HighLife Magazine #1 - 2024

Page 1

#1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE Highlife verschijnt 6 keer per jaar Jaargang 33 - #1 | Februari / Maart 2024

GRATIS

D E N H A AG HIGHLIFE CUPWINNAAR

C O F F E E S H O P M AG I C

HighLife

®

HIGHLIFE CUPWINNAAR C O F F E E S H O P M AG I C

LEGALE CANNABIS IN NEW YORK: WANHOOP EN WIETBERG VAN 45000 KILO

HIGHLIFE CUP JURYVOORZITTER CLIFF CREMER NEEMT AFSCHEID

#

D E N H A AG

1

WIETEXPERIMENT: PRAKTIJK IS WEERBARSTIG



Wietexperiment Natuurlijk besteden we veel aandacht aan de start van het wietexperiment in dit nummer. 15-12-23 was immers een historische dag in de Nederlandse cannabisgeschiedenis. Op deze dag werd voor het eerst cannabis in een aantal coffeeshops verkocht die door kwekers is geteeld die daarvoor toestemming van de overheid hebben gekregen.

R

uim vijf jaar nadat het wetsvoorstel

onwerkbare 500 gram maximum en je hebt een

Experiment Gesloten Coffeeshopketen

recept voor ellende. Temeer omdat kort na 15 juni

in 2018 werd ingediend, gingen we

de zomervakantie begint en de verantwoordelijke

eindelijk de praktische fase van het experiment

ambtenaren dus niet op hun post zijn als de boel

in. Maar de praktijk is weerbarstig. De vraag wordt

in de soep loopt. De telers lobbyen hard in Den

zelfs al gesteld of we de volgende fase op 15 juni

Haag om de datum van 15 juni uit stellen en de

2024 wel halen. Want: Zijn de telers en de andere

500 gram te verhogen, liefst naar de weekvoor-

spelers daar wel klaar voor? André Beckers: ‘De

raad die geldt als het experiment in alle deelne-

start in Tilburg en Breda verloopt niet vlekkeloos.

mende gemeenten begint.’ En in deel 18 van onze

Het startschot werd gegeven terwijl er pas drie

serie ’t Experimentje lees je: ‘Collega’s zijn razend

lopers aan de startlijn waren verschenen. In een

en vragen zich vertwijfeld af of er opzet in het spel

normale wedstrijd is dat een valse start. Hier

is. “Jullie (lees: de overheid) willen gewoon niet

niet. De overige lopers protesteerden ook niet.

dat het experiment slaagt”, schreeuwde een van

Die waren niet eens aan de start verschenen.’

hen vertwijfeld, tijdens het online-overleg dat we

Derrick Bergman schrijft in zijn artikel ‘Hoe gaat

met de ambtenaren van de ministeries hadden.’

het met het wietexperiment?‘ dat er zorgen zijn

Kortom, het blijven spannende tijden. We blijven

over de aanvoer van voldoende cannabis: ‘Toch

jullie natuurlijk op de hoogte houden.

houdt de overheid vast aan de datum van 15 juni, waarop de volgende fase van het experiment

Verder: deel 2 van de East Coast cannabis tour,

moet beginnen. Dan komen er in één klap tachtig

het afscheid van Cliff Cremer als juryvoorzitter van

shops bij die moeten worden beleverd, terwijl

de HighLife Cup en nog veel meer!

er dan pas hooguit vijf telers kunnen leveren. Tel

Rob Tuinstra

daar de track & trace problemen bij en het vrijwel

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voorals tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

HighLife 3


16

INHOUD

26 FEBRUARI / MAART 2024

FEATURES 16

HOE GAAT HET MET HET WIETEXPERIMENT? ‘Straks valt in één keer de helft van je menu weg’

22 ’T EXPERIMENTJE DEEL 18

Praktijk wietexperiment blijkt weerbarstig

24 ANDRÉ BECKERS: ‘EEN VALSE START?’

Politieke en bestuurlijke verwachtingen bij wietexperiment waren niet realistisch

26 ‘DE ENIGE EERLIJKE CUP TER WERELD’

HighLife Cup juryvoorzitter Cliff Cremer stopt na 20 jaar

32 EAST COAST CANNABIS TOUR 2: NEW YORK`

Goede bedoelingen leiden tot wanhoop en wietberg van 45000 kilo

54 ‘SPANJE IS DE WIETSCHUUR VAN EUROPA’

European Drug Report 2023: Trends and Developments

4 HighLife


70

42 Vaste

RUBRIEKEN GROENE ZAKEN 47

MENDOCINO CHANEL KUSH

Medical Seeds

52 CANNABIS INDUSTRIE AWARDS De winnaars in beeld

75

ICE CREAM CAKE

Sweet Seeds

EN VERDER

42 PLANTKRACHT: HET HEILZAME PLANTENBOEK ‘Cannabis zou gelegaliseerd moeten worden’

56 FUZZY TEETH

‘Wat je wil moet je ook zeker doen!’

64 CRYSTAL WAGNER

Betoverende natuurbeelden

70 MOØDE

De modewereld door de lens van Anton Corbijn

EN NOG VEEL MEER...

3 VOORWOORD 6 NICOLE MAALSTÉ 7 FLASH 11 BRIEVENRUBRIEK 15 HIGH WEIRDNESS 38 HIGH, HEMP & CURE 40 PGMCG TOPPERS 46 CBD NEWS 48 WIL & RUUD OOMEN 50 HIGH GADGETS 62 VOC LOGBOEK 68 GAMES 74 HIGH COMICS 76 HEROES OF CANNABIS 80 TREASURES

HighLife 5


Column Nicole Maalsté

Kapers op de kust De cannabismarkt wordt steeds meer overgenomen door investeerders en risico-ondernemers. Dat zagen we natuurlijk al een tijdje gebeuren in Canada en de VS. Voor een ‘trendwatcher’ is het daarom geen verrassing dat dit nu ook in Nederland gebeurt. De gedoogstatus van coffeeshops leek in eerste instantie nog een afschrikkend effect te hebben. Je staat dan toch met één been in het illegale circuit. Het vraagt bovendien om een goed netwerk en de nodige ervaring om je als ondernemer staande te houden in de wereld van de ‘achterdeur’. Daar komt niet iedereen zomaar tussen. Maar met het wietexperiment in aantocht, zien durfkapitalisten inmiddels brood in het opkopen van Nederlandse coffeeshops. Dus gaan de panden waarin coffeeshops gevestigd zijn voor veel geld van de hand en worden er (vaak onderhandse) contracten afgesloten met de uitbaters. Veel coffeeshopexploitanten zijn op leeftijd en moe gestreden. Het zou natuurlijk een kroon op hun werk zijn als ze na al die jaren eindelijk legale cannabisproducten kunnen in- en verkopen en als een ‘normale’ ondernemer zouden worden behandeld. Maar voor sommigen begint de tijd te dringen. De onzekerheid van het wietexperiment en wat er daarna komt levert veel stress op. Niemand kijkt inmiddels meer vreemd op van bezoekers die zich bij coffeeshops of pandeigenaren melden met een grote zak geld. Coffeeshopuitbaters waarschuwen

kansenbeleid vallen. Juridisch is daar nog

Regelmatig gaat het om enkele partijen die

elkaar voor deze kapers op de kust. Met lede

geen finaal standpunt over ingenomen. En

tientallen personen bereid hebben gevonden

ogen zien ze hoe sommige collega’s

ook al zou dat zo zijn, dan is het creëren van

om zich namens hen aan te melden. Hele

zwichten. Het gaat dan niet eens zozeer om

een uitzondering wellicht wenselijk omdat het

kerstbomen worden er opgetuigd om te

het geld, maar vooral om de last die van hun

steeds opnieuw verdelen van coffeeshopver-

verdoezelen wie de uiteindelijke geldschieter

schouders wordt genomen. Diezelfde

gunningen onnodig veel risico’s oplevert voor

is en wie aan de touwtjes trekt.

mensen melden zich ook bij gemeenten met

de openbare orde en veiligheid. Maar bij veel

gelikte bedrijfsplannen voor een coffeeshop

ambtenaren blijkt de angst groot voor

Is dit een kwalijke ontwikkeling? Die vraag is

2.0 of een drive-thru. “Zo’n coffeeshop waar

juridische procedures waar dit soort kapitaal-

moeilijk te beantwoorden. Enerzijds is het zuur

mensen met elkaar een jointje kunnen roken

krachtige partijen mee dreigen. Dus worden

dat de oude garde die de coffeeshopsector

is toch niet meer van deze tijd”, houden ze de

gedoogverklaringen voor het uitbaten van

met bloed, zweet en tranen heeft opge-

ambtenaren voor.

een coffeeshop in steeds meer gemeenten

bouwd, wordt overruled door gehaaide

verloot of via toetsingscriteria verdeeld. Nu

alleseters. Anderzijds is het goed dat er nieuw

Uitzondering?

geldt dat in de meeste gemeenten alleen bij

bloed in de sector komt: ondernemers met

Ook zetten ze ambtenaren onder druk door te

het uitgeven van gedoogverklaringen voor

frisse, innovatieve ideeën kunnen de

wijzen naar de Europese ‘verplichting’ om

nieuwe coffeeshops. Maar er zijn ook gemeen-

coffeeshopsector een broodnodige, nieuw

vergunningen die schaars zijn om de zoveel

ten die plannen hebben om de bestaande

boost geven. Daarbij is het de kunst om ervoor

jaar opnieuw te verdelen. Vanwege de

gedoogverklaringen om de zoveel jaren

te waken dat de diversiteit blijft gewaarborgd

specifieke gedoogstatus is het nog maar de

opnieuw te verloten. De belangstelling is

en we straks niet alleen ketens overhouden die

vraag of coffeeshops onder het gelijke

groot. Honderden gegadigden melden zich.

zich op een massapubliek richten.

6 HighLife


lash HIJ IS ER WEER, DE NIEUWE HIGHLIFE GUIDE 2024! Hij is er weer, de nieuwe HIGHLIFE GUIDE 2024! Jullie oude vertrouwde HighLife naslagwerk met alle relevante cannabisbedrijven in heel Europa is weer helemaal up to date in deze nieuwste bijgewerkte editie. Met maar liefst 204 pagina’s deze keer. In dit internationale verzamelwerk vind je alle bedrijven uit de cannabis industrie onderverdeeld in de volgende landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië & Ierland, Italië, Oostenrijk, Polen, Spanje, Tsjechische Republiek, Zwitserland, Malta en overige landen. Haal deze onmisbare uitgave bij je dichtstbijzijnde shop of download de HIGHLIFE GUIDE op www.softsecrets.com.

OVERPRODUCTIE WIET IN CANADA: 611 TON CANNABIS VERNIETIGD

RQS ZET VLIEGENDE START IN DE VS DOOR Royaal Queen Seeds (RQS) is met een

Er komt geen eind aan de overproductie van legaal gekweekte

vliegende start in de

cannabis in Canada. Volgens cijfers van Health Canada is in 2022 611

VS begonnen. Na de

ton onverkochte cannabis vernietigd, een stijging van 45% ten

opening van een

opzichte van 2021, toen 425 ton gekweekte wiet werd vernietigd. In de

vestiging in het

eerste zes maanden van 2023 staat de overproductie alweer op 265

prestigieuze House

ton. Cannabis consultant Frank Miller zegt dat het om oude voorraden

of Cannabis in New

cannabis met een laag THC-gehalte gaat: ‘Er is geen vraag naar ‘oude’

York, heeft men nu

wiet met een laag THC-gehalte. Dus die voorraden worden massaal

een samenwerking

vernietigd. Cannabis consumenten gaan voor kwaliteit en kijken ook

met Tyson 2.0 van

goed naar de data waarop cannabis geoogst is. Die trend zal alleen

Mike Tyson aangekondigd. Beide CEO’s, Shai Ramsahai en uiteraard CEO

maar doorzetten.’ Wat ook niet meehelpt is dat een groeiend aantal

Mike Tyson himself, poseerden trots voor een horde fotografen op de

cannabis bedrijven failliet is gegaan. Sinds begin 2022 hebben 42

MJBizz cannabis conferentie in Las Vegas. Het van oorsprong Brabantse

bedrijven de deuren moeten sluiten. Veel van die voorraden zijn

bedrijf kreeg verder de prijs voor Beste Zadenbank van het Jaar bij the

natuurlijk ook

Emjays International Cannabis Awards. Shai Ransahai pakte ook een

vernietigd. Analytici

persoonlijke prijs, namelijk ‘the 40 under 40 Person of the Year’. Dit is een

verwachten dat de

lijst van het tijdschrift Cannabis Now waarop de meest invloedrijke

overproductie de

persoonlijkheden in de cannabisindustrie worden geëerd. Ramsahai:

komende jaren gaat

‘Wauw, en dit is alleen nog maar ons eerste jaar in de VS… Ik kan niet trotser

verminderen, omdat

zijn op wat ons team nu al gerealiseerd heeft. En Amerika, wees voorbe-

bedrijven beter

reid, want 2024 belooft een wild jaar te worden!’

zullen gaan inspelen op de vraag van consumenten.

HighLife 7


news UTRECHT ZET KOMST COFFEESHOP LAGE WEIDE DOOR Het heeft lang geduurd, maar het lijkt er steeds meer op dat er toch een nieuwe coffeeshop in Lage Weide in Utrecht komt. Zoals gebruikelijk kwamen ondernemers en bewoners in de buurt in opstand, maar de gemeente heeft inmiddels verdere stappen gezet en een vergunning voor vijf jaar gegeven. De zaak zal worden geopend aan de Elektronweg 38. Van de vier grote steden is Utrecht enorm karig bedeeld qua coffeeshops. Er is volgens de gemeente ruimte voor zeventien, maar er zijn slechts elf coffeeshops. De nieuwe coffeeshop moet aan veel regels voldoen. Zo zijn er aangepaste openingstijden, met de vreemde regel dat de zaak gesloten moet zijn tussen 16.00 en 18.00 uur. Er zijn voor de ondernemer nog slechts twee obstakels te overwinnen. Er moet nog een horecavergunning worden gegeven en de omwonenden kunnen nog bezwaar aantekenen. De nieuwe coffeeshop zal Blow worden genoemd en gezien de eerste schetsen wordt het een zaak met veel transparantie.

TILBURG WEIGERT ALSNOG VERGUNNING NIEUWE COFFEESHOP

CANNABIS COLLEGE SLUIT NA 25 JAAR DE DEUREN, WEL DIGITALE DOORSTART Het Cannabis College sluit na 25 jaar de deuren van de fysieke locatie in Amsterdam vanwege ‘veranderende financiële overwegingen’. In een persbericht zegt de organisatie: ‘Na een kwart eeuw als hoeksteen van onze gemeenschap te hebben gediend, kondigt het Amsterdam Cannabis College met spijt de sluiting aan van de geliefde fysieke locatie in het hart van de Amsterdamse Wallen. Door de jaren heen is onze locatie meer geweest dan alleen een gebouw; het is een ontmoetingsplaats geweest voor de internationale cannabis gemeenschap.’ Vanaf 1 januari zullen alle evenementen, cursussen en onderwijsprogramma’s uitsluitend plaatsvinden

Een onverwachte wending in de komst van een coffeeshop in

via de website www.cannabiscollege.com. Voorzitter Gio Dronkers:

Berkel-Enschot in de gemeente Tilburg. Alles leek in kannen en

“De beslissing om onze deuren te sluiten is niet lichtvaardig

kruiken, maar op het laatste moment heeft burgemeester Theo

genomen en we willen onze diepste dankbaarheid aan de gemeen-

Weterings een vergunning geweigerd. De komst van coffeeshop

schap uitspreken voor 25 jaar onwrikbare steun. Nu we aan dit

Dispensary Legal zorgde voor veel beroering in Berkel-Enschot. Toch

nieuwe hoofdstuk beginnen,

ging een meerderheid van de gemeenteraad akkoord. Daarmee leek

nodigen we de gemeenschap uit

het dossier afgerond. Maar niets van dat alles. Weterings toverde een

om samen met ons de herinne-

onaangename verrassing uit zijn hoge hoed en weigerde een

ringen en mijlpalen te vieren die

vergunning omdat de ondernemer tussentijds wijzigingen in de

onze fysieke locatie door de jaren

aanvraag had gedaan. De initiatiefnemer van Dispensary Legal

heen heeft meegemaakt. We

reageerde teleurgesteld. Een woordvoerder meent dat de burge-

blijven toegewijd aan het

meester onder de grote politieke en maatschappelijke druk is

bevorderen van een gevoel van

bezweken. De ondernemer gaat in beroep tegen de beslissing omdat

gemeenschap en verbonden-

er al aanzienlijke investeringen zijn gedaan. Wordt vervolgd.

heid, zij het in een andere setting.”

8 HighLife



lash DEN BOSCH WIL COFFEESHOPS NAAR BUITENWIJKEN VERPLAATSEN

Ambtenaren van de gemeente Den Bosch bezochten coffeeshop John & Co

BLOWENDE BUURMAN MAG ONDANKS KLACHTEN WIET BLIJVEN ROKEN

Een Amsterdammer had veel last van zijn blowende buurman en stapte naar de rechter. De ‘penetrante wietgeur’ uit de woning onder hem zou hem dagelijks storen en hij eiste een

Foto ter illustratie

Den Bosch wil twee coffeeshops

schadevergoeding van 4000

vanuit de binnenstad naar de

euro omdat de verhuurder ondanks klachten niets had gedaan.

buitenwijken verplaatsen. Het gaat

Volgens de rechter ging het om een complex oudere woningen,

om Meetpoint en Chip’n Dale die

waardoor het ‘in den rede lag’ dat er enige overlast zou zijn. Wel

beiden in de drukke Hinthamerstraat

oordeelde de rechter dat de verhuurder traag had gereageerd op de

zijn gevestigd. De verhuizing moet

klachten. Toen hij wel in actie kwam, rook hij zelf geen wietgeur. Toch

voor 1 december 2027 afgerond

geloofde de rechter de klager wel dat dit regelmatig geconstateerd

worden. Burgemeester Jack Mikkers

kon worden. De onderbuurman gaf ook toe dat hij blowde, maar na de

meldt in het Brabants Dagblad dat de

klachten zou hij zijn gedrag hebben aangepast en alleen nog maar

gemeente al in ‘in nauw contact is met beide coffeeshophouders. Onder

cannabis consumeren in de keuken. De rechter vonniste dat de

hen is bereidheid om serieus te zoeken naar een geschikte locatie’.

blowende buurman wiet mag blijven roken omdat hij er alles aan doet

Cannabis afhaalloketten of een drive-thru worden als optie bekeken. Dit

om de overlast te beperken: ‘Het is daarom relevant dat de onderbuur-

concept wint snel aan populariteit in ambtenarenland. De drive-thru

man rookt op de plek die, ook volgens eiser, de minst overlast gevende

coffeeshop John & Co in Hellevoetsluis werd al door ambtenaren van de

plek is, te weten de keuken.’ En: ‘Nu roken in de eigen woning nog steeds

gemeente Den Bosch bezocht. Advocaat André Beckers, die coffeeshop

in beginsel is toegestaan kan niet bij enige geuroverlast worden

Meetpoint vertegenwoordigd, vergeleek dit concept als volgt: ‘Zie het als

aangenomen dat sprake is van overlast.’ Nogmaals de rechter: ‘Ook zijn

een soort McDonalds. Daar komt bij dat een drive-thru voor veel minder

er aanwijzingen dat er andere buren zijn die wiet roken op hun balkon.

parkeerproblemen zorgt.’ Tijdens de uitreiking van de Cannabis Industrie

Verder zijn er coffeeshops in de directe omgeving.’ De eis tot 4000 euro

Awards 2023 in Eindhoven vielen zowel John & Co (Start up van het jaar)

schadevergoeding werd daarom afgewezen. Wel moet de huisbaas

als Meetpoint (Coffeeshop van het jaar) in de prijzen. Een mooie

voortaan klachten sneller serieus nemen. Die beloofde dat en daarmee

gelegenheid om ervaringen en tips uit te wisselen.

was de zaak (voorlopig) afgedaan.

MCPIR KRIJGT LICENTIE VOOR ONDERZOEK TEELT MEDIWIET Medical Cannabis Platform for Innovation and Research (MCPIR) heeft per 15 december 2023 een licentie ontvangen voor langdurig onderzoek naar de teelt van medicinale cannabis. MCPIR stelt zichzelf ten doel een blauwdruk te ontwikkelen voor de professionalisering van de teelt. In de eerste fase start men met phenotyping, ofwel de selectie van de juiste cannabisgenetica met kenmerken die kunnen leiden tot een betere opbrengst of bijvoorbeeld specifieke inhoudsstoffen. MCPIR zal telen onder verschillende klimaat- en lichtomstandigheden en kijkt naar plantweerbaarheid, chemisch profiel, plantstructuur, opbrengst en groeipatronen. Verder zal gekeken worden naar de optimale temperatuur/lichtverhouding (RTR ratio temperature radiation) in combinatie met de juiste bemesting, biostimulanten en klimaatinstellingen. In MCPIR wordt samengewerkt door de oprichters Delphy, Koppert, Mills Nutrients, Paradise Seeds, Philips horticulture LED solutions van Signify, Priva, en daarnaast Brightlabs, Can-Filters, Cannabis Drying, Cannavigia, DLVge, en Van Vliet Newwen.

10 HighLife


Ingezonden Brieven HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

Dubieus Dubai

Ik kan niet wachten!

In het laatste nummer las ik over Fredo, een Britse rapper die ik

Ik woon in het noorden van

verder niet ken, die gearresteerd was omdat hij in Dubai met wiet

het land en vind het eigenlijk

was betrapt. Ik vraag me dan af, weten die mensen niet dat ze

jammer dat nu alleen nog maar

daar heel streng zijn? Totaal hypocriet natuurlijk, want criminele

in het zuiden de gereguleerde

kopstukken die internationaal gezocht worden wordt vaak geen

experimentwiet te krijgen is.

strobreed in de weg gelegd. Altijd even checken mensen, voor je

Vanuit Groningen is het nu

ergens naar toe vliegt of een overstap hebt gepland.

Frans

eenmaal een flinke afstand naar Breda of Tilburg. Wat ik er over

Yep. In dit nummer schrijven we over Burna Boy, die een optreden

heb gelezen is dat de wiet niet

in Dubai om die reden weigerde, terwijl hij naar eigen zeggen daar

slecht is, en dat het qua prijs

5 miljoen dollar mee had kunnen verdienen.

ook meevalt. Zodra de wiet hier in Groningen beschikbaar is op 15 juni ben ik een van de eersten die wat soortjes gaat testen. Ik Mary

kan niet wachten!

In dit nummer veel info over het wietexperiment. Sommigen stellen zich al de vraag of 15 juni wel haalbaar is.

n, legaliseren u n, decriminalisere Gedogen, regulealisreere j reguleren. Zo zo n, dan krijg je van mi

t Mag ik van jou leg t door de bomen he kunnen gaan. Je zie en ett art kw tje po een mand s anders en bijna nie land doet weer iet bos niet meer. Elk e rig vo t Ik las in he nu wel of niet mag. begrijpt meer wat ast verhaal, waar ze Co st ington in het Ea en. Ik nummer over Wash rland blijken te hebb els dan hier in Nede reg re de sur ab g llar no tijdschrift voor 75 do t cadeau als je een Dean bedoel, je krijgt wie dit op! koopt? Waar slaat at dat nlandse media besta erdaad. In de buite ind m alo ing arr rw , en Ve nnabis in Nederland genaamde legale ca al 45 jaar over de zo t het wietexperimen e’ met ‘gereguleerd wiet maakt het er . niet eenvoudiger op

EXPO-MARKET-FOODS DRINKS-MUSIC-ART SATURDAY 20/04/2024 KASTEEL BOSSUIT DOORNIKSESTEENWEG 581, 8583 AVELGEM

DOORS 11H-21H/FREE PARKING/ENTRANCE €7

INSTAGRAM

TICKETS

HighLife 11


news REGGAE-LEGENDE EEK-A-MOUSE KOMT NAAR NEDERLAND De Jamaicaanse reggae-legende Eek-A-Mouse zit al bijna vijftig jaar in het vak, maar is still going strong. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig brak hij internationaal door dankzij zijn unieke singjay-stijl, waarbij hij rappen, dj’en en zingen vermengde. Nummers uit die tijd als Ganja Smuggling, Wa-Do-Dem en Rude Boy Jamaican zijn inmiddels allemaal klassiekers. Dankzij zijn vocale acrobatiek is Eek-A-Mouse ook populair bij collega-artiesten; zo werkte hij de laatste decennia samen met nu-metalband P.O.D., rapper Ditch en Damian ‘Jr. Gong’ Marley. Wil je deze levende legende live zien, in maart is hij onder meer in Tilburg, Haarlem en Utrecht te zien. We plaatsen het Ganja Smuggling refrein hier nog even om het goed mee te kunnen zingen: ‘Dang dang, Didi bong gong, Gidi bong gong, Gidi men, Bena bena bohoi, Spen dem dem, Gena men.’ Veel plezier!

VLAAMSE VLOEITJESJACHT

WET DAMOCLES BLIJFT VOOR OPHEF ZORGEN De Wet Damocles blijft voor ophef zorgen. Burgemeesters hebben het recht om woningen waar in drugs wordt gehandeld te sluiten, maar burgervaders die een strenge aanpak van ‘ondermijning en criminaliteit’ voorstaan gaan vaak veel verder dan de wet bedoeld heeft. Uit een recent onderzoek van Omroep Brabant en NOS bleek dat in 100 van 350 recente huissluitingen dit onterecht is geweest. Michel Vols, hoogleraar openbare-orderecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, zegt over de strenge burgemeesters. ‘Je ziet dat ze niet helemaal begrijpen aan welke eisen ze moeten voldoen. Gezinnen zijn daar echt de dupe van en komen door fouten van de overheid op straat te staan.’ Eerder schreven we in Highlife al over huurders die zelfs niet eens meer terug in hun woning mochten komen nadat ze een enkele wietplant in de tuin hadden staan. D66-Kamerlid Sneller stelde voor de zoveelste maal Kamervragen over dit onderwerp,

Foto: Politie Brasschaat Vlaanderen is weer een stukje veiliger nadat de politie in Brasschaat een succesvolle actie ondernam tussen gevaarlijke lange vloeitjes. In een persbericht melden de lokale autoriteiten: ‘Het multidisciplinaire team bestond bij deze controle uit de Lokale Politie, sociale inspectiediensten (RSVZ, RVA), controleurs van de FOD Economie, FOD volksgezondheid, FAVV, Douane en ARIEC Antwerpen. Er werd simultaan een actie georganiseerd in PZ Brasschaat en PZ Noorderkempen (gemeentes Rijkevorsel en Hoogstraten).’ Wat was de buit van deze risicovolle operatie van al deze organisaties? De politie meldt: ‘Bij de controle van een dagbladhandel nam de lokale politie van Brasschaat producten in beslag die gebruikt worden bij de verkoop en het gebruik van drugs nl. 29 glazen rookpijpjes, 3 precisieweegschaaltjes (met bijgeleverde batterijen), 33 crunchers of grinders, 22 aanstekers met allerlei cannabisafbeeldingen, 400 gripzakjes, 747 verschillende pakjes lange blaadjes.’ En zo was de criminaliteit in Vlaanderen weer een fikse slag toegebracht.

12 HighLife

maar vooralsnog geeft justitie geen krimp en blijven de mensonterende huisuitzettingen doorgaan.



lash GREEN HOUSE BREIDT CANNABIS IMPERIUM UIT NAAR THAILAND

Green House in Bangkok (Foto: GHSC)

HAAGSE POLITIE REKENT ZICHZELF RIJK NA VONDST CALI-WIET De politie in Den Haag rekende

In de Nederlandse

zichzelf rijk na de

media was terecht

vondst van een

veel aandacht voor

hoeveelheid Cali-

het wietexperi-

wiet in hun stad.

ment, maar er ge-

De politie meldde

beurt natuurlijk nog

in een persbericht

veel meer. Zo lezen

namelijk: ‘In een woning aan de Wilgstraat troffen agenten

we in Het Parool

dinsdagavond 16 januari na een melding een bijzondere hoeveelheid

over de toene-

hennep aan: afkomstig uit Californië en met een straatwaarde

mende activiteiten

van ruim 400.000 euro.’ De politie meldde verder over deze

van Green House in Thailand: ‘In Nederland hebben we het stigma

‘bijzondere hennepvondst’ (foto: Politie Den Haag) het volgende:

dat je in de hasjhandel een halve crimineel bent. Daar ben je onder-

‘De henneptoppen (in totaal 12,5 kilo) zaten gebundeld in een

nemer.’ Joachim Helms en Arjan Roskam van Green House vertellen

geseald pakket dat bezorgd was op het adres aan de Wilgenstraat.

dat ze inmiddels al twee dispensaries in Bangkok hebben geopend.

De henneptoppen zijn in beslag genomen en inmiddels vernietigd.’

Een derde vestiging in Chinatown wordt nu verbouwd. Helms: ‘Er is in

We pakten na dit bericht toch even onze rekenmachine erbij, want

Bangkok plek voor nog wel drie, vier vestigingen. En we gaan naar de

het bedrag dat genoemd werd vonden we toch wel erg fors. Ruim

toeristenplaatsen, volgend jaar als eerste vakantie-eiland Koh Samui.’

vier ton voor 12.5 kilo henneptoppen! Omgerekend komt dat dus

Beiden geven graag toe dat het een verademing is om in Thailand te

neer op 32 euro per gram. Nu weten wij niet bij welke coffeeshop de

werken. In Amsterdam hebben ze te maken met heel veel regels en

opsteller van dit bericht zijn wiet haalt, maar als je 32 euro per gram

een burgemeester die tegen toerisme strijdt, in Bangkok gaat het er

betaalt word je toch zwaar opgelicht. Want geen enkele blower gaat

anders aan toe: ‘Iedereen wil ons daar ontmoeten: politici, leden van

natuurlijk 32 euro per gram betalen. De redenering van de Haagse

het koninklijk huis. We geven daar colleges aan de landbouwuniver-

politie (‘Deze hennep uit Californië kenmerkt zich door een hogere

siteit. De minister van Volksgezondheid opende laatst een cannabis-

THC-waarde en een zoetere smaak. Dat maakt dat de hennep een

beurs. Dat maakt het heel fijn om in Thailand te werken. En het is ook

hogere prijs heeft.’) gaat dus zeker voor deze prijs niet op. Overigens

geen straf om daar te zitten. Het klimaat is goed voor de kweek, de

eindigt het persbericht gelukkig met de volgende mededeling, waar

regels vriendelijk voor de verkoop, we hebben een goede partner, de

we wel weer blij van worden: ‘De recherche onderzoekt de zaak, er

infrastructuur is uitstekend. Er zijn heel veel mogelijkheden die we in

zijn nog geen verdachten aangehouden.’ Wat ons betreft zou de

Amsterdam niet hebben.’

politie de stash van een coffeeshop gewoon met rust moeten laten.

POT BY NOIDS De enige machine die je nodig hebt om thuis met ongeëvenaard gemak FECO, RSO, vape juice, olie, boter, rosin, wax en full spectrum edibles te maken. Activeer, infuseer en extraheer met automatische programma’s en slimme sensoren. Altijd foutloos resultaat en alles is vaatwasserbestendig. No pain, no pain. www.noidsamsterdam.com

14 HighLife


HIGH weirdness Neem vaker een bloemetje mee Hangt er bij jou thuis een geur van rottend vlees? Grote kans dat je liefde je dan op Valentijnsdag verrast heeft met een boeket van de zogenaamde reuzenaronskelk. Bijnamen van deze plant die inheems is op Sumatra: lijkenbloem of penisplant. Deze plant bloeit maar eens in de tien jaar, maar wanneer dat gebeurt verspreidt de bloem de geur van rottend vlees om aaskevers en vliegen te lokken. Deze kleine vliegende aaseters zorgen er vervolgens voor dat je stinkende Valentijnskado bestuift wordt, zodat de hele cyclus weer opnieuw kan beginnen. Fans komen altijd in groten getale op de lijkenbloem af. De botanische tuin in Adelaide (Australië), waar de reuzenaronskelk in december in bloei stond, meldt dat er de vorige keer 10.000 liefhebbers op af kwamen. Het is weer eens wat anders dan een bos rode rozen.

The Dude’s iconische ochtendjas levert 169.000 dollar op De iconische ochtendjas van The Dude uit de film The Big Lebowski heeft op een veiling 169.000 dollar opgebracht. Of er 25 jaar na dato nog een spoortje wietgeur aan de badjes kleeft valt te betwijfelen, desondanks zal de nieuwe eigenaar in zijn nopjes zijn met dit relikwie dat ooit gedragen werd door Jeff Bridges alias Jeffrey Lebowski. Het veilinghuis Julien’s Auctians verkocht nog eens ruim 250 andere attributen uit de film. De zonnebril van onze favoriete blowende Dude bracht bijna 90.000 dollar op en gesigneerde bowlingkegels gingen weg voor bedragen tussen de 3575 en 9100 dollar. Een deel van de opbrengst ging naar de Amerikaanse No Kid Hungry campagne.

Is dit een zilveren bord spaghetti of Kim Kardashian’s brein? Is dit een zilveren bord spaghetti of is het Kim Kardashian’s brein? Jullie weten, tegenwoordig is alles mogelijk en in ons achterhoofd (of ons eigen brein) speelt ook nog een scène uit de film Hannibal. En we schreven al eerder over met goud bedekte hamburgers, dus waarom zou je geen bordje met zilveren spaghetti kunnen nuttigen? Toch gaat het hier wel degelijk om de hersenen van de befaamde Kardashian, die haar helpen bij het bedenken van lumineuze producten, zoals een beha met voorgevormde tepels. Eerder dit jaar had Kim haar hele lichaam laten scannen bij een bedrijf om zo mogelijke gezondheidsproblemen snel op het spoor te komen. Ze raadde haar fans aan om iets soortgelijks te doen, maar niet iedereen bleek bereid daarvoor 2500 dollar neer te leggen. Desondanks was het bedrijf dat Kardashian had gescand dankbaar voor alle publiciteit (en extra klanten), dus kreeg ze haar zilveren brein op een zilveren schaaltje uitgereikt. Het is weer eens wat anders dan een gouden wc-pot voor celebrities die te veel geld hebben, waarover we (ook al eens) eerder schreven.

HighLife 15


Rick Brand (De Baron) toont de eerste doos gereguleerde wiet aan de pers op 15 december

16 HighLife


Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media

Hoe gaat het met het wietexperiment? ‘Straks valt in één keer de helft van je menu weg’ Nederland was even wereldnieuws toen op 15 december 2023 de eerste gereguleerd geteelde wiet over de toonbank ging in Breda en Tilburg. De aanloopfase van het wietexperiment loopt nu een paar weken. En er gaat veel mis. ‘Wij hebben altijd gezegd: dit komt te vroeg. Maar er was sterke politieke druk om met een vaste datum te komen.’ Het is een publiek geheim dat de aanloopfase van het experiment - alleen in Breda en Tilburg en met slechts drie telers - er mede is gekomen door een succesvolle lobby van Fyta. Dit in Waalwijk gevestigde bedrijf heeft een ruime voorsprong op de negen andere telers, omdat het al langer medicinale wiet kweekt. Directeur Fred van de Wiel schrijft eind 2022 aan de ministers van VWS en justitie en veiligheid dat elke maand uitstel van het experiment Fyta een half miljoen euro kost. Hij pleit er in de brief, en kort daarna bij Nieuwsuur, voor om in april 2023 “een experiment binnen het wietexperi-

HighLife 17


is dus zeker niet tégen het experiment of tegen regulering. Maar het moet wel goed gebeuren. ‘Wij hebben altijd gezegd: dit komt te vroeg. Maar er was sterke politieke druk om met een vaste datum te komen. De telers zijn onduidelijk geweest naar de overheid en hebben door laten schemeren dat ze eerder klaar zouden zijn. De overheid is te naïef geweest om dat te controleren en bij de telers te checken hoeveel kilo’s ze klaar hadden liggen.’

Lage prijzen Vereniging De Achterdeur heeft gevraagd om pas te starten als tenminste vijf van de tien telers klaar zouden zijn, maar daar is niet naar geluisterd. Coffeeshop Toermalijn begon op 10 januari met de verkoop van de

Lemon Zkitlle (Canadelaar)

experiment-wiet; zes soorten van Aardachtig. ‘We kozen er bewust voor om met één

ment” te starten in Breda en Tilburg. De

Aardachtig. De laatste redt het op het

teler te beginnen’, licht Vugs toe. ‘We wilden

Bredase burgemeester Paul Depla schaart

nippertje en heeft op 15 december maar

het niet moeilijker maken dan het al werd

zich achter die oproep en zegt bij het

een paar kilo cannabis klaar voor de

door direct producten van drie telers aan te

jubileumsymposium van coffeeshopbond

verkoop. Dat Aardachtig toch veruit de

bieden. Aardachtig kweekt honderd

PCN op 4 november 2022 dat de boel echt

meeste publiciteit pakt is een compliment

procent biologisch, dat vinden we belang-

versneld moet worden. Bijvoorbeeld door

aan oprichter Bart Vollenberg waard. De

rijk. We kennen Bart Vollenberg al heel lang

in Breda en Tilburg alvast wiet van Fyta te

eerste doos gereguleerde cannabis die

en weten hoe serieus hij bezig is. We

gaan verkopen in de coffeeshops, naast het

VWS-minister Ernst Kuipers op 15 decem-

hebben de kwekerij ook bezocht.’ De

gewone aanbod. ‘Verre van ideaal, maar

ber voor het oog van de wereldpers opent

prijzen die Toermalijn rekent voor de

beter dan niks’, aldus Depla. De lobby

en scant, is van Aardachtig. Alle acht

gereguleerde wiet zijn opvallend laag,

slaagt: op 15 september 2023 maakt het

coffeeshops in Breda zetten de experiment

kabinet bekend dat er op 15 december een

wiet meteen op het menu, maar in Tilburg

aanloopfase van het experiment zal

kiezen vijf van de elf shops er voor om de

starten. In Breda en Tilburg en naar

kat even uit de boom te kijken.

verwachting met twee telers, die dan klaar zouden moeten zijn om te leveren. Het wor-

‘Dit komt te vroeg’

den er uiteindelijk drie: Fyta, Canadelaar en

De Tilburgse shops hebben zich, anders dan hun Bredase collega’s, altijd uitgesproken tégen een aanloopfase in twee steden,

Het kernprobleem bij het wietexperiment is het wantrouwen van de overheid

met maar één of twee telers. ‘Wij hadden drie zorgen’, zegt Willem Vugs van coffee-

tussen €6 en €9,50 per gram. Vugs:

shop Toermalijn als ik hem een dikke

‘Sommige mensen noemen dat stunten, er

maand na 15 december spreek in het

sprak zelfs iemand van een prijzenoorlog.

kantoortje boven de shop. ‘Dat de wiet te

Maar wij hebben altijd al kleine winstmar-

snel op zou zijn, dat de kwaliteit niet goed

ges gehad. We zijn ooit begonnen als

zou zijn en dat het track & trace systeem

stichting en willen mensen nog steeds een

problemen zou geven. Twee van de drie zijn

faire prijs bieden.’ Veel kosten vervallen bij

uitgekomen.’ De kwaliteit is over het

de gereguleerde cannabis; vervoer,

algemeen best goed, maar de aanlevering

verpakken, joints maken en stashen. ‘Dat

en het door de overheid ontwikkelde track

hoeft niet meer, dus de marge hoeft niet

& trace systeem zijn een drama. ‘Het

over de kop. Ik vind het fair om dat prijs-

systeem geeft weinig inzicht in wat je doet’,

voordeel aan de consument door te

legt Vugs uit. ‘Als er iets mis gaat, weet je

berekenen. Wil je het experiment kans van

niet of en wie iets fout heeft gedaan. En je

slagen geven, dan moet je de producten

kunt fouten niet herstellen.’ Als medeop-

voor een gunstige prijs aanbieden.’

richter van De Achterdeur, de vereniging

Ice Cream Cake (Fyta)

18 HighLife

van Tilburgse coffeeshops, strijdt Vugs al

Concurrentieslag tussen shops

sinds de jaren negentig voor regulering. Hij

Door het experiment zijn er mechanismes


ontstaan, waar de shops vroeger niet mee te maken hadden. Vugs: ‘Wij hebben altijd gewaarschuwd: als je te weinig telers hebt, krijg je een concurrentieslag tussen shops. Eerder was het een open markt, nu zijn we allemaal op dezelfde kilo’s wiet aangewezen. Wie krijgt die? Je vist in dezelfde vijver.’ Nog een probleem: het voorraadmaximum van 500 gram gereguleerde cannabis per shop. Als je wiet van drie telers wil aanbieden, moet dat dus nog door drie. Het blijkt voor telers én shops een drama en het is de belangrijkste reden dat de gereguleerde wiet overal zo snel uitverkocht raakt. Rick Brand van De Baron vertelde BredaVandaag.nl dat hij elf tot veertien bestellingen per dag doet om zijn voorraad op peil te houden. Mijn poging om bij Toermalijn wat Wedding Cake van Canadelaar - voor €6 per gram - te scoren mislukt; het laatste zakje gaat voor mijn

Cookies n Cream (Aardachtig)

neus weg. Aardachtig is half januari totaal

De telers lobbyen hard in Den Haag om de

steeds startend en zoekend. Het idee dat

uitverkocht, bij Fyta is alles op of gereser-

datum van 15 juni uit stellen en de 500 gram

je dan al een compleet overlappend

veerd. Canadelaar heeft nog wel wat

te verhogen, liefst naar de weekvoorraad

aanbod hebt is een illusie.’

voorraad, maar hun kaswiet kan niet

die geldt als het experiment in alle

iedereen bekoren. En het duurt nog wel

deelnemende gemeenten begint.

even voordat de volgende oogst klaar is;

Hasj Zeker bij de hasj zal het nog wel even duren

nieuw gewas kan pas in het voorjaar de kas

De coffeeshops hopen ook dat de 500

voordat het gereguleerde aanbod het

in. De andere zeven telers zijn nog niet of

gram omhoog gaat, zodat ze minder

illegale aanbod helemaal overlapt, denkt

nog lang niet klaar om te leveren.

klanten die gereguleerde cannabis willen

Vugs. ‘Je zou buitenlandse hasj langer

kopen teleur hoeven te stellen. De

kunnen gedogen of legaal importeren.

Uitstel volgende fase op 15 juni?

interesse is er zeker, merkt Vugs al na een

Met Afghanistan is dat lastig, het is daar

Toch houdt de overheid vast aan de datum

week. Nog belangrijker voor de shops is

ook niet legaal, maar in Marokko is veel

van 15 juni, waarop de volgende fase van

dat ze langer dan de geplande zes

veranderd de afgelopen jaren. Medicinale

het experiment moet beginnen. Dan

maanden hun gewone aanbod mogen

cannabis en industriële hennep zijn er

komen er in één klap tachtig shops bij die

blijven verkopen naast de gereguleerde

legaal. Als zij het medicinaal willen

moeten worden beleverd, terwijl er dan pas

wiet. ‘Op 15 juni is de situatie echt niet veel

noemen; perfect. Dat doet het product

hooguit vijf telers kunnen leveren. Tel daar

anders dan nu’, zegt Vugs, ‘de andere telers

meer recht dan hoe wij het noemen: soft

de track & trace problemen bij en het vrijwel

zullen nog niet operationeel zijn en

drugs.’ Het kernprobleem bij het wietexpe-

onwerkbare 500 gram maximum en je hebt

genoeg oogst hebben. De overheid moet

riment is het wantrouwen van de overheid,

een recept voor ellende. Temeer omdat

niet star vasthouden aan termijnen en

concludeert Vugs. ‘Het systeem is

kort na 15 juni de zomervakantie begint en

data, maar pragmatisch zijn. Want straks

opgetuigd uit wantrouwen. Ze willen alles

de verantwoordelijke ambtenaren dus niet

valt in één keer de helft van je menu weg.

controleren en beheersen. Dat is een

op hun post zijn als de boel in de soep loopt.

Eind 2024 is het gros van de telers nog

totaal verkeerd uitgangspunt.’

Forse kritiek op bijsluiter experiment wiet Onderdeel van het wietexperiment is een verplichte bijsluiter, een dubbelzijdig bedrukte A4, met het logo van de Rijksoverheid. Veteraan drugsexpert August de Loor heeft forse kritiek op het ding en is in gesprek met het ministerie van VWS over een alternatief. Hij vindt de bijsluiter exemplarisch voor de veel te grote overheidsinvloed op het experiment. De overheid bleef altijd ‘op gepaste afstand van het product cannabis’ maar ‘trekt nu met de bijsluiter die bemoeienis opeens volledig naar zich toe en uit daar bovenop ook nog allerlei meningen en opvattingen over cannabis, wat vraagtekens oproept over het tot nu toe gevoerde softdrugsbeleid’. De Loor’s alternatief bestaat uit twee onderdelen. Een nieuwe landelijke voorlichtingsflyer voor álle coffeeshops en voor de experiment shops voorlichting via een QR-code op de gereguleerde producten mét de mogelijkheid om feedback te geven. De voorlichting moet zich beperken tot een korte uitleg over het experiment, informatie over het specifieke product en tips voor verstandig gebruik.

HighLife 19


Oproep slachtoffers speekseltest: Deel je ervaringen De VOC-werkgroep Cannabis & Verkeer doet een oproep aan slachtoffers van de speekseltest om hun ervaringen te delen: ‘Voor gebruik in onze komende videoserie over THC en Verkeer ontvangen wij graag jouw bijdrage. Maak een korte video van jezelf en geef aan wat jou is gebeurd, waar dit je is gebeurd en welke impact dit achteraf op je had.’ De oproep vervolgt: ‘Houd de video kort en

politie gebruikt de speekseltest ‘als er

limiet. Hiervoor word je dus altijd vervolgd.

stuur deze (desnoods via WeTransfer) naar

aanwijzingen zijn dat een automobilist drugs

Cannabis blijft tot 14 uur na gebruik aantoon-

dossierthc@gmail.com. Bedankt voor jouw

heeft gebruikt’. Hieronder vallen bijzonder

baar met de speekseltest. Ook als je niet meer

hulp!’ Het initiatief wil hiermee hun Dossier

rijgedrag, verwijde pupillen en ‘wegrijden na

onder invloed bent, kun je dus positief scoren

THC verder uitbreiden.

het bezoek aan een coffeeshop’. Agenten

bij een controle en bestaat de mogelijkheid

kunnen je verplichten mee te werken aan het

dat ook een bloedtest positief is.

Cannabis en rijden? Speel op zeker!

afnemen van speeksel. Als de speekseltest

De website Cannabis en Verkeer wordt

positief is, volgt een bloedonderzoek; de

volledig vernieuwd. Doel van de site is het

uitslag hiervan geldt als enig wettig bewijs-

verschaffen van informatie over de aange-

middel. De politie kan verdachten melden bij

scherpte regelgeving over verkeersdeelname

het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbe-

onder invloed van cannabis en de gevolgen

wijzen) die onderzoek kan doen naar je

van deze regelgeving voor cannabisconsu-

‘afhankelijkheid van drugsgebruik’. De kosten

menten. De werkgroep lanceerde eerder de

lopen in de honderden euro’s. Voor cannabis

campagne ‘Cannabis en rijden? Speel op

geldt een limiet van 3,0 microgram THC per

zeker!’, die werd ondersteund door een groot

liter bloed. Voor gebruik van een combinatie

aantal organisaties en coffeeshopbonden. De

van drugs, of drugs en alcohol, geldt een nul

www.cannabisenverkeer.nl

Hester Kooistra overleden: stille, zachte kracht in cannabisland Op 24 november 2023 is Hester Kooistra, een stille, zachte kracht in cannabisland, overleden. Hester Kooistra was op de achtergrond actief voor verschillende organisaties, waaronder het VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod).. VOC-voorzitter Derrick Bergman schreef het

THC-maximum er nooit gekomen. Achter de

volgende: ‘Hester bedacht de wet Camulet,

schermen (haar natuurlijke habitat) speelde

gebaseerd op een artikel in de Opiumwet

Hester een belangrijke rol bij de CannaStem-

(artikel 3b, lid 2) dat wetenschappelijke

bus tour in 2021. Met een bijna obsessieve

voorlichting toestaat over de samenstelling

volharding en grondigheid hield ze de politiek

van cannabis. Ze was er van overtuigd dat dit

bij; geen commissieoverleg of Kamervraag

artikel de sleutel was om gereguleerde

ontging haar. Ze deelde al die informatie

cannabisteelt mogelijk te maken. In haar

vrijelijk en deed bijna al haar werk rond

Twitter bio wist ze het concept in acht

cannabis en cannabisbeleid vrijwillig, gratis.

woorden samen te vatten: “Cannabisbijsluiter

Als chronisch zieke, alleenstaande moeder

waarbij gecontroleerde teelt onder ontheffing

van een prachtige dochter leefde ze van een

nodig is”. Meestal had ze meer woorden nodig.

appel en een ei. Dat maakt haar inzet en

Hester wist hoe belangrijk details zijn, hoe

toewijding des te bewonderenswaardiger.

belangrijk nuance is. Altijd behield ze haar

Hesters gezondheid was al jaren fragiel, ze had

onafhankelijke positie. Tien jaar geleden

elke week nierdialyse en kampte met een

voerde ze een succesvolle WOB-procedu-

lekkende hartklep. Ze zou later in 2023 jaar naar

re om de adviezen aan toenmalig minister

Ierland gaan voor een nieuwe behandeling,

Opstelten over een maximum THC-percenta-

maar dat heeft ze niet gehaald. Ze zal zeer

ge op te vragen. Mede door haar inzet is zo’n

gemist worden.’

20 HighLife


VISIT OUR SHOPS!

SMARTSHOP AMSTERDAM

Kerkstraat 119, 1017 GE Amsterdam

SMARTSHOP NIJMEGEN Bisschop Hamerstraat 2, 6511 NB Nijmegen

POT by NOIDS

canna cooker

SMARTSHOP ROTTERDAM

Hartmansstraat 26, 3012 VA Rotterdam

SMARTSHOP EINDHOVEN

Willemstraat 29, 5611 HB Eindhoven

SMARTSHOP DEN BOSCH

Hinthamerstraat 81, 5211 MG 's-Hertogenbosch

“De enige machine die je

nodig hebt om thuis met ongeëvenaard gemak FECO, RSO, olie, boter, rosin, wax en full spectrum edibles te maken.”

Activeer

Verse en droge cannabis, hasj, kief, wax, rosin, shatter

infuseer

Boter, olie, kokosolie, vape juice, glycerine, honing, melk

Extraheer

SCAN

www.houseofsmart.nl

NoidsAmsterdam.com

FECO, RSO, tinctuur, wax


e tj

C 't E

xp

p

eesho f f o

eri m en

Deel 18

Coffeeshop ‘t Experimentje PRAKTIJK WIETEXPERIMENT BLIJKT WEERBARSTIG

Op 15 december 2023 is de aanloopfase van het experiment Gesloten Coffeeshopketen van start gegaan. De redactie van Highlife volgt de ontwikkelingen rondom het experiment op de voet en doet hiervan verslag in de serie ’t Experimentje. De eigenaar en het personeel van ’t Experimentje bereiden zich al een hele tijd voor op het wietexperiment. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Van achterdeurwiet naar experimentwiet, en nog veel meer. Voor de goede orde; dit is een fictieve coffeeshop. Maar de problemen waartegen de eigenaar en zijn team oplopen zijn reëel.

De kwaliteit en de prijzen vielen goed mee

Aardachtig bevielen over het algemeen

geleden begonnen we met deze serie en nu is het experiment dan eindelijk gestart.

Laat ik beginnen met het goede nieuws: de

‘curen’ van de producten. Kortgezegd komt

Weliswaar in een zwaar uitgeklede vorm,

kwaliteit en de prijzen vielen goed mee. De

het er op neer dat niet alle producten goed

maar toch. Er is een begin. Mijn collega’s in

telers en enkele enthousiaste collega’s

gedroogd waren. Dat brengt me meteen bij

Breda en Tilburg mochten half december de

waren vastberaden om het experiment een

het minder goede nieuws. Zoals ik de vorige

spits afbijten. Ze konden inkopen doen bij

vliegende start te geven. Dus werden er

keer al aangaf werden de telers enigszins

drie legale telers, Fyta (Waalwijk), CanAde-

‘early bird’ prijzen gehanteerd. Een van mijn

overvallen door de ministers met de

laar (Voorne aan Zee) en Aardachtig

collega’s bood zelfs een proefpakketje met

startdatum van de aanloopfase in Breda en

(Almere). Sommige collega’s hadden

vijf legale soorten aan voor een zeer

Tilburg. Fyta had eerder wel voorraden

enthousiast bij alle drie de telers inkopen

schappelijke prijs, zodat geïnteresseerde

liggen, maar die waren inmiddels niet meer

gedaan, anderen keken de kat uit de boom.

klanten de nieuwe soorten konden

geschikt voor de verkoop in coffeeshops. En

Dat laatste gold met name voor het

uitproberen. De reacties van klanten waren

CanAdelaar en Aardachtig haalden de

merendeel van de shops uit Tilburg.

positief. Zeker de producten van Fyta en

datum van 15 december maar net. Bottom-

Ik heb het nog even opgezocht. Drie jaar

22 HighLife

goed. Verbeterpuntjes gingen over het


line hadden alle drie de telers onvoldoende

door mijn collega’s zijn gemeld maar die nog

geweigerd, het systeem niet goed gebruiken.

tijd om de producten goed te laten drogen.

steeds niet zijn opgelost. Dat zou op zich niet

Achteraf (enkele weken later) wordt dan weer

Veel consumenten hebben daar geen oog

zo erg zijn als de helpdesk waar je dit kunt

schoorvoetend toegegeven dat het een

voor, maar de echte cannabisliefhebbers

melden goed bereikbaar zou zijn en de

systeemfout was, maar dan heb je dus alweer

hebben dat meteen door. Vandaar de

foutmeldingen ook serieus neemt. Dat blijkt

tijden in de stress gezeten. Er zijn ook gevallen

kanttekening bij de kwaliteit, die nogmaals

helaas niet het geval. De helpdesk is alleen

bekend van pakketjes die door de telers

in grote lijnen als goed werd beoordeeld.

doordeweeks op werktijden (9 tot 17)

werden opgestuurd, maar die bij aankomst

Maarrrr, en dit is wel een regelrecht ramp-

bereikbaar. Ieder kind snapt dat dit niet

om een of andere reden niet ingescand

scenario, de telers hebben onvoldoende tijd

werkt voor onze sector, die in de avonduren

konden worden bij de coffeeshops. De telers

gehad om voorraden op te bouwen. We zijn

en in het weekend topuren draait. Nu komt

dragen al die tijd de verantwoordelijkheid

nog maar amper begonnen en de voorra-

het dus voor dat een klant een product heeft

voor zo’n pakket. Dus moeten de spullen weer

den van de drie telers (we schrijven nu half

afgerekend, maar dat het niet lukt om het

retour naar de teler die het nog een keer

januari) zijn grotendeels op. Alleen CanAde-

product uit te scannen. Normaal denk je dan,

probeert met een ander label en nogmaals

laar heeft nog wat liggen, maar dat vindt niet

dat doen we straks wel. Maar dat is een

de kosten van het (waarde)transport draagt.

iedereen goed genoeg voor de verkoop.

enorm risico. Mijn collega’s mogen immers

Zowel telers als coffeeshops geven aan dat ze

Kortom, op de menuborden van de meeste

maar 500 gram (don’t ask me why) van die

extra personeelsleden nodig hebben die zich

collega’s in Tilburg en Breda staan gewoon

legale wiet en hasj in huis hebben. Als je dus

bezighouden met het in- en uitscannen van de producten. Dat is een flinke kostenpost.

500 gram legale voorraad is onwerkbaar Bovenstaande situaties zou je nog kunnen beschouwen als investeringskosten maar het wordt nog erger. De regel dat er maar 500 gram legale voorraad in een coffeeshop aanwezig mag zijn, is onwerkbaar. Het is niet mogelijk om te bepalen hoeveel gram je bij de verschillende telers kunt bestellen, aangezien je van tevoren niet weet hoeveel klanten legale cannabisproducten komen kopen en telers niet a la minute kunnen leveren. De coffeeshops moeten daardoor voortdurend ‘nee’ verkopen aan klanten die speciaal voor die producten zijn gekomen. Door de kleine, veelvuldige bestellingen

15-12-24: de start van het wietexperiment met Minister Ernst Kuipers, Rick Brand (coffeeshop De Baron), burgemeester Theo Weterings (Tilburg) en burgemeester Stef Depla (Breda) (Foto: MinVWS)

lopen de transportkosten voor de telers intussen enorm op. Als zij geen normale handelsvoorraden kunnen aanleveren, dan gaan ze binnen no time failliet.

weer de producten die ze altijd hadden.

nieuwe legale producten wil laten aanleve-

Geen een shop heeft continu voorraad.

ren, moeten de verkochte producten wel

Collega’s zijn razend en vragen zich

Zonder een stabiele voorraad is het lastig (zo

uitgescand zijn. Anders kun je een sluiting

vertwijfeld af of er opzet in het spel is. “Jullie

niet onmogelijk) om nieuwe producten op

van 3 maanden aan je broek krijgen omdat je

(lees: de overheid) willen gewoon niet dat

de markt te introduceren.

volgens het systeem te veel voorraad in huis

het experiment slaagt”, schreeuwde een van

hebt. Controleurs zeggen mondeling dat ze

hen vertwijfeld, tijdens het online-overleg

Track & Trace systeem hapert

in het begin niet zo streng zullen optreden,

dat we met de ambtenaren van de ministe-

En daarbij blijft het niet. Tijdens een

maar niemand wil dat zwart-op-wit zetten.

ries hadden. Verschillende collega’s uit

online-overleg dat de we onlangs hadden

Tilburg en Breda hebben inmiddels

met ambtenaren van de beide betrokken

Systeemfout

aangegeven dat zij overwegen te stoppen

ministeries, hoorde ik ook dat het Track &

Behalve dat coffeeshopexploitanten (net als

met de verkoop van legale producten totdat

Trace systeem hapert. Elke handeling moet

veel andere burgers) in de loop der jaren een

de Track & Trace problemen zijn opgelost en

gescand worden zodat de toezichthouders

wantrouwende houding hebben aangeno-

de 500 grams-regel wordt losgelaten. Ik

elk moment weten waar een product zich

men tegen mondelinge toezeggingen van

moet eerlijk zeggen dat mijn enthousiasme

bevindt. Prima, dat doen we met heel veel

overheidsinstanties, blijkt de praktijk ook

voor dit experiment steeds kleiner wordt.

producten. Maar in dit geval heeft de

weerbarstiger. Er zijn gevallen waarbij

Met boze klanten die lang moeten wachten

overheid dus een nieuw systeem laten

ambtenaren en de ontwikkelaars van het

of die helemaal voor niets zijn gekomen, lukt

ontwikkelen dat nog allerlei kinderziektes

Track & Trace systeem stellen dat medewer-

het natuurlijk nooit om vertrouwen op te

vertoont, die overigens al in eerdere fasen

kers die plotseling door het systeem worden

bouwen voor legale cannabisproducten.

HighLife 23


Column André Beckers

Politieke en bestuurlijke verwachtingen bij wietexperiment waren niet realistisch

Een valse start?

De Wet gesloten coffeeshopketen bestaat uit 5 fasen. 1. De voorbereidingsfase. 2. De aanloopfase. 3. De overgangsfase. 4. De experimenteerfase. 5. De afbouwfase.

Fase 1 begon op 1 juli 2020 met het

die nieuwbouw moesten plegen moesten

markt gekomen. Twee telers zijn bezig met

selecteren en aanwijzen van 10 telers.

op zoek naar aannemers, materialen en

het afbouwen van hun productiefaciliteit en

Omdat zich veel meer dan 10 telers

personeel. Ga er maar aanstaan. Een

het opstarten van hun productie. Hoe het

hadden aangemeld vond op 3 december

behoorlijk deel van de aangewezen telers

met de resterende vijf aangewezen telers zit

2020 een loting plaats. De uitgelote telers

heeft de hoogte van de vereiste investerin-

is nu nog een groot vraagteken. Hebben die

zijn op een wachtlijst geplaatst. De

gen grovelijk onderschat. Als je denkt dat je

hun zaakjes inmiddels op orde of niet? De

ingelote telers werden gescreend. Na

met een paar miljoen heel ver komt om een

toekomst zal dat leren.

groen licht mochten ze van start gaan met

serieuze professionele productielocatie van

het uitvoeren van hun plannen. Daarbij

formaat neer te zetten kom je bedrogen uit.

Ongeduldig

bleek dat sommige telers hun plannen niet

Daar zijn tientallen miljoenen voor nodig.

Ondertussen werd de Haagse politiek

konden verwezenlijken. S. B.V. uit Leiden

ongeduldig. Wanneer begint dat experiment

bijvoorbeeld bleek 3 locaties op het oog te

nu eens eindelijk hoorde je in de Tweede

hebben gehad. Hoorn, Breda en Groningen. Voor de loting werd gekozen voor Groningen. Maar wat bleek? Die gemeente was ook door andere ingelote telers gekozen. Ook hier werd geloot. S. B.V. had pech, maar mocht een tweede locatie aandragen. Gekozen werd voor Hoorn, maar daar kwam de deal over de aankoop

De selectieprocedure die de Rijksoverheid toepaste was behoorlijk naïef.

van de grond niet rond. Daarmee viel S. B.V.

Kamer klinken. Bedenk je daarbij dat het experiment gesloten coffeeshopketen een kroonjuweel van D66 was. CDA en CU waren hier nooit enthousiast over, maar stemden er bij de formatie mee in. De VVD, na jarenlang voorstander te zijn geweest van zinloze repressie, was eindelijk voorstander van “slimme regulering”. In een Kamerbrief van 30 maart 2023 gaven de ministers van Volksge-

buiten de boot. Een gang naar de rechter

Inschrijvers die droomden over crowd

zondheid, Welzijn en Sport en Justitie en

had geen resultaat. Zo schoof een teler van

funding, financiering door banken en rijen

Veiligheid aan dat de overgangsfase (de

plek 11 op naar plek 10.

popelende investeerders zullen inmiddels

derde fase dus!) naar verwachting zou starten

hebben ondervonden dat de meeste

in het eerste kwartaal van 2024. We weten nu

Stroperige processen

dromen bedrog zijn. De selectieprocedure

dat dit onmogelijk is. Op 7 juli 2023 viel het

De politieke en bestuurlijke verwachtingen

die de Rijksoverheid toepaste was behoorlijk

Kabinet Rutte IV. Tegenstanders van het

in het proces waren in mijn ogen niet

naïef. Een aantal aangewezen telers bleek

experiment roken hun kansen. Uitstel van de

bepaald realistisch. Ambtenaren van het Rijk

namelijk nog met de pet rond te moeten

start zou misschien wel tot afstel van het

stonden waarschijnlijk niet stil bij de

gaan om hun financiering rond te krijgen.

experiment kunnen leiden. Voorstanders

stroperige processen die je moet doorlopen

Wel een lot in handen hebben dus, maar

wisten dat haast geboden was. In de

om een omgevingsvergunning van een

geen geld om er ook echt iets mee te doen.

Kamerbrief van 15 september 2023 werd

gemeente verleend te krijgen. Of een

Van de tien aangewezen telers zijn er

gemeld dat de aanloopfase in Tilburg en

aansluiting bij een energiebedrijf. De telers

inmiddels drie met hun producten op de

Breda op 15 december 2023 van start zou

24 HighLife


gaan en dat de overgangsfase kan starten

handhaver de afgelopen decennia maar

zing kijkt die de aangewezen telers ontvin-

binnen 6 maanden. Op 15 juni 2024 dus. De

iedere wietkweker als zware crimineel

gen lees je daarin welke volgens de

kogel was hiermee door de kerk. De inmid-

hebben gezien en nu afspraken moeten

Opiumwet verboden handelingen telers wel

dels oud-minister Kuipers leverde op 15

maken met bedrijven die vele duizenden

mogen verrichten. Alle andere handelingen

december 2023 in een coffeeshop in Breda

kilo’s wiet per jaar produceren. Ambtenaren

blijven daardoor verboden, tenzij deze

de eerste doos legaal geproduceerde canna-

zien enorme overvalriscico’s bij het

worden verricht met het oog op de

bis af. Hij werd daarbij geflankeerd door de

transport van wiet. Als je ze dan voorhoudt

toegestane teelt. Alle andere bestaande wet- en regelgeving moet worden nageleefd. Dat lijkt logisch, maar ga er maar eens aanstaan. Qua Opiumwet heb je op onderdelen te maken met interpretatie. Die kan verschillen. Qua andere wetgeving mogen de telers zelf op zoek gaan welke wetten ook van toepassing worden geacht. Telers komen daar vaker pas in de praktijk achter en moeten daardoor noodgedwongen hun plannen aanpassen. Dat levert vertraging en onzekerheid op. Tijdig een duidelijke startdatum van de overgangsfase vaststellen dwingt telers te bewegen. Aangewezen telers die, na aanmaning, niet in actie komen kunnen hun aanwijzing kwijtraken. De telers die de kat uit de boom wilden kijken moeten ‘niet lullen, maar poetsen’. Natuurlijk neemt hierdoor de kans op fouten toe. Van fouten kun je in zo’n

Een behoorlijk deel van de aangewezen telers heeft de hoogte van de vereiste investeringen flink onderschat.

proces leren. Als alle partijen dat van elkaar onderkennen is daar niets mis mee. Handhavers moeten niet bij de eerste de beste fout

burgemeesters van Breda en Tilburg. Dit

dat het pikken van goud of dure horloges

hun sanctieboekje raadplegen, maar

leverde een prachtige foto in de media op.

qua volume veel eenvoudiger is zie je

meedenken over de manier waarop fouten

Kuipers is inmiddels vertrokken voor een

glazige ogen. Heb je al eens iemand zien

voortaan kunnen worden voorkomen. Voer

functie elders. In zijn afscheidsbrief schreef hij

rennen met een rugzak gevuld met 10 kg

bijvoorbeeld een overgangstermijn voor

trots te zijn op de start van het experiment

wiet voorverpakt in gramzakjes voorzien van

handhaving in. Deel in deze fase alleen op

gesloten coffeeshopketen. Als ik kijk naar de

QR-codes? Alleen als je ooit 10 kg voorver-

herstel gerichte waarschuwingen uit. Als we

uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van

pakte wiet op een hoop hebt zien liggen

op 15 juni 2024 van start gaan met de

22 november 2023 begrijp ik zijn trots. De

begrijp je die vraag.

overgangsfase moeten coffeeshophouders

route naar een gereguleerde achterdeur is in

niet 6 weken, maar minimaal 6 maanden in

gang gezet en daarmee is er voorlopig geen

staat worden gesteld ook illegaal in te

weg meer terug.

Startschot De start in Tilburg en Breda verloopt niet vlekkeloos. Het startschot werd gegeven terwijl er pas drie lopers aan de startlijn waren verschenen. In een normale wedstrijd is dat een valse start. Hier niet. De overige lopers protesteerden ook niet. Die waren niet eens aan de start verschenen. Uit de

Laat de 500 gram norm los en voer een weekvoorraad voor legaal geproduceerde cannabis in.

aanloopfase vallen veel lessen te leren. In

kopen. Waarom? Omdat het legale aanbod in juni 2024 nog te beperkt is. Ook de handelsvoorraad moet snel worden aangepast. Laat die 500 gram norm los en voer die weekvoorraad voor legaal geproduceerde cannabis in. Daarmee voorkom je als overheid op korte termijn logistieke problemen bij telers en coffeeshophouders. Ik begrijp dat met een langere voorbereiding en betere selectie van kapitaalkrachtige telers fouten voorkomen hadden

deze uitgave van Highlife wordt hier op

Praktische problemen

kunnen worden. Dat is iets voor de evaluatie

verschillende plekken m.i. terecht aandacht

Coffeeshopexploitanten die legaal moeten

over een paar jaren. Voor nu geldt dat het

voor gevraagd. We hebben te maken met

inkopen lopen tegen praktische problemen

startschot heeft geklonken en de wedstrijd

een overheid die overdreven in de controle

aan. Dat geldt ook voor telers. Ik noem een

van start is gegaan. Medailles worden pas

- en handhavingsfocus opereert. Niet alleen

paar kwesties. Voldoet je verpakking, je

aan de finish uitgereikt.

op rijksniveau, maar ook op gemeentelijk

track&trace, je ERP-systeem, je marketing, je

niveau waar eisen kunnen verschillen. Ik

teeltinrichting, je beveiliging en transport

André Beckers

begrijp dat eerlijk gezegd wel. Je zult als

aan alle (vele) eisen? Als je naar de aanwij-

www.bseadvocaten.nl

HighLife 25


Door: Rob Tuinstra

HighLife Cup juryvoorzitter Cliff Cremer stopt na 20 jaar:

‘De enige eerlijke cup ter wereld’

26 HighLife


Op donderdag 6 juni vindt dit jaar voor de 30e keer de HighLife Cup plaats. Een bijzondere jubileumeditie dus. Maar er is meer. Want na bijna 20 jaar zal de competitie voor de beste wiet en hasj in Nederland niet langer georganiseerd worden door voormalig Highlife hoofdredacteur en juryvoorzitter Cliff Cremer. Highlife keek met Cliff terug op 20 bewogen jaren vol rook en vuur.

Cliff (r.) met zijn vaste side-kick DJ Cobus Bosscha, jurylid en Master of Ceremony, op de HighLife Cup Party 2018

HighLife 27


HighLife Cup powered by

YEARS

Y RSAR A N N IVE

Cliff, dit jaar is de 30e editie. Hoeveel jaargangen ben jij eigenlijk betrokken geweest bij de organisatie van de cup en als juryvoorzitter?

een Kush soort de grote cup won, de winnaar

wereld is. Kijk als ik één ding wel heb geleerd, is

onder de winnaars werd. Verder natuurlijk de

dat je het nooit goed doet. Als een shop met een

CBD-categorie, die was er vroeger niet.

sample wint, dan hoor je ze niet. Dan is alles strak

Weet je dat ik dat zelf niet eens meer weet? Ik

buiten de prijzen valt, dan is het opeens allemaal

Dave de Koning, maar toen die vertrok, ben ik

Naast voorzitter was je natuurlijk ook als cannabiskenner en blower een jurylid die zelf kwalificaties gaf.

alleen verder gegaan. Ik denk dat dat een jaar

Nou, al die jaren ben ik zelf geen jurylid

mensen niet begrijpen: ik heb geen commerci-

of 15 geleden was, maar dat kan ook 20 jaar

geweest hoor. Dat kon ook niet want ik was de

ële belangen, ik ben geen onderdeel van

zijn. Time flies.

enige die wist welke naam er bij welke code

HighLife, ben bij niemand in loondienst, ik ben

hoorde. De jaren daarvoor was ik wel jurylid.

gewoon een freelancer. Ik heb ook geen banden

heb het eerst jarenlang samen gedaan met

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, waarom ben je gestopt? Heel simpel, ik had er geen zin meer in. Twintig jaar lang heb ik de cup georganiseerd en alle risico’s die daarbij horen genomen, ik vond het tijd om er mee te stoppen, het is mooi geweest. Nooit is het misgegaan, nooit is er trammelant geweest, een mooie nalatenschap dus.

en goed georganiseerd. Maar als diezelfde shop doorgestoken kaart, is de cup verkocht, is het een corrupte bende en ga zo maar door. Wat

met coffeeshops of andere cannabisbedrijven.

Het is achter de schermen natuurlijk een flinke organisatie met een product dat in wezen nog steeds illegaal is. En als je al die samples van de deelnemende bedrijven bij elkaar optelt kom je vast tot een behoorlijke hoeveelheid cannabis, waarbij je bijvoorbeeld niet op de snelweg door de politie wilt worden gecontroleerd. Kun je iets prijsgeven over je handelswijze in al die jaren?

Dus het interesseert mij niet wie er wel of niet wint. Ik volg de punten van de jury, tel die bij elkaar op en kom zo tot een winnaar. En dat doe ik via een automatische spreadsheet, er komt dus geen calculator aan te pas haha. Een spreadsheet maakt nooit fouten.

Nee, liever niet haha. Laat ik het er op houden

Hoor je van deelnemende shops die gewonnen hebben dat ze het daardoor ook echt drukker kregen. Of dat mensen van ver komen reizen voor een specifiek soortje?

Twintig jaar geleden was het allemaal

dat ik een fan ben van hiding in plain sight. En

Jazeker, er zijn shops die het wekenlang extra

makkelijker en relaxter. Deelnemers kwamen

het heeft goed gewerkt want er is nog nooit

druk hebben omdat klanten hebben gelezen

soms zelf pakketten afleveren met daarin de

een incident geweest met politie of justitie in

dat ze met een bepaald sample een HighLife

samples bij de uitgeverij van Highlife. Sinds

bijna 30 jaar tijd. Discretie is daarbij het

de Growshopwet uit 2016 kon dat allemaal

toverwoord. Al waren er wel deelnemende

niet meer en ging het veel meer onder-

shops die zo ongelofelijk achteloos en

gronds. Qua samples zijn alleen de smaken

roekeloos er mee omgingen dat het bijna wel

en categorieën veranderd, verder niet zoveel.

een ramp moest worden. Gelukkig waren dat

Als je terugkijkt op die eerste jaren en de meest recente edities, wat was het grootste verschil en wat is er altijd gelijk gebleven?

de uitzonderingen. De meeste shops gingen

Door de jaren heen is het aantal categorieën vaak gewijzigd. Wat zijn voor jou de meeste belangrijke geweest.

er heel professioneel en verantwoordelijk mee om. Die shops weten wel wie ze zijn.

eindelijk wat verandering in en winnen ook

Er zijn cannabis competities waarbij prijzen soms weggaan naar een bedrijf dat daarvoor ook betaald heeft. Kun je met je hand op het hart zeggen dat de HighLife Cup altijd eerlijk verloopt?

Amerikaanse soorten vaker de hoofdprijs. Ik

Ja, sterker nog, ik kan hier verklaren dat de

vond het leuk dat een paar jaar geleden ook

HighLife Cup de enige eerlijke cannabis cup ter

Wie de winnaars door de jaren heen een beetje heeft gevolgd, zal meteen vaststellen dat Amnesia Haze de grote ongenaakbare winnaar was. De laatste paar jaar pas komt daar

28 HighLife


cup hebben gewonnen. Andere bedrijven

mag het verder wel weten. Vraag het me

stokje weer van mij over. Dave was er bij vanaf

merken dat hun zaden van een cupwinnaar

maar als je me ziet haha.

de allereerste cup, kent het klappen van de

opeens beter verkopen. Al met al is het natuurlijk

zweep en weet waar hij mee bezig is. Ik laat de

perfecte reclame als een shop een mooie trotste

Na 10 jaar schaven en schuren en rotte appels

HighLife Cup ergens in het interieur heeft staan.

verwijderen heb ik nu een heel robuuste,

Cup dus in vertrouwde handen achter.

betrouwbare jury van echte kenners samen-

Allerlaatste vraag; ga je het missen?

En hoe gaat dat met juryleden? Iedere lezer van HighLife wil natuurlijk graag jurylid worden. Maar zo makkelijk is dat natuurlijk niet. Ze moeten vast over specifieke kwaliteiten beschikken?

gesteld waarop je kan vertrouwen. Dat is ook

Nee hoor. Of ik weer in de jury ga weet ik ook

de reden waarom we geen juryleden

nog niet. Ik zal Dave uiteraard strak begelei-

aannemen die we niet kennen, de kans dat hij

den in de cup van 2024, de 30ste editie en zal

of zij haar samples gewoon verkoopt is te

zeker weer acte de presence geven op de

groot. Laten we eerlijk zijn, een zak vol HighLife

Cup party. Want naast het roken en keuren en

Cup samples is best veel geld waard. Niet

de puntentelling, is de HighLife Cup Party

Dat was nou het moeilijkste van allemaal, om

iedereen is dan tegen de verleiding bestand.

uiteraard ook gewoon een jaarlijks terugke-

een gedegen en betrouwbare jury samen te

rend leuke traditie geworden voor de

stellen. Je moet weten dat er juryleden zijn

Nederlandse cannabisbranche.

geweest, die hun zak met samples gewoon doorverkochten. Ik ben daar altijd achter gekomen door hun rare puntenverdeling. Ik ben een cijfer-autist en vind het leuk om trends te zien in cijfers. Als iemand een echte winnende sample heel lage punten gaf, en heel slechte samples hoge punten, dan wist ik dat er iets niet klopte. Ik vroeg dan zo’n jurylid

Er zijn juryleden geweest, die hun zak met samples gewoon doorverkochten.

om me even snel een foto te sturen van zijn

Deelname 30e HighLife Cup? Schrijf je in voor 1 maart! Bedrijven die deel willen nemen aan de 30e editie van de HighLife Cup kunnen zich aanmelden via info@softsecrets.nl. Let op, uw inschrijving moet voor 1 maart 2024 binnen zijn. Na uw aanmelding ontvangt u verdere instructies. Deelname

Die juryleden werden meteen uit de jury

Zou het interessant zijn om de ingelote cannabistelers voor het wietexperiment in een aparte categorie mee te laten doen?

gezet met een levenslange ban. Hun punten

Dat gaat zeker gebeuren denk ik.

de cannabisbranche, zoals coffeeshops,

samples. Dan kon dat natuurlijk niet, met allerlei rare smoesjes en verzinsels eromheen van waarom dat niet kon. Dan wist ik genoeg.

werden ongeldig verklaard en niet meegere-

aan de speciale 30 jaar jubileumeditie van de HighLife Cup is alleen toegankelijk voor bedrijven die werkzaam zijn in growshops, groothandels, headshops, voedings- en zadenbedrijven. Een onaf-

zat zelfs een heel bekende naam tussen uit

Heb je nog tips voor je opvolger. Trouwens, wie is je opvolger?

de wietwereld, zo iemand van wie je denkt,

Mijn opvolger wordt een sigaar uit eigen

(gecodeerde) inzendingen beoordelen

man man, heb je dat nou echt nodig? Ik zal

doos. Dave de Koning is na al die jaren weer

op uiterlijk, geur, smaak en uitwerking.

zijn naam hier niet noemen, maar iedereen

terug in dienst bij HighLife en neemt het

kend. Sneue, trieste desperado’s waren het. Er

hankelijke vakjury zal zoals gebruikelijk de

De categorieën in 2024 zijn: A – Hybriden B – Oldskool C – House Specials D – Haze E – USA Import F – USA NL Grown G – Auto-flowers H – Outdoor I – CBD J – Hasj Import K – Hasj NL Made L – Hasj Extracties

“Laten we eerlijk zijn, zo’n zak is best veel geld waard”

HighLife 29


Door: Redactie HighLife

Voor inzet voor legalisering van cannabis

Politieman Hans van Duijn wint Koos Zwart Award Hans van Duijn, oud-voorzitter en erelid van de Nederlandse Politiebond, heeft de Koos Zwart Award gewonnen. Het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) kent deze prijs sinds 2014 toe aan een persoon of organisatie die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor normalisering en legalisering van cannabis. Van Duijn nam de Koos Zwart Award op 29 november in ontvangst in Amsterdam. altijd niet wordt geaccepteerd dat een succesvolle strafrechtelijke ‘drooglegging’ een fata morgana is. Hoeveel partijen drugs er inmiddels ook zijn onderschept en hoeveel drugsbaronnen gearresteerd of afgeknald: de volksgezondheid is er niets mee opgeschoten en de veiligheid van burgers ook niet. Sterker nog: de veiligheid van burgers is er alleen maar op achteruit gegaan door de enorme politiecapaciteit die voor ‘drugsbestrijding’ wordt ingezet en dus niet

August de Loor overhandigt de Koos Zwart Award aan Hans van Duijn

beschikbaar is voor meer relevant politiewerk.’ De

Hans van Duijn was tussen 1993 en 2008

vijftien jaar is Van Duijn de Nederlandse

vorige winnaar, August de Loor, overhandigde

voorzitter van de Nederlandse Politiebond en

vertegenwoordiger van LEAP, Law Enforce-

de Koos Zwart Award aan Hans van Duijn

baarde kort daarna opzien met een artikel in

ment Action Partnership. Deze in de VS

tijdens een drukbezochte PCN-bijeenkomst in

het bondsblad getiteld ‘Vervolging drugsge-

ontstane organisatie verenigt politie- en

paviljoen Aquarius in Amsterdam op 29

bruik volslagen irrationeel’. Hij doet hierin

justitiemensen die de drugsoorlog afwijzen

november. Met kenmerkende bescheiden-

verslag van het War on Drugs filmfestival en

en pleiten voor regulering van drugs. In de in

heid zei Van Duijn niet te begrijpen waarom hij

het Cannabis Tribunaal in Den Haag, waarbij

2022 opgerichte Nederlandse afdeling van

de prijs had gewonnen: “Iedereen die bij zijn

hij één van de sprekers was. In het artikel zet

LEAP speelt hij een centrale rol.

volle verstand is snapt dat je cannabis en

hij met grote overtuigingskracht uiteen

andere drugs niet zou moeten verbieden.”

waarom het cannabisverbod irrationeel,

Fata morgana

contraproductief en ongerechtvaardigd is.

Onvermoeibaar dringt Van Duijn aan op

Eerdere winnaars

Niet alleen omdat zelfbeschikking een

‘eerlijke, op feiten gebaseerde politieke

2014 – Doede de Jong

grondrecht is, maar ook omdat het verbod

keuzes als het gaat om misdaadbestrijding én

2015 – Ben Dronkers

niet te handhaven is en heel veel extra

het politiek garanderen van een zo groot

2016 – Rick Simpson

misdaad oplevert. Van Duijn is dit verhaal

mogelijke individuele zelfbeschikking over

2017 – Dries van Agt

blijven vertellen, in interviews en opiniebij-

lichaam en geest’. Die laatste zin komt uit

2018 – Stichting Drugsbeleid

dragen, bij debatten en evenementen. Zijn

‘Drugshysterie bij de politietop’, dat hij in maart

2020 – Jan Filedt Kok

decennialange werkervaring als politieman

publiceerde op de website van de Politiebond.

2021 – Derrick Bergman

geeft zijn boodschap extra gewicht. Al zeker

Zijn conclusie: ‘Het is onbegrijpelijk dat nog

2022 – August de Loor

30 HighLife


Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Upstairs Beekstraat 109 6811 DZ Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

SMOKE ROOM AANWEZIG

Open 365 days from 10.00 till 22.00 hours

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam

Coffeeshop Relax

Coffeeshop Relax Zuid

Centrum

Vechtstraat 9

Binnen Oranjestraat 9

1078 RH Amsterdam

1013 HZ Amsterdam openingstijden:

openingstijden:

dagelijks van 08:00 - 01:00

dagelijks van 07:00 - 01:00


Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media

East Coast cannabis tour deel 2: New York

Goede bedoelingen leiden tot wanhoop en wietberg van 45.000 kilo

Hoe staat het met de legalisering aan de Amerikaanse oostkust? Om die vraag te beantwoorden reisde Derrick Bergman naar de drie grote steden in het oosten. Het tweede en laatste deel van zijn verslag gaat over de moeizame legalisering in de staat en de stad New York. ‘Blow it right in their face, it’s legal!’ 32 HighLife


HighLife 33


Het heeft lang geduurd voordat de staat New York, van oudsher een progressief bastion, recreatieve cannabis legaliseerde. Toenmalig gouverneur Andrew Cuomo zette op 31 maart 2021 zijn handtekening onder de Marijuana Regulation and Taxation Act. Daarna duurde het nog bijna twee jaar, tot december 2022, voordat de eerste legale wietwinkel open ging. En tegen de tijd dat ik in New York kwam, eind 2023, was er een overschot van honderdduizend pond legaal geteelde wiet ontstaan. Een wietberg van ruim 45.000 kilo.

‘Good ideas meet bad execution meet reality’ Cannabisondernemer Damnien Cornwell runt de Just Breathe Marijuana Dispensary in Binghamton en is lid van de Cannabis Association of New York. In de podcast New York Now gaf hij een treffende omschrijving

Piff Haze van Ithaca Organics: ruikt redelijk, ziet er voor buitenwiet goed uit, maar is geen veertien euro per gram waard

van de legalisering in zijn staat: ‘Good ideas

ring ook duurzaam te laten zijn, koos het

in kassen maar zeer beperkt werd toege-

meet bad execution meet reality’. Oftewel:

Office of Cannabis Management (OCM) er

staan. De vergunde telers oogstten in 2022

door slechte uitvoering kwamen de goede

voor om vrijwel alleen buitenteelt toe te

en 2023 een grote berg buitenwiet. Maar

bedoelingen in botsing met de realiteit.

staan. De eerste vergunningen gingen naar

omdat er maar mondjesmaat legale winkels

Want de bedoelingen waren zeker goed. De

bestaande hennepboeren in de staat New

openden, konden ze die wiet aan bijna

staat wilde dat de legalisering eerlijk zou

York, van wie velen het moeilijk hadden

niemand verkopen.

verlopen, met oog voor de inwoners die het

omdat hennep minder opleverde dan ze

meest hebben geleden onder de drugsoor-

hadden gehoopt. Een sympathiek gebaar,

Cannabis Growers Showcases

log en met voorrang voor lokale, kleine en

maar het pakte niet goed uit. New York state

Ook bij het verstrekken van vergunningen

middelgrote ondernemers. Om de legalise-

gaf zo’n 280 vergunningen uit, waarbij teelt

voor winkels botsen de goede bedoelingen

Hell’s Kitchen Cannabis Collective

34 HighLife


op de realiteit. Je kwam alleen in aanmerking

verkopen. De eerste Showcase in Manhattan,

Ik heb het liedje in mijn hoofd als ik de winkel

voor zo’n vergunning als je door de staat New

het drukste en bekendste deel van New York,

binnenstap. General manager Patrick Conlin

York was veroordeeld voor een cannabisde-

is het Hell’s Kitchen Cannabis Collective.

- veel Ierser wordt het niet - heet me welkom

lict. Dat noemen ze in Amerika social justice of

en lucht zijn hart over de moeizame

social equity; de mensen die het meest

Blijdschap en trots

regulering. Toch overheerst blijdschap en

hebben geleden onder de repressie van

De buurt Hell’s Kitchen had vroeger een

trots; op de winkel en op de wiet, vapes en

cannabis, krijgen voorrang bij de legalisering.

slechte reputatie en was het toneel van

andere producten, allemaal made in New

Naar schatting 4 tot 500.000 New Yorkers

conflicten tussen Ierse en Puerto Ricaanse

York. Patrick vertelt over de Piff Haze, een typisch New Yorkse naam voor sterke wiet. Ik koop een potje met 3,5 gram Piff Haze van Ithaca Organics. Het kost $55,62, zo’n vijftig euro. Hij ruikt redelijk, ziet er voor buitenwiet goed uit, maar is geen veertien euro per gram waard. Mijn tweede keus, Create (Humboldt Dream) van Bud + Boro maakt me ook niet heel blij. Doorsnee kwaliteit voor een hoge prijs. De prijzen zijn sowieso fors: $33,90 voor tien gummies, concentraten voor $67,80 en $79,10 per gram en een joint met anderhalve gram wiet en een halve gram rosin voor $56,50. Zo’n extravagante jonko van vijftig euro past ergens wel bij New York; alles is er duur en van alles is het meest exclusieve te koop. Gevraagd naar hoe discreet je moet zijn bij het roken van een joint in de buurt van politieagenten antwoordt Patrick: ‘Blow it

Gotham Buds in Harlem

right in their face, it’s legal!’ Dat heb ik niet

hebben een strafblad voor cannabis. Maar de

bewoners, paddy boys en spics. Paul Simon

gedaan, maar blowen in de openbare ruimte

tweede voorwaarde voor een winkelvergun-

zingt er over in het nummer The Vampires:

blijkt inderdaad geen enkel probleem. Het is stralend en warm weer en bij Strawberry

ning dunde die groep enorm uit; je moest ook minstens twee jaar met succes een

Frenchy Cordero goes down to hell’s kitchen to

Fields, de John Lennon herinneringsplek in

onderneming hebben gerund. De procedure

sell the Irish some weed

Central Park, rook ik in de zon een Georgia Pie

leidde tot een stroom aan rechtszaken, die

So this paddy boy’s mother on the stoop starts

pre-roll. Ze zitten per vijf stuks in een handig

het hele proces sterk vertraagde. Ondertus-

bitching about spics is a mongrel breed

en stijlvol blikje verpakt, 0,8 gram per joint.

sen explodeerde het aantal illegale wietwin-

Now here comes her son, he looks like a ton of

kels, vooral in de stad New York. Zogenoemde

corned beef floating in beer

Smoke Shops, maar ook allerlei andere

He says: fucking Puerto Rican dope-dealing punk

‘Ik kan zeven strains met mijn ogen dicht kweken’

winkels gingen al dan niet onder de toonbank

Get your shit-brown ass out of here

Mijn volgende bestemming is Harlem, het

wiet verkopen. Ik zag zelfs een nagelsalon met een uithangbord voor wiet. Schattingen van het aantal illegale verkoopadressen lopen uiteen van tweeduizend tot achtduizend. Eind 2023 waren er in de hele staat New York (aantal inwoners: 8,46 miljoen) niet meer dan 27 legale wietwinkels. Tot wanhoop van die paar legale winkels wordt er niet vaak en niet streng opgetreden tegen hun illegale collega’s. Als de politie al langs komt krijgen ze hooguit een boete, die maar een klein deukje in hun winst maakt. Nog wanhopiger zijn de legale wiettelers, die hun overschotten vooralsnog niet mogen verwerken tot concentraat. Hoe ouder hun buitenwiet wordt, hoe minder verkoopbaar. Om hen tegemoet te komen staat de OCM sinds vorige zomer Cannabis Growers Showcases toe, markten of winkels waar telers hun producten direct aan de klant kunnen

Omar Tejeda (Gotham Buds) en Derrick Bergman (foto: Ciel Bergman)

HighLife 35


voedingsstoffen elk van hen nodig heeft.’ Omar en zijn partners komen allemaal uit de buurt, waardoor er veel steun is vanuit de gemeenschap. Om de telers en producten te kiezen die Gotham Buds verkoopt, bezocht Omar persoonlijk meer dan honderd legale producenten. Hij raadt me Crooklyn Runtz aan, een kruising van Runtz en Gelato 41, in de kas geteeld door Electra Leaf. Het blijkt de beste wiet van mijn East Coast tour. Vol smaak, perfect geknipt en gecured en met een fijne en langdurige high. 3,5 gram kost me $56,50, waarvan $6,50 naar de staat New York gaat als belasting, dertien procent. Omgerekend kost de Crooklyn Runtz me €14,85 per gram. De winkel is ruim opgezet en duidelijk ingedeeld. Het assortiment is indrukwekkend. En

Moz in The Lower East Side

de sfeer is veel vriendelijker en persoonlijker dan bij Zen Leaf, de keten die ik in New Jersey

ooit zwarte deel van Manhattan, waar

leidt me rond. Hij schat dat hij zo’n 85

bezocht. Net als zijn collega Patrick vertelt

Afro-Americans nu ver in de minderheid zijn.

procent flower verkoopt en zo’n tien procent

Omar over de vervuilde illegale cannabis die

Pal tegenover het legendarische Apollo

edibles. De rest is vapes, concentraten en

regelmatig tot ziekenhuisopnames leidt. Er

Theater zit Gotham Buds, de eerste legale

merchandise. In Harlem is de meeste

wordt van alles in aangetroffen: pesticiden,

adult use dispensary van Harlem. De regels

concurrentie van de zwarte markt, vertelt

zware metalen, schimmel, synthetische

voor reclame zijn streng; neonaanduidingen

Omar; de dealers staan soms letterlijk voor

terpenen en onbekende chemische stoffen.

zijn bijvoorbeeld verboden. Gotham Buds

de deur. Hij is zelf een legacy grower en

‘Mensen zijn zich gelukkig meer bewust van

lost dat op met een volledig zwarte gevel en

kweekte jarenlang voor de verkoop. ‘Ik kan

de risico’s van vervuilde cannabis’, aldus

in het midden in fel gele letters de bedrijfs-

zeven strains met mijn ogen dicht kweken; ik

Omar. ‘Hier koop je gegarandeerd schone

naam. Omar Tejeda, een van de oprichters,

weet precies hoeveel calcium en andere

wiet.’ De winkel is nog maar het begin;

The Green Truck: Uncle Bud

36 HighLife


Gotham Buds wil ook een consumption lounge en een bezorgdienst starten. Maar voorlopig ligt de prioriteit bij de winkel. Veelzeggend detail: onderaan de verkoopbon staat een adres waar je feedback over de producten naar toe kunt mailen.

New Yorkers zijn een beetje bang voor indica soorten Waar het bij de vele Smoke Shops wel duidelijk is dat ze zonder vergunning cannabis verkopen, twijfel ik als ik langs een dispensary met de naam Moz loop. De winkel zit in The Lower East Side en aan het interieur is duidelijk veel aandacht besteed. De jongedame achter de balie vertelt dat haar baas nog niet al het papierwerk klaar heeft. Haar vader heeft haar leren blowen; cannabis hoort al heel lang bij haar leven. New Yorkers

Eind 2023 waren er in de hele staat New York (8,46 miljoen inwoners) niet meer dan 27 legale wietwinkels

Crooklyn Runtz (een kruising van Runtz en Gelato 41), in de kas geteeld door Electra Leaf, blijkt de beste wiet van mijn East Coast tour. Vol smaak, perfect geknipt en gecured en met een fijne en langdurige high contant en vergeet te noteren wat ik heb betaald, maar het was minder dan in de

Op mijn laatste dag in New York zie ik een

winkels die wel een vergunning hebben. De

gifgroen busje geparkeerd staan op een

kwaliteit is prima, maar dat geldt zeker niet

laad- en losplaats in Manhattan. Op

voor alle winkels zonder vergunning.

lichtkranten aan alle kanten van de bus komen de woorden ‘UNCLE BUD’ en ‘The

‘Help ons, we gaan dood’

Green Truck’ voorbij. Aan de zijkant is een

De situatie van de legale cannabistelers in

klein toonbankje bevestigd, onder het raam

de staat New York wordt ondertussen

waar je kunt bestellen. Een ijscoman, maar

steeds nijpender. ‘Help ons, we gaan dood’

dan voor wiet. Only in America.

zijn een beetje bang voor indica soorten,

luidt de kop boven een artikel over hun lot

vertelt ze: ‘Ze denken dat je na één hijs in

op de website Syracyuse.com. Veel leden

De gedachte die overheerst aan het einde

slaap valt. Ik leg ze uit dat dat niet zo is.’ Super

van de Cannabis Farmers Alliance zijn ten

van mijn East Coast tour: dit draai je niet

Lemon Haze en Pineapple Jack lopen het

einde raad, blijkt uit een recente enquête.

meer terug. Je krijgt de tandpasta niet

best bij Moz. Ik kies de Pink Certz, prachtige

‘Ik heb mijn lichaam uitgeput tot het punt

meer terug in de tube, legale cannabis is

paarsblauwe buds. Op het potje staat dat het

dat ik niet fysiek kon herstellen’, schrijft een

here to stay. Afgaand op de berichten sinds

medicinale cannabis is: ‘Medication in this

van hen. ‘Ik heb het gevoel dat mijn

mijn terugkeer is New York de illegale

package was produced and distributed in

gezinsleven is geruïneerd door mijn keuze

wietwinkels harder aan gaan pakken. Legale

compliance with New York State Medical

voor deze branche.’ Telers zitten diep in de

ondernemers krijgen meer ruimte en er

Marijuana Program. It may be legally

schulden, betalen zich blauw aan laborato-

komen meer legale winkels bij; de teller

possessed by a qualified patient.’ Niet alleen

riumtesten en kunnen hun wiet nauwelijks

staat half januari op 48. New York wilde het

hoef ik geen recept of medical card te laten

kwijt omdat er zo weinig legale winkels zijn.

anders doen dan alle andere staten. Dat is

zien, omdat het happy hour is, krijg ik er een

Bovendien kunnen ze door de hoge

gelukt. Maar een voorbeeld van goed

gratis pre-roll met Pineapple Jack bij. Ter

productiekosten en overregulering

beleid kun je de legalisering niet noemen.

plekke met de hand gedraaid. Ik betaal

nauwelijks concurreren met illegale telers.

New York’s best verkochte wietsoort in 2023: Gas Face Een voordeel van legalisering is dat je over meer en betere data kunt beschikken. Bijvoorbeeld over welke soort het afgelopen jaar het populairst was in de legale wietwinkels in de staat New York. Dat is Gas Face van Flowerhouse, berichtte de Cannabis Business Times website op 16 januari. De soort is ontwikkeld door Seed Junky Genetics, maker van soorten als Wedding Cake, Ice Cream Cake, Georgia Pie en Animal Mints. Gas Face is een sativa dominante kruising van Face Mints met een Biscotti x Sherbert kruising. Teler Flowerhouse heeft pas sinds mei 2022 een vergunning, maar is al veel langer actief aan de westkust. Om aan de eisen van New York state te voldoen werd een kassencomplex in de Hudson Valley grondig verbouwd, totdat de kweekruimtes “zo dichtbij binnenteelt als mogelijk” waren. Gas Face is zoals de naam zegt gassy en heeft een opwekkend effect. De plant is goed bestand tegen vocht en doet het zelfs goed met relatief weinig zonlicht. Perfect voor New York.

HighLife 37


Jett Rebel al 7.5 jaar zonder drugs Jett Rebel vierde zijn 10-jarig bestaan als artiest met een tournee door Nederland. Het Parool

interviewde hem en daar kwam ook zijn besluit om te stoppen met drugs aan bod. Al 7.5 jaar is hij

H

geheelonthouder, vertelt hij: ‘Ik vier elk jaar de dag dat ik stopte. Het is de beste beslissing die ik ooit heb genomen. Ik weet nog precies hoe het ging. Het was een donkere periode geweest. Ik was suïcidaal. Mentale issues kende ik wel, maar het was out of control geraakt. En het erge was dat ik mijn verslavingen aan harddrugs, alcohol en wiet niet als probleem zag, maar als houvast. Nu weet ik: het was gewoon vluchten, jezelf verdoven om maar niet geconfronteerd te hoeven worden met de grote vragen in je leven.’ Over de dag voor hij een verslavingarts bezocht: ‘De dag voor ik erheen ging, wist ik: morgen hoor ik dat ik met alles moet stoppen. Toen heb ik me nog een laatste dag helemaal sufgeblowd en heb ik vervolgens alle wiet die overbleef in brand gestoken. Tegen die dokter zei ik: ‘Je hebt gelijk, maar ik ben al gestopt.’ En dat heb ik waargemaakt. Ik heb niet één teruggeval gekend. Maar ik weet: ik kan nooit meer verantwoord gebruiken. Ik blijf diep van binnen gewoon verslaafd.’

HIGH HEMP &

Burna Boy sloeg 5 miljoen dollar optreden in Dubai af De succesvolle Nigeriaanse rapper Burna Boy vertelde eind vorig jaar in een interview met We Talk Sound dat hij een lucratief optreden in Dubai had afgezegd. De rapper die vorig jaar het album I Told Them (zie foto) lanceerde zei dat hem 5 miljoen dollar voor een show was geboden. Burna Boy: ‘Just now I turned down Dubai money, five million dollars na small thing ‘cause me I no dey like to dey go where dem no go gree allow me smoke igbo.’ Met andere woorden, Burna Boy verdomd het om op te treden in een land waar blowers zo streng vervolgd

H

worden als in Dubai. Igbo is trouwens de Nigeriaanse

CURE

term voor cannabis. De Britse rapper Fredo kan er over mee praten. Hij belandde recent in een cel in Dubai wegens het bezit van cannabis. In Dubai krijg je daar minimaal drie maanden cel voor.

Snoop Dogg tegen Willie Nelson: ‘Geef die aansteker terug!’ Daar zit Willie Nelson tevreden voor zijn laptop, met een BIC EZ Reach aansteker in zijn hand. ‘Heel handig’, aldus de 90-jarige country & western ster die nog dagelijks zijn jointjes opsteekt. Dan verschijnt een ontstemde Snoop Dogg op zijn scherm: ‘Yo Willie, do you have my lighter?’ ‘No’, ontkent een onschuldig kijkende Nelson. Snoop: ‘I can see my lighter Willy, I want my lighter back. Het illustere trio (ook Martha Stewart doet mee) maakt al een aantal jaar reclame voor de BIC EZ Reach. In een eerdere campagne konden consumenten raden waar Willie Snoop’s aansteker

H

verstopt had; Was het in Pottsville (Pennsylvania), Blunt (California) of Weed (California)?’ Snoop Dog in een persbericht: ‘As someone who uses a lighter almost every day, I find the BIC EZ Reach to be safe and reliable, fo shizzle my nizzle.’ For sure, my friend….

38 HighLife


Snoop Dogg zet ‘wiet-evolutie’ voort met CBD en THC drankjes Is het mogelijk om een week te leven waarbij je alleen producten consumeert waaraan de naam Snoop Dogg is verbonden? Het antwoord moet haast wel ja zijn. Snoop is overal. Er gaat geen maand voorbij of er verschijnt wel een nieuw Snoop Dogg product. Zijn laatste: Do It Fluid drankjes met CBD of (Delta 9) THC. Blood Orange, Blue Razz, Cherry Limeade en Peaches n Honies. De soda’s worden gemaakt door Hill Beverage Co. Snoop Dog: ‘As I take the next step forward in my smoking evolution, Hill Beverage Co.’s vision for cannabis beverages was the perfect transition.’ Snoop’s eigen Death Row Records is ook betrokken in de deal. Tiffany Chin van Death Row Records: ‘Deze lijn biedt een alternatief voor zijn fans en algemene consumenten die misschien niet geïnteresseerd zijn in

H

traditioneel blowen of vapen, en zich meer op hun gemak voelen bij het idee om een drankje te drinken om te ontspannen.’

Koreaanse filmster pleegt zelfmoord na wietschandaal

H

De Koreaanse acteur Lee Sun-kyan heeft in december zelfmoord gepleegd nadat hij betrapt was op het gebruik van cannabis. In Korea (en Japan) krijgen celebrities het hard te verduren als ze cannabis hebben geconsumeerd. De sterren worden publiekelijk beschimpt en onder grote druk gezet om te bekennen en excuses aan te bieden. Klaarblijkelijk is de 48-jarige acteur die wereldwijd bekend werd door zijn rol in de Oscar-winnende film Parasite onder die druk bezweken. Parasiteregisseur Bong Joon-ho heeft in een verklaring om een diepgaand onderzoek gevraagd en stelt dat er een einde aan deze praktijken moet komen. Inmiddels is bekend gemaakt dat Lee vlak voor zijn zelfmoord voor de derde keer door de politie was gearresteerd voor een verhoor. Deze ondervraging zou maar liefst 19 uur geduurd hebben. Lee Sun-kyan was getrouwd met de Koreaanse actrice Jeon Hye-jin. Het echtpaar had twee kinderen.

Mike Tyson krijgt waarschuwing van Femke Halsema In 2023 werd in het centrum van Amsterdam een coffeeshop van Mike Tyson geopend. De befaamde Amerikaanse ex-bokser en cannabisondernemer bracht op 13 september een bezoek aan zijn zaak in de Spuistraat, waar hij vele honderden fans de kans gaf om hem te ontmoeten voor een meet & greet. Daarvoor moesten klanten wel minimaal 95 euro aan zijn producten uitgeven. Die stunt heeft inmiddels gevolgen gekregen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema meldde onlangs in de gemeenteraad dat ze de coffeeshop een waarschuwing heeft gegeven. Halsema: ‘Het is zoals u weet een coffeeshop niet toegestaan om reclame te maken met als onderliggende reden dat mensen niet mogen worden overgehaald om softdrugs te verkopen.’ In de brief aan de coffeeshop kreeg Tyson de mededeling dat zijn zaak een week gesloten zal worden mocht

H

hij een dergelijke stunt binnen drie jaar herhalen. Dat zal Tyson er vast niet van weerhouden om zijn eigen shop (zie foto) nog eens incognito te bezoeken.

HighLife 39


Toppers! Veel patiënten in Nederland

Is cannabis straks alleen voor de rijken? En krijgen patiënten het nakijken? Het is vooral een medicijn, Wat voor iedereen beschikbaar moet zijn. Geef daarom de cannabisplant vrij. En maak ons een keer blij.

kweken hun eigen wiet. Ze zijn daartoe gedwongen door overheidsbeleid en omdat ze ontevreden zijn over de legale Bedrocan cannabis. Die werkt bij hun niet of is te duur. Maar kijk eens naar de prachtige resultaten van deze medische hobbykwekers, die we vonden op de Facebook pagina van de PGMCG Legale Thuiskweek Medical Cannabis Homegrown.

Amnesia S5, op 16 december nog steeds buiten. Zo kan je de overlevingskracht van de cannabisplant zien. ACDC full organic

Om de drie weken oogsten nu. Perfect voor m’n eigen gebruik. Ik kom zo nooit meer zonder te zitten en dat scheelt mij een hoop apotheekkosten.

40 HighLife


FEBRUARI

16 VRIJDAG

19

7:00

19

7:30

20

Werkoverleg

8:00 8:30

2

1

10:30

1

11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30

Lunchraafnkspraak F

15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

ZooJmmeeantissngen met


Tekst: Arjan van Sorge | foto’s: Jade Harms

PLANTKRACHT / WOUTER BIJDENDIJK / RAMANA

CANNABIS ZOU VOLLEDIG GELEGALISEERD MOETEN WORDEN Wouter Bijdendijk verscheen al eerder in Highlife, maar toen als magiër Ramana. Nu heeft hij Plantkracht uit, een boek met als ondertitel Het Heilzame Plantenboek. Uiteraard heeft cannabis ook een plek gekregen, en niet alleen omdat Wouter liefhebber is. Antropoloog Wouter Bijdendijk schreef al

voorwerk, zoals veldwerk op diverse

merk Samsung Egypt, toen ik zo’n twee

gedurende zo’n tien jaar in magazines over

locaties tijdens al mijn reizen voor optre-

maanden in Cairo woonde. In mijn vrije tijd

medicinale en rituele planten. “In de

dens. Zo bezocht ik bijvoorbeeld Lapland,

heb ik onderzoek gedaan naar de Blauwe

coronapandemie konden wij twee jaar lang

Hong Kong en Egypte.”

Lotus. Van daaruit publiceerde ik een artikel in

niet optreden. Ik kreeg toen het idee om dit

Frontier magazine. De Blauwe Lotus is de

boek te schrijven en heb er zo’n twee jaar

Hogere staten

nationale bloem van Egypte en werd door de

over gedaan. Met natuurlijk zo’n twintig jaar

“In Egypte deed ik veel illusieshows voor het

oude Egyptenaren gebruikt als sacrament

42 HighLife


om hogere staten van bewustzijn op te

gaan. Het is geschreven om de lezer kracht en

wekken en om lucide dromen te krijgen.”

macht te geven. Het boek bevat ook zestig recepten van mijn broer en sterrenchef Joris

Lee ‘Scratch’ Perry

boek precies goed bij deze tijd aansluiten.”

Diepe oude traditie “Het merendeel van onze medicijnen vindt

welke eigenschappen planten hebben en

Tijdens de pandemie heb ik met mijn familietje op uitnodiging van Lee ‘Scratch’ Perry en zijn vrouw Miri drie maanden op Jamaica gewoond. We woonden deels op de LSP Sjamanistische tradities Paradise Garden The New Ark.

waar je ze voor kunt gebruiken. Plantkracht

Bijdendijk. Toen Joris en ik het voorstelden aan

voordat ze stierven zodat ze niet zouden

licht eigenlijk een tipje van de sluier op. Het is

uitgeverij Nijgh & Van Ditmar waren ze direct

sterven als ze echt stierven. Door de archeo-

een soort startpunt om zelf mee aan de slag te

enthousiast. Ze vonden dat de thema’s in het

chemie en archeobotanie komen we er nu

“Tijdens de pandemie heb ik met mijn familietje ook drie maanden op Jamaica gewoond. Op uitnodiging van Lee ‘Scratch’ Perry en zijn vrouw Miri hebben we drie maanden lang bomen gepland en bamboe cement domes gebouwd. We woonden deels op de LSP Paradise Garden The New Ark. Lee ‘Scratch’ Perry is de uitvinder van dubmuziek en produceerde voor Bob Marley een aantal nummers. Hij trad tot zijn vijfentachtigste op. Lee heeft de muziek van onze theatershow gemaakt. In Jamaica heb ik ook een deel van Plantkracht geschreven.”

zijn oorsprong in planten. De kennis over de medicinale werkingen van planten is niet altijd bij iedereen bekend geweest. Bovendien is de westerse beschaving de enige die sinds vijfhonderd jaar gebroken heeft met deze traditie. Of beter gezegd: waarbij bepaalde krachten deze eeuwenoude band tussen mensen en het gebruik van medicinale en vooral rituele planten heeft proberen te verbreken. Zo hadden we een diepe oude traditie in Europa waarbij zelfs initiatietempels hebben bestaan zoals de tempel van Eleusis waar zowel Plato als Socrates zijn

Kracht en macht “In dit boek worden zowel medicinale als rituele planten besproken. En vertel ik over oude geschiedenis van het gebruik van deze planten en paddenstoelen. Met behulp van dit boek leer je zelf een medicijnman of -vrouw te worden. Ook leer ik je hoe je kunt uitvinden

ingewijd met een psychedelisch bier. Plato noemde het het heiligste der heiligste en de belangrijkste ervaring uit zijn leven.”

“Dit drankje bevatte water, gerst, munt voor de smaak en een extract van ergot schimmel. Mensen leerden in die tempel te sterven

HighLife 43


44 HighLife


achter wat er in oude heilige graal bekers

heb ik meegenomen en heeft een van mijn

gedronken werd. Het staat allemaal uitgebreid

broers op zijn dak in Amsterdam met de zon

in mijn boek beschreven. Naast de bewerking

van hier opgekweekt. Ik consumeer ook

van bijvoorbeeld walnoot, dat erg goed is voor

druppels medicinale cannabisolie. Soms

je brein vanwege de omega vetzuren. In Europa

dagelijks, bijvoorbeeld om beter te slapen. Ik

hadden we dus ook oude sjamanistische

werk al sinds mijn twaalfde met cannabis en

tradities en die zijn we een beetje uit het oog verloren. Nu wordt deze kennis herontdekt.”

Contact met natuur “Het bijzondere van deze tijd is ook dat we midden in een psychedelische renaissance zitten waarbij zogenaamde meesterplanten weer herontdekt worden. Ook doordat mensen steeds verder van de natuur zijn komen te staan omdat ze in steden wonen, willen juist steeds meer mensen zich weer met de natuur gaan verbinden. Dat planten ook de basis vormen van onze medicijnen maakt het des te leuker om de natuur in te trekken en weer contact met de natuur te maken.”

Opgebouwde kennis “Voor psychoactieve stoffen oftewel entheogenen is het belangrijk dat ze onder begeleiding gebruikt worden. Vaak was het zo dat deze planten en paddenstoelen vanuit de gemeenschap door ingewijde ouders aan de jongere generaties gegeven werd. Bij ons zag je door het wegvallen van deze traditie dat

Op dit moment werk ik met een soort cannabis waarvan ik de zaden in Jamaica kreeg van een Rasta familie uit Belmont. Het is een Purple Power en Skunk mix die in de jaren ’90 vanuit Amsterdam in Jamaica terecht is gekomen.

in zijn tuin mag hebben. Daarnaast is het belangrijk om jongeren voor te lichten en over de gevaren te vertellen.”

Natuurlijke alternatieven “Als bijvoorbeeld ook cocabladeren volledig legaal zouden zijn, zal er veel minder criminaliteit omtrent die plant zijn en zouden mensen bijvoorbeeld eerder geneigd zijn coca te kauwen in plaats van het pure extract te snuiven. Het kauwen van cocabladeren is

jongeren zich inde jaren ’60 en ’70 zelf gingen

ben nu zesenveertig. Het heeft wel een

bovendien gezond en zeer voedzaam. Als de

initiëren. Door zelf te experimenteren bouw je

nadeel dat je kortetermijngeheugen er een

hele plant gebruikt wordt is de balans vaak

ook een band op met een plant en leer je wat

beetje door aangetast kan worden. Er zijn ook

beter. Het kauwen van cocabladeren wordt al

bijvoorbeeld de dosering is. Alleen zijn

periodes dat ik helemaal geen cannabis in

duizenden jaren gedaan in de Andes. Be-

sommige dingen wel heel specifiek en gaat

mijn lichaam stop.”

paalde synthetische substanties vind ik wel

het om duizenden jaren opgebouwde kennis.

gevaarlijk. Maar ik denk dat als planten zoals

Legalisatie

cannabis volledig legaal zijn, dat er genoeg

“Cannabis zou net als alle andere planten

natuurlijke alternatieven zijn en mensen ook

Van Amsterdam naar Jamaica

volledig gelegaliseerd dienen te worden. Zo

niet zo veel de behoefte hebben syntheti-

“Al sinds jonge leeftijd heb ik een goede band

wordt het net zoiets als tomaten en druiven. Er

sche rotzooi te gebruiken.”

met cannabis. Ik heb het gerookt, gegeten en

zijn veel meer planten die tot de zogenaamde

als medicinale wietolie geconsumeerd. Ik

meesterplanten en taboeplanten behoren. Ik

verdamp het in een goede vaporizer. Op dit

denk dat juist door de illegale status van

moment werk ik met een soort cannabis

bepaalde planten er criminaliteit mee gepaard

waarvan ik de zaden in Jamaica kreeg van een

gaat. Hoe minder gewelddadige criminaliteit

Rasta familie uit Belmont. De plek waar Peter

hoe beter. Het is misschien een goed idee als de

Tosh begraven ligt en waar hij gedurende zijn

overheid wiet gaat verbouwen, maar het is ook

leven veel tijd doorbracht. Het is een Purple

belangrijke dat er ruimte is voor kleine

Power en Skunk mix die in de jaren ’90 vanuit

experimentele en niet commerciële telers.”

Het gaat erom wat voor ervaring je zoekt.”

Amsterdam in Jamaica terecht is gekomen. Daar heeft de plant dertig jaar geleefd op de

Voorlichting

heuvels van Belmont en heeft natuurlijk ook

“Iedereen zou alle soorten planten mogen

andere genetica mee gekregen.”

bezitten die hij of zij wil. Net zoals geraniums. Wel is het denk ik goed als er bijvoorbeeld

Buitenlucht

controle komt op de pesticiden die door

“In Jamaica verbouwt bijna iedereen gewoon

sommige telers gebruikt worden. Voorlich-

in de buitenlucht en zijn de zaden gelukkig

ting is ook zeker iets goeds. En ik vind dus dat

nog niet allemaal gefeminiseerd. Die zaden

iedereen een aantal planten op zijn balkon of

ramana.nl

HighLife 45


Vrouw krijgt levenslang cruiseverbod vanwege CBD-gummies

NFL onderzoekt nut CBD bij veel voorkomende sportblessures Een van de meest voorkomende blessures in de Amerikaanse National Football League (NFL) zijn hoofdletsels. Niet zo verwonderlijk, gezien het spelverloop van deze erg fysieke sport. Dat er nog steeds zoveel hoofdletsel is, ondanks het dragen van helmen, zou misschien een teken moeten zijn om iets aan de spelregels te veranderen. De NFL kiest een ander pad. Samen met Canadese onderzoekers begint men aan een klinische proef om de veiligheid en werkzaamheid van CBD te testen voor pijnbeheersing en neurobescherming tegen hersenschuddingen. Bij de Fase 1-studie zullen 35 mensen betrokken zijn die een placebo- of CBD-rijk cannabisex-

Een nogal overtrokken reactie. Zo kun je het besluit van Carnival

tract zullen krijgen om te testen of het ‘veilig, goed verdragen en

Cruise Lines wel noemen. Deze cruise-maatschappij besloot Melinda

zonder nadelige fysiologische en psychologische disfunctie’ is voor

van Veldhuizen uit Dallas, Texas een levenslang cruiseverbod op te

dagelijks gebruik. De NFL heeft de afgelopen jaren honderdduizen-

leggen omdat ze in haar bagage CBD-gummies had meegenomen.

den dollars gestoken in onderzoek naar het therapeutische

De 42-jarige verpleegkundige had samen met haar man en twee

potentieel van deze cannabinoïde, inclusief financiering voor

kinderen een cruise van Miami naar het Caribisch gebied geboekt.

onderzoeken naar CBD

Daarmee vierden ze hun 21-jarig huwelijk. Maar het liep op een

als een potentieel

nachtmerrie uit nadat bij het inchecken de CBD-gummies werden

opioïdenalternatief.

gevonden. Tijdens een langdurig verhoor vertelde ze dat ze de

Aan de Universiteit van

snoepjes nam om beter te kunnen slapen. Toch werd haar de toegang

Californië in San Diego

tot de schepen van Carnival onmiddellijk verboden. Wel mochten

loopt ook al een mede

haar echtgenoot en de twee kinderen van het stel alsnog op de cruise

door de NFL gefinan-

mee. Die bedankten uiteraard vriendelijk. CBD is in de meeste

cierd onderzoek.

Amerikaanse staten legaal, maar de cruisemaatschappij meldt dat dit niet voor alle havens geldt waar hun schepen aanleggen. De verpleegkundige is in beroep gegaan tegen de beslissing.

Helpt CBD tegen kiespijn? Helpt CBD tegen kiespijn? Volgens Amerikaanse onderzoekers van de Rutgers School of Dental Medicine (New Jersey) is het antwoord daarop ja. Zij melden dat CBD kiespijn effectief vermindert en een potentieel alternatief biedt voor opioïden. Verder onderzoek is gepland om deze bevindingen te bevestigen en de toepassingen van CBD bij pijnbestrijding te onderzoeken. In de Journal of Dental Research zegt hoofdonderzoekster Vanessa Chrepa, universitair hoofddocent aan Rutgers: ‘De eerste verdedigingslinie tegen kiespijn is altijd een ontstekingsremmend medicijnen geweest, zoals paracetamol, ibuprofen of naproxen. Maar veel patiënten kunnen dergelijke medicijnen niet gebruiken of krijgen met deze middelen niet voldoende pijnverlichting.’ Bij een test met 61 patiënten met kiespijn kreeg een deel Epidiolex (een pijnbestrijdend CBD-middel) en een deel een placebo toegediend. De CBD-groep gaf een 50% pijnreductie aan. Chrepa meldt dat dit resultaat aanleiding geeft om een grotere studie met meer reikwijdte te beginnen. De voorbereidingen zijn al begonnen.

46 HighLife


ME NDOCINO CH A NE L K USH MEDICAL SEEDS www.medicalseeds.net

HighLife 47


Column Wil Oomen

Inkoopprijzen softdrugs en brutowinstpercentages? De wietteelt in het kader van het wietexperiment is begonnen, althans daar lijkt het op, en nu zijn er minder risico’s voor coffeeshophouders bij belastingcontroles en controles van gemeente of zelfs de politie en het OM.

Zoals vaker aangegeven heeft de belasting-

voordelen heeft omdat zij een makkelijkere

verleend en wij nemen het standpunt met

dienst vaak het voordeel van omkering en

bewijspositie hebben.

succes in dat informatie verstrekken aan de

verzwaring van de bewijslast, en dat wordt

overheid niet verplicht is als die informatie bedoeld is voor een rechterlijk geschil t.a.v.

zoek van de belastingdienst, omdat dan het

Voorkomen of bestrijden van die risico’s.

standpunt wordt ingenomen door die

Wij willen coffeeshophouders oproepen om

fraude onder.

belastingdienst dat de administratie niet

informatie te delen met ons over de inkoop,

voldoet of dat de aangiften onjuist zijn

met name indien dat gebeurt via die telers

Licht in de tunnel?

ingediend. Soms ook omdat een coffee-

die een gedoogverklaring hebben ontvan-

Is er licht in de tunnel? Ik denk het wel,

shophouder niet voldaan heeft aan de

gen van de gemeente. Wij stellen daar

omdat er in de toekomst meer duidelijkheid

informatieplicht als er vragen worden

uiteraard iets tegenover en dat zal geen

zal zijn t.a.v. de administraties van coffee-

gesteld door de belastingdienst die meestal

windeieren opleveren voor de coffeeshop-

shophouders en van de prijzen die voor

zien op de kasinkomsten of uitgaven zoals

houder die meedoet. Navraag bij coffee-

softdrugs worden gehanteerd zowel op de

de inkopen softdrugs.

shophouders die al cliënt van ons zijn zullen

inkoop- als op de verkoopmarkt.

bijna altijd geconcludeerd na een onder-

een criminal charge en daar valt belasting-

bevestigen dat wij betrouwbaar zijn en Nu er telers (lees: ondernemers die een

voordelen kunnen opleveren. Ik kan

Conclusie

gedoogverklaring krijgen om te kweken en

desnoods referenties opgeven. Ons doel is

Weten is één, bewijzen is twee. Een medewer-

te verkopen aan coffeeshops) zijn die met

om hierdoor nog beterere resultaten bij

ker van de belastingdienst, van de gemeente

factuur kunnen en moeten verkopen (alleen

rechtbanken te kunnen behalen. Zoals niet

en ook een rechter zijn niet eenvoudig te over-

aan coffeeshophouders) is het probleem

lang geleden een cliënt tegen een cof-

tuigen, maar het kan verstandig zijn een

kleiner omdat er dan inkoopfacturen

feeshophouder verklaarde, die onderwerp

procedure te starten na een boekenonder-

worden verstrekt bij die inkoop. Dat

was van controles door de politie en de

zoek, na een inval, bij het intrekken van de

betekent dat er nu inkoopprijzen komen die

belastingdienst: “Als er een is die jullie kan

gedoogverklaring of na het wijzigen van de

aantoonbaar zijn en dat betekent dat een

helpen dan is het Oomen.”

voorwaarden of de duur van een gedoogverklaring omdat een coffeeshop nu eenmaal

brutowinstpercentage nu makkelijker te onderbouwen wordt omdat de belasting-

Als wij informatie krijgen zullen wij die

bestuursrechtelijke rechten heeft. Het voorko-

dienst vind dat een brutowinstpercentage

anoniem behandelen. Zelfs indien de politie

men van procedures is vaak beter, maar dan is

minimaal 100% van de inkoopprijzen

of de belastingdienst hierom verzoekt zullen

het verstandig te zorgen dat uw rechten niet

behoort te zijn. De correcties na een

wij dit niet verstrekken. Dat standpunt over

geschonden kunnen worden.

onderzoek door de belastingdienst op

opvraag van gegevens over onze cliënten

grond van een brutowinstpercentage zijn

(weigeren informatie te verstrekken)

Oomen fiscaal onderzoek en advies.

erg hoog en de boetes die erbij komen zijn

hebben wij in het verleden meermaals met

Mr. Wil Oomen

hoog. Daar gaan veel coffeeshophouders de

succes ingenomen; wij weigeren informatie

Oomen Administratiekantoor

mist mee in. Wij hebben al veel procedures

te verstrekken over cliënten van ons. Andere

Ing. Ruud Oomen LLB

gevoerd tegen de belastingdienst en

adviseurs kunnen dat standpunt niet

www.oomenfiscaalonderzoek.nl

meestal gewonnen, maar het is dan een

innemen. Wij wel, omdat Oomen fiscaal

www.oomenadministratiekantoor.nl

behoorlijke strijd waarbij de belastingdienst

onderzoek en advies alleen rechtsbijstand

48 HighLife


Stichting De Ambassade Zwijndrecht is een echte cannabis social club. We hebben passie voor de producten die we verkopen én voor de mensen die ervan houden; recreatief of medicinaal. Cup winner 1e prijs Highlife & 1e prijs Jack Herer!

www.ambassade-zwijndrecht.nl

ambassadezwijndrecht


Tekst & Beeld: Mike de Leede

OPKOMENDE ZON RADIO Iedereen heeft zo zijn eigen methode om zo fris en fruitig mogelijk wakker te worden. Goldband, Fraukje of het laatste nieuws. Een andere optie is een lichtalarm, dat de opkomende zon nabootst. Om slapers met zachte hand te doen ontwaken. Dit alarm kan tevens een zonsondergang simuleren, om het inslapen te begeleiden. Vergeleken met de gemiddelde wekkerradio zijn deze apparaten vaak prijzig. Hier afgebeeld is een goedkoop instapmodel: de Denver Wake-Up Light. Klok, lichtalarm, wekkerradio en sfeerlamp ineen. Je haalt er als het ware de zon mee in huis. Waarbij jijzelf mag beslissen wanneer-ie opkomt. Een half uur voor de wektijd gaat het licht zachtjes aan en wordt langzaam feller. Je kunt de wekker op verschillende standen zetten: radio, alarm of op een assortiment vage muziekjes en geluiden (de branding, vogeltjes). Het volume is instelbaar. Op nul geeft de wekker louter licht. De radio klinkt top. Qua sfeerlicht heb je keus uit zes kleuren. Leuk, zo’n groene of blauwe zonsopkomst! Prijs: € 35. www.bol.com/be/nl/p/denver-wake-up-light-wekkerradio-alarm-slaap-functie-dimmer-fm-radio-crl340/9200000089669633/

LUXE DIGITALE HUISSLOOF Stofzuigen, dweilen, ontlasten én bijtanken: ze kan het echt allemaal, deze Roomba Combo J9+ schoonmaakrobot. Behalve dan eens in de zoveel tijd de stofzuigerzak vervangen. Of je benen optrekken om haar te laten passeren, deze digitale huissloof. Ontlasten en energie bijtanken doet deze robot in een soort futuristisch hondenhok, dat naadloos zal opgaan in je interieur (not!). Ook in huiskamers vol obstakels vindt ze moeiteloos haar weg. Met camera en lampje brengt ze binnen anderhalf uur je hele huis in kaart, vloerkleden en drempels onthoudt ze feilloos. Ze weet zo precies waar

PS5 CONTROLLER MET SCHERM Mobiel gamen is goed voor zo’n 50 procent van de markt. Vandaar dat PlayStation met deze Portal een gooi doet naar een apparaat voor onderweg. Overigens kun je met het juiste koppelstuk en een smartphone óók op afstand spelen, maar dit terzijde. Je kunt met dit gadget op een andere verdieping gamen dan waar je PlayStation staat. Daarnaast blijft de tv vrij (dus geen gedoe met vriendin of familie). Je hebt wel een goede wifi nodig, anders hapert de boel hopeloos. Heb je die, dan kun je in bed gamen. Belangrijk verschil is dat het touchpad ontbreekt. In plaats daarvan moet je op het scherm zelf drukken. Dat is best wennen. De normale PS5-controller is licht; je handen zitten dicht bij elkaar. De Portal is zwaarder en breed, waardoor richten en snel knoppen indrukken lastiger en trager gaat. Maar bij de wat meer ontspannen games komt dit gadget uitstekend tot zijn recht. Met Portal, cola en chips binnen handbereik behaal jij comfortabel highscores vanonder je dekbed. Prijs: € 219. www.mediamarkt.nl/nl/product/_sony-playstation-portal-remoteplayer-1794248.html

50 HighLife

gedweild en waar gezogen moet worden. Als ze (zachtjes) op een obstakel botst, draait ze daar knap omheen. Via de app kun je al haar routines instellen: op maandagochtend alleen de keuken stofzuigen, dinsdagnacht het hele huis dweilen, enzovoorts. Zonder discussies, zonder ruzie. Echt ideaal! Prijs (auw!): € 1.399. www.expert.nl/irobot-roomba-j9-plus-combo-c9758-372631299


Gadgets

4

OLIJK HUISROBOTJE Aanstormend talent voor 2024: de Smart Home AI Agent, een vrolijk huisrobotje van LG, vergelijkbaar met Samsungs Ballie uit 2020, dat je huis bewaakt, terwijl jij via de camera meekijkt of via de speaker kunt praten. Door de AI-tech kan het olijk uitziende robotje zijn omgeving, maar ook je opdrachten goed begrijpen. Dankzij ingebouwde sensoren, weet-ie of de luchtkwaliteit, luchtvochtigheid en temperatuur in je huis in orde zijn, om vervolgens tips te geven over verbeteringen. Je kunt zelfs een melding krijgen als je een raam of deur open hebt laten staan, terwijl je zelf

6

niet thuis bent. Een slimme thuishub dus. En geen kinderspeelgoed. Prijs: tussen de € 1.500 en € 2.500. www.lgnewsroom.com/2023/12/ lg-ushers-in-zero-labor-home-with-its-smart-home-ai-agent-at-ces-2024/

INTELLIGENTE HOCKEYPUCK De Homey Pro van het Nederlandse bedrijf Athom verenigt al je smartapparaten in één app en maakt je huis megaslim. Het is een compacte, zwarte hockeypuck met vrolijke regenbooglichtjes, dat je met zichtbare instructies vrijwel probleemloos door de installatie loodst. Voor je het weet werkt je Fibaro bewegingssensor uitstekend; een rond cyborgoog kijkt blauwflikkerend de ruimte in en meldt via je app als er iets in je huiskamer beweegt. Voor vrijwel elke smartlamp is soepel een ‘flow’ in te stellen, die automatisch het licht aandoet als je smartphonelocatie verraadt dat je thuiskomt, of als de zon ondergaat. Ook je thermostaat bedient ie foutloos. Via een gebruiksvriendelijk controlepaneel op je smarthome. Voor

KOKOON SLAAPOORTELEFOON Het is even wennen, deze slaapoortelefoon van slaaptechbedrijf

bezitters van een groot huis

Kokoon en Philips. Maar een goede nachtrust biedt-ie zeker. Mede

met veel etages of

omdat hij flinterdun is. Dat is gelukt door een flink deel van de hardware

kamers zal de Homey

uit de oortjes te halen en in een bedieningspaneeltje te stoppen, dat

een uitkomstblijken.

achterop je hoofd zit en dat via draden aan de twee oortjes bevestigd

Goedkoop is de

is. Okay, het ziet er niet heel hip uit, maar wie maalt daarom. Je ligt in

oplossing echter niet.

bed, toch? Op de begeleidende app staan geluiden die de slaap

Prijs: € 399.

bevorderen. De app herkent of de drager in slaap valt, en zet het geluid

https://homey.app/

geleidelijk zachter, waarna alleen nog maskerende ruis overblijft.

nl-nl/

Nadeel van de app is dat er na de proefperiode gedokt moet worden. Gelukkig staan op Spotify geluiden en tracks zat om gratis bij in slaap te vallen. Aangezien de batterij maar 10 uur meegaat, moet er iedere ochtend opgeladen worden. Daarnaast blijkt een goede nachtrust niet goedkoop. Prijs: € 249. https://kokoon.io/en-eu

HighLife 51


Tekst: Redactie HighLife | Foto’s: Derrick Bergman, Jeff Martens

De winnaars van de Cannabis Industrie Awards 2023 in beeld In een prachtige en intieme setting werden in december de Cannabis Industrie Awards in Kelderman en van Noort in Eindhoven uitgereikt. In het laatste nummer van 2023 konden we jullie nog wel de winnaars melden omdat we die onder embargo van de organisatie hadden gekregen. In dit nummer plaatsen we alsnog foto’s van het geslaagde en intieme evenement. De presentatie was in handen van de lokale cabaretier Stephen Bell. De winnaar van het Hennepproduct van het jaar (Billy’s Wonder, herbruikbare luiers van hennep) en de persprijs De Gouden Griffel (Volkskrant-journalist Peter de Graaf) waren niet aanwezig.

Coffeeshop van het jaar: Coffeeshop Meetpoint uit Den Bosch

Ondernemer van het jaar: Maurice Vis (Stonersparadijs)

Kweekproduct van het jaar: Organic Earth Nutrients

CBD-product van het jaar: Mystery Bees

52 HighLife


Innovatie van het jaar: Weedmill

Startup van het jaar: Coffeeshop John & Co (foto: Jeff Martens)

Zadenbank van het jaar: Sensi Seeds

Campagne van het jaar: LEAP

Alle winnaars op een rij

De rode loper wordt uitgerold

Een mooie locatie

Even bijkletsen

HighLife 53


Door: Michiel Panhuysen

European Drug Report 2023: Trends and Developments

EMCDDA: Spanje is de wietschuur van Europa Het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is een instituut van de Europese Unie dat informatie over drugs en drugsverslaving uit de Europese landen verzamelt en vergelijkt. Regelmatig publiceert het EMCDDA een overzicht over de ontwikkelingen op de Europese drugsmarkten. Het is altijd een enorme klus om zo’n rapport

werden genomen. Dat duidt er weer op dat

harddrugs. Dat kan erop duiden dat Neder-

met cijfers door te worstelen, waarvan je je

de opsporingsdiensten vooral op grotere

land een centrale rol heeft in de druginfra-

kunt afvragen hoe die tot stand zijn gekomen

handelaren lijken te jagen. In driekwart van

structuur van de EU. Maar het is ook mogelijk

en of ze wel vergelijkbaar zijn. Met die

alle drugsvangsten gaat het om cannabis. De

dat de Nederlandse politie op drugvangstge-

kritische noot in het achterhoofd geeft het

cijfers wijzen volgens het EMCDDA niet

bied actiever is en beter functioneert dan de

rapport wel aan wat het huidige beeld in

zozeer op een hogere consumptie van drugs

politie in andere landen.

Europa is als het over drugtrends gaat en hoe

in Europa, maar vooral op de grotere rol die

Nederland in dat plaatje past.

Europa de afgelopen jaren is gaan spelen op

Hasj en wiet consumptie

het gebied van productie, export en

Cannabis blijft verreweg de meest

doorvoer van de genoemde drugs.

geconsumeerde drug in Europa. Rond de

Bonte verzameling Het nieuwste rapport van de EMCDDA bevat

8% van de Europese volwassenen heeft tus-

een bonte verzameling van gevarieerde

Meer drugsovertredingen

sen juni 2022 en juni 2023 cannabis

druggerelateerde data die in 2022 of eerder

In 2021 werden in de EU anderhalf miljoen

geconsumeerd. In Nederland is dat 7,8%.

zijn verzameld. De meeste data worden

drugsovertredingen gerapporteerd, een

Nederland loopt dus in de pas met andere

vergeleken met de situatie van ongeveer tien

kwart meer dan in 2011. In verreweg de

landen als het gaat om cannabisgebruik.

jaar geleden. Zo vertelt het rapport dat er

meeste gevallen (77%) ging het hierbij om

Ongeveer 1,3% van de Europese volwasse-

tussen 2011 en 2021 veel meer kilo’s cocaïne

drugsgebruik of drugsbezit voor eigen

nen gebruikt dagelijks cannabis. Nederland

(+416 %), wiet (+260 %), crystal meth (+135 %),

gebruik. Ook hier weer ging het voor het

zit met 1,5% iets boven het gemiddelde.

heroïne (+126 %), MDMA (+123 %), hasj (+77 %)

grootste gedeelte om cannabis. Nederland is

Kijkend naar de leeftijdsgroep 15 tot

en amfetamine (+42 %) in beslag zijn

niet de grootste cannabisproducent van

34-jarigen (een leeftijdsgroep die er qua

genomen. Boeiend daarbij is dat het aantal

Europa. Wel is Nederland het enige land in de

drugsconsumptie het meest toe doet)

inbeslagnames afnam: dat betekent dat er

EU waarin de politie productie- of verwer-

consumeerde 15,1% van de bevolking

per actie grotere hoeveelheden in beslag

kingsplekken heeft gevonden van allerlei

cannabis in het afgelopen jaar, mannen 2x

54 HighLife


spacecandies, koekjes, brownies, winegums en andere spaceproducten verkrijgbaar. De consumptie daarvan vereist een andere strategie dan het roken van cannabis. Veel experimenterende cannabisconsumenten gaan de fout in vanwege de onbekendheid met de nieuwe producten. Het EMCDDA is bang dat kinderen de producten in handen krijgen. Verder zijn er al samples gevonden waarbij er synthetische THC aan de edibles was toegevoegd. zo vaak als vrouwen. 2,1% van deze groep

met de EU) heeft een aantal projecten in

gebruikt dagelijks cannabis en die

enkele steden waarbij cannabisconsumen-

dagelijkse gebruikers zijn vrijwel allemaal

ten legale wiet kunnen inkopen.

mannelijk. Bij 95% dagelijks consumenten

Waakzaamheid is dus geboden.

Koplopers Het rapport bevat ook een aantal interes-

gaat het om wiet, 32% rookte (ook) hasj, 2%

Extracten en edibles

sante en minder interessante ‘score’-lijstjes.

at (ook) edibles en 17% had (ook) wel

Naast hasj en wiet zijn er in de EU steeds meer

Daaruit blijkt onder meer dat Nederland zijn

extracten geconsumeerd.

extracten te koop. Die extracten hebben een

koppositie op een paar gebieden is verloren,

plantaardige basis, maar kunnen erg krachtig

of misschien wel nooit heeft gehad. Zo is de

Legale wiet in Europa

zijn (een hoog THC-gehalte). Naast die

rol van Nederland als grootste producent van

Decennialang is cannabis illegaal geweest in

extracten worden ook steeds vaker cannabis-

wiet overgenomen door Spanje, waar

Europa maar daar komt langzaam verande-

producten aangetroffen met (een) syntheti-

inmiddels 74% van alle in beslag genomen

ring in. Eind december 2021 legaliseerde

sche THC. Dat is een stof met een uitwerking

cannabisplanten (gemeten naar gewicht)

Malta thuisteelt voor privégebruik. Ook zijn

die vergelijkbaar kan zijn met THC, maar dat

vandaan komt. Spanje is volgens de cijfers

non-profit ‘growing clubs’ toegestaan. In

verschilt van persoon tot persoon en kan zeer

van het EMCDDA de wietschuur van Europa

Duitsland is een wet aangenomen die

onvoorspelbaar en gevaarlijk zijn. Een van die

en ook het logistieke centrum van de

thuisteelt toestaat, hoewel de uitwerking

vormen van (semi-) synthetische THC

Europese cannabismarkt. Verder is Neder-

van die wet nog wat tijd in beslag zal nemen.

is hexahydrocannabinol (HHC). HHC is

land geen koploper in cannabisconsumptie.

Ook Luxemburg werkt aan een plan om

chemisch vergelijkbaar met delta-9-tetra-

In Tsjechië wordt het meest geblowd door 15

thuisteelt toe te staan. In Nederland startte

hydrocannabinol (delta-9-THC), de belang-

tot 34 jarigen. Nederland bekleedt de vierde

in december 2023 de voorfase van het

rijkste psychoactieve stof in cannabis, en het

positie, onder Kroatië en Italië. Als het over

wietexperiment, waarbij een aantal telers

lijkt erop dat het min of meer dezelfde

cannabis gaat dan kan het imago van

met een vergunning cannabisproducten

effecten heeft, maar er is nog geen gedetail-

Nederland als narcostaat dus tot het land van

leveren aan coffeeshops in enkele gemeen-

leerd onderzoek gedaan naar de schadelijk-

fabelen worden verwezen.

ten. Coffeeshops in Breda en Tilburg bieden

heid van het gebruik van HHC.

sinds kort naast illegaal geteelde wiet en ook

In Amerika vormen ‘edibles’ al enkele jaren

gereguleerde producten aan. De Tsjechi-

een groot deel van het cannabisaanbod en

sche overheid heeft eveneens plannen

nu krijgen deze eetbare cannabisproduc-

aangekondigd om cannabis te gaan

ten ook in Europa vaste voet aan de grond.

Andere boeiende data

reguleren. Zwitserland tenslotte, (geen EU,

In Nederland was er altijd wel ‘spacecake’,

Het THC-gehalte is in de afgelopen tien

maar wel een land dat nauw verbonden is

maar de laatste jaren zijn er daarnaast ook

jaar gestegen. Het gemiddelde THC-

www.emcdda.europa.eu

gehalte in de EU ligt tussen 7-13%. In 2021 was het THC-gehalte in hasj gemiddeld 20%; voor wiet was dat gemiddeld 9.5%. De prijs is tussen 2011 en 2021 ongeveer gelijk gebleven. De gemiddelde consumentenprijs voor wiet of hasj ligt tussen de 8 en 12 euro per gram. ‘Groothandelsprijzen’ liggen tussen de 2140 en 9260 euro per kilo. In 2021 werd 816 ton hasj en 256 ton wiet in beslag genomen in de EU. In 2021 werden ongeveer 566.000 overtredingen voor bezit of gebruik van cannabis gerapporteerd in de EU. Het aantal overtredingen wegens aanleveren van cannabis was 100.000.

HighLife 55


FUZZY TEETH

Tekst: Arjan van Sorge | Foto’s: Zoë van der Zanden, Robin René, Jessie Kamp

WAT JE WIL MOET JE OOK ZEKER DOEN! Zo op het eerste gehoor klinken de liedjes van Fuzzy Teeth uit Den Haag zonnig en zorgeloos, maar er zit veel meer in dan lekkere indiepop met r&b invloeden. Ze zijn wel allemaal gemaakt met een ouderwetse joint in de hand, want voor Anthony Koenn hoort blowen bij het muziekmaken.

56 HighLife


Anthony Koenn is Fuzzy Teeth, maar wordt live bijgestaan door een vijfkoppige band. Op zijn zolderkamer / studio in het centrum van Den Haag maakt hij zijn muziek, waaronder de onlangs verschenen EP Snakes And Ladders. En nu zit hij daar voor een videogesprek met Highlife, het magazine dat hij regelmatig in een coffeeshop leest. Zijn promotor had ons attent gemaakt op een van de ‘allergrootste stoners ooit’, zoals Anthony zichzelf met een glimlach omschrijft. Check!

Superleuk proces Maar eerst even over de nieuwe EP. “Het is wel mijn project en alle nummers heb ik zelf geschreven, maar het grootste gedeelte van de plaat heb ik samen met Kasper Spijkerman geproduceerd. Het is een goede vriend van me, het was een superleuk proces. Hij is ook erg van het wiet roken, dus zo hebben we veel nummers gemaakt. Ik ken hem al heel lang, we zaten samen in ons eerste bandje. We hadden elkaar een tijdje niet gesproken maar de laatste tijd waren we weer heel close geworden, vandaar dat muziekmaken dan ook meteen gebeurt. En er staat ook een feature op die ik in samenwerking met Jack the Owl en plonki gemaakt heb.”

Best raar “Toen we klein waren hadden we heftige punkbandjes, veel springen en alles. Toen ik begon met wiet roken is dat nogal veranderd, toen ben ik ook andere muziek gaan waarderen, hiphop bijvoorbeeld. Ik wilde ook andere muziek spelen. Af en toe maak ik nog steeds punky nummertjes, maar ik vind het leuk om af te wisselen. Toen ik elf was begon ik mijn eerste bandje. Ik was eerst alleen gitarist, gaandeweg vond ik het nummers schrijven

dagelijkse, normale onderwerpen schrijft

fenomeen wietoma. Wat?! Wietoma?! Er was

heel interessant. Het leek me ineens best raar

terwijl je er je eigen twist aan geeft. Je kan de

toentertijd in Duindorp een heel schattig

Wiet is eigenlijk het enige dat ik rook. Op z’n Nederlands gedraaid, met een beetje tabak erbij.

kleinste dingen zo

omaatje met een achtertuin met gigantische

omschrijven dat je er in

wietplanten, dat wiet voor een tientje

een nummer drie

verkocht aan minderjarigen. Voor ons was dat

minuten over kan

de hemel natuurlijk. Dealers waren scary, en

lullen. Mijn scene

zo’n oud omaatje dat met een zakje wiet naar

veranderde, de groep

buiten kwam en ‘veel plezier’ zei, dat vonden

mensen die ik veel zag

we helemaal grappig. Ik denk dat ik de eerste

- waardoor ik door heel

vijf jaar alleen van haar gerookt heb. Uitein-

nieuwe muziekgenres

delijk is ze opgepakt, want haar zoon verkocht

als iemand anders mijn verhaal ging doen,

werd geïnspireerd. Later met het opnemen

dus blijkbaar zwaardere drugs, wat echt

dus toen moest ik wel gaan zingen. Op die

kwam dat er allemaal uit, en nu zijn we hier. Nu

jammer was - maar dat wist niemand.”

manier ben ik er ingegroeid.”

maak ik van alles, ik noem het indie.”

Er je eigen twist aan geven

Een schattig omaatje

“Ik ben niet zo’n grote drinker, dat vind ik niet

Lekker losjes voelen “Ik heb veel te vertellen, maar tekst is ook heel

Dat blowen veranderde dus veel. “Ik kwam er

zo nice om te doen. Ik vind het wel lekker om

lastig. Je wilt altijd gevat blijven. Maar het

mee in aanraking door een vriendje van

me losjes te voelen, dus ik denk dat ik daarom

mooie aan tekst is ook dat je over de meest

middelbare school, hij vertelde mij over het

ben begonnen. Het paste gewoon heel erg

HighLife 57


58 HighLife


bij me. Met de muziek was het nachtenlang

met z’n allen voor de show buiten een jointje

meebrengen. En nu is het nog allemaal nice.

doorhalen en blowen en die nummers op

te roken. En dan gaan we die show in en dan is

Wat je wil moet je ook zeker doen! Snakes And

mijn computer uitwerken, met mijn vrienden

er even zo’n get together momentje. Ik drink

Ladders heeft daar ook mee te maken.”

of alleen. Het is er helemaal in verweven

niet zoveel en ik vind het lekker om me iets

eigenlijk. Toen ik vijftien was en voor het eerst

losser te voelen op het podium. Als ik nuchter

Soms ups soms downs

wiet had gerookt en naar muziek luisterde

ben, ben ik me er misschien ook wel iets te

“Snakes And Ladders is een bordspel uit mijn

was dat natuurlijk een wooow ervaring, maar

bewust van dat ik dan op het podium sta, dan

jeugd waarbij je over de vakjes heen loopt, en

gaandeweg wordt het effect toch anders. Het

voel ik me wat ongemakkelijk. Ik moet wel

als je op een ladder staat dan ga je naar

is meer een vertrouwd gevoel dan echt het

een beetje kunnen zweven.”

boven, en sta je op een slang dan val je weer

gevoel dat ik helemaal in de cloud ben. Bij

naar beneden. Dat vind ik de grappige,

elke sociale ontmoeting doen we altijd een

Leven met uitersten

kinderlijke expressie van het leven. Soms heb

jointje erbij, dus op die manier is het met

“Wiet is eigenlijk het enige dat ik rook. Op z’n

je ups, soms downs - gewoon door blijven

elkaar verweven.”

Nederlands gedraaid, met een beetje tabak

spelen. Het leven is mooi als het veel

erbij. Ik heb daarbij geen voorkeuren, ik moet

contrasten heeft, dan voel je het meer. Net

Warhoofd van mezelf

eerlijk zeggen dat ik nu voor de goedkoopste

zoals met dat spel, dan denk je dat je er bijna

“Dit jaar heb ik als goed voornemen dat ik iets

wiet ga. Alles is duurder geworden en ik ben

bent en dan val je weer met zo’n slang naar

minder ga gebruiken. Ik ben al een warhoofd

nog steeds muzikant, dus… Ik kan niet van

beneden. En daar moet je het maar mee

van mezelf, en dit helpt natuurlijk niet. Als ik

mijn muziek rondkomen, helaas niet. In mijn

doen.”

alles helemaal echt wil runnen kost dat wel

dagelijkse leven ben ik kistdrager op

alles van mijn brein. Recentelijk blow ik de hele

uitvaarten. Een heel andere tak van sport…

Grappig contrast

dag door ja, maar dat is dan wel in periodes.

Het is niet zo erg hoor, en het verdient prima.

“De teksten zijn dus niet altijd even vrolijk. Dat

Toevallig ben ik vandaag opgestaan met een

Het is ook inspirerend, ik vind het leuk dat ik

is misschien ook wel zo’n contrast dat ik

jointje en een koffietje, en het is mooi weer

zoveel uitersten in mijn leven heb.”

grappig vind. Het wordt vaak over mijn

buiten, dus ik dacht waarom niet.”

muziek gezegd, dat het heel vrolijk klinkt -

Echt levend leven

terwijl er juist het tegenovergestelde mee

Kunnen zweven

“In de muziek is dat misschien ook wel nodig. En

wordt gezegd. Vroeger als kind zong ik ook

“Het gaat zeker hand in hand. Ik heb nog nooit

de dood is een groot onderwerp waar ik veel

liedjes mee omdat ze pakkend waren, pas

een sessie gedaan waarbij we geen jointje

over schrijf, want ik zie het veel. Het is heel mooi

jaren later wist ik waar het over ging en dan

hadden opgestoken. Vooral bij mijn vorige

als je dan echt levend leeft. Ik ben het verschul-

denk je oh ja… Dat! Niet zo zonnig als ik dacht.”

band Peach, de eerste band waarin ik ooit

digd om mijn leven volledig te leven. Ik zie dat

ging zingen, was het altijd wel een ritueel om

het zo over kan zijn, het kan zoveel verdriet

fuzzyteeth.nl

HighLife 59


2023

1

1

Cannabis Social Club De Ambassade IJsselmeer 27 3332 EX Zwijndrecht

2

1e prijs Hasj Import Kasjmiri Hasj

2 C= 77 M= 0 Y= 100 K= 0

R= 21 G= 188 B= 23

HighLife Hasj Cup Winnaar 2023 Kasjmiri Hasj

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht

3

Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 3e prijs Old Skool White Widow 1e prijs House Specials Gusher x OG Kush x Gorilla Cookies 3e prijs Haze Delahaze

1e prijs Hybriden algemeen Dream’s Gold

1e prijs USA Import Peach Champagne

2e prijs Old Skool Purple Haze

2e prijs Extracties Papaya Cake

2 1 2

1

3

High Society High Society Lange Scheistraat 5 2312 CR Leiden 2e prijs USA Import Zoap 3e prijs Extracties GMO Cookies Rosin

Coffeeshop Dizzy Duck Downtown Fluwelen Burgwal 1c 2511 CH Den Haag

HighLife Wiet Cup Winnaar 2023 Peach Champagne

3

2e prijs Hybriden algemeen Fruit Joy 1e prijs Old Skool OG#18

3

De Vrolijke Gaper Molenstraat 23 4201 CV Gorinchem

2e prijs House Specials Sunsetz

3e prijs USA Import Mac 1

1e prijs Haze Black Amnesia 2e prijs Nederhasj FruitJoy Ice

Serious Seeds www.seriousseeds.com

1e prijs Extracties Pina Rosin

3

3e prijs House Specials Seriotica

2

2

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht 3e prijs Hybriden algemeen Watermelon Gusher

1

Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam

Coffeeshop Kosbor Kleine Gracht 3 6211 CA Maastricht

1e prijs USA NL Grown Biscotti

2e prijs Haze AMG

2e prijs Auto-flowering soorten RS-11


1

3

3

Growers Choice www.growerschoice.nl 3e prijs Outdoor Naranja Biscotti

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem

Coffeeshop Mississippi Maaspromenade 11 a01 6211 HS Maastricht

3e prijs Auto-flowering soorten Purple Punch Auto

2e prijs USA NL Grown Mac 1

3e prijs Hasj import Static Shift

2

1e prijs Nederhasj Zero’s Handmade

3

Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

1

2e prijs Outdoor Kierewiet

Coffeeshop Solo Korte Koningsstraat 2 1011 GA Amsterdam 3e prijs USA NL Grown Gummy Buns

3 3

Coffeeshop Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen 1e prijs Outdoor OG Super Haze

InfuzedCBD 3e prijs CBD soorten Pineapple CBD

2

1

Coffeeshop Cool Running Brusselsestraat 35 6211 PB Maastricht 3e prijs Nederhasj Ice Flower

Dutch Passion Seed company www.dutch-passion.com Coffeeshop Missouri Hoogbrugstraat 31 6221 CN Maastricht

2 WeNeedWeed www.weneedweed.eu

2e prijs Hasj import Cappucino

2e prijs CBD soorten Mac CBD

HOOFDSPONSOREN:

1e prijs Auto-flowering soorten Auto SVF OG 1e prijs CBD soorten CBD Auto Blackberry Kush

Met dank aan: De Ambassade, Coffeeshop Cremers, Coffeeshop Relax, Coffeeshop Dizzy Duck en Coffeeshop Magic.

2


Logboek VOC februari – maart 2024

VOC haalt 8 Uur Journaal en krijgt bedankje van de koning VOC-secretaris Mauro Picavet en VOC-voorzitter Derrick Bergman kwamen aan het woord in het NOS Journaal en op Radio 1 op de dag dat het wietexperiment van start ging. 2023 eindigde met een onvervalste media blitz, 2024 begon met een bedankbrief van de koning.

Een dikke week voor de dag waarop de

Een vaste klant van de winkel stapte als

Dus kocht ik ook Pink Sandy en Limun

wietproef dan eindelijk begon, benaderde de

eerste naar voren, maar hij besefte dat hij

Chullo van Aardachtig, Ice Cream Cake van

NOS de stichting VOC. Volgens de redacteur

geïnterviewd zou worden voor radio en

Fyta en Wedding Cake van CanAdelaar.

zou de kijker vooral willen weten: is het wat,

televisie, dus ik vertelde hem dat ik dat

die gereguleerde wiet? En of iemand van het

graag zou doen. Ik werk al meer dan tien

VOC bereid was de gereguleerde cannabis

jaar in de branche en ik vind het sowieso

(tabaksvrije) rookruimte om daar te gaan

voor de camera te testen en een paar vragen

niet erg om met mijn gezicht en stem op

zitten en een pure joint van RS11 te

te beantwoorden. Een hele verantwoordelijk-

het nieuws te komen.

draaien. Maar niet na inspectie van elke aankoop. Terwijl de camera voor het 8 uur

heid, die onze voorzitter niettemin graag op zich nam. Op het laatste moment besloot ook secretaris Mauro Picavet mee te gaan naar

Iedereen klapte en ik begaf me naar de

Dus ik stapte naar voren en bestelde de RS11 van Aardachtig. Terwijl ik het

journaal op mij gericht was, maar ook van andere media.’

coffeeshop De Baron in Breda. Daar opende en scande VWS-minister Ernst Kuipers op

Een flink deel van de dag gaven Derrick en

vrijdagochtend 15 december 2023 de eerste

Mauro interviews aan journalisten van de NOS,

doos gereguleerde cannabis, in aanwezig-

Associated Press, AFP, Trouw, de Volkskrant en

heid van de burgemeesters van Breda en

Omroep Brabant. Een paar dagen later werd

Tilburg. Toen De Baron om elf uur open ging

Derrick een half uur live geïnterviewd over het

voor het publiek, was Kuipers al lang en breed

wietexperiment voor het radioprogramma 5

onderweg naar Den Haag.

Dagen van PowNed/NTR.

De Eerste Koper Min of meer per toeval werd onze secretaris

Ontbreken thuiskweek smetje op media blitz

De Eerste Koper. Mauro beschreef dat

Een smetje op deze media blitz: ons pleidooi

historische moment in een column op

voor thuisteelt ging goeddeels verloren.

Cannabisindustrie.nl met de titel ‘Ik kocht als eerste legaal gekweekte wiet in Nederland: zo was mijn 15 december 2023’. Fragment:

‘Toen het één minuut voor 11.00 was,

Natuurlijk, dat was niet het nieuws, we

We gaven interviews aan NOS, Associated Press, AFP, Trouw, de Volkskrant, Omroep Brabant en PowNed/NTR.

besloot ik maar eens bij de toonbank te

begrijpen wel waarom journalisten dat deel van onze boodschap weg laten. Toch blijft het onaanvaardbaar dat de teelt voor coffeeshops wordt gereguleerd terwijl er nog

gaan staan. Het zou een behoorlijk

bestelde, interviewde een journalist van

steeds mensen uit huis worden gezet omdat

surrealistische ervaring worden. Maar ik

NPO Radio 1 mij, wat het nogal lastig

ze hun eigen cannabis kweken. Ook in het

herinnerde me vooral de foto van de

maakte. Maar ik ging gestaag verder met

meest recente VOC-bidbook hameren we

eerste klant in Colorado op 1 januari 2014.

mijn bestelling.

hierop. Citaat uit hoofdstuk 3: ’Om het

Die persoon wilde ik best zijn. Bij de toonbank aarzelde ik eerst een

cannabisbeleid werkelijk toekomstbestendig De budtender dacht dat ik klaar was en

te maken is een bredere aanpassing nodig,

dat ik alleen dat ene grammetje wilde

waarvan ook thuisteelt deel uitmaakt. Het

beetje. Ik wist niet of ik de bestelling al kon

kopen, maar ik zei dat hij moest wachten.

recht om als volwassene cannabis voor

uitvoeren. De budtender leek ook nerveus.

Ik wilde meer!

persoonlijk gebruik te telen in eigen huis of

62 HighLife


Massale belangstelling voor De Eerste Koper (VOC-secretaris Mauro Picavet) van de internationale media voor de toezending hiervan.’

tuin is even fundamenteel als het recht om

ties. We sturen er ook altijd eentje naar koning

cannabis in een winkel te kunnen kopen. In

Willem Alexander. Niet voor het eerst

vrijwel alle Amerikaanse staten en landen die

ontvingen we in januari een brief van het

Ben je benieuwd naar dit VOC bidbook, de

cannabis hebben gelegaliseerd is thuisteelt

kabinet van de koning: ‘Op verzoek van Zijne

PDF versie is te vinden op

onderdeel van de regulering.’

Majesteit de Koning deel ik u mee dat de

www.voc-nederland.org/publicaties.

Koning uw brief van 12 december en de

Gedrukte exemplaren zijn zolang de

De VOC bidbooks gaan naar alle leden van de

bijgevoegde brochure ‘Het cannabis dossier

voorraad strekt beschikbaar; mail naar

Eerste en Tweede Kamer, maar ook naar

– Legalisering in stroomversnelling’ heeft

info@voc-nederland.org als je een of meer

journalisten, burgemeesters en andere

ontvangen en hiervan kennis heeft geno-

exemplaren wil bestellen.

bestuurders en maatschappelijke organisa-

men. Namens de Koning dank ik u hartelijk

OVER DE STICHTING

VOC

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. We strijden sinds 2009 voor beter cannabisbeleid en opheffing van het verbod op de plant. Website: www.voc-nederland.org X en Instagram: @vocnederland Mail: info@voc-nederland.org. Wil je toegevoegd worden aan onze mailinglijst, stuur ons dan een mailtje.

OPENBARE VOC VERGADERING Het VOC organiseert elke maand een openbare vergadering, via Discord of op locatie. Geïnteresseerden en sympathisanten zijn altijd welkom. Meer info: https://voc-nederland.org/agenda/.

STEUN HET VOC! Je kunt ons op verschillende manieren steunen, bijvoorbeeld met een donatie of als Patron. Alle mogelijkheden vind je op www.voc-nederland.org/steun-voc. Alvast bedankt!

HighLife 63


‘Aerophyte’ - Bivins Gallery, Dallas 2019

64 HighLife


Tekst: Peter van Sparretak

Betoverende natuurbeelden De installaties van Crystal Wagner nemen bezit van de hele ruimte. Van de expositiezaal in een gebouw tot aan de buitenmuren toe. De kunstenares uit Los Angeles laat zich inspireren door alles in de natuur en wil bezoekers meenemen op een bijzondere ontdekkingstocht.

Je sculpturen zijn verbazingwekkend. Wat zijn het? Dieren? Planten? Ik denk meer aan planten. Maar het kan ook een hybride zijn van een plant en een micro-organisme, maar dan op grote schaal. Ik wil ze het idee van groei geven, alsof ze leven.

Een van je eerste buitenkunstwerken maakte je op een historisch gebouw in Lodz, Polen. Ik was uitgenodigd door een kunstorganisatie en mocht er doen wat ik wilde. Ik ging heel intuïtief te werk, ik had geen plan en wist alleen welke kleuren ik ging gebruiken. Ik heb hem Hyperbolic genoemd, wat betekent: iets dat op zichzelf voortbouwt en steeds sneller gaat groeien.

Het ziet er uit als een sciencefictionscène uit The Terminator of Stranger Things. Ik wil bij het publiek nieuwsgierigheid uitlokken. Dat ze denken: wat is dit? En waar

‘Hyperbolic’ - Lodz, Polen 2016

HighLife 65


Je installatie Alluvion ziet er uit alsof ze de hele ruimte overstroomt. Die heb ik gemaakt in het Virginia MOCA museum. Mijn inspiratie was water. Ik heb alles ter plekke opgebouwd. Samen met een assistent ben ik er tien dagen mee bezig geweest. Het is veel werk. Als het af is, voelt het soms als een geboorte, omdat het fysiek zo veeleisend is.

Er hangt een kunstwerk van je in Oostende? Ja, dat heb ik gemaakt voor het muurkunstfestival The Crystal Ship. Het hangt aan het dak in winkelcentrum Feest- en Cultuurpaleis, dat ook een historisch gebouw is.

Je haalt je inspiratie uit de natuur? Ja, ik heb een muur met afbeeldingen van exotische vogels, insecten en geologische

‘Iris Elementum’ 2022

structuren zoals rockformaties en vulkanen. Van micro tot macro. Insecten zijn verbazing-

komt het vandaan? We zijn gewend om een

probeer bezoekers te laten verwonderen.

wekkend. Als je alleen al kijkt, hoe een

schildering op de muur van een gebouw te

Hoe het bijvoorbeeld voelt als je onder zo’n

sprinkhaan eruit ziet. En hoe een insect is

zien. Maar een sculptuur die langs een muur

vorm doorloopt.

opgebouwd. Het feit dat vlinders vele kegels in

groeit, dat is een compleet andere ervaring.

hun ogen hebben. En een mantisgarnaal, die enorm veel kleuren heeft. Wij hebben maar

komt. Maar ze heeft dezelfde vormen en

Van welk materiaal maak je de grote werken binnen?

structuren die je in de natuur vindt. We zijn

Ik bouw constructies van kippengaas en

kunnen zien. Ik ben gefascineerd door hoe we

niet meer zo verbonden met de natuur zoals

erdoorheen weef ik repen van plastic tafelkle-

de wereld ervaren, en hoe we ermee omgaan.

we ooit waren. Als we meer tijd in de natuur

den. De laatste worden normaal vaak maar één

zouden besteden, dan zou het er niet meer zo

of enkele keren gebruikt. Ik gebruik deze

out of place uit zien.

materialen telkens opnieuw. Na een expositie

Zou je liever in de natuur willen wonen?

Het voelt alsof die van een andere wereld

een beperkt spectrum wat we in de wereld

doneer ik het kippengaas aan lokale boeren of

Haha, nou, ik voel me als een vreemde in het

Waar zijn ze van gemaakt?

kunstprojecten. De tafelkleden gaan weer

bos. Het probleem is dat ik al te stads ben

Ik maak eerst een constructie van kippen-

terug naar mijn studio voor een volgend

geworden. Maar ik breng er wel tijd in door en

gaas. Dan vlecht ik er stroken ripstop nylon

project. Ik wil zo de aandacht vestigen op de

kijk bijvoorbeeld naar hoe de wortels van de

doorheen. Dat is heel sterk nylon, waar ze

weggooicultuur en laten zien dat je hetzelfde

bomen lopen en hoe bomen met elkaar

tenten en luchtballonnen van maken.

materiaal telkens opnieuw kan benutten.

communiceren. De natuur fungeert als een

Praktische vraag: hoe bevestig je zo’n grote sculptuur aan de muur? In dit geval ging het om een historisch gebouw en kon ik niet in de muur boren. Ik moest de bestaande bevestigingspunten gebruiken, dus ik keek naar balkons en raamframes. Ik maakte eerst binnen in het gebouw de verschillende delen. Vervolgens hebben we ze buiten opgetild en vastgehangen met metalen aircraftkabels. Op het dak van het gebouw stonden mensen om de stukken naar boven te hijsen.

In musea laat je je creaties door de hele ruimte vloeien. Met elke installatie wil ik het gevoel geven van een ontdekkingsreis, door de publieke ruimte op een andere manier te gebruiken. Ik

66 HighLife

‘Alluvion’ - Virginia Museum of Contemporary Art 2017


‘Traverse’ - Burlington City Art Center 2018

‘Spire’ - Fort Wayne Museum of Art 2017

‘Flux’ - Bedford Gallery, Walnut Creek 2017

organisme, dat vind ik zo fascinerend.

‘Bio Interloper’ - Urban Institute of Contemporary Art, Grand Rapids 2014

Het zijn een soort exotische planten, die ik zelf

A&M International University. Hierbij ga ik mijn

heb bedacht. Ik stop ze soms achter glas of in

kunst combineren met muziek en dans. Dat is

Ben je als kind veel in de natuur geweest?

een bol, zoals een aquarium of terrarium. Dat

voor mij weer iets nieuws. Daarbij werk ik

geeft het idee dat het microkosmossen zijn,

samen met studenten van de verschillende

Ik ben altijd een avonturier geweest. Ik groeide

werelden op zichzelf met een eigen atmo-

afdelingen. Buiten het gebouw ga ik een

op in Baltimore, Maryland. Zelfs in de suburbs

sfeer. Ik gebruik dik papier, dat ik met de hand

grote sculptuur maken.

waar je toegang hebt tot de natuur, zocht ik

verf en zeefdruk. En dan snij ik alle vormen met

altijd nog meer natuur op. Toen verhuisde ik

de hand uit, het zijn geen lasercuts. Net als bij

https://crystalwagner.com/

naar Pennsylvania, waar veel bossen zijn, en

installaties werk ik op mijn gevoel. Het gaat me

https://www.instagram.com/artistcrys-

daar werd ik heel blij van. Ik ging er veel in het

erom de vormen te laten groeien. Ik maak ze

talwagner/

bos wandelen en dingen ontdekken.

ook groter en werk nu aan een papieren sculptuur van anderhalve meter.

Je maakt ook nog sculpturen van papier, die doen denken aan schelpen of onderwaterplanten.

Alle foto’s Crystal Wagner Studio, behalve ‘Hyperbolic’ foto: Lodzkie Centrum Wydarzen

Waar ben je momenteel mee bezig? Ik werk nu aan een groot project op de Texas

HighLife 67


GAMES

Avatar: Frontiers of Pandora Verken een prachtige wereld vol gevaren

Ubisoft en hun studio Massive Entertainment, bekend van de Far Cry reeks, kwam eind vorig jaar met Avatar: Frontiers of Pandora. Het is een first-person actie-avonturengame die zich afspeelt aan de Western Frontier. Jij bent een Na’vi die ontvoerd werd door de militaristische menselijke corporatie bekend als de RDA. Je werd gekneed om hun doel te dienen. Vijftien jaar later kom je door een opstand vrij, maar dan kom je er achter dat je een vreemdeling in je eigen geboorteplaats bent. WORD EEN NA’VI Gebruik je ongelooflijke kracht en behendigheid, en pas je personage aan, maak nieuwe uitrusting en upgrade vaardigheden en wapens om aan te sluiten bij je speelstijl.

SUIS DOOR DE LUCHT Bind je aan je eigen banshee om een voorsprong te krijgen in luchtgevechten en door de uitgestrekte Western Frontier te reizen.

LEER VERSCHILLENDE GEVECHTSSTIJLEN Vecht tegen de gevaren van Pandora met de precisie van traditionele Na’vi-wapens zoals je bogen en speren, of maak gebruik van je Dus maak je opnieuw contact met je verloren afkomst en ontdek je wat

menselijke training met meer vernietigende wapens zoals een assault

het betekent om een Na’vi te zijn door je aan te sluiten bij andere clans

rifle of een shotgun.

om Pandora te beschermen tegen de RDA. Je ervaart de enorme Pandora. En je reist op verschillende manieren door deze prachtige,

DEEL JE AVONTUUR IN VOLLEDIG IN CO-OP TE SPELEN CAMPAGNE

maar onvoorspelbare open wereld, waar één moment van onoplet-

Speel de volledige verhaalcampagne in singleplayer of met een

tendheid kan leiden tot dodelijke fouten. Niet eerder zag je een zo

vriend online in co-op voor twee spelers.

pracht van de Western Frontier, een niet eerder vertoond continent van

gedetailleerde omgeving als in deze Avatar: Frontiers of Pandora.

68 HighLife


Lab tested and certified humidors for curing and storing cannabis.

www.cannasseurclub.de

World’s greatest cannabis information resource www.softsecrets.com

-20%

SEC R

ET2

0


De modewereld door de lens van Anton Corbijn

MOØDe Tot 12 mei 2024 zie je in het Cobra Museum in Amstelveen de modewereld door de lens van Anton Corbijn. In MOØDe zijn ruim 200 mode gerelateerde foto’s te zien van de toonaangevende Nederlandse fotograaf en filmmaker, waaronder portretten van Kate Moss, Tom Waits, Alexander McQueen en Naomi Campbell.

70 HighLife


De tentoonstelling MOØDe was eerder in Knokke-Heist in België te zien, maar werd door weinig Nederlanders bezocht vanwege de toen geldende covid-reisrestricties. Het Cobra Museum biedt het Nederlandse publiek nu de kans om van de bijzondere selectie te genieten. Aan de tentoonstelling in Amstelveen worden ruim 20 nieuwe werken van Corbijn toegevoegd, waaronder een portret van Martin Garrix en één van de recente staatsieportretten van koning WillemAlexander en koningin Máxima. Anton Corbijn: ‘Ik fotografeer vooral persoonlijkheden, maar mode hoort er steeds meer bij. We nemen allemaal ‘s ochtends een beslissing over wat we aan zullen trekken, al is het maar een hoed of een zwart T-shirt. Mode is niet altijd met hoofdletters gespeld.’ www.cobra-museum.nl

HighLife 71


Door: Redactie HighLife

Kaboom Animation Festival

Welcome Home

Van 5 t/m 14 april vindt in Amsterdam, Utrecht én online het Kaboom Animation Festival 2024 plaats. De winnende animaties toeren aansluitend door het hele land. Geniet op het festival, thuis, op je werk of waar en wanneer het je uitkomt van het beste dat topanimators uit de hele wereld te bieden hebben met honderden korte en lange films. Kaboom Animation Festival presenteert de

een plek waar preppers overlevingsstrate-

voor zijn geheime liefde. In Maurice’s Bar van

nieuwste, meest creatieve, vernieuwende en

gieën simuleren. Een filmploeg infiltreert als

Tzor Edery en Tom Prezman herinnert een

gedurfde (inter)nationale animatieproduc-

avatars bij de survivalists om te ontdekken

voormalige drag queen een nacht in een van

ties. Het festival viert animatie in al haar

wie het zijn en wat ze spelen. In When Adam

de eerste Parijse queer bars. In de VR-anima-

geuren en kleuren met films die verrassen, je

Changes van Joël Vaudreuil verandert het

tie Reincarnation Mall van Piers Goffart en

laten lachen en huilen, kunst die je aan het

lichaam van de onzekere 15-jarige Adam

Eric Giessmann belandt Mr. Grump na zijn

denken zet, designs die verbluffen en

wanneer hij wordt gepest. In Beautiful

dood in een winkelcentrum, waar hij

vernieuwende experimenten die je uit de

Men van Nicolas Keppens reizen drie

karmapunten moet scoren voor een nieuw

tent lokken. Hier een paar tips.

onzekere, kale broers naar Istanboel voor een

leven. Thelma & Louise meets The Ma-

haartransplantatie. Wild Summon is een

trix in Marbella Mayhem van Ellen Ekman,

Marbella Mayhem

originele, fantasierijke film met verteller

waarin twee gepensioneerde, topless

In de competitie voor lange animatiefilms

Marianne Faithfull waarin vrouwen de

zonnende, kettingrokende en cocktails

draaien onder meer Slide, Knit’s Is-

levensloop van zalmen verbeelden.

nippende pensionada’s zich in de Spaanse

land en When Adam Changes. Het handgete-

In Estate van Ronny Trocker kruipt een

zon ontpoppen als superhelden. Het is

kende Slide van de geniale Bill Plympton is

vluchteling aan de Middellandse Zee over het

slechts een kleine greep uit het omvangrijke

een komische, over-the-top western. Het

strand, terwijl de zonnebaders hem niet lijken

programma. Hou voor actuele informatie de festivalwebsite in de gaten.

fascinerende Knit’s Island is een animatie-

op te merken. Een eenzame vrachtwagen-

docu van Quentin L’helgoualc’h, Ekiem

chauffeur neemt in The Pirate of Love van

Barbier en Guilhem Causs. Op het internet is

Sara Gunnarsdóttir een CD met ballades op

72 HighLife

www.kaboomfestival.nl


Door: Redactie HighLife

NECTARBALL: the Story of Cannabis

‘We willen onze passie voor cannabis delen’ NECTARBALL: The Story of Cannabis is een 82 minuten durende documentaire gemaakt door filmmakers Mark Schulze en Patricia Mooney. Zij reisden zeven jaar lang over de wereld rond en interviewden vooraanstaande cannabisten op diverse continenten. Ook Nederland werd bezocht, waar ze onder andere met Doede de Jong en Rinus Beintema spraken.

In andere landen spraken ze onder meer met

Het is een beetje wrang om al overleden

Tommy Chong, dr. Raphael Mechoulam,

cannabishelden als Nederlands bekendste

verpleegster Heather Sobel, Ed Rosenthal en

wietkweker Doede de Jong (1949 - 2022) en

tientallen anderen uit alle lagen van de

de ontdekker van THC dr. Raphael Mechou-

bevolking. Gemeenschappelijke deler: het

lam (1930 – 2023) terug te zien. Dat krijg je bij

verhaal van cannabis vanaf de historische

een langdurig productieproces als de zeven jaren die Nectarball duurde. Aan de andere kant blijven zij en hun gedachtengoed en hun strijd voor de legalisering van cannabis op

Rinus Beintema in Nectarball

deze manier voortleven. En dat is ook heel wat waard. De documentaire is voor het symbolische bedrag van $4,20 te bekijken.

potentieel wordt benadrukt, met als doel te verlichten en te inspireren.’

www.nectarball.com

Genezende krachten Filmmakers Mark Schulze en Patricia Mooney: ‘Met deze documentaire willen we onze passie voor cannabis delen. Onze doelen: het stigma doorbreken, misvattingen corrigeren en kijkers voorlichten over de talloze voordelen van de plant. We reisden zeven jaar over de wereld en verzamelden honderden uren aan beeldmateriaal met talloze

Filmmakers Mark Schulze en Patricia Mooney met Tommy Chong

interviews. Van Hollywood tot Humboldt, van Amsterdam naar Kaapstad, van Buenos Aires tot Uruguay. Door deze verhalen te delen

wortels via het verbod tot de recreatieve,

willen we empathie en begrip bevorderen en

medicinale en industriële toepassingen van

openhartige discussies uitlokken. Ons doel is

vandaag de dag. En de voorspellingen voor

om deskundig te zijn. We willen naar een

de toekomst. Of zoals ze het zelf zeggen:

wereld die de genezende krachten van

‘Nectarball transformeert de dialoog

cannabis ten volle benut. Ga jij met ons mee

cannabis, waarbij het holistische genezings-

op deze reis naar een geweldige toekomst?’

HighLife 73


Captain Drug Buster maakt korte metten met Dr. Wacko Dr Wayne Wack, een jonge farmaceutische wetenschapper, ontwikkelt ‘droplets’; gummies waardoor mensen zich beter zouden moeten voelen. Maar wanneer hijzelf vreemd gedrag begint te vertonen, komt zijn goede vriend Dan in actie: wat zit er precies in die gummies? De incidenten rond de gummies stapelen zich op. Dan wil daar een einde aan maken. Hij wordt Captain Drug Buster. Lukt het hem om te voorkomen dat Dr. Wacko (Formerly known as Dr Wayne Wack) nog meer levens gaat verwoesten?

wegens de smokkel van 1.5 kilo cannabis. Drie weken eerder werd de 46-jarige Tangaraju Suppiah opgehangen wegens de smokkel van 1 kilo cannabis. Suppiah heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. In Singapore wachten nog eens 60 andere veroordeelden op de doodstraf. Kokila Annamalai van Transformative Justice Collective, een groep die een eind aan deze barbaarse executies wil, meldt dat ook het laatste slachtoffer zijn onschuld had bepleit. In Singapore wordt smokkel van meer dan 500 gram wiet met de dood bestraft. Annamalai: ‘Dit moet stoppen.’ Buurland Maleisië heeft onlangs de doodstraf wel afgeschaft. Hoog tijd dat men ook in Singapore stopt met deze bloeddorstige en misdadige waanzin.

1

Een strip met een superheld als Captain Drug Buster is natuurlijk niet gemaakt door voorstanders van legalisering van cannabis. Het werk wordt dan ook uitgegeven door het Central Narcotics Bureau (CNB) uit Singapore en dat is een organisatie die nog echt echt uit het stenen tijperk van de War on Drugs komt. Het motto van het CNB? ‘A Singapore without drugs, where everyone can live, work and play safely’. Dan kun je de steun van Captain Drug Buster natuurlijk goed gebruiken. Captain Drug Buster vs Dr. Wacko: The First Encounter werd in 2019 uitgegeven en is bedoeld om lezers tussen 13 en 16 jaar duidelijk te maken wat de schadelijke effecten van cannabis zijn. Dat ze in Singapore serieus zijn met hun keiharde drugswetgeving blijkt wel uit het feit dat nog regelmatig de doodstraf wordt uitgevoerd voor handel of bezit van cannabis. Vorig 23

74 HighLife

jaar zelfs twee keer. Een 37-jarige gevangene werd na zeven jaar vastgezeten te hebben opgehangen

24


ICE CRE A M CA K E 2023 B A R N EY ’ S FA R M www.barneysfarm.com


HEROES OF

CANNABIS I don’t do drugs, though. Just weed

- Dave Chapelle -

76 HighLife


HighLife 77


FILMS / SERIES

REACHER

Machine met menselijke trekjes De Amerikaanse Schrijver Lee Child schreef al 28 bestsellers over Jack Reacher. Genoeg materiaal dus voor nog veel meer afleveringen van de tv-serie Reacher. Een derde seizoen is al aangekondigd, terwijl S2 nog maar net vers op de streamingdiensten staat.

Lee Child vertelde in 2022 dat er nu ongeveer

‘Terminator’ Patrick

200 miljoen van zijn Reacher-boeken zijn

en Domenick

verkocht. Kortom, aan populariteit geen

Lombardozzi (The

gebrek. Amazon Prime hoopt hetzelfde te

Wire). Reacher-ver-

bereiken met de serie over deze machine met

tolker Alan Ritschon

menselijke trekjes. Want de actieheld die

vertelt in een

voortreffelijk wordt neergezet door Alan

interview over het

Ritschon kan vaak maar moeilijk overweg met

karakter van de

zijn emoties of medemensen. De spierbundel

tv-held: ‘Reacher laat

lijkt meer op een stoïcijnse vechtrobot dan een

mensen met rust

mens van vlees en bloed met gevoelens, maar

totdat ze hem een

de fans lopen ermee weg, terwijl de critici Reacher ook steeds meer weten te waarderen.

reden geven om hen veerde vreemdeling is een welkome verdach-

niet meer met rust te laten. Maar hij is ook

te. Het een leidt tot het ander en Reacher stuit

supernieuwsgierig naar mensen. Naar wat hen

Karakter

al snel op een misdaadsyndicaat dat niet

drijft en waarom ze doen wat ze doen en

Het eerste seizoen opent met een scene

terugschrikt voor afschuwelijke moordpartijen.

waardoor ze op het slechte pad raken. Ik ben

waarin Reacher op het Amerikaanse platteland

Met een aantal niet-corrupte agenten zet

zijn maker Lee Child niet, maar Reachter heeft

uit een bus stapt en richting het dorpje

Reacher de tegenaanval in.

verder volgens mij genegenheid naar

Margrave in Georgia wandelt. Hij is op zoek

mensen die hij niet kent, alleen is daar wel die

naar een van de laatste locaties waar de

I love doing this

diepe nieuwsgierigheid naar de menselijke

befaamde Amerikaanse blueszanger Blind

Seizoen twee is gebaseerd op het elfde

natuur.’ Reacher is de meest bekeken

Blake heeft opgetreden. Maar nog voor hij een

Reacher-boek: Back Luck and Trouble. Met

originele serie ooit van Amazon Prime. Ziet

hap uit zijn perziktaart in een klassieke diner

zijn partner Frances Neagly probeert hij te

Alan Ritchson een lange samenwerking met

heeft genomen, zit Reacher al in de proble-

achterhalen wie verantwoordelijk is voor het

de streamingdienst voor zich? Ritschon: ‘I

men. Het slaperige stadje is opgeschrikt door

opjagen van leden van zijn oude militaire

love doing this! As long as people show up

een aantal brute moorden en de pas gearri-

eenheid. In Reacher S2 zien we ook Robert

and watch, I’m in.’

78 HighLife


HighLife Cup powered by

YEARS

Y RSAR A N N IVE

2024 Inschrijving speciale 30e editie HighLife Cup 2024 kan nu online! Ga naar https://softsecrets.com/nl/highlife-cup-2024 en schrijf uw bedrijf nu in! Deelname aan de speciale 30 jaar jubileumeditie van de HighLife Cup 2024 is alleen toegankelijk voor bedrijven die werkzaam zijn in de cannabisbranche, zoals coffeeshops, growshops, groothandels, headshops, voedings- en zadenbedrijven. Een onafhankelijke vakjury zal zoals gebruikelijk de (gecodeerde) inzendingen beoordelen op uiterlijk, geur, smaak en uitwerking.

De categorieën in 2024 zijn: - Mostly Indica * - Mostly Sativa * - Oldskool Wiet * - Import N-AMERICA * - N-Amerika NL Grown * - Outdoor wiet * - Huis favoriet Wiet * - Oldskool Hasj ** - Moderne hasj ** - Huis favoriet hasj ** - Hasj special ** - CBD wiet * inclusief Auto-flower soorten ** Geen extracties Zorg dat u uiterlijk voor 1 maart 2024 uw bedrijf per email heeft aangemeld als deelnemer. Daarna ontvangt u per email verdere instructies.

Wilt u deelnemen aan de HighLife Cup 2024? Email uw aanmelding dan naar onderstaand adres, graag met vermelding van naam contactpersoon en mobiel nummer info@softsecrets.nl Met vriendelijke groeten, en veel succes! Team HighLife/Soft Secrets


Jo Nesbø Cargo

Movies

Books

BLOEDMAAN

,

In deel 13 in de Harry Hole serie van de Noorse schrijver Jo Nesbø vinden we onze held terug in een goedkope bar in Los Angeles. Na eerdere traumatische gebeurtenissen wil Harry zich daar dooddrinken. Dat plan kan de prullenbak in nadat hij bevriend raakt met een afgetakelde filmster die een flinke schuld heeft. Om haar leven te redden moet Harry snel aan 960.000 dollar komen. Een miljonair die verdacht wordt van twee moorden in Oslo biedt een uitweg. Als diens onschuld kan bewijzen krijgt hij een gigantische beloning. Zowel Harry als de lokale politie zetten de jacht in maar de bodycount blijft toenemen.

GEWETENLOOS

Bovendien heeft de moordenaar een

THE KILLER

gruwelijke manier bedacht om zijn

Karin Slaughter

David Fincher

slachtoffers naar zich toe te lokken. Nesbø

Met: Michael Fassbinder, Arliss Howard,

Harper Collins

is weer eens goed in vorm en Harry Hole

Charles Parnell

blijft een onwaarschijnlijke held. Longbill Beach, 1982. Emily Vaughn gaat

The Killer is een kille maar uitstekende film

naar het eindexamenfeest. Wat een

van David Fincher, de man die ons Se7en

hoogtepunt had moeten zijn is verre

en Fight Club bracht. Michael Fassbinder

van dat. Emily is namelijk zwanger en de

is perfect gekozen voor de rol van de

conservatieve dorpsgemeenschap pikt dat

emotieloze huurmoordenaar die onverwacht

niet, zeker omdat de vader niet bekend is.

zelf een doelwit wordt. Dat is omdat een

Emily heeft geen vrienden meer en wordt

opdracht niet naar wens verloopt. De film

zelfs brutaal vermoord. Veertig jaar later

is gebaseerd op een Frans stripverhaal

stuurt de US Marshals Service de jonge

en werd deels gefinancierd door de

agente Andrea Oliver naar Longbill Beach

productiemaatschappij van Brad Pitt. Er

om Emily’s moeder Esther Vaughn, een

werd gefilmd in onder andere Parijs en de

rechter, te beschermen. Dat juist Andrea is

Dominicaanse Republiek. The Killer past in

uitgekozen, kan geen toeval zijn, want haar

het rijtje van Collaterol en No Country For

vader was 40 jaar eerder verdachte in de

Old Man, eerdere producties over mannen

moordzaak, die nooit is opgelost. Lukt het

die moorden zonder geweten. Die laatste

haar om achter de ware dader te komen?

woorden lijken haast op een Scandinavische

Gewetenloos is een standalone thriller van

titel, maar niks van dat. Fincher heeft een

Slaughter, dus je weet dat het nagelbijtend

typisch Amerikaanse stijl die ook hier

spannend blijft tot het laatste hoofdstuk.

overheerst. Het resultaat mag er wezen.

80 HighLife


Music

LEAVE THE WORLD BEHIND

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

Sam Esmail

Met: Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali

MANU DELAGO

Het echtpaar Hawke/Roberts gaat met hun twee kinderen een paar dagen buiten New

Snow From Yesterday

York in een prachtig huis op het platteland

V2 Records

logeren. Plots staat de huiseigenaar Ali met zijn dochter voor de deur, ze hebben

Manu Delago is een percussionist uit

onderdak nodig. Het dagelijkse leven en

Australië, vooral bekend vanwege zijn

het daarbij gepaard gaande gekibbel

uitgekiende spel op de handpan. Nou kan

verdwijnt steeds meer naar de achtergrond

er meestal weinig mis gaan met op dat

na enige mysterieuze gebeurtenissen. Hoe

instrument muziek maken, en zet het geluid

serieus moeten ze die nemen? Dreigt er

al direct een magische, relaxte sfeer neer,

echt gevaar? De film van regisseur Sam

maar Delago is er een meester in en voegt

Esmail, gebaseerd op het gelijknamige

daar ook nog wat elektronische effecten

boek van Rumaan Ala, houdt de spanning

aan toe. Onder andere Björk en het London

er goed in en het acteursensemble van grote namen (aangevuld met Kevin Bacon) steekt in prima vorm.

KHRUANGBIN

Symphony Orchestra werken graag met hem samen. Het Tiroolse zangtrio Mad

A La Sala

About Lemon, een contrabassist en een

Secretly Group

blazerssectie maken het allemaal nog mooier. Zo ontstonden elf prachtige,

Gortdroge, kale geluiden uit gitaar,

vloeiende nummers die van schoonheid,

bas en drums, en toch verveelt het

ontspanning, verrassing en magie aan

vierde studioalbum van Khruangbin

elkaar hangen.

geen moment. De bandnaam betekent vliegtuig in het Thais, en dat is precies wat er gebeurt vanaf het begin van A La Sala: de band komt los van de grond en de luisteraar vliegt mee. Hun tot op het bot uitgeklede sound leunt dit keer zwaar op vintage blues, latin en ambient, klinkt simpel maar is trefzeker, is uiterst relaxed en dat houden ze moeiteloos tot het einde vol. Al dan niet toevallige omgevingsgeluiden werden meegenomen in de opnamen, zodat het geheel nog meer open en ontspannen klinkt.

HighLife 81


Advertentie index HighLife colofon A

L

Amsterdam Seed Center ����������� 13

Laboratorio Extracta ��������������������� 13

HighLife Magazine, een uitgave van

C

M

Canna ���������������������������������������������������84

Mary Jane Maastricht ����������� 60/61

Discover Publisher BV Galvaniweg 11 5482 TN Schijndel Telefoon: (073) 549 81 12 E-mail: info@highlife.nl

Cannasseur Club ����������������������������69

Mascotte ������������������������������������������������2

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

Coffeeshop Magic �����������������������������1

Mississipi �������������������������������������� 60/61

Medewerkers aan dit nummer:

Coffeeshop Magic �������������������������� 31

Missouri ���������������������������������������� 60/61

Coffeeshop Magic ������������������ 60/61 Cool Running ���������������������������� 60/61

N

Cremers ��������������������������������������� 60/61

Noids ����������������������������������������������������� 21

D

P

De Ambassade �������������������������������� 41

Papillon �����������������������������������������������49

De Ambassade �������������������������������49

Papillon ������������������������������������������������ 31

De Ambassade ������������������������ 60/61

Papillon ������������������������������������������������ 41

De Vrolijke Gaper ������������������� 60/61 Dizzy Duck Downtown ������� 60/61

R

Dutch Passion ��������������������������� 60/61

Relax ������������������������������������������������������ 31

G Gallery Colorado �������������������� 60/61

Relax �����������������������������������������������������69

S

Growers Choice ���������������������� 60/61

Serious Seeds ��������������������������� 60/61

Grow-Pro �������������������������������������������� 41

Solo ������������������������������������������������� 60/61 Sweet Seeds ���������������������������������������9

Hakuna Matata ��������������������������������69

T

High Society ������������������������������ 60/61

Terpz en Herbz ���������������������������������� 11

House of Smart �������������������������������� 21

I ICBC ������������������������������������������������������83 Infuzed CBD ������������������������������ 60/61

K

U Upstairs ������������������������������������������������ 31

W We Need Weed ����������������������� 60/61

‘t Keldertje ������������������������������������������ 41

Z

Kosbor ������������������������������������������� 60/61

Zero Zero ��������������������������������������������� 13 Zero Zero ������������������������������������� 60/61

82 HighLife

Redactie-adres Galvaniweg 11 5482 TN Schijndel redactie@highlife.nl @the.highlife.magazine @highlifemagazine Advertenties: info@softsecrets.nl

Relax ���������������������������������������������� 60/61

Genesis ����������������������������������������� 60/61

H

André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, Ruud en Wil Oomen en vele anderen.

Abonneer op onze nieuwsbrief Scan de QR-code:


Door: Alex Rogers

Het groeiende probleem met regelgeving in Spanje Spanje kan gezien worden als de thuisbasis van de meest levendige cannabis community ter wereld. Hoewel verschillende andere plekken op de wereld hetzelfde beweren, weet iedereen die wel eens in Spanje is geweest en een bezoek heeft gebracht aan een cannabis club, dat de cannabisscene hier echt uniek is. In vrijwel elke Spaanse regio is cannabis van de beste kwaliteit beschikbaar. Vooral de hasj is geweldig en het is een geweldige ervaring om hoogwaardige producten te consumeren in een club omringd door andere wietliefhebbers. Helaas loopt het cannabisbeleid in Spanje achter op dat van andere landen, wat de opkomende industrie van het land niet ten goede komt.

door andere staten, zowel wat betreft het legale marktaandeel als de regelgeving. Californië implementeerde uiteindelijk pas in 2016 legalisatiemaatregelen en liep hierin achter op verschillende andere staten, en het is inmiddels nog steeds niet gelukt om de ongereguleerde lokale markt om te zetten in een succesvolle gereguleerde markt. Veel consumenten en patiënten geven namelijk de voorkeur aan hun vertrouwde ongereguleerde bronnen, en de kans dat dit ook zo zal zijn in Spanje neemt elk jaar langzaam toe. Wat de Spaanse cannabisindustrie hard nodig heeft zijn uitgebreide regels gebaseerd op de realiteit. Het is geen geheim dat zowel lijdende Niet Spanje, maar Malta werd in 2021 het eerste

patiënten in het land zelf vaak een beroep

patiënten als recreatieve gebruikers in Spanje

Europese land waar cannabisgebruik

moeten doen op de ongereguleerde markt.

elke dag cannabis consumeren. Beleidsma-

gelegaliseerd werd, op de voet gevolgd door

Het is dus duidelijk dat er een dringende

kers en regelgevers moeten dus niet hun kop

de beperkende, maar legaliserende maatre-

noodzaak is tot een herziening van het

in het zand steken en doen alsof cannabisge-

gelen in Luxemburg. Een broodnodige

nationale beleid en de regelgeving voor

bruik zal afnemen, maar zich inzetten voor

modernisering van het cannabisbeleid in

medicinale cannabis in Spanje. Aangezien een

zinvolle maatregelen die een balans creëren

Spanje blijft vooralsnog uit. In veel landen in

groot aantal consumenten profiteert van

tussen het garanderen van de veiligheid van

Europa heerste in het verleden een soort

cannabis clubs, is het veranderen van de status

cannabisproducten en tegelijkertijd ervoor

vacuüm van een falend cannabisverbod, maar

quo in Spanje echter waarschijnlijk niet zo

zorgen dat de Spaanse cannabisindustrie haar

deze tijd is nu voorbij.

aantrekkelijk als in landen waar cannabis clubs

volledige potentieel kan bereiken.

niet zo gebruikelijk zijn. De modernisering van cannabisbeleid wint

Dit alles zal uitgebreid behandeld worden

inmiddels aan kracht in verschillende delen

Hoe langer Spanje wacht met het herzien

tijdens de discussies en presentaties op de

van de wereld. In Duitsland zal een langver-

van het huidige cannabisbeleid, hoe moeilij-

aanstaande International Cannabis Business

wacht legalisatiemodel bijvoorbeeld naar

ker de overgang naar een gereguleerde

Conference in Barcelona op 14 maart 2024, ‘s

verwachting in 2024 doorgevoerd worden,

industrie zal zijn.

werelds grootste cannabisconferentie

waarna landen zoals Tsjechië waarschijnlijk

De situatie in Californië in de Verenigde Staten

georganiseerd in samenwerking met

eigen maatregelen zullen nemen en

is hier een goed voorbeeld van. In 1996 was

Spannabis. Gebruik als Soft Secrets lezer deze

legalisering zullen implementeren. Ondertus-

Californië de eerste Amerikaanse staat die

speciale link om korting te pakken op tickets.

sen is er in Spanje nog steeds geen sprake van

maatregelen aannam om medicinale cannabis

Tot dan!

een legaal cannabisbeleid, noch voor

te legaliseren, met een explosie van de

medicinaal noch voor recreatief gebruik. De

industrie als gevolg. Net als in Spanje was er hier

https://www.eventbrite.com/e/internatio-

Spaanse legale medicinale cannabisindustrie

sprake van veel mazen in de wet, opgesteld op

nal-cannabis-business-conference-barcelo-

richt zich nog steeds grotendeels op de export

basis van een versnipperd lokaal beleid. De

na-2024-tickets-677583790357?discount=Soft

naar andere landen, waardoor lijdende

legale industrie in Californië werd ingehaald

SecretsTake25

HighLife 83


QUALITY PROVES ITSELF!

www.canna.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.