Page 1

SERGEI TANEYEV

SUNRISE Op. 8

ë. à. íÄçÖÖÇ

ÇéëïéÑ ëéãçñÄ Op. 8


TEXT TRANSLATION Mõllchít sõmñíùeønõ Võstók, põfåû´du chútkõye mõllcháñye... Shto étõ? Son iø õzhïdáñye, i bøízõk èeñ íøi daøô´k? Chuù-chúù àeøéyet ùéãâ gor, yeshchó f tumáñe øes i dóllï, söât gõrõdá i dòémøût åô´llï. No k ñébu põdïãíùe vzor... Smõtòíùe: põllõsá üidná, i, slóvnõ skrîtõy str´ásùyu rèéya, õná fåô yárche, fåô zhïüéy — fåâ razgõráyetsa õna — yeshchó ãinúta, i vo fåey ñeizãeòímõsùi eëírnõy razdástsa bllagõüest fåeãírnïy põàédnïì sóllñechnïì lluchéy. —Stixotvorenie F. I. T¨theva

The East is doubtful, silent. Everything is keenly quiet. What is it? Dream or expectation? Is day distant or near? The mountains’ napes are barely white. Mist still lies on woods and dales. Towns sleep. Hamlets doze, but just look up... Look: see the band of light which seems to glow with hidden passion. Brighter, more alive, burning right through... Another moment—across the boundless skies a universal pealing heralds the sun’s triumphant rising. —Poem by Fyodor Tiutchev (1803–1873) Translation by Frank Jude Copyright © 2000

MUSICA RUSSICA • 1-800-326-3132 • www.musicarussica.com


Võshód sóntsa

b b 4 Ϲ b & 4

Vosxod solnca

Andante con moto q = 72

œ.

sempre

Soprano

Mõll Мол

b & b b 44

Alto

-

π b 4 œ Vb b 4 Mõll Мол

? b b 44 b

Bass

-

Piano

œ J

(for rehearsal only)

b &bb ˙

? b b 44 b

π

b Vb b ˙

˙

? b bb

œœ

œ.

œœ

p

œœ

mñí - ùeø - nõ мни - тель - но

b & b b b ˙œ

PS 037

œ

mõll мол

3

? bb b

œ.

mñí - ùeø - nõ мни - тель - но

˙œœ

œ œœ

p

˙ nœ ˙œœ

w

Võs - tók, Вос - ток,

Œ

œ

œ

sõ - mñí - ùeø - nõ со - мни - тель - но

chít чит

œ

mõll мол

p œ nœ

œ

œ

œ

Sergei Taneyev, op. 8

-

œ

œ J

Võs - tók, Вос - ток,

œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

π œ

w

chít чит

π œ œ

w œ π wœ œ

w Œ

j œ œ.

˙

˙

j œœ J

œ J œœ J

œ J œœ J

põ - fåû´ - du по-всю - ду

‰ ‰

œ. œœ ..

sõ со

p œ nœ

j œ œœ .. œ ‰ J

chút - kõ - ye чут - ко - е

œœ

œœ

sõ со

p œœ

chút - kõ - ye чут - ко - е

˙ bœ ˙œœ

˙

j œ bœ

põ - fåû´ - du по-всю - ду

w Œ

˙

chít чит

Võs - tók, Вос - ток,

œ

œ

œ œœ

˙ nœ p ˙œœ

π j œ œ.

j œ

Mõll - chít Мол - чит

sõ со -

πj ‰ œœJ œœ ..

Œ

w

Võs - tók, Вос - ток,

-

œ J

w

˙

3

b &bb

œ

sempre

œ

Andante con moto q = 72

b & b b 44

œ

sõ - mñí - ùeø - nõ со - мни - тель - но

œ.

sempre

Tenor

chít чит

œ J

Sunrise

-

œ

Mõll - chít Мол - чит

sõ со -

œ J πœ œ J

œ J œœ J

œ. œœ ..

w

mñí мни

œ

-

œ

mõll - chá - ñye... мол - ча - нье...

-

œœ

w

œœ

Copyright © 2011, by Musica Russica, Inc. All rights reserved.

Œ

œ œ

œ œ

Ó

w œ

œ

Œ

wœ œ

π œ

Shto Что

-

mñí мни

mõll - chá - ñye... мол - ча - нье...

œ

j œœ J

œœ

Ó

œ π


4

b &bb ˙

˙

7

-

-

b &bb œ

ùeø тель

œ

é э

- tõ? - то?

b Vb b ˙ -

Shto Что

7

œ

π œ

? bb ˙ b Œ

œ œ œ œ

˙

w

œ

tõ? то?

˙œ

œ

œ

&

wœ 2

œ.

Chuù - chúù Чуть - чуть

œ

Œ

œ

øô´k? лёк?

π

œ

œ.

Chuù - chúù Чуть - чуть

b Vb b w ? bb

œ

π œ

tók. ток.

i и

bøí - zõk бли - зок

œ

œ

õ - zhï - dá - ñye, о - жи - да - нье,

i и

˙ >

˙œ

œ

œ

œ

œ

˙˙ >

œ

œ œ J

œ

àe - øé - yet бе - ле - ет

ùé - ãâ те - мя

j œ œ

œ

œ

àe - øé - yet бе - ле - ет

œ

œ

œ

ùé - ãâ те - мя

b & bb

10

? bb b

èeñ í - øi da - øô´k? день и - ли да - лёк?

˙œ . wœ

œ

œ œ

œ

Œ œ

œ œ π œ

œ. œ.

j œ œ J

èeñ í - øi день и - ли

Võs Вос

œ

bøí бли -

œ˙

œ

œ

œ˙

zõk зок

œ

gor, гор,

w

gor, гор,

Œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ

œ

π ‰ œJ

πj ‰ œœJ œœ ..

œ œ

Chuù- chúù àe Чуть-чуть бе -

j œœ J

Chuù-chúù Чуть-чуть

œ œ

da да -

-

œ

Ó

œ

œ œ œ œ

w

tók. ток.

b

-

˙

œ œ œ œ œ

œ

˙

Son iø Сон иль

œ

b & b b ˙.

ñye, нье,

œ

œ œ œ œ œ

-

˙ œ

-

> ˙

œ

˙ Võs Вос

nõ но

-

é э

10

bbb

õ - zhï - dá о - жи - да

œ

˙

nõ но

œ

ùeø тель

π œ

b & b b ˙œ

-

Son iø Сон иль

-

? bb Πb

w

w w Ó

Œ

œœ J ‰π

‰œ π œj œ ..

àe бе -

œ

œœ œ J


5

b &bb ˙

˙

13

˙

bbb bœ

œ

? b œœ bb

œœ

chúù чуть

øé - yet ле - ет

b & bb ? bb b

˙ ˙

b œœ œ

-

œœ œœ

n œœ œ

˙ œœ

œœ

œœ

-

øé ле

V

-

π b bb ˙

má ма

b & bb

16

? bb b

w ˙w

œœ

-

œœ -

ñe не

œœ

œœ

œœ

-

llï, лы,

p

˙ ˙

∏ œ œ

œœ

øes лес

i и

œœ

söât спят

π

œ œ

œœ

˙˙ gor, гор,

-

ãâ мя

œ

œ

œ

œ

œœ

yet ет

ùé те

˙

˙

gõ - rõ - dá го - ро - да

œ œ

∏ œ œ

œ

œ

söât спят

œ

b œ˙ ˙

˙

j œ œ J

œ œ œ. œ œ œ.

œœ œ

˙ ˙

˙

yet ет

-

dó - llï, до - лы,

˙ œ˙ ∏œ œœ

œ

ùé те

œœ

-

-

œœ

p˙ œœ

œœ

-

˙

dó до

? b b œœ b

-

œ

˙

˙ œ˙.

œœ . œ

i и

œ œ œ œ

ùé те

œ œ

œ

œ œ

œœj œ

øes лес

i и

˙ ˙ p n œœ œ

œ

œœ

œœ

œœ

œœ œ

œœ

˙ -

ãâ мя

˙

ãâ мя

-

œ œ

œ. œ.

œ œ. œ.

œ

ye - shchó f tu е - щё в ту

dòém - øût дрем - лют

˙ œ˙

p nœ

œœ œœ

gõ - rõ - dá го - ро - да

œ J

-

àe бе

ye - shchó f tu - má - ñe е - щё в ту ма - не

w ˙w

3

b &bb w

œ œ

gor, гор,

16

øé ле

˙

chúù чуть

œœ

-

àe бе

w

ãâ мя

œœ œ

œœ

˙

chúù чуть

-

œœ

˙

chuù - chúù àe - øé - yet чуть-чуть бе - ле - ет

˙ ˙

œœ œ

b &bb w

œ

ùé те

øé - yet, ле - ет,

13

-

chúù чуть

b &bb ˙ V

w

˙ ˙

åô´ сё

j œ œ œ œ J

-

œ œ

i dòém - øût и дрем - лют

œ œ

œ œ J

˙ ˙˙

œ˙ œ

œ œ


6

b &bb ˙

F Œ œ

bbb

F Œ œœ

19

&

gor, гор,

no но

˙

gor, гор,

b œ Vb b œ ? bb

œ b œ

œ œ

F Œ œœ

œ œ

F Œ œœ

4

23

Œ

œ

œœ œ

œœ œ

Œ

˙

òí - ùe: ри - те:

& Œ V Ó ? 23

Œ

?

Œ

k ñé к не

˙˙ ˙˙

œœ œœ F œœ œ

˙˙˙ ˙

põ - llõ - sá по - ло - са

p

œ œ œ

Põ - llõ - sá По - ло - са

Œ

p œ

espr.

œ

üid вид

p œ œ

œ

œ

œ

œœœ

œ

ná, на,

œ. Œ œ

Smõt - òí - ùe: Смот - ри - те:

˙ œ p œ

-

œ.

Põ - llõ - sá По - ло - са

œ

Più mosso

& œ Œ

˙ ˙

œ

˙˙

π Œ œ œ œ

œ

˙˙

πœ œ Œ œ œ œœ

œœ

˙ -

-

˙˙ k ñé к не

π Œ œ œ œ

-

-

bu бу

bu бу

π Œ œ œ œ

bu бу

Œ

˙˙˙ ˙

Œ

π œœ œ

œ

œ

üid - ná, вид - на,

œ

õ о

i, и,

œœ œœ œ

œ

œ œ

œœœ

j œ ˙œ

-

ná на

fåô всё

j œ ˙ -

ná, на, sá са

œœ

œ œ.

œ œ

œœ ˙˙

œ

œœ

œ œ.

œ

Œ

-

œ J

nnn

˙.

Œ

nnn

œ

nnn

Œ

nnn

œ.

œ

skrî - tõy скры - той

yár яр

üid вид

Œ

n ˙˙˙ ...

œ˙

œ

n ˙˙ ..

˙˙ . .

œœœ

œ

nnn

vzor... взор...

œ œ

slóv - nõ слов - но

põ - llõ - sá по - ло - са

œœ œ œœœ œ poco a poco cresc. ed accel. Œ œ œ œœ œ

œ

õ - ná о - на

üid вид Põ - llõ По - ло

p œœ

œœ

Œ

vzor... взор...

põ - dï - ãí - ùe по - ды - ми - те

˙˙˙

˙.

Smõt Смот -

vzor... взор...

põ - dï - ãí - ùe по - ды - ми - те

˙ ˙

nnn

vzor... взор...

põ - dï - ãí - ùe по - ды - ми - те

bu бу

p œ

˙.

põ - dï - ãí - ùe по - ды - ми - те

p poco a poco cresc. ed accel. œ œ œ œ œ

Più mosso

& œ

k ñé к не

no но

19

? bb b

˙˙

no но

åô´ - llï, сё - лы,

b & b b œ˙ ˙

k ñé к не

no но

llï, лы,

-

˙˙

str´á стра

œ

õ о

ná, на,

-

õ оj-

üid - ná, вид - на,

œ

œ œ œ

œ œ J

œœœ Œ œ˙. .

œœ

œ.

œœ œ

sùyu стью

œ œ J

œœ

che, че,

ná на ná на

œ ˙

œ. ˙.

-

yár - che, яр - че,

fåô всё

œ

œ J

œœœ .

˙œ .

œ J

fåô всё

œ

õ о

-

j œœ œ j œ œ


7

& œ

œ

26

œ

rèé - ya, рде - я, fåô всё

j œ ˙ œ

fåô всё

yár яр

? œ ˙.

õ - ná fåô о - на всё

œ

zhï жи

œ.

-

-

fåô всё

yár яр

œ

œ

& ˙˙ œœ .

œ & œ

29

œ J

œ

œœ

œœ ..

-

& ˙ .œ œ œ œ œ

rá-yet-sa õ - ná, ра-ет - ся о - на,

œœ

œœ ..

rá - yet ра - ет

-

rá - yet - sa ра - ет - ся

õ - na, о - на,

üéy, вей,

&

œœ ˙ ? b ˙

œ œ œ œ

fåô всё

œ.

zhï жи

fåô всё

zhï - üéy, жи - вей,

œ. ˙.

œj ˙ -

œ œ

f

œ œ

œ œ œ

raz - gõ - rá - yet - sa õ - na; раз - го - ра - ет - ся о - на;

j œœ f # ˙˙ .. J

õ - na; о - на;

œœ œœ œœ

fåâ raz - gõ - rá - yet - sa õ - na; вся раз - го - ра - ет - ся о - на;

œœ œœ

œœ œ..

œœ ..œ œ

œ œœ

j œœ

# ˙˙œ.. œ

j f #˙ . œœ b ˙ .œœ œœ

œ œ

œ

œœ œœ

œœ

Œ

più

Œ

più

j œ ˙œ

gõ го

-

-

gõ го

-

raz раз

ye -shchó е - ще

f ‰ œJ ˙

ye -shchó е - ще

f# œj ˙ ‰ œJ ˙

ye -shchó е - ще

fb œ ˙ ‰ J

ye -shchó е - ще

j ‰ # œœJœ più f j #œ b œœ ‰ J

-

fåâ вся

˙˙˙ ˙˙ ˙

œ

œ J

ãi ми

œœ

ãi ми

-

-

-

œ ãi ми

œœœ œœ œ

-

˙

nú ну

˙˙

nú ну

˙

nú ну

˙˙ ˙ ˙˙ ˙

j œ

œ œ œ

œ.

nú ну

gõ го -

zhï жи

œ

-

-

-

-

-

œ

j œ

œœ

˙˙

œœ

œ

-

œœ ˙

œ

ãi ми

œ œ

œ.

œ

œ

œ

raz раз

raz раз

f # œj ˙ ‰ œJ ˙

œ

zhï - üéy, жи - вей,

fåâ вся

˙˙ œœ .

œ

fåâ raz - gõ вся раз - го -

üéy, вей,

œ ˙.

œ

- ye, - e,

œ

œ

più

œ

œ

œ ˙.

Œ

Œ

fåâ вся

fåô всё

Œ

Œ

üé ве

che, че,

più

raz - gõ - rá - yet - sa õ - na; раз - го - ра - ет - ся о - на;

œœ œœ f b œœ œœ

œ J

j œœ œœ J

j œ œ .˙

-

œ

˙œ .

œ

œœœ .

raz - gõ - rá - yet - sa õ - na; раз - го - ра - ет - ся о - на;

œ œ

-

œ fåô всё

œœ

ye, e,

-

yár яр

j œœ f # ˙˙ .. J

œœ

fåô всё

œ œ˙ ˙

zhï жи

yár - che, яр - че,

œ

œ. ˙.

œ œ J

œ J

fåô всё

õ - na; о - на;

sa ся

œ œ œ œ œœ ? b˙ œœ˙

˙

œ œ

sa ся

fåâ вся

29

œ J

che, че,

-

œœ ˙ œ œœ .

rá - yet ра - ет

œ V œ

üé ве

fåô всё

œ

? œ ˙.

œ˙

che, че,

-

ná на

26

-

œ.

œ

yár - che, яр - че,

zhï - üéy, жи - вей,

& ˙œ . V ˙

œ

œ œ œ

œ

Œ

C

œ

Œ

C

œœ

Œ

C

œ

Œ

C

œ

Œ

C

Œ

C

ta, та,

ta, та,

ta, та,

ta, та,

œœœ


8 33

ƒ ˙

Allegro maestoso

5

&CŒ

œ

i и

vo во

ƒ &CŒ ˙ VC Œ

ƒ ˙

?C Œ

ƒ ˙

33

vo во

ñe не

˙˙ ..

œœ

ñe не

-

i и

vo во

fåey всей

ñe не

-

œ

˙˙ .. ˙˙ ..

œœ œœ

œ

˙˙ . .

œ

œ -

œ

nõy ной

œ

œ

˙˙ .. ˙.

œœ

œœ œ

œ

raz раз

œ

˙ V œ

-

œ

œ

nõy ной

œœ

raz раз

œœ

-

? œœ

-

œ

ëír - nõy фир - ной 38

&

˙œ ˙

œ ? œœ

œ

œœ

œ œ

œ Œ

œ œœ œœ

œ œœ œœ

dást даст

œ

dást даст

˙œ

Œ œ

œ

raz раз

-

˙˙

iz из

-

˙˙

-

-

˙˙

œ œ

ãe ме

˙˙

ãe ме

˙. -

-

ãe ме

-

ãe ме

-

˙˙

iz из

-

˙˙˙

˙ œ

-

œ

sa ся

-

-

œ

üest вест sa ся

-

òí ри

œ

fåe все

˙œ

œ

üest вест

fåe все

òí ри

œ œœ

˙ œ˙ œœ

-

˙˙ ..

òí ри

-

òí ри

-

˙˙ . .

-

raz раз

œ œœ

-

˙˙

˙˙

œœ

˙˙

˙˙

e э

mõ - sùi мо - сти

mõ мо

œœ

e э

sùi сти

-

-

˙

-

e э

-

˙˙

mõ - sùi мо - сти

e э

-

˙˙ ˙˙

˙˙˙ ˙˙˙

˙ ˙˙˙

w œ

-

œ

œ

-

œ

œ

-

ãír - nïy põ - àéd - nïì мир - ный по - бед - ных

-

œ

œ

-

œ

œ

-

ãír - nïy põ - àéd - nïì мир - ный по - бед - ных

Œ œ

œ

œœ

mõ - sùi мо - сти

œœ œ

bllá бла

-

˙˙

œœ œœ

bllá бла

raz - dást - sa, раз - даст - ся,

‰ j œ œ œ Œ

-

˙˙ ..

˙˙ .. ˙.

˙˙ ˙

˙

œ

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙

˙ ˙˙˙

dást - sa, даст - ся,

˙œ ˙

˙

˙

iz из

bllá - gõ бла - го

nõy raz dást - sa ной раз даст - ся

œ

iz из

bllá - gõ бла - го

ëír - nõy raz - dást - sa фир - ной раз - даст - ся ëír фир

˙

˙

ëír - nõy raz - dást - sa фир - ной раз - даст - ся

ëír фир

-

fåey всей

˙

& œ

œœ

-

vo во

Allegro maestoso

ëír фир

ñe не

i и

˙ ƒ ˙ ? C Œ

&

fåey всей

fåey всей

œ

& C Œ

38 6

œ

˙˙ . .

œ

i и

˙.

‰ œ

dást - sa, даст - ся,

œww œ œ

raz - dást - sa раз - даст - ся

j œ œ Œ

œ

œ

œœ

œ

œ œœ

œ

raz раз

œ œœ

-


˙

41

&

-

& œ

˙ -

˙

gõ го

œœ

œœ

œ

sóll - ñech - nïì сол - неч - ных

-

˙ V œ

-

˙œ

œ

sóll - ñech - nïì сол - неч - ных

Ó ? œ & ?

˙œ ˙ œ œ

44

& Œ

œ

œ

œœ

f œ -

V ˙

? ˙. & ?

˙˙ .

f

œ

˙˙

Œ

chéy, чей, üest вест

-

œ

-

œ

chéy, чей,

f œ

põ по

-

põ - àéd по - бед

-

nïì ных

põ - àéd по - бед

-

nïì ных

f œj J œ.

œ. œ.

œ

œ

œœ

œ

-

nïì ных

œj J

˙

àéd бед

llu лу

-

ñech неч

-

œœ œ œ

j œœ

œ. œ

œ

œœ

œœ

œ fJ

Ó Œ œ. Ó

œœ

˙˙

˙

nïì ных

llu лу

œ ˙

nïì ных

œœ˙ ˙ œ˙

llu лу

- ñech - nïì - неч - ных

llu лу

-

œ > sóll сол

-

˙

chéy, чей,

S œ -

˙

-

llu лу

œ˙œ ˙

chéy, чей,

S œ

-

œœ

Œ

-

œœ œ

nïì ных

-

S œ

œœ

-

œ llu лу

˙œ

œ J

œ

˙ -

f

œ

˙œ

sóll - ñech - nïì сол > - неч - ных

Œ

Ó

sóll - ñech - nïì сол - неч - ных

-

œ œ

Œ

œ

j œœ J

ñech неч

œ.

˙˙˙ œ.

œœ

œœ

-

sóll сол

Œ ˙. ˙.

àéd бед

Œ

chéy, чей,

44

œ.

-

sóll сол chéy, чей,

-

llu лу

œ

˙œ ˙œ

œœ

& ˙˙ ..

üest вест

bllá - gõ - üest fåe - ãír - nïy бла - го - вест все - мир - ный

œ

põ по

Ó

7

bllá - gõ - üest fåe - ãír - nïy бла - го - вест все - мир - ный

dást - sa даст - ся

41

-

llu лу

gõ го

œ

9

œ

œ

f œ

œ

œ

põ по

-

œ

àéd бед

- nïì - ных

˙œœ

œœ

œ J

œ

œ

œ œ J fJ

˙œ

œ

Ó Œ

œ f œ

œ J

œ

f

œ

raz - dást раз - даст põ f по

sa ся -

raz - dást раз - даст -

sa ся

chéy, чей,

S˙ .

œ

f raz

раз

-

llu лу

-

fb œ

chéy, чей,

œœ

Sœ ˙.

œœ

œ f

œ œ

œ˙ œ

Œ

œ

f

œ œ

b œœ


10

œ

47

&

œ

bllá бла

- gõ - го

àéd бед

-

bllá бла

- gõ - го

& wœ

-

üest вест

œ

üest вест

-

‰f j œ œ œ

? œ

Œ

Ó

&

wœœ

œ œ

œœ

?

œ

50 8

˙.

chéy, чей,

œ Œ

f

œ

œ œ œ

-

50

œ˙

ãír - nïy мир - ный

œ

œ

œ

˙ -

-

sa ся

raz - dást раз - даст

-

sa ся

j œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

nïì ных

œ

œ

sempre cresc.

˙ œ œ ˙

llu лу

Œ

˙

ñech неч

˙ œ œ ˙

-

#œ œ

-

œ œ

œ

sempre cresc.

œ bœ

˙

˙ ˙

œ

œ ..

-

œœ œ

œ œ

-

llu лу

n ˙˙

œ 9

˙˙

-

œœ

œœ

-

œ llu лу

-

j œ J

-

œœ

œ.

fåe все -

-

j œ

˙ raz раз

-

œ

‰ œj n œ

œ

˙œ

œ ˙œ ‰ J

œ

œ˙

‰ œj œ Œ

llu - chéy, лу - чей,

˙ b œœ

œœœ

llu - chéy, лу - чей,

llu лу

œœ

œ

œ˙ .

œ

œ œ

œ

àéd бед

ƒ œœ

nïì ных

œœ

˙.

põ по

˙

œ œ

llu лу

bllá - gõ - üest бла - го - вест

ƒœ

œ

œ

œ

sóll - ñech - nïì сол - неч - ных

œ

- chéy, - чей,

sempre cresc.

œ

œ

œ

sóll - ñech - nïì сол - неч - ных

sóll - ñech - nïì сол - неч - ных

sempre cresc.

sóll - ñech - nïì сол - неч - ных

œ

sóll - ñech - nïì сол - неч - ных

põ - àéd - nïì по - бед - ных

-

œœ

˙sempre cresc. œ

œ

sóll сол

œ

raz - dást раз - даст

œ œ

-

œ

œ

Œ

àéd бед

nïì ных

œ

œ Ó

œ

põ - àéd - nïì по - бед - ных

dást - sa, даст - ся,

œ

˙

œ˙

œ

‰ œ

˙œœ

˙ ˙

œ

Œ œ

œ

põ - àéd - nïì по - бед - ных

ãír - nïy мир - ный

œ œ

ãír - nïy põ - àéd - nïì мир - ный по - бед - ных

? ˙

?

Ó

-

œ

Ó

˙

chéy, чей,

˙. # & ˙

-

raz раз

põ по

& #˙

-

fåe все

œ

œ

chéy, чей,

V

œ

œ

nïì ных

-

œ

dást - sa, даст - ся,

&

-

raz - dást - sa, раз - даст - ся,

Œ V œ

47

fåe все

-

œ

œ

œ

œ

chéy, чей,

chéy, чей,

˙˙ œ

œ˙ œ˙

raz - dást - sa раз - даст - ся raz раз -

raz - dást раз - даст raz - dást раз - даст

˙ nœ œ ‰ J j ‰ œœ ˙œœ Œ

-

sa ся sa, ся,

œ

raz раз -

œ œœ


54

&

˙ dást даст

& œ

œ

-

bllá - gõ бла - го

dást даст

˙œ V

œ

-

57

&

˙œ

-

üest вест

œœ

& ˙˙

Ó Œ

& ?

˙˙˙ .. ˙ œ œ

œ

bllá бла

-

-

œ

põ по põ по

˙

Œ œ

Ó ˙˙

œœ

œ

œ

œœ

œ

˙˙ ..

-

nïy ный

˙

põ по

-

˙

àéd - nïì, бед - ных, àéd бед -

œ

àéd - nïì бед - ных

ww Ó ˙˙ .

˙

œ

-

j œ œ Œ

œww

ww

-

-

œ

põ по -

œ

˙ œ

˙

˙

˙-

raz раз

˙˙

-

sóll - ñech сол - неч

-

˙˙

˙ œœ

˙˙˙

˙˙ ˙

àéd бед sóll сол

gõ го

-

œœ

œœ

Ó œ

œ

-

llu лу

gõ го

œ

sa ся

œ

œœ˙˙ œœ

œœ

˙

˙

sóll - ñech сол - неч

põ - àéd - nïì по - бед - ных

sóll сол

b ˙-

sóll сол -

œ

˙w

œ

-

œ

˙ b œ˙

œ œ

˙˙ . ˙.

œ

œ

œ- àéd - неч ñech неч -

˙

˙ œ œ ˙

œœ

œ

˙ ..

nïì ных

˙

œ

llu лу -

œ œ

llu лу

-

nïì ных nïì ных

llu лу llu лу

-

llu лу

-

˙. ˙ œ #˙ n ˙

œœ

˙˙

llu - chéy, лу - чей,

œ

-

œœ

àéd - nïì неч - ных

-

˙- .

- nïì - ных

œ

llu лу

bllá - gõ - üest fåe бла - го - вест все -

œ

˙.

-

-

˙œ

- nïì - ных

nïì ных

w˙ .

œ

œ œ

w ˙. ˙˙œ ˙

˙œ

˙

˙-

põ по nïì ных

-

àéd - nïì бед - ных

-

œ˙˙

œ œ œ œ

àéd - nïì, бед - ных,

œ

dást даст -

œœ

põ - àéd по - бед

˙˙˙ ..

-

œ

œœ

˙

sóll - ñech - nïì сол - неч - ных

œ

œ

œœ

˙

˙˙

œ

raz - dást - sa раз - даст - ся

‰ œ

œ œ

w˙.

œ

œ

Œ œ

10

-

œ

dást - sa, даст - ся,

-

œœ

˙

œ

-

ãír - nïy põ - àéd - nïì, мир - ный по - бед - ных,

œ

Ó

-

œ

œ

raz раз

˙

ãír - nïy põ - àéd - nïì, мир - ный по - бед - ных,

-

fåe - ãír все - мир

˙

ãír - nïy põ мир - ный по

57

fåe все

œœ

œœ

üest вест

? œ

œ

˙ œ˙

˙˙ ..

chéy, чей,

fåe все

sa ся

œ

œ œ

œœ V

œ

‰ j œ œ œ Œ sa,

œ˙˙

chéy, чей, üest вест

bllá бла

üest вест

dást даст - ся,

?

sa ся

raz - dást - sa, раз -даст - ся,

? Œœ &

w

œ

-

bllá - gõ бла - го

54

˙

11

˙˙

˙˙

˙˙ ˙


12

& œ

Fœ œ

˙˙

& œ

Œ

Œ

œ

F œœ

˙˙

63

11 Più mosso h = 126

chéy, чей,

chéy, чей,

V

chéy, чей,

raz - dást раз - даст

˙. ? œ

- chéy, - чей,

63

& ?

œ

˙. œ

œ & œ

67

nïy ный

& œ

œœ Œ F œœ œ

nïy ный

˙

f ˙˙

œœ

nïy ный

67

&

œœ œœ

? œœœ

˙ œ

f

˙

˙œœ

˙˙ ˙ f ˙˙

œœ

-

˙œ .

f œ

bllá бла

œ œ

˙ ˙

põ по

-

põ по

-

œœ

œ

œ œ

˙. œ

œœ ˙ .

œœ ˙ . œ

cresc.

-

nïì ных

cresc.

àéd бед

-

œ

sóll сол

cresc.

àéd бед

œ

˙ ˙˙

˙ ˙

nïì ных

sóll сол -

˙

nïì ных

sóll сол

œ œ

˙ ˙

œ œœ

œ

˙ ˙˙

sóll сол

nïì ных

-

œ

œ œ

˙. œ

œ˙ . œ

œ˙. œœ

œ

˙

œ œ

˙ ˙

œ œ

gõ го

œ

- üest - вест

œ œ

- üest - вест

˙. œ

œ œ

˙ ˙

œ œ œ

˙.

ñech - nïì неч - ных

œ œ

ñech - nïì неч - ных

ñech - nïì неч - ных

-

œ

˙

œ œ

˙ ˙

œ

ñech - nïì неч - ных

œ œœ

œ ˙. œ œ

œ

˙ ˙

-

œ˙ . œ

œ

˙ ˙ ˙

ñech - nïì неч - ных

sóll сол

œ

œ

˙.

˙ ˙

œ œ œ

œ ˙. œœ

-

gõ го

˙.

gõ - üest го - вест

œ˙ . œ

œ œ

-

œ

-

-

œ

œ œ

gõ - üest го - вест

˙. œ

œ

˙ ˙

nïì ных

cresc.

-

œ œ

œ œœ

œ œ

œ œ

bllá бла

œ

sa ся

˙.

sa ся

˙

[cresc.]

˙.

˙ ˙

˙ ˙

gõ - üest го - вест

bllá бла

bllá бла -

œ

œœ˙ . œ

œœ

œ œ

œ

œ œ

œ œ

-

sa ся

[cresc.]

œœ˙ .

cresc.

-

sa ся

dást даст

œ

põ - àéd по - бед

œœ˙ œ

dást даст

-

œ

-

bllá бла

[cresc.]

-

põ - àéd по - бед

ãír - nïy мир - ный

œ ? œ

f ˙˙

ãír - nïy мир - ный

œ V œ

raz раз

˙˙ Œ

põ - àéd по - бед

˙.

-

˙˙ ˙

œœ

˙ ˙

sa ся

[cresc.]

- dást раз - даст

Più mosso h = 126

œœ œ

F œ

raz раз

˙

Fraz

œœ

-

raz - dást раз - даст

chéy, чей,

œ œ

[cresc.]

˙ ˙˙

œ œ

˙. œ

œ˙ . œ

œ˙ œœ .

œœ

˙ ˙

fåe - ãír все - мир

œœ

˙ ˙

œ

fåe все -

fåe - ãír все - мир

œ

˙

fåe все -

œ

fåe - ãír все - мир

œœ œœ œ

œœ

˙ ˙ ˙˙

-

œ œ

˙ ˙

llu - chéy. лу - чей.

œœ

-

˙ ˙

œ

llu лу -

llu - chéy. лу - чей.

œ

˙

llu лу -

œ

llu - chéy. лу - чей.

œœ œœ œ

˙ ˙ ˙˙

œ œ


13

œ & œ

Œ

Ó

& œ

Œ

Ó

œ V œ

Œ

71

Meno mosso h = 72 12

ƒ˙

Ó

Raz Pаз

ƒ ˙

Ó

chéy. чей.

chéy. чей.

? œœ 71

&

œœœ

œ ? œœ

Raz Pаз

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

& ˙

& ˙

˙

76

nïy ный

V

˙

põ по

põ по

76

&

˙˙

˙ ? ˙˙

# ˙˙

#˙ b ˙˙

Ó

ƒ b˙

Raz Pаз

Raz Pаз

dást даст

b ˙˙ ..

dást даст

ƒ ˙ b˙

Ó

-

àéd бед

-

-

àéd бед

w

-

sóll сол

-

˙˙ ..

-

àéd бед

˙˙ .. w˙ ˙ ..

-

œ œ

œœ

œœ

sa ся

b œœ

bllá - gõ - üest бла - го - вест

œ

œ

b œœ

b œœ

œ

bllá - gõ - üest бла - го - вест

œœ

bb œœ

œ œ

˙˙ -

sóll сол

-

w

ñech неч

w w

sóll сол

œ

ww ww w w

b œœ

w

œ b œœ

b œœ bœ

œœ œ

˙˙ ñech неч

˙

˙

ñech неч

nïì ных

˙ ˙ ˙˙ ˙

w˙ ˙

b œœœœ

-

-

˙˙

fåe - ãír все - мир

- nïy - ный

-

fåe - ãír все - мир

b b œœœ b œœœ

ww

U

w

llu - chéy. лу - чей.

U

˙

w

llu лу

-

˙

llu лу

rit.

˙˙˙

n œ˙˙

llu - chéy. лу - чей.

nïì ных

˙˙˙ .. .

˙

U

œ

˙ ˙

-

œœ

põ по -

- nïy - ный

bb ˙˙˙

œ

œ

˙˙

b w˙

˙.

nïì ных

b ˙˙

nïì ных

˙˙

˙˙ ˙˙˙

- nïy - ный

˙˙ ..

˙

ñech неч

-

œœ œ

˙

-

fåe - ãír все - мир

rit.

w -

w

œœ

sa ся

˙. b˙ .

b œœ

b˙ b ˙˙ ..

nïì ных

œ œ

bllá - gõ - üest бла - го - вест

sóll сол

nïì ных

fåe - ãír все - мир

sa ся

nïì ных

œ

œ

-

ww

˙.

bllá - gõ - üest бла - го - вест

œœ

œ

dást даст

œ

˙.

sa ся

-

b˙ .

-

-

˙.

-

b˙ -

dást даст

-

˙˙

Ó

b ˙˙

põ по

ƒ ˙

-

Meno mosso h = 72

àéd - nïì бед - ных

˙ ? ˙

Ó

chéy. чей.

U w

w

chéy. чей.

U

w w u

U w

ww

u

œ


14

NOTES Sergei Ivanovich Taneyev (1856-1915) was a pupil of Tchaikovsky and his close friend, but one could hardly find two men who were more different in personality, creative approach to music and, subsequently, creative output. “I play Bach gladly,” Tchaikovsky wrote, “but I do not recognize in him (as some do) a great genius. Handel has for me a fourth-rate significance...” Beethoven did not excite him much either: “I bow before the greatness of some of his works, but I do not love Beethoven.” Taneyev, on the other hand, had a strong affinity for music of the High Renaissance, the Late Baroque and Viennese Classicism. “The path of Palestrina, Lasso, Bach and Handel divided and ventured northeastward in Taneyev’s works,” wrote the Russian musicologist and composer Boris Asafiev. Tchaikovsky and Taneyev also differed in their opinion as to what role inspiration and intuition play in creative work. If Tchaikovsky believed that the beginning of any creative process lay in an intuitively found image, born in a moment of inspiration, Taneyev thought that an observant mind and minutely detailed work should precede (if not replace) inspiration. “It is true that creativity does not exist without inspiration, but in creative moments a man does not produce something that is entirely new; he simply combines what already exists in him and what he had acquired while studying and working,” he wrote in a letter to Tchaikovsky. In contrast to Tchaikovsky, who lived in a world of emotions, Taneyev “lived and worked immersed in a world of ideas and abstract concepts,” writes Asafiev. Indeed, Taneyev, both as a person and a composer, avoided open emotionalism and spontaneity of expression. His philosophical credo and stimulus for action was intellectualism. So it is not surprising that in Taneyev’s musical language the dominant place belonged to polyphony. Therein he found the means for expressing both his aesthetical views and his personality. Therein he tried to find the forms that would reflect the general laws of reason and express the eternal and enduring principles of human existence. According to Taneyev, only polyphony, with its unpersonified and supranational principles and devices that did not rely on transient emotions, would give the composer a real opportunity to express the universal as opposed to the subjective; only counterpoint provided “the precise, simple and almost algebraic method” that the composer can use in his search for objective truth; and technically speaking, only “counterpoint gave each voice the opportunity to produce a melodic line, thus extracting the most out of the musical texture.” Taneyev’s finest compositions—his cantatas John of Damascus and At the Reading of a Psalm, as well as his numerous choruses—testify to the success of his intellectual approach to composing music. He wrote 37 secular a cappella choruses and a number of vocal ensembles that are often performed as choruses. The pinnacle of these choral works is a monumental cycle of 12 choral poems, Op. 27, composed in 1909 on texts by Yakov Polonsky (1819-1898). Characteristically, the cycle is unified by Taneyev’s striving to express high aspirations by rising above the feelings of individuals and reflecting principles that are universal. Ideally appropriate for realizing this goal are the scenes of nature portrayed in many choruses of the cycle. “Like you,” Taneyev wrote to Tchaikovsky, “I feel the most tender love for nature.” Taneyev’s compositions, his letters, and his book Convertible Counterpoint in the Strict Style, portray a person who tried to subjugate emotional elements to the power of the intellect, and who took a great interest in philosophy, mathematics and architecture, always believing in social progress and the triumph of reason. “Rigorous rationalism held power over everything Taneyev did or created, eradicating any inclination towards sentimentality,” wrote Asafiev. “The imprint of deep thoughtfulness and adherence to principle marked his music. His was the path of a seeker for objective truth... He was a man of modest heart, emotional chastity and penetrating mind.” And to a great extent his music is a self-portrait of the man as a composer. —Vadim Prokhorov

MUSICA RUSSICA • 1-800-326-3132 • www.musicarussica.com


f


Price code: 4

MUSICA RUSSICA

MUSICA RUSSICA • 1-800-326-3132 • www.musicarussica.com

Sunrise  

Taneyev, the Russian master of counterpoint, paints one of the most vivid and dramatic musical depictions of a glorious sunrise. In his book...

Sunrise  

Taneyev, the Russian master of counterpoint, paints one of the most vivid and dramatic musical depictions of a glorious sunrise. In his book...

Advertisement