Page 1


cmjv{Sob auZq-Zn-Ifpw X½n-se´v?

12

Xobn¬\n∂pw c£-s∏´ A_q-ap-kvenw(-d)-bpsS Idm-aØv ]-t£, auZqZn-Iƒ°v Zln-°n-√. AXp-sIm-≠p-Xs∂ At±lØns‚ Poh-N-cn{Xw {]t_m-[\w hmcn-Ibn¬ {]kn-≤o-I-cn-®-t∏mƒ auZqZn aue-hn-am¿ Cu Idm-aØv NmSn-°-S-∂p; Xulo-Zn\v ]cn-t°¬°m-Xn-cn-°m≥! apjvXmJv AlvaZv Pam- A sØ Ckv e m- a n°v Ncn{XsØ hkvXp-Xm-]-c-ambpw \njv]-£ambpw Ah-X-cn-∏n-°p∂-∂-Xn-t\-°mƒ ]Yyw Ncn{X hy`n-Nm-c-amWv. lnÃdn tIm¨^- d ≥kv Ign- ™ - t ∏mƒ Cu lnÃo-cnbm _m[-bmWv auZq-Zn-I-fpsS s]mXp {]Xn-`m-kw. AXns‚ G‰hpw

HSp-hnse Cc-bmWv Xm_nCu {]ap-J\ - mb A_q apkven-ap¬ Juem-\n(-d). ba-\nse BZy-Ime kXy-hn-izm-knI-fnse kmXzn-I-\mWv A_q-ap-kven-ap¬ Juem-\n(-d). \_n(-kz)-bpsS Ime-ØmWv Pohn-®-sX-¶nepw kl-h-kn-°m-\m-hm-ØXn-\m¬ kzlm-_n-bm-hm-\m-bn-√. \nc-h[n

a

Bßob Ckvemapw

13

INBOX SUNNI VOICE 1,15 Xnø-Xn-I-fn¬ ]pd-Øn-d-ßp∂p 06

Xobn¬\n∂pw c£-s∏´ A_q-ap-kvenw(-d)-bpsS Idm-aØv ]-t£, auZq-ZnIƒ°v Zln-°n-√. AXp-sIm-≠p-Xs∂ At±lØns‚ Poh-Nc- n{Xw {]t_m[\w hmcn-Ibn¬ {]kn-≤o-I-cn-®-t∏mƒ auZqZn aue-hn-am¿ Cu Idm-aØv NmSn-°-S-∂p; Xulo-Zn\v ]cn-t°¬°m-Xn-cn-°m≥!

Jp¿-B≥-˛s- s_-_nƒ A\p-Ic- W hmZ-Ønse A_-≤-߃ Pp-ss\Zv Jeo¬

Bflob Ckvemapw cmjv{Sob auZq-Zn-Ifpw XΩn-se¥v ? apjvXmJv AlvaZv

b¿aqIv: km{am-Py-Xz-Øn-s\-Xncmb hnip≤ kacw

10/ JmX-ap-∂-_n-øo-\pwapkvenw temIhpw 26/ koam°v 33/ kz¥w J_¿ Ipgn®v aq∂mw \mƒ aÆn-te°v

kakvXtIcf kp∂n bph-P-\-kwLw apJ-]{Xw

e°w 20 2014 sabv 16˛31

]pkvXIw 33 hne 10 cq]

1435 dP_v

A\pIcW hmZ¯nse A_²§Ä Ckvemans‚ hf¿®bn¬ Akqb]q≠ i{Xp°ƒ \_n(kz)bpsS ImeØv Xs∂ Jp¿B\ns\Xnsc Zpcmtcm]W߃ D∂bn®ncp∂p. C∂v Hmdnb‚enÃpIfpw ss{IkvXh anj\dnamcpamWv B ZuXyw

Ae-hn-°p´n ss^kn FS-°c lnPvd 15 dP_v 5˛\v Ah-km-\n® b¿aqIv bp≤w Ckvem-anI hnP-b-sa∂ ]cn-t{]-£y-Øn¬ am{X-a√, km{am-PyXz hncp≤ ka-c-sa∂ \ne-bn¬ IqSn hniz-am-\h Ncn-{X-Øn¬ kp{]-[m-\-am-Wv

JpÀB³þss__nÄ

temI hrØm¥w/04 apJ-samgn/05 ]dp-Zok/23 lZo-kv]mTw/29 Ncn-{X-hn-Nmcw/36 kwL-N-e\w/38 h\n-Xm-tIm¿W¿/42 se‰¿thmbvkv/48 adp-samgn/50

kµ¿in-°pI

17

www.sunnivoice.net www.facebook.com/ sunnivoicefortnightly

]ªn-j¿ Im¥-]pcw F.-]n. A_q-_° - ¿ apkven-bm¿ No^v FUn-‰¿ s]m∑f A_vZp¬Jm-Zn¿ apkven-bm¿ amt\-PnwKv FUn-‰¿ PH : 0495 2772845 Ae-hn-°p´n ss^kn FS-°c Fax : 2771538 FUn-‰¿ C≥ Nm¿÷v Email: editor.sunnivoice@gmail.com C_vdm-low-k-Jm^n ]pg-°m-´ncn Akn. FUn-‰¿ A_vZp¬K-^q¿ \nkman te Hu´v A_vZp-∂m-k¿ tZh-Xn-bm¬ sh_v FUn-‰¿ kmenw kzn±oJn tXm´p-s]m-bn¬ SUNNI VOICE FORTNIGHTLY, Samastha Islamic Centre, Near Planetarium, Kozhikode-6, RNI: 29471/77,KL/CT/48/2012-14


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

temIhrØm¥w

kDu-Zn-bn¬ Xo{h-hmZn kwLw ]nSn-bn¬ dnbmZv: kDuZn Kh¨sa‚ns‚XS-°-ap≈ ÿm]-\-ß-fn¬ B{I-a-W-Øn\v ]≤-Xn-bn´ Xo{h-hmZn kwLw ]nSn-bn-em-bn. 62 t]c-S-ßp∂ kwL- s Ø- b mWv kpc- £ m- h n- ` mKw AdÃp sNbvX-Xv. Ch-cn¬ 35 t]¿ `oI-c-{]-h¿Ø-\-ßfp-ambn t\cn¬ _‘-ap-≈-h-cm-sW∂v dnt∏m¿´pIƒ kqNn-∏n-°p-∂p. CuPn-]vXv, kndn-b, ba≥ XpS-ßnb cmPy-ß-fnse `oIc kwL-S-\-I-fpambn Ch¿°v _‘-ap-s≠∂v kpc£m h‡mhv a≥kq¿ A¬ Xp¿°n ]d-™p. kDuZn AS-°ap≈ Ad_v cmPy-ßf - n¬ {_Z¿lp-Uns\ \ntcm[n® tij- a p≈ i‡- a mb \S- ] - S nsb XpS¿∂mWv kwLw ]nSn-bn-em-b-Xv.

{_Z¿lpUn\v Xncn-®p-h-chv Akm[yw: A¬kokn ssItdm: \ntcm-[nX `oIc kwL-S-\-bmb {_Z¿lp-Un\v CuPn-]vXn¬ C\n Xncn-®p-h-chv Akm- [ y- a m- s W∂v ap≥ ssk\nI ta[mhn A_vZp¬ ^Ømlv A¬ko-kn. Xs∂ h[n°m≥ {_Z¿lpUv \S-Ønb {ia-߃ sXfn-™n´p-≠v. A{I-an-Isf P\-ßf - psS apºmsI sIm≠ph-cpw. ImcWw ap¿knsb ]pdw-X-≈n-bXv P\-ßfm-Wv-˛-Hu-tZym-KnI sSen-hn-j≥ C‚¿hyq-hn¬ At±lw ]d-™p. Cu amkw 26,27 Xnø-Xn-I-fn¬ \S- ° p∂ {]kn- U ‚ v sXc- s ™- S p∏n¬ A¬knkn hnP-bn-°p-sa-∂mWv Icp-Xs - ∏-Sp-∂X - v.

kp∂n-thmbvkv

BZyw XI¿°pI bpFkv ]S-°-∏-ep-I-sf∂v Cdm≥ sSlvdm≥: Xßsf B{I-an-®m¬ t]¿jy≥ Kƒ^nse bpFkv hnam\ hmln-\n-°∏ - e - p-Isf BZyw XI¿°psa∂v Cdm≥ \mhnI ta[mhn AhIm-i-s∏-´p. Xncn-®-Sn-°p≈ k÷o-Ic-W-߃ R߃ ]q¿Øn-bm-°n-bn´p- ≠ v . hnam- \ - h m- l n- \ n- ° - ∏ - e p- I ƒ Ata-cn-°≥ i‡n-bpsS {]Xo-I-amWv. Ah XI¿Øm¬ B cmPy-Øn\v hn≈¬ hogvØmw. AºXv \nan-j߃ aXn R߃°-Xn-\v-˛-A-t±lw Iq´n-t®¿Øp. F∂m¬ Cdm≥ B{IaWw X߃°p `oj-Wn-bs - √∂mWv bpFkns‚ {]Xn-I-c-Ww.

A^vKm-\n\v klmb {]hmlw Im_qƒ: Cu amkw c≠n-\p≠mb aÆn- S n- ® n- e ns\ XpS¿∂v A^vKm\v cmPym-¥c klmb {]hmlw. acWw A™q-dmbn Db-cp-sa∂mWv dnt∏m¿´v . Bbn- c - t Ømfw IpSpw-_-߃°v InS-∏mSw \jvS-s∏´n-´p-≠v. a\p-jym-h-Imi {]h¿ØIcpw A¥m-cmjv{S kwL-S-\-Ifpw Poh-Im-cp-Wy-˛-]p-\-c-[n-hmk {]h¿Ø-\-߃°mbn cwK-Øp-≠v.

2014 sabv 16˛31

4


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

aZy-Øn-s\¥v Fº-Øn-\mev !

apJ-samgn

_m ¿ ssek≥kp-ambn _‘-s∏-´p≈ hnhm-Z-߃ tIcf cmjv{So-bsØ s]mXp-hmbpw `c-W-I-£n-Isf {]tXy-Iambpw ]nSn-®p-e®p sIm≠n-cn-°p-I-bm-Wn-t∏mƒ. `c-W-t\Xr-Xzhpw `c-W-I£n t\Xr-Xzhpw tNcn-Xn-cn™p \ne-sIm≈p∂ IuXp-Ihpw \mw I≠p. aZyw \ntcm-[n-°m-\m-hn-s√∂mWv A[n-Im-cn-I-fpsS \ne-]m-Sv. \ntcm-[n-°-W-sa-∂n-s√¶nepw \√ kuI-cy-sam-cp°n hnf-º-W-sa∂v Nne¿. Cu Ipdn∏v ]pd-Øp-hcpw apºv Nne-t∏mƒ Cu hnhm-Zs - am-s°bpw sI´-Sßn ]q¿thm]cn- i-‡a - mbn tIc-fsØ IpSn-∏n®p InSØm\p≈ Xocp-am-\-Øn¬ F√m-hcpw tbmPn-∏n-seØm\pan-S-bp-≠v. AXm-Wt√m \√ \S∏v! aZy k¬°m-c-Øns‚ coXnbpw ssienbpw Xocp-am-\n°m-\p≈ X¿°w \S-°p∂ \√ kµ¿`-Øn¬ Xs∂-bmWv a\x-km-£nsb sR´n® c≠p tæ— IrXy-߃ hm¿Ø-bmb-Xv. 84 Imcnsb 48 Imc\pw \mep hb- p-Im-cnsb 56 Imc\mb kz¥w ]nXmhpw {Ipc-ambn _em’wKw sNbvXph-s{X. c≠pw aZyel-cn-bpsS ]n¥p-W-tbm-sS-bmWv Actß-dn-b-Xv. CXn-e-[nIw ]eXpw \nc-¥cw \S∂p sIm≠ncn-°p-∂Xpw elcn {]tNm-Z-\-am-bm-Wv. `c-W-Øns‚ XWpØ Nn√p-ta-S-I-fn¬ aZy hnX-c-WØn-\p≈ N¿®-Iƒ sImgp-°s - ´. tijn-®n-cn-°p∂ a\p-jy¿ IqSn arK-ß-fm-bn´v \ap°v Xncn™p t\m°mw. aZyw, ab°p- a - c p∂v t]mep≈ kmaqlnI hn]- Ø p- I ƒ ASn- ® a¿Øm≥ \s´-√p≈ Hcp `c-W-Iq-SsØ tIc-f-Øn\v Fs∂¶nepw {]Xo-£n-°m-\m-hptam?

FUn-‰¿ 5

2014 sabv 16˛31

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

JpÀB³þss__nÄ A\pIcW hmZ¯nse A_²§Ä Ckvemans‚ hf¿®bn¬ Akqb]q≠ i{Xp°ƒ \_n(kz)bpsS ImeØv Xs∂ Jp¿B\ns\Xnsc Zpcmtcm]W߃ D∂bn®ncp∂p. C∂v Hmdnb‚enÃpIfpw ss{IkvXh anj\dnamcpamWv B ZuXyw Gs‰SpØncn°p∂Xv Ppss\Zv Jeo¬

a\pjy kaqlsØ k∑m¿KØnte°v \bn°m≥ th≠n temI c£nXmhmb A√mlp A¥y{]hmNI\mb aplΩZv \_n(kz)°v AhXcn∏n®psImSpØ ssZhnI {KŸamWv hnip≤ Jp¿B≥. "Cu{KŸØns‚ AhXcWw

kp∂n-thmbvkv

k¿htemI c£nXmhn¶¬ \n∂mIp∂p. CXn¬ bmsXmcp kwibhpan√' (kPZ/2) AXns‚ Aam\pjnIX hy‡amIp∂ \nch[n sXfnhpIfp≠v. AXpsIm≠mWv Jp¿B≥ D∂bn® sh√phnfn°papºn¬ hna¿iI¿ ap´paS°n-

2014 sabv 16˛31

6


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

bXv. Ct∏mgpw AXp kzoIcn°m\mhmsX Zpcmtcm]W߃ sIm≠v apJw an\p°m≥ {ian°p∂Xpw. Jp¿B\ns‚ sh√phnfnIƒ aq∂pL´ßfmbmWv hna¿iIsc Jp¿B≥ sh√phnfn®Xv. BZyw kam\amb Hcp {KŸw sIm≠phcm\mbncp∂p I¬∏\. "AX√, At±lw (\_n) AXv sI´n®a®p ]d™XmWv F∂v Ah¿ ]dbpIbmtWm? A√, Ah¿ hnizkn°p∂pan√. F∂m¬ Ah¿ kXyhm∑mcmsW¶n¬ CXpt]mep≈ Hcp hrØm¥w Ah¿ sIm≠v hcs´ (kqdØpXzq¿/33,34) CXv kzoIcn°m\mhmsX h∂t∏mƒ Gsd efnXam°n ]Øv A[ymbw sIm≠phcm≥ Bhiys∏´p. "AX√, At±lw AXv sI´n®a®p F∂mtWm Ah¿ ]dbp∂Xv ? F∂m¬ CXpt]mep≈ ]Øv A[ymb߃ Na- ® p≠m°n \n߃ sIm≠phcq. A√mlphn\p ]pdsa \n߃°v km[n°p∂hscsb√mw \n߃ hnfn°pIbpw sNøpI. \n߃ kXyhm∑mcmsW¶n¬ (lqZv/12). CXn\pw i{Xp°ƒ ]ØnaS°n. XpS¿∂v aq∂v kq‡ßƒ am{XaSßp∂ Iuk¿ kqdØv t]mep≈ Hs∂¶nepw ka¿∏n°m≥ Jp¿B≥ sh√phnfn®p. "AX√ At±lw (\_n) AXv sI´n®a®XmWv F∂mtWm Ah¿ ]dbp∂Xv? \_ntb ]dbpI, F∂m¬ AXn\v Xpeyamb Hcp A[ymbw \n߃ sIm≠phcq. A√m-lp-hn\v

7

2014 sabv 16˛31

]pdsa \n߃°v km[n°p∂hscsb√mw hnfn®psIm≈pI. \n߃ kXym- h m- ∑ m- c m- s W¶n¬' (bq\pkv/38) kmlnXyØns‚ D∂Xnbn¬ \n¬°p∂ Ad_nItfmSmbncp∂p Cu sh√p-hnfn- I - s f- √ mw. ]t£ Ah¿ \nc¥cw ITn\b⁄w \SØnbn´pw Jp¿B\ns‚ sh√phnfnIƒ°v ap∂n¬ XeXmgvØpIbmWp≠mbXv. CXphsc B¿°pw CXn\v adp]Sn \¬Im≥ km[n®n´n√. C\n km[n°pIbpan√ F∂XmWv hmkvXhw. Ckvemans‚ hf¿®bn¬ Akqb]q≠ i{Xp°ƒ \_n(kz)bpsS ImeØv Xs∂ Jp¿B\ns\Xnsc Zpcmtcm]W߃ D∂bn®ncp∂p. C∂v Hmdnb‚enÃpImcpw ss{IkvXh anj\dnamcpamWv B ZuXyw Gs‰SpØncn°p∂Xv. Ahcn¬ \n∂v tIm∏nsbSpØv A√d Nn√d bp‡n(?)hmZ°mcpw. ]t£ F√m hna¿i\ßfpw hnip≤ Jp¿B\ns‚ {]`bn¬ aßnt∏mhpIbmWv sNbvXXv. Cu KWØn¬s]´ {][m\ hna¿i\amWv ss__nfn¬ ]cma¿in® Imcy߃ apl-ΩZv \_n(-kz) Xs‚ ImesØ

\_n(-kz) ss__nƒ kam-lm-c-Øn¬ \n∂v ]I¿Øn-sb-Sp-Ø-X√ Jp¿-B≥. F¶n¬ AXn¬ IS-∂p-Iq-Snb \nc-h[n {]am-Z-߃ \_n(-kz)-sbbpw kzm[o-\n-t°-≠n-bn-cp∂p. ss__nƒ sI´p-IY-I-fnse s\√pw ]Xncpw th¿Xn-cn®p temI-Øn\p ka¿∏n-°pI-bmWv hnip≤ thZw sNbvX-Xv kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

blqZ˛ss{Ikv X hcpambp≈ _‘Øn¬ \n∂v a\ nem°pIbpw AXv Xt‚Xmb `mjbn¬ Jp¿B\neqsS Ah-X-cn-∏n-°p-I-bpamWv sNbvXXv F∂-Xv. Jp¿B\pw ss__nfpw Hcph´w hmbn® GsXmcmƒ°pw Cu hna¿i\Øn¬ bmsXmcp Igºpan√∂v ]I¬t]mse hy‡amIpw. F∂mepw hna¿iI¿ Cu Btcm]Ww Bh¿Øn®psIm≠ncn°p∂Xn\m¬ hkvXp \njvTamb Hcp ]cntim[\°v {]k‡nbp≠v. ap≥Ime {]hmNI≥amcnepw Ah¿°v A√mlp AhXcn∏n®psImSpØ thZ{KŸßfnepw hnizkn°¬ Hcp apkv e nan\v \n¿_‘amWv. ]cnip≤ Jp¿B≥ ap≥Ime thZßsf AwKoIcn°pIbpw Ah kXyamsW∂pw Ahbn¬ hnizkn°Wsa∂pw {]Jym]n°p∂p≠v. CXv ImWpI: Fs‚ apºp≈ XudmØns\ kXys∏SpØp∂h\mbpw \nßfpsS ta¬ \njn≤am°s∏´ Imcyßfn¬ NneXv \n߃°v A\phZn®pXcphm≥ th≠nbpamIp∂p (Rm≥ \ntbmKn°s∏´n´p≈Xv). \nßfpsS c£nXmhn¶¬ \n∂p≈ ZrjvSm¥hpw \n߃°v Rm≥ sIm≠ph∂ncn°p∂p. BIbm¬ \n߃ A√mlpsh kq£n°pIbpw Fs∂ A\pkcn°pIbpw sNøphn≥ (Bep Cwdm≥/ 50). "Xo¿®bmbpw \mw Xs∂bmWv XudmØv AhXcn∏n®ncn°p∂Xv. AXn¬ am¿K Z¿i\hpw {]Imihpap≠v' (kqdØpamCZ/44). Ah≥ Cu thZ{KŸsØ, ap≥thZßsf icnsh°p∂Xmbns°m≠v kXyhpambn Xm¶ƒ°v AhXcn∏n®p X∂ncn°p∂p. a\pjy¿°v am¿KZ¿i\Øn\mbn CXn\p apºv Ah≥ XudmØpw C©oepw AhXcn∏n®p. kXymkXy hnthN\Øn\p≈ {]amWhpw Ah≥ AhXcn∏n®ncn°p∂p (kqdØp Bep Cwdm≥/3,4). Ahsc (B {]hmNI≥amsc) XpS¿∂v AhcpsS Im¬∏mSpIfmbns°m≠v a¿bans‚ aI≥ Cuksb Xs‚ apºp≈ XudmØns\ icnsh°p∂h\mbns°m≠v \mw \ntbmKn®p. k∑m¿K\n¿tZihpw kXy{]Imihpw ASßnb C©o¬ At±lØn\v \mw \¬In. Xs‚ apºp≈ XudmØns\ icnsh°p∂Xpw, kq£aX ]men°p∂h¿°v am¿KZ¿i\hpw kZp]tZihpas{X AXv (amCZ/46). \ns‚ c£nXmhv BImißfnepw `qanbnepw D≈hsc ]‰n \√hÆw Adnbp∂h\s{X.

kp∂n-thmbvkv

Xo¿®bmbpw {]hmNI∑mcn¬ Nne¿°v Nnetc°mƒ \mw t{ijvTX \¬Inbn´p≠v. ZmhqZn\v \mw k_q¿ F∂ thZw \¬IpIbpw sNbvXncn°p∂p (CkvdmAv/55). `qanbpsS A\¥cmhImisaSp°p∂Xv Fs‚ kZvhrØcmb Zmk∑mcmbncn°psa∂v D¬t_m[\Øn\p tijw \mw k_qdn¬ tcJs∏SpØnbn´p≠v (AºnbmAv/105). F√m ap≥thZ {KŸßsfbpw hnizkn°Wsa∂v Jp¿B≥ I¬∏n°p∂p: "(\_ntb) ]dbpI; A√mlphnepw, R߃°v AhXcn°s∏´Xnepw (Jp¿B≥) C_vdmlow, CkvamCu¬, CkvlmJv, bAvJq_v k¥XnIƒ F∂nh¿°v AhXcn∏n°s∏´ Znhy ktµiØnepw aqkm°pw Cukm°pw a‰p {]hmNI∑m¿°pw XßfpsS c£nXmhn¶¬ \n∂v \¬Is∏´Xnepw R߃ hnizkn®ncn°p∂p. Ahcn¬ B¿°nSbnepw R߃ hnthN\w I¬∏n°p∂n√. R߃ A√mlphn\v Iogv s ∏´hcmIp∂p (Bep Cwdm≥/84). kXy hnizmknItf, A√mlphnepw Ahs‚ ZqX\nepw ZqX\v Ah≥ AhXcn∏n® {KŸØnepw \n߃ hnizkn°phn≥, A√mlphnepw Ahs‚ ae°pIfnepw Ahs‚ {KŸßfnepw Ahs‚ ZqX∑mcnepw A¥yZn\Ønepw h√h\pw Ahnizkn°p∂ ]£w Xo¿®bmbpw Ah≥ _lpZqcw ]ng®pt]mbncn°p∂p (\nkmAv/136). "A√mlphn¬ \n∂- √ msX ]pdsa (a‰mcmepw)Cu Jp¿B≥ sI´n®a°s∏Smhp-

Ckvemw hna¿i-I-cpsS {][m\ Btcm-]WamWv ss__nfn¬ ]cma¿in® Imcy߃ apl-ΩZv \_n (-kz) Xs‚ ImesØ blqZ˛ss{IkvXhcpambp≈ _‘Øn¬ \n∂v a\ nem°pIbpw AXv Xt‚Xmb `mjbn¬ Jp¿B\neqsS Ah-X-cn-∏n°p-I-bp-amWv sNbvXXv F∂-Xv

2014 sabv 16˛31

8


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

∂X√. {]XypX AXns‚ apºp≈ ZnhyktµisØ kXys∏SpØp∂Xpw, ssZhnI {]amWØns‚ hni-Zo-I-c-W-hp-as{X AXv. AXn¬ bmsXmcp kwi-b-hp-an-√. temI c£nXm-hn-¶¬ \n∂p-≈-Xm-WXv' (kq-d-Xp-bq-\pkv/ 37). AXns‚ apºp- ≈ - X ns\ (th- Z - ß - s f) kXy- s ∏- S p- Ø p- ∂ - X m- b n- ´ v \n\°v \mw t_m[\w \¬Inb {KŸw Xs∂-bm-Ip∂p kXyw. Xo¿®-bmbpw A√mlp Xs‚ Zmk-∑msc-∏‰n kq£va-ambn Adn-bp-∂-h\pw ImWp∂-h-\p-am-Ip∂p (kq-d-Xp-¬^m-Xzn¿/31). ]t£, ap≥ thZ-{KŸw \¬I-s∏-´-h¿ Ahsb hf-s®m-Sn-°p-Ibpw Ah-cpsS C—-°\p-k-cn®v Zp¿hym-Jym\w sNøp-Ibpw thZ{KŸØnep≈ ssZhnI hN-\-ßfpw Ah¿ kzbw \n¿an-® hN-\-ßfpw Iq´n-°-e¿Øn {KŸ-c-N\ \S-Øp-Ibpw F∂n´v AXmWv X߃°v e`n® thZ-{K-Ÿ-sa∂v {]N-cn-∏n-°pIbpw sNbvXp. CXn-s\-°p-dn®pw Jp¿-B≥ hfsc hy‡-ambn {]Xn-]m-Zn-°p-∂p-≠v. "thZ-{K-Ÿ-Ønse hmNI ssien-Iƒ hfs®m-Sn-°p∂ Nnecpw Ah-cpsS Iq´-Øn-ep-≠v. AXv thZ-{K-Ÿ-Øn¬ s]´-Xm-sW∂v \n߃ [cn-°p-hm≥ th≠n-bm-W-Xv. AXv thZ-{K-ŸØn-ep-≈-X-√. Ah¿ ]dbpw; AXv A√m-lphns‚ ]°¬ \n∂p-≈-Xm-sW-∂v. F∂m¬ AXv A√m-lp-hn-¶¬ \n∂p-≈X - √ - . Ah¿ Adn™p-sIm≠v A√m-lp-hns‚ t]cn¬ I≈w ]dbp-I-bmWv (B-ep-Cw-dm≥/78). (k-Xy-hn-izm-kn-I-tf), Ah¿ (b-lq-Z¿) hniz- k n- ° p- s a∂v \n߃ tamln- ° p- I bmtWm? Ah-cn¬ Hcp hn`mKw A√m-lp-hns‚ hN-\-߃ tIƒ°p-Ibpw, AXv icn°pw a\ n-em-°n-b-Xn\p tijw t_m[-]q¿hw Xs∂ AXn¬ Ir{Xnaw ImWn-®p-sIm-≠n-cn-°p-I-bpam-Wt√m (A¬_-Jd/75). blq-Z-cn¬ s]´-h-cs{X (B i{Xp-°ƒ). hm°p-Isf Ah¿ ÿm\w sX‰n®p {]tbm-Kn°p∂p (\n-km-Av/46). thZ-hm-Iy-ßsf Ah-bpsS ÿm\-ßf - n¬ \n∂v Ah¿ sX‰n-°p-∂p. Ah¿°v DZvt_m[\w \¬I-s∏-´-Xn¬ Hcp `mKw Ah¿ ad-∂pI-f-bp-Ibpw sNbvXp (am-CZ/13). thZ-hm-Iy-ßsf Ah-bpsS kµ¿`-ßf - n¬ \n∂pw Ah¿ am‰n-°-f-bp-∂p. Ah¿ ]dbpw; CtX hn[n Xs∂-bmWv (\-_n-bpsS ]°¬ \n∂v) \n߃°v \¬I-s∏-Sp-∂-sX-¶n¬ AXv kzoI-cn-°p-I. AX√ \¬I-s∏-Sp-∂-sX-¶n¬

9

2014 sabv 16˛31

\n߃ kq£n-®p-sIm-≈pI (am-CZ/41). thZ- ° m- t c, \nß- s f- ¥ n- \ mWv kXysØ Ak-Xy-hp-ambn Iq´n-°-e¿ØpIbpw Adn-™p-sIm≠v kXyw ad-®p-sh-°pIbpw sNøp-∂Xv (B-ep-Cw-dm≥/71). F∂m¬ kz¥w ssIIƒ sIm≠v {KŸw Fgp-Xn-bp-≠m-°p-Ibpw F∂n´v AXv A√m-lp-hn-¶¬ \n∂v e`n-®-Xm-sW∂v ]dbp-Ibpw sNøp-∂-h¿°mWv \miw. AXp aptJ\ hne-Ip-d™ t\´-߃ Ic-ÿ-am°m≥ th≠n-bm-Ip-∂p (A-h-cnXv sNøp-∂Xv). Ah-cpsS ssIIƒ Fgp-Xnb hI-bnepw Ah¿ kºm-Zn-°p∂ hI-bnepw Ah¿°v \miw (A¬_-Jd/79). Cßs\ Jp¿-B-\nse \nc-h[n kq‡ß-fn¬ ap≥Ime thZ-ßsf kXy-s∏-SpØp∂ ]cm-a¿i-߃ ImWmw. AXv bYmhn[n A√m-lp-hn¬ \n∂v Ah-Xo¿W-amb ]q¿h-Ime thZ-ß-sf-°p-dn-®m-Wv. Ir{Xnaw \S-Øn-btXm kzI-c-ß-fm¬ Fgp-Xn-bp≠m°n ssZh-Øn-\p-ta¬ Btcm-]n-°-s∏´-Xnt\m A√. Htc Dd-hn-S-Øn¬ \n∂v ]pds∏´XmI-bmepw ssZh-hn-izm-kw, ]c-temI hnizm- k w, {]hm- N - I - ∑ m¿, {KŸ- ß ƒ XpSßn auenI hnj-b-ß-fn-sem-s°bpw Htc Z¿i- \ - ß ƒ sh®p- ] p- e ¿Øp- ∂ - X n\mepw ]e Imcy-ß-fnepw ap≥th-Z-ß-fpambn hnip≤ Jp¿-B-\ns‚ kmayw kzm`mhn-I-am-Wv. BZw(- A ) apX¬ Cuk(- A ) hscbp≈ {]hm- N I irwJ- e bnse Hmtcm IÆnbpw ]Tn- ∏ n® kXy- Z ¿i- \ - ß - f psS ]q¿Øo-Ic - W - Ø - n-\m-Wt√m Xncp-\_ - n(-kz) h∂Xpw Jp¿-B≥ Ah-X-cn-®Xpw? AhcpsS {]t_m-[\ hnj-b-ß-fnse auenI Imcy-ßf - n¬ tbmPn∏p h∂-sX-ßs - \-bm-Wv. CXn- \ - ∏ pdw \_n(- k z) \ne- h n- e p≈ ss__nƒ kam-lm-c-Øn¬ \n∂v ]I¿Ønsb-Sp-ØX - √ Jp¿-B≥. F¶n¬ AXn¬ IS∂p-Iq-Snb \nc-h[n {]am-Z-߃ \_n(-kz)sbbpw kzm[o-\n-t°-≠n-bn-cp-∂p. kXyØn¬ t\sc adn-®mWv kw`-hn-®n-cn-°p-∂Xv. ss__nƒ sI´p-I-Y-I-fnse s\√pw ]Xncpw th¿Xn-cn®p temI-Øn\p ka¿∏n°p-I-bmWv hnip≤ thZw sNbvX-Xv. CXpkw-_-‘n-bmb hniZ ]cm-a¿i-߃°v apºv ss__nƒ {KŸ- k - a m- l m- c sØ Ipdn®v kmam\y hnh-cWw a\- n-em-t°-≠Xp-≠v. (Xp-S-cpw)

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

JmZn-bm-\nkw˛3/C_vdmlnw kJm^n ]pg-°m-´ncn

JmX-ap-¶-_n-¿o\pw apkvenw temIhpw JmX-ap-∂-_n-øo\v "t{ijvT-{]-hm-NI'hymJym\w \¬In kzbw Ipcn-in-tedn Im^n-dmbn \ne-\n¬°m-\mWv ao¿km-bn-I-fpsS tbmKw. \_n(-kz)°pw aX-Øn-\p-sam∏w \n¬°m≥ Xm¬]-cy-ap-≈-h¿°v JmZn-bm\n-I-fm-hm-\m-hn-√

apl- Ω Zv dkq¬(- k z) A¥y-{]-hm-N-I-\m-sW-∂Xpw Ahn-Sp-tØ°p tijw Hcmfpw \_n-bmbn \ntbm-Kn-X\ - m-hn-s√∂Xpw apkvenw temI-Øns‚ k¿h- k - Ω - X m- ` n- { ]m- b - a m- W v . Jp¿-B≥, kp∂-Øv, CPvam-Av XpS-ßnb {]am-W-߃ i‡ambn ka¿∞n- ° p- ∂ - X m- I bmepw aX- Ø n¬ A\n- t j[yamw hn[w ÿnc-s∏-´-XmI sIm≠pw CXn- s \- X n- c p≈ hnizmkw aX- \ n- c m- k - a m- W v . apssk- e n- a - X p¬ I±m- _ v, Akvh-Zp¬ A≥kn t]mep≈ ]q¿h- I me \_n- h m- Z n- I ƒ Im^n-dp-I-fm-bXv CXp-sIm-≠mWv. apivcn-°p-Ifpw Im^n-dp-I-fp-amb i{Xp°-tfm-Sp≈ bp≤-k-ao-]\w Xs∂ i‡amb coXn-bn¬ ]q¿hn-I¿ Ch-tcmSp kzoIcn-®p. apssk-en-a-bp-am-bp-≠mb bama bp≤Øn¬ ]nSn-°-s∏´ Hcp kv{Xobn¬ Aen(d)\v P\n-® ]p{X\m-Wv ]n∂oSv henb lZokv ]fin-X-\mbn hn{ip-X-\mb aplΩ- Z p¬ l\- ^ n- ø (- d ). apkv e nw- I ƒ ]ckv ] cw bp≤- a p- ≠ m- b m¬ ASn- a - b m°n sh°m≥ A\p-a-Xn-bn-√. icn°pw Ip^vdv hnizm-k-°m-cm-b-Xp-sIm-≠mWv \_n-hm-ZnI-tfmSv kzlm_nhcy¿ Cßs\ {]Xn-Icn-®-Xv. {]am-W-ß-fpsS Xebpw hmepw sh´n-ap-dn®v \_nsb Nps´-Sp-°m≥ JmZn-

kp∂n-thmbvkv

bm-\n-Iƒ \S-Øp∂ ]cn-lm-kyhpw klXm-]m¿l-hp-amb Zp¿hym-Jym\ {ia-߃ hne-bn-cp-Øp-∂-Xn\p apºv {]hm-N-IXz kam-]vXn-bp-ambn _‘-s∏´ aX-Z¿i\w {lkz-ambn ]cn-N-b-s∏tS-≠-Xp-≠v. A√mlp ]d-bp∂p: "apl-ΩZv (\-_n-˛kz) \nß-fn¬ Hcp ]pcp-j-s‚bpw ]nXm-h√. ]t£, (A- h n- S p- ∂ v ) A√m- l p- h ns‚ ZqXcpw Ah- k m\ {]hm- N - I - c p- a m- W v . A√mlp F√mw Adn-bp∂p' (33/40). sskZv(-d)-s‚bpw ssk\-_v(-d)s‚bpw ZmºXyw XI-cp-Ibpw A√m-lp-hns‚ \n¿tZi- { ]- I mcw, ssk\- _ v ( - d )sb \_n(- k z) hnhmlw Ign-°p-Ibpw sNbvX ]›m-Øe-Øn-emWv Cu kq‡w Ah-X-cn-°p-∂-Xv.

2014 sabv 16˛31

10


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

BZy-Im-eØv ZØp-]p-{Xs\ kz]p-{X-\mbn KWn-°p-am-bn-cp-∂p. A\-¥-cm-h-Im-i-Øn¬ ]¶p \¬Ip-I-t]mepw sNbvXp-h-∂p. \_n(kz)bpsS ZØp ]p{X-\mb sskZn-s\-°p-dn®v "sskZp_v\p apl-ΩZv' F∂m-bn-cp∂p ]cn-Nb-s∏-Sp-Øm-dp-≈-Xv. CXp icn-b-s√∂pw ZØp]p-{X≥ Hcn-°epw kz]p-{X-\m-hp-∂-X-s√-∂pap≈ Xocp-am\w A√mlp Ah-X-cn-∏n-®p. \q‰m-≠p-I-fmbn hnizm-kn-˛-A-hn-izmkn t`Z-an-√msX a\- n-ep-d® C°mcyw {]tbmK cwK-Øp-Xs∂ Xncp-Øn-°m-Wn-°m≥ A√mlp Xocp-am-\n-®-Xp-sIm≠v kz]p-{X-\mbn hyh-lcn- ° - s ∏- ´ n- c p∂ sskZv ( - d ) hnhm- l - _ ‘w th¿s∏-Sp-Ønb ssk\-_v(d - )sb hnhmlw Ign°m≥ \_n(-kz)-tbmSv Bh-iy-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. ]p{X≥ hnhm-lt- am-N\w sNbvX kv{Xosb `mcy-bm-°m-h-X-√-t√m. ZØp-]p-{X≥ kz¥-amsW∂ hnizmkw \_n(-kz) Xs∂ Xncp-Øn°mWn-t°-≠X - p-≠v. F¥p-sIm-s≠-∂m¬ aplΩ-Zv(k - z) Ah-km\ {]hm-NI - \ - m-Ib - m¬ am\h lrZ-b-Øn¬ Bg-Øn¬ thcq-∂nb C°mcyw Xncp-Øn-°m-Wn-°m≥ as‰mcp \_n hcm-\n-√. AXp-sIm≠v \_n(-kz) Xs∂ AXv {]Jym]n- ° - W w. ZØp- ] p- { Xs‚ ap≥ `mcysb hnhmlw Ign-®p-sIm≠v P\-߃°v Znimt_m[w \¬Ip-Ibpw thWw. Cusbmcp ]›mØ-e-Øn-emWv "A¥y-{]-hm-N-I≥' F∂ ]Zw kq‡-Øn¬ IS-∂p-h-cp-∂-Xv. Jp¿-B≥ ]mcm-b-W-Øns‚ AwKo-IrX k]vX-ssi-en-I-fn¬ Bdnepw "JmXn-ap-∂-_nøo≥' F∂v "XmC'\p "C'Imc cq]-Øn-emWv CXv ]Tn-∏n-°p-∂-Xv. \ΩpsS \mSp-I-fn¬ {]Nmc-Øn-ep≈ l^vkn(-d)¬ \n∂v Bkznw(-d) \nth- Z \w sNøp∂ coXn- b n¬ am{X- a mWv

JmXw F∂mWv Bkzn-ans‚ ]mcm-b-Ww. {]hm-N-I-∑m¿ Xncp-\-_n(-kz)hgn- ]q¿Øn-bm°-s∏-´p-sh∂v Bi-bw. a‰p Jmcn-D-I-fpsS ]mT\w JmXnw F∂m-Wv. \_n(-kz) Ahsc ]q¿Øo-I-cn®p AYhm Ahkm-\sØ Bfmbn h∂p F∂p kmcw

11

2014 sabv 16˛31

"A'Imcambn D®-cn-®p≈ JmX-ap-∂-_n-øo≥ D≈- X v . JmXnw F∂m¬ A¥y≥ F∂v A¿∞w. JmX- a n\v A¥y≥ F∂- X n\p ]pdsa "koev' F∂ A¿∞w IqSn-bp-≠v. {]hm-N-IXzw Ah-km-\n-∏n®v AXn\v koev sh®p-sIm-≠mWv AY-hm, ]q¿Øn-bm°nsIm-≠mWv Xncp-Zq-X-cpsS BK-a\w. c≠p hn[-Øn-em-bmepw \_n(-kz)°p tijw Hcp \_n hcn√; Ahn-Sp∂v Ah-km-\sØ {]hmN-I-\m-Ip∂p F∂v kmcw. AImc cq]-Ønep≈ JmX-ans‚ koev F∂ Bibw C\n hcm- \ p≈ \_nam¿°v koev \¬Ip- ∂ , Ahsc \ntbm- K n®b°p∂ t{ijv T - \ mb \_n- b mWv Ahn- S p∂v F∂ coXn- b n¬ Zp¿hym-Jym-\n-°p-I-bm-Wv JmZn-bm-\n-I-f-psS ssien. AXm- b - X v , hcp∂ \_n- a m- s cms°bpw apl-ΩZv \_n(-kz)-bpsS AwKo-Imc-tØmsStb hcn-I-bp-≈q. \_n(-kz) AwKoI-cn-®m¬ kpe-`-ambn {]hm-NI {]hm-l-ap≠m-hmw. ao¿km JmZn-bm\n \_n(-kz)-bpsS AwKo- I mcw e`n® DΩXo \_n- b m- W v . kzX{¥ \_n-b-√, \ng¬ \_ntbm kmZriy \_ntbm Hs°- b mWv! Cß- s \- b mWv ka¿∞-\w. apkvenw temIw tI´n-t´-bn-√mØ Cu "\_n-°fn'bpsS ]cn-lm-ky-Xb - d - n-bm≥ JmXap-∂-_n-øo≥ F∂Xns‚ Bi-b-sa-s¥∂v {]mam-Wn-I-ambn hne-bn-cp-Øn-bm¬ aXn. \_n(-kz)bpsS hni-Zo-Ic - W - hpw lZo-k˛v- J - p¿B≥ hymJym\ ]fin-X-cp-sS-sbm-s°bpw A`n-{]m-b-ßfpw A¥y-{]-hm-N-I≥ F∂ Bi-b-Øn-\-∏pdw as‰m∂v Cu kq‡-Øn\p kzoIm- c y- t a- b s√∂v sXfn- b n- ° psa- ∂ Xv shdpw Ah- I m- i - h m- Z - a √; ]I¬sh- f n®w t]mse hy‡-amb ]c-am¿∞w am{Xw. JmX-ans‚ \njv]Øn cq]-ß-fpsS Jp¿B-\n-Ihpw `mjm-]-c-hp-amb A¿∞-km-c߃ ]cn-tim-[n-°p-∂-Xn\p apºv, \_n(-kz) Cu kq‡w hni-Zo-I-cn-®-sX-ß-s\-sb∂p t\m°mw. tkmZm-lc - Ww Ahn-Sp∂v shfn-s∏Sp-Øn-b-Xn-ßs\: "Fs‚bpw ]q¿hnI {]hmN-I-∑m-cp-sSbpw D]a hosS-SpØ Hcm-sf-t∏mse-bm-Wv. Hcp aqe-bnse Hcp CjvSnI Hgn®n´v tijn- ° p∂ `mK- s a√mw At±lw ]q¿Øn- b m- ° p- I bpw Na¬°- c n- ° p- I bpw sNbvXp. kµ¿i-I¿ Cu sI´nSw Np‰n-°≠v AZv`p-X-s∏´v Cßs\ ]d-™p-sIm-≠n-cp∂p: Cu CjvSnI IqSn sh®n-cp-∂p-sh-¶n¬ F{X \∂m-hp-am-bn-cp-∂p. Rm\mWv B CjvSn-I. Rm≥ A¥y {]hm-N-I≥ (Jm-X-ap-∂-_nøo≥) BIp∂p' (_p-Jm-cn).

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

{]hm-N-IXzsØ Hcp sI´n-S-tØmSv D]an-®n-cn-°p-I-bm-Wv. Ahsc Ab-°p-I-hgn B `h\ \n¿amWw \S- Ø p- ∂ Xv A√m- l p. an\p°p]Wn-Iƒ hsc Xo¿Øn´pw ]q¿Øn-bm°msX sh®n-cn-°p∂ CjvSnI \_n(-kz)sb {]Xn-\n-[o-I-cn-°p-∂p. AXp-IqSn sh°p-∂tXmsS AYhm Xncp-\-_n(-kz)-bpsS BK-atØmsS {]hm-N-IXzw ]q¿Øn-bmbn! F{X hy‡- a mWv Imcy- ß ƒ. Jp¿- B - \ n¬ ]cma¿in® AtX ]Z-߃, JmX-ap-∂-_n-øo≥ Xs∂-bmWv Xncp-\-_n(-kz) D]-tbm-Kn-®n-cn-°p∂-Xpw. C\n-bp-≠m-hp∂ \_n-am¿°v ko¬ sNøp∂ BfmWv Rm≥ F∂-Xn\p sNdnsbmcp kqN-\-t]mepw Cu {]tbm-K-Øn-en-√. Cu kq‡-Øn¬ Xncp-\-_n(-kz) Dƒs°m≠Xpw Ahn-Sp-tØ°v ssZhnI \n¿tZ-i-ap≈Xpw Cßs\ ]d-bm-\m-Wv. AXp-sIm-≠mWv thsd Ccp-\q-dn-e-[nIw lZo-kp-I-fnepw \_n(kz) C°mcyw hnfn®p ]d-bp-∂Xv (hn-i-Zo-IcWw ]n∂oSv). C\n ]cm- a ¿i kq‡- Ø n\p apkv e nw temIw \¬Ip∂ hni-Zo-I-cWw ]cn-tim-[n°mw. 1835˛¬ ao¿k ]nd-°p-∂X - n\pw kl-{km_v Z - ß ƒ°p apºp- a p- X - e p≈ Cam- a pam¿°v hkvXp-X-tbmSp \oXn ImWn-°pI F∂Xn\∏pdw a‰p Xm¬]-cy-߃ k¶¬]n-°m-\m-hn-√. ao¿k Ah¿°v FXn-cm-fntbm {]Xn-]-£tam tI´p-tIƒhn t]meptam A√. Ah-scm-s°bpw Htc kzc-Øn¬ hnhn[ ssien-bnepw coXnbnepw hyXykvX e£y߃ {]am-W-am-sbSpØv JmX-ap-∂-_n-øo≥ F∂m¬ Ah-km\ {]hm- N - I ≥ F∂v hni- Z o- I - c n- ° p- I - b mWv sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. DZm-l-c-W-Øn\p NneXv am{Xw tN¿°mw.

JmX-am-bmepw JmXn-am-sW¶nepw A¥y-{]-hm-N-I≥ F∂X-√msX t{ijvT¿ F∂-Xpt]mep≈ Hc¿∞hpw ]finXcmcpw ]Tn-∏n-°p-∂n-√. Jp¿-B\pw Ad_n `mjbpw IqSp-X-e-dn-bp∂ Ah¿°m¿°pw JmZn-bm\n hymJym-\-߃ A]q¿h km[y-X-bm-bn-´p-t]mepw t_m[ys∏´n-´p-an-√

Camw Jp¿Xp_n FgpXn: "JmXw F∂mWv Bkzn-ans‚ ]mcm-b-Ww. {]hm-N-I-∑m¿ Xncp\-_n(-kz) hgn-]q¿Øn-bm-°-s∏-´p-sh∂v Bibw. a‰p Jmcn-D-I-fpsS ]mT\w JmXnw F∂mWv. \_n(-kz) Ahsc ]q¿Øo-I-cn®p AYhm Ah-km-\sØ Bfmbn h∂p F∂p kmcw. Cu ]Z-߃°v ]q¿hn-Icpw ]n¬°m-e-°m-cpamb ]fin- X ¿°n- S - b n- s e√mw F√m hn[Ønepw \_n(-kz)°p tijw Hcp \_nbp- a p≠m- h n- s √∂ s]mcpƒ am{X- t a- b p≈q' (Jp¿Xp_n 14/173). C_v\p- I - k o¿ Fgp- X n- b - X n- ß s\: "\_n°p tijw {]hm-N-IXz \ntbm-K-ap-≠mhn- s √- ∂ - X n\p hy‡- a mb tcJ- b mWv Cu kq‡w. \_n hcn- s √- ¶ n¬ Ah- s c- ° mƒ {]tXy-I-°m-cmb dkqepw hcn-√. CXp kw_‘n-bmbn A\n-tj-[yamw hn[w lZo-kp-Iƒ dnt∏m¿´v sNø-s∏-´n-´p-≠v. apl-ΩZv \_n(kz)sb \ntbm-Kn®v hnip--≤-aXw ]q¿Øn-bm-°nbXv A√mlp Cu kaq-l-Øn-\p \¬Inb henb A\p-{K-l-am-Wv. Ahn-SpsØ Ah-km\ \_n-bm-°n-bXpw \ap°v e`n® henb t{ijvTX- b s{X. tijw {]hm- N IXz- h m- Z - h p- a mbn FØp-∂-h¿ hgn-]n-g-®-hcpw ]ng-∏n-°p-∂-h-cpamb s]cp-¶-≈-∑m-cm-Wv. apssk-en-a, AkvhZv t]mep≈ I≈ {]hm-N-IXz hmZn-I-fn¬ \n∂v {]Xy-£-s∏-´n-cp∂ AZv`-p-X-߃ t]mep≈ NneXv ImWn-°m-\m-bm¬ t]mepw Jnbm-aXv \mƒ hscbpw {]Xy-£-s∏-t´-°m-hp∂ \_nhm-Zn-Iƒ aX-hn-cp-≤-cmb I]-S-∑m¿ Xs∂-bmIp∂p (X-^vko-dp_v\p Iko¿ 6/431). JmX-ap-∂-_n-øo≥ F∂m¬ "BJn-dplpw' AXm-bXv ZqX-∑m-cn¬ Ah-km-\sØ Bƒ F∂p Xs∂ a‰p Jp¿-B≥ hymJym-Xm-°fpw tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p≠v (Xz_vcn 20/179, _Kvho 6/358). Cßs\ JmX- a m- b mepw JmXn- a m- s W¶nepw A¥y- { ]- h m- N - I ≥ F∂- X - √ msX t{ijvT¿ F∂-Xp-t]mep≈ Hc¿∞hpw Ahcmcpw ]Tn-∏n-°p-∂n-√. Jp¿-B\pw Ad_n `mjbpw IqSp-Xe - d - n-bp∂ Ah¿°m¿°pw JmZnbm\n hymJym-\-߃ A]q¿h km[y-X-bm-bn´p-t]mepw t_m[ys∏´n-´p-an-√. aXw ]Tn-∏n-°p∂Xn\v hncp- ≤ - a m- b Xp sIm≠m- W n- X v. F∂mepw "t{ijv T - { ]- h m- N I'hymJym\w sIm≠v kzbw Ipcn-in-tedn Im^n-dmbn \ne\n¬°m-\mWv ao¿km-bn-If - psS tbmKw. \_n(kz)°pw aX- Ø n- \ p- s am∏w \nesIm≈m≥ Xm¬]-cy-ap-≈-h¿°v As√-¶nepw ao¿km-bn-Ifm-hm-\m-hn-√-t√m. (Xp-S-cpw)

kp∂n-thmbvkv

2014 sabv 16˛31

12


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bßob Ckvemapw cmjv{Sob auZq-Zn-Ifpw X½n-se´v? Xobn¬\n∂pw c£-s∏´ A_q-ap-kvenw(-d)-bpsS Idm-aØv ]-t£, auZqZn-Iƒ°v Zln-°n-√. AXp-sIm-≠p-Xs∂ At±lØns‚ Poh-N-cn{Xw {]t_m-[\w hmcn-Ibn¬ {]kn-≤o-I-cn-®-t∏mƒ auZqZn aue-hn-am¿ Cu Idm-aØv NmSn-°-S-∂p; Xulo-Zn\v ]cn-t°¬°m-Xn-cn-°m≥! apjvXmJv AlvaZv

Pam- A sØ Ckv e m- a n°v Ncn{XsØ hkvXp-Xm-]-c-ambpw \njv]-£ambpw Ah-X-cn-∏n-°p∂-∂-Xn-t\-°mƒ ]Yyw Ncn{X hy`n-Nm-c-amWv. lnÃdn tIm¨^- d ≥kv Ign- ™ - t ∏mƒ Cu lnÃo-cnbm _m[-bmWv auZq-Zn-I-fpsS s]mXp {]Xn-`m-kw. AXns‚ G‰hpw

13

2014 sabv 16˛31

HSp-hnse Cc-bmWv Xm_nCu {]ap-J\ - mb A_q apkven-ap¬ Juem-\n(-d). ba-\nse BZy-Ime kXy-hn-izm-knI-fnse kmXzn-I-\mWv A_q-ap-kven-ap¬ Juem-\n(-d). \_n(-kz)-bpsS Ime-ØmWv Pohn-®-sX-¶nepw kl-h-kn-°m-\m-hm-ØXn-\m¬ kzlm-_n-bm-hm-\m-bn-√. \nc-h[n

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Idm-a-Øp¬ At±-l-Øn¬ \n∂v tcJ-s∏-SpØ-s∏-´n-´p-≠v. lZokv, Ncn{X {KŸ-ß-fn¬ {]i-kvXcpw kzoIm-cy-cp-amb ]fin-Xcpw Ncn{X-Im-c-∑mcpw AXp tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-ap-≠v. AXn¬ {][m-\-amWv Akvh-Zp¬ A≥kn F∂ hymP-{]-hm-N-I≥ At±-lsØ Xobn-sedn-™-t∏mƒ kw`-hn-®-Xv. \_n(-kz) l÷-Xp¬ hnZmAv Ign™v Xncn- s ®- Ø nb tijw tcmK- _ m- [ n- X - \ mb kµ¿`-Øn¬ ba-\n¬ \n∂pw {]hm-N-IXzw hmZn®v cwK- Ø p- h ∂bmfmWv Akv h - Z p¬ A≥kn. aX-\n-b-a-ß-fn¬ \¬Inb Cfhv ImcWw IpSpw-_-ß-f-S°w [mcm-f-am-fp-Iƒ Abmsf AwKo-I-cn-®p. alm-\mb A_q-apkvenw(-d) ]t£, Abmsf AwKo-I-cn-°m≥ Xøm-dm-bn-√. t\cn¬ h∂v hniz-kn-°n-s√∂v a\- n-em-°nb AkvhZv A_q-ap-kvenw(d)s\ hnfn-®p-h-cp-Øn. F∂n-´-t±-l-tØmSp tNmZn®p: Rm≥ A√m-lp-hns‚ ZqX-\m-sW∂v \o AwKoI-cn-°nt√? A_q-ap-kvenw(-d) ]d™p: "Rm-s\m∂pw tIƒ°p-t∂-bn-√.' "apl-Ω-Zv(-kz) A√m-lp-hns‚ ZqX-\msW∂p \o hniz-kn-°p-∂pt≠m?' "AtX' Xs‚ {]hm-N-I-XzsØ Ipdn-®p≈ tNmZyØn\v XpS¿∂pw Rms\m∂pw tIƒ°p-∂ns√∂ adp-]Sn Bh¿Øn-®-t∏mƒ tIm]m-‘\mb AkvhZv henb Xo°pfiw Xøm-dm°m≥ \n¿tZ-in-®p. tijw A_q-ap-kvenw(d)s\ AXn-te-s°-dn-™p. AZv`p-Xw! At±-lØn\v Hcp t]md-ep-ta-‰n-√. \wdq-Zns‚ A·nbn¬ \n∂v C_vdm-lnw(-A)\v kwc-£Ww \¬In-b-t]mse At±-l-sØbpw A√mlp ImØp. Xo°p- fi - Ø n¬ sh®v A_q- a pkvenw(-d) \nkvIcn-°p-∂X - m-Wh - ¿°v ImWm≥ Ign-™-Xv. s\‰nbnse hnb¿∏vI-W-߃ XpS®p-sIm≠v A_q-ap-kvenw(-d) Xobn¬ \n∂pw ]pd-Øp-h-∂p. CXmWv Akvh-Zp¬ A≥kn-bp-sSbpw ]cn-hm-c-Øn-s‚bpw apºn¬ A_q-ap-kvenw(-d)bn¬ \n∂p-≠mb Idm-aØv. kwKXn C∆n-[am-b-t∏mƒ A_q-ap-kvenw(-d)s\ C\n ba-\n¬ Ign-bm-\-\p-h-Zn-®m¬ Xs‚ {]hm-N-IXz hmZw Zo¿L-\mƒ XpS-cm-\m-hns√∂v {Kln® A≥kn A\p- b m- b n- I tfmSv At±- l sØ \mSp- I - S Øm≥ \n¿tZ-in-®p. XpS¿∂v At±lw \_n(kz)sb ImWm-\mbn aZo\ e£y-am°n bm{Xbm-hp-I-bm-Wv. aZo-\-bn-se-Øn-b-t∏m-gmWv dkq¬(-kz) Znh-k-߃°p apºv h^m-Øm-

kp∂n-thmbvkv

bXpw A_q-_-°¿ kn±o-Jv(-d) Jeo-^bmbn sXc-s™-Sp-°-s∏-´Xpw At±-l-a-dnbp-∂-Xv. akvPn-Zp-∂-_-hn-bn¬ \nkvI-cn-®p-sIm≠n-cp∂ A_q-ap-kvenw(d)s\ I≠v Da¿(d) ASp-Øp-h-∂p kwkm-cn-®p. ba-\n¬ \n∂m-sW-∂-dn-™-t∏mƒ Xm¬]-cy-]q¿hw tNmZn®p: "I≈-\mb AkvhZv Xobn-en´ \ΩpsS ktlm-Z-cs‚ ÿnXn-sb-¥m-sW∂-dn-bptam \n߃? At∏mƒ A_q-ap-kvenw(-d) ]d™p: "AXv A_vZp-√m-ln_v\p Zpssh-km-Wv, At±lw c£-s∏-´n-cn-°p-∂p.' Da¿(-d) ho≠pw tNmZn®p: "A√m-lphns\ ap≥\n¿Øn Rm≥ tNmZn- ° - s ´, AXp Xm¶-ft√? "AtX'

2014 sabv 16˛31

14


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

DSs\ Da¿(d) At±-lsØ BenwK\w sNbvXp kt¥m-jm{ip s]mgn-®p. F∂n-´-t±-l-sØbpw Iq´n Jeo-^-bpsS ASp-tØ°p sN∂p. Xs‚bpw Jeo-^bp-sSbpw CS-bn-et- ±-ls - Ø-bn-cpØn Da¿(d) ]d™p: "C_vdm-lnw(-A)t\mSv i{Xp°ƒ sNbvXX - p-t]mse {]h¿Øn®p c£s∏´ Hcm-sf, Cu kap-Zm-b-Øn¬ ImWn°p-∂-Xn\v apºv Fs∂ acn-∏n-°mXncp∂ \mY\v k¿h-kvXp-Xn.' C_v \ p ssXan- ø , C_v \ p- I - k o¿, lm^n-fp-±-l-_n, Camw kpbq-Yn, Camw \h-hn, C_v\p Akm-In¿, Camw _nJmCu, Beq-kn, imlv hen-øp-√m-ln-±-lvehn, C_v\p A_vZn¬ _¿dv, C_v\p-l-Pdn¬ AkvJ-em-\n, C_v\p¬ Ako¿, kzem-lp-±o-\n-kz-^-Zo, C_v\p Cam-Zn¬ lº-en, apln-_p-±o-\n-Xz-_vcn, C_v\p¬ Pukn, A_q \psF-ap¬ Ckv_-lm-\n, A_vZp-√m-ln¬ bm^nCu XpSßnb \nch[n Ncn-{X-Im-c-∑mcpw Cam-ap-Ifpw B[p\nI ]fin-Xc - p-sa√mw Cu Idm-aØv hnhcn-®n-´p-≠v. tIhew Hc- ¤ p- X - s a∂ \ne- b n¬ am{X- a √ CXp- ≤ - c n- ° - s ∏- ´ n- c n- ° p- ∂ - X v . C_vdmlnw \_n(-A)s‚ apAv-Pn-k-Øn\v kam-\-ambn Cu kap-Zm-b-Ønse Hcp hen-øn¬ \n∂v kw`-hn® Idm-aØv F∂ \ne-bn-emWv C_v\pssXan-øb - S- °w _nZCIƒ°v kzoIm-cy-cmb ]fin-X¿hsc CXp- ≤ - c n- ® n- c n- ° p- ∂ - X v . A_q- a pkv e nw

C_v\p-I-ko¿ A¬_nZm-bØp h∂nlmbbn¬, \_n(-kz)bpsS al-Øzhpw a‰p Aºn-bm-°-fn¬ \n∂v {]hm-N-I¿°p≈ Db¿∂ ]Z-hnbpw hnhcn-°p-∂-bn-S-ØmWo kw`hw D≤-cn-®n-cn-°p∂-Xv. C_vdm-lnw(-A)s\ Xobn-se-dn-™n´pw c£s∏-´-Xn\p kam-\-am-WnsX∂-t±lw Fgp-Xp∂p

15

2014 sabv 16˛31

F∂-dn-b-s∏-Sp∂ Hcmƒ ba-\n¬ Xo°p-fiØn-se-dn-b-s∏´ hm¿Ø \_n(-kz)-bpsS Pohn-X-Im-eØv Xs∂ aZo-\-bn¬ {]N-cn-®XmWv. At±lw t\cn¬ h∂-tXmsS ÿncoI-c-Whpw e`n-®p. hnizm-kn-Iƒ°n-S-bn¬ i_o- l p¬ Jeo¬ (C- _ v d mlnw \_n˛A˛°v kam-\≥) F∂ A`n-[m-\-Øn-\p-anXv tlXp-hm-bn. C_v\p-ssX-an-ø-bpsS ^Xm-hbn¬ "C_vdmlnw \_n(-A)°v A\p-`-h-s∏´-Xp-t]mse' F∂p Xs∂ Fgp-Xn-°m-Wmw. At±-l-Øns‚ a‰p Nne IrXn-I-fnepw Cu kw`hw tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. Camw kpbq-Yn(-d)bpw C_v\p Ikodpw A√mam iman kp_p- e p¬ lpZm- b nepw C_v d m- l nw(- A )\v kam- \ - a mb Idm- a - Ø v F∂ io¿j-I-ØnemWv CXp ]cm-a¿in-°p∂-Xv. Camw \h-hn(-d) ]d-bp∂p: "CXv alØmb Idm-a-Øm-Wv. AP-øhpw AXn-hn-injvSh - p-as - {X.' Da¿(-d) B\-µ° - Æ - o-cp-Xn¿Øp ]d-™Xpw C_vdmlnw \_n(-A)sb t]mse c£-s∏-´-bmsf-∂m-W-t√m. CX-{Xbpw Ncn-{X-]-c-amb hkvXp-X-Iƒ. C\n XmØzn-I-ambn Cu kw`-hsØ ]Tn-°ptºmgpw sXfn- b pI as‰m- ∂ - √ . C_v \ p ssXanø A¬^p¿Jm-\nepw a‰pw CXp≤-cn°p-∂Xp Xs∂ CØcw kw`-h-߃ {]mamWn-Ihpw kw`-hy-hp-am-sW∂p hnh-cn-°m-\mWv. Idm-a-Ømbn Hcp hen-øn¬ \n∂v Fs¥√m- a p- ≠ m- h m- s a- ∂ - X n- s \- ° p- d n®v ]finX kaqlw hnh-cn-®Xp ImWmw: Aºn-bm-°fn¬ \n∂p apAv-Pn-k-Ømbn D≠m-Im-hp∂ AZv`pX IrXy-߃ Huen-bm-°-fn¬ \n∂v Idm-a-Ømbn {]Xy-£-s∏-Smw. k¿h-kzo-Imcy-amb XØz-am-Wn-Xv. am{X-hp-a√, hen-øns‚ Idm-aØv Xs‚ \_nbpsS apAv-Pn-k-Øns‚ `mK-am-Wv. lm^nfv C_v \ p- I - k o¿ A¬_n- Z mbØp h∂n-lmbbn¬, \_n(-kz)-bpsS alØzhpw a‰p Aºn-bm-°f - n¬ \n∂v \_n(-kz)bpsS Db¿∂ ]Z-hnbpw hnh-cn-°p-∂-bn-SØmWo kw`hw D≤-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. C_vdmlnw(-A)s\ Xobn-se-dn-™n´pw c£-s∏-´Xn\p kam-\-am-Wn-Xv. C_vdmlnw \_n(-A)t‚Xp t]msem-c-¤pXw apl-ΩZv \_n(-kz)bpsS kap-Zm-b-Ønse Hcw-K-Øn\p≠m-bXns‚ khn-tijXbpw N¿® sNøp∂p≠v. A_q-ap-kven-ap¬ Juem-\n(-d) F∂ alms‚ Pohn-Xhpw al-Øzhpw a\- n-em°n-b-h¿°v Cu Idm-aØv \ntj-[n-t°≠ Imcy-an-√. {]am-W-߃ A{X°p i‡-am-Wv.

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

]fin-X-tem-I-Øns‚ AwKo-Im-c-ap≈ CsXm∂pw ]-t£, auZq-Zn-Iƒ°v Zln°n- √ . AXp- s Im- ≠ p- X s∂ A_q- a pkvenw(-d)s‚ Poh-N-cn{Xw {]t_m-[\w hmcn-Ibn¬ (2014 am¿®v 28) {]kn-≤o-Icn-®-t∏mƒ auZqZn aue-hn-am¿ Cu IdmaØv NmSn- ° - S - ∂ p; Xulo- Z n\v ]cnt°¬°m-Xn-cn-°m≥. auZq- Z n hmcn- I - b psS "Ncn{Xw' ]w‡n-bn¬ ]pXnb Ncn{X \n¿amWamWnt∏mƒ \S-∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂p-sh∂-Xn\v as‰mcp sXfn-hp-Iq-Sn-bmbn CXv. ssiJv Poem-\n(-d)-bpsS AZv`pX IrXy߃ ]cm-a¿in-°p-∂X - n-\m¬ Jmfn aplΩ-Z√ aplvbn-±o≥ ame-bpsS cN-bn-Xm-

apkvenw kmXzn-I-cpsS AZv`pX hrØm-¥-ßsf Ipdnt® Pam-A-ØpIm¿°o Ahn-izm-k-ap≈q. {InkvXym-\n-Iƒ CubnsS hnip-≤-cmbn {]Jym-]n® aX-t\-Xm-°fpsS AZv`pX {]hr-ØnIƒ am[yaw NqtSmsS hnf-ºn-b-t∏mƒ bmsXmcp i¶bpw sh≈n-am-Sp-Ip∂nse Ipin-\n-°m¿°v A\p-`-h-s∏-´-tX-bn-√

kp∂n-thmbvkv

sh∂v hnFw Ip´nsb Nmth-dm-°n-bn-d°n ssI s]m≈n-bX - ns‚ \o‰¬ amdpw apºmWv {]t_m[\w A_q-ap-kven-ans‚ Ncn-{X-Ønepw IØnsh-°p-∂-Xv. Aºn-bm-°ƒ ]m]w sNøm-Xn-cp∂m¬ ]S- ® - h - \ m- b n- t ∏m- I p- s a∂v t]Sn®v Ahsc ]m]n-I-fm-°nb ]mc-º-cy-ap≈ ip≤ kky-`p-°p-I-fmWv auZq-Zn-Iƒ. A_q-ap-kvenw (- d ) Xobn¬ Ign- s ™- ∂ p- h - ∂ m¬ AXp C_vdmlnw \_n(-A)\v ]mc-bm-sb-¶ntem F∂m-bn-cn°pw Ah-cpsS t_Pm-dv. Ip‰w ]db-cp-X-t√m, Idm-aØv \ntj-[n-Iƒ°v CØcw A`ym-k-߃ ImWnt® ]‰q. F∂m¬ kXyhn-izm-kn-Isf kw_-‘n-®n-S-tØmfw \_n(kz)bpw AXp-t]m-se, apkvenw DΩ-Øns‚ "ssiJm\n'Ifmb kn±o-Jv, ^mdq-Jv(-d) F∂nhcpw CXn-\w-Ko-Imcw \¬In-b-Xm-Wv. ba-\nep-≈h¿ t\cn¬ I≠-Xpam-Wv. apkvenw kmXzn-Ic - psS AZv ` pX hrØm- ¥ - ß sf Ipdnt® Pam- A - Ø pIm¿°o Ahn-izm-k-ap-≈q. {InkvXym-\n-Iƒ CubnsS hnip-≤-cmbn {]Jym-]n® aX-t\-Xm-°-fpsS AZv`pX {]hr-Øn-Iƒ(?) am[yaw NqtSmsS hnf-ºn-b-t∏mƒ bmsXmcp i¶bpw sh≈nam- S p- I p- ∂ nse Ipin- \ n°m¿°v A\p-`-h-s∏-´-tXbn-√. A_q-ap-kvenw(-d)\v Idm-a-Øp-Iƒ ]mSns√∂ imTyta Ah¿°p-≈q. Idm-aØp X≈n Fgp-Xnb teJ-\-Øn¬ {]t_m-[\w ]t£, Hcp {]am-Whpw AXn\v Dt]m¬_- e - I - a mbn ]cm- a ¿in- ® p- I - ≠ n- √ . {]kvXpX teJ-\Ø - n\v B[m-ca - m-°n-bX - m-sW¶n¬ CuPn-]vXnse ]cn-jvImcn {]ÿm-\Øns‚ sh_vssk‰n¬ \n∂pw tIm∏n-b-Sn® A_-≤t- e-J\ - h - pw. alms\ Xobn¬ Fdn-™ns√∂v hcp- Ø m≥ Hcp tk\m- \ m- b - I s\ \qen¬ sI´n-bn-d-°p-Ibpw sNbvXp hmcn-I. Ncn-{X-Øn¬ \nd-™p-\n¬°p∂ A_qap-kven-an-t\m-Sp≈ Da¿(-d)s‚ tNmZysØ t]mepw sX‰m-bm-W-h-X-cn-∏n-®-Xv. {]t_m-[\w AXp ]cn-`m-js∏Sp-Ønb-Xn-ßs\: "ba-\n¬ Rß-fpsS Hcp ktlm-Z-c≥ Akvh-Zv A≥knbpsS Xo°p-fi-Øn-se-dn-b-s∏-Sm≥ hn[n-°s∏-´-Xmbn tI´n-cp-∂p.' Ncn-{XsØ C∆n[w hgn-Xn-cn-°m-\p≈ auZq-Zn-I-fpsS sXmen-°´n B›-cy-Icw Xs∂! 2014 sabv 16˛31

16


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

bÀaqIv km{am-Py-Xz-¯n-s\-Xn-cmb

hnip² kacw lnPvd 15 dP_v 5˛\v Ah-km-\n® b¿aqIv bp≤w Ckvem-anI hnP-bsa∂ ]cn-t{]-£y-Øn¬ am{X-a√, km{am-PyXz hncp≤ ka-c-sa∂ \ne-bn¬ IqSn hniz-am-\h Ncn-{X-Øn¬ kp{]-[m-\-am-Wv Ae-hn-°p´n ss^kn FS-°c

hnip≤ Ckvem-ans‚ ktµ-i-a-dn-bn-®psIm≠pw kXy- Z o- \ n- t e°v £Wn- ® psIm≠pw \_n(-kz) tdma≥ N{I-h¿Øn sldm- ¢ n- b - k n\v ktµ- i - a - b - ® n- c p- ∂ p. At±lw Ckvemw hniz-kn-°m≥ Xømdmsb-¶nepw aX ]ptcm-ln-X∑ - m-cpsS FXn¿∏p ImcWw ]n¥n-cn-bp-I-bm-bn-cp-∂p.

17

2014 sabv 16˛31

_kz- d - b n- t e°v \_n(- k z)- b psS `rXy-\m-bn-t∏mb lmcn-kv(-d)s\ tdma≥ Kh¿W-dmb ipd-lv_o¬ sIme-s∏-SpØp-I-bp-≠m-bn. Aß-s\-bmWv apAv-XZv bp≤- Ø n\v kml- N - c y- s am- c p- ß n- b - X v . ktµ-ih - m-lI - s\ hI-hc - p-ØpI F∂Xv A°m-eØpw henb ]mX-I-am-bn-cp-∂p.

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

A[n- I m- c - Ø n- s ‚bpw Bƒ_- e - Ø n- s ‚bpw lp¶n¬ A{I-a-Øn-\n-d-ßnb tdma≥ ssk\yØn\v apAv-X-Zn¬ henb BLm-X-ta-‰p. apkv e nw- I sf kw_- ‘ n®v lnPm- k n\v ]pdØpw Ad_v hwi- P - c - √ m- Ø - h - t cm- S p- a p≈ BZysØ Cu G‰p-ap-´¬ [mcmfw ]pXnb A\p`-h-߃ ]I¿∂p. tdman¬ Ckvem-ans‚ apt∂-‰Øn\v hf-ta-In-b-Xn-t\m-sSm∏w FXn-cm-fn-I-fpsS i‡nbpw Bƒ_-ehpw apkvenw-Isf \n¿ho-cym°n√ F∂ ]mTw ]cn-k-csØ A{Ian `c-Wm-[nIm-cn-Iƒ°v \¬Im\p-am-bn. aqhm-bncw hcp∂ apkvenw ssk\n-I¿ Hcp km{am-Py-tØmSp s]mcp-Xn-t\-Snb hnP-b-sa∂ \ne- ° p- I qSn {it≤- b - a mbn Cu t]mcm- ´ w. 12 apkvenw-Itf c‡-km-£n-bm-tI≠n h∂p-≈q. CXn¬ c‡- k m- £ nXzw hcn® sskZv ( - d )s‚ ]p{X≥ Dkm-a(-d) F∂, 20-˛¬ Xmsg am{Xw {]mb-

Jmen-Zv(-d)s‚ aJv_d

ap≈ bphm-hns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ Hcp ssk\ysØ tdman-e-b-°m≥ \_n(-kz) Xøm-dm-°pI-bp-≠m-bn. Ah¿ aZo-\ hnSpw apºv \_n(-kz)-bpsS h^mØv kw`-hn®Xn-\m¬ bm{X am‰n-sh-°p-Ibmbn-cp-∂p. A_q-_-°¿(-d) Jeo-^-bm-b-Xn\p tijw, \_n(-kz)-bpsS B{Klw t]mse-Øs∂ Dkm-abpsS t\Xr-Xz-Øn-ep≈ Cu kwLsØ imante°v Ab- ® p. Ad- _ n- I - f psS [oc- X bpw ssÿcyhpw Ab¬ km{am-Py-ßsf Adn-bn-°m\nXv ^e-{]-Z-am-bn. tdman-s\-Xnsc Hcp sNdp-∏-°mcs‚ t\Xr-Xz-Øn¬ ssk\ysØ Ab-°m≥ am{Xw aZo\ k÷-am-sW∂ ktµiw A∂sØ {]tXyI kml- N - c y- Ø n¬ km{am- P y- X zsØ InSnew sIm≈n-®p.

kp∂n-thmbvkv

ka-c-Øn\v [ochpw X{¥-{]-[m-\-hp-amb t\XrXzw \¬In-bXn¬ Jmen-Zv(-d)s‚ ]¶v \nkvXpeam-Wv. Xs‚ sXm∏n-bn¬ Xp∂n-∏n-Sn-∏n® Xncp-tIi-Øns‚ XW-en-emWv hnP-b-ßsf√mw t\SnbXv F∂v At±lw ]d-™n-´p-≠v

tdma-[o\ ^e-kvXo\nepw kndn-b-bnepw ASnt®¬∏n-°-s∏´ A[n-I-`mchpw IncmX \nb-a-ßfpw Zpjv S km{am- P ytØmSp≈ shdp-∏v h¿[n-∏n-®p. A∂sØ \nIpXn `mcØn-s‚bpw Nqj-W-Øns‚bpw ASna the- b psSbpw hnh- c - W ߃ tUm. B¬{^Uv _Sve¿, Ip¿Zv Aen XpS-ßn-b-h¿ tcJ- s ∏- S p- Ø n°mWmw. kzm`m-hn-I-ambpw km{amPy-Xz-tØm-Sp≈ \ockw taJ-e-bn¬ L\o-`-hn-®p\n-∂p. A`n-{]m-b-˛-hn-izmk kzmX{¥yw \ntj-[n-°-s∏-Sp-∂-Xn-\m¬ kXy-am¿K-a-hew-_n-°m≥ km[n-°p-I-bp-an-√. Npcp-°Øn¬ kmº-Øn-Ihpw kmwkvIm-cn-Ihpw imco-cn-I-hp-amb ASn-aØw t]dp-∂-h-cpsS kzmX{¥y Zmlw AhnsS IØn-\n-∂p. AtX kabw, kndn-bb - nepw ^e-kvXo\nepap≈ Ad_v hwi-P¿°v Ckvem-ans‚ kuµcyw a\- n-em-°m-\m-bn. ]oU-I-cmb kz¥w bP-am-\-∑m-tcmSv {]Xn-tj-[hpw AXn-s\-Xn-cmb hyh-ÿnXn F∂ \ne°v Ckvem-an-t\mSv A\p-`m-hhpap≈-h-cm-bncp∂p tdma-[o\ {]tZ-i-ß-fnse km[m-cW-°m¿. t]¿jy-bnse knhn-en-b∑ - mcpw adn®m- b n- c p- ∂ n- √ . AXn- \ m¬ hS°v tdman-

2014 sabv 16˛31

18


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

te°pw sX°v t]¿jy-bn-te°pw A_q-_-°¿(-d) Ømw. bp≤-ap-≠mbn iman¬ Ah¿ Pbnssk\ysØ \ntbm-Kn-®p. °p-Ibpw tdmans‚ ]XmI -\-jvS-am-hpIbpw sNøp-∂-Xn-t\-°mƒ \ap°v \√-XJmenZv_v\p kCu-Zv(-d)s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ Xm-Wv. CXp-tI´ tk\m-[n-]-∑m¿ sldmiman-te-°-b® ssk\yw tdmans‚ c≠p ssk\nI ¢n-bk - n-t\mSv hntbm-Pn®v ]ncn-™p-t]m-bn. {Kq∏p-Isf ]cm-P-b-s∏-SpØn apt∂-dn. XpS¿ apt∂ssk\nI A´n-a-dnbpw sIm´mc hnπ-hhpw ‰-Øn-\mbn Jeo-^-tbmSv t]mjI ssk\ysØ `b∂v At±lw Imcyw ]¥n-b-s√∂v a\Bh-iy-s∏-´t∏mƒ CIvcn-a(-d)s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ n-em°n Ahscsb√mw kwL-Sn-∏n®v Hcp kwLsØ At±lw Ab-®p-sIm-Sp-Øp. Nne lnwkn-te°p sN∂v ssk\nI X{¥-ß{Iao-Ic - W sshIeyw sIm≠v, _mlm≥ F∂ P\fm-hn-jvI-cn-®p. d-ens‚ t\Xr-Xz-Øn¬ \S-Ønb an∂-em-{I-W-aØn¬ \mi-\-jvS-ßtf‰v Jmen-Zv(-d) ]n≥hm-ßn-btdma-°m¿ ssk\ysØ \membn hn`t∏mƒ CIvcn-a(-d)s‚ t\Xr-Xz-Ønep≈ kwLw Pn-®p. Hmtcm apkvenw kwL-sØbpw Ahn-sS-Xs∂ Ign-™p. sht∆sd t\cn´v ]cm-Pb - s - ∏-Sp-ØpI F∂ e£y-Øn-emWv ]Xn-\m-bn-c-ß-f-S-ßp∂ tdmans‚ hnhn[ `mK-ß-fn-eqsS apt∂‰w \S\mev kwL-ßsf \n›-bn-®Xv. F∂m¬ Øp- ∂ - X n- \ mbn {]ap- J - c - S - ß p∂ kwLsØ apkvenw tk\m \mb-I¿ Jeo-^-bp-ambn XpS¿∂pw kn±o-Jv(-d) iman-te-°-b-°p-I-bp-≠m-bn. _‘-s∏´v ssk\y-ßsf GtIm-]n-°p-∂bko-Zp_v\p A_o-kp-^vbm≥(-d)s\ Za-kvI-knXns\ Ipdn®v N¿® sNbvXv Xocp-am-\-amte°pw, ipd-lv_o-ep_v\p lk≥(-d)s\ tPm¿Zm°n. CX-dn™ tdma≥]£w Xntbm-U-dn\n-te°pw, Awdp_v\p Bkv(-d)s\ ^e-kvXo-\ns‚ k¿h -ssk-\ym-[n-]-Xy-Øn¬ GIote°pw, A_q- D-ss_-ZX - p¬ P¿dm-lv(d - )s\ lnwknI-cn-®p. A[n-Im-c-Øn-s‚bpw kuI-cy-Ønte°pw \ntbm-Kn-®p. ssk\ysØ Ab-°p-tºmƒ s‚bpw {]uVn-bn¬ c≠c e£-tØmfw \mb-I-∑msc A`n-ap-Jo-I-cn®v A_q-_-°¿(-d) \Shcp∂ tdma≥ ssk\y-߃ i_vZm-c-hØm-dp≈ {]kwKw Ncn-{X-{]-kn-≤-am-Wv. t]mcm-´ßfpw Xmf-ta-f-ß-fp-ambn tIºn¬ kZm Øns‚ KXn \nb-{¥n-°p-∂-Xn¬ AXn\v henb Xna¿Øm-Sn-s°m-≠n-cp-∂p. t]m¿ap∂-Wn]¶p-≠m-bn-cp-∂p. Ckvem-anI ka-c-Øns‚ e£ybnepw Iymºnepw {]tXyI {Iao-I-c-Wsa-s¥∂p AXns‚ a\p-jym-h-Imi \ne-]m-sS߃ \S-Ønb Ah¿ b¿aq-In-\-SpØv s¥∂pw Adn-bn-°p∂Xmbn-cp-∂p-h-Xv. hmIq-kzn-emWv tI{µo-I-cn-®-Xv. tdman-te-°p≈ \_n(-kz)-bpsS IØv apX¬ F√mw kam- [ m- \ - ] - c - a mb ktµi ssIam-‰-ß-fm-bn-cp∂p. F∂m¬ AXnb¿aqIv \Znbpw t]mcm-´-`q-anbpw t\mSp≈ km{am- P y- X zØns‚ kao-]\ coXn-bmWv {]iv\w krjvSn-®-Xv. \_n(kz)-bpsS ktµiw kzoI-cn°m-s\m-cp-ßnb sldm-¢nbkv apkvenw ssk\yØns‚ hc-hns\ KpW-]-cam- ° m≥ Btem- N n- ® - p . At±lw Atd- _ y≥ ssk\yØns‚ km∂n[yw Adn- ™ - t ∏mƒ Xs‚ tk\m-\n-I-tfmSv AXn-s\°p- d n®v kwkm- c n- ® p. apkvenw-I-fp-ambn k‘n-bmI- W - s a- ∂ m- s Ws‚ B{Klw. tdmans‚ B[n]Xyw \ne-\n¿Øn imanse hcp-am\- Ø ns‚ A¿[- ` mKw Ah¿°v \¬Imw. _m°n \ap°pw D]- t bm- K - s ∏- S p-

19

2014 sabv 16˛31

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cu ka- b Øv Cdm- J n¬ hnPbw hcn® Jmen-Zv_v\p¬ heo-Zv(-d)s\ A_q_-°¿(-d) iman-te°v Ab-®p. k¿hssk-\ym-[n-]Xyw Gs‰-SpØ Jmen-Zv(d)s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ apkvenw ]S b¿aqIn-se-Øn. ludm≥ ]¿h-XØ - n¬ \n∂pw DZv`-hn-°p∂ Hcp \Zn-bmWv b¿aq-Iv. hmIqkv F∂-dn-bs - ∏-Sp∂ CXns‚ A¿[hr-Øm-Ir-Xn-bn-ep≈ ap\-ºmWv t]mcm´ `qan-I. AXn-te°v {]th-in-°m≥ CSpßnb Hcp hgn am{X-am-Wp-≈-Xv. henb ssk\y- Ø n\v Xmh- f - a m- ° m- h p∂{X hnimeamb ÿe-˛-Pe kuI-cy-amWv tdma≥ ssk\yw ]cn-KWn-®X - v. bYm¿∞Øn¬ Hcp h≥ ssk\y-Øns‚ kzX-{¥amb k©m-c-Øn\v B hgn A\p-Iq-eam- b n- c p- ∂ n- √ . bp≤- ` qan \n¿W- b n- ° ptºmƒ Ah¿ CXp {i≤n-°m-Xn-cp-∂Xv sNdp ssk\y-amb apkvenw-Iƒ°v t]mcm´-Øn¬ Gsd A\p-{K-l-am-bn. Jmen-Zv(-d)s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ bp≤ap-∂W - n-bn¬ {it≤-bhpw ^e-{]-Zh - p-amb ]e {Iao-I-c-W-ßfpw \S-∂p. \m¬]-Øn\m-em-bncw hcp∂ ssk\ysØ At±lw \m¬]Xv _‰m-en-b-\p-I-fm°n. Hmtcm∂n\pw Hcp Iam‚-sd \nb-an-®p. tijw Chsc A©p {Kq∏p-If - m°n GIo-Ic - n-®p. AXn- s em- ∂ mb ^n¿J- Ø p¬ J¬_v CØcw 18 _‰m-en-b≥ Dƒs°m-≈p-∂X - mWv. ^n¿J-Xp¬ ssaa\-bnepw ^n¿JXp¬ bkm-dnepw ]Øp-ho-Xw _‰m-en-b-

ludm≥ ]¿h-X-Øn¬ \n∂pw DZv`-hn-°p∂ \Zn-bmWv b¿aq-Iv. hmIqkv F∂-dn-b-s∏Sp∂ CXns‚ A¿[hr-Øm-Ir-Xn-bn-ep≈ ap\-ºmbncp∂p t]mcm´ `qan-I. AXnte°v {]th-in-°m≥ CSp-ßnb Hcp hgn am{X-am-Wp-≈-Xv

kp∂n-thmbvkv

\p-Ifpw \mepw A©pw {Kq∏p-Iƒ ap∂-Wnbpw ]n∂-Wn-bp-ambn {]h¿Øn-®p. Hmtcm \mb-I\pw Xßsf kwL-Øn\v bp≤-ap-JØv Bth-ihpw {]Xo-£bpw Bfl-hn-izm-khpw h¿[n-∏n-®p-sIm≠n-cp-∂p. \jvS-s∏-Sm≥ H∂p-an-s√∂pw t\Sm\p≈Xv kz¿Khpw ilm-Z-Øp-am-sW∂pw B ssk\n-I¿ Hm¿an∏n-®p. Bbn-S°v Hcp Ad_v {InkvXym\n Jmen-Zv(d)t\mSv Cßs\ ]d™p: "tdma- ° m¿ henb ssk\y-amWv apkvenw-Iƒ hfsc Ipd-hpw.' CXp-tI´v Jmen-Zv(-d) ]d™p: "sO, \in-®h-t\, tdma-°m-cpsS FÆw ]d™v \o Rßsf t]Sn-∏n-°pt∂m? FÆ-Øn-e√, hnP-b-Ønepw klm-b-Øn-ep-am-Wv Imcyw.' tdma≥ ]£Øv aX- ] p- t cm- l n- X ∑m- c psS Bth-i-∏-I¿®bpw {]h¿Ø-\-ßfpw \S-∂p-sIm≠n-cp-∂p. henb ssk\nI hyql-am-b-Xn-\m¬ hnPbw Dd-∏n®p sIm≠m-W-h¿ \ne-sIm-≠-Xv. AXn- \ - \ p- k - c n® Bth- i - { ]- I - S - \ hpw AanX hnizm-khpw Ah-cpsS tIºn¬ I≠p. tPm¿Pv, amlm≥, Zdm- J nkv F∂n- h ¿ ap∂- W n- b n¬ hyXykvX hn`m-K-߃°v t\XrXzw \¬Im≥ \nb-an-X-cm-bn. F∂m¬ apkvenw tIºnse {IaoI-c-W-ßfpw A®-S-°hpw {]m¿∞-\bpw tdma≥ ]mf- b - Ø n¬ Bi- ¶ - b p- W ¿Øn. ImX߃ Xm≠n Hc\y \m´n¬ bmsXm-cm-i-¶-bp-an-√msX \ne- s Im- ≈ p- ∂ - X ns‚ {]tNm- Z - \ hpw Ahsc kw_-‘n®v A⁄m-X-am-bn-cp-∂p. t]mcm´w sIm≠p-≠m-hp∂ sISp-Xn-I-fn¬ \n∂pw c£-t\-Sm\pw Jeo-^-bpsS \n¿tZiw ]men- ° m\pw tk\m- \ m- b - I ¿ apt∂m- ´ p- h - ∂ p. A_q Dss_-Z(-d)hpw bko-Zv(-d)hpw Dƒs∏-Sp∂ Hcp ZuXy-kwLw tdma-°msc Cßs\ Adnbn®p: "R߃°v \nß-fpsS t\Xm-hp-ambn N¿® \S-Ø-Ww.' tXymZ-dns‚ ASp-tØ°v sN√m≥ kΩ-X-ambn. At±-l-a-t∏mƒ ]´p-sIm≠v \n¿an® sS‚n-encn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. CXp-I≠ kzlm-_n-Iƒ ]d™p. ]´v \n¿anX sS‚n¬ Ib-dm≥ R߃°v ]mSn-√. AXp-am-\n®v At±lw ]pd-Øn-d-ßn. Hcp ]´ns‚ hncn∏v ImWn®v AXn-en-cn-°m-\m-h-iy-s∏´p. kzlm-_n-Iƒ ]d™p: "R߃°v AXp \njn-≤-am-Wv.' Aßs\ kzlm- _ n- I ƒ Cjv S - s ∏´n- S Øv tdma≥ tk\m-[n-]≥ Ccp-∂p. At∏mƒ Ahsc Ckvem-an-te°v £Wn-°pI F∂ I¿Øhyw \n¿h-ln®v kzlm-_n-Iƒ ]ncn-™p. ]t£, Cu k‘n kw`m-jWw XpS-cm≥ tdma≥ ]£sØ bp≤-s°m-Xn-b-∑m¿ kΩ-Xn-®n-√. 2014 sabv 16˛31

20


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

kl-tk\m \mb-I-\mb amlm≥ A\p-c⁄- \ sØ ]cn- l - k n- ° p- I - b m- W p- ≠ m- b - X v . At±lw Jmen-Zv(d - )s\ hnfn-®p-]d - ™p: "\n߃ kz¥w \m´n¬ \n∂pw ]pd-s∏-Sm≥ ImcWw hni∏pw PohnX {]bm- k - ß - f p- a msW∂v R߃°-dn-bmw. AXp-sIm≠v \n߃t°m-tcmcp-Ø¿°pw ]Øv Zo\mdpw hkv{Xhpw `£Whpw R߃ \¬Imw. AXp hmßn \n߃ \m´n-te°v s]mbvt°m-fq. ASpØ h¿jhpw Rß-fn-Xp-t]mse sImSp-Øp-hn-Smw.' At∏mƒ Jmen-Zv(d) Xncn-®-Sn-®p: "\o ]d™-Xn-\√ R߃ \m´n¬ \n∂pw ]pd-s∏-´-Xv. ]ns∂tbm, R߃ c‡w IpSn-°p-∂-h-cm-Wv. tdma°m-cpsSXnt\-°mƒ cpNn-bp≈ c‡-an√ F∂-dn™p h∂-XmWp R߃.' i{Xp-°-fpsS ]cn-lm-k-Øn-s\mØpw hn[w {]Xn-I-cn-°p-I-bmbn-cp∂p Jmen-Zv(d). b¿aq-In¬ \S∂ Cu ka-c-Øns‚ hnhn[ L´- ß ƒ Dƒ°n- S new sIm≈n- ° p- ∂ - X m- W v . tdma≥ bphm-°fpw Ip´n-Ifpw kv{XoIfpw ]¶mfn-I-fmb ka-c-am-bn-cp-∂p-h-Xv. bp≤-ap-∂Wn kPo-h-am-Ip-∂-Xn\p apt∂m-Sn-bmbn Zzµ-bp≤w \S-∂p. Ccp-]-Xn¬ Xmsg am{Xw {]mbw hcp∂ AkZv J_o-e-°m-c-\mb Hcp sNdp-∏-°m-c≥ tk\m-\m-b-I-cn¬ s]´ A_q-D-ss_-Z-Xv(-d)s‚ ap∂n¬ h∂n´v ]d™p: "F\n-s°s‚ lrZbsØ im¥-am-°-Ww, ico-csØ A√m-lphns‚ am¿K-Øn¬ ka¿∏n-°-Ww. Rm\-Xn¬ c‡km£nbm-tb-°mw. At∏mƒ Rm≥ dkqens\ I≠p-ap-´pw. Atß°p \_n(-kz)-tbmSv h√Xpw ]d-bm-\p-s≠-¶n¬ Fs∂ G¬∏n-°pI.' CXp-tI´v A_q-Ds - s_-Z(-d) Ic-™p-t]m-bn. kΩXw \¬Im-Xn-cn-°m≥ At±-l-Øn\v Ign™n-√. At±lw ]d™p: "dkq¬(-kz)°v Fs‚ kemw ]d-bp-I. \mY≥ hmKvZm\w sNbvXXv kXy-ambpw Rß-sf-Øn-®p-sh∂v Adn-bn-°pIbpw sNøp-I.' F∂n´v B bphm-hn\v Hcp ]S°p-Xncsb \¬In. Xs∂ t\cn´ \mep tdma°msc h[n® B [oc tbm≤mhv A©m-a-sØbm- f p- a m- b p≈ t]mcm- ´ - Ø n- \ nsS ilo- Z m- b n. CtXmsS bp≤-cwKw kPo-ha - m-bn. AkZv tKm{X°m¿ ka-c-ap-JØv \nd-™p-\n-∂p. A√m- l p- h ns‚ \n›bw t]mse tdma°mcpsS Hcp tk\m-[n-]\mb tPm¿Pv Jmen-Zv(-d)s‚ ASp-°¬ h∂v A`bw Bh-iys∏- ´ p. Jmen- Z v(- d ) kpc£ hmKvZm\w sNbv X t∏mƒ tPm¿Pv ]d- ™ p: Jmen- Z v , Ft∂mSv kXyw ]d-b-Ww, Ifhv ]d-b-cp-Xv. ImcWw kzX-{¥-\mb Hcmƒ Ifhv ]d-bn-√t- √m.

21

2014 sabv 16˛31

tdman-te-°p≈ \_n(-kz)-bpsS IØv apX¬ F√mw kam[m-\-]-c-amb ktµi ssIam-‰-ß-fm-bn-cp∂p. F∂m¬ AXnt\mSp≈ km{am-PyXz-Øns‚ kao-]\ coXn-bmWv {]iv\w krjvSn-®-Xv

\nß-sfs∂ h©n-°-cp-Xv. ImcWw A√mlp- h ns‚ t]cn¬ A`n- a p- J o- I - c n- ° p∂ Hcmsf am\y≥ h©n-°p-I-bn-√-t√m. At±lw XpS¿∂p: "A√mlp \nß-fpsS {]hm-N-I\v Hcp hmƒ Cd-°n-s°m-Sp-°p-Ibpw \_n AXv \n߃°v \¬Ip-Ibpw \n߃ AXp-]tbm-Kn-°p-∂n-S-sØ√mw {]Xn-tbm-Kn-Iƒ ]cm-P-b-s∏-Sp-Ibpw sNøp-I-bmtWm? Jmen-Zv(-d) ]d™p: "A√.' "]ns∂ F¥p-sIm-≠mWv \n߃°v ssk^p-√mln (A-√m-lp-hns‚ hmƒ) F∂v t]cp \¬I-s∏-´Xv?' Jmen- Z v ( - d ) hni- Z o- I - c n®p: A√mlp \_n(-kz)sb Rß-fn-te°v Ab-®p. AhnSp∂v Rß- f n¬ {]t_m- [ \w \S- Ø n. ]t£, XpS-°-Øn¬ R߃ AwKo-I-cn-®n√. ]n∂oSv Nne¿ hniz-kn-®w-Ko-I-cn®p. a‰p Nne¿ If- h m- ° p- I bpw sNbv X p. Rm≥ BZyw Ahn-izm-kn-I-fpsS Iq´-Øn-em-bn-cp∂p. ]n∂oSv Rm\pw hnizm- k n- b m- b n. At∏mƒ \_n(-kz) Ft∂mSv "\o A√m-lphns‚ JUvK-am-I-W-sa∂v ]d-™p. Aßs\-bmWm t]¿ e`n-°p-∂-Xv. \o≠ N¿®-bpsS Ah-km\w tPm¿Pv tNmZn®p: "C∂v hniz-kn-°p-∂-h¿°v \nßfpsS al-Øzhpw {]Xn-^-ehpw ]mc-{XnI tam£-hp-ap-≠m-Iptam? Jmen-Zv(-d) ]d-™p: "AXn-t\-°mƒ t{ijvT-am-bXp e`n-°pw.'

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

sldm-¢n-bkv thZ-]-cn⁄m-\-Øns‚ ASnÿm-\-ØnemWv b¿aqInse Xs‚ ]cm-Pbw a\ n-em°n-b-Xv. t\csØ Ckvemw kzoI-cn-°m-s\m-cp-ßnbXpw bp≤w XS-bm≥ {ian-®-Xp-sa√mw C°mc-W-Øm¬ Xs∂

tPm¿Pv: "\n߃ t\c-sØ-Øs∂ hnizkn®n-cns° Fß-s\-bmWv sshIn hnizm-knI-fm-hp-∂-h¿ ka-∑m-cm-hpI? Jmen- Z v ( - d )s‚ {]Xn- I - c - W - a n- ß s\: R߃ \_n(-kz)sb I≠pw tI´pw A\p-`hn®pw hniz-kn-®-h-cm-Wv. F∂m¬ \n߃ AsXm-∂p-an-√mXncp-∂n´pw hniz-kn-°p-∂p. AXn-\m¬ Bflm¿∞-amb {]th-i-\-am-sW¶n¬ Ah¿ Rß-sf-°mƒ ÿm\o-b-cm-bn-cn°pw.' Aßs\ tPm¿Pv hnizm-kn-bm-bn. b¿aqIn¬ ilo-Zm-hp-Ibpw sNbvXp. Cu ka-c-Øns‚ {]tXy-I-X-Iƒ ]e-XmWv. ]e-Xp-sIm≠pw apkvenw-Iƒ hnP-bØ - ns‚ A\p-Iqe kml-N-cy-Øn-te-°-Sp-°p-I-bm-bncp∂p. tdma≥ ssk\yw Xº-Sn® ap\-ºn-te°p≈ {]th-i-\-I-hmSw CSp-ßn-b-Xm-bn-cp-∂ph-t√m. AXn-\m¬ Xs∂ Ahsc D]-tcm-[n°m≥ Ffp-∏a - m-bn-cp-∂p. tdma≥ ssk\y-Øn¬ \n∂v Bsc-¶nepw ]n¥n-cn-t™m-Sp-∂Xv XS-bm\mbn Bdp hoX-am-fp-Isf Ah¿ ]c-kv]cw _‘n-®n-cp-∂p. ]pg-bpsS Xoc-Øv bp≤w cq£am-b-t∏mƒ s\t´m-´-tam-Sp-∂-Xn-\nsS Bbn-c߃ \Zn-bn¬ hoWv acn-®p. t]m¿ap-JØv [mcmfw tdma-°m¿ tIm√-s∏-´p. apkvenw ]£Øp-\n∂pw aqhm-bncw t]cmWv ilo-Zm-b-Xv. N{I-h¿Øn sldm-¢n-bkv bp≤w B{K-ln®-X-s√-¶nepw AXns‚ sISp-Xn-Ifpw \jvShpw At±-l-sØ-bmWv _m[n-®-Xv. lnwkn-em-bncp∂ At±lw ss_km‚ n- b ≥ km{am- P yØns‚ Xe-ÿm-\-amb tIm¨Ãm‚n-t\m-∏n-fnte°v aS-ßm≥ Xocp-am-\n-®p. bm{X ]pd-s∏Spw

kp∂n-thmbvkv

apºv Hcp Db¿∂ ÿeØv Ibdn Cßs\ ]d™p: "A -emap AsseI bm kndn-b. kemap≥. em CPvXn-amA _Av-Z-lp. kndnbm cmPy-ta, \n\°p t£a-am-bn-cn-°-s´. hnS-sNm√p-Ib - m-Wv. \man\n k‘n-®n-s√∂p ht∂-°mw. C\n Hcp ImeØpw `b- ∏ m- t Sm- s S- b - √ msX \n∂n-te°v aS-ßn-h-cpI-bpan-√.' sldm- ¢ n- b kv Xs‚ thZ- ] - c n- ⁄ m- \ Øns‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ a\- n-em-°n-b ]cmPbw aqe-am-bn-cn°mw Cu ]cm-a¿iw \S-Ønb-Xv. t\csØ Ckvemw kzoI-cn-°m-s\m-cp-ßnbXpw bp≤w XS-bm≥ {ian-®X - p-sa√mw CXns‚ `mKw Xs∂-bm-hmw. A_q- _ - ° ¿(d)s‚ `c- W - I m- e - Ø mWv b¿aqIv bp≤w Bcw-`n-°p-∂-sX-¶nepw bp≤w aq¿[\y L´-Øn-em-bn-cns° aZo-\-bn¬ sh®v Jeo^ h^m-Øm-bn. Da¿(-d) c≠mw Jeo-^bmbn Npa-X-e-tb-‰p. aZo-\-bn¬ \n∂p-sa-Ønb ktµiw ssk\n- I - c n¬ Bi- b - ° p- g ∏w krjvSn-°m-Xn-cn-°m-\mbn Jmen-Zv(d - ) kq£n-°pIbpw bp≤m- \ - ¥ cw \n¿tZiw t]mse {]h¿Øn-°p-Ibpw sNbvXp. Ckvem-anI Ncn-{X-Øn¬ apkvenw apt∂‰-Øns‚ KXn-thKw AS-bm-f-s∏-Sp-Øn- b¿ aq°nse hnPbw. Bƒ_ew Ipd-sh-¶nepw Bfl-hn-izmkw sIm≠v apkvenw-Iƒ {]_-ecm-sW∂v km{am-PyXz i‡n-Iƒ°pw t_m[yam-bn. ka-c-Øn\v [ochpw X{¥-{]-[m-\-hp-amb t\XrXzw \¬In-b-Xn¬ Jmen-Zv(-d)s‚ ]¶v \nkvXpeam-Wv. Xs‚ sXm∏n-bn¬ Xp∂n-∏n-Sn-∏n® Xncp-tIi- Ø ns‚ XW- e n- e mWv hnP- b - ß sf√mw t\SnbXv F∂v Jmen-Zv(-d) ]d-™n-´p-≠v. b¿aqIn¬ sh®v B sXm∏n \jvS-s∏-´-t∏mƒ hfsc Pm{K-X-tbmsS At\z-jn-°p-Ibpw I≠p-In-´nb-t∏mƒ, {Zhn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ CXmtWm C{X {]m[m-\y-tØmsS bp≤-°-f-Øn¬ sh®p Xnc-™-sX∂v ]d-™-h-tcmSv Jmen-Zv(-d)s‚ adp-]Sn CXm-bn-cp∂p: "\_n(-kz) Dwd \n¿hln-®-t∏mƒ Xe-apSn \o°n. P\-߃ XncptIiw e`n- ° m- \ mbn Bthiw ImWn- ® p. F\n°v Ahn-SpsØ aq¿±m-hnse apSn-bmWv e`n®-Xv. AXp Rm≥ Fs‚ sXm∏n-bn¬ Xp∂n-∏nSn-∏n-®p. AXp [cn®p Rm≥ ]s¶-SpØ Hcp bp≤-Ønepw hnPbw hcn-°m-Xn-cp-∂n-´n-√.' lnPvd 15 dP_v 5˛\v Ah-km-\n® b¿aqIv bp≤w Ckvem-anI hnP-b-sa∂ ]cn-t{]-£yØn¬ am{X-a√, km{am-PyXz hncp≤ ka-cs - a∂ \ne-bn¬ IqSn hniz-am-\h Ncn-{X-Øn¬ kp{][m-\-am-Wv.

2014 sabv 16˛31

22


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Camw KÊm-en-d);]dp-Zok/5 Fkv-Fkv _pJmcn

hnti-j-§-fpsS hnf-\new Xncp-\-_n(-kz)-bpsS krjvSn-∏ntem kz`m-h-Øntem aX-t_m-[-Øntem a‰p-h√ Imcy-ß-fntem \yq\X Btcm-]n-°¬ Bt£-]-ambn KWn-°s∏-Spw. \nµn®p kwkm-cn-°p-I, ]cn-l-kn-°p-I, tami-am-b-Xn-t\mSv Xpey-s∏-Sp-Øp-I, hnip≤ Xmh-gn-bn¬ \yq\X Btcm-]n-°pI XpS-ßn-b-h-bpw \_n-\n-µ Xs∂

\_n(-kz) F√m A¿∞-Ønepw khnti-j-\m-Wv. Xl-÷p-Zv, hnXv¿, fplm, arK_-en, IqSn-bm-tem-N-\, ankvhm-Iv, i{Xp-°ƒ F{X A[n-I-ap-s≠-¶nepw {]Xn-tcm-[n-°¬, kmaq-lnI \o-N-Xz-߃ XpS-®p-am-‰¬ XpS-ßnbh \_n(-kz)sb kw_-‘n®v \n¿_‘ _m[y-X-bm-Wv. kImØv hm߬, A\y-cpsS kpJm-Vw_-c-ß-fn¬ IÆp-sh-°¬, bp≤-Ønse NXn, CjvS-an-√mØ CWsb sh®p-s]m-dp-∏n-°¬ XpS-ßn-bh \_n(-kz)°p ldm-ap-am-Ip-∂p. `mcy-am-cpsS Xm¬]-cy-Øn-\\ - p-kc - n®v XzemJv sNm√¬, henb D≈n, D≈n-®o-c, NpI-∂p≈n Xn∂¬ XpS-ßn-bh \_n°v ldmtam IdmltØm F∂-Xn¬ A`n-{]mb hyXym-ka - p-≠v. Idm-l-Øm-sW-∂mWv {]_-ew. thZ-°m-cnbmb kzX-{¥-sbbpw apkvenw ASn-a-s∏-Æns\bpw \_n°v CW-bm-°mtam F∂-Xn¬ A`n-{]m-bm-¥cw \ne-\n¬°p-∂p. kz¥-Øn\pw _‘p-°ƒ°pw th≠n hn[n-]-d-bepw km£n \n¬°epw \_n-bpsS {]tXy- I - X - b m- I p- ∂ p. {]kv X pX hn[nbpw km£n-Xzhpw \ncp-]m-[nIw kzoI-cn-°-s∏-Sp∂- X p- a m- W v . Xncp- \ - _ n- b psS A\- \ y- a mb hnizm- k y- X - ° p≈ AwKo- I m- c - a s{X CXv .

23

2014 sabv 16˛31

bp≤m¿PnX kzØp-°fn¬ \n›nX hnlnXw \_n-°-\p-h-Zn-°-s∏-´n´p-≠v. hnhm-l-hp-ambn _‘-s∏´ ]e s]mXp-\n-ab - ß - fpw Xncp-\_ - n°v _m[I-a-√. hfsc AXym-h-iy-an-√m-Ø-hs‚ `£Ww Ahs‚ A\p-aXn IqSmsX FSp- ° m\pw AXym- h - i y- a p- ≈ - h \v kΩm-\n-°m\pw DS-a-ÿ-cn-√msX Hgn™p-In-S-°p∂ \ne-߃ Gs‰-SpØv D]-tbm-K-tbm-Ky-am-°m\pw \_n°v A\p-hm-Z-ap-≠v. AXp-t]mse kz¥w Adn-h-\p-k-cn® hn-[n \_n(-kz)°v {]Jym-]n-°mw. NoØ Nn¥-Iƒ GXpw Hgn-hm-°¬ \_n(-kz)°v \n¿_-‘-amIp-∂p. Dd-°v aqew Ahn-SpsØ hpfqAv apdn-bn-√. {]hm-N-I-cpsS kzØv _‘p-°ƒ°v A\-¥-c-sa-Sp-°m-h-X-√. henøpw km£n-bp-an-√msX hnhmlw km[p-hm-Ip-I, \men¬ IqSp-X¬ CWI-fp-≠m-hpI XpS-ßn-bh Xncp-\-_n°v am{Xw A\p-h-Zn-°-s∏-´-h-b-s{X. hntbm- K m- \ - ¥ cw \_n- b psS ]Xv\n-amsc ]p\¿ hnhmlw sNø¬ a‰p-≈-h¿°v \njn-≤-am-Wv. Xncp-\_n Pohn-®n-cns° hnhm-l-tam-N\w t\Sn-

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

b-h¿°pw Cu hn[n _m[-Iw. \_n ]Xv\nam¿ apkvenw DΩ- Ø ns‚ DΩ- a m- c msW∂mWn-Xn\p Imc-Ww. amXm-hns\ CWbm-°m≥ ]‰n-√-t√m. Ahn-SpsØ {]t_m-[\ XØz-߃ ]q¿hnI ico-A-Øp-Isf Zp¿_-e-am-°p-∂hbpw temIm¥yw hsc {]_-e-ambn XpScp-∂-h-bp-am-Wv. Xncp-\-_n-bpsS Aam-\pjnIXbpsS `mK-amb hnip≤ Jp¿-B≥ A_-≤-ß-fn¬ \n∂v ap‡hpw Fs∂∂pw \ne-\n¬°p-∂-Xp-amb DØa {]am-W-am-Ip∂p. `qan apgps° X߃°v ip- ≤ hpw kmwjvSmwK tbmKy-hp-am-sW-∂Xpw as‰mcp {]tXy-I-X. A©p-hn[w in]m¿i-Iƒ sIm≠v BZc-Wo-bh - \ - m-Wh - n-Sp-∂v. AXn¬ {][m-\a - mWv A»- ^ m- A - X p¬ Dfva (alØmb in]m¿i). krjvSn-Isf hnNm-cW - s - °-Sp-°phm≥ ]c-tem-I-Øp-sh®v A√mlphnt\mSv A`y¿∞n-°p-∂ in]m¿i-bm-Wn-Xv. BZyambn kz¿K-I-hmSw ap´n-Øp-d-°pI Xncp-\_n-bm-Wv. \_n-bpsS kap-Zmbw G‰hpw DØa kap-Zm-b-am-Ip-∂p. Ah¿ H∂-S¶w Hcp ]ng-hns‚ ta¬ GtIm-]n-°p-∂-X-√. {]Ya in]m¿i-I≥, BZyw in]m¿i kzoIcn-°-s∏-Sp-∂Xv, J_¿ ]nf¿∂p ]pd-Øp-hcp∂ BZy Bƒ XpS-ßnb hnti-j-ßfpw \_n°p am{X-ah - I - m-is - ∏-´h - b - m-Wv. ]c-temIØv \_n-bpsS kap-Zmbw amem-J-am¿°v Xpey-cm-Ipw. Dan-\o¿, hnb¿∏v t]mep≈ tijn-∏pIƒ ]cnip≤hpw ]pWyhpw tcmK-i-a-\n-bpam-sW-∂Xpw Xncp-\_n hnti-ja - mWv. ap∂nte°v ImWpw {]Imcw ]n∂n- t e°pw ImWm≥ Ign-bp-I, Ccp-∂p≈ kp∂Øv \nkvIm-c-Øn\v \n∂v \nkvI-cn-®-Xns‚ {]Xn-^ew e`n-°pI F∂n-hbpw \_n hnti-jß - f - s - {X. A¿∞-K¿` `m-jWkn≤n (P-hm-an-D¬ Ienw) Xß-fpsS kmln-Xy-]c-amb khn-ti-j-X-bm-Ip-∂p. hna¿i-Is‚ hn[n t]sc-SpØp \_nsb hnfn-°¬ A\ph-Z-\o-b-a-√. Ahn-SpsØ _p≤n-ap-´n-°¬ ldm-apw. AØ-c-°m¿ A`n-i-]vX-cm-sW∂mWv Jp¿-B≥ `mjyw. apkvenw-I-fn¬ \n∂v Ahn-SpsØ hne-Ip-d®v ImWn-°p-∂h-s\bpw {]Xy-£-amtbm ]tcm£amtbm Bt£- ] n- ° p- ∂ - h - s \bpw Ckv e m- a nI cmjv{S-Øn\p Iogn¬ h[-in-£°p hnt[-

kp∂n-thmbvkv

am\p-jn-I-X-bpsS `mK-ambn \_n-bn¬ {]I-S-amb Imcyßtfm ]co-£-Wm¿∞w X߃°p-≠mb PohnX {]Xn-k-‘n-Itfm Bt£]m¿l-ambn KWn-°p-Itbm ImWp-Itbm sNbvX-h\pw in£m¿l-\m-Wv

b-am-°-W-sa-∂-Xn¬ ]finX GtIm-]-\ap-≠v. Xncp-\-_n(-kz)-bpsS krjvSn-∏ntem kz`m-h-Øntem aX-t_m-[-Øntem a‰p-h√ Imcy- ß - f ntem \yq\X Btcm- ] n- ° ¬ Bt£-]-ambn KWn-°-s∏-Spw. \nµn®p kwkm-cn-°p-I, ]cn-l-kn-°p-I, tami-am-bXn-t\mSv Xpey-s∏-Sp-Øp-I, hnip≤ Xmhgn-bn¬ \yq\X Btcm-]n-°pI XpS-ßn-bh-sb√mw \_n-\n-µ-bn¬ FÆpw. am\p-jn-IX - b - psS `mK-ambn \_n-bn¬ {]I-S-amb Imcy-ßtfm ]co-£-Wm¿∞w X߃°p-≠mb PohnX {]Xn-k-‘n-Itfm Bt£-]m¿l-ambn KWn-°p-Itbm ImWpItbm sNbv X - h \pw in£m¿l- \ m- W v . kzlm- _ Øv apX- e p≈ ]fin- X - c p- s Ssb√mw GIm-`n-{]m-b-am-Wn-sX-√mw. C_v\p ap≥Zn¿(d) ]d-bp∂p: "Xncp\_n(kz)sb NoØ ]d-™-hs\ sIm√W- s a∂ Imcy- Ø n¬ ]fin- X - s c√mw GtIm- ] n- X - c m- I p- ∂ p.' amen- I v , ssekv , Alva-Zv, Ckvlm-Jv (-d.-lpw) XpS-ßnb Cam-ap-am-sc√mw Cu A`n-{]m-b-°m-cm-Wv. im^nCu aZv l _pw Cßs\ Xs∂. A_q-_°¿ kn±o-Jv(d - )s‚ hn[nbpw as‰m∂-√. AØ-c° - m-cpsS ]›m-Xm]w t]mepw {]Ya L´-Ønte hniz-kn-°-cp-sX-∂mWv Cam- a p- a m- c psS ]£w. A_q- l - \ o- ^ , kucn, Hukm-Cu (-d.-lpw) F∂n-h¿ ]d™Xv \_n \nµ-I≥ XnI™ aX-]c - n-XymKn-bm-sW-∂m-Wv. aX-\n-tj-[nsb t]mse Ckvem-anI cmPyØv Ah≥ h[n-°-s∏-Sp∂-Xp-am-Wv.

2014 sabv 16˛31

24


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

koam¡v ]pXnb \_nbpw kwLhpw a°sb B{Ian-°m≥ ]pd-s∏-´n-cn-°pI-bm-Wv. Cu hm¿Ø Jpssd-in-Isf Adn-bn®m¬ In´m≥ t]mIp∂ kΩm-\-߃...! koam°v B\-µ-\rØw Nhn-´n HFw Xcp-hW

25

2014 sabv 16˛31

shbn¬ NqSm-bn-Øp-S-ßpt∂-bp-≈q. Ac-\m-gnI t\cw IqSn ]n∂n-´m¬ aW-em-cWyw Xo°-´- t]mse ]gp-°pw. BSp-Isf Ip‰n-s®-Sn-Iƒ°n-Sbn¬ tabm≥ ho´p koam°v Hcp ]∂¬sN-Sn-bpsS XWen¬ hn{ian-®p. an≠m-{]m-Wn-I-fm-sW-¶nepw acp-`q-an-bnse BSp-Iƒ°p-ap≠v hnth-Iw. Xo®qSv hcpw apºv ]cam-h[n Xo‰ AI-Øm-°m-\p≈ {ia-Øn-em-W-h. c≠m-bn-c-tØmfw BSp-I-fp≠v koam-°n\v. Atd-_y-bn¬ Nne B´n-S-b-cpsS PohnXw BSnt\mfw am{Xta hcq. Ah¿°v Pohn-X-an-√, kz]v\-ß-fn-√, \msfbpw C∂-se-I-fp-an-√.

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

F∂mepw koam-°n\p ImWm≥ Hcp sIm®p kz]v\-ap-≠v. AIse {Kma-Øn¬ Xs∂ ImØn-cn-°p∂ kJn; ioam-Av. Ah≥ ]mXn kz]v\-Øn¬ ioam-Cs\ I≠p. Ah-tfmSp In∂mcw ]d™p ab-ßn. AIse \ns∂m-cm-chw tI´mWv koamIv DW¿∂-Xv. Ah≥ NmSn-sb-gp-t∂‰p acp-`q-anbpsS A\-¥-X-bn-te°p Xpdn-®p-t\m-°n. acp-`q-an-bn¬ Ign-bp-∂-h-cpsS ]t©-{µnb-߃°p {]h¿Ø-\-£-aX IqSpw. ImgvNbpw {LmW-ti-jnbpw Gdpw. AIse N{I-hm-f-Øn¬ s]mSn-]-S-e߃ Db-cp-∂Xv Ah≥ I≠p-]n-Sn-®p. acp-∏mX-bn-eqsS Hcp bm{Xm-kwLw IS-∂p-h-cn-Ibm-Wv. h¿ØI kwL-am-Imw, Xo¿∞ bm{Xn-I-cp-am-Imw, sIm≈-°mtcm ssk\nI \o°tam GXp-am-Imw. GXm-bmepw Hcm-´n-S-bs\ kw_-‘n-®n-StØmfw CØcw kw`-h-߃ Hcn-°epw ip`I-c-am-bn-cn-°p-I-bn-√. koam°v B´n≥]-‰-sØ ]mX-tbm-cØp \n∂pw kpc-£n-X-amb Hcn-S-tØ-°p-am-‰n. ]ns∂ Hcp aW¬°q-\°p ]n∂n¬ ]-Xn-bncp-∂p. Iptd t\cØn\v tijw kwLw ASpsØ-Øn. ]pXnb aX-°m-cmWv; apl-ΩZpw kwLhpw! a°-bn¬ \n∂p bkvcn-_n-te°p HmSnt∏m-b-h¿, Jpssd-in-I-fp-ambn \nXm¥ i{XpX-bn¬ Ign-bp-∂-h¿. C{X-sbm-s°tb koam°n-\-dn-bq. Id-s∂-SpØ Ipd®p ]mep-ambn Abmƒ kwLsØ kao-]n-®p. bm{X Ftßm-´msW∂pw F¥n-\m-sW∂pw a\- n-em-°n. AtXmsS Abm-fpsS D≈w Ipfn¿Øp. ]pXnb \_nbpw kwLhpw a°sb B{I-an-°m≥ ]pd-s∏-´n-cn-°p-I-bm-Wv. Cu hm¿Ø Jpssd-in-Isf Adn-bn-®m¬ In´m≥ t]mIp∂ kΩm-\-߃...! koam°v B\-µ-\rØw Nhn-´n. Ah≥ BSp-Isf ad-∂p, AXns‚ DS-a-Isf ad-∂p. DuSp-h-gn-Iƒ Xm≠n a°-bn-te°p IpXn-®p. ssI\n-dsb kΩm-\-߃ In´pw, Nnet∏mƒ ASn-a-Ø-Øn¬ \n∂p tamNn-∏n-t®°pw. ioam-D-sam-∂n-®p≈ kpJ PohnXw

kp∂n-thmbvkv

koam°v a°-bn¬ {]th-in-®-t∏mƒ ]q¿W im¥X. tNmc∏p-g-I-fn-√, I_-‘-ßfn-√, B¿Ø \mZßfpw Bc-h-ß-fp-an-√. A·n hngp-ßnb InS∏m-S-ßfpw XI¿°s∏´ Aßm-Sn-bp-an-√. ]t£, a°-bpsS Bflmhv BsI amdnbn-cn-°p-∂p, apJ-—mbbpw Abmƒ kz]v\w I≠p. koam°v a°-bn-se-Øp-tºmƒ k‘ybmbn ØpS-ßn-bn-cp-∂p. Jpssdin {]ap-J¿ IAv-_m-e-b-Øn\p ]pdØv shSn-]-d-™n-cn°p-∂p-≠v. P_¬ Jp_-bvkns‚ Ncn-hn-d-ßn-bt∏mtg koam°v Ae-dn-hn-fn®p: "Jpssdin Iq´-ta, A]-I-Sw... A]-ISw...' Bfp-Iƒ koam-°n\p Np‰pw HmSn-°q-Sn. "F¥m Imcyw?' Ah¿ GI kzc-Øn¬ tNmZn-®p. koam°v BsI hnb¿Øp Ipfn-®n-cn-°p∂p. izmkw t\sc hogm≥ Abmƒ Iptd ka-b-sa-Sp-Øp. "F¥p-≠mbn?' koam°v kwkm-cn-°m≥ {ian-®p. ]t£, i_vZw ]pd-Øp-h-cp-∂n-√. "Ch-\msI ]cn-{`-an-®n-cn-°p-∂-t√m, F¥p ]‰n-sbSm X\n°v?' InX-∏p-am-dn, izmk-KXn t\sc-bm-bn. Abmƒ Ft¥m ]d-bm≥ {ian-®p. ]ns∂ hm°p-Iƒ°p th≠n X∏n. At∏m-tg°pw Jpssdin {]ap-J-cn¬ Nnecpw ASp-Øp-h-∂p. "]d-bq, F¥p ]‰n X\n°v?' koam°v kwkm-cn-°m≥ {ian-®p. A¤pXw! Abmƒ°v Hm¿a hcp-∂n√; F¥n-

2014 sabv 16˛31

26


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

\mWp Xm≥ HmSn-°n-X®p h∂Xv? Bƒ°q´w s]cp-In. Ah¿ A£-a-cm-bn. "]d-bq... Ft¥m B]-Øp-h-cm≥ t]mIp∂p-sh∂t√ Xm≥ hnfn-®p ]d-™n-cp-∂-Xv...?' koam°v Xeßpw hneßpw Btem-Nn®p-t\m-°n. F¥n-\mWv Xm≥ HmSn-h-∂-Xv... H∂pw Hm¿°m-\m-hp-∂n-√. Abmƒ \n∂p ]cp-ßn. P\-ß-fpsS £a \in-®p. Ah¿ Ahs\ iIm-cn-°m≥ XpS-ßn. D¥p-Ibpw X≈p-Ibpw sNbvXp. Bƒ°q-´Øn\p \Sp-hn¬ Abmƒ ]¥p-t]m-se-bm-bn. AXn-\n-S-bnepw koam°v ITn-\-ambn Btem-Nn®p t\m°n. HscØpw ]nSnbpw In´p-∂n-√. hfsc {][m-\-s∏´ Ft¥m ktµiw Adn-bn-°m-\mWp Xm≥ kml-ks∏´p HmSn-h-∂-Xv. Imcyw \mhn¬ Xpºn¬ hsc D≠v. ]t£, F¥v? Abmƒ Xe-apSn ]nSn-®p-]-dn-°p-Ibpw ]√n-dpΩn t\m°p-Ibpw sNbvXp. CXn-\n-S°v P\-°q´w Abmsf X√m≥ XpS-ßn. ]¥n-b-s√∂p I≠v koam°v Poh\pw sImt≠m-Sn. P\-ß-fpsS IÆn¬ \n∂p ad-™-t∏mƒ Abmƒ Hcn-SØp Xf¿∂p hoWp. X\n-s°¥p ]‰n? Abmƒ Btem-Nn-®p-˛-

27

2014 sabv 16˛31

{I-a-ambn A∂sØ Znh-kw. Ct∏mƒ Abmƒ°p Hm¿a Xncn-®p-In-´n. apl-ΩZpw A\p-bm-bn-Ifpw a°sb B{I-an°m≥ hcp∂p! koam°v Fgp-t∂‰v ho≠pw a°-bnte°v HmSm-≥ XpS-ßn. Zqsc \n∂p-Xs∂ Abmƒ kw`hw hnfn®p ]d-™p-sIm-≠n-cp∂p. koam-°ns‚ c≠mw hchv I≠v P\߃ ho≠pw HmSn-°q-Sn. Abmƒ Aedn hnfn-°p-∂p-≠v. ]t£, ]d-bp-∂-sX-¥msW∂v B¿°pw a\- n-em-Ip-∂n-√. P\w Ib¿Ø-t∏mƒ koam°v _lfw \ndp-Øn. At∏m-gmWv Abmfpw {i≤n-°p-∂Xv. D°mƒ N¥-bnse D¬]-∂-ß-fpsS hntij-W-߃ hnfn-®p-]-d-bm≥ ASn-a-Iƒ t]mIm-dp-≠v. A∂p a\x-]m-T-am-°nb NneXmWv Xm\nt∏mƒ hnfn-®p-]-d-bp-∂Xv! At∏mƒ Hm¿an-®p-h∂ Imcyw F¥m-bncp-∂p-˛-F{X {ian-®n´pw Hm¿a-bpsS Ad-Iƒ Xpd-°p-∂n-√. Abmƒ Xe-Ip-S-™p, NndntIm´n kzbw i]n-®p-sIm≠v \neØp B™p-N-hn-´n. CsX√mw I≠v Bfp-Iƒ°v ho≠pw Acniw Ib-dn. Ah¿ Abmsf {]l-cn-°m≥ XpS-ßn. s]mdp-Xn-ap-´n-b-t∏mƒ Abmƒ HmSn. P\߃ Ncep hmcn-sb-dn™p Ien Xo¿Øp.

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Iptd Zqcw sN∂-t∏mƒ Abmƒ Hcn-S-Øn-cp∂p. emX-˛-D tZh-∑m¿ kXyw, Xm≥ sNøp∂-Xn¬ Ft¥m Ipg-∏-ap-≠v. th≠; H∂pw th≠. Rm\pw Fs‚ B´n≥ ]‰-ßfpw, AXmWv Hcn-S-bs‚ temIw. Xncn™p \S-°p-tºmƒ shdpsX Btem-Nn®p t\m°n; A¤pXw! F√mw IrXy-ambn Hm¿°p-∂p. apl-ΩZpw kwLhpw kmbp-[-cmbn apt∂-dp-∂p. Gsd Xma-kn-bmsX Ah¿ a°bn-se-Øpw. ]pWy-\-Kcw tNmc-°-f-am-Ipw, a°-bpsS {]Xm]w AkvX-an-°pw, Jpssdin {]ap-J¿ h[n-°-s∏-Spw. CX-\p-h-Zn-®p-Iq-Sm. F√mw Hm¿a h∂ ÿnXn°v a°-bn-te°p Xs∂ Xncn®p t]mI-Ww. CØ-hW Bchw IqSmsX im¥-\mbn Abmƒ a°-bn-te°p {]th-in-®p. koam°v ho≠pw Xncn®p h∂Xp I≠t∏mƒ P\-߃ £p`n-X-cm-bn. Abmƒ°p Np‰pw Bƒ°q´w s]cp-Øp. Abmƒ sI©n. "Bcpw Fs∂ D]-{Z-hn-°-cp-Xv, kXyambpw Rm≥ apJy-am-sbmcp hm¿Øbpw sIm≠mWp h∂-n-cn-°p-∂-Xv.' "F∂n-s´¥p sIm≠p Ign™ c≠p Xh-Wbpw ]d-™n√?' P\w tNmZn-®p. "]dbmw, ad∂p t]mhp-I-bm-Wv. Rmt\m¿Øp ]d-bmw...' "H∂p ]d™p Xpe°v' ˛ P\-ß-fpsS £a \in-®p.

koam°v ]d-bm-\m-cw`n-®p. ]t£, hm°pIƒ apdn-™p. ho≠pw Hm¿a-∏n-g. ]d-bm-t\mßn-b-X√ ]pd-Øp-hcp∂-Xv. \ndp-Ønbpw sXm≠-b-\-°nbpw Abmƒ ]d-bm≥ {ian®p. ]t£, Dt±-in® Imcyw am{Xw ]d-bm\mIp-∂n-√

kp∂n-thmbvkv

koam°v ]d-bm-\m-cw-`n-®p. ]t£, hm°p-Iƒ apdn-™p. ho≠pw Hm¿a-∏n-g. ]dbm-t\m-ßn-b-X√ ]d-bp-∂-Xv. \ndp-Ønbpw sXm≠-b-\-°nbpw Abmƒ ]d-bm≥ {ian-®p. ]t£, Dt±-in® Imcyw am{Xw ]d-bm-\mIp∂n-√. Abmƒ AXn-i-bn-®p. X\n°p NnØ{`aw ]nSn-s]t´m? "Rm≥ C∂-bm-fpsS BSp-Isf ta°p∂ CS-b-\m-Wv. Fs‚ B´n≥]-‰-߃ Cu aes©-cp-hn¬ tabp-∂p-≠v...' Xs‚ Hm¿a-Iƒ icn-bmtWm F∂p t\m°m-\mWv koam°v C{Xbpw ]d-™Xv; Ipg-∏-an-√. ]t£, P\w s]mdp-Xn-ap-´n-bn-cp-∂p. Ah¿ Abmsf HmSn-®n´p X√n. ssIbn¬ In´p∂Xp hen-s®-dn-™p. koam°v Poh\pw sImt≠m-Sn. "Cu B´n-S-bs\ acp-`q-an-bnse GtXm ]nimNv Bhm-ln-®n-cn-°p∂p' P\w ]ndp-]ndpØp sIm≠n-cp-∂p. koam°v B Zp¿Zn\w ad-∂p. Xs‚ BSp-I-fpsS ASp-sØ-Øn. C\n hø; \K-cØn-te°p Xncn-®p-t]m-Imw. B´n≥]-‰-ßsfbpw sXfn-®p-sIm≠v aq∂mw \mƒ Abmƒ a°-bpsS kao]w FØn. AI-se-\nt∂ XIv_o-dns‚ Bchw Abmƒ tI´p. Db¿∂ {]tZ-i-ß-fn¬ sh≈∏-Xm-I-Iƒ ]mdn-°-fn-°p-∂Xp I≠p. a°-bn¬ {]th-in-®-t∏mƒ ]q¿W im¥X. tNmc-∏p-g-I-fn-√, I_-‘-ß-fn-√, B¿Ø \mZ-ßfpw Bc-h-ß-fp-an-√. A·n hngp-ßnb InS-∏m-S-ßfpw XI¿°-s∏´ Aßm-Sn-bp-an-√. F√mw ]g-bXp t]mse. ]t£, a°-bpsS Bflmhv BsI amdnbn-cn-°p-∂p, apJ-—m-bbpw amdn-bn-cn-°p-∂p. Ct∏mƒ koam-°n\v F√mw Hm¿°m-\mhp-∂p-≠v. aq∂p XhW ad-hn-bpsS ad-hoW X{¥ {][m-\-amb Imcy-ß-sf√mw \∂mtbm¿°p-∂p-≠v. a¿h-bpsS NmcØv IqSn-bn-cn-°p∂ aqh¿ kwL-Øn-\-Sp-tØ°v koam°v \S-∂p. Ahcn-sem-cmsf Adn-bmw˛A_vZp-√m-ln_v\p akv-Du-Zv(-d). ]gb kvt\ln-Xs‚ ssIIƒ Iq´n-∏nSn®v koam°v samgn-™p; AivlZp.....

2014 sabv 16˛31

28


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

lZokv]mTw/FF lIow kAZn

Icp-Wm-a-b\m-hpI, i-{Xp-¡-tfmSpw a-Xw G-Xm-bm-epw a-\p-jysc√m-hcpw {]-]© -{k-„mhm-b A√m-lp-hn-s‚ kr-„n-I-fm-b-Xn\m¬ `u-Xn-I-tem-IsØ I-cpWyw A-h¿-°v X-S-tb-≠Xn√. Ah-sc k-Xya-X-Øn-te-°v \-bn-°m-\p-≈ \n-an-Ø-ß-fn¬ H-∂m-Wv D-Zm-Øhpw \n-kv-Xp-e-hpam-b \n-e-]m-SpIƒ. CXmWv {]hm-N-I¿ Pohn-XØn-eqsS ]I¿∂Xpw ]Tn-∏n-®-Xpw F{X-tbsd {]tIm-]-\-ß-fp-≠mbn´pw k-am-[m-\Ø - n-s‚bpw am-∏n-s‚bpw h-gn-bm-Wv Xn-cp-\_ - n(kz) sX-c™ S- p-ØXv F∂Xv dkq-ens‚ Ir-]m-I-Sm-£-Øns‚ am-‰v h¿[n-∏n-°p-∂X - m-Wv. A-_q ipssd-lv(d) Aw-dv_ - v\ - p k-Cu-Zv (d)hn-t\mSv ]-d™ p: a-°m-hn-Pb - Ø - n-s‚ ]n-t‰-Znhkw Xn-cp-\-_n(kz)bn¬ \n∂pw Rm≥ t\-cn-´v tI-´ H-cp-Imcyw A-ß-tbm-Sv ]dbmw: "Xn-cp-\_ - n(kz){]-kw-KØ - n¬ ]d™p: a-°-bn¬ sIm-e-]m-X-Ihpw bp≤hp-sam-s° \n-jn≤-am-°n-b-Xv A√mlp-hm-Wv. P-\-ß-fp-sS Xo-cp-am-\-a√-Xv.

29

2014 sabv 16˛31

AhnsS c-‡-s®m-cn-®n¬ D-≠m-°¬ H-cp hn-iz-mkn°pw A-\p-hZ- \ - o-ba - √. a°bnse hr-£ß - ƒ sh-´n \-in-∏n-°m≥ ]m-Sn√. Bh-iy-sa-¶n¬ a-°-bn¬ sh®v bp-≤w sNøm-am-bn-cp-∂p F-∂v a-\- n-em-°n a-‰m-sc¶nepw A-hn-sS c-‡-sNm-cn-®n¬ \-SØms\m-cp-ßp-s∂-¶n¬ A√m-lp A-h-s‚ {]hm-N-I-\v H-cp ]-I¬ k-a-b-tØ-°v am-{Xw \¬In-b {]-tXy-I A-\pa-Xn am-{X-am-bncp-∂p A-sX-∂v \n-߃ Ah-sc A-dn-bn°-Ww. A-t∂-Znh-kw X-s∂ a-‰m¿°pw A\pa-Xn D-≠m-bn-cp-∂n√. a-°m-hn-Pb - Ø - n-s‚ X-te-Zn-h-ksØ-t]m-se a-°-bp-sS ]-cn-ip-

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

{]nb ]Xv\n JZoP(d) Ahn-SpsØ ]© hntij-Kp-W-߃ FSpØv ]d™v Bizkn-∏n-®-Xv, IpSpw-_ -_‘w ]pe¿Øp-I, a‰p-≈hs‚ {]bm-k-߃°v ]cn-lmcw ImWp-I, Zcn{Z\v th≠n A[zm-\n°p-I, AXn-Ynsb k¬°-cn-°p-I, ZpcnX _m[n-Xsc klm-bn°pI F∂o KpWßfp≈ BfmWv Asß∂mWv

≤n C∂pw \n-e-\n¬-°p-∂p' (_p-Jm-cn/104). a-°m hn-P-b-Znh-kw Jp-ssd-in-Iƒ -IAv_ - m-eb - Ø - n-\v Np-‰pw H-cp-an-®v Iq-Sn-bn-cn-°pI- b m- W v. _- Z v¿ c- W m- ¶ - W - Ø n¬ \_n(kz)bp- s S ]n- X r- h y- ] p- { X≥ D- s s_- Z Øv(d)s\ sIm-e-s∏-Sp-Øn-b Lm-X-I¿, F°m-eØpw X-\n-°v Xm-ßpw X-W-ep-am-bn-cp∂ ]n-Xr-hy-≥ lwk(d)s\ DlvZn¬ h-[n°p-Ibpw ti-jw A-t±-l-Øn-s‚ ar-X-i-cocw sh-´n-°o-dn I-cƒ ]p-d-sØ-Sp-Øv N-h-®pXp-∏n A-cn-iw Xo¿-Ø-h¿, D-lv-Zn¬ {]hm-NIsc ap-dn-th¬-∏n-®h¿, ln-Pv-d-°p-ap-ºv a¿Zn-®h - ¿, in-Av_ - v A-_o-Xzm-en-_n¬ aq-∂v h¿j-°m-ew `-£-Whpw sh-≈-hpw a‰pw XS™v ap-kvenw-Iƒs°Xn-sc D-]-tcm-[-w Xo¿Ø-h¿, kp-Pq-Zn¬ In-S-∂-t∏mƒ H-´-°-Øns‚ No-™v \mdn-b Ip-S¬ am-e h-en-®v X-ebn-en-´-h-cp-sS ]n≥-X-e-ap-d°m-scm-s° B Iq-´-Ønep≠m-bn-cp-∂p. Cu sIm-Spw Ip-‰-hmfn-I-sfbpw _-≤-ssh-cn-I-tfbpw Ip-dn-®p-≈ \-_n(kz)bp-sS Xo-cp-am-\w F-¥m-bn-cn-°p-sa∂ BImw£-bn-em-Wv F√m-h-cpw. i-{Xp°ƒ h[- i n£ D- d - ∏ n- ® a- ´ n- e m- W v . - \ _n(kz)I-S-∂p-h-∂p I-Av-_me-bw Xz-hm-^v sN-bvX - p. D-kva - m≥-_v\ - p-Xz¬-l(- d)bp-sS ssIbn¬ \n-∂v Xm-t°m-¬-hm-ßn I-Av-_me-bw Xp-d∂p. ti-jw -I-Av-_-bp-sS hm-Xn¬°¬

kp∂n-thmbvkv

sh®v \-_n(kz) i-{Xp°-sf kw-t_m-[-\ sNbv-Xp. A-h-tcm-Sv tNm-Zn-®p: \n-߃ F-∂n¬ \n∂v F-¥m-Wv {]-Xo-£n-°p∂-Xv? A-h¿ ]d-™p: "k-tlm-Z-c-s‚-bpw ]n-Xrhys‚bpw k-l-\-io-e\pw Im-cp-Wy-hm-\pam-b ]p- { X- \ m- W v A- ß v F∂mWv R߃°v ]dbm\p≈Xv.' Ah¿ aq∂p XhW Bh¿Øn®p ]d™p. bYm¿∞Øn¬ s]mXpam∏n\p th≠nbp≈ bmN\bmbncp∂p AXv. \_n(kz) {]Jym]n®p: "F-s‚ k-tlm-Z-c≥ bqk-^v (A) X-s∂ A-]-I-S-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-® k-tlm-Zc-ß-tfm-Sv ]-d-™-hmN-Iw X-s∂-bmWv Rm\pw ]-d-bp-∂-Xv. C-∂v \n-ß-tfm-Sv bmsXm-cphn-[ {]-Xn-Im-c \-S-]-Sn-bp-an√, A√m-lp \n-߃-°v am-∏v \¬-I-s´. A-h≥ A-Xyp-∂X\m-b Im-cp-Wy-hm-\mWv. AXn-\m¬ \n-߃ kzX{¥cmWv.' Cu kw-`-h-Øn-\v km-£n-bm-b k√m-ap_v\p an-kv-Io≥(d)]-d-bp-∂p: "J-_-dn¬ \n-∂pw ]p-\¿-P-\-n°p-∂ {]-Xo-Xn-bm-bn-cp-∂p At∏mƒ i{Xp-°-fn¬ I-≠-Xv' (ss_-l-Jn/kp-\-\p¬ Ip-_v-dm:18739, ^-Xv-lp¬ _m-cn:8/18). a-°m-hnP-b-Zn-hk-sØ Cu s]m-Xp-am-∏v {]-Jym]-\w \n-an-Øw ap-kvenw-Iƒ i-{Xp°-sf X-S-hn¬ ]nSn-®n√. A-hc - p-sS kz-Øp-°ƒ, `-h\ - ß - ƒ H∂pw bp-≤ ap-Xe - m-bn ]n-Sns®-Sp-ØXpan√. F-√mw Ah¿-°v X-s∂ Xn-cn-®v sIm-SpØp. Xn-cp-\-_n(kz)°pw ap-kvenw-Iƒ-°p-sa-Xnsc i-‡am-b A-{I-a-ß-ƒ A-gn-®p-hn-´ i{Xp°sf A√m-lp Hcn-°¬ h-cƒ-® \¬-In Xm-°o-Xv sNbvXp. ITn-\-£maw \n-an-Øw `£Ww e-`n-°m-sX ac-Ww t\-cn¬ I-≠- Nn-e¿ ar-K-ß-fp-sS tXmepw i-hhpw F-√pw h-sc Bl-cn-®p. A-∂v i-{Xp-Øe - h - \ - m-bn-cp-∂ A-_qkv^vbm-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ a-°-m\n-hm-kn-Ifm-b H-cp kw-L-am-fp-I-ƒ \-_n(kz)sb k-ao-]n-®v a-g° - p-th-≠n {]m¿-∞n-°W - s - a-∂v A-t]-£n-®p. Z-bm-ephm-b {]hm-NI - ¿(kz) {]m¿-∞n-®p. A√mlp {]m¿-∞-\ kzo-I-cn-®p. Xp-S¿-®-bm-b G-gv Znh-kw i-‡am-b a-g-s]-bvXp. a-g- A-an-X-am-bXn-\m¬ a-g-s°-Sp-Xn `-b-s∏-´ A-h¿ Xn-cp-\_n(k)sb k-ao-]n-®v {]f-b-s°-SpXn t_m-[n∏n-®p. a-°-bp-sS Np-‰p-`m-K-Øp-≈ a-e{º-tZ-iß-fn-te°pw a-‰pw a-g- am-‰p-∂-Xn-\p -th-≠n Xncp- \ - _ n(kz) ZpB- sNbvXv Ahsc Bizkn∏n®p (ss_-l-Jn/kp-\-\p¬ Ip-_vd:6658). \-_n(kz)sb am-c-Ww -sN-bv-Xv h-I-h-cpØm≥ {i-an-® e-_o-Zp_v-\p¬ -A-Av-kzw, B-

2014 sabv 16˛31

30


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

´n-d-®n-bn¬ hn-jw I-e-¿-Øn-s°m-Sp-Øv XncpZqXsc sIm√m≥ {i-an-® Pq-X kv{Xo ssk\_v _n≥-Xp¬ lm-cn-kv, Zm-Øp-cnJm-Av bp-≤w I-gn-™v a-S-°-bm-{X-bn¬ \-´p-®-°v a-c-®p-h-´n¬ hn-{i-an-°p-I-bm-bn-cp-∂ Xn-cp-\-_n(kz)sb ac-Øn¬ Xq-°n-bn-´n-cp-∂ hmƒ ssI-h-i-s∏-SpØn h-[n-°m≥ {i-an-® Ku-d-kp-_v-\p¬ lm-cnkv, kz- l m- _ - Ø n- s ‚ k- a - £ - Ø n¬ \_n(kz)sb A-ht- l-fn-® Pq-X] - fi n-X≥ sskZv_ - \ v- p k-A\ v- X - v, hnip≤ a-°b - nepw lp-ss\≥ bp- ≤ - t h- f - b n- e pw ]p- W y - a - Z o- \ - b nepw - \ _n(kz)sb h-[n-°m≥ {i-an-® ^p-fm-e-Øv, ssi-_-Øv, D-ssa¿, ap-kvenw-Iƒ-°n-S-bnepw apkvenw ssk-\y-Ønep-sam-s° `n-∂n-∏p-≠m°p-Ibpw Xn-cp-]X - v\ - n B-Ci(d)sb Ip-dn-®v hy`n-Nmcm-tcm-]-Ww \SØp-I-bpw sNbvX I-]-Shn-izm-kn-I-fp-sS t\-Xm-hv A-–vp√m-ln_v-\p D_-øv, Xn-cpZqXtcmSv \o-Xn- ]p-e¿-ØW - s - a-∂mhiy-s∏-´ [n-°m-cn Zp¬Jp-ssh-kzn-d-Øv Xp-Sßn-b-h¿-s°m-s° Ahn-Sp∂v am-∏v \¬Ip-Ibm-bn-cp-∂p. A-°m-c-W-Øm¬ A-hcn¬ ]ecpw Ckvemw Bt«-jn-°p-Ibpw sN-bvXp. i-{Xp-°f - n-em-sc-¶nepw A√m-lp A√m-sX B-cm-[-\°¿-l≥ C-s√∂pw ap-lΩ-Zv(kz) A√m-lp-hn-s‚ {]-hm-N-I-\m-sW-∂p-ap-≈ kXy-km-£yw sam-gn-™p Ckvemw kzo-Ic - n-®m¬ A-h-cp-sS c-‡-hpw kºØpw am-\hpw kw-c£n-°-s∏-´n-cn-°p-∂p F-∂ Xn-cp-\-_n(kz)bpsS s]m-Xp hn-fw_-cw i-{Xp-°-tfm-Sp-≈ Ir-]bp-sS a-s‰m-cp-Zm-l-c-W-am-Wv. C-kvemw A-w-KoI-cn-°p-∂-tXm-sS A-Xn-\v ap-ºv sN-bv-Xn-´p-≈ apgph≥ Xn- ∑ - I - f pw am- ∏ m- ° p∂- X v - \ _n(kz)bpsS Z¿-i-\-Øn-\p-am{Xw A-h-Im-is∏-´-Xm-Wv. A-\n-hm-cysa¶n¬ bp-≤w sN-øm-\p-≈ Xøm-sd-Sp-t∏msS A-dp]-Xv Zu-Xykw-Lß-sf \_n(kz) A-b-®n-´p≠v. A-h-bn¬ 27 Zu-Xy kw-L-ß-tfm-sSm-∏w \-_n (kz)bpw ]pds∏´p. ]-e Im-c-W-ß-fm¬ G-‰p-ap-´¬ A-\n-hm-cy-amb 9 ÿ-e-ß-fn¬ \_nX߃ t\-cn-´v t]m¿-°fØn¬ C-d-ßp-Ibpw sN-bvXp. D-lv-Zv bp-≤w sIm-Sp-ºn-cn-sIm-≠ th-f-bn¬ Xs∂ e£yw sh-®v ]m™v h-∂ D-_-øp-_v-\p J-e-^n-s‚ I-gp-Øn¬ lm-cn-kp-_v-\p kzn-aØv (d)hn-s‚ Ip-¥w hm-ßn B-fl-c-£m¿-∞w Ip-Øp-I-bp≠m- b n. bp≤w Ign™v i{Xp°ƒ a°bnte°v aSßp∂ hgnat[y kcn^n¬ sh®v D_øv acWs∏´p. sIme sNøpI F∂ e£y-tØmsSb√, i{Xp-hns\ XS-bp-I-bmWv Ahn-Sp∂v Dt±-in-®-Xv. _Zv¿ bp≤Øn¬ G-gp]-Xv i-{Xp-X-e-h-∑m-sc bp-≤Ø-S-hp-Im-cm-bn ]n-

31

2014 sabv 16˛31

Sn-s®-¶nepw Ah-sc h-[n-°p-I-b√ sN-bv-XXv. hn-´-b-°p-I-bm-bn-cp-∂p. t]m¿-°-f-Øn-end-ßp-∂ tbm-≤m°-sf am{Xw t\-cn-Sp-I F∂-Xm-bn-cp-∂p Xn-cp\-_n(kz)bp-sS bp-≤-\bw. kv-{XoIƒ, Ip-´n-Iƒ, hr-≤¿, Zp¿-_-e¿, kn-hn-en-b-∑m¿ F-∂nh-sc A-{I-an-°-cp-sX∂v Xn-cp-\_ - n(kz) t]mcm-fn-Iƒ°v \n¿-tZiw \¬-In-bn-cp∂p. cm-Pykp-c-£, AapkvenwI-f-S-°-ap≈ ]uc≥am-cpsS kp-c-£ Xp-Sßn-b \n¿Wmb-I- L-´-Øn¬ Bflc£m¿-∞-am-Wv Xn-cp\-_n(kz) ssk\n-I kw-L-߃-°v kacm\pa-Xn \¬-Inbn-cp-∂Xv. C-kvemw a-X{]-t_m[-\m¿-∞w A-b-bv-°p∂ Zu-Xy kw-Lßsf A-`n-ap-Jo-I-cn-®v sIm-≠v Xn-cp-\-_n(kz) ]-db - m-dp-≈ D-]t- Z-iw: "Rm≥ Im-cp-Wy-ambn´v \n-tbm-Kn-°-s∏-´-h-\m-Wv. AXn-\m¬ F-s‚ - { ]- X n- \ n- [ n- I - s f- ∂ \n- e - b n¬ \n߃ Ckvemw a-XZ- ¿-i\ - ß - ƒ {]-t_m[-\w sNøpI'. cm-Py-sØ `-cW - kwhn-[m-\sØ ]-ck - yam-bn tNmZyw sN-øp-I-tbm \n-µn-°p-Itbm hn-L-S-\- {]h¿-Ø-\-߃ \-S-Øp-Itbm sNbv-X-Xn-s‚ t]-cn¬ ]-tØmfw t]sc h-[n°m≥ \-_n(kz) B-lzm-\w sN-bv-Xn´p≠v. F-∂m¬ A-h-cn¬ \n-∂pw Bdpt]cpw sX‰p-I-fn¬ \n-∂v a-S-ßp-Ibpw C-kv-emw Bt«jn-°p-Ibpw sN-bv-Xt∏mƒ Ahn-Sp∂v am-∏v

\m-ep-t]-sc am-{X-am-Wv ln-Pv-d-°p-ti-j-ap-≈Zo¿-Lamb ]Øv h¿-jØn-\p-≈n¬ h-[n-®Xv. C-Xv Xn-cp-\-_n(kz)bpsS I-cp-Wm I-Sm-£Øn\-]hm-Z-a√. cm-PyØn-s‚-bpw ]u-c-∑m-cpsS-bpw kp-c-£-°v `ojWnbmIp∂ {]-h¿-Ø\߃ \S-Øn-b-hsc A-a¿-® sN-tø-≠-Xv A\n-hm-cy-amsW∂ \ne°m-Wv

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

\¬-In. a-‰v \m-ep-t]-sc am-{X-am-Wv ln-Pv-d°p-ti-j-ap-≈- Zo¿-Lamb ]Øv h¿-j-Øn\p-≈n¬ h-[n-®Xv. C-Xv Xn-cp-\-_n(kz)bpsS I-cp-W I-Sm-£-Øn\-]hm-Z-a√. cm-PyØn-s‚-bpw ]u-c-∑m-cp-sS-bpw kp-c-£-°v `oj-WnbmIp∂ C-Ø-cw {]-h¿-Ø-\ß-sf A-a¿-® sN-tø-≠-Xv A-\n-hm-cy-amsW∂ \ne-°m-Wv. AXv cmPysØ ]uc≥am-tcmSp≈ Icp-Wbpw \≥abpw BWv. "Xo¿-®, ]nimNv \n-ß-fp-sS i-{Xp-hmWv, \n-߃ Ah-s\ i-{Xp-hm-°-Ww, Ah≥ I-Øn-Pz-en-°p-∂ \-c-Im-·n-bn-te-°mWv P\ßsf £-Wn-°p-∂s - X'-∂v Jp¿-B≥ (35/6) hntijn∏n® ]n-im-Nn\p t]mepw Xncp-\_n(kz) am-∏v \¬-In-bXp Ncn{Xw. kIm- Ø v ap- X - e n- \ v Im- h ¬- ° m- c - \ m- b n dkq¬(kz) A-_qlp-ssd-d(d)hn-s\ \n-ban-®p. A¿-≤cm-{Xn-bn¬ AXv tam-„n-°m≥ {i-aw \-SØn-b B-sf A-t±-lw ]n-Sn-Iq-Sn. Zm- c n- { Zyw Imc- W am- W v tam- j - W - Ø n- \ v apXn¿∂-sX∂pw C-\n B-h¿-Øn-°pIbns√∂pw I-cm¿ sN-bv-Xv H∂mw Znh-kw Abmƒ c-£-s∏-´p. ]-t£ ]n-t‰ Zn-h-khpw A-Xn-\Sp-Ø Zn-h-khpw Abmƒ {i-aw Bh¿-Øn-®p. Z-b-\o-b-amb hn-i-Zo-Ic-Ww tI´- t ∏mƒ Ic- f - e n™ A- _ qlp- s sd- d (d) aq∂mw Zn-h-khpw A-bm-sf hn-´-b-®p. tijw Xn-cp\-_n(kz)sb hnh-cw [-cn-∏n-®p. "aq∂v Z-nh-khpw tamj-Ww \-S-Ønb-Xv BcmsW-∂d - nbp-tam?' \-_n(kz) tNm-Zn®p. A_qlp- s sd- d (d): "A- d nbn√.' XncpZqX¿(kz): "A-Xv ]n-im-Nm-Wv' (_p-Jm-cn/ 231). a-s‰m-cn-°¬ ]n-im-Nv ho≠pw h-∂m¬ ]n-Sn-®v sI-´n Xs‚ k-a-£-Øn¬ lm-Pcm°m-t\m in-£ \¬Imt\m I¬-]n-°msX {]hm-N-I¿(kz) s]m-Xp-am-∏v \¬-Ip-Ibm-bn-cp∂p. Jpssdin {]Xn- \ n[nIƒ apt∂m´v sh® ap-kvenw-Ifp-sS A-h-Im-iw l-\n-°p∂-sX-∂v tXm∂p∂XS-°-ap≈ ap-gp-h≥ \n_-‘-\-Ifpw lp-ssZ_n-b k-‘n-bn¬ Xncp\-_n(kz) Aw-Ko-I-cn-®-Xv i-{Xp-°-tfm-Sv hf-sc Im-cp-Wy-am-bns]cp-am-dn-b-Xn-\p-≈ as‰mcp D-Zm-l-c-W-am-Wv. ]oU-\w A-k-lyam-bXns\ XpS¿∂v _lp-ssZ-hm-cm-[-I-cmb i-{Xp-°ƒ-s°-Xn-cn¬ im-] {]m¿-∞-\ \-S-Øm≥ dkq¬(-kz)tbm-Sv Nn-e¿ B-h-iys∏´-t∏ƒ "Xo¿-®, Rm≥ im-]-{]m¿-∞-\ \-S-Øm-\m-bn \n-tbm-Kn-°-s∏-´-h\√. Im-cpWy-am-bn am-{Xw \n-tbm-Kn-°-s∏-´-h-\mWv' (ap-kvenw/599) F-∂ a-dp]-Sn a-s‰m-cpZm-l-c-

kp∂n-thmbvkv

Ww. ]-Øp h¿jsØ ]-cn-Nm-c-I-\m-b-ncp∂ A\-kv (d) A-\p-kv-a-cn-°p-∂p: "AhnSp∂v No-Ø-]-d-bp-I-tbm, i-]n°p-Itbm sNbvXn´n√. R-ß-fn¬ B-sc-sb-¶nepw imkn-t°-≠n- h-∂m¬ A-hs - \-¥v ]‰n, kpPq-Zv h¿-[n-∏n-°m≥ A√m-lp Ah-\v `mKyw \¬I-s´ F-∂v {]m¿-∞n-°p-I-bm-bn-cp-∂p sN-bn-Xn-cp∂-Xv' (_p-Jm-cn/6031). lndm- K p- l bn¬ sh®v Ah- X - c n® hnip≤ Jp¿- B - \ nse {]Ya hN- \ ßfpambn ho´n- t e°v Xncn- s ®- Ø nb \_n(kz)tbmSv {]nb ]Xv\n JZoP(d) Ahn- S psØ ]© hnti- j - K p- W - ß ƒ FSpØv ]d™v Biw- k n- ® n- ´ p- ≠ v. "A√mlp Hcn-°epw Aß-sb ]cm-P-b-s∏Sp-Øp-I-bn-√. ImcWw, IpSpw-_-_‘w ]pe¿Øp-I, a‰p-≈-hs‚ {]bm-k-߃°v ]cn-lmcw ImWp-I, Zcn-{Z\v th≠n A[zm\n-°p-I, AXn-Ynsb k¬I-cn-°p-I, ZpcnX _m[n-Xsc klm-bn-°pI F∂o KpWßfp≈ BfmWv Aßv' (_pJmcn/3). \m¬∏Xmw hb- n¬ {]t_m-[\ ZuXyw Bcw-`n-°p-∂-Xn\v apºv Xs∂bp≈ Xncp\_n (kz)bpsS hntijKpW-ß-fm-Wn-h. Xm≥ {]N-cn-∏n-°p∂ Ckvem-anI Z¿i-\߃ AwKo-I-cn® apkvenw-Iƒ°n-S-bn-e-√ {]kv X pX Poh- I m- c pWy˛km- a q- l nI {]h¿Ø-\߃ sNbvX-sX∂v Dd-∏m-Wv. AsX√mw G‰phmßn-bXv A\y-cm-bn-cp∂p. _nw_m-cm-[-I¿, A·n-bm-cm-[-I¿, PqX¿, {InkvXym-\n-Iƒ XpSßn _lp-ssZhm- c m- [ - I - c mb Xs‚ i{Xp- ° - t fmSp≈ CØcw kao-]\w Ah-cpsS aX-Ønt\m I¿a߃t°m BNm- c - ß ƒt°m D≈ AwKo-Im-c-am-bn-cp-∂n-√. C-kvem-ta-Xc a-Xßfpw A- h - b p- s S hn- i zm- k ˛A\pjvTm\ßfpw sX-‰m-sW∂pw Ckvemw am-{X-am-Wv kXy-a-X-sa-∂pw Ahbpt]£n®v Ckvemw kzoI-cn-°-W-sa∂pw Dds° ]-d-bp-∂-tXmsSm∏am-bn-cp-∂p Xn-cp-\_n(kz)bp-sS Cu k-ao-]\w. a-Xw G-Xmbm-epw a-\p-jysc√m-hcpw {]-]© -{k„mhm-b A√m-lp-hn-s‚ kr-„n-I-fm-bXn\m¬ `u-Xn-I-tem-IsØ I-cpWyw Ah¿-°v X-St- b-≠X - n√, Ah-sc k-Xya-XØ - nte-°v \-bn-°m-\p-≈ \n-an-Ø-ß-fn¬ H-∂mWv i{Xp°-tfm-Sp-ap≈ D-Zm-Øhpw \n-kvXp-e-hpam-b \n-e-]m-SpIƒ. CXmWv {]hmN-I¿ Pohn-X-Øn-eqsS ]I¿∂Xpw ]Tn-∏n®-Xpw.

2014 sabv 16˛31

32


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

kz´w J_vÀ Ipgn¨v

aq¶mw \mÄ a®n-te¡v A_q-kp-^vbm≥(-d) ]d™p: "kplr-Øp-°-tf, Fs‚ A¥y-a-Sp-Øp. hn{i-a-Øn-\mbn Rm≥ Xs∂ BdSn aÆn¬ HcnSw kuI-cy-s∏-Sp-Øp-IbmWv. Cu J_v¿ Rm≥ Hcp-°p-∂Xv a‰m¿°p-a-√, F\n-°p-th≠n Xs∂-bm-Wv' SnSnF ss^kn s]mgp-X\

"G‰p-ap-´-en¬ {]Xn-tbm-Kn-Iƒ CjvSm\p-kmcw Rßsf ssIImcyw sNbvXp. A\-h[n t]sc _‘-\-ÿ-cm-°n. ]cm-Pb-Øn\v \ΩpsS Bƒ°msc Ip‰-s∏SpØm\mhn-√. \ap°v hnP-b-Øn-se-Øms\-ßs\ Ign-bm-\mWv? \mamcpw CXphsc ImWmØ Xcw Ip-Xn-c-Iƒ°p ]pdØv ip{`-h-kv{X-[m-cn-I-fmb Hcp hn`mKw D]-cn-tem-I-Øp-\n∂v Cd-ßn-h∂t√ \Ω-fp-ambn s]mcp-Xn-b-Xv. Ah¿°p apºn¬ \ne-bp-d-∏n-°m≥ a\p-jy-a°ƒ°m¿°pw Ign-bn-√-X-s∂....'

33

2014 sabv 16˛31

_Zvdn-te°p t]mb a°-°m-cpsS hm¿Ø-b-dn-bm≥ kwkw InW-dns‚ ]cn-kcØv Iq´p-Im-scmØv A£-a-\mbn ImØn-cn°p-I-bm-bn-cp∂p BIm-ihpw `qanbpw i]n® Jpssdin {]ap-J≥ A_q-e-l-_v. Zqsc Zn°n¬ \n∂pw Hcp IpXn-c-∏-S-bmfn InXt®mSn hcp-∂Xv kwL-Øns‚ ZrjvSn-bn¬ s]´p. B `S-\n¬ \n∂pw e`y-amb hnh-c-WamWp apI-fn-ep-≤-cn®Xv. A\p-`-h-Øns‚ t\¿km£yw ]I¿∂ B `S-\n¬ ]t£, a\w-am-‰-Øns‚ t\¿Ø Inc-W-߃ an∂ns°m-≠n-cp-∂p. CXv A_vZp¬ apØ-e_ns‚ ]p{X≥ lmcn-kns‚ aI≥ A_q-kp-^vbm≥. Xncp-\-_n(-kz)-bpsS ]nXrhy≥ lmcn-kns‚ Cu k¥-Xn leoam _ohnbpsS ape-∏m¬ \pI¿∂-Xn\m¬ dkq-ens‚ ape-IpSn _‘-Øn-ep≈ ktlm-Zc≥ IqSn-bm-bn-cp-∂p. lmcnkns‚ a‰p k¥m-\-ß-fmb A_vZp-√, \u^¬, d_oA F∂n-h¿ t\csØ Xs∂ kXy-km£yw hln®n-cp-s∂¶nepw Ah-cpsS ktlm-Z-c-\mb A_qkp^vbm≥ \p_p-∆-Xns‚ c≠p ]Xn-‰m-≠n\p

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

tijhpw kXy-\n-tj-[n-bmbn XpS¿∂p, shfn-®-Øns‚ i{Xp-hmbn \ne-sIm-≠p. Ihnbpw kmln-Xy-Im-c-\p-am-bn-cp∂ A_qkp-^vbm≥ \_n(-kz)-sbbpw ]cn-ip≤ Ckvem-an-s\bpw A]-Io¿Øn-s∏-SpØnbpw hna¿in®pw cN-\-Iƒ \S-Øn. _Zvdn¬ Jpssdin ]£Øv ]S-®-´-b-Wn-™p. k¿hm-bp[ k∂m-l-ß-sfm-cp-°n-bn´pw kXy-{]-ÿm-\-Øn\p apºn¬ ASn-]-Xdn. bp≤-°-f-Øn¬ Ckvem-ans‚ apt∂-‰hpw hnP-bhpw D]-cn-tem-IØv \n∂v apkvenw ]£-Øn\v e`n® klm-bhpw t\cn¬I-≠p. Ckvem-ans\ A]-Io¿Øn-s∏-Sp-Øm≥ A_q-kp-^vbm≥ Ihn-X-Iƒ hgn {ian-®p. ]ng® IemIm-c-∑m¿°pw kaq-l-Øn¬ \miw hnX°m\m-hp-at√m. kaq-l-Øn¬ On{Z-X-bp-sSbpw \mi-Øn-s‚bpw hnØp-]mIp∂ CØ-c-°m¿s°-Xnsc \S-]Sn A\n-hmcy-am-bn-cp-∂p. apkvenw-Iƒ Ah¿°p cN-\I-fn-eqsS adp-]Sn \¬IpIbpw sNbvXp. Rß-fn-cp-hcpw kXy-km£yw hln°m≥ A√m-lp-hns‚ ZqX-cpsS k∂n-[n-bnte°v t]mhp-I-bm-sW∂v ]d™v Hcp-\mƒ ]p{X≥ PAv-^-dn-s\bpw Iq´n A_qkp^vbm≥ bm{X-bm-bn. Xs‚ A{I-aØn\v I\Ø in£ e`n-°p-sa-∂p-d-∏p-≈-Xn\m¬ Xncp-Zq-X-cpsS A\p-N-c-hr-µ-Øns‚ ZrjvSn-bn¬ s]SmsX hfsc Icp-X-tem-sSbm-bn-cp∂p Ccp-h-cp-sSbpw bm{X. Xncn-®-dnb-s∏Spw apºv Xncp-k-∂n-[n-bn-se-Ø-Ww. bm{Xm-at[y Ah¿ A_-hm-C¬ FØn. I≠ ImgvN Ahsc AZv`p-X-kvX_v[-cm-°n. henb Hcp ssk\y-Øns‚ ap∂Wn-∏-S-bmWp ap∂n¬. A\ym-[o-\-amb kz¥w \mSv, ]pWy-a° Xncn-®p-]n-Sn°m≥ ]pd-s∏´ apkvenw ssk\n-I-cm-bn-cp-∂p AXv. B ]nXmhpw ]p{X\pw Hcp-thf ]I®p. ssk\y-Øn\p ]nSn-sIm-Sp-Øm¬ Xncpk-∂n-[n-bn-seØpw apºv h[n-°-s∏-Sp-sa∂v \√ \n›-b-ap-≠m-bn-cp-∂p A_q-kp-^vbm-\v. C\n-sb¥p sNøWw? At±-l-Øn-s\mcp DØcw In´n-bn-√. Bcpw Xs∂ Xncn-®-dn-bm-Xn-cn-°p-IbmWv Ct∏mƒ {][m-\w. A_q-kp-^vbm≥ thj-{]-O-∂-\mbn aIs‚ ssI]n-Sn®v `hyX-tbmsS Xncp-Zq-X-cpsS ASp-tØ°v sN∂p. Bsf Xncn-®-dn™ dkq¬(-kz) ]t£, apJw \¬ImsX Xncn-™p-I-f-™p. At±-lØn\v B[n s]cp-Øp. ho≠pw Xncp-k-hn-[Øn-se-Øn. At∏mgpw Xncp-\_n apJw Xncn®p. A_q-kp-^vbms‚ a\ v amdn. ISpØ

kp∂n-thmbvkv

i{Xp-hmb Xs∂ C{X-b-SpØv e`n-®n´pw ISp∏n-s®mcp hm°p-t]mepw Dcn-bm-Sn-bn-√-t√m. Ahn-Sp∂v Xs∂ Ah-K-Wn-®Xp t]mI-s´, F{X DZm-Ø-amb hn´p-ho-gvN-bm-Wn-Xv. Hcp \nanjw! At±lw kXy-km£yw samgn-™p. AivlZp A≥em-C-eml C√-√m-lv.... CXp-tI´v ]p{X≥ PAv-^dpw G‰p sNm√n. "bm dkq-e-√m-lv, R߃°v Hcp ]cm-Xnbp-an√' A_q-kp-^vbm≥ kw`m-j-W-Øn\p XpS-°-an-´p. "F\n°pw Bt£-]-sam-∂p-an√' dkqens‚ {]XnI-c-Ww. "Aeo, CXm \ns‚ ]nXr-hy-]p-{X\pw aI-\pw hnizm-kn-bm-bn-cn-°p-∂p. {]mY-anI ⁄m\-߃ ]I¿∂p-sIm-Sp-°p-I.' Aen(d)s\ hnfn®v Xncp-Zq-X¿ \n¿tZ-in-®p. Ah¿ sN∂p kzlm-_n-am-cpsS kwLØn¬ tN¿∂ DSs\ \_n(-kz) ho≠pw Aen(-d)sb hnfn®p: "Aen, Cßs\ hnfn-®p]-dbq: "A_q-kp-^vbm-\p_v\p lmcn-kns‚ Imcy-Øn¬ Rm≥ kwXr-]vX-\m-Wv. AXn\m¬ \nßfpw Ct±-l-Øn¬ Xr]vXn-b-S-bp-

2014 sabv 16˛31

34


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

I, k¥p-jvS-cp-am-hp-I.' Aen(d) AXp hnfw-_cw sNbvXp. A\p-N-c¿°p ]gb {]Xn-Im-c-Øns‚ {]Jym-]\w Xncp-Øm≥ AX-\n-hm-cy-am-bncp-∂p. CtXmsS dkq-ens‚ A\p-N-c-hr-µØn¬ A_q-kp-^vbm\pw ]p{X\pw AwKßfm-bn. lpss\≥ ]S-°-f-Øn¬ A_q-kp^vbms‚ tkh\w XymtKm-Pz-e-am-bn-cp-∂p. apkvenw ssk\n-I¿s°-Xnsc i‡-amb Hcm-{Ia-WØn\v i{Xp-tk\ apXn¿∂p. Ahn-Nm-cn-X-amb IS-∂m-{Ia-W-am-b-Xn-\m¬ Ah¿ NnX-dn. Xncp-Zq-X¿s°m∏w GXm\pw t]¿ am{Xta D≠m-bn-cp-∂p-≈q. B hn]¬k-‘n-bn¬ \_n(-kz) Cßs\ hnfn®p-]-d™p: "P\-ßtf hcn-I, Rm≥ kXy-Zq-X-\mIp-∂p. Rm≥ A_vZp¬ apØ-en-_ns‚ ]p{X-\p-am-Ip-∂p.' Xncp-Zq-X¿ Cu {]Jym-]\w \S-Øptºmƒ Xncp-k-hn-[-Øn¬ ]X-dmsX s]mcpXn acn-°m-\p-d®v Hcp ]nXmhpw ]p{X\pw ssIsabv ad∂S-cm-Sp-∂p-≠m-bn-cp∂p. AtX, A_q-kp-^vbm≥(-d)hpw ]p{X≥ PAv-^¿(-d)-hpw. he-Xp-ssI-bn¬ ]S-hmfpw

35

2014 sabv 16˛31

CS-Xp-ssI-bn¬ apØv dkq¬(-kz)-bpsS IpXn-c-bpsS ISn™mWpw ]nSn-®m-bn-cp∂p A_q-kp-^vbm≥(-d) Nph-Sp-d-∏n-®n-cp-∂-Xv. NnX-dn-bn-cp∂ apkvenw tk\ AtXmsS AWn icn-bm°n \_n(-kz)°p Np‰pw a\p-jy-a-Xn¬ Xo¿Øp. {]Xn-k‘n XcWw sNbvXp Ign-™-t∏m-gmWv X\n°p Imh-em-fmbn \ne-sIm-≈p∂ A_q-kp-^vbm≥(-d)s\ Ahn-Sp∂v I≠Xv kpkvtac hZ-\-\mbn \_n(-kz) ]d™p: "Bcm-Wn-Xv, Fs‚ ktlm-Z-c≥ A_q-kp-^vbmt\m?' "D∆v, bm l_o-_-√m-lv... ^nZmI' "Fs‚ ktlm-Z-c≥' F∂ kwt_m[\w A_q-kp-^vbms‚ AI-Xm-cn¬ BÀm-Z-Øns‚ tX≥ag h¿jn-®p. B \b\-ß-fn¬ \n∂p kt¥m-jm-{ip-°ƒ C‰nho-Wp. BÀm-Z-a-S-°m≥ Ign-bmsX At±lw Xncp-Zq-Xsc Xpcp-Xpcm Npw_n-®p. \_n(-kz)-bpsS h^mØv A_q-kp^vbm\n(-d)¬ henb am‰-߃ hcp-Øn. PohnX hnc‡n Zriy-am-bn. Bcpw acn-®-Xmbn tI´n-√-t√m, B¿°mWo J_¿ Ipgn-°p-∂Xv? Hcp-\mƒ aZo-\bnse _Jo-Av ivaim\-Øn¬ A_q-kp-^vbm≥(-d) Hcp J_v¿ ]Wn-bp-∂Xv I≠v kl-Nm-cn-Iƒ tNmZn®p. At±lw ]d™p: "kplr-Øp-°-tf, Fs‚ A¥y-a-Sp-Øp. hn{i-a-Øn-\mbn Rm≥ Xs∂ BdSn aÆn¬ HcnSw kuIcy-s∏-Sp-Øp-I-bmWv. Cu J_¿ Rm≥ Hcp-°p-∂Xv a‰m¿°p-a-√, F\n-°p-th≠n Xs∂-bm-Wv.' B hm°p-Iƒ Adw-]-‰n. ]nt‰∂v At±lw iøm-h-ew-_n-bm-bn. Xs‚ Ah-ÿ-bn¬ ZpxJn®pw k¶-S-s∏´pw Np‰pw IqSnb _‘p-an-{Xm-Zn-I-tfmSv A_qkp-^vbm≥(-d) ]d-bp-I-bmWv: "Fs‚ Imcy-Øn¬ Hcmfpw Ic-tb-≠Xn-√. apkven-amb tijw Hcp-hn[ ]m]°dbpw F∂n¬ ]pc-≠n-´n-√. Ckvemw Fs∂ ip≤o-I-cn®p apº-tØs-X√mw IgpIn-°-f-™mWv Rm≥ bm{X-bm-hp-∂-Xv....' aq∂mw \mƒ At±lw bm{X-bm-bn. AtX J_dn-S-Øn-te°v A_q-kp^vbm≥(-d)s‚ P\m-kbpw hln®v Iq´pIm¿ \oßn.

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ncn-{X-hn-Nmcw

F«p akv-A-e-Itfm? iJo-Jp¬ _¬Jn(-d)bpw injy≥ lmXzn-ap¬ Akz-av(-d)bpw XΩn-ep≈ kw`m-jWw ImWmw 1988 k]vXw-_¿ 9˛15 e°w kp∂n-thm-bvkn¬. sIFwsI Aco-t°m-SmWv Clvb-bn¬ \n∂Xv ]cn-`m-j-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv IW-s°-Sp∏v Pohn-X-Øn¬ \√-Xm-Wv. ap∏-Øn-aq∂p h¿jw Xs‚-b-SpØv HmXn-∏-Tn® injy-t\mSv, F¥p t\Sn-sb∂v Kpcp tNmZn-®t∏mƒ F´p Imcy- ß - s f∂p ]d- b p- t ºmƒ At±lw am{X-a-√, F√m-hcpw sR´pw. s\‰n Npfn-°pw. ]t£, tI´p-t\m-°n-bmtem henb A¿∞-ß-fp≈ F´p XØz-߃. AXmWp kzq^n-I-fpsS, Z¿ho-ip-I-fpsS hm°pw s]mcpfpw. iJo-Jp¬ _¬Jn(-d)bpw injy≥ lmXznap¬ Akz-av(-d)bpw XΩn-ep≈ CØ-c-Ønsemcp kw`m-jWw ImWmw 1988 k]vXw-_¿ 9˛15 e°w kp∂n-thm-bvkn¬. sIFwsI Acot°m-SmWv Clvb-bn¬ \n∂Xv ]cn-`m-j-s∏-SpØn-bn-cn-°p-∂-Xv. AXn¬ \n∂v: Hcn-°¬ lmXzn-ap¬ Akz-av(d - )-tbmSv At±l- Ø ns‚ hµy- c mb Dkv X mZv iJo- J p¬ _¬Jn(-d) tNmZn®p: "lmXznw, \o Fs‚ ASp-°¬ \n∂v ]Tn°m≥ XpS-ßn-bn´v Ime-sa-{X-bmbn?' "ap∏-Øn-aq∂p h¿j-ambn Kptcm...' "Cu Ime- b - f - h n¬ F∂n¬ \n∂v F¥mWp \o ]Tn-®Xv?'

kp∂n-thmbvkv

"F´v akv-Ae Rm≥ ]Tn®p' "C∂m-en-√m-lv... Fs‚ hne-s∏´ Bbp v \nt∂mSv IqsS hrYm ]mgm-bn-cn-°p-∂p. F´p akv-A-e am{X-amtWm \o C°m-e-b-f-hn¬ ]Tn®-Xv.' DkvXm-Zns‚ thZ\ a\- n-em-°nb A\pk-c-W-bp≈ B injy≥ ]d™p: "AtX Kptcm, Ah-b-√msX ]Tn-°m≥ F\n°v Ign™n-√. Ifhp ]d-bm≥ Rm≥ CjvS-s∏-Sp-∂n√.' sXs√mcp \nizm- k - t ØmsS Dkv X mZv ]d™p: "F¶n¬ \o ]Tn® B akv-Ae hnhcn-®p-X-cq...' injy≥ Hmtcm-∂mbn ]d™p XpS-ßn. H∂v: Rm≥ a\p-jysc kw_-‘n®v Nn¥n®p. At∏mƒ Hmtcm a\p- j y\pw Hmtcm kvt\ln-X\ - p-ambn Ign-™p-Iq-Sm≥ C—n-°p-∂p. ]t£, acWw hsc sIm≠p \S-°p∂ B kvt\ln-X≥ ac-W-tØmsS Ahs\ hn´p-]n-cnbp-∂p. CXv a\- n-em-°nb Rm≥ kpIr-Xßsf Fs‚ CjvSt- Xm-g\ - m-°n. ImcWw Rm≥ acn-®mepw Fs‚ kpIr-X-߃ Fs∂ ]ncn™p-t]m-hn-√.

2014 sabv 16˛31

36


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

tI´p-\n∂ iJo-Jp¬ _¬Jn hnkva-b-`cn-X-\m-bn. At±lw ]d™p: "injym, \o ]d™-Xs{X hmkvXhw! apgp-h≥ ]d-bq.' injy≥ XpS¿∂p. c≠v: Ahs‚ d∫ns‚ in£sb t]Sn-°pIbpw kzi-co-csØ C—-Isf sXm´v hntcm-[n°p-Ibpw sNøp-∂-h¿°v kz¿K-am-bn-cn°pw {]Xn-^ew (Jp¿-B≥) F∂ A√m-lp-hns‚ hm°ns‚ s]mcp- f ns\ kw_- ‘ n®v Rm≥ Nn¥n®p. A√m-lp-hns‚ hN-\-߃ kXy-amsW∂v t_m[y-amb Rm≥ Fs‚ ico-csØ A√m-lp-hn\v Iosgm-Xp°n \ndp-Øm≥ th≠n tkz—sb X´n-am-‰p-∂-Xn¬ {i≤ ]Xn-∏n-®p. aq∂v : a¿Øy- k - a q- l sØ hnNn- ¥ \w sNbvX-t∏mƒ F√m-hcpw Ah-cpsS ]°¬ hnebpw \ne-bp-ap≈ F√m hkvXp-hn-s\bpw Db¿Øn-s°m≠v hcp-∂-hcpw kq£n-°p-∂hcpambpw ImWm≥ Ig-n™p. XpS¿∂p "\nßfpsS ]°-ep-≈Xv sNe-h-gn-°p-Ibpw A√m-lphn-s‚-b-Sp-°¬ kq£n-°-s∏-´Xv \ne-\n¬°pIbpw sNøp- s a∂p'≈ hnip≤ Jp¿- B ≥ kq‡w Fs‚ at\m-ap-Ip-c-Øn¬ sXfn-™ph-∂p. AtXmsS Fs‚ ]°-ep≈ k¿h-kzhpw A√m-lp-hns\ kq£n-°m-t\¬∏n®p, AsXs∂∂pw \ne-\n¬°m≥. \mev : a¿Øy- k - a qlsØ \nco- £ W hnt[-b-am-°n-b-t∏mƒ F√m-hcpw kºØpw ÿm\-am-\-ßfpw Xd-hm-Sn-Øhpw B{K-ln-°p∂-Xmbn ImW-m≥ Ign-™p. Ch-bm-sW-¶n¬ H∂p-a-√-Xm-\pw. ]n∂oSv "\nß-fn¬ XJvh-bp≈-h-cs{X \mYs‚ ASp-°¬ kzoIm-cy≥' F∂ ssZh- k q‡w Nn¥m- h n- t [- b - a m- ° nb Rm≥ A√m-lp-hn-s‚-b-Sp-°¬ kzoIm-cy-\mhm≥ th≠n XJvh-bn¬ HXpßn Pohn-®p. A©v: ho≠pw a\p-jy-sc-°p-dn®v Nn¥n®- t ∏mƒ Ah¿ ]c- k v]cw Bt£- ] n°p∂hcpw i]n-°p-∂-hcpw Ip‰-s∏-Sp-Øp-∂-hcp-ambn Ign™p-Iq-Sp-∂-Xmbpw AXns‚ ASnØd Akq-bbmsW∂pw F\n°v t_m[y-ambn. AtXm-sS, "`uXnI Pohn-X-Øn¬ P\߃°v Pohn-X-am¿Kw hoXn-®p-sIm-Sp-°p-∂Xv Rm\msW'∂ A√m-lp-hns‚ ]cn-ip≤ hmIysØ-°p-dn®v Rm≥ Nn¥n-®p. kXyw a\- n-em°nb Rm≥ krjvSn-I-tfm-Sp≈ F√m i{XpXbpw h¿Pn-°p-I-bmWv sNbvX-Xv. Bdv: a\p-jy≥ ]c-kv]cw t]mc-Sn®pw ISn®p-Io-dnbpw c‡w Nn¥nbpw Ign-™p-Iq-Sp-∂Xv Rm≥ I≠p. Fs‚ a\- n¬ sXfn™p hcp∂Xv "]nimNv \n߃°v i{Xp-hm-Wv. X∂nanØw ]nim-Nns\ \n߃ i{Xp-hm-°p-I'

37

2014 sabv 16˛31

F∂ kq‡-am-Wv. AtXmsS Fs‚ apgp-k-abhpw ]nim-Nm-Ip∂ i{Xp-hn-s\-Xnsc _≤-{i≤-\mbn Ign-™p-Iq-Sp-∂-Xn-embn. a‰p krjvSnI-tfm-Sp≈ i{XpX ]msS \o°n-°-f-bp-Ibpw sNbvXp. Ggv: am\h kaq-lsØ ho≠pw \nco-£n®-t∏mƒ Ah-cn-e-Jn-ehpw \n m-c-amb Cu `uXnI kpJ-ßsf Bin®v kzbw \nµy-cmIp- I bpw A\m- h - i y- ß - f n¬ Iøn- S p- I bpw sNøp∂ Zb-\ob ImgvN-bmWv ImWp-hm≥ Ign- ™ - X v . "`qap- J Øv Hcp Pohn- b p- a n√, A√mlp Ah¿°v `£Ww sImSp-Øn-´√ - msX' F∂v Jp¿-B≥ ]d-bp-∂p. Rm\pw A√mlp `£Ww Gs‰-SpØ Pohn-I-fnse Hcw-K-amsW∂v F\n°v t_m[y-am-b-X-\p-k-cn®v A√mlp-hn\v hgn-s∏-Sp-∂-Xn¬ Rm≥ hym]r-X-\mhp-Ibpw Fs‚ kºØv apgp-h\pw A√m-lphns‚ am¿K- Ø n- t e°v \o°n- s h- ° p- I bpw sNbvXp. F´v: a\p-jy-k-aq-l-Øn¬ Hmtcm-cp-Øcpw Hmtcm krjvSn-If - psS ImcyØn¬ apgpIn Pohn°p-∂p. Nne¿ Ah-cpsS Irjn-bn-S-ß-fpsS Imcy-Øn¬ {i≤n-°p-tºmƒ a‰p Nne¿ I®-hS-Øn-s‚bpw hyh-km-b-ß-fpsSbpw taen¬ hym]r-X-cm-hp-∂p. F√m krjvSn-Ifpw AXnt\mSv Xpey-amb as‰mcp krjvSn-bpsS ta¬ apgp-Ip-∂p. "h√-h\pw A√m-lp-hn¬ Imcy-ßtf¬∏n-®m¬ A√mlp Ah\v aXn-bm-b-h-\msW-∂...' Jp¿-B≥ hN-\-a-\p-k-cn®v Rm≥ Fs‚ k¿h- h r- Ø n- I fpw A√m- l p- h n¬ A¿∏n®v Pohn®p, A√mlp F\n°v aXnbmbh\mWv. lmXznav ]d™p \n¿Øn. F√mw \nd™ IÆp-I-tfmsS {ihn® iJoJv injys‚ _p≤nsb ]pIgvØn At±lw ]d-™p. "lmXznw, A√mlp \ns∂ Db¿Ø-s´. ]cn-ip≤ {KŸ-ß-fmb Xudm-Øv, k_q¿, C©o¬, Jp¿-B≥ apgp-h\pw Rm≥ ]cn-tim-[n-®p. At∏mƒ Ah-bn-se-√m-ap≈ XØz-߃ Cu F´p-Im-cy-ß-fn¬ HXpßn \n¬°p-∂-Xm-bn F\n°v t_m[y-am-bn. Cu F´p Imcy-ß-fn¬ h√-h\pw HXpßn Pohn®m¬ \n›bw \mep {KŸ- ß - f - \ p- k - c n®v Ah≥ Pohn-®p.' teJ\w Ah-km-\n-°p-∂p. IY-bn-√msX k©- c n- ° p- ∂ - h - c - √ , Nn¥m- k m- K - c - Ø nepw Cemlo {]W-b-Ønepw \na-·-cmbn ]c-a-kXysØ tXSn bm{X- b m- I p- ∂ - h - c m- W - h ¿. lmXznapw dqan-bp-sa√mw kzbw ka¿∏Ww sNøp-∂Xpw Cu e£y-Øn-\m-bm-Wv.

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

kwL-N-e\w Fkvssh-Fkv 60˛mw hm¿jnIw

IΩn-‰n-Iƒ cq]o-I-cn®p tImgn- t °mSv: "ka¿∏nX buh\w km¿∞I apt∂‰w' F∂ ktµ-i-hp-ambn Fkvssh-Fkv \SØp∂ 60˛mw hm¿jn- I - Ø ns‚ kwLm-S-\-Øn\v hnhn[ IΩn-‰n-Iƒ \ne-hn¬ h∂p. AssUzkdn Iu¨kn¬: Fw F A_v Z p¬JmZn¿ apkv e nbm¿ (sNb¿am≥), Im¥]pcw F]n A_q_°¿ apkvenbm¿ (I¨ho\¿), sI ]n lwk apkv e nbm¿ NnØmcn, kønZv Aen _m^Jn X߃, kønZv bqkp^p¬ _pJmcn ssheØq¿, kønZv C_v d mlnw Jeoep¬ _pJmcn, C kpsseam≥ apkvenbm¿, F]n aplΩZv apkvenbm¿, FsI A_vZpdlvam≥ apkv e nbm¿, F AlΩZv Ip´n lmPn, Fw Fw l\o^ auehn, Icow lmPn Nmenbw, sslt{Zmkv apkv e nbm¿, Iptºm¬ X߃, kønZv ssk\p¬ B_nZo≥ _m^Jn atejy, Ipdm X߃, Aen apkvenbm¿ Ipacw]pØq¿,

Aen°p™n apkvenbm¿ indnb. Kth-WnwKv Iu¨kn¬: kønZv Dadp¬ ^mdqJv A¬_p- J mcn (sNb¿am≥), kn aplΩZv ss^kn (I¨ho-\¿), sI]n A_q_°¿ auehn ]´phw, A_v Z pdlv a m≥ ss^kn amcmbawKew, hnFw tImbamÿ, kønZv A_v Z p¬ ^Ømlv Athew, l_o_v tImbX߃, l ≥ apkvenbm¿ hb\mSv, kn±oJv lmPn, At∏mtfm aqk lmPn, \mk¿ lmPn Hma®∏pg, ssk^p±o≥ lmPn, _nFkv A_v Z p√Ip™n ss^kn, Icow kJm^n CSp°n, d^oJv AlvaZv kJm^n, sI ]n aplΩZv lmPn \oeKncn, Xmg{] aplnbp±o≥ Ip´n apkvenbm¿, a≥kq¿ lmPn sNss∂, t_°¬ C_v d mlow apkvenbm¿, tImSºpg _mh apkvenbm¿, tUm: Akokv ss^kn, bAvJq_v ss^kn, A_ql\o^¬ ss^kn sX∂e, kønZv aplΩZv Xpdm_v kJm^n,

ka¿∏nX buh-\w, km¿Y-I-ap-t∂‰w

FkvsshFkv kwÿm\ Iu¨kn¬ sabv 23,24 tImgn-t°mSv: kakvX tIcf kp∂n- bp-h-P-\-kwLw 61˛mw hm¿jnI kwÿm\ Iu¨kn¬ 2014 sabv 23,24 Xnø-Xn-I-fn¬ Fd-Wm-Ip-fØv \S°pw. Bdv]-Xn-‰m≠v Imew tIc-f-Ønse aX, -km-aqly,- kmw-kvIm-cnI cwKØv k{In-b-ambn CS-s]-Sp-Ibpw kaq-lsØ ap∂n¬ \n∂v \bn-°pIbpw sNbvX kw-L-S-\-bpsS Adp-]Xmw hm¿jn-I-Øns‚ I¿a-]-≤Xn A¥n-a-am-°p∂ Iu¨knen¬ bqWn-‰v, k¿°nƒ, tkm¨, Pn√ LS-I߃ Ign™ Hcp h¿jsØ {]h¿Ø\w hne-bn-cpØn Xøm-dm-°nb knkn dnt∏m¿´p-Isf ASn-ÿm-\-s∏-SpØn N¿®bpw t{KUnwKpw \S-°pw. I¬∏-‰-bn¬ sh®v \S∂ 60˛mw hm¿jnI {]Jym-]-\-Øn¬ Xøm-dm°nb IcSv tcJsb ASn-ÿm-\-s∏-Sp-Øn-bp≈ N¿®bpw ]T-\hpw ASpØ {]h¿Ø\ h¿jsØ I¿Ω-]-≤-Xnbpw _P‰pw Iu¨kn-ens‚ `mK-ambn \S-°pw. 23˛\v sh≈n-bmgvN sshIo´v Bdpa-Wn-°m-cw-`n-°p∂ Iu¨kn¬ 24 i\n-bmgvN D®°v 1.30˛\v kam-]n°pw.

aZy\bw: k¿°m¿ B¿Phw ImWn-°Ww ˛FkvsshFkv ae-∏pdw: tIc-f-Øns‚ bph-i‡nsb `oXn- P - \ - I amw hn[w XI¿°p∂ A\n-b-{¥nX aZy -D-]tbm- K - Ø n- s \- X n- s c \S- ] SnsbSp°m≥ k¿°m¿ B¿Phw ImWn-°-

kp∂n-thmbvkv

W- s a∂v FkvsshFkv Pn√m Iu¨kn¬ Bh-iy-s]-´p. s]m∑f A_vZp¬JmZn¿ apkvenbm¿ DZvLm-S\w sNbvXp. C kpsseam≥ apkv e n- b m¿, kn aplΩZv

I¬Ød A_vZp¬ JmZn¿ apkvenbm¿, AUz: F.sI Ckvam-Cu¬ h^. FIvkn-Iyq´ohv Iu¨kn¬: s]m∑f A_vZp¬ JmZn¿ apkvenbm¿ (sNb¿am≥), t]tcmSv A_vZpd-lvam≥ kJm^n (ssh.sN), h≠q¿ A_v Z p- d - l v a m≥ ss^kn (P\.I¨ho-\¿), A–p¬ aPoZv I°mSv (tPm.I¨), kønZv Xzmlm- kJm^n, sI.-sI. Alva-ZvIp´n apkven-bm¿, Iq‰-ºmd A_vZp-d-lvam≥ Zmcnan, kpsse-am≥ kJm^n amfn-tb-°¬, apl-ΩZv ]d-hq¿, kn.]n sskX-ehn amÿ sNßc, apkvX^ amÿ tImUq¿, tUm: ]nF.ap- l ΩZvIp™p kJm^n, dlva-Øp√ kJm^n Ff-acw, apl-ΩZv kzmZnJv shfn-ap°v, Fkv. jd-^p-±o≥, sI.Fw.F dlow, B¿.]n lpssk≥ amÿ, s{]m^: F.-sI. A_vZp¬laoZv, Iemw amhq¿, A_vZp¬ Peo¬ kJm^n, aPoZv Acn-b-√q¿, hn.-]n.Fw. ss^kn hneym-]≈n, F≥. Aen- A - _ v Z p√, F≥. A_v Z p√Øo^v kAZn ]g»n, tUm: apl-ΩZv A_vZp¬lIow Akvlcn, kzmZnJv kJm^n s]cn- ¥ m- ‰ ncn, Fw.]n A_vZp¬ P∫m¿ kJm^n.

ss^kn, h≠q¿ A_vZp-d-lvam≥ ss^kn, Iq‰-ºmd A_vZp-d-lvam≥ Zmcn-an, ]nFw apkvX^ amÿ {]kwKn- ® p. ]nsIFw kJm^n A[y£X hln-®p. DucIw A_vZp-dlvam≥ kJm^n, Aehn kJm-^n sImf-Øq¿, Aehn°p´n ss^kn FS-°c, Fw A_q-_-°¿ amÿ, Sn Aehn ]pXp-∏d-ºv, sI ]n Pam¬, hn]nFw _io¿ t\XrXzw \¬In.

FkvsshFkv Pn√m IΩn‰n

DucIw A_vZp-d-lvam≥ kJm^n P\-d¬ sk{I-´dn ae-∏pdw: Fkv ssh Fkv Pn√m P\- d ¬ sk{I- ´ - d n- b mbn DucIw A_vZp- d - l vam≥ kJm- ^ nsb hm¿jnI Iu¨kn¬ sXc-s™-SpØp. P\-d¬ sk{I-´dnbmbn-cp∂ ]n Fw apkvX^ amÃ-dpsS Hgn-hn-te°mWv \nb-a-\w. {Sj-d-dmbn sI apl-ΩZv C_vdmlow ae-∏pdsØbpw kwL-S-\-Imcy sk{I-´-dn-bmbn hn ]n Fw _io¿ ]d-h-∂q-cn-s\bpw sXc-s™-Sp-Øp.

2014 sabv 16˛31

38


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

editor.sunnivoice@gmail.com

buh\w \mSns\ \n¿an-°p∂p

Ip™n-ap-l-ΩZv kJm-^n, apl-ΩZen h≈p-h{ºw {]kw-Kn-®p. km¥z\w D]-I-cW hnX-c-tWmZvLm-S\w kmaq-ly-t£a hIp∏v a{¥n F]n A\n¬Ip-am¿ \n¿h-ln®p. s]mXp ktΩ- f \w kønZv C_v d mlnw Jeo- e p¬ _pJmcn DZv L m- S \w sNbv X p. C_v d mlnw _mJhn ta¬apdn A[y-£X hln®p. kn apl-ΩZv ss^kn, tUm. aplΩ-ZvIp™n kJm^n hnj-bm-h-XcWw \S-Øn. ]mW-°mSv kønZv A≥h¿ inlm_v {]m¿∞\ \S-Øn. sIFwF dlow, apkvX^ amÿ tImUq¿, kzmZnJv kJm^n s]cn¥m- ‰ n- c n, apl- Ω Zv C_v d m- l nw, kp¬^n-°¿ kJm-^n, \Pvap-±o≥ ae-∏pdw tkm¨ bqØv tIm¨^-d≥kv kønZv C_vdmlnw Jeo-ep¬ kJm-^n kw_-‘n-®p. Dss_Zv ae∏pdw kzmK- X hpw A_vZp¬ _pJmcn DZvLm-S\w sNøp∂p Akokv kJm^n \µnbpw ]d-™p.

Fkvssh-Fkv bqØv tIm¨^-d≥kv

h≈p-h{ºw: ae-∏pdw tkm¨ bqØv tIm¨^-d≥kv apl-Ω-Zen apkv e n- b m- c psS A[y- £ - X - b n¬ s]m∑f sambvXo≥Ip´n _mJhn DZvLm-S\w sNbvXp. kønZv A_q_-°¿ ssl{Zqkn ]XmI Db¿Øn. ]T- \ skj- \ pIƒ°v s]m∑f A_vZp¬Jm-Zn¿ apkven-bm¿, GewIpfw A_vZp-d-ioZv kJm-^n, apCu\p-±o≥ kJm^n sh´-Øq¿, ico^v \nkm- a n, kzmZnJv shfn- a p°v t\XrXzw \¬In. \Pvap- ± o≥ kJm^n ]qt°m-´q¿, AUz. aplΩZv, i°o¿ ]p√m-c, ^fvep-d-lvam≥ kJm- ^ n, C_v d m- l nw, s]m∑f A_vZp-dl - vam≥ apkven-bm¿, ]d-hq¿

\mZm-]pcw tkm¨ bqØv tIm¨^-d≥kn¬ t]tcmSv A_vZp-d-lvam≥ kJm^n {]kw-Kn-°p∂p

FkvsshFkv Db¿Øp∂Xv kaql \∑-bpsS ap{ZmhmIyw: a{¥n A\n¬Ipam¿ XncqcßmSn: Fkv s shFkv Db¿Øp∂Xv kaqlØns‚ \∑°m-bp≈ ap{ZmhmIyamsW∂v a{¥n F]n A\n¬Ipam¿ {]kvXmhn®p. XncqcßmSn tkm¨ bqØv tIm¨-

^d≥kv DZvLmS\w sNøpIbmbncp∂p At±lw. ]mhs∏´h¿°pw ]m¿izh¬°cn°s∏´h°pw km¥z\w \¬Ip-I F∂Xv DØchmZnXzambn Gs‰SpØncn°pIbmWv Fkv s shFkv . kwLS\ \SØn-hcp∂ km¥z\w ]≤Xn CXn\v ap¥nb DZmlcWamsW∂pw a{¥n ]d™p. ImepI-ƒ°v kzm[o\w \jv S s∏´ bphmhn\v \¬Ip∂ ap®{Ihml\Øns‚ Xncq-c-ßmSn tkm¨ bqØv tIm¨^-d≥kv a{¥n Xmt°m¬ a{¥n

ssIamdn. hnhn[ skj\pIfn¬ hlm_v kJm^n aºmSv, C_vdmlow _mJhn ta¬apdn, Fw aplΩZv kzmZnJv, A_vZp¬ aPoZv Alvk\n sNßm\n hnjbhXcn∏n®p. dmen°v C aplΩZen kJm^n, hnSn laoZv lmPn, sI]n Cºn®nt°mbX߃, kemwlmPn ]pIbq¿, ]n _mh apkv e nbm¿, laoZv XncqcßmSn, knF®v apPo_vdlvam≥, kønZv A_vZp¬ Icow t\XrXzw \¬In. kam]\ktΩf\w FwF≥ Ip™naplΩZv lmPn DZvLmS\w sNbvXp. aplΩZen kJm^n A[y£Xhln®p. F≥Fw kzmZnJv kJm^n, A_q_°¿ amÿ ]Sn°¬ {]`mjWw \SØn. F≥hn A_v Z pdkmJv kJm^n, hnSn laoZv lmPn {]kwKn®p.

F]n A\n¬Ip-am¿ DZvLm-S\w sNøp∂p

39

2014 sabv 16˛31

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

\n¿[\ tcmKn-Isf kaqlw Gs‰-Sp-°Ww: s]mtkm´v X߃ IS-ep≠n: \n¿[-\cpw \ncm-ew_-cp-amb tcmKn-Isf kaqlw Gs‰Sp-°W - s - a∂v kønZv apl-ΩZv Da-dp¬ ^mdqJv A¬_p-Jmcn {]kvXm-hn-®p. Fkvssh-Fkv IS-ep≠n k¿°nƒ km¥z\w kwKaØn¬ {]kw-Kn-°pI-bm-bn-cp∂p At±-lw. kønZv C_v d mlnw Jeo-ep¬ _pJmcn DZvLm-S\w sNbvXp. tcmKn]dp-Øq¿ k¿°nƒ saUn-°¬ Im¿Uv hnX-cWw Im¥-]pcw F]n A_q- Iƒ°p≈ FIyp- ] v s a‚ v k v hnX_-°¿ apkven-bm¿ \n¿h-ln-°p∂p cWw kønZv inlm-_p-±o≥ A¬_pJm-cn, sIhn X߃, Pn√m ]©mbØv saº¿ H. `‡-h-’≥, XoctZi FkvsF cLp, tªmIv ]©mbØv saº¿ aqk-t°m-b, F≥hn _mh lmPn F∂n-h¿ \n¿h-ln-®p. lwk-t°mb _mJ-hn, A_vZp -aZv _mJ-hn, ico^v kA-Zn, aplΩ-Zen kJm-^n, tUm. A_vZp¬ Ako- k v F∂n- h ¿ kwkm- c n- ® p. A_vZp-d-kmJv kJm-^n, A_vZp¬ Peo¬, hnFw tImb lmPn, kemw amhq¿, Akokv _m∏m-kv, _m∏p´n lmPn, lwkØv lmPn, C¬bmkv F∂n-h¿ kw_-‘n-®p. IS-ep≠n k¿°nƒ km¥z\w kwKaw kønZv C_vdmlnw Jeo-ep¬ _pJmcn DZvLm-S\w sNøp∂p

Fkvssh-Fkv cmPyØns‚ AJ-fiX kwc-£n-°p∂ {]ÿm\w: Iq‰-ºmd If- a - t »cn: cmPy- Ø ns‚ \nbahm-gvNbpw AJ-fi-Xbpw Dd∏p- h - c pØn hnip≤ Jp¿- B ≥ apdpsI ]nSn- ® p {]h¿Øn- ° p∂ {]ÿm-\a - mWv Fkvssh-Fkv F∂v Iq‰-ºmd A_vZp-d-lvam≥ Zmcnan ]d™p. If- a - t »cn tkm¨ bqØv tIm¨^-d≥kv DZvLm-S\w sNøp-Ibm-bn-cp∂p At±-lw. knF sslt{Zmkv lmPn A[y£X hln-®p. kønZv apssJ-_nen

inlm_v {]m¿∞\ \SØn. FwFw A_vZp-d-lvam≥ kJm-^n, FwFw kpsse- a m≥, FwFw A_v Z p¬ Icow lmPn, FFw Aiv d - ^ v , lk≥ apkv e n- b m¿, sambv X o≥ lmPn, tUm. F_n Aen- b m¿, ]nF≥ i^oJv ]s¶-Sp-Øp. hnhn[ skj-\p-If - n-embn A_q_- ° ¿ kJm^n shÆ- t °m- S v , hnF®v Aen-Zm-cn-an, sIF-kvFw jmP-lm≥ kJm^n ¢ms -Sp-Øp.

BZ¿i sshcn-Isf Xncn-®-dn-bpI: t]tcmSv \mZm-]pcw: Ckvem-ans‚ X\Xmb BZ¿isØ If-¶-s∏-Sp-ØpIbpw kap-Zm-b-Øn¬ {[pho-I-c-Wap-≠m-°p-Ibpw sNøp∂ BZ¿i sshcn-Isf hnizm-kn-Iƒ Xncn-®-dnb-W-sa∂v t]tcmSv A_vZp-d-lvam≥ kJm^n {]kvXm-hn-®p. \mZm-]pcw tkm¨ bqØv tIm¨^-d≥kn¬ {]kw-Kn-°p-I-bm-bn-cp∂p At±-lw. IbvtXcn apl-ΩZv apkven-bm¿ A[y£X hln- ® p. A_v Z p√ Imbs°mSn kzmK-Xhpw \nkm¿ ^mfnen \µnbpw ]d-™p.

If-a-t»cn tkm¨ bqØv tIm¨^-d≥kv Iq‰-ºmd A_vZp-d-lvam≥ Zmcnan DZvLm-S\w sNøp-∂p

kp∂n-thmbvkv

2014 sabv 16˛31

40


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

sl¬Øv kvIqƒ Xr-iq¿: F-kvsshF-kv ]p-Ø≥]-≈n bq-\n-‰v sl¬-Øv kv-Iqƒ apl-Ω-Zv B-in-Jv k-Jm-^n-bp-sS A-[y£-X-bn¬ sF ap-l-Ω-Zv Ip-´n kp-lv cn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-–p¬ Icow k-Jm-^n {]m¿∞-\ \n¿h-ln®p. A- U z. hnF- k v kp- \ n¬- I p- a m¿ FwF¬F km-¥z-\w ¢-∫v D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. A-–p¬ Jm-Zn¿ amÿ, am-lo≥ kp-lvcn, ]nH i-ao¿, ip-sF-_v a-Z-\n, HFw A-–p¬ a-PoZv, i-ao¿ k-Jm-^n, FwFw A-iv-d^v, A-–p¬ l-°ow ap-kv-en-bm¿, d^o-Jv k-Jm-^n, FwsI Ip-´n, sI Fw \u-jm-Zv {]-kw-Kn-®p.

F-kvsshF-kv ]p-Ø≥-]-≈n bq-Wn-‰v sl¬-Øv kv-Iqƒ A-Uz. hn F-kv kp-\n¬-Ip-am¿ FwF¬F D-Zv-Lm-S-\w sNøp∂p

tkm¨ Iu¨kn¬ kam-]n-®p Xncq-c-ßmSn: tkm¨ FkvsshFkv hm¿jn-I-Iu¨kn¬ F≥hn.A-_vZp-d-kmJv kJm-^n DZvLm-S\w sNbvXp.-{]-kn-U‚ v C apl-Ω-Zen kJm^n A[y-£-X-h-ln-®p.- A_q_-°¿ amÿ ]Sn-°¬ Iu¨knen\v t\XrXzw \¬In. hnSn -l-aoZv lmPn,-k-ønZv A_vZp¬I-cow, F _µn-tbmSv bqWn‰v km¥z\w NnIn’m klm-b-[\w hnX-cWw A_vZp√ kJm-^n,- k-emw-lmPn ]pI-bq¿, -kn-F®v apPo-_v, Sn Dss_-Zp√ apkvenbm¿, ]n apl-ΩZv _mh apkvenbm¿ {]kw-Kn-®p.- Xn-cq-c-ßm-Sn,- G-B¿\-K¿,- \-∂{º k¿°n-fnse Iu¨knepw kam-]n-®p.

]pd¯nd§n...

jª¤•’G*L|Cg˜G*LKfk’G* ¥T›G*¥ž04«žkª¤G*|q0¢+* fH(ÐG

Camw C-_v-\p l-P-dp¬ ssl-X-an-bp-sS tem-I-{]-ikv-X {K-Ÿ-am-b 'A¬ ^-Xm-h¬- Ip-_dv- m A¬ ^n-Jl v- n-ø' bp-sS ]-cn-jI v- c- n-® ]pXn-b ]-Xn∏v. (4 hm-fy߃)

jª<|„G*œ)f„6§G*«CD£fJ|CgG* jgª†G*Kjªt„‚G*,fªt›GjªTg†G*K

tem-I-{]-ikv-X ]-fin-X\pw Ip-ssh-Øv ap≥ a-{¥n-bp-am-bn-cp-∂ bqkp-^v lminw cn-^m-Cb - p-sS {]u-Vam-b A-hX - m-cn-It- bmSp-IqSn. (]cnjvIc- n® c≠mw ]Xn-∏v). Xm\q¿ tkm¨ km¥z\ `h\-Øns‚ Xmt°m¬ kønZv ssk\p¬ B_nZo≥ _m^Jn \¬Ip∂p

km¥z\w `h\ ka¿∏Ww

¨ŠDe‚G*žeH(´*¡*¥M2 Camw im^n-Cu(-d)

Ihn-X-Iƒ

(Ad_nIv sSIvÃv Dƒs∏sS)

hnh¿Ø-I≥: Xm\q¿: Fkvssh-Fkv Xm\q¿ tkm¨ IΩn‰n \n¿an®v \¬Inb km¥z\ `h\-Øns‚ Xmt°m¬ Zm\w kønZv ssk\p¬ B_nZo≥ atejy \n¿h-ln-®p. kønZv Pem-ep-±o≥ Poem\n A[y-£X hln-®p. F≥. Aen A_vZp-√, ]n.sI.-Fw. kJm-^n, kpsse-am≥ kJm^n amfntb-°¬, A_vZpdkmJv kJm^n sh≈nbmºpdw, A_vZp¬ aPoZv Acn-b-√q¿, lssk≥ amÿ Ipdp-I-ØmWn XpS-ßn-b-h¿ {]kw-Kn®p. H. apl-ΩZv kzmKXhpw B¿. JmZ¿ \µnbpw ]d-™p.

41

2014 sabv 16˛31

aΩp´n I´-bmSv

t]Pv: 446, Ct∏mƒ 280 cq]°v e`y-amWv.

jM|„‚žCG*j-fg¡G*jg†wCG* Dkvam\n en]n, ]pXnb ]Xn∏v

CAPITAL INTERNATIONAL BOOKS First Floor Markaz Complex Calicut. 673004 Ph: 04953042818, 09388042818, 9605467777

kp∂n-thmbvkv


○ ○ ○

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

h\n-Xm tIm¿W¿

\Ã hoSv˛15 C_vdmlnw SnF≥ ]pcw

t_mws_-¡mcn kmº-ØnI klm-b-tØ-°mƒ Ah-cm-{K-ln-®Xv Bizmk hN- p-I-fm-bncp-∂p. acp-∂n-t\-°mƒ tX≥a-g-bmWv \√ hm°p-I-sf∂v Xncn-®-dn™ \nan-j-߃...

Cu BgvN GsX√mw tcmKn-Isf kµ¿in-°Ww? ˛ kplrØv tNmZn-°p∂p. km¥z-\-Øns‚ `mK-ambn CXpw Bh-iy-am-sW∂v R߃ Xocp-am-\n-®ncp-∂p. Ipd-®-[nIw Bfp-Isf CXn-\Iw I≠p-I-gn-™p. At\z-j-W-Øn¬ sXfn™p-h-cp∂p t_mws_-°mcn sFip-ΩbpsS apJw... "AXp thtWm?' D≈n¬ \ns∂mcp tNmZyw. "thWw, A_-e-bmb B hr≤sb ImWm-Xn-cp-∂m¬...' a\x-km-£n-bpsS {]Xn-I-c-Ww. \m´p-Im¿°pw ho´p-Im¿°pw A{X \√ A`n-{]m-b-an-√mØ Nne-cp-≠m-hpat√m! AXn¬ AwK-Xz-sa-Sp-Ø-bm-fm-bncp∂p sFip-Ω. ]gb Xe-ap-d°v Ah¿ Bth-i-ambn-cp-∂p. Npdp-Np-dp-°ns‚ {]mbw. Bscbpw BI¿jn-°p∂ BIm-c-`w-Kn. sNdp-∏-°m¿ ]ecpw Ahsc kz¥-am°m≥ B{K-ln-®n-cp-∂p. IS-°-sÆ-dn™v, Ah¿ Bi \¬In-bXv \nc-h[n t]¿°v.... HSp-hn¬ Ab¬\m-´p-Im-c-\mb Hcp

kp∂n-thmbvkv

{]amWnbmWv Ahsf CW-bm-°n-b-Xv. t_mws_-bn¬ tlm´¬ _nkn-\kv \SØp∂ Abmƒ sFip-hns\ t_mws_-bn¬ sIm≠p-t]mbn ]m¿∏n-°p-Ibpw sNbvXp. h¿j-Øn-sem-cn-°¬ Ah¿ \m´n¬ hcnI ]Xn-hm-bn-cp-∂p. henb \ne-bn-em-bncp∂p sFip. AXn-s\mØ Al-¶m-chpw Ahƒ sIm≠p-\-S-∂n-cp-∂p. Bdv Bß-f-amcpsS GI s]ß-f-t√... t]mcm-Ø-Xn\v ]W°m-cs‚ `mcybpw. A\p-`-hn-®Xp apgp-h≥ Bß-f-am-cpsS `mcy-am¿. Ah-[n°p hcp∂ \mfp-I-fn¬ \mØq-∑m¿ icn°pw s]mdp-Xn-ap´n-bn-cp-∂p. a°ƒ apXn¿∂-tXmsS sFip-hns‚ t_mws_ bm{X \n∂p. Bdp amk-Øn-semcn-°¬ `¿Ømhv \m´n¬ hcpw. aq∂mgvN H∏w Ign-bpw. a°-fpsS hnZym-`ym-khpw a‰p Imcy-ßfpw kpK-a-am-hm≥ Ah¿ \m´n¬ \n¬°p-∂-XmWv \√-sX∂v `¿Ømhv Xocpam-\n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. aq∂p B¨a-°fpw apXn¿∂p. Ah¿ Ieym-Whpw Ign-®p. F∂n´pw sFip kz`mh-Øn¬ am‰-sam∂pw hcp-Øn-bn-√. \mØq∑m¿ kz¥w X´-I-ß-fn-te°v tNt°-dn-bt∏mƒ, ]p{X-`m-cy-am¿ B tdmƒ Gs‰-Sp°m≥ \n¿_-‘n-X-cm-sb∂p am{Xw. ]Ww, Hcmsf Fßs\ s]mß-®-°m-cn-

2014 sabv 16˛31

42


○ ○ ○

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

bm-°p∂p F∂-Xns‚ DZm-l-c-W-am-bn-cp∂p B \m´n≥]pd-Øp-Im-cn. kz¥-ambn hkv{Xw Ae-°nbXv Ah¿t°m¿a-bn-√. Nqse-SpØp, _mXvdqw ¢o\m-°n-b Hcp Zn\w B Pohn-XØn-ep-≠m-bn-´n-√. CsXms° Hcp t\´-ambn Ah¿ Xs∂ a‰p-≈-h-tcmSv ]d-bp-tºmƒ im]-hm-°p-I-fmWv a\- n¬ ]qØn-cp-∂-Xv. ]t£, AXn-\n-S°v t_mws_-°m-c≥ `¿Ømhv s{Sbn\n¬ \n∂p hoWv, Bkv]-{Xnbn-em-bn. sshImsX ac-Whpw kw`-hn-®p. t_mws_-bn¬ Xs∂ ad-am-Sn-b-Xn-\m¬ B arX-tZ-l-sam∂p ImWm≥ t]mepw sFiphn\v Ah-k-c-ap-≠m-bn-√. At∏m-gmWv CSnØo t]mse Hcp hm¿Ø ImXn-se-Øn-b-Xv. AXp-tI-´v, \mØq∑mcpw acp-a-°fpw D≈mse kt¥m-jn-°pIbpw kzIm-cy-ambn s]m´n-®n-cn-°p-Ibpw sNbvXp. sFip-hns‚ `¿Øm-hn\v t_mws_bn¬ Hcp `mcybp-s≠∂pw Ahcn¬ aq∂p a°-fp-s≠-∂-Xp-am-bn-cp∂p AXv. Hcmƒt]mepw Xs∂ kam-[m-\n-∏n-°m≥ h∂n-√t√m F∂v sFip sR´-temsS Hm¿Øp. H‰-s∏-S-emWv henb thZ-\-sb∂pw Ah¿ Xncn-®-dn-™p. Xt∂mSv Nncn®p kwkmcn-®n-cp∂ ]e-cp-sSbpw D≈n¬ shdp-∏mWv \nd-™n-cp-∂sX∂v Ah¿ a\- n-em-°n.

43

2014 sabv 16˛31

CSn-tb-‰-hs\ ]mºp ISn-®-t]m-se-bmWv as‰mcp ZpcnXw Ahsc tXSn-sb-Øn-b-Xv. hb-dp-th-Z-\°v ]cn-tim-[n® {]K-¤-\mb tUmIvS¿ Akp-J-Øns‚ Bgw Xncn-®-dn™p. kvIm\nw-Kn¬ At±l-Øns‚ \nK-a\w icn-s∏-Sp-Ibpw sNbvXp; Iym≥k¿ F∂ hn√≥. Adn-™-t∏mƒ Xs∂ sFipΩ ]IpXn acn-®p Ign-™n-cp-∂p. ico-cw Xf¿∂p-t]mhm≥ A[nIw \mfp-Iƒ th≠n-h-∂n-√. {]Xntcm[ acp-∂p-Iƒ Gin-b-tX-bn-√. BcmWv sFip-Ω-bpsS IqsS \n¬°pI? a°-sfms° CXn-\Iw ]pXnb hoSp-Iƒ ]WnXv Xma-k-am-°n-bn-cp-∂p. "Rm≥ \n¬°mw, Rm≥ \n¬°mw' F∂p ]d-bm≥ acp-a-°-fmcpw Xøm-dm-bn-√. \n¿_‘n-°m≥ am{Xw a°fpw aX-aq-ey-ap-≈-h-cmbn-cp-∂n-√. BcpsS ]pWy-am-sW-∂-dn-bn-√. Ab¬hm-kn-bmb Hcp Iq´p-Imcn kml-kØn\p Xøm-dm-bn. henb ho´n¬, sFip-ΩbpsS kl-Po-hn-bmbn Ah¿ Ign-™p-Iq-Sn. R߃ sN∂Xv Hcp kmbwk‘y-bn¬. Iotam-sX-dm∏n Ign-™v, £oWn-X-bmbn InS°p-I-bm-bn-cp∂p Ah¿. icn°pw Hcp t]t°mew. apdn-bnse K‘w A{X kpJ-I-cam-bn-cp-∂n-√. kmº-ØnI klm-b-tØ-°mƒ Ah-cm{K-ln-®Xv Bizmk hN- p-I-fm-bn-cp-∂p. acp∂n-t\-°mƒ tX≥a-g-bmWv \√ hm°p-Isf∂v Xncn-®-dn™ \nan-j-߃... R߃ ]d-™-X-{X-bpw, Imcp-Wy-hm\mb d∫ns‚ Icp-W-°-S-en-s\-°p-dn-®m-bn-cp∂p. a\w s\m¥p {]m¿∞n-°p-I, ]›m-Xm] hmXn-en¬ ap´n-s°m-≠n-cn-°p-I, tNmZn-°p-∂hsc Ah≥ \ncm-i-\m-°n-√.... XpS¿∂v, R߃ a°sf Hmtcm-cp-Øscbpw I≠p. {]Xn-Imcw sNøm≥ \n߃s°-¥-[n-Imcw? s]‰p-hoW \nanjw Ah¿ \nßsf sIm∂p-I-f-™n-cp-s∂¶ntem? B ImcpWyw Hm¿Øm¬ as‰√mw F{X sNdp-Xm-Wv... R߃ ]d-™p-sIm-t≠bn-cp-∂p. Xncn-®p-\-S-°p-tºmƒ, R߃ {]Xo-£bn-em-bn-cp-∂p. F√mw Ie-ßn-sØ-fn-btW F∂ {]m¿∞-\-bpw.

kp∂n-thmbvkv


○ ○ ○

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

h\n-Xm tIm¿W¿

_Ô-\-am-hp¶ ]pXp-_-Ô-§Ä Hmtcm h¿jhpw Ac-e£w t]¿ hnhm-lm-\-¥c {]iv\-߃ D∂-bn-®psIm≠v tImS-Xn-Iƒ Ib-dp-∂p-sh-∂mWv IW-°v. AXn¬ A[n-Ihpw ]cn-lmcw ImWmsX hmin-tbmsS hnhm-l-tam-N-\-Øn¬ FØp-∂p apl-ΩZv lmcnkv sImtºmSv

hnhml tamN- \ hpw ZmºXy {]iv\ßfpw h¿[n® Ime-ØmWv \mw Ign-bp-∂-Xv. Ip∏mbw amdp∂ emL-htØm- s S- b mWv ]hn- { X- a mb hnhml _‘w \n mc kw`-h-ß-fpsS t]cn¬ Nne¿ hntO-Zn-°p-∂-Xv. hn[-h-I-fpsS FÆw h¿[n- ® Xm- b mWv IW- ° p- I ƒ kqNn-∏n-°p-∂Xv. Ata-cn-°≥ kmaqly {]h¿Ø- I \pw Fgp- Ø p- I m- c - \ p- a mb

kp∂n-thmbvkv

am¿Xm B¿´¿ sN≥ C¥y-bnse hn[-hI-sf-°p-dn®v \S-Ønb \nco-£-W-߃ {it≤-b-am-Wv. C¥y-bnse hn[-h-Iƒ F∂ {KŸ-Øn¬ cmPyØv 34 Zi-e£w hn[-h-Iƒ Pohn-°p-∂p≠v F∂v At±lw hnh-cn-°p-∂p. `¿Øm-hns‚ hntbmKw aqeap-≠m-Ip∂ ssh[-hyhpw hnhm-l-tamN\w aqe- a p- ≠ m- I p∂ ssh[- h yhpw th¿Xn- c n®v ImWn- ° p- ∂ p- ≠ v . kº∂

2014 sabv 16˛31

44


○ ○ ○

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

IpSpw-_-߃°n-S-bn¬ ]p\¿hn-hm-lw \S°p-∂p-sh-¶nepw Zcn-{Z¿°n-S-bn¬ AXy]q¿h-am-Wn-Xv. PmXn-am-aq-ep-Ifpw `mcn® kmº-ØnI _m[y-Xb - p-amWv hn[-hI - f - psS ]p\¿hn-hm-l-Øn\p XS- -sa∂v At±lw \nco-£n-°p-∂p. PmXn-am-aq-ep-Iƒ sIm≠v Hcp-`m-KØv hn[-h-Iƒ Xo Xn∂p-sIm-≠n-cn-°p-tºmƒ sshhm- l nI cwKsØ A]Nb߃ ImcWw hnhm-l-tam-N-\-߃ \nXy-am-hpIbpw hn[-h-Iƒ s]cp-Ip-Ibpw sNøp-∂p. hnhm-l-sa∂ ]hn-{X-amb I¿asØ \n mc- h - X v I - c n- ® p- s Im- ≠ p≈ ]Sn- ™ m- d ns‚ ssewKnI kwkvIm-cØ - ns‚ ]n∂m-se-tbmSp-∂X - ns‚ ^e-ambn hnhm-lt- am-N\ - ß - fpw IpSpw_ Ie- l - ß fpw km[m- c - W - a m- h pIbmWv. Gsd sIm´n-tLm-jn®pw tImSnIƒ s]mSn®pw \S-Øp∂ Xmc-kp-µ-cn-amcpsS hnhm-l-߃ apX¬ Zcn-{ZcpsS hn-hml-߃ hsc tam-N-\-ß-fn¬ Iem-in-°p∂Xv Kuc-h-am-bn Xs∂ ImW-Ww. aX-Øns‚bpw kaq-l-Øn-s‚bpw \n¿tZ-i-߃ [n°-cn®v cPn-ÿ˛an{i hnhm-l-߃°pw apXn- c p- ∂ hcn¬ hnhm- l - t am- N \w sshImsX \S-°p-∂p. \nb- a m- \ p- k r- X - a mb hnhm- l - ß fpw kwkvIm-chpw `{Z-amb IpSpw-_m-¥-co-£w

Xpd∂ ssewKn-IXbpsS `mK-amb Agn-™m-´ßƒ kaq-l-Øns‚ [m¿anI ASn-Ø-dbmWv XI¿°pI. CjvSw tXm∂n-bm¬ B¿°p-]n∂m-sebpw Hfn-t®m-Sp∂ Ahÿ kwPm-X-ambncn°p∂p. F∂m¬ Cu _‘-߃ hntbmPn-∏ns‚ ]md-s°-´p-Ifn¬ X´n XI¿∂ Ncn-{XamWv A[n-I-hpw

45

2014 sabv 16˛31

krjvSn-°p-w. F∂m¬ kZm-Nmc hncp-≤-amb ioe-߃ IpSpw-__ - ‘ - ß - f - psS AkvXn-XzsØ XI¿°p-∂p. [m¿an-Ihpw ss\Xn-I-hp-amb aqey߃ Db¿Øn-∏n-Sn-°p∂ Hcp Xe-ap-dsb Xs∂ \in- ∏ n- ° p- ∂ - X n- \ mWv CXv hgn- s h- ° p- ∂ - X v . ]m›m-Xy≥ ASp-°-f-bn¬ ]mI-s∏´ A«oe kwkvImcw kZm-Nm-c-Øns‚ k¿h-ko-a-I-fpw \°n-Øp-S®p \ΩpsS AI-Øf - ß - f - n-te°pw Cd°p-aXn sNbvXp sIm≠n-cn-°p-tºmƒ hnhmlw Hcp Xam-i-bmbn amdpI kzm`m-hn-Iw. ssewKnI kzmX- { ¥y- Ø n\v IpSpw_w hnLm-X-am-sW∂v A`n-{]m-b-s∏´ gm≥ t]mƒ km¿{Xv, s^an-\nÃv {]Nm-cI - b - mb kntam¨ Un h¿Po-\nb hqƒ^v, {^m≥kv Im^vI XpS-ßn-bh¿ Cu B]-XvI-c-amb sshhm-lnI BZ¿iØns‚ hym]-\-Øn\v th≠n-bmWv {ian-®-Xv. hy`n-Nm-c-Øn\v \nb-a-km-[pX I¬∏n-°p∂ {]{In-bb - mWv hnhm-ls - a∂v ]d™v Hmtjm AS°-ap-≈-h¿ hnhm-l-Øns‚ aqeysØ AhK-Wn®p. hnhm-l-sa-∂m¬ ssewKn-Im-kzm-Z\w F∂v hne-bn-cp-Øn-b-h¿ Xs∂ ssewKnImkzm-Z-\Øn\v a‰p hgn-Iƒ Bhm-sa∂ \nK-a\ - Ø - n-emWv C∂v. AYhm hnhm-l-Øn-eq-sS-b-√msX Xs∂ Bkzm-Z\w km[y-am-b-Xn-\m¬ hnhmlw Xs∂ A\m-hi - y-amWv F∂mWv Is≠-ج. AXns‚ ^e-ambn \nim-¢-∫p-Ifpw tK/sekv_n-b≥ coXn-Ifpw hym]-I-am-bn-°-gn-™p. kzh¿K hnhml-߃°p t]mepw \nb-a-km-[pX \¬Ip-hm≥ a’- c n- ® p- s Im- ≠ n- c n- ° p- I - b mWv cmPy- ß ƒ. U¬ln sslt°m-SXn kzh¿Km-\p-cmK hnhmlsØ ]n¥p-W-®Xv kp{]nw tImSXn XS-s™¶nepw A\p-Kp-W-amb \nbaw ]m¿en-sa‚n\v \n¿an-°m-sa-∂mWv hn[n-{]-kvXm-h-\-bn¬ ]d™-Xv. C¥ybpw B hgn-bn-eq-sS-bmWv k©cn-°p-∂-sX∂p Npcp-°w. Ata-cn-°-bnse \yqtbm¿°n¬ NnIn-’mebw \S-Øn-bn-cp∂ am¿K-c‰v kmZ¿ F∂ kv{Xo Ahn-lnX ssewKn-IX ]m]-ambpw hnhmlw ]pWy-ambpw K¿`-[m-cWw hnip-≤-ambpw a\- nem-°n-bn-cp-∂-h¿°n-S-bn¬ Xpd∂ ssewKn-IXsb hf¿Øm≥ {ian-°p-I-bp-≠m-bn. AhnlnX _‘-Øn-eq-sS-bp-≠mhp∂ k¥m-\-߃ Pohn-°m≥ tbmKy-Xb - n-√m-Øh - cpw Pohn-Xa - qeyw Ipd-™-hcpw BI-bm¬ Ahsc sIm∂p-I-f-bW- s a∂ Bi- b - a mWv kmZ¿ {]N- c n- ∏ n- ® - X v . Db¿∂ iX-am\w P\-߃ Ahn-lnX _‘߃°p apXn-cm-Xn-cn-°p-∂Xv A\-¥-c-ap-≠m-tb°m-hp∂ K¿`-[m-c-WsØ `b-s∏-´p-sIm-≠m-bn-

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

cp-∂p. F∂m¬ am¿K-c‰v kmZ-dns‚ D∑q-e\ kn≤m¥w hym]- I - a m- b - t XmsS Ahn- l nX _‘-ßfpw K¿`-[m-c-Whpw hnj-b-a-√m-Xmbn amdn. Ata-cn-°bn¬ am\h kwkvIm-c-Øns‚ kaq-e-amb ]X-\-Øn\p If-samcp-°nb Cu Nn¥m-[m-c {]N-cn-∏n® kmZsd \yqtbm¿°nse {it≤b Fgp-Øp-Im-cn-bmb am_¬ tlmUvPv hnti-jn-∏n-®Xv "temI-Ønse G‰hpw A_≤ kv{Xo' F∂m-Wv. ]m›m-Xy≥ \mSp-IfnepS-se-SpØ CØcw kwkvIm-c-ß-fmWv ae-bmf aÆn-te°pw ]cm-KWw sNø-s∏-´p-sIm-≠n-cn°p-∂-Xv. AXp Imc-W-ambn \ΩpsS hnhm-lßfpw kwkvIm-chpw jfio-I-cn-°-s∏-Sp-∂p. Xpd∂ ssewKn-IXbpsS `mK-amb Agn™m-´-߃ kaq-l-Øns‚ [m¿anI ASn-Ø-dsb-bmWv XI¿°pI. CjvSw tXm∂n-bm¬ B¿°p-]n-∂m-sebpw Hfn-t®m-Sp∂ Ahÿ kwPm-Xa - m-bn. F∂m¬ Cu _‘-߃ hntbmPn-∏ns‚ ]md-s°-´p-I-fn¬ X´n XI¿∂ Ncn{X-amWv A[n-I-hpw. ]c-kv]c hnizm-khpw ssewKnI kwXr-]vXn-bp-an-√mØ ZmºXy PohXamWv Cu cPn-ÿ hnhm-l-߃ kΩm-\n-°p-

kp∂n-thmbvkv

∂-Xv. X\n°v CjvS-s∏-´-hsc FSp-Øp-NmSn CW-bm-°m\pw ]n∂oSv Hgn-hm-°-W-sa∂p tXm∂n-bm¬ XØz-Zo-£-bn-√msX hnhm-l-tamN\w \S-Øm\pw Ckvemw A\p-h-Zn-°p-∂n-√. hnhm-l-Øn\v s]Æp-Im-W¬ apX¬ \nc-h-[n IS- º - I - f p- ≠ v. aXw \njvI¿in- ° p∂ {]tXyIX Hmtcm NS-ßn\p-ap-≠v; {]m[m-\yhpw. Ckvem-ans‚ sshhm-lnI \nb-aß - ƒ efnXhpw kpXm-cy-hp-am-Wv. Cu \nb-a-ß-fpsS N´°q-Sn¬ \n∂p ]pd-Øp-Nm-Sp-tºm-gmWv hnhmlw hn\-bm-Ip-∂-Xv. Ckvem-anI sshhm-lnI \nba- ß - s f- ° p- d n®v ⁄m\n- I ƒ ]d- ™ Xv "Ckvemw kΩm-\n® hnhm-l˛hnhm-l-tam-N-\ \nb-a-߃ Ime-L-´-tØmSv G‰hpw tbmPn-®XmWv' F∂m-Wv. Ckvem-anI \nb-a-߃ am\-Z-fi-am-°nbp≈ hnhm-l-߃ sIm≠v hnhm-l-tam-N-\Øns‚ km[y-XI - ƒ AS-bp-sa-∂X - mWv kXyw. s]Æp- I m- W - e n¬ aXsØ Ah- K - W n- ® h¿°mWv hnhmlw I√p-I-Sn-bmbn amdp-∂-Xv. aX-`‡ - n, k¬kz-`m-hw, kuµ-cyw, Xd-hmSv XpSßnb Imcy-ß-fmWv hnhm-l-Øn¬ ]cn-K-Wnt°-≠-Xv. tIhe _mly kuµ-cy-Øn\pw kmº-ØnI sI´p-d-∏ n\pw ÿm\w \¬In CWsb sXc-s™-Sp-°p-∂-h¿ XI¿∂n-t´-bp≈q. tamN-\-Øns‚ h°n-se-Ønb hnhm-l-ßfp-sS-sb√mw Ncn{Xw CXp Xs∂bm-Wv. aX-`‡n-bmWv ]cn-K-Wn-t°-≠-Xv. kuµcyw I≠v kv{Xosb hnhmlw Ign°p- ∂ Xv s]bn‚ v I≠v hoSv hmßp- ∂ Xp t]mse-bm-sW∂v {^m≥knkv Izm≥kv. Imem¥-tcW s]bn‚ v t]mIptºmƒ hoSns‚ \ndw aßp-Ibpw H∂n\pw sIm≈m-Ø-Xmbn amdpIbpw sNøp-w. Bkq-{Xn-X-am-bn-cn-°-Ww hnhmlw. hy‡-amb ap≥I-cp-X-ep-Iƒ C√mØ \yq P\-td-j≥ hnhm-l-߃ hn[-h-Isf krjvSn°p-hm-\mWv D]-I-cn-°p-I. Hmtcm h¿jhpw Ac-e£w t]¿ hnhmlm-\-¥c {]iv\-߃ D∂-bn-®p-sIm≠v tImSXn- I ƒ Ib- d p- ∂ p- s h- ∂ mWv IW- ° p- I ƒ. AXn¬ A[n-Ihpw ]cn-lmcw ImWmsX hmintbmsS hnhm-l-tam-N-\-Øn¬ Iem-in-°p-∂p. IpSpw_ tImS-Xn-I-fn-se-Øp∂ tIkp-I-fn¬ 90 iX-am-\hpw ZmºXy {]iv\-߃ kw_-‘n®-Xm-Wv. hnhm-l-Ønse ]ng-hp-Iƒ Xs∂bmWv hn[-h-Isf krjvSn-°p-∂-Xv. hogvN-Iƒ \nd™ ]Sn-™m-d≥ Nn¥m-[m-cI - ƒ°pw B`mk-߃°pw ]n∂m-se-tbm-Sn-bm¬ Fßs\ IpSpw_w XI-cm-Xn-cn°pw?

2014 sabv 16˛31

46


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

hnip≤ da-fm\p kzmKXw! hnip≤ da-fm\pw A\p-_‘ hnj-b-ßfpw kw_-‘n® hni-Z-amb ]T\w

kønZv kzem-lp-±o≥ _pJmcnbpsS

ilvdp da-fm≥ (hn]p-eo-I-cn®

`mKw H∂v: al-Xzhpw {]k-‡nbpw 1. Bflob `mjyw. 2. Jp¿-B-\n¬˛ Bflo-b-hiw, Jp¿-B≥ Ah-X-cWw. 3. Xncp-sam-gn-Iƒ˛ kz¿Km-e-¶m-cw, \c-I-Øn\p \ncm-i, hm\-tem-Iw, ]nimNn\p Nß-e, ]pWy-ß-fpsS ]q°m-ew, tamN-\-Øns‚ amkw, {]m¿∞-\-bpsS kph¿Wm-hk-cw. 4. dafm≥ ÿnco-I-c-Ww˛ Jp¿-B-\n¬, {]hm-NI ho£Ww, ]finX ]£w, IW-°ns‚ Imcyw, ZrIvkm£n, km£n-bpsS tbmKy-X-Iƒ, Jmfn-bpsS hn[n, km£n-I-fpsS Iqdp-am-‰w, IW°pw km£n-bpw, km£n-hn-kvXm-cw.

`mKw c≠v: I¿a-ßfpw LS-I-ß-fpw 1. F¥mWp {hXw?˛ `mjm-]cw, A√mlp-hns‚ amkw. 2. {hXw Jp¿-B\ - n¬˛ XJvh, ho£-Wß - ƒ. 3. Xncp-\_n Z¿i-\-Øn¬, \nkvXpe {]Xn-^-ew, t\m-ºv Hcp ]cn-N, hnip-≤-I-hm-Sw, t\mºv BtcmKyØn-\v, in]m¿i-I≥, \cIw AIse, kz¿Kw kz¿Kw am{Xw. 4. {hXw A\n-hm-cy-L-S-I-߃˛ kzmCw, \nø-Øv, \nøØv Fßs\? \nøØpw kwi-b-ßfpw, A\p-_-‘w, \nb-{¥n-t°≠ Imcy-߃.

`mKw aq∂v: hn[n-hn-e-°p-Iƒ 1. kwi-b-Zn-\w, 2. t\mºns‚ ka-bw, 3. AØmgs∏-cpa, 4. ad-hnbpw _em¬°m-chpw, 5. sshImcnIw, 6. Bflm-hns\ sIm√-cp-Xv. 7. da-fm≥Ime kwk¿Kw, 8. {]mb-›nØw 9. {]m¿∞-\°p {]m[m\yw, 10. kuK-‘nI Jpeq^v, 11. tcmKn-bpsS {hXw, 12. bm{Xbpw {hXhpw, 13. CkvXn-lm-fXpw {hXhpw˛ K¿`n-Wn-bpsS {hXw, 14. CwkmIv, 15. t\mºp-Xpd˛ I¿ahn-[n-Iƒ, 16. Jfm-Cs‚ hn-[n-Iƒ, 17. ]cn-lm-cZm\w, ]tc-Xs‚ t\mºpw ^nZvbxbpw 18. da-fm≥ ]I¬ kZy?, 19. ebve-Xp¬ _Zv¿.

`mKw \mev: A\p-_-‘-hn-j-b-߃ 1. Jp¿-B≥ HmØv, 2. CA-vXn-Im-^v, 3. Xdm-holv˛ dIvA - Xv?, ho£-Wß - ƒ, Ah-cpsS Xdm-ho-lv, kv{XoIƒ°pw, C-S-bn¬ kzem-Øv, hnXvdv.

2mw ]Xn∏v)

4. da-fm\pw Zm\-[¿aßfpw˛ Xncp-h-N-\-Øn¬, 5. ebveXp¬JZv¿˛ Jp¿-B\n¬, Xncp-hN - \ - Ø - n¬, JZvdns‚ cmhnse hnti-j-߃, Bcm-[\m amlm-flyw, hyXykvX ho£-W-߃, e£-W-߃, {hX-Ime \n{Z, AXnYnbpsS {hXw. 6. da-fm≥ Dwdx˛ a°m aZo\m {hX-߃, 7. CuZp¬^n-Xzv¿˛ XIv_o¿, AWn-s™m-cpß-¬, ssaem©n, ebveX - p¬^n-Xz-v¿, s]cp-∂mƒ \nkvI - m-cw, \nkvImc-Øn\p apºv `£-Ww, \nkvIm-c-k-a-bw, ssaXm\-\nkvIm-cw, \nkvImcØns‚ cq]hpw \nba-ßfpw, s]cp-∂mƒ+-PpapAx?.

`mKw A©v: ^nXzvdv kImXv 1. kIm-Xns‚ e£yw˛ B[m-c-߃, bp‡n-bpw {]k-‡n-bpw, Bflo-b-am-\w, I¿a-im-kv{X-hn-[n-Iƒ, kabw, Bcp-sS t- ]-cn¬, \¬tI-≠s - X¥v; Ft∏mƒ, Af-hv, \nøØv, hnX-cW - w, Ah-Im-inI-ƒ, Ch¿ A¿l-c-√, kΩ-X-am-cm-b¬, hne-\¬Imtam? l\^o]£w, bp‡n, Zmb-Is‚ [¿aw, kzoI¿Øm-hns‚ {i≤-°v, hnX-c-W-Øns‚ aX-Io-b-am-\w, kwL-SnX kIm-Xv, IΩ-n‰nsb hIm-eXm-°mtam? Xncp-Ø-s∏tS≠ [mc-W-Iƒ, A{i≤ B]-Øv.

`mKw: Bdv: da-fm-t\-Xc {hX-߃ kp∂-Ømb {hX-߃, Ad^ t\mºv, apl¿dw {hX-߃, dP_v 27, iA-v_m≥ ]Xn-\-©v, Bdv t\mºv, Xn¶ƒ˛hymgw {hX-߃, sh≈ cmhp-Iƒ, IdpØ cmhpIƒ, {XnZn\ t\mºp-Iƒ, _p[≥ {hXw, \njn≤ {hX-߃, s]mXp{hXw, t\¿® t\mºv, Xncp-\_nbpsS {hXw.

`mKw Ggv: ZnIvdv˛ZpB Ubdn 1. amkw -Im-Wp-tºmƒ, {]Xn-Zn\ ZnIvdp-Iƒ; ZpBIƒ, AØm-g-th-f-bn¬, t\mºp Xp-d-∂m¬, t\mºp -Xp-d-∏n-®-h¿°pth≠n, Xdm-ho-lns‚ ZpB, Xdm-holn\n-S-bn¬, hnXvdn\p ]ndsI, aq∂p ]Øp-Ifn-se {]tXyI ZnIvdp-Iƒ, CkvXn-Kv^m¿, kzemXpIƒ, s]cp-∂mƒ Zn\-Øn¬, a¨a-d-™-h¿°pth≠n.

UΩn 1/8¬ 400¬]cw t]Pp-Iƒ, UoeIvkv ss_‚nwKv, hne: 300cq], {]o ]ªn-. hne 200cq] kn_nkn AwK-߃°v 180cq] am{Xw.(cPnkvt{SUv X]men¬ e`n-°m≥ 225cq] Ab-°pI) {]kn-≤o-I-cWw: iA-v_m≥ ]Øn\v

{Ik‚ v ]ªn-jnwKv lukv tImgn-t°m-Sv˛673 004, t^m¨: 0495˛2721480, 9400 501168, 9847 755459

47

2014 sabv 16˛31

kp∂n-thmbvkv


L ETTER V OICE

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

IΩo-js‚ {i≤°v ÿm\m¿∞n-Ifpw t\Xm-°∑ - mcpw thm´p-ImeØv hnI-k-\-ß-fpsS s]cpa ]d™v {]tem`n-∏n®v Pbn-®p-Ib - d - n-bm¬ ]mh-s∏´ thm´¿amsc \ncm-i-bpsS ]Sp-Ip-gn-bn-te°v hogvØpw. s]cpam-‰-®´w I¿i-\-am-°nb sXc-s™-Sp∏v IΩoj≥ CØcw h©-\-s°-Xnsc {i≤ sNep-Ønbn-cp-s∂-¶n¬. A¬Aao≥ Xfn-°pfw

]tc-X-cpsS \∑ ]d-bpI \∑-Iƒ XI¿°p∂ [zwk-I-cm-I-cpXv aX {]kw-K-I¿. ac-W-s∏-´-hsc t]mepw th´-bm-Sp∂Xv Xo¿Øpw A]-e] - \ - o-ba - m-Wv. XmPp¬ Dea A√m-lp-hn-¶-te°v bm{X-bm-bn. F∂n´pw KpcpX-c-amb hm°p-IƒsIm≠v thZn-Ifnepw t]PpIfnepw c‡w hnX-dp-∂-h¿ Xn∑sb t{]m’mln-∏n-°p-∂-h-cm-Wv. CXmtWm Zo\o {]t_m-[\w? ]tc-X-cpsS \∑ ]d-b-W-sa∂ \_n-h-N\w Hm¿°Ww Ch¿. HsI djoZv kJm^n Ipgn-∏pdw

P\-kwJy `oj-Wntbm? BtKmf apX-em-fn-Ø-Øns‚ Xn´q-c-amWv P\-kwJy \nb-{¥n-°W - s - a-∂X - v. P\n®p hogp∂ GsXmcp krjvSn°pw {kjvSmhv D]-Po-h-\-Øn\p≈ hgn-sbm-cp-°n-bn-´p-≠v. ]ns∂-¥mWp t]Sn? e`y-amb hn`-h-߃ ^e-{]-Z-ambn hn\n-tbm-Kn°msX emt`-—bpw kz¥w kpJhpw kuIcyhpw am{Xw e£y-am°n Pohn°p-∂-h-cmWv P\-kw-Jy-sb-°p-dn®v ]cn-X-]n-°p-∂-Xv. j^oJv Xm\m-fq¿

`uXn-I-˛-B-flob ⁄m\w aX-`u-XnI ka-\zb hnZym-`ymk hnπhw \S°p∂ Ime-am-Wn-Xv. aXw, `uXnIw Fs∂mcp th¿Xn- c nhv ths≠- ∂ mWv Nne- c psS hmZw. F¶n¬ sNdn-sbmcp kwi-bw. F√mw aX-]-c-amsW-∂m-Wt√m ]d-bp-∂-Xv? hn⁄m-\-Øns‚

kp∂n-thmbvkv

hgn-bn¬ {]th-in-®-h\v kz¿K-Øn-te-°p≈ hgn Ffp-∏-am-sW∂pw, Ddp-ºp-Iƒ XpSßn a’y-߃ hsc s]mdp-°-ens\ tXSp-sa∂pw, acn-®m¬ iloZns‚ {]Xn-^-e-ap-s≠∂pw, ac-WsØ Hm¿°¬ kp∂-Øn-s√∂pw, A√mlp Hcp-Ø\v \∑ Dt±-in®m¬ Ahs\ ]fin-X-\m-°psa∂psa√mw {KŸß- f n¬ hmbn- ° mw. Cu {]tXy- I - X - I - s f√mw `uXnI hnZym- ` ymkw t\Sp- ∂ - h ¿°pw Ds≠∂mtWm ta¬hm-Z-°m-cpsS A`n-{]mbw? IqSp-X¬ iº-f-ap≈ tPmen°v th≠n-bp≈ ]c-°w-]m-®nep-Iƒ°n-S-bn¬ ad-°p∂ NneXv Hm¿a-s∏-Sp-Ønsb∂p am{Xw. _io¿ hnf-bn¬

apgp-h≥ {]Xn-I-sfbpw ]nSn-Iq-SWw HmW-∏-dºv ]≈n B{I-a-Ww, aZvdk Xosh∏v, aq∂v Adp-sIm-e-Iƒ CsX√mw sNbvX-h¿s°Xncmb t]meokv \S-]Sn C∂pw ^e-{]-Za - √ - . {]Xn]-´nI ]pd-Øp-hn-Sm≥ Ah¿ Xøm-dp-a-√. ]m¿´nbpsS kwc-£-W-ap-≈-h¿°v F¥p-am-hm-sa∂ hbv]v `oXn-I-c-am-Wv. kwÿm\ k¿°m¿ A{Ian-Isf ]n¥p-W-®p-Iq-Sm. ipssl_v Ib-cfw

aAv-Z-\n-bpsS \mfp-Iƒ Ccp- ´ ns‚ Nß- e - I ƒ°n- S - b n¬ aAv - Z \n Pohn®psIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. CSp-ßnb sk√n-\p≈n¬ Xocpw B Pohn-Xw. h¿Kob {]kw-K-߃ \S-Øp∂ AkwJyw t\Xm-°ƒ kzX-{¥-cmbn ]pd-Øp-Ig - n-bp-tºmƒ, kwibw am{Xw aXn Nnesc Ip‰-hm-fn-bm°n {]Jym-]n-°m≥. sXc-s™-Sp∏v Xo¿∂-t∏mƒ,\yq-\] - £ thm´p s - ]-´n-bn-em-bt- ∏mƒ Bip-]-{Xn-bn¬ \n∂nd°n aAv-Z-\nsb Pbn-en-eS-®p. F∂mWv \oXn IÆp-Xp-d-°pI? aivlqZv Icp-h≥Xn-cpØn

\ne-hm-c-ap≈ _mdp-Iƒ, \ne-hm-c-an-√mØ \ne-]mSpw aZy-hn¬]\ \ntcm-[n-°-W-sa-∂mWv ]m¿´n, {Kq∏v hyXymkan-√msX apkvenw-I-fpsS s]mXp \ne-]m-Sv. aZy-\n-tcm-[\ {]h¿Ø-Icpw a\p-jy-Xzap≈ F√m- h cpw CXp Xs∂- b mWv ]d- b p- I . F∂m¬ [mcmfw al-√p-I-fpsS Jmkn-bmb Hcp ]m¿´n t\Xmhv CsX√mw ad-∂p-t]m-Ip-∂p. \nehm-chpw \√ kuI-cy-ß-fp-ap≈ _mdp-Iƒ°v ssek≥kv sImSp-°-W-sa-t∂-S-ØmWv At±-lap-≈sX∂v ]{X-Øn¬ I≠p. P\-߃ ]pdw-Imep-sIm≠v Nhn-´n-Ø-≈Ww CØcw Ko¿hm-W߃. Dsshkv H]n

2014 sabv 16˛31

48


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

sF]n-F¬ Imew

hmKvZm-\-߃

`¿Øm-°-∑m¿ {In°‰v I≠n-cn-°p-tºmƒ ASp°-f-∏Wn Ipd™ kt¥m-j-Øn-emWv `mcy-am¿. Ifn-{`m-¥n¬ kzi-co-c-Øn\pw IpSpw-_-Øn\pw th≠Xv \¬Im≥ Nne¿ ad-°p-∂p. F∂m¬ Bcv tXm‰mepw Pbn-®mepw F\n-s°¥v F∂ Nn¥bp-≠m-bm¬ F{X kabw em`n-°m-\m-hpw. aebmfn ]t£, hnUvVn-s∏-´n°p apºn¬ AS-bn-cn°p-I-bm-Wv. apl-ΩZv iΩmkv \S-Ω¬s]m-bn¬

hmKvZm-\-߃ ]q¿W-ambn \S-∏n¬ hcpØm≥ Hcp ÿm\m¿∞n°pw km[n-°m-dn-√ F∂XmWv hmkvX-hw. h≥ `qcn-]-£-tØmsS hnPbn-∏n®p hn´-hsc F{X-tbm¿°m-dp≠v P\-{]-Xn\n-[n-Iƒ. C\nbnhsc ajn-bn´v sXc-™m¬ t]mepw ImWn-√. P\-߃°v XpS¿∂pw I™n Ipºn-fn¬ Xs∂ IpSn-°mw. apk-Ωn¬ hn]n Xncq-c-ßmSn

A]-am-\-Icw ]≈n-°-Ωn‰n ]≈n-°-Ωn-‰n-I-fn¬ t]mepw kzP\ ]£-]mXhpw kzm¿∞-Xbpw \S-∏n-em-°p-∂Xv tJZ-I-c-amWv. ]≈n A√m-lp-hns‚ `h-\-am-Wv. apkvenw-I-fpsS s]mXp kzØpw. Nnesc {Kq∏p t\m°n am{Xw ]cn-K-Wn-°p-∂Xpw Xg-bp-∂Xpw Fßs\ \oXnbm-hpw. Zo\o-t_m-[-ap≈hscbmWv IΩn-‰n-I-fn¬ sIm≠p-h-tc-≠-Xv. cmjv{Sobw t\m°n-b-√. apl-ΩZv CsI. s\√n-°pØv

apkv e nw- I - f psS {][m\ Bcm- [ - \ - b mb \nkvIm-c-Øn-\n-S-bn¬ Xami Ifn-°p∂ coXn-bnep≈ hoUn-tbm-Iƒ ]e-cp-sSbpw samss_¬ t^mWp-If - n¬ ImWmw. tkmjy¬ aoUn-bI - f - n¬ Ch sjb¿, sseIv sNøp-∂-h-cp-ap-≠v. F∂m¬ Ckvem-ans\ ]cn-l-kn-°p∂ PqX-˛-{In-kvXob \n¿an-Xn-If - m-Wn-sX∂v Xncn-®d - n-bp-∂h - ¿ Npcp-°w. CXns‚ {]Nm-cI - c - m-hp∂Xv kap-Zm-bØ - ns\ H∂S¶w A]-am-\n-°p-∂-Xn\p Xpey-am-Wv. kønZv AlvZ¬ lk≥ FFw

Ata-cn-°sb I≠p-]-Tn-°tWm? kzmX-{¥y-sa-∂m¬ F¥p t]°qØpw \S-Øm\p≈ A\p-a-Xn-∏-{X-am-sW∂ sX‰n-≤m-c-W-bmWv s^an-\n-Ãp-Iƒ°v. G‰hpw {_l-Ømb ]uc-kzmX{¥yw DZv t Lm- j n- ° p∂ Ata- c n° t]mepw ]pXnb dnt∏m¿´p-Iƒ°v ap∂n¬ ]I®p \n¬°pI-bm-Wn-∂v. Ata-cn°bn¬ A©n¬ Hcp h\nX Pohn-XØ - n-sem-cn-°s - e-¶nepw _em’wLw sNøs∏-Sp-∂p-sh∂pw {]Xn-h¿jw _em’wKw sNøs∏-Sp-∂h - c - psS FÆw GI-tZiw 22 Zi-e£w hcpsa-∂p-amWv IW-°v. CXn¬ ]IpXn kv{XoIfpw 18 hb- n\v aptº ssewKn-Im-Xn-{I-aß - ƒ°v hnt[b-cm-W-s{X. Ata-cn-°-bn¬ kv{XoIƒ t\cn-Sp∂ {]iv\-ßsf-°p-dn®v N¿® sNøm-\mbn {]kn-U‚ v _cmIv H_ma hn-fn-®p-tN¿Ø tbmK-Øn-em-WnXp ]pd-Øph- ∂ - X v . Ata- c n- ° sb t]mse Chn- s Sbpw kzmX{¥yw A\p-h-Zn-®p-IqtS F∂v C\n s]¨in¶-߃ sXm≠-Io-dptam Bthm? hn]nFw kzmZnJv Aco-t°mSv

hnsF-]n-I-fpsS kpc£ t]meo-kv, {Ia-ka - m-[m\ ]me-Ic - m-Wv. F∂m¬ P\-ßf - psS kpc-£t- b-°mƒ t\Xm-°f - psS t£aamWv sXc-s™-Sp∏v ImeØv Ah¿ t\m°n-b-Xv. F{X \m´p-Im-sc-bmWv hnsF]n kpc-£-bpsS t]cn¬ h´w Id-°n-b-Xv. tZiob t\Xm-°-fpsS hchv Ce-£≥ ImeØv bm{X-°m¿°v t]Snkz]v\w Xs∂-bmbncp-∂p. Dsshkv hmg-°mSv

49

2014 sabv 16˛31

Pbn-®m¬ Kn^v‰v Xcmw ]co- £ - b n¬ D∂X hnPbw t\Sn- b - X n\v a°ƒ°v Ah¿ Bh-iy-s∏-Sp-∂X - mWv an° c£nXm- ° fpw \¬Im- d v. AXv samss_tem ss_t°m Iºyq-´tdm Hs°bmhmw ssI°p™n\v IØn \¬Ip∂ t]mse-bmWv CØcw Kn^v‰p-Iƒ. sNdnb ¢mkp-I-fnse Ip´n-I-fn¬ t]mepw C∂v samss_¬ Pzc-am-Wv. an°-Xnepw \oe-®n-{X-ßfpw ImWpw. hnZym¿∞n-Iƒ `mKnI-ambn CØcw {]h-W-X-bp-≈-h-cm-sW-∂mWv ]T-\-߃ sXfn-bn-°p-∂-Xv. c£n-Xm-°-fpsS AXn-cp-I-S∂ kvt\lhpw kΩm-\-hp-amWv CXns\ms° Imc-Ww. \mw Bsc-bmWv ]gn-t°≠Xv? Akvew Peo¬ at©cn

i^o-Jns‚ Xncn-®p-h-chv Hm¿a- I ƒ t]mepw \jv S - s ∏Sp∂ hn[w sImSnb ]oU-\-ß-tf‰ i^o-Jns‚ A\p-`hw Ic-f-en-bn-°pw. Ah≥ ]Xnsb Pohn-X-Øn-te°v Xncn-®p-h-cp-∂Xv kt¥m-j-I-c-am-Wv. hI-Xn-cn-hn√mØ arKw t]mepw kz¥w Ip™ns\ s]m∂pt]mse ]cn-N-cn-°p-tºmƒ Im´m-f-\m-Ip∂p a\pjy¿. ssZh-Øns‚ kz¥w \msS∂ Io¿Øn aebm-fn°v Gsd-°mew sIm≠p \S-°m≥ km[n°n-s√-∂mWv, tZiob icm-i-cn-tb-°mƒ _me]o-U\w tIc-f-Øn-em-sW∂ hm¿Ø hmbn-°ptºmƒ t_m[y-s∏-Sp-I. A_vZp¬ _mknXv \mZm-]pcw

kp∂n-thmbvkv


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

aq¯ aI³ N¯n-s«-¦nepw... apPm-lnZv aX-°m¿°v \_n-am¿ auehn amscs]mse Xs∂-bm-Wv-˛-sX‰p-sN-øp-∂-h¿, hm°v ]ng-°p-∂-h¿, km[m-cW ImgvN-bpw tIƒhnbpw D≈h¿, A`u-Xn-I-amb bmsXm∂pw tIƒ°mt\m ImWmt\m Ign-bm-Øh¿. apl-ΩZv dkq-¬(-k-z-)sb- Ip-dn-®S°w km[m-cW Ad_n ]ø≥ F∂mWv Hcp PK-Pn√n auehn {]tbmKn-®pI-f-™Xv. s]cpw km[m-c-W-°mc≥ BI-bm¬ Ch¿°v kuZn `cWw e`n-®m¬ H∂mw- ]-cn-]mSn \_n-(kz)bpsS Pmdw s]mfn-°-em-sW∂v [m¿jvTyw {]kwKn-®p-\-S°p-Ibpw sNøpw. apPm-lnZp-I-fm-I-bm¬ s]mXp kaql-Øn\v Chsc Xncn-®-dnbpw. ]e-t∏mgpw CXn-e[nIw Xam-i-Iƒ Bh¿Øn®p ]d-bp-∂-Xn\m¬ CXpw P\-߃ th≠-hn[w a\ n-em°ns°m≈pw. F∂m¬ C{X -em-L-h-tØmsS ssIIm-cyw sNøm-\m-hptam kakvXbpsS A{U-kn¬ ]nSn®p \n¬°p∂ Hcp hn`mKw HutZ-ym-KnI ]{XØn¬ CtX Bibw i‡-am-sbgp-Xn-bm¬!. \_n-(k-z)-bp-ambn _‘s∏´ Imc-y-߃ GXpw FXn¿Øv Ipd®p-Im-e-ambn _nZv-A-Øp-Im-cpsS Dudn®ndn G‰p-hm-ßp-I-bmbncp∂p Cu hnL-S-\-°m¿. Ct∏m-gXv aq¿[-\-y-X-bnse-Øn®v \_n-(kz) km[m-c-W-°m-c\m-sW∂p am{Xa√, {]hm-N-I¿-(k-z) AXv A`n-am\ ]q¿hw {]J-ym-]n-°p-ambn-cp∂psh∂ ]®°≈w IqSn Ch¿ {]Ncn∏n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. CXv hmbn°p-I: Rm≥ Hcp km[m-cW a\p-j-y\m-sW∂v temI-tØmSv A`n-am\

]q¿∆w hnfn®p]d™ apl-ΩZv \_n(k) Db¿Ønb ASn-ÿm\ ktµiw A`n-am\ ]q¿hw Hm¿Øp hbv°p-I (A-^vIm¿, 2014 am¿®v 19). Fß-s\-bp≠v? aqØ aI≥ acn-®n-s´-¶nepw acp-aI-fpsS IÆo-cp-Im-Wm≥ sImXn® aTb hr≤sb Hm¿°p-I. Xs‚ "alm km{am-P-y-'am-Ip∂ aen\ afiqI-Øn\-∏p-d-ap-≈-sXm∂pw kln-°m-\m-hmØ-Xn-\m¬ \_n-(k-z)sb XmgvØns°-´n-sb-¶nepw Im¥-]pcw DkvXmZns\ ta°n-´p-I-b-dmadp-samgn \mWv Be-b-Ønse apdm-Jn_v Iqensbgp-Øp-Im-c≥ {i-an°p-∂-Xv. CXp ]t£, \_n-(k-z)sb `’n-®p-sIm-≠m-bXmWv hni-zm-knIƒ°v kln-°m-\mh-Ø-Xv. hn\-b-tØmsS tNmZn-°-s´-˛GXp lZo-kn-emWv Rm≥ km[m-c-W°m-c-\m-sW∂v Xncp-\-_n-(k-z) -A-`n-am\-tØmsS ]Tn-∏n-®-Xv? tXm∂nhmksagp-Xp-tºmƒ AXv {]hm-NI¿s°-Xn-cm-sW-∂ -Hm¿a-sb-¶nepw D≠m-hm-Xn-cn-°p-∂-Xn\v F¥v t]cn-SWw˛ kaqlw Xocp-am-\n-°p-I. A`n-am\-tØmsS \_n-(k-z)sb km[m-c-W°m-c-\m-°p∂ -h{I_p≤n-Iƒ°mbn Nne Akm-[m-cW \_n hN-\-߃ ]cn-N-b-s∏-SpØmw: Rm≥ \nß-fn¬ Bscbpw t]mseb√ (-_p,-ap), Rm≥ apºn-ep-≈Xv ImWp-∂-Xp-{]-Imcw ]ndIn-ep-≈Xpw ImWp-∂p(-Zm-cn-an), Rm≥ Hcp sX‰pw sNøn-√(-_p,-ap). CsXms° ]d™ dkq¬(kz) Ft∏m-gmWv Rm≥ km[m-c-W-°m-c\m-sW∂v A`n-am\w ]d-™-Xv?

Printed, Published and owned by AP Aboobacker Musliar and Printed at Al Kamal Offset Press, East Nadakkavu, Kozhikode-673006, Kerala, and Published from Samastha Islamic Centre, Eranhipalam Post 2014 sabv 16˛31 Kozhikode, Kerala-673006, Editor: Ponmala Abdul Khadir Musliyar

kp∂n-thmbvkv

50

2014 may 16  
2014 may 16  
Advertisement