HighLife 2104

Page 1

D E N H A AG C O F F E E S H O P M AG I C HIGHLIFE CUPWINNAAR 2021

HighLife

#1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

®

HighLife verschijnt 6 keer per jaar Jaargang 30 #4 Augustus / September 2021

GRATIS

STRAIN HUNTERS KEREN TERUG

HIGHLIFE CUPWINNAAR 2021

UITSTEL VOOR

WIETEXPERIMENT?

C O F F E E S H O P M AG I C D E N H A AG

4

#

WET DAMOCLES ONDER VUUREdibles: Een prima alternatief Een van de voordelen om hoofdredacteur van HighLife te zijn is dat je regelmatig heel leuke samples mag proeven. Omdat we in deze editie over cannabis edibles schrijven, vroeg ik een van de producenten om me wat samples te sturen.

O

p de foto zie je mij dus in de weer

de Raad van State dat op 7 juli verscheen.

in mijn keuken. Want Wally maakt

Het begin van een kentering?’, schrijft Derrick

niet alleen heel smakelijke Space

Bergman in dit nummer. En we mogen hem

Balls (voor mij is na enig testen een drie-

meteen feliciteren, want hij kreeg de presti-

kwart dosering perfect), maar ook pesto met

gieuze Koos Zwart Award tijdens de jaarlijkse

THC. Edibles zijn een prima alternatief voor

PCN Meet & Greet. Een award die meer dan

mensen die geen cannabis willen roken, of

verdiend is. We zijn trots en heel blij dat Der-

op zoek zijn naar een andere methode om

rick Bergman al vele jaren voor ons schrijft

cannabis te gebruiken. Als ex-roker die tabak

en ook in onze jury zit voor de HighLife Cup.

en nicotine afgezworen heeft sinds 2009, is

Derrick, gefeliciteerd.

dit perfect voor mij. Gelukkig zijn er nu ook prima tabaksvervangers beschikbaar, zoals

Hoe gaat het verder met het wietexperi-

Kemph, waarover in dit nummer meer.

ment? Wie zal het zeggen. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch gooide

In ons vorige nummer schreven we over

wel een bommetje toen hij meldde dat het

de verstrekkende gevolgen van de Wet

experiment uitgesteld werd. Later liet het

Damocles. Robin werd na 1 wietplant, die hij

betreffende ministerie weten dat er geen

nota bene ergens in een bos liet opgroeien,

sprake was van uitstel maar vertraging. Hoe

zonder pardon uit zijn huis gezet. Zijn onge-

dan ook, je leest er in deze uitgave uiter-

lukkige verhaal trok de aandacht van politiek

aard meer over, in onze lopende serie over

Den Haag. Inmiddels zijn Kamervragen ge-

de fictieve coffeeshop ‘t Experimentje. Het

steld en staat de Wet Damocles onder druk.

volgende nummer zal in het teken staan van

En dan vooral bepaalde burgemeesters die

30 jaar HighLife. Dus verwacht een terugblik

deze wet als een aloude western sheriff maar

op 30 jaar cannabis in Nederland en onze rol

blijven toepassen. Zelfs de Raad van State is

daarin, maar natuurlijk hebben we in dat spe-

het er niet mee eens. ‘Burgemeesters sluiten

ciale jubileumnummer ook aandacht voor de

te snel woningen en andere panden van-

actualiteit. Veel leesplezier!

wege aanwezigheid van drugs en rechters

Rob Tuinstra

moeten daar veel strenger op toe zien. Dat is de kern van een zwaarwegend advies aan

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘HighLife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

HighLife 3


22

INHOUD

36 AUGUSTUS / SEPTEMBER 2021

FEATURES 16

WET DAMOCLES TE STRENG EN ONRECHTMATIG

18

COFFEESHOP ’T EXPERIMENTJE

20

STRAIN HUNTERS KOMEN TERUG!

22

EDIBLES: ‘EEN PRIMA ALTERNATIEF’

54

ZELDEN ZOVEEL CANNABIS BIJ ELKAAR GEZIEN

64

KATE RAUDENBUSH

Advies Raad van State

Gaat het experiment nog wel door?

‘We willen wel onder de radar blijven’

Verrukkelijk, verantwoord… en verboden

De Cannabismonoloog: Theater zonder taboes of vooroordelen Betoverende bouwwerken

4 HighLife


64

54 Vaste

RUBRIEKEN GROENE ZAKEN 31

ADVANCED SEEDS

Slurricane

75

SWEET SEEDS

Runtz XL Auto SWS88

EN VERDER 34 WEED OF WONDER

Jan Rothuizen tekent De Wallen

48 KOOS ZWART AWARD

Derrick Bergman meer dan verdiende winnaar

70 PIET LEEGWATER

‘Als ik blow wil ik wel meer muziek maken’

3 VOORWOORD 6 NICOLE MAALSTÉ 7 FLASH 12 ANDRÉ BECKERS 13 HIGH WEIRDNESS 38 HIGH, CBD & CURE 42 PGMCG NIEUWS 46 WIL & RUUD OOMEN 50 HIGH GADGETS 62 VOC LOGBOEK 68 GAMES 80 TREASURES

EN NOG VEEL MEER... HighLife 5


Column Nicole Maalsté

Ontmoetingsplek Toen alle horecagelegenheden na de lockdown eindelijk hun deuren weer mochten openen, ging er ook een zucht van verlichting door coffeeshopland. Eindelijk konden blowers weer samen met hun maten een jointje in de coffeeshop roken. De feestvreugde was van korte duur. Al snel bleek dat er in tussentijd een ander verbod is ingegaan. Het roken van tabak is sinds 1 april 2020 in coffeeshops niet meer toegestaan. Dit betekent dat de blower die zijn jointje graag met tabak rookt niet meer welkom is. Die mag in het beste geval alleen nog maar zijn jointje in de coffeeshop draaien. Het oproken ervan moet elders plaatsvinden.

Door de coronamaatregelen zijn de

werkelijk invloed wil blijven uitoefenen op

alleen maar in de coffeeshop komt om

gevolgen van de nieuwe Tabakswet niet

cannabisconsumptie, dan is er veel voor te

cannabis te kopen.

meteen zichtbaar geworden. Maar de

zeggen om de mogelijkheid te behouden

pijnlijke gevolgen van het verbod op

dat consumenten elkaar blijven ontmoeten

Wie durft het aan?

tabaksgebruik in coffeeshops, dringen

Daarnaast is de verblijfsfunctie van coffee-

waarschijnlijk nu langzaam bij de getroffenen

shops ook belangrijk om overlast te voorko-

door. Het alternatief voor roken in de

men. Door het tabaksverbod blijven

coffeeshops is overstappen op een

mensen vaker rondhangen en steken

tabaksvervanger of puur roken. Dat mag

zij een joint in de buurt van de

wel. Een nog drastischere stap is

coffeeshop op. Omwonenden

overgaan op edibles (eetbare

kunnen dit als overlast ervaren.

cannabisproducten). Het lijkt erop

Ook trekken deze rondhan-

dat de jongere generatie hier wel

gende consumenten

voor open staat. Edibles zijn

straatdealers aan. Al met al

trendy. In die zin lost het

geen goede ontwikkeling.

probleem zich in de toekomst

Je zou dus zeggen dat het

misschien vanzelf op. Maar een

om verschillende redenen

belangrijk deel van de huidige

belangrijk is dat de

cannabisconsumenten is nog wel

verblijfsfunctie van

verknocht aan de vermenging van

coffeeshops behouden blijft.

cannabis met tabak.

Dit zou betekenen dat coffeeshops (in ieder geval de

Wat te doen?

komende jaren nog) uitgesloten

Het is niet verstandig om de tabaksro-

moeten worden van het tabaksver-

kende cannabisconsumenten allemaal de

bod. Tegelijkertijd zou er dan een

straat op te sturen. Zij hebben net zo goed als

campagne kunnen worden gestart om

andere horecabezoekers behoefte aan een

consumenten te stimuleren om cannabis

ontmoetingsplek van gelijkgestemden. Nu

zonder tabak te gebruiken. Zo kan het roken

we langzaam richting legalisering van

in de coffeeshops. Alleen dan is het mogelijk

van cannabis met tabak langzaam worden

wietteelt navigeren, zou het bovendien

om zicht te houden op de wijze van gebruik

teruggedrongen zonder dat dit allerlei

vreemd zijn als tabaksminnende blowers

en bewuster (lees: gezonder) gebruik van

negatieve bijeffecten heeft. Dat vraagt om

elkaar alleen op straat kunnen ontmoeten.

cannabisproducten te stimuleren. Je hoeft

actie. Ik zeg: De ontmoetingsplek van

De verblijfsfunctie van coffeeshops is niet

geen onderzoek te doen om te begrijpen

coffeeshops moet behouden blijven, blowen

alleen belangrijk vanwege het sociale aspect

dat de mogelijkheden van informatieover-

(van joints met tabak) in de coffeeshops

voor consumenten. Wanneer de overheid

dracht veel beperkter zijn wanneer iemand

moet mogelijk blijven. Wie durft het aan!?

6 HighLife


lash NIEUW VOORSTEL LEGALISERING VS

THE STONED MOOSE DEELT GRATIS KLOONTJES UIT

De Amerikaanse senator Chuck Schumer heeft een voorstel

The Stoned Moose begon pas twee jaar geleden met het kweken

ingediend om cannabis op federaal niveau in de Verenigde

van cannabis nadat een van de buren twee kloontjes gaf, maar het

Staten te decriminaliseren. De leider van de Democraten in de

was een match in heaven. Inmiddels is de onbekende weldoener zo

Senaat sprak van “een grote dag waarop de eerste stap wordt

begaan met het kweken van wiet, dat hij gratis kloontjes weggeeft in

gezet om het federale verbod op cannabis in de VS in te trekken.”

de Canadese stad Toronto. “Het begon tijdens Kerstmis vorig jaar. Ik

Tegelijkertijd waarschuwde hij voor teveel optimisme. “Het zal

had echt een grote opbrengst, dat was teveel voor mij, dus begon ik

een lang proces worden. En we hebben nog geen meerderheid.”

wiet in zakjes van twee gram weg te geven. Dat werd zéér

Het Witte Huis

gewaardeerd.” Deze zomer gaat hij anders te werk en laat hij gratis

heeft nog geen

kloontjes achter voor de deur van cannabis shops. “Mensen worden

commentaar

daar erg gelukkig van. En dat maakt mij weer gelukkig.”

geleverd. Vicepresident Kamala Harris is een bekend voorstander van decriminalisering. President Biden heeft zich daarover eerder positief uitgelaten, maar lijkt verder geen grote haast te hebben.

VERWARRING ROND START WIETEXPERIMENT Het veelbesproken wietexperiment verloopt met horten en stoten. De aanwijzing van de 10 telers die legale wiet en hasj mogen gaan kweken is al maanden vertraagd, en nu lijkt ook de start van het kweken uitgesteld te worden. Volgens de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch is dat duidelijk geworden tijdens een overleg tussen de 10 burgemeesters en de betrokken ministers. Desgevraagd ontkent een woordvoerder van het Ministerie van Justitie dat het project stil ligt. Omdat het om een ‘ingewikkelde’ proef gaat met allerlei nieuwe onderdelen op vele gebieden, kan er ‘enige vertraging’ zijn. Meer hierover in onze serie ‘t Experimentje.

HighLife 7


news BURGEMEESTERS PLEITEN VOOR ANDER DRUGSBELEID Een aantal burgemeesters pleit volgens een bericht uit NRC voor legalisering en regulering van cannabis. Zij menen dat ‘een radicale verandering van het beleid nodig is om de georganiseerde misdaad, die samenhangt met drugshandel, effectief te bestrijden. De eerste stap is de legalisering en regulering van teelt, verkoop en gebruik van cannabis. Dat moet gepaard gaan met een versterking van de strafrechtketen om drugscriminelen effectief te kunnen veroordelen en hun criminele vermogen af te pakken’. Het gaat om de burgemeesters uit Roosendaal, Breda, Groningen, Loon op Zand, Tilburg en Zaanstad. Opmerkelijk: Roosendaal sloot al in 2009 alle coffeeshops binnen de gemeente. Is er verandering op komst?

APPLE STAAT WIETBEZORGING TOE IN AMERIKAANSE EAZE APP Apple lijkt net als Amazon wel klaar met het federale verbod van cannabis in de Verenigde Staten. Eaze, een app van een bezorgdienst van cannabis, is nu via de app store van Apple te krijgen. Wel is het zo dat de app alleen in die staten is toegestaan, waar cannabis of mediwiet legaal is. Eerder werden soortgelijke apps niet toegestaan, omdat Apple ‘apps die de consumptie van tabaksproducten, illegale drugs of overmatige hoeveelheden alcohol aanmoedigen’ niet accepteerde. Google is nog niet zo

AUSTRALISCHE STUDIE: MEDICIJNEN GEVAARLIJKER DAN MEDIWIET BIJ AUTORIJDEN

ver, maar insiders verwachten dat dit elk moment kan gebeuren. De tech-industrie loopt weer eens voorop.

Een Australische studie naar het effect van cannabis op het deelnemen aan het verkeer komt tot de conclusie dat het gebruik van medicijnen gevaarlijker is dan het gebruik van medicinale cannabis. Professor Iain McGregor van ‘The Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics’ van de Universiteit van Sydney: “De risico’s van het gebruik van mediwiet liggen lager of misschien gelijk aan de risico’s van het gebruik aan medicijnen.” Zijn onderzoek, dat gepubliceerd werd in de International Journal of Drug Policy, meldt dat bepaalde medicijnen zelfs dubbel zo gevaarlijk zijn als cannabis. In delen van Australië wordt wetgeving voorbereid waarin het is toegestaan om deel te nemen aan het verkeer bij gebruik van medicinale cannabis. Sommige deelstaten blijven echter wel bij hun verbod.

8 HighLife


100% Recycled 100% Unbleached 100% Chlorine Fre e visit greengoproducts .com

@greengoproducts /greengo.products


lash ZE VALLEN ALS DOMINOSTENEN: CONNECTICUT NUMMER 19 MET LEGALE WIET Ze vallen als dominostenen; Connecticut is de negentiende Amerikaanse staat waar cannabis gelegaliseerd is. Het blijft toch een succesverhaal hoe het tegenwoordig in de VS gaat. Stel je voor hoe zoiets in Nederland zou zijn als provincies of gemeenten zelf cannabis legaal verklaren. Zou het hele land dan al groen gekleurd zijn? Met enkele cannabis no-go area’s in de bible belt of provincies met een rechtse meerderheid? We zullen het nooit weten, want zoiets is hier niet mogelijk. Terug naar Connecticut. Vanaf 1 juli mag je daar zonder problemen anderhalve ounce cannabis bij je hebben. Dat is 42 gram, ruim acht keer de hoeveelheid die hier gedoogd is. Het wordt nog leuker; thuis, in een afgesloten container, mag je 140 gram bewaren. Daarvoor word je hier uit je huis gezet! Kweken, dat kan, zonder vergunning of zo. Drie volwassen planten en drie stekjes tegelijkertijd. Mocht je willen emigreren, Connecticut ligt naast de staat New York en heeft een prachtige natuur.

BANK ADVERTEERT MET VLOEITJES ‘We’ll keep your business rolling’ met daaronder een pakje vloeitjes en de naam van de bank Community Savings, zo pak je het aan. Daar kan de Nederlandse financiële industrie met hun pesterijen voor coffeeshops nog een puntje aan zuigen! Community Savings is een van de banken in het Canadese Vancouver die volop zaken doet met de lokale cannabisbranche. Een van de vele voordelen van legale cannabis is dat ondernemingen die actief zijn in deze industrie heel gewoon hun financiële zaken bij een bank kunnen regelen. In de advertentie meldt de bank dat ze vanaf omgerekend 170 euro per maand hun cannabis cliënten ten dienste zullen staan.

AMAZON WIL LEGALE CANNABIS Begin juni maakte Amazon, een van de grootste bedrijven ter wereld, bekend dat men niet langer werknemers op cannabis zal testen. In een verklaring meldde de multinational: ‘In het verleden hebben we, net als veel werkgevers, mensen gediskwalificeerd om bij Amazon te werken als ze positief testten op het gebruik van cannabis. Daar gaan we mee stoppen.’ Drugstesten zijn schering en inslag in met name de Verenigde Staten, dit is een grote stap voor een bedrijf met wereldwijd 1.3 miljoen (!) werknemers. Maar er kwam meer. In een statement verklaarde de techgigant verder dat het de legalisering van cannabis in de VS volledig steunt. Een reactie bleef niet uit. Aandelen van cannabisbedrijven schoten omhoog op de Nasdaq en andere beurzen. Dat is logisch, want met deze boodschap geeft een grote speler in de wereldwijde economie aan dat de consumptie van cannabis net zo normaal is als de consumptie van alcohol of koffie. Een prima en welkome boodschap dus.

10 HighLife


Ingezonden Brieven HighLife Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@HighLife.nl

Opmars 'Dutch Style' coffeeshops in Amerika

Wat een ellende!

Wat werd ik allemachtig boos toen ik las over de opmars van

Met veel interesse las ik jullie artikel over Robin, die uit zijn huis

‘Dutch Style’ coffeeshops in Amerika. Een van de parels van de

werd gezet voor slechts 1 wietplant, die niet eens bij hem thuis

vrije Nederlandse samenleving is door de VVD opgeofferd om

was gekweekt. Zelf kweek ik ook een paar plantjes, want ik

maar te kunnen blijven regeren met de Christenbroeders. De VVD

heb last van ADHD en wiet helpt me echt heel erg goed om

was ooit een partij die stond voor vrijheid van het individu, maar

te relaxen. Wel zit ik vaak in angst, maar gelukkig woon ik vrij

dat geldt blijkbaar nu alleen nog maar voor dronken seksistische

geïsoleerd en heb ik geen directe buren die kunnen klagen. Ik

korpsballen en fraudeurs, hoe diep kun je zinken?

Rik

wil nog zeggen dat ik het crimineel vind dat Robin

Ooit zal er een Parlementaire Enquête komen om uit te leggen

uit zijn huis is gezet. Robin

waarom opeenvolgende regeringen in Nederland de Oorlog

is niet de crimineel, die

tegen Cannabis zo idioot ver en fanatiek hebben opgevoerd.

burgemeester is dat. Het is

Een bloeiende bedrijfstak werd de nek omgedraaid. In de VS en

een grote schande. Monique

Canada openen burgmeesters een nieuwe cannabis dispensary bij feestelijke momen-

Het is inderdaad een grote

ten en knippen ze een

schande. Er zijn nu zelfs

lint door. Blij dat er weer

Kamervragen in Den Haag

extra lokale werkgele-

gesteld over deze idiote situatie.

genheid en belasting-

De wet Damocles ligt onder

inkomsten komen. Hier

vuur. Meer hierover

kunnen ze alleen maar

in dit nummer.

coffeeshops sluiten. De omgekeerde wereld.

Muzikale hennep

is vele Ik weet dat cannab ar kwaliteiten heeft, ma n ee er ov jullie artikel ant die Amerikaanse muzik zingen cannabisplanten liet e ‘over was toch een beetj usant, am l we ar the top’. Ma ter luis daar niet van. Nu kje zo ik graag naar een stu e rare combi, maar ol gabber (ja, beetj sko old of e ga reg goede hen. alleen maar om lac maar hier moest ik ben ik nu eenmaal), l we rkt , cannabis we n paal boven water Dylan Een ding staat als ee n weer wel, haha. da t da , nd ere pir ins r een mmer schrijven we ove uws voor je. In dit nu en We hebben goed nie ge er n ne kun t muziek maakt. We heel hennepveld da ag gra y Award De volgende Gramm genoeg van krijgen. ! ica Ind of iva nnabis Sat naar onze geliefde Ca

Weed of Wonder Weed of Wonder aangeschaft. Geweldig boek. Ik kan het iedereen aanraden. Moet je wel Engels kunnen lezen (-;

Koen

In dit nummer plaatsen we een fenomenale tekening van kunstenaar Jan Rothuizen, die op verzoek van het Hash, Marihuana & Hemp Museum een geweldig gedetailleerde tekening van een deel van de Amsterdamse Wallen maakte.

HighLife 11


Column André Beckers

Ook rechters kunnen verkeerde beslissingen nemen De schrijvers van het boek ‘RUIS’ leggen op basis van de nieuwste bevindingen in de psychologie en gedragseconomie uit waarom mensen zo vatbaar zijn voor het nemen van verkeerde beslissingen. Heb je enorme trek? Waag je dan niet aan het nemen van belangrijke beslissingen. Bedenk dat rechters mensen zijn en fouten maken menselijk is.

Ik beschrijf hierna de afloop van een hennep-

de zitting vorderde de officier van justitie de

maar mensen die veel meer verbruiken. Kijk

zaak waarin drie rechters in mijn ogen overdui-

winst van 25 oogsten terug. Mijn cliënte zou €

maar eens naar uw eigen jaarafrekening en

delijk foute beslissingen namen. Bij mijn

66.370 hebben verdiend met wietteelt. Ik wees

vergelijk die met het gemiddelde, zei ik, terwijl

cliënte werd op 1 maart 2016 door de politie

de rechtbank erop dat de anonieme tip geen

ik naar mijn eigen hoge stroomverbruik keek.

aangebeld. Bij Meld Misdaad Anoniem was

bewijs oplevert, omdat degene die tipt niet

een tip binnengekomen. “Mw. X teelt al zeker

Snickers

10 jaar.” In haar woning werden onder 2

De stelling van de fraude-expert dat de teelt

assimilatielampen 35 hennepplanten

in april 2007 van start was gegaan was

aangetroffen. Tijdens haar politieverhoor werd

daarmee weerlegd, zou je mogen denken.

haar de vraag voorgelegd waarom haar

Niet volgens de rechters die moesten

energieverbruik vanaf april 2007 zo hoog was.

oordelen. Zij vonden de berekening van 25

Zij antwoordde dat zij pas enkele weken

oogsten conservatie gelet op het “onver-

daarvoor was begonnen met het telen van

klaarbaar exorbitant hoog energieverbruik”.

hennep. Voordat zij was begonnen had zij een

Bij het telen van 35 hennepplanten past een

airco in huis die in de zomer aanstond om de

geldboete, maar zo’n straf deed volgens de

woning te koelen en in de winter om deze te

rechters “geen recht aan de ernst van het

verwarmen en de luchtvochtigheid te

feit”. Mijn cliënte werd veroordeeld tot het

verlagen. Ook had zij voor familieleden veel

verrichten van 80 uur taakstraf en zou bijna €

gebruik gemaakt van een oude wasmachine

45.000 aan de Staat moeten betalen.

en - droger. Deze apparatuur had zij bij de aan-

Onlangs corrigeerde het hof deze beslissin-

vang van de teelt buiten gebruik gesteld om

gen in hoger beroep. Het hof legde een

zo het verbruik van de 2 lampen niet te laten

geldboete van € 500 op en oordeelde dat

opvallen. De politie trof stof op een koolstof-

“onvoldoende aannemelijk is geworden dat

filter en kalkafzetting onder de plantenpotten

er eerdere teelten hebben plaatsgevonden”.

aan. Er werden geen hennepresten of

De door de rechters bij de rechtbank

gebruikte schaartjes aangetroffen.

gemaakte fout werd zo hersteld. Maar hoe vaak worden fouten die rechters maken niet

‘Fraude-expert’

kan worden gehoord. Daarnaast toonde ik een

hersteld? Het is best eng dat een vooraan-

De fraude-expert van Enexis maakte een

video-opname die in juli 2012 in de woning van

staand gedragspsycholoog stelt dat je een

berekening voor de politie. Hij wees op een

mijn cliënte was gemaakt. Spelende kinderen

strafrechter op sommige momenten van de

jaarverbruik van 5.500 kWh, terwijl een

waren gefilmd. Alle kamers in de kleine woning

dag beter een Snickers kunt geven dan

eenpersoonshouden gemiddeld 1.840 kWh en

waren zichtbaar. Geen hennepkwekerij was te

vermoeien met een pleidooi.

een tweepersoonshouden gemiddeld 2.900

zien. Ook wees ik op de productiedatum van

kWh verbruikt. Met enig cijfermatig geknutsel

een aangetroffen stroomkabel van de

kwam hij uit op 40 eerdere oogsten. De teelt

lampen. 20 oktober 2013. Tot slot benadrukte ik

was volgens zijn “berekening” begonnen in

dat een gemiddeld stroomverbruik betekent

april 2007 en gestopt op 1 maart 2016. Tijdens

dat er mensen zijn die veel minder verbruiken,

12 HighLife

André Beckers Advocaat www.wolf.partners Maastricht


HIGH weirdness

Atomik: wodka uit Tsjernobyl

Houd de dief! Houd de kat!

In 2019 besloot een groep wetenschappers en

bord voor haar huis. Daarnaast hing ze alle gestolen goederen op die haar inbrekende

distilleerders om een g ​​ ewaagd drankje te

huisdier de afgelopen maanden in haar huis had achtergelaten. Handschoenen, handschoe-

creëren: Atomik, gemaakt van ingrediënten die

nen en nog meer handschoenen, want het bleek dat Esme een fascinerende voorkeur voor

zijn geteeld in de radioactieve zone rond de

handschoenen had. Andere kattenliefhebbers reageerden snel en lieten weten dat ook hun

Nadat Esme, de kat van Kate Felmet uit Beaverton, Oregon, voor de zoveelste maal thuiskwam met gestolen buit, werd het de eigenaresse teveel. My cat is a thief, schreef ze op een groot

verwoeste kerncentrale van Tsjernobyl.

vriendelijke

Onlangs werd de eerste batch Atomik

viervoeter aan

gepresenteerd, helaas werden de 1500 flessen

kleptomanie leed.

meteen in beslag genomen door de geheime

Ook zij kregen geen

dienst van Oekraïne. Volgens een verklaring van

muizen of zielige

de fabrikant, The Chernobyl Spirit Company,

vogeltjes gedepo-

werd het bedrijf beschuldigd van het gebruik

neerd, maar

van vervalste Oekraïense accijnszegels.

vreemde collecties

Onterecht, meent de fabrikant, omdat de

van verfkwasten (!),

wodka bestemd is voor de Britse markt.

sokken of zelfs

Gelukkig zijn de flessen inmiddels vrijgegeven

t-shirts. Mis je dus iets

en kan de consument dit straffe drankje via de

in je huishouden, de

website van het bedrijf bestellen. Atomik wordt

kat van de buren is

gemaakt van appels die worden geteeld in het

mogelijk de eerste

district Narodychi, dat aan de rand van de

verdachte!

uitsluitingszone ligt. Alle sporen van straling zouden tijdens het distillatieproces zijn verwijderd, claimt de fabrikant, waardoor Atomik niet gevaarlijker zou zijn dan andere sterke dranken.

Yabba dabba doo, Flintstone House mag blijven Ambtenaren met teveel tijd leden onlangs een gevoelige nederlaag in San Francisco. Al sinds 1976 staat daar in de wijk Hillsborough dit prachtige staaltje architectuur, namelijk het Flintstone House van de excentrieke Florence Fang. Het is een publiekstrekker van formaat, ook al door een flink aantal dinosaurussen in de tuin van de Fang residentie. Volgens de gemeente is het echter “een zeer zichtbare doorn in het oog” en men klaagde de eigenaresse aan, bewerend dat ze lokale codes had geschonden toen ze de dinosaurussen in de achtertuin plaatste. Gelukkig kreeg de 90-jarige eigenaresse gelijk en nu moet de gemeente haar 125.000 dollar betalen wegens ongeoorloofde handelingen. Niet dat Fang het nodig heeft, ze is multimiljonair, maar nu kan ze haar iconische huis indien gewenst weer eens van een fris likje verf voorzien. .

HighLife 13


lash HELMOND BLIJFT TREUZELEN OVER MEER COFFEESHOPS Helmond blijft maar treuzelen over het toestaan van extra coffeeshops. Nu is er maar één coffeeshop in de Brabantse gemeente met ruim 90.000 inwoners. Dat is natuurlijk veel te weinig. Er wordt al vele jaren over extra coffeeshops gediscussieerd en een recent onderzoek van Breuer & Intraval wees opnieuw uit dat er wel ruimte is voor wel drie of vier extra coffeeshops. Maar echt haast wordt er niet gemaakt en burgemeester Elly Blanksma trapt in het Eind-

ZWIJNDRECHT KOOPT PAND XPRESSO, WIL DAAR LIEFST NIEUWE COFFEESHOP VESTIGEN Zwijndrecht heeft het pand van de vroegere coffeeshop Xpresso gekocht. Daarmee koopt de gemeente het pand terug dat in 2015 was verkocht aan Het Dilemma, de stichting die Xpresso exploiteerde. Op basis van het lokale coffeeshopbeleid is één, nietcommerciële coffeeshop toegestaan. Dat was Xpresso, maar die moest de deuren sluiten in 2019. De gemeente wil graag dat er in hetzelfde pand opnieuw een niet-commerciële coffeeshop komt. Mochten kandidaten zelf met een andere locatie komen, dan kijkt de gemeente daar wel naar. Later dit jaar wordt duidelijk of en wanneer Zwijndrecht (45.000 inwoners) weer een coffeeshop krijgt.

hovens Dagblad meteen op de rem: “Het is niet zo dat ik niet durf, maar eenvoudig is het ook niet.” Blanksma (CDA en die haten coffeeshops), vertraagt de komst van zelfs maar één extra coffeeshop al veel langer, maar zegt daar zelf over: “Het is niet makkelijk, want ik vind dat het gedoogbeleid failliet is. Ik kijk naar de landelijke overheid, maar de pilots schieten maar niet op. Sterker nog, die zijn nu weer on hold gezet. Den Haag zou hierin meer verantwoordelijkheid moeten nemen.” Misschien zou de burgemeester ook zelf eens verantwoordelijkheid moeten nemen!

RWANDA LEGALISEERT MEDIWIET In Nederland wil het niet opschieten, maar gelukkig zijn ze in veel landen in de rest van de wereld wel goed bezig. Zo legaliseerde het Afrikaanse land Rwanda onlangs het gebruik van medicinale cannabis. Maximaal acht bedrijven mogen een aanvraag voor de teelt van legale mediwiet indienen. De wet meldt wel strikt dat recreatieve cannabis verboden zal blijven. Het legalisatie document voor medicinale cannabis is ondertekend door de minister van Volksgezondheid, Daniel Ngamije, en de minister van Justitie, Johnston Busingye. Rwanda wordt het laatste land op het Afrikaanse continent dat een legale markt voor medicinale cannabis tot stand brengt, na onder meer Lesotho, Zimbabwe en Oeganda.

14 HighLifeTekst en foto: Derrick Bergman / Gonzo Media

Advies Raad van State

Drugsbeleid en Damocles te streng, gewone burger de dupe Burgemeesters sluiten te snel woningen en andere panden vanwege aanwezigheid van drugs en rechters moeten daar veel strenger op toe zien. Dat is de kern van een zwaarwegend advies aan de Raad van State dat op 7 juli verscheen. Het begin van een kentering?

De huisuitzetting van Robin, waarover we in het vorige nummer schreven, zorgde voor Kamervragen van D66 en SP.

16 HighLife


In de nasleep van de Toeslagenaffaire bekijkt de Raad van State de rol van de rechter in andere dossiers, zoals woningsluitingen. En dan kom je al snel uit bij de wet Damocles, artikel 13b van de Opiumwet. Die geeft burgemeesters de macht om mensen - zonder tussenkomst van de rechter - uit hun huis te zetten bij het aantreffen van meer dan vijf cannabisplanten, meer dan vijf gram cannabis of meer dan een halve gram hard drugs. Onderzoek van RTL Nieuws bevestigde in mei van dit jaar dat burgemeesters vaak te streng optreden en dat ook vaak onschuldige burgers de dupe zijn van dit keiharde beleid.

Conclusie is belangrijk Wat is de status van dit advies, formeel: deze conclusie, aan de Raad van State? Wat hebben we er aan? Sinds 2013 kan de bestuursrechter een conclusie vragen aan een advocaat-generaal, een vorm van juridische tegenspraak die moet bijdragen aan de rechtsontwikkeling. Zoals de Raad van State het uitlegt: ‘Een advocaat-generaal kan concrete zaken in bredere maatschappelijke, juridische en internationale context plaatsen, de stand van de rechtspraak evalueren en aanbevelingen doen om bestaande rechtspraak te nuanceren of bij te stellen.’ Daarom is deze conclusie belangrijk. De rechtspraak wordt er door bijgesteld. Het Damocles advies wordt in het persbericht van de Raad van State als volgt samengevat: ‘De bestuursrechter moet zijn evenredigheidstoets van bestuurlijke maatregelen, zoals een woningsluiting of een dwangsom, aanpassen. Dat vinden de staatsraden advocaat-generaal Widdershoven en Wattel (…). De bestuursrechter zou de

De rechter moet de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Een WODC onderzoek naar de wet Damocles dat in juni zou verschijnen, wordt na het zomerreces van de Tweede Kamer verwacht.

evenredigheid van bestuurlijke maatregelen

kelijk is ingezet waar hij voor bedoeld is?’

Slachtoffer Joost Sneller, die het dossier drugsbeleid heeft overgenomen van de opgestapte Sydney Smeets, zei naar aanleiding van het verhaal van Robin tegen RTL-Nieuws: ‘De maatregel en de inzet van deze bevoegdheid is soms te zwaar voor wat er uiteindelijk aan de hand is. En daar was deze bevoegdheid nooit voor bedoeld. Kijk, echte drugscriminelen, die moet je aanpakken. Maar hier zien we dat mensen het slachtoffer worden van een wet die eigenlijk niet voor hen bedoeld is.’ Michelle Bruijn houdt zich al jaren bezig met de wet Damocles en promoveerde er in mei dit jaar op aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tegen RTL-Nieuws zei ze over het advies: ‘De Raad van State zegt dat er tot nu toe te weinig oog was voor maatwerk, bij zowel burgemeesters als rechters. Dat moeten burgemeesters vanaf

moeten toetsen zoals dat in het Europese

dat de straf móet worden opgelegd. Kortom:

nu vooral beter doen. Anders gaan ze straks

recht gebeurt. Verder zou de bestuursrech-

de rechter moet de menselijke maat niet uit

nat bij de rechter. Ik en andere deskundi-

ter de intensiteit van zijn toets moeten laten

het oog verliezen. Want dat is in de afgelopen

gen hebben al vaker gezegd dat hier meer

afhangen van de concrete belangen die bij

jaren heel vaak wél gebeurd, met als recent

rekening mee moet worden gehouden. En

een bestuurlijke maatregel zijn betrokken en

dieptepunt Robin, die vanwege één wietplant

dat gaat nu dus eindelijk gebeuren.’

van de vraag in hoeverre die maatregel de

uit zijn huis werd gezet door de burgemeester

grondrechten aantast. Daarnaast vinden de

van Bergeijk. Naast HighLife bracht ook RTL-

Bij het ter perse gaan van deze HighLife wa-

staatsraden advocaat-generaal dat de be-

Nieuws het verbijsterende verhaal van Robin,

ren de Kamervragen van Sneller en Van Nis-

stuursrechter een bestuurlijke maatregel ook

waarna Joost Sneller (D66) en Michiel van

pen nog niet beantwoord, maar het onrecht

aan het evenredigheidsbeginsel moet kunnen

Nispen (SP) een serie Kamervragen stelden

rond Damocles lijkt eindelijk op de politieke

toetsen als de wet bepaalt dat de maatregel

over diens huisuitzetting aan demissionair jus-

agenda terecht te zijn gekomen. Het zijn

moet worden opgelegd.’

titieminister Grapperhaus. Citaat: ‘Vindt u dat

niet meer alleen activisten die roepen dat

burgemeesters de zogenaamde Wet Damo-

Damocles en de Hollandse Hennepoorlog

Straf is te zwaar

cles nog wel inzetten op de manier zoals die

zijn doorgeschoten, dat doen nu ook regio-

In minder juridische taal: de rechter moet

oorspronkelijk bedoeld was, namelijk om de

nale Ombudsmannen, advocaten-generaal

veel beter afwegen of een straf als huisuitzet-

loop uit drugspanden te halen? Heeft u enig

en Tweede Kamerleden. Een WODC onder-

ting niet te zwaar is, de grondrechten van de

zicht op de aantallen uithuiszettingen op basis

zoek naar de wet Damocles dat in juni zou

gestrafte niet aantast en niet onevenredig is.

van de Wet Damocles? In hoeveel van die ge-

verschijnen, wordt na het zomerreces van

De rechter moet dat ook doen als de wet zegt

vallen denkt u dat de Wet Damocles daadwer-

de Tweede Kamer verwacht.

HighLife 17


eesho f f o

e tj

't E

xp

p

C

Door: Redactie HighLife

eri m en

Deel 3

Coffeeshop ‘t Experimentje Gaat het experiment nog wel door?

Dit jaar gaat het experiment Gesloten Coffeeshopketen van start. De redactie van HighLife is daarom met een nieuwe serie begonnen over coffeeshop ’t Experimentje. De eigenaar en het personeel van ’t Experimentje moeten zich voorbereiden op het wietexperiment. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Van achterdeurwiet naar experimentwiet, en nog veel meer. Voor de goede orde; dit is een fictieve coffeeshop. Maar de problemen waartegen de eigenaar en zijn team oplopen zijn reëel.

Het experiment krijgt steeds meer vorm. Een

de overlast die kan ontstaan als de telers niet

oplossing is gevonden. Overigens, in Marokko

paar weken geleden ontvingen we een

in staat zijn om goede hasj te produceren.

wordt inmiddels hard gewerkt aan legalisatie

uitgebreid verslag van de online-bijeen-

van medicinale cannabis, een stap op weg

komst die we hadden met de ambtenaren

Marokkaanse hasj

naar de legalisering van alle cannabis. De

van de ministeries. Alhoewel het experiment

Enkele coffeeshops in Arnhem verkopen

World Health Organisation (WHO) ziet

nog niet in kannen en kruiken is, komt er

relatief veel Marokkaanse hasj. De productie

cannabis sinds december 2020 niet meer als

steeds meer duidelijkheid over de losse

van kwalitatief goede hasj is een open zenuw

een risicovolle drug, en de legale productie

eindjes. Het verbaasde ons daarom in de

binnen het experiment. Een collega heeft dit

van cannabis – medicinaal of niet – zou voor

media te lezen dat het experiment volgens

ook nogmaals ingebracht in het laatste

veel werkgelegenheid in het Rifgebergte

de burgemeester van Arnhem Marcouch

overleg met de ministeries. In het verslag

kunnen zorgen. Maar dat terzijde. Hoe het

voor onbepaalde tijd zou zijn uitgesteld. Dat

staat dat er zorgen zijn dat klanten weglopen

ook zij, de berichtgeving over uitstel van het

kan twee dingen betekenen. Of de media

als de telers geen goede vervanger kunnen

experiment zorgde voor veel onrust in de

waren niet goed geïnformeerd. Of het was

produceren voor de hasj die coffeeshops op

sector. Verschillende collega’s suggereerden

een bewuste actie van de Arnhemse

dit moment verkopen. Een oplossing lijkt er

al dat het experiment misschien wel

burgervader om uitstel van het experiment te

nog niet te zijn. Misschien dat Marcouch

helemaal niet door zou gaan. Je kent het

forceren. Wellicht maakt hij zich zorgen over

uitstel wil van het experiment tot er een

spreekwoord wel: Van uitstel komt afstel. Zelf

18 HighLife


denk ik dat hier geen sprake van is. We liggen

Onafhankelijk onderzoek

onderzoek na de zomer plaatsvindt. Daarna is

nog steeds op koers.

In het verslag van onze bijeenkomst met de

er jaarlijks een vervolgmeting. Op grond

ambtenaren wordt uitgebreid ingegaan op

daarvan kan worden bepaald welke gevolgen

Keuzevrijheid

het wetenschappelijk onderzoek dat tijdens

de gecontroleerde teelt op de cannabis-

Alle telers krijgen een uitgebreide screening

het experiment wordt uitgevoerd. Dat

markt heeft. Maar ja, de huidige situatie geeft

door de overheid waarbij onder andere geke-

onderzoek moet inzicht geven in de

natuurlijk een vertekend beeld vanwege

ken wordt naar mogelijke banden met

gevolgen van het toestaan van gecontro-

Corona. Veel coffeeshops draaien nog steeds

criminele organisaties. Het is niet de

leerde productie van cannabis. Als blijkt dat

niet helemaal zoals daarvoor. En het is maar

bedoeling dat een teeltfaciliteit wordt

de legale bevoorrading van coffeeshops

de vraag hoe dit na de zomer is. Volgens de

gefinancierd met geld dat op criminele wijze

goed verloopt, dan wordt cannabis over een

ambtenaren houden de onderzoekers daar

is verkregen. Inmiddels heeft de overheid al

jaar of zes volledig legaal. De ambtenaren

rekening mee en zullen zij de analyses daarop

vier van de ingelote telers bekend gemaakt.

hebben ons uitgelegd dat het om een

aanpassen. Ik vraag me dan af hoe ze dat doen. Dat lijkt me nog niet zo simpel. Maar goed, ik ben ook geen onderzoeker.

Gemiste kans We hebben trouwens ook een presentatie over dat onderzoek gekregen van de onderzoekers zelf. Daarin leggen ze uit wat ze gaan doen. Het idee is dat er nog een gesprek met ons plaatsvindt voordat ze met de nulmeting beginnen. Wanneer we zelf ideeën hebben over het onderzoek dan kunnen we die aandragen. Zover ik dat kan beoordelen wordt er niet of nauwelijks onderzoek gedaan naar de gevolgen van het experiment op de illegale markt. Dat lijkt mij persoonlijk een gemiste kans. Er wordt wel een vergelijking

Kunnen telers goede hasj produceren?

Al deze telers hebben de screening succesvol

uitgebreid en onafhankelijk evaluatie- en

doorlopen en kunnen nu voorbereidingen

monitoringsonderzoek gaat, dat zal worden

gaan treffen. De ambtenaren lieten ons

uitgevoerd door Breuer&Intraval, RAND

weten dat we contact kunnen opnemen met

Europe en het Trimbos Instituut. Een

de vier telers om afspraken te maken over

onafhankelijke commissie bestaande uit zes

gewenste soorten en producten. Het gaat

hoogleraren zal erop toe zien dat het

om Cookies NL en Linsboer (The Plug), die

onderzoek goed verloopt. De overheid

waren al iets langer bekend, en sinds eind juni

adviseert ons om deel te nemen aan het

zijn daar FYTA en Cannamax bij gekomen. De

onderzoek. In het verleden is het echter

zes andere ingelote telers moeten nog even

verschillende keren goed misgelopen met

geduld hebben. Je merkt dan dat er nog veel

dit soort ‘onafhankelijke’ onderzoeken.

onduidelijkheid is bij collega’s. Een collega vroeg zich bijvoorbeeld af of je als deelne-

Afwachtende houding

mende coffeeshop bij meerdere telers

Voorlopig neem ik daarom een enigszins

tegelijk mag inkopen. Een goeie vraag, want

afwachtende houding aan. Deelname aan

hierover staat niks in de regelgeving. Het

het onderzoek is gelukkig niet verplicht. Maar

antwoord is dat de coffeeshops die aan het

wat is wijsheid? Niet deelnemen omdat je de

experiment meedoen inderdaad bij meerde-

boel niet vertrouwt en niet wil dat er in je

gemaakt met tien coffeeshopgemeenten die

re telers kunnen inkopen. Dat vergroot de

keuken wordt gegluurd? Of in overleg met de

niet meedoen aan het experiment. Maar ik zou

kans dat wij ons aanbod perfect kunnen

onderzoekers tot een manier te komen

zelf ook kijken naar de invloed op de illegale

afstemmen op de vraag van onze klanten. We

waarbij het doen van onderzoek in de shop

markt. De kans is groot dat daar veranderingen

zijn dus niet afhankelijk van één teler. Als de

voor iedereen goed te verteren is? Het eerste

optreden wanneer er een tekort komt aan

cannabis bij de ene teler niet aanslaat bij onze

dat moet worden onderzocht is hoe de markt

bepaalde producten in de coffeeshops die

klanten, dan hebben we nog keuze uit negen

nu functioneert, vóór de coffeeshops hun

meedoen aan het experiment. Maar nog-

andere aanbieders. Voor veel collega’s is dat

cannabis gaan afnemen van de aangewezen

maals, ik ben geen onderzoeker. Mijn ervaring

ongekende weelde!

experiment telers. Het is de bedoeling dat dit

en deskundigheid liggen op een ander vlak.

Burgemeester Ahmed Marcouch (Arnhem)

HighLife 19


Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo media

De Strain Hunters komen terug! Goed nieuws voor de fans van Strain Hunters: deze serie komt terug, met een nieuw team en nieuwe missies. Arjan Roskam lichtte een tipje van de sluier op toen hij te gast was in de High Tea Potcast. ‘In het begin van Strain Hunters dacht iedereen dat ik knettergek was; we gingen allemaal de gevangenis in of we gingen dood. Franco was de enige die zei: ja, ik ga mee.’

Franco Loja (1974 – 2017) Aflevering 40 van de High Tea Potcast werd

drijf van rapper Berner, vertelde Helms: ‘Dat

zeg maar. Nu Cookies bekender is geworden,

niet zoals gebruikelijk opgenomen in de

gaat al best lang terug. Berner kwam toen hij

kijken we ook waar we samen kunnen

studio in Eindhoven, maar in de net geopen-

18 was al naar Amsterdam, met de High Times

werken.’ De beide bedrijven werken aan

de Cookies Lounge aan de Haarlemmerstraat

Cannabis Cup. Hij werkte in een dispensary in

nieuwe soorten, zoals een serie kruisingen

in Amsterdam. Naast Greenhouse oprichter

San Francisco en die baas was slim en zei:

van de Greenhouse Super Lemon Haze met

Arjan Roskam schoof Joachim Helms aan, al

jullie gaan allemaal naar Amsterdam om te

diverse Cookies strains. De metamorfose van

26 jaar werkzaam voor Greenhouse en

kijken hoe het daar werkt. Dat waren altijd

Greenhouse United aan de Haarlemmer-

landelijk bekend als woordvoerder van

leuke tijden en later hebben we hem beter

straat tot Cookies Lounge is feitelijk te danken

coffeeshopbond BCD.

leren kennen.’ Die goede contacten duren tot

aan corona. Helms: ‘Met corona hebben we

op de dag van vandaag voort. Helms: ‘Altijd

de tijd genomen om de zaken te verbouwen.

Cookies

als ik naar San Francisco ga, ga ik bij hem langs

Ik stuurde een keer een videootje naar Berner

Over de relatie tussen Greenhouse en

en dan staan er 35 potjes op tafel met de

waarin ik zei: het is wel leuk als je naar

Cookies, het hippe Amerikaanse cannabisbe-

nieuwste flavors. Dan zijn we een tijdje zoet,

Amsterdam komt en je hebt je eigen stekkie,

20 HighLife


Het team van High Tea Potcast in gesprek met Joachim Helms en Arjan Roskam toch?’ Helms ruimde een misverstand uit de

Waterlooplein en was hij al super gedreven

altijd backstage, maar we hebben gezegd: jij

weg: Cookies is weliswaar een van de tien

om iets te doen. Heel langzaam aan is hij mee

moet gewoon in die film. Dus nu zijn we of

telers die gaan kweken voor de Nederlandse

gegaan. We hebben natuurlijk negen films

met zijn drieën of zijn vieren en in elk land

wietproef, maar dat betekent niet dat

gemaakt, maar ik ben denk ik duizend keer de

hebben we een gast Strain Hunter. Dus ja, we

Greenhouse ook is ingeloot. De Amsterdam-

bush in geweest. In het begin van Strain

gaan er weer voor. En we gaan iets heel

mers deden wel mee aan de loting, maar

Hunters dacht iedereen dat ik knettergek

bijzonders doen deze keer.’

werden uitgeloot. Naar verluidt is de ingelote

was; we gingen allemaal de gevangenis in of

wietproef teler een Israëlisch bedrijf, met een

we gingen dood. Franco was de enige die zei:

Veiligheid

licentie van Cookies om onder die merknaam

ja, ik ga mee. Dat pakte wonderwel goed uit.

De details kon hij nog niet prijsgeven, kwestie

cannabis te telen en verkopen.

De rest is geschiedenis, natuurlijk.’

van veiligheid. ‘In sommige landen zijn we

Ergens in de wereld

Nieuw team

beetje onder de radar blijven. Tegen de tijd

Halverwege de aflevering schoof ‘King of

Ruim vier jaar na Franco’s dood staat de

dat we er uit zijn, komen ze er wel achter. Maar

Cannabis’ Arjan Roskam zelf aan. Hij vertelde

comeback van de Strain Hunters stevig in de

we zijn op het spoor van een stam waar bijna

voor het eerst over de terugkeer van Strain

steigers. Roskam: ‘Ik kijk er heel erg naar uit,

geen kanker heerst en al helemaal geen

Hunters. Roskam: ‘We gaan hem heel

we gaan weer een heel nieuwe serie maken.

borstkanker, blijkbaar. Twee professoren zijn

binnenkort maken, de komende maanden,

Dit is de eerste die op stapel staat, met een

dat aan het onderzoeken, het heeft waar-

ergens in de wereld. Zoals jullie weten was de

nieuw team. Dust gaat Franco vervangen, wat

schijnlijk met de terpenen te maken in dat

laatste vier jaar geleden met Franco en hij is

eigenlijk al langer in de planning zat. Hij zou al

specifieke ras. Dus we gaan die zaden

helaas overleden op een van onze laatste

mee gaan toen Franco nog leefde. Dust is een

ophalen en dan kan science er daarna verder

missies in Congo. Dat hebben we moeten

van de beste breeders ter wereld, hij is The

mee. Elk steentje dat we kunnen bijdragen

verwerken, dat is een verschrikkelijke klap

New Nose, die man heeft een ongelofelijke

aan de medische cannabis, dat doen we

voor ons geweest. Een van onze allerbeste

kennis van marijuana.’ En dan is er nog een

graag. En het is natuurlijk altijd een geweldig

vrienden, een geweldige persoon met wie we

nieuw gezicht voor deze nieuwe serie: ‘Oscar,

avontuur.’

ontzettend veel avonturen hebben meege-

die altijd onze macro man is geweest, gaat nu

maakt.’ Over zijn samenwerking met Franco

ook meedoen. Oscar is bijna een John Cleese,

De hele aflevering is hier te beluisteren:

Loja vertelde Roskam: ‘Hij is als jong jongetje

een hilarisch persoon en een fantastische

http://highteapotcast.nl/40-met-joa-

bij me gekomen, toen werkte hij op het

gozer die de club runt in Barcelona. Hij was

helms-arjan-roskam/

niet zo heel erg gewenst en we willen een

HighLife 21


Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media

EDIBLES: Verrukkelijk, verantwoord en… verboden

‘Een prima alternatief’ Het woord edibles is bij steeds meer cannabisconsumenten bekend en het aanbod van voedingsproducten met cannabis bij de coffeeshops neemt toe. De adder onder het gras? Formeel zijn vrijwel alle edibles verboden in Nederland. Producenten opereren dus noodgedwongen onder de radar. HighLife dook in de smakelijke wereld van de eetbare cannabis.

Mensen eten al zeker 2500 jaar cannabis als

en dus gereguleerd is, hebben consumenten

+ Het effect kan 3 tot 6 uur aanhouden

medicijn en waarschijnlijk veel langer. In het

toegang tot betrouwbare productinformatie

+ Eerste vier keer onder begeleiding

oudst bekende Chinese kruidenboek staat

en producten met uiteenlopende verhou-

gebruiken

‘Ma-Fén’, letterlijk: ‘vermalen hennep’ van

dingen en gehaltes werkzame stoffen.

+ Uit de buurt houden van kinderen en dieren

tegen malaria, reuma en menstruatiepijn.

Voorzichtige opmars

Hoge Raad over spacecake

Binnen de Indiase geneeskunde heeft

Zover zijn we in Nederland nog lang niet,

Volgens de letter van de wet zijn zowel

cannabis al millennia een centrale plaats.

maar ook hier zijn edibles bezig aan een

producenten van moderne edibles als

Nog steeds gebruiken miljoenen Indiërs

voorzichtige opmars. Een toenemend aantal

coffeeshops die deze producten verkopen in

‘Bhang Lassi’, de traditionele yoghurtdrank

coffeeshops heeft edibles op het menu en ze

overtreding. De Opiumwet verbiedt

met cannabis om hun gezondheid en welzijn

vliegen doorgaans de deur uit. Na jaren

hennepolie expliciet; het staat op lijst I en

te verbeteren. In de VS en Canada is het

waarin er hooguit een plakje zelfgebakken

niet, zoals hasj en wiet, op lijst II. Een definitie

aanbod van edibles de afgelopen jaren

spacecake te krijgen was, duiken steeds vaker

van wat onder hennepolie wordt verstaan

geëxplodeerd. Naast gummibeertjes in alle

brownies, luxe bonbons en infused snoepjes

ontbreekt in de Opiumwet. Wel heeft de

kleuren en smaken zijn er frisdranken met

op in de coffeeshop. Eén Nederlandse

Hoge Raad zich in 2011 over spacecake

THC, CBD of een combinatie van beide,

producent combineert een duidelijk

uitgesproken. Het hoogste rechtscollege van

honderden soorten infused koekjes en

symbolen-systeem met tips voor veilig

ons land beschouwt wietboter als een extract

chocolaatjes tot zelfs pastasaus met

gebruik op iedere verpakking:

en dus als een verboden lijst I product. Space-

cannabinoïden. Omdat de productie legaal

+ 1 à 2 uur inwerktijd, niet eerder bijnemen

cake gemaakt met wietboter is dus niet

vrouwelijke cannabisplanten als remedie

22 HighLife


toegestaan, maar spacecake bereid met

logistieke problemen stuit: ruimte, koeling,

duurt een tijdje voordat je de effecten voelt

gemalen wiet mag wel. Alleen maakt

houdbaarheid, etcetera. Wally denkt dat daar

en ze houden langer aan, gemiddeld twee

niemand spacecake van gemalen wiet. De

wel oplossingen voor te bedenken zijn. Over

keer zo lang als met gerookte of verdampte

meeste moderne edibles worden gemaakt

het grijze gebied waarin hij zich bevindt, zegt

cannabis. Iedereen reageert anders op

op basis van extracten; ook dat is verboden in

hij: ‘Onze Spaceballs worden nog niet

edibles, afhankelijk van bijvoorbeeld

Nederland. Opmerkelijk, want die productie-

gedoogd, helaas. Waarom weet niemand. Als

lichaamsgewicht, eerdere ervaring met

methode maakt exacte dosering mogelijk,

je ambtenaren erop aanspreekt volgen er

cannabis en een al dan niet nuchtere maag.

zodat de consument precies weet hoeveel

vage verhalen uit de vorige eeuw, waar een

De tijd tussen inname en ervaring van het

milligram THC en andere werkzame stoffen

bejaard vrouwtje in paniek raakte van een

effect verschilt ook per persoon, van een

zij of hij binnen krijgt. Van diverse kanten

plakje spacecake. Het beleid ten aanzien van

kwartier tot wel twee uur. Daarin schuilt het

edibles berust op willekeur: in sommige

belangrijkste risico voor overdosering: je

steden mogen we niet verkopen, in andere

neemt makkelijk teveel, omdat het effect

steden weer wel. Een duidelijke lijn is er niet in

vertraagd optreedt. Als het effect uiteindelijk

te ontdekken.’

optreedt, kan dat overweldigend zijn. Bij het roken of verdampen van cannabis voel je het

Full Spectrum Infusion

effect direct en weet je dus ook meteen

Vooralsnog zijn Wally’s spaceballs exclusief

wanneer je genoeg hebt gehad.

verkrijgbaar bij coffeeshop High Society in Leiden. Ze worden gemaakt met full

‘Start low, go slow’

spectrum infusion; alle werkzame stoffen uit

Zeker voor beginners is het dus raadzaam om

de plant worden meegenomen. Wally noemt

het Amerikaanse devies ‘start low, go slow’ in

het ‘de schoonste en meest economische

de praktijk te brengen: begin met een kleine

manier is om de actieve ingrediënten van cannabis op te nemen in onze carriers’. Wally: ‘Mits goed bereidt en gedoseerd, is dit de meest gezonde en prettigste manier om cannabis te consumeren. En het is duidelijk dat chocolade en cannabis een ‘marriage made in heaven’ is. Onbegrijpelijk dus dat met cannabis verrijkte chocola anno 2021 nog wordt er bovendien op gewezen dat de

steeds op lijst 1 van de Opiumwet staat, naast

overheid in het kader van de ontmoediging

crack, cocaïne en heroïne. Onbegrijpelijk en

van tabaksgebruik en roken edibles juist ruim

ronduit belachelijk!’ Zelf is hij een jaar of

baan zou moeten geven. Dat is immers het

vijftien geleden gestopt met het roken van

grootste voordeel van cannabis eten: je hoeft

cannabis. Op dat moment begon een

niet te roken en belast je longen en luchtwe-

zoektocht naar een alternatieve manier om

gen op geen enkele manier. In die zin is het,

toch de positieve effecten van cannabis te

nog meer dan verdampen of puur roken, een

kunnen blijven benutten. ‘Na jaren experi-

heel verantwoorde manier om van cannabis

menteren en vele mislukte en gelukte

te genieten.

pogingen heb ik eindelijk de voor mij beste methode ontdekt. Het biedt cannabisgebrui-

‘Een prima alternatief’

kers een alternatief voor roken. Het idee dat

‘Een prima alternatief’, zegt Wally, wiens

juist edibles zoals onze spaceballs worden

bedrijfje Wallyspace.nl edibles produceert in

verboden, terwijl blowen wordt toegestaan

Nederland. ‘Veel gezonder, veel goedkoper

slaat werkelijk nergens op. Het wordt de

en je hebt er ook nog eens veel minder van

hoogste tijd daar iets aan te doen, vind ik.’

nodig. Bij blowen gaat toch het meeste van

hoeveelheid en doe het langzaam aan. Beter

de actieve ingrediënten in rook op, zonder

Grijs gebied

één sessie waarbij er weinig of niks gebeurt

dat het wordt geïnhaleerd.’ Wally vindt het

Hoeveel producenten van moderne edibles

en een tweede sessie met een ruimere dosis,

shocking dat er bij de HighLife Cup geen

er in Nederland, weet niemand. Dat heb je

dan een vervelende ervaring door teveel van

categorie edibles is en betreurt dat eetbare

met een grijs gebied. Zelf ken ik er inmiddels

het goede in één keer. Zelf edibles maken is

alternatieven nauwelijks aandacht krijgen in

meerdere en ik heb een hele reeks verrukke-

ook een optie: online zijn honderden

Nederland. ‘Cannabis combineert geweldig

lijke voorbeelden geproefd. Ik zie edibles

recepten te vinden. Zorg er in elk geval voor

met allerlei ingrediënten zoals chocolade, in

meer als aanvulling dan als alternatief voor

dat je de cannabis op enig moment

cakes en koekjes, maar bijvoorbeeld ook in

het verdampen of roken van cannabis.

voldoende verhit om deze te decarboxyle-

pesto. Wij doen dit al jaren en we zijn trots op

Omdat het effect daarvan vrijwel direct

ren. Dit is nodig om de werkzame stoffen te

onze edibles.’ Navraag leert dat een categorie

optreedt, is doseren geen probleem. Met

activeren. Simpel gezegd: van ‘rauwe’

edibles bij de HighLife Cup op vooral

edibles is meer zorgvuldigheid vereist. Het

cannabis kun je niet high of stoned worden.

HighLife 23


Zelf edibles maken met cannabiskokos Spacecake, de moeder aller edibles, maak je traditioneel op basis van wietboter, maar je kunt de boter ook vervangen door kokosolie. Het recept op deze pagina’s komt van Chow Edibles en verscheen eerder in De Nationale Cannabis Krant (www.denationalecannabiskrant.nl).

Voordat je wat voor een edible ook kan maken, is het belangrijk om

twintig minuten. Haal ze daarna uit de oven en laat ze afkoelen. Zet

een basis te hebben. Dit recept gaat dan ook over het maken van je

een middelgrote pan op matig vuur en doe er de cannabis, kokosolie

eigen cannabiskokos. Waarom kokosolie? Omdat het een vetrijk

en water in. Breng dit mengsel net onder het kookpunt (95° à 99°

product is, met vele voordelen. Kokosolie is lang houdbaar en prettig

Celsius), zonder te roeren. Je kunt een snoepthermometer gebruiken

om mee te werken in verschillende recepten, omdat het neutraal van

om dit precies te meten. Zorg ervoor dat het mengsel de komende

smaak is. Wij hebben voor jou het ultieme recept voor cannabiskokos…

vier uur op deze temperatuur blijft. Er mogen wat lichte bubbels ontstaan, maar het mag niet koken. Als je merkt dat het water snel

Recept voor Cannabiskokos

verdampt kun je nog een kop (240 ml) toevoegen. Roer het mengsel af

Wat heb je nodig:

en toe rustig door. Gebruik hiervoor een rubber spatel, geen hout!

+ 7 gram gedecarboxyleerde cannabis + 340 gram kokosolie

Afkoelen

+ 475 gram koud water

Haal na vier uur de pan van het vuur en laat het mengsel afkoelen. Pak

+ Fijne zeef

een grote kom, zet de zeef er op en bedek deze met de kaasdoek. Giet

+ Kaasdoek (of ongebruikte panty kan ook)

voorzichtig je mengsel hierin. Schraap met de spatel alle restjes uit de

+ Grote kom

pan. Druk met je spatel het mengsel goed aan in de zeef. Wring de

+ Een (weck)pot die goed afsluit

kaasdoek uit om zoveel mogelijk olie op te vangen. Wanneer je dit met

+ Pan

een panty doet, giet je het mengsel door de panty en wringt het daar

+ Rubber spatel

in uit. Zet het mengsel nu 24 uur in de koelkast. Als het is afgekoeld, is

+ Snoepthermometer (eventueel)

de kokosolie hard geworden en van het water gescheiden. Je kunt het nu in een ander (handiger) potje doen en tot wel drie maanden

Decarboxyleren

bewaren in de koelkast en zes maanden in de vriezer. Cannabiskokos

Eerst moet je de cannabis decarboxyleren. Verwarm de oven voor op

is een super goede basis voor zowel zoete als hartige edibles. Zo kun je

minimaal 135°C, voor een constante temperatuur is het slim om de

er bijvoorbeeld heerlijke chocolate chip cookies mee maken.

oven zestig minuten voor te verwarmen. Spreid het bakpapier uit en leg hierop de cannabistopjes, niet groter dan erwten. Bak de topjes

24 HighLife

Recept met dank aan CHOW edibles: www.chow-edibles.nl


Door: Rob Tuinstra

Peter R. de Vries (1956 - 2021) al vele jaren voorstander van legalisering cannabis

“Het drugsbeleid is een faliekante, peperdure mislukking geweest” Na de laffe moord op Peter R. de Vries waren politici er als de kippen bij om voor een zwaardere aanpak van de criminaliteit te pleiten. Het regende weer termen als ‘ondermijning’ en ‘een aanslag op de rechtsstaat’ van types als Ferd Grapperhaus (CDA) en consorten. Wrang genoeg pleitte Peter R. de Vries juist al heel lang voor legalisering van cannabis en andere drugs.

overheid is in strijd met het zelfbeschikkingsrecht.” De Vries vindt het alcoholprobleem in Nederland veel groter dan het drugsprobleem. “Als ik iedere dag 2 liter whisky drink en 70 sigaretten rook, 80 uur per week werk en alleen maar patat met mayonaise eet, dan zegt niemand daar wat van.”

Ik Maak Me Drug Ook in vele praatprogramma’s pleitte De Vries jarenlang voor legale wiet. En in 2020 herhaalde hij zijn boodschap nog maar eens bij de campagne Ik Maak Me Drug van D66. Die campagne pleitte voor een ander drugsbeleid: ‘Er waait een gure wind door het drugsdebat. Door de onmacht om drugscriminaliteit effectief aan te pakken, lijken we juist door te schieten naar het tegenovergestelde. Maar méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaat het verschil niet maken. Vandaag de dag lijken overheden helaas nog altijd blind voor

De bloemenzee op de plaats waar Peter R. de Vries werd neergeschoten.

dat inzicht.’ In een ondersteunend filmpje gaf Peter R. de Vries zijn mening: “Ik ben voor. Het drugsbeleid tot nu toe is een faliekante,

Al in 2010 riep hij daartoe op in de Telegraaf .

de bestrijding van softdrugs is onverantwoord.

peperdure mislukking geweest die miljarden

Onder de kop ‘Gezond verstand’ zei hij in een

Ik pleit ervoor het strafrecht hier te vervangen

heeft gekost en ons alleen maar ellende

interview het volgende over cannabis: “De

door de volksgezondheid. Er is nu een volstrekt

heeft opgeleverd. Het is de hoogste tijd dat

inspanning die politie en justitie leveren voor

schimmige situatie en de bemoeienis van de

we het over een andere boeg gooien.”

HighLife 25


Door: Arjan van Sorge

RÊVERIE

We proberen vooral wat te maken dat iets anders klinkt Er is weer een opvallende band bij in Amsterdam: het trio Rêverie. Dromerige elektronische muziek en ook stevige rock en punk - dat verschilt nogal van elkaar, maar daarover straks meer.

26 HighLife


keken we naar de film over de band The Runaways en omdat ik al muziek instrumenten speelde, waren we geïnspireerd om ook een punkband te beginnen.”

Serieus muziek maken Sara-Devika vervolgt: “Na een tijdje werden we meer door andere bands geïnspireerd zoals Led Zeppelin en Nirvana en toen begonnen we wat meer serieus muziek te maken. Na een paar jaar waren we wat genres en drummers verder en vonden we de perfecte drummer voor ons: Stein!” Hier past overduidelijk een <3 .

Seks alcohol en straat Eventjes een terzijde over The Runaways: dat was een invloedrijke Amerikaanse meidenband (gemiddelde leeftijd 16 jaar) die vanaf 1975 ruige muziek maakten en leefden (of in ieder geval dat image hadden). Ze speelden zelf hun eigen instrumenten en hadden teksten over seks, alcohol en het straatleven - dat was indertijd nogal shockerend voor veel mensen. Na vier jaar ging de band uit elkaar, en zangeres Joan Jett kreeg een succesvolle solocarrière. De geschiedenis van de band werd in 2009 verfilmd.

Niks serieus Afijn, terug naar vandaag, waar de invloed van The Runaways nog steeds voortleeft… Zowel Sara-Devika, Anna als Stein vinden Rêverie hun eerste echte serieuze band. Anna: “We hebben allemaal wat kort geleefde projectjes, ik vooral als gitarist in punkbandjes. Sara-Devika heeft ook voor een tijdje in een paar punkbands gedrumd, in een daarvan speelde we beiden. Rêverie bestaat uit drie jonge vrouwen die in Amsterdam wonen, en elkaar alweer een tijdje kennen. Ze verrasten HighLife met de track iiii (four eyes), en van het een kwam het ander. Er is - nog - niet zoveel over ze bekend, maar daar brengen we graag verandering in.

Niet bij de rest passen De band bestaat uit Sara-Devika (zang, gitaar), Anna (bas) en Stein (drums). Sara-Devika: “We zijn begonnen vanwege punkmuziek, meer specifiek The Runaways. Op de middelbare school pasten Anna en ik beiden niet helemaal bij de rest maar we vonden vriendschap bij elkaar in de alternatieve muziek. Op een avond

HighLife 27


En Stein heeft drum en zang gedaan in

Stein: “Omdat we geïnspireerd zijn door

bandjes voor haar muziekopleiding, maar

meerdere soorten muziekstijlen, zijn we

we hebben allemaal niks echt serieus

niet heel erg genre gebonden. We doen

gedaan bij andere bandjes.”

meestal wat we leuk vinden in het moment ongeacht het genre, maar we doen dit wel

Dromerig

altijd in een bepaald formaat zodat het

Rêverie (mijmering, dagdroom) heeft als

werkt voor een bandbezetting.”

woord vele betekenissen en deze band heeft er ook weer een eigen verklaring voor.

Wat zou er cool zijn

Sara-Devika: “Omdat de meeste muziek die

Anna: “Nummers ontstaan bij ons vaak uit

we schrijven vaak een beetje droevig is,

een gevoel. Sara-Devika schrijft de

wilden we een naam die wat meer senti-

nummers en alle partijen. Vaak begint ze

menteel is en wat lichter voelde voor

met een concept; dan heeft ze een

contrast. We vonden een naam met de

beginmelodie en een stukje conceptuele

betekenis ‘dromerig’ mooi en na wat zoeken

tekst dat ze dan uitwerkt tot een thema,

op Thesaurus, op zoek naar synoniemen

waarbij ze het gevoel zo veel mogelijk wil

kwamen we uit op Rêverie. Ik was toen ook

versterken. Alle nummers zijn toch net op

veel geïnspireerd door Franse cultuur dus

een andere manier samengesteld door

die naam sprong er het meest uit.”

haar. Ze denkt altijd aan wat er cool zou zijn in een nummer dat nieuw klinkt.”

Invloeden De inspiratie voor de bandleden komt van

Geen normale rockband

vele kanten. Anna: “Sara-Devika is

Zo vraag je je af hoe de leden van Rêverie

opgegroeid met Hongaarse rock muziek

zelf hun muziek zouden willen omschrij-

en dat heeft altijd grote invloed op haar

ven, en of het soort muziek dat ze maken

gehad, maar daarnaast is ze ook heel

een beetje leeft en een plek heeft in

geïnteresseerd in punk and hiphop. Voor

Nederland. Sara-Devika: “We zijn een

Stein is haar vader - die van beroep

rockband die ook muziek maakt die zwaar

geluidsman is - wat dat betreft van belang,

beïnvloed is door pop, hiphop en ambient

omdat hij haar veel over muziek heeft

muziek. We proberen vooral wat te maken

geleerd; verdere inspiratie komt uit rock

dat iets anders klinkt dan wat je normaal

en elektronische muziek. En ik ben vooral

met een rockband hoort, dus we weten

geïnspireerd door oudere punk en gothic

ook niet zo goed welke andere bands met

bands maar ik houd de laatste tijd ook van

ons te vergelijken zijn in Nederland.”

k-pop (Korea-pop).”

Dromerig en rock en punk Niet gebonden aan genre

Zo krijg je dus dromerige elektronische

Al die invloeden en het eigen spelen

muziek te horen bij Rêverie, maar ook

leiden uiteindelijk tot een eigen geluid, en

stevige rock en punk. Heel verschillend van

dat kan verschillende kanten opgaan.

elkaar, en je vraagt je af hoe ze dat live gaan neerzetten. Maar het gaat ze vast goed lukken, ze zijn er in ieder geval druk mee bezig om een goed geluid voor elkaar te krijgen. Als je iets wil is er altijd een weg, en dat geldt zeker voor deze enthousiaste en zeer gemotiveerde muzikanten.

Blikvanger Ook hun mooie foto’s en video’s spelen daarbij een rol. Sara-Devika komt uit de mode en filmwereld, en weet hoe ze de aandacht op zich gericht kan krijgen. Met verschillend gekleurde ogen, witte huid en haar en een sowieso feeërieke verschijning is ze een echte blikvanger. Maar ook haar persoonlijke teksten mogen er zijn. Een recensent ziet nogal wat overeenkomsten met Billy Eilish, die ook doet waar ze als

28 HighLife


persoon (en als vrouw) zin in heeft,

Rêverie iets met de ‘high life’? Anna:

leuk als ik stoned ben haha! Maar tijdens

desnoods tegen de heersende opinie in.

“Sara-Devika en ik hebben er niets mee

repetities en voor optredens blowen we

maar Stein wel!” Stein: “Het liefst rook ik hasj.

zeker niet. Ik vind stoned optreden of

Mentale gezondheid

Ik blow graag soms een joint met een

repeteren helemaal niet fijn! Ik wil gewoon

Zoals de meesten wel weten was het

vriendin of vriend in een gezellige setting. Ik

scherp kunnen zijn op zo’n moment.”

afgelopen jaar een bijzondere tijd, en een

blowde een tijd geleden een stuk meer maar

moeilijke periode voor bands. Met covid-19

ben nu wel gaan realiseren dat ik een joint op

Alles weer oppakken

waren er weinig optredens… Hoe is Rêverie

z’n tijd met een tof iemand veel leuker vind

Gevraagd naar de toekomstplannen zijn ze

er doorheen gekomen? Anna: “In het begin

dan het blowen op dagelijkse basis.”

bij Rêverie tijdens het interview ronduit

was het vooral even pauze van alles en een

optimistisch, maar er kan door covid-19 (en

goed moment om even rust te nemen en te

Vette dingen maken

de maatregelen daartegen) natuurlijk nog

reflecteren op onze mentale gezondheid.

Het roken van hasj heeft zo zijn uitwerking

van alles anders gaan dan gepland. En toch!

Het was raar en jammer om niet op te treden

op de muziek, in ieder geval bij Stein. Stein:

Stein: “We hebben op dit moment een paar

maar dat was juist wel goed zodat we onze

“Voor mij heeft hasj zeker invloed op het

leuke dingen klaar. We zijn daar nu vooral

gezondheid meer voorop konden stellen.”

maken van muziek. Ik ben als ik stoned ben

mee bezig en gaan alles weer een beetje

veel sneller geïnspireerd en dat maakt ook

oppakken nu alles weer open gaat.”

In een gezellige setting

dat ik soms vette dingen kan maken. Ook

Over gezondheid gesproken, hebben ze bij

vind ik zingen met een vriendin altijd erg

soundcloud.com/reverienow

HighLife 29


Door: Redactie HighLife

Schorsing Olympisch atlete Sha’Carri Richardson wegens cannabis zorgt voor ophef

I AM HUMAN

De schorsing van de Amerikaanse atlete Sha’Carri Richardson voor de Olympische Spelen wegens het gebruik van cannabis heeft voor veel ophef gezorgd. In korte tijd tekenden honderdduizenden Amerikanen een petitie om haar schorsing ongedaan te maken: Let Sha’Carri Run. De Olympische Spelen en cannabis, het is

carrière van Rebagliati liep grote schade op

petitie om haar aan de Olympische Spelen te

geen gelukkig huwelijk. Al lange tijd is er veel

omdat de Amerikaanse autoriteiten hem

laten deelnemen werd door 600.000 mensen

gedoe hierover. Een bekend voorbeeld is de

verboden om nog aan de lucratieve snow-

getekend. Ross Rebagliati meldde: “Dit

snowboarder Ross Rebagliati. In 1998 werd hij

boardwedstrijden in de USA deel te nemen.

maakt me verdrietig. Het is bijzonder spijtig

de eerste olympisch kampioen in deze tak van

dat dit nog steeds niet opgelost is. Ik zou

sport ooit. Maar na een dopingcontrole moest

Emotionele redenen

denken dat cannabis inmiddels veel meer

hij zijn gouden medaille weer inleveren. Hij

Terug naar Sha’Carri Richardson. Zij is op dit

maatschappelijk geaccepteerd is dan 23 jaar

testte positief op het gebruik van cannabis. De

moment een van de snelste vrouwen ter

geleden.” Cannabis is geen stimulerend

Canadese sporter ontkende in alle toonaar-

wereld. Dit seizoen liep zij al vijf keer een tijd

middel waardoor je harder gaat rennen,

den en meldde wel geblowd te hebben, maar

van onder de elf seconden op de 100 meter.

voegde hij daar aan toe. Rebagliati: “Ik bewonder de moed van Sha’Carri Richardson om hier openlijk over te praten. Een atleet heeft een voorbeeldfunctie, maar is ook een mens. Cannabis is wijdverbreid en sociaal geaccepteerd, hier in Canada en in grote delen van de VS zelfs legaal. En dan staan in het olympisch dorp waar de atleten zich bevinden grote biertenten van sponsors.” Krom beleid inderdaad.

CBD wel toegestaan Inmiddels is het gebruik van CBD wel toegestaan. Megan Rapinoe, die het damesteam van de VS eerder naar olympisch goud leidde, heeft nu samen met haar zus Rachel een CBD-lijn opgezet. Zij gebruikte CBD vanwege de heilzame werking bij het herstellen van blessures. Megan Rapinoe: “Ik vind dat Sha’Carri onterecht geschorst is. Elke Amerikaan zou het recht moeten hebben om dat was ruim een half jaar eerder. De bijzonder

Haar snelste tijd was 10.72. Alleen de Jamai-

cannabis te gebruiken om stress tegen te

lage THC-waarden die bij hem gevonden

caanse sprintster Shelly-Ann Fraser-Pryce

gaan. Atleten worden geacht op het hoogst

waren zouden ‘second hand exposure’ zijn. In

was dit seizoen een honderdste sneller met

mogelijke niveau te presteren. Waarom

andere woorden, iemand zou in zijn nabijheid

10.71. Nadat ze op het gebruik van cannabis

zouden ze daar geen natuurlijke middelen bij

geblowd hebben, maar Rebagliati zelf niet. De

was betrapt, draaide Richardson daar niet om

mogen gebruiken?” Sha’Carri Richardson laat

situatie werd nog onoverzichtelijker toen

heen. “Na het overlijden van mijn moeder was

zich ondertussen niet van de wijs brengen. Ze

bleek dat cannabis niet eens op de lijst van

ik getrigggerd en verblind door emoties. Op

blijft trainen en verraste onlangs met een

verboden middelen van het IOC (Internatio-

deze manier probeerde ik om te gaan met

optreden in een videoclip van Kayne, waarbij

naal Olympische Comité) stond. De Canadese

deze pijn.” In een tweet die wereldwijd ging

ze Beats by Dre headphones promootte. We

olympische bond ging succesvol in hoger

schreef ze slechts drie woorden: I AM HUMAN.

gaan in de toekomst meer van deze sterke en

beroep en Rebagliati kreeg zijn gouden

flamboyante sportvrouw horen.

medaille terug. In april 1998 zette het IOC

Let Sha’Carri Run

cannabis alsnog op de verboden lijst. De

Haar schorsing zorgde voor grote ophef. Een

30 HighLife


Slurrica ne Advanced Seeds www.advancedseeds.com


Door: Redactie HighLife

TITANE

Shockerende en sensuele bodyhorror film Voor de tweede keer in de 74-jarige geschiedenis van het Cannes Filmfestival won een vrouwelijke regisseur de Gouden Palm. Na Jame Campion (The Piano) kwam die eer toe aan Julia Ducournau, die met Titane een shockerende en sensuele bodyhorror film afleverde. Een Amerikaanse filmcriticus noemde het een perfecte mix van ‘grease, gore & gasoline’.

Titane is pas de tweede film van Ducour-

lichaam zorgt voor vreemde sensaties.

een al jaren vermiste jongen, Adrien. Zijn

nau, die debuteerde met Raw, waarin een

Auto’s boezemen haar geen angst in, wat je

vader (Vincent Lindon), een getroebleerde

vegetarische studente tot uitspattingen

zou denken na een heftig verkeersongeval,

brandweerman, neemt haar liefdevol op.

komt nadat ze bij een inwijdingsritueel van

maar het tegenovergestelde is gebeurd;

Beide eenzame zielen stillen hun honger

een studentenvereniging gedwongen

auto’s oefenen een enorme aantrekkings-

naar menselijk contact. Dat leidt tot een

wordt rauw vlees te eten. Titane zet die lijn

kracht op haar uit. Het metaal in haar hoofd

waanzinnige cinematografische trip.

voort. Alexia, een prachtige debuutrol van

windt haar op, maar maakt haar ook

Agathe Roeselle, heeft wat littekens

agressief. Nadat ze zich schuldig heeft

David Cronenberg

opgelopen in haar jeugd. Na een auto-

gemaakt aan enige gewelddadige

Titane wordt regelmatig vergeleken met het

ongeluk is een plaat van titanium (Titane) in

misdrijven, wordt ze gedwongen te

oeuvre van de Canadese filmregisseur David

haar hoofd geplaatst. Het titanium in haar

vluchten en neemt ze de identiteit aan van

Cronenberg. Deze meester van de bodyhorror

32 HighLife


maakte in de vorige eeuw naam met baanbrekende films zoals het hallucinerende Videodrome, waarin videobanden in het menselijk lichaam worden geschoven. Of Crash, een film waar mensen opgewonden raken bij autoongelukken. Kortom, redelijk bizar materiaal. In deze eeuw maakte Cronenberg overigens furore met uitstekende misdaadfilms als A History of Violence en Eastern Promises, maar dit terzijde. Titane-regisseur Ducournau, desgevraagd naar de invloed van Cronenberg, geeft dat volmondig toe. Ducournau: “Cronenberg zit in mijn DNA. Maar het is niet alleen Cronenberg, het zijn ook vele anderen. Schilders, fotografen. De films van hem zijn wel van betekenis voor mij geweest, net zoals de Griekse mythologie dat heeft. Je bent 16 jaar, je groeit op, en je neemt dat allemaal in je op. En het is nog steeds relevant.”

Nan Goldin Ducournau noemt Nan Goldin ook van invloed op haar werk. Deze Amerikaanse fotograaf legde de punkbeweging vast en richtte zich ook op de lgbt-cultuur. Haar nieuw gezicht. Met een bekende actrice werken voelde verkeerd, want dan zou de transformatie die Alexia doormaakt altijd op die bekende persoonlijkheid worden geprojecteerd. Dat wilde ik voorkomen. Agathe Rouselle is als een onbeschilderd canvas. En dat zocht ik. Bovendien heeft ze

Het metaal in haar hoofd windt haar op, maar maakt haar ook agressief. een androgyne uitstraling. Nadat ik haar uitgekozen had, hebben we nog een jaar gewerkt om haar gereed te maken voor deze rol. Dat lijkt lang, maar er moest veel gebeuren. Ze spreekt niet, maar ze moet de dialoog uitbeelden met haar lichaam en haar dynamiek. Zo hebben we een meest bekende werk is The Ballad of

Agathe Rouselle

professionele paaldanseres ingehuurd om

Sexual Dependency, een fotoserie over

Het is altijd een sprong in het diepe om een

haar de fijne kneepjes van het vak te leren.

harddruggebruikers in New York. Ducour-

hoofdrol in een film aan een debuterende

Dansen is voor mij een dialoog hebben

nau: “ik hou van haar energie. Ze is

actrice te geven. Ducournau durfde dat aan

zonder je stem te gebruiken.”

compromisloos voor haarzelf en ook in

en Agathe Rouselle bleek een schot in de

haar werk. Dat is zo confronterend en rauw.

roos. Ducournau: “De casting duurde enige

Titane is vanaf 26 augustus in de Neder-

Ook haar werk zit in mijn DNA.”

tijd. Ik wilde een onbekende actrice, een

landse bioscopen te zien.

HighLife 33


Jan Rothuizen The Green Light District – 2021 34 HighLife


Bijzonder was natuurlijk dat Jan de Oudezijds Achterburgwal kon waarnemen zonder de hordes toeristen die er normaal lopen. De schoonheid van de Amsterdamse gevels was als nooit tevoren te zien. Het onderzoek mondde uit in deze tekening van het Green Light District, het deel van de gracht op het randje van het Red Light District waar cannabisondernemer en museumdirecteur Ben Dronkers zijn stempel drukte op de Nederlandse cannabisgeschiedenis. Jan is onder andere bekend van zijn boeken met ‘plattegronden’ De Zachte Atlas van Amsterdam en De Zachte Atlas van Nederland, waarin hij niet alleen tekent en beschrijft wat er is, maar ook wat hij denkt, voelt en vermoedt. Zijn tekeningen staan maandelijks in De Volkskrant, waren te zien bij tentoonstellingen in Het Stedelijk Museum en voor het Rijksmuseum maakte hij alle plattegronAfgelopen winter leidde een medewerker

toepassingen van industriële hennep.

den. De tekening Green Light District is

van het museum en van Sensi Seeds de

Rothuizen was onder de indruk van dit

permanent tentoongesteld in het Hash

Amsterdamse kunstenaar Jan Rothuizen

verhaal, en besloot verder te gaan graven. Hij

Marihuana & Hemp Museum in Amsterdam.

rond door het museum en de wereld van

interviewde collega’s, lokale ondernemers,

Leuk voor cannabisfans: van de tekening is

cannabis. Hij vertelde Jan daarbij alles over

toevallige passanten of de bloemist. Maar hij

een limited edition gemaakt van slechts 50

zijn liefde voor de plant (“taking care of a

ging ook gewoon goed kijken naar wat er op

stuks (zeefdruk op henneppapier,60 x 80 cm),

seed, is like taking care of life itself”), de

straat gebeurde in dit eigenzinnige stukje

handmatig genummerd en gesigneerd door

geschiedenis van de zadenindustrie, het

Amsterdam. Als een soort urban detective

Rothuizen, verkrijgbaar in de museumwinkel.

kromme gedoogbeleid in Nederland, de

ontleedde hij de buurt, waar cannabis al sinds

collectie van het museum of de vele

de jaren tachtig zo’n prominente rol speelt.

www.hashmuseum.com

HighLife 35


Door: Rob Tuinstra

‘Een reis naar de vruchtbaarheid van hennep’

Hennepveld maakt hypnotiserend live geluid op Hemp FM De Franse muzikant Agoria brengt samen met de Oscar-winnende geluidsontwerper Nicolas Becker en biofysicus Nicolas Desprat Hemp FM, dat live het signaal van een hennepveld uitzendt. Gegenereerd door gegevens die zijn geëxtraheerd uit het hennepveld in le Chateau du Marais, Parijs, Frankrijk.

We zijn de laatste tijd behoorlijk geobse-

municeren met hun omgeving via een

en soundscape bundelen de kunstenaars

deerd door muziek makende hennepplan-

ingewikkeld, bijna niet te ontcijferen

en wetenschappers hun krachten in een

ten. Eerder dit jaar schreven we over

netwerk van tekens. We citeren met graagte

poging om de twee rijken te vertalen en

Cosmic Knot, een Amerikaanse band die

uit het persbericht: ‘Phytocene is een

een gemeenschappelijke basis te vinden.

wietplanten muziek laat maken. Verder

onderdompeling in de innerlijke werking

De sondes dienen als kanalen tussen

publiceerden we meermaals over de

van de natuur, een experimenteel werk dat

menselijke en plantaardige taal. De

ArpoBong en allerlei projecten rond dat

biowetenschap en muziek combineert, in

realtime gegevens, de identiteit van de

fenomeen. Maar nu is er Hemp FM. Dat

het hart van de ongrijpbare communicatie

plant en de expressiemiddelen zullen een

biedt naar eigen zeggen een reis naar de

van de natuur onderling. Het is bekend dat

plantaardige muzikale textuur genereren

vruchtbaarheid van de hennep en laat ons

planten communiceren met hun omgeving

op het ritme van hun groei. Plantintelligen-

draaien met de microscopische verbindin-

via een ingewikkeld, bijna niet te ontcijfe-

tie neemt het over, om te communiceren

gen van het levende lokale ecosysteem.

ren netwerk van tekens. Door speciale

met de door mensen gemaakte muziek.

Hemp FM wijkt af van eenvoudige veldop-

ORP-30-2-A-sondes in de bodem van Le

Het weerspiegelt de volledige levenscyclus

names van de planten, om een m ​​ eesle-

Marais te plaatsen, verzamelde het

van de planten, van het zaaien en het

pende stroom van het levende, ademende

wetenschappelijke en artistieke team de

groeien tot de uiteindelijke oogst. Het

hennepveld te creëren, van reactieve en

gegevens van een hennepplant, van zijn

digitale en fysieke leven van het werk

regeneratieve audio.

ademhaling tot zijn fotosynthese. Op

evolueert in harmonie. De eerste plantaar-

microscopische schaal worden bacteriën

dige NFT die het hele leven van een plant

Project Phytocene

verzameld uit de bodem van de Marais,

laat zien is een logograaf van de ademha-

Hemp FM maakt deel uit van het project

gevormd en vervormd tot gemeenschap-

ling van de plant, een venster op de werking

Phytocene, van het Oudgriekse woord

pen, waardoor hun manier van ‘het creëren

van de plantaardige wereld, geauthenti-

phytos (plant). Het is een uniek experimen-

van een samenleving’ in deze specifieke

seerd door een digitaal eigendom.

teel werk dat biowetenschap en muziek

ecosfeer wordt onthuld. Bij het vertalen van

combineert. Het laat zien hoe planten com-

de gecodeerde taal in een virtuele video-

36 HighLife

https://agoria.dev/hempfm/


CANNABIS EXPO

GERMANY

2021 22.-24. Oct Arena Berlin

maryjane-berlin.com|

maryjane.berlin|

Mary_Jane_Berlin

Germany’s No.1 Cannabis Expo

Main Sponsor :

Media Partner: since 1995


C

Tiger King ster komt met ‘Joe Exotic Cannabis‘ Tiger King ‘Joe Exotic‘ komt met een eigen cannabislijn. Zijn advocaat Brad Small verklaart dat Joe vorig jaar op het idee kwam en samenwerkt met Tango Hotel Charlie Group, LLC en Cannax LTD om Joe Exotic Cannabis te lanceren. Het contract is getekend. Joe, die momenteel 22 jaar in de gevangenis zit voor een poging tot moord op rivaal Carole Baskin, is direct betrokken via telefoontjes en e-mails. Small vertelde dat het product CBD-eetbare voedingsmiddelen

bevat en zal worden verkocht in Californië, Colorado en Oklahoma. “Joe wil mensen helpen die cannabis nodig hebben om de pijn van verschillende ziekten te verlichten,” aldus zijn advocaat. Een deel van de winst van Joe gaat naar de opvang van tijgers in gevangenschap. Onlangs onthulde Joe dat hij leed aan prostaatkanker.

HIGH CBD &

CURE

Rick Steves: “Oorlog tegen cannabis is racistisch en contraproductief” De befaamde Amerikaanse reisjournalist Rick Steves is er klaar mee. Met de onzinnige War on Cannabis. In een opinie-artikel op CNN schrijft hij: “Ik ben een hardwerkende familieman die zijn kinderen opvoedt, belasting betaalt en naar een kerk gaat. En als ik na een dag hard werken een jointje wil opsteken en drie uur naar mijn open haard wil staren, dan moet dat kunnen. Dat is mijn burgerlijke vrijheid. Het is mijn principiële boodschap voor de legalisering van cannabis. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren.” Steves noemt Nederland als voorbeeld van hoe het zou moeten zijn: ‘As a travel writer and television host, I’ve seen how other nations, such as the Netherlands and Portugal, have tackled the complicated issue of marijuana in ways that are arguably more effective than ours, and at far less cost, both in money and the toll on human lives.’ Steves besluit: “Het is tijd dat de regering erkent dat meer dan 60%

H

van het Amerikaanse volk nu weet dat de oorlog tegen cannabis racistisch en een dure en contraproductieve fout is.”

Conan O’Brien gaat met pensioen en steekt een flinke joint op

H

Conan O’Brien, een bekende tv host in de VS, vierde zijn naderende pensionering op gepaste wijze. Een van zijn laatste gasten in zijn talkshow, de bekende Hollywood stoner Seth Rogen, gaf hem een joint om zijn afscheid wat extra’s te geven, en O’Brien nam dat kadootje aan. O’Brien: “Ik moet wel zeggen dat ik het eerder geprobeerd heb, maar toen merkte ik er niet veel van.” Rogen: “Try smoking weed for a long time. En als je deze nu rookt, wordt het een gekke en weirde show die je je zult herinneren. Ik ben erg blij dat je het wil proberen.” O’Brien na enige tijd: “Ik heb het gevoel dat ik erg lang aan het lachen ben.” En zo geschiedde. Conan O’Brien gaf zijn afscheid op gepaste wijze net even dat kleine beetje extra.. O’Brien: “I really don’t know what the fuck I’m doing.” Complimenten.

38 HighLife


H

Koreaanse rapper Killagramz opgepakt wegens wiet De Koreaanse rapper Killagramz is begin maart door de politie aangehouden op verdenking van bezit en gebruik van cannabis. Volgens de politie kwam er een klacht binnen over een vreemde geur, waarna een inval in de woning van de rapper volgde. Killagramz (echte naam Lee Joon Hee) ontkende in eerste instantie, maar kon dat niet lang volhouden nadat zijn stash werd gevonden. Uiteindelijk gaf hij toe dat hij in december 2020 voor ongeveer 400.000 won (ongeveer 300 euro) cannabis had gekocht van een onbekende buitenlander in de wijk Itaewon in Seoul. Enige dagen na zijn aanhouding excuseerde Killagramz zich, zoals gebruikelijk in Korea: ‘Tijdens het politieonderzoek gaf ik mijn wandaden toe en erkende ik alle aanklachten. Als onderdeel van mijn zelfreflectie heb ik vrijwillig al het bewijsmateriaal overhandigd waar de politie om heeft

gevraagd en ik werk mee aan het onderzoek. Natuurlijk krijg ik ook straf volgens de wet. Ik erken dat ik iets gedaan heb wat ik nooit had mogen doen als publiek figuur. Ik bied mijn excuses aan aan de fans en degenen die teleurgesteld zijn in mij.’ De Koreaanse cannabiswetgeving is erg streng en kan leiden tot maximaal vijf jaar celstraf.

Free Ralo campagne nog niet succesvol

H

Er doen artiesten van naam mee, denk aan Drake, T.I. Killer Mike en 2 Chainz, maar voorlopig is de Free Ralo campagne weinig succesvol. Ralo zit nog steeds achter de tralies en de autoriteiten lijken niet van plan om daar snel verandering in te brengen. In 2018 werd de rapper gearresteerd, nadat in zijn privé vliegtuig 200 kilo cannabis werd gevonden. Hij zit sindsdien vast en wacht nog steeds op zijn rechtszaak, inmiddels dus al drie jaar. Ralo hoopte vorig jaar nog op borgtocht vrijgelaten te worden, na betaling van 250.000 dollar. Maar de rechter weigerde dat omdat Ralo vanuit de cel nog steeds in drugs zou handelen. Dat zou blijken uit informatie uit een gevonden Apple horloge in zijn cel. Ralo zelf blijft strijdbaar. ‘Ik ben geen verklikker om daarmee mogelijk eerder vrij te komen’. Een duidelijke verwijzing naar rapper 6ix9ine, die wel eerder vrij kwam na een veroordeling omdat hij met de autoriteiten meewerkte.

Damian Marley strijdt voor vervroegde vrijlating cannabisgevangenen Damian Marley strijdt voor vervroegde vrijlating van

H

cannabisgevangenen. Samen met rapper Berner en videoregisseur Nabil Ederkin heeft hij een video gemaakt waarin sociale rechtvaardigheid wordt gepromoot voor degenen die zijn veroordeeld voor het bezit van cannabis. De video, getiteld ‘Evidence’, maakt gebruik van Stephen Marley’s ‘The Traffic Jam (Acoustic Version)’, naast interviews, spoken word en beelden die de boodschap achter Evidence Cannabis laten zien, een merk dat zijn wiet verpakt in bewijszakken in politiestijl en opereert van het voormalige Claremont Custody Center in Coalinga, Californië. Het doel van de video en het merk is om het bewustzijn te vergroten voor de 40.000 mensen die nog steeds in de cel zitten wegens overtreding van de cannabiswetten.

HighLife 39


Tekst: Rob Tuinstra | Auteursfoto: Paul Tolenaar

De ‘Balthasar Gerards van de Nederlandse misdaad’ Martin Hoogland begint in 1973 als een van de jongste en meest ambitieuze agenten in het Amsterdamse politiekorps. Na goede beoordelingen mag hij als 19-jarige agent naar het beruchte Bureau Warmoesstraat. Daar komt hij bloot te staan aan corruptie binnen het politieapparaat en aan de verleidingen van de onderwereld. Vanwege wangedrag wordt hij in 1984 gedwongen ontslag te nemen.

met (ex-)agenten, criminele collega’s en

drugspanden gevonden.’ En boven de

familieleden, onder wie Martin Hooglands

recherchekamer van bureau War-

zoon. Martin H. is het dramatische relaas

moesstraat hangt een bordje: ‘De enig

van een ontspoorde politieagent, tegen de

goeie advocaat is een dooie advocaat’. Dat

achtergrond van de verharding van de

en nog veel meer over de oude Amster-

softdrugshandel en de opkomst van coke

damse penoze en hoe Bruinsma en Martin

in Nederland.

H elkaar ontmoetten wordt allemaal beeldend beschreven. Het resultaat? Prima

Oude Amsterdamse penoze

true crime literatuur en van harte aanbevo-

Journalist Vico Olling, net gestopt als chef

len. Vijf sterren Vico!

redactie bij Panorama en in een grijs verleden ook actief voor Soft Secrets, heeft

Martin H.

een prettig leesbaar boek geschreven;

Vico Olling

perfecte zomerliteratuur voor aan het

Uitgeverij Nieuw Amsterdam

strand of op reis. Hij heeft een vlotte pen en

www.nieuwamsterdam.nl

aan de hoeveelheid bronnen en personen die geïnterviewd zijn kun je zien dat hij niet over een nacht ijs is gegaan. De reden voor zijn interesse in Martin H? “Klaas Bruinsma is nog altijd een gewild onderwerp voor Hoogland weet zich vervolgens in record-

boeken, films en documentaires. Zelfs op

tijd aan te sluiten bij de top van de Joego-

Netflix is er een documentaire over hem te

slavische maffia. Hij dompelt zich onder in

vinden. Wel opvallend voor iemand die al

het nachtleven en gebruikt veel te veel

30 jaar dood is. Maar wie is zijn veroordeel-

cocaïne. In 1993 wordt hij veroordeeld voor

de moordenaar?’ In 253 pagina’s schetst

de moord op maffiabaas Klaas Bruinsma en

Olling een gedetailleerd portret van deze

drugshandelaar Tonny Hijzelendoorn.

‘Balthasar Gerards van de Nederlandse

Martin Hoogland moet twintig jaar de

misdaad’(Om even de geschiedenislessen

gevangenis in. Als hij in 2004 tijdens zijn

op te frissen: Balthasar Gerards vermoord-

resocialiseringstraject naar buiten mag,

de in 1584 Willem van Oranje). Olling blikt

wordt hij op straat doodgeschoten.

mooi terug op hoe de Warmoesstraat en de

Niet eerder werd Hooglands levensverhaal

Wallen in Amsterdam ooit waren: ‘Een

zo uitvoerig beschreven. De auteur heeft

vierkante kilometer ellende… Ieder jaar

zich mede gebaseerd op vele gesprekken

worden er zo’n 75 heroïnedoden in

40 HighLifeNIEUWS

Door: PGMCG

MEDICINAAL Cannabis Nieuws

Toepassingen medicinale cannabis Indien je cannabis als medicijn wil gaan gebruiken, raden wij je ten eerste aan om altijd contact op te nemen met je arts of specialist. Ook kun je contact opnemen met stichting PGMCG, zij zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van cannabis als medicijn.

Afhankelijk van de aandoening kan ook de toedieningsvorm bepaald worden. Door de patiënt zelf of in samenwerking met een arts of specialist. Cannabis wordt vaak toegediend op de plek waar de klachten vandaan komen. De onderstaande opsomming kan ter ondersteuning of als overzicht worden gebruikt.

Inhalatie Bij het verhitten van cannabis, zoals bij roken en verdampen, komen de actieve stoffen uit de cannabis vrij als een damp. Bij inhalatie worden deze stoffen via de longen snel en efficiënt in het bloed opgenomen. Als gevolg hiervan zijn de effecten vaak binnen 5 minuten te merken en kunnen klachten snel worden behandeld. Dit is een groot voordeel bij aandoeningen met acute klachten, zoals migraine, of krampen bij MS. De effecten van geïnhaleerde cannabis duren korter dan bij oraal gebruik: na ongeveer 2 tot 4 uur is het effect meestal verdwenen. Som-

daardoor meer geschikt bij behandeling van een chronische

mige rokers geloven dat het inhouden van je adem voor onge-

aandoening met continue klachten.

veer 10 seconden na inhalatie leidt tot een grotere opname van

actieve stoffen, maar dit is niet bevestigd in studies. Roken van

Cannabistoppen

cannabis is weliswaar snel en efficiënt, maar ook zeer ongezond.

De bloem/top van de vrouwelijke cannabisplant kan in het ge-

Roken van medicinale cannabis wordt afgeraden. Het zou dus

heel gebruikt worden in vele vormen. Het roken, verdampen en

optimaal zijn om de actieve stoffen van cannabis te kunnen

kruidenthee maken van de cannabistop zijn de meest bekende

inhaleren zonder rook. Met een zogenoemde cannabis-verdam-

manieren om het toe te dienen. Door de verhitting wordt de

per is dit mogelijk.

zure vorm van de stoffen in cannabis (o.a. THCA,CBDA) omge-

Oraal

zet tot andere werkzame stoffen (o.a. THC, CBD).

Wanneer cannabis wordt doorgeslikt (eten, thee, druppelen),

Cannabisolie

dan kost het minstens 1 tot 2 uur voordat de actieve stoffen in

In principe kan cannabis-olie voor alle indicaties gebruikt wor-

het bloed worden opgenomen. Het duurt dus wel even voor-

den. Hoe ernstiger de aandoening is, des te hoger wordt vaak

dat de eerste effecten merkbaar zijn. De effecten van cannabis

ook het THC of CBD percentage dat wordt aangeraden. Het kan

na orale toediening duren meestal 4 tot 8 uur, en houden dus

zowel inwendig als uitwendig gebruikt worden. Voor het effect

veel langer aan dan na inhalatie. Deze vorm van toediening is

kan het beste het gehele plant extract gebruikt worden. Vaak

42 HighLife


wordt deze olie verdund met olijfolie, druivenpitolie, sesamolie

Ook voor mensen die moeite hebben met slikken of comateus

of kokosolie, maar het kan ook nog met andere soorten olie zijn

zijn, kan een zetpil uitkomst bieden. Volgens de ervaringen van

vermengd. De Transvaal Apotheek gebruikt hier momenteel

patiënten heb je ook geen last van de high, die THC kan veroor-

pinda-olie voor.

zaken.

Cannabistinctuur

Cannabiscapsules

Ook voor cannabis-tinctuur geld dat het gebruikt kan worden

Cannabis capsules worden vaak ingenomen door mensen die

voor hetzelfde als cannabis-olie, voor beide vormen kan je

de smaak van cannabis niet lekker vinden en het gemakkelijker

koude of warme bereiding gebruiken, in de koude bereiding zit-

vinden om gewoon een tablet in te nemen. Je kan in de cap-

ten het meest de zure vorm van de cannabinoiden, zoals THCA

sules behalve olie, ook gewoon fijngemaakte cannabistoppen

en CBDA. Deze is dus niet psychoactief en bevat vaak meer

doen, verhit of rauw.

terpenen als de warme bereiding. Cannabistinctuur kan worden bereid met consumptiealcohol of biologische plantaardige glycerine.

Cannabiszalf/crème Cannabis crème of zalf wordt vaak gebruikt door mensen die last hebben van huidziekten en huidaandoeningen. Het helpt goed bij huidklachten zoals jeuk, pijn, eczeem, zwellingen en brandwonden. Ook bij pijnklachten zoals o.a. artrose, reuma, fibromyalgie en zenuwpijn is het raadzaam om op de pijnlijke plekken te smeren.

Cannabisspray Cannabisspray wordt vaak gebruikt door mensen die de druppels niet kunnen verdragen. Ook verspreidt spray zich gelijkmatig en direct in de mond en wordt het daardoor snel opgenomen. Het effect is vrij snel voelbaar.

Cannabis edibles (eetwaren) Cannabis eetwaren, zoals koekjes en cake worden vaak gebruikt voor het langdurig effect, echter dit effect is niet direct

Cannabispasta

voelbaar, zoals bij het roken of verdampen van cannabis. Dit kan een tot twee uur duren voor je het voelt, dus pas op dat je de

Ook pure cannabispasta kan oraal worden ingenomen en ge-

juiste dosering neemt! De basis is cannabisboter en deze is heel

bruikt bij vele huidproblemen. Cannabispasta is erg zuiver en

geconcentreerd. Veel aangeraden bij chronische pijn en slaap-

zeer geconcentreerd, net als de pure cannabisolie.

problemen. Ook kan je de meest pure vorm tot je nemen of toe

Cannabiszetpillen

voegen aan je gemaakte product om het THC of CBD percentage te verhogen, voor het voor jouw best werkende effect.

Cannabis zetpillen kunnen een oplossing zijn voor mensen

Ook worden er veel CBD/hennepproducten gebruikt zoals thee,

waarbij de orale toediening van cannabis problemen oplevert,

koffie, koekjes en snoep in vorm van lolly’s of kauwgom.

zoals na een operatie, bij darmproblemen zoals de ziekte van Crohn, bij misselijkheid/braken of bij keel- en kaakproblemen.

www.pgmcg.nl

HighLife 43


Toppers! Veel patiënten in Nederland kweken hun eigen wiet. Ze zijn daartoe gedwongen door overheidsbeleid en omdat ze ontevreden zijn over de legale Bedrocan cannabis. Die werkt bij hun niet of is te duur. Maar kijk eens naar de prachtige resultaten van deze medische hobbykwekers, die we vonden op de Facebook pagina van de PGMCG Legale Thuiskweek Medical Cannabis Homegrown. Wij houden van de natuur Heerlijk, organisch en puur

CBD Kush / Empire

Kweek daarom je eigen medicijn Dan weet je wat je hebt, dat is fijn

North Thunderfuck Wat lief!

Critical CBD AutoFlower

44 HighLife

Hindi Kush Autoflower


ACDC

LED it grow

Big Bud Feminised

Outdoor winterwietje kas

HighLife 45


Column Wil Oomen

“Bankcontrole? So what!” Machtsmisbruik door banken, of niet?! Banken zijn momenteel erg actief om klanten de bankrekeningen te ontnemen of in te trekken. Daarnaast komt het ook voor dat contant opnemen of storten wordt ontmoedigd. Dat dit problemen oplevert voor coffeeshops zal iedereen bekend zijn. De banken doen dit omdat zij conform de

banken moeilijk

Wft (Wet op het financieel toezicht) en Wwft

wordt gemaakt hun

(Wet ter voorkoming van witwassen en

cliënten te beoorde-

financiering van terrorisme) verplicht zijn hun

len en te vertrouwen,

klanten te beoordelen op dubieuze transac-

en dat is nu eenmaal

ties zoals witwassen of financiering van

hun wettelijke plicht.

andere dubieuze zaken zoals terrorisme. relatie op te zeggen. Het lijkt erop dat het

Onmogelijke opgave

onontkoombaar is om weer 100% contant te

Als dit niet lukt dan

gaan aanhouden. Dit is juist in tegenstelling

vragen de banken

tot wat de Wft en Wwft wil. Daarbij komt ook

dermate ingewik-

nog dat justitie en gemeenten de coffee-

kelde en tijdrovende

shops het leven zuur maken door controles

c.q. belastende

van de gedoogvoorwaarden. De belasting-

vragen dat een

dienst spant de kroon door controles van de

coffeeshophouder

jaarrekeningen en belastingaangiften uit te

hier feitelijk niet aan

voeren. Coffeeshophouders komen er

kan voldoen. De bank

bekaaid vanaf. Het leven van een coffeesh-

vraagt nu bijvoor-

ophouder gaat vaak niet over rozen.

beeld jaarrekeningen

Pinleveranciers starten ook met acties om de

over een periode van

Branche-informatie

5 jaar op, die

Minister Wouter Bos heeft zich in 2010 al

ondertekend

uitgesproken tegen de voorzitter van de

moeten zijn door een

Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarin

officiële accountant

hij aangeeft dat hij de Nederlandse Vereni-

die aangesloten is bij

ging van Banken (NVB) heeft aangeschreven

de NBA. Dat zo’n

hun leden, de banken, te ontmoedigen/

mogelijk geen onjuiste informatie heeft

jaarrekeningcontrole enorm duur is en

verbieden om coffeeshops categoraal uit te

verstrekt aan de bank over zijn bedrijf. Dat kan

bovendien niet verplicht is voor een coffee-

sluiten van bancaire diensten. Er kan volgens

nog wel eens zijn gebeurd omdat een

shop doet blijkbaar voor de bank niet ter zake.

Wouter Bos alleen individuele toetsing

coffeeshophouder veelal angstvallig zijn

plaatsvinden van een coffeeshop, waarbij

feitelijke activiteiten voor de bank verborgen

Daarnaast vraagt de bank aan de coffeeshop

slechts vastgestelde feiten ten aanzien van

heeft proberen te houden, omdat de

om alle in- en verkoopfacturen te verstrekken

die coffeeshop mogen leiden tot sancties en

coffeeshophouder er vanuit ging dat

over een lange periode. Ook dit is een

niet het enkele feit dat sprake is van een

informatie over de coffeeshop alleen al tot

onmogelijke opgave. Als klap op de vuurpijl

coffeeshop. Feitelijk kan gesteld worden dat

weigering van een bankrekening zou leiden.

vraagt de bank om een andere accountant

lang niet alle banken zich hieraan houden.

Nu gebruiken de banken dat als reden om

een verklaring te laten afleggen dat hij heeft

Wel kan een andere aanpak worden

aan te geven dan de ondernemer niet

vastgesteld dat door de coffeeshop de laatste

gesignaleerd. De werkwijze van banken is nu

betrouwbaar is, omdat ze verkeerde

5 jaar deugdelijke jaarrekeningen en aangiften

om de bezien of een coffeeshophouder

informatie hebben verstrekt waardoor het

zijn opgesteld en ingediend. Dit is een

46 HighLife


onderzoek dat in de vele tienduizenden euro’s

voor de weigering van een bankrekening,

komt dit soort machtsmisbruik van banken

zal lopen. Dus feitelijk een onmogelijk verzoek.

aldus de minister.

enkel voort uit het feit dat deze boven de wet staan of denken te staan of dat zij alle risico

Buitenproportioneel

Hoe hier mee om te gaan?

willen voorkomen om een boete te krijgen.

Ik heb Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Mijn advies is om klachten en bezwaren in te

Het komt slechts in zeer uitzonderlijke

gevraagd of dit door de beugel kan. Het BFT

dienen en daarna desnoods de rechter te

situaties voor dat bankmedewerkers ter

heeft aangegeven dat ze een en ander zullen

laten oordelen over het handelen van de

verantwoording worden geroepen en dat

voorleggen bij De Nederlandse Bank (DNB),

bank. Mijns inziens loopt het de spuigaten uit.

gerechtvaardigde sancties worden opgelegd

maar dat ze nu al aangeven dat vragen wel

voor aangetoond misbruik.

proportioneel moeten zijn. Mijns inziens zijn

Conclusie

de vragen van de banken niet proportioneel!

Het is een duidelijke zaak dat banken veelal

Weten is één, bewijzen is twee. Een bank en

Het is zelfs buitenproportioneel en in strijd

misbruik maken van hun machtspositie en

ook een rechter zijn niet eenvoudig te

met hun wettelijke verplichtingen. Tenslotte

bepaalde groepen ondernemers van

overtuigen, maar het is het waard om een

kan ik nog mededelen dat de huidige politiek

betaalfaciliteiten onthouden. Tot voor kort

procedure te starten in dit soort situaties

hetzelfde vindt als destijds Wouter Bos. De

had ik het idee dat banken een bezwaar

omdat een coffeeshop nu eenmaal een

minister heeft Kamervragen d.d. 2 juli 2015

objectief behandelden en vaak tegemoet

bank nodig heeft.

beantwoord. Hij geeft daarbij aan dat een

kwamen aan het bezwaar. Nu merk ik dat

aanvraag voor een betaalfaciliteit individueel

banken zich gaan toeleggen op de individu-

Oomen fiscaal onderzoek en advies.

moet worden beoordeeld. Dit betekent dat

ele ondernemer en idiote of buitenproporti-

Mr. Wil Oomen

een coffeeshophouder niet mag worden

onele vragen stellen. Indien deze vragen niet

Oomen Administratiekantoor

geweigerd vanwege het enkele feit dat hij

volledig of onjuist zijn beantwoord is dat

Ing. Ruud Oomen LLB

een coffeeshophouder is. Bezwaren tegen

vervolgens voor de bank reden voor

www.oomenfiscaalonderzoek.nl

een bepaalde branche zijn onvoldoende

beëindiging van de bankrekening. Misschien

www.oomenadministratiekantoor.nl

Door: Redactie HighLife

515 Amerikaanse banken doen al zaken met cannabisbedrijven In Nederland hebben coffeeshops al sinds hun bestaan te maken met pesterijen van banken. Hoe gaat dat in de Verenigde Staten? Want ondanks dat heel veel staten cannabis in een of andere vorm gelegaliseerd hebben, is het nog steeds federaal illegaal. Politici hebben daarom de SAFE Banking

De afgelopen jaren zijn al verschillende

Act geïntroduceerd, waardoor banken

dodelijke slachtoffers gevallen bij

veilig kunnen bankieren voor cannabis

gewapende overvallen op cannabis

dispensaries en andere cannabisbedrij-

dispensaries. Criminelen vinden de

ven. In april 2021 is de laatste versie met

wietwinkels een aantrekkelijk doel door

overweldigende steun in het Huis van

het vele contante geld in het bedrijf, en de

Afgevaardigden aangenomen.

aanwezige voorraad kan ook een doel zijn. In Oregon werd eind vorig jaar een

Het wachten is nu op goedkeuring in de

budtender vermoord tijdens een overval.

Senaat voordat het door president Biden

Enige maanden geleden kwam een

als wet kan worden ondertekend. Overi-

overvaller in Oklahoma om, toen hij het

gens zijn er al banken actief in de Ameri-

onderspit delfde tegen een gewapende

kaanse cannabiswereld. Eind 2020 deden

medewerker van een cannabis dispensary.

515 van de 8200 federaal geregistreerde banken zaken met cannabisbedrijven.

HighLife 47


Door: Rob Tuinstra | Foto: Hester Kooistra

Derrick Bergman krijgt Koos Zwart Award 2021

De Koos Zwart Award gaat dit jaar naar Derrick Bergman, voorzitter van de stichting VOC. Het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) reikt de prijs elk jaar uit aan een organisatie of persoon die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor legalisering en normalisering van cannabis. Derrick kreeg de prijs op 23 juni uitgereikt tijdens een Meet & Greet bijeenkomst van het PCN in Tilburg. De prijs is vernoemd naar journalist en

gratis festival Cannabis Bevrijdingsdag, maakt

570 coffeeshops die er nu nog over zijn. Voor de

cannabisactivist Koos Zwart (1947-2014). Eerdere

de eerste Nederlandstalige podcast over wiet

Koffieshoptest bezocht ik in twee jaar zo’n 250

winnaars zijn onder meer Doede de Jong, Dries

en presenteerde dit jaar de CannaStemBus

shops, tot in de verste uithoeken van Neder-

van Agt, Rick Simpson en Ben Dronkers. De

(www.cannastembus.nl) tour. Onder luid

land. Gouden tijden. De coffeeshopbranche

kersverse nieuwe PCN voorzitter Derek Kent

applaus nam Derrick de wisseltrofee en de prijs

was volop in ontwikkeling en de grote

overhandigde de Award aan Derrick tijdens een

met het portret van Koos in ontvangst.

repressiegolf moest nog beginnen.’

Tilburg. In een eerste reactie zei hij de onder-

Gouden tijden

Nu, anno 2021, schrijft hij nog steeds voor

scheiding als “heel eervol” te zien. Derrick

De prijs is meer dan verdiend. Derrick is al vele

HighLife. In de 20 jaar dat ik met hem

Bergman: “Het wordt steeds uitzonderlijker om

jaren een spin in het web van de Nederlandse

samenwerk heb ik hem leren kennen als een

Koos Zwart nog zelf gekend te hebben. Ik ben

cannabiswereld. Al in 1994 schreef hij zijn eerste

uitstekende cannabisjournalist met een

heel blij dat ik met Koos samen heb mogen

verhalen voor HighLife. Daarover vertelt hij in

gouden pennetje en een scherp oog (ook

werken en heel dankbaar dat ik de naar hem

ons jubileumnummer, dat deze herfst uitkomt,

met de camera) voor nieuws. Een redactie

vernoemde prijs heb gekregen.”

het volgende: ‘Toen ik in 1994 als nieuwbakken

zonder Derrick kan ik me nauwelijks voorstel-

journalist bij HighLife begon, werd ik al snel

len. Dus nogmaals, deze prijs is meer dan

Cannabis bevrijdingsdag

verantwoordelijk voor de Koffieshoptest. Een

verdiend. Derrick, van harte gefeliciteerd, en

Derrick Bergman publiceert sinds 1994 over

populaire rubriek in een tijd dat internet nog

blijf je nog vele jaren inzetten voor de

cannabis en is voorzitter van het Verbond voor

nauwelijks bestond en het aantal shops nog

bevrijding van ons plantje. Echt, we gaan het

Opheffing van het Cannabisverbod (VOC). Hij

steeg. Ik had keuze genoeg: er waren er nog

nog meemaken, de legalisering van cannabis

coördineerde de edities van het legendarische

ruim 1500. Vergelijk dat eens met de armzalige

in ons kleine kikkerlandje!

drukbezochte PCN Meet & Greet middag in

48 HighLifeTekst: Mike de Leede

1

VOORDELIGE BUITENHAARD Niets zo fijn om te ontstressen met een blowtje rondom deze fraaie vuurhaard. Door de warmte die de vuurkorf afgeeft, kun je lekker lang buiten blijven zitten, ook als het wat afkoelt. Bij zo’n knapperend vuurtje kun jij nog lekker even genieten van een rustgevende avond. Het regendakje zorgt ervoor dat het hout in de vuurhaard niet nat wordt of het vuurtje door een kleine zomerse bui wordt geblust. Deze staande vuurhaard is zwart, gemaakt van onverwoestbaar staal. Hij is 130 centimeter hoog, met een diameter van 41 centimeter. De vuurkorf heeft een stoere uitstraling. Door het stevige materiaal is hij 100 procent veilig en kun je vuurkorf eenvoudig verplaatsen. Prijs: € 90. www.intratuin.nl/intratuin-vuurhaard-zwart-d-41-h-130-cm-18314807.html

BABYLONISCHE SKY PLANTERS Eén van de oudste wereldwonderen waren de Hangende Tuinen van Babylon. Deze noviteit maakt in feite dankbaar gebruik van dezelfde eeuwenoude irrigatietechniek. Het water wordt opgeslagen in een speciaal reservoir en geleidelijk afgegeven om de wortels te voeden. Hierdoor behoeft een plant in deze omgekeerde pot om de 2 weken water. Hang ze in je raamkozijn, op je balkon of aan je plafond, als decoratie of als kruidentuin in je keuken. Munt en peterselie gedijen bijvoorbeeld zeer goed in deze constructie. Maar ook geraniums, klimop, varens, orchideeën en wietplanten houden wel van acrobatische kunstjes. Een ingebouwde schijf houdt de potgrond en plant op zijn plaats. De Sky Planter is geheel vervaardigd uit gerecycleerd materiaal. Prijs: € 19 (voor een medium pot van 15 bij 12 cm) of € 25 (voor een large pot van 19 bij 15 cm). Inclusief haak, plug en twee kabeltjes (van 30 en 70 cm lang). www.coolgift.com/nl/Sky-Planter-Recycled

MUISMAT MET DRAADLOZE OPLADER Dat is even handig: voortaan laat je je smartphone lader lekker thuis als je naar het werk gaat. En hoef je je collega’s ook nooit meer te vragen of je er één kunt lenen. Met deze Muismat met draadloze oplader heb je namelijk een oplader en muismat in één. Deze praktische muismat kan telefoons met Qi-technologie (de meeste) draadloos opladen. Hierdoor hoef je hem niet in te pluggen in het stopcontact, maar hem gewoon op het linker deel van je muismat te leggen. Je verbindt de muismat met de meegeleverde USBkabel aan je laptop of computer en je muismat is er klaar voor. Bang voor oververhitting hoef je niet te zijn: als de oplader warmer wordt dan 70 graden, stopt-ie met laden tot hij weer 50 graden Celsius is. De muismat is 19 bij 27 centimeter groot. Prijs: € 25. www.cadeau.nl/muismat-met-draadloze-oplader/

50 HighLife


ONKRUIDROBOT OP ZONNE-ENERGIE

Gadgets

Joe Jones, uitvinder van de Roomba robotstofzuiger, is ook het brein achter deze robot, de Tertill: een solar aangedreven onkruidwieder, die je leven tussen het veredeld rookgroen er een stuk relaxter op maakt. Na jaren ontwikkeling en het testen van vele prototypes heeft Joe flink vaart gezet achter de productie van deze noviteit. Hij is ein-de-lijk verkrijgbaar! Na de succesvolle lancering in 2017 op Kickstarter waarbij ruim 300.000 dollar werd opgehaald. Tertill werkt volledig op zonne-energie en gaat autonoom op zoek naar plantjes die niet in je tuin thuishoren. Je stuurt hem aan via een app op je smartphone en kunt ‘m bij weinig zon natuurlijk ook gewoon via het stopcontact opladen. Op de site van Franklin Robotics staan reeds vele positieve video gebruikersreviews. Prijs: € 349. www.tertill.com

5

DIGITALE AANTEKENINGEN VERTALER

HERSENEN TAFELLAMP

6

Als je droomt van een carrière in de wetenschap of graag musea bezoekt, dan herken je het design van de Hersenen tafellamp van het bekende designmerk Balvi vast

Bespaar jezelf zeeën van tijd. Zet al je handgeschreven

wel. Deze lamp is geïnspireerd op de potten met sterk

aantekeningen automatisch om in digitale notities. Veilig en

water, waar dingen in bewaard kunnen worden als

overzichtelijk. Met deze Moleskine set, bestaande uit het Paper

een ei, embryo of lichaamsdeel. In dit geval drijven er

Tablet notebook, de Smartpen Pen+ en de bijbehorende app, zie je

hersenen in de pot met sterk water. En ze geven nog

je ideeën van het papier naar het scherm getransporteerd worden.

licht ook! Je kunt deze lamp echt vullen

Je maakt je notities in de meegeleverde papieren tablet met 174

met water, waardoor de suggestie wordt

pagina’s. Hij voelt aan als een echt notitieboek, maar dan met ronde

gewekt dat de hersenen ook echt

hoeken. De bijgeleverde Pen+ is een slanke aluminium stift, die

drijven. De hersen-lamp werkt

ervoor zorgt dat alles wat je schrijft of tekent direct gedigitaliseerd

op USB, maar wordt ook ge-

wordt. De Paper Tablet gebruikt de NCode-technologie van

leverd met een USB-adapter

NeoLAB Convergence waarmee je Pen+ kan herkennen waar het

waarmee hij aangesloten kan

zich in de notebook bevindt en elke pennenstreek kan vastleggen.

worden op netstroom, als een

De bijbehorende gratis app brengt vervolgens je notities realtime

reguliere lamp. Met aan en uit

op papier over naar het scherm. Zo kun je je notities digitaliseren,

schakelaar. Daar is echt goed

bewaren, bewerken, organiseren en delen. Via het vertrouwde

over na gedacht…

envelopje. Als een PDF-, Text- of SVG-bestand.

Prijs: € 68.

Prijs: € 129.

www.ditverzinjeniet.nl/

www.bol.com/nl/nl/p/moleskine-smart-writing-set-paper-

balvi-hersenen-tafellamp

tablet-met-pen/9200000074413099/

HighLife 51


Tweede generatie ondernemers

Sharon, Barney’s Amsterdam “Ik kan me geen andere baan meer voorstellen” Dit is het elfde artikel in een serie over tweede generatie eigenaars van coffeeshops. Zonen en dochters, erfgenamen en anderen die op een speciale manier zijn verbonden aan de eerste eigenaar van de coffeeshop. Hoe pakken zij het levenswerk van hun voorganger op? Door: Nicole Maalsté en Michiel Panhuysen Sharon (33 jaar) is manager van de verschil-

de eerste Barney’s coffeeshop werd, was al

een zaden- en souvenirshop en een

lende Barney’s cannabiszaken die haar

vrij snel populair vanwege het uitgebreide

lounge-restaurant bij. Alle deze zaken zijn

ouders in de afgelopen 35 jaar hebben

ontbijt dat tot op de dag van vandaag op het

gevestigd in Amsterdam.

opgebouwd. Samen met zijn compagnons

menu staat. In 1992 kocht pa Derry zijn

Paul Gould and Nicky Matthews opende pa

partners uit en groeide Barney’s uit tot de

Hoge kwaliteit

Derry Brett in 1986 zijn eerste café in

coffeeshop die we nu kennen. In de loop der

De zaken vallen op door het ruime aanbod en

Amsterdam. Het café, dat enkele jaren later

jaren kwamen daar nog twee coffeeshops,

de hoge kwaliteit. Dat geldt zowel voor de

52 HighLife


rook- als voor de eetwaren. Naast het ontbijt

nieuwe invulling kregen. “Dat soort dingen

voor iedereen geschikt. Om nare ervaringen

zijn ook de gezonde smoothies, zelfgemaak-

kun je niet van achter je bureau bedenken.

te voorkomen hamert Sharon erop dat haar

te milkshakes en het gebak zeer in trek.

Het was goed om zelf in de zaak te ervaren

medewerkers (onervaren) klanten uitleggen

Daarmee onderscheiden zij zich van

hoe klanten het beste geholpen kunnen

dat de effecten van de vele strains die in hun

coffeeshops die naast cannabis vaak alleen

worden en hoe klanten en werknemers het

zaken verkrijgbaar zijn heel verschillend

maar chips en snoepwaar aanbieden.

beste kunnen worden beschermd.” Aange-

kunnen uitpakken.

Daarnaast is er veel aandacht besteed aan

zien het grootste deel van hun klantenbe-

het interieur, zodat het prettig vertoeven is in

stand uit toeristen bestaat, hebben zij een

Vliegende kiep

de verschillende zaken. Ook proberen zij zich

lastig jaar achter de rug waarbij zij afscheid

Voor een buitenstaander klinkt dit misschien

te onderscheiden door de service. Sharon

hebben moeten nemen van een deel van de

allemaal heel logisch. Maar het op een

legt uit dat zij wat dat betreft streven naar

werknemers. “Gelukkig zijn er geen harde

professionele manier runnen van cannabis-

perfectie. Zij treedt hiermee in de voetsporen

ontslagen gevallen. Een deel van de

zaken is allesbehalve vanzelfsprekend. Het is

van haar ouders, die overigens nog steeds

buitenlandse werknemers koos ervoor om

bijvoorbeeld niet makkelijk om geschikt

betrokken zijn bij alle belangrijke beslissingen

tijdens deze periode naar hun eigen land

personeel te vinden. Zeker in deze tijden

die in de zaken gemaakt moeten worden. Ze

terug te gaan en bij een deel van de werkne-

waarin een gebrek aan personeel voor steeds

vertelt dat zij alle drie een heel eigen kijk en

mers liep het contract gewoon af. Er was een

meer sectoren een probleem vormt.

inbreng hebben. Als jongere generatie heeft

zeker verloop, maar gelukkig hebben we nog

Daarnaast blijft de toekomst voor coffee-

ze soms wat meer zicht op de wensen van de

steeds een goed vast team”, aldus Sharon.

shops onzeker. Zeker voor coffeeshops in de

jongere bezoekers: “Als ik daar een voorstel

hoofdstad die vooral toeristen bedienen. De

over doe dan brainstormen we daarover en

Take Away

burgemeester heeft al verschillende keren

nemen mijn ouders mijn ideeën vaak over.

Tijdens de coronaperiode mochten klanten

aangekondigd dat ze de toegang voor

Onze communicatie over dat soort zaken

niet in de coffeeshopshops verblijven. Bij alle

toeristen in Amsterdamse coffeeshops wil

verloopt altijd heel goed.”

coffeeshops kon daardoor alleen worden

verbieden. Sharon ligt er niet echt wakker van:

afgehaald. Op dit moment mag er weer

“Ze zeggen al jaren dat ze de coffeeshops

Rechtenstudie

(cannabis) worden gerookt in de shops. De

voor toeristen gaan sluiten. Ik moet het nog

Net als veel kinderen van ouders die een

toeristenstroom komt langzaam weer op

zien. Dan ontstaat er binnen de kortste keren

coffeeshop hebben, begon Sharon op haar

gang. Door die omschakeling is het behoorlijk

weer overlast van straatdealertjes die de

achttiende te helpen achter de bar van de

aanpoten. Ze hebben besloten om de

verkoop aan toeristen graag overnemen.

coffeeshops. In die tijd begon ze ook met

verblijfsfunctie van een van de coffeeshops

Daar zit niemand op te wachten. Voorlopig

haar rechtenstudie aan de Universiteit van

te stoppen. “In het weekend stonden er weer

heb ik mijn handen vol om onze zaken als

Amsterdam. Haar ouders vonden het niet

rijen voor de deur. Dat is natuurlijk superfijn,

vliegende kiep draaiende te houden.”

vanzelfsprekend dat ze de cannabissector

maar er is te weinig plek in die shop om

inrolde. Daarom stimuleerden ze hun dochter

voldoende bescherming te bieden aan de

Sharon heeft nog een hele toekomst voor

om te studeren zodat ze later haar eigen

klanten. Die blijft dus als ‘Take Away’ (afhaal)

zich in de cannabissector. Nieuwe politieke

keuze zou kunnen maken. Een huisvriend van

fungeren.” Het personeel verwijst de klanten

ontwikkelingen en veranderingen op de

de familie wekte haar interesse voor de

naar een van de andere zaken waar zij de

markt vragen om nieuw bloed in de sector.

advocatuur. “Ik was helemaal verkocht. Maar

gekochte producten kunnen gebruiken.

Mensen met roots in de sector en een goede

ik heb mijn studie uiteindelijk niet afge-

Bijvoorbeeld het ‘smokerfriendly’ café-res-

opleiding. Mensen als Sharon dus.

maakt.” Toch heeft ze in de dagelijkse praktijk

taurant waar je onder het genot van een

nog steeds veel profijt van de jaren dat ze

biertje of een cocktail een jointje met

gestudeerd heeft. Kennis van de wet- en

tabaksvervangers kunt roken.

regelgeving is onontbeerlijk voor een coffeeshopexploitant. Het werk van een

Goede informatie

manager is afwisselend. Sharon draagt een

Sharon onderstreept verschillende keren dat

enorme verantwoordelijkheid, maar ze heeft

ze het belangrijk vindt dat het personeel de

zichtbaar plezier in haar werk. “Ik kan me nu

klanten goed informeert over de producten

geen andere baan meer voorstellen. Ik ben

die zij kopen. “Ze moeten altijd vragen of

het aanspreekpunt van iedereen. Mijn

iemand voor het eerst cannabis in Amster-

telefoon staat nooit stil”, lacht ze.

dam koopt. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Onze producten zijn niet hetzelfde

Mét het personeel op de werkvloer

als de producten die zij in hun eigen land

Alhoewel Sharon de meeste tijd op kantoor

kunnen aanschaffen. Vaak is het beter om

doorbrengt, staat ze ook regelmatig tussen

een lichtere soort te verkopen.” Klanten

de medewerkers op de werkvloer: “Je krijgt

komen volgens haar vaak af op de prijswin-

toch niet altijd alles mee op kantoor. En ik vind

nende producten. Die producten genieten

het belangrijk om alles op scherp te zetten en

vaak wereldwijde bekendheid. Die producten

De zaken van Barney’s vind je in de

naar mijn team te luisteren.” Ze legt uit dat er

zijn natuurlijk niet overal verkrijgbaar en dat

Haarlemmerstraat 98, 102, 105 en en

in coronatijd allerlei werkzaamheden een

maakt het extra aantrekkelijk. Maar ze zijn niet

Reguliersgracht 27 in Amsterdam

HighLife 53


Door: Karel Michiels

De Cannabismonoloog: Theater zonder taboes of vooroordelen

NextGen: Zelden zoveel cannabis bij elkaar gezien Zelden zoveel cannabis bij elkaar gezien als in het magazijn van NexGen Europe in SintKatelijne-Waver. Ja, in Jamaica misschien. We waren op bezoek bij de legendarische zanger Max Romeo, en die legde ons te slapen in een kamertje waar tegen de muur vijf grote plastic vaten stonden. Max had er niks van gezegd, maar ik had overdag wel gezien hoe hij uit een gelijkaardige ton regelmatige wat ganja plukte om aan zijn werkvolk te geven. Er hing een zware, voor ons zeer herkenbare geur in de kamer en de vaten waren niet afgesloten. Toch even gekeken dus, en ja hoor: tot de rand gevuld met high grade flowers. Ruimschoots genoeg in elk geval om zijn huispersoneel, arbeiders en landbouwers voor lange tijd tevreden te houden. CBD-wiet van NextGen

Maar die ganja is natuurlijk niet te vergelijken met de cannabis die

zelfs als het om CBD-producten gaat. Ze worden gedoogd,

NexGen verdeelt en verwerkt. Deze nagenoeg THC-vrije (<0,2%

streng gecontroleerd en getaxeerd ook, maar zelf kweken? Ho

THC) toppen komen uit Zwitserland, waar ze legaal en volgens de

maar! Dan gaat het toch weer snel over drugsplantages en

hoogste kwaliteitsnormen geteeld worden als

criminele activiteiten. Terwijl cannabis net hier, in Sint-Katelijne-

cannabidiolproduct, wat wij in Vlaanderen CBD-wiet noemen,

Waver a.k.a. de groentetuin van België, geweldig zou kunnen

met afgeleide producten als olie en balsem. Die mag je in België

gedijen. De streek is een groot lappendeken van serres en

wel verkopen maar niet zelf telen, dus zocht Joeri Perneel, CEO

landbouwgronden, waar veel boeren maar al te graag nieuwe

van NexGen, zijn heil in Zwitserland, waar de CBD-markt wel

gewassen zouden adopteren.

volledig is opengegooid.

Investeren Pionierswerk

Na het bezoek aan de kantoren en magazijnen van NexGen nam

Het Belgische merk Pure CBD is intussen verkrijgbaar in

Perneel ons mee naar zo’n landbouwer. Een serre zo ver het oog

honderden krantenwinkels en de grote paramedische keten

reikte, uitgerust met de modernste apparatuur, nu tot de glazen

Medi-Market. Onder het motto ‘Your life, your body, your choice’

wanden gevuld met courgette-, tomaten- en slaplanten. Als de

werd vorige zomer de allereerste outdoorcampagne voor

cannabisteelt morgen legaal zou worden, zou de boer hier

cannabisproducten gelanceerd, met als uithangbord het jonge

overmorgen plantjes beginnen te zetten. 40.000 lijkt hem een

surftalent Dean Vandewalle. Joeri Perneel heeft de voorbije

haalbare kaart. Exporteren zou hij niet meer moeten doen, zijn

jaren niet stilgezeten, en verricht pionierswerk in een sector die

voornaamste afnemer zou amper een paar straten verderop zijn:

politiek en maatschappelijk nog altijd belachelijk gevoelig ligt,

NexGen. Ja, Joeri Perneel ziet het groot. ‘Ik wil de grote

54 HighLife


Amerikaanse en Canadese cannabisbedrijven voor zijn,’ zegt hij.

slecht uit. Ik hoop dat dat ook geldt voor de andere personages die

‘Die zijn nu al volop aan het investeren in Europa, ook met het oog

Jakob opvoerde, een politieagent, een dokter, een consument. Hij

op de legalisering van cannabis mét THC voor recreatief gebruik.’

probeert in elk geval om het debat zo breed mogelijk open te

Om zijn doel te bereiken, ging Perneel in zee met de Britse

trekken, zonder taboes en

cannabisgroothandel Always Pure Organics (APO), waar hij nu

vooroordelen van welke

chief commercial officer is, de baas van de commerciële afdeling

kant dan ook.

dus. ‘Samen zijn we een van de sterkste spelers in Europa,’ zegt hij. ‘Alleen zo zullen we de Amerikanen kunnen buitenhouden.’

Sneak Preview ‘De Cannabismonoloog’ is

Money talks

geen comedy (zoals je van

Ik weet het: dat klinkt allemaal heel zakelijk, en dat is het natuurlijk

de regisseur zou kunnen

ook. Maar ik ben blij met die oprechte interesse en betrokkenheid

verwachten) en mijdt dus

in de zakenwereld. Naar ons, ouwe hippies en activisten, wordt

ook elk cliché over

nog altijd niet geluisterd, maar als het grote geld spreekt, komt er

cannabisconsumptie. Wie een avondje Cheech & Chong verwacht, komt bedrogen uit. Jakob Perceval moet nog serieus werken aan zijn acteerkwaliteiten en de flow van de show zit nog niet helemaal goed. Maar dit was dan ook maar een

De Cannabismonoloog ( foto: Flip van Roe)

sneak-preview, in het piepkleine zaaltje ‘t Klokhuis. Ik heb daar lang geleden de allereerste eindejaarsvoorstelling gezien van Geert Hoste, die in de jaren 90 en 2000 is uitgegroeid tot de populairste cabaretier van Vlaanderen. Altijd blijven dromen…

Zelden zoveel cannabis bij elkaar gezien misschien wel schot in de zaak. Money talks. Bij mijn bezoek aan NexGen zat er ook een investeringsbankier aan tafel om te praten over de toekomst van de cannabusiness. Het voelt alsof onze strijd naar een nieuw level wordt getild, met respect voor de oudere krijgers die in het verleden hun nek hebben uitgestoken.

‘Ervaringsdeskundigen’ Die erkenning voelde ik ook toen ik ‘De Cannabismonoloog’ zag, voor mij toevallig de eerste theaterproductie post-corona. Jakob Perceval is een tijd verslaafd geweest en heeft daar in samenwerking met zijn vader (en bekende comedy-regisseur)

‘Ik wil de grote Amerikaanse en Canadese cannabisbedrijven voor zijn,’ zegt hij. Peter een stuk rond gebouwd. Dat gebeurde op basis van een reeks lange gesprekken met ‘ervaringsdeskundigen’ zoals uw dienaar. Het was de eerste keer dat ik mijn eigen gedrag en uitspraken verbeeld zag op een podium, en al zeg ik het zelf: ik kwam er niet

HighLife 55


PIET LEEGWATER

Door: Arjan van Sorge

Als ik blow wil ik wel meer muziek maken Een uniek geluid heeft hij zeker, Piet Leegwater oftewel Vinyl Piet. Drie albums heeft hij nu al uit, op vinyl uiteraard, en de vierde is onderweg. Er staan niet echt hits op, maar wel onnavolgbare covers, bizarre invallen en grappige gedachtenkronkels. Wiet en hasj dampen van het zwarte goud af. We komen elkaar tegen bij Platypus Records,

over wiet: Een Beetje Verwiet naar Andre

beginnen. Eerst met strips, daarna heb ik een

een sympathiek platenwinkeltje op de

Hazes, en De Rest Interesseert Me Niet, dat

gitaar gekocht, ik moest toch uit mijn luie

Zeedijk in Amsterdam. En dat is niet zomaar,

is een gangster achtige rap song over wiet

stoel vandaan komen om wat te gaan doen.”

want bij deze muziekhub zijn ze enthousiaste

en monnie, en de rest interesseert hem dan

fans van Piet Leegwater. Piet: “Iemand van

niet.” Duidelijke taal en gelijk twee schoten

Veel oefenen

Platypus was mij op internet tegengekomen,

in de roos.

“Opnameapparatuur en een microfoon erbij

hij heeft toen contact gezocht omdat-ie in

gekocht, en zo is het begonnen in 2001. In

mijn platen geïnteresseerd was. Ze zijn bij me

Luie stoel

2006 ben ik fulltime muziek gaan maken. Het

langs geweest en hebben een paar lp’s

Piet is geboren op Texel en woont al een tijd in

begon op cassette en was OK maar kon beter.

gekocht. Toen deel III uitgekomen was ben ik

Den Helder. Hij doet alles zelf, en soms doen

Als je goed in muziek maken wil zijn moet je

naar hun shop gegaan en heb er een doos

andere artiesten mee. “Ik zat in de

heel veel oefenen. Ik ben nog steeds niet de

achtergelaten.”

binnenvaart, de offshore, en heb in een hotel

allerbeste maar dat maakt niet echt uit.” En zo

gewerkt. Ik was werkeloos geworden en

knutselt Piet verder in zijn thuisstudio.

Een beetje verwiet

kwam in de WAO terecht. Toen kwam ik

Piet heeft zich goed voorbereid op het

erachter dat ik niet meer voor een baas kon

Blijven uitdelen

interview: “Op deel III staan twee nummers

werken, en ik dacht ik ga voor mezelf

De drie platen zijn in kleine oplage

56 HighLife


uitgegeven, soms gaat de verkoop lekker en soms wat minder. Geen probleem, Piet ziet het positief in als er wat blijft liggen: “Zo kan ik mijn hele leven nog platen blijven uitdelen. Van deel III heb ik er wat minder van laten drukken, als het toch niet zo goed loopt kan je er beter niet zoveel van hebben. In plaats van dat je je plaat mee je graf in neemt, dat je er een kist van laat maken of zo. Maar dat is niet de bedoeling van lp’s.”

Frisse humor Zijn muziek omschrijft Piet zelf als “experimenteel, met humor, met een knipoog dat het toch wel mooi moet klinken. Het is niet de bedoeling dat het alleen om de humor gaat, het moet ook mooi zijn. Frisse humor, niet ten koste van iemand anders. Als mensen het niet leuk vinden kunnen ze dat gewoon zeggen, dat maakt me niet zoveel uit, maar het werkt niet motiverend. En als ze boos worden zeg ik maar even niks.”

Andere gedachte “Ik zit vaak platen van andere mensen te luisteren en dan hoor ik een nummer

HighLife 57


voorbijkomen, daar heb ik dan een andere gedachte bij, bij de tekst, en dan ga ik op dat nummer variëren. Ik pak mijn recorder erbij en ga het opnemen, en dan komt er weer een nieuw nummer. Vaak denk ik: dit is helemaal te gek, en dan kan het zo zijn dat ik het de volgende dag terugluister en dan is het nooooouuuu… dit is het toch niet helemaal.”

Ouder, rijper “Op een lp van mij komt muziek voor die ik al een jaar goed vind, en dan weet ik dat het ook goed blijft. Als ik een plaat maak en die de volgende dag al naar de perserij opstuur, en ik kom erachter dat het toch niet zo tof is. De muziek moet al wat ouder, gerijpter zijn wil ik het op de plaat zetten. Als ik het na een jaar nog steeds prima vind dan is het ook echt goed. Voor mijn doen dan.”

Druk “Elk jaar een lp is wel genoeg, ik moet ook nog sparen voor mijn vakantiegeld en extraatjes. Je moet financieel maar net uitkomen natuurlijk. Het moet eerst betaald worden en dan ga ik de plaat maken, en dan duurt het zestien weken voordat-ie klaar is.

58 HighLife


En het kan langer duren als het heel druk is bij de platenperserij.”

Geen blijvende roes “Vaak zit er wel een jointje bij het muziek maken ja! Met hasj of wiet, ik rook het allebei wel. Als ik hasj of wiet heb gaat er wel twee gram per dag doorheen, maar ik rook ook vaak helemaal niks, want ik wil niet in een blijvende roes terechtkomen en ik moet geld besteden aan muziek en hobby’s. Dan kan je niet achter elkaar wiet of hasj gaan roken want daar heb ik niet zoveel geld voor.”

Slaperig Er zijn geen speciale gelegenheden waarbij Piet een jointje opsteekt. En er zit voor hem ook geen verschil tussen wiet en hasj: “Ik vind wiet net zo lekker als hasj eigenlijk. Ik heb wel dat ik soms heel moe kan worden van hasj roken, vooral als het dan uitgewerkt of op is, dat ik dan twee dagen kan liggen slapen. Dan

naartoe, want ik ben meer van in het

problemen op. Het is niet speciaal om

ben ik erg slaperig.”

centrum rondlopen. Er zijn drie coffeeshops

muziek mee te maken, nee niet echt,

in Den Helder op dit moment, en ik vind ze

misschien heb ik in mijn leven al teveel wiet

Den Helder

alledrie erg goed. Voor de rest is er weinig

of hasj gerookt, dat ik eigenlijk al continue

“Normaal gesproken ga ik altijd naar Tsjakka,

aan in Den Helder.”

stoned ben. Maar ik heb er niet zo veel

daar hebben ze goede wiet, en naar Tops

ervaring mee dat het dan anders is. Als ik

voor de goede hasj. Aktama is verhuisd naar

Creatiever

blow wil ik wel meer muziek maken, en er

een industrieterrein, daar ga ik niet zo vaak

“Vaak los ik met blowen geestelijke

ontstaan dan veel ideeën, het is creatiever.”

Niet te sterk “Amnesia, Afghaan, Maroc, en sommige Superpolms vind ik lekker, maar als ik niet veel geld heb kies ik gewoon een goedkoop wietje uit, waar niet al te veel zaadjes in zitten, wat wel lekker rookt en waar een goede smaak aan zit. Maar ik houd er niet zo van als de wiet te sterk is, dan word ik in een keer veel te stoned. Ik ben het niet zo gewend op het moment, dus daarom kies ik ook vaak een wat goedkoper wietje uit. Amnesia is best wel sterk maar dat vind ik erg lekker, je hebt soms ook van die hydrowiet die wel heel sterk is, dan word ik te stoned en kan ik ook niet meer goed muziek maken.”

‘Unieke artiest in de outsider muziek’ Platypus is een winkel, radioprogramma, DJ-team en label (Penossi Records). Raoul van Platypus over Piet Leegwater:“Zijn muziek is super origineel, en wij houden van mensen die hun eigen ding doen, die hun creativiteit loslaten. Plus: Piet is een unieke artiest in de outsider muziek. We vinden het ook leuk om minder bekende artiesten een platform te geven en aan mensen te laten horen die normaal niet zo snel dat soort muziek zouden kiezen. Er is weer een leuke plaat gemaakt in Nederland, met alle liefde voor muziek! Het werk van Piet ontwikkelt zich elke keer weer naar een ander level. De eerste twee platen zijn wat meer soundtrack achtige dingen, bij de derde zitten er ook wat liedjes tussen, en de vierde moet nog komen maar die is ook te gek. Er zitten leuke grapjes in, het is net wat verder kijken dan je neus lang is, en er zitten gekke covers tussen.” www.platypusrecords.nl

HighLife 59


HighLife Cup powered by

2021

Paradise Seeds www.paradise-seeds.com 1e prijs Amerikaanse soorten Sunset Paradise Coffeeshop Dizzy Duck Trompstr. 210 2518 BR Den Haag

Club Media Gerard Doustraat 85 1072 VN Amsterdam www.coffeeshopclubmedia.nl

1e prijs Hybriden Hydro Grapesidos 1e prijs Haze Hydro Amnesia Haze 1e prijs Indica Kerosine Krash 2e prijs Kush soorten Cookie Kush 2e prijs Skunk soorten Cheese 3e prijs Amerikaanse soorten Runtz Muffin

3e prijs Haze Bio Silver Haze

Highlife Wiet Cup Winnaar 2021 Amnesia Haze

Seed Stockers www.seedstockers.com 1e prijs CBD soorten Critical XXL CBD 3e prijs Autoflowers Santa Marta Haze auto

Coffeeshop Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen 2e prijs Hasj import Black Mamba

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 2e prijs Sativa Tangerine Dream 2e prijs CBD soorten OG Kush CBD 3e prijs Nederhasj Colorado Purple

Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.com 3e prijs Sativa Royal Gorilla

Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 2e prijs Haze Hydro Joe’s Lemonade 2e prijs Haze Bio DelaHaze 3e prijs Hasj import King Hassan

Serious Seeds www.seriousseeds.com 3e prijs Hybriden Bio Seriosa

Kosbor Maastricht 1e prijs Haze Bio AMG (Amnesia Mac Ganja)


Greenhouse Secret Farmers Elandstraat 18 2513 GR Den Haag

Growers Choice www.growerschoice.nl 2e prijs Autoflowers Tropicana Wedding Cake 2e prijs Outdoor soorten Chocolat Sherbet 3e prijs Skunk soorten Brain Damage

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 3e prijs Extracties Jelly Hasj

1e prijs Nederhasj God’s Gift 1e prijs Hybriden Bio Dream’s Gold 2e prijs Extracties Wedding Cake 2e prijs Hybriden Hydro Mimosa 3e prijs Indica Cookie and Cream

Coffeeshop ’t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 3e prijs Haze Hydro Golden G13 Haze 3e prijs Kush soorten Pineapple Kush

Zamnesia www.zamnesia.com 1e prijs Outdoor soorten Purple Punch Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs Autoflowers Auto Cinderella Jack 1e prijs Skunk soorten The Ultimate 2e prijs Nederhasj Kerosine Krash 3e prijs Outdoor soorten Sugar Bomb Punch

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht 3e prijs Hybriden Hydro Narstie Glue

Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam 3e prijs CBD soorten Strawberry CBD

Coffeeshop Solo Korte Koningsstraat 2 1011 GA Amsterdam 1e prijs Hasj import Do-si-dos Double Filtered

Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 1e prijs Kush soorten Pink Pineapple Kush 1e prijs Sativa RS-11 Gas No Brakes 1e prijs Extracties Shaher Magic 2e prijs Hybriden Bio Naughty One 2e prijs Indica Blue Ice 2e prijs Amerikaanse soorten Skilatti 2.0 HighLife Hasj Cup Winnaar 2021 Shaher Magic

SPONSOREN


Logboek VOC augustus – september 2021

Snakken naar irl vergadering en Actie Weed of Wonder in Den Haag Vanwege de corona maatregelen hebben de maandelijkse VOC vergaderingen dit jaar alleen maar via Discord plaatsgevonden. In augustus hopen we eindelijk weer eens in real life te vergaderen, in Den Haag. De Hofstad was ook het toneel van de Actie Weed of Wonder, in samenwerking met het Hash, Marijuana & Hemp Museum.

Vergaderen per Discord heeft best wat

Kamer togen VOC voorzitter Derrick

de hand van de museumcollectie van ruim

voordelen, maar zeker na langere tijd wegen

Bergman en zijn vrouw Ciel naar het

9.000 voorwerpen. Het voorwoord is van de

de nadelen zwaarder. Het bij elkaar komen en

Binnenhof om het nieuwe boek Weed of

hand van Dries van Agt, voormalig minister-

letterlijk samen-werken is essentieel voor

Wonder af te leveren bij de postkamers van

president en in 1976 verantwoordelijk voor

een stichting als het VOC. We snakken dan

de Eerste en Tweede Kamer en de ministers

de invoering van het gedoogbeleid. Een

ook naar een ‘gewone’ vergadering, die we in

van justitie en volksgezondheid. Deze

fantastisch boek, met een schat aan

augustus hopen te organiseren in Den Haag.

fenomenale uitgave van het Hash,

informatie en beeldmateriaal. Toen

Houd de VOC website en onze social media

Marihuana & Hemp Museum verscheen

Gerbrand Korevaar, curator van het

in de gaten voor up to date informatie.

eind juni. Het gebonden boek telt bijna 300

museum, vroeg of het VOC wilde helpen

pagina’s, weegt anderhalve kilo en is een

met het bezorgen van Weed of Wonder bij

Weed of Wonder

lust voor het oog. In dertien hoofdstukken

een aantal Haagse politici, aarzelden we

Vlak voor het zomerreces van de Tweede

wordt het verhaal van de plant verteld, aan

dan ook geen moment.

62 HighLife


Kamerleden het boek in hun postvak kregen. Nog eens 178 exemplaren. En Ben zou Ben niet zijn, als hij niet een paar aanvullingen voor de brief zou hebben. Gelukkig verzorgden medewerkers van het museum én een team met onder andere Ben’s dochter Shiva en zijn kleindochter Zenna de verpakking en bezorging van deze tweede lading. Een joint effort en een family affair ineen.

Toolkit inspreken in je gemeente Sinds kort online op de VOC website: een tool kit voor het inspreken in je gemeente over cannabis. Het hoe en waarom van inspreken, voorbeelden, tips en adviezen van activisten als Bart Hissink en Marion Fisher, te vinden op https://voc-nederland.org/gebruik-makenvan-het-inspreekrecht-in-uw-gemeente/.

Koos Zwart Award Tot slot: de Koos Zwart Award 2021 is toegekend aan VOC voorzitter Derrick Bergman. Het PCN (Platform Cannabisondernemingen Nederland) reikt deze prijs elk jaar uit aan een organisatie of persoon die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor legalisering en normalisering van cannabis. Eerdere winnaars zijn o.a. Rick Simpson, Dries van Agt en Doede de Jong. Derrick kreeg de prijs op 23 juni tijdens een Meet & Greet bijeenkomst van het PCN in Tilburg.

AGENDA Maandelijkse openbare VOC vergadering Joint Effort

ambassador’ Darpan, bij de postkamers aan

Na twaalf jaar hebben we enige ervaring; we

het Binnenhof. Darpan had eerder gecheckt

bezorgen onze VOC bidbooks al jaren bij de

of die nog wel in bedrijf waren; de Tweede

postkamers van de Eerste en Tweede Kamer.

Kamer verhuist deze zomer vanwege een

En we gaven eerder een DVD van de

grote renovatie naar het oude ministerie van

documentaire What if cannabis cured

buitenlandse zaken. Gelukkig bleken de

cancer? aan alle 225 leden van ons parle-

postkamers pas op 19 juli te verkassen. ‘‘Het is

OVER HET

ment. We weten dus ook dat zo’n actie best

elke keer weer bijzonder’, schreef Derrick in

Het Verbond voor Opheffing van

wel wat tijd en voorbereiding vergt. Aanvan-

zijn wekelijkse column op de website CNNBS.

het Cannabisverbod (VOC) is een

kelijk besloten we een boek met begelei-

nl, ‘om met een steekkarretje vol dozen over

onafhankelijke, niet-commerciële

dende brief te bezorgen aan alle drugs-

het Binnenhof te lopen en onze volksverte-

stichting, die sinds 2009 strijdt voor

woordvoerders in de Tweede Kamer, alle

genwoordigers rechtstreeks van goede

fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief

fractievoorzitters in de Tweede en Eerste

informatie over cannabis te voorzien.’ Een

het recht op thuisteelt.

Kamer en de ministers van VWS en J en V. 49

week later, op 9 juli, kreeg de Actie Weed of

stuks, allemaal individueel verpakt, voorzien

Wonder een vervolg. Ben Dronkers, oprichter

MEER INFO

van brief en met een naamsticker er op. Op 2

van het Hash, Marihuana & Hemp Museum,

www.voc-nederland.org

juli bezorgden we Weed of Wonder, bijge-

Sensi Seeds en Hempflax, was blij met ons

Twitter/Instagram: @vocnederland

staan en gefotografeerd door ‘Green

werk, maar wilde dat álle Eerste en Tweede

Zie www.voc-nederland.org/agenda

VOC

HighLife 63


Star Seed, Burning Man 2012, foto ©Scott London

64 HighLife


Door: Peter van Sparrentak

Betoverende bouwwerken De Newyorkse kunstenares Kate Raudenbush maakt indrukwekkende sculpturen, die bezoekers uitnodigen voor een bijzondere ervaring. Haar inspirerende beelden waren al vele jaren te zien op het Burning Man-festival en al twee keer in Nederland, op Mysteryland.

Ook New York is weer opengegaan. Hoe ben je de coronaperiode doorgekomen? Ik bracht een groot deel van de tijd in isolatie door en mijn publieke werk werd zeven maanden gecanceld. Maar ik heb veel privéopdrachten gedaan. Een sculptuur voor een kunstverzamelaar. Interieurwerk voor een cultureel centrum in Brooklyn. Cocons in de vorm van een enorme kristal, waarin mensen kunnen mediteren. En ik werk aan beelden met gedichten, voor een botanische tuin in Richmond, Virginia. Ze gaan over de Civil Rights-protesten in de VS. Ik heb ook de tijd benut om aan mezelf te werken. Het was een unieke mogelijkheid om dat te doen. Verder maak ik een grote wandsculptuur voor een veiling van Sotheby’s, die geld ophaalt voor Burning Man-kunst.

Zijn al je beelden zo gemaakt, dat mensen er in kunnen zitten of lopen of er iets mee kunnen doen? Het meeste van mijn kunst nodigt mensen uit om iets bijzonders te ervaren in een symbolische ruimte. Ik wil mensen vragen laten stellen bij de realiteit en laten dromen over een betere werkelijkheid. Veel van mijn werk heeft een psychologische betekenis. Soms dient het kunstwerk als hulpmiddel om andere mensen te ontmoeten. In 2012 maakte ik Star Seed op Burning Man. Het was een analogie van de creatieve cultuur van Burning Man, die de wereld verder bestuift. Ik vergelijk het ook met een zaadje, dat vanuit het donker naar het licht groeit. De sculptuur was dertien meter hoog, maar als je erin

foto ©Samantha Isom

HighLife 65


durfde te klimmen, ontmoette je andere

in. Wanneer je vijf andere mensen uitnodigt

zelfredzaamheid en vrijheid. Creativiteit is het

mensen op een hoger niveau in een

om dit gelijktijdig te doen, maak je een

ruilmiddel, geen geld. Dat geeft ook een

prachtige lounge in de lucht.

symbolische connectie met elkaars dromen.

enorme verandering in je denken.

De toren in het midden reflecteert het licht

Sinds wanneer ga je naar Burning Man?

terug in een felle halo van licht. Toen ik aan het

Ik ging er in 1999 voor het eerst heen, omdat

einde het altaar opende, moest ik van

mijn beste vriendin me had verteld dat het

blijdschap huilen. Ik las alle wensen en beloftes

mijn leven zou veranderen. Ze had gelijk.

die honderden mensen uit verschillende

In 2018 maakte je Passage Home als eerbetoon aan de plotseling overleden Larry Harvey, medeoprichter van Burning Man.

landen hadden gemaakt en zag dat we als

Het festival heeft veel voor mij betekend en ik

Hoe lang maak je al kunst voor het festival?

mensen zo veel dezelfde dromen hebben.

wilde hem eren. Ik maakte een passage van

Vanaf 2004 maak ik er kunstwerken voor. Met

Van welk materiaal was het gemaakt?

Rock City. Het was bedoeld als een symboli-

enkele tussenpozen, waarin ik heb gewerkt

Mijn sculpturen zijn meestal van staal of

sche thuiskomst van zijn geest, terug in de

aan andere projecten en voor andere

aluminium, maar deze was grotendeels van

Black Rock Desert. Het laatste frame laat zijn

festivals, zoals Mysteryland.

hout en met spiegels en licht.

silhouet zien, met zijn karakteristieke Stetson-

In 2016 maakte je Helios. Waar ging dat over?

Hoe lang werkte je eraan?

woestijnvlakte. In het donker werd de

Negen maanden. Ik ontwerp mijn beelden op

passage met ledlampen verlicht.

Het thema dat jaar was ‘Leonardo da Vinci’s

de computer met een 3-D-programma. Alle

workshop’. Ik ben uitgegaan van zijn tekening

metalen delen laat ik bij gespecialiseerde

Gebruik je altijd belichting?

van de Vitruviusman, een man met uitgestrek-

bedrijven met een lasersnijmachine snijden.

Ja, meestal wel. Ik hou er rekening mee hoe het

te armen en benen. Helios gaat over innerlijk

Ik bouw de sculpturen met vrienden,

er uitziet als het donker is. Op Burning Man was

licht en is een ruimte met sculpturen, om op

vrijwilligers en professionele bouwers.

dat eerst verplicht als veiligheidsmaatregel.

vijf poorten met daarop de map van Black

hoed, stappend over de drempel in de open

een rituele manier je dromen te activeren. Het

Maar natuurlijk gingen kunstenaars daarop licht als onderdeel van hun werk gebruiken. Toen ik

altaar. Bij het altaar zijn eindeloze rollen papier,

Wat is het belangrijkste doel van Burning Man?

waar je het ritueel begint door je droom op te

Het is eigenlijk een prachtig sociaal experiment.

het podium, want mijn moeder was actrice. Het

schrijven, die je wilt activeren en delen met de

Nog nooit eerder in mijn leven ben ik omringd

creëren van een andere wereld met sets en

wereld. Dan klim je op een van de platforms en

geweest door een zo hoge concentratie van

belichting, dat prikkelde mijn fantasie.

gaat er met armen en benen op staan, zoals de

inspiratie, talent en vriendelijkheid. Voor mij zijn

Vitruviusman. Je droom schiet dan symbo-

de belangrijke aspecten: creativiteit, vrijgevig-

Wat maakte je voor Mysteryland?

lisch, in de vorm van een lichtbundel, de lucht

heid, de kracht van de gemeenschap,

In 2014 maakte ik The Wishing Tree. Het was

bestaat uit zes platforms rond een zeszijdig

Helios, Burning Man 2016 foto ©Scott London

66 HighLife

als kind opgroeide, zag ik veel performances op


kolibries. Die vogels staan voor vrolijkheid en genieten van het moment. De vogel komt elk jaar terug naar dezelfde tuin om te paren. Het leek me een mooi symbool, omdat Mysteryland ook elk jaar terug keert.

Gebruik je weleens cannabis? Soms. Ik vind het lekker bij feestjes, dansen en in de natuur, maar ik heb het niet nodig om kunst te maken. Ik werk met elektrisch gereedschap en ik wil niet gewond raken.

Vorig jaar maakte je een grote sculptuur in Mexico. Dat was op Art With Me in Tulum. Dat is een festival met kunst, muziek, meditatie en discussiegroepen over thema’s als alterna-

Dream Portal, Art With Me, Tulum Mexico 2020 foto ©Kate Raudenbush

tieve energie, de positie van vrouwen en kunstenaars in de samenleving. Ik was er spreker op een TEDx Talk. Het jaar 2020 was een keerpunt voor de wereld. Het zette mensen aan het denken, over wie ze zijn en wat hun prioriteiten zijn. Ik wilde een drempel maken van het ene hoofdstuk in het leven naar het volgende. Ik plaatste die op het strand, tussen land en zee. De Dream Portal is een soort wedergeboorte en heeft daarom vrouwelijke lichaamsvormen. Aan beide zijden zijn twee trappen, waarin je kunt klimmen tot aan de top van de vleugels. Daar sta je tussen de twee vleugels en kan je de verte in kijken. Op een symbolische manier reik je jezelf en je dromen naar de lucht.

Zijn er sculpturen van je op straat te zien?

Mysteryland 2016, foto ©Marc van der Aa

Ja, op veel verschillende plekken. Mijn Guardian of Eden beeld staat buiten voor het Nevada Museum of Art in Reno, Nevada. Future’s Past is te zien in een beeldenpark van Point San Pablo Harbor, in San Francisco Bay. En Astral Matrix staat in een beeldenpark in de buurt van Seoul, Zuid-Korea. De Transition Portal staat langs de weg richting de Tesla fabriek in Reno, Nevada. Star Seed komt te staan bij de Astra raketinstallatie in Alameda, Californië.

Breng je volgend jaar weer kunst naar Burning Man? Dat weet ik nog niet, maar ik ga er ook heel graag heen als ik geen kunst maak. Ik

Passage Home, Burning Man 2018 foto ©Kate Raudenbush

ontmoet er zoveel vrienden. Het is een van de meest inspirerende plekken in de wereld voor

een grote wilg in wit en zilver, die eruitzag als

naar de edities in New York en Chili. Je kon

mij. Het festival is zo creatief en gastvrij. Het

een soort geest. Op de bladeren konden

onder de boom lopen en de wensen van de

geeft me echt hoop voor de mensheid.

mensen hun wensen voor de wereld opschrij-

mensen uit verschillende landen lezen. In

ven. De boom toerde met het festival mee

2016 ontwierp ik het hoofdpodium met twee

http://www.kateraudenbush.com

HighLife 67


GAMES

RESIDENT EVIL: VILLAGE Intense survivalhorror Resident Evil: Village is alweer het achtste deel in de survival-horror Resident Evil-franchise. Een paar jaar na de gruwelijke gebeurtenissen in het veelgeprezen Resident Evil 7 Biohazard, brengt de geheel nieuwe verhaallijn Ethan Winters naar een afgelegen, met sneeuw bedekt dorp, met een diverse cast van angstaanjagende vijanden. Na een verwoestende ontmoeting met Chris

technologieën die beschikbaar zijn via

die in het raadselachtige dorp wonen,

Redfield, de held uit de Resident Evil-serie,

PlayStation 5 en Xbox Series X | S levert

allemaal met hun eigen kenmerkende

achtervolgt Ethan hem op zoek naar

hyper-gedetailleerde graphics, geavan-

manieren van aanvallen.

antwoorden, maar belandt hij in een geheel

ceerde meeslepende audio en weinig tot

nieuwe nachtmerrie. Moderne consoletech-

geen laadtijden, waardoor het schimmige

Evolutie van gevechten

nologie gecombineerd met Capcom’s

dorp en zijn bewoners in eerste-persoons-

Naast het aanvallen van vijanden, kan

gepatenteerde RE Engine zorgen voor een

perspectief tot leven komen.

Ethan nu ook inkomende aanvallen

beklijvende ervaring die bloedstollende

afblokken, of vijanden wegschoppen om

actie combineert met de kenmerkende

Klassieke Resident Evil functies

tijd te winnen en na te denken over zijn

survival horror-gameplay die synoniem is

Fans herkennen wellicht nieuwe dingen in

volgende zet, waardoor spelers strategi-

aan de Resident Evil-serie.

Resident Evil Village die verwijzen naar

scher moeten bepalen wat de beste

eerdere Resident Evil-games, waaronder een

aanpak is om de vele uitdagingen die voor

Een nieuw hoofdstuk in de Resident Evil-verhaallijn

handelaar genaamd The Duke, waarbij

hen liggen, te overleven.

Dit achtste deel in de Resident Evil-serie zet

recepten kunnen kopen om verbruiksartike-

25-jarig jubileum

het verhaal voort van het veelgeprezen

len te maken en wapens kunnen aanpassen.

Als dank aan de fans geeft Resident Evil

spelers items kunnen kopen en verkopen,

Resident Evil 7 biohazard. Met de terugkeer

Village toegang tot een gratis multiplayerervaring met de titel Resident Evil Re: Verse,

nieuwe elementen is survivalhorror nog

Bekende gezichten en nieuwe vijanden

nooit zo intens geweest.

Chris Redfield uit de Resident Evil-serie

Een all-star cast van favoriete Resident

van populaire functies en de introductie van

die naar PlayStation 4 en Xbox One komt.

keert terug onder een sluier van schijnbaar

Evil-personages strijden tegen elkaar in

Nieuwste consoletechnologie

sinistere motieven. Ethan zal ook een groot

deathmatch-gevechten voor vier tot zes

De RE Engine gecombineerd met nieuwe

aantal nieuwe tegenstanders tegenkomen

spelers op iconische locaties uit de reeks.

68 HighLifeDoor: Redactie HighLife

Laganja Estranja

Drag queen en cannabis activist tegelijk Laganja Estranja is een Amerikaanse drag queen die ook muzikaal actief is met een hele grote passie voor cannabis. Laganja zet zich al vele jaren in voor de accepetatie van cannabis.

Estranja, ook bekend als Jay Jackson, hoeft

dans en choreografie bij het California

een enorme hit zouden worden.” Toen ze

zich echt nooit te vervelen. Ze is op veel

Institute of the Arts. Ze is ook verschenen op

opgroeide, zag Estranja zichzelf nooit als een

fronten actief: drag queen, muziekartiest,

So You Think You Can Dance, America’s Got

drag queen. “Ik zeg altijd dat ik niet voor drag

Talent en meer.

heb gekozen, maar dat drag mij heeft gekozen. Ik ben opgegroeid in Texas, dus erg

“Cannabis is enorm behulpzaam geweest als

flamboyant zijn werd niet aangemoedigd.

medicijn bij mij. En ik geloof dat zelfs bij

Mijn ouders zijn heel open als het gaat om

recreatief gebruik, het nog steeds medicinale

seksualiteit en gender. Ze probeerden op

voordelen voor je heeft.” Tijdens haar studie

geen enkele manier mijn creativiteit te

kreeg ze last van veel rugpijn. Ze ontdekte

onderdrukken.” Toen ze eenmaal naar de

toen de medische kwaliteit van cannabis.

universiteit ging, begonnen de dingen te

“Het hielp tegen de pijn maar maakte me ook

veranderen. “Door naar Californië te gaan,

creatiever. Toen ik me dat realiseerde, ben ik

zag ik dat ik de kracht had om mijn eigen

me in gaan zetten om de voordelen van

persoon te zijn. Ik heb mijn vrouwelijkheid

cannabis uit te dragen.”

kunnen ontdekken. Ik begon mijn haar te verven. Ik begon me als meisje te verkleden

Veilige ruimtes

voor Halloween, en zo begint het voor veel

Estranja zet zich in om veilige ruimtes voor de

mensen.” In 2011 schreef Estranja, die toen

danser, choreograaf en cannabisadvocaat

queercultuur in de cannabisindustrie te

nog Jay Jackson was, zich in voor een

om er maar een paar te noemen. Voordat ze

creëren. Enstranja: “De industrie wordt

amateur drag-wedstrijd en won. Ze begon

beroemd werd in seizoen 6 van RuPaul’s Drag

gedomineerd door hetero, blanke zakenlie-

regelmatig op te treden en is nu, tien jaar

Race, behaalde ze een Bachelor of Fine Arts in

den. Ik denk dat medicinale drag-brunches

later, uiterst succesvol.

70 HighLife


Door: Redactie HighLife

Medical Cannabis Party in Filipijnen opgericht Het is niet eenvoudig om cannabisactivist in de Filipijnen te zijn. En je moet zeker niet bang uitgevallen zijn. Immers, het land zucht onder de ijzeren vuist van alleenheerser Rodrigo Duterte, een groot voorstander van de War on Drugs, die het liefst persoonlijk nog ‘drugscriminelen’ neer zou schieten In 2008 won hij de eerste editie van Fear

februari van dit jaar kwam hij op vrije voeten.

veroordeeld voor het bezit van cannabis.

Factor. Bij een evaluatie daarna werd bij hem

Nu is hij actief voor de Medical Cannabis

Dat zal lastig worden, want in juli vorig jaar

ADHD geconstateerd. Teotico weigerde

Party. Een partij voor cannabis is in Azië

keurde de regering een antiterreurwet

medicijnen die hem werden voorgeschre-

buitengewoon ongebruikelijk en in de

goed, die de autoriteiten de bevoegdheid

Filipijnen ronduit moedig. Volgens de partij is het bestaande drugsbeleid in het eilandenrijk helemaal verkeerd. ‘Onder Duterte hebben we een bloedige drugsoorlog. Wij vinden dat de medische voordelen van cannabis voor het land verloren gaan. De oorlog tegen drugs heeft gefaald, het heeft ons geen rechtvaardige, humane en vreedzame samenleving gebracht.’

Bijeenkomst verboden

geeft om afwijkende meningen te

ven en ging op zoek naar een alternatief: “Ik

De MedCann Party, zoals de partij ook wel

vervolgen in naam van terrorismebestrij-

probeerde cannabis en ik werd kalm. Ik

genoemd wordt, werd heel toepasselijk op

ding. Activisten, critici van de drugsoorlog

begon op een normale tijd te slapen, wat ik

20 april (4:20) opgericht. Inmiddels zijn er

en voorstanders van alles wat niet valt

voorheen niet kon. Mijn lichaam voelde in

verschillende afdelingen in grote steden als

onder wat het regime als acceptabel

balans. Ik had de yin van mijn yang gevon-

Manilla, Bacoled en Cebu actief. Deelname

beschouwt, lopen het risico te worden

den. Alles was echt chill en ik liet de negativi-

aan de komende verkiezingen in 2022 is het

geconfronteerd met intimidatie of erger.

teit los.” Op 23 oktober 2014 ging het mis.

doel. Naast het ijveren voor mediwiet wil de

Een openbare vergadering van MedCann

Teotico was thuis aan het relaxen toen de

partij ook het industriële gebruik van

werd vorige maand nog verboden door

politie binnenstormde. “Het volgende

hennep toestaan en het kwijtschelden van

lokale autoriteiten.

moment zat ik achter de tralies.” Pas in

het strafblad van mensen die eerder zijn

HighLife 71


Door: Redactie HighLife

GEORGE SOROS Stop de War on Drugs

In een opinieartikel in de Amerikaanse media werpt miljardair / filantroop George Soros zich opnieuw op als pleitbezorger voor de War on Drugs. Dat doet hij consistent, want al voor de eeuwwisseling publiceerde Highlife een artikel over de omstreden Hongaarse Amerikaan, waarin hij opriep tot legalisering.

George Soros Soros is onderwerp van nogal wat aanhan-

Nixon “drugsmisbruik” uitriep tot de

drugshandhaving, waarbij miljarden is

gers van samenzweringstheorieën, en aan de

“volksvijand nummer één” van de Verenigde

verspild, sloegen Amerikaanse vertegenwoor-

rechterkant van het politieke spectrum wordt

Staten. Het is een grimmig jubileum dat niet

digers een beslist andere toon aan op het

hem indoctrinatie van links liberale ideeën

alleen weerklank vindt in de Verenigde

wereldtoneel bij de VN-commissie voor

verweten. Dat doet hij door zijn Open Society

Staten, maar over de hele wereld. De

verdovende middelen. Regina LaBelle,

Foundations, dat zich over de hele wereld

wereldwijde drugsoorlog is een regelrechte

waarnemend directeur van het National Drug

inzet voor liberale idealen. De International

mensenrechtenramp, goed gedocumen-

Control Policy, gaf in april de nationale

Drugs Policy Consortium maakt deel uit van

teerd tot in de kleinste details. Nu de

verklaring van de Verenigde Staten af e ​​ n

die OSF, en directeur Ann Fordham schreef,

hervorming van het binnenlands drugsbeleid

merkte op dat “we de uitdagingen van

mede namens Soros, onlangs de volgende

van de VS aan kracht wint, wordt het tijd dat

vandaag niet kunnen aangaan met de

tekst om stil te staan bij 50 jaar War on Drugs.

de Verenigde Staten een gezamenlijke

methoden van gisteren; we moeten moderni-

Een onwelkom jubileum.

inspanning leveren om de mislukte,

seren en ervoor zorgen dat onze benaderin-

schadelijke en rampzalige wereldwijde

gen inspelen op de huidige trends.” Ze ging

oorlog tegen drugs te de-escaleren.

verder met het benadrukken van de verklaring

War is Over? Hoe de Verenigde Staten een wereldwijde

van de regering van Biden-Harris over de

drugsoorlog hebben aangewakkerd en

Reden voor hoop

prioriteiten voor het drugsbeleid voor het

waarom deze moet eindigen. War is Over? In

Er is reden voor hoop. Na een eeuw als de

eerste jaar en benadrukte de focus van de

juni 2021 is het 50 jaar geleden dat Richard

zelfbenoemde leider van bestraffende

regering op “het waarborgen van raciale

72 HighLife


gelijkheid en het bevorderen van inspannin-

demoniseren en te straffen, en om twijfel-

gen in gezondheid en schadebeperking. Om

gen voor schadebeperking”. De Amerikaanse

achtig beleid te legitimeren, inclusief

het discriminerende drugsbeleid in binnen-

regering is van plan een gedurfde verschui-

invasieve militaire actie in het buitenland. Dit

en buitenland te verbeteren, moet het diep

ving te maken weg van de drugsoorlog thuis,

draaiboek is lang voor Nixon geschreven.

racistische sentiment worden erkend dat is

vooral in het licht van een ongekende

Koloniale mogendheden gebruikten het om

vastgelegd in het Enkelvoudig Verdrag inzake

overdosiscrisis waarbij alleen al in 2019 meer

inheemse bevolkingsgroepen in veroverde

verdovende middelen van 1961 - het

dan 70.000 Amerikanen stierven aan een

landen te controleren en te bestraffen en hun

basisverdrag van het internationale drugscontroleregime. Met aanzienlijke invloed van de Verenigde Staten illustreert de Conventie deze racistische impuls duidelijk door voorouderlijk en traditioneel gebruik van het cocablad, opium en cannabis tot uitsterven te veroordelen door ondertekenaars te verplichten dergelijke praktijken af t​​ e schaffen. Deze fundamentele spanning tussen inheemse rechten en het Verdrag van 1961 blijft tot op vandaag onopgelost.

Schadebeperking Wat schadebeperking betreft, hebben opeenvolgende regeringen van de Verenigde Staten niet alleen hun eigen burgers in de steek gelaten, maar hebben ze ook agressief een agenda voor het verminderen van schade uitgevoerd. Dit was zowel door beleidsformulering bij de VN als door het verbod op het gebruik van federale fondsen voor naald- en spuitenprogramma’s, wat beperkingen oplegde aan de Amerikaanse

Ann Fordham

financiering voor de wereldwijde hiv-respons. Deze diepe historische weerstand

overdosis drugs. Hun inzet voor het opschalen

voorouderlijke praktijken te ontkennen,

tegen schadebeperking is de reden waarom

van schadebeperking en empirisch onder-

alleen om dergelijke gebruiken te tolereren

LaBelle’s interventie op de conventie dit jaar

bouwde medicamenteuze behandeling en

als ze ervan konden profiteren.

een totaal andere benadering aangeeft dan de Verenigde Staten.

het waarborgen van raciale gelijkheid is cruciaal en had al veel eerder moeten

Populistische retoriek

gebeuren. Het zal een enorme en aanhou-

Maar de Verenigde Staten hebben deze

Hervorming

dende inspanning vergen om tientallen jaren

strategie zo effectief gepromoot en

Binnen de Verenigde Staten blijft het

van schade ongedaan te maken, vooral aan

toegepast dat hun erfenis tot op de dag van

momentum voor de hervorming van het

gekleurde gemeenschappen. Als het echter

vandaag voortduurt, zich manifesteert in

drugsbeleid toenemen. Tenminste een op

gaat om het buitenlands beleid van de VS, moeten deze progressieve benaderingen zich vertalen in iets meer dan aangename retoriek.

Draaiboek Een halve eeuw nadat Nixon een wereldwijde oorlog tegen drugs begon, is deze strijd geëscaleerd in een draconische, repressieve en gemilitariseerde drugscontrole. In 1973 richtte hij de Drug Enforcement Administration (DEA) op om alle wetshandhavingsinstanties te verenigen voor een “alomvat-

Een op de drie mensen in de Verenigde Staten woont in staten waar recreatief gebruik van cannabis legaal is.

tende, wereldwijde oorlog tegen de

de drie mensen in de Verenigde Staten woont in staten waar recreatief gebruik van cannabis legaal is. Er zijn verschillende wetsvoorstellen ingediend bij het Congres om cannabis te legaliseren en alle drugs op federaal niveau te decriminaliseren. De focus op het waarborgen van sociale rechtvaardigheid, raciale gelijkheid, verzet tegen de arrestatie van bedrijven en herstelbetalingen voor gemeenschappen die zijn geschaad door de oorlog tegen drugs, is een recenter en zeer welkom fenomeen. Bovendien behoort schadebe-

drugsdreiging”. Daarbij recycleerde Nixon

onevenredig politiewerk en massale

perking nu tot de topprioriteiten van het

gewoon een zeer succesvolle, beproefde

opsluiting, populistische retoriek van sterke

drugsbeleid van de nieuwe regering.

strategie. Roep het verhaal uit dat drugs

mannen die politieke dissidentie vernietigt,

slecht en gemeen zijn om bepaalde groepen,

en ten koste van wetshandhaving, gevange-

www.opensocietyfoundations.org

zoals raciale en etnische minderheden, te

nissen en militaire budgetten. van investerin-

www.idpc.net

HighLife 73


Door: Redactie HighLife

Bruce Nauman: Rauw en confronterend Het Stedelijk Museum in Amsterdam brengt tot 24 oktober een groot overzicht van de Amerikaanse kunstenaar Bruce Nauman. Al meer dan vijftig jaar definieert hij de essentie van wat een kunstwerk kan zijn telkens opnieuw. Zijn vrije omgang met verschillende media en zijn ongebreidelde experimenteerdrang hebben hem tot een sleutelfiguur gemaakt van de kunst van vandaag.

Bruce Nauman, Seven Figures, 1985, coll. Stedelijk Museum Amsterdam © 2021 Bruce Nauman / Pictoright Amsterdam

Voor jongere kunstenaars is Nauman een belangrijke inspiratiebron en een ijkpunt. Naumans interesse in ambiguïteit en verschillende betekenislagen heeft betrekking op de dagelijkse menselijke ervaring, waarbij zekerheid niet altijd vanzelfsprekend is. De tentoonstelling laat zien hoe Nauman zich altijd heeft beziggehouden met thema’s als het lichaam, taal, controle en het atelier van de kunstenaar. Naumans werk is ontregelend, indringend, absurdistisch en speels, en naast een mentale ook vaak een fysieke ervaring.

Bruce Nauman, Clown Torture, 1987. © 2021, coll. The Art Institute of Chicago / Art Resource, NY/ Scala, Florence © 2021 Bruce Nauman / Pictoright Amsterdam

Rein Wolfs, directeur van het Stedelijk

frustratie, isolatie, onbehagen, onrust en

Museum: “Het werk van Nauman gaat onder

verveling. Het gaat bij Bruce Nauman om de

de huid zitten, het schreeuwt om concentra-

existentiële vragen in het leven, over de

tie en reflectie. Haast onbewust geven

essentie van ons bestaan en over het wezen

diepere lagen zich prijs, en dat staat haaks op

van het kunstenaarschap.”

de korte spanningsboog en de drang naar onmiddellijke behoeftebevrediging van nu.

Stedelijk Museum

Nauman-werken staan voor een boeiende en

Museumplein 10

ontregelende ervaring: rauw, confronterend

1071 DJ Amsterdam

en soms een klap in je gezicht. Zijn werk raakt aan diepmenselijke gevoelens – afzondering,

74 HighLife

www.stedelijk.nl


Run t z X L Au to ® SWS88 Sweet Seeds

®

www.sweetseeds.com


Door: Redactie HighLife

UMCG onderzoekt effect wietolie bij uitbehandelde leverkankerpatiënten

Het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) onderzoekt het effect van cannabisolie bij uitbehandelde patiënten met leverkanker. Het doel van de studie is om na te gaan of cannabisolie een mogelijke anti-kanker werking heeft en er voor kan zorgen dat de levertumoren verkleinen.

Aanleiding voor de studie is de ervaring van

belangrijke stoffen die voorkomen in

hoeveelheid olie die nodig is om werkzaam

twee individuele patiënten. Zij hadden

cannabis. In de studie zal eerst de juiste dosis

te zijn kan per patiënt verschillen. Dat maakt

leverkanker in een vergevorderd stadium en

bepaald worden die de patiënten toege-

zo’n studie nog een stuk ingewikkelder. We

gingen cannabisolie gebruiken waarop de

diend krijgen. Zij krijgen de maximale dosis

gaan per patiënt de dosering dagelijks

tumoren verkleinden. Respectievelijk twee

van de cannabisolie die net geen bijwerkin-

opvoeren tot er bijwerkingen zijn. Dan gaan

en vijf jaar na hun diagnose zijn de tumoren

gen geeft. Onderzoeksleider Maarten

we terug tot de dosering waarbij bijwerkin-

volledig verdwenen en zijn ze genezen.

Nijkamp: “We hebben de samenstelling van

gen uitblijven. In theorie heb je dan een zo

Laboratoriumonderzoek heeft laten zien dat

de oliën die door de beide patiënten was

hoog mogelijke dosering zonder bijwerkin-

cannabis een remmende invloed kan

gebruikt als uitgangspunt genomen. Dat

gen.” Bij de deelnemers aan de studie wordt

hebben op de groei van leverkankercellen.

was olie met een tamelijk hoog THC-gehal-

vervolgens na drie, zes en negen maanden

Maar een mogelijke anti-kanker werking van

te. De Transvaal Apotheek maakt een olie op

beeldvorming van de lever gemaakt en

cannabisolie in patiënten is nog niet te

basis van de gestandaardiseerde plantvarië-

bloedonderzoek gedaan om te kijken of er

verklaren, omdat nog geen wetenschappelijk

teiten Bedrocan en Bedrolite, die 10 procent

effect is op de levertumoren. Bij het bloedon-

onderzoek bij patiënten is gedaan. Het UMCG

THC en 5 procent CBD bevat. Die olie

derzoek wordt onder andere gekeken naar

gaat dat nu doen.

noemen we Transvamix en gaan we als

de aanwezigheid van tumormarkers en naar

studiemateriaal gebruiken.”

Cannabisolie

de leverfunctie van de deelnemers. De studie wordt gedaan met patiënten met leverkan-

De cannabisolie die gebruikt wordt komt

Dosering

ker in een vergevorderd stadium voor wie,

van de Transvaal apotheek in Den Haag, een

Over de dosering zegt hij: “Bij reguliere

behalve symptoombestrijding, geen

gespecialiseerde apotheek met de juiste

medicijnen zoals pijnstillers ligt de dosering

behandeling meer mogelijk is. Er doen in

certificaten voor het produceren van

vast; je weet wat het medicijn bij een

totaal 20 patiënten mee. De studie zal

studiemedicatie. De cannabisolie heeft een

bepaalde dosering doet. Cannabis of

ongeveer drie jaar duren.

vaste samenstelling met een precies

cannabisolie is een ander verhaal. Iedere

vastgelegde hoeveelheid THC en CBD, twee

patiënt reageert anders op het product en de

76 HighLife

www.umcg.nl


Door: Redactie HighLife

TOKE: Nieuw-Zeelandse film over cannabis en Maori-cultuur “Ik vroeg coffeeshopeigenaren naar soorten en smaken” In de Nieuw-Zeelandse film Toke is speciale aandacht voor de Maori-cultuur in het land. Toke vertelt het verhaal over drie kiwi-kwekers die ‘per ongeluk’ een supersterk wietsoortje kweken. Regisseur Kewana Duncan ging speciaal naar Amsterdam om in de coffeeshops in onze hoofdstad extra inspiratie op te doen.

De film heeft een authentiek karakter. Dat is volgens de regisseur

om naar het buitenland te gaan en het enige wat ze om haar heen ziet

mede te danken aan zijn bezoek aan Amsterdam, vertelt hij in een

in de kiwiboomgaard zijn wereldse toeristen die hun reisdromen wel

interview. Duncan: “Ik heb veel tijd besteed aan het uitzoeken van de

waarmaken. Het hebben van verschillende culturen is ook een manier

ins en outs van het kweken van cannabis en hoe elk van de groeifasen

om op de hoogte te blijven van het verhaal over wat er op andere

het verhaal zou beïnvloeden. Ik was in Amsterdam tijdens de

plaatsen in de wereld gebeurt en de steeds veranderende juridische

ontwikkelingsfase van het script, dus ik vroeg coffeeshopeigenaren

status van cannabis.”

naar soorten en smaken en dan zat ik daar met mijn notitieboekje verhaallijnen te bedenken. Een van de hoofdrolspelers droomt ervan

Whakaaro Māori Kenowa Duncan is zelf Maori en vindt het belangrijk om films over de eigen cultuur te maken. Duncan: “Waarom is het belangrijk voor Maori om onze verhalen te vertellen? Omdat het onze verhalen zijn en wij zijn de enigen die gekwalificeerd zijn om onze verhalen te vertellen. Inheemse mensen worden zo vaak verkeerd voorgesteld op het scherm dat het voorspelbaar is geworden. Als Maori-schrijver of filmmaker heb je een diepe verantwoordelijkheid jegens de cultuur om het goed te krijgen. Whakaaro Maori (Maori-denken) is cruciaal in een Maori-film. Op dag één hebben we een maramataka-workshop gedaan, wat er uiteindelijk toe leidde dat de film werd gepland via de Maori-maankalender. We hadden een vaste kaupapa adviseur en we creëerden ook een nieuwe rol van pou manaaki om voor het welzijn van het hele team te zorgen. Of het nu was om bepaalde takutaku te doen of tijd te hebben voor whakawhanaungatanga, het was belangrijk voor mij om zorg te dragen voor de wairua van de crew en de film. Als een door kaupapa gedreven persoon die is gesmeed door tino rangatiratanga, wil ik manieren vinden om onze zelfbeschikking te ontwikkelen.”

Cannabiscultuur Duncan: “Ik was super gefocust op het krijgen van de juiste toon. Ik wilde dat Toke origineel was, maar ook echt en volledig herkenbaar. Ik wilde dat het team dat Toke maakte eerst contact had met Maoriwietrokers. Er zijn zoveel interessante nuances over de cannabiscultuur en de manieren waarop we wiet roken, de parafernalia, de rituelen, de opstelling in de schuur, dat het eigenlijk een hele reeks zal kosten om te onderzoeken. Maar ja, er zijn al zoveel vermoeide stereotypen gemaakt over Maori en ze blijven komen. Gewelddadige, beledigende bendefilms, het is overdreven.”

HighLife 77


FILMS / SERIES

STARTUP

Cryptomunt tussen betere wereld en witwassen Door: Rob Tuinstra

Er zijn twee series met de titel StartUp. Een Koreaanse serie vertelt over de hightechindustrie in het Aziatische land. Hier gaat het over de Amerikaanse serie, die zich in Miami afspeelt. Een van de hoofdrolspelers, Adam Brody, is ook een van de producers van deze vermakelijke misdaadserie, waarin het fenomeen cryptomunt een belangrijk aspect speelt. Nick Talman heeft het prima voor elkaar. Hij

Miami wordt verdeeld in de ‘haves & have-

seizoenen afgeschreven leek, maar sinds

heeft een mooie vriendin en het paar woont in

nots’. Sterk en o zo waar. Pluspunt is de rol van

Netflix zich er mee bemoeide is er nu zelfs

een prachtige villa. Izzy Morales heeft minder

cryptomunten in het geheel. Dit is natuurlijk

sprake van een vierde seizoen. Dat is wel een

geluk gehad. Zij is dan wel aan de beroemde

een relatief nieuw fenomeen en de makers

kwestie van uitzendrechten, omdat Netflix het

Stanford universiteit afgestudeerd, maar haar

van de serie hebben dat prima opgepakt. Wat

kocht van een failliete eigenaar. Speciale

project om een cryptomunt te introduceren

zijn de mogelijkheden? Wat zijn de risico’s?

aandacht overigens voor Martin Freeman, die

die vooral de armen kan ondersteunen wordt

Wat zijn de gevaren? Andere onderwerpen die

de rol van de corrupte FBI-agent fantastisch

behoorlijk tegengewerkt. En dan hebben we

aan de orde zijn in de maatschappij, zoals

speelt. Ook Ron Perlman, die in seizoen twee

Ronald Dacey, hij woont in Little Haïti als zoon

discriminatie of vooroordelen, krijgen de

zijn opwachting maakt, is een perfect op zijn

van arme immigranten en hij doet er alles aan

nodige aandacht. Aardig is dat de serie na drie

plaats in deze prima serie.

om een beter leven voor zijn familie te creëren. De beste manier om dat te doen lijkt via criminele weg, want er zijn weinig andere kansen voor hem. Dit trio komt op onverwacht wijze bij elkaar, waarna een soort powerhouse ontstaat. Maar ze hebben grote tegenstand. Niet alleen vanuit eigen kringen, maar vooral van Phil Rask, een corrupte FBI-agent die hun hele operatie in gevaar brengt.

Ruim budget StartUp is een van die prima geproduceerde series die uitblinkt in alles. Er is een ruim budget dus ziet de serie er gelikt uit. Een mooi shot wordt al verklapt in de trailer, waarbij

78 HighLife


Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Upstairs Beekstraat 109 6811 DZ Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

SMOKE ROOM AANWEZIG

Coffeeshop 't Bunkertje Laan v.d. Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn Tel.: 0031-55-5423234

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam


Movies

Books

, ONS HUIS

Louise Candlish Volt Het is een ware nachtmerrie. Fi komt thuis en ziet van enige afstand dat er een verhuiswagen in de straat staat. Als ze dichterbij komt is de schok groter, want het is haar huis waar verhuizers en nieuwe bewoners meubels en andere attributen naar binnen dragen. Maar zij heeft haar huis nooit verkocht! Het is immers het huis waar ze haar kinderen wil zien opgroeien. Wat is er aan de hand? Heeft haar man er iets mee te maken? Candlish maakt er een spannend verhaal van. Langzamerhand komen we beetje bij beetje achter de redenen

VERGEEF ME J.D. Barker Boekerij

voor deze bijzondere gebeurtenis. Het blijft

THE TOMORROW WAR

spannend tot het eind en de toevoegingen

Chris McKay

van internetcommentaar maken het alleen

Met: Chris Pratt, Yvonne Strahovski,

maar leuker. Perfect leesplezier op vakantie.

Betty Gilpin

Het laatste deel in de razend spannende

In Tenet was het gespring in de tijd

Sam Porter trilogie zit net als de vorige

niet te volgen, gelukkig is dat bij The

afleveringen Horen Zien Zwijgen en Het

Tomorrow War een stuk duidelijker. In de

Vijfde Meisje uiterst ingenieus in elkaar. In

toekomst is de aarde aangevallen door

de strijd tussen detective Sam Porter en zijn

afschrikwekkende ruimtewezens en de

antagonist Ansel Bishop wordt niet op een

mensheid dreigt die slag te verliezen.

moord meer of minder gekeken, en ze zijn

De enige mogelijkheid om die toekomst

bijna altijd luguber van aard. Barker heeft

te veranderen is om strijders naar het

de speurtocht naar en de beweegredenen

toekomstige slagveld te sturen. Leraar Dan

van de seriemoordenaar Bishop met

Forester is een van hen, kan hij de toekomst

vaardige pen geschreven, waarbij de lezer

van zijn dochter redden? The Tomorrow

voortdurend op het verkeerde been wordt

War is pretentieloos popcorn-vermaak. Er

gezet. Het is absoluut noodzakelijk om

is 200 miljoen dollar tegenaan gegooid dus

de trilogie in de juiste volgorde te lezen,

ziet het er allemaal gelikt uit. De indringers

maar dan ben je verzekerd van vele uren

doen denken aan het aloude Alien monster

leesplezier waarbij de spanning vakkundig

van H.R. Giger en het is fijn om een van

opgevoerd wordt. Een geweldige prestatie

onze favoriete acteurs, J. K Simmons, met

van J.D. Barker.

een vette grijze baard te zien.

80 HighLife


Music

HILLBILLY ELIGY Ron Howard

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

Met: Gabriel Basso, Amy Adams, Glenn Close J.D. Vance, een voormalige marinier uit een Appallachian ‘Red Neck’ country in

TROPICAL F**K STORM

de VS, studeert ondanks zijn armoedige afkomst aan de prestigieuze Yale universiteit rechten. In een beslissende carrière

Deep States

move krijgt hij een topbaan aangeboden,

Joyful Noise

maar zijn verleden haalt hem in. Hij

Tropical F**k Storm fokt, en goed

keert daarom noodgedwongen terug

ook. Op Deep State komen allerlei

naar zijn geboorteplaats waar hij wordt

samenzweringstheorieën voorbij. De

geconfronteerd met zijn familiegeschiedenis.

afgelopen jaren waren er waarschijnlijk nog

Kan hij zich ontworstelen aan zijn verleden?

nooit zoveel, dus materiaal genoeg. De

Het is een zware keuze. Howard is de meester

band rijgt ze allemaal aan het spit en bakt er

van de feelgood film en dat lukt hem ook

mooie verhalen van. Ze zijn niet bezig met

deze keer weer. Wel heel erg jammer dat

politiek, maar eerder met de schoonheid

de wietplantage van J.D.’s stiefvader zo

BERT & VIEF

(of lelijkheid) van een goede alternatieve

belachelijk wordt geportretteerd. Die tijd zou voorbij moeten zijn, zeker in de USA.

Bert & Vief’s Google Translate Hits

muziek, uiteenlopend van freaky hiphop,

Suburban

snoeiharde rock, dramatische pop, epische

Google Translate, het kan nog steeds tot onverwachte en grappige resultaten leiden, de perfecte vertalingen zullen nog wel even duren. Bert & Vief wachten dat magische

waarheid. En dat alles op fantastische

ballads, opruiende protestsongs en lekkere luisterliedjes. Wat een variatie en diepgang, wat een grote en indringende verhalen! Ongeloveloos, en je zou er bijna gestoord van worden. Net het echte leven.

moment niet af en coveren Nederlandse klassiekers van o.a. Luv’, Golden Earring, Normaal, Danny Vera en Henk Wijngaard met de door de machine in het Nederlands of Engels gemaakte vertalingen. Het duo bestaat uit rockers (die zelf geen instrument spelen) met een vleugje new wave erdoorheen, bijgestaan door muzikanten van Golden Earring, Indian Askin, Gruppo Sportivo, Lois Lane en Zodiac Mindwarp. En dat is precies wat je krijgt: lekkere nieuwerwetse rock met een grappig Google randje.

HighLife 81


Advertentie index A 69

ABC CBD

49

Amsterdam Seed Center

49 Apollyon 2

Azienda Agricola Colornese

B 60/61

Bunkertje ‘t

79

Bunkertje ‘t

C 84 Canna 60/61

Coffeeshop Club Media

60/61

Coffeeshop Cremers

1

Coffeeshop Magic

79

Coffeeshop Magic

60/61

Coffeeshop Magic

60/61

Coffeeshop Relax

60/61

Coffeeshop Solo

79

Coffeeshop Upstairs

D 9

Dutch Leaf

60/61 55

Dutch Passion Dutch Trimming Company

G 60/61

Gallery Colorado

60/61 Genesis 60/61

Greenhouse Secret Farmers

60/61

Growers Choice

69 Grow-Pro

H Hakuna Matata

41

K Kera Seeds

69

Kosbor 60/61

M Mary Jane

37

Mary Jane

60/61

Mascotte 83

P Papillon 41 Papillon 69 Papillon 79 Paradise Seeds

60/61

R Royal Queen Seeds

60/61

S Seed Stockers

60/61

Serieus Seeds

60/61

Sweet Seeds

15

T ‘t Keldertje

69

Tuincentrum Klimop

69

Z Zamnesia 60/61 Zero Zero

60/61

Zero Zero

49

HighLife colofon HighLife MAGAZINE, EEN UITGAVE VAN

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER

REDACTIE-ADRES

Discover Publisher BV Galvaniweg 11 5482 TN Schijndel Telefoon: 073-549 81 12 E-mail: info@HighLife.nl

André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Postbus 6024 1005 EA Amsterdam redactie@HighLife.nl

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82 HighLife

Advertenties: DaisyOp zoek naar CANNA? We zijn te koop bij de erkende CANNA dealer.

Check www.canna.nl voor alle locaties. Heb je een winkel en wil je graag CANNA verkopen, meld je dan aan op www.canna.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.