Rekomendacje po 9. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Page 1

9

REKOMENDACJE

RECOMMENDATIONSWSPÓŁGOSPODARZE | CO-HOSTS

PATRON HONOROWY | HONORARY PATRON

Honorowy patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

POD PATRONATEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO UNDER THE PATRONAGE OF THE EUROPEAN Parliament

WSPÓŁORGANIZATORZY | CO-ORGANIZERS

3


GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY MAIN SUBSTANTIAL PARTNER

BIZNESOWI PARTNERZY STRATEGICZNI BUSINESS STRATEGIC PARTNERS

BIZNESOWI PARTNERZY SPECJALNI | SPECIAL BUSINESS PARTNERS

BIZNESOWI PARTNERZY WSPIERAJĄCY | SUPPORTING BUSINESS PARTNERS

BIZNESOWY PARTNER WYŁĄCZNY SESJI | SESSION EXCLUSIVE BUSINESS PARTNER

4


GŁÓWNI PARTNERZY INSTYTUCJONALNI | MAIN INSTITUTIONAL PARTNERS

SAMORZĄDOWY PARTNER GŁÓWNY | MAIN SELF-GOVERNMENT PARTNER

SAMORZĄDOWI PARTNERZY | SELF-GOVERNMENT PARTNERS

5


SAMORZĄDOWI PARTNERZY WPIERAJĄCY | SUPPORTING SELF-GOVERNMENT PARTNERS

GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI | MAIN MEDIA PATRON

www.europerspektywy.eu

www.oohmagazine.pl

GŁÓWNY PATRON MEDIALNY PRASOWY MAIN PRESS MEDIA PATRON

6

GŁÓWNY PATRON MEDIALNY RADIOWY MAIN RADIO MEDIA PATRON


PATRONI MEDIALNI | MEDIA PATRON

BRANŻOWI PATRONI MEDIALNI | BRANCH MEDIA PATRON

TERAZ

.pl

ŚRODOWISKO Aktualności i praca w ochronie środowiska

7


Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw od 2011 roku jest ważnym i cennym miejscem do wymiany doświadczeń, poglądów oraz dyskusji dla środowisk biznesu, nauki i samorządu. To wszystko nie udałoby się, gdyby nie grono wspierających nas przyjaciół, partnerów i patronów. Serdecznie dziękujemy za działanie – razem dla gospodarki i sektora MŚP! W 2020 roku spotykamy się już po raz dziesiąty! Już dziś zarezerwujecie Państwo w kalendarzu termin 14-16 października 2020 r. Do zobaczenia w Katowicach! Tomasz Zjawiony Prezes RIG w Katowicach

8


Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do zapoznania się z tegorocznym wydaniem Rekomendacji, które są podsumowaniem dziewiątego już Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Raport ten to zbiór wypowiedzi i pomysłów ponad 8 tysięcy zarejestrowanych uczestników z 46 krajów, którzy brali udział w ponad stu wydarzeniach w czasie tych trzech intensywnych dni. Rekomendacje przedstawiają aktualne problemy oraz możliwe ich rozwiązania, które dotyczą tak skomplikowanego sektora jakim są MŚP. Tegoroczny Kongres, którego tematem przewodnim było hasło „SMART – SAFE - SOUTIONS” miał za zadanie znaleźć odpowiedzi w jaki sposób możemy nadążyć za wszystkim zmianami w naszym sektorze, zachowując przy tym zdrowy rozsądek oraz mając na uwadze środowisko czy zmieniające się prawa rynku. W tym roku po raz kolejny Kongres dzielił się na różnorodne ścieżki tematyczne, wokół których projektowane były spotkania. Tym razem było ich 12! Skupiały się na wielu aspektach ważnych dla prawidłowego działania sektora MŚP: na środowisku, pozyskiwaniem finansowania, nowych technologiach czy prawie. Naszym celem było zapewnienie każdemu uczestnikowi możliwości wybrania najciekawszych dla siebie wydarzeń. Aby sprostać temu wyzywaniu, Kongres dawał swoim uczestnikom możliwość skorzystania ze ścieżek za pomocą konsultacji, spotkań B2B, warsztatów, wykładów, czy prezentacji lokalnych przedsiębiorców na Targach Biznes Expo. Nasz Kongres, to jednak nie tylko teoria czy bezpośrednia prezentacja narzędzi dla MŚP. To także jedna z niewielu możliwości na spotkania z potencjalnymi partnerami tej branży z całego świata, którzy swoim różnorodnym doświadczeniem mogą skutecznie pomóc w odpowiedzi na pytania przedsiębiorców. Kongres to miejsce, w którym co roku stawiamy trudne pytania – co nigdy nie jest łatwe – ale dzięki temu zyskujemy na nie odpowiedzi, które są zawarte właśnie w tych Rekomendacjach. Mając ten zaszczyt przewodniczyć tegorocznemu Kongresowi, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspólnie z nami tworzą to niesamowite wydarzenie kierowane do sektora MŚP na całym świecie: współgospodarzom, współorganizatorom, partnerom merytorycznym, biznesowym, partnerom sesji, instytucjonalnym, samorządowym, przedstawicielom mediów oraz Członkowskim Firmom Wspierającym. Życzę wszystkim udanej lektury Rekomendacji i już teraz zapraszam na jubileuszową, 10. edycję Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się 14-16 października 2020 roku w Katowicach.

Ladies and Gentlemen, I kindly invite you to read this year’s release of Recommendations, which wraps up the eight by now edition of the European Congress of Small and Medium-Size Enterprises. This report is a set of statements and ideas of over 8 thousand participants form 46 countries, who took part in more than one hundred events during these three intensive days. These Recommendations present current problems and their possible solutions, related to such a complex sector as the sector of SMEs This year’s Congress whose main theme was “SMART – SAFE – SOLUTIONS” was aimed at finding the answer on: how can we keep up with all the changes in our sector, at the same time using our common sense and taking into account the environment or the changing market demands. This year, the Congress was again divided into diverse thematic paths, around which we designed the meetings. This time, there were 12 of them! They focused on numerous aspects which were significant in terms of appropriate operation of the SME sector: environment, financing SMEs, new technologies or law. Our aim was to provide each participant with the possibility to choose the most interesting events In order to stand up to this challenge, the Congress furnished its participants with the possibility to use the paths through consultations, B2B meetings, workshops, lectures or presentations by local entrepreneurs during the Biznes Expo Fair. Our Congress however, is not just a theory or a direct presentation of the SME-intended tools. It is also one of the few opportunities to meet this sector’s prospective partners form all around the world, who by means of their diverse experience can effectively help to answer the questions of the entrepreneurs. The Congress is a place where each year, we are asking difficult questions – it is never easy – but thanks to that, we win answers included in these Recommendations. Having the honour to chair this year’s Congress, I would like to cordially thank all those who co-create this extraordinary event intended for the world-wide SME sector: the co-hosts, co-organizers, content and business partners, partners of sessions, institutional and selfgovernment partners, representatives of the media and the Supporting Member Companies. I wish you all a pleasant reading of the Recommendations and already now, I invite you to the jubilee 10. edition of European Congress of Small and Medium-Sized Enterprises which is to be held between 14th and 16th of October 2020 in Katowice. See you there!

Do zobaczenia! Tomasz Zjawiony

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

9


9. EKMŚP FAKTY I LICZBY 3

500

8000

DNI DEBAT

EKSPERTÓW, PANELISTÓW I GOŚCI

ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW

DZIENNIKARZY

+100

100

5300m2

PANELI DYSKUSYJNYCH I WARSZTATÓW

WYSTAWCÓW NA TARGACH BIZNES EXPO

POWIERZCHNII WYSTAWIENNICZEJ

+1000 FIRM ORAZ INSTYTUCJI

10

12 ŚCIEŻEK TEMATYCZNYCH

+150

46 DELEGACJI ZAGRANICZNYCH


9. SME CONGRESS FACTS & FIGURES 3 DAYS OF DEBATES

500 EXPERTS, PANELISTS AND GUESTS

8000

+150

REGISTERED PARTICIPANTS

JOURNALISTS

+1000

12

+100

100

COMPANIES AND INSTITUTIONS

THEMATIC PATHS

DISCUSSION SESSIONS AND WORKSHOPS

EXHIBITORS AT THE BUSINESS EXPO FAIR

46 INTERNATIONAL DELEGATIONS

5300m2 EXHIBITION AREA

11


powstania.slaskie.pl


STREFA PREZENTACJI PRESENTATION ZONE

STREFA WARSZTATÓW FORUM DOBRYCH PRAKTYK WORKSHOP ZONE FORUM FOR GOOD PRACTICES

STREFA EKSPERTA EXPERT ZONE

STREFA NETWORKINGU NETWORKING ZONE

PARTNER STRATEGICZNY TARGÓW STRATEGIC PARTNER OF FAIR


#EKMSP2019

14


MÓWIĄ O NAS! TALK ABOUT US

To jest moim zdaniem najlepsze wydarzenie dla sektora MŚP. Po pierwsze, tematy są dostosowane do realnego prowadzenia działalności gospodarczej, można dowiedzieć się wiele o prawdziwych bolączkach trapiących przedsiębiorców. Poza tym, Kongres jest nieodpłatny, co jest w Polsce ewenementem. Uważam, że bez tej imprezy życie gospodarcze w naszym kraju byłoby dużo uboższe. Nie byłoby tego forum wymiany doświadczeń. Bardzo dobrze oceniam wydarzenie i chcę dalej współpracować z organizatorem, czyli Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

In my opinion, this is the best event for the SME sector. First of all, the topics are tailored to the real conduct of business, you can learn a lot about the real troubles of entrepreneurs. In addition, the Congress is free, which is unique in Poland. I believe that without this event, economic life in our country would be much poorer. There would be no forum for exchanging experiences. I assess the event very well and I want to continue working with the organizer, i.e. the Chamber of Commerce and industry in Katowice. Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców RP Spokesman for Small and Medium Enterprises of the Republic of Poland

Widzę w sektorze MŚP jedną z sił napędowych regionu. Jesteśmy w kluczowym momencie dla przyszłości regionu. Program dla Śląska niesie bardzo konkretny zastrzyk środków finansowych, które z pewnością zostaną wykorzystane także przez MŚP. Mówimy o dużych inwestycjach infrastrukturalnych pobudzających również sektor MŚP, o innowacjach, o celach transportowych i wsparciu rozwoju przemysłu energetycznego. To wszystko, mam nadzieję, pozwoli odzyskać województwu śląskiemu dynamikę drugiego województwa w Polsce. I see one of the region’s driving forces in the SME sector. We are at a key moment for the future of the region. The program for Silesia brings a very specific injection of funds, which will certainly be used also by SMEs. We are talking about large infrastructure investments that also stimulate the SME sector, innovations, transport goals and support for the development of the energy industry. All this, I hope, will allow Silesia to regain the dynamics of the second province in Poland. Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski Silesian Voivode

15


Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia chce współpracować z sektorem MŚP. Uważamy, ze jest to ważny partner w rozwoju społeczno-gospodarczym za który czujemy się odpowiedzialni. Dzisiejsze wyzwania polityki klimatycznej, szanse na rozwój regionów pogórniczych, a takim jest Górny Śląsk, powodują, że razem powinniśmy szukać rozwiązań dla dobra przyszłych pokoleń. EKMŚP to dobra platforma do współpracy biznesu, nauki oraz administracji publicznej i wypracowania wspólnych działań. Metropolis GZM wants to cooperate with the SME sector. We consider is an important partner in the socio-economic development for which we feel responsible. Today’s challenges of climate policy, opportunities for the development of post-mining regions, which is Upper Silesia, mean that together we should seek solutions for the benefit of future generations. The ECSME is a good platform for business, science and public administration cooperation and for developing joint actions.

Kazimierz Karolczak Przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Współgospodarz EKMŚP Chairman of the board of the Metropolis GZM, Co-host of the ECSME

Katowice to silna marka w oczach przedsiębiorców. Dostrzegając rolę jaką odgrywają firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w budowaniu wzrostu gospodarczego i innowacyjności we wszystkich branżach miasto Katowice po raz kolejny pełniło rolę Współgospodarza Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – wydarzenia na stałe zapisanego w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. Katowice w dniach 16-18 października 2019 r. stały się areną, podczas której liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki i środowiska gospodarczego, dyskutowało o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, tworząc tym samym okazję do networkingu, który umożliwia nawiązanie wartościowych relacji biznesowych. Katowice is a strong brand in the eyes of entrepreneurs. Recognizing the role played by companies from the small and medium-sized sector in building economic growth and innovation in all industries, the city of Katowice has once again became a co-host of co-host of the European Congress of Small and Medium-size Enterprises - an event that has a pemanen place in the tradition of European economic events. On October 16-18, 2019, Katowice became an arena between 16 and 18 October 2019, where a large number of representatives from the business, science and business Community discussed opportunities and barriers for micro, small and medium-sized enterprises, thus creating opportunities for networking to build valuable business relationships. Marcin Krupa Prezydent Katowic, Współgospodarz EKMŚP President of Katowice, Co-host of the ECSME

16


Jestem przekonana, że ta impreza to takie błyskawiczne zbliżenie ludzi. Żyjemy obok siebie i wydaje się, że dużo o sobie wiem, a nie jest tak do końca… Braki wiedzy możemy uzupełnić właśnie w trakcie Kongresu. To czas, kiedy możemy spokojnie porozmawiać, uczestniczyć w interesujących panelach, przekazać informacje o swoich miastach, ale też przyglądnąć się temu, co dzieje się w Polsce w środowiskach samorządowych i biznesowych. To są bardzo ważne 3 dni w życiu samorządów i całego województwa śląskiego. Kto jeszcze nie skorzystał, to warto to szybko przeanalizować, przemyśleć i na pewno już na dziesiątą edycję dołączyć do tego wielkiego wydarzenia. I am convinced that this event is such a rapid rapprochement of people. We live side by side and it seems that I know a lot about myself, but it is not quite so ... We can fill the gaps in knowledge during the Congress. This is the time when we can talk calmly, participate in interesting panels, provide information about our cities, but also look at what is happening in Poland in local government and business environments. These are very important 3 days in the life of local governments and the entire Silesian Province. Who has not benefited yet, it is worth analyzing it quickly, rethinking and definitely join the great event for the tenth edition.

Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Zabrza President of Zabrze

Bank Pekao S.A. jest strategicznym partnerem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kongres przez lata stał się świetnym miejscem do rozmów o wyzwaniach i szansach mikro, małych i średnich firm. Pekao od 9 lat przygotowuje obszerny raport o kondycji polskich firm z tego segmentu i nie może nas w tak ważnej debacie zabraknąć. W międzynarodowym gronie chcemy rozmawiać o dynamicznym rozwoju MŚP, który obserwujemy, ale też o niewykorzystanym w pełni potencjale, np. w eksporcie czy nowych technologiach. Bank Pekao S.A. is a strategic partner of the European Congress of Small and Medium-size Enterprises. Over the years, Congress has become a great place to talk about the challenges and opportunities of micro, small and medium-sized companies. Pekao has been preparing an comprehensive report on the condition of Polish companies in this segment for 9 years and we cannot miss such an important debate. In an international group, we want to talk about the dynamic development of SMEs that we observe, but also about the untapped potential, e.g. in export or new technologies. Magdalena Zmitrowicz Wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion MŚP Vice President of the Management Board of Bank Pekao S.A., supervising the SME Division

17


Małe i średnie przedsiębiorstwa to siła napędowa gospodarki. Ten sektor cechuje niezwykła elastyczność, kreatywność i zaangażowanie. Często jednak małym firmom brakuje możliwości, którymi dysponują duże przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważna jest współpraca różnych sektorów, a także tworzenie warunków do wspólnego, synergicznego rozwoju. Kongres MŚP jest doskonałą przestrzenią nie tylko na teoretyczną dyskusję, ale i praktyczne nawiązywanie relacji biznesowych. Small and medium enterprises are the driving force of the economy. This sector is characterized by extraordinary flexibility, creativity and commitment. Often, however, small businesses lack the opportunities that large enterprises have. That is why it is so important to cooperate in the various sectors and to create conditions for common, synergistic development. The SME Congress is an excellent space not only for theoretical discussion, but also for practical establishing business relationships.

Tomasz Heryszek Prezes zarządu Węglokoks S.A. President of the Management Board of Węglokoks S.A.

Jesteśmy zaszczyceni objęciem po raz kolejny tytułu Biznesowego Partnera Strategicznego Kongresu - największego w Europie wydarzenia dedykowanego mikro, małym i średnim firmom. Bank Pekao dostrzega rosnące znaczenie Kongresu, który cieszy się ogromnym zaufaniem przedsiębiorców i wszystkich, którym bliska jest idea rozwoju całego sektora MŚP.

We are once again honored to be the Strategic Business Partner of the Congress - the largest event in Europe dedicated to micro, small and medium-sized companies. Bank Pekao recognizes the growing importance of the Congress, which enjoys the great confidence of entrepreneurs and everyone who is close to the idea of developing the entire SME sector. Marek Tomczuk Wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej Vice President of the Management Board of Bank Pekao S.A., supervising the Retail Banking Division

Jestem obecny praktycznie co roku na imprezie i z przyjemnością obserwuję, jak się rozrasta. Połączenie paneli dyskusyjnych z tym, co mogą zaprezentować przedsiębiorcy to idealne rozwiązanie dla biznesu. Tę sprawdzoną formułę - należy bezwzględnie kontynuować! I am present almost every year at the event and I am pleased to observe how it grows. The combination of discussion panels and what entrepreneurs can present is the perfect solution for business. This tried-and-tested formula – must be absolutely continue! Artur Tomasik Prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego President of the board of the Upper Silesian Aviation Society

18


Spotkania ludzi nauki, gospodarki, a także władz szczebla centralnego i samorządowego przynoszą same korzyści. Nie inaczej było podczas dziewiątego EKMŚP. Ambitny program, szerokie grono ekspertów oraz wydarzenia towarzyszące po raz kolejny stanowią o istocie przedsięwzięcia. Pamiętajmy, że w dobie start-up’ów, filozofii „smart” i cyfryzacji nastąpiło pewne otwarcie na nowe modele biznesowe. Zmienił się także sposób myślenia o prowadzeniu firm. Niestety, nie wszędzie, co najczęściej wynika z braku świadomości jakie kompetencje budują rynkowe przewagi. Właśnie po to organizuje się EKMŚP – żeby inspirował.

Meetings of people of science, economy, as well as central and local government authorities bring only benefits. It wasn’t different during the ninth ECSME. The ambitious program, a wide range of experts and accompanying events once again determine the essence of the undertaking. Let us remember that in the start-ups era, The philosophy of „smart” and digitalization, was some opening up to new business models. The way of thinking about running businesses has also changed. Unfortunately, not everywhere, which most often due to a lack of awareness of what competences are build market advantages. This is why the ECSME is organized - to inspire. Grzegorz Sikorski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Director of the Provincial Labor Office in Katowice

Myślę, że EKMŚP to wydarzenie istotne nie tylko dla małych i średnich firm, ale i dla całego regionu. To przecież „sól” biznesu, generująca największe obroty. MŚP są także najbliżej konsumentów, bo stykają się z nimi na co dzień, świadcząc usługi. Miejsca, gdzie tego typu firmy mogą wymieniać się doświadczeniami, zdobywać kontakty albo po prostu spotkać się i porozmawiać o tym, jak kształtuje się infrastruktura i bieżący klimat dla biznesu – są bardzo ważne. I think that the ECSME is an important event not only for small and medium companies, but also for the entire region. They are after all the „salt” of business, generating the highest turnover. SMEs are also closest to consumers because they are in contact with them every day by providing services. Places where these types of companies can exchange experiences, gain contacts or simply meet and talk about how the infrastructure and the current business climate are shaped - are very important. Paweł Cebula Dyrektor Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka Director of the Silesian Amusement Park „Legendia”

19


Przyjechaliśmy do Katowic na Kongres, bo tutaj można znaleźć biznes z całego Śląska, a to obszar, który się niesamowicie rozwija. Moim zdaniem, jeśli chodzi o dynamikę rozwoju, region przebił stolicę. Liczymy na wymianę wiedzy. To główna idea takich spotkań. Przeważnie każdy jest zamknięty w swoim firmowym biurze, a tutaj wychodzimy do siebie i możemy porozmawiać. Taka idea wymiany wiedzy przyświeca naszej obecności na Kongresie.

We came to Katowice for the Congress, because here you can find business from all over Silesia, and this area is developing incredibly. In my opinion, when it comes to the dynamics of development, the region outrun the city capital . We are counting on the exchange of knowledge. This is the main idea of such meetings. Usually everyone is locked up in their company, and here we go out and can talk. This idea of exchanging knowledge guides our presence at the Congress. Krzysztof Kobylarz Dyrektor marketingu i sprzedaży agencja reklamowa Veneo Marketing and sales director of the Veneo advertising agency

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Cieszymy się, że Agencja Rozwoju Przemysłu uczestniczyła jako partner w 9. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dziękujemy za możliwość przedstawienia dedykowanych dla MŚP produktów, które wspierają ich rozwój. Kilkadziesiąt ciekawych sesji panelowych, setki wystąpień ekspertów oraz ogromna ilość uczestników to najlepsza rekomendacja do wpisania w swoich kalendarzach obowiązkowego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Small and medium enterprises have strategic importance for the Polish economy. We are pleased that the Industrial Development Agency participated as a partner in the 9th European Congress of Small and Medium-size Enterprises. Thank you for the opportunity to present products dedicated to SMEs that support their development. Dozens of interesting panel sessions, hundreds of expert presentations and a huge number of participants are the best recommendation to include in your calendars the obligatory participation in this event. Tomasz Król Dyrektor Centrum Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Katowicach Director of Centrum Industrial Development Agency jsc., Entrepreneur Service Center in Katowice

20


Ta impreza wpisała się w historię Katowic. To, że za nami już dziewięć edycji pokazuje, że jest na nią zapotrzebowanie, nieustannie są ludzie, którzy chcą w niej uczestniczyć. Wydaje się, że dziesiąta odsłona EKMŚP będzie wręcz przełomowa. Pod tym względem, że już nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby taki Kongres się nie odbywał. This event became a part of the history of Katowice. The fact that nine editions behind us shows that there is a demand for it, there are constantly people who want to participate in it. It seems that the tenth edition of the ECSME will be even groundbreaking. In this respect, it would never occur to anyone that such a Congress would not take place.

Mariusz Sokołowski Agencja PR F4S PR agency F4S

Generalnie Polacy są bardzo chłonni wiedzy. Mają w sobie tę siłę, która pozwala na powiedzenie – „nie wiem”, „nie potrafię”, a to pozwala pójść do przodu i dynamicznie się rozwijać. Tym się różnimy od Europy Zachodniej, która jest pod tym względem bardziej zachowawcza, a nawet zacofana. Jestem na Kongresie pierwszy raz pozostaję pod wrażeniem organizacji: profesjonalizm, spokój i bogata strona merytoryczna. Taka impreza ma ogromny sens.

In general, Poles are very absorbed in knowledge. They have the strength that allows them to say „I do not know”, „I can not”, and that means they can go forward and grow dynamically. In this we differ from Western Europe, which is more conservative and even backward in this respect. I am at the Congress for the first time, I am impressed by the organization: professionalism, peace and rich content. Such event makes great sense. Krzysztof Sarnecki Prezes zarządu QUEST Change Managers President of the board of QUEST Change Managers

Kongres przyniósł dużo owocnych rozmów. Wydarzenie to bardzo dobra przestrzeń do wzajemnych kontaktów. Było sporo konkretnych rozmów, mam nadzieję, że przełoży się to na codzienne życie firmy albo biznesowe profity. Natomiast sama idea spotkania się tutaj firm – to strzał w dziesiątkę. Na pewno będziemy czekali na informacje o wydarzeniu w 2020 r. Congress brought a lot of fruitful talks. The event is a very good space for mutual contacts. There were a lot of specific conversations, I hope that this will reffer into the daily life of the company or business perks. However, the very idea of companies meeting here is a bull’s-eye. We will definitely be waiting for information about the event in 2020. Tomasz Gorol Dział marketingu Śląskie Centrum Usług Wspólnych Marketing department of the Silesian Shared Services Center

21


INAUGURACJA #EKMSP2019 INAUGURATION OF #EKMSP2019 16 października 2019 r. został zainaugurowany 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. On October 16, 2019, the 9th European Congress of Small and Medium-size Enterprises was inaugurated.

„ Dzisiaj możemy swobodnie rozmawiać o gospodarce nowoczesnej, innowacyjnej, konkurencyjnej, o silnej polskiej gospodarce, budowanej przez konsekwentnych, świadomych i wytrwałych przedsiębiorców, których charakteryzuje odwaga i chęć zdobywania wiedzy, doświadczeń, chęć uczenia się od najlepszych (…) Właśnie dlatego dzisiaj, tutaj spotykamy się wszyscy razem, w miejscu, w którym przedsiębiorcy, politycy i naukowcy z całego świata gromadzą się, żeby dyskutować, wymieniać poglądy i przekazywać dobre doświadczenia Today we can talk freely about a modern, innovative, competitive economy, about a strong Polish economy, built by consistent, conscious and persistent entrepreneurs, who are characterized by courage and a desire to acquire knowledge, experience, ambition to learn from the best (...) That’s why today, we all meet here together, in a place where entrepreneurs, politicians and scientists from around the world gather to discuss, exchange views and share good experiences – with these words he welcomed participants of the Congress, its organizer Tomasz Zjawiony Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

President of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice

22


„ Tylko wspólne działanie pomoże nam budować silną Polskę, silną gospodarkę i relacje biznesowe, bo na tym nam najbardziej zależy, jako przedsiębiorcom (…). Walczmy wspólnie o to, aby nasze firmy i miasta, nasze regiony i nasze ojczyzny rosły w siłę przedsiębiorcami, a przedsiębiorcy byli dumni z tego, że funkcjonują w danej rzeczywistości, czego Państwu i sobie, z całego serca, życzę. Only joint action will help us build strong Poland, strong economy and business relations, because we care about this as entrepreneurs (...). Let us fight together so that our companies and cities, our regions and our homelands grow in strength with business and entrepreneurs were proud that they function in a given reality which I wish you and myself with all my heart. Tomasz Zjawiony Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

President of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice

Moc współdziałania podkreślali również Współgospodarze i Współorganizatorzy wydarzenia w wyemitowanym, podczas Inauguracji, filmie powitalnym. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski przekonywał, że przyszłość województwa śląskiego, to przyszłość małych i średnich przedsiębiorstw. Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła życzył uczestnikom Kongresu, aby wynieśli z niego dużo praktycznej wiedzy, upewnili się w dobrych kierunkach prowadzenia biznesu oraz by zawarli nowe kontrakty, natomiast Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, w swych powitaniach i życzeniach dla przybyłych gości, wyraził przekonanie, że kongresowe rozmowy o przyszłości regionu, Polski, Europy i świata, przyniosą wiele ciekawych rozwiązań. O tym jak ważnym partnerem dla rozwoju społeczno-gospodarczego jest sektor MŚP, mówił również Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Kazimierz Karolczak.

The co-hosts and event organizers also emphasized the power of cooperation in the welcome film broadcast during the inauguration. Marshal of the Silesian Voivodship Jakub Chełstowski argued that the future of the Silesian Province is the future of small and medium-sized enterprises. Marshal of the Opolskie Voivodeship Andrzej Buła wished Congress participants to take a lot of practical knowledge from it, make sure in the right directions of doing business and to obtain new contracts, while the Silesian Voivode Jarosław Wieczorek, in his greetings and wishes for guests, expressed the conviction that discussions during the congress about the future of the region, Poland, Europe and the world will bring many interesting solutions. Kazimierz Karolczak, chairman of the Upper Silesian and Zagłębie Metropolis, also mentioned how important partners for socio-economic development are SME’s.

23


O tym, jak ważną rolę odgrywa MŚP w gospodarce zarówno Słowenii, jak i Polski mówił również Zdravko Počivalšek, Minister Rozwoju Gospodarczego i Technologii Republiki Słowenii. – MŚP są kluczem do zapewnienia wzrostu ekonomicznego, innowacji, miejsc pracy i integracji społecznej w Unii Europejskiej – podkreślał słoweński Minister. O konieczności wyrównania szans, które jest możliwe tylko dzięki pracy tysięcy Polek i Polaków, a zatrudnienie, spośród polskich firm organizują nam w 99% małe i średnie przedsiębiorstwa, mówił Prof. Jerzy Buzek, Premier RP w latach 1998-2001, Poseł Parlamentu Europejskiego oraz Przewodniczący Komitetu Honorowego 9. EKMŚP. Za Ursulą von der Leyen, szefową Komisji Europejskiej, podkreślał, że musimy wzmocnić małe i średnie przedsiębiorstwa jako fundament gospodarki, gdyż reprezentują wszystko to, co w niej dobre: tworzą miejsca pracy, są innowacyjne, kreatywne, szybko reagują na zmiany, szkolą zawodowo naszą młodzież (…) Przypominając, że musimy działać wspólnie i systemowo, Premier Jerzy Buzek przywołał słynny trójkąt wiedzy: biznes – nauka – samorząd, który stał się, z jego inspiracji, hasłem głównym wszystkich edycji Europejskiego Kongresu MŚP: BIZNES – NAUKA – SAMORZĄD. RAZEM DLA GOSPODARKI.

24

Zdravko Počivalšek, Minister of Economic Development and Technology of the Republic of Slovenia also talked about the important role of SMEs in the economy of both countries Slovenia and Poland. – SMEs are the key to ensuring economic growth, innovation and jobs and social integration in the European Union – emphasized the Slovenian Minister. About the need to equalize opportunities, which is only possible by the work of thousands of Polish women and men’s, 99% of Polish SME’s organize employment on the market, said Prof. Jerzy Buzek, Prime Minister of the Republic of Poland in the years 1998–2001, Member of the European Parliament and Chairman of the Honorary Committee of the 9th ECSME. After Ursula von der Leyen, the head of the European Commission, he emphasized that we must strengthen small and medium-sized enterprises as the foundation of the economy, because they represent all that is good in it: they create jobs, are innovative, creative, respond quickly to changes, and professionally train our youth (...) Reminding that we must act together and systemically, Prime Minister Jerzy Buzek recalled the famous knowledge triangle: business - science - local government, which became by his inspiration, the main slogan of all editions of the European Congress of SMEs: BUSINESS - SCIENCE - SELF-GOVERNMENT. TOGETHER FOR THE ECONOMY.


GOSPODARKA DZIŚ I JUTRO. ODPOWIEDZI NA DYLEMATY POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW ECONOMY TODAY AND TOMORROW. ANSWERS TO THE DILEMMAS OF POLISH ENTREPRENEURS

Tematyka panelu została opracowana w oparciu o pytania zadawane przedsiębiorcom, podczas rejestracji na Kongres, z jednoczesnym ujęciem najważniejszych odpowiedzi.

The subject of the session was developed based on questions asked to entrepreneurs during registration for Congress, with simultaneous recognition of the most important answers.

W inauguracyjnej dyskusji panelowej wzięli udział: Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców RP, Adam Gawęda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii RP, Adam Mokrysz, Prezes Grupy Mokate, Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao, nadzorująca działalność Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Marek Zuber, Ekonomista, analityk gospodarczy. Rozmowę moderował: Tomasz Zjawiony, przedsiębiorca, Prezes RIG w Katowicach, Organizator Europejskiego Kongresu MŚP.

In the inaugural session of the Congress participated: Adam Abramowicz, Spokesman for Small and Medium-sized Entrepreneurs of the Republic of Poland, Adam Gawęda, Secretary of State in the Ministry of Energy of the Republic of Poland, Adam Mokrysz, President of the Mokate Group, Magdalena Zmitrowicz, Vice President of the Board of Bank Pekao, supervising the activities of the Small and Medium Enterprises Division, Marek Zuber, Economist, economic analyst. The conversation was moderated by: Tomasz Zjawiony, entrepreneur, President of CCI in Katowice, Organizer of the European SME Congress.

25


- Najważniejsze działania podjęto ostatnio, celem poprawy sytuacji przedsiębiorców – nakreślił Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców RP, wśród nich wymieniając, m.in. obniżkę podatku CIT, podniesienie kwoty jednorazowej amortyzacji, która sprzyja inwestowaniu, jak również zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w ciągu pierwszego półrocza działania nowej firmy. Nowe działania, jakie, wg przedsiębiorców, powinny być pilnie zrealizowane, na ich rzecz, w najbliższym czasie to walka z zatorami płatniczymi, szczególnie z celowym wstrzymywaniem płatności przez duże firmy, wyrównywanie szans MŚP w sądach w sporach z dużymi korporacjami, zaostrzenie ustawy o nieuczciwej konkurencji w zakresie podkupywania pracowników przez wielkie firmy, wyrównanie kosztów wejścia i wyjścia z biznesu (dotacje/odprawy), ułatwienie dostępu małych firm do rynku zamówień publicznych. Do powyższego, w swej wypowiedzi, odniósł się także Adam Gawęda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii RP. Minister podkreślał równocześnie, jak istotna jest kwestia utrzymania racjonalnego poziomu cen energii. Unia Europejska dąży do tego, abyśmy przyspieszali w procesach transformacji sektora energetycznego. Tworzymy tę własną ścieżkę, tak by procesy również uwzględniały kwestie społeczne, aby mikro i małe przedsiębiorstwa mogły lepiej odnaleźć w tym swoje miejsce (…) – przekonywał Adam Gawęda. Z punktu widzenia sektora energii będziemy tworzyć dobry klimat dla Śląska, dla zagospodarowania zdegradowanych, poprzemysłowych obiektów. To zadanie, a zarazem ogromna szansa dla MŚP – zapewniał Minister. - The most important actions have recently been taken to improve the situation of entrepreneurs – outlined Adam Abramowicz, Spokesman for Small and Medium-sized Entrepreneurs of the Republic of Poland, listing among other things, reduction in CIT, increase in the amount of one-off depreciation that favors investment, as well as an exemption from social security contributions during the first six months of operation of the new company. According to entrepreneurs new activities that should be urgently implemented on their behalf in the near future is to fight against payment gridlocks especially with intentional suspension of payments by large companies, leveling the opportunities of SMEs in courts during disputes with large corporations, tightening unfair competition bill in buying employees by large companies, leveling the costs of entry and exit from business (subsidies / severance pay), facilitating access of small companies to the public procurement market. Adam Gawęda, Secretary of State at the Ministry of Energy of the Republic of Poland also referred to the above in his speech. Minister also emphasized the importance of maintaining a rational level of energy prices. The European Union is striving for to accelerate the transformation of the energy sector where it is also pushing us on this issue. We create our own path so the processes also take into account social issues so that micro and small enterprises can find their place in it (...) – says Adam Gawęda. From the point of view of the energy sector, we will create a good climate for Silesia for the development of degraded post-industrial facilities. This is a task and also a great opportunity for SMEs – assured the Minister.

26


Spośród regulacji i decyzji, podjętych w ostatnim czasie, które budziły niepokój właścicieli firm, wymieniano, m.in. narzucanie wysokiej płacy minimalnej, co doprowadzi do ogólnego wzrostu płac bez znacznego wzrostu marży, wysokie kary, przy niejasności przepisów podatkowych, w tym konieczność częstszej konsultacji z prawnikami, a w konsekwencji wyższe koszty działalności, zniesienie limitu 30-krotności ZUS, co skutkuje wysokimi kosztami zatrudniania specjalistów, jak również wysokimi kosztami emerytur w przyszłości oraz przyszły spodziewany wzrost cen energii. W toku dyskusji, interesujący głos zabrała również Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA, nadzorująca działalność Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Prezes podkreślała, że uruchomiony dwa lata temu, dedykowany MŚP, departament Banku, stanowi strategiczny i priorytetowy człon instytucji, szyjąc oferty na miarę i wspierając przedsiębiorców wieloma korzystnymi rozwiązaniami. W swej wypowiedzi Prezes Magdalena Zmitrowicz poruszyła m.in. problematykę zamówień publicznych, zwracając uwagę na konieczność rozważenia dzielenia zamówień publicznych na zamówienia dla mniejszych firm, dla start-upów po to, aby nabywały one odpowiednich kompetencji. Among the regulations and decisions recently taken, which caused concern for business owners, mentioned imposing a high minimum wage which will lead to an overall increase in wages without a significant increase in the margin, high penalties with unclear tax regulations including frequent consultations with lawyers and consequently higher operating costs, abolition of the 30-foldlimit for ZUS, which results in high employment costs of specialists as well as the high costs of pensions in the future and the expected future increase in energy prices. In the course of discussion, Magdalena Zmitrowicz, Vice President of the Management Board of Bank Pekao SA, supervising the operations of the Small and Medium Enterprises Division also took an interesting voice. The president emphasized that the Bank department launched two years ago dedicated to SMEs is a strategic and priority member of the institution tailoring offers and supporting entrepreneurs with many beneficial solutions. In her speech, President Magdalena Zmitrowicz touched on among others public procurement issues noting the need to consider splitting public procurement into contracts for smaller companies for start-ups so that they acquire the appropriate competences.

27


Dyskusja została zakończona wypowiedzią Adama Mokrysza, Prezesa Grupy Mokate. Firma, którą zarządza jest przykładem pomyślnej sukcesji. Budując latami swój, również międzynarodowy, sukces, Mokate konsekwentnie i zdecydowanie dostosowuje swą ofertę do zmieniających się potrzeb rynkowych. Prezes Grupy podkreślał, że w prowadzeniu biznesu, należy budować etapami, zespołowo, rozpoznając swoje mocne i słabe strony. Czerpiąc z własnego doświadczenia mówił, jak ważna jest odpowiednia edukacja młodego pokolenia i właściwy dobór kadr, jak również nastawienie na ciągły rozwój, szukanie możliwości, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji. Małe i średnie firmy powinny inwestować w IT. Potrzebne są badania i dane, dzięki którym będzie można mądrze i efektywnie realizować cele firmy – podkreślał prezes Grupy Mokate. The discussion ended with the statement of Adam Mokrysz, President of the Mokate Group. The company he manages is an example of prosperous succession. By building its own international success over the years Mokate has been consistently and definitively adapting its offer to changing market needs. The President of the Group emphasized that running a business should be built by stages, in a team recognizing their strengths and weaknesses. Drawing on his own experience, he spoke about the importance of proper education of the young generation and the right selection of staff, as well as a focus on continuous development, seeking opportunities, while respecting tradition. Small and medium enterprises should invest in IT. We need research and data that will allow us to wisely and effectively achieve the company's goals - emphasized the president of Mokate Group.

28


REKOMENDACJE:

RECOMMENDATIONS:

• • • • •

• • • • •

Działania urzędnicze bardziej skoncentrowane na duchu i celu przepisów (np. Konstytucja biznesu), a nie samej literze prawa. Konieczność opracowania mechanizmów, eliminujących obawy urzędników przed podjęciem korzystnej dla przedsiębiorców decyzji czy interpretacji, która równocześnie uszczupla dochody państwa. Wyrównywanie szans firm sektora MŚP w sporach sądowych z dużymi korporacjami, reprezentowanymi często przez uznane kancelarie. Ze względów finansowych na podobną reprezentację małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić. Wyrównanie kosztów wejścia i wyjścia z biznesu. W obecnej chwili osoby zakładające nowe podmioty mają szereg udogodnień, natomiast przy wyjściu z biznesu (spowodowanym często złą sytuacją finansową) podmioty takie muszą ponosić dodatkowe koszty (np. odpraw). Zaostrzenie ustawy o nieuczciwej konkurencji, w zakresie podkupywania pracowników przez wielkie firmy – odejścia nawet bez okresu wypowiedzenia do bardziej majętnych graczy rynkowych stają się dużym problemem. Skuteczna walka z zatorami płatniczymi, szczególnie z celowym wstrzymywaniem płatności przez duże firmy z powodu usterek lub błędów, które można wyeliminować na etapie gwarancji. Dla dużych firm kwoty te zwykle nie są znaczące, ale w przypadku małych, często decydują o ich dalszym istnieniu. Szerszy dostęp małych firm do rynku zamówień publicznych. Pewnym krokiem w dobrym kierunku jest opracowywana nowa ustawa w tym obszarze, ale kierunek ten należy utrzymać. Wspieranie ekspansji podmiotów sektora MŚP na nowych rynkach zbytu, oferowanie kompleksowej pomocy w zakresie promocji i kanałów dystrybucji. Przyspieszenie procesu cyfryzacji gospodarki, ale w sposób ujednolicony. W tej chwili cyfrowe rozwiązania wprowadzane przez jedne instytucje nie zawsze są honorowane przez inne. Utrzymanie racjonalnego poziomu cen energii dla odbiorców indywidualnych oraz zbiorowych. Poszukiwanie mądrych i racjonalnych rozwiązań, które pozwolą realizować cele polityki klimatycznej przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego, oraz racjonalnego poziomu kosztów. Konieczność kontynuowania dialogu między przedsiębiorcami, a Administracją Skarbową w celu opracowania optymalnego systemu współdziałania. Odpowiednio ukierunkowana edukacja młodego pokolenia, dostosowana do aktualnych oraz przyszłych potrzeb rynkowych przedsiębiorców. Wypracowanie dogodnej polityki migracyjnej, stanowiącej kompromis między oczekiwaniami rynku pracy, a koniecznością unikania potencjalnych napięć społecznych. Odpowiednie dofinansowanie firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw, z wykorzystaniem takich instrumentów finansowych, które pozwolą firmom na budowanie własnego kapitału inwestycyjnego. Zmiana postaw społecznych poprzez promowanie kobiet i osób niepełnosprawnych działających sprawnie i skutecznie w biznesie. Pokazywanie sukcesów takich osób, tak aby stały się inspiracją dla innych.

• • • • • • • • • •

Clerks activities more focused on the spirit and purpose of regulations (eg Business Constitution), and not the letter of law itself. The need to develop mechanisms that eliminate officials’ fears of making a decision or interpretation favorable to entrepreneurs which also reduces state revenues. Equal opportunities for SME sector companies in litigation with large corporations which are often represented by recognized law firms. For financial reasons, small and medium-sized enterprises cannot afford similar representation. Equalization of costs of entry and exit from business. At the moment, people setting up new entities have a number of facilities while when leaving the business (often due to poor financial situation) such entities must bear additional costs (e.g. severance pay). The tightening of the Act on unfair competition in the area of buying employees by large companies - employees are leaving firms even without notice for more wealthy market players which become a big problem. Effective fight against payment gridlocks, especially with deliberate withholding of payments by large companies due to faults or errors that can be eliminated at the guarantee stage. For large companies these amounts are usually not significant but in the case of small ones they often decide on their continued existence. Wider access of small businesses to the public procurement market. A new law in this area is being prepared in a good direction, but this direction should be maintained. Supporting the expansion of SME sector entities on new markets, offering comprehensive assistance in the field of promotion and distribution channels. Accelerating the digitization of the economy, but in a unified manner. At the moment, digital solutions introduced by one institution are not always honored by others. Maintaining a rational level of energy prices for individual and collective consumers. Searching for wise and rational solutions that will allow achieving the objectives of climate policy while maintaining raw material and energy security, and a reasonable level of costs. The need to continue the dialogue between entrepreneurs and the Tax Administration in order to develop an optimal system of cooperation. Appropriately targeted education of the young generation, adapted to the current and future market needs of entrepreneurs. Developing a convenient migration policy, which will be a compromise between the expectations of the labor market and the need to avoid potential social tensions. Appropriate funding of small and medium-sized enterprises using such financial instruments that will allow companies to build their own investment capital. Changing social attitudes by promoting women and disabled people who work efficiently and effectively in business. Showing the successes of such people so that they become an inspiration for others.

29


ŚCIEŻKI TEMATYCZNE PAŃSTWO I PRAWO

MIASTO I SAMORZĄD 32

GLOBAL SME MEETING

60

CYFROWE PRZEDSIĘBIORSTWO

88

ZARZĄDZANIE I ROZWÓJ

151

30

78

RYNEK PRACY I EDUKACJA 97

90

AKADEMIA MARKETINGU I SPRZEDAŻY

113

HR W PRZEDSIĘBIORSTWIE

FINANSOWANIE W MŚP

PASJA I BIZNES

121

THINK ECO!

132

START UP YOUR BUSINESS 160

175


THEMATIC PATHS STATE AND LAW

CITY AND SELFGOVERNMENT 32

GLOBAL SME MEETING

60

DIGITAL ENERPRISE

88

MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

151

78

LABOR MARKET AND EDUCATION 97

90

ACADEMY OF MARKETING AND SALES

113

HR IN COMPANY

FINANCING OF SME

PASSION AND BUSINESS

121

132

START UP YOUR BUSINESS

THINK ECO!

160

175

31


PAŃSTWO I PRAWO STATE AND LAW


AKTUALNA POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA A OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW CURRENT FISCAL POLICY OF THE STATE AND EXPECTATIONS OF THE ENTREPRENEURS

Polityka fiskalna w Polsce w ostatnich czasach budzi wśród przedsiębiorców zarówno nadzieję na wyeliminowanie patologii i uczciwszą konkurencję, jak i niepokój ze względu na pewien radykalizm wprowadzanych zmian. Podczas panelu omówiono ostatnie nowelizacje w systemie fiskalnym, przedstawiono propozycje ulepszeń i wspólnie z uczestnikami panelu podyskutowano nad przyszłością tego obszaru aktywności państwa.

In recent years, fiscal policy in Poland has been raising hope among entrepreneurs for eliminating pathologies and for fairer competition, but also anxiety, due to some kind of radicalism of the introduced changes. This panel discussed recent amendments to the fiscal system, presented suggestions for improvements, and discussed the future of this area of state activity with the participants of the panel.

W roku 2018 uchwalono największą ilość aktów prawnych w historii Polski. Część ustawodawstwa podatkowego była wprowadzana bez szerszych konsultacji, a z wielu zapisów trzeba się było wycofywać lub je zmieniać niedługo po uchwaleniu albo „de facto” korygować poprzez rozporządzenia. In 2018 the largest number of legal acts in Poland’s history have been adopted. Part of fiscal legislation had been introduced without extensive consultation, and many provisions had to be withdrawn or amended shortly after their adoption or “de facto” corrected by resolutions. prof. dr hab. Adam Mariański

Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Partner Zarządzający w kancelarii Mariański Group President of the National Council of Tax Advisers and Managing Partner at Mariański Group Law Firm

33


„ W wątpliwych kwestiach podatkowych przedsiębiorcy mogą zwracać się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, aby zawnioskował o wydanie objaśnień do konkretnych przepisów. Drugim ważnym uprawnieniem Rzecznika jest możliwość wstępowania do postępowań podatkowych administracyjnych, które prowadzą urzędy wobec przedsiębiorców, jeśli przedsiębiorca uzna, że jest w tym postępowaniu łamane prawo. In doubtful tax matters, entrepreneurs can ask the Ombudsman for Small and Medium-sized Enterprises, to request clarifications on specific regulations. The other important right of the Ombudsman, is the possibility of joining administrative tax proceedings which are conducted by offices against entrepreneurs, if an entrepreneur finds that the law is violated in this proceeding. Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców the Spokesman for Small and Medium-Sized Entrepreneurs

„ Doradcy podatkowi w obecnym stanie prawnym koncentrują się na działaniach pomagających wykazać, że przedsiębiorcy dochowali należytej staranności w zachowaniu wszystkich wymogów podatkowych. In the current state of affairs, tax advisors focus on activities which help to demonstrate that entrepreneurs have exercised due diligence in complying with all tax requirements. dr Elżbieta Lis

partner w Kancelarii Andersen Tax & Legal Partner at Andersen Tax & Legal Office

34


„ Dla sektora MŚP przewidywalność prawa jest znacznie ważniejsza niż dla dużych firm. Dlatego temu sektorowi stosunkowo trudno funkcjonować, tym bardziej, iż nie jest on obudowany rozbudowanymi służbami prawnymi. Kolejną złą praktyką jest wprowadzanie wymogów takiego samego raportowania niezależnie od wielkości podmiotu. For the SME sector, the predictability of law is much more important than for large businesses. That is why this sector has relative difficulties in functioning, especially that it is not accompanied by developed legal services. Another bad practice is introducing the requirement to identical reporting, independently of the size of an entity. Kamil Goral

ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa expert at the Economic Council of the Freedom of Speech Zone

Zmiany ustaw, takie jak np. konstytucja biznesu nie zawsze i nie natychmiast przekładają się na zmianę wieloletnich przyzwyczajeń poszczególnych urzędników administracji skarbowej. Proces zmiany świadomości będzie trwał latami. Amendments to laws, such as e.g. the Constitution of Business, do not always and not immediately translate into a change in long-standing habits of individual tax administration officials. The process of change in awareness will last for years. dr hab. Leszek Bielecki

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Director of the Chamber of Fiscal Administration in Lublin

35


RADA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZY RZECZNIKU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW THE COUNCIL OF ENTREPRENEURS BY THE OMBUDSMAN FOR SMALL AND MEDIUMSIZED ENTERPRENEURS

Celem działania Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP jest wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowanie ich sytuacji, opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, a także diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji.

36

The purpose of the Council of Entrepreneurs by the Ombudsman for SMEs is to support the Ombudsman in his efforts to defend the rights of Polish entrepreneurs, monitor their situation, provide opinions and develop draft laws, as well as to diagnose problems and respond in cases requiring intervention.


„ Zachowanie służb skarbowych względem przedsiębiorców ma decydujący wpływ na sposób odbioru państwa przez biznes. Nazbyt często zdarza się prowadzić działania urzędnicze zgodnie z literą prawa, ale w całkowitej sprzeczności z jego duchem. Niedopuszczalna jest praktyka instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych - nie mających na celu ustalenie okoliczności popełnienia danego czynu oraz jego sprawcy, ale zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. The behaviour of tax services towards entrepreneurs has a decisive impact on the way the business perceives the state. Too frequently, clerical activities are carried out in accordance with the law, but in complete contradiction to its spirit. The practice of instrumental initiation of criminal fiscal proceedings is unacceptable - whose aim is not to determine the circumstances of committing a given act and its perpetrator, but to suspend the limitation period for tax liability. Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców the Spokesman for Small and Medium-Sized Entrepreneurs

Statystyki pokazują, że postępowania karno-skarbowe są wszczynane w ok. 5-6% spraw podatkowych, jednak aż ok. 95% wszczynanych spraw dotyczy postępowań kontrolnych, których przedmiotem były zobowiązania przedawniające się z końcem danego roku. Statistics reveal that fiscal and criminal proceedings are initiated in about 5-6% of fiscal cases, however as much as about 95% of initiated cases concerns control proceedings, whose subject were the liabilities whose prescribed time of limitation lapsed by the end of a given year. Andrzej Ladziński

Krajowa Izba Doradców Podatkowych National Chamber of Tax Advisers

37


„ Od chwili wejścia w życie Konstytucji biznesu nie zaobserwowano znaczącej zmiany w dotychczasowych statystykach działania organów administracji skarbowej. The moment the Constitution of Business came into force, no significant change in existing statistics concerning the operation of fiscal administration bodies has been noticed. Radosław Bulejak

Business Centre Club

„ Oprócz fiskalnego kryterium oceny działań urzędników Krajowej Administracji Skarbowej, powinny funkcjonować także kryteria jakościowe – szybkość postępowania, odsetek spraw uchylanych przez sądy oraz liczba podatników zmuszonych do zaprzestania działalności. In addition to the fiscal criterion for assessing the activities of officials of the National Tax Administration, there quality criteria should also be present – short period of proceedings, percentage of cases repealed by the courts and the number of taxpayers forced to cease their activities. Jerzy Martini

ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa expert at the Economic Council of the Freedom of Speech Zone

38


PRAWO SPÓŁEK – SPOSOBY MINIMALIZACJI RYZYKA PROWADZENIA BIZNESU COMPANY LAW - METHODS FOR MINIMIZING OF RISK OF RUNNING A BUSINESS Podczas panelu uczestnicy zastanawiali się, jakie czynniki wpływają na ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, które z nich są najważniejsze oraz jak mogą zostać one zminimalizowane. Rozważania dotyczyły formy prawnej prowadzenia biznesu, zabezpieczenia płatności, ochrony kapitału intelektualnego, odpowiedzialności za błędy popełnione przez pracowników oraz odpowiedzialności doradców i konsultantów za rezultaty swoich porad.

During this panel the participants discussed the issue of which factors influence the risk of running one’s business activity, which of them are the most important and how can they be minimized. The reflections considered the legal forms of running a business, securing payments, securing the intellectual capital, responsibility for mistakes of the employees and responsibility of advisers and consultants for the results of their advice.

Własna działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółki kapitałowe, fundacje i stowarzyszenia – każda z tych form powinna zostać przeanalizowana pod kątem przewidywanego profilu i skali działalności, ilości zatrudnionych osób, wielkości posiadanego kapitału, planowanych inwestycji i regulacji związanych z przyszłą sukcesją. Own business activity, civil law partnership, limited liability companies and associations – each form should be analysed in terms of prospective profile and scale of activity, number of employed people, size of capital owned, planned investments and regulations related to future succession. Marek Zychla

Pradca prawny, komplementariusz w kancelarii Vinci & Vinci, Prezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego oraz członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy legal counsel, general partner at Vinci & Vinci, President of the Board of Lewiatan - the Silesian Association of Employers, member of the Social Dialogue Council and the member of the Provincial Labour Market

39


„ Analizując ryzyka biznesowe, bardzo często ludzie nie uwzględniają rożnych wariantów rozwoju sytuacji osobistej i rodzinnej – która często ma kluczowe znaczenie dla komfortu prowadzenia firmy. When analysing business risks, people very frequently do not consider the different options of how their personal and family situation will develop – which is often of key importance in terms of easiness of running a business. Monika Małota

radca prawny, komandytariusz w kancelarii Vinci & Vinci legal counsel, limited partner at Vinci & Vinci

CZY FIRMA RODZINNA MA SZANSE PRZETRWAĆ POKOLENIA? CAN A FAMILY BUSINESS SURVIVE THROUGH GENERATIONS? Marzeniem każdego właściciela przedsiębiorstwa rodzinnego jest zabezpieczenie jego istnienia dla następców. Powinno się to odbywać w sposób zaplanowany, z uwzględnieniem oczekiwań i planów życiowych najbliższych. Opracowaną strategię sukcesji ma zaledwie co trzecia firma rodzinna w Polsce, a udokumentowaną w jakiejkolwiek formie tylko 10%.

40

Each family business owner dreams of securing its existence for one’s successors. This should be done in a planned manner, with regard to the loved ones’ expectations and life plans. Only one in three family businesses in Poland has developed a succession strategy, and only 10% of these have documented it in any form whatsoever.


„ Jednym z częściej popełnianych błędów podczas sukcesji jest zatrudnianie świetnie wykształconych dzieci, często nawet po zagranicznych studiach menadżerskich, od razu na wysokich stanowiskach w firmie rodzinnej. Bez przejścia odpowiedniej ścieżki kariery we własnej czy zewnętrznej organizacji. One of the most frequent mistakes in succession is employing very well-educated children, very often the graduates of managerial faculties completed abroad, employed straight away on high positions in family businesses. Without a proper career in one’s own nor in external organization. Prof. dr hab. Adam Mariański

Partner Zarządzający w kancelarii Mariański Group, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Managing Partner at Mariański Group Law and Tax Firm, President of the National Council of Tax Advisors

Pewnym znakiem czasów jest skomplikowana sytuacja osobista w wielu rodzinach – dlatego ważne jest określenie kręgu następców pochodzących z przeszłych, aktualnych i przyszłych związków oraz uregulowanie ich wejścia w miejsce założycieli biznesu.

Sprawdzonym rozwiązaniem jest zabezpieczenie odchodzącemu nestorowi środków finansowych na angażujące zajęcia pozabiznesowe.

The complicated personal situation in many families seems to be a kind of “sign of our times” – this is why it is important to determine a circle of successors, in current and future relationships and settling their succession to the founders of the business.

A tested solution is to secure financial resources for the outgoing Senior, to be spent on his or her non-business activities.

Marta Napieralska

Dyrektor Departamentu Prawnego Mariański Group Director of Legal Department at Mariański Group Law and Tax Firm

Krzysztof Wiśniewski

Dyrektor Departamentu Podatków w Mariański Group Director of Tax Department at Mariański Group Law and Tax Firm Council of Tax Advisors

41


KIERUNKI ROZWOJU RYNKU PRACY W ERZE ROBOTYZACJI I AUTOMATYZACJI DEVELOPMENT DIRECTIONS FOR THE LABOUR MARKET IN THE ERA OF ROBOTIZATION AND AUTOMATION Zaproszeni goście dyskutowali o tym, co wynika z postępu technologicznego i automatyzacji produkcji dla rynku pracy, gospodarki oraz samych przedsiębiorców. W jaki sposób powinni dostosowywać modele biznesowe do aktualnych trendów technologicznych oraz jaka powinna być polityka państwa w tym obszarze.

Invited experts discussed the influence of technological progress and automatization of production on the labour market, the economy and entrepreneurs themselves. How should they adjust their business models to current technological trends and what should be the state policy in that respect.

W Polsce potencjał rozwoju automatyzacji i robotyzacji jest bardzo duży. Na 10 000 pracowników mamy 32 roboty, podczas gdy w Niemczech na tą samą liczbę zatrudnionych przypada aż 309 robotów. In Poland, the development potential in automatization and robotization is very powerful. In every 10 000 employees there are 32 robots, while in Germany in the same number of employed people, there are as many as 309 robots. Maciej Kaszyca

Dyrektor AKE Robotics Sp. z o.o. Director at AKE Robotics Sp. z o.o.

42


„ Nasz kraj jest w trójce krajów o najniższym poziomie bezrobocia w UE. Niskie bezrobocie powoduje, że aktualnie żaden sektor gospodarki nie jest wolny od problemów z poszukiwaniem pracowników. Wiele podmiotów jest zmuszonych do sięgania po osoby najbardziej oddalone od rynku pracy, czyli osoby młode bez żadnych kwalifikacji lub takie, które nigdy nie pracowały z różnych względów. Pewne rezerwy są wśród osób starszych – liczba emerytów pracujących wynosi obecnie ok. 30%, co jest niezwykle pozytywnym zjawiskiem. Our country is among the top three countries with the lowest level of unemployment in the EU. Low unemployment means that currently no sector of the economy is free from problems with seeking employees. Many entities are forced to reach for people who are far away from the labour market, i.e. for young people with no skills or for those who had never worked before, for different reasons. There are certain reserves among older people - the percentage of working pensioners in now about 30%, which is an extremely positive phenomenon. Kazimierz Kuberski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Undersecretary of State in the Ministry of Family, Labour and Social Policy

W przypadku znacznej automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych – w celu zachowania względnie dobrej kondycji systemów ubezpieczeń społecznych – może okazać się konieczne opodatkowanie pracy robotów lub firm je wykorzystujących. In the case of significant automation and robotization of manufacturing processes - in order to maintain a relatively good condition of social security systems - it may be necessary to tax the work of robots or companies using them.

„ W przypadku urządzeń autonomicznych w dalszym ciągu największe zagrożenie istnieje ze strony ludzi. Są to głównie błędy w trakcie obsługi oraz w oprogramowaniu. n case of autonomous appliances, the greatest threat is still caused by people. These would be mostly mistakes made during service and mistakes in software. Jarosław Zając Prezes Zarządu, FLYTRONIC S.A.

President of the Board, FLYTRONIC S.A.

dr Paweł Wojciechowski

Główny Ekonomista ZUS Chief Economist at Social Insurance Institution

43


ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA W ŚWIETLE PRAWA PRACY FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN CONTEXT OF THE LABOUR CODE Przedmiotem warsztatu były korzyści i ograniczenia dla pracodawcy i pracownika wynikające ze stosowania elastycznych form zatrudnienia oraz ich charakterystyka.

The subject of the workshop were the benefits and restrictions for the employer and employee resulting from use of flexible forms of employment and their characteristics.

Elastyczność pracy jest zupełnie inaczej rozumiana przez pracodawcę i pracownika. Jako elastyczne formy pracy pracodawca często rozumie takie formy, które pozwalają na rozliczania nadgodzin w długim okresie lub względnie szybką możliwość rozstania się z pracownikiem. Natomiast pracownik rozumie przez ten termin pewną dowolność w wyborze czasu i miejsca świadczenia pracy. Dlatego dobór odpowiedniej formy zatrudnienia musi uwzględniać interesy obu stron. Flexibility of employment is quite differently understood by the employer and by the employee. For the employer, flexible forms of employment would be ones which enable to settle overtime over a longer period of time or a relatively quick possibility to terminate the employment agreement. Whereas the employee understands this notion as certain freedom in choosing the time and place of performance of work. This is why choosing the proper form of employment must include the interest of both parties. Łukasz Chruściel radca prawny, partner, kieruje biurem kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach legal counsel, partner, leads the office of Raczkowski Paruch Law Firm in Katowice

44


„ Przy wyborze formy zatrudnienia należy rozważyć, jak konkretna forma świadczenia pracy określa kwestie odpowiedzialności pracownika względem pracodawcy oraz samego pracownika za szkody wyrządzone podmiotom trzecim. When choosing the forms of employment one needs to consider, how a specified form of performance of work determines the responsibilities of the employee towards the employer and the employers themselves for damage caused to third parties. Sandra Szybak-Bizacka radca prawny, prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach legal counsel, partner, leads the office of Raczkowski Paruch Law Firm in Katowice

„ Nie należy zapominać o możliwościach uelastycznienia zatrudnienia w ramach tradycyjnych stosunków pracy. One should not forget the possibilities of making employment more flexible, under traditional employment relations. Kinga Polewka aplikantka radcowska w kancelarii Raczkowski Paruch

legal counsel trainee at Raczkowski Paruch Raczkowsk Paruch Law Firm

45


MEDIACJA W BIZNESIE – ALTERNATYWA DLA SPORÓW SĄDOWYCH BUSINESS MEDIATION AN ALTERNATIVE FOR COURT DISPUTES

W Polsce przybywa do 2 milionów cudzoziemców, w tym ponad 70 tysięcy mieszka i pracuje na Górnym Śląsku, w województwie małopolskim i opolskim. Dla wielu z nich oraz dla ich potencjalnych pracodawców problemem są nie tylko różnice językowe i kulturowe, ale także skomplikowane procedury administracyjne. Celem panelu była edukacja pracodawców w zakresie legalnego zatrudniania obcokrajowców.

In Poland, there are up to 2 million foreigners, including over 70,000 living and working in Upper Silesia, the Voivodeships of Lesser Poland and Opole. For many of them and for their prospective employers the problem would be not just the differences in language and culture, but also the complicated administrative procedures. The aim of this panel was to educate the employers in terms of legal employment of foreigners.

Od 2014 roku w Polsce zanotowano wręcz lawinowy wzrost liczby wniosków dotyczących legalizacji pobytu i pracy przez cudzoziemców. Do roku 2017 wzrost ten wyniósł ok. 700%. Dlatego – nawet przy 100% wzroście zatrudnienia – instytucje państwa nie są w stanie rozpatrywać w krótkim czasie tak wielkiej liczby wniosków. Since 2014 the number of applications related to legalisation of stay and employment submitted by foreigners was almost as powerful as an avalanche. Until 2017 this growth had amounted to about 700%. Therefore - even with a 100% employment growth - state institutions are unable to process such a great number of applications in a short period of time. Adam Spyra Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Director of the Department for Civil Affairs and Foreigners of the Małopolska Provincial Office

46


„ Różnice mentalne oraz przeszkody administracyjne powodują wiele problemów dla obcokrajowców, którzy chcą legalnie przebywać i pracować w Polsce. W konsekwencji wybierania „drogi na skróty”, organy ścigania i instytucje publiczne stają często przed sytuacją, w której cudzoziemcy i pracodawcy nie przestrzegają prawa. Dlatego istnieje pilna potrzeba edukowania pracodawców w odniesieniu do warunków prawnych umożliwiających zatrudnianie cudzoziemców. Ideological and administrative differences cause numerous problems for foreigners, who want to legally stay and work in Poland. As consequence of choosing shortcuts, enforcement agencies an public institutions very often face a situation where foreigners and employers fail to observe the law. This is why there is an urgent need to educate the employers in relation to the legal conditions enabling to employ foreigners. kpt. SG Przemysław Starczewski Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Katowicach Pyrzowicach Deputy Commanding Border Guard Officer in Katowice-Pyrzowice

47


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE KROK PO KROKU EMPLOYING FOREIGNERS IN POLAND STEP BY STEP

Z uwagi na trudną sytuację na rynku pracy, duża grupa pracodawców jest zainteresowana pozyskiwanie pracowników zza granicy, w szczególności z krajów byłego ZSRR oraz Azji. Podczas warsztatu przedstawiono jak powinien wyglądać ten proces oraz na jakie czynniki należy zwrócić szczególną uwagę.

48

Due to a serious situation on the labour market, a large group of employers is interested in acquiring employees from abroad, in particular from the former USSR countries and Asia. The workshop presented how this process should look like and which factor should draw one’s special attention.


„ Trudnością w procesie zatrudniania cudzoziemców jest fakt, iż obecnie tematyka ta jest regulowana przez wiele paragrafów, rozrzuconych w duże liczbie aktów prawnych. Nierzadko przepisy te są ze sobą sprzeczne. Dlatego państwo powinno uporządkować ten stan rzeczy. Wielu pracodawców żywi błędne przekonanie, iż cudzoziemców można zatrudniać taniej niż pracowników rodzimych. Jednak przepisy jasno określają, że wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe, aniżeli wynagrodzenie innych pracowników wykonujących analogiczną pracę The difficulty in the process of employing foreigners is the fact that currently this issue is regulated by numerous paragraphs, scattered in a large number of legal acts. Not infrequently, these provisions are conflicting. This is why the state should set this state of affairs in order. Many employers have the misconception that it is less expensive to employ foreigners than natives. However the law clearly stipulates, that foreigner’s remuneration may not be lower than the remuneration of other employees performing the same work. Michał Witulski radca prawny, ekspert Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

legal counsel, expert at the District Chamber of Legal Counsels in Katowice

49


JAK SZYBKO I SPRAWNIE WDROŻYĆ PPK W FIRMIE? HOW TO QUICKLY AND EFFICIENTLY IMPLEMENT THE EMPLOYEE CAPITAL PLANS IN A COMPANY ? Podczas warsztatu przedstawiono aktualny stan systemu emerytalnego w Polsce, omówiono zasady wprowadzanych właśnie w życie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz zaprezentowano wymagania, jakie będą musieli spełnić pracodawcy i pracownicy w związku z przygotowaniem do wdrożenia tego systemu. W dalszej części warsztatu pokazano wiele praktycznych rozwiązań związanych z zawarciem umów o zarządzanie i prowadzenie

This workshop presented the current state of affairs of the pension scheme in Poland, discussed the Employee Capital Plans which are just being introduced and presented the requirements to be met by the employers and employees in relation to preparation to implementing of this system. In the further part of the workshop, many practical solutions related to conclusion of agreements for managing and keeping the Employee Capital Plans were presented.

Dane z roku 2018 pokazują, iż przeciętny polski emeryt może liczyć na 39 proc. ostatniej pensji w przypadku mężczyzn i 34 proc. w przypadku kobiet – co jest jednym z najniższych wskaźników wśród państw zrzeszonych w ramach OECD (gdzie średnia wynosi ponad 60%). The 2018 data show that the average Polish pensioner can count on 39 percent of last salary in case of men and 34% in case of women - which is one of the lowest rates among the OECD countries (where the average is over 60%). Patrycja Bereźnicka Dyrektor Regionalny PKO TFI S.A.

Regional Director at PKO TFI S.A.

50


„ Polska znajduje się w grupie krajów, których obywatele nie tylko nic nie odkładają na przyszłość, ale dodatkowo żyją na kredyt . Od roku 2011 do 2016 stopa oszczędności w naszym kraju była ujemna. Dopiero w roku 2017 zaczęliśmy odkładać oszczędności na przyszłość. Dla porównania: Czesi co roku odkładają 6-8 proc. dochodu pozostającego do dyspozycji. Ponad 40% badanych twierdzi, że nie dożyje emerytury - więc nie ma powodów do oszczędzania. Według danych GUS dziś na emeryturze średnio żyjemy 11 lat, a okres ten będzie rosnąć. Dlatego konieczne jest racjonalne podejście do kwestii własnego zabezpieczenia na jesień życia. Poland is among the group of countries whose citizens not only not save money for their future but additionally live on credits. Between 2011 and 2016 the savings rate in our country was negative. Not until 2017 we started to save money for the future. To compare: The Czechs save 6-8 percent of their disposable income each year. Over 40% of respondents said that they would die before their retirement - so there are no reasons to save money. According to the Central Statistical Office data, today as pensioners we live 11 years on average, and this period will grow. Therefore it is necessary to approach the issue of securing one’s autumn of life rationally. Wilhelm Mikołajczyk Dyrektor Zarządzający PKO TFI S.A.

Managing Director at PKO TFI S.A.

51


POWRÓT POSTĘPOWAŃ GOSPODARCZYCH – SZANSA I ZAGROŻENIA THE COMEBACK OF COMMERCIAL PROCEEDINGS - OPPORTUNITIES AND THREATS Ustawa z dnia 4 lipca 2019 wprowadziła na nowo odrębne postępowania w sprawach gospodarczych. Nie przywrócono jednak wprost wszystkich istniejących do roku 2012 zasad – jedne regulacje przywrócono, inne zmodyfikowano, wprowadzono też szereg nowych rozwiązań.

The Act dated July 4th 2019 again introduced separate proceedings related to commercial cases. However, not all of the rules existing until 2012 were directly reintroduced - some regulations were restored, other were modified, a number of new solutions was also introduced.

Postępowania gospodarcze są tak skonstruowane, żeby czas ich trwania był szybszy niż postępowań tradycyjnych. Jednak odbywa się to kosztem ograniczenia możliwości dowodowych, co może wpływać na sposobność przedstawiania swoich racji przez strony, a w rezultacie mieć wpływ na sprawiedliwość ostatecznego rozstrzygnięcia sądowego. W postępowaniach gospodarczych powinna zostać uwzględniona większa dowolność powoływania biegłych przez strony postępowania. Commercial proceedings are designed in such a way, that their duration is to be quicker than in regular proceedings. The cost of that is, however, limiting the evidence capacities, which may affect the opportunity for the parties to present their arguments and, as a result, affect the fairness of the final court decision. In commercial proceedings, greater freedom of appointing experts by parties to proceedings, should be taken into account. prof. dr hab. Maciej Gutowski dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

Dean of the District Bar Council in Poznań

52


„ Należałoby usprawnić pracę sądów powszechnych, a nie „wyciągać” z systemu jednego rodzaju postępowania i starać się uczynić je szybszymi, kosztem ograniczenia praw stron. Mediacje są często bardziej korzystną dla przedsiębiorcy formą rozstrzygania sporów, z uwagi na większą przewidywalność rezultatu niż sprawa sądowa. It would be necessary to improve the work of common courts, and not to “pull” one type of proceedings from the system and try to make them faster, at the cost of limiting the rights of parties. Mediation is often a more favourable form of solving disputes for the entrepreneur, due to the greater predictability of the result, as opposed to a court case. prof. dr hab. Adam Mariański Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

President of the National Council of Tax Advisers

Zwiększenie liczby sędziów dla danej kategorii spraw (poprzez przeniesienie z innych wydziałów) może wpłynąć na przyspieszenie czasu ich rozpatrywania, jednak jest też możliwe „rozchwianie” orzecznictwa i jego regionalizacja. Increasing the number of judges in a given category of cases (by transferring them from other departments) may affect the acceleration of taking decisions, but “undermining” and regionalization of case law is also possible. dr Piotr Marquardt notariusz notary public

53


KONSEKWENCJE EKONOMICZNE I SPOŁECZNE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW. PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ

ECONOMIC AND SOCIAL CONSEQUENCES OF EMPLOYING FOREIGNERS. FORECASTING THE FUTURE

W ostatnim czasie szereg przepisów prawnych zostało rozszerzonych o możliwość stosowania mediacji. Promowanie takich rozwiązań wynika z przeświadczenia ustawodawcy, iż w krótkim czasie nie uda się znacząco udrożnić działania systemu sądowego w Polsce – dlatego trzeba zaproponować przedsiębiorcom alternatywną drogę rozwiązywania sporów, odciążającą sądy. Ważnym aspektem mediacji jest poufność – w przeciwieństwie do spraw sądowych, podczas mediacji nie są obecne podmioty trzecie Recently, a number of regulations has been extended to include the possibility of using mediation. Promoting such solutions results from the legislator’s conviction that in a short time it will not be possible to significantly improve the operation of the judicial system in Poland - that is why it is necessary to offer an alternative path to dispute settlement, which relieves the courts, to entrepreneurs. An important aspect of mediation is confidentiality - on the contrary to court proceedings, third parties are not present during mediation. dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus kierownik Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, działającego przy Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Head of Silesian Centre for Arbitration and Mediation, operating at the Foundation of the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia

54


„ Rozstrzyganie sporów przez sądy jest częstym przykładem pozbywania się odpowiedzialności przez urzędników i lokalnych polityków. Jednak w przypadku mniej majętnych miast, mediacje są narzędziem wartym wykorzystania. Settling disputes by courts is a frequent example of shrugging off the responsibility by officers and local politicians. However in case of less wealthy cities, mediation is a tool worth using. Sławomir Pośpiech Wiceprezydent Świętochłowic

Deputy Mayor of Świętochłowice

„ W przypadku sporu sądowego strony konfliktu praktycznie przestają z sobą rozmawiać – co niejednokrotnie ma przełożenie na ich późniejsze relacje biznesowe. In the event of a court dispute, the conflicting parties practically stop talking to each other - which often enough is reflected in their future business relations. Tomasz May prezes Home Construction & Design Sp. z o.o.

President at Home Construction & Design Sp. z o.o.

55


PRAWO KARNE W BIZNESIE CRIMINAL LAW IN BUSINESS

Panel poświęcony był wskazaniu zagrożeń związanych z nieuczciwymi lub przestępczymi działaniami podmiotów trzecich oraz sposobów uchronienia się przed nimi.

This panel was devoted to identifying threats related to dishonest or criminal conduct of third parties and to ways to avoid it.

Do kategorii przestępczości gospodarczej kwalifikuje się duża liczba czynów definiowana przez ponad 200 aktów prawnych, w tym przestępstwa internetowe. Wykrywalność przestępstw gospodarczych w ostatnich latach jest na poziomie ok. 87-89%. Ok. 60% wszystkich postępowań dotyczy oszustw, czyli doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. The category of economic crime includes a large number of criminal offences defined by over 200 legal acts, including Internet crimes. The rate of detection of economic crimes in recent years is around 87-89%. About 60% of all proceedings concerns fraud, i.e. causing a disadvantageous disposal of property. insp. Mariusz Krzystyniak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

Deputy Provincial Police Commander in Katowice

56


„ Szacuje się, iż zaledwie ok. 50% przestępstw gospodarczych jest zgłaszanych policji, ponieważ w dużej części są one popełniane przez pracowników danej firmy i dotyczą względnie małych kwot. Ich nagłośnienie grozi zaś utratą reputacji przez dotknięty przestępstwem podmiot. Stosunkowo często zdarza się, że pracownicy zwolnieni za niezgłoszone przestępstwo w jednej firmie, popełniają je w kolejnym podmiocie. It is estimated that only about 50% of economic crimes is reported to the Police because in numerous events, they are partially committed by the employers of a given company and they concern relatively small amounts of money. Making them public is in turn threatened with losing the reputation of an entity affected by that crime. Very frequently, the employees dismissed for an unreported crime in one company, commit it again in another. Beata Bieniek-Wiera adwokat, biegły ds. przestępstw gospodarczych, wspólnik w kancelarii Izabella Żyglicka i Wspólnicy

Attorney-at-law for economic crimes, partner at Izabella Żyglicka i Wspólnicy Law Fir

„ W przygotowywanej Ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych szczególnie groźny jest zapis, dający możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotu, bez wcześniejszego udowodnienia winy konkretnej osobie. In the Act on liability of collective entities which is under preparation, a provision which makes the entity liable without prior evidence of guilt to a specific person is particularly dangerous. Izabella Żyglicka Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, założycielka kancelarii Żyglicka i Wspólnicy Vice-President of the Regional Chamber of Commerce and Industry in Katowice, founder of Żyglicka i Wspólnicy Law Firm

57


JAK TECHNOLOGIA MOŻE WESPRZEĆ ORGANIZACJĘ WE WDROŻENIU I ZARZĄDZANIU PRACOWNICZYMI PLANAMI KAPITAŁOWYMI? HOW CAN TECHNOLOGY SUPPORT AN ORGANIZATION IN IMPLEMENTING AND MANAGING THE EMPLOYEE CAPITAL PLANS?

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest nowym obowiązkiem narzuconym przez ustawodawcę. PPK to system długotrwałego oszczędzania, dobrowolny dla pracownika, a obowiązkowy dla pracodawcy. Podczas tegorocznej edycji Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw eksperci firmy Soneta – producenta oprogramowania enova365 – przeprowadzili warsztat, dzięki któremu uczestnicy mogli dowiedzieć się w jaki sposób wdrożyć i efektywnie prowadzić PPK w swojej organizacji.

58

mplementation of Employee Capital Plans is a new responsibility imposed by the legislator. Employee Capital Plan is a system of long-term saving, voluntary for the employee, but obligatory for the employer. During this year’s edition of the Congress of Small and Medium-Sized Enterprises, experts from Soneta - the producer of enova365 software - delivered a workshop, owing to which the participants could learn how to implement and effectively manage Employee Capital Plans in their organizations.


PPK dla kogo i od kiedy

Employee Capital Plans, for whom and since when

Do 1 stycznia 2021 roku wszystkie firmy będą zobligowane do wprowadzenia PPK. Proces wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie składał się z takich kroków jak: • Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec zatrudnionych – do programu automatycznie zapisani zostaną zatrudnieni w przedziale 18-55 lat, dobrowolny udział w PPK przewidziany jest dla osób wieku 55-70, a osoby powyżej 70 roku nie mogą w nim uczestniczyć. • Wdrożenie PPK wymaga podpisania umów o zarządzanie oraz prowadzenie z wybraną przez pracodawcę Instytucją Finansową. • Uruchomienie programu PPK związane jest z nowymi obowiązkami, które najczęściej będzie wykonywał dział kadr/płac. Z chwilą wejścia w życie PPK, dział kadr/płac będzie naliczał odpowiednie składki na rzecz PPK. • Bieżąca ewidencja zatrudnionych uczestniczących w programie – należy na bieżąco monitorować deklaracje składane przez zatrudnionych, jak i nowe osoby w firmie.

Employee Capital Plans, for whom and since when By January 1st, 2021, all companies will be obliged to implement the Employee Capital Plans. The process of implementing of Employee Capital Plans will consist in such steps as: • Compliance with the obligation of informing employees - employees aged 18-55 will be automatically enrolled in the program, voluntary participation in Employee Capital Plans is intended for individuals aged 55-70, and those over 70 years of age may not participate in it. • Implementation of Employee Capital Plans requires signing of contracts for management and keeping of Employee Capital Plans, with a Financial Institution selected by the employer. • Launching of the Employee Capital Plans is related to new obligations, which most frequently, will be performed by an HR/Payroll Division. Upon the entry of Employee Capital Plans into force, the HR / Payroll Division will calculate the appropriate contributions to the Plans. • The ongoing evidencing of employees participating in the programme - declarations submitted by employees as well as by new people in a company, should be monitored on a current basis

Systemowe rozwiązania Wdrożenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi może być łatwiejsze i szybsze, dzięki zastosowaniu nowych technologii, takich jak enova365 – polski system klasy ERP, z którego korzysta ponad 13 000 przedsiębiorstw. System enova365 został przygotowany do kompleksowej obsługi PPK w organizacjach, niezależnie od ich wielkości. Oprogramowanie umożliwia m.in.: • obsługę grupowego zgłoszenia pracowników i zleceniobiorców do PPK, • obsługę przekazywania rezygnacji pracowników z przystąpienia do PPK, • obsługę aktualizacji danych kadrowych pracowników, • proces naliczeń składek obowiązkowych oraz dodatkowych na PPK od wyliczonej w wynagrodzeniu pracownika podstawy emerytalno-rentowej, • obsługę dopłat składek oraz korektę składek powstałych m.in. w wyniku • doniesienia potwierdzenia nieobecności w pracy, • ewidencja pracowników włączonych do PPK, • powiadomienia o konieczności ponownego zapisu do PPK.

Systemic solutions Implementing and managing the Employee Capital Plans might be easier and faster, owing to the use of new technologies such as enova365 - a Polish ERP-class system, used by more than 13 000 entrepreneurs. The Enova365 system has been developed for full-servicing of Employee Capital Plans in organization, regardless of their size. This software enables e.g.: • handling a group application of employees and contractors to Employee Capital Plans, • handling submission of withdrawal of employees from acession to Employee Capital Plans • handling updates of HR data related to employees, • The process of calculation of obligatory and additional contributions to Employee Capital Plans from their pension base calculated in employee’s remuneration, • Handling additional payments and corrections of contributions caused by e.g. • delivering a confirmation of one’s absence at work, • evidencing employees included in Employee Capital Plans, • notifying about the necessity of re-enrolment to Employee Capital Plans.

59


MIASTO I SAMORZÄ„D CITY AND SELFGOVERNMENT 60


MIASTO. DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU CITY. GOOD ATMOSPHERE FOR BUSINESS Dla tworzenia optymalnych warunków do rozwoju biznesu duże znaczenie ma stosunek władz lokalnych do przedsiębiorców. Każdy samorząd deklaruje chęć wspierania przedsiębiorczości na swoim terenie, ale są takie miasta i gminy czy województwa, które w sposób szczególny wyróżniają się w tej współpracy. Jak uczynić miasto lepszym miejscem dla biznesu? Czego oczekują przedsiębiorcy od samorządów? Jaką rolę odgrywa samorząd gospodarczy? Jak budować markę miasta by przyciągnąć kapitał?

In creating the best conditions for business development, the attitude of the local authorities towards the entrepreneurs is very meaningful. Each self-government declares its will to support entrepreneurship in its territory, but there are municipalities and communes or provinces, whose attitude towards such cooperation is outstanding. How to make a city a better place for business? What do entrepreneurs expect from self-governments? What role do local government play in city development? How to build the brand of the city to attract capital?

Są cztery fundamenty sukcesu w pozyskiwaniu inwestorów: elastyczność, gotowość do działania, partnerstwo i odbiurokratyzowanie gospodarki. There are four foundations for success in attracting investors: flexibility, readiness, partnership and debureaucratisation of economy. Mateusz Rykała Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Vice-president at the Katowice Special Economic Zone

61


„ Mamy na Śląsku dosyć dobrą sytuację. Samorządy generalnie rozumieją potrzeby przedsiębiorców i wykazują się otwartością, co doceniam i za co dziękuję. Pracujemy przy różnych programach, które przedsiębiorcom proponujemy i nie mamy żadnego problemu z tym, by przystępowali do nich również samorządowcy. Zresztą ich obecność na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw pokazuje, że reagują na nasze prośby i wezwania. Nie mamy problemu z komunikacją, ani chęcią do współpracy, a to już duży sukces. Uważam, że na rynku wygrywają te samorządy, które stać na odwagę i ryzyko. Przykład: budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Za tym projektem opowiadało się tylko 2% mieszkańców Katowic. Władze samorządowe zaryzykowały i dziś ta inwestycja jest motorem napędowym lokalnej gospodarki. In Silesia, the state of affairs is quite good. Self-governments fully understand the needs of entrepreneurs and are open, for which I am thankful and appreciative. We work with different programmes, which we offer to the entrepreneurs and we do not have any problems with local government official also taking part in it. As a matter of fact, their participation in the European Congress of Small and Medium-Size Enterprises shows that they respond to our requests and calls. There is no problem with communication, nor the willingness to cooperate, and this is actually a great success. I think that on the market, only self-governments which are ready to show courage and take up risk, are the winning ones. Example: building of the International Conference Centre in Katowice. This project had been supported by only 2% of the residents of Katowice. Local government authorities had taken up this risk and today, this investment is the driving force behind the local economy. Tomasz Zjawiony Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

President of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice

62


„ Należy w maksymalnym stopniu integrować środowisko i współpracować z przedsiębiorcami. Trzeba zrobić wszystko, by można było łatwiej pokonywać bariery, z którymi się spotykają, a później stwarzać dla nich warunki, których wymagają. Staramy się z każdym rozmawiać, każdemu pomagać na tyle, na ile jest to możliwe, nie różnicując wielkości tego przedsiębiorcy. Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Katowicach, a jest to blisko 50 tys. przy liczbie mieszkańców ok. 300 tys., pokazuje, że katowiczanie są przedsiębiorczy i łączą swoje plany biznesowe z tym miastem. The environment should be integrated to the maximum and we should cooperate with entrepreneurs. - One should do all, so that the obstacles which the entrepreneurs meet were easier to overcome, and later on, create conditions which the entrepreneurs require. We try to speak to everyone, to help everyone out as much as it is possible, without differentiating the size of such entrepreneur. The number of businesses registered in Katowice, and there are nearly 50 thousand of them - whereas the number of residents it about 300 thousand, shows that the residents of Katowice are of entrepreneurial nature and they link their business plans with this city. Bogumił Sobula Wiceprezydent Katowic

Deputy Mayor of the City of Katowice

63


MIASTO PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM. TU CHCE SIĘ ŻYĆ! RESIDENT-FRIENDLY CITIES. A PLACE WORTH LIVING IN!

Jednym z najbardziej istotnych problemów współczesnych miast jest depopulacja. Miasta się kurczą w zastraszający sposób. Do 2050 roku polskim miastom ubędzie ponad 4 mln mieszkańców. To tak, jakby z mapy Polski zniknęły trzy średniej wielkości województwa. To coraz poważniejszy problem dla samorządów. Jak zapobiegać procesom depopulacji? Jakie działania należy podjąć, aby miasta stały się przyjazne mieszkańcom? Jakie warunki należy stworzyć mieszkańcom, by zatrzymać ich w mieście?

64

One of the most significant problems of today’s cities is the problem of depopulation. Cities are shrinking in an alarming way. By 2050 Polish cities will have lost more than 4 million residents. This could be compared to a situation in which three medium-sized provinces disappeared from the map of Poland. The problem of depopulation gets more and more serious for self-governments. How to prevent depopulation processes? Which actions should be taken for cities to become more residentfriendly? Which conditions must be created for the residents in order to keep them inside the cities?


„ Śląskie miasta zmieniły swoje oblicze, przez wiele lat kojarzone z górnictwem i przemysłem, musiały i nadal muszą zmieniać kierunki swojego rozwoju. Miasto Zabrze postawiło głównie na medycynę i naukę. Silesian cities changed their appearance, they have been associated with mining and heavy industry for long years, they had to and still have to change the directions of their development. The City of Zabrze decided mostly for medicine and science. Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Zabrza

Mayor of the City of Zabrze

Badania pokazują, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje lokalizacyjne mieszkańców jest jakość przestrzeni publicznej. Na drugim miejscu - jakość podstawowych usług publicznych. Research indicate that the most important factor influencing the location decisions of the residents is the quality of public space. The second score is taken by the quality of basic public services. Justyna Glusman Dyrektor, Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni, Urząd Miejski w Warszawie

Director – Coordinator for sustainable development and greenery, the Municipal Office in Warsaw

65


„ Kluczowe są miejsca pracy dobrej jakości, wysokopłatne, w innowacyjnych sektorach. GZM, jako remedium na opuszczanie miast Metropolii przez młodych ludzi, uruchomiła Fundusz Wspierania Nauki, czyli program zachęcający młode osoby do studiowania i związania się z Metropolią, dzięki tworzeniu atrakcyjnych warunków studiowania. Good quality well-paid jobs and in innovative sectors, are crucial. {..} GZM as a remedy for not being left by young people, has launched the Education and Science Support Fund, i.e. a programme encouraging young people to study and tie their future with the Metropolis, owing to creation of attractive conditions for studying. Kazimierz Karolczak Przewodniczący Zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Chairman of the Board at Metropolis GZM

REKOMENDACJE: •

• • • • • • •

66

tworzenie miast kompaktowych, w których odległości między miejscami zamieszkania, pracy, nauki, usług i wypoczynku są niewielkie, a dużą część podróży można odbyć pieszo czy na rowerze; nakłady na infrastrukturę społeczną oraz działania prospołeczne; należy podejmować działania poprawiające stan zanieczyszczenia powietrza w mieście, to niezwykle ważny czynnik wpływający na jakość życia; tworzenie inteligentnych miast, które dostosowują się do zmieniających warunków; dbałość o uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej; dostęp do kultury bez barier; kluczową rolę w miastach odgrywa społeczeństwo obywatelskie, które jest słuchane przez władze samorządowe; dbałość o dobrą, przyjazną i zieloną przestrzeń publiczną.

RECOMMENDATIONS: •

• • • • • • •

creating compact cities, where the distance between the place of living, work, education, services and leisure is very small and a greater part of journeys can be made on foot or by bike; input to social infrastructure and pro-social actions; actions should be taken to improve the quality of air in cities, it is an extremely important factor influencing the quality of life in the cities; creating smart cities, which adjust to the changing conditions; attentiveness to improving the attractiveness of educational offer; arrier-less access to culture; The key role in cities is played by civil society, which is listened to by self-governmental authorities; attentiveness to good, friendly, green public space.


SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNA MIAST I GMIN ENERGETIC SELF-SUFFICIENCY OF MUNICIPALITIES AND COMMUNES

„ Z punktu widzenia Ministerstwa Energii zakładamy, że do 2030 roku na terenie kraju będzie istniało ok. 300 zrównoważonych energetycznie regionów. Jaka będzie droga do osiągnięcia tego celu? Po pierwsze rozwój klastrów, odejście od źródeł konwencjonalnych w kierunku odnawialnych oraz zmiana nastawienia konsumenta (konsument staje się także producentem, wzrasta jego świadomość). From the point of view of the Ministry of Energy, we assume that by 2030, there will have been about 300 energetically sustainable regions in our country. What will be the path to reach this target? First of all, the development of clusters, moving away from conventional sources towards renewable sources and changing the attitude of the consumer (the consumer ceases to be just a consumer and becomes a producer, his awareness increases) Jacek Piłatkowski Naczelnik Wydziału Energetyki Rozproszonej w Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii

Head of Division Distributed Power Engineering at the Department of Renewable and Distributed Energy, the Ministry of Energy

67


„ Sektor ciepłownictwa systemowego pełni bardzo ważną rolę w kontekście samowystarczalności energetycznej miast i gmin. Dlaczego? Nasz sektor dzisiaj to ponad 400 przedsiębiorstw z koncesją. Bardzo rozdrobniony, ale bardzo duży. Jesteśmy naturalnym partnerem w miastach w kontekście zabezpieczenia gmin od strony energetycznej (…) Nawet 30 proc. energii elektrycznej w kraju może być produkowane w ramach przedsiębiorstw ciepłownictwa systemowego. The sector of system heating plays a very important role in the context of energy self-sufficiency of municipalities and communes. Why? Today, our sector counts more than 400 enterprises with licenses. It is very fragmented but very large. We are a natural partner in cities in the context of securing municipalities and communes from the energy-oriented point of view. {...} Up to 30 percent of national electricity can be produced as part of system heating enterprises.

Jacek Szymczak Prezes, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

President of the Board, Polish Heat engineering Economic Chamber

O przyszłości gospodarki będą decydowały trzy priorytety: dostęp do taniej i dobrej jakości wody, dostęp do taniej i ekologicznej energii i do kapitału wiedzy (…). W Polsce działa ok. 1,8 tys. oczyszczalni, a instalacje biogazowe działają w 109 z nich. W pełni pasywna, czyli samowystarczalna energetycznie, jest tylko jedna - nasza oczyszczalnia ścieków w Tychach. W Europie jest ok. 40 samowystarczalnych energetycznie oczyszczalni, gdzie średnie pokrycie ich zapotrzebowania na energię wynosi ok. 120-140 proc. My w ubiegłym roku osiągnęliśmy 200 proc. samowystarczalności i jesteśmy pod tym względem liderem w Europie. The future of economy will be decided by three priorities: access to cheap and good quality water, access to cheap and environmentally friendly energy, access to knowledge capital”[…]. In Poland there are about 1,8 thousand treatment plants. Bio-gas installations operate in 109 of them. Entirely passive, i.e. energetically self-sufficient, is only one of them - it is our treatment plant in Tychy. In Europe there are about 40 energetically self-sufficient treatment plants, where the average coverage of their demand for energy is about 120-140 percent. Last year, we have reached 200 percent of self-sufficiency and are a leader in Europe in that respect Zbigniew Gieleciak Prezes, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA w Tychach

President of the Board, Regional Center of Water and Waste Management SA in Tychy

68


REKOMENDACJE: •

• •

tworzenie spółdzielni energetycznych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Spółdzielnie mają prawo do prosumenckich zasad rozliczeń energii elektrycznej w systemie opustów; prosumenci jako ważny element energetyki rozproszonej. Program „Mój Prąd” ma kosztować budżet Państwa 1 mld zł, a dzięki niemu ma zostać przyłączonych 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych. Prosument będzie mógł otrzymać dotację w wysokości 5 tys. zł na jedną instalację, ale nie więcej niż 50% poniesionych kosztów; upowszechnienie na szeroką skalę produkcji prądu i ciepła z biogazu, powstającego w procesie oczyszczania ścieków; sektor ciepłownictwa systemowego jest naturalnym partnerem w miastach w kontekście zabezpieczenia od strony energetycznej, konieczne systemowe podejście oraz zmiany legislacyjne; promocja ciepła systemowego, konieczna jest edukacja oraz właściwa współpraca z mieszkańcami.

RECOMMENDATIONS: • •

• • •

creating energy cooperatives on the territory of rural and urban-rural communes. Cooperatives hold the right to prosumer rules of settling electric energy in rebates system; prosumers as an important element of distributed energy engineering. “Mój Prąd” [My Electricity] programme is to cost the state budget 1 billion zlotys, and owing to it, 200 new photovoltaic installations is to be connected. A prosumer will be able to receive a subsidy of 5 thousand zlotys for a single installation, but not more than 50% of incurred costs; widespread production of electricity and heat from bio-gas generated during waste water treatment process. the system heating sector is a natural partner in cities in the context of energy security; systemic approach and legislative changes is necessary; promotion of systemic heat, education and appropriate cooperation with the residents.

ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ MIEJSKA SUSTAINABLE URBAN MOBILITY Zrównoważona mobilność to odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoją współczesne miasta. Rozumiana jest jako łączenie, uzupełnianie się i usprawnianie przemieszczania się: pieszo, rowerem, tramwajem, autobusem czy pociągiem. Jednym z działań podejmowanych w tym zakresie jest zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast. Zmiana ta ma polegać na zmniejszeniu popytu na podróże realizowane samochodami prywatnymi na rzecz podróży odbywanych środkami transportu publicznego, rowerami czy pieszo. Tak rozumiana mobilność daje szansę na ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego oraz przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

Sustainable urban mobility is an answer to challenges faced by modern cities. It is understood as linking, complementing and improving of moving around: on foot, by bike, tram, bus or train. One of the tasks taken up in that respect is a change of transportation habits of residents of cities. This change is to consist in decreasing the demand for travelling by private cars for the benefit of travelling by public transportation, bike or on foot. Mobility understood that way, gives a chance to limit the individual vehicle traffic and contributes to decrease the emission of pollution.

69


„ Metropolia stawia na zrównoważoną mobilność. Pracujemy nad wprowadzeniem Mobility as a Service. Aplikacja będzie swoistym kluczem dostępu do wszystkich możliwych opcji przemieszczania się: komunikacji miejskiej, hulajnóg czy rowerów miejskich, podpowie z jakich środków transportu najefektywniej skorzystać, aby jak najszybciej dotrzeć do wyznaczonego celu, a także da możliwość opłacenia takiej podróży. Metropolis puts sustainable mobility first. We work on introducing Mobility as a Service. This App will be a kind of an access key to all possible options of mobility: public transportation, city scooters or bikes, it will suggest which means of transport will be most effective to use, in order to get to a desired destination and it will also give a possibility to pay for such journey. Grzegorz Kwitek Członek Zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Member of the Board, Metropolis GZM

„ Należy podkreślić ogromną rolę pracodawców w równoważeniu mobilności w miastach. Gdyby firmy w swoich planach mobilności uwzględniły m.in. Mobility as a Service, byłaby to ogromna zmiana w polskich miastach. The significant role of employers in balancing mobility in the cities should be highlighted. If companies considered e.g. “Mobility as a Service” in their mobility plans, it would be a great chance in Polish cities. Adam Jędrzejewski Prezes, Stowarzyszenie Mobilne Miasto

President of the Board, Association of Mobile City

70


„ Na świecie metro czy szybka kolej miejska stanowią kręgosłup całego systemu transportowego. Dają możliwość szybkiej podróży ze źródła do celu. Ponadto, charakteryzuje je wysoki potencjał, jeżeli chodzi o przepustowość. Inwestycja ta jest bardzo droga ale, co istotne, może przejąć zasadniczą część wykonywanych codziennie podróży związanych z pracą i edukacją. Elsewhere in the world, subways, fast city rail are the backbone of the whole transportation system. They give the possibility of travelling fast from initial point to final destination. Moreover it is characterized by a high potential when speaking about capacity. This investment is very expensive, but what is crucial is that it might take over a great part of travels related to work and education. dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej

Dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, Faculty of Transport and Aviation Engineering at Technical University of Silesia

REKOMENDACJE: • • • • • • •

działania powinny być prowadzone dwutorowo: działania twarde, infrastrukturalne związane z organizacją ruchu oraz działania miękkie skierowane na zmianę mentalności i nawyków transportowych mieszkańców; zwiększenie roli kolei, transport kolejowy powinien stanowić kręgosłup całego systemu transportowego; konieczność edukowania oraz szerokiego informowania osób podróżujących o dostępnych możliwościach przemieszczania się; ważna rola pracodawców, również małych i średnich przedsiębiorców w kształtowaniu zachowań transportowych swoich pracowników; promocja rozwiązań związanych z elektromobilnością; konieczność wprowadzania inteligentnych systemów transportowych (ITS), dzięki którym można lepiej planować i zarządzać mobilnością w miastach; konieczność przygotowania precyzyjnych regulacji prawnych dotyczących przemieszczania się w miastach na hulajnogach elektrycznych.

RECOMMENDATIONS: •

• • • • • •

actions should be carried out on two tracks: hard measures, infrastructural ones, related to traffic organization and soft measures aimed at changing of the citizens’ mindset and habits; increasing the role of rail, rail transport should form the backbone of the whole transportation system; necessity of educating and broadly informing travellers about available possibilities of moving around; important role of employers, also small and medium-sized entrepreneurs, in shaping of transportation behaviours of their employees; promotion of solutions related to electromobility; necessity to introduce smart transportation systems (ITS) owing to which it will be better to plan and manage urban mobility; necessity to prepare precise legal regulations related to moving around the city on electric scooters.

71


MIASTA STAWIAJĄ NA SPORT CITIES FOCUS ON SPORT

Sport odgrywa coraz większą rolę w procesie budowy marki i wizerunku polskich miast. Stanowi doskonały i skuteczny element promocyjny o bardzo wysokim potencjale. Coraz częściej miasta i regiony wykorzystują sport jako główny element swojej promocji, w oparciu o współpracę z lokalnymi klubami, stowarzyszeniami czy wydarzeniami sportowymi. Jak więc efektywnie wykorzystać sport w promocji miasta? Dlaczego właśnie sport? Czy to się opłaca?

Sport plays an increasingly important role in the process of building the brand and image of Polish cities. It is an excellent and effective promotional element with very high potential. Increasingly cities and regions use sport as the main element of their promotion based on cooperation with local clubs, associations or sporting events. So how to effectively use sport in promoting the city? Why just sport? Is it worth it?

Miasta zabiegają o to, aby Tour de Pologne gościło w mieście. Zabrze od kilku lat jest na trasie wyścigu i myślę, że ogromnie zyskuje na tym wizerunkowo. The cities are seeking the Tour de Pologne to host in the city. Zabrze has been on the race route for several years and I think it is immensely benefiting from it. Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Zabrza

Mayor of the City of Zabrze

72


„ Markę Tour de Pologne 26 lat temu budowaliśmy od zera. Obecnie to największy wyścig kolarski w Polsce i jeden z najpopularniejszych na świecie. Co roku na drogach w naszym kraju ścigają się zawodnicy ze światowej czołówki. Ponad 3 mln kibiców przy trasie wyścigu o długości ok. 1300 km, transmisja w 120 krajach. To doskonała okazja aby, pokazać Polskę oraz walory naszych miast. We built the Tour de Pologne brand 26 years ago from scratch. Currently, it is the largest cycling race in Poland and one of the most popular in the world. Every year, the world’s leading competitors race on the roads in our country. Over 3 million fans on the race route with a length of about 1300 km, transmission in 120 countries. It’s a great opportunity to show Poland and the values of our cities. Czesław Lang wicemistrz olimpijski, organizator Tour de Pologne

Olympic runner-up, organizer of the Tour de Pologne

„ Racibórz również stawia na sport. Co z tego mają mieszkańcy? Przede wszystkim zdrowie, poczucie wspólnoty, dumy, a także przekonanie, że Racibórz jest dobrym miejscem do życia. Racibórz also focuses on sport. What does the inhabitants have from it? First of all, health, a sense of community, pride, and the belief that Racibórz is a good place to live. Michał Fita I Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz

1st Deputy Mayor of the City of Racibórz

73


„ Katowice to miasto wielkich przemian, nie tylko infrastrukturalnych, lecz także mentalnych. Uważam, że idealnym sposobem na pokazanie tej ewolucji jest widok z lotu ptaka - podczas transmisji z Tour de Pologne. To również doskonałe zaproszenie do odwiedzenia miasta. Uważam, że nie ma lepszej promocji miasta niż poprzez sport i zmagania sportowe na najwyższym poziomie […] Propagowanie sportu wśród mieszkańców i zachęcanie ich do korzystania z rowerów to sposób na usprawnienie transportu w mieście, to panaceum na zakorkowane miasto i problemy z parkowaniem. Katowice is a city of great changes, not only infrastructural but also mental. I think that a great way to show this evolution is a bird’s eye view - during the broadcast from Tour de Pologne. It is also a great invitation to visit the city. I believe that there is no better promotion of the city than through sport and sports struggles at the highest level [...] Promoting sport among residents and encouraging them to use bicycles is a way to improve transport in the city, it is a panacea for a congested city and parking problems.

Waldemar Bojarun Wiceprezydent Katowic

Vice President of Katowice

Na duże imprezy sportowe zawodnicy przyjeżdżają z całymi rodzinami, a zatem sport przyciąga również turystów. Tym samym wspiera lokalny biznes, restauracje czy hotele, a także generuje nowe miejsca pracy. For large sporting events players come with whole families, and therefore sport also attracts tourists. Thus, it supports local business, restaurants and hotels, and also generates new jobs. Marek Łucyk Wiceprezydent Gdyni

Vice President of Gdynia

74


PARTNERSTWO PUBLICZNOPRYWATNE W POLSCE. DLACZEGO NADAL TAK MAŁO POPULARNE? PUBLIC AND PRIVATE PARTNERSHIP IN POLAND. WHY IT IS NOT POPULAR?

Partnerstwo publiczno-prywatne pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie sektora prywatnego w finansowaniu inwestycji i usług publicznych. Sport i turystyka, infrastruktura transportowa oraz efektywność energetyczna, to główne obszary, w których realizowane są w Polsce inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Według ekspertów, potencjał PPP jest ogromny i w Polsce nie w pełni wykorzystany. Jednak projektów realizowanych w tej formule stale przybywa. Dużą rolę odgrywa Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które wspiera te projekty, promuje i rozpowszechnia wiedzę o PPP, wspiera instytucje publiczne we właściwym wykorzystaniu tej formuły oraz monitoruje i ocenia rynek PPP w Polsce. Obecnie w Polsce, w tej formule planowane są bardzo duże inwestycje, tj. drogi ekspresowe, porty w Gdańsku i Gdyni. PPP rozważane jest również przy realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Public-private partnerships allow the private sector’s capital, knowledge and experience to be used to finance investments and public services. Sport and tourism, transport infrastructure and energy efficiency are the main areas in which investments in Poland under public-private partnership are implemented. According to experts, the potential of PPP is enormous and not fully used in Poland. However, there are more and more projects implemented in this formula. The Ministry of Investment and Development plays an important role, which supports and promotes these projects and disseminates knowledge about PPP, supports public institutions in the proper use of this formula, and monitors and assesses the PPP market in Poland. Currently, very large investments are planned in Poland in this formula, i.e. expressways, ports in Gdańsk and Gdynia. PPP is also considered in the implementation of the Central Communication Port.

75


„ GZM planuje utworzenie Roweru Metropolitalnego, czyli systemu wypożyczalni elektrycznych rowerów publicznych, który powstanie w miastach i gminach Metropolii. Docelowo ma to być największy tego typu system w Europie. Celem Roweru Metropolitalnego będzie poprawa jakości życia mieszkańców, którzy uzyskają szeroki dostęp do zdrowego i ekologicznego środka transportu. Jedną z rozpatrywanych form realizacji jest właśnie formuła PPP. GZM plans to create a Metropolitan Bicycle, i.e. a system of electric bike rental shops that will be built in the cities and municipalities of the Metropolis. Ultimately, it is to be the largest system of this type in Europe. The goal of the Metropolitan Bicycle will be to improve the quality of life of residents who will have wide access to a healthy and ecological means of transport. One of the considered forms of implementation is the PPP formula. Andrzej Kolat Dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Director of the Department of Spatial Strategy and Policy, Upper Silesian-Zagłębie Metropolis

„ Partnerstwo z biznesem jest przyszłością dla jednostek samorządu terytorialnego. Partnership with business is the future for local government units. Danuta Lange Skarbnik, Urząd Miasta Katowice

Katowice City Hall

76

„ Na świecie projekty w formule PPP są realizowane od wielu lat. Należy się do nich odwoływać i korzystać z doświadczeń innych. In the world, projects in the PPP formula have been implemented for many years. You should refer to them and use the experience of others. dr Tomasz Srokosz Radca prawny, partner w Kancelarii Andersen Tax & Legal

legal advisor, partner at Andersen Tax & Legal


REKOMENDACJE: •

• • •

Polskie prawo podatkowe nie zostało dostosowane do specyfiki projektów realizowanych w formule PPP. Przepisy powinny zostać zmienione; można wprowadzić usługę kompleksową, rozliczaną w czasie, tak aby partner prywatny płacił podatki w momencie zapłaty tej części wynagrodzenia, która jest określona w umowie; otoczenie prawne jest wystarczające; wyłączenie jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku raportowania ze schematów podatkowych; potrzebna jest determinacja oraz zmiana mentalności. Im więcej projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zostanie zrealizowanych z sukcesem, tym więcej dobrych wzorców będą mogły czerpać z ich realizacji inne samorządy; łatwiejsze w realizacji są projekty, które w pewien sposób się samofinansują (np. koncesje, gospodarka odpadami).

RECOMMENDATIONS: •

• • •

Polish tax law has not been adapted to the specifics of projects implemented in the PPP formula. The rules should be changed; a comprehensive, time-settled service can be introduced so that the private partner pays taxes when paying the part of the remuneration that is specified in the contract; the legal environment is sufficient; exclusion of local government units from the obligation to report from tax schemes; determination and a change of mentality are needed. The more projects successfully implemented in the public-private partnership formula, the more good examples other local governments will be able to draw from their implementation; projects that are self-financing in some way (e.g. concessions, waste management) are easier to implement.

77


FINANSOWANIE MŚP FINANCIAL ON SMES 78


POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI ACQUIRING FUNDS FOR BUSINESS DEVELOPMENT

Uczestnicy sprowokowani przez moderatora Piotra Rybickiego, Wiceprezesa RIG w Katowicach wyrażali swoje oczekiwania wobec tej dyskusji, a mianowicie: skąd wziąć pieniądze na inwestycje? Mam dobry pomysł – jak go rozwinąć? Gdzie jest tani pieniądz na działalność?

Participants, encouraged by Piotr Rybicki, the moderator, Vice President at the Regional Chamber of Commerce and Industry have expressed their expectations towards this discussion, i.e. : where to get the money for investments from? I have a good idea - how to develop it? Where to find cheap money for your business?

Kredyty przybierają coraz to nowe nazwy, ale to nie tylko zmiany kosmetyczne. Kredyty zmienią się w swoich strukturach, zabezpieczeniach, formach spłat - podążają za potrzebami rynku. Loans are taking newer names but these changes are just of cosmetic nature. Loans change in their structures, collaterals, types of repayment. Loans follow the needs of the market. Piotr Górski Dyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą w Pionie Bankowości MŚP, Bank Pekao S.A.

Director of the Department of Sales Management, SME Segment at Bank Pekao SA

79


Leasing zmienia się bardzo dynamicznie i bardzo mocno się rozwija. Stał się także produktem dostępnym on-line. Obniżają się koszty oraz zwiększa się liczba podmiotów z niego korzystających, np. start-upy. Leasing is changing very dynamically and develops very intensively. It has become an online available product. The costs decrease and the number of entities making use of leasing, like e.g. Start-ups increase. Paweł Stanisławek Dyrektor Sprzedaży Pekao Leasing Sp. z.o.o.

Sales Director at Pekao Leasing Sp. z o.o.

„ ARP budując strategię dla MŚP zastanawiała się nad potrzebami rynku, czyli jak można pomóc przedsiębiorcy i czego rynek finansowy jeszcze nie leasinguje. W efekcie tych prac uruchomiono leasing wysokospecjalistycznych maszyn i urządzeń. While developing the strategy for SMEs, the Industrial Development Agency was considering the needs of the market, i.e. how can one help the entrepreneur and what has not been leased by the financial market so far. As a result of these works, leasing service for highly specialised machinery and equipment has been launched. Konrad Trzonkowski Dyrektor Zarządzający, Agencja Rozwoju Przemysłu

Managing Director, Industry Development Agency

80


„ Finansowanie inwestycji jest także dostępne poprzez pomoc publiczną w różnych formach i z różnych źródeł, która jest nieoprocentowana i nie podlega zwrotowi, a są nimi np.: dotacje z funduszy unijnych, a także nowe inwestycje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jako zwolnienie z podatku dochodowego. Financing of investments is also available through public aid ,in its different forms and from different sources, it is a not interest-bearing aid and is not subject to repayment, e.g.: subsidies from EU funds and new investments within the Polish Investment Zone, as exemption from income tax. Agnieszka Skręt-Bednarz Manager Grants and Incentives Advisory Services, EY Doradztwo Podatkowe Krupa Sp.K.

Manager, Grants and Incentives Advisory Services, Krupa Sp. K. EY Fiscal Advisory

REKOMENDACJE: • • •

Badanie realnych potrzeb i możliwości finansowych firm sektora MŚP, Weryfikowanie produktów już dostępnych i poszukiwanie nowych możliwości, Rozbudowa systemu poręczeń i gwarancji dla MŚP.

RECOMMENDATIONS: • • •

Analysing the real needs and opportunities for financing of SMEs Verifying the already available products and seeking for new opportunities Development of the system of sureties and guaranties for SMEs.

81


RYNEK ZABEZPIECZEŃ KREDYTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W POLSCE. Stan i wyzwania. Otwarte posiedzenie ZBP ds. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

THE POLISH MARKET OF LOAN GUARANTEES FOR ENTREPRENEURS.

Current state of affairs and challenges. A meeting of the council of ZBP ( association of polish banks) for micro, small and medium-sized enterprises.

Podczas 9. EKMŚP już po raz drugi odbyło się otwarte posiedzenie Rady, w trakcie którego przedstawiciele banków oraz przedsiębiorcy dyskutowali na temat rynku kredytów i zabezpieczeń. Przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po kredyty, jednak ilość udzielonych nie należy do najwyższych. Największą trudność w sięganiu po te produkty bankowe sprawia brak odpowiednich, akceptowalnych przez banki zabezpieczeń. Pożyczkodawcy bojąc się tzw. „złych kredytów” postrzegają sektor MŚP jako mniej rozpoznawalny, podlegający szybkim zmianom, zatem wymagają większego stopnia zabezpieczenia.

82

During the 9th ECSME, already for the second time, an open meeting of the Council was held, where the representatives of banks and the entrepreneurs discussed the topic of market of loans and guarantees. Entrepreneurs more and more often reach for loans, however the number of those granted, is not the largest one. The greatest difficulty in using loans is the lack of proper and acceptable by the banks guarantees. The banks being in fear of “bad loans” see the SME sector as less recognizable, subject to rapid changes, therefore they require an increase of the level of guarantees.


REKOMENDACJE: • • • • •

Zwiększenie wachlarza form zabezpieczeń dostępnych przez MŚP; Zrównanie zabezpieczeń na nieruchomości i ruchomości, wykorzystanie nowoczesnych technologii (np. internet rzeczy) do weryfikacji i monitorowania zabezpieczeń; Rozwinięcie rynku zabezpieczeń i gwarancji kredytowych; Stworzenie rynku obrotu „złymi kredytami”; SZUKANIE POROZUMIEŃ I PŁASZCZYZN RELACJI BIZNESOWYCH POMIĘDZY BANKAMI A PRZEDSIĘBIORCAMI.

RECOMMENDATIONS: • • • • •

Expanding the spectrum of guarantees available for SMEs Levelling guarantees for real property and movables, using modern technologies (e.g. the Internet of Things) to verify and monitor guarantees Developing the market of loan sureties and guarantees Creating a market of “bad loan” trading SEEKING FOR AGREEMENTS AND AREAS OF BUSINESS RELATIONS BETWEEN BANKS AND ENTREPRENEURS.

83


ZMIANY NA POLSKIM RYNKU FINANSOWYM W ŚWIETLE GLOBALNYCH TRENDÓW CHANGES IN POLISH FINANCIAL MARKET IN THE LIGHT OF WORLD-WIDE TRENDS Obecnie świat podlega ogromnej transformacji. W polityce monetarnej przyjęto model polegający na „zalewaniu” rynku dodatkowymi funduszami, aby móc kontynuować wzrost, rozwój i transformację gospodarczą, wymuszoną m.in. przez nowe technologie Na tym tle polski sektor bankowy, który uległ konsolidacji, jest bardzo powszechny (86%), stabilny i zaawansowany technologicznie. Przez ostanie trzech dekady rozwijał się w dużym tempie. Jednak od trzech lat sektor bankowy z różnych powodów (m.in. dodatkowe obciążenia fiskalne) jest w trakcie stagnacji. To może grozić zaostrzeniem polityki kredytowej, co z kolei może bardzo negatywnie wpłynąć na rozwój gospodarki. Wg Prezesa ZBP, Krzysztofa Pietraszkiewicza jesteśmy w okresie przed-depresyjnym. Aby nie wpaść w głęboką stagnację gospodarczą należy: • Budować zaufanie wzajemne państwa, banków i przedsiębiorców jako warunek dalszego inwestowania; • Rozwijać rynek poręczeń i kredytów; • Wzmacniać kredyty technologiczne na innowacje; • Budować procesy sukcesji w polskiej gospodarce; • Dbać o stabilność prawa i spokój w obszarze sądownictwa; • Rozwijać instrumenty sprzyjające inwestowaniu; • Prowadzić stabilną i przewidywalną politykę inwestycyjną na poziomie kraju i regionów.

84

Currently, the World undergoes a huge transformation. The monetary policy adopted a model consisting in “flooding” the market with additional funding, in order to be able to control the economic growth, development and transformation, forced by e.g. new technologies. Against this background, the Polish banking sector, which had been consolidated, is prevailing (86%), stable and technologically advanced. For the last 3 decades, it has been developing very rapidly. However, the banking sector, for a number of reasons (e.g. additional fiscal burden) has been immersed in stagnation for 3 years now. This may threaten to cause a tightening in loan policies, which may in turn very negatively influence the development of the economy. According to the President of the Polish Banking Association, Mr. K. Pietraszkiewicz, the stage we are in now, is the pre-depression one. In order not to get trapped in deep economic stagnation, we should: • Build mutual confidence between the state, banks and entrepreneurs as a prerequisite for further investing; • Develop the market of guaranties and loans; • Enhance technology loans for innovations; • Develop succession processes in Polish economy; • Care for stability of legislation and peacefulness in judiciary; • Develop instruments fostering investments; • Carry out a stable and predictable investment policy on the national and regional level.


GLOBAL SME MEETING 85


KANADA RYNEK PERSPEKTYW DLA KAŻDEJ FIRMY CANADA THE MARKET OF OPPORTUNITIES FOR EACH BUSINESS

Warsztat poświęcony został zagadnieniu ekspansji na rynek Kanady. Zaproszeni eksperci przybliżyli rynek tego kraju, przedstawiając uczestnikom warunki gospodarcze, zatrudnieniowe oraz podatkowe, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy zdecydowani na wejście na ten rynek. Kanada jest bardzo dobrym i perspektywicznym kierunkiem dla wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, w szczególności dla tych z obszaru nowych technologii, odnawialnych źródeł energii oraz fintechu. Polskie firmy chętnie podejmują działania handlowe na tym rynku. Duże spółki państwowe, takie jak Orlen oraz KGHM Polska Miedź działają od lat w Kanadzie, jak również przedsiębiorstwa prywatne, takie jak np. Techland.

86

This workshop was devoted to the issue of expanding into the Canadian market. Invited experts explained the Canadian market by presenting the economic, employment and fiscal conditions to the participants, as conditions with which entrepreneurs who choose to enter the market have to face. Canada is a very good and prospective direction for specialised entrepreneurs, in particular for those involved in new technologies, renewable energy sources and financial technology. Polish companies very eagerly involve into trade actions in that market. Large state companies such as Orlen and KGHM Polska Miedź have been acting on the Canadian market for many years now, apart from them private companies, such as e.g. Techland have also been present.


Warto zaznaczyć, że działalność handlowa z Kanadą jest uproszczona dzięki porozumieniu CETA, które nie tylko daje większą szansę na udział polskich firm w kanadyjskich zamówieniach publicznych, ale również niweluje niektóre bariery taryfowe. Kanada odnotowuje z roku na rok wzrost importu dóbr z Polski, w większości są to części do maszyn, kotłów oraz reaktorów energetycznych. Polscy przedsiębiorcy mogą szukać pomocy w ekspansji zagranicznej w oddziale biura handlowego PAIH w Toronto oraz w działach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, związanych z dyplomacją publiczną. W panelu udział wzięło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP – reprezentowane przez Karola Cienkusa oraz Cezariusza Kwaterskiego, Ambasada Kanady w Polsce w osobie Francisa Dorsemaine. Sektor biznesowy reprezentowali przedstawiciele Raben Logistics Polska Sp. z o.o., biura podatkowego SSW oraz niezależny ekspert ds. imigracyjnych oraz biznesu, Saad Syed.

It is worth noticing that trading with Canada is simplified due to CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), which does not only give a greater chance for participation of Polish companies in Canadian public procurement, but also removes some tariff barriers. Canada has been noticing an increase in import of goods from Poland, mostly in machine, boiler and power reactor components. Polish entrepreneurs may seek for assistance in expanding internationally, at an office of PAIH (Polish Investment and Trade Agency) in Toronto and in divisions of the Polish Ministry of Foreign Affairs related to public diplomacy. This panel was participated by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland - represented by Mr. Karol Cienkus and Mr. Cezariusz Kwaterski, the Embassy of Canada to Poland in the person of Mr Francis Dorsemaine. Business sector was represented by the representatives of Raben Logistics Polska Sp. z o.o. SWW Tax Office and an independent expert for immigration matters, Mr. Saad Syed.

87


WSPARCIE DLA UMIĘDZYNARODOWIENIA DZIAŁALNOŚCI POLSKICH FIRM SUPPORT IN INTERNATIONALIZATION OF ACTIVITIES OF POLISH COMPANIES

Zadaniem panelu było przedstawienie przedsiębiorcom narzędzi wsparcia instytucjonalnego w ekspansji zagranicznej oraz prezentacja wybranych instytucji, zajmujących się wsparciem MŚP w wejściu na rynki zagraniczne.

The aim of this panel was to present the tool of institutional support in expanding internationally for entrepreneurs and to present chosen institutions involved in supporting SMEs in entering the foreign markets.

Z naszej perspektywy eksport jest ważny, dlatego, że przedsiębiorstwa eksportujące są statystycznie po prostu silniejsze, bardziej zdywersyfikowane, dłużej trwają na rynku, osiągają wyższe marże (…), ale też są bardziej odporne na wstrząsy, ponieważ rzadko zdarza się tak, że przedsiębiorstwo wyłącznie eksportuje (…), zazwyczaj jednak jest to ważny element działalności i pozwala wzajemnie kompensować sobie czasami problemy z popytem wewnętrznym.

Narzędzia są i możliwości, jak najbardziej, w różnych aspektach. Tylko pytanie - czy nie ma też takiej trochę percepcji, że one są dla dużych podmiotów, dla dużych kontraktów? Jeżeli to jest jedna wizyta na targach albo pojedynczy kontrakt, pojedyncza faktura - to to już nie jest dla mnie (…)?

From our perspective, export is important because exporting companies are simply statistically stronger, more diversified, they stay longer on the market, achieve higher margins (...) but they are also more resistant to shocks, because it rarely happens that a company only exports goods (...) usually, however, export is a part of business and sometimes it enables to mutually compensate the internal demand problems.

There are tools as well as possibilities in different aspects, the question is however, whether they are perceived as available just for large entities, for sizeable contracts, and if it is just a single visit on fairs, a single contract, a single invoice then it is definitely not for me (…)?

Aleksander Siemaszko Naczelnik Wydziału Krajów Europejskich, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Head of the Division of European Countries, Ministry of Technology and Entrepreneurship, Department of Trade and International Cooperation

88

Agnieszka Durlej Dyrektor Biura Sprzedaży Rynków Finansowych w Departamencie Rozwoju Biznesu – odpowiedzialna w pionie MŚP za sprawy związane z eksportem, Bank Pekao S.A Director at Financial Markets Sales Bureau at the Department of Business Development – responsible for matters related to exports in the SME sector, Pekao S.A


REKOMENDACJE: •

• •

Dywersyfikacja swojej działalności handlowej na eksport oraz handel wewnątrzkrajowy daje możliwość wzmocnienia swojego przedsiębiorstwa wobec problemów związanych z popytem na rynku wewnętrznym i międzynarodowym. Małe i średnie firmy nie podejmują działań związanych z ubezpieczeniem swojego handlu zagranicznego, ponieważ uważają, że jest to droższe od samych działań eksportowych – to błąd! Polskie przedsiębiorstwa ciągle nie są świadome możliwości skorzystania z narzędzi i udogodnień, jakie oferują instytucje krajowe dla firm chcących wejść na rynki zagraniczne. Wśród MŚP panuje błędne założenie, że wsparcie instytucji w ekspansji zagranicznej jest tylko dla dużych firm z milionowymi kontraktami. Polskie firmy powinny dążyć do jak najlepszego wykorzystania kontaktów, zebranych w trakcie targów i innych wydarzeń, w których biorą udział.

RECOMMENDATIONS: •

Diversifying of trading activities on export and domestic trade gives the opportunity to strengthen companies on demand problems on the internal and international market. Small and Medium size enterprises are not convinced to insure their international trade activities against the failure because they think the insurance is more expensive than taken trade activities – it is a mistake! Polish companies are unaware of facilities and tools offered by national institutions abroad and still do not want to use them to expand their business on the foreign markets. There is a false assumption among SMEs that support of international expansion is only for the big companies with the biggest contracts worth. Polish companies should aim to make the best use of relations established during events/fairs and other events, in which they participated.

89


CYFROWE PRZEDSIĘBIORSTWO DIGITAL COMPANY 90


ŚWIADOMOŚĆ PODSTAWĄ CYBERBEZPIECZEŃSTWA AWARENESS, THE BASIS OF CYBER SAFETY Dyskusja była prowadzona w obszarze cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw. Eksperci przedstawili m.in. przykłady ataków, zagrożenia z jakimi mogą spotkać się przedsiębiorcy oraz na bazie własnych doświadczeń pokazali, jak można się przed nimi ustrzec.

The discussion was conducted in the area of cybersecurity of enterprises. Experts presented examples of attacks, threats that entrepreneurs may face and based on their own experience have shown how to avoid them.

„ Moim zdaniem powinniśmy się skupić również na nas, ze względu na to, że sami popełniamy błędy. Najsłabszym ogniwem w organizacjach mimo wszystko jest człowiek. Bez względu na to jakie będziemy mieć produkty, w jaki sposób będziemy chcieli je kupić, czy jak będziemy chcieli je sprzedać, jeżeli nie uświadomimy wszystkich naszych pracowników danej organizacji, to w dalszym ciągu będziemy narażeni na różnego rodzaju cyberataki. In my opinion, we should also focus on us because we make mistakes ourselves. After all, humanity is the weakest link in organizations. No matter what products we have, how we want to buy them or how we want to sell them, if we do not make all our employees aware of the organization, we will still be exposed to various types of cyber attacks. dr inż. Aleksandra Wojtynek ELDURON Sp. z o.o.

91


„ Bezpieczeństwo to nie jest gra w pojedynkę. Bezpieczeństwo to jest gra zespołowa i w tej dziedzinie trzeba korzystać z różnych ekspertów. Security is not a solo game. Security is a team game and you have to use different experts in this field. Krzysztof Sierański Fundacja Bezpieczeństwa Informacji Polska

Information Security Foundation Poland

REKOMENDACJE: • • • •

92

Częstym błędem przedsiębiorców jest prowadzenie biznesu w oparciu o jednego specjalistę informatyka, który musi zapewnić również bezpieczeństwo cyfrowe. Szkolenia pracowników i wzmacnianie ich wrażliwości odnośnie bezpieczeństwa danych w firmie są kluczem do solidnego systemu bezpieczeństwa w firmie. Firmy powinny być przygotowane na incydenty związane z bezpieczeństwem i posiadać, co najmniej zasady związane z działaniem pracowników w takiej sytuacji. Organizacje biznesowe oraz samorządy lokalne powinny wziąć na swoje barki utworzenie grup roboczych, które pracowałyby na rzecz świadomości zagrożeń w dziedzinach cyfrowych wśród sektora MŚP. Przedsiębiorstwa powinny przestać patrzeć na cyberbezpieczeństwo jak na drogą i nieosiągalną rzecz, ponieważ w momencie incydentu mogą stracić o wiele więcej, niż pieniądze zainwestowane w bezpieczeństwo.

60% małych i średnich firm w Polsce w ogóle nie ma żadnej świadomości, że jest coś takiego jak niebezpieczeństwo cyfrowe. Oczywiście, jeszcze więcej, aż 95% nie potrafi na to w żaden sposób odpowiedzieć. 60% of small and medium enterprises in Poland have no awareness at all that there is such a thing as digital danger. Of course, even more, up to 95% cannot answer it in any way. Jerzy Buzek Premier RP w latach 1998-2001, Poseł Parlamentu Europejskiego

Prime Minister of the Republic of Poland from 1998 to 2001, Member of the European Parliament

RECOMMENDATIONS: • • • • •

It is a common mistake for entrepreneurs to run a business based on one IT specialist who must also ensure digital security. Training employees and strengthening their sensitivity regarding data security in the company is the key to a solid security system in the company. Companies should be prepared for security incidents and have at least policies related to employee behavior in such a situation. Business organizations and local authorities should shoulder the creation of working groups that work to raise awareness of digital threats among SMEs. Businesses should stop looking at cyber security as an expensive and unattainable thing, because at the time of the incident they can lose a lot more than the money invested in security.


TRANSFORMACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Jak rozpocząć technologiczną rewolucję? ENTERPRISE TRANSFORMATION. How to start digital and technological revolution?

Celem panelu była debata na temat transformacji technologicznej przedsiębiorstwa. Zaproszeni eksperci dyskutowali o wdrożeniu nowych technologii w przedsiębiorstwie, jak to najlepiej zrobić oraz na bazie swoich doświadczeń, zwracali uwagę na trudności, które mogą napotkać przedsiębiorcy w trakcie transformacji technologicznej.

The aim of the panel was a debate on the technological transformation of the company. The invited experts discussed the implementation of new technologies in the enterprise, how to do it best and based on their experience, they pointed out the difficulties that entrepreneurs may encounter during the technological transformation.

Robimy to dla klienta, bo jeśli będziemy szybciej reagować, będziemy taniej i szybciej dostarczać usługi i produkty. Jeśli te usługi, produkty będą bardziej user friendly to będziemy osiągali przewagi konkurencyjne, to dotyczy również samorządu (…) We do it for the client, because if we respond faster, we will provide cheaper and faster services and products. If these services and products are more user friendly, we will achieve competitive advantages, this also applies to local government (...) dr inż. Jarosław Bułka Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Transformacji Cyfrowej Plenipotentiary of the Mayor of Krakow for Digital Transformation

93


Aby transformacja cyfrowa mogła okazać się skuteczna, musimy opierać się na trzech filarach. Pierwszym z nich są (…) ludzie, świadomie korzystający z nowych technologii, drugim filarem byłyby dane do przetworzenia, a trzecim jest technologia, którą musimy rozwijać. Ta technologia daje nam możliwość digitalizacji oraz właśnie wchodzenia w interakcję z tymi zasobami. For digital transformation - to be effective, we must build on three pillars. The first is (...) people consciously using new technologies, the second pillar would be data to be processed, and the third is the technology we need to develop, giving us the opportunity to digitize and interact with these resources. dr. inż. Karol Jędrasiak Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Deputy Director of the Technology Transfer Center, WSB Academy in Dąbrowa Górnicza

REKOMENDACJE:

RECOMMENDATIONS:

• •

94

Przedsiębiorcy powinni weryfikować każdą możliwość technologiczną pojawiającą się w ich firmie, aby nie spowodować zachłyśnięcia się rozwiązaniami, które nie przyniosą efektów. Każda zamiana technologiczna w firmie, odnosząca się do klienta, winna być budowana z myślą o jak najlepszej współpracy z użytkownikiem. Przedsiębiorcy muszą zdać sobie sprawę z tego, że źle przygotowane dane wejściowe do rozpoczęcia transformacji, dadzą im błędne rezultaty, które mogą spowodować ogromne szkody w firmie. Dlatego powinni zwracać szczególną uwagę na analizę tych danych. Nowe technologie muszą wzmacniać pozycję pracownika, a nie powodować jego strach, że może zostać zastąpiony. Przedsiębiorcy powinni proponować zmiany w regulacjach systemów krajowych, aby wspierały one transformację technologiczną firm w Polsce i Europie.

• •

Entrepreneurs should verify every technological opportunity that appears in their company, so as not to get overwhelmed with solutions that will not bring results. Every technological change in the company related to the client should be built with the thought of the best cooperation with the user. Entrepreneurs must realize that poorly prepared input data to start the transformation will give them wrong results that can cause huge damage to the company. Therefore, they should pay close attention to the analysis of this data. New technologies must strengthen the position of the employee and not cause him fear that he can be replaced. Entrepreneurs should propose changes in the regulations of national systems so that they support the technological transformation of companies in Poland and Europe.


ZWIĘKSZANIE KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH FIRM MŚP NA RYNKACH LOKALNYCH I MIĘDZYNARODOWYCH W CYFROWYCH CZASACH INCREASING COMPETITIVENESS OF POLISH SME COMPANIES IN LOCAL AND INTERNATIONAL MARKETS IN DIGITAL TIMES

Panel skupił się na ekspansji MŚP na rynku lokalnym oraz międzynarodowym. Zaproszeni eksperci dzielili się swoją wiedzą z uczestnikami, aby bazując na swoim doświadczeniu wskazać uczestnikom, w jakich obszarach MŚP powinni outsource’ować swoje procesy, jak dobrze wykorzystać nowe technologie. W trakcie dyskusji próbowano też wskazać optymalny model biznesowy, który pomoże utrzymać wzrost konkurencyjności w sektorze MŚP.

The panel focused on the expansion of SMEs on the local and international market. Invited experts shared their knowledge with participants to base their experience on indicating in which areas SMEs should outsource their processes, how to use new technologies well. During the discussion, attempts were also made to identify the optimal business model that would help maintain competitiveness growth in the SME sector.

Jeśli mówimy o takiej cyfryzacji, to jednak kluczową rzeczą jest to, żeby zrozumieć, po co to robimy. I wszystko to, co prowadzi do cyfryzacji ma tylko jeden cel, a mianowicie - zmienić osobiste doświadczenie naszego konsumenta / klienta. Wszystko to, co próbujemy cyfryzować, a co nie wpływa na nasz odbiór na rynku, nie ma po prostu sensu. If we talk about such digitization, then the key thing is to understand why we do it. And everything that leads to digitization has only one goal, namely, to change the personal experience of our consumer / client. Anything that we try to digitize and that does not affect our perception on the market just doesn’t make sense. Jarosław Antychowicz CEO Infinity Group

95


„ Mam dla Państwa (…) zadanie (…), spróbujcie odpowiedzieć sobie na pytanie – co tak naprawdę wiecie o swoich klientach, kim i jacy są, skąd pochodzą, może nawet, co lubią, kiedy przychodzą (…), spróbujcie sprofilować waszych klientów bazując na Waszych doświadczeniach (…). I have a task for you (...), try to answer the question – what do you really know about your clients, who and what are they, where do they come from, maybe even what they like when they come (...), try to profile your clients based on your experiences (...). Dawid Prokopowicz Ekspert Google Polska Google Poland expert

REKOMENDACJE:

RECOMMENDATIONS:

• • •

96

Każdy przedsiębiorca, powinien poszukiwać sposobu, jak dzięki zastosowaniu nowych technologii może efektywnie rosnąć i usprawniać swój biznes. Przedsiębiorcy powinni na bieżąco analizować zasoby, z jakich korzystają i ewaluować je w celu zwiększania ich wartości i efektywności. Wiedzę dotyczącą m.in. cyfryzacji należy szeroko propagować przez instytucje państwowe oraz otoczenie biznesu. Analiza wewnętrznych danych przedsiębiorstwa pozwala na najbliższe ideałowi dopasowanie działalności pod oczekiwania odbiorców. Każdy klient chce mieć pewność, że pracuje/ kupuje od bezpiecznego kontrahenta. Mając na myśli bezpieczeństwo, przedsiębiorstwa muszą zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie swoich danych firmowych, które w momencie niefortunnego zdarzenia będą mogły być przywrócone i pozwolą firmie płynnie działać dalej.

• • •

Every entrepreneur should look for a way how thanks to the use of new technologies he can effectively grow and improve his business. Entrepreneurs should regularly analyze the resources they use and evaluate in order to increase their value and efficiency. Knowledge regarding, among others digitization should be widely promoted by state institutions and the business environment. Analysis of the company’s internal data allows the business to be tailored to the customers’ expectations as closely as possible. Every customer wants to be sure that he / she works / buys from a secure contractor. With security in mind, companies must pay special attention to securing their company data, which can be restored in the event of an unfortunate event and allows the company to continue running smoothly.


RYNEK PRACY I EDUKACJA LABOR MARKET & EDUCATION 97


POWIATOWE URZĘDY PRACY JAKO KOORDYNATORZY DZIAŁAŃ NA LOKALNYM RYNKU PRACY DISTRICT LABOUR OFFICES AS COORDINATORS OF ACTIONS ON THE LOCAL LABOUR MARKET Sytuacja na rynku pracy determinowana jest przez wiele różnorodnych czynników, takich jak np. uwarunkowania gospodarcze, demografia czy edukacja. Analiza zmian na rynku pracy w oderwaniu od procesów zachodzących w gospodarce regionu czy kraju, bez uwzględnienia trendów gospodarki światowej nie jest możliwa. Rynek pracy jest ściśle powiązany z elementami gospodarki, stanowiąc integralną część systemu społeczno-gospodarczego.

The labour market situation is determined by plenty of diverse factors, e.g. economic conditions, demography or education. The analysis of changes on the labour market, with hardly any links to the processes occurring in the economy of the region, is not possible without regard to trends in global economy. The labour market is closely-coupled with the elements of economy and is an integral part of socio-economic syndrome.

Polskę charakteryzuje dużo niższa aktywność zawodowa w porównaniu do innych europejskich krajów o niskim bezrobociu. Pokazuje to, że wciąż możemy lepiej wykorzystywać dostępny kapitał ludzki. Poland is characterized by a much lower professional activity in comparison to other European countries with low unemployment rate. This shows that we can still make a better use of available human capital. Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Secretary of State at the Ministry of Family, Labour and Social Policy

98


„ Uwarunkowania demograficzne, będą w dużym stopniu determinowały sytuację na rynku pracy w najbliższych dekadach. Doświadczamy i w przyszłości doświadczać będziemy przyspieszenia starzenia demograficznego, z perspektywą stania się krajem o najstarszej populacji w Europie. Zgodnie z prognozą demograficzną liczba ludności Polski do 2050 roku zmniejszy się o prawie 4,2 mln osób. Jednocześnie współczynnik obciążenia demograficznego ludnością w wieku poprodukcyjnym w Polsce w 2050 r. przekroczy 75%, co oznacza prawie dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2020. Demographic conditions will largely determine the labour market situation in the coming decades. We are experiencing and in the future we will be experiencing an acceleration of demographic ageing with a view of becoming a country with the oldest population in Europe. According to the population forecast, the population of Poland will have decrease by almost 4,2 million people by 2050. At the same time, the demographic load factor for post-working age population in Poland in 2050 will exceed 75% which means an almost a double increase in relation to 2020. dr Ryszard Marszowski Główny Instytut Górnictwa, członek Komisji ds. Kształcenia Zawodowego RIG w Katowicach

Central Mining Institute, member of the Committee for Vocational Training by the National Chamber of Commerce and Industry in Katowice

„ Mówiąc o przyszłości, ewentualne zachwianie równowagi na rynku pracy oraz wzrost niedoboru podaży pracy będzie w pewnym stopniu efektem zmian rozmiarów potencjalnych zasobów pracy oraz starzenia się tych zasobów, jak również procesów migracyjnych, co będzie stanowiło dodatkowe wyzwanie dla powiatowych urzędów pracy. Speaking about the future, possible imbalance on the labour market and the increase in labour supply shortage will, to some extent, be the result of changes in the size of possible labour resources and the ageing of these resources, as well as migration processes, which will be an additional challenge for the district labour offices. Alina Nowak Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów PUP Województwa Śląskiego

Chairwoman of the Convent of Directors at the District Labour Office of the Voivodeship of Silesia

99


„ Współczesna gospodarka wymaga od pracowników nie tylko wiedzy ogólnej i specjalistycznej, ale także elastyczności, przedsiębiorczości i kreatywności, umiejętności komunikacyjnych i odporności na stres oraz wielu innych umiejętności. Today’s economy requires from employees not only the general and specialised knowledge , but also flexibility, entrepreneurial spirit and creativity, ability to communicate and resistance to stress and many more. Iwona Przepióra Kierownik Działu Rekrutacji i Rozwoju, Poczta Polska S.A.

Head of the Division of Recruitment and Development at Poczta Polska S. A.

REKOMENDACJE: •

• •

• •

Śledzenie trendów rynku pracy, w tym szczególnie związanych ze zmianami demograficznymi, procesami migracyjnymi, zarządzania pokoleniami oraz procesami automatyzacji i robotyzacji pracy. Stworzenie środowiska sprzyjającego aktywizacji zawodowej osób starszych; Stała współpraca Powiatowych Urzędów Pracy z przedsiębiorcami (w tym z sektora MŚP, którzy stanowią 90% ogółu pracodawców) oraz instytucjami otoczenia biznesu; Popularyzacja przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo; Wsparcie dla osób powracających na rynek pracy (np. więźniowie) oraz posiadających niskie kwalifikacje zawodowe.

RECOMMENDATIONS: •

• •

• •

Tracking trends of the labour market, including in particular those related to demographic changes, migration processes, generation management and processes of automatization and robotization of labour. Creating environment which fosters professional activation of older people; Continuous co-operation between District Labour Offices and entrepreneurs (including the SME sector, who are 90% of employers in general) and business environment institutions; Popularization of entrepreneurship among unemployed and professionally inactive individuals; Support to individuals returning on the labour market (e.g. Prisoners) and those holding low professional qualifications.

Sesja zorganizowana w ramach Partnerstwa Lokalnego z: PUP Będzin, PUP Bytom, PUP Cieszyn, PUP Chorzów, PUP Dąbrowa Górnicza, PUP Gliwice, PUP Jastrzębie Zdrój, PUP Jaworzno, PUP Katowice, PUP Kłobuck, PUP Mikołów, PUP Mysłowice, PUP Myszków, PUP Piekary Śląskie, PUP Pszczyna, PUP Racibórz, PUP Ruda Śląska, PUP Rybnik, PUP Sosnowiec, PUP Świętochłowice , PUP Tarnowskie Góry, PUP Tychy, PUP Zabrze, PUP Zawiercie, PUP Żory. This session was organized as part of Local Partnership with: District Labour Office of Będzin, District Labour Office of Bytom, District Labour Office of Cieszyn, District Labour Office of Chorzów, District Labour Office of Dąbrowa Górnicza, District Labour Office of Gliwice, District Labour Office of Jastrzębie Zdrój, District Labour Office of Jaworzno, District Labour Office of Katowice, District Labour Office of Kłobuck, District Labour Office of Mikołów, District Labour Office of Mysłowice, District Labour Office of Myszków, District Labour Office of Piekary Śląskie, District Labour Office of of Pszczyna, District Labour Office of Racibórz, District Labour Office of Ruda Śląska, District Labour Office of Rybnik, District Labour Office of Sosnowiec, District Labour Office of Świętochłowice, District Labour Office of Tarnowskie Góry, District Labour Office of Tychy, District Labour Office of Zabrze, District Labour Office of Zawiercie, District Labour Office of Żory.

100


MŁODZI NA RYNKU PRACY YOUNG ON THE LABOR MARKET Przygotowanie na rynek pracy zaczyna się u progu kształcenia. Programowe kształcenie kompetencji społecznych oraz umiejętności krytycznego myślenia, kompleksowego rozwiązywania problemów oraz uczenia się przez całe życie powinny być praktykowane od najwcześniejszych etapów edukacji.

Preparation for the labor market begins at the threshold of education. Curriculum development of social competences as well as critical thinking skills, comprehensive problem solving and lifelong learning should be practiced from the earliest stages of education.

„ Żyjemy w czasach globalizacji i niepewności. Rozwój technologii ma takie tempo, że nie wiemy czego uczyć i jakie zawody potrzebne będą w przyszłości (…) W pogoni za wykorzystaniem technologii ważne jest jednak, by nie zgubić człowieka. Pytanie brzmi, czy potrzebujemy młodych ludzi do pracy czy pracy dla młodych ludzi? We live in a time of globalization and uncertainty. The development of technology has such a pace that we do not know what to teach and what professions will be needed in the future (...) In the pursuit of the use of technology, however, it is important not to lose a man. The question is, do we need young people to work or work for young people? prof. Antonio Arcienaga Morales National University of Salta, Argentyna

101


„ Sytuację młodych ludzi na polskim rynku pracy poznajemy z kompendium badań zebranych przez System Rad ds. Kompetencji PARP. Wydany w kwietniu 2019 roku uwzględnia m.in. dane GUS, Eurostatu, oraz raportu Deloitte dla firmy Coca-Cola. Czytamy tam, że 51% pracodawców deklaruje, że młodzi (18-26 lat) nie mają odpowiednich kompetencji do pracy. Z drugiej strony, 50% młodych nie ma pomysłu na siebie. Tylko 25% z nich jest zadowolonych z doradztwa zawodowego, reszta dokonuje przypadkowych wyborów, a z powodu szukania zatrudnienia późno wchodzi na rynek pracy. Młodzi chcą pracować, wiedzą, że muszą być elastyczni i uczyć się przez całe życie. We learn about the situation of young people on the Polish labor market from a compendium of studies collected by the PARP Competence Council System. Released in April 2019, includes data from the Central Statistical Office, Eurostat, and the Deloitte report for Coca-Cola. We read that 51% of employers declare that young people (18-26 years old) do not have adequate competence to work. On the other hand, 50% of young people have no idea for themselves. Only 25% of them are satisfied with career counseling, the rest make random choices, and because of seeking employment, they enter the labor market late. Young people want to work, they know that they must be flexible and learn all their lives. Anna Grąbczewska Prezes Fundacji Uniwersytet Dzieci

Chairwoman of the Convent of Directors at the District Labour Office of the Voivodeship of Silesia

102


„ Programy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dostępne dla tysięcy uczących się i studiujących młodych ludzi wnoszą bardzo dużo w ich przygotowanie do pracy, głównie w dziedzinie kompetencji. Mobilność związana z wyjazdem buduje wśród niemal wszystkich wyjeżdżających (97%), umiejętność pracy w zespole oraz komunikowania się w międzynarodowym miejscu pracy, buduje ich znajomość specyfiki miejsc pracy, nowoczesnych technologii i wzmacnia umiejętności interpersonalne. Programs of the Foundation for the Development of the Education System available to thousands of young people studying and studying contribute a lot to their preparation for work, mainly in the field of competence. Mobility associated with travel builds, among almost all outgoing (97%), the ability to work in a team and communicate in an international workplace, builds their knowledge of the specificity of jobs, modern technologies and strengthens interpersonal skills. dr Paweł Poszytek Dyrektor Generalny FRSE

Director General of FRSE

REKOMENDACJE: • • •

Dostosowanie form kształcenia do potrzeb dynamicznego rynku pracy; Promocja praktyk zawodowych oraz zagranicznych – wyjazdowych praktyk i staży wśród młodzieży; Współpraca z organizacjami pozarządowymi kształcącymi kompetencje społeczne młodych ludzi, także dzieci, w celu jak najwcześniejszego przygotowania ich do wejścia na rynek pracy; Umiejętne korzystanie z trendów współczesnego rynku pracy takich jak, np. work space 4.0 czy przemysł 4.0.

RECOMMENDATIONS: • • •

Adapting education to the needs of a dynamic labor market; Promotion of professional and foreign internships - away internships and internships among young people; Cooperation with non-governmental organizations educating social competences of young people, including children, in order to prepare them as soon as possible to enter the labor market; Skillful use of trends in the modern labor market such as, for example, work space 4.0 or industry 4.0.

103


Jak skutecznie monitorować POLITYKĘ EDUKACYJNĄ How to effectively monitor EDUCATIONAL POLICY

Edukacja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomicznego oraz rozwoju ludzkiego, dlatego temat ten jest obecny wśród zagadnień poruszanych na Kongresie. Polityka edukacyjna to ważna część polityki społecznej każdego regionu, każdego kraju, a jej celem jest wyrównanie różnic edukacyjnych ludzi na różnych etapach ich rozwoju. Skutecznie prowadzona polityka edukacyjna powinna wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży jak również dokonywać selekcji najzdolniejszych, stwarzając warunki do rozwijania zdolności.

Education is of key importance for economic development and human development, which is why this topic is present among the issues raised at Congress. Educational policy is an important part of the social policy of each region, each country, and its goal is to equalize the educational differences of people at various stages of their development. Effective educational policy should equalize the educational opportunities of children and youth, as well as make the selection of the most talented, creating conditions for developing skills.

W zglobalizowanych współcześnie gospodarkach, determinowanych w swoim rozwoju cyfryzacją, automatyzacją i robotyzacją kluczowym kapitałem stała się wiedza, którą egzemplifikuje społeczeństwo wiedzy, kreujące konkurencyjne i innowacyjne rozwiązania. Wydaje się, że wskazane procesy wiążące się nieuchronnie z pogłębiającym się zjawiskiem depresji demograficznej w kontekście wzrastającej konkurencyjności gospodarek będą determinowały potrzebę permanentnego podnoszenia poziomu wykształcenia, kompetencji oraz kreowania i opanowania nowej wiedzy. In globally globalized economies, determined in their development by digitization, automation and robotization, knowledge has become the key capital, which is exemplified by the knowledge society, creating competitive and innovative solutions. It seems that the indicated processes related inevitably to the deepening phenomenon of demographic depression in the context of increasing competitiveness of economies will determine the need to permanently raise the level of education, competences and create and master new knowledge. dr Ryszard Marszowski Główny Instytut Górnictwa, członek Komisji ds. Kształcenia ZawodowegoRIG w Katowicach

The Central Mining Institute, a member of the Committee for Vocational Training of the Chamber of Commerce in Katowice

104


„ Edukacja stanowi o konkurencyjności regionu, o jego potencjale i sile przyciągania. Mówiąc o edukacji podkreślam ogromną wagę współpracy. Nie jest możliwe budowanie sublokalnych polityk. Dzisiaj musimy pracować wspólnie pomiędzy samorządami lokalnymi, razem z samorządem regionalnym i z sektorem biznesu, bo to on kreuje potrzeby rynku pracy, a to pociąga za sobą wyzwania dla sektora edukacyjnego Education is the region’s competitiveness, its potential and attraction. Speaking of education, I emphasize the great importance of cooperation. It is not possible to build sub-local policies. Today we have to work together between local governments, together with regional government and the business sector, because it creates the needs of the labor market, and this entails challenges for the education sector. dr Mariusz Raczek Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, CentrumRozwoju Regionalnego Akademia WSB

Regional Center for Analysis and Strategic Planning, Department of Regional Development, Marshal’s Office of the Śląskie Voivodeship, Center for Regional Development Akademia WSB

„ Uczenie się stanowi walor współczesności, a równocześnie wymóg niezbędny do godnego funkcjonowania w społeczeństwie. Learning is the value of modern times, and at the same time a necessary requirement for functioning in society with dignity. dr Ryszard Marszowski Główny Instytut Górnictwa, członek Komisji ds. Kształcenia Zawodowego RIG w Katowicach

The Central Mining Institute, a member of the Committee for Vocational Training of the Chamber of Commerce in Katowice

105


REKOMENDACJE: • • •

W obecnych czasach koniecznością stało się stałe podnoszenie wiedzy i nabywanie nowych kompetencji i umiejętności – uczenie się przez całe życie; Polityka edukacyjna musi być kształtowana w oparciu o aktualne badania rynku pracy oraz czynniki demograficzne; Niezbędne są wspólne działania na rzecz edukacji i rynku pracy podejmowane przez organizacje, instytucje i środowiska kreujące bezpośrednio i pośrednio politykę edukacyjną i rynku pracy.

RECOMMENDATIONS: • • •

Nowadays, constant improvement of knowledge and acquisition of new competences and skills - lifelong learning - has become a necessity; Educational policy must be based on current labor market research and demographic factors; Joint actions for education and the labor market are needed by organizations, institutions and environments that directly and indirectly create education and labor market policies.

MODELE EDUKACJI –

wymiar krajowy i międzynarodowy

EDUCATIONAL MODELS -

domestic and internatonal dimension

Dynamiczny rynek pracy potrzebuje wykształconego pracownika przyszłości. W związku z tym eksperci sesji panelowej podjęli próbę odpowiedzi na kontrowersyjne pytanie, jak powinny przygotować się uczelnie wyższe w perspektywie długofalowej – w kontekście kształcenia za 20-30 lat? Dyskutowano, czy i w jakim zakresie długoletnie formy kształcenia (dla przykładu 5-letnie studia) zostaną zastąpione krótszymi formami (typu studia podyplomowe). Jak zarządzać uczelnią wyższą dziś, przewidując przyszłość dalekosiężnie?

106

The dynamic market needs an educated employee of the future. With regard to the above, the experts of this panel session made an effort to answer a controversial question, i.e. how should the universities prepare themselves in a long term perspective - in the context of education, in 20-30 years from now? It was discussed whether and to what extent longterm forms of education (for example 5-year studies) will be replaced by shorter forms (like post-graduate studies). How to manage a university today, foreseeing the future on a long-term basis?


Oprócz futurystycznych wizji, dużą część panelu poświęcono obecnie realizowanemu w kraju i na świecie kształceniu dualnemu – szansom i barierom w rozwoju tej formy bardzo atrakcyjnej dla pracodawców i studentów. Szczególnie ciekawa była część poświęcona inspiracjom z zagranicy związanym z edukacji dualną, a także kwestie praktyk zawodowych, jako alternatywą dla kształcenia dualnego w szkołach wyższych.

Apart from futuristic visions, an extensive part of the panel was devoted to the now implemented both domestically and globally, twin track training – chances and barriers for developing of this form, which is very attractive for employers and students. Particularly interesting was the part devoted to inspirations from abroad, related to twin track training and also the issues of vocational internships, as an alternative to twin track training at universities.

Stajemy dziś w obliczu zmian związanych z IV rewolucją przemysłową, postępem technologicznym i społecznym, który wpływa na każdą ze sfer – również edukację wyższą, wymusza szybsze reakcje, zarówno w kształceniu formalnym, jak i ustawicznym na zmieniające się potrzeby rynku pracy i pracodawców, pojawianie się nowych zawodów i potrzeb coraz to bardziej specjalistycznych fachowców. Today we are facing changes related to the 4th industrial revolution, technological and social progress which affects each of the areas - also higher education, enforces faster responses in both formal and lifelong learning to the changing needs of the labour market and employers, the emergence of new professions and the need of more and more specialized professionals. dr hab., prof. PŚ Małgorzata Dobrowolska Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej

professor at Technical University of Silesia - Director of the Center for Interdisciplinary Research of the Technical University of Silesia

107


„ Obecnie jesteśmy świadkami zmian w edukacji wyższej. Ewoluują formy kształcenia, sposób przekazywania wiedzy, pojawiają się również zmiany formalne. Mamy np. w tej chwili w Polsce piąty poziom kształcenia, czyli wszystko to, co jest związane z dokształcaniem, możliwością podjęcia studiów podyplomowych, kursów o różnej długości, uzupełniania edukacji i przekwalifikowania się. At present, we are witnessing a change in higher education. What changes are the forms of education, the way of transferring knowledge, also formal changes occur. For example, currently we have the fifth level of education in Poland, i.e. everything related to further training, the possibility of taking-up postgraduate studies, courses of various lengths, supplementing education and retraining.

dr hab. inż., prof. PŚ Anna Timofiejczuk Dziekan Wydziału Mechanicznego i Technologicznego Politechniki Śląskiej

professor of the Technical University of Silesia, Vice Dean at the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology

Nikt z nas nie wie, jak będzie wyglądać przyszłość, nie wiemy – jaka będzie edukacja przyszłości. Dlatego jedyne co możemy, to powinniśmy przygotowywać naszych studentów do reakcji na zmianę. Przyzwyczajać ich do tego, by ciągle się uczyć, poznawać, nie bać się nowych technologii. W przemyśle 4.0, o którym ciągle słyszymy, tak naprawdę nie technologie są najważniejsze, ale człowiek i jego reakcje na zmiany. None of us knows how the future will look like, we do not know how the education will look like. Therefore the only thing we can do is we should prepare our students to react to changes. Get used to constant studying, learning, not being afraid of new technologies. In Industry 4.0 we constantly hear about, actually not technologies are the most important, but human and his reaction to changes. dr hab. inż., prof. PŚ Anna Timofiejczuk Dziekan Wydziału Mechanicznego i Technologicznego Politechniki Śląskiej

professor of the Technical University of Silesia, Vice Dean at the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology

108


„ Studia dualne nie są możliwe na wszystkich kierunkach. Najlepiej gdy są realizowane „na zamówienie” i we współpracy z przemysłem. W Elblągu wypracowaliśmy inne rozwiązanie, które dajemy pracodawcom – opracowaliśmy system praktyk zawodowych, który sprawdziliśmy w pilotażu (obecnie projekt się kończy): 135 milionów złotych, 35 uczelni, 2,5 roku, 7 tysięcy praktykantów, 1400 prac dyplomowych itd. Skutkiem podjętych działań jest poniżej 2% bezrobocie wśród absolwentów naszej uczelni przy 14% bezrobociu w regionie. Twin track studies are not possible on every faculty. The preferable situation would be if they were implemented on a “tailor made” basis and in cooperation with industry. In Elbląg, we have developed another solution, which we give to the employers - we have developed a system of vocational internship, which we have verified in a pilot project (at present, this project coming to an end): 135 million zlotys, 35 universities, 2.5 years, 7 thousand apprentices, 1400 diploma theses, etc. The result of these actions is the 2% level of unemployment among our university graduates, as opposed to the 14% unemployment in the region. prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Rector of the National Higher Vocational School in Elbląg

REKOMENDACJE: • • •

Promocja praktyk zawodowych wśród młodzieży, w tym studentów; Popularyzacja kształcenia dualnego na różnych kierunkach studiów oferowanych przez uczelnie wyższe; Stałe podnoszenie jakości oferty edukacyjnej szkół i uczelni poprzez nawiązywanie kontaktów i współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz zagranicznymi szkołami i uczelniami wyższymi.

RECOMMENDATIONS: • • •

Promotion of vocational internships among youth, including students; Popularization of twin track training at different faculties, offered by universities; Continuous improvement of educational offer of schools and universities by establishing relationships and co-operation with entrepreneurs, business environment institutions as well as schools and universities from abroad.

109


EDUKACJA ZAWODOWA A ZMIANA POKOLENIOWA NA RYNKU PRACY VOCATIONAL EDUCATION VS. GENERATION CHANGE ON THE LABOUR MARKET

Jak przygotować się do zmiany pokoleniowej na rynku pracy, kiedy rozpocząć edukację zawodową i jaka jest rola samorządów w kształtowaniu modelu edukacji zawodowej – między innymi takie zagadnienia poruszono w trakcie sesji: Edukacja zawodowa a zmiana pokoleniowa na rynku pracy. Partnerem sesji był Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

How to prepare oneself for the generation change on the labour market, when to start vocational education and what is the role of self-governments in shaping the model of vocational education - these are the examples of issues addressed during the “Vocational education vs. generation change on the labour market.” session. The partner of this session was the Provincial Labour Office in Katowice.

Jeszcze parę lat temu funkcjonowało przeświadczenie, że kształcenie zawodowe jest czymś gorszym. Teraz na szczęście to się zmienia, także dzięki dziesiątkom milionów euro, jakie zostały przeznaczone na doposażenie pracowni w szkołach. Until a few years ago, there was a conviction that vocational education is of poorer status. Today it is luckily changing, also owing to the tens of millions euros which had been spent on upgrading of school laboratories. Piotr Grzybowski Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju, Urząd Miasta Częstochowa

Head of the Division of European Funds and Development, Municipal Office of the City of Częstochowa

110


„ Dyplom wyższej uczelni nie gwarantuje w dzisiejszych czasach pracy. Trzeba zachować właściwe relacje pomiędzy kształceniem, a tym czego wymaga rynek pracy. W Niemczech model dualnego kształcenia stanowi podstawę szkolnictwa zawodowego. Nowadays, a university certificate does not guarantee a job. ,,It is necessary to keep proper relations between education and the requirements of the labour market. In Germany the model of twin-track training is a basis of vocational education. prof. dr. Bernd- Joachim Ertelt Hochschule der Bundesagentur für Arbeit

„ Od wielu lat naszym priorytetem było dawanie narzędzi samorządom, które prowadzą szkoły. Chodziło o to, żeby dostosować kształcenie do potrzeb rynku i sprostać wyzwaniom, jakie niesie przyszłość. For many years our priority has been to give the tools to self-governments which manage schools. The idea was to adjust education to the needs of the market and meet the challenges which the future brings. Jarosław Wesołowski Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Director of the Department of the European Social Fund, the Marshall Office of the Voivodeship of Silesia

111


WNIOSEK EKSPERTÓW: Uczestnicy dyskusji zgodnie przyznali, że aby odnieść sukces na rynku pracy trzeba mieć przede wszystkim motywacje, kompetencje, gotowość do nauki i odrobinę szczęścia. CONCLUSION OF EXPERTS: The participants of the discussion consistently admitted that in order to be successful on the labour market, it is necessary to have motivation, skills, readiness for learning and a bit of luck.

REKOMENDACJE: • • • •

112

Należy zachować właściwe relacje pomiędzy kształceniem, a tym czego wymaga rynek pracy; Konieczność zaplanowania schematów długoterminowej współpracy pracodawców ze szkołami branżowymi; Potrzeba jak najwcześniejszej diagnozy predyspozycji zawodowych dzieci i młodzieży; Należy zwiększać atrakcyjność szkolnictwa zawodowego oraz zmienić nastawienie młodych ludzi względem szkolnictwa zawodowego poprzez wspólne działania nauczycieli i rodziców w tym zakresie; Należy zadbać o odpowiednią komunikację i sposób dotarcia do młodych ludzi z ofertą szkół zawodowych i branżowych.

RECOMMENDATIONS: • • • •

Proper relations between education and requirements of the labour market should be kept; Planning a long-term cooperation between employers and vocational schools is necessary; An as early as possible diagnosis of vocational skills of children and youth is needed; It is necessary to increase the attractiveness of vocational training and change the attitude of Young people towards vocational education, through joint action of teachers and parents in that respect; It is necessary to take care of proper communication and method of getting to young people with the offer of vocational and trade schools;


ZARZĄDZANIE I ROZWÓJ MANAGEMENT & DEVELOPMENT 113


MANAGEMENT 3.0 - W DĄŻENIU DO BYCIA DOSKONAŁYM PRZYWÓDCĄ MANAGEMENT 3.0 - IN PURSUIT OF BEING A PERFECT ADVISOR Management 3.0 jest odpowiedzią na bardzo szybkie tempo życia i pracy, dużą zmienność, która przejawia się w technologiach, prawie oraz potrzebach i oczekiwaniach całego otoczenia. Żaden Właściciel, Prezes, Dyrektor, Kierownik nie ma szans na podejmowanie efektywnego zarządzania w pojedynkę. Dlatego też Management 3.0 daje szansę na współzarządzanie i współodpowiedzialność. Budujemy samoorganizujące się zespoły, pracownicy podejmują odpowiedzialność, stawia się na innowacje i kreatywność. Pod warunkiem, że w organizacji są wspólnie wyznawane wartości (spójne i autentyczne) oraz zaufanie. Management 3.0, zakłada, że w firmie zatrudnia się pracowników nie tyle ze względu na ich kompetencje – wiedzę i doświadczenie, ale ze względu na ich zdolność dostosowania do kultury organizacji.

Management 3.0 is a response to the very rapid pace of life and work, to the large variability which is manifested in technologies, law and the needs and expectations of the entire environment. No Owner, President, Director or Manager is able to undertake effective management alone, therefore Management 3.0 gives one the chance to share management and responsibility. We build self-organizing Teams, employees take up responsibility, innovations and creativity takes over. Provided that values (coherent and authentic) and trust are shared in an organization. Management 3.0 assumes that the company employs people not so much because of their competences - knowledge and experience, but because of their ability to adapt to the culture of the organization.

Esencja Managementu 3.0 to mądre korzystanie z technologii, budowanie zaufania oraz umiejętność rozmawiania. The substance of Management 3.0 is the clever use of technologies, building confidence and ability to speak. Bartosz Rusek trener, członek Zarządu Brainstorm Group Sp. z o.o.

Member of the Board at Brainstorm Group Sp. z o. o.

114


REKOMENDACJE: • • •

tworzenie warunków do automotywacji; udowanie wiarygodności i zaufania; ycie autentycznym.

RECOMMENDATIONS: • • •

creating conditions for self-motivation; uilding reliability and confidence eing authentical

POLSKA, CZECHY I SŁOWACJA – SYNERGIA WSPÓŁPRACY BIZNESU, NAUKI I SAMORZĄDU Sesja panelowa przygotowana przez Akademię WSB

POLAND, CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA - THE SYNERGY IN COOPERATION BETWEEN BUSINESS, SCIENCE AND SELF-GOVERNMENT Panel session elaborated by WSB Academy Warunki rozwoju gospodarki, jak w soczewce można zobaczyć na przykładach transgranicznych i bilateralnych. Na styku granic widać bardzo wyraźnie jak współpraca na wielu płaszczyznach różnych partnerów jest potrzebna i efektywna. Dla rozwoju przedsiębiorczości duże znaczenia ma działalność izb gospodarczych, a szczególną rolę mogą odegrać izby bilateralne: polsko-czeska, polsko-słowacka. Ich zadaniem jest doradztwo oraz informacja o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w danych krajach, popularyzacja wymiany handlowej, organizacja wystaw i targów oraz wizyt gospodarczych i spotkań przedsiębiorców z władzami. Izby tworzą warunki dla networkingu, co jest kluczowe dla prowadzenia biznesu z sukcesem.

Conditions of economic development, just like through a magnifying glass, can be seen on crossborder and bilateral examples. At the intersection of borders, one can very clearly see how cooperation between many partners, on many levels is needed and effective. The activity of chambers of commerce is of great importance for the development of entrepreneurship, and special roles might be played by bilateral chambers: the Polish-Czech and the Polish-Slovak ones. Their task is to advise and inform about the conditions for running a business in given countries, popularization of business activity, organization of exhibitions and fairs as well as study tours and meetings between entrepreneurs and authorities. Chambers create conditions for networking, which is of key importance for running one’s business successfully.

115


Rola uczelni jest również bardzo istotna, one budują potencjał do innowacyjności, edukują kadry dla gospodarki, a poprzez uczestnictwo w projektach przekazują know-how otoczeniu biznesowemu. Ważne, aby nauka nie była tworzona na „półki”. Praca naukowców powinna być powiązana z biznesem.

REKOMENDACJE: • • • •

116

Zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką, samorządem i biznesem dla rozwoju gospodarki; Tworzenie jednolitego prawa unijnego przyjaznego dla przedsiębiorców; Budowanie infrastruktury drogowej dla ułatwienia i skrócenia czasu transportu pasażerów i towarów; Networking przedsiębiorców.

The role of universities is also very significant, they build the potential for innovations, educate the staff for the economy, and through participation in projects, transfer their know-how to business environment. It is important for scientific elaborations not to be developed and then stored on shelves. The work of scientists should be linked to business.

RECOMMENDATIONS: • • • •

Tightening cooperation between science, self-government and business for the sake of development of economy; Developing a uniform EU law, which is friendly to entrepreneurs; Building road infrastructure to facilitate and shorten the carriage of passengers and goods; Networking between entrepreneurs.


SPOTKANIE DWÓCH ŚWIATÓW, czyli o współpracy biznesu z przedsiębiorcami społecznymi

A MEETING OF TWO DIFFERENT WORLDS

I.E. cooperation between business and social entrepreneurs

Zajmujemy się gospodarką społeczną, czyli taką gospodarką, której przyświeca cel użytecznie społeczny, a może nim być: tworzenie nowych miejsc pracy, reintegracja osób „wykluczonych”, a także tworzenie usług, produktów z pozytywnym przesłaniem. We are involved in social economy, that is the economy whose aim is to be socially useful, including: creation of new jobs, reintegration of “excluded” people, and also creation of new services, products with a positive message.

Tadeusz Durczok Prezes Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

President of the Regional Cooperation Association, member of the National Committee of Social Economy Development

W Polsce sektor ekonomii społecznej jest dosyć duży, tworzą go ponad 94 tys. podmioty, natomiast przedsiębiorstw, które mocno realizują cel reintegracyjny oraz osiągają sukces rynkowy jest ponad 1000. In Poland, the sector of social economy is quite sizeable, it is formed by more than 94 thousand of entities, and there are more than 1000 enterprises which intensively implement the integrative objective, and which succeed on the market.

Kami Bobek Zastępca Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Deputy Director at the Department of Social and Solidary Economy at the Ministry of Family, Labour and Social Policies

117


Czy celem podmiotu ekonomii społecznej jest reintegracja czy osiągnięcie sukcesu rynkowego? Czy sukces takiego podmiotu powinien dokonywać się na takich samych warunkach - w jakich działają pozostałe firmy? Jak jest rola państwa? What is the objective of a social economy entity - reintegration or succeeding on the market? Shall such entity succeed under the same conditions as remaining companies? What is the role of the State?

REKOMENDACJE: • • • •

118

Zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w zamówieniach publicznych; Dobra współpraca z samorządem terytorialnym w kreowaniu usług i produktów ważnych dla lokalnej społeczności; Tworzenie profesjonalnych ośrodków wsparcia; Sukces przedsiębiorstwa społecznego = sukces rynkowy.

RECOMMENDATIONS: • •

• •

Increasing of participation of social economy entities in public procurement; Good cooperation with local self-government in creating services and products which are of great importance to local community; Creating professional support centres; Social entity success = market success.


TECHNOLOGIE DLA TRANSPORTU TECHNOLOGIES FOR TRANSPORTATION

Transport rozumiany jako mobilność ludzi, przewóz towarów, a nawet przesyłanie danych to podstawowy czynnik decydujący o rozwoju i jest on ściśle związany z firmami sektora MŚP. Transportation understood as mobility of people, carriage of goods or even transfer of data is a basic deciding factor in terms of development and it is strictly related to the entities of the SME sector prof. Marek Sitarz Kierownik Katedry Transportu i Informatyki, Akademia WSB

Head of the Chair of Transportation and IT at WSB Academy

„ W lotnictwie nowymi technologiami są drony. Są one obecnie w powszechnym użytku. Z jednej strony wspierają technologie lotnicze, np. sprawdzanie kadłuba samolotu przed albo po locie. Ale drony są także dużym zagrożeniem dla lotnisk – nieodpowiedzialnie użyte mogą spowodować paraliż. In aviation, new technologies would be drones. At present, they are in general use. On one hand they support aviation technologies, e.g. while checking the body of the plane before or after the flight. But drones are also a huge threat to airports - irresponsibly used, might paralyze the airport. Artur Tomasik Prezes Zarządu GTL SA

President of the Board at GTL SA

119


„ Transport miejski jest odnowiony w dużym stopniu. Tabor jest wymieniony na elektryczny lub zasilany gazem. Obecnie NCBiR prowadzi program Bezemisyjny Transport Miejski, w ramach którego opracowywany jest pojazd w pewnym stopniu autonomiczny. Urban transportation has been renewed to a large extent. The rolling stock has been exchanged into electric one or a stock which is fuelled with gas. At present, the National Center for Research and Development runs its “Zero-emission Urban Transportation” programme, as part of this programme the Center is also developing a vehicle which is to some extent autonomous.

Artur Tomasik Prezes Zarządu GTL SA

President of the Board at GTL SA

REKOMENDACJE: • • • •

120

Nowe technologie wspierają rozwój, jeśli są odpowiedzialnie wdrożone; Nowe technologie są szansą dla rozwoju mniejszych firm lub ośrodków gospodarczych; W transporcie nowe technologie są często wykorzystywane dla zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróżujących; Nakłady na badania w transporcie są wysokie i powinni w nich partycypować rząd i samorządy.

RECOMMENDATIONS: • • • •

New technologies support development, if they are responsibly implemented; New technologies are a chance for smaller companies or economic centres to develop; In transportation, new technologies are frequently used to increase the safety and convenience of the travellers; The research costs in transportation are high and they should be shared with the government and local governments.


AKADEMIA MARKETINGU I SPRZEDAŻY ACADEMY OF MARKETING AND SALES 121


BŁĄD, SKANDAL, UTRATA REPUTACJI… Czyli o tym jak zarządzać kryzysem ERROR, SCANDAL, LOSS OF REPUTATION... media crisis management

„ Niejednokrotnie spotykam się z problemem kryzysu medialnego w przypadku moich klientów, osób powszechnie znanych. Niewątpliwie część z nich tworzą markę swoim nazwiskiem. Coraz częściej wypuszczają na rynek własną linię produktową np. kosmetyków, żywności, odzieży. Jeżeli ich nazwisko jest przedstawiane w złym świetle, niewątpliwie wpływa to na ich firmę. Miałam też w swoje praktyce prawniczej do czynienia z naruszeniem stricte renomy firmy. I often face the problem of the media crisis in the case of my clients, well-known people. Undoubtedly, some of them create the brand with their name. They are increasingly launching their own product line, e.g. cosmetics, food, clothing. If their name is portrayed in the wrong light, it certainly affects their business. I also had to violate the company’s reputation in my legal practice. Joanna Jabłczyńska radca prawny, ekspert w dziedzinach prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych i rynku kapitałowego, właścicielka Kancelarii Prawnej Joanna Jabłczyńska

122


„ Najważniejsza porada z mojej strony to dobrze wykonywać swoją pracę. Ja wiem, że to oczywiste. A jeśli zdarzy się ktoś z bezpodstawną, złośliwą opinią to proponuję udać się do profesjonalnego pełnomocnika, który może pomóc, bo często nawet jedna niesprawiedliwa opinia - zamieszczona gdzieś w Internecie - może mieć realny wpływ na przyszłość firmy. Wówczas profesjonalny pełnomocnik pomoże, bo chodzi nie tylko o ocenę stanu faktycznego. Czasem jest tak, że przedsiębiorca, którego dotyka ta krytyka, tylko w jego ocenie może być krzywdząca. Trzeba pamiętać o tym, że nasz klient on ma prawo do wyrażania własnej opinii. Bywa też tak, że przychodzą do mnie znane osoby i mówię im – odsuńcie wszystkie kroki prawne, podziałajcie PR-owo, prawne w tej chwili nie przyniosą pożytku. Ze względu na fakt, że mam wiedzę z zakresu show-biznesu i prawa wiem, gdzie się sprawdzą rozwiązania prawne, a gdzie je odstawić na bok i tylko w ostateczności po nie sięgać. The most important advice on my part is to do my job well. I know it’s obvious. And if someone happens with an unfounded, malicious opinion, I suggest you go to a professional representative who can help, because often even one unfair opinion - posted somewhere on the Internet - can have a real impact on the future of the company. Then a professional representative will help, because it’s not just about assessing the facts. Sometimes it is the case that the entrepreneur who is affected by this criticism can only be harmful in his opinion. We must remember that our client has the right to express his own opinion. It also happens that well-known people come to me and tell them - postpone all legal steps, do PR work, legal ones will not be useful at the moment. Due to the fact that I have knowledge in the field of show business and law, I know where legal solutions will work, and where to set them aside and only as a last resort. Joanna Jabłczyńska radca prawny, ekspert w dziedzinach prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych i rynku kapitałowego, właścicielka Kancelarii Prawnej Joanna Jabłczyńska

123


„ Już chyba każdy przedsiębiorca wie, że bez działań wizerunkowych daleko nie zajedzie. Jest wiele firm, które bez względu na wielkość, w przypadku potencjalnego kryzysu medialnego miały bardzo duże problemy z odzyskaniem reputacji albo nawet potrafiły przestać funkcjonować. O sile i kondycji firmy świadczy to - jak sobie poradzi z kryzysem - czy potrafi z niego wyjść albo go zażegnać. Almost every entrepreneur knows that he will not get far without image-building activities. There are many companies that, regardless of their size, in the event of a potential media crisis had very big problems with regaining reputation or were even able to stop functioning. The strength and condition of the company is demonstrated by how it will handle the crisis - whether it can get out of it or avert it. Mariusz Sokołowski agencja PR F4S

124


„ We współczesnym świecie, w którym bez przerwy trzeba się komunikować, gdzie media społecznościowe wielokrotnie wygrywają z tymi tradycyjnymi - trzeba się liczyć z sytuacją, że każdy niezadowolony klient czy pracownik może taki kryzys przynieść ze sobą. Dodatkowo, te działania wizerunkowe przekładają się także na to, co jest związane z zadowoleniem pracownika, z chęcią jego pracy w danej firmy. Jeżeli zatrudniony w danej firmie będzie wiedział, że jest to miejsce przyjazne, które jest stanowi dla niego pewną wartość dodatkową - to zostanie tutaj na dłużej, bo lepiej mu się będzie pracowało. Employer Branding jest działem, którym PR zajmuje się bardzo mocno obecnie. I na to powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy. In the modern world, where you have to constantly communicate, where social media win many times with traditional ones - you have to take into account the fact that every unsatisfied customer or employee can bring such a crisis with them. In addition, these image activities also translate into what is associated with employee satisfaction, the desire to work in a given company. If the employee in a given company will know that it is a friendly place, which is a certain additional value for him - he will stay here longer because he will work better. Employer Branding is a department that PR deals with very much at present. And entrepreneurs should pay attention to this. Mariusz Sokołowski agencja PR F4S

125


JAK UŻYWAĆ NETWORKINGU ONLINE I OFFLINE DO ZWIĘKSZANIA LICZBY KLIENTÓW I BUDOWANIA RELACJI W BIZNESIE? Czyli, co zrobić, aby plik wizytówek zamienić w plik banknotów? HOW TO USE ONLINE AND OFFLINE NETWORKING TO INCREASE THE NUMBER OF CUSTOMERS AND BUILD RELATIONSHIP IN BUSINESS? So, what to do, to turn business card file into banknote file? Networking to nie tylko chwilowa moda, ale klucz do odniesienia sukcesu w biznesie: relacje stały się naszą walutą, ponieważ biznesu nie robi się z firmami, ale z konkretnymi ludźmi. Aby networking nie stał się jednorazową akcją, po której zebrane wizytówki lądują na dnie szuflady, ale strategią budowania trwałych relacji, warto połączyć jego trzy rodzaje: event networking, live networking i social networking.

126

Networking is not only a temporary fashion, but a key to success in business: relationships have become our currency, because business is not done with companies, but with specific people. So that networking does not become a one-time action, after which the collected business cards land at the bottom of the drawer, but a strategy for building lasting relationships, it is worth combining its three types: event networking, live networking and social networking.


Jak prowadzić skuteczny networking?

How to run effective networking?

EVENT NETWORKING

EVENT NETWORKING

• •

• •

Poznawanie nowych osób. Sprawdzanie, czy twój rozmówca jest na etapie skorzystania z twoich usług lub ty z jego – nie chodzi o to, by rozmówca natychmiast został Twoim klientem, ale o poznanie jego potrzeb, a także oferty! Być może to Ty znasz kogoś, kogo mógłbyś polecić. Kto wie, może następnym razem on poleci Ciebie? Skrócenie czasu potrzebnego do znalezienia odpowiednich ludzi: dziel poznanych ludzi na tych, z którymi możesz podjąć wspólne działania (teraz lub w przyszłości) i tych, z którymi nie masz pomysłu na nawiązanie współpracy.

Meeting new people. Checking whether your interlocutor is at the stage of using your services or you from his it is not about the interlocutor becoming your customer immediately, but about knowing his needs and offer! - maybe you know someone who you could recommend him, who knows, maybe next time he will recommend you? Reduce the time needed to find the right people: divide the people you meet into those with whom you can take joint action (now or in the future) and those with whom you have no idea to cooperate.

LIVE NETWORKING

LIVE NETWORKING

Kontakt z poznanymi na wydarzeniu osobami w ciągu 48 godzin (tymi, którym obiecałeś kontakt lub/i widzisz szansę na wspólne działania). Pozyskanie nowych klientów, partnerów biznesowych, pracowników lub pracodawców – to nie tylko sprzedawania swoich usług, ale także wiedza o tym, co potencjalny partner proponuje i polecanie go innym. Budowanie wiarygodności w oczach rozmówcy – zaczyna się od małych rzeczy: odpowiedzi na maile i telefony, sprawdzenia wizerunku w mediach społecznościowych.

Contact with people met at the event within 48 hours (those whom you promised to contact and / or see a chance for joint actions). Acquiring new customers, business partners, employees or employers - it is not only selling their services, but also knowledge about what the potential partner proposes and recommending it to others. Building credibility in the eyes of the interlocutor - it starts with small things: replies to emails and telephones, checking the image on social media.

SOCIAL NETWORKING

SOCIAL NETWORKING

• •

Budowanie lub podtrzymanie pozytywnego wizerunku wśród osób poznanych na żywo. Utrzymanie kontaktów z osobami, na których ci zależy. Wykreowanie wizerunku eksperta w swojej dziedzinie oraz osoby praktykującej social networking.

• •

Building or maintaining a positive image among people met live. Keeping in touch with the people you care about. Creating the image of an expert in his field and a person practicing social networking.

127


ŚWIAT ZAWODOWYCH NEGOCJACJI. „NIE ARGUMENTUJ” - FUNDAMENT SKUTECZNYCH NEGOCJACJI. THE WORD OF PROFESSIONAL NEGOTIATIONS. „DON’T ARGUE” – THE FOUNDATION FOR SUCCESSFUL NEGOTIATIONS

Inżynieria zawodowych negocjacji bez argumentowania, obrony, ataku, nie polega na zastosowaniu tzw. technik i taktyk negocjacyjnych, gdyż te są w zasadzie technikami manipulacji. Manipulacja, świadoma i stosowana z premedytacją wyklucza poszanowanie cudzych celów i emocji. Negocjacje to nie perswazja ani walka, kto ma rację, nie jest to też sytuacja, w której obie strony idą na kompromis.

128

Professional negotiations without arguing, defence or attacks is not about using the so-called negotiation techniques and tactics, as these are basically manipulation techniques. Manipulation, its conscious and premeditated use excludes respect for other people’s goals and emotions. Negotiations are not persuasion or fighting who is right, nor is it a situation in which both sides reach a compromise.


Sukces negocjacji to sytuacja, w której obie strony czują się wygrane oraz gdy prowadzą do zawiązania lub zacieśnienia relacji. Ich rezultat zależy od umiejętności zrozumienia i akceptacji cudzych emocji i sposobu myślenia. Na tym polega siła komunikacji nieantagonizującej. Dla wielu te słowa brzmią jak „bajka”, co może być i jest zrozumiałe – dla zawodowców jest to oczywistość i jest funkcją ich skuteczności – ta znowu wynika z wiedzy, umiejętności i doświadczeń.

Jeśli czekają Cię ważne negocjacje, pamiętaj o kilku najważniejszych punktach: • Poświęć odpowiednio dużo czasu na przerobienie różnych scenariuszy rozmowy, gdyż poczucie, że jesteś przygotowany pozwoli Ci zachować zimną krew podczas rozmów; • Zawsze myśl o celu rozmów, bez ulegania impulsom; • Nie argumentuj; • Nie zaprzeczaj dyrektywnie, nie broń się, nie atakuj; • Nigdy nie negocjuj ceny!!!

Success in negotiations means that both parties feel like winners, and the relationship between both sides is established or strengthened. Their result depends on the ability to understand and accept other people’s emotions and way of thinking. This is the power of non-antagonizing communication. For many, these words sound like a “fairy tale”, which is understandable; however, for professionals this is obvious, since their effectiveness is dependent of the knowledge; this again results from their knowledge, skills and experience. If you are about to enter important negotiations, keep in mind a few key points: • Take sufficient time to envision various conversation scenarios because the feeling of being well prepared will allow you to stay cool during hard talks; • Always think about the purpose of the talks, without succumbing to impulses. Stay cool; • Don’t argue; • Don’t be overbearing when you deny; don’t defend yourself, don’t attack; • Never negotiate the price! Krzysztof Sarnecki Prezes Zarządu QUEST Change Managers

President of the Board QUEST Change Managers

129


ZMIENNOŚĆ W EKONOMII CHAOSU - PALIWO DLA NOWOCZESNEJ SPRZEDAŻY CHANGES IN CHAOS ECONOMY AS FUEL FOR MODERN SALES Chaos jest zjawiskiem jak najbardziej naturalnym. Elementem charakterystycznym dla środowiska chaosu są dość częste, czasem gwałtowne i nieoczekiwane zmiany. Wydaje się, że to siła, która burzy i niszczy, a jednak są kultury, które doskonale funkcjonują w stanie, w którym chaos jest normalnością. Co je charakteryzuje, a co pokazuje też obecny kryzys – o naszej sile na rynku decyduje siła tych relacji, które budowane są na zaufaniu – same relacje, nawet dobre, nie definiują skuteczności. Relacje te wykraczają daleko poza stosunek sprzedającego i kupującego – są relacjami partnerskimi na wielu poziomach, a najlepszą nową walutą jest właśnie zaufanie.

130

Chaos is a natural phenomenon. A characteristic element of the chaos environment are quite frequent, sometimes sudden and unexpected changes. Chaos seems to be a powerfully destructive force, yet there are cultures whose members function perfectly in a state of chaos. What are these cultures like? And what does the current crisis also show? In fact, our strength on the market is determined by the strength of those relationships that are built on trust; even good relationships (which are not built on trust) do not determine effectiveness. This means a lot more than the relationship between the seller and the buyer; relationships built on strength are partner relationships on many levels, as trust is the best new currency.


By środowisko chaosu było środowiskiem, w którym odnosisz sukces: • zastosuj Potrójne Prawo Pareto – czyli znajdź taki 1% działań, który buduje masę krytyczną skuteczności, czyli decyduje o Twoim sukcesie; • stań się ekspertem w dziedzinie, w jakiej działa Twój klient i bądź dla niego partnerem – czyli myśl i działaj TRANSFORMACYJNIE; • I PRZEDE WSZYSTKIM! Zdobądź wiedzę i wprowadź ją w życie treningiem w obszarze myślenia i działania NIELINEARNEGO! To fundament zarządzania w środowisku chaosu, a tym bardziej w sytuacjach kryzysowych; • Zacznij myśleć i działać systemowo – w naszej strefie kulturowej to obszar bardzo nielubiany – jednocześnie warto sobie zadać pytanie: będziesz sobie opowiadać bajki o planach, czy chcesz być skutecznym?

Here is how you need to act, if you want to succeed the environment of chaos: • Apply the Triple Pareto Law - i.e. find 1% of activities build a critical mass of effectiveness, which normally determines your success; • Become an expert in the field in which your client is active and be a partner for him, that is think and act in the manner of TRANSFORMATION; • AND ABOVE ALL! Gain knowledge and put it into practice by educating yourself in the area of NON-LINEAR thinking and action! This is the foundation for management in an environment of chaos, and even more so in crisis situations; • Start thinking and acting systemically. In our cultural zone, this kind of thinking is a dreaded area. Nevertheless, ask yourself the questions: Are you going to tell yourself stories about plans or do you want to be effective? Krzysztof Sarnecki Prezes Zarządu QUEST Change Managers

President of the Board QUEST Change Managers

131


PASJA I BIZNES PASSION AND BUSINESS 132


PASJA + BIZNES = SUKCES PASSION + BUSINESS = SUCCESS

Na łamach gazet, blogów i poradników biznesowych często spotykane hasło: „Rób to co lubisz, a już nigdy nie będziesz musiał pracować”- wywołuje skrajne emocje. Odbiorcy zastanawiają się, czy to jedynie mit, czy realna szansa na samorealizację w pracy marzeń. Czy istnieje konkretny schemat działania umożliwiający stworzenie dochodowego biznesu opartego na pasji? A co, jeśli nie mamy lub nie potrafimy rozpoznać, czy istnieje jakaś czynność, której wykonywanie sprawia nam przyjemność, a jej konsekwentna praktyka może sprawić, że staniemy się ekspertem w tej dziedzinie? Czy sukcesy firm są budowane na wiedzy i zaangażowaniu, czy czynnikiem decydującym jest pasja właściciela lub całego zespołu? Eksperci twierdzą, iż osoba, która uważa, że pasji nie posiada prawdopodobnie zwyczajnie jeszcze jej nie odkryła. W jaki sposób przekuć pasję w rentowny biznes „dyskutowali” specjaliści goszczący podczas panelu #EKMSP192019 - „Pasja + Biznes = Sukces”. Było wiele przykładów z własnego doświadczenia zawodowego, recept dla osób rozwijających swoją karierę i tych, którzy szukają inspiracji do własnych działań biznesowych.

In the pages of newspapers, blogs and business guides, a common slogan: “Do what you like, and you’ll never have to work” evokes extreme emotions. Recipients are wondering if this is just a myth or a real chance for self-fulfillment at work of dreams. Is there a specific scheme of action that allows you to create a profitable business based on passion? And what if we do not have or cannot recognize if there is any activity that we enjoy doing and its consistent practice can make us become an expert in this field? Are the successes of companies built on knowledge and commitment, or is the passion of the owner or the whole team the deciding factor? Experts say that a person who thinks he has no passion probably has not yet discovered it. Specialists hosted during the congress panel discussed: “Passion + Business = Success” how to transform passion into profitable business. There were many examples from their own professional experience, prescriptions for people developing their careers and those who are looking for inspiration for their own business activities.

133


„ Kluczowym zarówno dla pierwszych etapów pracy, jak i rozwoju firmy, jest budowanie sieci znajomych o podobnych zainteresowaniach, pasji biznesowej. Ważne jest, aby nie wpadać w rutynę i zachować optymizm, pozwalający na kreatywne tworzenie nowych wizji, ścieżki rozwoju naszej działalności, nowych produktów czy usług. To szansa na rozwijanie naszej marki i na sukces. W przyszłości pozwoli również na podejmowanie wyzwań biznesowych na nowych płaszczyznach specjalizacji.

„ Najważniejsze, by nie zatracać swojej pasji, otaczać się zespołem, który wierzy w Twoją pasję, wizję biznesu, ale nie pozostaje bezkrytyczny. Ważne jest, żeby wspierać się i razem działać na rzecz wspólnego sukcesu. The most important thing is not to lose your passion, surround yourself with a team that believes in your passion, business vision, but does not remain uncritical. It is important to support and work together for mutual success. Mateusz Ledwig Właściciel Agencji SALTY CONCEPT, Twórca idei Artyści Przeciw Nienawiści, Właściciel, Roobens

Owner of the SALTY CONCEPT Agency, Creator of the idea Artists Against Hate, Owner, Roobens

134

Building a network of friends with similar interests and business passion is key for both the first stages of work and business development. It is important not to fall into the routine and keep optimism that allows us to creatively create new visions, development paths for our business, new products and services. This allows us to develop our brand and to succeed. In the future, it will also allow you to take on business challenges in new areas of specialization. Edyta Filipiak Założycielka, OlivkaBlog

Founder, OlivkaBlog


„ Należy spotkać i dobrać osoby o podobnej energii i poziomie zaangażowania. To prezes ma ostatnie słowo, ale bez burzy mózgów z pracownikami, poznaniu ich zdania, wizji, pomysłów, nie jest możliwe prowadzenie udanego biznesu. You should meet and select people with similar energy and level of commitment. It is the president who has the last word, but without brainstorming employees, learning their opinions, visions, ideas, it is not possible to run a successful business. Beata Drzazga Prezes, BetaMed S.A.

President, BetaMed S.A.

„ Czas zarządzania poprzez strach już bardzo dawno się skończył. Porządek, w którym groźni szefowie przychodzą i wydają surowe polecenia swoim pracownikom - tego już nie ma. Bardzo istotne jest, aby umiejętnie i mądrze przekazywać obowiązki i kompetencje podwładnym. Ponadto uważam, że należy w obecnych czasach prowadzić firmę w sposób transparentny i mówić współpracownikom o tym, co się dzieje dobrego, ale też o tym, co się dzieje złego, bo można razem znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Managing time through fear is long over. The order in which menacing bosses come and give strict orders to their employees, this is gone. It is very important to skillfully and wisely transfer responsibilities and competences to employees. In addition, I believe that nowadays it is necessary to run a company in a transparent way and tell colleagues about what is going on well, but also about what is going wrong, because maybe together we will find a solution to this situation. dr Ofka Piechniczek Współzałożycielka i Prezes Zarządu spółki Śląskie Kamienice S.A.

Co-founder and President of the Management Board of Śląskie Kamienice S.A.

135


„ Pierwszy krok – znalezienie Lidera. To on ma wskazać odpowiedni kierunek wszystkich aktywności i napędzać je w odpowiednią stronę. Zgrany zespół to podstawa efektywnego i skutecznego działania całej firmy. Ważne jest, aby znać samego siebie, swoje zdolności i umiejętności. Podobnie jest z wiedzą na temat naszych pracowników. Wtedy orientujemy się – jak najlepiej zarządzać talentami stanowiącymi kapitał naszego biznesu. Trzeba pamiętać, że bez przerwy, systematycznie należy pracować nad swoimi lepszymi stronami. The first step - finding the leader. He is to show the right direction to all activities and drive them in the right direction. A well-coordinated team is the basis for the efficient and effective operation of the entire company. It is important to know yourself, your abilities and skills. It’s similar with knowledge about our employees. Then we realize - how to best manage the talents that are the capital of our business. You have to remember that you need to work systematically on your better sides. Sebastian Matyniak Prezes, Brainstorm Group President, Brainstorm Group

136


REKOMENDACJE:

RECOMMENDATIONS:

Podstawą budowania sprawnego biznesu jest stworzenie silnego zespołu, który poprzez swoje zaangażowanie i pasje będzie w stanie podołać wspólnie obranym wyzwaniom i celom. Dzięki właściwej relacji lidera z zespołem, możliwe jest wypracowanie większej lojalności, zadowolenia pośród pracowników z wykonywanej pracy, jak i efektywniejsze wychodzenie z możliwych kryzysów. Weryfikacja talentu to pierwszy krok, zarówno przy zakładaniu firmy, jak i tworzeniu zespołu. Pasja i talent są to najważniejsze elementy, które zadecydują o tym, czy nasza firma przetrwa w momencie kryzysu, trudności finansowych, w okresie presji czasu i ogromnej ilości pracy. Wiara w realizację swojego marzenia, satysfakcja z rozwijania swojego talentu i rozumienie celu, są niejednokrotnie silniejsze od trudności, które napotykają wszyscy twórcy niezależnego biznesu. Lider jest tym, który jest kluczem do objęcia właściwego kierunku działania, podjęcia właściwej strategii przez firmę, a także osobą, która powinna czuć odpowiedzialność za mobilizację zespołu, jego spójność, poczucie bezpieczeństwa oraz kreatywność. Stworzenie przez lidera skutecznego systemu komunikacji i delegowania zadań, w którym każdy reprezentujący zespół wie, co ma robić i za co jest odpowiedzialny, jaki jest cel jego działania, jest jednym z najważniejszych elementów zapewniających siłę firmy. Zatrudnienie ludzi z pasją stanowi bardzo istotną wartość dodaną w firmie, którego potencjał może stać się ogromnym wsparciem w momencie wypalenia czy trudności. Stanowi o sile samorealizacji, która może przenieść się również na pole pracy i przyczynić się do rozwoju firmy. Silny zespół, konsekwencja i zaangażowanie w rozwój swojej pasji, z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych, zapotrzebowania odbiorców naszej usługi albo produktu, stanowią najważniejsze fundamenty udanego biznesu.

The basis for building an efficient business is to create a strong team that, through its commitment and passion, will be able to cope with the challenges and goals it has set. Thanks to the proper relationship between the leader and the team, it is possible to develop greater loyalty, satisfaction among employees with their work, as well as more effective recovery from possible crises. Talent verification is the first step, both in establishing a company and creating a team. Passion and talent are the most important elements that will determine whether our company survives in a time of crisis, financial difficulties, during time pressure and a huge amount of work. Belief in the realization of your dream, satisfaction from developing your talent and understanding the goal are often stronger than the difficulties that all creators of independent business face. The leader is the one who is the key to taking the right course of action, taking the right strategy by the company, as well as the person who should feel the responsibility for team mobilization, its coherence, sense of security and creativity. The leader’s creation of an effective system of communication and delegation of tasks, in which everyone representing the team knows what to do and what is responsible for, what is the purpose of his activity, is one of the most important elements ensuring the strength of the company. Employment of people with passion is a very important added value in the company, whose potential can become a huge support at the time of burnout, difficulties. It provides the power of self-fulfillment, which can also transfer to the field of work and contribute to the development of the company. A strong team, consistency and commitment to the development of their passion, taking into account market conditions, the demand of the recipients of our service or product are the most important foundations of a successful business.

137


PRZEMYSŁY KREATYWNE CREATIVE INDUSTRIES Przemysły kreatywne stanowią specyficzną przestrzeń działalności biznesowej. Łączą ze sobą kreatywność, wpływy kultury i sztuki, z tym co gospodarcze i ekonomicznie, a więc nastawione na zysk. Creative Industries, w języku polskim tłumaczone jako sektor kreatywny czy przemysł kreatywny, to część gospodarki oferująca najbardziej innowacyjne i bliskie człowiekowi rozwiązania w zakresie produktu albo usługi. To działalności, które mają swoje pochodzenie w indywidualnej kreatywności, mają znaczący potencjał tworzenia zysku, miejsc pracy. Oferują rozwiązania problemów wszelkich dziedzin, od medycyny, przez ekologię, gastronomię, architekturę, media, finanse, po zarządzanie zasobami ludzkimi i edukację. W Polsce badania związane z rozwojem przemysłu kreatywnego cieszą się dużą popularnością. Powstaje wiele raportów dotyczących stanu sektora kreatywnego. Udział przedsiębiorstw sektora kreatywnego powoli się rozwija, a w Polsce największy odsetek podmiotów tego typu odnotowano w województwie mazowieckim i śląskim. Mimo to, temat ten jest wciąż dość mało znany. Aby przyczynić się do wzrostu liczby przedsiębiorstw kreatywnych w Polsce, podczas 9. EKMŚP spotkali się wybitni specjaliści, reprezentujący wiedzę z zakresu designu, zarządzania firmą, mediów i promocji, a także kwestii patentowych czy grantowych i dofinansowań. Podczas sesji: „Przemysły kreatywne” mówiono o najważniejszych kwestiach dot. prowadzenia działalności tego typu, szansach i zagrożeniach, a także możliwościach, które wiążą się z produktem oraz usługą zaliczaną do sektora przemysłu kreatywnego.

138

Creative industries are a specific space for business activities. It combines creativity, influences of culture and art, with what is economically and economically, and therefore profit-oriented. Creative Industries, translated in Polish as a creative sector or creative industry, is a part of the economy offering the most innovative and person-like solutions in terms of a product or service. These are activities that have their origin in individual creativity, have significant potential for creating profit, jobs. They offer solutions to problems in all areas, from medicine, ecology, gastronomy, architecture, media, finance, to human resource management and education. In Poland, research related to the development of the creative industry is very popular. There are many reports on the state of the creative sector. The share of creative sector enterprises is slowly developing, and in Poland the largest percentage of entities of this type was recorded in the Mazowieckie and Śląskie voivodships. Still, this topic is still quite unknown. To contribute to the increase in the number of creative enterprises in Poland, eminent specialists met during the 9th ECMŚP, representing knowledge in the field of design, company management, media and promotion, as well as patent or grant issues and grants. During the session: “Creative industries”, the most important issues were discussed about running this type of business, opportunities and threats, as well as opportunities that are associated with the product and service included in the creative industry sector.


„ 646 miliardów dolarów - tyle zarabiają przemysły kreatywne na świecie. Średnio przemysły kreatywne produkują między 2 a 7% PKB. W większości są wytwarzane w krajach rozwiniętych. Aż 80% przemysłów kreatywnych jest rozwijanych właśnie tam. To pokazuje tylko, że jeżeli chcemy być państwem, które przestaje być tanią siłą roboczą, a chcemy zacząć robić rzeczy wysokomarżowe i docenione na skalę światową, to kierunek przemysłów kreatywnych to jest właśnie coś, w co powinniśmy iść. Co to w ogóle są te przemysły kreatywne? To z jednej strony design, gry, kreacja, ale to także przemysły typu ciężkiego, bo zrobienie nowego pociągu czy lokomotywy w sposób designerski, innowacyjny technologicznie, to także biznes kreatywny. Creative industries worldwide earn $ 646 billion. On average, creative industries produce between 2 and 7% of GDP. Mostly they are produced in developed countries. As many as 80% of creative industries are developed in these countries. It only shows that if we want to be a country that ceases to be a cheap workforce, and we want to start doing high-margin and appreciated on a global scale, then the direction of creative industries is just something we should go to. What are these creative industries at all? On the one hand, it is design, games, creation, but also heavy industries, because making a new train or locomotive in a designer, technologically innovative way is also a creative business. Tomasz Pruszczyński Prezes Zarządu, www.tupolska.com

President of the Board, www.tupolska.com

139


„ Wszystko, co Państwo wymyślą da się ochronić. To tylko kwestia, jak i jaki kierunek chcą Państwo przyjąć. To, co możemy chronić, to nie tylko wzory przemysłowe, to nie tylko nasze ubrania, ale to także projekt lokomotywy, czy maszyny rolniczej. To wszystko to, co jest związane z innowacją. I to nie tylko to, co jest wewnątrz, ale też to co jest na zewnątrz. Czym pomalowano np. lokomotywę, jak zrobiono i jak wyglądają jej koła - wszystko to wpada pod definicję wzorów przemysłowych. Na tej podstawie można chronić cały wygląd samochodów - łącznie z kształtem lusterka. Poziom ochrony własności przemysłowej w USA jest tak wysoki, ponieważ przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności zastrzegają swoje wzory przemysłowe. U nas nie ma jeszcze tego trendu, tego działania, dlatego tak nam daleko jeszcze do tych Stanów. Everything you come up with can be protected. It’s just a matter of how and what direction you want to take. What we can protect is not only industrial designs, it’s not only our clothes, but also designs of the locomotive or agricultural machine. That’s all about innovation. And not only what is inside, but also what is outside. What the locomotive was painted for, how it was made and what its wheels look like - all this falls under the definition of industrial designs. On this basis, you can protect the entire appearance of cars, including the shape of the mirror. The level of industrial property protection in the US is so high because companies first reserve their industrial designs. We do not have this trend, this action yet, which is why we are so far from these States. Edyta Demby-Siwek Prezes, Urząd Patentowy RP

President, Patent Office of the Republic of Poland

140


„ Studia bardzo mocno kształtują wiedzę z zakresu kreatywności, nie przygotowują do prowadzenia firmy, co jest przyczyną wielu problemów u osób, które chcą podjąć działalność gospodarczą o wymiarze kreatywnym. Studies strongly shape knowledge in the field of creativity, they do not prepare for running a company, which is the cause of many problems for people who want to start a business with a creative dimension.

Roma Skuza Założycielka, Prezeska, Brokat Spółka z o. o.

Founder, President, Brokat Spółka z o. o.

Województwo, samorządy mają bardzo duże zaplecze finansowe w zakresie dofinansowania na rzecz przedsiębiorczości kreatywnej, ale mają spory problem w rozdysponowywaniu tych środków, przekazywaniu ich. Mała wiedza i trudności w ubieganiu się o dofinansowanie przez podmioty zajmujące się przemysłem kreatywnym stanowią jedną z kluczowych barier. Przedsiębiorcy kreatywni powinni żyć poza schematami i wyprzedzać rzeczywistość, tymczasem muszą wpisywać się w system urzędowy, aby pozyskać środki finansowe. The voivodship and local governments have a very large financial base in the field of co-financing for creative entrepreneurship, but they have a big problem in allocating these funds, transferring them. Little knowledge and difficulties in applying for funding by entities dealing with the creative industry are one of the key barriers. Creative entrepreneurs should live outside the framework and be ahead of reality, meanwhile they must enter the official system to raise funds. Urszula Szwed Prezeska, Studio Dinksy

President, Studio Dinksy

141


REKOMENDACJE:

RECOMMENDATIONS:

• •

142

Produkty będące owocem pracy branż kulturalnych są wytwarzane w sektorze publicznym, co powoduje, że ich zaistnienie na rynku czasami jest możliwe tylko dzięki pomocy różnych instytucji i organizacji pozarządowych. Dlatego tak ważne jest stworzenie odpowiedniego systemu wsparcia dla twórców przemysłu kreatywnego przez samorządy, który sprzyjałby ich działaniom, nie ograniczał w kreatywności i dawał przestrzeń do testowania, prób, zabezpieczając ich funkcjonowanie na rynku. Przemysł kreatywny w krajach Unii Europejskiej jest zdominowany przez przedsiębiorstwa jedno lub dwuosobowe. Tak samo w Polsce, ok. 97% wszystkich przedsiębiorstw sektora kreatywnego stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Ważne jest, by polityka gospodarcza państw, jak i strategia działań samorządowych umacniała i wspierała w rozwoju te niewielkie, choć znaczące dla innowacyjnej gospodarki, podmioty. Firmy przemysłu kreatywnego w ogromnym stopniu uzależnione są od flagowego produktu lub usługi, i w znacznej mierze zależą od indywidualnego talentu i podejmowanego ryzyka. Dlatego tak ważne jest, aby twórcom stworzyć odpowiednią przestrzeń zapewniającą komfort realizacji swoich projektów, nie obarczając ich skomplikowanym systemem prawnym, proceduralnym czy rozliczeniowym. Stawiając na innowacyjną gospodarkę w Polsce przemysł kreatywny powinien coraz silniej i wyraźniej zaznaczać swoją pozycję i wartość na rynku pracy. Należy zmienić negatywny sposób myślenia o lokowaniu kapitału w sektor kultury, sztuki i szeroko rozumianej kreatywności. Przeznaczanie funduszy na kulturę należy rozpatrywać jako inwestycję, jednocześnie bardzo ważne jest opracowanie spójnej strategii politycznej dla sektora kreatywnego.

• •

Products resulting from the work of cultural industries are manufactured in the public sector, which means that their presence on the market is sometimes only possible thanks to the help of various institutions and non-governmental organizations. That is why it is so important for local governments to create an appropriate support system for creative industry creators, which would support their activities, not limit their creativity and give them space to test and try, securing their functioning on the market. The creative industry in the European Union is dominated by single or double enterprises. Similarly in Poland, approx. 97% of all enterprises in the creative sector are micro enterprises. It is important that the economic policy of states as well as the strategy of local government activities strengthen and support the development of these small, though significant for the innovative economy entities. Creative industry companies are heavily dependent on the flagship product or service and largely depend on individual talent and risk, which is why it is so important for creators to create the right space to ensure the comfort of their projects without burdening them with a complicated legal, procedural or settlement. By focusing on the innovative economy in Poland, the creative industry should increasingly emphasize its position and value on the labor market. The negative way of thinking about investing capital in the culture, art and broadly understood creativity sector should be changed. The allocation of funds for culture should be considered as an investment, while it is very important to develop a coherent policy strategy for the creative sector.


Wprowadzanie innowacji oraz pobudzanie kreatywności, mające przełożenie na rozwój gospodarczy, to zadania skierowane do szczebla miast i regionów. Konieczne jest więc uwzględnianie jej w strategii niniejszych podmiotów samorządu. Rozwój przemysłu kreatywnego ma bezpośredni związek z rozwojem gospodarczym, zmianami technologicznymi, dynamiką przeobrażeń społecznych oraz kulturowych. Współczesne społeczeństwo żyje w świecie, w którym znaczącą rolę odgrywa tekst i obraz, dźwięk czy też symbole. Dlatego potencjał rozwojowy, jaki drzemie w sektorze kreatywnym, jest ogromny i powinien stanowić jedną z głównych strategii gospodarki w Polsce. Uniwersytety zajmujące się profesjami związanymi z kreatywnością, tworzeniem, powinny uposażać studentów również w wiedzę z zakresu biznesowego, umiejętności tworzenia i prowadzenia własnego biznesu.

Introducing innovations and stimulating creativity, which translates into economic development, are tasks addressed at the level of cities and regions. It is therefore necessary to include it in the strategy of these local government entities. The development of the creative industry is directly related to economic development, technological changes, and the dynamics of social and cultural transformations. Contemporary society lives in a world in which text and image, sound and symbols play a significant role. Therefore, the development potential that lies in the creative sector is enormous and should be one of the main strategies of the economy in Poland. Universities dealing with professions related to creativity and creation should also equip students with business knowledge, the ability to create and run their own business.

ŚLĄSKIE APRÈS WORK

-czyli jakie rozrywki czekają na przedsiębiorców i pracowników w czasie wolnym?

SILESIAN APRÈS WORK

I.E. what kind of enterainment is available for entrepreneurs and employees in their leisure time? Tematem panelu „Śląskie Apres Work - czyli jakie rozrywki czekają na przedsiębiorców i pracowników w czasie wolnym?” był szeroko pojmowany czas wolny oraz atrakcje, które są dostępne na terenie Województwa Śląskiego. Tytułowe nawiązanie „Apres” zostało celowo zapożyczone od narciarskiego lifestyle’u, aby ukazać Śląskie z zupełnie innej perspektywy – z dostępnych atrakcji sportowych, kulturalnych czy rozrywkowych.

The subject of the panes entitled “Sileasian Après Work i.e. what kind of entertainment is available for entrepreneurs and employees in their leisure time?” was the broadly understood subject of leisure and activities available in the area of the Silesian Voivodeship. The “Apres” reference included in the tile has been purposedly borrowed from skiing lifestyle, in order to

143


Zaproszeni eksperci, którzy wzięli udział w dyskusji to: Dyrektor Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka - Paweł Cebula, Prezes Zarządu Arena Operator - Marcin Herra, Rzecznik Prasowy Muzeum Śląskiego - Paweł Doś, Koordynator ds. Eventów Flyspot - Magdalena Wojciechowska, organizatorzy Śląskiej edycji Silesia Smakuje Restaurant Week - Katarzyna Gubała oraz psycholog biznesu, prof. nadzw. dr hab. Magdalena Kraczla.

present the Voivodeship of Silesia form a completely different perspective - the perspective of available sports, culture or entertainment activities. Invited experts who participated in the discussion: Paweł Cebula, Director at Legendia - the Silesian Amusement Park, Marcin Herra, President of the Board at Arena Operator, Paweł Doś, Spokesman at Silesian Museum, Magdalena Wojciechowska, Events Coordinator at Flysport, Katarzyna Gubała and the organizers of the Silesian edition of Silesia Tastes Restaurant Week and professor Magdalena Kraczla.

Żyjemy w bardzo rozpędzonym świecie, pracownicy są przepracowani i tak naprawdę nie mamy wiele czasu na odpoczynek. We live in a very rushing world, the employees are over-strained and actually we have very little time for relaxation.

prof. nadzw. dr hab. Magdalena Kraczla Psycholog Biznesu w SMG/KRC Poland HR

Business Psychologist at SMG/KRC Poland HR

Najbardziej rozwijającą się gałęzią gospodarki na świecie jest sektor związany z przemysłem czasu wolnego. The most developing branch of economy in the world is the branch related to leisure time. Marcin Herra Prezes Zarządu Arena Operator

President of the Board at Arena Operator

144


REKOMENDACJE:

RECOMMENDATIONS:

Aby skutecznie wykorzystać określony czas na odpoczynek należy ograniczyć do minimum rozmowy czy myślenie o pracy; Ciągłe zerkanie na telefon, nawet jeśli sprawdza się jedynie portale social media nie wpływa pozytywnie na odpoczynek, przeciwnie może jedynie pogłębić stres, poprzez świadome lub nie, porównywanie siebie, swojego stylu życia czy sposobu spędzania czasu wolnego.

In order to successfully use particular time for leisure one needs to limit talking or thinking about work to the minimum; Constant glancing at one’s mobile phone, even if it’s just to check the social media, does not positively influence one’s relaxation, contrariwise, it may just intensify stress through conscious or non-conscious comparing of oneself to others, one’s life style or the way of spending one’s leisure time.

TURYSTYKA / PRODUKTY REGIONALNE SIŁĄ NAPĘDOWĄ REGIONU TOURISM / REGIONAL PRODUCTS A DRIVE FORCE OF THE REGION Turystyka w sposób znaczący wpływa na koniunkturę różnych dziedzin gospodarki, które są powiązane z procesem organizacji oraz obsługi turystów i podróżnych, coraz częściej ze wskazaniem na tych biznesowych. Jest często określana jako determinująca rozwój regionu, gdyż odgrywa niezwykle istotną rolę wzrostu gospodarczego wielu krajów, miast i wsi. Tourism significantly affects the economic situation of various branches of the economy that are associated with the process of organization and service for tourists and travelers, increasingly with an indication of those business. It is often referred to as determining the development of the region, because it plays an extremely important role for the economic growth of many countries, cities and villages.

145


Kluczowe dla zwiększenia atrakcyjności regionu zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i szeroko rozumianej turystyki (również tej biznesowej), jest przyjęcie w strategii odpowiedniej formy promocji. Tak oto gastronomia zajmuje nie mniej ważne miejsce w turystyce niż usługi hotelarskie, a w konsekwencji produkty i potrawy regionalne, design przestrzeni, jej zabudowa architektoniczna, mogą odgrywać ważną rolę w budowaniu silnego i bogatego regionu. Jak jednak tego dokonać? W jaki sposób podjąć działania, aby promocja była na tyle atrakcyjna, by w konsekwencji pozwoliła na efektywne dotarcie do grup turystów i inwestorów? Jaką rolę w kształtowaniu rentownej branży turystycznej mają samorządy, sektor biznesowy, a jaką kształtujące świadomość społeczną jednostki naukowe, jak uniwersytety czy media? O tym i o wszystkim, co związane z efektywną strategią zarządzania produktem regionalnym oraz sektorem turystycznym, rozmawiali eksperci środowiska naukowego, reprezentanci samorządu, a także przedstawiciele biznesu i zarządzania informacją podczas panelu: Turystyka/produkty regionalne – siłą napędową regionu.

Przez ostatni rok około 6 mln turystów odwiedziło nasze województwo śląskie. Turyści Ci zostawili około 5 miliardów złotych. Over the last year, around 6 million tourists have visited our Śląskie Voivodeship. These tourists have left about 5 billion PLN. Tomasz Raudner Redaktor Naczelny i wieloletni dziennikarz, slaskibiznes.pl

Editor-in-Chief and longtime journalist, slaskibiznes.pl

146

The key to increasing the region’s attractiveness in terms of both investment and broadly understood tourism (including business tourism) is to adopt an appropriate form of promotion in the strategy. Thus, gastronomy occupies no less important place in tourism than hotel services, and as a consequence regional products and dishes, space design, its architectural architecture can play an important role in building a strong and rich region. But how do you do it? How to take action to make the promotion attractive enough to allow it to effectively reach groups of tourists and investors? What role do local governments, the business sector play in shaping a profitable tourism industry, and what are the scientific units that shape social awareness, such as universities or the media? Experts from the scientific community, representatives of the local government, as well as representatives of business and information management during the panel: Tourism / regional products - the driving force of the region talked about this and everything related to the effective strategy of regional product management and the tourist sector.


Doskonałym rozwiązaniem dla skutecznej promocji Katowic, jest koncentracja działań na jednej dziedzinie turystyki, czyli na turystyce biznesowej. Z tym priorytetem wiąże się fakt nowej strategii dla tego postindustrialnego terenu, związanej z rozwojem przestrzeni proprzedsiębiorczej i pro-biznesowej, stawiającej na nowych inwestorów i nowoczesne centra współpracy biznesowej. Przestrzeni sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu i turystyce, dla której biznes jest priorytetem. Temu sprzyja dogodna lokalizacja, dostęp do 3 lotnisk, potencjał zasobów ludzkich i infrastruktury całego obszaru metropolitalnego. An excellent solution for the effective promotion of Katowice is to focus on one field of tourism, i.e. business tourism. This priority is related to the fact of a new strategy for this post-industrial area, related to the development of pro-entrepreneurial and pro-business space, focusing on new investors and modern business cooperation centers. A space conducive to economic development and tourism, for which business is a priority. Convenient location, access to 3 airports, human resources potential and infrastructure of the entire metropolitan area favors this. Marcin Stańczyk Naczelnik Wydział Promocji, Miasto Katowice

Head of the Promotion Department, City of Katowice

Odrzućmy resztki okropnych kompleksów, które w nas siedzą! Bądźmy dumni z naszej tożsamości, pielęgnujmy ją i nie bójmy się wykorzystywać jej w biznesie. Let’s throw away the remains of terrible complexes that are sitting inside us! Let’s be proud of our identity, cultivate it and don’t be afraid to use it in business. dr Ofka Piechniczek Współzałożycielka i Prezes Zarządu spółki Śląskie Kamienice S.A. Co-founder and President of the Management Board of Śląskie Kamienice S.A.

147


Jako przedstawiciel mediów mogę powiedzieć, że turystyka i produkty regionalne, to jest mega duży biznes. Żeby jednak przyniósł zysk, należy to robić z głową, z profesjonalistami. Należy czerpać z wzorców zagranicznych. Doskonale radzą sobie przykładowo Czesi. Musimy jednak pamiętać, że również konkurujemy z innymi rynkami, a więc musimy stanowić o swojej unikatowości, by stać się atrakcyjnym pod względem turystycznym i zarządzania produktem. As a media representative, I can say that tourism and regional products are mega big business. However, for it to be profitable, it should be done wisely, with professionals. You should draw on foreign standards. For example, the Czechs are doing great. However, we must remember that we also compete with other markets, so we must be unique in order to become attractive in terms of tourism and product management. Tomasz Pruszczyński Prezes Zarządu, www.tupolska.com

President of the Board, www.tupolska.com

Ma być tradycja i nowoczesność razem, ma być interdyscyplinarnie, interkulturowo. Powinniśmy się uczyć, i jeszcze raz uczyć się, o swoim regionie. Pamiętajmy także, o odrobinie dystansu do siebie i do stereotypów, które hamują rozwój gospodarczy i atrakcyjność turystyczną. There should be tradition and modernity together, it should be interdisciplinary, intercultural. We should learn and learn again about our region. Let’s also remember about a little distance to each other and to stereotypes that inhibit economic development and tourist attractiveness. prof. Jolanta Tambor Profesor Uniwersytetu Śląskiego

Professor at the University of Silesia

148


„ Tematem spotkania była turystyka w kontekście tworzenia produktu regionalnego. To jest dobra tendencja, ponieważ produkt regionalny nie jest li tylko elementem promocji, ale powinien być traktowany jako ważny element gospodarki i handlu. Powinien również być równorzędny w promocji. Najlepsze narzędzia do promocji są moim zdaniem na poziomie regionu. Natomiast do promowania produktu regionalnego, ekologicznego (bo to jest bardzo ważne i często idzie w parze), istnieją bardzo duże środki do wykorzystania i bardzo liczne narzędzia z Unii Europejskiej. A wprowadzona w 2018 roku polityka wspierania bezpośrednio producentów rolnych temu może tylko sprzyjać. Our topic of today’s meeting was tourism in the context of creating a regional product. This is a good trend, because a regional product is not just an element of promotion, but should be treated as an important element of the economy and trade. It should also be equal in the promotion. In my opinion, the best promotion tools are at the regional level. However, to promote a regional, ecological product (because it is very important and often goes hand in hand), there are very large funds to be used and many tools from the European Union. And the policy of directly supporting agricultural producers introduced in 2018 can only help this. Piotr Spyra Prezes Zarządu Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o.

President of the Board Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o.

149


Konieczna jest budowa świadomości posiadania własnych zasobów. Następnie nie zadeptajmy ich i nie wysprzedajmy. I na końcu, niezmiernie ważne jest wsparcie dla drobnych, lokalnych, czy regionalnych produktów. Nie możemy zapomnieć, że na unikalny klimat całości składa się właśnie ta regionalność i lokalność. It is necessary to build awareness of own resources. Then let’s not stamp on them or sell them out. Finally, support for small, local or regional products is extremely important. We must not forget that this unique climate is made up of this regional and local character. dr Aleksander Wolski Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach

Dean of the Local Department of GWSH in Żory

REKOMENDACJE:

RECOMMENDATIONS:

• • •

150

Potrzeba interdyscyplinarnej edukacji młodych pokoleń o dobrach regionalnych. Należy rozwijać świadomości na temat dziedzictwa kulturowego, budowania zaufania i dumy z produktów regionalnych, rodzimych. Potrzeba umiejętnej promocji dobra lokalnego, regionalnego pośród odbiorcy zagranicznego, znając upodobania i potrzeby potencjalnego, zagranicznego gościa, turysty, czy reprezentanta biznesu. Wzmocnienie spójności strategii samorządów, względem umocnienia produktów i usług regionalnych. Wsparcie konkurencyjności (również finansowe) względem produkcji dobra lub usługi tradycyjnej, z zachowaniem i ochroną ich jakości. Aktywizacja regionów, które są atrakcyjne dla turystów, jedynie w jasno określonych sezonach lub dla jedynie pewnych grup docelowych. Jednocześnie szerokie uświadamianie społeczeństwa o potencjale tych regionów, również pod względem inwestycyjnym czy właśnie atrakcyjności turystycznej przez cały rok. Przemyślane inwestycje w ramach rynku turystycznego stanowią gwarancję gospodarczego sukcesu regionu i siłę samorządu lokalnego. Należy jednak ostrożnie, i z odpowiedzialną strategią podchodzić do danych inwestycji, planując dalekosiężnie oraz mając na uwadze dobro środowiska, ochronę dziedzictwa kulturowego, zachowanie komfortu życia mieszkańców danego obszaru.

• • •

The need for interdisciplinary education of young generations about regional goods. Awareness of cultural heritage, confidence and pride in regional native products should be developed. The need for skilful promotion of local and regional good among foreign recipients, knowing the tastes and needs of a potential foreign guest, tourist or business representative. Strengthening the coherence of local government strategies regarding the strengthening of regional products and services. Support for competitiveness (also financial) in relation to the production of traditional goods or services, while maintaining and protecting their quality. Activation of regions that are attractive to tourists only in clearly defined seasons or only for certain target groups. At the same time, broad public awareness of the potential of these regions, also in terms of investment or tourist attractiveness throughout the year. Thoughtful investments within the tourist market guarantee the economic success of the region and the strength of local government. However, care should be taken with a well-developed and responsible strategy to plan investments, planning far-reaching and taking into account the good of the environment, protection of cultural heritage, and maintaining the comfort of life of the inhabitants of a given area.


HR W PRZEDSIĘBIORSTWIE HR IN COMPANY 151


JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ OSÓB O OGRANICZONEJ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ HOW TO MAKE USE OF THE POTENTIAL OF PEOPLE WITH LIMITED PROFESSIONAL ACTIVITY O tym, jak z powodzeniem wdrażać do pracy osoby o ograniczonej aktywności zawodowej, w jaki sposób budować świadomość, w tym zakresie, u pracodawców, a także, co należy ulepszyć, by rozwiązania, również te systemowe, sprzyjały potrzebom obu stron, rozmawiali eksperci sesji: „Jak wykorzystać potencjał osób o ograniczonej aktywności zawodowej” 9. EKMŚP. How to successfully introduce people with limited professional activity, how to create the awareness of employers in that respect and what needs to be improved so that the solutions, also the systemic ones, fostered both sides, all the aove was discussed by the experts of the following session: “How to make use of the potential of people with limited professional activity” 9th ECSME.

Kto chce pracować i ma umiejętności – pracuje (…) Należy wychowywać osoby niepełnosprawne w przeświadczeniu, że przede wszystkim liczą się ich umiejętności. Jeśli będą je mieć, nie będzie problemu ze znalezieniem pracy. The one who wants to work and has skills - will work (...). The disabled need to be raised with a belief, that what counts the most is their skills, if they’re going to have them, there will be no problem with finding a job.

Adrian Furman Prezes i założyciel marki Grupa AF oraz amerykańskiej spółki Poland IT-Lab.

President and founder of the Grupa AF brand and the American Poland IT-Lab company

152


„ Cel materialny nie jest celem samym w sobie (…), celem jest jakość życia. Najbardziej bolesna forma marnotrawstwa to marnotrawienie potencjału ludzi, a każdy człowiek ma potencjał. Dokonująca się rewolucja przemysłowa, sprzyja wykorzystaniu potencjałów osób z ograniczeniami. Ludzie z niepełnosprawnościami powinni być przekonani, że są traktowani normalnie. O tym, że ich zatrudnienie jest dla instytucji korzystne, (…) to dla nich bardzo ważne. The material target is not a target itself whatsoever (...) the target is the quality of life. The most painful form of wasting is wasting of the potential of people, and each people have the potential. The realising industrial revolution encourages the use of potentials of people with limitations. People with disabilities should be convinced that they are treated normally, that the fact that they are employed is profitable for the institution, (...) it is very important for them. prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

President of the Polish Economic Society

153


„ Należy zmienić sposób myślenia, że miejsce osób z niepełnosprawnością intelektualną jest w opiece społecznej (…). Osoby z niepełnosprawnościami, często nie potrafią się zaprezentować, potrzebują jedynie wsparcia, impulsu do działania. It is necessary to change the way of thinking that the place of people with mental disability should be at social welfare institutions (...). People with disabilities, frequently cannot present themselves, what they need is just an impulse for actions. Michał Bullik Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, trener bytomskiego Centrum Dzwoni

Polish Accociation for People with Mental Disabilities, trainer at Centrum Dzwoni from Bytom

Mamy bardzo dużo problemów systemowych, które utrudniają życie, przede wszystkim niepełnosprawnym (…), należałoby przesunąć zadanie rehabilitacji niepełnosprawnych na poziom samorządów, a z nich na poziom tzw. ekonomii społecznej, organizacji funkcjonujących na styku społecznym i biznesowym. We have a lot of systemic problems, which complicate lives, especially to the disabled (...), the task of rehabilitation of the disabled should be shifted onto the level of self-governments, and from that level on the level of the so called social economy, organizations functioning at social and business border. Petros Tovmasyan Doradca Kluczowy Śląskiego Klastra Ekonomii Społecznej i Solidarnej, współwłaściciel Restauracji Ormiańska

Key Advisor to the Silesian Cluster of Social and Solidary Economy, co-owner of the Ormiańska Restaurant

154


REKOMENDACJE:

RECOMMENDATIONS:

• • • • •

• •

Przyjęcie i realizacja projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym, wprowadzenie zmian systemowych, służących wdrażaniu usprawnień w kontekście szybszej aktywizacji osób niepełnosprawnych i wcześniejszego wprowadzania ich na rynek pracy, zamiast długoletniego pobytu na warsztatach terapii zajęciowej, przesunięcie rehabilitacji niepełnosprawnych na poziom samorządów, a z nich na poziom tzw. ekonomii społecznej, tworzenie silniejszych podmiotów ekonomii społecznej, inwestowanie samorządów w lokalnych menedżerów ekonomii społecznej, konieczność zadbania o trzy obszary: społeczny, gospodarczy i ekologiczny, by zapewnić prawidłowy rozwój zawodowy osobom z ograniczoną aktywnością zawodową, holistyczne i perspektywiczne podejście do zatrudniania osób z ograniczeniami, budowanie świadomości wśród pracodawców, stworzenie przyjaznego miejsca pracy i dostosowanie go do potencjału pracownika, mądre opisanie obowiązków zawodowych, szczególnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, odpowiedzialne zlecanie zadań, zatrudnianie nie dla pomocy, ale z realnej potrzeby, odpowiednia edukacja osób z ograniczeniami, w tym głównie niepełnosprawnych, kształtowanie w nich umiejętności, które pozwolą realizować się na rynku pracy.

• • • • •

• •

Adoption and implementation of a draft act on supported employment, introducing systemic changes to implement improvements in the context of faster activation of people with disabilities and introducing them early to the labour market, instead of a longterm stay at occupational therapy workshops, shifting rehabilitation of the disabled to the level of local governments, and from this level to the level of the so-called social economy, creating stronger entities of social economy, investing in local managers of social economy by local selfgovernments, necessity of taking care of three areas: social, economic and ecological in order to ensure the proper professional development to people with limited professional activity, holistic and forward-looking approach to employing people with limitations, building awareness among employers, creating a friendly workplace and adapting it to the employee’s potential, wisely describing job responsibilities, especially for people with intellectual disabilities, responsible for outsourcing of tasks, employing not for assistance but because of a true need, proper education of people with limitations, especially of the disabled ones, shaping their skills, which will enable to fulfil professional aspirations on the labour market,

155


INWESTYCJA W ROZWÓJ PRACOWNIKA – INWESTYCJĄ W FIRMĘ? INVESTMENT IN EMPLOYEE DEVELOPMENT AN INVESTMENT IN THE COMPANY?

O tym, jak skutecznie inwestować w rozwój pracownika, tak by podjęte działania przynosiły wymierne korzyści finansowe dla firmy, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i predyspozycji pracownika, dyskutowali eksperci sesji 9. EKMŚP „Inwestycja w rozwój pracownika – inwestycją w firmę?”. Bazując na wieloletnich doświadczeniach, realizowanych projektach i pomyślnie wdrażanych procesach rozwojowych w przedsiębiorstwach, zaproszeni specjaliści podkreślali, jak ważne jest zidentyfikowanie celów biznesowych, zaangażowanie kadry menedżerskiej, odpowiednia atmosfera i komunikacja, jak również dostosowanie benefitów pozapłacowych do organizacji i jej pracowników, by inwestycja się powiodła.

156

Experts on session 9 of the ECMŚP “Investment in employee development - investment into the company? “ Based on many years of experience, ongoing projects and successfully implemented development processes in enterprises, invited specialists emphasized the importance of identifying business goals, the involvement of managerial staff, and the right atmosphere and communication, as well as tailoring non-wage benefits to the organization and its employees for the investment to succeed.


Moderatorem dyskusji był Ireneusz Wolski Członek Zarządu, zarazem trener, konsultant Brainstorm Group Sp. z o.o., która partnerowała sesji, podobnie jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

The discussion was moderated by Ireneusz Wolski, a Member of the Board, a trainer and consultant at Brainstorm Group Sp. z o.o., which participated in the session, as did the Polish Agency for Enterprise Development.

Ostatecznym miernikiem tego, czy funkcja personalna działa, jest wynik finansowy przedsiębiorstwa (…) HR menedżerowie powinni być pełnoprawnymi partnerami w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, tak aby rozwój poszczególnych pracowników przekładał się na rozwój przedsiębiorstwa. Konieczna jest transparentność i synergia przydzielanych benefitów. The final measure of whether a personnel function is working is the company’s financial result (...) HR managers should be full partners in the enterprise management process so that the development of individual employees translates into the development of the enterprise. It is necessary to have transparency and synergy between the benefits allocated.

Damian Hegenbarth Prezes Zarządu, EL-SIGMA Sp. z o. o.

Chairman of the Board, EL-SIGMA Sp. z o. o.

„ Atmosfera w firmie ma istotne znaczenie dla wyników biznesowych. The atmosphere in the company is important for business results. Ireneusz Wolski Członek Zarządu, trener/konsultant Brainstorm Group Sp. z o.o.

Member of the Board, trainer / consultant Brainstorm Group Sp. z o.o.

157


„ Rozwijając pracowników, inwestujemy nie tylko w nich, ale też rozwijamy firmę (…). Powinniśmy dostosować benefity do pokoleń, które mamy w organizacji (…), każde pokolenie będzie oczekiwało zupełnie innych. Konieczne jest zdiagnozowanie obszarów, jakie należy wzmocnić i wdrożenie inwestycji w pracownika. By developing employees, we invest not only in them, but also develop the company (...). We should adapt the benefits to the generations we have in the organization (...), each generation will expect completely different. It is necessary to diagnose areas that should be strengthened and investment implemented in employee. Barbara Franzblau-Koch Kierownik ds. Personalnych, Grupa Budimex / Mostostal Kraków SA.

Personnel Manager, Grupa Budimex / Mostostal Kraków SA.

Od pracownika zaczyna się cały proces, on daje ten pozytywny impuls (…) Jeżeli chcemy rozwijać innowacyjność w firmie, musi występować współdziałanie na linii pracownik – kadra menedżerska, bez tego nie ma możliwości współpracy. The whole process begins with the employee, he gives this positive impulse (...) If we want to develop innovation in a company, there must be cooperation between the employee and the managerial staff, without it there is no possibility of cooperation. Michał Waszczuk Kierownik w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Manager in the Department of Human Resources Development in Enterprises, Polish Agency for Enterprise Development.

158


REKOMENDACJE:

RECOMMENDATIONS:

• • •

• • •

• • • •

• •

Uświadamianie kluczowej roli menedżerów HR w procesie zarządzania przedsiębiorstwem; Zidentyfikowanie celów biznesowych; Rozwiązania HR dostosowane do specyfiki pracy; Trafnie dobierane benefity pozapłacowe; dostosowanie ich do typu organizacji oraz do Pokoleń w niej pracujących; Zachowanie transparentności, jawności i synergii przydzielanych benefitów; Używanie języka wskaźników przy planowaniu konkretnych działań rozwojowych, prowadzących do efektów biznesowych; Łączenie działań mających usprawnić procesy zarządzania, np. produkcją, ze szkoleniami kadry menedżerskiej, wzmacniającymi kompetencje zarządcze; Identyfikowanie potrzeb, kompetencji oraz możliwości pracowników przy podejmowaniu inwestycji w ich rozwój, w tym powierzanie im takiego zakresu obowiązków, poprzez który mogą się realizować; Troska o odpowiednią komunikację i atmosferę w firmie; Odpowiednia opieka dedykowanego, doświadczonego pracownika nad osobą nowo zatrudnioną.

• • • • • •

Awareness of the key role of HR managers in the enterprise management process; Identifying business goals; HR solutions adapted to the specifics of work; Carefully selected non-wage benefits; adapting them to the type of organization and to the Generations working in it; Maintaining transparency, openness and synergy of allocated benefits; Using the language of indicators when planning specific development activities leading to business effects; Combining activities to improve management processes, eg production, with training of the managerial staff, strengthening management competences; Identifying the needs, competences and capabilities of employees when making investments in their development, including entrusting them with such responsibilities that they can fulfill; Care for appropriate communication and atmosphere in the company; Appropriate care of a dedicated, experienced employee over a newly employed person.

159


THINK ECO!

160


EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRZEDSIĘBIORSTWACH – OZE – chwilowy trend czy zmiana świadomości? ENERGY EFFICIENCY IN ENTERPRISES - RES - a temporary trend or a change in awareness?

Efektywne wykorzystanie energii to wymierne oszczędności finansowe, ale, co bardzo istotne, także zmniejszenie światowej emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo spekulacje, co do prognozowanych cen prądu skłaniają do poszukiwania oszczędności oraz alternatywnych rozwiązań pozyskiwania energii. Zaproszeni eksperci debatowali nad nurtującym pytaniem czy OZE (odnawialne źródła energii) to chwilowy trend, związany z obawą o nagły wzrost cen energii, czy zmiana świadomości, która na stałe wyznaczy kierunek w podejściu do planowanych inwestycji?

Effective use of energy means measurable financial savings, but, what is important, also limiting global greenhouse gas emission. In addition, speculating about predicted electricity prices prompts the search for savings and alternative energy solutions. Invited experts debated over a burning question whether RES (renewable energy sources) is a temporary trend, related to the fear for a rapid increase in energy prices, or a change in awareness which will determine a constant direction in approaching to planned investments?

Rozmawiamy tutaj o OZE i o efektywności energetycznej (…) bo to się po prostu opłaca, i to nie jest kwestia bycia w trendzie, kiedy korzystamy z zielonej energii. We are speaking about RES and energetic effectiveness here (...) because that simply pays-off and using green energy is not a question of being trendy. Piotr Woźny Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

President of the Board at the National Fund for Environmental Protection and Water Management in Warsaw

161


„ Nikt już chyba nie ma wątpliwości, że OZE to nie jest chwilowa moda, to nie jest chwilowy trend, ale jest to przyszłość, kierunek, w którym będziemy zmierzać. No one probably doubts any more that RES is not a temporary fashion, nor a temporary trend, but the future, the direction we will follow Tomasz Bednarek Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

President of the Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in Katowice

REKOMENDACJE:

RECOMMENDATIONS:

162

Niestabilna sytuacja cen prądu oraz prognozy wzrostu cen powinny skłaniać do poszukiwania oszczędności oraz alternatywnych rozwiązań pozyskiwania energii. Zaproszeni eksperci rekomendowali rozważenie wykorzystania technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii, które stosowane są zarówno w indywidualnych jak i komercyjnych inwestycjach. Wymogi formalne związane ze składaniem wniosków o dostępne dofinansowania powinny zostać uproszczone oraz należy zmniejszyć liczbę wymaganych załączników. Takie działania wpłyną na skrócenie okresu rozpatrywania wniosków oraz przyspieszenie wypłaty dotacji. Zaproszeni eksperci zgodnie stwierdzili, iż warto zainteresować się nowymi technologiami związanymi z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Rozwiązania te nie są jedynie tymczasowym trendem a bardzo istotnym elementem stanowiącym wsparcie rozwoju gospodarczego.

Unstable situation of energy prices and forecasting of increase in prices should inspire to seek for savings and alternative solutions of obtaining energy. Invited experts recommended considering the use of technologies related to renewable energy sources which are used both in individual as well as in commercial investments. Formal requirements related to submission of applications for available funds should be simplified and the number of required attachments should be reduced. Such actions will influence the period of examining of applications and acceleration of disbursement of grants. Invited experts concordantly think that it is worth getting interested in new technologies related to the use of renewable energy sources. These solutions are not only a temporary trend but a very important element supporting economic development.


GLOBALNIE I LOKALNIE O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII GLOBALLY AND LOCALLY ON RENEWABLE ENERGY SOURCES

Odnawialne źródła energii, jeszcze niedawno uznawane za trend i modę aktualnie piastują już stabilną pozycję środka, dzięki któremu możemy uzyskać niższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa czy domostwa. Jak wskazują dane administracji publicznej do przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz indywidualnych konsumentów, kierowane są specjalnie przygotowane projekty mające na celu dofinansowanie instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Szereg inwestycji zostało już sfinansowanych z tych środków. Zaproszeni eksperci podczas sesji omawiali główne aspekty związane z OZE czyli finansowanie, procedurę pozyskania środków, adaptowanie OZE, innowacje oraz problemy z magazynowaniem energii.

Renewable energy sources, until recently, considered to be just a trend and fashion, are currently holding a stable position of resources, owing to which we can obtain lower costs of functioning of an enterprise or a house. Basing upon public administration data, some specifically developed projects aimed at subsidizing installations related to renewable energy sources have been addressed to entrepreneurs, public institutions and individual consumers. A large number of investments have been co-financed with these resources so far. During the session, invited experts have discussed main aspects related to RES, i.e. funding, procedures related to obtaining of funding, adaptation of RES, innovations and problems with storing of energy.

163


„ Wielokrotnie kiedy realizujemy projekty (audyt energetyczny) i analizujemy rachunki, to nie tylko potrafimy firmie pokazać, jakie są korzyści z instalacji fotowoltaicznej – firma może nie płacić wcale za prąd tylko ponosić tylko koszty stałe – ale także, odkrywamy, że w 80% źle są podobierane moce umowne. Sama analiza i audyt może pomóc zaoszczędzić pieniądze poprzez zmianę taryfy albo korektę mocy zamówionej. Frequently, while implementing projects (energy audit) and analysing bills, not only can we envisage the benefits of installing a photovoltaic system to the company, the company might not pay for electricity but bear the fixed costs, but also we discover that in 80% of cases, the contractual capacities are wrongly adjusted the analysis and the audit themselves might help to save money through a change in tariffs or through an adjustment of ordered capacity.

Janusz Parkitny Dyrektor Zarządzający SEMPER POWER

Managing Director at SEMPER POWER

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od wielu lat ma na swojej liście priorytetów zadania związane z odnawialnymi źródłami energii i faktycznie od kilku lat notujemy zwiększone zainteresowanie tego typu instalacjami i inwestycjami, które przedsiębiorstwa czy samorządy realizują. Średnio około 50 inwestycji rocznie, które jako fundusz finansujemy i to jest kilkadziesiąt milionów złotych, które przeznaczamy wyłącznie na sektor instytucji publicznych i przedsiębiorstw – nie licząc klientów indywidualnych. The Provincial Fund of Environmental Protection and Water Management has had tasks related to renewable energy sources on their priority task list and actually since a couple of years now, we have noticed an increased interest in this kind of installations and investments, implemented by enterprises or self-governments. On average, about 50 investments per year, which finance as a fund, and it is several millions of zlotys, which we spend for public institution and enterprises sector exclusively - not including individual customers. Tomasz Bednarek Prezes WFOŚiGW w Katowicach

President of the Board at WFOSiGW in Katowice

164


„ Nasza sytuacja jako kraju specyficznego w UE, który większość energii produkuje z paliw stałych, czyli z węgla kamiennego i brunatnego jest wyjątkowo zła, ponieważ Polska emituje na 1 MWh, wyprodukowanej energii około 850 kilogramów dwutlenku węgla i jesteśmy w tej materii na drugim miejscu na świecie. Our situation as a specific EU country, which produces most of its energy from solid fuels, i.e. from bituminous coal and lignite, is extremely bad because Poland produces about 850 kilogrammes of carbon dioxide related to each 1 MWh, and in this respect, this is the world’s second highest score. Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001

President of the National Chamber of Commerce and the Regional Chamber of Commerce and Industry in Katowice, Deputy Prime Minister, Minister for the Economy between 1997-2001

REKOMENDACJE: • •

• •

Pierwszym krokiem w kierunku inwestycji w OZE jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który pozwoli ocenić faktyczne zapotrzebowanie na energię; Konieczne jest poszukanie możliwości finansowania inwestycji. Dostępne są między innymi leasingi z banku, projekty unijne dla rolników oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, które udzielają nisko oprocentowanych pożyczek, które w pewnym stopniu mogą zostać umorzone; Należy dokładnie przeanalizować dostępne instalacje i technologie aby podjąć racjonalny i odpowiedzialny wybór; Na szczeblu państwowym należy dopracować politykę energetyczną państwa, aby nie dopuścić do sytuacji, gdzie polski przedsiębiorca będzie niekonkurencyjny, a obywatel będzie doświadczał wysokich cen energii energetycznej.

RECOMMENDATIONS: • •

• •

The first step towards investing in RES is to carry out an energy audit, to enable assessment of the actual energy demand. It is necessary to seek for possibilities of financing of investments. Among other resources, the ones which are available are e.g. bank leases, EU projects for farmers and provincial funds for environmental protection, providing low-interest loans, which might be to some extent remitted. One should precisely analyse the available installations and technologies in order to make a reasonable and responsible choice, On a national level, the state energy policy should be further refined, to prevent a situation where a Polish entrepreneur will not be competitive and a citizen will experience high prices of energy.

165


NISKA EMISJA WIELKI PROBLEM LOW EMISSION HIGH-LEVEL PROBLEM

Smog i niska emisja to już nie tylko zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli, ale i poważny problem gospodarczy. Problem niskiej emisji był poruszany przez zaproszonych ekspertów. Wspólnie ustalili oni, że nie należy całkowicie pozbawiać się produkcji paliw stałych czy kopalnych, jednak należy ograniczyć ich wykorzystania do ogrzewania budynków. Eksperci stwierdzili, że kluczowe jest również rozdzielenie kompetencji rządu i samorządów tak, aby wspólnie tworzyć racjonalne projekty wspierające ekologiczne inwestycje, oraz zadbać o edukację i poinformowanie beneficjentów o możliwości wsparcia.

Smog and low emission is already not just a threat to life and health of the citizens, but also a serious economic problem. The problem of low emission was discussed by invited experts. They have jointly agreed that the production of solid or fossil fuels should not be completely abridged, however, their use should be limited to heating of buildings. The experts have stated that a distribution of competencies of the government and local government competencies in order to jointly create reasonable projects supporting investment and to take care of education and informing the beneficiaries about the possibility of receiving support, is also crucial.

Niestety, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego samorządów powstawały lata temu, kiedy o fotowoltaice nikt jeszcze nie słyszał. W efekcie, te plany nie dopuszczają budowy tak dużych instalacji. Unfortunately the local land management plans for local governments were developed long years ago, when nobody even heard about photovoltaics. As a result, these plans do not allow building of such extensive installations.

Janusz Parkitny Dyrektor Zarządzający SEMPER POWER

Managing Director at SEMPER POWER

166


„ W Katowicach już teraz obserwujemy poprawę jakości powietrza. Jako samorząd aktywnie działamy na rzecz walki ze smogiem, aktywni są też sami mieszkańcy. W tym roku założyliśmy, że z dotacji skorzysta 1500 gospodarstw domowych i wszystko wskazuje na to, że tak będzie. In Katowice, we notice the improvement of air quality already now. As a self-government, we actively operate for the benefit of fighting smog, the residents themselves are also very active. This year, we have assumed, that 1500 households will use grants, and it all looks like it will be so. Mariusz Skiba Wiceprezydent Katowic

Deputy Mayor of the city of Katowice

„ Nie jesteśmy w stanie wyprodukować nowych technologii, w tym całej infrastruktury dla odnawialnych źródeł energii bez paliw stałych, w tym kopalnych. Nie da się wyprodukować nawet najbardziej ekologicznej instalacji, słonecznych czy wiatrowych, bez węgla jako składnika stali. We are not able to produce new technologies, including the whole infrastructure for renewable sources of energy without solid fuels, including fossil fuels. It is not possible to produce even the most environmentally friendly sun or wind installations without coal as a component of steel noticed professor Jelonek. Iwona Jelonek Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu

President of the Board of the Association of Polish Pellets Council

167


„ Zgodnie z prawem, programy naprawcze są domeną samorządów, szczególnie wojewódzkich. A zadaniem rządu jest ustalenie reguł gry, prognoza i ocena skutków działań naprawczych. Zamiast tego rząd, tworzy własne programy, m.in. program Czyste Powietrze. Efekt jest taki, że samorządy cierpią na chroniczny brak pieniędzy, a rząd – prawdopodobnie – na ich poważny nadmiar. According to the law, rehabilitation programmes are the domain of self-governments, in particular the Voivodeship ones. And the task of the government is to settle the rules of the game, forecasting and assessment of the results of rehabilitation actions. Instead, the government develops its own programmes, e.g. the “Clean Air” programme. As a result, self-governments suffer a chronic lack of money and the government, probably a serious excess of it. Ryszard Pazdan Prezes Zarządu Atmoterm SA, Przewodniczący Komisji ds. zmian klimatycznych i ryzyk środowiskowych BCC

President of the Board at Atmoterm SA, Chairman of the Committee for climate change and environmental risks at BCC

REKOMENDACJE: •

• •

168

Należy dopracować program Czyste Powietrze, uprościć procedury i ułatwić składanie wniosków, co będzie w rezultacie prowadziło do skrócenia czasu rozpatrywania wniosków i wypłaty dotacji; Konieczny jest podział kompetencji między rządem a samorządami oraz zmiany w polskim miksie energetycznym; Konieczność zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tak aby przewidywały zagospodarowanie z udziałem odnawialnych źródeł energii.

RECOMMENDATIONS: •

• •

The “Czyste Powietrze” [Clean Air] programme should be refined, it is necessary to simplify procedures and facilitate submission of applications, which will, as a result, lead to shortening the period of examination of applications and disbursement of grants, It is necessary to distribute competencies between the government and local governments and make changes in the Polish energy mix, Necessity of changing local land management plans, so that they also include land use involving renewable energy sources.


GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM CIRCULAR ECONOMY

Gospodarka o obiegu zamkniętym, circular economy, jest jednym z kluczowych tematów współczesnej gospodarki i jej propozycją przyszłości, w której prawa wolnego rynku i zysku będą łączyć się z poszanowaniem środowiska naturalnego. Model ten stanowi o praktykach nastawionych na racjonalne wykorzystywanie zasobów przy równoczesnym ograniczaniu negatywnego oddziaływania na otoczenie. Dotyczy to produktów, które - podobnie jak materiały oraz surowce - powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to tylko możliwe. Proces wytwarzania odpadów powinien natomiast zostać zminimalizowany. Model gospodarki cyrkularnej jest odwrotnością założeń gospodarki liniowej, która bazuje na ciągłym wzroście oraz na powiększającym się zużyciu surowców, a tym samym wielości odpadów. Jest to koncepcja, która w swoim założeniu powinna doprowadzić do kluczowych zmian gospodarczych, społecznych, konsumenckich i oczywiście tych związanych ze środowiskiem naturalnym. Jak skutecznie wdrożyć założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)? W jaki sposób można przekonać przedsiębiorców do przyjęcia za swój priorytet założeń GOZ? Jaką rolę samorządy, gminy i miasta powinny odgrywać w upowszechnieniu GOZ pośród lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. Wreszcie, czy na GOZ można naprawdę zarobić? Na te i na wiele innych pytań związanych z fenomenem gospodarki o obiegu zamkniętym próbowali odpowiedzieć przedstawiciele jednostek naukowych, samorządowych oraz komercyjnych, podczas panelu 9. EKMŚP.

Closed loop economy i.e. Circular economy, is one of the key subjects of today’s economy and a suggestion of the future, where the free market rules and benefit will couple with respect to natural environment. This model determines practices aiming at rational use of resources while limiting negative impacts on the environment. It concerns products which - similarly to materials and raw materials - should stay in the economy for as long as possible. The process of producing waste should in turn, be minimized. The model of circular economy is the opposite of assumptions of linear economy, which is based on constant growth and increasing use of raw materials and therefore on a large amount of waste. It is a concept which in its assumption, should lead to key economic, social, consumer changes and of course those related to the environment. How to successfully implement the assumptions of circular economy? How to convince entrepreneurs to adopt circular economy as their priority? What should be the role of self-governments, communes and municipalities in popularization of circular economy among local entrepreneurs and residents. And ultimately, is it possible to make profits on circular economy? Representatives of scientific, local government and commercial units tried to answer these and many other questions related to the phenomenon of circular economy, during the panel at 9th Congress of Small and Medium-Sized Enterprises.

169


„ Zasobów jest coraz mniej. Zwłaszcza tych zasobów odnawialnych, czy odnawialnych bardzo szybko. Ponieważ ich nam zaczyna brakować, szukamy sposobów, ażeby te które są już wyeksploatowane nie trafiały na wysypiska, a były ponownie wykorzystywane. To jest główna idea, która przyświeca zagadnieniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to zamknięcie obiegu życia produktu. Tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na recykling, który staje się jednym z ważniejszych narzędzi gospodarki. The water reserve is more and more decreasing. Especially these renewable resources or renewed very quickly. Because we start to be short of them, we seek methods so that the ones already exploited, do not go to landfill, but be reused. This is the main assumption which guides the notion of circular economy. It is closing the loop of a product’s life. At the same time the need for recycling increases, and it becomes one of the most important tools in economy.

dr inż. Mariusz Kruczek Zastępca Kierownika Zakładu Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa

Deputy Head of Water Protection Department, Central Mining Institute

Strategia gospodarki obiegu zamkniętego powinna być realizowana na każdym etapie życia produktu. To nie jest działanie kiedy produkt zakończył swój cykl życia. To jest działanie, które trzeba rozpocząć u samego źródła, czyli w momencie projektowania produktu. Wtedy już należy myśleć, co będzie się z nim się działo, kiedy konsument skończy go eksploatować. The strategy of circular economy should be implemented at each stage of a product’s life. It is not an action to be implemented when a product ended its life. It is an action which must be implemented at the very source, i.e. While designing the product. It is already then when it is necessary to think what will happen when a consumer stops using it.

dr inż. Mariusz Kruczek Zastępca Kierownika Zakładu Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa

Deputy Head of Water Protection Department, Central Mining Institute

170


„ Gospodarka obiegu zamkniętego to zmiana społeczno-ekonomiczna, to pewna zmiana filozofii funkcjonowania. My dzisiaj działamy w ten sposób, że wytwarzamy, używamy i wyrzucamy produkty. Kolejno trafia to na wysypiska i nikt się tym nie zajmuje. Natomiast powinniśmy iść w kierunku: wytwórzmy, użyjmy i oddajmy to ponownie! Każdy z nas tak naprawdę już implementuje te rozwiązania, one nie są tylko tak wprost nazwane. To są czasami małe, drobne działania, które odbywają się u nas w domu. To są działania, które odbywają się w naszych przedsiębiorstwach. To w przedsiębiorcach poszukujemy tej największej siły do bycia przykładem dla wykorzystywania tej koncepcji. Circular economy is a socio-economic change, it is a kind of change in the philosophy of functioning. Our actions today are that we produce, use and throw products away. They go to landfill one by one and no one takes care of it. Whereas we should go in the direction: let’s produce, use and let’s give it back again! Each of us is actually already implementing these solutions, they just haven’t been explicitly named. These are sometimes just the small, tiny actions which take place at our homes. These are the actions taking place at our enterprises. These are the entrepreneurs in whom we seek this greatest power to set an example to use these concepts.

dr inż. Mariusz Kruczek Zastępca Kierownika Zakładu Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa

Deputy Head of Water Protection Department, Central Mining Institute

Kluczowa jest edukacja mieszkańców tak, aby mieli oni większą świadomość o tym, że to od nich zależy skuteczne prowadzenie segregacji, czy recyclingu, a w konsekwencji dbałość o środowisko. Niestety około 60% wytwarzanych odpadów komunalnych trafia na składowiska, co jest parametrem wyraźnie gorszym od krajów takich jak Austria, czy kraje skandynawskie. Nadal odstajemy również jako Polska od standardów narzucanych nam przez Unię Europejską. As Metropolis GZM we will be very strongly engage in works on changes in legislation related to extended producer responsibility. Solutions which, on the one hand, force, on the other, encourage business, entrepreneurs to increasingly implement eco-design in order to facilitate and create conditions in which recycling will pay off for them, should be implemented. Grzegorz Podlewski Wiceprzewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Member of the Board at Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia [Metropolis GZM]

171


„ Jako Metropolia GZM będziemy bardzo mocno angażować się w prace nad zmianami w zakresie legislacji dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Należy wprowadzić rozwiązania z jednej strony wymuszające, z drugiej strony zachęcające biznes, przedsiębiorców do tego, aby w coraz szerszym zakresie wdrażano eko-projektowanie, tak aby im to ułatwić i stworzyć warunki, w których recykling będzie im się opłacał. As Metropolis GZM we will be very strongly engage in works on changes in legislation related to extended producer responsibility. Solutions which, on the one hand, force, on the other, encourage business, entrepreneurs to increasingly implement eco-design in order to facilitate and create conditions in which recycling will pay off for them, should be implemented.

Grzegorz Podlewski Wiceprzewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Member of the Board at Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia [Metropolis GZM]

To nie Europa jest motorem obiegu zamkniętego. To Chiny. To w Chinach doszukujemy się pierwszych publikacji dot. gospodarki obiegu zamkniętego, tego jak ma to funkcjonować. To oni są do przodu w tym temacie i to my, Europejczycy, będziemy ich gonić, a nie oni nas. Jedyne co mnie w tym momencie niepokoi to jest to, że patrząc na samorządy koncentrujemy się tylko na odpadach komunalnych, natomiast w gminach to nie tylko odpady komunalne są problemem, ale coraz większym problemem są odpady przemysłowe. W polskim systemie sprawa zarządzania odpadami przemysłowymi się wymyka, my nie mamy nad tym żadnej kontroli. To przedsiębiorcy tym zarządzają. Czyli pytanie brzmi: „Jak gminy mają zamiar wejść w taką symbiozę, współpracę (a może na zasadach nakazowo-rozdzielczych) z przedsiębiorcami, którzy są generatorami odpadów przemysłowych, ażby te odpady włączyć do tych strumieni domykanych, do strumieni gospodarki obiegu zamkniętego?. Europe is not the motor of closed loop. It is China. It is in China, where we seek for first publications related to circular economy, the way it should function. They are the leaders in that topic, and it well be us Europeans who will chase them, not them The only thing that worries me at the moment is that when we look at local governments we focus only on municipal waste, while in municipalities not only municipal waste is a problem, industrial waste becomes a growing problem. In Polish legal system the issue of managing industrial waste is getting out of control, we do not have any control over it. These are the entrepreneurs who manage it. Therefore the question is: “How do municipalities intend to enter into such a symbiosis, cooperation (maybe on prescriptive-order basis) with entrepreneurs who are industrial waste generators, so that they can be included in these closed streams, into the streams of the circular economy? Tomasz Wojciechowski Prezes Zarządu GWDA sp. z o. o., Koordynator Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamknięty

President of the Board at GWDA sp. z o. o., Coordinator of the Institute of Circular Economy

172


„ Myślę, że istotny jest tutaj pryzmat korzyści. Owszem represyjność, która była już wspominana, czyli wymogi dyrektyw, one są potrzebne, bo one mobilizują. Spotykają się oczywiście często ze sprzeciwem, ale jednak one mobilizują. Natomiast ta pozytywna zachęta jest niezwykle istotna i po prostu trzeba w dużym stopniu mówić o korzyściach i to korzyściach ekonomicznych. Biznes ma swoje prawa, a podstawowe prawo jest takie, że trzeba zarabiać. I w komunikatach, kampaniach trzeba ten wątek podkreślać. Mówić o nowych miejscach pracy, o perspektywach zysków. Trzeba pokazać, że jest to biznes i że warto w to inwestować. Oczywiście równolegle potrzebne są również inne działania, bo sama zachęta, choć kluczowa, nie wystarczy. I think that the view of benefits is very important here. Certainly, repressiveness which has already been mentioned, i.e. The requirements of directives, they are necessary because they mobilise. They, of course, very frequently meet an objection, however they mobilise. But the positive incentive is extremely significant and, to a large extent it is necessary to speak about benefits and actually, the economic benefits. Business has its own rules, and the basic rule is that one needs to make profits. In communications, campaigns, this thread must be highlighted. Speak about new jobs, views for profits. It is necessary to show that is a business and it is worth investing in. Of course collaterally, other actions are also necessary, because the incentive itself, although a key one, will not be enough. Szymon Ogłaza Członek Zarządu Województwa Opolskiego Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Member of the Board of the Voivodeship of Opole, Representative of the Marshal’s Office of the Voivodeship of Opole

173


REKOMENDACJE:

RECOMMENDATIONS:

• •

174

Konieczne jest, aby zmienić nastawienie samorządów i samorządowców do kwestii recyclingu i idei gospodarki obiegu zamkniętego, tak aby zaczęto widzieć i rozumieć korzyści płynące z tych praktyk. To jest pole do współpracy miedzy samorządowcami a przedsiębiorcami. Polska obecnie nie posiada skutecznych systemów kaucyjnych, czy depozytowych. Jesteśmy na początku ich tworzenia. Ponadto znacznym problemem w zarządzaniu odpadami jest fakt minimalnego zakresu odpowiedzialności producenta. Działania legislacyjne, jak i związane ze zmianami systemowi w gospodarce powinny skoncentrować się na powyższych elementach, gdyż tylko wtedy uda nam się osiągnąć stan wskaźników dyrektyw unijnych. Potrzebna jest efektywna edukacja społeczeństwa, przedsiębiorców związana z kształtowaniem odpowiednich zachowań zakupowych, konsumenckich i produkcyjnych, które opierałyby się na przestrzeganiu idei gospodarki obiegu zamkniętego, a więc m.in. recyklingu, segregacji odpadów. Należy uczulić na zjawisko marnotrawienia zasobów, zarówno przedsiębiorców, jak i społeczeństwo i samorządy. Potrzeba jest stworzenie strategii wielokadencyjnej dla samorządów, która będzie wdrażała i rozwijała założenia gospodarki obiegu zamkniętego.

• •

It is necessary to change the attitude of self-governments and self-government officers in respect to recycling and the idea of circular economy, so that benefits coming from these practices become visible. It is an area for co-operation between selfgovernment officers and entrepreneurs. At present, Poland does not have any successful deposit schemes. We are at the beginning of developing them. Moreover a significant problem in waste management is the fact of the minimum responsibility of the producer. Legislative activities as well as those related to changes in the system in the economy, should focus on the above elements, because only then we can achieve the level of indicators of the EU directives. There is a necessity of effective education of the society and entrepreneurs related to shaping appropriate shopping, consumer and production behaviours, which would be based on adherence to the idea of a circular economy, i.e. recycling, waste sorting. One should raise the awareness to the phenomenon of wasting resources, of both entrepreneurs, society and local governments. There is a need to create a multi-term strategy for self-governments, which will implement and develop the assumptions of circular economy.


MEDTECH - STARTUPY I BIZNES - W ZABRZAŃSKIEJ DOLINIE MEDYCZNEJ MEDTECH - STARTUPS AND BUSINESS - IN ZABRZE MEDICAL VALLEY

Podczas panelu spotkali się przedstawiciele nauki, biznesu I samorządu, aby dyskutować o przyszłości polskiej medycyny, innowacjach i tytułowych startupach zmieniających nasze życie. Panel został otwarty przez Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzatę Mańkę-Szulik słowami „Dziś Zabrze to miasto nauki i medycyny. Mamy uczelnie – Śląski Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Śląską, dzięki czemu mamy młodych, ambitnych ludzi. W Zabrzu postawiliśmy na innowacje i startupy i to dobry kierunek”.

During the panel representatives of science, business and local government met to discuss the future of Polish medicine, innovations and title startups changing our lives. Discussion was opened by the Mayor of Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik with the words „Today Zabrze is a city of science and medicine. We have universities - the Silesian Medical University and the Silesian University of Technology, thanks to which we have young, ambitious people. In Zabrze, we focused on innovation and startups, and that’s a good direction.”

175


W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Zabrzu, start-upu SIDLY, Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religii w Zabrzu, ELZAB S.A. w Zabrzu oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.. Rozmowę moderował Janusz Dramski I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. The panel was attended by representatives of the Silesian Center for Heart Diseases in Zabrze, the Faculty of Biomedical Engineering of the Silesian University of Technology in Zabrze, the SIDLY start-up, the Silesian Medical Technology Park Kardio-Med Silesia, Laboratory of Biocybernetics of the Professor Zbigniew Religa Foundation of Cardiac Surgery Development, ELZAB S.A. in Zabrze and the Katowice Special Economic Zone S.A. The conversation was moderated by Janusz Dramski, I Vice President of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice.

176


Rady Uczelni szansą na wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami. Spotkanie Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego

University Councils as an opportunity to strengthen the cooperation with entrepreneurs.

Meeting of the Polish Higher Education and Business Forum

Konstytucja dla Nauki” powołała do życia Rady Uczelni, których głównym celem jest wspieranie Rektora i Senatu w zarządzaniu działalnością Uczelni. W ponad 50% składają się z osób spoza środowiska naukowego. Do tego grona zaproszono także przedstawiciele samorządu studenckiego. Krótki okres ich działalności obfituje już w wiele przemyśleń i refleksji, które stały się kanwą dyskusji prowadzonej podczas spotkania na 9. EKMŚP. The “Constitution for Education” has introduced the University Councils, whose main objective is to support the Rector and the Senate, in managing the activity of the University. They consist of people from outside the scientific community, in more than 50%. Representatives of the student council have been also invited to this group. The short period of their activity is already filled with numerous observations and afterthoughts, which became the grounds for a discussion held during the 9th European Congress of Small and Medium-Sized Enterprises. Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes ZBP oraz Przewodniczący Rady Politechniki Warszawskiej, Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego

President at The Polish Bank Association and President of the Council of the Warsaw Technical University, President of the Polish Higher Education and Business Forum

177


„ Rady nie mogą niszczyć tego, co jest dobre na Uczelniach. Powinny zaproponować mechanizmy kontrolowania i wspierania działalności uczelni. W interesie polskiej gospodarki jest zwiększenie nakładów monitorowanych na naukę, badania i współpracę z biznesem – to muszą powiedzieć przedsiębiorcy z Rad Uczelni. The Councils may not destroy what’s good in Universities. They should suggest mechanisms to control and support the universities’ activity. It is the Polish economy interest, to support the increase in spending for education, research and cooperation with business - this must be said by entrepreneurs from the University Councils. Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes ZBP oraz Przewodniczący Rady Politechniki Warszawskiej, Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego

President at The Polish Bank Association and President of the Council of the Warsaw Technical University, President of the Polish Higher Education and Business Forum

REKOMENDACJE:

RECOMMENDATIONS:

• •

• •

• •

178

Dobra diagnoza kompetencji kadrowych polskich firm, Działania umożliwiające uczelni pozyskanie jak najlepszych absolwentów szkół średnich, Dbałość o dobrą jakość praktyk studenckich, Zaproponowanie mechanizmu profesjonalnego zarządzania relacjami między biznesem o uczelniami, Znalezienie mechanizmów finansowania współpracy między nauką a biznesem.

• •

A good diagnosis of HR competencies of Polish companies; Actions enabling the universities to recruit the best graduates of secondary schools; Attention to good quality students’ internships Proposing mechanisms for professional managing of relations between business and universities Finding mechanisms for financing of cooperation between science and business.


GREMIA BODIES 179


KOMITET HONOROWY HONORARY COMMITTEE

PRZEWODNICZĄCY prof. dr hab. Inż. Jerzy Buzek Poseł do Parlamentu Europejskiego Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Premier Rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Jerzy Hausner Profesor Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2003-2005 Członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2010-2016

dr Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Sprawiedliwości w latach 2011-2013

Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów i oraz Minister Gospodarki w latach 2012-2015

S E K R E TA R Z Tadeusz Donocik Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, I Wiceprezes KIG w Warszawie 1989 – 1990, Wiceprezes GTG w Katowicach w latach 1990-2018, Prezes RIG w Katowicach w latach 1998-2001, Wiceminister Gospodarki w latach 1998 – 2001, Pomysłodawca, Współorganizator i Przewodniczący Kapituły 27-u edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji, 18-u Edycji Śląskiej Nagrody Jakości, oraz Europejskich Kongresów MŚP w Katowicach

CZŁONKOWIE: Byli Premierzy i Wicepremierzy Marek Belka Minister Finansów w 1997 roku oraz w latach 2001-2002, Prezes Rady Ministrów w latach 2004-2005, Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016, Poseł do Parlamentu Europejskiego

180

Jan Krzysztof Bielecki Prezes Rady Ministrów w 1991 roku, Minister ds. Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w latach 1992-1993, Prezes Zarządu Banku PEKAO w latach 2003-2010

dr Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Gospodarki w latach 19972001.Współorganizator wielu edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji, Śląskiej Nagrody Jakości oraz Europejskich Kongresów MŚP w Katowicach Przedstawiciele administracji państwowej Adrian Czubak Wojewoda Opolski dr Jadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii dr Jerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski


KOMITET HONOROWY HONORARY COMMITTEE

Duchowieństwo dr Andrzej Czaja Biskup Diecezji Opolskiej dr Adrian Korczago Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP dr Marian Niemiec Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP dr Wiktor Skworc Arcybiskup, Metropolita Katowicki Przedstawiciele Nauki prof. dr hab. Antoni Cygan Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr inż. Wojciech Kamieniecki p.o. Dyrektor Narodowego Centrum Badań I Rozwoju prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Przedstawiciel organizacji przedsiębiorców i pracodawców dr Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w latach 1992-1993 Cezary Kaźmierczak Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Jacek Krawczyk Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dr Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Przedstawiciel samorządów terytorialnych Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego Zygmunt Frankiewicz Prezes Związku Miast Polskich Prezydent Miasta Gliwice

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk Rektor Politechniki Śląskiej

Olgierd Geblewicz Prezes Zarządu Związku Województw RP Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

prof. dr hab. Robert Tomanek Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Kazimierz Karolczak Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

181


KOMITET HONOROWY HONORARY COMMITTEE

Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice Tadeusz Truskolaski Prezes Zarządu Fundacji Unii Metropolii Polskich Prezydent Miasta Białystok Przedstawiciele Unii Europejskiej Elżbieta Bieńkowska Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Witold Naturski Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

182


RADA PROGRAMOWA PROGRAME COUNCIL

PRZEWODNICZĄCY Tadeusz Donocik Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach WICEPRZEWODNICZĄCY Tomasz Zjawiony Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Ambasador Kongresów Polskich CZŁONKOWIE prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016 Ambasador Kongresów Polskich Tomasz Bednarek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tadeusz Biedzki Konsul Honorowy Republiki Łotwy prof. dr hab. n. med Paweł Buszman Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca Bogdan Ciepielewski Dyrektor Biura Związku Województw RP prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej Janusz Dramski Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Forum Młodych Przedsiębiorców, Wiceprezydent Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców Yes for Europe

prof. dr hab. Marian Gorynia prof. zw. UEP Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu prof. dr hab. inż. Marek Gzik Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej Aurelia Hetmańska Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach Jan Klimek Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli Marek Kłoczko Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowego Punktu Konsultacyjnego, ds. Instrumentów Finansowych UE, Związek Banków Polskich, Dyrektor Instytutu Automatyki Politechniki Śląskiej, Ambasador Kongresów Polskich prof. dr hab. Jolanta Tambor, Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Ambasador Kongresów Polskich prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska - Ziemacka Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. zw. dr hab. Jan Malicki Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach w latach 1991-2018 Zakład Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Uniwersytetu Śląskiego, Ambasador Kongresów Polskich Alina Nowak Przewodnicząca Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów PUP Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu

183


RADA PROGRAMOWA PROGRAME COUNCIL

prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej Ambasador Kongresów Polskich Konrad Pawlik Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Lech Poloński specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Ambasador Kongresów Polskich prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek Dyrektor Naczelny Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach Leszek Rożdżeński Wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Piotr Rybicki Wiceprezes RIG w Katowicach Przewodniczący Komisji Rady RIG w Katowicach ds. MŚP i Firm Rodzinnych Grzegorz Sikorski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dr hab. inż. Jan Skowronek Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych dr hab. Jolanta Staszewska prof. WSH Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wyższej Szkoły Humanitas

184

Wojciech Stawiany Ekspert w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW w Warszawie Główny i Z-ca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w latach 2005-2007 Jerzy Swatoń Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii, Prezes WFOŚiGW w Katowicach w latach 1993-2003 Prezes NFOŚiGW w Warszawie 2003-2004 Minister Środowiska w latach 2004-2005 prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak Dyrektor Instytutu Automatyki Politechniki Śląskiej, Ambasador Kongresów Polskich


RADA SAMORZĄDOWA SELF-GOVERNMENT COUNCIL

Marcin Bazylak Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Marian Błachut Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice Arkadiusz Chęciński Prezydent Miasta Sosnowiec Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice Andrzej Kotala Prezydent Miasta Chorzów Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Miasta Zabrze Radosław G. Ostałkiewicz Wójt Gminy Jaworze Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzno

185


BIZNESOWI PARTNERZY MERYTORYCZNI SESJI BUSINESS SUBSTANTIVE PARTNER OF THE SESSION

BIZNESOWI PARTNERZY SESJI | BUSINESS PARTNER OF THE SESSION

PARTNER MOTORYZACYJNY | AUTOMOTIVE PARTNER

186


PARTNERZY TECHNOLOGICZNI | TECHNOLOGY PARTNERS

PARTNERZY | PARTNERS ADAPTION MARKE ELDISY

Vorwerk & Sohn Gruppe

AUFGABE CORPORATE DESIGN ADAPTION KUNDE ELDISY ARTDIREKTION GOTTFRIED MEINERS COPYRIGHTS 2016 PIXELPRODUCTION - W

5

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI | INSTITUTIONAL PARTNERS

187


BRANŻOWI PATRONI MEDIALNI | BRANCH MEDIA PATRON

CZŁONKOWSKIE FIRMY WSPIERAJĄCE | MEMBER SUPPORTING COMPANIES

188