Køge Golf Klub 2015

Page 1

Udslagsbygninger under opførelse på den ny drivingrange, der forventes indviet primo maj 2015 Medlem af

Årsskrift nr. 1, 2015


2

Indhold En æra er slut og en ny begynder....................................................................................... 3 Generalforsamling............................................................................................................. 4 Haveholdet........................................................................................................................ 6 Sydbanen 2015.................................................................................................................. 6 Orientering fra Begynderudvalget..................................................................................... 9 SGS Selandia Golf.............................................................................................................. 10 Ny stor drivingrange er klar til indvielse............................................................................. 10 Elitepigerne vender tilbage til Santander Elitedivisionen.................................................. 13 Køge Golf Klub siger tak til samarbejdspartnerne............................................................. 14 Det lokale erhvervsliv er vigtige medspillere i Køge Golf Klub........................................... 15 Vigtige datoer i 2015.......................................................................................................... 16 Ungdomsafdelingen 2015.................................................................................................. 18 Hole in ones 2014...............................................................................................................20 Beretning fra Turneringsudvalget......................................................................................20 Nyt fra Køge Golf Shop......................................................................................................22 Ægteskabsturneringen kan fejre 40 års jubilæum i 2016................................................... 23 Velkommen til Dameklubben............................................................................................ 25 Pink Cup turneringen......................................................................................................... 25 Vi mødes på terrassen og i restauranten............................................................................26 Du kan også spille bridge i golfklubben.............................................................................. 27 Oldtimers..........................................................................................................................28 Herreklubben i Køge Golf Klub.......................................................................................... 30

Nyt fra Administrationen

Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge

Tlf. 56 65 10 00

www.kogegolf.dk admin@kogegolf.dk Bestyrelse Formand Næstform. Sekretær Kasserer

Erik Lorentzen Ove Poulsen Rikke Thomassen Søren Pingel Ole Therkildsen Preben Langfeldt

Charlotte Tranberg 51 25 99 19 Leif Larnkjær 40 76 72 50

Amatør- og Ordensudvalg

Karsten Almosetoft Klaus Bøgelund-Hansen Birthe Husbond

Udvalgsformænd

Bane Ole Therkildsen 56 28 36 09 Ungdom Thomas Radtleff 30 35 15 55 Turnering Else M. Langfeldt 32 53 10 04 HCP Preben Langfeldt 23 26 40 04 Elite Charlotte Tranberg 51 25 99 19 Erhverv Ejendom Bjarne Enoch Nielsen 20 29 49 94 IT Bent Andreasen 23 64 04 13 Begynder Allan Kristensen 40 26 11 11 Golfskolen Arne Pedersen 46 15 18 38 Gæsteserv. Arne Pedersen 46 15 18 38

Sekretariat

I år skal alle medlemmer have nye bagmærker, og de er klar nu, så kig forbi Administrationen og få dit bagmærke udleveret!

Åbningstider

Sektioner

Åbningstiderne i sommersæsonen: Mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 Fredag kl. 8.00-14.00

Nye teestedsskilte på Sydbanen

Dels er skiltene blevet forsynet med hulforløb, og dels har vi ændret fra farver til numre: rød = 49, blå = 54, gul = 57 og hvid = 59.

Vi indfører chips som supplement til poletter

Vores medlemmer tilbydes en chip mod depositum på 100,- kr. og chippen kan optankes med ”poletter” à 5,- kr. Samtidig udskiftes de nuværende poletter med nye poletter, og de vil koste 10,- kr. pr. styk. Vi forestiller os, at chips er til vores medlemmer og poletterne er til vores greenfeespillere.

46 15 08 70 56 28 36 09 23 26 40 04

Suppleanter

Helge Caspersen Rie Seidenfaden Charlotte Slebo Turneringskontor Trænere Peter Taylor Peter Svendsen Restaurant Finn Madsen

Bagmærker

40 25 40 10 56 26 72 63

56 67 90 90 50 55 93 18 56 67 90 94 56 67 90 92 56 65 64 00 56 65 64 00 56 65 30 00

Damer Lisbeth Enoch N. 24 49 09 21 Herrer Robert Hansen 20 22 67 65 Oldtimers Bjarne Enoch N. 20 29 49 94 Bridge Tirsdag Vibeke Jarlstrøm 31 79 31 26 Bridge Torsdag Flemming Sørensen 56 28 34 77

Redaktion

Helge Caspersen Rie Seidenfaden

56 67 90 90 50 55 93 18

Årsskriftet er officielt skrift for Køge Golf Klub. Det udkommer én gang årligt og udsendes til annoncører og sponsorer i Køge Golf Klub. En trykt udgave af årsskriftet ligger til fri afhentning i receptionen i klubhuset - ligesom det også vil være at finde på www.kogegolf.dk Meninger, der kommer til kende i dette skrift er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.


3

En æra er slut og en ny begynder v/ Erik Lorentzen, formand for Køge Golf Klub I Køge Golf Klub har vi udgivet et klubblad til klubbens medlemmer gennem 40 år siden 1975, men efter at vi begyndte at udsende nyhedsbreve fra oktober måned 2013 har vi indset, at klubbladet har mistet sin aktualitet. Det er således ren nostalgi, at bladet er gået ind efter så mange års udgivelse. Til gengæld har vi besluttet at udgive et årsskrift, og dette nummer er det første i rækken af forhåbentlig mange årsskrifter for Køge Golf Klub. Tanken med årsskriftet er, at vi vil fortælle om, hvad der rører sig i klubben, og hvad den kommende sæson byder på samtidig med, at vi også kigger lidt tilbage.

Tilbageblik

Når jeg som klubbens formand ser lidt tilbage, så kan jeg se tilbage på 8 spændende år i rollen som formand for én af Danmarks største golfklubber målt på antal medlemmer. Jeg kan konstatere, at klubben er i god form med en fin medlemsudvikling i et svært marked understøttet af et fremragende begynderarbejde, og med en god klubøkonomi. Samtidig kan vi glæde os over, at det er lykkedes os at udvikle klubben på en række områder i den forløbne periode. Vi byggede et nyt klubhus i 2009 samtidig med, at vi købte et yderligere areal i tilknytning til Nordbanen på 25 tønder land, og anlagde en ny stor puttinggreen med 27 huller dér, hvor det gamle klubhus lå. Vi har udvidet parkeringspladsen betydeligt, opført et nyt starterhus, og vi har gennemført et stort dræningsprojekt på Sydbanen, som var en påtrængende opgave, og vi er helt på det rene med, at der fortsat ligger en stor opgave foran os med at forbedre Sydbanen, så vi kan forlænge sæsonen i forhold til i dag.

Baneudvalget har lagt en plan for dette arbejde til gennemførelse over de kommende år, der skal bringe klubbens største aktiv helt frem blandt landets allerbedste baner. Sidste år fik vi udfærdiget en plan for det ny område i nord med en ny og større drivingrange, udvidelse og omlægning af nogle huller på Nordbanen, og projekteret en ny 6 – hullers par 3 – bane. I tilknytning hertil har vi tilkøbt et mindre areal, som vi havde sikret os forkøbsret til i 2009.

Etablering af ny drivingrange mv. Første etape af planen er i skrivende stund i fuld gang med store forventninger om at åbne den ny drivingrange nu til maj. Klubben har samtidig overtaget driften af drivingrange fra pro’erne. Der bliver etableret udslagsområde med overdækning, og vi får nye Srixon-bolde, ligesom vi indfører chips til trækning af bolde til medlemmerne. Forbedringerne på Nordbanen får vores medlemmer først glæde af i næste sæson.

Klubbens fundament

Klubbens udvikling og økonomi afhænger i betydelig grad af de 3 hovedområder: medlemsudvikling, de frivillige hjælperes involvering / indsats, og klubbens samarbejdspartnere i form af sponsorer. Sammen med indtægterne fra greenfee gæster er det de bærende elementer i klubben, og her må vi sige, at vi er begunstiget af en enestående opbakning med en fin udvikling over årene. Det er også nødvendigt, når vi ser på den skærpede konkurrencesituation, som vi opererer i.

Selvom vi har en fin medlemsudvikling, så har det ikke umiddelbart været ensbetydende med flere indtægter fra medlemssiden. Indenfor de senere år er der indført differentierede og billigere medlemsformer, og vi har set os nødsaget til at stille indskud for nye medlemmer i bero. Derfor arbejder vi også løbende med rationaliseringer, besparelser og de frivillige hjælperes indsats. I det hele taget har vi stor fokus på det samlede servicekoncept, hvor de frivilliges arbejde går hånd i hånd med de ansattes indsats i samarbejde med Eva og Finn i restauranten og pro’erne Peter & Peter. Vi har haft en totaludskiftning på medarbejdersiden både i Administrationen og i greenkeeperstaben, og understøttet af en aktiv indsats på IT-siden er det vores opfattelse, at klubben i dag fremstår som meget serviceorienteret, moderne og velfungerende. I den sportslige afdeling går det også fornuftigt. Selvom vi ikke satser store penge på at bringe klubben frem til mesterskaber, så har vi på ny fået vores elitepiger tilbage i Santander Elitedivisionen Øst fra den ny sæson, der sammen med Vest tæller landets 8 bedste klubber på pigesiden.

Genvalg på generalforsamlingen Efter valgene på den netop overståede generalforsamling er den siddende bestyrelse i gang med den femte toårs periode, hvor fem ud af seks bestyrelsesmedlemmer har været med hele vejen. Det vidner om en stor stabilitet, der også har præget den forgangne periode. Jeg siger tak til alle, der bakker os op i arbejdet i vores dejlige klub, og ønsker en god golfsæson.


4

Generalforsamling v/ golfmanager Helge Caspersen Medlem, samarbejdspartner og advokat Morten Winsløv ledede på kyndig vis slagets gang ved generalforsamlingen torsdag den 19.marts 2015, som han har gjort i en årrække. Formand Erik Lorentzen aflagde sin 8. beretning om årets begivenheder med henvisning til den trykte beretning, der kan læses på klubbens hjemmeside. Kasserer Søren Pingel aflagde sit 8. regnskab, der viste et tilfredsstillende resultat, som det har gjort i hvert af de 8 år, og budgettet for indeværende år bekræfter den stabile og positive udvikling. Regnskab og budget kan ligeledes ses på hjemmesiden. Der var genvalg over hele linjen. Erik Lorentzen, Ole Therkildsen og Rikke Thomassen, der alle blev indvalgt i bestyrelsen i 2007, modtog på ny genvalg, og de går

nu ind i deres 5. periode à 2 år. Suppleanterne Charlotte Tranberg og Leif Larnkjær modtog ligeledes genvalg, og Karsten Almosetoft og Søren Thomassen blev genvalgt til Amatør- og Ordensudvalget, og endelig blev Revisionsfirmaet GLB Revision genvalgt som revisor. Efter formandens beretning blev Danske Bank Pokalen overrakt. Danske Bank Pokalen uddeles hvert år til et medlem eller et udvalg, der har ydet en særlig stor indsats i klubbens tjeneste. Årets udnævnelse faldt på Leif Bagger-Hansen, der er medlem af både Bane- og Ejendomsudvalget, og Leif er projektansvarlig og tovholder på første etape af Projekt Nord med anlæg af den ny drivingrange. Baneudvalgsformand Ole Therkildsen motiverede valget, hvor han fremhævede

Leif’s enestående indsats og værdi for klubben, og filialdirektør Claus Jørgen Sørensen, Danske Bank, Køge stod for overrækkelse af pokal og vingave. Dansk Bank Pokalen har været uddelt hvert år siden 2007: • 2007: Arne Pedersen • 2008: H. C. Jørgensen • 2009: Begynderudvalget • 2010: Ungdomsudvalget • 2011: Knud Rasmussen • 2012: Haveholdet • 2013: Erik Lorentzen • 2014: Bent Andreasen • 2015: Leif Bagger-Hansen DGUs formand Jim Staffensen var klubbens gæst, og han holdt et aktuelt indlæg under eventuelt om rigets tilstand i dansk golf.


Bekymrer du dig om indbrud, når du står på greenen? Professionel kvalitetsalarm til firmaet Dansk Alarmsikring tilbyder alarmsystemer af højeste kvalitet, som er godkendt til erhverv. Vi tilbyder et startsæt med FOTO-PIR, så du til enhver tid kan bruge alarmens medfølgende smartphone-app og se, hvad der sker i din virksomhed. Alarmen kan udvides efter behov med f.eks. røgalarm for øget tryghed! Pris inkl. installation*:

1.595,-

Månedligt abonnement inkl. service*:

DNA mærkning Har du værdifulde ting, som tablets, smartphones, kunst, møbler og lign., kan du mærke tingene med denne usynlige væske. I væsken er der bitte små prikker, med et serie nr., som kan ses med et håndholdt mikroskop. Den usynlige væske kan ses med UV lys. På denne måde kan politiet meget nemt se mærkningen og den rette ejer. Væsken kan ikke fjernes uden at den ødelægger eller ridser genstanden. Pris*

556,-

Tlf: 3670 7000

E-mail: mail@danskalarmsikring.dk www.danskalarmsikring.dk Snedkervej 5 • 4600 Køge

- så er du i sikre hænder!

* Alle priser er ekskl. moms

348,-


6

Haveholdet v/ Magnus Jespersen, teamleder

Sydbanen 2015 v/ Ole Therkildsen, baneudvalgsformand Så lykkedes det igen. Sydbanen blev åbnet onsdag den 18. marts, nøjagtig den samme dato som i 2014. Det vil jo være skønt, hvis det også kan gå hen og blive en tradition. Baneudvalgets mål er, at vi kan have Sydbanen åben mindst 8 måneder om året. Det vi ønsker er: Åben for spil 8 måneder om året. For at det skal lykkes, skal naturen selvfølgelig være med os, men det kræver i høj grad også, at vi får igangsat det store arbejde med vore fairways dvs. luftning, topdress, eftersåning samt udbringning

Et team på 18 frivillige hjælpere udfører et fantastisk stykke arbejde med fast arbejdsdag hver anden mandag fra kl. 8.00-12.00 i sæsonen. Dertil kommer en lang række adhoc indsatser. Magnus Jespersen fortæller her om et udpluk af de mange opgaver, som Haveholdet har stået for i årets løb i sæsonen 2014. Teamet har sørget for renholdelse omkring klubhuset med lugning af bede, klipning af hækkene osv., og tilsvarende med en række opgaver ude på banen, der betyder, at der altid er en flot vedligeholdelsesstandard i klubben – et forhold som mange gæster og medlemmer bemærker sig. Haveholdet har stået for vedligeholdelsen af klubbens store og udvidede parkeringsplads. Op til sæsonen blev der udlagt et nyt lag sten, der blev tromlet ned, og de foretog nye opstribninger af parkeringsbåsene med et materiale bestående af kalk, bindstof og vand, som de blandede op, så p-pladsen fremstod smuk og funktionel klar til invasion af klubbens mange medlemmer og gæster. De har haft en ekstraordinær stor vedligeholdelsesopgave med at renholde skråningen ved p-pladsen ud mod hul 10. Skråningen var nytilplantet med 1500 nye små planter, og ukrudtet væltede op af jorden. Opgaven bliver forhåbentlig mindre i den kommende sæson i takt med at planterne vokser sig store og lukker af for ukrudt. De har også opgaverne med at vedligeholde og male pergolaen ved puttinggreen og alle fodhegn. Dårligt vejr udskød dog denne opgave til i år, og de har haft en stor opgave med at friholde søen ved hul 2 for alger med videre. Her har et team på 3 mand været fast beskæftiget sæsonen igennem. Anlæggelse af den ny drivingrange har også involveret Haveholdet med opsamling af sten – en opgave som fortsætter her i foråret med ønske om supplement fra mange flere hænder, og så har et team været i gang med at male 1,5 kilometer brædder til beklædning af overdækningen på udslagspladserne på den ny drivingrange. Der er tale om et team, der elsker deres frivillige arbejde, og de udfører det med højt humør, og der bliver naturligvis også tid til masser af socialt samvær og lidt golf ind i mellem . Holdet er i den helt ekstraordinære situation, at der er venteliste på at komme ind på holdet, der ikke kan være større end nu i forhold til en fornuftig arbejdstilrettelæggelse og det til rådighed værende håndværktøj mv. Holdet glæder sig til at komme i gang igen i den ny arbejdssæson og møde medlemmer og gæster på banen, slutter Magnus Jespersen.


7

af sur gødning henover vækstsæsonen (i håb om reduktion af ormeskud i efteråret). Endvidere er der heller ingen tvivl om, at der i de mest udsatte områder fortsat skal drænes.

topdressing ca. hver 14. dag. Eftersåning er også her på programmet, da vi ønsker at udkonkurrere det enårige rapgræs til fordel for en blanding af rødsvingel og hvene.

Det vi ønsker er: Tørre fairways med tæt græsbevoksning.

Det vi ønsker er: Hurtige og jævne greens, som tåler høj spilleaktivitet.

De 8 måneders åbningstid kræver også, at vi fortsætter behandlingen af de ”gamle” push up greens på Sydbanen. Vi skal arbejde med dyb vertikal knivluftning i foråret, for at få græsrødderne til at gro i dybden. I hele sommerperioden skal der stadig knivluftes i mindre dybde efterfulgt af

De fleste har måske allerede bemærket, at der også er andre aktiviteter igangsat. Der er fældet en del nødlidende træer, men til gengæld også plantet lige så mange eller flere nye. Der skal også fortsat ”luftes ud” dvs. træer, som skygger for greens eller står for tæt på greens, må lade livet. Der

er også kommet flere bede med buske af forskellig karakter. Det vi ønsker er: En parkbane med smukke træer og blomstrende buske. Ovenstående målsætninger kræver både god økonomi og meget arbejde, og ikke mindst tid. En golfbane er i evig forandring, og de medlemmer, som har besøgt gamle engelske eller skotske parkbaner med 100 år gamle træer, har uden tvivl tænkt på, hvad det kræver for at opnå et sådant resultat, og svaret er her hårdt arbejde og tålmodighed, masser af tålmodighed.


8 Gør det svære enkelt Gør det komplicerede let Gør det uoverskueliGe tilGænGeliGt

Benyt kompetent rådGivninG til virksomheder oG private www.ccjmw.dk

Greve Midtby Center 2A ∙ 2670 Greve ∙ Tlf. 43 90 50 80 ∙ E-mail: advokat@ccjmw.dk


9

Begynderudvalget:

Orientering fra Begynderudvalget v/ Allan Kristensen og Gunnar Jensen Efter at der er indført differentierede medlemsformer og indskud er stillet i bero i konkurrencens hellige navn oplever vi, at medlemmernes tilhørsforhold til egen klub bliver mindre bindende. Det betyder, at udskiftningen af medlemmer er øget, og det stiller krav om at tiltrække flere nye golfspillere. Her er vi privilegeret af, at have en meget velfungerende begynder-organisation, som bliver berømmet i høje toner, og tiltrækning af nye golfspillere har stor betydning for, at det er lykkedes klubben at opnå en nettotilgang af nye medlemmer på 50 medlemmer pr. år i både 2013 og 2014.

Forløbet i 2014

I 2014 modtog Begynderudvalget i alt 104 nye voksne begyndere som prøvemedlemmer, hvilket nogenlunde svarer til antallet i de foregående år.

regler, etikette, udfyldelse af scorekort mm. under og efter spillet. Mandagsturneringen afvikles dels på Nordbanen og dels på Sydbanen for de spillere, der er spilleberettigede til denne bane. Og hvordan er det så gået med de 104 prøvemedlemmer fra sidste år?

Nyt i 2015:

Gratis træning for medlemmer med hcp 36+

Af de 25, der ikke er forblevet medlemmer i 2015, er der kun 4 fra Mandagsklubbens deltageroversigt.

I 2015 er det besluttet at udvide Begynderudvalgets aktiviteter med et tilbud om et ugentligt træningspas for alle medlemmer med handicap over 36,0. Denne supplerende træning, der vil være gratis for deltagerne, har til hensigt at fremme det spilletekniske niveau og dermed gøre det muligt at dygtiggøre sig i et hurtigere tempo.

Af denne statistik fremgår, at det har stor betydning at få de nye medlemmer tilknyttet Mandagsklubben for at få dem rigtigt integreret i klubbens sociale liv.

Den supplerende træning er planlagt til tirsdag og lørdag kl. 14.30-16.00. Dato for opstart er tirsdag den 14. april - mød blot frem.

• • •

94 har meldt sig ind for resten af året på favorable vilkår. 79 er fortsat som medlemmer i 2015 med fuldt årskontingent. 80 har deltaget i mindst 1 mandagsturnering.

De 104 nye prøvemedlemmer har alle gennemgået vores efterhånden velkendte 2 ugers indkøringsforløb med fire træningslektioner à 1 times varighed og fire aftener à ca. 3 timer med undervisning i regler, etikette, handicap og meget mere med bestået golfkørekort.

Golfskolen 2015

Herefter tilbydes prøvemedlemmerne at deltage i Mandagsklubbens ugentlige turnering i følgeskab med én af klubbens godt 25 holdkaptajner, der følger op på

Golfens Dag afvikles i år søndag den 19. april, hvor Køge Golf Klub holder åbent hus, og inviterer nye, potentielle golfspillere indenfor til en smagsprøve på golfen.

I 2015 gennemfører vi 4 undervisningsforløb hen over året, og det første indledes mandag den 13. april, og igen i år er der stor søgning til begynderforløbet.

Golfens Dag 2015

Det er pro’erne, der forestår undervisningen med støtte fra en række frivillige hjælpere. Undervisningen er planlagt gennemført efter et særligt program med et antal øvelsesstationer. Programmet er konstrueret af Dansk Golf Union og vil selvfølgelig blive tilpasset vores muligheder og ønsker. Alt i alt skal dette opfattes som et spændende tilbud til de spillere, der døjer med et lidt vel højt handicap.


10

Ny stor drivingrange er klar til ind v/ golfmanager Helge Caspersen Et længe næret ønske hos vores medlemmer om en ny drivingrange går endelig i opfyldelse. Primo maj åbner vi en ny stor drivingrange med en længde på 300 meter og en bredde på 100 meter med placering ud på det ny område, som klubben investerede i tilbage i 2009. Der etableres et stort udslagsområde med 30 faste udslagssteder, hvoraf de 9 er overdækkede i 3 udslagsbygninger. Herfra slås der fra måtter på fliseunderlag, og foran halvdelen af udslagsstederne anlægges område med græs tee.

SGS Selandia Golf Spil på andre baner: Kr. 975,200 fuldtids-og hverdagsmedlemmer i Køge Golf Klub nyder godt af ordningen: Selandia Golf (SGS). 5 sjællandske klubber samarbejder om Selandia Golf, nemlig: Ishøj Golfklub, Køge Golf Klub, Skjoldenæsholm Golfklub (Old Course), Sydsjællands Golfklub og Vallø Golfklub. Ordningen betyder, at medlemmer fra de 5 klubber frit kan spille alle 5 baner i perioden fra den 1. april til den 31. oktober, dog bortset fra formiddage i weekends og helligdage. Ungdomsspillere spiller for halv pris. Det fremgår af det totale deltagerantal fra de 5 klubber, at ordningen især er attraktiv for Køge-medlemmer. Vi gætter på, at det hænger sammen med, at Sydbanen i Køge er meget populær og velbesøgt, og derfor mere optaget end de øvrige baner, der er med i ordningen. Derfor er medlemmerne i Køge Golf Klub mere tilskyndet til at have flere valgmuligheder, når de skal ud og spille golf. Selandia Golf kan aftages ved henvendelse til Administrationen.

Boldmaskinen er udbygget med en boldgrav med en ny elevator til boldvasker og boldlager, så boldkapaciteten på denne måde er udvidet betydeligt, og vi får nye Srixon rangebolde af en bedre kvalitet, og for vores medlemmer afløses poletsystemet af en chip, der kan tankes op med et antal ”poletter” til uændret pris på kr. 5,00 pr. kurv – dog skal man lægge kr. 100,00 i depositum for chippen. De nuværende poletter skiftes ud med nye poletter, der

kan trækkes i en automat i foyeren, og de kommer til at koste kr. 10,00 pr. styk. Poletsystemet retter sig primært til vore greenfee gæster. De gamle poletter kan ikke anvendes længere, og den gamle drivingrange kan anvendes med begrænsninger indtil åbning af den nye drivingrange. Der er frie bolde i denne periode. Etableringen af den ny drivingrange er en del af 1. etape af en samlet plan, som klubben fik udarbejdet sidste år i samarbejde med den kendte golfarkitekt Philip Spogard. Resten af 1. etape består af udvidelse af af Nordbanen, hvor klubben har tilkøbt et mindre areal til højre for hul 3. Hul 2 forlænges til et par 5 hul med green placeret på det ny areal, og hul 3 får et nyt tee sted – også på det ny areal med indspil til nuværende green. Hul 1 flyttes og placeres på den gamle drivingranges areal, og hul 9 får en ny green, der placeres i området, hvor nuværende hul 1’s teested er placeret. Samtidig udvides søen mellem nuværende


11

dvielse hul 1 og hul 9 betydeligt. De nye huller tages i brug fra sæsonstart 2016. Den omtalte plan indeholder herudover en skitse til en ny 6 hullers par 3-bane på det nye areal, ligesom planen indeholder bygningsændringer, der indebærer, at der etableres en ny træningshal der, hvor vi i dag har vores bagskabe. De sidste elementer i planen ligger et godt stykke tid ud i fremtiden, når vi ser på klubbens nuværende økonomi, idet bemærkes, at der er tale om relativt store investeringer. Første etape holdes indenfor en samlet investering på max. kr. 2 millioner, idet bemærkes, at vi får rigtigt meget for pengene, og at dette alene kan lade sig gøre, fordi en stor del af arbejdet udføres af egne medarbejdere og frivillige med ingeniør Leif Bagger-Hansen som projektansvarlig, ligesom vi har været begunstiget af en flot opbakning fra flere samarbejdspartnere. Drivingrangen indgår i øvrigt i vort samarbejde med Lohke Maskinudlejning A/S, der bliver hovedsponsor på rangen.


12

25 års erfaring med ejendomsudvikling & ejendomsadministration ! Skal vi hjælpe jer med at finde nye lokaler i Køge ?

Vi løser alle ejendomsrelaterede opgaver på hele Sjælland

Totalhåndtering af investeringsejendomme • • • • • • • •

Køb og salg Vurdering og rådgivning Ejendomsadministration Bogføring og klargøring til revision Udlejning Byggerådgivning og vedligeholdelsesplaner Ejendoms- og projektudvikling Etablering af bolig i Spanien

CC Ejendomme Køge ApS | Strandvejen 2B | 4600 Køge | Tlf. (+45) 56 63 50 07 Mail cc@ccejendomme.com | Web www.ccejendomme.com|

GLB REVISION - Statsautoriserede Revisorer A/S Køge står over for den største vækst nogensinde!

- Så brug vores store lokalkendskab!

Søren Windahl sw@glb.dk Tlf. 20 42 63 88

Søren Deleuran sde@glb.dk Tlf. 21 41 65 19


13

Eliteudvalget:

Elite-pigerne vender tilbage til Santander Elitedivisionen v/ Charlotte Tranberg, formand for Eliteudvalget I et forrygende spændende oprykningsspil mod Asserbo Golfklub om oprykning til Elite Divisionen endte matchen i omspil, som blev afviklet som en dyst mellem hver af de 2 klubbers bedste spillere i hulspil. Her viste Køges Christina Kuld stort overskud og afgjorde matchen allerede på første hul. Oprykningen til landets bedste række var herefter en realitet. I den ny sæson møder nyoprykkerne: Hillerød, Hjortespring og Smørum, der alle tæller tourspillere på deres respektive hold, så det bliver et spændende år vores piger går i møde med kamp til stregen. Damernes 2. hold spiller i kvalifikationsrækken, og her vandt de også deres pulje, men tabte desværre i oprykningsspillet. Herrernes 1. hold spillede i 2. division med en placering som nr. 2 efter en spænden-

de sæson med nogle tætte kampe, og 2. holdet i 4. division sikrede sig oprykning til 3. division, hvilket er flot, da holdet var nyoprykker. Vinteren igennem er der blevet trænet på livet løs, og alle er opsatte på, at vi skal have en supergod sæson i 2015. Formen er blevet pudset endeligt af på en trænings weekend den 14. og 15. marts, hvor vores elitetrup på 23 spillere drog til Woodlands Country Club i Sverige ca 2 timers kørsel fra Køge. Der er tale om et fantastisk anlæg med en meget spændende og udfordrende bane. Både dame- og herreelite er i øvrigt begunstiget af stor sponsoropbakning. Resino Trykfarver viderefører deres sponsorat for herrerne (inkl. talenterne) og Dansk Avis Tryk er ny sponsor for damerne.

Fra venstre: Rikke Thomassen, Søren Thomassen (holdkaptajn), Christina Kuld, Sophie Silberbrandt, Sven Togsverd (holdsponsor) og Stine Stenspil.


14

Køge Golf Klub siger TAK for en uvurderlig opbakning fra klubbens samarbejdspartnere

!Solid Køge Abax Danmark A/S Adams Transport adena IT ApS Adv. CC Jørgensen & Morten Winsløv Alslev Anlægsservice Aniket Bay Christensen A/S Bilhuset Laursen A/S Blue Water Shipping Boje Aps Bryghuset Braunstein CC Ejensomme Køge Aps Cafax Cramo CSI Data Aps CT Flyt & Service ApS Dagbladet Køge Onsdag Daluiso A/S Dansk Alarm Sikring Aps Dansk Avis Tryk Danske Bank DC Kontormøbler Delfi Tecnologies A/S Din Tøjmand, Store Heddinge Dreist Advokater Electrolux Professional A/S Energiforsyningen, Køge Falke Markiser Finn L. & Davidsen A/S Gittes Gardin Entreprise Aps Gunner Due A/S

GLB Revision Hans Lindahl ApS Henning Carlsen VVS A/S Herfølge Kleinsmedie A/S Hertels A/S Holte Vinlager Home Køge Hotel Niels Juel JJ Skovservice v/Jens Johansen Junge Spedition Just Pavillon A/S Kem-En-Tec Nordic A/S Konference & Hotel Klinten Køge Kopi Center Køge Bio Køge Medie Center A/S Køge Golf Restaurant Køge Golf Shop Landinspektørfirmaet LE34 Laura Køge Ledelse & Co. L.O. Seierskilde A/S LOHKE Materieludlejning as Malerfirma Henrik Plam A/S Modstrøm Danmark A/S Mureremester Jimmy Jacobsen Aps Murer & en.firma Niels Poulsen ApS MV Polering ApS MåtteXpressen A/S NCC Råstoffer A/S Net Design A/S Nilpeter A/S

Nordea No8, Køge Nybolig Køge Nykredit ON ApS Prosellers A/S Resino Trykfarver A/S Royal Unibrew A/S Salon Scala Semelin Sjællands Erhvervsbeklædning ApS Skoringen Køge Spar Nord Køge Sporthouse Starmark Ishøj Stena Recycling A/S Stensbjerg El Strunge SuperBest Solrød Strand SuperBest Næstved Tandlæge Elisabeth Villao Tandlæge Heidi Hviid The Whole Company A/S Tømrer- og Snedkermester Bjarne Hansen Vallø Slotskro Viggo Petersen Auto A/S Vision Trade Aps Nils Wium Aps WS Kommunikation A/S XL Byg / C.F. Pedersen youneed:us Ølby Tandlæge Center ApS


15 Erhvervsudvalget:

Det lokale erhvervsliv er vigtige medspillere i Køge Golf Klub

v/ golfmanager Helge Caspersen Vores samarbejdspartnere er vigtige i næsten alt hvad vi foretager os. Vi har 2 hovedprincipper, når vi indgår leverandøraftaler. Leverandøren skal så vidt muligt være lokal, og så skal han helst være indstillet på at indgå en gensidig aftale med os. Det er lykkedes for os langt hen ad vejen. Senest har vi indgået nogle rigtigt positive samarbejdsaftaler med leverandørerne til den ny drivingrange med Lohke Maskinudlejning, Cramo, Bay Christensen og L.O. Seierskilde på maskinsiden. Dertil kommer aftaler med Nils Wium, XL Byg, Køge, NCC Råstofmaterialer, Thymes Planteskole og GLB Revision. Vi står overfor en totaludskiftning af alle vore teestedsskilte på begge baner mv., og her har vi indgået en gensidig aftale med skiltefirmaet Daluiso. Tilsvarende har vi en række leverandører med gensidige aftaler i den løbende forretning: Royal Unibrew, Nordea, Bryghuset Braunstein, Advokatfirmaet C. C. Jørgensen & Winsløv, GLB Revision, SuperBest, Solrød, Electrolux, Lørdagsavisen, Dagbladet Køge Onsdag, Sjællands Erhvervsbeklædning, Din Tøjmand i Store

Heddinge, No8 Køge, Adena IT, Herfølge Kleinsmedie, MV Polering, Dansk Alarm Sikring, MåtteXpressen, Cafax, Køge Kopi Center, Henning Carlsen VVS, Stensbjerg El, Landinspektørfirmaet LE 34, Stena Recycling, JJ Skovservice og Falke Markiser. På gæsteområdet har vi et fremragende samarbejde med Hotel Niels Juel med salg af golfpakker især til det svenske marked, og vores elitehold er bakket op af nogle af vores store samarbejdspartnere - nemlig Resino Trykfarver og Dansk Avis Tryk. I Ungdomsafdelingen har vi også faste støtter i form af !Solid, Strunge med flere. I tilknytning til afvikling af vores klubturneringer har vi ligeledes en række præmiesponsorer, og det samme gør sig gældende ved Erhvervsklubbens turneringer, og vores egne arrangementer for samarbejdspartnere og for de frivillige hjælpere. Vores egne inhouse samarbejdspartnere Køge Golf Restaurant og Køge Golf Shop (og pro’erne) er naturligvis også vigtige samarbejdspartnere. Endelig har vi en række kontantsponsorer, der understøtter klubbens økonomi med et betragteligt be-

Ulrik Wilbek på besøg i Erhvervsklubben sammen med Chris Hvid og Finn Cederstrøm.

løb, som har en størrelse, der har afgørende betydning for klubbens gode økonomi. Derfor er det også kolossalt vigtigt, at vi som medlemmer i klubben tænker på, hvem der er klubbens samarbejdspartnere, når vi lægger vores egne køb i de lokale forretninger. Desværre sker det ind i mellem, at vi mister en samarbejdspartner, fordi han har oplevet, at der ikke var en forretningsmæssig effekt af samarbejdet. Det må vi hjælpe hinanden med at gøre bedre. Som det fremgår af ovennævnte er Erhvervsområdet et betydeligt forretningsområde i Køge Golf Klub - uden dette samarbejde en helt anden klub. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at have mulige emner i tankerne for at indgå samarbejde, og vi modtager meget gerne henvisninger. Erhvervsklubben er mødestedet for vores samarbejdspartnere. Klubben tæller nu over 60 medlemmer, og vi afholder 4 faste arrangementer om året. Sidste år havde vi den store oplevelse at have besøg af sportschef Ulrik Wilbek, Dansk Håndbold Forbund. Se mere under B2B på klubbens hjemmeside – herunder programmet for 2015.


Vigtige datoer 2015

16

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

O 1

F 1

M 1

O 1

T 2

L 2

T 2

T 2

F 3

S 3

Trekløverturnering

O 3

F 3

L 4

M 4

Begynderhold 2 starter

T 4

L 4

S 5

T 5

F 5

S 5

M 6

O 6

L 6

M 6

T 7

T 7

S 7

T 7

O 8

F 8

M 8

Begynderhold 3 starter

O 8

T 9

L 9

T 9

C-day: Golf Performance

T 9

F 10

S 10

Ungdom: Femkløverturnering

O 10

F 10

L 11

M 11

Erhvervsgolf

T 11

L 11 S 12

S 12

Åbningsturnering

T 12

F 12

M 13

Begynderhold 1 starter

O 13

L 13

Summertime Teamplay

M 13

T 14

T 14

S 14

Summertime Teamplay

T 14

O 15

F 15

M 15

O 15

T 16

L 16

T 16

T 16

F 17

S 17

Holte Vinlager Open

O 17

C-day: SportOne

F 17

L 18

Ungdom: Kredsturnering

M 18

T 18

L 18

S 19

Golfens Dag

T 19

F 19

S 19

M 20

O 20

L 20

M 20

T 21

T 21

S 21

T 21

O 22

F 22

M 22

T 23

L 23

T 23

T 23

F 24

S 24

O 24

F 24

C-day: Greve Erhverv

Erhvervsgolf

O 22

L 25

Eliten: Divisionsturnering

M 25

T 25

L 25

S 26

Eliten: Divisionsturnering

T 26

F 26

S 26

M 27

O 27

L 27

M 27

T 28

T 28

S 28

O 29

F 29

Junior Cup kvalifikation

M 29

T 30

L 30

Eliten: Divisionsturnering

T 30

S 31

Eliten: Divisionsturnering

Royal Sponsorturnering

T 28 O 29

Pink Cup

Køge Junior Cup

T 30 F 31

Ferieturnering


17

AUGUST L 1

No 8 Støtteturnering

S 2 M 3

Begynderhold 4 starter

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

T 1

T 1

S 1

O 2

F 2

M 2

T 3

L 3

Ægteskabsturneringens afslutning

T 3

S 4

Ungdommens sæsonafslutning

O 4

C-day: Politiets Idrætsforening

T 4

F 4

O 5

L 5

M 5

T 6

S 6

T 6

Dameklubbens sæsonafslutning

F 6

M 7

O 7

Oldtimers sæsonafslutning

L

L 8

T 8

T 8

S 9

O 9

F 9

T 10

L 10

T 10

T 11

F 11

S 11

O 11

O 12

L 12

M 12

T 12

T 13

F 13

O 14

L 14

F 7

M 10

T 13

KKK Match

Erhvervsgolf

Herreklubbens Invitationsturnering

F 14

Girls Only Tour

S 13 M 14

Erhvervsgolf

T 5

7

S 8 Herreklubbens sæsonafslutning

M 9

L 15

Eliten: Divisionsturnering

T 15

T 15

S 15

S 16

Eliten: Divisionsturnering

O 16

F 16

M 16

M 17

T 17

L 17

T 17

T 18

F 18

S 18

O 18

O 19

L 19

Klubmesterskaberne

M 19

T 19

T 20

S 20

Klubmesterskaberne

T 20

F 20

M 21

O 21

L 21

T 22

T 22

S 22

O 23

F 23

M 23

T 24

L 24

T 24

F 25

S 25

O 25

O 26

L 26

M 26

T 26

T 27

S 27

T 27

F 27

M 28

O 28

L 28

L 29

T 29

T 29

S 29

S 30

O 30

F 30

M 30

F 21

C-day: Delfi Technologies

L 22 S 23

Turnering for frivillige hjælpere

M 24 T 25

F 28

M 31

Dameklubbens Invitationsturnering

Turnering for samarbejdspartnere

Mandagsklubbens Sæsonafslutning

L 31

Andeturnering


18 Ungdomsudvalget:

Ungdommen 2015 v/ Thomas Radtleff, formand for ungdomsudvalget På Intromødet den 15. marts blev alle præsenteret for Ungdommens aktiviteter i 2015.

Træning

I 2015 kommer træningen igen til at foregå på de sædvanlige 3 dage: Tirsdag er der træning med pro’erne kl. 17.00-19.00 for Talentholdet, og breddegruppen spiller på Nordbanen sammen med forældre og udvalg. Ungdomsudvalget har fortrinsret på 1. teested kl. 17.00 - 17.08 - 17.15. Onsdag er der træning med pro’erne for breddegruppen kl. 17.00-18.45. Talentgruppen spiller 9 huller på Sydbanen med forskellige øvelser indlagt af pro’erne samt udvalg. Ungdomsudvalget har fortrinsret på 1. teested kl. 17.00 - 17.08 - 17.15, og der er evalueringsmøde hver onsdag for Talentgruppen kl. 18.45-19.00.

Turneringer

Igen i sæson 2015 er der lagt op til mange turneringer og arrangementer. Første turnering er klubbens Åbningsturnering søndag den 12. april. Ligesom tidligere deltager vi i både JDT og Kredsturneringen i 2015. Det er handicappet der bestemmer, hvilken turnering man deltager i. For begge turneringer gælder, at der spilles 4 afdelinger hen over sæsonen på forskellige baner på Sjælland. Køge Golf Klub lægger bane til 1. afdeling af Kredsturneringen den 18. april. Vi har valgt igen at deltage i breddeturneringen ”Femkløverturneringer”, hvor vi dyster mod 4 andre klubber over 4 afdelinger på 4 forskellige baner. De andre klubber er: Skovbo, Næstved, Sydsjælland og Rønnede. Den 10. maj spilles 1. afdeling i Køge.

Lørdag trænes i 2 hold: • Sandkasseholdet træner kl. 10.00-11.00, og træningen varetages af Brian Buchwaldt. • Junior-begyndere træner fra kl. 10.00-12.00 med Cille Lund.

Kig ind på hjemmesiden www.kogegolf. dk – under ”Ungdom” og kalender for at se det fulde program for Ungdomsafdelingens arrangementer og turneringer.

Træningen indledes tirsdag den 7. april og kører frem til skolernes sommerferie starter. I ferien trænes der hver lørdag kl. 10.0012.00, og her opfordres alle til en runde på enten Nord- eller Sydbanen efter træningen. Efter sommerferien starter træningen igen den 11. august og fortsætter frem til og med uge 41 (lørdag den 10. oktober).

Vores sommerlejr ligger i weekenden i uge 23 startende Grundlovsdag, fredag den 5. juni til søndag den 7. juni.

Sommerlejr

I år går turen til Møn Golfklub. Der er lavet et spændende program, som byder på Natgolf, Krolf, Short Game Challenge, spil på bane og naturligvis en masse sjov og hygge.

Vi skal bo i små hytter på campingpladsen lige overfor Møn Golfklub.

Fællesspisning

Vi har valgt at fortsætte successen fra sidste år med at arrangere fællesspisning for hele familien. Her vil udvalget kort fortælle, hvordan det går med træningen og i turneringerne. Der er planlagt 4 fællesspisninger. Se kalenderen på hjemmesiden for datoer.

Forældrehjælp

For at få hele kabalen til at gå op, har udvalget brug for hjælp. Du behøver ikke at have forstand på golf, for at give en hånd med. Bare lysten er der til at tage en lille tørn en enkelt gang – eller gerne flere. Hjælpen kunne f.eks. være at gå med rundt på Nordbanen og tælle scores og hjælpe med at finde bolde, bage en kage eller hjælpe med at følge juniorerne rundt fra station til station.

Nyhedsbrev

Som noget nyt vil vi forsøge at blive meget bedre til at informere om, hvad der sker i Ungdomsudvalget. Det vil vi gøre ved at sende små nyhedsbreve ud på mail, og ligeledes lægge dem op på hjemmesiden. Vi ønsker alle en god golfsæson!


velkommen på cafe vanilla Café Vanilla er café om dagen og restaurant om aftenen, midt på Køge Torv, med fokus på mad af høj kvalitet samt servicemindet og positiv betjening. Vi glæder os til at åbne sæsonen på Torvet, samt byde vores gæster på masser af nyheder.

stor brunchbuffet lørdag & søndag

Torvet 17 · 4600 Køge · Tlf. 5665 0175 · cafevanilla.dk


20

Hole in ones 2014

Turneringsudvalget:

Beretning fra Turneringsudvalget v/ Else Marie Langfeldt, formand for Turneringsudvalget

Årets klubmestre

Klubmesterskaberne i Slagspil blev afholdt i weekenden den 20.-21. september i Køge Golf Klub. Der blev spillet i syv rækker:

Bryghuset Braunstein er ny Hole in One sponsor i Køge Golf Klub Fra 2014 sæsonen indtrådte Bryghuset Braunstein som Hole in One sponsor i Køge Golf Klub. Det betyder, at et Hole in One på Sydbanen honoreres med en eksklusiv, dansk singlemalt whisky, nummereret fra Destilleriet Braunstein og af stor værdi. Den suppleres med, at restauranten udskænker en Braunstein golfbitter på terrassen for de tilstedeværende gæster - også sponseret af Bryghuset Braunstein.

Lørdag spillede Herre, Dame samt Midage Herrer 36 huller og øvrige rækker spillede 18 huller. Søndag spillede alle rækker 18 huller. Årets klubmestre blev: • Damer Christina Kuld • Herrer Ilya Yakimov • Junior piger Nicoline Radtleff • Junior drenge Patrick Bonavent • Mid-age herrer Jørgen Petersen • Veteran damer Lene Noer • Veteran herrer Ole Steen Terkildsen • Kaninmester Peter Bentsen

Ved Hole in One på Nordbanen bliver man honoreret med en Braunstein golfbitter. I foyeren er der opsat en Hole in One tavle med plaketter for de spillere, der opnår det sjældne træf. I 2014 har følgende spillere indskrevet sig på tavlen:

Sydbanen 5. juni Hul 9

Alex Graulund 165 meter

29. juli Hul 9

Ole V. Gregersen 165 meter

Nordbanen 22. februar Hul 5

Ilya Yakimov 143 meter

8. marts Hul 1

Preben Clausen 107 meter

11. marts Hul 5

Alistair Thomson 143 meter

8. juli Hul 3

Kirsten Winther 95 meter

28. juli Hul 9

Vicky Pedersen 92 meter

22. november Keld Pedersen Hul 5 143 meter

Klubmestre 2015.

Synoptik Cup

Køge Golf Klub er tilmeldt Synoptik Cup som er en særlig turneringsform, der fungerer på den måde, at spillerne samler point sammen fra deltagelse i 3 definerede klubturneringer. Der spilles i 5 handicapgrupper, og efter den sidste turnering kåres de 5 vindere, og de udgør herefter klubbens Synoptik Cup hold. Køge Golf Klubs Synoptik hold 2014 bestod af: Lene Noer, Birthe Husbond, Kasper Nordal Hansen, Steen Saaby Katkjær-Hansen og Susanne AlexandersenHoldet repræsenterede klubben i en landsfinale, hvor de ikke opnåede placering. I 2015 er de 3 klubturneringer, hvor der kan samles Synoptik Cup point: • Åbningsturneringen 12. april • Holte Vinlager Cup 17. maj • Ferieturneringen 26. juli


21

Regionsgolf - for klubbens breddespillere Kan du svare JA til disse spørgsmål så læs bare videre: • Er du fuldtidsmedlem af Køge Golf Klub og har et registreret EGA handicap? • Synes du om at spille hulspil? • Vil du gerne være en del af et hold af spillere i samme handicap gruppe? • Kan du reservere nogle hverdage til golf? • Vil du repræsentere Køge Golf Klub på en pæn måde, både på banen og efter matchen? De fleste medlemmer er sikkert klar over, at Køge Golf Klub har elitehold som spiller i DGUs Danmarksturnering. Men ikke alle ved at vi også har hold, som spiller mod andre klubber, både på ude- og hjemmebane. Spillerne behøver ikke at have ét cifret handicap. Hvert hold har tilknyttet en holdkaptajn, som sørger for at sætte det bedste hold med udgangspunkt i handicap, stabilitet og med vægt på det sociale. Alle matcher er scratch og der spilles 1 damesingle, 3 herre singler og en mixed foursome. Der er 2 slags hold: • Aldersopdelte hold. • Handicap opdelte hold.

Aldersopdelte hold

Disse hold er for kvinder over 60 år og mænd over 65 år. I den alder kaldes man Veteran. Køge Golf Klub har 3 veteranhold, og de spiller om formiddagen cirka kl. 10.00 på 6 hverdage i løbet af maj og juni.

Handicapopdelte hold

I den kategori har Køge Golf Klub 4 hold tilmeldt, og disse hold spiller om eftermiddagen cirka kl. 16.00 på 6 hverdage i løbet af maj og juni. For disse hold er der en nedre handicapgrænse som er forskellig for damer og herrer.

Nedenfor kan du se hvilken gruppe du tilhører. Hvis du er interesseret i at spille på et af holdene, skal du kontakte en af nedenstående: Hold Nedre grænse Damer/Herrer

Holdkaptajn

Mailadresse

Tlf.

A1

Handicap 4,5

Robert Hansen

rhh.vvs@gmail.com

20 22 67 65

B4

Handicap 11,5

Henrik Dalsgaard

dalsgaard.hf@gmail.com

41 86 25 98

C3

Handicap 18,5

Bent Andreasen

bent.andreasen@mail.dk

23 64 04 13

D2

Handicap 26,5

Bjarne Thomsen

bjarne.gurli@gmail.com

23 26 50 76

VE2

Fylder 65 i år 2015

Kurt Sejr Madsen

kurtsejrmadsen@gmail.com

22 51 34 30

VA3

Fylder 65 år i 2015

Preben Alsly

jonna.preben.alsly@gmail.com

25 32 08 70

VB1

Fylder 65 år i 2015

Erik Frederiksen

butterfly@post.tele.dk

30 53 85 57


22

Nyt fra Køge Golf Shop v/ pro’erne Peter Taylor & Peter Svendsen Efter en mild vinter glæder vi os til at komme i gang med den nye golfsæson både med hensyn til undervisning, men også i vores velassorterede shop, hvor vi har mange nye tiltag. I løbet af vinteren har vi planlagt forskellige nye undervisningsformer, som f.eks. golfskoler og længere gruppeforløb, som vi håber, at medlemmerne vil tage godt imod. Hold øje med klubbens nyheder og vores hjemmeside. Her vil du kunne se hvilken undervisning, der passer til dine ambitioner. I relation til undervisning vil vi også fremhæve vores Trackman, som mange medlemmer allerede har stiftet bekendtskab med, og har haft glæde af. Trackman er en launch monitor, som vi anskaffede sidste år. Den måler hvad køllen og bolden gør, når bolden rammes. Dette gør, at der

kommer data på, hvad der sker med hvert enkelt slag, og fremskridtet i træningen kan følges. Samtidig er det et godt pædagogisk redskab for spilleren. Det har også betydet, at vi har opnået et højere niveau i vores undervisning og en bedre tilpasning af golfudstyr. På shop fronten er der mange nyheder. Vores nye varer begyndte at ankomme midt i marts, og vi har alt klar i forretningen i begyndelsen af april. Vi har et stort udvalg i demoudstyr, så hvis du har tanker om udskiftning af golfudstyr, så kig forbi og prøv de sidste nye modeller. Vi fortsætter med vores prisgaranti, og vi bestræber os på at give dig som kunde den bedste betjening og vejledning. Til slut vil vi gerne ønske alle en rigtig god golfsæson 2015!

RYK | KOPI GRAFISK KATALOGER KATALOGER | BROCHURE OCHURE | BREVPAPIR | BLOKKE KUVERTER UVERTER | SALGSMAPPER S TOTAL LEVERANDØR | PLAKATER | POSTKORT FLYERS YERS | FORMULARSÆT FORM | TEGNINGSKOPI | UDBUDS MATERIALER ATERIALER | TEGNINGSKOPIER | BANNER | SKILTE GADESKILTE ADESKILTE | EEVENT BANNERE | BEACHFLAG,| UDS. SYS ÅT M S|MCVR O S T TEM M | RROLL-UP OLL-UP | FOLIE | KLISTERMÆRKER FOLIE | BI R O T S OT L F T E D I REKLAME KLAME | FIGURSKÅRET FIG FOLIE | ISTREAM ER V TRYKK| ETIKETTER VER G Å S , S O L ERSS | STOR STOR FORMAT F | FACADER RE |TIVINDUESSKILTE - KOM BA N LOS ... TAPET PET | MERCHANDICE MERC | T-SHIRTS VI DE | REKLAMEGAVER KLUBTØJ KLLUBTØJ | EEFTERBEHANDLING | ACHERING | LAMIN ERING ING | OPKLÆBNING OPKLÆ | INDBINDING | KURSUSMATE www.kkopi.dk RIALER ALER | SÆT SÆT KOPIER | STEMPLER | FIRMASTEMPLER SCANNING CANNING | KKUVERTERING | ADRESSELØSE FORSEND ELSER SER | VARIABLE VARIA DATA | DESIGN | DTP | LAYOUT | RE KLAME KLA AME IDE IDE | | TRYK T | KOPIWWW.KKOPI.DK | PRINT | VISITKORT | FOLDER HÆFTER | K Ølby Center 31.1 - Køge Tlf. 5663 7300

v. Charlotte Kirsch

Egøjevej 64 - 4600 Tlf. 24 27 51 9 v. Charlotte Kirschner

(Indgang fra Nicola


23 Ægteskabsturneringen:

Ægteskabsturneringen kan fejre 40 års jubilæum i 2016 v/ Sonja & Jan Vidgren Ægteskabsturneringen er en af de ældste turneringer i KøGKs lange historie. Den har sikkert overlevet mange ægteskaber, da den har eksisteret siden 1976, så vi glæder os til at kunne fejre 40 års jubilæum til næste år. Det er en turnering for ægtepar og/eller etablerede par. Kriterierne for at deltage i turneringen er, at man er gift eller har dannet par i mindst et år. Alle matcher skal afvikles på Sydbanen, og man skal være spilleberettiget på Sydbanen med max hcp 36. Turneringen afvikles som greensome hulspil i perioden fra maj til september, og der spilles i 5 rækker med to puljer i hver række. Rækkerne er opdelt i handicaporden. Det betyder, at man kommer ud i 4 eller 5 matcher, afhængig af deltagerantal. Når de indledende matcher er afviklet i begyndelsen af september, kan semi-finalerne gå i gang. Her spiller vinderne af den ene pulje mod nummer to i den anden pulje og omvendt. På denne måde afvikles semifinalerne i de 5 rækker for at finde frem til finalisterne i den gennemgående turnering. Afslutningen på Ægteskabsturneringen afvikles normalt den første lørdag i oktober. Her spilles finalerne for de 5 rækker, hvor der også spilles greensome hulspil. For de øvrige deltagere, som ikke har været så heldige at komme i finalerne, arrangeres en ”dagens match”, hvor der spilles greensome stableford.

Det hele fuldendes med en afslutning om aftenen med middag og uddeling af præmier. Vores hovedsponsor har gennem de seneste år været SuperBest, Solrød Center v/ Søren Petersen. Vi er rigtig glade for, at Søren støtter op om denne turnering med et meget fint præmiebord. Ægteskabsturneringen i 2014 blev afsluttet den 4. oktober i et fantastisk flot vejr med i alt 82 deltagere. Og efter en lang men herlig dag på banen fandt vi frem til vinderne af de forskellige rækker og resultaterne blev som flg.:

A-Rækken

1. Birgitte & Heini Schärer 2. Pia & Henrik Jespersen

B-Rækken

1. Lone Qvistgaard & Henrik Koch 2. Ellen Hansen & Flemming Haagen

C-Rækken

1. Gitte W. Støvring & René Nielsen 2. Birthe Husbond & Jørn Sørensen

D-Rækken

1. Kirsten & Richardt Birch 2. Irene & Arne Kaaber

E-Rækken

1. Lotte Midtgaard & Steen Katkjær 2. Grethe & Knud Rasmussen

Resultater for dagens match Jonna Højerslev & Preben Alsly Mette & Erik Mølvig Jane Jensen & Preben Clausen Pia & Georg Klingbeil Anne Bryde & Søren M. Larsen Mette & Jørgen Helt Grethe D’Aniello & Flemming Humle

33 pt 33 pt 32 pt 32 pt 32 pt 31 pt 31 pt

Sæsonen 2015

Nu går den nye sæson meget snart i gang og til dem, der er interesseret i yderligere oplysninger om Ægteskabsturneringen og dens betingelser, henviser vi til informationstavlen i kælderen, hvor matchen er slået op. Sidste frist for tilmelding er den 26. april.


Som medlem af Køge Golfklub får du

20% rabat på dit køb.

Kom ind i butikken og vis dit medlemskort fra Køge Golfklub. Tilbuddet gælder i marts, april, maj og juni. NO8 - Torvet 24 - 4600 Køge - tlf. 56 63 60 60


Velkommen til Dameklubben

Pink Cup turneringen

v/ Lisbeth Enoch, formand for Dameklubben

v/ Grethe D’Aniello, udvalgsmedlem

Dameklubben:

Dameklubben havde en lang og dejlig sæson blandt andet på grund af sommerens gode vejr.

Sæsonens highlights

I juni var vi på en todages tur til den svenske klub Äppelgården ved Båstad. Ved første øjekast så banen måske lidt kedelig ud, men da vi gik i gang med at spille, viste den sig at være både spændende, udfordrende og meget smuk. Sidste tirsdag i august afholdt vi Invitationsmatch. Det var et forrygende vejr, og alle var opstemte og i godt humør. Især da det ugen forinden havde stormet og været smadder vådt. En gang om året spiller vi fra gul tee (tee 57). Og lige præcis på den dag i år havde greenkeeperne flyttet de gule markeringer så langt tilbage som overhovedet muligt. Det gav os nogle ekstra udfordringer, som vi naturligvis overvandt - dog ikke uden en enkelt knurren her og der. I september var vi på besøg i Virket på Falster. Til vores forundring var banen overraskende svær, så vi fik alle ekstra slag, og det var der sørme brug for, men

alle tog det med godt humør, for vejret var dejligt og maden god. Til afslutningen i oktober druknede vi simpelthen i vand - fra oven. Al den regn, vi ikke havde fået i sommerens løb, faldt den 7. oktober.

Et par facts

I 2014 havde Dameklubben 120 medlemmer, og bestyrelsen bestod af syv medlemmer. Vi havde 29 spilledage inklusive turen til Sverige, og vores årskontingent var på 375 kr. Som hovedregel booker vi tider via GolfBox. Som helhed er Dameklubben glad for sit gode samarbejde både med administrationen, greenkeeperne, restauranten og proshoppen. Altid bliver vi godt behandlet.

Vores sponsorer

Til sidst: Tak til vores sponsorer: Proshoppen, Restauranten, Køge Bio, Skoringen, Kaffekrukken, Sæbeværkstedet, Glow Smykker, Decubal, Biotherm og La-Roche-Posay. År efter år forærer de os fantastiske præmier. Det sætter vi stor pris på.

Pink Cup er en landsdækkende golfturnering for kvinder til fordel for kampen mod brystkræft. Kræftens Bekæmpelse er ansvarlig for Pink Cup. Der afholdes landsfinale for 40 klubber, som repræsenteres af A- og B-vinderne. Klubberne kvalificerer sig i 3 puljer: • Pulje 1: De 15 grupper, der har indsamlet det største beløb totalt pr. golfklub • Pulje 2: De 15 klubber, der har indsamlet det højeste gennemsnitlige beløb pr. kvindelig deltager. • Pulje 3: 10 golfklubber fundet ved lodtrækning. Vinderne i Pulje 1 og Pulje 2 får hovedpræmierne, der i år er et arrangement med hhv. Kirsten Siggaard og et regelarrangement fra Oswald Academy. Der er i øvrigt mange fine individuelle præmier i finalen. I 2014 blev der på landsplan indsamlet 3 millioner kr. og Køge Golf Klub kom med til landsfinalen i Pulje 1, hvor vi nåede op på knapt 62.000 kr. Vores dygtige damer kom hjem fra turen med en dejlig oplevelse og et fint resultat. Køge Dameklub deltager i år for 12. gang i turneringen. I år afholdes selve turneringen den 30. juni med gunstart. Alle klubbens damer med max handicap 46 kan deltage i den individuelle Stableford-turnering, men kun vinderne i A- og B-rækken kan gå videre til landsfinalen, hvor der spilles både individuelt og holdspil.

Fire glade damer efter en dejlig dag på Äppelgårdens Golfbane.

Der vil være turneringsfee, som går ubeskåret til indsamlingen, og vi har fællesspisning efter runden. Restauranten plejer at overgå sig selv på denne dag. Desuden er der forskellige konkurrencer og festlige indslag under og efter middagen. Ud over selve turneringsdagen vil der være løbende, forskellige aktiviteter.

Pink Cup 2014.

Vi håber på, at mange vil deltage og støtte indsamlingen til det gode formål.

25


26

Vi mødes på terrassen og i restauranten v/ Finn Madsen, restauratør Restauranten er omdrejningspunktet for det sociale liv i klubben. Spillet og det efterfølgende sociale samvær udgør totaloplevelsen ved en runde golf. Restauranten er derfor en vigtig samspilspartner i det samlede servicekoncept i klubben. De dejlige indre og ydre rammer, service, mad og vin går op i en højere enhed. Restauratørparret Eva og Finn går nu i gang med deres anden 3-års periode i

klubben. De driver restaurant, café og mødelokaler både for klubbens medlemmer og greenfee gæster, men også for gæster, der ikke har tilknytning til golfklubben. Udover de daglige gæster, så bliver klubben også besøgt af mange grupper, der bliver bespist, og dertil kommer, at det lokale erhvervsliv i stigende grad gør brug af mødefaciliteter mv., ligesom mange holder deres familiefester i lokalerne.

Eva og Finn glæder sig til at komme i gang med en ny sæson efter en lang vinter. Sidste års kok Thomas sagde op, og ny kok bliver Birthe Pedersen, der er 54 år gammel. Birthe kommer med stor erfaring efter et job som køkkenleder på Hotel Klinten i Rødvig gennem 30 år. Ellers er besætningen uændret med Christina ved skranken sammen med Eva og Finn. Vi vil forsøge at variere vort udbud lidt mere


27

med nye retter på menukortet. Af ny retter kan vi nævne eksempler som pariserbøf, chili con carne, clubsandwiches mm., og vort sortiment bliver også udvidet med Team Danmark godkendte energibarer fra Castus fortæller restauratør Finn Madsen. Vi anbefaler, at I besøger restaurantens hjemmeside www.kgrs.dk Her kan I se menuernes sammensætning, priser osv.

Du kan også spille bridge i golfklubben v/ Flemming Sørensen, kontaktperson for Torsdagsbridge Som i så mange andre golfklubber dyrker Køge Golf Klubs medlemmer også det ædle kortspil BRIDGE i klubbens lokaler. Når de fleste golfspillere går i hi for vinteren, så kan de melde sig til bridge, der dyrkes fra slutningen af oktober og til slutningen af marts. Dameklubben har deres egen bridgeklub , hvor de spiller hver tirsdag formiddag sæsonen igennem, og torsdag aften spiller en blanding af damer og herrer. Antallet af deltagere i de to klubber tilsammen varierer fra 30-50 deltagere pr. uge. Udover bridgen afholdes der også én gang om året en Golf / Bridge match, hvor både bridge og golf indgår på lige fod i spillet. Har du lyst til at få mere at vide, og måske selv spille bridge, så kan du frekventere klubbens hjemmeside www.kogegolf.dk / Medlem / Klubber i klubben / Bridge. Her kan du se kontaktpersoner m.v.


28

Oldtimers v/ Bjarne Enoch, formand for Oldtimers Sæsonen 2014 startede med et orienteringsmøde den 19. marts, hvor over 120 spillere deltog. Efter mødet var der vinsmagning, så måske var det en medvirkende årsag til det store fremmøde. Stor succes havde hele dette sociale arrangement. Derfor gentog vi arrangementet den 11. marts i år også her med stor deltagelse og succes. Golfspil og det sociale samvær er Oldtimers mærkevare hele sæsonen igennem. Hver onsdag formiddag fra april til begyndelsen af oktober møder gennemsnitlig 90 spillere op for at gå en runde med jævnaldrende på Sydbanen eller Nordbanen. Alle kan deltage i Oldtimers, hvis man er ”gammel” nok (fyldt 50 år for damer og 55 år for herrer). Man skal ikke melde sig ind i klubben, men blot møde op, når man har lyst, og det har rigtig, rigtig mange spillere. Oldtimers er klart den største klub i klubben. I Oldtimers forsøger vi at sætte spillerne sammen, så man kan møde nye ansigter, da den sociale side af golfspillet også er vigtig. Vi varierer spilleformerne, ligesom vi besøger andre baner et par gange i sæsonen. Næstved og Midtsjællands golfbaner blev besøgt i 2014 med stor tilslutning. Gode baner og god mad. I 2014 besøgte vi også Araslöv Golf & Resort, Sverige. 56 spillere deltog i denne todages tur og det

var en rigtig Oldtimers tur med golfspil og social samvær. Under middagen var der indlagt en ”dansekonkurrence”, og under stor jubel blev Birgit Danielsen og Torben Bressendorf de ”heldige” vindere. Vores månedsafslutninger, sæsonafslutning og juleturnering har alle haft mange deltagere, der har nydt golfspillet og det efterfølgende samvær. Alt i alt har sæsonen 2014 været rigtig dejlig lang. Altid med det gode onsdagsvejr og altid med gode og fine baner – tak til vores greenkeeperstab og tak til de rette vejrguder. Oldtimers blev i 2014 støttet af en række sponsorer med SuperBest Solrød som hovedsponsor. Tak til alle sponsorerne som år efter år forærer os fine præmier, der har været af stor betydning for klubbens aktiviteter. En ny spændende 2015 sæson står for døren med forventet første Oldtimers match den 1. april (nej, det er ikke en aprilsnar), og herefter forløber sæsonen som beskrevet i vores turneringsprogram, der kan ses på vores hjemmeside under klubber i klubben. I Oldtimers informerer vi løbende om spil, resultater og andet på hjemmesiden, som vi henviser til for yderligere orientering. Vi byder alle Oldtimers velkommen til sæsonen 2015. VEL MØDT! VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!


29


30

Herreklubben i Køge Golf Klub

Matchprogram Herreklubben 02.04.15 *Skærtorsdag (ingen herredag) 09.04.15 Stableford

v/ Keld Pedersen, bestyrelsesmedlem

16.04.15 Stableford

Formålet med Herreklubben er at fremme det sociale liv i klubben gennem vores fælles interesse for golf. Herreklubben har rigtig mange år på bagen, og klubben har været et godt samlingssted til at skabe nye venskaber, få udlevet vores konkurrencegen, og ikke mindst slappe af på den hyggelige måde, fylde batterierne op igen, sådan at hverdagens arbejde går lidt lettere.

23.04.15 Stableford

Du er meget velkommen i Herreklubben. Den eneste begrænsning er, at dit spillehandicap maximalt må være 36 slag. Torsdagen er den ”hellige” dag på ugen, hvor vi har fortrinsret fra 1. tee om eftermiddagen fra kl. 13.00-16.00, men deltagelse kan sagtens ske enten tidligere eller senere på dagen. Vi er blot sikre på at have udgangstider i det reserverede tidsrum, og skulle du oven i købet mangle nogle at spille med, har vi 2 lodtrækningsblokke, hvor man også kan tilmelde sig gennem GolfBox, og så være sikker på at have nogle at spille med. På visse torsdage er der månedsafslutninger med fællesspisning og fælles præmieoverrækkelse for den foregående periode. Her startes der samtidig på hul 1 og hul 10 fra kl. 14.00. Året krydres endvidere med en invitationsturnering, en festlig årsafslutning en fredag i oktober samt en Eclectic match, der løber over hele sæsonen. Vi får også mulighed for at besøge andre baner i årets løb. Der arrangeres 3 udflugter, hvoraf de to af dem i 2015 er på fredage til henholdsvis Korsør og vores forholdsvis nye venskabsklub i Sverige, Bedinge Golf Klub. Den tredje er en to-dages tur til Helsingborg med spil på deres to fremragende baner i Vasatorp. Overnatningen er på Clarion Grand Hotel i Helsingborg. Får du lyst til at vide mere om Herreklubben kan du finde meget mere på vores hjemmeside www.torsdagsherrer.dk

30.04.15 Stableford 07.05.15

Slagspil - ECLECTIC

14.05.15

* Kristi Himmelfartsdag (ingen herredag)

21.05.15 Stableford 28.05.15 Slagspil - ECLECTIC 29.05.15 Udflugt Korsør 04.06.15 Slagspil - ECLECTIC 11.06.15 Afslutning --- Am-Am -- stableford 18.06.15 Slagspil - ECLECTIC 25.06.15 Stableford 02.07.15 Stableford 02.07.15

2 dages …….

03.07.15

Udflugt Helsingborg

09.07.15

Slagspil - ECLECTIC

16.07.15 Stableford

På gensyn!

23.07.15

Bestyrelsen

30.07.15 Afslutning --- Am-Am -- stableford

Slagspil - ECLECTIC

06.08.15 Stableford 13.08.15 Invitationsmatch Gunstart kl.9.00 20.08.15 Slagspil - ECLECTIC 27.08.15 Stableford 28.08.15 Udflugt Bedinge Sverige 03.09.15 Stableford 10.09.15

Slagspil - ECLECTIC

17.09.15 Stableford 24.09.15 Stableford 01.10.15 Afslutning --- Am-Am -- stableford 09.10.15 Årsafslutning Texas Scramble Gunstart kl. 12.30 Sponsor : Køge Golfshop Peter Svendsen & Peter Taylor


Med 25 år som leverandør til den danske infrastruktur tør vi godt at kalde os specialister i trafiksikkerhed.

I et kvart århundrede har vi hjulpet staten, kommuner, entreprenører og grundejerforeninger med afspærringer, skilte, rådgivning og planlægning, vejstriber og -bump, blink og lygter og meget andet.

Vi har masser af erfaring og ekspertise, og vi leverer kvalitet til tiden - i hele landet.

Og så er vi i øvrigt Danmarks førende producent af vejskilte...

Er der noget, vi kan hjælpe dig med?

3326 1742 kbh@daluiso.dk

nye

tider

·

nye

muligheder

·

daluiso.dk


ROYAL SHANDY ALK.

2,3% VOL.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.