Køge Golf Klub 2012 1

Page 1

• Drænprojektet • Generalforsamling • Nye ansigter • DK-turneringen Medlem af

2012-1 1


inDholD

Køge Golf Klub Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge www.kogegolf.dk

Bestyrelse Formand Næstform. Sekretær Kasserer

Erik Lorentzen Ove Poulsen Rikke Thomassen Søren Pingel Ole Therkildsen Leif Larnkjær

Vidste du at 2 DGU i hængekøjen 3 Nyt fra administrationen 4 Ny samarbejdspartner – Nyt koncept 5 Ordinær generalforsamling 29. Marts 2012 6 Farvel til Christina 8 Golfens Dag 9 Fra Hoteldrift til Golfklub 10 Nyt partnerskab omkring shoppen 11 Appel fra Leif Larnkjær 11 Danmarksturneringen 12 Danmarksturneringen 13 Dræn - igen igen 14 På banen 16 Parkeringspladsen 18 Ændringer i EGA Handicap Systemet 20 A-holdet! 21 Klubbens Sponsorer 22 Klubben forbedrer kommunikationen 23

Telefon 40 25 40 10 56 26 72 63 46 15 08 70 56 28 36 09 40 76 72 50

Amatør- og Ordensudvalg Klaus Rugaard Preben Langfeldt Karsten Almosetoft Udvalgsformænd Bane Ole Therkildsen 56 28 36 09 Ungdom Thomas Radtleff 30 35 15 55 Turnering Else M. Langfeldt 32 53 10 04 HCP Preben Langfeldt 23 26 40 04 Elite Hanne R. Taylor 80 90 99 90 Begynder Allan Kristensen 56 26 66 99 PR Åben Erhverv Leif Larnkjær 40 76 72 50 Ejendom Bjarne Enoch Nielsen 20 29 49 94 IT Bent Andreasen 23 64 04 13 Trænere Taylor & Svendsen 56 65 64 00 Restaurant Finn Madsen 56 65 30 00 Bane- og Gæsteservice Arne Pedersen 46 15 18 38 Sekretariat Helge Caspersen Jytte Berg Rie Seidenfaden Charlotte Slebo Turneringskontor Greenkeepere

admin@kogegolf.dk 56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 62 41

Sektioner Damer Liselotte Kamp Herrer Robert Hansen Oldtimers Preben Alsly Køge Golf redaktion Søren Thomassen Helge Caspersen

24 91 02 88 20 22 67 65 25 32 08 70 klubblad@seqt.dk 56 26 61 92 56 65 10 00

Køge Golf er officielt medlemsblad for Køge Golf Klub. Det udkommer to gange årligt og udsendes pr. email til alle medlemmer, udvalgte golfklubber i Danmark, annoncører og sponsorer. En trykt udgave kan hentes i klubben i receptionen. Meninger, der kommer til kende i dette blad er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.

Deadline for næste nummer 1. oktober 2012 2

Forsiden Den nye roughklipper er meget fleksibel og kan klare søkanter. Herover demonstrerer Brian områdeklipperens særlige evne til at skubbe klippeleddene ud til den ene side, så hjulene ikke behøver køre så tæt på f. eks. bunkerkanter. Hvor er det for resten? Send dit svar til klubblad@seqt.dk inden 1. juli - første rigtige svar får en flaske vin.

viDste DU at • • • • • • • • • • •

der er video i bagrum p.g.a. tyverier du kan ikke kombinere én rabatordning med en anden rabatordning restauranten har udvidede åbningstider - check hjemmesiden vort nye bestyrelsedsmedlem Leif Larnkjær har være i 4-ugers praktik på kontoret at det kommer til at koste penge i næste sæson, hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice at der er over 50 medlemmer, der har valgt ratebetaling at der er over 100 medlemmer, der har valgt det billige greenfee medlemskab at over 90 % af de nye medlemmer kommer fra henvisninger fra egne medlemmer at Peter Taylor har optaget Peter Svendsen som kompagnon at aktiviteten er steget eksplosivt på træningsbanen efter prisnedsættelsen på poletter at fra 2. juli kan du spille 2 runder EDS pr. kalenderuge - men du skal sige det til markøren inden du starter - ellers kan resultatet ikke bruges til handicapregulering


DGU i hængekøjen

S

elvom vejret i skrivende stund ikke ligefrem er til en tur i hængekøjen, så er det ikke desto mindre stedet, hvor DGU og DGU’s bestyrelse har valgt at opholde sig i en sag, der kan få store konsekvenser for de danske golfklubber. I flere år har der på de årlige repræsentantskabsmøder været klubber, der har spurgt til et greenfee-rabatkort administreret af DGU, men hvert år har svaret været, at det vurderede DGU’s bestyrelse ikke var noget, der skulle bruges tid på. På repræsentantskabsmødet 2012 meddelte DGU så pludselig, at man efter repræsentantskabsmødet ville udsende en opfordring til klubberne om, at komme med deres holdning til et sådant rabatkort. På baggrund af, at Teetime kortet på det tidspunkt havde opbakning fra mere end 100 danske klubber var der som forventet naturligvis ingen interesse for, at DGU skulle markedsføre endnu et rabatkort og bruge en hel del penge og tid på et sådant projekt, så efter vor opfattelse var det det rigtige udfald af denne sag.

Se mulighederne. Som altid forsøger vi i bestyrelse for Køge Golf Klub, at se mulighederne for at udvikle vor egen klub og vil også gerne deltage i et arbejde, der kan gavne hele den danske golfsport, så derfor stillede vi DGU’s bestyrelse et konkret forslag om, at man skulle nedsætte en arbejdsgruppe, der sammen med Teetime skulle komme med et forslag til et fremtidigt samarbejde. ”Da tiden efter vor opfattelse er løbet fra ideen om et DGU greenfee-rabatkort er vort forslag, at der hurtigst muligt sammen med Teetime nedsættes en arbejdsgruppe, der inden udgangen af september måned 2012 skal fremkomme med et forslag til et fremtidigt samarbejde mellem Teetime og DGU. Arbejdsgruppens forslag kan så præsenteres på

de regionale møder i efteråret 2012 og endelig godkendes på repræsentantskabsmødet i marts 2013” Markedsføring. Det er vor opfattelse, at det kort der på sigt vil blive det dominerende er det kort, der har de bedste markedsføringsmuligheder, og i den forbindelse er Teetimekortet i en hel unique situation med adgang til Viasats sendeflade og det tekniske udstyr, som er til rådighed indenfor deres samlede netværk. Hele det koncept kan vi blive samarbejdspartner på og i den forbindelse få markedsført Dansk Golf på en måde, som ingen andre inkl. DGU vil være i stand til. I dette koncept vil de danske klubber kunne få vist en videopræsentation af den enkelte klub uden, at der skal betales for sendetiden. Der er så mange muligheder i et sådant samarbejde så det vil være uforsvarligt ikke, at få dette afdækket endeligt. DGU i fremtiden Vi er i Køge Golf Klub meget positivt indstillet overfor DGU og det arbejde, som organisationen udfører, men som et andet bestyrelsesmedlem i Køge udtrykte det ”Skomager bliv ved din læst” underforstået DGU skal gøre det man er bedst til endnu bedre. DGU skal bl.a. arbejde med fortsat medlemstilgang (hvor vi fra 2014 mangler DIF tilskuddet), hele pesticideproblematikken og alle de andre ting, der relaterer til at vore klubber og baner hele tiden skal udvikle sig. Bestyrelsen i Køge Golf Klub ser med bekymring på fremtiden, hvor greenfeegæster i stigende omfang spiller med rabatordninger samtidig med, at vi ikke oplever en nævneværdig stigning i antallet af gæster, der kan opveje denne indtægtsnedgang. Uagtet der måske ses en svag stigning i det samlede medlemsantal i danske golfklubber, er det en kendsgerning, at de samlede kontingentindtægter falder som følge af afgang fra det

fulde medlemskab til forskellige former for billigere f-medlemskaber. Udhulingen af klubbernes økonomi vil nødvendigvis indebære ringere banestandarder, manglende investeringsmuligheder samt i sidste instans, banelukninger. I visse tilfælde rekonstrueres klubber i økonomiske vanskeligheder ved akkordordninger, hvilket blot forringer konkurrencevilkårene yderligere for klubber med sund økonomi. Det er vor opfattelse, at DGU i de kommende år i al væsentligt omfang bør koncentrere kræfterne om forannævnte problemstillinger. Vi holder fast. Når vi i bestyrelsen for Køge Golf Klub har valgt at gå ind i denne sag er det fordi, der er ingen andre end os i golfklubberne, der vil gøre et arbejde for at udvikle klubberne og herunder bl.a. skabe en markedsføringsplatform, så vi kan tiltrække nye golfspillere. I et sådant samarbejde med Teetime kunne vi få dette realiseret, men desværre er gamle modsætningsforhold mellem personer tilsyneladende årsagen til, at man blokerer for et meget perspektivrigt samarbejde, der kunne gavne landets golfklubber. Vi agter ikke at lade denne sag blive arkiveret lodret i DGU, men vil presse på for, at der kommer gang i et samarbejde, der vil gavne alle danske golfklubber. Erik Lorentzen og Ove Poulsen o formand og næstformand

· · YRN LOPS BRANDT G

S T A T S A U T O R I S E R E D E

R E V I S O R E R

3


Nyt fra administrationen Personale om det fremgår andetsteds i bladet er Christina fratrådt efter 8 års virke i klubben, og Christina er afløst af Rie Seidenfaden. Rie er 41 år og bor i Lel­ linge sammen med hendes familie, og hun er grafisk uddannet i hendes fars virksomhed SHS Tryksager ApS. Senest har Rie været ansat i Dansk Baneguide ApS, der ejes af Hellas Grafisk i Haslev, og i en 6-årig periode fra 2004 – 2010 var Rie ansat i Skovbo Golfklub i et sekretærjob, der langt ad vejen dækkede de samme funktioner som jobbet hos os.

S

Christina og Rie er fanget i en situation fra overlapningsperioden, som de havde sammen i 14 dage. Charlotte og Helge har sneget sig med på fotoet (Jytte var på ferie). Medlemsinfo I år har vi indført en ny medlems­kate­gori: Greenfee medlem med DGU-kort for kr. 1.300,p.a.Indtil nu er der over 100 medlemmer, der har taget imod dette tilbud, som henvender sig til medlemmer, der spiller få runder på hjemmebane i løbet af en sæson. Vi har samtidig indført mulighed for at tilmelde til ratebetaling af kontingentet med 8 rater mod tillæg af et gebyr på kr. 400,-. Indtil nu er der over 50 medlemmer, der har taget imod tilbuddet. Som vi hidtil har administreret kontingentopkrævninger, har vi et betydeligt administrativt arbejde med opfølgning og rykkere, og betydelige beløb udestående langt hen i sæsonen. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der fra næste sæson indføres et gebyr på kr. 100,-, såfremt kontingentopkrævningen ikke er tilmeldt BetalingsService. Hvis du ikke allerede har gjort det, så opfordrer vi på det kraftigste til, at du tilmelder dig på klubbens hjemmeside: kogegolf.dk – medlem – kontingent – pbs. Det er gratis at være tilmeldt. Begynderhold Begynderhold nr. 3 blev indledt mandag, den 11. juni, og næste hold indledes mandag, den 6. august. Et prøvemedlemskab varer 2 måneder, og det omhandler et golfkørekort og spil i Mandagsklubben sammen med øvede holdkaptajner, hvorefter man er berettiget til at få DGU-kort ved efterfølgende indmeldelse.

4

Elektronisk boldrende Fra denne sæson har vi indført elektronisk boldrende. De sidste 3 – 4 tider i hver time er boldrende tider, og de kan kun bookes fra touchstanderen i foyeren, og kun på dagen og tidligst 2 timer før start. Med denne ændring er vi kommet det tiltagende snyd til livs, der foregik ved den manuelle styring, hvor nogle snød sig foran i køen ved at fjerne andres tees. Det har også den fordel, at du kan komme og booke din tid, som du kan være sikker på, og derefter gå på træningsbanen og varme op inden du skal spille. Endelig får vi registreret den reelle belægning på banen, som vi bl.a. vil bruge til at indføre differentierede greenfee priser i forhold til banens belægning. Hjemmeside og mobilsite Som det er bekendt valgte vi at etablere en ny hjemmeside pr. 1. april, da vores hidtidige udbyder med kort varsel stillede krav om en betaling på kr. 20.000 for opgradering til en ny version. Vi havde således kun en måned til at etablere en ny og funktionel hjemmeside med bistand af vores ny udbyder Kristen Thiesen fra Adena IT. Som hjemmesiden fremstår, er den ikke færdig. Vi arbejder sideløbende med den, og forventer at færdiggøre siden efter højsæsonen. Der er tale om en meget mere brugervenlig hjemmeside, hvor de enkelte udvalg har fået uddannet hver deres egen webmaster, der selv kan indlægge word-artikler etc. På den måde

håber vi, at vi får en mere levende og aktuel hjemmeside. Vi får samtidig etableret et mobilsite, så siden bliver mere brugervenlig for i-phones. Dette arbejde forestås af Peter Schjødt fra youneed:us. Endelig arbejder vi med et forbedret nyhedsbrev og Facebook. Vi opfordrer jer til ”at synes godt om” klubben på Facebook. Her vil der også løbende komme info fra klubben. Alt i alt skulle dette arbejde meget gerne udmønte sig i et betydeligt løft af klubbens kommunikationsside. Udlejning af skabe Vi har ledige 60 cm skabe både over og underskabe til en pris af kr. 700,- pr. år. Helge Caspersen o

Muslingeskal fra søen ved 12. hul. Perlerne er på kontoret!


Ny samarbejdspartner – Nyt koncept

K

øge Golf Klub har indgået en samarbejdsaftale med L eif J ø rg en s e n U re - G ul d & Sølv, N ø rre g ad e 5 , 4600 K ø g e . Ifølge aftalen modtager klubben 10 % af al handel, der foretages af vores medlemmer, sponsorer og erhvervsklubmedlemmer. Det vil sige, at det er helt op til os selv, hvor meget der skal tilfalde klubben – jo mere vi handler hos Leif Jørgensen Ure-Guld & Sølv, des mere tilfalder der Køge Golf Klub. Det vigtigste er, at vi altid husker at oplyse om tilhørsforholdet til Køge Golf Klub, ellers kan Leif Jørgensen Ure-Guld & Sølv ikke kanalisere beløbet til os. Butikkens sortiment inden for ure og smykker dækker bredt lige fra barnedåb, konfirmation, studenter, jubilæer og fødselsdagsgaver, så mulighederne er mange. Der er store muligheder for køb af firma/julegaver inden for Georg Jensen eller Rosendahl, og hvis man ønsker at sætte sit eget personlige præg på gaven, er der mulighed for, at få indgraveret det man ønsker. Gaverne bliver pakket flot ind, og ved større ordrer leveres gaverne på adressen u/b. Tænk hvis hvert medlem køber for ca. kr. 500,- om året, så giver det kr. 80.000,- til Køge

Golf Klub. Vi ser frem til et spændende samarbejde med Leif Jørgensen Ure-Guld & Sølv,

udtaler formanden for Køge Golf Klubs Erhvervsudvalg, bestyrelsesmedlem Leif Larnkjær.

Når du handler hos ure • guld • sølv nørregade 5 • 4600 køge • telefon 56 65 02 53

Be Christensen

støtter du Køge Golfklub med 10% af dit køb FAGUDDANNET PERSONALE • EGET URMAGERVÆRKSTED

JEWELLERY

ure • guld • sølv nørregade 5 • 4600 køge • telefon 56 65 02 53 FAGUDDANNET PERSONALE • EGET URMAGERVÆRKSTED

www.leif-joergensen.dk

5


Ordinær generalforsamling 29. Marts 2012

G

eneralforsamlingen afholdtes i Køge Golf Klub fra kl. 19.20 til kl. ca. 21.30. Der var mødt 194 medlemmer op.

Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Fremlæggelse af budget for det kommende år Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter Valg af udvalgsmedlemmer til Amatør- og Ordensudvalget samt en suppleant Valg af statsautoriseret eller registreret revisor Indkomne forslag Eventuelt Formanden bød velkommen.

Ad 1) Bestyrelsen foreslog advokat Morten Winsløv som dirigent ved generalforsamlingen, og dette blev vedtaget. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og den ordinære generalforsamling var således lovlig. Ad 2) Formanden startede med at byde velkommen til klubbens nye restauratørpar Eva & Finn Madsen, samt deres kok Peter Ettrup. Formanden orienterede om, at det på DGU-repræsentantskabsmøde er blevet besluttet, at de private baneejere optages i DGU, dog uden stemmeret, men med taleret. Mange klubber har det økonomisk svært, og således er f.eks. Greve Golfklub for nyligt gået konkurs for anden gang. Alle de nye medlemsformer giver udfordringer og det fortsætter sikkert et par år endnu. Hvis vi skal overleve som medlemsejet klub,

6

og det skal vi, skal vi have mod og økonomi til at investere i fremtiden. Formanden orienterede endvidere om, at klubben pr. 31. marts 2012 får en ny hjemmeside, der bl.a. giver mulighed for, at hvert udvalg kan få en lukket side med blog mv. Hjemmesiden er ikke helt færdig endnu, men mange af funktionerne vil kunne anvendes fra d. 31. marts 2012. Der blev den 22. marts 2012 udsendt en meddelelse fra Baneudvalget om vinterens arbejde med banen og hvad der skal ske frem til sæsonstart. Der bliver fra greenkeeperne og baneudvalgets side arbejdet hårdt på, at Sydbanen er klar til åbning d. 5. april 2012. Bestyrelsen og udvalgsformændene havde et godt og konstruktivt dialogmøde den 10. marts 2012. Inden længe vil der blive placeret et shelter mod tordenvejr på banen, som sponsoreres af XL-byg. Også toiletbygningen får en lynafleder i år således, at man også vil kunne søge tilflugt der. Arbejdet er i gang med reetablering af ppladsen. Haveholdet yder en ekstraordinær indsats her således, at første fase af den renoverede p-plads kan være på plads her i foråret. Formanden meddelte, at klubbens bestyrelsesmedlem og medlem i Erhvervsudvalget, Jan Hoffmann, er afgået ved døden efter en periode med sygdom. Det er efter Jans død lykkedes bestyrelsen at overtale Leif Larnkjær og Michael Olsen til at indtræde i Erhvervsudvalget, og de er sammen med de øvrige medlemmer i udvalget i fuld gang med at forny alle sponsor- og samarbejdsaftaler. Leif Larnkjær er desuden bestyrelsens forslag til nyt bestyrelsesmedlem, som afløser for Jan Hoffmann.

Begynderkurser for nye golfspiller og medlemmer startede den 26. marts 2012. Golfens Dag afholdes 15. april 2012, hvor vi håber, at mange nye vil tilmelde sig næste begynderkursus. Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning. Næstformanden tog herefter ordet for at uddele Danske Banks Pokal 2012 til Mandagsholdet aka. Haveholdet, som yder et fantastisk stykke frivilligt arbejde som hele klubben kan sætte pris på. Claus-Jørgen Sørensen, direktør Danske Bank, overrakte herefter pokalen til Haveholdet med Magnus Jespersen i spidsen. Ad 3) Kassereren gennemgik regnskabet for 2011. Et medlem spurgte til, hvad bestyrelsen vil gøre fremadrettet for at indtjene greenfee mv.

Kassereren svarede, at klubben har indgået aftaler om bl.a. Golf ved Køge og andre aftaler, der gerne skulle øge greenfee-besøgene og dermed indtægterne i den forbindelse.


ningerne for klubben, både i form af øget administrationsomkostninger og rentetab. Derfor opkræves der et gebyr i forbindelse med muligheden for ratevis betaling af kontingentet, således at klubben i sidste ende ikke lider økonomisk tab. Forslaget blev vedtaget med overvældende majoritet af generalforsamlingen.

Et medlem spurgte om, hvorledes man har budgetteret med de medlemmer, der konverterer fra fuldtidsmedlemskab til greenfeemedlemskab. Kassereren svarede, at klubbens indtægter budgetteres efter hvor mange medlemmer, der er ved fristen for udmeldelse, når der skal lægges budget vedr. kontingentindtægter. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Ad 4) Kassereren gennemgik budgettet for 2012. Budgettet blev godkendt generalforsamlingen.

af

Ad 5) Søren Pingel, Ove Poulsen og Jan Hoffmann afgår efter tur. Søren Pingel og Ove Poulsen var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af Søren Pingel og Ove Poulsen. Til valg af bestyrelsesmedlem i stedet for Jan Hoffmann foreslog bestyrelsen valg af Leif Larnkjær. Allan Bo Christiansen havde indstillet Sean Thomas Forrester Jensen til bestyrelsen. Alle fire kandidater fik mulighed for at tale til generalforsamlingen inden den skriftlige afstemning. Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning. Der var i alt 222 stemmer, heraf 28 fuldmagter. Resultatet af afstemningen blev, at Ove Poulsen og Søren Pingel blev genvalgt. Leif Larnkjær blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Ove Poulsen, Søren Pingel og Leif Larnkjær blev valgt til en 2-årig periode i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog valg af Charlotte Tranberg og Morten Evald som suppleanter til bestyrelsen. Charlotte Tranberg og Morten Evald blev valgt af generalforsamlingen til en 1-årig periode som suppleanter til bestyrelsen.

Ad 6) Udvalgsmedlem Klaus Rugaard har valgt at udtræde af udvalget. Bestyrelsen foreslog valg af Birthe Husbond til medlem af udvalget. Bestyrelsen foreslog endvidere valg af Klaus Bøgelund-Hansen til suppleant i 1 år. Birthe Husbond og Klaus BøgelundHansen blev valgt af generalforsamlingen. Ad 7) Bestyrelsen foreslog valg af Statsautoriserede revisorer Gyrn, Lops og Brandt. Statsautoriserede revisorer Gyrn, Lops og Brandt blev valgt af generalforsamlingen. Ad 8) Bestyrelsen havde foreslået vedtægtsændring af § 9 således at: Nuværende § 9 udgår i sin helhed og erstattes af følgende ordlyd: ”Kontingent for et regnskabsår skal betales - på én gang eller ratevis - ifølge betalingsterminer, der fastsættes af bestyrelsen inden den 1. november, gældende for det efterfølgende kalenderår. Ved ratevis betaling tillægges et af bestyrelsen fastsat administrationsgebyr. De af bestyrelsen fastsatte betalingsterminer og gebyrer for det næstfølgende kalenderår, skal være offentliggjort på klubbens hjemmeside inden 1. november. I tilfælde af forsinket betaling tillægges et gebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres inden 1. november. Gebyret skal kunne dække klubbens omkostninger. Manglende rettidig betaling medfører, at retten til at benytte banen og klubbens øvrige faciliteter bortfalder. Er skyldigt kontingent ikke indbetalt senest 2 måneder efter udløbet af en betalingsfrist, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere medlemmet.” Formanden nævnte, at vi ved at ændre vedtægternes § 9 kan bringe vedtægterne i overensstemmelse med den praksis der efterhånden har udviklet sig mht. muligheden for ratebetaling af kontingentet. En sådan ratevis betaling øger dog omkost-

Ad 9) Orientering om ændring af Handicapsystemet v/Søren Thomassen Søren Thomassen orienterede om de ændringer i handicapsystemet, der træder i kraft d. 1. juli 2012. De væsentligste ændringer er, at: der ikke kan ske regulering efter private runder, undtagen for handicaps over 36 handicapregulering fremover kun kan foretages efter tællende turneringer samt ekstra-dagsscore (EDS), hvor det nu bliver muligt at aflevere to EDS pr. kalenderuge det bliver nødvendigt at aflevere min 4 tællende scores pr år for at bevare et handicap. Viser man sin spillestyrke ved at aflevere mere end 7 tællende scores på et år, kan man også blive reguleret ved årsrevision. Målet med det ændrede system er at få spillernes handicap til at stemme overens med deres spillestyrke. Søren Thomassen orienterede endvidere om ændringen af hcp-nøglerne på Sydbanen, som er foretaget efter de nye anbefalinger i EGA-handicapsystemet. Inden ændringerne af handicapsystemet træder i kraft d. 1. juli 2012, vil der komme en mere detaljeret gennemgang af ændringerne på klubbens hjemmeside og på www.golf.dk. Orientering om klubbens nye hjemmeside v/ Helge Caspersen Helge fortalte om IT-udvalgets arbejde, der nu er udmundet i en ny hjemmeside, der sættes i drift pr. 31. marts 2012. Hjemmesiden er ikke helt færdig endnu og skal fortsat udvikles. Der arbejdes videre med hjemmesiden i april måned og i maj måned anmodes medlemmerne om feedback på siden. Et medlem opfordrede klubbens medlemmer til at bakke op om det nye restauratørpar. Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen. Formanden tog ordet og takkede Ove Poulsen for 10 års bestyrelsesarbejde og overrakte 3 flasker vin. Formanden takkede alle frivillige medhjælpere, ansatte og samarbejdspartnere. Formanden takkede dirigenten for en vel gennemført generalforsamling og udråbte et trefoldigt leve for klubben. Referent: Rikke Thomassen, Hon. Sekretær Dirigent: advokat Morten Winsløv

7


Farvel til Christina

C

hristina har besluttet sig for at søge nye udfordringer, idet hun pr. 1. juni tiltrådte i Dansk Golf Union i Idrættens Hus i Brøndby i en stilling som sekretær for DGU’s bestyrelse og for direktør Morten Backhausen.

I snart 8 år har klubbens medlemmer mødt Christinas søde, smilende og imødekommende ansigt, når de henvendte sig i Administrationen. Som en af sine sidste gerninger i Køge Golf Klub har Christina sat Helge stævne for et afskedsinterview til klubbladet. Christina fortæller: I mine år i KøGK er der sket en kolossal udvikling på IT-området. Da jeg begyndte i klubben udfærdigede vi fakturaerne i word, og hjemmesiden var næsten lige sat i søen. I min tid har vi gennemgået en kraftig modernisering af alt hardware og software. Fra kun at benytte finansdelen i regnskabsprogrammet C5 har vi nu skiftet til economic med fuld integration til Golfbox, hvor vi sender fakturaer via mail og benytter DIBS til at opkræve ratebetalinger. Så jeg må sige, at vi har haft mere end travlt i Administrationen. Samtidig hermed har vi fået nyt klubhus og senest ny hjemmeside. Jeg har arbejdet under 2 bestyrelser og 3 forskellige forretningsførere/ club managers, samtidig med at vi er blevet yderligere 2 deltidsansatte på kontoret, alt sammen på bare 8 år. Er dit ny job et job, som du selv har søgt? For 1 ½ år siden begyndte jeg en Diplomuddannelse i Sportsmanagement med golf som speciale. På studiet har jeg naturligvis lært en masse spændende mennesker at kende, og det blev indgangsvinklen til DGU, som henvendte sig til mig i marts måned. Hvilke overvejelser gjorde du dig? Det har været en svær beslutning, og jeg har talt grundigt med min familie og gode venner om mit jobskifte. Jeg kom dog frem til, at tidspunktet var det rigtige både i forhold til min fremtidige karriere og til mit familieliv, hvor vores datter nu er blevet 9 år. Samtidig er det et

8

deltidsjob, ligesom her i klubben, hvilket var vigtigt for mig. Jeg færdiggør naturligvis min bachelor uddannelse, og ser frem til at begynde mit nye liv i DGU og som ”pendler” på Køge Bugt motorvejen. Du har været en meget engageret kollega både i det daglige liv og i de strategiske overvejelser om klubbens fremtid. Er der noget, som du tror du vil komme til at savne fra det nuværende job? Ja, bestemt. Jeg har været en del af klubbens strategi- og IT-udvalg gennem de sidste 1 ½ år, og det har været en spændende proces og meget lærrerigt, og det vil jeg savne. En foreningsejet klub, hvor der er 1600 ejere, er en svær størrelse at manøvrere i, og bølgerne kan godt gå højt. Har du overvejet, at du går fra et meget udadvendt job med kontakt med mange medlemmer og gæster hver dag til et meget mere internt orienteret job? Ja, det var også med i mine overvejelser, men jeg har tidligere arbejdet hos bl.a. Deloitte, Oracle og ROID, hvor jeg ikke havde et udadvendt job, og jeg trives med begge. Jeg skal deltage i regions- og repræsentantskabsmøder samt bestyrelsesmøder, så jeg er ikke bekymret for at blive ”isoleret” på et kontor. Det har til tider været lige i overkanten med ”trafikken” på kontoret her i klubben, så det skal blive helt rart, at kunne udføre opgaver uden at blive ”forstyrret” konstant. Du læser den 3-årige diplomuddannelse: Sportsmanagement, og du har deltaget meget engageret i arbejdet om klubbens udvikling. Kan man forstille sig, at du kunne overveje at lægge billet ind på at afløse mig som manager, hvis jeg en dag finder på at gå på pension, spørger Helge? Det er svært at spå om fremtiden, men mit skifte til DGU er en del af min personlige udvikling, som jeg har ønsket for min fremtid, og i den forbindelse har jeg fravalgt et job som leder, selvom det har været utroligt spændende at arbejde med strategier, siger Christina. Samtidig ser jeg en tendens blandt de managers, som jeg har kendskab til rundt om i klubberne i Danmark, at de typisk har en gennemsnitlig arbejdstid på den forkerte side af 50 timer om ugen, og det finder jeg ikke foreneligt med min tilværelse og mit familieliv på nuværende tidspunkt, slutter Christina.

Fra dine kolleger i Køge Golf Klub skal der lyde en stor tak for et fint samarbejde og held og lykke i dit ny job i DGU. Christina takker Christina slutter af med at takke sine gode og meget kompetente kollegaer, som gør et fantastisk arbejde, for 8 gode år. Også en tak til bestyrelsen og medlemmerne og alle de fantastiske frivillige, som KøGK kan være stolte af. Sidst men ikke mindst tak til sponsorerne, som jeg også har haft lejlighed til at møde. Jeg ønsker alle god vind fremover og jeg håber, at se jer på banen, når jeg får lidt mere tid til at spille golf.

Og fra klubbens side skal der lyde en stor tak til Christina for en flot indsats og alt godt i fremtiden med et held og lykke i DGU.


Golfens DaG

G

olfens Dag blev i år gennemført søndag den 15. april, hvor hovedparten af landets golfklubber på forskellig vis havde åbent hus for interesserede. Målet med dette arrangement, som DGU gør meget for at markedsføre er, at vi i de enkelte klubber kan give ikke golfere mulighed for at prøve lidt af golflivets udfordringer, og naturligvis vise de nye golfere, hvad vi som klub kan tilbyde af faciliteter, og orientere dem om, hvad Køge Golf Klub står for. I Køge Golf Klub havde vi strikket et arrangement sammen, hvor vi begyndte med et show, hvor den verdenskendte trickgolfer Karsten Maas viste golfslag med udstyr, der normalt ikke findes i en traditionel bag. Vi har 2 gange før vist dette show, men det er lige fascinerende hver gang. Showet blev optaget af TV2, der viste et klip samme aften i sporten, hvor der også var et interview med Karsten Maas. Det var et rig-

tig fint indslag for Køge Golf Klub. Efter showet åbnede vi Driving Range, Putting Green og hul 1 og 9 på Nordbanen for de interesserede. De fremmødte nye golfere udtrykte stor tilfredshed med dagen, og vi forventer i løbet af året en hel del nye golfere, hvor interessen er blevet vakt i forbindelse med Golfens Dag, der i år desværre kolliderede med vort eget åbningsarrangement, men det får vi rettet til næste år. Ove Poulsen o

9


Fra Hoteldrift til Golfklub For 6 år siden købte Eva og Finn Madsen Centralhotellet i Køge. ”Vi havde i mange år arbejdet i restaurationsbranchen bl.a. på d’Angleterre og Rådvad Kro og havde et ønske om at blive selvstændige. Vi håbede, at vi kunne løfte Centralhotellet op fra det noget blakkede ry, det havde på daværende tidspunkt” fortæller Finn. ”Men efter 6 års hårdt arbejde måtte vi erkende, at det var for meget op ad bakke og begyndte at se os om efter noget andet og netop da så vi annoncen om ny restauratør i Køge Golf Klub og som de siger i bøgerne ”the rest is history.” Vi har mødt den nye restauratør til en snak om, hvordan han har oplevet starten og hvad planerne er for fremtiden. Da Centralhotellet ikke er solgt endnu, måtte vi nøjes med Finn, da Eva fortsat er optaget af hoteldriften. Netop det faktum har trukket store veksler på Finns arbejdsindsats. ”Jeg var fra starten helt klar over, at succes’en er betinget af, at restauratøren er meget synlig, og det har nødvendiggjort mange timer – også for at kunne høre efter, hvad medlemmerne har af ønsker til restauranten” fortæller Finn. ”Jeg havde fra starten et ønske om at kunne gøre alle tilfredse, men må erkende at i Køge Golf Klub er dette ikke en mulighed. Men medlemmerne har været flinke til at komme med kritik – både positiv og negativ – og det har været en hjælp til at fastlægge den linie, vi har valgt. Vi går ikke efter gourmetniveau men heller ikke efter burgerniveauet, men sådan midt imellem de to”. En af de ting, der er blevet en fast del af restaurantens udbud efter medlemmernes ønske er banefrikadellerne. ”I mit køkken skulle der i hvert fald ikke laves frikadeller, var min oprin-

10

delige indstilling, men det har jeg måttet bide i mig igen,” fortæller Finn med et smil, ” og nu kan jeg såmænd selv finde på at snuppe mig en delle til frokost”. Også i samarbejdet med ugeklubberne forsøger den nye restauratør at efterkomme medlemmernes ønsker og opfordrer i det hele taget medlemmerne til at fortsætte med at komme med forslag og ønsker. En af de ting Finn har ændret på, er adskillelsen af restauranten. ”Medlemmerne har måske nok opfattet den bageste afdeling som ”den fine” afdeling, men medmindre der er specielt dækket op dér, skal medlemmerne fortsat bare sætte sig ind også i den bageste afdeling. Men jeg har været overrasket over, hvor meget golfen betyder i forbindelse med restauranten” siger Finn. ”Medlemmerne bruger stort set udelukkende restauranten i forbindelse med en golfrunde. Vi håber også at kunne markedsføre restauranten som et

alternativ til Køges øvrige restauranter, således at medlemmer og andre vil bruge restauranten, også når de beslutter sig for at gå ud og spise. Og det er til det, vi skal bruge den bageste afdeling”. Dette er også baggrunden for, at man nu lancerer to forskellige spisekort. Et frokostkort der gælder fra kl. 11.30 til 15.00 og et aftenkort, der gælder fra kl. 17.00. Inden 11.30 og mellem 15 og 17 står programmet på sandwich, kaffe, øl/vand mm. og så selvfølgelig de berømte frikadeller. ”Det har været nødvendigt med de nye åbningstider for det varme køkken for at give kokken tid til de nødvendige forberedelser til spisekortene” oplyser Finn. På spørgsmålet, om Finn selv har tænkt sig at begynde at spille golf, kommer svaret prompte. ”Som nævnt er vi meget opmærksomme på, at vi skal være meget synlige og for at opfylde det, har vi bl.a. skåret ”ud af huset” fra, og hvis der bliver timer til overs, er der et stykke salgsarbejde, der skal gøres for at tiltrække arrangementer til mødelokaler og restaurant også udenfor sæsonen – så golfspil bliver der ikke tid til foreløbig” slutter Finn. Carsten Seersholm o


Nyt partnerskab omkring shoppen Den første april indgik Peter & Peter med efternavnene henholdsvis Taylor og Moe Svendsen et partnerskab om shoppen, som samtidig skiftede navn til Køge Golf Shop I/S. Det stod ellers ikke i kortene, da Peter Moe Svendsen kom tilbage til Køge Golf Klub sidste år, at han året efter skulle indgå i partnerskab. ”Igennem det år, Peter har været her, er ideen blevet modnet” fortæller Peter Taylor ” Peters og mit samarbejde har været forbilledligt og Peter er faldet godt til i klubben, så det har været et naturligt skridt at tage. Jeg har fået en god sparringspartner og det sikrer stabilitet som er en fordel både for klubben, medlemmerne og forretningen”. ”Og forretningen er rigtig godt med både hvad angår vareudbud, faciliteter og trænerkapacitet set i forhold til andre klubber” supplerer Peter Moe Svendsen og fortsætter ”men der kommer ikke til at ske store revolutioner med det nye partnerskab, blot den samme stabile udvikling, som forretningen har undergået de senere år”. ”Og jeg er ikke på vej til at gå på pension,” indskyder Peter Taylor ” tværtimod arbejder jeg så meget som nogensinde før, nu da vi kun er to om jobbet suppleret med Jon, som tager sig af noget af træningen tirsdag og onsdag”. ”Partnerskabet sikrer kontinuitet, som vi er overbeviste om er til gavn for et fortsat godt samarbejde med klubbens medlemmer” slutter Peter & Peter samstemmende. o CS

Appel fra Leif Larnkjær - nyt bestyrelsesmedlem og ny formand for Erhvervsudvalget: Brug vores sponsorer og samarbejdspartnere! I Køge Golf Klub har vi en lang række sponsorer og samarbejdspartnere. Det giver os en god indtægt i klubben, som er medvirkende til at vores kontingent kan holdes nede, men… Sponsorer og samarbejdspartnere støtter os jo ikke for deres blå øjne skyld. De gør det selvfølgelig også fordi de gerne vil gøre opmærksom på sig selv og derved få en større omsætning. Vi opfordrer derfor alle med tilknytning til Køge Golf Klub til at benytte vores samarbejdspartnere, så vi fortsat kan være en attraktiv partner for dem. Tænk på det næste gang du skal foretage indkøb, store som små, og HUSK at gøre opmærksom på at du handler hos dem fordi de støtter Køge Golf Klub. Leif o

11


Danmarksturneringen Damerne 1. Division anmarksturneringen startede med de første to runder sidste weekend i april. Lørdagens match mod Sorø var på forhånd anset som meget svær. Sorø har samlet på unge talenter og gjort meget for at udvikle et hold, der kan bringe dem tilbage i elitedivisionen. Det stod også hurtig klart, at det nok ikke kunne blive til en sejr for Køge, men det var uventet at vi skulle indkassere et æg - altså et 0-9 nederlag, det er ikke sket tidligere for vores hold. Men det var ikke en skam at tabe til Sorø, de råder over to unge landsholdsspillere, som viste fortræffeligt spil. Søndag skulle vi gerne revanchere os, og det skulle ske mod Holbæk, som vi har kæmpet mod gennem mange år. I 2011 tabte vi til dem to gange, så vi prøvede en ny kombination i foursome og satsede på gevinst primært i singels. Taktikken lykkedes, vi vandt de tre singels klart og i foursome var vi med hele vejen til 18 hul, sidste putt for en deler, men desværre lige uden om, så vi tabte foursome med mindst mulig margin 0-1 men vandt altså hele matchen mod Holbæk med 6-3. Første weekend i juni var det tid til 3. og 4. runde af turneringen. Vi mødte Hedeland på udebane om lørdagen i et forfærdeligt vejr – koldt, blæsende og med hyppige regnbyger. Men trods det dårlige vejr lykkedes det at komme igennem med et hæderligt resultat, vi vandt en sigle, tabte en og delte en single og delte foursome. Dermed blev slutresultatet en uafgjort kamp med 1 point til hver. Søndag spillede pigerne i Sorø. Det bedste man kunne sige om vejret, var at det holdt tørt. Men det var koldt og der blæste en forfærdelig vind, så chill -faktoren var omkring 0 grader. Der var på forhånd ikke de store forventninger om en sejr, da vi jo kendte Sorøs hold, men det var alligevel overraskende, at Sorø om lørdagen tabte til Holbæk, og det fik jo tankerne lidt i positive svingninger. Men men – om lørdagen havde Sorø måttet undvære deres to landsholdsspillere, men de var tilbage på plads om søndagen, og vi måtte nøjes med at glædes os over et enkelt vundet point, idet Christina delte sin single med Elisa Axelsen. I puljen ligger vi nu nummer tre og skal i de sidste runder møde Hedeland på hjemmebane og Holbæk på udebane. Søren Thomassen o

D

1. Div Holdnavn

K

V

U

T

Score

P

Sorø

4

3

0

1

26 - 9

6

Hedeland

4

2

1

1

16 - 18

5

Køge

4

1

1

2

11 - 24

3

Holbæk

4

1

0

3

17 - 19

2

12

Damerne 2. Division div. holdet bestående af: Line Hvidbæk, Pia Jarlstrøm, Stine Oxfeldt,Stine Stenspil, Pia Jepsen og Nicoline Radtleff kom i vanskeligheder i de første matcher. Efter en lidt rusten start, hvor det kun var vores hasteindkaldte reserve, Stine Brandt Oxfeldt, der var oppe, begyndte pigerne lørdag, i silende heldagsregn, at spille en anelse bedre. Desværre formåede ingen af damerne at få point imod de stærke spillere fra Skjoldenæsholm. Stine Stenspil var den eneste der nåede hul 18 og resten måtte se sig besejret flere huller før. Søndag så det straks bedre ud. Vejret var mildere, solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, og alle matcher var foran i løbet af ganske få huller. Modstanderne fra Sydsjælland virkede anderledes overkommelige, og da vi samtidigt havde ændret på holdopstillingen i forhold til lørdag, håbede vi at alle disse faktorer tilsammen ville give os en sejr. Vi har tidligere haft Pia Jarlstrøm og Line Hvidbæk i en forrygende foursome, men den valgte vi at spiltte og sætte Pia og Pia sammen i stedet. Line Hvidbæks match bølgede frem og tilbage og kunne ligeså godt været endt til vores fordel, men desværre tabte Line på hul 18. Foursomen var også godt med, men endte også med at tabe på hul 18. Kun Stine Stenspil vandt sin kamp med cifrene 5-3, så holdet måtte igen se sig slået, denne gang 2-7. 3. afdeling af Danmarksturneringen startede lørdag mod CGC på deres hjemmebane i Vallensbæk i styrtende heldagsregn – kun afbrudt af enkelte haglbyger. Ikke de bedste betingelser, men det var heldigvis ens for begge hold. Allerede fra starten havde vi en skadet spiller og holdkaptajnen måtte derfor træde til som reserve. Kun Stine vandt sin match – alle andre måtte se sig slået af CGC’s piger, som er nedrykkere fra 1. division sidste år. 4. afd. blev spillet mod Skjoldenæsholm, på Robert Trent Jones banen. Her var vejret en anelse bedre, regnen var stoppet – men kulde og blæst fik vi masser af og specielt vinden gjorde banen lang og svær. Singlerne blev spillet af Mette Mølvig, Line Hvidbæk og Pia Jarlstrøm, men kun Foursomen – bestående af Stine og Birgitte – formåede at skrabe et enkelt point til sig, ved at dele matchen. Alt i alt en nedslående weekend for holdet, som på nuværende tidspunkt har 0 point efter 4 kampe og dermed ligger til nedrykning når sæsonen er slut. Forhåbentlig kan vi inden næste spillerunde komme i bedre form, så vi har en chance for at nappe et par point fra Sydsjælland som ligger på 3. pladsen i puljen. Birgitte Larnkjær o

2

Fra Oven: Katrine, Christina, Rikke, Mette og Charlotte og nederst hele holdet.

2. Div Holdnavn

K

V

U

T

Score

P

CGC

4

3

0

1

20 - 16

6

Skjoldenæsh. 4

3

0

1

27 - 8

6

Sydsjælland

4

2

0

2

19 - 17

4

Køge

4

0

0

4

5 - 30

0


Danmarksturneringen Køges 1. herre hold fter at have tabt opryknings kampen til 1. division knebent i 2011, spiller Køges 1. hold atter i 2. division øst i 2012. Inden sæson start havde vi mistet tre af vore to spillere. To pro’er (James og Peter S.) kunne ikke benyttes, da vi ikke fik lov til at ”købe” dem fri. En spiller er blevet sendt til Afghanistan. Det var med en vis skepsis, vi gik sæsonen i møde. Til den første weekend blev en spiller taget ud af truppen, fordi han ikke var 100% til disposition for holdet. Den første match 28/29 april stillede KøGK med følgende hold: Flemming Cold, Jakob Stender, Sean Jensen, Allan Bo Christensen samt brødrene Larnkjær (ikke de gamle men de unge) Frederik og Viktor. Holdet gik til opgaven med krum hals og vandt den første kamp 10-8 mod Skjoldenæsholm. Der spilles tre Foursomes om formiddagen som KøGK tabte 2-4. Eftermiddagens seks singler skulle KøGK vin­de de fire for at vinde matchen. Frederik, Victor, Allan og Flemming vandt deres matcher og dermed var sejren i hus. Næste dag skulle KøGK møde et fusions hold fra Team Golf-bornholm, matchen skulle også spilles i Køge. Morgenens Foursomes vandt holdene hver en match og en match blev delt (uafgjort). Efter morgenens matcher stod det 3-3. Kravet til KøGK i singlerne var, at de skulle vinde tre og dele 1 ud af seks matcher. Her vandt Viktor, Jakob og Flemming, men desværre fik vi ikke deleren, så KøGK måtte nøjes med uafgjort 9-9. Det var besluttet at holdet skulle have en reserve med til matcherne, der skulle spilles som ude kampe. Efter to afbud kom holdet til at bestå af Flemming, Mark Vergara, Jakob, Kasper Andersen Viktor, Adam L. Davies og Frederik. Dagen før vi skulle spille fik vi afbud fra Flemming grundet sygdom. Det blev besluttet at holdet skulle spille uden reserve. Den 2. juni skulle vi møde Skjoldenæsholm i Skjoldnæsholm. Der var uro i kaptajnens mave for ikke alene manglede vi tre spillere fra 2011, men nu fik vi afbud fra to spillere og en sygemelding. Men til kaptajnens super glæde delte vi formiddagens Foursomes 3-3. Det var dejligt og en rigtig god begyndelse, vi skulle ”bare” vinde tre og dele en single om efter middagen. Det lykkedes, selvom kaptajnens blodtryk må have sat en ny rekord. Frederik, Viktor og Mark vandt. Jakob stod for en dramatisk deler og KøGK vandt 10-8 WOW!!!!! Flot klaret. Dagen efter mødte vi ”arvefjenden” Harekær i Harekær. KøGK startede som lyn og torden og vandt Foursomes 4-2. Vi skulle ”bare” vinde to og dele en match for at få uafgjort. Det lykkedes Adam som den eneste at

E

vinde sin single (godt gået), Mark måtte dele, men desværre tabte de fire andre, så vi måtte indkassere et nederlag på 11-7. Stillingen før sidste spillerunde er som følgende: 2. Div Holdnavn

K

V

U

T

Score

P

Harekær

4

3

0

1

37 - 35

6

Golfbornholm

4

2

1

1

42 - 30

5

Køge

4

2

1

1

36 - 36

5

Skjoldenæsh.

4

0

0

4

29 - 43

0

KøGK kan ikke rykke ned. KøGK skal spille hjemmekamp mod Harekær 4. august. Matcherne starter kl. 08:00. Dagen efter 5. august skal der spilles udekamp på Bornholm (Rønne GK) start 08:00. Vinder vi de to sidste matcher skal KoGK spille om oprykning til 1. Division. Kom ud og se og støt holdet 4. august i Køge og gerne også 5. august på Bornholm. Husk herreholdets sponsor Finn L. & Davidsen A/S støtter holdet. Preben Langfeldt o

Herre 2. holdet Årets første divisionsmatch for Køges herres 2. hold, blev også debut, for ikke færre end 4 juniorer. Holdet bestod af følgende spillere: Magnus Baagø, Sander Madsen, Adam Lloyd Davies, Ilya Yakimov, Mark Vergara, Kasper Dines og Lasse Strunge. Kevin Aalund var desværre ramt af rygproblemer og kunne således ikke spille lørdag, men bakkede op om holdet søndag og gik caddie for sin bror Ilya. Der var en nervøs stemning til den fælles morgenmad lørdag, inden holdet skulle starte og det fortsatte desværre på de første huller på banen.

Kun Adam og Mark skaffede point til holdet og det endte med et nederlag på 11 – 3. Der var dog spænding til det sidste, idet vores foursome med Kasper og Lasse var lige efter hul 16. Såfremt vi havde vundet denne match, var det samlede resultat blevet 7 – 7, så der var absolut noget at bygge videre på. Til lokalopgøret søndag mod Vallø golfklub, var næsten alle premiere-nerver lagt bag os. Det kunne tydeligt ses på resultaterne, idet det samlede resultat blev 12 – 2 til Køge. Således slog Mark Valløs pro. med 4/3 og vores foursome, med Kasper og Lasse, som ligeledes spillede mod en af Valløs pro’er vandt 2/1. Adam vandt igen en overbevisende sejr på 5/3. Magnus og Sander holdt tungen lige i munden og vandt på hul 18 og 17 og en hårdt kæmpende Ilya måtte desværre se sig slået på hul 17. Årets 3. afdeling af divisionsmatcher gav igen debut for en række nye spillere, heriblandt yderligere 2 nye juniortalenter Christopher Lehnemann & Mikkel B. Sørensen. Holdet til weekenden bestod af følgende spillere: Sean Jensen, Kevin Aalund, Sander Madsen, Magnus Baagø, Lasse Strunge, Ilya Yakimov, Christoffer Lehnemann og Mikkel B. Sørensen. Det er et erklæret mål for klubben, at de talentfulde juniorer skal spilles ind på divisionsholdene i en tidlig alder. Det kan allerede nu ses, at dette betyder at de møder op med en meget større selvtillid allerede efter de første matcher. MEN… selvtillid og talent er desværre ikke altid nok. Således måtte vi denne weekend se os slået i Trelleborg med 11-3 og i Sorø med 14-0. I Trelleborg var det således netop 2 ”junior-basser” Mikkel B. Sørensen og Magnus Baagø, der hev 3 point hjem til Køge – Rigtig godt gået gutter. Claus Larnkjær o 4. Div Holdnavn

K

V

U

T

Score

P

Trelleborg

4

3

1

0

36 - 20

7

Sorø

4

3

0

1

39 - 17

6

Køge

4

1

0

3

18 - 38

2

Vallø

4

0 1

3

19 - 37 1

13


Dræn - igen igen

U

dførte drænarbejder i vinterperioden på hullerne 4, 5, 9, 10, 12, 15 og 16 I 2010 / 2011 blev der udført drænarbejder på hullerne 9, 10, 13 og 18.

Hul 4 og 5 Der er udført nyt drænsystem på et område på ca. 20.000 m² af fairways på begge huller. Det nye drænanlæg er ført til søen bag hul 1 som fremover vil virke som internt regnvandsbassin i perioder med store regnmængder. Søen ved hul 1 vil fremover have en vandstand der variere over året, højst om sommeren og lavest om efteråret.(Forskel ca. 60 cm) Der vil i starten af sæsonen være striber over drænledninger og reparationer efter maskinkørsel, hvor græsset ikke er vokset frem. Hul 12 og 16 Der er udført nyt drænsystem på et område på ca. 15.000 m² af fairways på begge huller. Det nye drænanlæg er ført til søen mellem hul 12 og 13 som fremover vil virke som internt regnvandsbassin i perioder med store regnmængder. Søen vil fremover have en vandstand der variere over året, højst om sommeren og lavest om efteråret.(Forskel ca. 50 cm) Der er udført en ny hovedledning fra søen til offentligt vandløb langs skel på hul 16. Der er på et område af hul 16 og mellem hul 12 og 16 foretaget en terrænregulering over det nye drænanlæg. På en del af fairway på hul 16 er der udlagt nyt rullegræs Der vil i starten af sæsonen være striber over drænledninger og reparationer efter maskinkørsel, hvor græsset ikke er vokset frem. Der vil ligeledes være et nysået græsområde hvor der er foretaget terrænregulering. Hul 15 Der er udlagt et 250 m langsgående dræn i

Det orange rør, som munder ud i søen, bestemmer den fremtidige vandstand i denne sø venstre side af fairway på den sidste strækning mod green. Der er anbragt 7 brønde med overfladerist på strækningen. Der vil i starten af sæsonen være striber over drænledninger og reparationer efter maskinkørsel, hvor græsset ikke er vokset frem. Hul 10 Der er udlagt et 100 m langsgående dræn med ny brønd i ”dalen” af fairway. Der vil i starten af sæsonen være striber over drænledninger og reparationer efter maskinkørsel, hvor græsset ikke er vokset frem. Hul 9 Hovedledningen over hul 9 fører alt drænvand fra de områder der blev drænet i 2010 / 2011.

Der blev i 2011 konstateret problemer med begrænsning af gennemløbet. Der er 2011 foretaget reparationer på drænhovedledning grundet rørskader og rødder i ledningen. Offentlige vandløb / Køge Kommune En del af vandproblemerne på golfbanen kan henføres til problemer i de offentlige vandløb, hvortil vi leder alt vores drænvand. Problemerne har bevirket at de offentlige vandløb på visse tidspunkter er løbet over og ind på banen og i vores drænsystemer. For at imødegå overbelastning af de offentlige vandløb har Køge Kommune etableret 3 nye regnvandsbassiner på de vandløb hvortil vores drænvand udledes, hvilket skulle mindske risikoen for oversvømmelser ind på banen. Nye beregninger har imidlertid vist at de 3 regnvandsbassiner ikke er tilstrækkeligt til at sikre mod fremtidige oversvømmelser, hvis der kommer regnvandsmængder som dem vi så i efteråret 2011. Kommunen har lovet at orienterer alle berørte lodsejere om fremtidige tiltag (evt. flere regnvandsbassiner) og der vil blive afholdt et møde med lodsejerne i december 2012. Fremtidige drænarbejder Der vil måske gå noget tid før den fulde virkning af de nye drænanlæg kan ses, men med de drænarbejder klubben har gennemført i perioden 2010 -2012, med en samlet udgift på ca. 1,6 mio. kr., skulle vi ikke opleve de samme problemer med vand som i 2010 og 2011 med deraf følgende lukninger af banen. Det kan ikke udelukkes at der i de næste par år skal foretages mindre udbygninger på de udførte drænanlæg, hvilket vil afhænge af

14


Shelton maskinen skærer hvori drænrør lægges

renden,

observationer gennem den forestående sæson. Verti Dræn Det er besluttet at der i 2012 skal påbegyndes en verti dræning af primært alle fairways. Verti dræningen er en kraftig ”prikning” af jorden som løsner jord og græsrødder således at vækstforholdene for græsset forbedres. Verti dræningen bevirker tillige at jordens dræningsevne forbedres især på vores golfbane med meget lerholdigt jord. Verti dræningen er derfor et vigtigt supplement til de udførte drænarbejder idet overfladevand vil have lettere ved at finde hen til de nyanlagte dræn. o

Renden fyldes med drængrus

Brønde er placeret, så drænrørerne kan spules rene om nødvendigt.

15


På banen

S

ydbanen har nu været åben for spil siden tirsdag den 3. april, hvor vi havde arbejdsdag og åbningsmatch med deltagelse af ca. 70 medlemmer. I vinterperioden har vi kun ansat begrænset greenkeeper personale, som mest beskæftiger sig med eftersyn og reparation af vores maskinpark, og når vi 1. marts indkalder resten af mandskabet, er der nok at se til med at få klippet greens, tee steder, fairways og rough. Derfor er det en meget stor hjælp, når 70 medlemmer hjælper med at fjerne de mange nedfaldne grene og kviste, som ligger på jorden blandt træ grupperne. At det også er sjovt at åbne banen med en lille 9 hullers match, spise forloren skildpadde og hygge sig sammen er en side gevinst, som nok er værd at tage med. Allerede på dette tidlige tidspunkt stod banen flot efter en tiltrængt vinterpause. Siden da er der blevet arbejdet ihærdigt med anlægget, og her i begyndelsen af en noget kølig sommermåned kan vi konstatere, at Sydbanen har fået mere rosende omtale end nogensinde. Her er det på sin plads at takke en dygtig og hårdt arbejdende greenkeeperstab for deres indsats. Heldigvis hviler mandskabet ikke på laurbærrene, men er af den opfattelse, at vi blot er på vej. Deres målsætning er at få en bane af så høj kvalitet, at den kan matche de bedste anlæg i Danmark. Klubbens bestyrelse har også den samme opfattelse, og udover den store investering i efterårets drænprojekt har vi i år fået bevilliget penge til begyndelsen på en ny maskinpark. I år er det blevet til en ny områdeklipper, en ny roughklipper, en ny vertidræner samt en ny jordvogn. Men når det er sagt, har vi fremadrettet stadig nogle udfordringer, som skal have fuld opmærksomhed. Køge Golf Klub har en profil, som siger, at vi har krybende hvene på greens. Efter besøg af en hortonom har det vist sig, at det stort set er det eneste græs vi ikke har. Bortset fra den nye puttinggreen og 9. green er de resterende greens domineret af enårigt rapgræs. Som de fleste nok har bemærket, er greens ikke så hurtige for tiden, og det skyldes i høj grad tilstedeværelsen af blomstrende rapgræs. Det skal vi se at få ændret, og det kan kun gøres ved, at vi i højere grad får luftet greens

og tilført mere topdress (sand). Vi skal også sørge for, at vore greens får mere sollys langt hen i efteråret samt åbne op for vinden, for at drive fordampningen fra greens. Dvs. der skal fældes træer på udvalgte steder, åbnes op i hegn til markerne, samt plantes nye træer de rigtige steder. Når vi har fået styr på de grundlæggende vækstvilkår og sikret fri dræning, skal vi til at efterså ihærdigt med kulturgræs (krybende hvene). Dette arbejde vil foregå over de næste 4-5 år, men så vil vi også kunne fremvise greens, som både kan klare de mange runder golf, og samtidig give spillerne en god oplevelse. Baneudvalget og greenkeeperne vil selvfølgelig i videst muligt omfang forsøge, at informere om de kommende tiltag, så medlemmer og gæster er informeret om, hvornår der arbejdes med prikning, vertikalskæring, topdressing osv. Husk til stadighed på, at drage omsorg for banen. Oprette nedslagsmærker, lægge tørv på plads, samt rive i bunkers og placere river i bunkers efter besøg bør høre til de grundlæggende færdigheder enhver golfspiller er i besiddelse af. Pas på greenkeeperne Pas på banen Pas på hinanden Med venlig hilsen Baneudvalget Ole Steen Therkildsen o Baneudvalgsformand Obersten med dagens vindere

16


Har du en bank, der stiller dig stærkere? Book et møde med en af vores 20 privatrådgivere og se, hvordan du kan komme til at stå stærkere”. Claus Sørensen Filialdirektør

Vi tror på, at du står stærkere, når den bank, du møder, er enkel og engageret i dit liv. For at du kan stå stærkere, siger vi tingene, som de er, og gør det enkelt for dig at bruge os i hverdagen. Og vi engagerer os i dine planer, så du er klædt på til at træffe de rigtige beslutninger og nå dine mål. Book et møde med en af vores 20 privatrådgivere og hør mere om, hvordan du kan stå stærkere med Danske Bank. Køge Afdeling Brogade 3, 4600 Køge Telefon 45 12 08 00

17


parkerinGsplaDsen Nuværende løsning starten af 2011 blev parkeringspladsens areal udvidet med ca. 40 %, men en manglende inddeling af pladsen gav i årets løb mange problemer med tilfældig og uhensigtsmæssig parkering som bl.a. bevirkede at der ikke blev væsentlig flere parkeringspladser. I marts 2012 blev der foretaget en midlertidig inddeling af parkeringspladsen efter en af ejendomsudvalgets og bestyrelsen godkendt plan og omfattende: • Afmærkede båse som skråparkering. • Ensrettet kørsel med indkørsel ved klubhuset og udkørsel ved østskel - angivet med skilte. • Opstilling af betonklodser og regler for afmærkning af parkeringsrækker/afsnit. • Maling af retningspile på belægningsstenene. • Forlængelse af fodhegn mod Gl. Hastrupvej (mangler) • Justering af bredden på ind- og udkørsler for busser (mangler) Afmærkning af parkeringsbåsene er udført med maling direkte på pladsens granit-stensbelægning, men dette er en midlertidig løsning. Størrelsen af parkeringsbåsene følger Dansk Standard på 2,5 x 5,0 m som anvendes på stort set alle parkeringspladser landet over. Parkeringspladsen har p.t. 170 pladser mod den gamle parkeringsplads ca. 100 pladser.

I

Endelig løsning Der var i 2012 budgettet ikke penge til den endelige indretning af parkeringspladsen, men det er aftalt at der i forbindelse med budget for 2013 skal indarbejdes et beløb til færdiggørelse af pladsen. • Fremtidig permanent inddeling af pladsen følger den nuværende. • Der opstilles betonklodser og regler for markering af hver enkelt parkeringsbås, stadig som skråparkering. Højde på regler ca. 50 cm over terræn. • Betonklodser fastgøres med spyd ned i jorden. • Eventuelt supplerende skilte, bl.a. af gangsti langs Gl. Hastrupvej. • Der indarbejdes en afsætningsplads ud for forpladsen til klubhuset. • Der etableres permanent vinterbelysning af pladsen. • Der opstilles betonplantekummer for enden af parkeringsrækkerne for at beskytte afmærkningerne mod påkørsel. Mulighed for udvidelse Der vil være mulighed for at forøge antallet af parkeringspladsen med 40 – 50 pladser såfremt der bliver behov herfor senere. Udvidelse kan etableres langs naboskel mod øst . Lbh o

Rådgivning

Tag en engageret revisor med på råd, når I vil bag om tallene. Se mere om os på www.addere.dk

aogj.dk | 12333

Dette er prikke-maskinen til greens, her monteret med 12 cm kryds-spyd.

T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 Galoche Allé 6

4600 Køge

E: post@addere.dk W: addere.dk

18

Her ses resultatet af prikning på greens med kryds-spyd. De lange hvide rødder er et godt sundhedstegn.


Anders Weuge

Niels Cederstrøm

Christoffer Lehnemann

Oliver Nybo Holm

Magnus Baagø

Sander S Madsen

Mikkel B Sørensen

Nicoline Radtleff

Stine Stenspil

19


Ændringer i EGA Handicap Systemet

2

juli 2012 træder den nye udgave af handicapsystemet, EGA Handicap System 2012-2015, i kraft

Baggrunden for EGA Handicap systemet European Golf Association (EGA), som DGU er medlem af, indførte i år 2000 et handicapsystem, som kaldes EGA Handicap Systemet. Med undtagelse af Storbritannien har alle europæiske lande siden da anvendt EGA Handicap Systemet med få afvigelser. De Nordiske lande havde f.eks. en afvigelse, som muliggjorde regulering af handicap fra ”private runder”. EGA’s hensigt og mål for et EGA Handicap system har altid været at have et fælles europæisk handicap system, som skal sikre, at handicapregulering er baseret på ens betingelser, hvorved handicap er sammenligneligt landene imellem, og kan anvendes i de enkelte lande. Forudsætningen for regulering efter EGA Handicap Systemet har ligeledes altid været baseret på det princip, at ”Enhver spiller vil bestræbe sig på at præstere den laveste score på hvert hul i en tællende runde”. Dette betyder, at det forventes, at runderne er afviklet under konkurrencemæssige forhold og ikke i private runder. Med virkning fra den 2. juli 2012 har DGU således bestemt, at de undtagelser, som har været gældende i Danmark annulleres. Set med danske golfspilleres øjne kan ændringerne kategoriseres på 3 områder:

1. Generel (daglig) regulering af handicap • Regulering af handicap fra private runder ophører. • For handicapgruppe 3-6 (hcp 18,5 – max. hcp) gælder, at der kun kan indleveres én 9-hulsrunde pr. dag. • Ekstra Dags Scorer (EDS) for handicapgruppe 2-5 (hcp 4,5 – 36), kan fremover også spilles på fremmede baner (herunder baner i Europa). • EDS skal anvendes før der kan ske en automatisk op/ned regulering af handicap for handicap gruppe 2-5. • Antallet af EDS-runder udvides til 2 tilladte pr. kalenderuge. • Det er ikke længere et krav at skrive sig på en EDS-liste, men fuldt tilstrækkeligt at anmelde en EDS-runde ved at meddele dette til sin markør på første teested. • Handicapregulering for handicapgruppe 6 er stort set uændret. Det vil sige at regulering foretages fra tællende turneringer og desuden fra runder, hvor spilleren har meddelt sin markør, at han vil spille en tællende runde. I handicapgruppe 6 kan handicappet som hidtil kun reguleres ned. • Beregning af spillehandicap for handicapgruppe 6 (hcp 37 og opefter) skal ikke som hidtil foretages ved at benytte formlen med værdierne for Course Rating og Slope på alle handicap trin.

20

• Fremover beregner man spillehandicap for gruppe 6 på følgende måde: 1. Man starter med at finde differencen mellem handicap 36 og det dertil hørende spillehandicap. 2. Eksempel: handicap 36 giver ved hjælp af formlen spillehandicap 39. Altså en forskel på 3. 3. Handicap 37 giver så spillehandicap 40, handicap 38 giver spillehandicap 41, osv. 2. Regulering i forbindelse med tællende turneringer • 10 % reglen ophører, og erstattes af CBA (Computed Buffer Adjustment) • CBA står for ”beregnet justering af neutral zone”. CBA skal benyttes i alle turneringer hvor der kræves EGA handicap, og vil blive håndteret i Golfbox automatisk. • Resultatet af CBA-beregningen betyder i praksis, at grænsen for neutral zone for hver handicapgruppe kan blive reguleret enten op eller ned (i de fleste tilfælde ned) når en analyse af deltagernes resultater er anderledes end de forventede resultater for hver handicapgruppe. De forventede resultater, der benyttes til sammenligning, er beregnet ud fra en database indeholdende en stor mængde turneringsresultater indsamlet af EGA. • Hvis turneringsresultaterne er blevet dårligere end forventet på grund af f.eks. dårligt vejr eller dårlige baneforhold, justeres grænsen for neutral zone ned. Det vil sige, at der kræves færre point for at opnå resultat til neutral zone. 3. Årsrevision af handicapgrupperne 1-5 (hcp <0 - 36) ultimo 2012 • I forbindelse med årsrevisionen ultimo 2012 indføres to nye begreber for handicap, ”Handicap” og ”EGA Handicap”. • Hidtil har årsrevision kun været udført for handicapgruppe 1 spillere, som skulle indlevere minimum seks scorekort pr. år for at bibeholde et uændret handicap. • Nu ændres proceduren for årsrevision så den omfatter handicapgrupperne 1-5 (hcp <0 – 36). • Alle medlemmer i handicapgruppe 1-5 skal for at bibeholde deres handicap, have indleveret minimum fire scorekort fra tællende runder, i den forløbne sæson. • Golfbox vil ved udarbejdelsen af årsrevision kunne liste medlemmerne i tre grupper: 1. Medlemmer med op til tre indleverede scorekort i den forløbne sæson. Handicappet for disse medlemmer vil forblive uændret, og kan ikke reguleres efter de normale reguleringsbestemmelser i den efterfølgende sæson. Disse medlemmers handicap benævnes Handicap. 2. Medlemmer med fire til syv indleverede scorekort i den forløbne sæson. Disse medlemmer vil blot få handicappet

overført til den nye sæson. Handicappet for disse medlemmer benævnes EGA Handicap. 3. Medlemmer med otte eller flere indleverede scorekort i den forløbne sæson Disse medlemmer vil få deres gennemsnitscore beregnet og denne vil blive sammenlignet med en af EGA udregnet gennemsnitscore for det pågældende handicap. Herefter vil handicappet blive reguleret enten op eller ned alt efter om gennemsnittet er under eller over det forventede gennemsnit. Handicappet for disse medlemmer benævnes EGA Handicap. • Handicap giver ikke adgang til deltagelse i turneringer, hvor der kræves et EGA Handicap. Handicappet forbliver uændret, indtil spilleren har indleveret tre scorekort fra enten EDS-runder eller turneringer, hvor spilleren af turneringsledelsen har fået adgang. Herefter ændres betegnelsen til EGA Handicap. • EGA Handicap giver adgang til alle turneringer, hvor der kræves et EGA Handicap. • Klubben kan beslutte, at medlemmer uden EGA Handicap gerne må deltage i klubbens turneringer. Ovennævnte er en summarisk gennemgang af ændringerne i den nye udgave af ”EGA Handicap Systemet 2012 -2015”, og som beskrevet tidligere træder i kraft mandag den 2.juli 2012 o Handicapudvalget

Her ses resultatet af verti drain på indspilsgreen. 14 dage efter behandlingen er der rødder ned gennem det hul, der blev prikket i 25 cm dybde


a-holDet!

H

er ser du Køge Golf Klubs A-hold. De fortjener denne betegnelse på flere måder. Dels er de på banen inden almindelige A-mennesker har fået øjne. De møder tidligt for at kunne nå at gøre banen klar, inden de morgenfriske golfere myldrer og går i vejen for banearbejdet. Endvidere fortjener de denne titel, fordi det er et virkelig godt hold, vi har fået sammensat i år. De arbejder fantastisk godt sammen og har allerede nu vist, at det lange seje træk giver fine resultater. Arbejdet med prikning, vertikalskæring og topdresning af greens har nu bevirket, at vi kan se store forbedringer i vækstlaget og spillefladen, og det er bevist, at vi kan få græsrødderne ned i 25 cm dybde - der hvor de vil styrke græsset og mindske vandingsbehovet. På billedet er det fra venstre: Martin Thorsen - ansvarshavende for banepleje, Lars Jensen på vor nye roughklipper, Steen Hansen - ansvarshavende for maskinpark og teknik, bag Steen er det uundværlige Lasse Pedersen, dernæst Lars Larsen, som foruden banearbejdet også er vor maler-ekspert. Siddende på den nye Reelmasters hjul er det Joakim Leopold Andersen, som tager sig af vedligehold af vore mange bunkers. Forrest knæler Bent Bonde Jensen, som kan klare alle opgaver på banen - han har arbejdet på Vallø og Skovbo og kender alle fagets tricks. I førersædet på Reelmaster er det Brian Buchwaldt, som er udlært i Køge Golf Klub som både butiksassistent, PGA-pro og greenkeeper - nu tilbage i Køge. S.T. o

adena IT og Fujitsu inviterer til gå-hjem-møde den 28. august 2012 klokken 15:30 i Køge Golf Klub. Fujitsu orienterer om nyheder i 2012 herunder deres nye UltraBook. En UltraBook er tyndere end to stykker toast og alligevel er det en rigtig PC. Du kan bestille en UltraBook til en rigtig skarp pris på dagen – kom og se hvor meget du kan spare! Scan koden og tilmeld dig allerede i dag Du kan også tilmelde dig på tlf.: 56 21 61 21 I juni – august får du en taske eller mus med når du køber en PC fra Fujitsu hos adena IT – nævn koden KøGK2012. adena IT er Fujitsu Select Partner

adena IT |Vordingborgvej 86 |4681 Herfølge |www.adena-it.dk

21


klUbbens sponsorer Samarbejdet med vores sponsorer er en vital del af klubben og en helt afgørende forudsætning for, at vi kan tilbyde nuværende og kommende medlemmer og gæster et anlæg af den høje standard som Køge Golf Klub har. Så derfor – støt vore sponsorer til gavn for både sponsor og klubben.

Papilotten www.poolpub.dk

TELEFON 7012 2020 - W W W.FLD.DK

Torvet 19A, 4600 Køge Claes Lagerbon Jensen - Søren Storgaard Susanne Graffmann - Jeppe Nørregaard

Junge Spedition

Solrød

gh

us

e t b r au n s te

in

br y

HELE SOLRØDS FØDEVAREMARKED

hå nd bryg

n av eh get på køg

Sommer Oliefyrsservice

22


VIND

Vi har sat 30 gavekort på spil! Scan koden og vær med i konkurrencen om disse præmier:

10x1 gavek ort på til proshopp kr. 150,en 10x1 gavek ort på kr. 15 0,til restauran te n 10x1 greenfe eb til Køge Golfilletter Klub

Scan koden

og vær med i konkurrencen:

10 x 1 gavekort på kr. 150,- til proshoppen 10 x 1 gavekort på kr. 150,- til restauranten 10 x 1 greenfee billetter til Køge Golf Klub Køge Golf Klub er snart klar med et mobilsite, så du altid kan følge med i nyheder fra klubben, få information om turneringer, og meget mere. Dermed er du kun et tryk fra de seneste nyheder fra klubben. Der vil også blive mulighed for at få nyheder og tilbud fra klubben, proshop, restauranten, sponsor-

erne og du kan vælge, om du vil have det via mail og/eller SMS. Det tager vi lidt forskud på, så du kan allerede nu, tilmelde dig vores nyhedsbrev via mobilen, og deltage i konkurrencen om i alt 30 gavekort. Alt du skal gøre er at scanne QR koden, og tilmelde dig nyhedsbrevet, så er du med i konkurrencen!

Sådan får du konkurrencen på din smartphone 1. For at scanne koden, skal du hente en QR scanner applikation - evt. i-nigma. 2. Aktivér scanneren, hold din smartphone op foran koden, så scannes koden automatisk.

klUbben forbeDrer koMMUnikationen med medlemmer og samarbejdspartnere

U

dviklingen indenfor mobiltelefoni og smartphones går meget stærkt. Det går faktisk så stærkt, at mere end 80% af alle danskere vil være i besiddelse af en smartphone indenfor de næste 6 mdr. Herefter vil vi bruge mobilen mere end vi bruger vores PC’er. Det stiller store krav til omstilling for alle virksomheder. For at være med fremme er det helt nødvendigt at målrette og optimere sin kommunikation til det mobile medie. Det gør vi noget ved i Køge Golf Klub. Vi vil være til stede på de platforme, hvor vores medlemmer og samarbejdspartnere også er. Derfor vil I fremover kunne følge klubben på både websitet, på mobilen og via nyhedsbreve som SMS eller mail, og på Facebook. I løbet af måneden bliver vores mobilsite færdigt, og det betyder, at I kan have Køge

Golf Klub liggende på jeres skærm, så I kun er et tryk fra de seneste golfnyheder, og I kan følge med i kommende turneringer, se tilbud fra pro shoppen, restauranten, sponsorerne og meget mere, så glæd jer til at følge klubben også selvom I er på farten. Vi tager lidt forskud på glæderne, så I allerede nu kan gå ind på en del af mobilsitet, og tilmelde jer vores nyhedsbrev. Alle der går ind og tilmelder sig, vil være med i konkurrencen om 30 stk gavekort til proshoppen, restauranten og greenfee billetter. I vedlagte annonce kan I læse mere om, hvordan I deltager. Glæd jer til vores nye mobilsite! I mellemtiden kan I gå ind og se vores nye website, og gå endelig ind og bliv fan af klubben på Facebook: www.facebook.com/kogegolf. Vi håber, at I tager godt imod vores nye digitale tiltag, og vi ser frem til at blive endnu

bedre i vores kommunikation, udtaler golfmanager Helge Caspersen, der i øvrigt kan fortælle, at Køge Golf Klub samarbejder med Rikke og Peter fra youneed:us om implementering og udvikling af de digitale medier. Helge Caspersen o

Rap rap rap! 23


Elsker fairway

24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.