Page 1

ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา ปี ที่ ๑๒

สร้างคุณค่า

ฉบับที่ ๙

และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์

เดือนกันยายน

พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๔ กันยายน วันมหิดล

ฉบับนี้มีอะไร จากใจคณบดี ราชสี ห์ “EFFECT” ตัว๋ เงินน่ารู ้ ช้าเจ้าโลมที่เมเจอร์ …? วิธีเด็ดช่วยจําศัพท์องั กฤษ

คอราซอน อากีโน : หญิงแกร่ งแห่งฟิ ลิปปิ นส์ นํ้าในแก้วที่เติมไม่เต็ม ในความเคลื่อนไหว ภาพกิจกรรม อวยพรวันเกิด


ผลการเรียนส่ งผลต่ อการสอน เมื่อถึงเดือนกันยายนทั้งอาจารย์และนักศึกษาคงทราบดีวา่ ต้องเตรี ยมความพร้อมสาหรับการวัดและประเมินผลการ เรี ยนในส่ วนของนักศึกษารวมทั้งการสอนในส่ วนของอาจารย์ สาหรับคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อาจารย์ตระหนัก และใช้วธิ ีสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญแบบใฝ่ รู้ (Active Learning) ซึ่ งจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนใน มคอ. ๓ ถึงเนื้อหา วิธี สอน รวมทั้งการวัดและประเมินผล ผ่านกระบวนการหรื อขั้นการเรี ยนอาจสลับหรื อเรี ยงลาดับก็ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของ เนื้อหาหรื อความสามารถของผูเ้ รี ยนโดยเริ่ มจาก การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การนาเสนอความรู ้ การสร้างองค์ความรู ้ และการ นาไปปฏิบตั ิหรื อประยุกต์ใช้ ในแต่ละขั้นก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้สู่การพัฒนาทักษะการคิด ขั้นสู ง (Higher order thinking) เมื่อมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายการวัดและประเมินผลก็คงต้องมีหลายวิธีที่แตกต่างกันไป ตามลักษณะของกิจกรรมการเรี ยนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลการเรี ยนที่จะสะท้อนให้อาจารย์ทราบว่านักเรี ยนมี การเรี ยนรู ้หรื อไม่อย่างไรนัน่ เอง แน่นอนอาจารย์ส่วนใหญ่คงต้องคาดหวังว่าเมื่อพยายามใช้กระบวนการเรี ยนการสอน ดังกล่าวอย่างเต็มที่ ผลการเรี ยนของนักศึกษาก็คงต้องเป็ นไปในทางที่ดีหรื อพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน แต่บางครั้งผลก็อาจไม่ เป็ นไปตามที่คิด ถ้ามีนกั ศึกษามีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับที่ดีเกินครึ่ งก็น่าจะเป็ นที่พอใจได้ แต่ถา้ ได้ผลระดับผ่านหรื อพอใช้ มากเกินไป ก็ตอ้ งทบทวนว่ากระบวนการที่ใช้ได้ผลหรื อไม่ ควรปรับหรื อเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนหรื อไม่ คงต้อง ทิ้งเป็ นคาถามให้อาจารย์ผสู ้ อนได้ตระหนักและคิดหาวิธีการสอนที่เหมาะสมต่อไป ผลการเรี ยนและการสอนของแต่ละรายวิชาใน มคอ.๕ สะท้อนให้เห็นผลการเรี ยนรู้ (Learning Outcome)ของ นักศึกษาทั้งด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ทักษะทางการคิดเชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวก็คือผลการสอนของอาจารย์ นัน่ เอง ถ้าใช้ขอ้ มูลดังกล่าวมาวางแผนการเรี ยนการสอนในรายวิชาเดิมหรื อรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะทาให้การเรี ยนมี ประสิ ทธิ ภาพเพราะเกิดจากการวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อการวางแผนอย่างดีของอาจารย์ส่งผลให้การสอนมีประสิ ทธิ ผล นัน่ เอง ซึ่ งถ้าจะให้ยนื ยันการกระทาดังกล่าวให้เป็ นที่ยอมรับก็คงหนีไม่พน้ ที่อาจารย์ก็คงจะต้องนาหลักการวิจยั มาใช้ควบคู่ กับการสอน ไม่วา่ จะเป็ นการทาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) หรื ออื่น ๆ ก็จะทาให้เกิดความรู ้เชิงประจักษ์วา่ วิธีสอน หรื อนวัตกรรมทีนามาใช้ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนและผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาได้อย่างแท้จริ งและเป็ นประโยชน์กบั การ เรี ยนการสอนมากน้อยหรื อต้องปรับอย่างไร ก็คงต้องฝากคณาจารย์ทุกท่านไว้วา่ ผลการเรี ยนสะท้อนอาจารย์ ลูกศิษย์ได้งาน สะท้อนคณะและมหาวิทยาลัย

ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษยสาร ปี ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙


บารมีบุญ แสงจันทร์ จากสถานการณ์ที่กาลังประสบอยู่ ในช่วงเวลานี้ก็คือ ปั ญหาเรื่ องของน้ าท่วมในแถบจังหวัดภาคเหนื อตอนล่างและ ภาคกลาง ทาให้เกิดผลกระทบด้านสภาพความเป็ นอยูก่ บั พี่นอ้ งประชาชนเพิ่มขึ้น เบื้องต้นได้รับการช่วยเหลือและบรรเทา ในเรื่ องของความเดือดร้อนไปบ้างแล้ว ล่าสุ ดจากการที่นายกรัฐมนตรี ได้เรี ยกประชุมหน่วยงานและเจ้าหน้าที่จากทุกภาค ส่ วนที่เกี่ยวข้อง ในการร่ วมประชุมและแสดงความคิดเห็นจากสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้น สาหรับการให้ความช่วยเหลือและการ เยียวยาต่อไป สาหรับจังหวัดนครสวรรค์โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัด ได้เสนอต่อที่ประชุ มให้มีการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ที่จะ เป็ นปราการด่านแรกในการรับน้ า โดยเฉพาะทิศตะวันตกของจังหวัด ไม่วา่ จะเป็ นในแถบอาเภอแม่วงก์ แม่เปิ น ชุมตาบง และลาดยาว ซึ่ งถือเป็ นการรับมือในเบื้องต้นสาหรับเหตุการณ์น้ าท่วม หลังจากมีโมเดลต้นแบบมาแล้วในการแก้ปัญหาคือ “บางระกาโมเดล” ในส่ วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เรี ยกกระแสนิยมไม่แพ้เรื่ องน้ าท่วม คงจะเป็ นเรื่ องของการแต่งตั้งโยกย้าย บรรดาข้าราชการซึ่ งตรงกับช่วงฤดูกาลพอดี สาหรับเตรี ยมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในปี งบประมาณ ใหม่ที่กาลังจะมาถึง เบื้องต้นที่เป็ นข่าวฮือฮามาช่วงหนึ่งแล้ว สาหรับการสรรหาผูท้ ี่จะเข้ามาดารงตาแหน่งผูบ้ ญั ชาการ สานักงานตารวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) สาหรับข้าราชการกลุ่มต่อมาที่กล่าวถึง ก็คือ “มหาดไทย” ที่บ่งบอกถึงความเป็ นราชสี ห์ หรื อนักปกครอง ในการที่จะ“บาบัดทุกข์ บารุ งสุ ข” ให้กบั พี่นอ้ งประชาชน จากเดิมถือเป็ นแหล่งรวมพลพรรคของสิ งห์ ต่างๆ ที่เติบโตมาจากค่าย “ภูมิใจไทย” แต่เมื่อมีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองที่มี คุณยงยุทธ วิชยั ดิษฐ์ กุมบังเหี ยนในการนัง่ ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย (มท.๑ ) และเป็ นผูท้ ี่คุน้ เคยกับกระทรวงมหาดไทยเป็ นอย่างดี หรื อเป็ น ลูกหม้อมหาดไทยนัน่ เอง แต่เมื่อถึงครามีการโยกย้าย ก็คงจะเป็ นเรื่ องธรรมดาสาหรับข้าราชการ ไล่ต้ งั แต่ตาแหน่ง ปลัดกระทรวง อธิ บดี ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ที่จะต้องมีท้ งั ผูส้ มหวังและผิดหวังในการเติบโตมาบนถนนสายข้าราชการ อาจจะ มีบา้ งสาหรับผูท้ ี่โดนย้ายเข้ากรุ หรื อรู ้จกั กันก็คือ ตาแหน่งผูต้ รวจราชการประจากระทรวง เปรี ยบกับราชสี ห์ถูก “EFFECT” หรื อผลทางการเมือง อาจจะมานัง่ เป็ นเสื อ (กระดาษ) ริ มคลองหลอดก็เป็ นได้ หากเป็ นเช่นนี้ ดว้ ยมีที่มากับช่วงน้ าท่วมพอดี หากเปรี ยบก็คือ ราชสี ห์ก็อาจจะฝ่ ากระแสสายธารทางการเมืองไม่ไหว ก็ยอมสยบและมีผลทันทีในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะ ในแถบจังหวัดที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบของน้ าท่วม แต่มีที่มาจากพรรคที่มีสี “น้ า” เงิน ราชสี ห์กลุ่มดังกล่าวอาจจะไม่เคย ชินกับสภาพของน้ า มีหวังถูกโยกย้ายเป็ นไปตามข่าวไม่วา่ จะเป็ นแถบจังหวัด บุรีรัมย์ สุ รินทร์ ศรี สะเกษ ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ ปทุมธานี นี้เป็ นต้น จากสภาพการณ์ดงั กล่าว ถือเป็ นเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นในช่วงน้ าท่วม สาหรับการโยกย้าย ไม่เฉพาะแต่ กระทรวงมหาดไทยเท่านั้น ยังมีตาแหน่งที่สาคัญอีกในกระทรวงต่าง ๆ ที่จะต้องโดน “EFFCT” ทางการเมือง อาจจะเป็ น การชิมลางก่อนในตาแหน่งที่สาคัญ โดยมีผลต่อความเป็ นมาเป็ นไปของพรรคฟากรัฐบาลและเป็ นการวัดกระแสความ เคลื่อนไหวไปในตัว ที่บางครั้งก็อาจจะรุ นแรงยิง่ กว่าน้ าท่วมซะอีก………ใครจะไปรู้ (ขอบคุณครับ) มนุษยสาร ปี ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙


เฉี ยงตะวัน ยอดดาเนิน

จากครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงในเรื่ องของการมีเช็ค ครั้งนี้ เราจะมาพูดถึงหลักในทางกฎหมายกันบ้างว่าเช็คนั้นมี ลักษณะในทางกฎหมายอย่างไร สาหรับเช็คนั้นมีลกั ษณะทางพื้นฐานค่อนข้างที่จะคล้ายกับตัว๋ แลกเงินเพราะในบทบัญญัติของประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิ ชย์ได้มีมาตราหนึ่งในเรื่ องของเช็คว่า “ให้นาบทบัญญัติบางมาตราของตัว๋ แลกเงินมาใช้กบั เช็คโดยอนุ โลม” ซึ่ง หมายความว่าเรื่ องทัว่ ๆไปของตัว๋ แลกเงินนั้นให้เอามาใช้กบั เช็คด้วย ไม่วา่ จะเป็ นการสลักหลังเฉพาะ การสลักหลังลอย การ ไล่เบี้ยผูท้ ี่มีลายมือชื่อในตัว๋ แต่ท้ งั นี้คาว่า “โดยอนุโลม” นั้นมีความหมายว่า ให้เอามาใช้เท่าที่จะใช้ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ นาเรื่ องตัว๋ แลกเงินมาใช้ได้หากไม่มีกฎหมายเช็คบัญญัติเอาไว้โดยเฉพาะนัน่ เอง ซึ่ งเรื่ องที่เช็คบัญญัติไว้โดยเฉพาะนั้นมีดงั นี้ครับ ๑. ผูจ้ ่ายเงินตามเช็คต้องเป็ นธนาคารเท่านั้น ปกติแล้วผูจ้ ่ายเงินตามตัว๋ แลกเงินจะเป็ นใครก็ได้ แต่อาจเป็ นหนี้หรื อมีพนั ธะผูกพันตามกฎหมายกับผูส้ ั่งจ่าย(เช่น สัญญา) ทาให้ผสู ้ ั่งจ่ายสามารถสั่งให้ผจู ้ ่ายจ่ายเงินตามตัว๋ แลกเงิน แต่สาหรับเช็คนั้น ผูส้ ั่งจ่ายได้ทาสัญญาฝากเงินบัญชี กระแสรายวันกับธนาคาร เมื่อผูส้ ั่งจ่ายเขียนเช็คแล้วธนาคารจึงจะจ่ายเงินตามเช็คนั้น สรุ ปก็คือ ผูท้ ี่จะจ่ายเงินตามเช็คได้ตอ้ ง เป็ นธนาคารคู่สัญญานัน่ เอง ๒. วันถึงกาหนดใช้เงินตามเช็ค คือ ถึงกาหนดเมื่อทวงถาม วันถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถาม หมายความว่า เมื่อคุณเขียนเช็ค คุณก็ตอ้ งกรอกวันที่ลงในเช็ค พอผูท้ รงได้รับเช็ค มาแล้วก็สามารถทวงถามให้แก่ธนาคารใช้เงินได้ทนั ที ซึ่ งในทางปฏิบตั ิแล้ว ผูส้ ั่งจ่ายมักจะกรอกวันที่ตนต้องการให้ใช้เงิน ตามเช็คลงในเช็ค เพื่อจะให้ผทู ้ รงนาเช็คไปขึ้นได้หลังจากวันที่เขียนในเช็คเท่านั้น ๓. เช็คไม่ตอ้ งทาคาคัดค้านเพื่อใช้สิทธิ ไล่เบี้ย ตามปกติของตัว๋ แลกเงิน เมื่อผูจ้ ่ายปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว ผูท้ รงต้องทาคาคัดค้านว่าตนได้นาตัว๋ ไปยืน่ ให้แก่ผจู ้ ่าย จ่ายเงินแล้ว แต่ผจู ้ ่ายปฏิเสธการจ่ายเงิน ทั้งนี้เพราะผูท้ รงจะไล่เบี้ยแก่ผมู ้ ีลายมือชื่อในตัว๋ ได้ ผูจ้ ่ายต้องปฏิเสธการจ่ายเงิน เสี ยก่อน ผูท้ รงจึงจาเป็ นต้องทาคาคัดค้านเป็ นหนังสื อแสดงให้เห็นว่าตนไปยืน่ ตัว๋ ผูจ้ ่ายและผูจ้ ่ายปฏิเสธการจ่ายเงินแล้วจริ ง แต่สาหรับเช็ค ธนาคารเป็ นผูจ้ ่ายซึ่ งมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง หลักฐานการตอบปฏิเสธของธนาคารก็พอที่จะการันตีได้ แล้วว่า เช็คนี้ขาดความเชื่ อถือ ผูท้ รงจึงสามารถไล่เบี้ยได้เลยโดยที่ไม่ตอ้ งทาคาคัดค้าน ง่า...จบเรื่ องพอดี มาต่อกันครั้งหน้านะครับ ๔

มนุษยสาร ปี ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙


ณัฐวุฒิ เชื้อชวด

“ โอ่ ละเห่ เอ้ ยเอละฉ่ า ชัดฉ่ า เจ้ าโลมเจ้ าโลมเอ้ ยโลมเอ้ ยโลมชา รั กที่นี่ถึงได้ มาถึงได้ มาช้ าโลมเอย...” ช้าเจ้าโลม หรื อ ช้าเจ้ามะโลม เป็ นเพลงพื้นบ้านของไทยที่ใช้เล่นทัว่ ไปในเขตอาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และบางจังหวัด ในช่วงประเพณี ตรุ ษสงกรานต์ โดยหนุ่มสาวจะมารวมตัวกันที่ลานวัดหรื อบ้านใครก็ตามที เนื้อเพลงมี ลักษณะร้อง แก้เกี้ยวพาราสี กนั ซึ่ งฝ่ ายชายจะร้องทานองเกี้ยว ส่ วนฝ่ ายหญิงจะพยายามร้องแก้ บางครั้งก็โต้ตอบด้วย ถ้อยคารุ นแรง แต่ชาวบ้านมักไม่ถือเพราะถือว่าเป็ นเรื่ องสนุกสนานมากกว่าจะถือโกรธกัน อีกทั้งเนื้อร้องของเพลงช้าเจ้า โลมไม่ยาวนักใช้แต่การเปลี่ยนชื่อต้นไม้และหาคาแก้เกี้ยวให้คล้องจองกันแล้วร้องซ้ าใหม่ ผูร้ ้องจะต้องมีความสามารถสรร หาถ้อยคามาแก้ต่อให้ได้ทนั ที หรื อที่เรี ยกกันว่า “ด้นสด” นัน่ เอง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เล็งเห็นความสาคัญ ของการอนุ รักษ์เพลงพื้นบ้านอันทรงคุณค่าให้ดารงอยูต่ ่อไปจึงได้มีการฝึ กสอนให้นกั ศึกษาที่สนใจเพลงพื้นบ้านทุกๆ บ่าย วันพุธ ณ ห้อง ๒๑๑ อีกทั้งยังจัดทาโครงการ “คีตวรรณกรรม” อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้นกั ศึกษาได้ลงมือศึกษาและเล่นเพลง พื้นบ้านอย่างลึกซึ้ ง มีความสุ ข และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริ ง และสามารถนาไปประยุกต์เป็ นสื่ อ การเรี ยนการสอน กอปรกับเป็ นความสามารถพิเศษทางด้านภาษาตลอดจนเป็ นการเผยแพร่ เพลงพื้นบ้านสู่ สาธารณชน นับเป็ นโอกาสอันดีที่ฝ่ายการตลาดเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขานครสวรรค์ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม “คิดถึงพุม่ พวง ในดวงใจ” ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เริ่ มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยได้ขอความอนุเคราะห์คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงเผยแพร่ ความรู ้เรื่ องเพลงพื้นบ้านและเพลงลูกทุ่ง บริ เวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนี เพล็กซ์ สาขานครสวรรค์ ทางสาขาวิชาภาษาไทยจึงได้รับมอบหมายนานักศึกษาจัดแสดงและเผยแพร่ เพลงพื้นบ้าน “ช้า เจ้าโลม” และ “เพลงลูกทุ่ง” ท่ามกลางกระแสความชื่นชอบและสนใจของประชาชนทัว่ ไปอย่างภาคภูมิใจ ทั้งนี้ ทาง สาขาวิชาภาษาไทยต้องขอขอบพระคุณสาขาวิชานาฏศิลป์ และการละครที่อนุ เคราะห์ให้ขอยืมเครื่ องแต่งกายเพลงพื้นบ้าน ตลอดมาด้วยดี กิจกรรมในครั้งนี้ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขานครสวรรค์ ได้ให้ตวั แทนจากหน่วยงานราชการและเอกชน ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว เข้าร่ วมชมภาพยนตร์ เรื่ อง “พุม่ พวง ดวงจันทร์ ” รอบพิเศษ เวลา ๑๙.๐๐ น. โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายอีกด้วย เพลงช้าเจ้าโลม นับว่าเป็ นเพลงพื้นบ้านของไทยที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาไทยในด้านภาษาและบันเทิงคดี ซึ่ งมี การ สรรหาถ้อยคา นาบริ บททางสังคมมาประยุกต์ เพื่อให้เห็นความคิด มุมมอง ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ ตลอดจนกลวิธีในการแสดง ซึ่ งโต้ตอบกันระหว่างชายหญิง อีกทั้งยังมีจงั หวะและท่วงทานองที่เรี ยบง่ายแต่แฝงด้วยความ สนุกสนาน ครื้ นเครงอันสอดแทรกมาจากปฏิภาณทางภาษาอย่างกลมกลืน จึงนับได้วา่ เพลงช้าเจ้าโลมเป็ นเพลงพื้นบ้านที่ น่าสนใจอีกเพลงหนึ่ง

ซึ่ งผูเ้ ขียนอยากให้บุคคลทัว่ ไปได้ ชม ฟัง และสัมผัส ด้วยเหตุเพราะ “เพลงพื้นบ้านเป็ นเพลง

ของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งมีมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายของความเป็ นไทยอย่างแท้จริ ง” มนุษยสาร ปี ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙


ภาพกิจกรรมการแสดงเพลงช้ าเจ้ าโลมทีเ่ มเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขานครสวรรค์

มนุษยสาร ปี ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙


วิมลพร ระเวงวัลย์

“คาศัพท์ ” ถือเป็ นปั จจัยสาคัญสู่ การส่ งเสริ มทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน "ภาษาอังกฤษ" ยิง่ วัยเรี ยนมีคลังคาศัพท์ในความจามากเท่าไหร่ ยิง่ สามารถหยิบจับมาใช้ได้สะดวกเท่านั้น แต่อุปสรรคส่ วนใหญ่ที่หลายคนมัก ประสบจนพาลขี้เกียจเรี ยนรู ้ไปเลย นัน่ คือ “นึกศัพท์ไม่ ออก” หรื อ “แปลศัพท์ ไม่ ได้ ” ซึ่ งแท้จริ งแล้วปั ญหาดังกล่าวแก้ได้ไม่ยาก เพียงฝึ กฝนสม่าเสมอด้วย เทคนิคต่อไปนี้ เรี ยนคาศัพท์จาก “ชีวติ ประจาวัน” อาจเริ่ มในสิ่ งที่สนใจก่อน เช่น ฟังเพลง ดูหนัง หรื อเมื่อพบข้อความตามสื่ อต่างๆ ควรหมัน่ อ่านอยูต่ ลอดแม้ไม่รู้เรื่ องทุกถ้อยคา นอกจากจะช่วยสร้างความคุน้ เคยกับศัพท์มากมายแล้ว ยังเป็ นการทบทวน ความหมายของคาที่พบบ่อยๆ ด้วย เรี ยนคาศัพท์จาก “พจนานุกรม” โดยพกขนาดกะทัดรัดติดตัวไว้เปิ ดหาความหมายเมื่อเกิดข้อสงสัย ทั้งนี้ ควร เลือกใช้แบบอังกฤษ-อังกฤษ เพื่อฝึ กทักษะการแปล หากมีตวั อย่างการใช้ศพั ท์ดว้ ยจะดีทีเดียว เรี ยนคาศัพท์จาก “กระดาษโน้ ต” ด้วยการจดศัพท์ พร้อมคาแปลอย่างน้อยวันละ 10 คา แล้วแปะไว้ในที่ ๆ มองเห็น ได้ง่าย เช่น กระจกโต๊ะเครื่ องแป้ ง โต๊ะหนังสื อ ตูเ้ ย็น ผนังห้องนอน ฯลฯ โดยเมื่อกระทบสายตาเมื่อไหร่ ให้ท่องเมื่อนั้น เป็ น อีกหนึ่งเทคนิคช่วยจาได้ดี ขณะเดียวกัน ยังช่วยฝึ กทักษะการเขียนอีกด้วย เรี ยนคาศัพท์จาก “การจัดหมวดหมู่” โดยจาศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กนั หรื อมีความหมายตรงข้ามกัน จากนั้น ลอง นึกถึงคาภาษาไทย แล้วแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ก่อนจะแต่งประโยค เพื่อฝึ กการเรี ยบเรี ยงต่อไป หลักการจาคาศัพท์ ทสี่ าคัญ อีกประการ คงต้ องอยู่ทคี่ วามขยัน และหมั่นทบทวน เพือ่ ประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู้ อย่ าง เห็นผลนั่นเอง ต่ อไปมาเรียนคาศัพท์ ภาษาอังกฤษจากการ์ ตูนกันค่ ะ

down

ี แตก หัก เสย

abnormal psychology จิตวิทยาไม่ปกติ คิดพิศดาร บ ้า

มนุษยสาร ปี ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙


beloved อันเป็ นทีร่ ัก get to สามารถ ได ้รับอนุญาต

psychic หมอดู director of personnel หัวหน ้าหรือผู ้จัดการฝ่ ายบุคคล

้ อดให ้คนไข ้ IV bag ถุงบรรจุน้ าเกลือฉีดเข ้าเสนเลื ้ ยมการหรือเตรียมตัว prep time เวลาทีใ่ ชเตรี

unfortunate โชคไม่ด ี ื่ คณะเต ้นราคณะหนึง่ ทีม ื่ เสย ี ง STOMP ชอ ่ ช ี อ ขอขอบคุณข้อมูลจากwww.thaihealth.or.th

มนุษยสาร ปี ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙


ธีรพร พรหมมาศ ในปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ สตรี กา้ วขึ้นมามีบทบาททางการเมืองในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉี ยงใต้มากขึ้น โดยเฉพาะการดารงตาแหน่งผูน้ าประเทศ เช่น นางคอราซอน อากีโนที่ดารงตาแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปิ นส์ ระหว่าง ค.ศ.๑๙๘๖-๑๙๙๒ นางกลอเรี ย มาคาปากัล อโรโยที่ดารงตาแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปิ นส์ ระหว่าง ค.ศ.๒๐๐๑-๒๐๑๐ นางเมกาวตี ซูการ์โน บุตรี ที่ดารงตาแหน่งประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ระหว่าง ค.ศ.๒๐๐๑๒๐๐๔ และนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ที่ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี หญิงคนแรกของ ประเทศไทยในปี ค.ศ.๒๐๑๑ ทั้งนี้ยงั รวมไปถึงนางอองซาน ซูจี ผูน้ าการเรี ยกร้อง ประชาธิปไตยในพม่า แต่ในบรรดาสตรี เหล่านี้ บุคคลที่ถือว่ามีบทบาทโดดเด่นในการ โค่นล้มเผด็จการมากที่สุดคงต้องยกให้กบั นางคอราซอน อากีโน ซึ่งได้รับการยกย่องเป็ น “ผู้หญิงแห่ งปี ๑๙๘๖” จากนิตยสารไทม์ของ สหรัฐอเมริ กา บทบาททางการเมือง กล่าวได้วา่ บทบาทของนางคอราซอน อากีโนในการเมืองฟิ ลิปปิ นส์ จะปรากฏเด่นชัด หลังจากกลับมาจัดงานศพให้แก่นายเบนิกโน อากีโน สามีของเธอที่ถูกยิงเสี ยชีวติ ขณะลงจากเครื่ องบินในปี ค.ศ.๑๙๘๓ หลังจากลี้ภยั ไปอยูท่ ี่สหรัฐอเมริ กา ๓ ปี นับจากนี้เธอจะเริ่ ม กลายเป็ นผูน้ าของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลมาร์กอส ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มการเมืองเก่า กลุ่มศาสนา(นาโดยพระคาร์ดินลั ไฮเม ซิน) กลุ่มนักศึกษา ประชาชน และกลุ่มฝ่ ายซ้าย ในเวลาต่อมาด้วยแรงกดดันจากรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาสมัยโรนัลด์ เรแกนที่ตอ้ งการให้ฟิลิปปิ นส์ปฏิรูปการเมือง เพื่อป้ องกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ทาให้ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.๑๙๘๕ ประธานาธิบดี เฟอร์ดินานด์ มาร์กอสได้ประกาศว่าจะจัดการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.๑๙๘๖ เพื่อเป็ นการขจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับ ความชอบธรรมและอานาจในการปกครองประเทศของตนเอง ในการลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น ปรากฏว่า นางคอราซอน อากีโน ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็ นอย่างมาก ถึงขั้นมีการลงชื่อ ๑ ล้านลายชื่อเพื่อกระตุน้ ให้เธอลงสมัครรับเลือกตั้ง ต่อมาด้วยการกระตุน้ ของพระคาร์ดินลั ไฮเม ซิน ทาให้นายซัลวาดอร์ ลอเรลยอมลง สมัครเป็ นรองประธานาธิบดีให้กบั นางคอราซอน อากีโน โดยทั้งคู่สงั กัดพรรคยูนิโด(The United Nationalist Democratic Organization – UNIDO) พรรคฝ่ ายค้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ในระหว่างการเลือกตั้งมาร์กอสกล่าวหาว่านางคอราซอน อากีโนได้รับการสนับสนุนจาก พวกคอมมิวนิสต์ แต่นางก็ปฏิเสธว่าจะไม่แต่งตั้งพวกคอมมิวนิสต์เป็ นรัฐมนตรี ในรัฐบาลของเธอแม้แต่คนเดียว นอกจากนี้มาร์กอสยังกล่าว ดูถูกเธอว่า “เป็ นเพียงแค่ ผ้หู ญิง” และกล่าวอีกว่า “จะเป็ นหายนะแน่ นอน ถ้ าผู้หญิงทีไ่ ม่ มปี ระสบการณ์ ทางการเมืองอย่ าง นางอากีโนได้ รับ เลือกเป็ นประธานาธิบดี” แต่นางคอราซอน อากีโน ก็ตอบโต้อย่างชาญฉลาดว่า “ตนเองไม่ มีประสบการณ์ ในการหลอกลวง โกหกต่ อสาธาณะ ขโมยเงินของรัฐบาล และสังหารฝ่ ายตรงข้ ามทางการเมือง” ผลการเลือกตั้งในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๘๖ ซึ่งประกาศโดยคณะกรรมาธิการ ควบคุมการเลือกตั้ง (COMELEC) ปรากฏว่าเฟอร์ดินานด์ มาร์กอสชนะการเลือกตั้ง ท่ามกลางข้อ กล่าวหาว่า มีการทุจริ ตหลากหลายรู ปแบบ ทั้งก่อนการเลือกตั้งและระหว่างการเลือกตั้ง ทาให้นาง คอราซอน อากีโนเรี ยกร้องให้ประชาชนออกมาแสดงพลังของประชาธิปไตย และประกาศว่า ตนเองคือผูช้ นะการเลือกตั้งที่แท้จริ ง การชุมนุมของประชาชนครั้งนี้ มีชื่อเรี ยกว่า “พลังประชาชน (People Power)” หลังจากนี้กลุม่ ทหารที่นาโดยฮวน ปอนเซ เอนริ เล รัฐมนตรี กลาโหม และฟิ เดล รามอสรองเสนาธิการทหารก็ก่อกบฏเพื่อ ต่อต้านมาร์กอส และสนับสนุนให้นางคอราซอน อากีโนขึ้นดารงตาแหน่งประธานาธิบดี ในที่สุดหลังจากกองกาลังความมัน่ คงปฏิเสธที่จะ ใช้กาลังปราบพลเรื อน มาร์กอสและครอบครัวก็จาต้องยอมรับข้อเสนอของสหรัฐอเมริ กาในการลี้ภยั การเมืองไปอยูท่ ี่เกาะฮาวาย ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๘๖ มีการประกาศว่านางคอราซอน อากีโนขึ้นดารงตาแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปิ นส์

มนุษยสาร ปี ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙


การปกครองประเทศ หลังจากขึ้นดารงตาแหน่งผูน้ าประเทศ นางคอราซอน อากีโนมีการวางแผนปกครองประเทศตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่หนึ่ง แก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ ค.ศ.๑๙๓๕ ที่มีการเปิ ดช่องว่างให้ผนู ้ าประเทศใช้เป็ นเงื่อนไขในการหาผลประโยชน์เข้าสู่ ตนเอง เช่น ในการประกาศกฎอัยการศึก ประธานาธิบดีจะประกาศใช้ได้น้ นั ต้องได้รับการอนุมตั ิจากรัฐสภาก่อน ถ้าจะดาเนินการต่อต้อง เสนอต่อรัฐสภาอีกครั้ง ขั้นตอนที่สองดาเนินการปลดเครื อญาติบริ วารของมาร์กอส ออกจากทุกตาแหน่ง โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น(หมูบ่ า้ น จังหวัด อาเภอ) และจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ท้ งั หมด ขั้นตอนที่สาม ดาเนินการเจรจาประนีประนอมกับฝ่ ายซ้าย และกลุ่มมุสลิมแบ่งแยกดินแดนทางภาคใต้ เพื่อสร้างเสถียรภาพทาง การเมือง ขั้นตอนที่สี่ วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และขอความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ นอกเหนือจากสหรัฐอเมริ กา เพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจของ ประเทศ อย่างไรก็ตามในการบริ หารประเทศนั้น นางคอราซอน อากีโน ต้องเผชิญปั ญหาที่สาคัญทางการเมืองหลายครั้ง เช่น ความพยายาม ก่อรัฐประหารของกลุ่มนายทหารที่ไม่พอใจ เพราะรู ้สึกว่าทหารน่าจะได้ประโยชน์จากรัฐบาลมากกว่ากลุ่มอื่น เพราะถือว่ากลุ่มตนเองเป็ น ผูท้ าการขับไล่มาร์กอสออกจากอานาจและทาให้นางคอราซอน อากีโนได้เป็ นประธานาธิบดี แต่เธอก็ผา่ นวิกฤตมาได้เพราะฟิ เดล รามอส และ สหรัฐอเมริ กาให้การสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ปั ญหาที่สาคัญอีกประการ คือกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่มอง ว่า เธอแย่งชิงความนิยมจากประชาชน ดังนั้นกลุ่มนี้จึงพยายามที่จะแสดงการท้าทายรัฐบาลผ่านการใช้กาลังทางทหารในเขตชนบทที่ยงั มี ความลาบาก นอกจากนี้ปัญหากลุ่มมุสลิมในหมู่เกาะทางใต้ก็เป็ นปั ญหาสาคัญ ที่รัฐบาลต้องเผชิญต่อไป อย่างไรก็ดี นางคอราซอน อากีโน ก็สามารถดารงตาแหน่งจนครบวาระในปี ค.ศ.๑๙๙๒ อาจกล่าวได้วา่ ในสมัยของนางคอราซอน อากีโน แม้วา่ เศรษฐกิจของประเทศจะไม่ได้พฒั นามากนัก แต่ผลงานสาคัญที่เห็นได้ ชัดเจน คือ การสร้างรากฐานประชาธิปไตยให้เข้มแข็งขึ้นและเป็ นการแสดงให้โลกทราบว่า ผูห้ ญิงก็สามารถเป็ นผูน้ าประเทศได้ ทั้งนี้ผล จากการสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งจะทาให้ฟิลิปปิ นส์ในสมัยประธานาธิบดีฟิเดล รามอสมีเสถียรภาพมากพอที่จะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ จนเป็ นที่ยกย่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ต่อมาในวันที่ ๑ สิ งหาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ หญิงแกร่ งที่มีบทบาทต่อการสร้างประชาธิปไตย ให้ฟิลิปปิ นส์ก็เสี ยชีวติ ลงด้วยโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่ เหลือแต่ความทรงจาในภาพ “สตรีผอมบาง” ที่เรี ยกร้องประชาธิปไตยให้กบั ฟิ ลิปปิ นส์

พิธีราลึกถึงนางคอราซอน อากีโน เมือ่ วันที่ ๑ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๐ ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ทีม่ า : จุฬาพร เอื้อรักสกุล (แปล).พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ .กรุ งเทพฯ:สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .๒๕๔๘ สี ดา สอนศรี .เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :การเมือง เศรษฐกิจและการต่ างประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ(พ.ศ.2540-2550).กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.๒๕๕๒ อุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์และพรพิมล ตรี โชติ(บรรณาธิการ).เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระบวนการเป็ นประชาธิปไตยและการเมือง สมัยใหม่ .กรุ งเทพฯ:บริ ษทั พิมพ์สวย จากัด.๒๕๔๒

๑๐ มนุษยสาร ปี ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙


สาวราศีสิงห์

เรามักถูกสอนให้ มองด้ านดีว่า แก้ วนา้ ทีม่ ีนา้ อยู่ครึ่งแก้ วนั้น มีนา้ เหลือตั้งครึ่งแก้ ว มากกว่ าทีจ่ ะมองว่ านา้ หายไปครึ่ง แก้ว แต่ จะมองด้ านไหนก็ตาม ก็ทาให้ เราคิดว่าแก้วยังขาด พร่ อง ยังต้ องหานา้ มาเติมให้ เต็ม ตลอดชีวิตที่ผา่ นมา เราจะรู ้สึกว่า เรายังมีไม่พอ ต้องมีนนั่ มีนี่ เสี ยก่อน แล้วเราจะอิ่ม จะเต็ม สิ่ งหนึ่งที่เราไม่เคยถูก สอนก็คือ ไม่วา่ เราจะพัฒนาความสามารถ ในการหาเงิน หาของ หาความรัก ให้ได้มากสักเท่าไหร่ ก็ตาม น้ าในแก้วก็ไม่มีวนั เต็ม เพราะความอยากในใจเราไม่เคยหยุด แก้วของเราก็จะโตขึ้น ไปเรื่ อยๆ ไม่เคยพอ เมื่อก่อนที่เราคิดว่า ถ้าเรามีเงินล้าน เรา จะมีความสุ ข พอเรามีเข้าจริ งๆปริ มาณความต้องการ มาตรฐานการครองชีพ ความเป็ นอยูข่ องเราก็โตรุ ดหน้าไป จนเราต้อง หาเพิ่มตลอดเวลา ซึ่ งอย่าว่าแต่คนมีเงิน ๑๐ ล้าน ๑๐๐ ล้าน ขนาดคนที่มีเป็ นหมื่นล้าน ยังหาเงินอย่างไม่รู้จกั อิ่มรู ้จกั พอ รวมทั้งคนที่เรารักหนักหนา ยากลาบากกว่าจะได้มา พออยูก่ นั ไปนาน ๆ ใจเราก็เรี ยกร้อง มากขึ้นๆ เห็นจุดอ่อนข้อบกพร่ อง ไม่อิ่ม ไม่เต็มได้ตลอดเวลา แก้วน้ าหรื อความอยากในใจเรา ไม่เคยหยุดโต หาเท่าไหร่ ก็ไม่เคยเต็ม เคล็ดลับของความสุ ขก็คือ เราพยายามอย่ างเต็มทีใ่ นการหาเงิน หาความรัก เหมือนหาน้ามาใส่ แก้ ว แต่ สิ่งทีส่ าคัญ กว่ าคือ เราต้ องเรียนรู้ ทจี่ ะปรั บขนาดของแก้ วให้ พอดีกบั น้า ให้ ใจเราสามารถทีจ่ ะมีความสุ ขสงบพอใจกับขณะนี้ เดี๋ยวนี้ โดย ไม่ตอ้ งรออนาคต ถ้าเรามีน้ าอยูค่ รึ่ งแก้ว แต่เราสามารถลดขนาดของแก้วน้ าลง จนเหลือเพียง ๑ ใน ๔ น้ าที่มีครึ่ งแก้ว ก็จะล้น มีเกินอยูอ่ ีกเท่าตัว มีเกินพอสาหรับเรา และ พอที่จะแบ่งให้คนอื่นเมื่อเราเต็ม เราก็ไม่ตอ้ งไปวิง่ หาน้ ามาเติมอีก มีเวลา เหลือเฟื อให้คนที่เรารัก ให้กบั สิ่ งที่มีความหมายต่อชีวิตเราอย่างแท้จริ ง การลดขนาดของแก้ วนา้ ก็คือ การทีเ่ ราหมั่นตามรู้ ตามดูจิตใจ ความรู้ สึก ความคิดของเราแต่ ละขณะทีเ่ รารู้ ทันใจเรา ทีอ่ ยากได้ อยากให้คนอื่นคิดให้ถูกใจเราทุกขณะที่เรารู ้ทนั ความอยากจะทางานไม่ได้ เราก็ได้ลดขนาดของแก้วลงทุกขณะ ที่ เรามีความรู ้สึกตัว ชีวิตเราก็จะเป็ นแก้วที่อิ่มเต็มพอดี พอเพียงมีความสุ ขมัน่ คง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.pattanakit.net

มนุษยสาร ปี ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙

๑๑


วัน/เดือน/ปี ๑ กันยายน ๒ กันยายน ๒ กันยายน

๒-๓ กันยายน ๕ กันยายน

๖ กันยายน ๗ กันยายน

ชื่อ ดร.สนัน่ กัลปา

สถานที่ ซื้ อหนังสื อภาษาอังกฤษและวัสดุสานักงาน ณ ศูนย์หนังสื อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวธิดากุล บุญรักษา นานักศึกษาเข้าร่ วมโครงการ “ประชุมสหพันธ์นิสิตนักศึกษา นางสาวพรพรรณ โพธิ์ สุวรรณ หลักสู ตรนานาชาติ” ครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัย Stamford นางสาวหทัยชนก คะตะสมบูรณ์ เข้าร่ วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัย นางสาวพัชรี ดินฟ้ า นเรศวร จ.พิษณุโลก ดร.พรรณภัทร ใจเอื้อ ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์ นานักศึกษาจีนทั้งหมดจัดกิจกรรมและทัศนศึกษา จ.ชลบุรี นายณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว สัมมนาทางวิชาการ เรื่ อง “ความสาคัญของมิติทางชาติพนั ธ์ ในประวัติศาสตร์สังคมสมัยรัชกาลที่ ๕” ณ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ดร.สนัน่ กัลปา เป็ นกรรมสอบวิทยานิพนธ์นกั ศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มร.กาแพงเพชร นางสาวสุ นนั ทา เทียมคา โครงการบริ การวิชาการภูมิศาสตร์บูรณาการสัญจร วัฒนธรรม จ.อุทยั ธานี

๙ กันยายน

นายพลกฤต เกษตรเวทิน

๑๐ กันยายน ๑๑ กันยายน

นายวิพกั ตร์ คล้ายสุ บิน อาจารย์สิริจิตต์ ปันเงิน

๑๑ กันยายน

นางสวลีย ์ บุตรประดิษฐ์

๒๑ กันยายน

นายณัฐวุฒิ เชื้อชวด

๒๘ กันยายน

นางสาวสาวิตรี สอาดเทียน

๓๐ กันยายน

นางนงลักษณ์ ปิ ยะมังคลา

๓๐ กันยายน

อาจารย์พทั ธดนย์ สนธิรักษ์ อาจารย์ณฐั ล้ าเลิศ

๑๒ มนุษยสาร ปี ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙

วิทยากร เรื่ อง การสร้างแรงจูงใจในการทางาน ณ โรงงาน วัตถุระเบิดทหารฯ ร่ วมสัมมนาทางดนตรี กทม. ประชุมวิชาการระดับชาติ “ชุ มคน ชุมชน คนใต้ ครั้งที่ ๓” ณ คณะมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ สารวจสถานที่นานักศึกษาเข้าค่ายบัณฑิตอันพึงประสงค์ ค่ายทหาร จ.ลพบุรี นานักศึกษาเข้าประกวดอ่านทานองเสนาะ สถาบันคึกฤทธิ์ กทม. เข้าร่ วมประชุมเวทีการคืนข้อมูลศักยภาพชุมชน ต.ลาดยาว เพื่อการพัฒนาศูนย์เรี ยนรู้ชุมชน ณ อบต.ลาดยาว เข้าร่ วมเสวนาทางวิชาการ “แนวคิดและทิศทางสู่ บัณฑิตศึกษาทางนาฏศิลป์ ศึกษา” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่ วมประชุมศูนย์อาเซี ยนศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ ณ มหสวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก


ร่ วมประชุมการนาเสนอผลงานวิจัยแห่ งชาติ ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรั ลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุ งเทพฯ วันจันทร์ ท่ ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

มนุษยสาร ปี ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙

๑๓


๔ ๘ ๒๐ ๒๒ ๒๖

กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน

ขอมัง่ มีดว้ ย “ความสุ ขสม” ขอมัง่ มีดว้ ย “ผลงานวิชาการ”

อ.ณัฐวุฒิ อ.บุญทวี อ.วรภพ อ.ชัชนีย ์ อ.ชูชาติ

เชื้อชวด เกษนาวา วงศ์รอด วินิจชัยนันท์ คุม้ ขา

ขอรื่ นรมย์ดว้ ย “ทรัพย์มหาสาร” ขอคณาจารย์ “โชคดี” ตลอดปี

มนุษยสาร :เจ้ าของ คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่ปรึ กษา คณบดี, รองคณบดีทุกฝ่ าย, หน.สานักงานคณบดี บรรณาธิการ ผศ.ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์ กองบรรณาธิการ ผศ.ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์ และหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา พิสูจน์อกั ษร อ.ชูชาติ คุม้ ขา และ อ.ณัฐวุฒิ เชื้อชวด ออนไลน์ นางดวงใจ ฉ่ ามะนา, นางสาวสดใส เลิศเดช, นายศรพิชยั โนนทอง, นางสาวขวัญเรื อน กระจ่างเอี่ยม, ว่าที่ ร.ต เอกลักษณ์ นาคพ่วง และ นายวงศ์สถิตย์ พริ กสี วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร และเป็ นสื่ อแลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑๔ มนุษยสาร ปี ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙

มนุษยสาร  
มนุษยสาร  

ข่าวสารประจำเดือน

Advertisement