Page 1

11

nummer

De Weetjes is het eigen klankbord voor iedereen gerelateerd aan de GGz en voor mensen met een binding met het RIBW, of sym­ pathiserend met de doelgroep. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Gratis, zowel op papier als internet!

‘Wat je weggeeft, verlies je niet’

IN DIT NUMMER

Delen I n s pi r a t i e ! G o e d vo o r l i c h a a m e n g e e s t : Y o g a ! R e a c t i e G G Z o p 'B r u g g e n S l a a n ' D e T e g e n pa r t i j H e t b e r e i k e n va n d e e i n d s t r e e p . . . O ve r c h r o n i s c h e ve r m o e i d h e i d K u n j e d e t o e k o m s t a a n vo e l e n ? V e r s a W e l z i j n i s e r o o k vo o r j o u T i ps t e g e n d e W i n t e r d i p!

Hét magazine van en voor alle mensen bij en in het RIBW

WWW.RIBWEETJES.WEBKLIK.NL

NR 11 NOVEMBER 2012


SCuoblutemknst balk

Polder model word kolder model

De verkiezingen zijn geweest. De uitslag is bekend. Grote verrassingen en kleine drama`s ze waren er allemaal. En nu? Hoe verder? En vooral: wat brengt het ons? Zoals Wilders het al wist te vertel­ len. Een stem op Rutte is een stem op Samson. En ja VVD en PVDA is het ge­ worden. Een nieuw te vormen kabinet van PVVDA maar dan zonder gedoog van Wilders zelf. In de peilingen zat het er al in, een samen smelting van deze 2 partijen. Alleen moesten ze dat zelf met veel tegenspraak natuurlijk ontkennend benaderen. Wat nu blijft is een 2 partij­ en kabinet. Een unicum voor Nederland een 2 partijen kabinet. Met zijn scala aan partijen als coalitie in de 2 de kamer. Maar wat kunnen we nu ver­ wachten? Uit de eerdere partij standpunten waar­ in beide kemphanen VVD en PVDA soms lijnrecht tegen elkaar stonden word nu een grote partij klont gesmeed. Knap staaltje werk maar blijven die ei­ gen partij beloften nu? We zullen het gaan zien.en we zullen het beleven. Een Europa, een sterke euromunt en ja zwakke broeders in europa. Wat willen we ermee ons europa idee. Ik was laatst op vakantie geweest bij onze buren in Duitsland. Hollandse witlof voor 49 cent en Hollandse paprika 50 cent. Terwijl we hier zelf in onze eigen buurtsuper ruim 1 euro betalen. Benzine 138 en bij ons al bijna 2 euro. En dat bij dezelfde Shell. Dan denk ik waar hebben we het dan nog over. Dan doen we toch simpel weg iets verkeerd ja toch? Griekenland bedankt ons voor ons belastinggeld en voor de moeite. En ook Spanje en Italië nemen nog eens een siësta. Nee eerst maar denken aan ons eigen landje: Nederland.

Onze zorgen om de goede zorg zijn onbezorgd snijdbaar in belastbare stukken. De psychiatrie word als plakjes cake uitgedeeld met de gedachte.zolang we er zelf maar niet naast wonen. Het polder model word een kolder model. zolang het maar werkt kolderen we maar door. Stukje land er bij dan moe­ ten we een stukje polder weer onder la­ ten lopen, tja wat kan politiek toch mooi zijn. En ja echte verliezers waren er ook. CDA keek sip een groenlinks keek Sap. Sap keek weer sip en werd eruit gesopt. Typisch gevalletje Groenslink. PPV met Wilders zelfs 9 zetels minder. Dat is een stuk minder wild en dat vond Sap dan weer leuk. Het was D­Day voor D'66 met uiteindelijk maar 2 erbij. En ook de 50 plussers doen nu mee! Het worden weer spannende tijden met boeiende kamer vragen. En bedankt lieve stemmers... Waar heeft u op gestemd? De tegen partij?

2

Ben Morsch Begeleider ribw Huizen


I n b e w e g i n g b l i j ve n !

RIBW over de finish!

De parkeerplaats bij het Centraal Bu­ reau van de RIBW op de Botterstraat is normaal gesproken compleet verlaten op de zondag, maar niet op zondag 28 oktober! Een groep van 36 medewerkers en cliënten verzamelden daar ’s ochtends met een gezamenlijk doel: ‘de Lidl Wolfskamerloop uitlopen’. De Lidl Wolfskamerloop is een hard­ loopevenement in Huizen die deel uit­ maakt van de Top 10 Lopen Gooi, Vecht­, en Eemstreek. Naast hardlopen, was er ook de mogelijkheid om het parcours ‘sportief wandelend’ af te leggen. Het parcours loopt door het prachtige bos­ en recre­ atiegebied van de Wolfskamer in Huizen en Naarden.

Toen alle aanwezigen gereed waren in hun uitrusting (met startnummer, tijd­ registratiechip en RIBW­overlevings­ pakket), konden we vertrekken richting het startgebied 200 meter verderop. We waren wat aan de vroege kant, maar met het heerlijke zonnetje was het ab­ soluut geen straf om af te wachten op het startsignaal. Ook was er een ge­ zamenlijke warming­up, waar een paar

3


ISnubbetewkesgt ibnaglkblijven!

enthousiastelingen onder ons aan mee­ deden en die voor de kijkers weer een stukje entertainment waren. Na het startsignaal konden we eindelijk allemaal, met of zonder vaart in de be­ nen, het mooie parcours afleggen. Voor sommigen was deze 5 km een beproe­ ving en voor anderen was het aan één stuk genieten. Over één ding was ieder­ een het eens: ‘dit is voor herhaling vat­ baar’!

4

Mascha Budel Projectleider Samen Gezond


W e t e n s c h a p o f pa r a n o r m a a l

Kan ons lichaam de toekomst aanvoelen?

Mossbridge. Iemand die bijvoorbeeld op het werk met een koptelefoon op een computerspel speelt kan niet horen wanneer zijn of haar baas om de hoek komt. “Uit onze analyse blijkt dat je de ver­ anderingen tot 10 seconden voordat je baas verschijnt daadwerkelijk kunt de­ tecteren mits je goed bent afgestemd op je lichaam, zodat je tijdig je spel kunt afsluiten,” legde Mossbridge in Frontiers in Perception Science uit.

Kan ons lichaam de toekomst aanvoe­ len? Uit onderzoek van de Northwes­ tern­universiteit in Evanston blijkt dat een voorgevoel, zonder dat er bepaalde externe aanwijzingen zijn, wel degelijk bestaat. Onderzoekers wisten al dat ons on­ derbewustzijn in bepaalde gevallen meer weet dan ons rationele bewustzijn. Zo is een prikkeling van het onderbe­ wustzijn op fysiologische wijze al te meten voordat we bijvoorbeeld ontdek­ ken dat iemand vals speelt.

Dit wordt ook wel ‘voorgevoel’ genoemd of ‘het aanvoelen van de toekomst’, maar Mossbridge en andere onderzoe­ kers weten niet zeker of het echt de toekomst is die mensen aanvoelen.

AANVOELEN VAN DE TOEKOMST

“We wisten echter nog niet of mensen in staat zijn zonder enige aanwijzing be­ langrijke toekomstige gebeurtenissen te voorspellen,” zei hoofdonderzoeker Julia

KWANTUMBIOLOGIE

5

Toch kunnen we het niet verklaren van­ uit de biologie, hoewel recente bevindin­ gen op het gebied van de kwantumbiologie het één en ander wel zouden kunnen verduidelijken. In feite wordt geanticipeerd op toekomstige fy­ siologische veranderingen in reactie op een belangrijke gebeurtenis, zonder dat daar bepaalde aanwijzingen voor zijn. Mossbridge kwam op basis van de analyse van 26 studies die tussen 1978 en 2010 zijn gepubliceerd tot de conclu­ sie dat vóór een belangrijke gebeurtenis in het lichaam veranderingen worden geconstateerd in het hart, de longen, de huid en het zenuwstelsel.


SBurubgtegkesnt sblaalakn

Reactie GGZ Nederland op het

Regeerakkoord

De nieuwe Nederlandse regerings­ coalitie tussen PvdA en VVD is in­ middels een feit. Het is een samenspel geworden tussen een typische linkse partij en een typische rechtse partij. De coalitie heeft als compromis gevonden om elkaar verschillende 'thema's' te geven die of een links of anders een rechts 'tintje' krijgen. Op deze wijze pro­ beert men gevoelige items te overbrug­ gen. De naam 'Bruggen slaan' zou de lading moeten dekken. In dit nummer van de Weetjes is de officiële reactie geplaatst van GGZ Nederland over met name het 'zorg'­gedeelte. Wie het volle­ dige regeerakkoord wil inzien, kan kij­ ken op de site van www.ribweetjes.webklik.nl onder het kopje 'Politiek'. (red.)

OVERHEVELING LANGDURENDE GGZ

Ook positief is het voornemen van het kabinet om ook de langdurende ggz over te hevelen van de awbz naar de zorgverzekeringwet. Dit betekent een flinke besparing op administratieve las­ ten en doet recht aan het feit dat ook langdurende zorg medisch specialisti­ sche zorg is. Er is nog geen besluit ge­ nomen over de maatschappelijke opvang. GGZ Nederland is van mening dat die ook naar de zorgverzekerings­ wet kan.

BESTUURLIJK AKKOORD

GGZ Nederland is verheugd dat het nieuwe kabinet de bestuurlijke akkoorden, ook voor de ggz, wil voortzetten na 2014. Dit betekent rust in de sector en ruimte om zorg te ver­ plaatsen van de kliniek naar de nabije omgeving van mensen en naar de eerste lijn. De kwaliteit kan verbeteren en de kostenstijging beheerst. Aangekondigd is dat de groeiruimte na 2014 verlaagd wordt ten opzichte van de huidige be­ stuurlijke akkoorden van 2,5% naar 2%. GGZ Nederland is van mening dat dit niet zomaar kan en wil hierover graag in overleg met de minister.

EIGEN BIJDRAGE

6

De nieuwe coalitie heeft tot onze ver­ bazing opnieuw de eigen bijdrage voor de tweedelijns ggz geïntroduceerd. De eigen bijdrage voor de eerste lijn wordt weliswaar verlaagd maar vervolgens voor hetzelfde bedrag voor de gehele ggz procentueel ingevoerd. Wij vinden dit onbegrijpelijk gezien de eerdere uit­


Br u g g en s l a a n spraken in de campagnes van zowel VVD als PvdA waarin zij beiden aanga­ ven een eigen bijdrage voor de ggz on­ acceptabel te vinden. Veel beter zou zijn om de gehele eigen bijdrage af te schaf­ fen en te compenseren via een (be­ perkte) verhoging van het eigen risico dat voor iedereen geldt, en waarbij rekening wordt gehouden met het in­ komen. JEUGD­GGZ

GGZ Nederland maakt zich ernstig zor­ gen over de voorgenomen overheveling van de jeugd­ggz naar de gemeenten. Recent zijn door onder andere de kinderombudsman ­ na presentatie van het rapport van de commissie Samson ­ en in een advies in opdracht van het ministerie van VWS dat vorige week naar de kamer is gestuurd, de risico’s hiervan helder benoemd. Beiden hebben geadviseerd de overheveling niet te doen dan wel onder strikte voor­ waarden en landelijke aansturing. Het regeerakkoord rept met geen woord over de mogelijke risico's zoals het ver­ lies van het recht op zorg voor kinde­ ren met een psychische stoornis, het creëren van nieuwe schotten in de financiering, gebrek aan kwaliteits­ toezicht, instandhouding van de landelijke infrastructuur van gespeciali­

seerde voorzieningen en van opleidin­ gen en onderzoek en het gebrek aan kennis bij ambtenaren over psychische stoornissen. FORENSISCHE ZORG

GGZ Nederland is blij dat de nieuwe regering haast maakt met de invoering van de Wet op de Forensische zorg maar heeft tegelijkertijd zorgen over het effect van levenslang toezicht op de toegang tot de zorg. GGZ Nederland wil graag snel met de staatssecretaris in gesprek om ook met hem te komen tot meerjarenafspraken. Het recente rapport van de RVZ ‘stoornis en delict’ moet daarbij vertaald worden in beleid. ARBEIDSMARKT

7

In het regeerakkoord wordt aangekon­ digd dat de overheid een nullijn wil voor de zorg en op termijn het ova­ convenant wil beëindigen. GGZ Neder­ land staat voor goed werkgeverschap en vindt het belangrijk dat de zorg in staat is concurrerende arbeidsvoorwaarden te bieden om zo aantrekkelijk te blijven voor personeel, dat de komende jaren hard nodig is om de toenemende vraag naar zorg op te vangen.


GSouebdtevkosotrblaiclkhaam en geest

Chinese Yoga! verder mee kon doen. De oefeningen die we deden waren zowel goed voor het lichaam als voor de geest. Iedereen was dan ook heel enthousiast over de les en 1 persoon zei later nog dat ze na afloop van de les nog nooit zo ontspan­ nen in de taxi had gezeten. Ook de an­ deren waren enthousiast en merkten al na een les een positief resultaat. Het liefst wilden de deelnemers dat de les­ sen al meteen de week erop wekelijks zouden gaan plaatsvinden. En we hopen dan ook allemaal dat dit snel gereali­ seerd zou kunnen worden.

PROEFLES

Negen oktober was het dan zover, Ma­ scha had voor ons geregeld dat we een proefles Chinese yoga konden volgen. Deze proefles werd gegeven door Theo Ruisendaal en Patricia van Walstijn. Na wat uitleg over de methode van Chineng Qi­gong gingen we aan de slag. Zo leg­ den ze ook wat uit over het oosterse yin­yangteken waarin de balans zo be­ langrijk is en dat deze balans ook voor ons zo belangrijk is. Binnen de methode komt dit tot uiting in de balans tussen actief de oefeningen meedoen= yang, waardoor de energie gaat stromen in je lichaam, en hierna weer de ontspanning = yin waardoor je weer tot rust komt en goed de onstspanning en kracht in je li­ chaam kan ervaren. Het leuke was dat iedereen goed mee kon doen met de oefeningen en dat als het staan te zwaar werd je de oefeningen ook op een stoel

8

Berlinde van den Berg


N i e t e l k p o n t j e i s e r é é n t e ve e l . . .

UITSTAPJE

Uitgezwaaid door Frans, beleefden enkele ribw'ers een bootochtje naar het kleine plaatsje Eemdijk. Het was een bijzondere tocht over het Gooimeer!

En ook Els had het bijzonder naar haar zin, en 'benedendeks' gaf ze een demonstratie als paaldanseres!

BOOTTOCHT EEMDIJK

9


O ve r ve r m o e i d h e i d ; J e b e n t n i e t a l l e e n !

Moe?

MOE DOOR ZIEKTE

500.000 mensen zijn moe door ziekte, en dat zouden er veel minder moeten worden. Veel patiënten met een chroni­ sche ziekte hebben last van extreme vermoeidheid. Er komt gelukkig steeds meer zicht op wat je eraan kunt doen. CHRONISCH ZIEK

"Minstens een half miljoen mensen met een chronische ziekte is ernstig moe", zegt klinisch psycholoog Hans Knoop. Hij is hoofd van het Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid van het UMC St Radboud in Nijmegen. "Bij verschillende chronische ziekten is moeheid de klacht waarvan de patiën­ ten de meeste last hebben." Ook bij reuma en spierziekten heeft een grote groep last van vermoeidheid. Die moe­ heid ontstaat door de behandeling of door de stress die dat met zich mee­ brengt. OORZAAK

Wat precies de oorzaak is van het aan­ houden van de vermoeidheid verschilt per aandoening. Het verwerken van de vaak traumatische behandeling kan tot uitputting leiden. Bij reuma lijkt er een sterk verband tussen pijn, verminderde activiteit en vermoeidheid. Knoop: "Moe is moe, denken veel men­ sen. Maar gek genoeg ís dat niet zo. Bij iedere ziekte moet je ook zoeken naar specifieke aanknopingspunten om de vermoeidheid te verminderen." Bij veel chronische ziekten staat het onderzoek daarnaar nog in de kinderschoenen.

THERAPIEËN

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de meerderheid van de deelnemers baat heeft bij therapie. Zij zijn weer ‘ge­ woon’ moe en worden niet langer door vermoeidheid belemmerd in hun bezig­ heden. Waarom het bij de rest niet aan­ slaat, is niet bekend. MEER BEWEGEN

Bewegen is een belangrijk onderdeel van de therapie, maar geen doel op zich. Hans Knoop: "Recent hebben we aange­ toond dat het bij het verminderen van vermoeidheidsklachten niet zozeer om een betere conditie gaat. Door meer te bewegen, ervaren mensen dat ze meer kunnen dan ze dachten – ook als ze moe zijn." Patiënten merken dat ze niet bang hoeven te zijn dat ze daar nog vermoeider van worden. "Daardoor neemt het gevoel van machteloosheid af", zegt Knoop. "Zo krijgen ze weer controle over hun leven en kunnen ze de vermoeidheid aanpakken. Dat maakt dat de vermoeidheidsklachten afnemen of hanteerbaar worden." HUISARTS

Veel huisartsen voelen zich met lege handen staan als ze geen lichamelijke oorzaak voor klachten als vermoeidheid kunnen vinden. Essentieel is dat ze vol­ doende tijd nemen om door te vragen wat de impact van de vermoeidheid is. ZELF UITZOEKEN

Al is er de laatste tijd meer aandacht voor vermoeidheid na kanker of bij chronische ziekten, er is nog lang niet voor iedereen een speciale therapie. Dat betekent dat veel patiënten zelf moeten uitzoeken hoe ze met hun vermoeidheid omgaan.

10


M a a t s c h a ppe l i j k

Doe mee(r) met Versa Welzijn!

Versa Welzijn is een welzijnsinstelling waar u voor veel zaken terecht kunt, als u bijvoorbeeld actief wilt zijn in uw buurt of woonplaats. Ook kunt u bij ons terecht als u hulp of advies nodig hebt, of als u iets voor een ander wilt doen. En bovenal kunnen we u ook leu­ ke en interessante activiteiten aanbie­ den, mocht u daar naar op zoek zijn. De kracht van Versa Welzijn zit in de veelzijdigheid van het aanbod. Niet voor niets is onze naam afgeleid van divers. LOKAAL/REGIONAAL

Versa Welzijn is van oorsprong actief in Gooi en Vechtstreek. Inmiddels ook in Amersfoort, Baarn en Eemnes. Ons aan­ bod verschilt per gemeente. Ons uit­ gangspunt is daarbij: lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet. Versa Welzijn doet dit niet alleen en op veel gebieden werkt Versa Welzijn samen met de inwoners van de gemeenten. Daarnaast ook met organi­ saties op onder andere het gebied van wonen, onderwijs, gezondheidszorg, vei­ ligheid, maatschappelijke dienstver­ lening, recreatie en sport. Versa Welzijn is deelnemer in regionale en locale samenwerkingsverbanden. In verschillende gemeentes brengt Versa Welzijn haar deskundigheid in bij

projecten rond bijvoorbeeld stedelijke vernieuwing (community care), buurt en beheer, sociale activering, crisis­ opvang en in consultatieteams in het onderwijs. MAATSCHAPPELIJK WERK & ADVIES EN HULP

Versa Welzijn kan jongeren, volwasse­ nen en senioren informatie geven en helpen met vragen en problemen op het terrein van (familie)relaties, opvoe­ ding, schulden / financiën, werk, oplei­ ding, wonen, gezondheid, discriminatie, integratie en nog veel meer. De hulp zal vaak individueel zijn, in de vorm van gesprekken, informatiever­ strekking, het geven van adviezen of hulp bij het invullen van formulieren of schrijven van brieven. Het algemeen maatschappelijk werk biedt naast individuele gesprekken ook relatie­ en gezinsgesprekken. Daarnaast is er een aanbod van gespreksgroepen en cursussen. Als wij u niet verder kun­ nen helpen, dan zorgen wij ervoor dat u wordt verwezen naar de juiste organi­ satie of instantie. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk op onze site www.ver­ sawelzijn.nl naar uw mogelijkheden. Voor algemene vragen kunt u ook con­ tact opnemen met ons hoofdkantoor in Hilversum, op de Larenseweg 30. Te­ lefonisch bereikbaar via 035­623 11 00 of stuur uw mail naar info@versa­ welzijn.nl.

11


SLuicbhte t beadlukisternis! t iknsd

Tip tegen de Winterdip!

slaaphormoon melatonine aangemaakt. Dit zorgt voor de nodige cortisolproduc­ tie gedurende de dag. Voor een goede nachtrust eet of drink je beter niets de laatste twee uur voor je naar bed gaat. Anders zet je je spijsver­ teringsstelsel aan het werk, waarvoor je energie nodig hebt. Slapen dient om te recupereren en niet om voeding te verte­ ren. Ga in de winter steeds slapen om 22.00 à 22.30 uur en zorg voor acht uur slaap.

Ben je ook wel eens moe nu de dagen korter worden? Heb je minder zin om aan de dag te beginnen? Lijkt alles te veel? Misschien heb je wel last van een herfst­ of winterdip. Kan je er iets aan doen? Volgens dr. Peter Aelbrecht wel! LICHT IS HET SLEUTELWOORD

Ons lichaam heeft natuurlijk daglicht nodig om cortisol aan te maken, het hormoon dat ons wakker, aandachtig en stressbestendig houdt. In de herfst daalt de hoeveelheid van dit broodnodige daglicht. Een wandelingetje in de bui­ tenlucht tijdens je middagpauze be­ zorgt je voldoende daglicht om dit verlies te compenseren.

WEG MET ENERGIEVRETERS

De geraffineerde suikers in koekjes, snoep, frisdranken en gebak zorgen maar heel even voor een energieboost, maar zullen je na een tijdje verder uit­ putten. Ook de cafeïne uit koffie, cola, thee en chocolade geeft slechts een kortstondige energieboost. Het zorgt voor de aan­ maak van adrenaline, maar ook voor een energiedip achteraf.

KIES VOOR TYPISCHE WINTERKOST

In de winter ruilen we salades en fruit in voor wild en stoofpotten. Niet toeval­ lig, want voldoende dierlijke proteïnen maken het ons makkelijker om voldoen­ de cortisol te produceren. Stevige kost is dus nodig, ook bij het ontbijt!

REGELMAAT IN JE LEVEN

DE JUISTE SLAAPHYGIËNE

Wie zijn energieniveau op peil wil houden, moet ervoor zorgen dat zijn stofwisseling in evenwicht blijft. Dit evenwicht raakt onder andere verstoord als je onregelmatig eet en slaapt.

Verduister je slaapkamer volledig, zo wordt er 's nachts voldoende van het

BEWEEG JE FIT

12

Recreatief sporten zonder prestatiedrang maakt in de hersenen een aantal endor­ fines vrij die heilzaam zijn voor lichaam én geest. Het werkt ontspannend en geeft je een energieboost. Sporten tot aan de rand van de uitputting daarente­ gen is negatief. Ook mediterend be­ wegen (tai chi, yoga) geeft je energie.


L e u k e n g e zo n d b e zi g zi j n !

‘Dinsdag-Doeners’ Leuke activiteiten waarbij je al je creativiteit kunt laten zien! Activiteiten kantoor Rijsbergenweg. Dinsdag van 13.30­15.00u.

13 november: Kerstkaarten maken.

20 november: Sieraden maken voor vrouwen en voor mannen!

27 november: Pepernoten bakken!

13

GEPLANDE ACTIVITEITEN ZIJN BESTEMD VOOR MENSEN VAN EN VOOR HET RIBW ­ GOOI & VECHTSTREEK ­ HUIZEN

06 november: Bingo met leuke prijsjes!!


V e r s l a g va n d e C l i ë n t e n r a a d R I B W G o o i e n V e c h t s t r e e k

Cliëntenraad

Aanwezig: Els van Kampen, Simon van Maaren, Arnold Lemson, Johan Ghazi, Iris de Roock, Bart Holtz, Alet Colenbrander, Elly Nieuwenhuyzen (aspirant lid), Rob Joosten (directeur) en Afke van Halen (adviseur/ondersteuner). 1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA

Rob opent en heet iedereen welkom. 2. VERSLAGEN

Verslag 18 juni jl.: Tekstueel: pagina 1, m.b.t. ZZP’s: wijzigen in ‘RIBW, FO en GGZ zijn het er niet mee eens dat ZZP 3 thuisbegeleiding gaat krijgen.’ Rob deelt mee dat bestaande indicaties gehandhaafd blijven. Pagina 2, punt 7: gaat wijzigen in: gaan. Rob antwoord wijzigen in: Rob antwoordt.

Het verslag van de Cliëntenraad, gehouden op 16 juli 2012. Actielijst: Cynthia wijzigen in: Centia. Er wordt niet gedeald in de Lorentzweg; dit heeft Rob nagevraagd. Centia wordt voor oktober uitgenodigd. Het verslag wordt vastgesteld. Actiepuntenlijst: 2, 5, 6 en 7 blijven staan (Centia uitnodigen; baxterverpakkingen; CQ index; AWBZ verstrekkingen). In september zal iemand van Kiwa-Prismant vanaf 19.30 aanwezig zijn. 3. MEDEDELINGEN

Het verzoek aan iedereen is om op tijd te komen: van 17.30 tot 18.00 uur inloop; van 18.00 tot 18.30 broodjes; van 18.30 tot 19.30 uur voorvergadering CR; van 19.30 tot 21.00 uur overleg met Rob. Het blijkt een erg rumoerige locatie te zijn om te vergaderen. Daar gaan we de volgende keer beter op letten. Geschikte locaties zijn: Botterstraat of grotere locaties. Elly is er voor de tweede keer bij als kandidaat lid. Simon deelt mee dat de CR het lidmaatschap van René Runhaar heeft beëindigd; er was namelijk al een vertegenwoordiger vanuit de Lorentzweg. Rob staat achter dit besluit van de CR. Afke deelt mee dat ze op basis van een kennismakingsgesprek met de interim voorzitter van de CCR een vertegenwoordiger vraagt vanuit de CR RIBW. Dat is zeer gewenst. We komen hier in september op terug; mogelijk dat er een kandidaat is. Rob staat achter dit initiatief. Els deelt mee dat haar pasje door de organisatie zwerft en haar maar niet bereikt. Nog even afwachten dus. 4. ADVIESAANVRAAG JONGERENPROJECT BW MA­ RIASTRAAT

Het gaat hier om een uitbreiding van de organisatie. Momenteel zitten in de Mariastraat in Bussum grotendeels jongeren.

14


V e r s l a g va n d e C l i ë n t e n r a a d R I B W G o o i e n V e c h t s t r e e k Het RIBW wil deze locatie helemaal geschikt voor jongeren maken en wil dit formaliseren. Het gaat in principe om jongeren van 18 tot 27 jaar met een indicatie. De grootste consequentie van dit nieuwe beleid is, dat jongeren niet meer kunnen kiezen waar ze komen te wonen, want dat wordt dan automatisch de Mariastraat, aldus Rob. Uitzonderingen daargelaten zoals een jongere die niet bij een familielid wil wonen; dit zijn individuele gevallen. Bovenin het pand komen de meest zelfstandige jongeren te wonen. Het gaat vaak om jongeren met multiproblematiek. Een orthopedagoog gaat het team van medewerkers steunen in de begeleiding die zij de jongeren geven. Op deze wijze schuift het aanbod van het RIBW wel een klein beetje op richting behandeling. Afgesproken wordt dat Rob een samenvatting op papier zet en dat geldt als de (gewone) adviesaanvraag. Ook wordt afgesproken dat er voortaan een aparte adviesaanvraag komt met een pakketje informatie erbij. Het onderwerp wordt geagendeerd voor september.

of de begeleiders hiervan op de hoogte zijn. De CR zal een standpunt innemen over dit onderwerp: Dienen deze vakanties ook voor extramurale cliënten te zijn die begeleiding van het RIBW krijgen? Kan dit dan leiden tot een verschil in de financiële bijdrage? Wordt geagendeerd voor september. 8. MEDEZEGGENSCHAP BIJ SOLLICITATIES

De regeling wordt uitgebreid: niet alleen met betrekking tot sollicitaties van leidinggevenden maar ook m.b.t. sollicitaties van begeleiders. Discussie ontstaat of dit ook dient te gelden voor begeleiders van ambulante cliënten. De CR buigt zich er over en komt in september met zijn advies. 9. REGLEMENT VAN DE CR

Het wordt tijd om het reglement opnieuw te bekijken. Rob wacht het voorstel van de CR af. Tot die tijd blijft vanzelfsprekend de versie van 2007 van kracht. 10. W.V.T.T.K.

Rob deelt mee dat het medicatieprotocol na het advies van de CR is vastgesteld. Johan heeft bij een betaling geen kwitantie gehad; hij vraagt dit nog eens na. Els deelt mee dat ze erg blij is met de baxterverpakkingen; je kunt ze gewoon ophalen; alle medicijnen zitten er dan al in.

5. SANCTIEBELEID RIBW

Dit is ter informatie. Meer informatie volgt, aldus Rob. 6. BRIEF BEWONERSCOMMISSIE HOGE NAARDERWEG

Het gaat om twee zaken: voor de cliënten van het RIBW dienen meer appartementen beschikbaar te komen. En gevraagd wordt om een behoefteonderzoek uit te (laten) voeren onder bewoners naar hun woonwensen. Volgens Rob is het meest behoefte aan geclusterd wonen (zelfstandig maar wel bij elkaar in de buurt (vergelijk de Tapijtstraat); ‘losse’ woningen zijn minder in trek. Rob kan een (globaal) overzicht leveren van welke kosten je hebt als je zelfstandig woont of in een BW? Dat is in grote lijnen, en kan voor individuen verschillend zijn. Rob zal schriftelijk antwoord geven. Interessante discussie: want wat betekent het als je zelfstandig gaat wonen? Komt terug op de agenda.

11. RONDVRAAG EN SLUITING

Rob bedankt iedereen en sluit de vergadering.

7. BELEID ROND BEWONERSVAKANTIES

Beschreven staat hoe het moet gaan gebeuren voor AWBZ voorzieningen. Het is alleen voor RIBW bewoners. Extramurale cliënten moeten zelf voor hun vakantie zorgen. De CR vraagt

15


internet: www.ribweetjes.webklik.nl

L E K K E R M O P P IE

vegen." De ex­ambtenaar kijkt de mana­ ger verbaasd aan en stamelt: "Maar ik was hiervoor een hoge ambtenaar." 'Oh sorry, dat wist ik echt niet', zegt de manager. 'Geef mij die bezem maar, dan doe ik het wel even voor!'

VERVELING Een eekhoorn, een haas en een schild­ pad zitten met z'n drieen in een cafe. Ze vervelen zich te pletter. Uiteindelijk zegt de schildpad:,, Zal ik mijn kaarten thuis gaan halen?'' De eekhoorn en de haas vinden het best, dan hebben ze in elk geval wat te doen. De schildpad gaat op weg. Maar tegen sluitingstijd is de schildpad nog niet terug! De eekhoorn vraagt aan de haas:,,Zullen we maar wat gaan drinken?'' Horen ze een boze stem bij de deur: ,,Als jullie dat doen ga ik mijn kaarten NIET halen!'

NATTIGHEID Een Belg huurt een kano en peddelt het water op. Midden op de plas kiept zijn kano om. De kano komt niet meer overeind. De man komt niet meer bo­ ven. Enkele omstanders springen in het water en halen de bewusteloze Belg naar de kant. Ze beginnen te beademen en te reanimeren. De politie komt erbij. Ze kijken in zijn binnenzak. Daar zitten een Belgisch paspoort en drie zwemdi­ ploma's in. Als de Belg bijkomt, vraagt een agent: "Kon je jezelf nou niet redden? Je hebt verdorie drie zwemdi­ ploma's!" "Aw?l," zegt de Belg, "maar ik wist niet dat die hier ook geldig wa­ ren."

LEUK AVONDJE Hij zei: "Kom je vanavond, er is nie­ mand thuis!?" 'Waaaw, te gek' dacht ik. Dus ik ging, belde aan, .... en inderdaad, er was niemand thuis!

VISSEN Er zat eens een vrouwtje te vissen. Een man zegt: Waarom bent u aan het vis­ sen? De vrouw antwoord: "Ik heb mijn toffee in het water laten valllen." Zegt de man beleefd: "Ik wil u wel een nieu­ we geven." De vrouw: "Nee sorry, mijn kunstgebit zat er nog aan!"

ONDERZOEK Een man komt thuis van de dokter en zegt tegen zijn vrouw: "Ik snap er niets van! Ik moet volgende week terug en dan moet ik mijn urine, ontlasting en zweet meenemen. Waarop zijn vrouw zegt: "Neem dan je grijze broek mee, daar zit alles al in!" VEGEN Een ontslagen ambtenaar meldt zich voor zijn eerste werkdag bij de super­ markt. De manager begroet hem joviaal, geeft hem een bezem en zegt: "Jouw eerste taak is om de vloeren aan te

16

OEPS Een dienstmeisje laat de eerste de beste dag een hele dure antieke Chinese vaas vallen. Roept de heer des huizes: "Wat doe je nou toch, dat was een vaas uit 1610!!". Zegt het meisje: "Oh gelukkig maar, ik dacht dat het een nieuwe was!"

November 2012  

Wie kan delen, krijgt meer!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you