Page 1

ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา ปีที่ ๑๑

ฉบับที่ ๘

สร้างคุณค่า

และศักดิ์ศรีความเป็นคน

เดือนมิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๕๓

ฉบับนี้มีอะไร  จากใจคณบดี  จดหมาย...ในหลวงถึง...สมเด็จพระเทพฯ  ก่อนจะ “รักชาติ”  ไปลงเรือจับปูดูทะเลอ่าวไทย  กวีสามัญชน : สุนทรภู่  ภาษาไทยวันละคา  กลายเป็นควายเพราะเช็คเด้ง  ภาษาอังกฤษน่ารู้

 ข่าวทุนวิจัย  อย่าเป็นนักจับผิด  พจนานุกรมฉบับคลายเครียด  กฎแห่งกรรม  วิธีคลายเครียด  ในความเคลื่อนไหว  รูปภาพการตรวจประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน  อวยพรวันเกิด


จากใจคณบดี : ปีการศึกษาใหม่ จิตแจ่มใส ร่วมใจพัฒนา ในนามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกสาขารวมทั้งนักศึกษาจีน จาก Talent International College และจาก Nanning Vocational and Technology College รวมทั้งสิ้นเกือบ 900 คน สู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยความรักจากใจของทุกคนในคณะเป็นอย่างยิ่ง ขอให้นักศึกษาทุกคนตระหนักถึงเป้าหมายที่สาคัญคือ การสาเร็จการศึกษา อันเป็นเป้าหมายที่สาคัญและเป็นเป้าหมายหลักที่ทุกคนต้องไปให้ถึง เพื่อความสาเร็จและความเจริญในอนาคต นั่นเอง เหมือนกับรุ่นพี่ ๆ ทีเ่ พิ่งจะรับปริญญาในเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยรับจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ณ หอประชุมที ปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณคณาจารย์และ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไว้เช่นเดียวกันที่ร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจในการทาให้การฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญา ดังกล่าวสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี จะเห็นได้ว่าความสามัคคีในการทางานเป็นพลังที่สาคัญในการบรรลุภารกิจต่าง ๆ ในปีการศึกษาที่ 1 / 2553 นี้ คณะขอต้อนรับคณาจารย์ใหม่ทุกท่าน ด้วยความยินดี อาจารย์ใหม่ทสี่ ังกัดสาชาวิชาต่าง ๆ มี ด้วยกัน 14 ท่าน ในการนี้มหาวิทยาลัยมีกาหนดการให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านเข้ารับการอบรมการทาหน้าที่อาจารย์ที่ดีเป็นไปตามหลัก จรรยาบรรณวิชาชีพในต้นเดือน กรกฎาคม 2553 ทีจ่ ะถึง นอกจากนี้คณะก็จะเชิญประชุมหลังจากการเข้ารับการอบรมดังกล่าว ก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์ใหม่ทกุ ท่านคงจะได้ความรู้เพื่อนามาปรับใช้กับภารกิจหลักไม่ว่าจะเป็น การเรียนการสอน การบริการ วิชาการ การวิจัยและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ใหม่หลายท่านต้องไปสอนหรือประจาอยูท่ ี่ย่านมัทรีโดยเฉพาะ สาขาวิชานิติศาสตร์และดนตรีซงึ่ ไปทั้ง 4 ชั้นปี รวมทัง้ สาขาวิชารัฐศาสตร์ไปเฉพาะปีที่ 1 และบางชั้นปี ทุกท่านก็คงต้องทางานหนัก เพิ่มขึ้นในการดูแลนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การดูแลด้านความเป็นอยู่ต่าง ๆ รวมทั้งบางสาขาวิชาก็ยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแจ้งว่ากาลังพยายามเร่งดาเนินการให้ ก็คงจะเข้าที่เข้าทางในไม่ช้า คณะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุก ท่านที่ร่วมทุ่มเท เสียสละ และอุทศิ ตนในการทาให้การเรียนการสอนดาเนินไปด้วยดี ในช่วงเดือน พ.ค.–มิ.ย. 2553 เป็นช่วงทีค่ ณะ จัดโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานคณะ ไม่ว่าจะเป็น โครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ซึ่งสอดรับกับนโยบายของ มหาวิทยาลัยและสกอ.ที่ต้องการให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบนั จากโครงการดังกล่าว คณะได้คดั เลือกอาจารย์ 2 ท่านเป็นตัวแทนในการนาเสนอการสอนแบบ Active Learning ระดับมหาวิทยาลัย 2 ท่านคือ อาจารย์นวพร ละม้ายศรี และอาจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร คณะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง 2 ท่านรวมทั้งคณาจารย์ ท่านอื่น ๆ ที่ร่วมในการนาเสนอผลการเรียนการสอนดังกล่าวไว้ ณ ที่นี้ด้วย อีกโครงการหนึ่งคือการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะได้รับความรู้ในการบริหารงานที่ดีซึ่งคณะ จะนาสิ่งที่ดีมาปรับใช้และบรรจุใน แผนงานของคณะต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านวิชาการ กิจการนักศึกษา และด้านการบริหารงานคณะ ส่วนโครงการการอบรมเชิง ปฏิบตั ิการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ PMQA เราได้จดั ขึน้ ทีค่ ณะ 2 วันเต็ม ๆ และจัดนอกสถานที่ ที่จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ อีก 3 วัน โครงการดังกล่าวนอกจากจะให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพของคณะซึ่งเป็นเป้าหมายที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน ขับเคลือ่ น และยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมูค่ ณะโดยเฉพาะในสาขาวิชาต่าง ๆ จะเห็นได้จากการร่วมทากิจกรรมของอาจารย์ จากทุกสาขาวิชา คณะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วย สุดท้ายขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย หลวงพ่อศรีสวรรค์ และพระพุทธสัพพัญญู พระพุทธรูปประจามหาวิทยาลัยราช ภัฏนครสวรรค์ จงดลบัลดาลให้นักศึกษาใหม่ทุกคน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ประสบความสาเร็จในชีวิตในสิ่งที่ปรารถนา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาคณะให้เป็นที่ยอมรับกับชุมชนและสังคมต่อไปไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การบริการ วิชาการ การวิจัยและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

(ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


จดหมาย...ในหลวงถึง...สมเด็จพระเทพฯ พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีไปถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยาม

บรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ นามาเผยพพร ลูกพ่อ ในพื้นพผนดินนี้ทุกสิ่งเป็นของคูกันมาโดยตลอด มีความมืดพละความสวาง ความดีพละความชั่ว ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตน ชอบพล้ว ทุกคนปรารถนาความดีด้วยกันทุกคนพตความปรารถนานั้นจักสาเร็จลงได้ จักต้องมีวิธีที่จกั ดาเนินให้ไปถึงความสวาง หรือความดีนนั้ ทางทีจ่ ักต้องไปให้ถึงความดีก็คือ รักผู้อนื่ เพราะความรักผู้อื่นสามารถพก้ปัญหาได้ทุกปัญหา ถ้าโลกนี้มแี ต่ ความสุขและเกิดสันติภาพ ความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้น พ่อขอบอกลูกดังนี้ ... ๑. ขอให้ลูกมองผู้อื่นวาเป็นเพื่อนเกิด เพื่อนพก เพื่อนเจ็บ เพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทัง้ สิ้น ไมวาอดีต...ปัจจุบัน...อนาคต ๒. มองโลกในพงดีพละจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความเป็นจริง อันจักเป็นทางพก้ปัญหาอยางถูกต้องพละเหมาะสม ๓. มีความสันโดษ คือ -

มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจ พอใจตามมีตามเกิดได้ คือ ได้อยางไร ไมยึดติด ขอให้คดิ วา มีก็ดีไมมีก็ได้

พอใจตามกาลัง คือ มีน้อยก็พอใจที่ได้น้อย -

ไมเป็นอึ่งอางพองลม จะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง

-

พอใจตามสมควร คือ ทางานให้มีความพอใจ เหมาะสมพกงาน

-

ให้ดารงชีพให้เหมาะสมพกฐานะของตน ๔. มีความมั่นคงพหงจิต คือ ให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้านพละมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร พละเมื่อเกิด

สิ่งที่ไมพึงปรารถนาให้ภาวนาวา...มีลาภ มียศ สุขทุกข์ปรากฏ สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภ เสื่อมยศ เป็นกฎธรรมดา อยามัวโศกา นึกวา “ชั่งมัน” พอ ๖/๑๐/๒๕๔๗ ***ฉันหวังวา คาสอนพอที่ฉันได้ประมวลมานี้ จะเกิดประโยชน์พกทานผู้อานที่ได้พบเห็นพละลูกอันเป็นที่รักของพอ ทุกคน ฉันรักพอฉันจัง สิรินธร

คัดลอกมาจาก I วิกิซอร์ซ

ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๒ สนองโอฐสภากาชาดไทย


ก่อนจะ “รักชาติ” ณัฎฐพงษ์ สกุลเลี่ยว ทามกลางวิกฤตการณ์ความเปลี่ยนพปลงครั้งยิ่งใหญที่สุดครัง้ หนึง่ ในประวัตศิ าสตร์ของประเทศไทย ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ประมาณปลายทศวรรษ ๒๕๔๐ จนกระทั่งถึงเหตุการณ์การสลายการชุมนุมพละการจลาจลในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อปลายเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ทีผ่ านมา ประชาชนคนไทยทุกหมูเหลาล้วนครุนคิดพละไตรตรองหนักหนวงถึงสาเหตุพละหนทางอันจะ นาไปสูทางพก้ไขปัญหาดังกลาว จนทาให้การเปิดการประชุมสภาผู้พทนราษฎรครั้งลาสุดกลายเป็นการประชุมสภาที่มีประชาชน คอยติดตามให้ความสนใจในประวัติศาสตร์การเมืองไทย (โดยหวังกันลม ๆ พล้ง ๆ วากลไกรัฐสภาอาจจะเป็นทางออก) ในสภาพการณ์ดังกลาว

วิธีการหาหนทางออกจากปัญหาความขัดพย้งทางการเมืองที่ผุดขึ้นมาในความคิดของคนไทย

จานวนไมน้อย นั่นก็คือ การรณรงค์ให้คนไทยทุกคน “รักชาติ” ยอมเสียสละเพื่อชาติ เพื่อกอให้เกิดความรักความสามัคคีของคน ในชาติ พนนอนวา หากเราพิจารณาเพียงผิวเผิน “ความรักชาติ” พละความมั่นคงของชาติยอมเป็นสิ่งดีอยางไมอาจทีจ่ ะปฏิเสธได้ พตอยางไรก็ตาม หากเราพิจารณาอยางละเอียดลึกซึ้งยอมพบวา ความรักชาติอยางลุมหลงบ้าคลั่ง ความรักชาติอยางไมลืมหูลืมตา หรือความรักชาติอยางมาพินิจพิเคราะห์นั้น ไมใชหนทางที่จะนาประเทศชาติไปสูทางออก ในทางตรงกันข้าม ความรักชาติใน ลักษณะดังกลาวกลับจะทาให้เกิดความรุนพรง การสูญเสียของประชาชนหลายคน ที่ถูกติดป้ายกลาวหาวาเป็น “คนไมรักชาติ” จน ต้องตกเป็นเหยื่อของอานาจอันไมชอบธรรม ที่มาในนามของความรักชาติในที่สุด จากข้อเท็จจริงตามประวัติศาสตร์ไทยในชวงทีค่ วามรักชาติถูกโหมกระพืออยางบ้าคลั่งก็มักตามมาด้วยการละเมิดสิทธิ มนุษยชนมากบ้างน้อยบ้างอยูเสมอ เชน ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (ครั้งที่ ๑) เป็นชวงของการปลุกระดมลัทธิ ชาตินิยมที่เน้นความรักในเชื้อชาติไทยอยางยิ่งยวด ประชาชนถูกบังคับให้ต้องพสดงความรักชาติด้วยการใสหมวก ใสรองเท้า นุงกระโปรง จนกระทัง่ ให้เลิกกินหมากพลู สิ่งเหลานีน้ ั้น พม้จะดูเล็กน้อย พตก็ถือวาเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน เชนกัน นอกจากนั้นในชวงเดียวกันนี้เอง กระพสความรักชาติดังกลาวยังได้ทาให้ประชาชนออกมาเดินขบวนสนับสนุนให้รัฐบาล ทาสงครามรุกรานประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรวบรวมดินพดนซึ่งคิดเอาเองวาควรจะเป็นของประเทศไทยมาไว้ด้วยกัน โศกนาฏกรรมทีน่ าเศร้าใจมากทีส่ ุดที่เกิดขึ้นในนามของ “ความรักชาติ” คือการสังหารหมูนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ทามกลางบรรยากาศประชาธิปไตยที่เปิดกว้าง พละขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อชนชั้น กรรมกรพละชาวนาของนักศึกษา กระพส “ความรักชาติ” ถูกกระพือโหมจากฝ่ายอนุรักษ์นิยม ขบวนการนักศึกษาถูกกลาวหาวา เป็นผู้ไมรักชาติ ไมหวังดีตอชาติ พละต้องการทาลายชาติ จนเกิดเหตุการณ์ที่ทหารพละองค์กรของประชาชนสวนหนึ่งใช้กาลังพละ อาวุธปราบปรามนักศึกษาที่ชุมนุมกันอยางโหดร้ายป่าเถื่อน ที่กลาวขานกันวาเป็นเหตุการณ์ “ขวาพิฆาตซ้าย” ในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนคนไทยสวนหนึ่ง “อยาก” จะลืม พตสาหรับคนอีกสวนหนึง่ “ยาก” ที่จะลืม ที่กลาวมาทั้งหมด ผูเ้ ขียนไมมีความต้องการจะบอกวาความรักชาติเป็นสิ่งไมดี เพราะเพียงลาพังพล้ว “ความรัก” ยอมเป็น สิ่งดี

พตความรักอยางบ้าคลั่งมักจะตามมาด้วยความรุนพรงเสมอ

ดังนั้นผูเ้ ขียนจึงอยากจะชี้ชวนให้ทุกทานได้ตระหนักพละ

ไตรตรองถึง “นิยาม” ความเป็นชาติของเราให้ดี เพราะชาติทเี่ ราจะรักได้ถ้วนทั่วทุกตัวคนนั้น จะต้องเป็นชาติที่อดทนอดกลั้นตอ ความพตกตางหลากหลาย ทั้งทางชาติพันธุ์ เพศ ชนชั้นพละที่สาคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือ ความพตกตางหลากหลายทางความคิดหรือ อุดมการณ์ทางการเมือง


ไปลงเรือจับปูดูทะเลอ่าวไทย ผศ. เจริญ ชนลักษณ์ดาว

“วิสัยทัศน์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่มุ่งเน้นให้การศึกษา สร้างคุณค่าวัฒนธรรมของชุมชน... สืบค้นภูมปิ ัญญาท้องถิ่น เพือ่ การบูรณาการ... สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน... ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

จากวิสัยทัศน์ของคณะดังกลาวกลายเป็นไฟต์บงั คับพละท้าทาย

เป็นไฟต์ที่อาจารย์ทุกคนต้องตระหนักในการให้ความ

รวมมือ จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ คณะมนุษย์ฯ จึงได้จัดทาโครงการอบรมสัมมนา ให้ความรู้พละประสบการณ์พก คณาจารย์ในคณะเรื่อยมาอยางตอเนื่อง ทัง้ อาจารย์เกาพละอาจารย์ใหม กอนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ คณะมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นาโดยคณบดี (ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ) พละคณะผูบ้ ริหาร ได้กาหนดให้มี “การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ” ให้พกคณาจารย์พละบุคลากรของ คณะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องการเรียนการสอนพละการบริหารจัดการเบื้องต้น ๒ เรื่อง คือ - การอบรมการจัดการความรู้การเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญพบบใฝ่รู้ (Active Learning) - การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ PMQA ทั้งสองเรื่องคณาจารย์เข้ารับการอบรมสัมมนาเต็มพิกัด ด้วยการเตรียมการในการบริหารจัดการระดับมืออาชีพทาให้การอบรมสัมมนาประสบความสาเร็จเป็นอยางดี ผู้จัดการ ผู้เข้ารับการอบรมพละผูใ้ ห้การอบรมมีความสุข พฮปปี้อยางทั่วถึง ทุกคนหายเหนื่อยวาอยางงั้นเถอะ ข้าน้อยผู้เขียนขอเชียร์ด้วยความเคารพในความสาเร็จครั้งนี้

ทาให้


๕ หลังจากเครงเครียดกับการอบรมสัมมนาทั้ง ๒ รอบ คณะก็ได้วางพผนเปลี่ยนสถานที่ไปอบรมสัมมนาตอที่ศาลาไทย รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ระหวางวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้คณาจารย์ได้คลายเครียด พักผอน หยอนใจ พบปะสังสรรค์ด้วยการไปลงเรือจับปูดูทะเลหรืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ โปรพกรมนี้ได้รบั การสนับสนุนเสียงโหวตจากคณาจารย์อยางทวมท้น ตามกาหนดการ... วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๔.๓๐ น. พวกเราออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยด้วยรถบัสปรับอากาศ ๒ คัน นา คณาจารย์ไปยังจุดหมายปลายทางที่ศาลาไทยรีสอร์ท ตลอดเส้นทาง ทุกคนเปลี่ยนลุค้ จากการ...นั่งรถพล้วหลับเป็นการร้องราทา เพลงคาราโอเกะพละการเลนเกมส์ตาง ๆ อยางสนุกสนานเป็นกันเอง เพราะบรรยากาศเอื้ออานวย ฝนตกตลอดเส้นทาง ทุกคนเป็น กัลยาณมิตรซึ่งเป็นสิ่งทีท่ ุกคนถวิลหา เวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางถึงศาลาไทยรีสอร์ทพละเข้าพักในห้องพักพรมตามมิตรรักนักเพลง ๒ คนตอห้องพัก เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ (ตอ) ในประเด็น การบริหารพละจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เวลา ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นด้วยอาหารทะเลรสพซปจนท้องอิ่มหนังท้องตึง พยกกันเข้าพักผอนหลับนอนหรือ เดินเลนชายหาดเพื่อฟังเสียงคลื่นที่เร้าฤดี เคล้าอากาศบริสุทธิ์ อะฮ้า! สวรรค์ของพวกเรามีจริง!

“เสียงคลื่นเร้าฤดี คืนนี้มีแต่ดาว”

ทุกคนตืน่ จากทีน่ อน ด้วยคณะได้จัดอบรมสัมมนาเสร็จสรรพกระบวนความ คณะได้วางพผนให้พวกเราได้ลงเรือจับปูดู ทะเล มีหลายจุดที่พวกเราอยากจะไป ในที่สดุ พวกเราเลือกลงเรือไปวายน้า ดาน้าที่เขาทะลุ พละบริวาร วันนั้นหลังจาก รับประทานอาหารเช้าอิ่มหนาสาราญ พวกเราเดินทางด้วยเรือไปยังหมูเกาะเขาทะลุ เขาทะลุสมชื่อจริง ๆ ครับผม พปลกมาก ด้วย คลื่นลมพรงจนไมสามารถไปชมเกาะตาง ๆ ได้ ตามใจปรารถนา

พตก็คุ้ม เพราะทุกคนได้ชมวิวทิวทัศน์ อาบน้า ดาน้า วายน้า

ทะเลสีครามด้วยความสะใจ สนุกสนานเต็มอิ่มอยางไมมีวันจะลืมเลือนได้ เวลา ๑๘.๐๐ น. รวมรับประทานอาหารทะเลรสเด็ดอยางครบเครื่องเรื่องอาหารทะเล ณ ชายทะเลบ้านกรูด ห้องอาหาร ของศาลาไทยรีสอร์ทด้วยบรรยากาศ “เสียงคลื่นเร้าฤดี คืนนี้มีพตดาว” ครับ! มีทั้งดาวบนท้องฟ้า “วันวิสาขบูชา” พละดาวจาก คณาจารย์คณะมนษย์ฯ เกือบ ๑๐๐ ดวง คณะจัดให้มีการพลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันพละกันด้วยการพสดงออกของ “ดวงดาว” จาก สาขาวิชาตาง ๆ เชน การเลนเกมส์ พละการร้องเพลงคาราโอเกะอยางสนุกสนานสุดฤทธิ์สุดเดช ครับ! ค่าคืนนี้มันส์จริง ๆ


“รู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักกัน”

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. หลังจากรับประทานอาหารเช้า พวกเราเดินทางกลับมหาวิทยาลัยด้วยกระเป๋า สัมภาระพละน้าหนักตัวเองเพิ่มขึน้ เพราะรถจอดที่ไหนต้องซื้อ ต้องกิน ตามวัฒนธรรมไทยพท้ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. พวะชมทิวทัศนียภาพวัดเขาธงชัย บ้านกรูด พละนมัสการพระธาตุเจดีย์ภักดีประกาศขนาดใหญ สูง ๕ ชั้น บนยอดเขาธงชัยสวยงาม นาศรัทธาอยางยิ่ง ออกพบบเป็นเจดีย์ประยุกต์ มีเจดีย์รายล้อม ๔ ทิศ ๘ องค์ ภายใต้บุษบกเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคาปาง “พระชนมวาร” ดูงดงามพละประทับใจมาก ปีหนึ่ง ๆ เปิดให้ประชาชนนมัสการได้ครั้งเดียว ในวันวิสาขบูชาเทานัน้ อีกสิ่งหนึ่งที่นาภูมิใจด้วยคือการบริหารจัดการเรื่องต้นไม้รมเงา ไม้ดอก สวยงามรมรื่นสุนทรีนานามา เป็นต้นพบบในการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ของบ้านเราเมืองเรา นอกจากนี้ตามเส้นทางกลับมหาวิทยาลัย คณะยังนาพวะชม “สวนสนประดิพัฒน์-ชมตลาดเพลิน” (หัวหิน) คล้าย ๆ ตลาด ๑๐๐ ปีอาเภอสามชุก สุพรรณบุรี พตอาคารร้านรวงตาง ๆ พปลกตาพปลกใจมากกวา ราคาของพพง ของกินหลากหลาย คน พนนเนื่องจากเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ เวลา ๒๒.๓๐ น. คณะเดินทางถึงมหาวิทยาลัยโดยสวัสดิภาพ สามวันสองคืนทาให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสพละ พลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันพละกัน “หลอมรวมเป็นพลังอยางนาทึ่ง” พนนอนครับ! พลังอะไรจะมาสู้พลังความรู้ ความสามัคคี พละรู้อะไรก็ไมสู้รู้จักกัน…งานการทุกอยางเวิร์กพนนอน ทะลุเป้าพนนอนถ้าเรารูจ้ ักกัน

ความสามัคคีแห่งหมู่ พระพุทธองค์จึงทรงหมายถึงเฉพาะ ความสามัคคีแห่งหมู่คณะในการดาเนินชีวิต หรือการกระทากิจการ ร่วมกันโดยชอบธรรม คือ โดยความถูกต้องตามทานองคลองธรรม ถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองและ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมเท่านั้น จึงจะยังประโยชน์สุข และถึงความเจริญสันติสุขอย่าง แท้จริงได้


กวีสามัญชน : สุนทรภู่ เหมียวกาฟิว สุนทรภู่ได้ชื่อวาเป็นกวีสามัญชน ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของไทย ท่านภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปวา สุนทรภู เกิดเมื่อ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๙ - พ.ศ. ๒๓๙๘ เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกยองเป็น มหากวีพหงรัตนโกสินทร์ เกิดหลังจากตั้งกรุง รัตนโกสินทร์ได้ ๔ ปี พละได้เข้ารับราชการเป็นกวีราชสานักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาลได้ ออกบวชเป็นเวลารวม ๒๐ ปี กอนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูหัว โดยเป็น อาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้เลื่อนตาพหนงเป็น พระสุนทรโวหาร เจ้ากรม อาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นตาพหนงราชการสุดท้ายกอนสิ้นชีวิตเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๘ สุนทรภูเป็นกวีที่มีความชานาญทางด้านกลอน ได้สร้างกระบวนการประพันธ์กลอนนิทานพละกลอนนิราศขึ้นใหมจน กลายเป็นทีน่ ิยมอยางกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบนั ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภูมีมากมายหลายเรื่อง เชน นิราศ ภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุริยา พละ พระอภัยมณี เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี ได้รับ ยกยองจากวรรณคดีสโมสรวา เป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน พละเป็นผลงานที่พสดงถึงทักษะ ความรู้ พละทัศนะของ สุนทรภูอยางมากที่สุด งานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภูได้รับเลือกให้เป็นสวนหนึง่ ในหลักสูตรการ เรียนการสอนนับพตอดีต มาจนถึงปัจจุบัน เชน กาพย์พระไชยสุริยา นิราศพระบาท พละอีกหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะในเรื่อง พระอภัยมณี ได้รับความนิยม พปลเป็นหลายภาษา เชน ภาษาไทยถิ่นเหนือ พปลโดยพญาพรหมโวหารได้พปลเป็นคาวซอถึงพคตอน ศรีสุวรรณอภิเษกกับนาง เกษรา ภาษาเขมรไมปรากฏชื่อคนพปล โดยพปลถึงตอนที่นางผีเสื้อสมุทรลักพระอภัยมณีไปไว้ในถ้าเทานัน้ พละภาษาอังกฤษ พปลโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ซึ่งทรงพปลทั้งเรื่องเมื่อปี ๒๔๙๕ นอกจากนี้ยังมีการนาผลงานของสุนทรภูไปดัดพปลงเป็นผลงานตาง ๆ ตัวอยางเชน งานละครมีการนากลอนนิทานเรื่อง สิงหไตรภพ มาดัดพปลงเป็นละครหลายครัง้ โดยมากมักเปลี่ยนชื่อเป็น สิงหไกรภพ โดยเป็นละครโทรทัศน์พนวจักร ๆ วงศ์ ๆ พละละครเพลงรวมสมัยโดยภัทราวดีเธียเตอร์ ซึ่งพระอภัยมณีมีการนาเนื้อหาบางสวนมาดัดพปลง ตอนที่นิยมนามาดัดพปลงมาก ที่สุดคือ เรื่องของสุดสาคร ในสวนของภาพยนตร์ ปี ๒๕๐๙ ภาพยนตร์เรื่อง พระอภัยมณี ฉบับของ ครูรังสี ทัศนพยัคฆ์ นาพสดงโดย มิตร ชัยบัญชา - เพชรา เชาวราษฎร์ ปี ๒๕๒๒ ภาพยนตร์การ์ตูน "สุดสาคร" ผลงานสร้างของ ปยุต เงากระจาง ปี ๒๕๔๕ ภาพยนตร์ เรื่อง พระอภัยมณี ผลิตโดย ซอฟต์พวร์ ซัพพลายส์ อินเตอร์เนชั่ลพนล กากับโดย ชลัท ศรีวรรณา จับความตั้งพตเริ่มเรื่อง ไปจนถึงตอน นางเงือกพาพระอภัยมณีหนีจากนางผีเสื้อสมุทร พละพระอภัยมณีเป่าปี่สังหารนาง พละปี ๒๕๔๙ โมโนฟิล์ม ได้สร้างภาพยนตร์ จากเรื่องพระอภัยมณี

เรื่อง “สุดสาคร” โดยจับความตั้งพตกาเนิดสุดสาคร จนสิ้นสุดที่การเดินทางออกจากเมืองการะเวกเพื่อ

ติดตามหาพระอภัยมณี ในสวนของเพลงก็มีการนาบางสวนจากบทประพันธ์ มาดัดพปลงพล้วใสทานองร้อง เชน จากเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีเกี้ยวนางละเวง ได้นาไปดัดพปลงเล็กน้อยกลายเป็นเพลง “คามั่นสัญญา” ประพันธ์ทานองโดย สุรพล พสงเอก บันทึกเสียงครั้งพรกโดย ปรีชา บุญยเกียรติ ดังนี้


๘ ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร

ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน

แม้อยู่ในใต้หล้าสุธาธาร

ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา

แม้เนื้อเย็นเป็นมหรรณพ

พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา

แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา

เชยผากโกสุมปทุมทอง

แม้เป็นถ้าอาไพใคร่เป็นหงส์

จะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สอง

ขอติดตามทรามสงวนนวลละออง

เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป...

อีกเพลงหนึ่งคือเพลง “รสตาล” ของครูเอื้อ สุนทรสนาน คาร้องโดยสุรพล โทณะวนิก ใช้นามปากกาวา วังสันต์ ได้ พรงบันดาลใจจากบทกลอนของสุนทรภูเรื่อง นิราศพระบาท มาพตเป็นเพลงโดยมีเนื้อหาดังนี้ “เจ้าของตาลรสหวานขึน้ ปีนต้น เพราะดั้นด้นอยากลิ้มชิมรสหวาน ครั้นได้รสสดสาวจากจาวตาล ย่อมซาบซ่านหวาน ซึ้งตรึงถึงทรวง ไหนจะยอมให้เจ้าหล่นลงเจ็บอก เพราะอยากวกขึ้นลิน้ ชิมของหวง อันรสตาลหวานละม้ายคล้ายพุ่มพวง พี่เจ็บ ทรวงช้าอกเหมือนตกตาล...” นับวาสุนทรภูถือได้วาเป็นกวีสามัญชนที่สร้างผลงานอันทรงคุณคา บทกลอนของทาได้เป็นพบบอยางกระบวนกลอนที่ คนไทยยึดถือมาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งจะเห็นได้วาผลงานของสุนทรภูได้รับความนิยมมาทุกยุคทุกสมัย นอกจากนั้นทานยังได้ชื่อ วาเป็นกวีเอกของโลกทานหนึง่ โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์พละวัฒนธรรมพหงสหประชาชาติหรือที่รู้จักกันในนามของ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลสาคัญของโลก พละในปี พ.ศ.๒๕๕๓ นีจ้ ะเป็นวาระครบรอบ ๒๒๔ ปี เกิดของทาน

ภาษาไทยวันละคา : อุบาย กุศโลบาย ภาษาไทยวันละคาวันนีข้ อเสนอคาวา “อุบาย” ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้วา “วิธีการอัน แยบคาย เล่ห์กล เล่ห์เหลี่ยม” มาจากภาษาบาลี พละ สันสกฤตวา อุปาย (อานวา อุ – ปา – ยะ) เมื่อพูดถึงอุบายคนสวนใหญจะมีความรู้สึกวาไมตรงไปตรงมา เป็นความหมายเชิงลบ พตเมื่อนาไปสนธิกับบางคาทาให้ ความหมายเชิงลบหมดไป เชน สนธิกับคาวา “กุศล” (สิ่งที่ดีที่ชอบ บุญ) ได้ “กุศโลบาย” หมายถึงวิธีการอันพยบคายในทางที่ดี เป็นบุญ เป็นกุศล เชน การจัดตั้งโครงการหลวง (ของพอหลวง) เพื่อสนับสนุนให้ชาวเขาปลูกพืชผักพละผลไม้เมืองหนาว ทาให้ ดารงชีวิตอยูได้โดยไมต้องพึ่งพารายได้จากการขายฝิ่น เป็นกุศโลบายเพื่อลดพื้นทีป่ ลูกฝิ่นชวยพก้ปญ ั หายาเสพติด (จาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๖)


กลายเป็นควายเพราะเช็คเด้ง อาจารย์จ้อ สวัสดีครับ กระผมอาจารย์จ้อผู้พสนทะลึ่งตึงตังครับ เนื่องด้วยคาขอร้องพกมยัดเยียดจากทานอาจารย์ปราชญ์หัวหน้าคณะ นิติศาสตร์ทาให้ผมต้องมาเขียนบทความทางกฎหมายลงในวารสารฉบับนีเ้ ป็นครัง้ พรก ซึ่งก็ต้องพล้วพตความนิยมของทานผู้อาน วาจะกลายเป็นครั้งสุดท้ายด้วยหรือไม อนึ่งเมื่อพูดถึงเช็ค พอจะสรุปใจความตามกฎหมายได้วา “เป็นหนังสือตราสาร ซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาผู้สั่งจาย สั่งธนาคาร ให้ใช้เงินจานวนหนึง่ เมื่อทวงถามให้พกบุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคาสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผู้รับเงิน” ขนาดสรุป พล้วความหมายก็ยังยาวเหยียดชวนงวงนอน ถ้าจะให้สรุปตามสไตล์ของผมจริง ๆ ก็คือ “เศษกระดาษมหัศจรรย์ที่สามารถเนรมิต เป็นเงินสด” มูลคาของเช็คจะมีคามากหรือน้อยขึ้นอยูกับเงินในบัญชีกระพสรายวันในธนาคารของตัวผู้สั่งจายเอง การจะเขียนเช็ค ประการพรกต้องมีพบบฟอร์มของเช็คกอน พบบฟอร์มของเช็คนี้สามารถหาได้งายตามธนาคารทั่วไป หรือใครอยากโชว์เทพทาเช็คขึ้นมาเองก็ได้กฎหมายไมห้าม พตต้องมีรายการที่กฎหมายกาหนดให้ครบนะ ไมอยางนัน้ จะกลายเป็น กระดาษธรรมดาไมมีความสมบูรณ์เป็นเช็ค พถมยังไมนาเชื่อถืออาจทาให้เจ้าหนี้ไมรับชาระหนี้กเ็ ป็นได้ ประการที่สอง กรอกข้อความในเช็คให้ครบถ้วน สวนใหญในพบบฟอร์มเช็คก็กรอกมาให้หมดพล้วขึ้นอยูกับวาทานซื้อ พบบฟอร์มมาจากที่ไหน หลัก ๆ ที่ต้องกรอกเพื่อให้เช็คมีความสมบูรณ์ก็มีพคชื่อหรือยีห่ ้อผูจ้ าย ชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินอาจเขียนวาใช้ เงินพกผู้ถือก็ได้ สุดท้ายคือรายมือชื่อของผู้สั่งจาย ประการสุดท้าย กรอกจานวนเงินลงในเช็ค ตรงนี้พหละครับที่มนั ส์พะยะคะ กอนที่จะกรอกเงินลงในเช็ค ผู้สั่งจาย จาเป็นต้องเช็คเงินในบัญชีกระพสรายวันของตนเองให้พนนอนเสียกอน จึงเขียนจานวนเงินลงในเช็คไมเกินจานวนเงินในบัญชีนั้น มีพคล้านก็กรอกได้สูงสุดพคล้าน มีพคหมืน่ ก็กรอกสูงสุดได้พคหมื่น มีพคสิบก็กรอกสูงสุดได้พค...ไมต้องหรอกมั้ง? หยิบเหรียญ สิบให้ไปเถอะ ถ้าอยางนั้นมีเงินในบัญชีพคห้าร้อยพล้วดันเขียนเช็คสั่งจายไปเป็นหมื่นจะเกิดอะไรขึน้ ? ไมมีอะไรหรอกครับ เขียนได้ เขียนไปเลย กฎหมายไมห้าม พตผู้รับเงินหรือผู้มีสิทธิในเช็คฉบับนั้นเอาไปขึ้นเงินที่ธนาคารพล้วละก็ธนาคารจะปฏิเสธการจายเงิน ทันที เนื่องจากเงินในบัญชีไมพอจาย หรือเรียกกันตามภาษาชาวบ้านวา “เช็คเด้ง” เมื่อนั้นพหละครับ ผู้สั่งจายทีเ่ ขียนเช็คสั่งจายไมดู ตาม้าตาเรือกรอกจานวนเงินโชว์ศักยภาพวาตัวเองรวย (พตเปลือก) จะตกเป็นผู้กระทาผิดตามพระราชบัญญัติวาด้วยความผิดอัน เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มีระวางโทษปรับเงินไมเกินหกหมื่นบาทหรือจาคุกไมเกินหนึ่งปี หรือทั้งจาทั้งปรับ เป็นความผิด อาญาด้วยนะ ต้องเข้าปิ้งหมดอนาคต สาหรับผู้อานที่ฝืนทนอานบทความนี้อยางตั้งอกตั้งใจ จะเริ่มรู้สึกเอะใจวา ถ้าอยางนี้สาหรับอาชญากรมืออาชีพ สวมสูท ผูกไทค์ กางเกงสพล็ค ผมเรียบพปล้ ดูเป็นนักธุรกิจพันล้านหลุดออกมาจากละครไทย ไปซื้อโคตรเพชรราคาหมื่นล้านบาท เซ็นเช็ค ฉุบฉับ กรอกศูนย์เอามันส์เสียจนลืมใสลูกน้า ปรากฏวาศูนย์เกินไปหนึง่ ตัวก็ดันบอกด้วยความเทห์วาเป็นทิปไมต้องทอน ทั้งที่เงิน ในบัญชีมีอยูพค ๕๐ สตางค์ ร้านเพชรไปขึ้นเงินพนนอนเช็คเด้ง ถามวา ใครซวยกวากัน?


๑๐ ผมขอตอบฟันธงเลยครับ ร้านเพชรนั่นพหละซวยกวา ขายโคตรเพชรกลายเป็นวาได้โคตรซวยกลับมา พม้จะฟ้องศาล สามารถจับอีตานี่เข้าปิ้งได้ (ซึ่งสวนมากหนีไปไหนตอไหนพล้ว) ก็ไมได้เงินคืน ต้องฟ้องเป็นคดีพพงตางหาก เรียกคาเสียหายใน ฐานะละเมิด พล้วถามวาไอ้คนที่มีเงินติดบัญชีอยูพค ๕๐ สตางค์มันจะมีปญ ั ญาชดใช้หนี้โคตรเพชรเป็นหมื่นล้านหรือครับ? พนนอนวาไมมีอยูพล้ว (เงินหมืน่ ล้านก็บินหายไปไหนก็ไมรู้เพราะสวนมากพวกนี้ทากันเป็นขบวนการ) ก็ติองฟ้องล้มละลายจับ มันยึดทรัพย์เสียให้เข็ด ครบระยะเวลาตามกฎหมายก็ได้บ้านสังกะสี รถซาเล้ง พร้อมโองมาใบนึง คุม้ ไหมละ ตัวอยางที่ผมยกอาจดูเวอร์ไปบ้าง พตก็เพื่อให้เห็นภาพอยางชัดเจน ที่ได้ขึ้นบอยจริง ๆ ก็คือการทีบ่ ริษทั ซื้อของเขาพล้ว จายเป็นเช็ค เช็คก็เด้ง ตัวบริษทั ก็ละลายหายไปไหนก็ไมรู้ตามตัวก็ไมได้ หรือพม้จะตามตัวได้ก็เรียกคาเสียหายไมพอกับมูลคาของ ทรัพย์สินที่เสียไปตามตัวอยางข้างต้น ผู้ทรงเช็คเด้งนั้นจึงมีเขางอกกลายเป็นขีป้ ากของสังคมไปอยางนาสงสาร จริง ๆ พล้วก็นาเห็นใจ คนถูกหลอกพท้ ๆ ดันถูกหาวาเป็นควาย อยางวาพหละครับ พวกอาชญากรเขามักจะถือคติวา “คน หลอกไมใชคนผิด คนถูกหลอกตางหากที่โงเอง” ดังนั้นพล้วผู้สจุ ริตอยางเรา ๆ ก็นาจะระวังเอาไว้ดีกวาไมจริงหรือครับ

เหนื่อยเหรอจ๊ะ…… เสือน้อย… ทรงตัวดี ๆ นะ ระวังจะตกลงมา

นั่งกรรมฐานเหรอ….ดีแล้วหละ… ตัวเองจะได้จิตใจสบาย


๑๑

ภาษาอังกฤษน่ารู้ รศ.ประเสริฐ จันทร์อุดม

ภาษาอังกฤษนารู้ในฉบับนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญ ที่ยังคงร้อนพรงอยูในบ้านเมืองของเราขณะนี้ คาพรกมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเราชาวนครสวรรค์ คือ curfew (เคอร์ฟิว) หมายถึง การห้ามออกนอก บ้านเรือนยามวิกาล โปรดดูความหมายในประโยคตอไปนี้ The curfew would affect people who work at

night. (การห้ามออกนอกบ้านเรือนยามวิกาลจะมีผลกระทบตอผู้ที่ทางานกลางคืน) คาตอไปที่คุ้นเคยกันในระหวางเหตุการณ์นี้คือ rally (พรลลี) ซึ่งหมายถึงการชุมนุม โปรดอานประโยค ตัวอยางดังตอไปนี้ During the rally, no people were missing. (ในระหวางการประชุมไมมีประชาชนผู้ใด สูญหาย) สุดท้ายคือคาที่เราได้ยินได้ฟังมาจากสานักขาวตาง ๆ คือ terrorist (เทเรอริสท์) หมายถึงผู้กอการร้าย

The government presented the information about the terrorist. (รัฐบาลได้นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ พวกผู้กอการร้าย) จะเห็นได้วาภาษาอังกฤษนั้นนารู้เพราะล้วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ในชีวิตจริง มิใชเพียงอยูใน ตาราเทานั้น

Curfew

Rally

Terrorist

กระแซะ…การเมือง.... ถาม – ตอบ ลุงขวัญ: พวกเรา (คนไทย) จะต้องตอสู้กันเองไปอีกนานมั้ยเนี่ย?? ป้าหอย: ก็คงจะนาน.....จนกวาจะพัฒนาสวนที่เป็น.......สมอง.......ได้สาเร็จหละพอมึง ลุงขวัญ: ทาไมเมืองไทยไมได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินโลกละ…พมมึงคิดวาไง ป้าหอย: ก็เพราะพวกม็อบทาลายเศรษฐกิจไทยไปเรียบร้อย.......กอนหน้าพล้ว……พอมึงก็ถามได้

ย. หยุด


๑๒

ข่าวทุนวิจัย ทุนวิจัยนวมินทร์ ประจาปี ๒๕๕๓ ด้วย สานักงานคณะกรรมการวิจัยพหงชาติ (วช.) ประกาศให้ทนุ วิจัยนวมินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว

โดยมุงขยายผลการวิจัย/พัฒนาตามพนวพระราชดาริให้มีการสืบสานตอไป

ซึ่งเน้นผลงานที่สามารถนาไปสูการปฏิบัตใิ นการมุงสร้างคุณประโยชน์ พัฒนาพละพก้ไขปัญหาให้พกสังคม/องค์กร/ชุมชนตาง ๆ ของประเทศได้อยางเป็นรูปธรรม โดยกาหนดประเด็นการวิจัย ๓ ด้าน ได้พก ๑. ด้านทรัพยากรธรรมชาติพละสิ่งพวดล้อม (ดิน น้า ป่าไม้) ๒. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ๓. ด้านพลังงานทดพทน สวนบริการงานวิจัย จึงเรียนประชาสัมพันธ์ มายังคณาจารย์ทุกทานที่สนใจ สงข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอ ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยนวมินทร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๓ การสงข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบด้วย ๑. ข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน ๒๕ ชุด ๒. CD ข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน ๑ ชุด ๓. หนังสือนาสงจากมหาวิทยาลัยพมฟ้าหลวง ๔. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เชน สาเนาหนังสือพสดงการจดทะเบียน/หนังสือรับรองหนวยงาน, ระเบียบ/ข้อบังคับของ หนวยงาน, เอกสารได้รับยกเว้นภาษี ที่ได้จากการวิจัยของหนวยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ โปรดสงข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมพผนบันทึกข้อมูลดังกลาว มายังสวนบริการงานวิจัย ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เพื่อดาเนินการจัดทาหนังสือนาสงพละจัดสงให้สานักงานคณะกรรมการวิจัยพหงชาติ (วช.) ตอไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.navamin.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th


๑๓

อย่าเป็นนักจับผิด ว.วชิรเมธี

คนที่คอยจับผิดคนอื่น แสดงว่า หลงตัวเองว่าเป็นคนดีกว่าคนอื่น ไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเอง " กิเลสฟูท่วมหัว ยังไม่รู้จักตัวอีก " คนที่ชอบจับผิด จิตใจจะหม่นหมอง ไม่มีโอกาส " จิตประภัสสร " ฉะนั้น จงมองคน มองโลกในแง่ดี " แม้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ถ้ามองเป็น ก็เป็นสุข "

๑๓

พจนานุกรมฉบับคลายเครียด ขา ๆ ขา ๆ และก็ ฮา ฮา ฮา! บุหรี่ : ใบยาสูบที่มีกระดาษพันอยู่โดยมีไฟติดอยู่อีกข้างหนึ่ง และมีคนโง่อยู่อีกข้างหนึ่ง หย่า : Future tense ของคาว่า "แต่งงาน" เลกเชอร์ : ศิลปะในการถ่ายทอดข้อมูลจากกระดาษโน้ตของอาจารย์ ไปยังกระดาษโน้ตของนักศึกษา โดยที่ไม่ผ่านหัว สมองของทั้ง ๒ ฝ่าย ประชุม : ความงุนงงของคนคนหนึ่งที่มีมากขึ้นเมื่อเหตุการณ์จบลง ยินยอม : ศิลปะในการแบ่งเค้กให้ทุก ๆคน โดยทาให้แต่ละคนคิดว่าตนเองได้เค้กชิ้นใหญ่สุด น้้าตา : พลังน้าที่ผู้หญิง สามารถสยบความแข็งแกร่งของพลังงานแห่งความเป็นชายได้ ห้องประชุม : สถานที่ซึ่งทุกๆ คนจะส่งเสียง โดยไม่มีใครฟังและไม่มีใครยอมรับอะไร เจ้านาย : ใครบางคนที่ชอบมาทางานเช้าในวันที่คุณเข้างานสาย และก็มาซะสายในวันที่คุณมาเช้า อาชญากร : ก็เหมือนคนเรา ๆ ท่าน ๆ นี่แหละ เพียงแต่ถูกจับได้ นักการทูต : คนที่บอกให้คุณไปลงนรกได้ด้วยวิธีพูด ที่ทาให้คุณอยากไปแทบจะรอไม่ไหว หมอ : คนที่ช่วยชีวิตคุณด้วยยาและฆ่าคุณทีหลังด้วยบิลค่ารักษา ทนายความ : คนที่ยื่นมือเข้าช่วยคนทาผิดกฎหมาย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นักโฆษณา : คนที่รู้จักเลือกพูดแต่ความจริงเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการเฉพาะครึ่งที่ดี หมอดูลายมือ : คนแปลกหน้าที่สามารถจับมือแฟนคุณได้ต่อหน้าต่อตา โดยไม่โดน... ข่าวลือ : สิ่งที่มีประสิทธิภาพไวกว่าแสง


๑๔

กฎแห่งกรรม ผลจาก

เคยเป็นคนหลอกลวง คน กลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รบั ทุกข์

ชาตินี้ เกิดมาจึง ต้องเป็นหมู เป็นสุนขั

ผลจาก เคยชอบทาความสนุกสนานด้วยการผายลมในที่ ชุมชน ขว้างปาไข่เน่า ผลไม้เน่า ของโสโครกใส่เพื่อนฝูง

ชาตินี้ เกิดมามี ระบบหายใจขัดข้อง


๑๕

วิธีคลายเครียด ถ้าลดความเครียดลงได้สักหน่อย เราคงมีกาลังใจและเรี่ยวแรงมากพอที่จะลุกขึน้ และเดินหน้าเผชิญกับปัญหาที่ทาให้ เครียดต่อไปได้ค่ะ แต่น่าเสียดายที่วิธีคลายเครียดที่ดที ี่สุดสาหรับแต่ละคนไม่เหมือนกัน ถ้ายังนึกไม่ออกว่าวิธีใดดีที่สุดสาหรับ ตัวเรา ลองวิธีมาตรฐานเหล่านี้ที่ใช้ได้ผลดีในทุกคนนะคะ 1.ออกก้าลังกาย – การออกกาลังกายเป็นประจาคือวิธีลดความเครียดที่ดที ี่สุดวิธีหนึ่ง ถ้าไม่เคยออกกาลังกายมาก่อน ลองเริ่มต้น จากการเดินนี่ล่ะค่ะ พยายามใช้วิธีเดินแทนการขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนจะช่วยให้ทั้งสุขภาพกายและใจดีขึ้น 2.เขียน – บางครั้งเมื่อเครียดและอึดอัดจนไม่รู้จะไประบายที่ไหน ลองเขียนความรู้สึกของตัวเองลงกระดาษอาจช่วยคลาย เครียดได้บ้าง 3.ปลดปล่อยความรู้สึก – มีหลายวิธีที่ช่วยให้ความเครียดได้รับการปลดปล่อยออกมา เช่น พูดคุย, หัวเราะ, ร้องไห้, หรือแสดง ความโกรธออกมาเมื่ออารมณ์เจียนระเบิดถึงขีดสุด อย่างไรก็ตาม เวลาระเบิดอารมณ์ควรทาต่อหน้าคนทีเ่ ข้าใจและไว้ใจเรา เท่านั้นนะคะ ไประเบิดใส่คนอืน่ ที่ไม่ได้เข้าใจเราอาจทาให้เขาตกใจและต่อว่าให้เราเครียดหนักขึ้นอีกค่ะ 4.ท้าเรื่องที่สนุกสนาน – กิจกรรมยามว่างหรืองานอดิเรกที่ช่วยให้รสู้ ึกผ่อนคลายเป็นทางเลือกที่เหมาะยามเครียดค่ะ โดยเฉพาะ กิจกรรมที่ทาแล้วได้บญ ุ หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยจะยิ่งทาให้จิตใจผ่องแผ้วมากขึ้น 5.เรียนรู้วิธีผ่อนคลายร่างกาย – เวลาเครียดเรามักรู้สึกปวดตึงไปทัง้ ตัว ลองหาวิธีผ่อนคลายกล้ามเนือ้ อย่างการกาหนดลม หายใจ, บริหารเพื่อคลายกล้ามเนือ้ , การนวด, อโรมาเธราปี (การเผาน้ามันหอมเพื่อผ่อนคลาย), โยคะ, หรือกายบริหารที่ช่วยให้ คลายกล้ามเนื้ออย่างรามวยจีน 6.ตั้งสติและมองสิ่งที่เกิดในปัจจุบัน – ความเครียดทาให้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือยังไม่ได้เกิดขึน้ เข้ามารุมตีกันในหัวจน สุดท้ายก็คิดหาทางแก้ไขอะไรไม่ได้เสียอย่าง ลองนั่งสมาธิหรือฟังเพลงเบาๆ สบายๆ และปล่อยใจให้สงบดูสักพักนะคะ เมื่อ รู้สึกว่าความคิดที่วนเวียนในหัวเริม่ ลดลง ลองกลับมามองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ในปัจจุบนั แล้วดูว่ามีอะไรที่ทาให้เราขาออกบ้าง หัวเราะออกมาดังๆ เลยค่ะ การหัวเราะเป็นยาดีสาหรับความเครียดค่ะ ข้อมูลจาก http://health.yahoo.com/stress-overview/stress-management/healthwise--rl....


ใครอยากเป็นแบบไหนล่ะ............

๑๖

เฮ้ย...ไอ้ที่ควรใหญ่ก็ ไม่ใหญ่ โอ๊ย! จะบ้า กันใหญ่แล้ว

เครียดนะ...อย่ายุ่ง... อะไรนักหนา.....

ฮ่า...ฮ่า...หนูสบาย..เย็นสบาย...หนูเดินสายกลาง.. พอดี๊..พอดี..

แม่ครับ...ไม่ ไหวแล้ว

แหม...สุขใจเหลือเกิน อยู่กับธรรมชาติ...และความบริสุทธิ์... พินิจดูจิตตน...อกุศลหรือ...ตัดทิ้งซะ....ก็เป็นสุข..


๑๗

ในความเคลื่อนไหว วัน/เดือน/ปี ๒๖ ก.พ. - ๗ มี.ค. ๕๓

ชื่อ – สกุล ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ, อ.ธิดากุล บุญรักษา

๑ – ๗ มี.ค. ๕๓

อ.ธิดากุล บุญรักษา

๓ – ๔ มี.ค. ๕๓

อ.พลกฤต เกษตรเวทิน

๕ มี.ค. ๕๓

อ.สุธินี แจ่มอุทัย, อ.สุภาวดี สุประดิษฐ์อาภรณ์

๙ มี.ค. ๕๓

รศ.บุศราคา เริงโกสุม, อ.ศมลพรรณ ภู่เล็ก

๑๑ มี.ค. ๕๓

๑๒ มี.ค. ๕๓

อ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์, อ.จาลองลักษณ์ อินทวัน, อ.ศิริวรรณ กมลสุขสถิต, อ.อรทัย อินต๊ะไชยวงค์, อ.พีรจิตร เหมือนรักษา, อ.อรอุษา สมชัยมงคล, อ.ธนันธร โสภณดิลก อ.ณัฐ ล้าเลิศ, อ.ศิวะ อินทะโคตร

๑๓ – ๑๔ มี.ค. ๕๓

อ.วรภพ วงค์รอด, อ.สาวิตรี สอาดเทียน

๑๔ – ๑๗ มี.ค. ๕๓

๒๑ – ๒๓ มี.ค. ๕๓

ผศ.สุชาติ พงษ์พานิช, ผศ.วัชรา เฉลยทรัพย์, อ.ประสพ ยลสิริธัม, อ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ อ.หทัยชนก คะตะสมบูรณ์, อ.พลกฤต เกษตรเวทิน, อ.พัชรี ดินฟ้า, คุณสดใส เลิศเดช ผศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ อ.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง , อ.สุวรรณา คุณดิลกรณ์ฐวสา, อ.คุณากร กรสิงห์, อ.ชนันทิพย์ จันทรโสภา, อ.วรรณ มาฆะ เกสรดอกไม้, อ.สมญา อินทรเกษตร ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ

๒๗ – ๒๘ มี.ค. ๕๓

อ.วริศธีร์ จิตรภูเมืองปาน

๑๙ มี.ค. ๕๓

รศ.ประเสริฐ จันทร์อุดม

๒๖ มี.ค. ๕๓

อ.ธิดากุล บุญรักษา

๒๙ – ๓๑ มี.ค. ๕๓

คุณศักดิ์ณรงค์ ทิพวรรณ์

๓๑ มี.ค. ๕๓ ๑ – ๒ เม.ย. ๕๓

ผศ.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์, นายมีนาทอง คณฑา, อ.สุวรรณา, คุณดิลกณัฐวสา, นายสมศักดิ์ วรกรรณ์, นายอดุลยเดช ภาวรชาติ ดร.สนั่น กัลปา

๑ เม.ย. ๕๓

อ.วรรธนนันท์ ใจสะอาด, อ.สุนันทา เทียมคา, อ.วรรณศิริ อภิวันท์

๕ เม.ย. ๕๓

รศ.บุศราคา เริงโกสุม, อ.ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์

๒๐ – ๒๔ เม.ย. ๕๓ ๒๐ เม.ย. ๕๓

อ.พัชรี ดินฟ้า ผศ.สุเทพ ไม้ทองดี, คุณสัญชานี สุขพิทักษ์, คุณประนอม กิจจา, คุณบุญธรรม กลัดเชยดี, คุณสุนันทา ประชาทัย, คุณวาสนา เลี่ยมวินิจ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ

0B

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

8B

9B

๑๖ มี.ค. ๕๓ 10B

๑๗ มี.ค. ๕๓ 1B

12B

13B

14B

15B

16B

17B

18B

19B

20B

21B

2B

๒๒ เม.ย. ๕๓ 23B

สถานที่ โครงการอบรมภาษาระยะสั้น ณ ประเทศนิวซีแลนต์ ณ Bridge English Interantional College เมือง Auckland ไปราชการ ณ Yangtze Normal University เมือง Chongqing ประเทศจีน ประชุมเพื่อหารือเรื่องการปรับโอนหน่วยกิตการศึกษากับมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จ.ชลบุรี งานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินินาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ติดตามผลการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติงานด้านศิลปะสาหรับ บุคคลภายนอก ณ จ.กาแพงเพชร อบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นให้แก่ผู้นาชุมชนและประชาชน ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ติดตามผลการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน ด้านศิลปะสาหรับบุคคลภายนอก ณ จ.พิจิตร อบรมภาวะผู้นาในการพัฒนาชุมชน บ้านหนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศพม่า ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา กทม. ประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ ๕ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ อบรมสัมมนาวิชาการทฤษฎทางสังคมวิทยาและการพัฒนาสังคม ณ นเรศวร จ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียน ชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาท ประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ณ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ประชุมนาเสนอผลงานวิจัย ณ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กทม. อบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการทาเกษตรอินทรีย์ ณ อบต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ สัมมนาและรับฟังการบรรยาย เรื่อง ปัญหา วิกฤตและยุทธศาสตร์การวิจัย ด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กทม. อบรมพัฒนาจิตใจ ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บุคลากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม และค่ายมฤคทายวัน จ.เพชรบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการสาหรับวิทยากรต้นแบบ (Master Trainer Reunion) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม.


๑๘ วัน/เดือน/ปี ๒๔ – ๒๕ เม.ย. ๕๓

ชื่อ – สกุล

24B

25B

๒๖ เม.ย. ๕๓ 26B

๒๕ – ๒๖ เม.ย. ๕๓ 27B

๒๕ – ๒๙ เม.ย. ๕๓

อ.สุภาวดี สุประดิษฐอาภรณ์ อ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์, อ.จาลองลักษณ์ อินทวัน, อ.ศิริวรรณ กมลสุขสถิต, อ.อรทัย อินต๊ะไชยวงค์, อ.พีรจิตร เหมือนรักษา, อ.อรอุษา สมชัยมงคล, อ.ธนันธร โสภณดิลก ดร.สนั่น กัลปา

๒๘ เม.ย. – ๓ พ.ค. ๕๓

ดร.ประจักร รอดอาวุธ, อ.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง, อ.ไชยา อู๋ชนะภัย, ผศ.ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์, Mrs.suneeta chuamon, อ.พัชรี ดินฟ้า, คุณสัญชานี สุขพิทักษ์, คุณดวงใจ ฉ่ามะนา, คุณสดใส เลิศเดช , คุณขวัญเรือน ฯลฯ อ.ศมลพรรณ ภู่เล็ก

๓๐ เม.ย. – ๒ พ.ค. ๕๓

ดร.สนั่น กัลปา

๓๐ เม.ย.-๒ พ.ค. ๕๓ ๓ – ๔ พ.ค. ๕๓

อ.สาวิตรี สอาดเทียน อ.ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์

๖ – ๗ พ.ค. ๕๓

อ.ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์

๙ – ๑๒ พ.ค. ๕๓

ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ นาคพ่วง

๑๒ พ.ค. ๕๓

ผศ.ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์, อ.ไชยา อูช๋ นะภัย

๑๒ พ.ค. ๕๓ ๑๔ – ๑๖ พ.ค. ๕๓

อ.ณัฐ ล้าเลิศ, รศ.บุศราคา เริงโกสุม, อ.ศมลพรรณ ภู่เล็ก ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ

๑๗ – ๒๒ พ.ค. ๕๓

อ.ธิดากุล บุญรักษา

๑๗ – ๒๒ พ.ค. ๕๓ ๑๙ – ๒๑ พ.ค. ๕๓

อ.บุญมา กุพันธ์, อ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์, อ. พลกฤต เกษตรนาวิน, คุณ ประนอม กิจจา, คุณสุนันทา ประชาทัย, คุณบุญธรรม กลัดเชยดี อ.ธีรพล ชูศักด์, อ.วิพักตร์ คล้ายสุบิน

๑๙ – ๒๑ พ.ค. ๕๓

อ.ไชยา อู๋ชนะภัย

๑๖ – ๒๐ พ.ค. ๕๓

คุณดวงใจ ฉ่ามะนา, คุณขวัญเรือน กระจ่างเอี่ยม

๒๔ – ๒๗ พ.ค. ๕๓

อ.รัชนี แพรนิมิต, อ.บุญทวี เกษนาวา

๒๖ – ๒๘ พ.ค. ๕๓

คณะผู้บริหาร, หัวหน้าสาขาวิชา, คณาจารย์ประจาคณะฯ และเจ้าหน้าที่ สานักงานฯ

๔ มิ.ย. ๕๓

ผศ.เสาวดี ธนวิภาคะนนท์

๖ มิ.ย. ๕๓

๘ มิ.ย. ๕๓

อ.ธเนศ ปานหัวไผ่, อ.สาวิตรี สอาดเทียน, อ.สมยศ ยังตาล, อ.สุภาวดี สุ ประดิษฐ์อาภรณ์, อ.พรพรรณ โพธิสุวรรณ, อ.ชัชนีย์ วินิจชัยนันท์, อ.คุณากร กรสิห์, อ.อรทัย อินต๊ะไชยวงศ์, อ.พัชรี ดินฟ้า อ.ไชยา อู๋ชนะภัย

๒๓ – ๒๖ มิ.ย. ๕๓

อ.บุญทวี เกษนาวา

สถานที่ อบรม “หลักสูตร”เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานประชุม ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ กทม. ตรวจเยี่ยมการนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ และเผยแพร่ จ.นครสวรรค์ อบรมเชิงปฏิบัติการการแข้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการความรู้สู่การ ปฏิบัติ ณ อบต.ปางมะค่า จ.กาแพงเพชร ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกราฟิก ๓ มิติชั้นสูงด้วย ๓ Ds MAX ๒๐๑๐ ณ โรงเรียน อินเทอร์เน็ตและการออกแบบ ศึกษาดูงานและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการความรู้และการ สร้างเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน” ณ จ.ระยอง ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยอง อบรมของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย โครงการ Research Zone : Phase ๑๖ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อบรมของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย โครงการ Research Zone : Phase ๑๖ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ ขยายผลหลักสูตรที่ ๓ รุ่นที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการพัฒนากาลังคนด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีแห่งประเทศไทย) ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ปาร์ค จ. กรุงเทพฯ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ จ.ชลบุรี, จ.อยุธยา, กทม. สัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย ประจาปี ๕๓ ณ กรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อบรม หลักสูตร ก้าวแรกสู่ครูมืออาชีพ รุ่นที่ ๕ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม ร่วมแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ “ย่าโม เกมส์” ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา จ. นครราชสีมา อบรมเชิงปฏิบัติการทานองหลักเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ชั้นที่ ๗ – ๙ ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เข้าร่วมคลินิกให้คาปรึกษาแนะนา การดาเนินการตามตัวชี้วัดระดับ ความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก อบรมการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพด้วยเอ็กเซลล์ รุ่นที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมัลติมีเดีย (Multimedia University, Cyberjaya Campus) ณ ประเทศมาเลเซีย อบรมเชิงปฏิบัติการการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ศาลาไทยรีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมผลงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร สัมมนาและชมนิทรรศการงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร IMPACT Challenger ศูนย์แสดง สินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี กทม. เข้าร่วมคลินิกให้คาปรึกษาแนะนา การดาเนินการตามตัวชี้วัดระดับ ความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก สัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ ๑ “CREATIVE LIBRARY” จ.เพชรบุรี


การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

“กรรมการ SAR ตรวจภายใน”

ผู้เชี่ยวชาญทั้งในนอก

เอ๊ะ ! คนไหนภาพบ่งบอก

ข้อมูลกรอกตามความจริง

“สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

ได้มุมมองสะท้อนสิ่ง

ผลประเมินควรค่ายิ่ง

ด้วยใจจริงขอขอบคุณ”

๑๙


๒๐

อวยพรวันเกิด สุกัญญา คงสูน

มนุษยสารมาพานพบ สายฝนโปรยชุ่มฟ้า อวยพรรับวันเกิด มีแต่สบายกาย

อ.ชนิกา พรหมมาศ

๑๗ มิถุนายน

อ.บุญมา กุพนั ธ์

๒๙ มิถุนายน

เวียนบรรจบมิถุนา สุขอุราพาชื่นใจ สุดประเสริฐทุกข์สิ้นไป อีกทั้งใจก็เบิกบาน

สาวแรกชนิกา สุขุมเก่งการงาน

แสนโสภาวาจาหวาน ช่วยสืบสานภาษาไทย

หนุ่มสองอ.บุญมา มีดีที่จิตใจ

เก่งกีฬาน่ารักใคร่ ช่วยเหลือได้ทุกเวลา

ขอพรช่วยบันดาล รื่นรมย์สมอุรา

ให้สองท่านสุขหรรษา เงินไหลมาทุกนาที

โรคภัยไม่แผ้วพาน เงินเดือนขึน้ ทุกปี

ทุกข์พ้นผ่านงานการดี แสนสุขีทั้งปีเอย

มนุษยสาร :เจ้าของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ที่ปรึกษา คณบดี, รองคณบดีทุกฝ่าย, หน.สานักงานคณบดี บรรณาธิการ ผศ.ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์ กองบรรณาธิการ ผศ.ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์ และหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา พิสูจน์อักษร อ.ชูชาติ คุ้มขา และ อ.ณัฐวุฒิ เชื้อชวด ออนไลน์ นาย วงศ์สถิตย์ พริกสี วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ขา่ วสาร และเป็นสื่อแลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยสาร  

ข่าวสารและบทความประจำเดือน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you