn aan een ouder-

moment dat alle cafés en restaurants hun

wetse coffeeshop als consumenten hun

deuren moesten sluiten in het kader van de

Afhaalwinkel

jointje niet binnen kunnen roken. Nu de shops

lockdown, mochten coffeeshops deels

De status ‘Afhaalwinkel’ is een eenvoudige en

zijn gedwongen om afhaalloket te worden,

openblijven voor het afhalen van cannabis. De

veilige strategische keuze voor een coffeeshop.

speelt die vraag opnieuw. Een brisante vraag

coffeeshop werd als winkel gezien. En niet

Maar er zit voor de gehele coffeeshopsector

voor coffeeshops, aan de vooravond van het

zomaar een winkel, maar een essentiële winkel.

natuurlijk wel een adder onder het gras, als de

wietexperiment. Want een overstap naar een

Nog steeds is niet helemaal helder of je

meeste coffeeshops oude stijl (met verblijfs-

systeem met legaal geteelde wiet die wordt

coffeeshops nou tot de horeca kunt rekenen of

functie) overstappen naar‘Take-away Only’.

verkocht in legale afhaalloketten die onder

niet. Met als gevolg dat de uitleg coronapas of

Want vroeg of laat zal Nederland cannabis

direct toezicht staan van de overheid is

niet in de coffeeshop ook min of meer

legaliseren. De vraag is wat er dan met de

minstens zo aannemelijk als het handhaven

tweeledig is. Daar waar je de coffeeshop als

huidige coffeeshops gaat gebeuren. Het verblijf

van het huidige systeem van verkoop via

winkel (afhaal) ziet, gelden een aantal regels

van klanten in de zaak is altijd een belangrijk

coffeeshops. Een landelijk netwerk van

niet die wel gelden voor de horeca.

onderdeel geweest van het idee om coffee-

staatsgecontroleerde cannabisafhaalloket-

shops te gedogen. De achterliggende gedachte

ten is immers heel wat overzichtelijker voor

Takeaway Only

is dat klanten die hun wiet niet op straat maar in

de overheid dan een lappendeken van

Een deel van de gemeenten is coffeeshops

een coffeeshop kopen hun jointjes niet op straat

zaakjes, afhaal winkels en (wel/niet?)

gaan gedogen met als overweging om zo de

oproken maar binnen de shop. Dat zou de

horecagelegenheden waar cannabis wordt

overlast van blowers op straat terug te brengen.

straatoverlast van blowers beperken. Daarbij zou

verkocht. De gedoogde (en binnenkort

Coffeeshops in die gemeenten moeten

het personeel van de coffeeshop een oogje in

legale) verkoop van cannabis is inmiddels tot

daarom klanten in de zaak toelaten om hun

het zeil kunnen houden bij mogelijk problema-

een essentiële winkelactiviteit verheven.

cannabis te consumeren. Coffeeshops zijn

tisch cannabisgebruik. Preventie en voorlichting

Maar of cannabisverkoop aan coffeeshops

daarmee een soort gereedschap voor

zijn beter te geven als een consument min of

blijft voorbehouden is verre van zeker.

HighLife 43


Door: Redactie HighLife

Nederland had eind 2020 nog 564 coffeeshops Eind 2020 telde Nederland in totaal 564 coffeeshops. Dit blijkt uit onderzoek van Breuer & Intraval in opdracht van het WODC. Sinds de vorige meting over het jaar 2018, toen er nog 567 coffeeshops waren, zijn er negen coffeeshops verdwenen en zes bijgekomen. De langzame daling van het aantal coffeeshops gaat dus verder.

Ooit telde Nederland wel drie keer zoveel

coffeeshops het maximum niet mag

alle andere Nederlandse gemeenten met

coffeeshops, tussen 1500 tot 1700. Door

overschrijden. In 86 coffeeshopgemeenten is

coffeeshops geldt voor Amsterdam,

beleid van de overheid is dat aantal drastisch

het aantal coffeeshops gelijk aan het

Rotterdam en Den Haag dat het aantal

gedaald. De laatste vijf jaar is de daling echter

vastgestelde maximum. Begin jaren negentig

coffeeshops de laatste jaren relatief stabiel is

minder hard gegaan dan voorheen. In 2016

van de vorige eeuw heeft het Openbaar

gebleven. Amsterdam blijft de gemeente

waren er nog 573 shops. Als je je bedenkt dat

Ministerie (OM) gekozen voor een landelijke

met het laagste aantal inwoners per

er in maart 2021 een extra coffeeshop is

invoering van gedoogcriteria voor

coffeeshop; namelijk één coffeeshop per

bijgekomen, dan betekent dat dat je de

coffeeshops. Dit zijn regels waaraan

5.259 inwoners. Daarmee is het aantal

laatste vijf jaar van 573 naar 565 bent gegaan.

coffeeshops zich moeten houden. Het OM ziet

inwoners per coffeeshop in Amsterdam

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus schrijft

af van vervolging wanneer aan deze criteria

vrijwel gelijk aan dat bij de voorgaande

in een begeleidende brief aan de Tweede

wordt voldaan. In 2020 zijn er in 21

meting toen de coffeeshopdichtheid 5.138

Kamer: ‘De meest voorname redenen voor

coffeeshopgemeenten in totaal 42

inwoners per coffeeshop bedroeg. De

het sluiten van coffeeshops zijn

overtredingen op de gedoogcriteria

gemeente Zoetermeer heeft met één

overtredingen van de landelijke

geconstateerd; dit is een toename ten

coffeeshop voor alle 125.265 inwoners het

gedoogcriteria, het door de eigenaar

opzichte van het aantal overtredingen volgens

hoogste aantal inwoners per coffeeshop.

stoppen met de exploitatie, een negatief

de vorige metingen over 2016 en 2018.

Bibob-advies en overtreding van lokale nieuwe coffeeshops zijn dat coffeeshops in

Concentratie in Randstad en middelgrote provinciesteden

de plaats zijn gekomen van de gesloten

In de geografische spreiding van

coffeeshops en dat gemeenten het aantal

coffeeshops is weinig veranderd. De

coffeeshops nader in overeenstemming

concentraties bevinden zich voornamelijk in

wilden brengen met het toegestane

de Randstad en de middelgrote steden in de

maximum dat in hun gemeentelijke

provincies. Amsterdam, Rotterdam en Den

coffeeshopbeleid is vastgelegd.’

Haag zijn de enige gemeenten met meer dan

voorwaarden. Redenen voor het vestigen van

20 coffeeshops. Samen hebben zij 241

Gedoogcriteria

coffeeshops, hetgeen neerkomt op 42,7%

Eind 2020 hadden 102 van de 355 Nederlandse

van het totale aantal shops in Nederland. In

gemeenten een gedoogbeleid voor

Amsterdam is het aantal coffeeshops

coffeeshops, hadden 246 gemeenten een

gedaald van 168 in 2018 naar 166 in 2020. In

‘nulbeleid’ (in deze gemeenten worden geen

Rotterdam is er één coffeeshop bijgekomen;

coffeeshops gedoogd) en hadden zeven

daar steeg het aantal coffeeshops van 38

gemeenten geen coffeeshopbeleid. Alle 102

eind 2018 naar 39 eind 2020. In Den Haag is

coffeeshopgemeenten hebben een

het aantal coffeeshops (36) ten opzichte van

maximumbeleid waarbij het aantal

de vorige meting gelijk gebleven. Net als voor

44 HighLife

Coffeeshops in Nederland 2020 Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2020

R. R. I. B.

Mennes Pieper Schoonbeek Bieleman


HighLife is medesponsor

Nominatie voor Cannabis Industrie Awards 2021 begonnen In december 2021 zullen voor het eerst de Cannabis Industrie Awards winnaars online bekend worden gemaakt. Er zijn prijzen te winnen in negen categorieën en er is een nieuwe persprijs, de Groene Griffel. De organisatie van de verkiezing is in handen van Mauro Picavet, oprichter van web platform Cannabisindustrie.nl, Rens Hoppenbrouwers en Derrick Bergman. Zij kennen de cannabiswereld door en door en hebben ruime en diverse organisatie ervaring (o.a. HomeGrown Cup, Cannabis Bevrijdingsdag, Cannabis Tribunaal, De Gouden Gieter). HighLife is medesponsor en houdt jullie op de hoogte.

De legale cannabisindustrie is overal ter wereld

l De Groene Griffel voor de beste

De Groene Griffel

in beweging. De vele toepassingen van de

journalistieke productie over cannabis

De winnaar van de Groene Griffel voor beste

plant krijgen meer en meer aandacht, of het

van het jaar

journalistieke productie over cannabis wordt

nou gaat om CBD-olie, hennep als bouwmate-

gekozen door een deskundige jury. De criteria

riaal of cosmetica op basis van hennep. In de VS

Iedereen kan producten, ondernemers etc.

waaraan zij de journalistieke producties

is de legale cannabisindustrie anno 2021 de

nomineren via www.cabbabisindustrieawards.

(artikelen, reportages, items, boeken, docu-

grootste banenmotor. Met de Cannabis

nl gedurende de gehele maand oktober. Vanaf

mentaires etc.) toetsen zijn o.a. journalistieke

Industrie Awards willen we de Nederlandse

dan kan er gedurende de hele maand

gedegenheid, originaliteit en nieuwswaarde.

bedrijven, ondernemers en producten in deze

november worden gestemd op deze

snel groeiende branche in het zonnetje zetten.

kanshebbers. De winnaars worden bekend

Geen awards ceremonie in 2021

We bouwen voort op de succesvolle verkiezing

gemaakt in de winnaars-week van maandag

Voor 2021 stond aanvankelijk een live awards

van Ondernemer van het Jaar en Coffeeshop

zes december tot en met tien december. De

ceremonie gepland, die door overmacht dit

van het Jaar, die Cannabisindustrie.nl in 2020

twee awards waar het meest naar uitgekeken

jaar niet door kon gaan. In 2022 hopen we wel

online organiseerde.

wordt, Ondernemer van het jaar en Coffeeshop

een live awards ceremonie te organiseren op

van het jaar, worden op vrijdag tien december

een buitengewone en verrassende locatie.

Categorieën

om 12.00 uur stipt bekend gemaakt via de

www.cannabisindustrieawards.nl |

Om de breedte en diversiteit van de cannabis-

website en sociale media.

Instagram: @cannabisindustrieawards

industrie zichtbaar te maken is het aantal categorieën uitgebreid tot negen. Daarnaast bekronen we de beste journalistieke productie over cannabis die in 2021 is verschenen met een speciale persprijs, de Groene Griffel. l Ondernemer van het jaar l Coffeeshop van het jaar l CBD Product van het jaar l Hennep product van het jaar l Innovatie van het jaar l Startup van het jaar l Kweekproduct van het jaar l Zadenbank van het jaar l Campagne van het jaar

HighLife 45


Door: Redactie HighLife | Foto: Ben Melssen Foto Genieq

Verkoop joints met tabak alternatief stijgt

Coffeeshop High Times in Eindhoven is een van de tientallen Nederlandse coffeeshops die de eerste stappen naar tabaksvrij zet. De gebruikersruimte is een essentieel onderdeel om de sociaal-maatschappelijke functie van voorlichting & toezicht uit te oefenen. Fotograaf: Ben Melssen

De verkoop van tabak-vrije joints in de coffeeshops stijgt. Het Eindhovense Kemph heeft na zijn lancering, drie maanden geleden, al ruim veertig coffeeshops enthousiast gemaakt. Er zijn zelfs bedrijven bij die hun volledige jointproductie tabaksvrij hebben gemaakt. Tabak verdwijnt

niet lang meer duren voordat de overheid

Alle tabak in de coffeeshop is op zijn retour.

ook de “pre-rolled joints” met tabak gaat

Het tabaksverbod van 1 april 2020 heeft daar

verbieden. Hoe eerder je inspeelt als

al een belangrijke bijdrage aan geleverd. Per 1

coffeeshop op de stijgende vraag naar de

januari verdwijnen ook de sigaretten

tabaksvrije joint, des te beter speel je in op de

automaten uit de coffeeshop. Wat is de

behoefte van de consument. Bovendien

volgende stap? Daarnaast willen mensen

draag je als cannabisindustrie positief bij aan

simpelweg gezondere keuzes maken. Het zal

het ontmoedigen van tabak.

46 HighLife

“Veel coffeeshopondernemers nemen hun verantwoordelijkheid”


Vraag stijgt Bas Stokman van het bedrijf Kemph uit Eindhoven is sinds de lancering van zijn tabaksvervanger al in veel coffeeshops geweest. Stokman: “Veel coffeeshoponder-

“Start van de transitie naar de tabakvrije coffeeshop”

nemers nemen hun verantwoordelijkheid.

aanbod van andere mogelijkheden zoals extracten en variëteiten van edibles. De Nederlandse cannabis-consument consumeert cannabis en hasj nog voor ruim negentig procent via een joint. Dus dit zal ook niet snel veranderen. Uiteraard moet de

Ze zien het belang van het tabak-vrij maken

ning van de Tabakvrij-campagne kunnen wij

consument wel een vrijere keuze hebben. De

van hun bedrijf. Niet alleen binnen omdat

onze klanten beter wijzen op de regels en

vrijheid om te kiezen met of zonder tabak.

tabak niet meer mag, maar ook bij het

het tabak vrij consumeren van cannabis in

aanbieden van hun voorgedraaide jointjes.

ons bedrijf. We bieden naast pure joints nu

Voorbereiden

Ze willen graag inspelen op de groeiende

ook alternatieven aan zoals Kemph en zien

Stel je eens voor dat het grootste deel van de

vraag om zonder tabak te roken. Niet alleen

de verkoop van de tabak- vrije joint steeds

cannabis-consumenten zonder tabak gaan

vanuit de overheid, maar simpelweg ook

meer toenemen. We zien dat onze klanten

roken. Dat er geen discussie meer is over het

vanwege de stijgende vraag vanuit de

steeds bewuster omgaan met cannabis en/

wel of niet roken in de coffeeshop en dat de

consument. De consument wil betere en

of hasj. Men probeert de alternatieven en is

coffeeshop zo min mogelijk in aanraking

gezondere keuzes maken.

aangenaam verrast.” High Times draagt dus

komt met de negatieve bijwerkingen van

op deze manier pro-actief bij aan de

tabak. Het is een kwestie van tijd voordat alle

Next step

transitie naar een volledig tabak vrije

coffeeshops in Nederland de stap naar

De stap naar een tabak-vrije coffeeshop zal

coffeeshop. “Per slot van rekening is dit toch

tabak-vrij omarmen. Of de overheid het gaat

beginnen bij de ondernemer en het

de toekomst”, zegt Bart.

verplichten is nog de vraag. Een afwach-

personeel zelf. Als zij enthousiast zijn dragen

tende houding is niet wenselijk. Stokman is

ze actief bij aan deze belangrijke transitie.

Ervaringen Consument

duidelijk, je kunt je beter maar goed

Waarom zou je nog je joint aanbieden met

Ook Stokman ziet steeds meer consumenten

voorbereiden als bedrijf, in plaats van straks

tabak? Het wordt tijd dat iedere ondernemer

contact opnemen met zijn bedrijf. Zelfs

achter de feiten aan te lopen.

open staat voor de transitie naar de tabak

danktelefoontjes over het goede alternatief

vrije coffeeshop.”

dat zijn product biedt. En dus ook de stap die

Tabakvrij

genomen kan worden om eindelijk zonder

Wil je als onderneming eens praten over de

tabak te kunnen roken. Stokman geeft aan

stappen die je kunt nemen? De ervaringen

dat steeds meer mensen het hebben gehad

van andere ondernemingen? Bas Stokman

met tabak: “Mensen willen van hun verslaving

staat altijd open voor een gesprek. “Misschien

aan tabak af. Men wil een positieve stap

kunnen we net een ander licht werpen of

maken naar een gezonder alternatief.

meedenken vanuit een andere hoek. We

Bovendien maakt het de werking van

helpen de ondernemers en hun klanten

cannabis of hasj ook simpelweg interessan-

graag verder.”

ter. Tabak vernauwt de aderen en Kemph doet dit niet. Op deze manier staat de

Voor meer informatie over de campagne

ervaring met het product in de joint centraal.”

Tabakvrij www.tabakvrij.nl

Campagne Tabakvrij

Voor meer informatie over Kemph: Bas

Om coffeeshopondernemers te ondersteu-

Missie

nen is het initiatief genomen met de

Voor Stokman is het duidelijk, zijn missie is om

Tabakvrij-campagne. De start van die

alle tabak uit de Nederlandse coffeeshop te

transitie naar een tabak-vrije coffeeshop.

halen. ”Het is tijd om afscheid te nemen van de

Ondernemers kunnen met een gratis

verslavende component van de joint. We

campagne-pakket laten zien dat ze actief

kunnen ondernemers en hun klanten helpen

betrokken zijn. Op deze manier krijgt het

bij het nemen van deze belangrijke stap. We

principe van een tabak-vrije coffeeshop

hebben veel ervaring in de branche en we

meer bekendheid bij de klanten. Nu nog

weten waar de behoeften van de consument

binnen bij het rookgedeelte, maar ook steeds

liggen. Zo proberen wij als bedrijf een positieve

• Neutraal van smaak.

meer bij het verkooploket. Alternatieven

bijdrage te leveren aan de Nederlandse

• Natuurlijk passend bij cannabis en/

zoals een vaporizer, puur roken of met een al

cannabis industrie.”

eerdergenoemde tabaksvervanger zoals

Stokman: bas@kemph.nl of 040-2985095

Wat is Kemph? • Een tabaksvervanger gemaakt van hennep.

of hasj. • Bedoeld om de tabak uit de

Kemph, maken het mogelijk om deze nieuwe

Toekomst

trend actief door te zetten.

Waar gaat het straks naar toe? De verwachtingen zijn nog steeds dat het gros van de

Stappen coffeeshop

consument zijn of haar cannabis/hasj in een

High Times in Eindhoven ziet ook het belang

joint wil roken. In de VS zijn de cijfers van

van de tabak vrije coffeeshop; zegt Bart, de

pre-rolled en flower-gebruik nog steeds ruim

manager. “Door de juiste informatievoorzie-

zeventig procent, zelfs met een breder

Nederlandse samenleving te verwijderen. • Geen associatieverslaving met tabak bij gebruik van cannabis/hasj.

HighLife 47


Door: Rob Tuinstra

Wetenschappelijk onderzoek naar gevolgen legale cannabis

Zwitserse stad Zürich komt met eigen versie wietproef Zürich

De Zwitserse stad Zürich komt met een eigen versie voor een wietproef, waarbij inwoners legale cannabis kunnen gebruiken. De recent aangekondigde proef die 3.5 jaar moet duren maakt gebruik van een wetswijziging die vorig jaar door het parlement is goedgekeurd. Hierdoor kunnen steden wetenschappelijk onderzoek doen naar de effecten van een legale cannabismarkt en de gevolgen daarvan voor het recreatief gebruik van cannabis.

Het onderzoek ‘Züri Can - Cannabis with

Cannabis Social Clubs. De gemeente meent

Responsibility’ start in het najaar van 2022,

‘dat door een verschillende opzet van

waarbij verschillende soorten beschikbaar

aankoopmogelijkheden waardevolle

komen met elk een ander THC/CBD-gehalte.

conclusies kunnen worden getrokken over de

De proef zal worden begeleid door de

verschillende consumentengroepen.’

Universiteit van Zürich. Een derde van de

Uiteraard moet er ook legale cannabis

Zwitserse bevolking heeft ooit toegegeven

beschikbaar zijn. Kwekers kunnen zich tot eind

cannabis te gebruiken, terwijl zo’n 200.000

dit jaar aanmelden. De eisen zijn al bekend: ‘De

Zwitsers regelmatig wiet roken. In 2008

producenten moeten beschikken over een

verwierp een meerderheid van de kiezers een

productievergunning van de Federale

initiatief om cannabis voor persoonlijke

Overheidsdienst Volksgezondheid. Er wordt

consumptie te decriminaliseren; het was de

alleen cannabis geproduceerd die aan hoge

tweede nationale stemming over deze

kwaliteitseisen voldoet. Het doel is biologische

kwestie in tien jaar.

kwaliteit en lokale productie. In het onderzoek

CBD-cannabis is alom verkrijgbaar in Zürich

worden verschillende cannabisproducten

moeten zijn en transparant worden

Apotheken en Cannabis Social Clubs

aangeboden, elk met een ander THC/

weergegeven’. Op dit moment is in

Deelnemers aan het onderzoek moeten zich

CBD-gehalte. De ingrediënten van de

Zwitserland overal CBD-wiet verkrijgbaar.

aanmelden bij apotheken of via nieuwe

producten zullen van onberispelijke kwaliteit

Cannabis met THC is echter niet toegestaan.

48 HighLife



eesho f f o

e tj

't E

xp

p

C

Door: Nicole Maalsté

eri m en

Deel 4

Coffeeshop ‘t Experimentje Helft telers bekend + absurde eisen over testsamples Dit jaar gaat het experiment Gesloten Coffeeshopketen van start. De redactie van Highlife is daarom met een nieuwe serie begonnen over coffeeshop ’t Experimentje. De eigenaar en het personeel van ’t Experimentje moeten zich voorbereiden op het wietexperiment. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Van achterdeurwiet naar experimentwiet, en nog veel meer. Voor de goede orde; dit is een fictieve coffeeshop. Maar de problemen waartegen de eigenaar en zijn team oplopen zijn reëel.

De aanwijsprocedure van de producenten

serieuze aanpassingen ging, die voor grote

eerst te zien, voelen en ruiken voordat zij een

die tijdens het experiment mogen telen is

problemen in de praktijk kunnen zorgen.

keuze maken. Tijdens het experiment mogen

nog in volle gang. Vlak voor de zomer is The

namelijk alleen cannabisproducten in

Growery door de laatste screening heen

Gedoe rond testsamples

gesealde verpakkingen aan klanten worden

gekomen naast de vier partijen die reeds

Het is altijd moeilijk om door de ambtelijke

verkocht. De overheid is bang dat coffee-

bekend waren: Cookies NL, Linsboer, FYTA en

woordenbrij heen te komen, maar het kwam

shopexploitanten misbruik hiervan maken. In

Cannamax. De helft van de producenten zit

erop neer dat de overheid enorm bang lijkt te

al hun wijsheid is het voorstel nu dat er in de

nog steeds in de BIBOB-molen. De overheid

zijn voor het weglekken van legale cannabis-

coffeeshops tijdens het experiment

liet ook voor de zomer weten dat zij enkele

producten tijdens het experiment. Het

maximaal 20 gram per soort en in totaal 150

eisen ten aanzien van de coffeeshopexploi-

document droeg de toepasselijke titel

gram proefverpakkingen per kalender-

tanten en aangewezen telers zou willen

criminaliteit. Terwijl we dus met zijn allen bezig

maand aanwezig mag zijn. Als de soort niet

aanpassen en verduidelijken, zodat daar

zijn om de hele keten te legaliseren. Maar in de

meer op de kaart staat, moet de exploitant

geen onduidelijkheid over zou komen tijdens

beeldvorming van de ambtenaren blijven we

deze proefverpakkingen vernietigen of

het experiment. Coffeeshopondernemers en

dus maatschappij-ondermijnende criminelen.

terugsturen naar de teler. Het lijkt erop dat de

telers werden uitgenodigd om op de

De angst richtte zich in eerste instantie op de

ambtenaren die deze eis hebben bedacht

voorgestelde aanpassingen te reageren. Dat

cannabisproducten die de experimentcof-

geen rekening hebben gehouden met de

moest dan wel voor 8 augustus 2021 gebeu-

feeshops in ongeopende verpakkingen in

beperkte houdbaarheidsdatum van een

ren. Nou, lekker verhaal weer. Midden in de

huis mogen hebben als voorbeeld, zodat

geopende proefverpakking.

vakantie. Het lijkt wel of ze het erom doen.

klanten het product kunnen beoordelen vóór

Niemand was bereikbaar. Uiteindelijk zijn er

de aankoop (testsamples). Een deel van de

Niet werkbaar

maar enkele reacties gestuurd. Terwijl het om

klanten is immers gewend om het product

In de reacties lezen we dat 150 gram per

50 HighLife


kalendermaand in de praktijk niet werkbaar

bijvoorbeeld omdat zij schimmels bevatten

vereniging van coffeeshopondernemers uit

is. Collega Josemans van Easy Going in

of anderszins niet voldoen, op de illegale

Breda) , schrijft terecht dat het gebruikelijk is

Maastricht legt het probleem in heldere

markt belanden. Deze moeten in de

dat de ontvanger van een zending een

bewoordingen uit: “Het is bij het aanhouden

gesealde verpakking op kosten van de

product met schade of iets dergelijks zonder

van 30 tot 40 verschillende soorten hasj en

coffeeshopondernemers met een beveiligd

kosten terug kan sturen naar de afzender.

wiet voor de verkoop voor een coffeeshop-

waardetransport (jawel, u leest het goed)

Waarom moeten deze producten met een

houder niet mogelijk om met een maximum van 150 gram per kalendermaand te werken. Dat zou tussen de 4 á 5 gram per soort per maand worden: dat is niet werkbaar.” Collega’s van het ABC, de vereniging van coffeeshopondernemers uit Breda, bevestigen dit en schrijven dat de proefmonsters na een of twee dagen niet meer representatief zijn als sample. Blootstelling aan zuurstof tast het organische plantenmateriaal aan. In een andere reactie zegt iemand het nog krachtiger: “U keurt bij uw vakslager ook geen week oud stuk verse biefstuk, bij een restaurant een fles wijn die een week open staat of een week oud brood bij de bakker.” De oplossing is volgens collega

U keurt bij uw vakslager ook geen week oud stuk verse biefstuk, bij een restaurant een fles wijn die een week open staat of een week oud brood bij de bakker.

Josemans eenvoudig: “Laat het ‘per

waardetransport op kosten van de coffeeshopexploitant worden teruggestuurd?

Vergissen is menselijk Daarnaast is het vreemd dat hier als eis wordt gesteld dat deze producten in gesealde verpakkingen retour gaan. Regelmatig komen klanten terug met een product dat na opening van het zakje niet blijkt te voldoen. Collega Josemans licht het als volgt toe: “Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat er overmatig veel takjes of zaden in het product zitten waar de consument geen genoegen mee neemt. Nu bestaat bij nagenoeg alle coffeeshops die mogelijkheid ook al, dus die dient gewaarborgd te zijn in het nieuwe gesloten systeem. […] Vergissen of fouten maken is tenslotte

kalendermaand’ los. Immers, omdat wij alles

menselijk.” Daarnaast schrijft het ABC terecht

in- en uitscannen bij aanlevering, verkoop

terug worden gestuurd naar de teler. Ze

dat de volumes die ingekocht worden door

en/of retourzending is alleen de regel om

mogen onder geen beding door de

deelnemende coffeeshophouders zullen

maximaal 150 gram als voorbeeld (samples)

coffeeshopondernemer zelf worden

verschillen. In de praktijk krijg je dan een

geopend te mogen hebben toch al voldoen-

vernietigd. Dat geldt ook voor foutieve

situatie dat de coffeeshops die groot kunnen

de? Dan kan er nooit meer dan 150 gram op

leveringen. Volgens de ambtenaren komt dit

inkopen ook meer voordelen geboden

enig moment geopend als voorbeeld

niet zo heel vaak voor. Ze denken dat dit in het

krijgen: “De zaken met kleinere volumen in

aanwezig zijn. Als deze worden uitgescand

begin van het experiment vaker voorkomt

omzet mogen toch niet de dupe worden

voor retourzending

dan aan het

omdat ze minder gewicht inkopen en

eind. Ze

zodoende niet kunnen beschikken over

gaan uit

voordeliger inkoopprijzen en service (zoals

van zo’n zes

het kosteloos retour zenden van onbekwame

re-

[sic!] producten).”

Onuitvoerbare eisen U begrijpt dat de voorgenomen aanpassingen bij mijn collega’s en mij in het verkeerde keelgat schieten. De betrokken ambtenaren hebben geen idee hoe onze markt werkt. De overdreven angst voor het weglekken van legale cannabisproducten slaat hier echt door. Opnieuw laat de overheid zien dat de beleidsplannen zijn gebaseerd op wantrouwen naar burgers toe. Deelnemende

Voorstel ambtenaren: testsamples die geopend zijn moeten via een beveiligd waardetransport naar de teler terug gestuurd worden.

coffeeshopexploitanten hebben er geen enkel belang bij om het experiment te laten mislukken. Wij willen óók niet dat onze

of vernietiging worden de nieuwe samples

tourzendingen per jaar. Uitgaande van

klanten weglopen naar de illegale markt.

weer ingescand: waterdicht en eenvoudig

€500,- tot €1000,- per transport, zou dat

Geef ons dan ook het vertrouwen om onze

controleerbaar middels Track &Trace

hooguit €3000,- tot €6000,- per shop per

klanten de service te bieden die ze gewend

systeem.” En zo is dat.

jaar zijn. Deze kosten zijn volledig voor

zijn en stop met het stellen van eisen die

rekening van de coffeeshopexploitant. Ook

onuitvoerbaar zijn in de praktijk.

Retourzendingen

bij deze regeling toont de overheid een

Daarnaast bestaat er ook grote angst dat

gebrek aan praktijkkennis en wantrouwen

producten die niet worden verkocht,

naar coffeeshopexploitanten. Het ABC (de

HighLife 51


Door: Redactie HighLife

Upstairs toont na verhuizing imposante metamorfose tot House of Vape

GENIETEN DOE JE BIJ COFFEESHOP UPSTAIRS

Al sinds 1990 is coffeeshop Upstairs in Arnhem een vertrouwd gezicht in de Nederlandse coffeeshopwereld. Het is altijd een shop geweest met veel aandacht voor kwaliteit en gezelligheid. Waar andere shops zich beperkten tot een afhaalfunctie, bleef Upstairs de sociale functie van een coffeeshop trouw als een gezellige huiskamer voor vaste klanten en nieuwe bezoekers met een aangename rookruimte en veel mogelijkheden tot vermaak.

Naast goede wiet en hasj was er altijd ruimte

uitstekende muziek en een groot tv-scherm

Begane grond

voor diverse vormen van recreatie. De sociale

voor speciale gelegenheden. Helaas was er wel

Dat is nu verleden tijd. Want na een verhuizing

functie was een belangrijk onderdeel van het

een nadeel; zoals de naam al suggereert zat

in 2020 vinden we coffeeshop Upstairs terug

dna van coffeeshop Upstairs. Er was een

coffeeshop Upstairs op de eerste verdieping.

op de begane grond. Jawel, geen upstairs

flipperkast, tafelvoetbal, je kon er een potje

Mindervaliden of rolstoelgebruikers konden de

maar downstairs. Nog wel in de vertrouwde

dammen en schaken en natuurlijk was er

zaak moeilijk betreden.

Beekstraat in Arnhem, maar nu op nummer

52 HighLife


109. Nadat de verbouwing en inrichting was

decennia heeft de Nederlandse

mondstukje en plastic zak. Alles is dus lekker

afgerond, is het resultaat ronduit fantastisch

coffeeshopwereld diverse stormen moeten

schoon en veilig. Met de aanwezigheid van

geworden. Wat een metamorfose! De nieuwe

doorstaan. Dat ook coffeeshop Upstairs bij

deze meest geavanceerde en professionele

gevel toont dat coffeeshop Upstairs goed

die selecte groep hoort komt door een goed

verdampers is Upstairs dus een superdeluxe

begrepen heeft dat transparantie een

doordacht beleid. De shop doet er alles aan

House of Vape geworden.

belangrijk aspect van een coffeeshop anno

om geen overlast te veroorzaken. Gastheren

Klaar voor de toekomst

2020 is. Voorbijgangers vragen zich verwonderd af; dus dit is een coffeeshop? Het open en welkome interieur nodigt echt iedereen uit om even binnen te komen en een heerlijk kopje koffie of een andere versnapering te nuttigen. De mensen die het nieuwe interieur hebben bedacht hebben een geweldige job gedaan.

Ruim assortiment Maar hoe mooi een interieur van een coffeeshop ook mag zijn, uiteindelijk draait het toch maar om een ding: wat hebben ze te bieden aan rookwaar? Dat is vanzelfsprekend bij coffeeshop Upstairs meer dan prima in orde. Ze hebben een ruim assortiment aan wiet en hasj. Op het menu wordt duidelijk

Met de aanwezigheid van de meest geavanceerde en professionele verdampers is Upstairs een super-de-luxe House of Vape geworden.

Met de geweldige metamorfose die coffeeshop Upstairs heeft ondergaan laten ze zien dat ze klaar zijn voor de toekomst. En een nieuwe uitdaging is alweer op komst. Arnhem is een van de tien gemeenten waar het coffeeshopexperiment zal plaatsvinden met legale cannabis. We zijn er van overtuigd dat coffeeshop Upstairs hierin met vlag en wimpel zal slagen. Want kwaliteit en gastvrijheid overwinnen alles!

aangegeven welke soorten aanwezig zijn. Van oudsher is Arnhem een stad waar men

zijn continue actief en wijzen bezoekers op

alleen genoegen neemt met de beste

de geldende regels, die bij iedere lezer wel

kwaliteit, en daarvoor kun je zeker bij Upstairs

bekend zijn. Maar coffeeshop Upstairs gaat

terecht. Zoals een recente klant onlangs over

nog een stapje verder; zij houden ook een

een eerste bezoek aan de shop opmerkte:

oogje in het zeil op straat en zorgen er op

‘Via google referenties opgezocht, vanuit

vriendelijke wijze voor dat niemand, zelfs de

daar richting Upstairs gegaan. Inderdaad een

buren niet, ook maar enige overlast ervaart.

fijne shop, aardig personeel. En ik vond de Tangerine erg lekker daar! Prijzen zijn prima te

House of Vape

Coffeeshop Upstairs

doen!’ Iemand anders meldt: ‘Goede en

Zoals bekend mogen coffeeshops geen

Beekstraat 109

lekkere wiet. Wekelijks ook nieuwe soorten.’

rookruimte meer exploiteren in verband met

6811 DV Arnhem

Uit die reacties blijkt dus wel dat je hier prima

de tabakswet. Daarom mag in coffeeshop

terecht kunt voor betaalbare en kwalitatief

Upstairs alleen nog gebruik worden gemaakt

goede wiet en hasj.

van Vaporizers (verdampers). De shop beschikt over het beste wat er op dat gebied

Tel: 026-351 53 97 www.coffeeshopupstairs.nl

Goed doordacht beleid

aanwezig is, namelijk de bekende Volcano

Om 30 jaar als coffeeshop te bestaan moet je

verdamper. Met de hygiëne zit het wel goed,

Open

wel wat in je mars hebben. In die drie

want iedere gebruiker krijgt een eigen

Dagelijks: 10.00 – 00.00

HighLife 53


Tove Lo lanceert ‘Flirty, Sexy, Delicious, Weird’ wietdrankje

H

Het Amerikaanse bedrijf Cann tovert celebraties als gewillige konijnen uit de hoge hoed. Half ‘Hollyweed’ staat al op de loonlijst, en daar komen nu ook Europese muzikanten bij. Het is de Zweedse popster Tove Lo die een samenwerking is aangegaan met Cann. Hun product, Passion Peach Mate genaamd, is een mix van yerba mate waaraan THC is toegevoegd. Cannabis maakt al heel lang deel uit van het leven van Tove, ‘in goede en slechte tijden’, zoals ze zelf zegt. In haar geboorteland was het niet eenvoudig om aan wiet te komen, maar dat is geen probleem meer sinds ze naar Californië verhuisde. Verrast door het “assortiment en de kwaliteit in producten” vond Tove de ideale manier van inname voor haar. “Ik rook niet meer zo veel omdat mijn stem er gevoeliger voor is na een stembandoperatie. Dat is waarom ik van Cann hou, want ik kan high worden zonder mijn stem te beschadigen.” Ze voegt daaraan toe: “Cannabis werkt heel goed voor het bedenken van visuele ideeën, beats of TikToks. Maar ik hou er niet van om high te zijn tijdens opnames of optredens. Dus het is een leuke toevoeging op het juiste moment, maar niet noodzakelijk voor mij om creatief te zijn.” Ze vindt het onbegrijpelijk dat cannabis in Zweden nog verboden is: “Cannabis zou overal legaal moeten zijn!”

HIGH HEMP &

CBD

RIP Lee Scratch Perry: 1936 – 2021

H

Lee Scratch Perry, een van de meest invloedrijke reggaeartiesten ooit, is op 85-jarige leeftijd overleden. De Jamaicaan was vele decennia actief in de reggaescene en heeft ontelbare platen voor vele muzikanten opgenomen in zijn legendarische Black Ark studio in Kingston. Zelf schreef hij ook muziek en trad hij overal ter wereld op. Zijn genialiteit en zijn excentrieke voorkomen zorgden ervoor dat Lee Scratch Perry wereldwijd faam verwierf. In 1980 werd zijn studio door brand verwoest. Perry woonde lange tijd in Europa, ook een tijdje in Amsterdam, de laatste jaren verbleef hij vooral in Zwitserland. Maar hij had altijd heimwee naar Jamaica waar hij uiteindelijk op 28 augustus in een ziekenhuis in Lucea overleed. Tijdens zijn leven stak Perry zijn gebruik van wiet nooit onder stoelen of banken. Hij was een enthousiast blower en sprak daar ook vrijuit over. Een groot artiest en mens is heengegaan.

Beyonce gaat CBD-cannabis kweken Groot nieuws! De Amerikaanse superster Beyonce gaat CBD-cannabis kweken. In een interview met Harper’s Bazar onthulde ‘Queen B’ hoe ze geniet van de voordelen van CBD. Beyonce: “Ik ontdekte CBD tijdens mijn laatste tour en ik heb ervaren dat CBD voor mijzelf heel goed werkt. Het helpt tegen rusteloze nachten en de opwinding die ontstaat doordat ik dan niet in slaap kan vallen.” Het is niet de eerste keer dat Beyoncé haar jawoord geeft aan de cannabisindustrie. In 2020 werkte Beyoncé’s stichting BeyGood samen met de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), om het in Maryland gevestigde cannabisbedrijf The Gift een subsidie ​​van 10.000 dollar te geven ter ondersteuning van zwarte bedrijven die getroffen

C 54 HighLife

zijn door COVID-19. Naast cannabis gaat Beyonce zich verder ook bezighouden met het produceren van honing. Ook dat heeft een heilzame werking, meldde ze in hetzelfde tijdschrift.


Gwyneth Paltrow: “Cannabis is een heldeningrediënt van de toekomst”

H

Actrice Gwyneth Paltrow is in een promo-campagne te zien voor het Amerikaanse cannabisdrankje Cann. Andere beroemdheden die in de rij staan ​​om Cann te steunen zijn voormalig NBA-speler Baron Davis; actrices Ruby Rose en Rebel Wilson en actrice/zangeres Bre-Z. Paltrow vertelde vorig jaar al dat ze in Cann heeft geïnvesteerd. Inmiddels is actrice Rosario Dawson toegetreden tot het bestuur van Cann. Dawson: “En dat is historisch, aangezien minder dan 3,5% van de zetels in de raad van bestuur in het algemeen wordt ingenomen door gekleurde vrouwen.” Dawson werd een pleitbezorgster voor cannabis nadat haar vader cannabis kweekte om kanker te bestrijden. “Hij kweekte wiet op de brandtrap en schaamde zich daar niet voor.”

Rapper Lil Baby in Parijs gearresteerd voor 20 gram wiet

H

Lil Baby en zijn lijfwacht zijn beboet voor het bezit van cannabis in Parijs. De rapper kwam deze zomer in de problemen toen de auto waarin hij reed werd gestopt langs de populaire Avenue Montaigne in de Franse hoofdstad. Agenten ondervroegen de passagiers nadat ze een sterke geur van wiet roken. Bij doorzoeking van het voertuig zou 20 gram wiet zijn gevonden, wat illegaal is in Frankrijk. Volgens de Britse krant The Independent bracht de 26-jarige rapper, wiens echte naam Dominique Armani Jones is, een nacht in de cel door terwijl de politie hem ondervroeg. Franse functionarissen melden later dat hij een boete had gekregen voordat hij de volgende ochtend werd vrijgelaten. Het bedrag van de boete is niet bekendgemaakt. Na zijn vrijlating plaatste de rapper op Instagram de tekst “I’m Good” en zei dat hij terugging naar de VS. Hij was bij Brooklyn Nets-ster James Harden op het moment van zijn arrestatie, maar de NBA-speler, die op straat werd gefouilleerd door de politie, werd niet gearresteerd of verdacht van enig misdrijf. Beide beroemdheden waren in de stad om de Paris Fashion Week bij te wonen.

Borat eist 9 miljoen dollar voor onrechtmatige reclame Borat-acteur Sacha Baron Cohen heeft een cannabis dispensary in Massachusetts aangeklaagd wegens het onrechtmatig gebruiken van een afbeelding van zijn personage Borat. Op het billboard van Solar Therapeutics Inc. uit Somerset stond Baron Cohen die zich voordeed als Borat met twee duimen omhoog en de woorden “It’s nice!”, een van Borats slogans. “Door gebruik te maken van het reclamebord hebben de beklaagden het publiek ten onrechte laten weten dat de heer Baron Cohen hun producten heeft goedgekeurd en gelieerd is aan hun bedrijf”, aldus de klacht. “Maar de heer Baron Cohen heeft nog nooit in zijn leven cannabis gebruikt. Hij zou nooit deelnemen aan een reclamecampagne voor cannabis, voor welk bedrag dan ook.” Het reclamebord langs een snelweg in Massachusetts werd in april afgebroken, drie dagen nadat de advocaten van Baron Cohen dat hadden geëist. “Sacha Baron Cohen is erg voorzichtig met de manier waarop hij zijn persona en zijn personages gebruikt om te communiceren met zijn fans en het grote publiek,” aldus de klacht. Baron Cohen en zijn in Californië gevestigde bedrijf Please You Can Touch LLC eisen ondanks het feit dat de reclame al na drie dagen werd weggehaald een schadevergoeding van 9 miljoen dollar.

H HighLife 55


56 HighLife


Somnia is het 34e (!) album van de band

DAVE BROCK (HAWKWIND) “Ik heb wiet altijd puur gerookt” In hetzelfde jaar dat Highlife het 30-jarige bestaan viert, wordt het enige overgebleven bandlid van spacerock pioniers Hawkwind 80 jaar. En er is net een nieuw en geweldig album uit, Somnia. Dubbel feest dus met Dave Brock! Tekst: Arjan van Sorge | Foto’s: Marianne Harris

HighLife 57


Hawkwind bestaat sinds 1969 en is een van de

Na anderhalf jaar

tellen. Maar ik ben er wel al wat van vergeten,

bands die toen begonnen met spacerock en

Dave had het druk de afgelopen tijd. “We

want we hadden het al vijf maanden geleden

de ruimtelijke mogelijkheden daarvan. De

hebben net een festival achter de rug, vorig

afgemaakt. De platenmaatschappij bracht

band is altijd al een doorstroomhuis voor

weekend, met Arthur Brown, Soft Machine en

eerst het vinyl uit, en nu pas de cd. Op die

muzikanten geweest, zoals voor Lemmy die

nog een paar bands. Hawkfest is ons eigen

festivals speelden we verschillende nummers

na zijn ontslag uit Hawkwind met Motörhead

festival, dat organiseren we al jarenlang zelf.

van het album, maar je vergeet makkelijk

een nieuw hoofdstuk aan rock en metal

De zon scheen en we hebben het heel tof

welke tracks er op dat album staan als je met

toevoegde. Zanger en gitarist Dave Brock

gehad, dat was een goeie tijd. Een week

andere dingen bezig bent.”

(ook liedschrijver, keyboardspeler en bassist)

daarvoor hebben we ook nog op een ander

was erbij vanaf het begin en is nog steeds de

festival gespeeld, dat was de eerste keer na

Weinig ruimte

stuwende kracht achter Hawkwind. Wegens

anderhalf jaar.”

Somnia is net zo opgenomen als het album

omstandigheden (je-weet-wel) is het

Carnivorous dat Hawkwind een jaar geleden

interview telefonisch, maar Dave heeft er zin

Fans en vrienden

had gemaakt: met alle bandleden apart. “We

in en lacht veel en luid.

“Het was best wel maf, zeker omdat je

konden niet bij elkaar komen vanwege de

probeert wat afstand te bewaren tegenover

lockdown, dus we moesten van alles naar

Amsterdam Magic City

andere mensen. Dat is best wel moeilijk. Bij

elkaar opsturen. Het is best wel lastig soms.

En dan ook nog een interview met iemand uit

het eerste festival ging het niet eens zo slecht,

Als je zoiets doet eindigt het ermee dat je zelf

Amsterdam, helemaal top. “Een van mijn

daar was een grote backstage, maar bij ons

aan het opnemen bent, en omdat je alles zelf

favoriete plekken! Ik heb daar jaren geleden

festival… Dat zijn allemaal fans en vrienden en

doet geef je weinig ruimte aan andere

een tijdje gewoond, ik heb er fijne

dan loop je rond en dan is het van hee man,

mensen. Ik probeer de drums te

herinneringen aan. In 1967, lang geleden, toen

goed om je weer te zien. Fantastisch om weer

programmeren zodat het klinkt alsof onze

er allemaal rellen aan de gang waren. Ze

een festival te doen, we hebben de kinderen

drummer Richard drums speelt, haha.

probeerden van de politiechef af te komen en

meegenomen! Maar we hebben een mooie

Uiteindelijk doe je alles zelf in plaats van

er zaten mensen in het parlement die met de

tijd gehad.”

dingen spaarzaam te verdelen. Ik ben er wel

Duitsers hadden samengewerkt. Dat was een

aan gewend, maar ik heb liever dat mijn

aardige revolutie toen in Amsterdam. Ik

Schaapjes tellen

woonde in de Sint Jacobsstraat, als we in

Tussendoor kwam ook nog een heel mooi

Paradiso of Melkweg spelen lopen we daar

nieuw album uit onder de titel Somnia, met

Vorm van kunst

weleens langs, en dan herinner ik het me weer

maar liefst dertien tracks. “Alles gaat over slaap,

“We hebben zo allemaal onze ideeën over wat

dat ik daar in een kleine kamer boven woonde.”

met onder andere nachtmerries en schaapjes

we gaan doen, dan gaan we dat spelen en dan

58 HighLife

maten ook in de band meespelen.”


improviseren we erdoorheen. Stukjes en beetjes die interessant zijn haal je er uit. Je speelt wat en dan deel je het daarna in stukken. Soms is het vervelend, dan gebeurt er maar niks, maar dan speel je er wat overheen en maakt het zo interessant, dat er een duidelijke verdeling ontstaat. Het is tenslotte een vorm van kunst he, wij zijn hier artiesten!”

Een beetje piepen Dave Brock heeft nooit onder stoelen of banken gestoken hoe hij tegenover het gebruik van wiet (of andere drugs) staat, en is voorstander van legalisatie. Er is dus weleens wat voorbij gekomen in al die jaren… “We roken onze marihuana ja, maar niet de hele tijd hoor. Op mijn leeftijd doet het me af en toe een beetje piepen. De anderen in de band zijn er zeker mee bezig! Maar ik moet toegeven dat ik mijn speciale verdamper heb, een nieuw gadget dat ik heel prettig vind. Het is echt OK.”

Knock-out “Ik gebruik geen tabak, dat heb ik nooit gedaan, ik heb wiet altijd puur gerookt. Tabak heb ik al heel lang geleden op gegeven, jaren terug. Marihuana straight, all the time. Liever rook ik een pijp. De rest van de band heeft daar niet zoveel mee, maar ik ga gewoon door. Het liefst rook ik wiet, ik heb gewoonlijk wat eigen spul. Als je je eigen kweek hebt kun je het ontwikkelen en er goed voor zorgen en het is sowieso niet erg sterk. Ik heb het niet zo op die hele sterke wiet die je knock-out slaat. Door de jaren heen hebben we zoveel soorten gehad, daar kun je mee lachen en je kan erbij werken en leuk dingen doen, maar die hele sterke

Velden met hennep

de laatste vraag… Hawkwind is als band ook

De bassist komt binnen, en een (zo te horen

bekend vanwege de vele wisselingen, terwijl

Niet veel soeps

grote) hond blaft door het interview heen.

door de jaren heen Dave Brock de constante

Het weer zat alleen niet mee. “Niet dit jaar,

“Stil, koest! Argh. Het is een leuke hond hoor,

factor is gebleven. Van bijna even oude bands

want het is de hele tijd erg nat geweest. We

echt.” De hond geeft weer de ruimte aan

als Gong en Soft Machine zijn er ook nog

hebben hier niet echt een zomer gehad. Af en

Dave, die vanuit deze huiselijke setting zijn

maar weinig tot geen originele bandleden

toe waren er een paar zonnige dagen en dan

licht laat schijnen over de nationale situatie

actief, maar ze gaan gewoon verder in de

regende het weer met bakken uit de lucht. Ik

wat betreft wiet. “Van de regering mag er nu

muzikale geest van de oorspronkelijke band.

heb een grote tuin waar ik groenten verbouw,

cannabis verbouwd worden, als er grote

Gaat Hawkwind door als Dave de gitaar in de

maar dat was dit jaar ook niet veel soeps. Het

velden met hennep vol staan dan kan je je

wilgen hangt, of er niet meer is? “Ja ik ga

was gewoon geen goede zomer, hopelijk

voorstellen dat het net zo makkelijk moet zijn

inderdaad alweer een tijdje mee! Ik zou niet

volgend jaar weer. De seizoenen zijn

om wiet te kweken. Maar zoals ik al zei, dit jaar

inzien waarom niet, als de rest wil doorgaan,

tegenwoordig wat vreemd, in april was het

was niet echt geweldig.”

wie weet. We weten niet wat er in het leven

skunk vind ik niet meer lekker.”

echt koud maar best wel zonnig, dus er

kan gebeuren, dat is het ding.”

groeide niks tot mei, en toen regende het

Doorgaan

enorm dus er groeide niet veel echt goed. Ik

Aansluitend heeft Dave zometeen nog een

www.hawkwind.com

merk dat de seizoenen aan het veranderen

interview, dus er rest niet veel tijd meer. “Ja

Somnia is uitgebracht door Cherry Red /

zijn. Een beetje zonlicht is OK, maar als het

het is erg druk vandaag, het gaat er normaal

Suburban

grijs en bewolkt is niet.”

gesproken niet zo aan toe als nu.” Dan maar

HighLife 59


HighLife Cup powered by

2021

Paradise Seeds www.paradise-seeds.com 1e prijs Amerikaanse soorten Sunset Paradise Coffeeshop Dizzy Duck Trompstr. 210 2518 BR Den Haag

Club Media Gerard Doustraat 85 1072 VN Amsterdam www.coffeeshopclubmedia.nl

1e prijs Hybriden Hydro Grapesidos 1e prijs Haze Hydro Amnesia Haze 1e prijs Indica Kerosine Krash 2e prijs Kush soorten Cookie Kush 2e prijs Skunk soorten Cheese 3e prijs Amerikaanse soorten Runtz Muffin

3e prijs Haze Bio Silver Haze

Highlife Wiet Cup Winnaar 2021 Amnesia Haze

Seed Stockers www.seedstockers.com 1e prijs CBD soorten Critical XXL CBD 3e prijs Autoflowers Santa Marta Haze auto

Coffeeshop Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen 2e prijs Hasj import Black Mamba

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 2e prijs Sativa Tangerine Dream 2e prijs CBD soorten OG Kush CBD 3e prijs Nederhasj Colorado Purple

Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.com 3e prijs Sativa Royal Gorilla

Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 2e prijs Haze Hydro Joe’s Lemonade 2e prijs Haze Bio DelaHaze 3e prijs Hasj import King Hassan

Serious Seeds www.seriousseeds.com 3e prijs Hybriden Bio Seriosa

Kosbor Maastricht 1e prijs Haze Bio AMG (Amnesia Mac Ganja)


Greenhouse Secret Farmers Elandstraat 18 2513 GR Den Haag

Growers Choice www.growerschoice.nl 2e prijs Autoflowers Tropicana Wedding Cake 2e prijs Outdoor soorten Chocolat Sherbet 3e prijs Skunk soorten Brain Damage

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 3e prijs Extracties Jelly Hasj

1e prijs Nederhasj God’s Gift 1e prijs Hybriden Bio Dream’s Gold 2e prijs Extracties Wedding Cake 2e prijs Hybriden Hydro Mimosa 3e prijs Indica Cookie and Cream

Coffeeshop ’t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 3e prijs Haze Hydro Golden G13 Haze 3e prijs Kush soorten Pineapple Kush

Zamnesia www.zamnesia.com 1e prijs Outdoor soorten Purple Punch Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs Autoflowers Auto Cinderella Jack 1e prijs Skunk soorten The Ultimate 2e prijs Nederhasj Kerosine Krash 3e prijs Outdoor soorten Sugar Bomb Punch

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht 3e prijs Hybriden Hydro Narstie Glue

Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam 3e prijs CBD soorten Strawberry CBD

Coffeeshop Solo Korte Koningsstraat 2 1011 GA Amsterdam 1e prijs Hasj import Do-si-dos Double Filtered

Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 1e prijs Kush soorten Pink Pineapple Kush 1e prijs Sativa RS-11 Gas No Brakes 1e prijs Extracties Shaher Magic 2e prijs Hybriden Bio Naughty One 2e prijs Indica Blue Ice 2e prijs Amerikaanse soorten Skilatti 2.0 HighLife Hasj Cup Winnaar 2021 Shaher Magic

SPONSOREN


Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media

Verregende zomer, vroege meeldauw, een slakkeninvasie en bijna niet te vermijden toprot

2021: rampjaar voor buitenwiet 2021 kan de boeken in als een rampjaar voor de buitenwiet. Een verregende zomer, vroege meeldauw, een slakken-invasie en bijna niet te vermijden toprot: weinig bleef de buitenteler bespaard. Toch slaagde HighLife veteraan Derrick Bergman er in een behoorlijke buitenoogst binnen te halen. Hoe deed hij dat?

Hippies use backdoor Al bijna net zolang als de HighLife bestaat,

selectie zaden van zadenbanken en

Sativa Seed Club. Vooral die laatste is door

kweek ik mijn eigen buitenwiet. En dus heb

bevriende kwekers. Dit jaar plantte ik onder

de lange bloeitijd eigenlijk niet goed buiten

ik vrijwel elke fout die je als buitenkweker

meer Purple Ruderalis zaden uit Utrecht,

te kweken in ons kikkerlandje. Maar ik woon

kunt maken minstens één keer gemaakt. Elk

Leda Sour en White OG van Karma Genetics

niet voor niets in het zonnige zuiden en

jaar begin ik met goede moed en een

en Kees Old School Haze van de Super

sinds vorig jaar forceer ik de bloei van mijn

62 HighLife


Schimmels Als ik in al die jaren buiten kweken iets heb geleerd dan is het hoe belangrijk het is om je planten goed en vaak te bekijken. Tegen het einde van de bloei was dit essentieel, toen toprot en andere schimmels toe begonnen te slaan. Een paar planten moest ik te vroeg oogsten, nadat ik de eerste schimmelplekjes ontdekte. Van sommige planten oogstte ik alleen het bovenste deel, zodat de lagere takken zich verder konden ontwikkelen. Eind augustus kregen we eindelijk een korte nazomer, met in het zuiden drie weken zonnig en droog weer. Een flink deel van mijn dames kon hier nog net van profiteren, waardoor ik ze dichtbij het optimale moment kon oogsten. Zelfs de Kees Old School Haze. Die hangt nog te drogen terwijl ik dit

White OG, oogstrijp

schrijf. De Leda Sour en de White OG heb ik al kunnen roken. Gelet op de slechte buitenplanten, zodat ze langer de tijd

Gelukkig bleek een aloud biologisch

omstandigheden van dit buitenwietjaar

hebben om te bloeien, voordat het weer in

middeltje effectief: besproeien met

ben ik tevreden met het resultaat. Ik kom

het najaar te slecht wordt. Vanaf 10 juli zette

negen delen water, één deel melk en wat

de winter wel door…

ik mijn planten twaalf uur per etmaal in het

schoonmaaksoda.

donker. Binnen een week kon ik de eerste

De ongekende

mannetjes er uit halen.

slakkeninvasie hield ik op afstand door mijn planten s ‘avonds te blijven verslepen naar mijn schuurtje, veilig voor zowel wietdieven als voor de recordaantallen slakken. De paar naaktslakken die zich naar binnen wisten te glibberen stuitten op een laatste biologische barrière; scherpe eierschalen rond de stammen. Door het verduisteren stonden mijn planten eind juli allemaal in bloei. Omdat ik in potten kweek, kan ik ze verzetten om mijn planten zoveel

Vertroetelen

mogelijk zon te

Na een zonnige maand juni verslechterde

laten vangen.

het weer dramatisch en bleef tot diep in

Dankzij corona en

augustus slecht. De vele regen en de hoge

een toch maar

luchtvochtigheid resulteerden in de

afgelaste vakantie had ik alle tijd om mijn

vroegste meeldauw die ik ooit heb gezien.

meisjes optimaal te vertroetelen.

Kees Old School Haze

HighLife 63


Hazes Lego, Dam

64 HighLife


Door: Peter van Sparrentak

Straatkunst met een glimlach De Amsterdammer Frank de Ruwe plaatst als Street Art Frankey beelden en andere objecten op straat. Om een grap uit te halen, de ruimte mooier te maken en soms om een punt(je) te maken. Op je website rijdt je op een klein fietsje met een hele lange ladder. Een fotograp?

Dan lopen mensen er niet doorheen en

soms met satéprikkers en karton en kijk ik wat

komen ze niet storen. Verder zorg dat ik niks

ik ervan vind.

Ik doe het wel zo, alleen heb ik een fiets met krat

tie wraps, dubbelzijdige tape, magneten,

voorop en een kleine schuifladder die daar

ijzerdraad, etcetera.

beschadig. Om iets vast te maken, gebruik ik

precies in past. De meeste dingen op straat plaats ik hoog, anders zijn ze heel snel weg.

Ben je weleens gearresteerd? Nee, ik heb zogenaamde vergunningen bij

Is het illegaal?

me die ik zelf heb bedacht. Die heb ik een

Ja.

paar keer aan iemand van handhaving laten zien. De politie denkt door mijn hesje dat ik van de gemeente ben.

Welk object was het meeste werk? Bij een watertappunt van de gemeente. Die kraan ziet er uit als een penis. Ik had er een Manneken Pis voor gezet die dat ding

Manneken Pis

vastpakt. Het beeldje had ik van epoxy klei

toelopend. Ik heb dat hard plastic beeld tig

Zijn je grote beelden van het materiaal zoals de reuzenijsco bij een frietzaak?

keer staan passen voor ik het echt goed had.

Ja, polyester, eigenlijk heet dat epoxy.

gemaakt. Ik kreeg het maar niet passend, omdat de tap niet rond is maar schuin

Tegenwoordig is er dat ook op waterbasis, en

Hoe ga je dan te werk?

Welke materialen gebruik je?

Ik doe het overdag, omdat het dan druk op

Keramiek, staal, plastic, glas. Eigenlijk alles wat

straat is. Soms zet ik ze gewoon neer en ga

je in de bouwmarkt hebt.

snel weg. Ik draag ook wel een oranje

Van de meeste materialen ken ik de

werkhesje of jas met reflecterende strepen.

basistechnieken. Wat ik ook ga doen, het

Je gebruikt veel helden uit je jeugdjaren, zoals tv-cartoons en stripfiguren.

Bij grotere dingen heb ik oranje pionnen bij

begint altijd met een potloodschets. Dan

Ik denk dat de dingen uit je jeugd gewoon

me, waarmee ik een stuk van de straat afzet.

maak ik een dummy, een proefmodelletje

veel impact maken. Ik kan nog goed die oude

dat gebruik ik.

HighLife 65


Saunaman

Eberhard van der Laan, Paradiso

Cruijff, bushalte tram 14 Javaplein

King Kong vs. President, Churchill-laan

Autoprikker, Hondsrugweg

Slapende smurf, Korte Marnixkade

Kanye West, Buiten Brouwersstraat

66 HighLife


afleveringen van Transformers of The A-Team

Amsterdammers mijn werk zien. En ik merk

Het beeldje van Eberhard van der Laan.

herinneren, maar ik heb geen idee wat er

door corona, dat veel meer mensen zijn gaan

Paradiso vroeg me om iets te maken op de

vorig jaar op tv was.

wandelen in de stad. Er zijn wandelroutes

voorgevel. De medewerkers vertelden dat

gekomen langs mijn werken.

voor de zaal regelmatig sluiting dreigt om

Maak je alle objecten zelf of laat je ze maken?

geluidsoverlast. Zoiets kon ik me niet voorstellen. Ik weet nog dat ik vanuit

Het meeste maak ik zelf, maar natuurlijk laat ik

Laten we eens touren langs enkele werken, die nog te zien zijn:

sommige dingen doen. Ik werk graag bij

Cruijff op bushalte. Hij was toen drie jaar

ging: een waanzinnig mooie zaal. Dus ik

iemand in Zaandam, die een hele grote

overleden, maar er was nog geen eerbetoon

maakte een bronzen beeldje van Van der

staalwerkplaats heeft. Hij heeft alle

aan hem. Dus wilde ik dat doen. Op het

Laan als bewaker.

gereedschappen. Bij een ander adres laat ik

Javaplein is een bushalte waar alleen tram 14

3D-printen. Thuis heb ik een kleine werkplaats

langskomt, zijn shirtnummer. Ik heb hem als

met dremels, boormachines, etcetera.

een godheid afgebeeld met stickerfolie op

Zijn er beelden die op meerdere plekken terugkomen?

Eigenlijk is het een groot keukenblok bij mijn

de ruit, zodat het glas-in-lood lijkt net als in

Ik heb een bronzen beeld van een duikend

raam. Ik woon aan de rand van Oud-West, in

een kerk.

vrouwtje een keer opnieuw gemaakt. Dat was

een oude autogarage. De hele voorkant kan

Hazes op De Dam. Op de Dam zijn

in het Vondelpark gejat en staat nu bij Artis op

open met de garagedeuren. Ik zet twee

betonblokken neergelegd, tegen aanslagen.

de kade, bij het Entrepotdok. Bij vijf bushaltes

schragen met een groot tafelblad ertussen

De ondernemersvereniging vroeg me om die

heb ik posters gehangen met liedteksten van

en ik kan buiten schuren en slijpen.

op te vrolijken met een kunstwerk. Als je er zo

artiesten die een ode brengen aan

tegen aan kijkt, lijken ze op een legosteentje.

Amsterdam. Ze hangen in de straat waar het

Om dat te laten zien, maakte ik Hazes in de

nummer over gaat. Zo zingt Ramses Shaffy

Een hele grappige vond ik de saunaman.

Eindhoven voor een concert naar Paradiso

Die is uit 2010. Toen was ik al tien jaar anoniem bezig met dingen op straat. Dat was een levensgrote etalagepop, die ik had geplaatst op een rooster van een vriesinstallatie van de Noord/Zuid-lijn waar stoom uit kwam. De buurtbewoners gingen klagen, omdat ze dachten dat er echt een naakte man op dat dak zat. Toen heeft de politie dat ding weggehaald. Aan het einde van het jaar stond de pop te koop bij de stadsveiling, waar de gemeente voorwerpen verkoopt die op straat worden gevonden. Ik heb dat ding gekocht en diezelfde avond weer teruggezet. Dat was nieuws en mijn naam stond er heel snel bij, want ik had met mijn pinpas betaald. Maar ik heb er verder geen problemen mee gehad.

Bob Ross, Nieuwe Spiegelstraat

Je bent eigenlijk productontwerper?

vorm van een legomannetje.

over De Dam, André Hazes over het

Autoprikker. Dat was een

Leidseplein en Willy Alberti over het

Ja. Ik heb industriële vormgeving gestudeerd

gemeenteopdracht. Ik heb me laten

Rembrandtplein.

aan de TU Delft. Daar werd me vooral geleerd

inspireren door de bonnetjesprikker in

om een product functioneel te maken. Maar ik

restaurants. Wat ze niet meer nodig hebben,

vind het eigenlijk lolliger om dat niet te doen. Ik

komt op de prikker. In de Bijlmer komt een

heb een hele collectie omslachtige producten

stadspark op een plek waar nu nog veel

ontworpen. Zo maakte ik een lamp zonder

autoverkeer is. Het beeld staat symbool voor

dimknop, maar met elf schakelaars. Met elke

een autoluwe binnenstad.

Wil je met je kunst een reactie uitlokken over dingen op straat, die lelijk zijn of onhandig? Bijvoorbeeld een verkeersbord dat scheef staat?

volgende schakelaar gaat de lamp feller

King Kong. Die gaat over Trump. Het beeld

Nee, ik maak er dan een soort grap van. Maar

schijnen. En een wastafel. Niet met één

staat op een zes meter hoog monument aan

als mensen de gemeente er over bellen, ook

mengkraan voor koud en warm, maar met vijf

de Churchill-laan. King Kong houdt de Air

prima. Ik doe de dingen op straat vooral

kranen die oplopend zijn in temperatuur.

Force One in zijn handen.

omdat ik het zelf leuk vind. Ik hoop dat

In Amsterdam heb je natuurlijk vooral toeristen die rondkijken en je werk zullen ontdekken.

Hoeveel dingen heb je op straat gedaan?

glimlach krijgen.

Meer dan vijfhonderd.

https://frankey.com

mensen die mijn werk zien, even een

Ja, maar Het Parool publiceert wekelijks een foto van mijn werk, waardoor veel

Welk werk had de meeste impact?

HighLife 67


GAMES

Door: Redactie HighLife

DEATHLOOP

Eeuwigdurende strijd tussen twee huurmoordenaars Deathloop is een vernieuwende firstperson shooter voor PlayStation 5 en PC van Arkane Lyon, de bekroonde studio achter de veelgeprezen Dishonored-reeks. Deze nieuwste van de studio heeft opnieuw het voor Arkane zo karakteristieke gameplayontwerp, dat gamers de uitdaging biedt op hun eigen manier te spelen. In Deathloop ben je Colt en zit je vast in een

kans om van het verleden te leren en je aan te

gebaseerde omgeving die zelf als een

time loop op het geheimzinnige eiland

passen. Aanwijzingen vinden en hints

personage aanvoelt. Hoewel Blackreef een

Blackreef. Je bent gedwongen om dezelfde

blootleggen is essentieel voor het uitschake-

stijlvolle wereld mag zijn, is het voor Colt een

dag tot in de eeuwigheid opnieuw te

len van doelwitten

beleven. De enige kans om te ontsnappen

voordat de dag

is om de cirkel te doorbreken. Dit doe je

opnieuw begint.

door informatie te achterhalen en acht

Ontdek relaties, leer

belangrijke doelwitten te doden voordat

schema’s en doe wat

de dag opnieuw begint. De levensgevaar-

nodig is om de

lijke rivaliserende sluipmoordenaar

noodzakelijke kennis

Julianna ligt echter op de loer. Zij is

op te doen. Spelers

uitgerust met haar eigen sterke vaardighe-

passen toe wat ze

den en wapens en is daarmee een geduch-

hebben geleerd om

te tegenstander. Haar missie is om de time

verschillende paden

loop te beschermen door Colt te doden en

te proberen, kiezen

de cyclus opnieuw te laten starten. Spelers

om te besluipen of

kunnen er ook voor kiezen om als Julianna

aan te vallen, en

te spelen, waardoor de game een dodelijk

wenden andere nieuwe strategieën aan om

gevangenis, een wereld die geregeerd wordt

spel van jager en prooi wordt.

uiteindelijk hun doelwitten te bereiken. Als

door verval, waar de dood geen betekenis

het in eerste instantie niet lukt: sterf en sterf

heeft en delinquenten voor altijd feestvieren

Leer van het verleden

opnieuw. En dat doe je in een verbluffende,

terwijl ze hem gevangen houden. Deathloop

Elke nieuwe time loop in Deathloop is een

retro-achtige futuristische, op de jaren zestig

is een juweeltje. Totaal aanbevolen.

68 HighLife


Bezoek onze nieuwe Soft Secrets website! Op onze nieuwe website is het nog makkelijker om artikelen te vinden die je leuk vindt. Dus ga ervoor zitten en vind alles wat je wilt weten over de wereld van cannabis op de nieuwe softsecrets.com

aliseerd Geoptim iel! voor mob


NIEUWS

Door: PGMCG

MEDICINAAL Cannabis Nieuws

Goede voorbeeld helaas nog steeds niet overgenomen door andere gemeenten

Hoera! Vijf jaar toestemming thuiskweek PGMCG Tilburg Op 12 september had Stichting PGMCG vijf jaar toestemming voor de thuiskweek van medicinale cannabis in Tilburg. Helaas is dit goede voorbeeld nog steeds niet door andere gemeenten in Nederland overgenomen. De volledige tekst van de brief die burgemeester Noordanus vijf jaar geleden aan de Stichting PGMCG stuurde: Geachte mevrouw Hutten, Naar aanleiding van ons gesprek op 27 juni jongstleden, waarin we hebben gesproken over het telen van medicinale cannabis, bericht ik u het volgende. Op de eerste plaats mijn excuses voor de late beantwoording. De vertraging had te maken met overleg met het Openbaar Ministerie en de Lokale Driehoek. Naast de politieke aandacht voor dit onderwerp heb ik ook gezocht naar een strafrechtelijke en bestuursrechtelijk kader voor dit probleem. Hierbij laat ik u weten dat ik het telen van medicinale cannabis onder strikte voorwaarden, toe zal staan. Deze voorwaarden zijn als volgt:

voldoet, ben ik genoodzaakt de politie in te schakelen. Daarnaast

− U mag niet meer dan vijf planten in uw woning telen;

kan ik, bij overschrijding van bovenstaande voorwaarden, mij be-

− Deze planten mogen niet groter dan drie meter zijn;

raden op passende bestuursrechtelijke sancties. Zoals aangegeven

− U dient te beschikken over een medische verklaring van een

heb ik bovenstaande lijn afgestemd met de leden van de Lokale

BIG-geregistreerde zorgverlener omtrent de noodzaak van het

Driehoek (Openbaar Ministerie en Politie).

cannabisgebruik. De verklaring van de BIG-geregistreerde zorgverlener moet ondertekend zijn en zijn voorzien van een dagteke-

Toelichting

ning, waarbij de verklaring niet ouder dan 5 jaar mag zijn;

Burgemeester Noordanus lichtte indertijd zijn besluit toe in een

− U dient zorg te dragen voor een brandveilige woning;

schrijven aan de gemeenteraad: ‘Op 12 oktober 2018 heeft burge-

− U dient zorg te dragen voor een veilige en legale elektriciteits-

meester Noordanus een brief aan de leden van de Raad verzonden,

voorziening voor wat betreft de lamp (en) die u voor deze planten

omdat tijdens de rondvraag bij de themacommissie Bestuur op 23

gebruikt;

mei jl. aan de heer Smolders (LST) toegezegd is dat ik contact op zou

− De cannabis strikt voor eigen gebruik is;

nemen met PGMCG. Op 27 juni heeft dit gesprek plaats gevonden

− Verkoop aan derden niet is toegestaan;

tussen mij en de vertegenwoordigers van PGMCG, Marian en Serge.

− Beroeps -of bedrijfsmatig handelen is niet toegestaan;

Naar aanleiding van dit gesprek heb ik uiteindelijk op 12 september

− De teler moet meerderjarig zijn.

een brief aan PGMCG gestuurd, waarin ik onder voorwaarden afzie van handhaving bij de thuisteelt van 5 of minder cannabisplanten ten

Mocht bij controle blijken dat u aan een van deze voorwaarden niet

70 HighLife

behoeve van medicinaal gebruik. Ook is door mevrouw Oerlemans


lijke toezegging is geen besluit in juridische zin en het is dan ook niet noodzakelijk om dit in een besluit conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op te nemen.

Momenteel zijn we bezig met een evaluatie samen met de gemeente Tilburg. Voorwaarden De voorwaarden in de brief zijn uitgebreid met de vertegenwoordigers van PGMCG besproken en zij zullen er voor zorg dragen dat patiënten die van plan zijn om gebruik te maken van de mogelijkheid zoals genoemd in de brief, een convenant met de PGMCG tekenen waarin zij verklaren zich aan de door mij gestelde voorwaarden te zullen houden. Tevens zullen de namen en adressen van deze personen bekend gemaakt worden aan het Team Toezicht &

We strijden door. Ook tegen straffen voor het medicinaal gebruik van cannabis in het verkeer.

Handhaving om zodoende gerichte controles op naleving van de voorwaarden te kunnen uitvoeren. Met vriendelijke groet, mr.

(voor Tilburg) de vraag gesteld welk besluit er ten grondslag ligt aan mijn brief van 12 september. In deze brief heb ik opgenomen dat ik

P.G.A. Noordanus, burgemeester van Tilburg’.

onder de genoemde voorwaarden afzie van handhaving van mijn

Evaluatie

bevoegdheden indien er in een woning 5 of minder cannabisplanten

Helaas heeft dit in de rest van het land weinig navolging gehad. Mo-

worden aangetroffen ten behoeve van medicinaal gebruik.

menteel zijn we bezig met een evaluatie samen met de gemeente

Wet Damocles

Tilburg. Zo worden knelpunten besproken en een enquête uitgezet naar de aangesloten leden.

In deze brief staat tevens dat ik heb gezocht naar een kader voor dit

Burgemeesters wijzen allemaal richting Den Haag dat daar de

probleem en dat de brief in de lokale driehoek met het Openbaar

stap genomen moet worden, maar daar schiet de patiënt op dit

Ministerie (OM) en politie is afgestemd. Voor wat betreft mijn be-

moment niks mee op! Ze verwijzen naar diverse instanties, maar de

stuursrechtelijk bevoegdheden zie ik af van woningsluiting conform

patiënt wordt hier helemaal vergeten!

artikel 13b Opiumwet. Dit staat overigens ook al in het zogenaamde

Ondertussen gaat de hetze door en is het nog steeds schering en

Damoclesbeleid ten aanzien van niet-medicinale cannabisplanten

inslag met pogingen om patiënten uit huis te zetten. Het wordt dan

opgenomen. Het gaat er om dat er sprake is van teelt voor eigen

ook de hoogste tijd dat de nieuwe regering zich settelt en dat er

gebruik en dus geen bedrijfsmatige teelt. Aan mijn brief ligt dan

verdere stappen ondernomen kunnen worden.

ook geen besluit ten grondslag anders dan dat ik toezeg dat ik van handhaving afzie onder bovengenoemde voorwaarden. Een derge-

www.pgmcg.nl

HighLife 71


Toppers! Veel patiënten in Nederland kweken hun eigen wiet. Ze zijn daartoe gedwongen door overheidsbeleid en omdat ze ontevreden zijn over de legale Bedrocan cannabis. Die werkt bij hun niet of is te duur. Maar kijk eens naar de prachtige resultaten van deze medische hobbykwekers, die we vonden op de Facebook pagina van de PGMCG Legale Thuiskweek Medical Cannabis Homegrown.

Deze heel mooi gedroogde vrucht, Geeft mij meer lucht. Ook verlicht het mijn pijn, En helpt het tegen mijn misselijk zijn. Ze geeft me een goede nachtrust, En zorgt dat ik gezond eten lust. Dank je cannabis, Met jouw is niks mis. Nu nog door iedereen erkend, Fijn weekend!

Iedereen gelukkig

In volle glorie

Dream sweet

Mijn dochter is creatief met het afval

Mooi groen is niet lelijk

72 HighLife


Fat Banana outdoor

Northern Light

ACDC LED it grow

Zo gaat het goed

HighLife 73


Logboek VOC oktober – november

Burgemeesters doen nieuwe oproep aan Den Haag

Bestrijd ondermijning, legaliseer cannabis! Vlak voor Prinsjesdag verscheen een manifest waarin 36 burgemeesters het nieuwe kabinet oproepen om meer te doen tegen ondermijnende criminaliteit. Een van de vier kernpunten van de burgemeesters: volledige legalisering van cannabis. Het manifest is een

luistert naar de

initiatief van de

burgemeesters. D66

Bredase wethouder

leider Sigrid Kaag

Greetje Bos, die al

heeft haar positie

jaren bezig is om

versterkt door af te

haar partij de VVD

treden nadat de

achter legalisering

Tweede Kamer een

te krijgen. Op de

motie van afkeuring

dag van de

tegen haar beleid

presentatie, 18

aannam. Waar haar

september, zei Bos

voorganger

op NPO Radio 1: ‘Ik

Alexander Pechtold

vraag van het

bij de vorige

kabinet het lef om

formatie akkoord

ook de beslissing te

ging met het

nemen om de

kreupele wietproef

softdrugs echt uit

compromis, zou

het strafrecht te

Kaag haar rug recht

gaan halen, om die

kunnen houden en

stap te zetten en

legalisering eisen.

daarmee de cirkel

Het nieuwe

rond te maken.’ 36

manifest is daarbij

burgemeesters

een mooie steun in

hebben het

de rug. De volledige

manifest onderte-

tekst over legalise-

kend en dat aantal

ring, pagina 5, luidt

blijft sinds de publicatie stijgen.

als volgt: tion’, dat in januari 2014 in Utrecht werd

Containerbegrip ondermijning

vijftig burgemeesters werd ondertekend. En

“3 Legaliseer softdrugs – haal het verdienmodel weg

Het is zeker niet de eerste keer dat een

nu is er dan het ‘Manifest Ondermijnende

Het simpele feit dat een product illegaal is,

groep burgemeesters de landelijke politiek

criminaliteit’, met als ondertitel ‘Burgemees-

drijft de prijs ervan op en vermeerdert

oproept om de achterdeur van de coffee-

ters roepen op tot verbeterde aanpak

daarmee de waarde. Het verbod op

shop te reguleren. Al in 1999, bijna een kwart

ondermijning’. Zeven pagina’s klare taal, die

softdrugs maakt de handel erin voor de

eeuw geleden, lanceerde wijlen burge-

handig aanhaken bij het modieuze

georganiseerde misdaad aantrekkelijk. Was

meester Johan Stekelenburg van Tilburg,

containerbegrip ondermijning. Legalisering

het illegaal verklaren van softdrugs bedoeld

gesteund door twintig collega’s een

van cannabis is het derde van de vier

om mensen weg te houden van producten

pleidooi voor regulering. Verser in het

kernpunten in het manifest. En het zou

waarvan de overheid vindt dat ze er niet

geheugen ligt het ‘Manifest Joint Regula-

zomaar kunnen dat Den Haag deze keer wél

mee te vertrouwen zijn, helpt precies dat

gepresenteerd en uiteindelijk door ruim

74 HighLife


Kwetsbare inwoners beschermen we zo wél tegen de verleiding van de snelle oplossing die geen oplossing is. We maken de drempel een flink stuk hoger om in de wereld van ondermijnende criminaliteit te stappen en verlagen die naar het vragen van hulp bij de gemeente.” Tot zover het burgemeestersmanifest. Laten we hopen dat het een historische tekst zal blijken te zijn, het

Greetje Bos

bepalende zetje voor een nieuw

verbod de winstgevendheid en vergroot het

Maatschappelijke olievlekwerking

kabinet om cannabis ein-de-lijk te gaan

de gevaren voor de samenleving juist.

Hennepteelt vraagt ruimte. Een zolder,

legaliseren. Met het VOC blijven we de

Hennep vormt een ideale instap in de

flinke kelder of schuurtje. En een kwetsbare

boodschap verspreiden: niet de plant is het

wereld van het grote criminele geld. Met een

inwoner met verslavings- of schuldenpro-

probleem, maar het verbod.

paar honderd euro is een gemiddelde

blematiek is het ideale slachtoffer. Hem of

kwekerij ingericht en iedere tien weken valt

haar wordt de belofte van duizenden euro’s gedaan in ruil voor slechts het even

ingericht. Diefstal van water en stroom is

AGENDA

eerder regel dan uitzondering, met extra

www.voc-nederland.org/agenda

uitlenen of herinrichten van de zolder. Goedkoop en snel wordt een kwekerij

Maandelijkse openbare

Zie

gevaarzetting door onoordeelkundig gepruts met elektriciteit. Om nog te zwijgen over het verkeer van afnemers die door woonwijken kruisen en over afval dat gedumpt moet worden. Wij pleiten voor het weghalen van dit verdienmodel. We accepteren immers verkoop door regulering, dan moet de productie ook geregu-

Het manifest van de burgemeesters

VOC

leerd worden. Met legalisering haal je de

OVER HET

instapkaart naar de grote criminaliteit weg.

Het Verbond voor Opheffing van het

Het is deze markt waarop de maatschappe-

Cannabisverbod (VOC)

lijke olievlekwerking het meest zichtbaar is.

is een onafhankelijke, niet-

Met het legaliseren van softdrugs kunnen

commerciële stichting, die zich sinds

we betere afspraken maken met coffee-

2009 inzet voor fatsoenlijk

shops die het verkopen, de productie en

cannabisbeleid, inclusief het recht op

het gebruik reguleren en we ontlasten de

thuisteelt.

rechtspraak. We kunnen met fatsoen

MEER INFORMATIE

er een paar duizend euro te verdienen. Dat

zorgen voor goede voorlichting, maar ook

kan weer geïnvesteerd worden in meer

voor onderzoek en preventie waar dat

www.voc-nederland.org

kwekerijen, grotere kwekerijen of in het

nodig is. Beroepscriminelen brengen we

Twitter: @vocnederland

opzetten van import en productie van

hiermee niet op het rechte pad. Zij vinden

harddrugs voor het nóg grotere geld.

ongetwijfeld nieuwe verdienmodellen.

HighLife 75


1

STEKELIG NOODZAKELIJK GADGET: DE EGELPOORT Het leefgebied van de egel wordt steeds kleiner! Doordat houtwallen verdwijnen en bijna iedereen een strakke, keurig onderhouden tuin heeft die ook nog eens is voorzien van een schutting of hekwerk. Egels zoeken in de donkere uurtjes hun voedsel bij elkaar en leggen dan grote afstanden af, één tot vier kilometer per nacht. Zorg dat egels gemakkelijk van tuin naar tuin kunnen lopen door een egelpoort te plaatsen. Zo

hoeven egels geen wegen over te steken en worden dodelijke ongelukken voorkomen. De egelpoort zorg voor een veilige doorgang. Maak een passende opening in je schutting of hekwerk. Dit prachtige metalen gadget kan met schroeven aan een houten schutting of met tieraps aan een metalen hekwerk vastgemaakt worden. Prijs: € 8. https://vogelhuisjestore.nl/products/egelpoort

ALL SEASONS DESIGN TUINFAKKEL Deze Jive design tuinfakkels hebben swingende asymmetrische vormen. Bij het plaatsen van meerdere Jives wordt deze asymmetrie onderling versterkt zodat er een speelse opstelling ontstaat. De fakkel is gemaakt van matzwart aluminium met een walnoot houten stok. Het bijvullen van de fakkel is zonder gedoe dankzij het inventieve push & fill systeem. Door de trechterfunctie kan de olie bijgevuld worden zonder dat je je handen vuil hoeft te maken. Inclusief Long life glasvezel lont (gaat langer mee dan normale lont). Vrijwel onderhoudsvrij. Afmetingen: Stok 1.40 meter, Fakkel: 30 cm hoog bij 8 cm diameter. Totale hoogte: 1.70 meter. Prijs per stuk: € 40. www.outdoorfire.nl/producten/fakkels/jive-tuinfakkel-2/

HANGPLANT 2.0 MET GROEI APP Dit is Annet, een Tillandsia. Ook wel ‘Luchtplantje’ genoemd. En om Annet niet in haar blote wortels naar buiten te sturen, geven ze haar bij Plantsome.nl een mooi metalen huisje mee om in te vertoeven. Annet is zo’n beetje de makkelijkste plant die je tegen het lijf kan komen. Ze haalt haar voeding en vocht uit de lucht. Dit lukt in haar oorspronkelijke woonplaats, de jungle, beter dan bij ons. Bij ons vindt ze een sproeibeurt om de 14 dagen erg fijn om het junglegevoel te evenaren. Let op: Annet verkleurt wel met de tijd. In haar jonge jaren is ze volledig groen. Daarna piepen haar rode koontjes tevoorschijn. Prijs (inclusief groei-app): € 30. www.plantsome.nl/products/tillandsia-magic-ball-in-ring

76 HighLife


Tekst: Mike de Leede

Gadgets

4

XL PLAYSTATION 4 MOK

Gamen is veelal ontspannend en leuk, maar stiekem toch ook nogal verslavend. Net als teveel koffie. Als je weer eens veel te lang bent doorgegaan gisternacht, dan kun je het beste wakker worden (en blijven) met een fikse sloot koffie. En die drink je als gamer natuurlijk uit deze kekke, officieel gelicentieerde Controller 4th Generation mok van PlayStation. Met alle logo’s en herkenbare symbolen. Deze XL beker is geïnspireerd op de controller van de ongekend populaire PS4 console. Dit is dé mok voor jongens en meiden die liever niet zonder hun PlayStation de dag doorkomen. Neem hem mee naar je werk, dan kun je af en toe eventjes wegdromen tot je weer naar huis mag. Prijs: € 15. www.ditverzinjeniet.nl/playstation-controller-4th-gen-mok

SPHERE DECORATIE BOLLEN

HANDY OFFICE CHAIR GYM

6

Deze zes machinaal gepolijste spiegelbollen reflecteren zeer fraai

Geen plek voor een groot fitnessapparaat? Met

de omgeving, het licht en de contouren van je huis, wietplanten

deze Chair Gym tover je jouw thuiswerk bureaustoel

of tuin. En creëren hiermee een uniek effect. Leg ze maar eens

binnen no time om tot fitnessapparaat. De Chair Gym

op je gazon als ornament, om indruk te maken op je buren en

is gemakkelijk te bevestigen aan elke bureaustoel.

vrienden. De hoge helderheid van de glansbollen biedt het hele

Je kan het apparaat omhoog en omlaag verstellen. Hierdoor

jaar door spektakel, in elk weertype. Ze zijn gemaakt uit zwaar,

kun je veel verschillende spiergroepen trainen: biceps, triceps,

hoogwaardig roestvrijstaal. Met maximale corrosiebestendigheid

borstspieren, buikspieren, rugspieren. De Chair Gym wordt

en duurzaamheid. In de diameters 15, 10, 8 en 5 centimeter. Deze ballen zijn perfect voor buiten- of binnendecoratie.

geleverd met 3 verschillende weerstandsbanden. De band met de meeste weerstand is te vergelijken met een dumbell van 9

Prijs per 6 stuks: € 16.

kilogram per arm!

www.amazon.nl/Duurzame-Naadloze-Spiegel-Gepolijst-

Je kunt je spieren

Reflecterende/dp/B091XZWT48/

dus adequaat trainen, ook als je al wat gewicht gewend bent! Door het apparaat te verstellen kun je verschillende spiergroepen trainen. De Chair Gym wordt geleverd met gebruiksaanwijzing en goede uitleg hoe je kunt trainen met dit product. Dit stoel fitness apparaat is binnen 10 min in elkaar te zetten, via meegeleverde straps. Ook is hij makkelijk in een tas mee te nemen, dus je kunt er alle kanten mee op. Prijs: € 40. www.megagadgets.nl/stoel-fitness-apparaat-office-chairgym-weerstand-9kg.html

HighLife 77


FILMS / SERIES

RAY DONOVAN (Bijna) alles is te fixen…

Door: Rob Tuinstra

In de klassieker Pulp Fiction zagen we The Cleaner in actie. Harvey Keitel was The Wolf die je inhuurde als je van een lijk af moest en de misdaadlocatie zonder sporen achter wilde laten. Een soortgelijke rol speelt Ray Donovan in de gelijknamige serie. Kom je als miljonair of bekende filmster in de problemen? Bel Ray, want alles is te fixen. Bijna alles…

Het zal je maar gebeuren. Je bent een

ervaringen op velerlei gebied, zoals de

geeft al genoeg frictie. Plus, hoe trouw is Ray

bekende filmacteur in actiefilms. Zeg maar,

Israëlische geheime dienst.

aan Abby, nu hij zich dagelijks tussen de

type Tom Cruise. Je poster hangt in de

sterren beweegt en daarmee toegang heeft

slaapkamers van tieners die erg tegen je op

Familieproblemen

tot alle verleidingen. De vermakelijke serie

kijken en je bent de macho stoere acteur

Ray heeft hun hulp hard nodig, want op het

werd onlangs na zeven seizoenen beëindigd,

nummer uno. Wat zou er gebeuren als blijkt

thuisfront is het allesbehalve rustig. Vader

maar zoals dat vaker gebeurd was het einde

dat je je vrije tijd het liefst stiekem met

Mickey (Jon Voight!) is na 20 jaar celstraf weer

niet helemaal bevredigend. Er moesten nog

transseksuele prostitués doorbrengt? Of je

in de buurt en dat zorgt voor veel onrust. Broer

flink wat losse eindjes op een acceptabele

wordt als miljonair wakker naast iemand, die

Bunchy is in zijn jeugd misbruikt door priesters

manier opgelost worden en dat gaat nu

door teveel coke en andere roesmiddelen

en dat heeft zijn leven geruïneerd. Broer Terry

gebeuren. Er komt een heuse speelfilm

naar het hiernamaals is vertrokken? Dan is

runt een boksschool en heeft eveneens

waardoor de fans op gepaste wijze afscheid

het motto: Let’s call Ray. Want hij is the fixer

littekens aan zijn opvoeding overgehouden.

kunnen nemen van hun helden. De serie won

die je problemen oplost. Dat doet hij legaal

En dan duikt Daryll, een halfbroer op. In Ray’s

in het verleden verschillende prijzen,

of illegaal, Ray is van alle markten thuis.

gezin is ook genoeg te doen. Hij is getrouwd

waaronder een Critics’ Choice Award, een

Daarbij wordt hij geassisteerd door zijn

met zijn jeugdliefde Abby en ze hebben twee

Golden Globe en een Emmy. Kortom, prima

trouwe team Avi en Lena. Met handige

kinderen: Bridget en Conor. Tieners, dus dat

kijkvermaak.

78 HighLife


Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Upstairs Beekstraat 109 6811 DZ Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

SMOKE ROOM AANWEZIG

Coffeeshop 't Bunkertje Laan v.d. Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn Tel.: 0031-55-5423234

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam


Movies

Books

, MIMIC

Daniel Cole Luitingh Sijthoff Daniel Cole maakte een paar jaar geleden een spectaculaire intrede in de wereld van de thrillerschrijvers. De Ragdoll-serie werd door veel lezers en critici omarmd. Kortom, een groot succes. Dat zijn grote schoenen om te vullen voor een vervolg. Cole komt nu met Mimic, waarin een nieuwe seriemoordenaar slachtoffers achter laat in poses van bekende standbeelden zoals De Denker van Rodin. De politie zit de dader op de hielen,

LATER

Stephen King Boekerij Veelschrijver Stephen King gooit er meerdere boeken per jaar uit. De kwaliteit wisselt, maar er zit nooit een slechte tussen.

maar komt net dat extra bewijs tekort dat nodig is om de zaak af te ronden. En dat wreekt zich. Het klinkt niet heel erg origineel en dat is het ook niet. Desondanks is Mimic prima leesvoer, want het blijft spannend.

GHOSTS OF WAR Eric Bress

Met: Brenton Thwaites, Kyle Garner, Alan Ritschon

Later kreeg het predicaat ‘VN thriller van

Vijf geallieerde soldaten krijgen in de

het jaar’ en dat vinden wij toch iets te veel

Tweede Wereldoorlog de opdracht om

van het goede. Wel is de meesterhand van

hun intrek in een verlaten Frans kasteel te

King overal merkbaar in het boek. Leest

nemen, dat door de nazi’s is verlaten. Hun

het lekker weg? Jazeker, zoals altijd is dat

aanvankelijke euforie over zoveel luxe

geen probleem. Jamie Conklin is bijna een

slaat echter al snel om, want er gebeuren

heel normale jongen, behalve dat hij geen

vreemde dingen die onverklaarbaar

vader heeft. O ja, er is nog iets; hij ziet de

lijken. Wat hebben de Duitse bezetters

doden vlak nadat ze gestorven zijn. Dat zorgt

de oorspronkelijke kasteelbewoners

natuurlijk voor de nodige problemen. Ook al

toch aangedaan? Komen we in een

omdat de doden altijd verplicht zijn om de

Overlord-scenario terecht? Regisseur

waarheid te vertellen. Maar wil je de waarheid

Eric Bres, van wie we na zijn spectaculaire

wel horen of weten? King maakt er een niet

debuut The Butterfly Effect teleurstellend

al te lange leesrit van, waarbij je regelmatig

weinig meer hoorden, zet de kijker

op het puntje van je stoel zit en er een

vakkundig op het verkeerde spoor in deze

daverende verrassing op het eind zit.

onderhoudende film.

80 HighLife


Music

WRATH OF MAN Guy Ritchie

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

Met: Jason Statham, Scott Eastwood, Holt McCallany Een nieuwe Guy Ritchie is altijd de moeite, hoewel deze Wrath of Man meer de laatste Jason Statham is. Verwacht geen hippe of coole shit als split-screens en hilarische

BJORN VAN DER DOELEN

dialogen; Ritchie heeft zich ditmaal duidelijk een ander doel gesteld. Wat overblijft is een meer dan vakkundig gemaakte actiefilm

Na Ons De Zondvloed

waarin Statham schittert als een man met

(Coast To Coast)

een missie. Wat die missie is weten we

Gezellig daar in Brabant, en zeker in het

pas aan het eind van de film, maar het is

Brabant van zanger, acteur, podcaster,

de reden voor hem om in dienst te gaan

presentator en prof-voetballer Björn van der

bij een bedrijf dat zich bezighoudt met

Doelen. Met zijn uiterst relaxed spelende

het vervoeren van grote sommen geld in

band De Huursoldaten maakt hij op Na Ons

extra beveiligde waarde-trucks. Statham is

De Zondvloed mooie liedjes over alledaagse

duidelijk in zijn nopjes als stoïcijnse actieheld.

dingen, met een flinke laag weemoed over

Ritchie gooit er al zijn talent tegen aan en dat resulteert in een prima actievehikel.

THE ALLERGIES Promised Land

(Jalapeno / V2 Records) Nou, dat beloofde land van The Allergies mag er zijn! Producers Rackabeat en DJ Moneyshot hebben geweldige samples uit hun

de zonnige Americana / country klanken heen. Pakkende nummers die vertellen over met het hele gezin op vakantie in de auto, samen oud worden, en de vrouwen van Brabant - om er maar wat uit te lichten. Alles gezongen in sappig Brabants dialect, maar gelukkig ook goed te verstaan voor de rest van Nederland. De horizon tegemoet!

funk en soul collectie naar boven gehaald en daar een aanstekelijk en vrolijk makend album mee in elkaar gezet, met maar liefst dertien pure knallers. De baslijntjes, drums / percussie, gitaarlicks en spetterende blaasriedels zijn swingend, meeslepend, betoverend en perfect in balans. Doe daar nog de heerlijke zang (Marietta Smith, Dynamite MC), stuiterende raps (Ugly Duckling, Lyrics Born) en vette scratches bij, en het is niet moeilijk om je voor te stellen dat dit een van de feestelijkste funkplaten van het jaar is.

HighLife 81


Advertentie index A 49 Amsterdam Seed Center 69 Apollyon 23 Azienda Agricola Colornese

B 79 60-61

Bunkertje ‘t Bunkertje ‘t

C 84 Canna 60-61 Club Media 60-61 Coffeeshop Cremers 1 Coffeeshop Magic 79 Coffeeshop Magic 60-61 Coffeeshop Magic 60-61 Coffeeshop Relax 60-61 Coffieshop Solo

D 2 60-61 49

Dutch Leaf Dutch Passion Dutch Trimming Company

G 60-61 Gallery Colorado 60-61 Genesis 60-61 Green House Secret Farmers 41 Greenlane 60-61 Growers Choice 34 Grow-Pro

H 29

K Keldertje ‘t 34 Kemph 47 Klimop 34 Kosbor 60-61

M Mary Jane 60-61 Mascotte 9

P Papillon 34 Papillon 49 Papillon 79

R Royal Queen Seeds Royal Queen Seeds

15 60-61

S Seed Stockers Serious Seeds Sweet Seeds

60-61 60-61 83

U Upstairs 79

Z Zamnesia Zero Zero Zero Zero

60-61 60-61 69

Hakuna Matata

Highlife colofon HIGHLIFE MAGAZINE, EEN UITGAVE VAN

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER

REDACTIE-ADRES

Discover Publisher BV Galvaniweg 11 5482 TN Schijndel Telefoon: 073-549 81 12 E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, St. CannaWijzer, Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Postbus 6024 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82 HighLife

Advertenties: Daisy



Op zoek naar CANNA? We zijn te koop bij de erkende CANNA dealer.

Check www.canna.nl voor alle locaties. Heb je een winkel en wil je graag CANNA verkopen, meld je dan aan op www.canna.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.