Page 1

02/10

N14

Campus d’Excel∙lència Internacional Catalunya Sud

Impuls a la Internacionalització del territori


OCUVGTUWPKXGTUKVCTKU 1(+%+#.5 ÀMBIT CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES • Direcció Estratègica de l’Empresa • Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística • Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes • Dret Ambiental • Dret de l’Empresa i de la Contractació • Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania • Dret Ambiental • Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes • Formació de Professionals de la Formació • Formació de Professionals de la Formació (Mundusfort) • Migracions i Mediació Social • Organització Industrial • Comunicació Política, Institucional i Corporativa a la Societat de Risc • Prevenció de Riscos Laborals • Psicologia de l’Educació • Sistema de Justícia Penal • Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del Coneixement

ÀMBIT D’ESTUDIS TÈCNICS • Enginyeria Ambiental -MENTA • Enginyeria Electrònica • Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents • Enginyeria Química i de Processos -MEQIP • Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluids • Enologia • Intel·ligència Artificial • Nanociència i Nanotecnologia • Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis

ÀMBIT HUMANITATS • • • • • • • • • • •

Antropologia Mèdica i Salut Internacional Antropologia Urbana Arqueologia Clàssica Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Erasmus Mundus) Ciència Cognitiva i Llenguatge Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera / Anglès Llengua Estrangera) Estudis Culturals en Llengua Anglesa. Textos i Contextos Estudis Superiors en Llengua, Literatura i Cultura Catalanes Joventut i Societat Traducció i Estudis Interculturals Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa

ÀMBIT DE CIÈNCIES • • • • •

Síntesi i Catàlisis Polímers i Biopolímers Química a la Indústria Química Teòrica i Computacional Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

ÀMBIT DE CIÈNCIES DE LA SALUT • Avaluació i Mesura de la Conducta • Ciències de la Infermeria • Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament • Neurociències • Nutrició i Metabolisme • Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia • Envelliment i Salut ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORAT Ctra. de Valls, s/n - 43007 Tarragona www.urv.cat/masters_oficials/masters_oficials.html CENTRE INTERNACIONAL Av. Països Catalans, 15-17 - 43007 Tarragona postgraduate@urv.cat


Revista de la Universitat Rovira i Virgili, universitat pública de Tarragona

02/10 N14

EDITA

Universitat Rovira i Virgili

DIRECCIÓ

Josep M. Arias

REDACCIÓ

Berta Ramos, Ignasi Soler, Cinta S. Bellmunt, Cristina Mallo. Gabinet de Comunicació i Relacions Externes C/ de l’Escorxador, s/n. 43003 Tarragona Tel 977 558006 Fax 977 558258 revista@urv.cat

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC Servei Lingüístic de la URV

FOTOGRAFIA Ramon Torrents Xavi Jurio Marià Cebolla

MAQUETACIÓ Medigrup Digital S.A.

PUBLICITAT I DISTRIBUCIÓ

Jordi Garcia Tel 977 558006 revista@urv.cat

Dipòsit legal: B - 48078 - 2004

urv és una publicació de distribució gratuïta. Si la voleu rebre, envieu les vostres dades per correu electrònic a: revista@urv.cat per fax al 977 55 82 58 o bé ens truqueu al telèfon 977 55 80 06

El futur de l’economia del coneixement Davant la crisi econòmica i financera, s’ha establert el consens en l’estratègia de sortida d’evolucionar més intensament cap a una economia centrada en el coneixement, necessària per mantenir i fer créixer els nivells de benestar de la nostra societat. Així, els sistemes universitaris i de recerca d’arreu però especialment aquells que, com el nostre, encara requereixen creixements que els permetin acostar-se a la potència que despleguen els sistemes més desenvolupats, s’enfronten a l’important repte de liderar clústers de coneixement, com a motors de l’evolució cap a aquesta nova economia que ha de permetre la sostenibilitat i el progrés del nostre model social. L’any 2000 a Lisboa i dos anys més tard a Barcelona, els governants de la Unió Europea es van comprometre en una estratègia orientada a convertir Europa en l’economia més dinàmica i competitiva del món, basada en el coneixement, i per fer-ho es van marcar un objectiu molt clar: una inversió del 3% del PIB en recerca i desenvolupament l’any 2010. L’estratègia de Lisboa era llavors el camí necessari per competir mundialment davant les potències dels EUA i Japó i les economies asiàtiques emergents. La Unió Europea ha anunciat l’aprovació en les properes setmanes de la nova estratègia fins al 2020, centrada, atesa la conjuntura actual, a afavorir el creixement i l’ocupació i que alhora pugui donar resposta a dues de les febleses de l’estratègia d’aquests darrers anys: d’una banda, la dificultat en l’assoliment dels objectius quantitatius i de l’altra, la indispensable contribució del suport local i regional. En el nostre cas, la Universitat Rovira i Virgili, des de la seva creació, ha tingut com a objectiu principal dotar el territori d’una estructura del coneixement amb visibilitat i reconeixement internacional i avui dia és un element clau en la cohesió del territori i en la interacció amb les institucions i agents de la demarcació. Ha assolit una dimensió acadèmicament sòlida, científicament rellevant i substancial quant a transferència de coneixement. Els resultats en docència, recerca, impacte socioeconòmic i projecció internacional del darrer curs ens mostren una institució ben posicionada, activa, que duu a terme la missió que té encomanada i que lidera el procés de transformació en societat del coneixement d’un territori que té tots els elements per ocupar un lloc amb nom propi en aquesta imprescindible Europa del coneixement. En aquest sentit, el principal repte és potenciar l’excel·lència i visibilitzar un pol internacional d’impuls a la societat del coneixement en les comarques meridionals de Catalunya, basat en el potencial científic, social i econòmic. La nostra regió, la Catalunya Sud, té una dimensió socioeconòmica similar a la de regions europees amb nom propi, reconegudes regions del coneixement com la de Tampere a Finlàndia o la de Shannon a Irlanda, i fins i tot superior a la d’alguns països de la Unió Europea. Aquest ha estat, precisament, l’enfocament central de la participació recent en la convocatòria de Campus d’Excel·lència Internacional. La situació de crisi actual ens dóna, doncs, l’oportunitat d’avançar cap a aquesta societat del coneixement, un model en què les universitats, els centres de recerca, tecnològics i d’innovació hi tenen un paper cabdal. Les estructures de coneixement del nostre territori, el treball dut a terme i el projectes que les institucions, entitats i empreses hem definit conjuntament permeten pensar que estem preparats per assolir el repte i aconseguir que la nostra regió surti d’aquesta crisi amb unes bases reforçades per a la projecció internacional, per a l’emergència com a regió del coneixement, atractiva per al talent, per a les inversions i per a una vida de qualitat. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili

SUMARI EL TEMA La URV aspira al reconeixement de Campus d’Excel·lència PÀGS. 4 i 5

LA RECERCA Presentat a Tarragona l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya PÀG. 6

LA FORMACIÓ El campus Vila-seca imparteix els graus de Turisme i Geografia PÀG. 13

UNIVERSITAT-EMPRESA Atorgats els premis Sant Lluc 2009 i els ajuts de Reddis PÀG. 15

LA URV A FONS La URV posa en marxa la seu del Baix Penedès PÀG. 18

Eleccions a Claustre i a rector al maig PÀG. 22

GENT DE CASA Eudald Carbonell i Rosa M. Calaf, Premis Nacionals de Cultura PÀG. 28

EL PERSONATGE Alcalde de Tortosa: “La URV ajuda a vertebrar el territori” PÀG. 34

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / SUMARI
El tema Projecció Internacional d’un territori excel·lent

La URV aspira al reconeixement de Campus d’Excel·lència La Universitat Rovira i Virgili treballa per consolidar el campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS). El projecte engloba un conjunt coordinat d’estructures per generar, transmetre i aplicar el coneixement a la innovació de manera que esdevingui el motor de Tarragona, Regió del Coneixement, regió de referència internacional en diversos àmbits especialitzats: química i energia, enologia i viticultura, nutrició i salut, turisme i oci i patrimoni i cultura. Després d’haver estat reconegut com a projecte prometedor per part del Ministeri d’Educació el passat 26 de novembre, la URV torna a presentar la candidatura a ser reconeguda com a Campus d’Excel·lència Internacional de l’Estat.

E

l projecte del CEICS neix de l’agregació estratègica de la URV amb els diferents agents generadors de coneixement del territori: sis instituts públics de recerca — investigació química (ICIQ), recerca en energia (IREC), arqueologia clàssica (ICAC), paleoecologia i evolució social (IPHES), sanitari Pere Virgili (IISPV) i recerca i tecnologia agroalimentàries (IRTA)—, quatre parcs científics i tecnològics —Química-Energia a Tarragona, Enologia-Viticultura a Falset, Nutrició-Salut a Reus i Turisme-Oci a Vila-seca—, els hospitals universitaris —Sant Joan i Pere Mata a Reus, Joan XXIII a Tarragona i Verge de la Cinta a Tortosa—, l’Administració local —ajuntaments i Diputació— i la participació de trenta empreses líders i dels agents socioeconòmics —cambres de comerç, sindicat i patronal. El rector de la URV, Francesc Xavier Grau, acompanyat del reconegut paleontòleg Eudald Carbonell,, i de Claudia Barba, una jove mexicana doctorada el 2002 que treballa al centre de recerca de L’Oréal a París, van presentar el projecte de campus Catalunya Sud a Madrid el 25 de novembre. L’estratègia s’instrumenta a través dels principals àmbits d’especialització regional amb projecció internacional, impulsant la generació d’una xarxa de coneixement a escala estatal. L’àrea d’influència del projecte Catalunya Sud abasta 6.000 km2 i una població propera a les 800.000 per

sones, un 10,7% de Catalunya i un PIB de 18.570.976 milions d’euros (any 2006), que representa el 10,1% català. Té el 19,1% del patrimoni de Catalunya i concentra el 21,1% d l’activitat turística (pernoctacions, 2008). El 9,8% de la població que treballa a la indústria alimentària és a Tarragona, que concentra el 90% de la producció d’energia, i la producció química que s’hi genera constitueix la meitat de tota la producció catalana. S’hi origi-

nen també la meitat de les DO vitivinícoles del país. La configuració física del projecte té una vocació d’alta penetració en tot el territori, amb una distribució equilibrada de les infraestructures. Tarragona i Reus concentren la major part de recursos, però també s’estén a Vila-seca, Tortosa i Falset, en consonància amb la distribució dels sectors productius. Aquesta presència territo-

El potencial del territori Tarragona té una dimensió socioeconòmica similar a la de regions europees amb nom propi, com Shannon a Irlanda, Neubranderburg a Alemanya o Finlàndia-Sud, i fins i tot superior a la d’algun país de la Unió Europea. També disposa d’un enorme potencial: un gran patrimoni històric i cultural, una important riquesa mediambiental i una

EL TEMA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

activitat econòmica singular, amb un teixit industrial molt especialitzat en àmbits bàsics de l’economia espanyola. A més, la posició geogràfica és estratègica, ja que està situada en la intersecció de l’eix del Mediterrani i de l’eix de l’Ebre, amb importants infraestructures de comunicacions internacionals aèrIes, marítimes i ferroviàries.


Projecció Internacional d’un territori excel·lent

rial s’ha complementat amb una xarxa d’aules per a la gent gran i la configuració d’un Campus Extens a través de les antenes del coneixement.

Objectius per al 2015

tat presentarà una nova candidatura a la convocatòria d’enguany, en què accedirà directament a la fase internacional i presentarà el projecte davant la Comisió Internacional del CEI.

En tots aquests anys de funcionament, la Universitat ha aconseguit una dimensió acadèmicament sòlida i científicament rellevant, i ha liderat projectes d’abast territorial, com el Pla Estratègic del Camp de Tarragona. El CEICS es planteja sumar —com diu el lema, “la suma que multiplica”— les capacitats de la Universitat, els institus de recerca, els centres tecnològics, els hospitals i centres de recerca privats, per potenciar conjuntament les respectives investigacions, de manera que contitueixi un gran campus.

TURISME

En la primera convocatòria, el Ministeri d’Educació va atorgar 4 milions d’euros a la URV per destinarlos al CEICS. El projecte es va posicionar com un dels quinze primers de l’Estat per la qualitat. La Universi-

Agroalimentàries (IRTA) Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)

Instituts d’Investigació

Institut d’Investigació de Turisme de Catalunya (IRTUCA)

Instituts d’Investigació

PATRIMONI I CULTURA

Campus d’Excel·lència de l’Estat

ENOLOGIA

NUTRICIÓ I SALUT

QUÍMICA I ENERGIA

La suma d’estructures ha de fer augmentar l’impacte internacional i la Els 4 milions d’euros atorgats a la potència de generació, transmissió URV en forma de crèdit a la primera i aplicació de coneixement, i també convocatòria se sumen al milió d’eupromoure la internacionalització de la ros ja concedits pel Ministeri de Ciènregió. Per això es posen com a objeccia i Innovació en el subprograma tius per a l’any 2015 incrementar la d’R+D i Transferència, perquè és recerca, doblant el nombre de publiun Campus Excel·lent en Investigacacions científiques i de tesis docció i Transferència. Aquest finançatorals; la captació de talent, augment permetrà “anar més ràpid” en En suma, la proposta del CEICS ha mentant un 50% els estudiants de la construcció d’infraestructures, com aconseguit la participació de 41 inspostgrau en general i els estrangers ara el centre d’investigació i aprenen- titucions i entitats i el suport de 30 en particular, i la participació decidida tatge o les instal·lacions esportives. empreses. del sector productiu, incrementant un 50% els contracEL CEICS S’ESTRUCTURA EN 5 SUBCAMPUS tes de transferència de tecnologia, duplicant les empreses de base tecnològica, multiplicant l’espai dels centres tecOrganismes Universitat nològics i aconseguint que Públics Centres Sector Rovira i Virgili d’Investigació (OPI) Tecnològics Productiu participin en el projecte un centenar d’agents. També es pretén establir un nou concepte de campus, Parcs Científics i Centres Tecnològics Instituts d’Investigació Sector Productiu-Químic i Energia Parc Científic i Tecnològic de tant per al sistema de gesInstitut Català d’Investigació QuíBASF Dow Repsol Tarragona (Tarragona) mica (ICIQ) AEQT- Associació Empresarial tió com des del punt de vista Centre Tecnològic de la Química de Institut d’Investigació en Energia Química de Tarragona Catalunya (CTQC) de Catalunya (IREC) Associació Nuclear Ascó-Vandellòs social i urbanístic. L’objectiu Centre Tecnològic Mestral és consolidar un model social Instituts d’Investigació Parcs Científics i Centres Tecnològics Sector Productiu – Nutrició i Salut integral de campus, amb eleIndustrias Rodríguez, S.A. (Virginias) Institut d’Investigació Sanitària TECNOPARC-Parc Tecnològic del Grupo Pintaluba vada integració al territori, Pere Virgili (IISPV) Camp (Reus) Big Drum Ibérica, S.A. Institut d’Investigació i Tecnologia Centre Tecnològic en Nutrició i Borges, S.A. en el qual participin els difeAgroalimentàries (IRTA) Salut (CTNS) La Morella Nuts, S.A. Cambra Arrossera del Montsià rents agents de la triple hèlix: Hospitals Universitaris universitat/recerca, empresa i Hospital Universitari de administració pública. Entre Tarragona Joan XXIII Hospital Universitari altres objectius, es planteja Sant Joan de Reus Hospital Psiquiàtric tenir disponibles per al 2015 Universitari Institut Pere Mata Hospital de Tortosa Verge de la Cinta fins a 500 places de residènParcs Científics i Centres Tecnològics cies universitàries o triplicar Instituts d’Investigació Sector Productiu-Vitivinícola DOC Priorat DO Montsant les instal·lacions esportives. Parc Tecnològic del ViInstitut d’Investigació i Tecnologia DO Terra Alta DO Conca de Barberà

Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)

VITEC (Falset) VITEC-CiT

Parcs Científics i Centres Tecnològics

Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci (Vila-seca) Fundació Estudis Turístics Costa Daurada Parcs Científics i Centres Tecnològics

Parc Científic i Tecnològic de Tarragona

DO Tarragona DO Catalunya DO Penedès Freixenet

Sector Productiu-Turístic

Port Aventura FEHT-Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona

Administració

Administració Local Administració Autonòmica

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / EL TEMA
La recerca Investigarà el desenvolupament tecnològic en l’àmbit energètic

Presentat a Tarragona l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya L

a Generalitat ha creat l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) per investigar el desenvolupament tecnològic en l’àmbit de l’energia, transformar l’actual model energètic i fer-lo més sostenible. El va presentar Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances i president del Patronat de l’Institut, al Paranimf de la Universitat el 16 de novembre passat. El Patronat de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya està format per l’Administració pública, les universitats i l’empresa privada. A banda de la Generalitat, també pertanyen a aquest nou organisme el Govern de l’Estat –a través del Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT) i de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic (IDAE)–; les uni-

Presentació del Centre de Canvi Climàtic al campus Terres de l’Ebre El Centre de Canvi Climàtic es va presentar el 8 d’octubre passat a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Aquest òrgan té com a base el grup de recerca en Canvi Climàtic de la URV i pretén convertir-se en un punt de referència internacional en la reconstrucció i anàlisi instrumental del canvi climàtic. El C3 neix com una estructura de

versitats –UB, UPC i URV–, i representants del món de l’empresa privada –Endesa, Gas Natural i Societat General d’Aigües de Barcelona. Durant el primer semestre de l’any, l’Institut ocuparà 2.000 m2 de l’edifici d’R+D+I de la Química Sostenible, situat al Parc Científic i Tecnològic de Tarragona. A mitjà termini, està previst que l’IREC construeixi la seva seu al mateix Parc Científic. El centre de Barcelona treballarà sobretot en el camp de l’estalvi i l’eficiència energètiques, i el de Tarragona centrarà l’activitat en la recerca en matèria de biocombustibles i energia eòlica marina, entre altres. A Tarragona l’IREC vol esdevenir un punt de referència internacional en

recerca amb seu al campus Terres de l’Ebre i associada al departament de Geografia de la URV. Té com a missió excel·lir en la recerca, la docència reglada i no reglada, la capacitació internacional, l’assessorament científic, la transferència de coneixement i la divulgació dins l’àmbit de la reconstrucció i anàlisi instrumental del canvi climàtic. Vol contribuir a desenvolupar la societat del coneixement i la innovació a les Terres de l’Ebre.

la investigació en aquests dos camps. Quant a l’energia eòlica marina, desenvoluparà solucions apropiades per instal·lar aerogeneradors lluny de la costa i a grans profunditats, per tal d’evitar-ne l’impacte visual i poder aprofitar els corrents eòlics més forts i regulars, que es produeixen a alta mar. El Centre ja treballa en el projecte d’una plataforma marítima d’assajos, que té com a objectiu servir de laboratori per testar les noves tecnologies que es requereixen en aquest camp abans que surtin a la venda al mercat. Aquesta iniciativa, que serà una de les més importants del món, ha de permetre el treball conjunt dels principals centres de recerca, les universitats internacionals i les empreses del sector.

Estudiants de la URV fan de voluntaris ambientals per fomentar la recollida selectiva de residus Una trentena d’estudiants d’Enginyeria Química es van formar en un seminari sobre gestió dels residus urbans i van col·laborar com a voluntaris ambientals en una campanya de sensibilització de l’Ajuntament de Tarragona informant porta per porta la ciutadania per millorar la recollida selectiva. A través del projecte educatiu APQUA (Aprenentatge dels Productes Químics, els seus Usos i Aplicacions) de la URV, organizat per Science Shop o portal públic de la ciència, es va impartir als joves un seminari pràctic iniciat el 28 de setembre a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de la URV sobre gestió dels residus urbans, campanyes de sensibilització ambiental i tècniques de comunicació amb persones adultes.LA RECERCA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA


Vol ser un centre de referència per a la recerca i la innovació tecnològica del sector vitivinícola

El Parc Tecnològic del Vi de Falset, plenament operatiu E

l Parc Tecnològic del Vi (VITEC) es va activar coincidint amb la verema, amb la realització de projectes de recerca i transferència tecnològica per a cellers i viticultors de diferents denominacions d’origen catalanes. És un dels quatre parcs cientificotecnològics que ha impulsat la URV al territori. El projecte de VITEC es va iniciar el 2005, fruit de la col·laboració de la Universitat amb el sector vitivinícola i les administracions locals. Neix amb la voluntat de ser un centre de referència per a la recerca i la innovació tecnològica del sector vitivinícola català, que millorarà la seva competitivitat.

més de la URV, l’Ajuntament de Falset i el Consell Comarcal del Priorat.

que suposarà un fort impuls a l’ocupació qualificada de la comarca.

El Parc el gestiona la Fundació Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica, format actualment per les DO Montsant, Qualificada Priorat i Terra Alta; l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), a

Actualment, centra l’activitat en l’execució de projectes d’R+D+I per a cellers i viticultors de diferents DO de Catalunya. Amb una superfície inicial de 1.200 m2, VITEC està equipat amb laboratoris, cambres fredes, sala de tast, sala de microvinificacions i despatxos, i preveu generar 30 llocs de treball qualificats en els cinc propers anys, fet

El projecte del Parc ha significat una inversió inicial de 3.796.057,37€, finançat per les convocatòries d’infraestructures de parcs científics i tecnològics del Ministeri de Ciència i Innovació. S’ha destinat a la construcció de l’edifici del Centre Tecnològic del Vi, que completa la fase I de desenvolupament de VITEC.

Descobreixen una desena de noves llars de foc i una quinzena de negatius de fusta a l’abric Romaní

anys. Fins al moment s’han investigat més de 300 fogars i s’han localitzat més de cent eines de fusta que tenen entre 40.000 i 56.000 anys

(cirurgia de l’obesitat), fins ara destinades únicament a pacients obesos mòrbids, també podrien implantar-se en pacients simplement obesos o amb sobrepès, en els casos que pateixen les comorbiditats associades (malaltia cardiovascular, diabetis M2, dislipidèmia, síndrome metabòlica, etc.) en una fase molt severa.

El jaciment neandertal abric Romaní, situat a Capellades, va celebrar el 2009 l’any del centenari de la descoberta per Amador Romaní, convertit en un referent mundial per conèixer el món neandertal. Aquest agost passat les excavacions van donar noves descobertes en una campanya realitzada per l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). Es van trobar una desena de noves llars de foc i una quinzena de negatius de fusta atribuïts a neandertals, amb una antiguitat compresa entre els 55.000 i 60.000 anys. L’abric Romaní es referma com el jaciment arqueològic més important del món pel que fa a eines de fusta i fogars excavats durant els últims gairebé 30

Premi a un estudi sobre la utilitat de la cirurgia de l’obesitat per tractar malalties relacionades amb alteracions metabòliques La Societat Catalana de Cirurgia va concedir el premi Manuel Corachán al millor treball presentat en les Sessions Científiques del curs 2008-09 a la Unitat de Cirurgia de la URV. Es va lliurar el dia 15 d’octubre, en l’acte d’obertura del curs acadèmic de la Societat.

Aquesta mena de cirurgia s’aplica amb l’objectiu de fer perdre significativament l’excés de pes dels pacients, però també per millorar les seves comorbiditats. Algunes d’aquestes tècniques provoquen unes modificacions hormonals i metabòliques amb incidència en les comorbiditats que podrien millorar i fins i tot guarir-se.

El treball es titula “Transposició ileal com a cirurgia metabòlica: estudi experimental”. Demostra que les tècniques quirúrgiques aplicades en la cirurgia bariàtrica

Els autors són els professors investigadors M. Hernández, F. Sabench, S. Blanco, A. Sánchez, A. Cabrera, M. Vives, J. Sánchez i D. del Castillo.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / LA RECERCA
desenvolupat per la Universitat de Saragossa i la URV

Un biosensor detecta el bacteri de la febre tifoide

E

l grup de recerca en Quimiometria, Qualimetria i Nanosensors ha creat un biosensor que detecta de forma immediata concentracions molt baixes de Salmonella typhi, el bacteri que causa la febre tifoide. La tècnica es basa en l’ús de nanotubs de carboni i fragments sintètics d’ADN que, en unir-se a l’agent patogen, activen un senyal elèctric. Aquest grup de recerca pertany al Departament de Química Analítica i Química Orgà nica. L’equip, liderat pel professor Francesc Xavier Rius i l’investigador Jordi Riu, ha ideat una tècnica que detecta concentracions extremadament baixes del bacteri que causa la febre tifoide. El funcionament del nou biosensor, els detalls del qual es van publicar en la revista científica Angewandte Che-

mie International Edition, es basa en mesuraments electroquímics per mitjà de nanotubs de carboni equipats amb aptàmers. Segons Xavier Rius, el nou biosensor Ês capaç de detectar concentracions de bacteri extremadament baixes d’una forma immediata, fàcil i fiable. Aquesta nova tècnica permet detectar petites quantitats de microorganismes d’una forma simple i pràcticament en temps real, mentre que els mètodes tradicionals per identificar i quantificar microorganismes impliquen un o dos dies d’anàlisis. L’estudi s’emmarca en les investigacions internacionals que busquen mètodes mÊs efectius i ràpids per detectar elements patògens de tota mena.

Un model matemà tic preveu la difusió d’algunes epidemies Investigadors de la Universitat de Saragossa i de la URV han desenvolupat un model matemàtic que prediu la incidència dels virus o les malalties infeccioses a travÊs de les xarxes de transport o comunicació. Se n’ha publicat un article al número de setembre de la revista de l’Acadèmia de les Ciències dels Estats Units, Proceedings of the National Academy of Sciences. Els autors del treball són Yamir Moreno, físic de l’Institut de Biocomputació i Física de Sistemes Complexos (BIFI) de la Universitat de Saragossa; Àlex Arenas, professor de la URV (Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques) i tambÊ membre del BIFI, i Sandro Meloni, doctorand de la Universitat Roma III, d’Itàlia. La teoria forma part de la seva tesi doctoral al BIFI, sota la supervisió del Dr. Moreno.

'05'0;#/'0652'4#.%745 FACULTAT DE LLETRES Grau d’Anglès Grau de Llengua i Literatura HispĂ niques Grau de Llengua i Literatura Catalanes Grau d’Història Grau d’Història de l’Art Grau de Publicitat i Relacions PĂşbliques Grau de ComunicaciĂł Audiovisual Grau de Periodisme FACULTAT DE CIĂˆNCIES JURĂ?DIQUES Grau de Dret Grau de Relacions Laborals i OcupaciĂł Grau de Treball Social

ESCOLA UNIVERSITĂ€RIA D’INFERMERIA Grau d’Infermeria FACULTAT D’ENOLOGIA Grau de Biotecnologia Grau d’Enologia ESCOLA TĂˆCNICA SUPERIOR D’ENGUINYERIA QUĂ?MICA Grau d’Enginyeria MecĂ nica Grau d’Enginyeria QuĂ­mica Grau d’Enginyeria AgroalimentĂ ria ESCOLA UNIVERSITĂ€RIA DE TURISME I OCI Grau de Turisme Grau de Geografia i OrdenaciĂł del Territori

/#64+%7.#6#.#748 

LA RECERCA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PĂšBLICA DE TARRAGONA

ESCOLA TĂˆCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA Grau d’Enginyeria Elèctrica Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i AutomĂ tica Grau d’Enginyeria InformĂ tica Grau d’Enginyeria TelemĂ tica FACULTAT DE CIĂˆNCIES DE L’EDUCACIĂ“ I PSICOLOGIA Grau d’EducaciĂł Social Grau d’EducaciĂł PrimĂ ria Grau d’EducaciĂł Infantil Grau de Pedagogia Grau de Psicologia

FACULTAT DE QUĂ?MICA Grau de BioquĂ­mica i Biologia Molecular Grau de QuĂ­mica FACULTAT DE CIĂˆNCIES ECONĂ’MIQUES I EMPRESARIALS Grau d’AdministraciĂł i DirecciĂł d’Empreses Grau d’Economia Grau de Finances i Comptabilitat ESCOLA TĂˆCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA Grau d’Arquitectura MĂŠs informac iĂł:

YYY WTX ECV
Millora la salut cardiovascular i redueix el risc metabòlic de diabetis

Noves dades sobre els beneficis de la fruita seca L

a Unitat de Nutrició Humana de la URV ha realitzat l’estudi EFINUT, dirigit pel professor Jordi Salas, els resultats del qual es van presentar el 14 de gener al campus Catalunya. La conclusió d’aquesta recerca indica que una ració de fruita seca al dia millora la salut cardiovascular i redueix el risc metabòlic de diabetis. Els resultats del treball els van publicar recentment a la prestigiosa revista Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease els investigadors d’EFINUT, dirigit per l’equip de Nutrició Humana i el CIBERobn, de l’Institut de Salut Carlos III de Madrid.

del punt de vista de prevenció cardiovascular. La meitat d’aquests voluntaris van rebre, a més, una ració de 30 grams al dia d’una barreja de fruita seca que havien d’incorporar a la seva dieta.

Fins a l’actualitat no s’havia realitzat cap estudi per tal de conèixer si la fruita seca podria millorar la resistència a la insulina, un estadi previ a l’aparició de diabetis.

comporten més risc per desenvolupar diabetis i malaltia cardiovascular. Entre aquestes alteracions metabòliques destaquen un augment de la glucosa a la sang, un augment del greix circulant, una disminució del colesterol HDL (la fracció protectora del colesterol, també anomenat colesterol bo) i un augment de la pressió arterial.

La síndrome metabòlica és un conglomerat d’alteracions metabòliques que s’associen a l’obesitat abdominal i

EFINUT va consistir a recomanar durant 12 setmanes a un grup de voluntaris una dieta baixa en greix i saludable des

La Marató de TV3 finança estudis de la URV i del Pere Mata

diverses universitats catalanes. Es titula “Els malestars dels adolescents. Estils de vida, salut mental i estratègies profanes d’afrontament de l’adversitat”.

Dos projectes de recerca en què participen investigadors de la Universitat i de l’Hospital Universitari Psiquiàtric Institut Pere Mata de Reus han rebut fons de la Fundació La Marató de TV3 de la convocatòria 2008. El primer projecte estudia els malestars dels adolescents i les seves estratègies per afrontar l’adversitat i hi participen un grup de setze investigadors de

Els responsables són els professors Ángel Martínez, de la Facultat de Lletres de la URV, i Carme Gómez, de l’Institut d’Infància i Món urbà CIIMU, de Barcelona. Està finançat amb 112.447€. El segon estudi tracta sobre predictors d’episodis psicòtics i maníacs. Es titula “Predictors hormonals,

Els primers resultats publicats de l’estudi indiquen que els voluntaris que van incorporar diàriament a la dieta una ració de fruita seca (nous, avellanes i ametlles) van millorar diferents paràmetres relacionats amb el risc de desenvolupar malaltia cardiovascular (paràmetres d’inflamació i oxidació) i, a més, van reduir significativament la resistència a la insulina. Aquests resultats suggereixen que consumir habitualment fruita seca podria disminuir el risc de desenvolupar malalties coronàries i diabetis. L’estudi EFINUT ha estat finançat fonamentalment pel Ministeri d’Educació i Ciència, l’Institut de Salut Carlos III, principal òrgan públic de finançament de la investigació sanitària i la Fundació Consell Interncional de Fruita Seca (INC).

inflamatoris, genètics, familiars i clínics de l’increment ponderal i síndrome metabòlica en primers episodis psicòtics i maníacs: estudi prospectiu d’un any d’evolució centrat en l’eix hipotalàmic-pituïtari-adrenal”. Els responsables d’aquest treball són els professors Antonio Labad, de l’Hospital Psiquiàtric Universitari Pere Mata, i Rebecca Reynolds, del Centre de Ciències Cardiovasculars de la Universitat d’Edimburg. Està finançat amb 349.086€.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / LA RECERCA
Elaborat pels professors Ignasi Brunet i Francesc Valls

Estudi sobre pobresa i exclusió social basada en el gènere

L’

estudi “Pobresa i exclusió social basada en el gènere. El cas del Camp de Tarragona” l’han elaborat el professor Ignasi Brunet, director del grup d’Anàlisi Social i Organitzativa de la URV, i Francesc Valls, membre del grup. El treball demostra que el risc de pobresa entre les dones es multiplica quan s’analitza independentment del nucli familiar i posa en relleu l’alt risc de pobresa que pateixen moltes persones quan s’analitza la seva situació econòmica desvinculant-la de l’entorn familiar més immediat. L’estudi de Brunet i Valls demostra que molts individus en ser valorats autònomament estan sotmesos a una situació de risc que el context familiar

Un nou protocol informàtic permet preservar la privadesa dels usuaris de cercadors d’Internet

emmascara. D’aquesta manera, s’ha avaluat la situació real dels membres de la família i s’ha posat de manifest una qüestió que, molt habitualment, deriva en domini o dependència de la família. Els resultats del treball es basen en una anàlisi quantitativa d’una mostra de 3.676 enquestes i en una anàlisi qualitativa de 29 entrevistes biogràfiques a dones en situació de pobresa i/o exclusió social i 10 entrevistes a agents socials fetes els anys 200809. Demostren que en les valoracions autònomes el risc de pobresa es multiplica en el cas de les dones mentre que en el cas dels homes només augmenta sensiblement.

Un grup d’investigadors de la UAB, la UOC i la URV han creat un protocol per distorsionar el perfil d’usuari que generen els cercadors d’Internet, com Google, Yahoo! o altres, de manera que no puguin emmagatzemar les cerques que es fan. L’objectiu és preservar la privadesa dels internautes. Els detalls del protocol informàtic el van publicar a la revista Computer Communications: “Preserving user’s privacy in web search engines”. Computer Communications 32 (1314): 1541–1551, 2009 els autors, Jordi Castellà-Roca, Alexandre Viejo, Jordi Herrera-Joancomartí. El prototip de l’eina ja s’ha provat i ara es treballa en una versió definitiva que es pugui integrar fàcilment en les principals plataformes i navegadors.

Ara és el moment de treure`t les ulleres PROMOCIÓ CORRECCIÓ VISUAL PER LÀSER Ara només per ser membre de la COMUNITAT UNIVERSITÀRIA DE LA URV, et podràs beneficiar d´excepcionals tarifes en el tractament de la correcció visual per làser. No deixis passar aquesta oportunitat.

CORRECCIÓ PER LÀSER*

OMOC

URV

des de març fins

TARIFA PRIVADA

TARIFA URV

1.075-1.175€/ull

925€/ull

875€/ull

75€

35€

35€

CONSULTA PROVES PRÈVIES

Hipermetropia • Miopia • Astigmatisme

al maig

*Excepte Lasik Customitzat

20% de descompte a la resta de consultes i tractaments (excepte pròtesis). Imprescindible acreditació a la teva primera visita a la clínica. TARIFES VÀLIDES NOMÉS PER A CLÍNIQUES DE CATALUNYA. CB Barcelona. C/Ganduxer, 71 I C/ Balmes, 183. Tel. 93 362 49 90 CB Hospitalet. Rambla Just Oliveras, 48. Tel. 93 260 05 10 CB Mataró. C/ Pirineus, 36 cantonada Vía Europa. Tel. 93 741 92 00 CB Reus. C/Castellvell, 12-14. Tel. 977 32 80 60 CB Sabadell. C/Prat de la Riba, 53-55. Tel. 93 745 09 52 CB Tarragona. C/Pere Martell, 41. Tel. 977 25 19 32 10

LA RECERCA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

902 130 100

www.clinicabaviera.com

Tarifes vàlides fins al 31-12-10. Promoció no acumulable a altres ofertes.

PR


El projecte forma part de les actuacions d’impuls a la “Nova economia turística del Pla del turisme espanyol Horitzó 2012”

Nou sistema d’informació científica en turisme de l’Estat L

a URV va signar el 20 de juliol passat un conveni amb l’Institut de Turisme d’Espanya (TURESPAÑA), la Societat Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (Segittur) i les altres 13 universitats de l’Estat espanyol que compten amb estudis de postgrau de Turisme. D’aquesta manera es posava en marxa el sistema d’informació de la investigació científica a través d’Internet, SICTUR.

Aquest projecte forma part del conjunt d’actuacions d’impuls a la “Nova economia turística del Pla del turisme espanyol Horitzó 2020”. Es tracta de crear una base de dades amb tota la informació generada per grups de recerca, instituts, administracions o empreses privades del sector i fer-la accessible a través d’Internet. L’objectiu és facilitar la modernització i el canvi tecnològic en el sector turístic d’una banda i en la seva gestió, de l’altra.

I Congrés de la Xarxa Internacional d’Investigadors en Turisme, Cooperació i Desenvolupament

L’estratègia que s’ha de seguir és impulsar la intel·ligència competitiva i la transferència de tecnologia.

L’empresa tecnològica M-BOT Solutions, a l’exposició “Connecta amb la innovació” del mNACTEC

Els dies 15 i 16 d’octubre va tenir lloc a la Pineda el I Congrés de la Xarxa Internacional d’Investigadors en Turisme, Cooperació i Desenvolupament, el punt de partida de la xarxa recentment constituïda. El van organitzar la Unitat Predepartamental de Geografia de la URV i el Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural de la UdL. Els objectius principals de la xarxa són generar coneixement sobre cooperació; centralitzar, compartir i transferir informació, i incidir en les agències de cooperació. El ponents principals del congrés van ser Donald Hawkins (Escola de Negocis de la Universitat George Washington), François Vellas (coordinador de Turisme del grup Desenvolupament, Universitat de Tolosa de Llenguadoc), Xavier Font (Centre Internacional de Turisme Responsable, Regne Unit) i Mimoun Hillali (Institut Superior de Turisme de Tànger).

Pla de millora de la competitivitat del turisme i l’oci El Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci de Vila-seca desenvoluparà aquest Pla de millora, que ha

L’empresa pública Segittur serà l’encarregada de posar en funcionament la infraestructura tecnològica necessària per poder compartir informació científica en turisme. D’altra banda, cadascuna de les universitats tindrà la responsabilitat d’alimentar i mantenir actualitzada la informació sobre estudis de què disposin sobre el sector, investigacions, enquestes, etc.

L’empresa de la URV M-BOT Solutions ha format part de l’exposició “Connecta amb la innovació”, del mNACTEC, ubicada a la rambla d’Ègara 270 de Terrassa, que es pot visitar fins al 7 de març. L’objectiu de la mostra és acostar la recerca a la societat amb exemples reals d’empreses on la innovació és la base de la seva activitat. rebut un ajut Feder d’1.137.000 €. La presentació d’aquesta gran inversió en recerca i innovació en el sector turístic es va fer el 21 d’octubre al Rectorat, a Tarragona. Aquest és el primer gran projecte derivat directament de la gestió de l’Oficina Tarragona, Regió del Coneixement. L’objectiu general és millorar la competitivitat de l’activitat del turisme a les comarques de Tarragona a través de tres línies d’actuació: afavorir la innovació en les empreses i destinacions turístiques, promoure un turisme ordenat i sostenible i donar suport a noves iniciatives, noves empreses i noves persones emprenedores.

M-BOT Solutions SL és derivada de la URV i es va constituir l’any 2006. Aquesta firma dissenya, fabrica, programa i comercialitza robots, alhora que desenvolupa productes de base tecnològica i va néixer del grup de recerca en Robòtica i Visió Intel·ligent (RIVI) de la URV. L’exposició forma part d’un projecte ambiciós que té per objectiu transmetre el valor de la innovació, fent visibles elements que es produeixen als centres de recerca, universitats i empreses del territori català. Per això s’han escollit sis empreses de base tecnològica com a exemples.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / LA RECERCA

11


L’IRTA I LA URV

Cofinançaran beques de personal investigador en formació L’

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la URV van subscriure el 24 de novembre passat un conveni específic de col· laboració per fomentar la investigació conjunta al territori. La primera acció consistirà a convocar públicament una beca per al curs 201011, i les altres tres, una per curs, en un període de quatre anys, termini de vigència del conveni. Els treballs experimentals per obtenir el títol de Doctor i basats en aquest programa IRTA-URV de personal investigador en formació estaran codirigits per un investigador de l’IRTA i un docent de la URV. El becari s’adscriurà a un dels departaments de la URV vinculat al programa oficial de postgrau, durà a terme la seva activitat experimental majoritàriament a l’IRTA i

El grup de Cromatografia i Aplicacions Mediambientals estudiarà l’atmosfera del Port de Tarragona La URV i l’Autoritat Portuària (APT) van signar el 19 de novembre passat un conveni marc de col·laboració, que promou la cooperació tecnològica i científica. La primera activitat programada consisteix a estudiar l’atmosfera del Port de Tarragona. Amb l’acord totes dues organitzacions van establir un marc d’actuació per col·laborar en activitats de formació de personal, recerca científica, desenvolupament tecnològic, intercanvi d’experts i en la utilització i comercialització a tercers de tecnologia desenvolupada conjuntament per la URV, a través dels departaments i instituts, i per l’Autoritat Portuària. En el marc d’aquest document, l’APT ha contractat l’estudi “Caracterització de l’atmosfera del Port de Tarragona”. L’objectiu és avaluar la qualitat de 12

la part lectiva, a la Universitat. La beca es podrà renovar anualment, fins a un màxim de 48 mesos. El conveni obre les portes a una col· laboració més àmplia que es materialitzarà en el futur. L’IRTA disposa d’un

l’atmosfera del recinte portuari. El treball valorarà la qualitat de l’aire del recinte portuari en comparació d’altres zones de la ciutat i identificarà les activitats que provoquen canvis significatius a fi de poder disposar de procediments de millora. El pressupost d’aquest contracte és de 141.840 €, pels quatre anys de durada.

La URV patenta un microsistema sensor capaç de detectar selectivament traces de benzè El microsistema l’ha desenvolupat el grup de recerca MINOS de la URV, dins el projecte Nano2Hybrids del 6è Programa marc, amb la col·laboració de dues institucions de recerca belgues, una de Luxemburg i l’empresa SENSOTRAN SL, que explotarà la patent. El grup de recerca que participa de la URV, Microsistemes i Nanotecnologies per a l’Anàlisi Química (MINOS), pertany al Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica.

LA RECERCA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

gran potencial investigador al centre de Sant Carles de la Ràpita, amb un centenar de persones, i per a la Universitat l’impuls a la recerca conjunta és un avenç cap a la regió del coneixement de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

L’empresa SENSOTRAN, SL té la seu al Prat de Llobregat. Nano2Hybrids té per objectiu obtenir aparells de butxaca personal, capaços de detectar gasos en l’ambient, en aquest cas el benzè. Per això treballa amb sensors electrònics basats en nanotecnologia. La base de treball són els nanotubs de carbó. Estructures en forma de cilindre, buides a l’interior i amb les parets constituïdes per àtoms de carbó. Tenen una longitud d’algunes micres (1.000 micres = 1 mil·límetre), però amb un diàmetre d’entre 1 i 15 nanòmetres (1.000 nanòmetres = 1 micra). Els nanotubs de carbó tenen múltiples aplicacions. En el cas dels sensors de gasos, s’aprofita que la conductivitat elèctrica varia en contacte amb determinats gasos. Amb l’adhesió de petites agrupacions d’àtoms de metalls en posicions predissenyades i controlades, se n’augmenta la sensibilitat i la selectivitat.


La formació Des del mes de setembre

El campus Vila-seca imparteix els graus de Turisme i Geografia E

l campus Vila-seca ofereix des del setembre el nou grau de Turisme, ensenyament que fins ara era de cicle mitjà, i ha incorporat el primer curs del nou grau de Geografia i Ordenació del Territori, que fins aquest curs s’havia impartit al campus Catalunya. Aquest grau acabarà per impartir-se íntegrament a Vila-seca a mesura que els estudiants que encara cursen la carrera al campus Catalunya finalitzin els estudis. Els dos ensenyaments es van presentar el 25 de juny a la sala d’actes de l’EUTO. L’Escola, i per tant el campus Vila-seca, afegeix un nou ensenyament en l’àmbit de les ciències socials, el de Geografia i Ordenació del Territori, que substitueix la llicenciatura de Geografia. Aquest nou títol de grau permet formar-se en àmbits de gran repercussió social com l’ordenació del territori, el medi ambient, les tecnologies de la informació geogràfica o el canvi climàtic.

El grau de Geografia i Ordenació del Territori, del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, està estructurat en quatre anys de 60 crèdits cadascun. Es plantegen dues intensificacions diferents: planejament territorial i desenvolupament local, per una banda, i canvi climàtic i medi ambient, per l’altra.

La UE renova el màster Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria de la URV

Tomar (Portugal), Universitat de Trásós-Montes i Alt Douro (Portugal), a més de la URV.

La Comissió Europea va notificar l’acord per renovar el màster Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria de la URV, que permetrà gaudir durant cinc anys més de la garantia i qualitat que representa formar part d’aquest programa, per a la captació d’alumnat i per a la internacionalització de la Universitat.

Des que es va posar en marxa, cada curs s’hi incorporen una quinzena de nous estudiants procedents de tot l’Estat espanyol i de països d’arreu del món, sobretot d’Itàlia, Portugal, Algèria, l’Índia, Tailàndia, Marroc, Geòrgia i Mèxic. Alhora, ha vingut a Tarragona professorat d’altres indrets com l’Argentina, Xile i Mèxic a impartir els seus coneixements. En aquests anys, s’han presentat més d’una cinquantena de tesis de màster, recerca preceptiva per obtenir el títol Erasmus Mundus un cop superada la mobilitat pertinent.

dels atractius per captar alumnat, que veu la possibilitat de treballar en excavacions claus per aprofundir en temes molt importants en l’estudi de l’evolució humana.

El nou títol de Turisme, amb un primer curs amb matèries bàsiques pròpies dels diferents ensenyaments de la branca de ciències socials, aprofundeix en la formació per competències en els àmbits tant de la gestió i planificació de destinacions i productes com de la gestió i administració d’allotjaments i altres serveis turístics.

Des del curs 2004-05, gràcies a la recerca que es realitza des de l’IPHES amb participació en els principals projectes mundials del seu àmbit, la URV imparteix el màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana. En aquesta oferta acadèmica hi col·laboren altres institucions europees: Universitat de Ferrara (Itàlia), Museu Nacional d’Història Natural (França), Institut Politècnic de

Els projectes de recerca que es desenvolupen actualment a Euràsia, en els quals pren part molt activament l’IPHES, com Atapuerca a l’Estat espanyol i Dmanisi a Geòrgia, són alguns

Precisament, un dels elements que ha tingut molt en compte la UE ara per a la renovació i abans per a la primera concessió de l’Erasmus Mundus és aquesta recerca de qualitat, que es du a terme des de fa més de 15 anys i amb projectes en què coparticipen els socis, els quals tenen en la base els registres més importants de l’evolució humana. Aquest màster forma part de l’elit internacional, en el marc de la mobilitat que exigeix el pla de Bolonya. D’aquesta manera, des de l’IPHES es pretén consolidar Tarragona com un referent mundial per a l’estudi de l’evolució humana.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / LA FORMACIÓ

13


La URV i els col·legis d’advocats

Organitzen el primer màster d’Accés a l’Advocacia É

s el primer màster universitari d’aquestes característiques que s’ofereix arreu de l’Estat espanyol. L’aposta s’avança a l’exigència de formació de postgrau que caldrà acreditar a partir del 2011, segons la Llei reguladora de l’accés a l’exercici de l’advocacia aprovada l’any 2006. Aquest curs, que va començar a impartir-se al setembre i té una durada d’un any, constitueix l’escola de pràctica jurídica necessària per exercir l’advocacia en l’àmbit del torn d’ofici, el servei d’orientació jurídica i l’assistència lletrada a les persones detingudes. La direcció acadèmica la fa el professor Frederic Adan, i el coordinen Moisès Gebellí, Josep Pons i Cándido Jornet. El programa proporciona una formació similar a la de l’Escola de Pràctica Jurídica i constitueix un màster propi de la URV (60 ECTS). Les classes són sobretot

pràctiques, de manera que es potencia la formació dels llicenciats en Dret per assegurar la qualitat del servei jurídic que presten als clients. El curs es divideix en pràctiques internes i externes.

Estudiants de la Universitat Centreamericana José Simeón Cañas faran formació de postgrau a la URV El rector de la UCA, José María Tojeira, i el de la URV, Francesc Xavier Grau, van signar el 3 de juliol un conveni de col·laboració per promoure que estudiants d’El Salvador cursin màsters universitaris i realitzin tesis doctorals a la URV.

que fan una tesi doctoral. A més, s’estableix un programa de cofinançament de beques predoctorals per a estudiants seleccionats conjuntament, en què la Universitat aportarà el 60% de la beca i la UCA, el 40% restant.

D’acord amb aquest conveni, la UCA, amb seu a San Salvador, farà publicitat de les ajudes que atorga la URV a alumnes per fer estudis de màster i de les beques predoctorals, dirigides a aquelles persones

La UCA també cofinançarà en un 40% un nombre de beques predoctorals a determinar entre les dues parts cada any, a partir del curs 2009-10. Aquests ajuts estan destinats a fer la tesi doctoral a la URV.

64 persones van participar en la segona edició de la URV Ciutadana L’acte de reconeixement i de lliurament de diplomes de la segona edició d’aquest programa es va fer el 22 de juliol a la sala de graus del campus Catalunya. 64 persones de més de 55 anys van estudiar a les aules universitàries.

El màster és fruit del conveni signat el 15 de juliol pels col·legis d’advocats de Tortosa, Reus i Tarragona amb la Facultat de Ciències Jurídiques.

Per a l’edició 2008-09 es va ampliar l’oferta d’assignatures als centres, i es va eliminar la restricció del màxim de matrícula per quadrimestre, que el primer curs va ser de 18 crèdits.

La URV i la Diputació de Tarragona organitzen un postgrau en Economia i Gestió Pública Local El postgrau en Economia i Gestió Pública Local és un títol propi de la URV, adaptat al procés de convergència europeu dels estudis d’ensenyament superior i fruit d’un conveni entre la Diputació de Tarragona i la Universitat. La primera edició és la del curs 2009-10 i el pla d’estudis té el valor acadèmic de 20 crèdits europeus (ECTS). L’imparteixen divuit experts, entre professorat universitari i professionals. El curs forma professionals en l’àmbit de l’economia local, i dota de coneixements i de competències el personal tècnic dels ajuntaments per tal que pugui exercir les funcions relacionades amb la gestió dels recursos, el control pressupostari i els mecanismes de provisió de serveis públics.

14

LA FORMACIÓ / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA


UNIVERSITAT-EMPRESA A la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Atorgats els premis Sant Lluc 2009 i els ajuts de Reddis E

ls premis Sant Lluc es van concedir el 21 d’octubre passat a onze estudiants i els ajuts predoctorals per fer la tesi, a dues estudiants més. Aquest guardó, que rep el suport de la Fundació Privada Reddis, va adreçat als alumnes, que hi participen amb pòsters que sintetitzen diferents activitats. En la modalitat de recerca va guanyar el treball titulat “Estandarización experimental de la técnica de exclusión duodenal en animales obesos y su aplicabilidad en el campo de la regulación de la ingesta”. És obra de l’equip d’alumnes interns de la Unitat de Cirurgia Neus Aracil, Cristina Bas, Laura Blanch, Mireia Castellano, Marta París i Àngela Garcia. En la modalitat d’educació per la salut es va premiar el treball “Fem un pas contra el càncer”, d’Aina Serra, Laia Ferré i Josep Iglésies. En la modalitat de mobilitats acadèmiques i clíniques, de vuit treballs presentats va ser considerat el millor “Intercanvi clínic a Linköping (Suècia), de Gemma Vilà. En la modalitat de mobilitat de cooperació va guanyar el treball “Projecte de cooperació internacional a Chiapas 09”, de Cristina Mas. El premi són 600 € en cada modalitat.

Bancaja amplia la col·laboració amb la URV El 15 d’octubre passat es va fer pública la resolució de 32 beques Bancaja 2009 per a la mobilitat estudiantil, per un valor total de 40.000 €. En el mateix acte es va presentar el programa Bancaja Joves Emprenedors, que reforçarà la Càtedra d’Emprenedoria i Creació d’Empreses de la URV. De 159 sol·licituds inicials es van atorgar 32 beques, que es concedeixen per expedient acadèmic. Cadascuna està dotada amb ajuts entre 600 i 2.000 €.

També es van lliurar els premis Consell Social URV a la qualitat en la docència 2009 a l’equip autor del projecte “Avaluació de competències transversals en l’ensenyament de Medicina”. L’equip l’han coordinat els professors Montserrat Giralt, Montserrat Jové, Antoni Castro i Josep Ribalta. La resta de professors participants són Lluís Anglada, Maria Cabré, Joan Fernández, Antonio Infante, Jordi

Jové, Emili Mayayo, Encarna Mur, José Luis Paternain, Francesc Xavier Pastor i Francesc Sureda. Els ajuts predoctorals per a la realització de la tesi doctoral, que concedeix la Fundació Privada Reddis, van ser per a Núria Ibarrola, Vanessa Serret i Laura Lluís. Cada jove va rebre un ajut de 2.600 €.

Reddis entrega les beques de mobilitat a trenta estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials La Fundació Privada Reddis va lliurar el 17 de setembre les beques 2008-09 als joves de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials que han fet una estada anual o quadrimestral en una universitat europea o nord-americana.

La major part de les beques són per a estudiants dones, que també eren la majoria de sol·licitants. Són dels ensenyaments de ciències socials, de ciències de la salut i d’ensenyaments tècnics. Els països de destí són europeus, sobretot el Regne Unit, Alemanya i França, i també Turquia i Nicaragua. Des de l’any 2007 en les tres edicions de les beques, Bancaja n’ha concedit a la URV 94, amb una aportació total de 120.000 €. També es va preparar el conveni entre la Fundación Bancaja i la URV per crear el programa Bancaja Joves

L’import total destinat a les beques va ser en aquesta edició de 18.000 €, i els joves van fer estades acadèmiques de cinc o de deu mesos. La Fundació Privada Reddis concedeix aquestes beques des de l’any 1995.

Emprenedors, en el marc de la càtedra de Foment de l’Emprenedoria i Creació d’Empreses de la URV, que es va crear el 2006 i dirigeix actualment el professor Pere Segarra. Aquest conveni, dotat amb 25.000 €, permetrà reforçar l’actuació de la Càtedra d’Emprenedoria, iniciativa del Consell Social orientada a fomentar l’emprenedoria en general i entre els estudiants de la Universitat en particular. La Càtedra també rep el suport de les cambres de comerç de Reus, Tortosa, Valls i Tarragona, la Diputació, la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) i Pimec.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / UNIVERSITAT-EMPRESA

15


Reconeixement anual de Port Aventura

Beques per a treballadors que estudien a la URV E

l 4 de desembre Port Aventura va lliurar els 20 ajuts anuals a treballadors que estudien a la Universitat, en reconeixement per l’esforç de les persones que combinen els estudis i la feina a l’empresa. Aquest és el cinquè any que Port Aventura atorga aquests ajuts i la meitat dels treballadors seleccionats ja n’havien rebut el 2008. Una persona ha obtingut l’ajut durant quatre anys consecutius, i per a dues més aquest és el tercer any. El 2008 es van concedir aju-

Establerta la col·laboració entre el Centre d’Art La Rectoria i la Universitat L’Associació Centre d’Art La Rectoria de Sant Pere de Vilamajor i la URV s’han unit, mitjançant dos convenis, per fomentar l’art. El 30 de juliol passat van signar els acords al Rectorat Josep Maria Llesuy, per part de l’Associació, i Francesc Xavier Grau, per la URV. El conveni marc estableix que totes dues institucions, que tenen per objectiu el progrés cultural i social de les persones, intercanviaran informació sobre les activitats respectives que siguin d’interès comú. Des dels anys vuitanta l’Associació acull artistes que fan creació durant la seva estada a La Rectoria, a Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental). Hi participen tant artistes estrangers (del Japó, Brasil o Jordània) com espanyols que treballen la ceràmica, l’escultura, la pintura i la fotografia. L’Associació concedeix beques per donar suport a la creació artística. La Rectoria ha iniciat una nova etapa en què pretén consolidar-se com a entitat cultural en l’àmbit autonòmic, i vol comptar amb l’assessorament de la URV en les tasques de direcció. És per això que el segon conveni signat, de caràcter específic, facilita que la professora 16

des a 26 treballadors estudiants.

Aquestes persones treballen en àrees diverses de l’empresa com l’assessoria jurídica i els serveis centrals, els hotels, restaurants, operadors o espectacles. Els estudis que fan a la URV també són molt variats: Publicitat i Relacions Públiques, Psicologia, Turisme i Oci, Peri-

emèrita de la URV Mercè Jordà, del Departament d’Història i Història de l’Art, com a activitat de tercera missió o de relació amb l’entorn, assumeixi la direcció del Centre. La Rectoria es proposa, mitjançant una fundació, projectar internacionalment la producció creativa dels joves valors. En el futur es preveu que aculli estudiants en pràctiques de la Universitat i investigadors del Departament d’Història i Història de l’Art.

L’Agència Estatal d’Administració Tributària signa un conveni amb la URV El conveni per a la cessió d’informació fiscal, destinada a facilitar i agilitar els procediments administratius universitaris, es va signar el 21 de juliol passat. Hi van ser presents el delegat de l’Agència Tributària a Catalunya, Joan Cano, i el rector de la URV, Francesc Xavier Grau. L’acord estableix un sistema estable i periòdic de subministrament telemàtic d’informació tributària i els procediments i les condicions de traspàs d’aquesta informació. La finalitat és que la Universitat pugui exercir les seves funcions d’una forma àgil, respectant la legislació que protegeix les dades de caràcter personal.

UNIVERSITAT-EMPRESA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

odisme, Psicopedagogia, Medicina, Educació Infantil, Educació Social, Mestre de Llengua Estrangera, Enginyeria Química, Infermeria i Dret.

S’informa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per atorgar beques i ajuts universitaris, i sobre la situació d’estar al corrent en el compliment d’obligacions tributàries, per als procediments administratius de contractació i de concessió d’ajuts i subvencions.

Conveni entre el Consorci de la Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona i la URV Els alcaldes de Constantí, Montblanc, Salou, Tarragona, Torredembarra, Valls i Vila-seca, el rector de la URV i la presidenta del Consorci per a la Gestió de la TDT van presentar el 18 de juny el conveni amb la Universitat. El document estableix la col·laboració en matèria de formació i producció audiovisual i en el projecte de televisió pública del Camp de Tarragona. En la signatura hi van participar el rector de la URV, Francesc Xavier Grau; la presidenta del Consorci per a la Gestió de la TDT, Begoña Floría, i els alcaldes de Constantí, Josep M. Sabaté i Sans, Josep Andreu; de Salou, Antoni Banyeres; de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; de Torredembarra, Daniel Masagué; de Valls, Albert Batet, i de Vila-seca, Josep Poblet.


A setze estudiants de la URV

Es lliuren les beques Fundació Repsol-Consell Social E l 18 de novembre setze estudiants de la URV van rebre les acreditacions de les beques anuals, de 5.000 € cadascuna. Aquestes beques estan patrocinades per la Fundació Repsol i el Consell Social de la URV. Faciliten a les famílies amb dificultats especials l’accés i la permanència dels seus fills a la URV, perquè hi cursin estudis. Les beques són renovables durant tots els cursos acadèmics de l’ensenyament escollit.

Dels cinc estudiants afavorits enguany, dues cursen Comunicació Audiovisual;

Repsol, la Fundació ECOM i la URV col·laboren per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat

de la URV amb discapacitat, depenent dels perfils professionals disponibles i la capacitat dels centres de treball.

Joan Pedrerol, director del complex industrial de Repsol a Tarragona; Anna Collado, representant d’ECOM, i Francesc Xavier Grau, rector de la URV, van signar el 9 de setembre un conveni per treballar conjuntament en la millora de la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

La URV difondrà entre la comunitat universitària, i en especial entre els estudiants amb discapacitat, els serveis d’orientació professional que presta la Fundació ECOM i col·laborarà amb Repsol en els processos de selecció de personal per cobrir llocs de treball.

Es tracta de facilitar que alumnes o exalumnes de la URV trobin feina. ECOM és una fundació privada que es dedica a fomentar i gestionar el coneixement dels diferents col·lectius de persones amb discapacitat física i les seves necessitats.

La càtedra URV-Repsol d’Excel·lència en Comunicació atorga cinc ajuts a alumnes de doctorat

Totes tres institucions portaran a terme accions formatives per a aquest col·lectiu. Segons estableix el conveni, la Fundació ECOM, mitjançant el Servei d’Inserció Laboral (SIL) de Tarragona, ha d’informar la URV de les ofertes de treball que gestioni per a treballadors amb discapacitat, i oferirà els seus serveis d’orientació professional als estudiants i antics alumnes de la URV. Repsol acollirà en pràctiques els participants de les accions de formació dutes a terme, així com els estudiants

Aquesta càtedra ha atorgat cinc ajuts destinats a l’alumnat del programa de Doctorat en Comunicació que es matriculi el treball de 12 crèdits per presentar-lo durant el curs 2009-10. Les persones que se’n van beneficiar van ser els cinc estudiants d’aquest programa amb un millor expedient acadèmic en les assignatures de doctorat. Aquests ajuts s’afegeixen als vuit que la Càtedra va assignar el curs passat per donar suport a alumnes que participen en aquest programa. La Càtedra també va aportar un ajut per editar la revista acadèmica internacional

un, Geografia; una, Biotecnologia i un altre, Química. Dels onze estudiants que van renovar beca, dos segueixen Administració i Direcció d’Empreses; una, Ciències Empresarials; una, Història de l’Art; una, Història; una, Medicina; un, ETI Informàtica de Sistemes; un, ETI Telecomunicacions; una, Dret; una altra, Psicologia, i una altra, Mestre Educació Especial.

Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, i ha contribuït a la publicació de l’estudi “El sistema mediàtic a la demarcació de Tarragona: una radiografia”, encarregat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i elaborat pel Departament d’Estudis de Comunicació de la URV.

L’Obra Social “la Caixa” i l’ACUP signen un conveni per promoure la recerca a Catalunya El president de “la Caixa” i de la Fundació “la Caixa”, Isidre Fainé, i la presidenta de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, Imma Tubella, van signar el 14 de desembre un conveni de col·laboració per posar en marxa RecerCaixa, un nou programa per fomentar la recerca a Catalunya. RecerCaixa té dos objectius bàsics: donar suport als professionals que investiguen a les universitats i centres catalans, i atreure investigadors d’arreu finançant els projectes més innovadors. L’Associació Catalana d’Universitats Públiques s’encarregarà del desplegament i la difusió de RecerCaixa, al qual l’Obra Social “la Caixa” destinarà 9 milions d’euros fins al 2014 i serà dirigit per l’exrector de la UAB Lluís Ferrer.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / UNIVERSITAT-EMPRESA

17


lA URV A FONS A SanCta Maria Maris, Coma-ruga

La URV posa en marxa la seu del Baix Penedès L

a Universitat pública de Tarragona va obrir portes a les instal·lacions de Sancta Maria Maris, a Coma-ruga, on s’imparteixen dos ensenyaments de l’EEES, els graus d’Infermeria i d’Educació Infantil. Tant en Infermeria com en Educació Infantil es van oferir 40 places de primer curs a preus públics, i continuarà fins a l’extinció la diplomatura de Relacions Laborals. Fins ara s’impartia com a ensenyament d’una escola adscrita a la URV, l’Escola Universitària

Signat el conveni per crear l’Antena del Coneixement de la URV a Torredembarra El passat 19 de gener l’alcalde Daniel Masagué i el rector Francesc Xavier Grau van subscriure el conveni de l’Antena del Coneixement de Torredembarra. El Centre torrenc d’Estudis Sinibald de Mas s’encarregarà de gestionar-la. El Campus Extens universitari es materialitza desplegant en el territori antenes del coneixement, que volen apropar el coneixement a les persones i posar-lo al seu servei, a través de la universitat pública de referència, la URV. Les antenes han de captar les necessitats de cada zona, vinculades a la missió de la URV, i donar-hi resposta; estendre i apropar els serveis i les activitats universitàries, en funció de les possibilitats, i esdevenir un nucli dinamitzador i proactiu d’activitats d’interès territorial i difusor dels valors socials que inspiren la Universitat com a institució. Compten amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona. 18

Sancta Maria Maris, impulsada pel Consorci Universitari del Baix Penedès. El Consell de Govern ja va aprovar el mes d’abril de 2009 una partida per

Una addenda al conveni signat entre el consistori i la Universitat estableix que s’encarrega el desenvolupament de l’antena al Centre d’Estudis Sinibald de Mas, on s’establirà la seu universitària (c/ Capella, 6, local 8). El Centre d’Estudis torrenc, presidit per Esteve Morros, manté una activitat cultural continuada a la població. Forma part de l’Institut Ramon Muntaner, que reuneix els centres i instituts d’estudis dels territoris de parla catalana, i està unit a la URV mitjançant un conveni de col·laboració.

El Negre Criança 2007 de la URV guanya el sisè Concurs de Vins Universitaris de Maribor La Universitat de Maribor, a Eslovènia, va organitzat la Competició Internacional Universitària de Vins el dia 15 de setembre. La URV hi va participar per primer cop amb el vi Negre Criança 2007, elaborat per la Facultat d’Enologia al celler experimental Mas dels Frares. Va ser considerat el millor vi en la categoria de vins Negres i el grup d’experts li va donar la màxima puntuació (86/100) entre els quinze vins

LA URV A FONS / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

adequar infraestructures, entre les quals el recinte de Comaruga, perquè pugui acollir els nous estudiants. La Universitat vol implicar-se d’una manera decidida en el territori, oferir als joves la possibilitat de formació superior vàlida i propera en camps altament sol· licitats i, més endavant, poder implantar altres ensenyaments que satisfacin la demanda social i aprofitin sinergies amb el mercat laboral.

de diferents universitats que s’hi presentaven. El Negre Criança de la URV va ser declarat campió del concurs per davant del Cabernet Franc 2007 de la Universitat de Pécs (Hongria) i el Probus de la Universitat Novom Sadu (Sèrbia). Aquest vi ja va guanyar dos cops, els anys 2005 i 2006, el primer premi de la Denominació d’Origen Tarragona. Bona collita D’altra banda, la collita del 2009 ha comportat la satisfacció d’estudiants i professors que cada any elaboren els vins al celler experimental Mas dels Frares. La climatologia de l’any passat va ser favorable a la qualitat i sanitat del raïm, per les precipitacions a la primavera, la qual cosa va facilitar el creixement de les plantes, i per l’estiu sec i amb elevades temperatures a final d’agost, que va permetre una bona maduració. De la collita del 2009, que es va començar a veremar el 24 d’agost, es va fer una producció total de 15.100 litres, 8.200 de vi blanc i 6.900 de vi negre.


Es consolida la presència universitària a la capital del Baix Camp

Reus i la URV desplegaran el campus Bellissens L’

alcalde, Lluís Miquel Pérez, i el rector de la URV, Francesc Xavier Grau, van signar el passat 21 de gener un conveni de col·laboració per desplegar el campus amb la construcció de diversos edificis educatius i de serveis, i consolidar la presència universitària a Reus. Les dues institucions col·laboren des de fa anys per activar un programa d’inversions que consolidi la presència de la universitat a la ciutat. El conveni, signat a l’Ajuntament, complementa acords anteriors que ja fixaven aquesta relació per fer realitat l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA), el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) i el Centre de Bioempreses. Les actuacions incloses en el nou conveni són: el projecte d’urbanització i urbanització parcial del campus, l’edi-

La URV va celebrar la 14a Fira de la Ciència estrenant ubicació Del 18 al 20 de novembre la URV va organitzar la 14a Fira de la Ciència i la va ubicar per primer cop al campus Catalunya. Aquesta mostra s’emmarcava en els actes celebrats amb motiu de la Setmana de la Ciència que, amb el lema “Viu la ciència”, va tenir lloc a tot Catalunya del 13 al 24 de novembre. Uns 1.200 estudiants de secundària van passar per la carpa instal·lada a la plaça de la Concòrdia del campus. La vintena de grups de recerca, instituts, centres i departaments que van participar en aquesta mostra de recerca, desenvolupament i innovació van donar a conèixer als estudiants i tota la ciutadania en general els treballs d’investigació i de transferència de tecnologia que duen a terme en els diferents àmbits: ciències, ciències de la vida, ciències de la salut, ciències socials, enginyeries i humanitats.

fici de serveis i primera fase del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) i la remodelació dels espais alliberats de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. També s’hi preveuen: instal·lacions esportives, habitatges de lloguer per a joves estudiants i professors, i la redacció d’estudis previs de la nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Primera pedra de l’ETSA i del Campus Terres de l’Ebre L’acte simbòlic de col·locació de la primera pedra de l’edifici de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura va tenir lloc el 28 de gener al campus Bellissens de Reus. Les obres corresponen a la construcció de tot l’edifici i el termini d’execució està previst en 14 mesos. L’Escola tindrà 5.000 m2 construïts, distribuïts en tres edificis longitudinals.

L’ensenyament d’Arquitectura va començar el curs 2005-06 a la URV a Reus. S’imparteix a l’edifici de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i en mòduls provisionals fins que s’acabi la construcció de l’edifici propi. Amb aquesta nova edificació continua la configuració del campus Bellissens. D’altra banda, l’inici simbòlic de les obres del campus Terres de l’Ebre es va fer el 2 d’octubre passat a l’avinguda Remolins de Tortosa amb la col·locació de la primera pedra. La superfície construïda serà de 9.835,80 metres quadrats i té una capacitat prevista per a 1.000 persones. Construcciones PAI S.A. és l’adjudicatària de les obres, per un valor de 8.273.837,37 € IVA exclòs. Es preveu que el nou campus entri en funcionament el curs 2011-12.

Es van fer moltes activitats divulgatives permanents i els visitants també van poder participar en l’activitat Enlaira’t, pujant a un globus instal·lat en el recinte per participar en un concurs de fotografia. Al mateix campus també es van programar projeccions de pel·lícules, conferències i tallers. El 19 de novembre l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i la Facultat de Química van atorgar els premis de recerca de secundària i l’endemà es va resoldre el Concurs d’Avatars per a Estudiants, convocat pel Grup de Recerca Emanagement. REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / LA URV A FONS

19


COOPERACIÓ

L’ONG K-9 de salvament va rescatar un nen de nou mesos amb vida a Haití

Tomàs, Marcos Saraiba i Paulo Leyte, i els gossos Óscar, Kun, Aitor i Aiko.

L’ONG Unitat Canina de Rescat i Salvament K-9 de Creixell, finançada pel Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària, va viatjar el 14 de gener a Portau-Prince (Haiti), per col·laborar durant una setmana amb les tasques de rescat dels damnificats pel terratrèmol. Els voluntaris van poder salvar un nadó viu de sota les runes en un suburbi de la ciutat.

K-9 ha treballat a Filipines, Perú i Pakistan. El Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària disposa d’un fons econòmic per fer front a les emergències, i manté un conveni de col·laboració amb l’ONG de rescat. L’Ajuntament de Creixell ajuda a finançar-la.

L’acció va tenir lloc en una casa ensorrada al barri de Petionville, on els gossos van detectar vida sota els enderrocs. Durant les tasques d’aquells dies van localitzar també cossos sense vida enmig de les runes dels edificis. L’equip estava format per cinc persones: Pere Frutos, Jordi Huguet, Jaume

Motxilles per a cent infants de la regió marroquina d’Oujda La Jove Cambra de Tarragona, amb la col·laboració de l’Obra Social de Caixa Tarragona i la mediació de l’Oficina del Voluntariat de la URV, van donar 100 motxilles escolars a l’Associació Marroquina IRFANE. Aquesta associació treballa en diversos projectes que tenen com a destinataris els infants, els joves, el medi ambient i diverses millores per a la població de zones rurals, com fer arribar l’aigua potable a aquests indrets.

URV 15/2/10 10:12 P�gina 1

20

Les 100 motxilles donades van es van destinar a les zones rurals de la província d’Oujda, al nord-est del Marroc.

LA URV A FONS / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

I Trobada de Municipis per a la Cooperació en el Desenvolupament del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre URV Solidària va organitzar amb l’Ajuntament de Tarragona la I Trobada de Municipis per a la Cooperació en el Desenvolupament del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, que va tenir lloc el 19 de novembre al campus Catalunya amb la intenció de promoure una xarxa de municipis sobre cooperació en el desenvolupament i acció social. Hi van participar els ajuntaments de Reus, Cambrils, Mont-roig del Camp, Salou, Vilallonga del Camp, Alcover i Tarragona. Regidors, tècnics i persones amb competències d’acció social i cooperació en el desenvolupament de cada institució van debatre la constitució de la xarxa i van establir una estratègia de treball compartida amb l’objectiu de potenciar la cooperació des del món local. En aquesta primera trobada hi van participar els ajuntaments de Reus, Cambrils, Montroig, Salou, Vilallonga del Camp, Alcover i Tarragona.


Seguiment de la inserció laboral de l’alumnat

S’aprova la creació de l’Observatori de l’Ocupació E l Consell de Govern del 9 de juliol passat va acordar crear aquest òrgan, per tal de seguir la inserció laboral de l’alumnat. Es tracta d’una una eina permanent per estudiar les trajectòries i la situació laboral dels titulats i titulades, a fi de disposar d’una informació actualitzada, fiable i útil per a la presa de decisions internes estratègiques de la URV i per emetre informes sobre les decisions dels estudiants abans, durant i després del seu pas per les aules. Els objectius més importants de l’Observatori són: actuar com a òrgan permanent de recollida i anàlisi de la informació rellevant en matèria d’inserció laboral i de les necessitats formatives de les empreses, promoure estudis sobre els processos d’inserció professional dels estudiants i actuar com un centre de recursos i d’assessorament en matèria d’ocupació, al

La URV, membre de la Xarxa Llatinoamericana de Universitats d’Investigació La Universitat forma part de RIDUP, Xarxa Llatinoamericana d’Universitats de Recerca, impulsada per la Universitat de Sao Paulo i Universia. Els centres es van reunir en el 75è aniversari de la fundació de la Universitat de Sao Paulo, els dies 21 i 22 de setembre. En el marc de la celebració de l’aniversari d’aquesta universitat brasilera (USP), es va organitzar la trobada USP i Llatinoamèrica: Educació, Ciències i Tecnologia, en la qual van participar 65 universitats convidades, espanyoles i americanes. La xarxa RIDUP està formada per 65 universitats i centres, dels quals 40 són americanes i 25, de l’Estat espanyol, escollides com les millors en recerca segons el rànquing Scimago/ Scopus.

servei tant de la comunitat universitària com de la societat. L’Observatori

es dotarà d’una direcció i de personal tècnic de recerca.

La xarxa RIDUP aportarà els valors de transdisciplinarietat i internacionalització als seus membres, i ha de constituir un interlocutor privilegiat per establir polítiques de recerca a la regió. Es va constituir un Consell Gestor de la nova formació.

docent i investigador, d’estudiantat i de personal d’administració i serveis; programes conjunts de recerca, participació en seminaris, intercanvi de documents científics i d’ensenyament i programes conjunts de formació.

col·laboració amb la Universitat de Toronto

L’Aula de Teatre va celebrar el 15è aniversari

La URV i la Universitat canadenca de Toronto van signar un acord marc de cooperació el 16 de juliol passat al Rectorat. La col·laboració s’iniciarà entre l’Escola Universitària d’Infermeria i la Facultat d’Infermeria Lawrence S. Bloomberg de la universitat canadenca. L’acord estableix el marc institucional per a la realització de programes d’estudi i de recerca, per a la difusió i el desenvolupament científic, tecnològic i cultural, i per a l’intercanvi d’informació i formació universitàries. La cooperació pot incloure alguna de les activitats següents: l’intercanvi de personal

L’Aula de Teatre de la URV va celebrar el 15è aniversari l’any 2009 amb un programa molt ampli d’activitats. Destaquen un curs de formació teatral de tres anys de durada, que neix per omplir un buit que hi ha al territori en aquest àmbit. El responsable de l’Aula és Joan Pascual, director i professor de teatre. En 15 anys prop de mil persones han passat per l’Aula de Teatre, que en aquest temps ha muntat una trentena d’espectacles, ha fet una important tasca de recerca i ha impulsat la formació i la creació teatral i alhora ha contribuït a dinamitzar la vida cultural, dins i fora de la Universitat.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / LA URV A FONS

21


El 26 d’abril es tanca el termini per presentar candidatures a rector, i el 18 de març, a Claustre

Eleccions a rector i Claustre el 6 de maig L a comunitat universitària celebrarà el proper dijous 6 de maig les eleccions a rector i a Claustre, així com a Juntes de centre, Consells de departament i també els comicis de la Comissió de Coordinació del campus Terres de l’Ebre. El termini per presentar candidatures a rector s’inicia el 19 d’abril i finalitza el 26 del mateix mes. Pel que fa a la resta de convocatòries electorals, es poden presentar candidatures de l’11 al 18 de març. El mandat de rector dura quatre anys, amb possibilitat de tornar-se a presentar una sola vegada. El màxim responsable de la Universitat s’elegeix per vot universal i ponderat per sectors, d’acord amb uns coeficients fixats a l’Estatut de la URV. El vot anticipat es podrà emetre fins al 5 de maig com a data màxima.

Es constitueix el Consell del Pla Estratègic i Agenda 21 de Reus El passat 19 de gener es va fer una reunió per constituir el consell que dirigirà els treballs del procés de revisió del Pla Estratègic i l’Agenda 21 a Reus, que s’ha encarregat a la URV. També es va presentar la proposta metodològica que se seguirà. La reunió la van presidir Lluís Miquel Pérez, alcalde de Reus i president del Consell del Pla; Francesc Xavier Grau, rector de la URV, i Isaac Sanromà, president de la Cambra de Comerç de Reus. Pilar Pérez, regidora de Participació i Ciutadania, en va fer la introducció, en què va explicar que la planificació estratègica de les ciutats al segle XXI es planteja el repte de trobar respostes a circumstàncies i problemes globals en el plànol local. L’actualització del Pla segueix la tasca iniciada el 1999, amb el Pla Estratègic Reus Impuls 2005, redactat per la Facultat de Ciències Econòmiques i 22

Pel que fa al Claustre, màxim òrgan de representació de la Universitat, es renova cada quatre anys en els sectors de professorat i PAS, i cada dos anys en el d’estudiants. Per primer cop, a les eleccions a Claustre s’ha implantat la modalitat del vot electrònic, que podran emetre del 3 al 6 de maig els PDI dels departaments ubicats a la Facultat de Lletres, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i l’ETSE, i els estudiants dels ensenyaments impartits a aquests mateixos centres, així com els PAS de tota la Universitat. La votació anticipada o per correspondència finalitza el 5 de maig. El mateix dia de les eleccions la Universitat disposarà dels resultats provi-

Empresarials, i l’Agenda 21, de 1997. Ajuntament i Universitat van signar un conveni de col·laboració a l’abril del 2009 per fer el Pla i l’Agenda. A l’octubre de 2008 el consistori va aprovar per unanimitat una moció per elaborar-lo.

El rector va presentar el model de la URV a Copenhaguen Estratègic i Agenda 21 de Reus La cloenda de la Conferència “L’educació superior en temps de crisi, reptes i oportunitats”, va comptar amb la intervenció del rector de la URV, Francesc Xavier Grau, el qual va participar també en una taula rodona sobre “Governança i qualitat”. La Conferència la va programar l’Organizació per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, del 28 al 30 de juny a Copenhaguen. Aquest esdeveniment va aplegar més d’un centenar de participants, responsables d’universitats, polítics implicats en l’educació superior i associacions d’universitats, cambres de

LA URV A FONS / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

sionals, que es podran recórrer davant la Junta Electoral fins al 10 del mateix mes.

comerç i empreses relacionades amb el sector.

El rector intervé en el lliurament de certificats AUDIT a les universitats Les agències de qualitat ANECA, AQU i ACSUG, juntament amb la CRUE, van entregar el 16 de setembre a Madrid els certificats AUDIT de sistemes de garantia interna de qualitat (SGIC) a centres universitaris, entre els quals l’EUTO i la Facultat de Química de la URV. Dos centres de la URV, l’Escola Universitària de Turisme i Oci i la Facultat de Química, van rebre el certificat AUDIT d’aquesta primera convocatòria. Són els dos centres pilot amb què la Unitat de Qualitat i Planificació de la URV va iniciar l’adaptació dels models de qualitat de la Universitat a les directrius i recomanacions del programa AUDIT, amb la intenció de tenir un model genèric aplicable a tots els centres. La URV va plantejar l’extensió d’aquest model als altres deu centres en la convocatòria 2009 del programa.


Directora de Televisió de Catalunya

Mònica Terribas va inaugurar el curs acadèmic 2009-10 L’

acte d’inauguració del curs acadèmic 2009-10 va rebre la primera lliçó de la directora de Televisió de Catalunya, Mònica Terribas, que també és professora titular del Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual de la UPF. La lliçó inaugural que va pronunciar portava per títol “Qui defensa el servei públic de radiodifusió?”. Des d’una visió lúcida i crítica, es va centrar en els principals condicionants que atempten avui contra la funció de servei públic que han de fer tots els mitjans de comunicació, entre els quals la ràdio i la televisió, siguin públics o privats. Després de la intervenció de Mònica Terribas, es van lliurar els premis als millors esportistes de la URV, a més de 41 premis extraordinaris de finals d’estudis 2007-08 a graduats de llicenciatures, enginyeries i diplomatures.

També es va fer el reconeixement al professor distingit Josep Guarro, catedràtic de Microbiologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut; el lliurament de la Medalla de la Universitat al personal jubilat el curs 200809, i el reconeixement al personal acadèmic i d’administració i serveis que ha complert 25 anys de dedicació. Durant el primer trimestre del curs es van fer altres inauguracions: el 7 d’octubre, l’Escola Universitària de Turisme i Oci; el 14 d’octubre, el màster oficial en Dret de l’Empresa i de la Contractació; el 16 d’octubre, el curs del campus Terres de l’Ebre; el 22 d’octubre, el de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; el 28 d’octubre, el curs de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia; el 13 de novembre, les Aules de la Gent Gran i la Facultat de Química; el

23 de novembre, el de la Facultat d’Enologia, i el 3 de desembre, el màster universitari en Dret Ambiental. Antenes del Coneixement El 28 de setembre també es va inaugurar el curs de l’Antena del Coneixement de Salou, que forma part del Campus Extens de la URV. D’altra banda, el 4 de desembre va començar les activitats l’Antena del Coneixement de Móra d’Ebre, fruit de l’acord entre l’Ajuntament i la Universitat, amb la participació del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE).

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / LA URV A FONS

23


Investigador químic

Piet van Leeuwen, investit doctor honoris causa per la URV E

l 14 d’octubre, la URV va celebrar l’acte d’investidura de Petrus Wilhelmus Nicolaas Maria van Leeuwen, investigador capdavanter en catàlisi. La padrina, Carmen Claver, va pronunciar la laudatio sobre la seva persona destacant dos trets de l’investigador: la capacitat per veure l’aplicació dels processos que estudia, afavorida per la seva llarga estada a l’empresa Shell, i la generositat, la inclinació a compartir coneixements amb els altres. El químic continua lligat a la URV. És professor del màster oficial Síntesi i Catàlisi, presideix el Consell Assessor de la Facultat de Química i col·labora activament amb diversos grups de recerca del centre. També va impartir docència en el doctorat en Química de la URV i és cap del grup que porta el seu nom a l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) de Tarragona. Després de ser investit doctor honoris causa pel rector, Piet Van Leeuwen va fer el discurs, una breu i clara exposició amb suport gràfic dels reptes que actualment es presenten en el desenvolupament mundial i en el medi ambient. També va parlar sobre el paper que ha de tenir la química i en concret els catalitzadors en

Conveni amb la Universitat Quintana Roo El rector de la Universitat de Quintana Roo, José Luís Pech, i el rector de la URV, Francesc Xavier Grau, van signar el 16 d’octubre al Rectorat un conveni per fomentar la col·laboració acadèmica i de recerca entre totes dues institucions. Aquest conveni marc preveu l’intercanvi de docents, investigadors i estudiants entre totes dues institucions, la realització de projectes d’investigació conjunts, l’organització conjunta d’activitats acadèmiques, conferències internacionals i l’edició de publicacions d’interès comú. La firma d’aquest acord constitueix el primer pas per establir una relació institucional. El professor Joan Josep Pujadas, del Departament d’Antropo24

treballar als Estat Units. D’aquesta època daten els descobriments de catalitzadors per a reaccions d’hidroformilació que encara ara utilitza la indústria. Des del 1979 fins al 1994 va ser director de la secció Fundamental aspects of Homogeneous Catalysis and Organometallic Chemistry de la química Shell.

els processos industrials per fer una química sostenible. Piet Van Leeuwen (Holanda, 1942) és un dels científics internacionals més rellevants en l’àrea de la catàlisi. Les contribucions que hi ha fet i els descobriments són avui en dia referència obligada en aquesta àrea de la química. Doctor en Ciències Químiques per la Universitat de Leiden (Holanda), va rebre el 1967 un premi especial de l’empresa Shell. Un any després, el 1968, va ser contractat per la companyia holandesa i es va traslladar a Amsterdam. Posteriorment va

logia, Filosofia i Treball Social, és l’impulsor del conveni. La URV ha tingut alumnes mexicans de Yucatán estudiant Antropologia Urbana, així com professorat visitant. Pel mes de maig vinent es preveu signar dos convenis específics de col·laboració en Turisme i Antropologia Urbana (estudis comparatius de fronteres).

Organitzat el VI Fòrum d’Universitats Euromediterrànies El Fòrum o associació euromediterrània d’universitats es va reunir del 26 al 28 d’octubre per tractar dels motors de transformació de la universitat, la recerca i l’assegurança de qualitat. El Fòrum Universitari Permanent Euromed (EPUF) compta amb més d’un cente-

LA URV A FONS / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

Des del 1989 compagina la feina a l’empresa amb la de professor a temps parcial a la Universitat d’Amsterdam, on ha ocupat la primera càtedra de Catàlisi Homogènia d’Holanda. La vida acadèmica, la recerca fonamental i la feina de professor van fer que deixés la indústria i des del 1994 fins al 2004 va ser professor a temps complet a la Universitat d’Amsterdam. Des del 2004 és cap d’un grup de recerca a l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) de Tarragona, activitat que compagina amb la recerca a la Universitat d’Amsterdam, on enguany ha acabat de dirigir les últimes tesis doctorals. Ha rebut nombrosos premis i distincions durant aquests anys. Cal destacar-ne la càtedra de la Unió Europea Marie Curie d’Excel·lència i el premi Holleman de l’Acadèmia de les Ciències d’Holanda.

nar de socis, entre universitats, institucions i xarxes dels 44 estats de la Unió pel Mediterrani. Significa el punt de trobada de representants institucionals, acadèmics i professionals reconeguts de les dues ribes, per discutir temes rellevants de la universitat i impulsar polítiques enfocades a la creació de l’Àrea Euromed d’Educació Superior. Hi va assistir el vicerector de Relacions Externes de la URV, Santiago Castellà. La trobada la va organitzar la Secretaria Executiva de l’EPUF, que té la seu a la URV i està dirigida per Enric Olivé, director de la Càtedra pel Diàleg Intercultural al Mediterrani. En la sisena edició es va tractar sobre recerca i l’assegurança de qualitat, com a motors de transformació de la universitat, i sobre la mobilitat interuniversitària a la regió.


Substitueix Francisco Zapater

L’advocada Montserrat Boronat, nova síndica de greuges F rancisco Zapater, darrer síndic de greuges de la URV, va presentar el 30 de novembre l’informe 2008-09 i, després de cinc anys en el mandat, va donar pas a l’advocada Montserrat Boronat, el nomenament de la qual va ser votat a favor per unanimitat en el Claustre, a proposta del rector, Francesc Xavier Grau.

A la sessió també es van triar els representants del Claustre al Consell de Govern. Del col·lectiu docent i investigador (agrupació B) va ser escollit Jordi Farré, i de l’agrupació C, Frederic Adan. Del col·lectiu d’estudiants s’hi van incorporar Karen Cuevas i Nicolas David Vettas.

Els serveis informàtics de les universitats catalanes, a la URV Amb el títol “Ús de les TIC per a la innovació docent”, ponents de diferents universitats catalanes van participar en la Trobada de Serveis d’Informàtica de les Universitats Catalanes que es va fer l’11 de novembre al Rectorat. El propòsit de les jornades va ser mostrar, d’una banda, les tecnologies emergents avui dia per a la docència electrònica i, de l’altra, experiències que s’hi estan realitzant.

El servei de correu electrònic, entre els tres millors de les universitats de l’Estat La Xarxa Acadèmica i de Recerca Espanyola (RedIRIS) va atorgar al servei de correu electrònic el certificat RACEv2, de xarxa acadèmica de correu electrònic de nivell avançat. Ha estat la primera universitat pública catalana a rebre aquest reconeixement i la tercera de l’Estat espanyol en qualitat d’aquest servei. La consecució d’aquest nivell RACEv2 certifica la qualitat amb què la Universitat ofereix aquest servei a tota la

D’altra banda, els membres de la Comissió Executiva de la Conferència Estatal de Defensors Universitaris, entre els quals encara hi havia Zapater, es van reunir el 4 de setembre al Rectorat. Durant la trobada es va discutir una modificació dels estatuts de la Conferència Estatal de Defensors Universitaris (CEDU) i es va treballar en la preparació del XII Trobada Estatal de Defensors, que es va fer a la Universitat de Saragossa del 28 al 30 d’octubre.

comunitat universitària. Els reconeixements s’han atorgat després d’avaluar-se 31 paràmetres diferents del servei de correu electrònic. La URV ha estat la tercera universitat més ben puntuada de tot l’Estat, després de les universitats de Saragossa i de La Rioja. RACEv2 és una iniciativa que té com a objectiu exposar les millors recomanacions per dissenyar, configurar i gestionar un servei de correu electrònic, tant des del punt de vista de l’excel· lència en la qualitat del servei ofert als usuaris locals de la institució com a la resta de les entitats amb les quals intercanvia correus electrònics.

Trobada entre professionals de la ràdio i alumnes de Periodisme El 14 de desembre es va fer una sessió d’intercanvi entre estudiants i professionals de la ràdio, organitzada dins l’assignatura Producció i Realització de Programes d’Actualitat, del 2n cicle de Periodisme. L’activitat va consistir que professionals del mitjà analitzessin i comentessin els espais radiofònics dissenyats i realitzats pels alumnes aquests dos últims mesos. Cada grup d’estudiants va presentar i defen-

sar el seu programa durant 10 minuts amb extractes sonors, i els professionals van formular preguntes i aportar idees per millorar la pràctica. L’activitat estava oberta al públic en general. El professor organitzador de la pràctica i de l’assignatura va ser Antoni Pérez-Portabella.

Gestors d’universitats africanes van visitar la URV Dirigents d’universitats de Moçambic, Camerun, Senegal, Madagascar i Guinea Equatorial van visitar diverses universitats catalanes, entre les quals la URV, amb el Programa de formació en gestió universitària de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques. L’ACUP va organitzar aquestes visites i un grup d’aquests responsables es va desplaçar a Tarragona. Durant l’estada, van visitar el Servei de Recursos Educatius (SRE), adreçat tant als estudiants com als docents. Aquest Servei gestiona el Campus Docent Virtual. Després van participar en una acollida general, a la sala de juntes del Rectorat, on els van rebre el vicerector de Relacions Externes, Santiago Castellà, i personal de la Universitat.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / LA URV A FONS

25


Promogut per l’Observatori de la Igualtat

La URV dedica el 2010 a l’Any de les Dones i les Ciències

A

iniciativa de l’Observatori de la Igualtat, la URV ha declarat el 2010 Any de les Dones i les Ciències. Entre les accions previstes, destaca el cicle de conferències “Les dones i les ciències”, algunes de les quals estan programades dins la III Setmana de la Igualtat, adreçada a l’alumnat i titulada “Dones i producció de coneixement”, que es farà durant el mes de març en diversos centres. També està prevista la celebració de l’acte institucional d’entrega de la distinció Maria Antònia Ferrer 2010, amb projecció d’un documental explicatiu del guardó i de la persona distingida, que es farà el 9 de març. En col·laboració amb el Departament de Comunicació de la URV es realitzarà un documental sobre “Dones en enginyeria”, per mostrar la

26

comunitat universitària de les escoles tècniques superiors d’enginyeria, ETSE i ETSEQ, i detectar biaixos per raó de gènere en el funcionament. En aquesta línia s’organitzarà l’activitat Girls Day, Joves per l’Enginyeria, que pren el model d’una tradició força estesa als països anglosaxons. Consistirà en una jornada de portes obertes de les escoles per a estudiants dones de secundària, durant la qual es donaran a conèixer els ensenyaments tècnics a aquest col·lectiu. D’altra banda, el premi M. Helena Maseras, que convoca el Consell Social, està dedicat al estudis de dones i gènere, i enguany es concedeix per primera vegada. Té dues modalitats, el Premi a les recerques d’alumnes de grau i postgrau, i el Premi a les recerques d’ensenyament secundari de la zona

LA URV A FONS / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Al mes d’abril està prevista una jornada sobre l’estat de la recerca en Gènere, Dones i Feminismes. També s’organitzarà una jornada de formació sobre l’aplicació de la perspectiva de gènere a la docència. Hi haurà diferents exposicions als centres universitaris i antenes del coneixement: “Amb a d’astrònoma”; “Llenguatge no sexista”, cedida pel Centre d’Estudis de la Dona de la Universitat d’Alacant; “Infància robada. La protecció de menors en el franquisme”, cedida per CIRCARE, Grup de Recerca Històrica; “Veus per la igualtat”, de la UPF, i “Científiques invisibles”, de la Xarxa d’Universitats Valencianes per al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació (RUVID).


publicacions Primera editorial de parla no anglesa

Publicacions URV, se suma a la iniciativa LibraryThing

P

ublicacions URV ha estat la primera editorial de parla no anglesa que s’ha sumat a la iniciativa LibraryThing, un web en què internautes creen el catàleg en línia dels seus llibres i connecta les persones amb interessos comuns en la lectura. Els editors poden sumar-se a la iniciativa aportant els llibres de la seva editorial per tal que els usuaris puguin fer lectures i valoracions de les novetats, mitjançant el programa Crítics Matiners. Metre s’enllesteixen els preparatius tècnics i s’espera que s’hi afegeixin altres editorials catalanes, Publicacions URV ha iniciat una campanya de promoció dels seus llibres, entre els quals es troben els de la col·lecció Llavors d’Idees. Així, doncs, els usuaris de LibraryThing

El professor Sergio Nasarre coordina un llibre sobre les causes jurídiques de la crisi hipotecària i immobiliària El professor de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV és un dels coordinadors del llibre La reforma del mercado hipotecario y otras medidas finanancieras en el contexto de la crisis económica, editat a Madrid per EDISOFER. Es tracta d’una obra col· lectiva sobre la crisi hipotecària i immobiliària, que analitza el context actual amb les causes jurídiques que hi han contribuït i que en dificulten la recuperació. En aquesta publicació un grup de juristes i economistes, teòrics i pràctics, reflexionen sobre la incidència real en el mercat hipotecari i en l’actual situació de crisi econòmica de la Llei 41/2007, de 7 de desembre. Aquest text ha suposat la modificació legislativa més important pel que fa tant al dret real d’hipoteca com el referent als valors hipotecaris des de

tenen la possibilitat de demanar un dels llibres següents per fer-ne una ressenya: Entendre la ciència des de dins (o si més no intentar-ho), d’Eudald Carbonell i Policarp Hortolà; Sèries de ficció i construcció nacional, d’Enric Castelló; Blocs de ciència, de Daniel Closa i Autet; El secret del vi del Priorat: el terrer, la història o la seva gent?, d’Armand Paz; L’exili literari republicà, edició a cura de Manuel Fuentes i Paco Tovar; Paisatges URV, d’Ignacio Álvarez i Iván Martín, i Els estrangerismes del català. Com són i perquè en tenim. Una aproximació sociolingüística, de Xavier Rull

la llei hipotecària de 1946 i la llei del mercat hipotecari de 1981, respectivament.

de Catalunya sobre la seva tasca professional en l’etapa secundària obligatòria (ESO).

Presentat el llibre La funció psicopedagògica en l’etapa d’educació secundària obligatòria a Catalunya

l’editorial Obrador Edèndum i Publicacions URV, a l’exposició “Petits editors, grans llibres”

L’obra de recerca La funció psicopedagògica en l’etapa d’educació secundària obligatòria a Catalunya es va presentar el 17 de desembre a l’Aula de Música de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. Els autors són Belén Parera, Gemma Vedriel, Maria Vives i Gabriel Comes, coordinador de la publicació. Tots són professors de la URV i formen el grup de recerca en Educació Especial, vinculat al Departament de Pedagogia. El llibre és fruit d’una investigació subvencionada per la Fundació Propedagògic, que ha tingut com a objectiu principal conèixer el pensament dels especialistes en orientació educativa (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que treballen en centres de secundària

Obrador Edèndum i Publicacions URV van participar com a convidats a la mostra “Petits editors, grans llibres” que es va fer al Foment de les Arts i del Disseny (FAD) de Barcelona del 23 de desembre al 22 de gener. A la mostra es van exposar llibres publicats en els últims anys, en què la cura per la qualitat del contingut i de la forma està molt per sobre del rendiment econòmic. El certamen estava format únicament i exclusivament per llibres i aplegava prop de 500 exemplars de 101 editorials, incloent-hi gèneres molt diversos, des d’assaig fins a narrativa, passant per poesia, llibre il·lustrat, monografies, llibre de referència, guions, llibre infantil, còmic o llibre d’artista, entre d’altres.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / publicacions

27


gent de casa La Generalitat els concedeix el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica i el Premi Nacional de Periodisme, respectivament

Eudald Carbonell i Rosa M. Calaf, Premis Nacional de Cultura E

l científic Eudald Carbonell va rebre el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica, i la periodista i doctora honoris causa per la Universi· tat Rosa Maria Calaf, el Premi Nacional de Periodisme. L’acte de lliurament va ser el 3 d’octubre a Lleida. Cada premi està dotat amb 18.030 €. Eudald Carbonell (Ribes de Freser, 1953) és catedràtic de Prehistòria de la URV, director de l’Institut Català de Paleoeco· logia Humana i Evolució Social i codirec· tor del Projecte Atapuerca. El van distingir amb el premi “per la seva aportació sub· til i reflexiva a la interpretació dels orígens de l’espècie humana, la creació d’un sis· tema d’anàlisi de la tecnologia prehistò· rica i el reconeixement de l’antic pobla· ment de la península Ibèrica a la serra

d’Atapuerca (Burgos), on ha desenvolu· pat un programa d’investigació multidis· ciplinari”.

Josep Oliveras, membre de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya

dèmica en Turisme es va fer l’11 de desembre a les 12 h a l’Aula Magna de l’EUTO. Sara Gomis té el millor expedi· ent acadèmic i quatre estudiants més van quedar finalistes. La premiada va rebre un premi de 2.000 € i les finalistes, Núria Martínez, Adaia Calderó, Sara Fernández i Patrícia Molina, van rebre un diploma de reco· neixement. Les cinc joves van cursar la diplomatura de Turisme 2006-09 i tenen els millors expedients acadèmics.

El Consell Interuniversitari de Catalunya ha designat el catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional de la URV, Josep Oliveras, mem· bre de la Comissió Nacional de Delimita· ció Territorial, en representació de les uni· versitats. Oliveras és un dels tres membres titulars, representants de les universitats catalanes, a la Comissió de Delimitació Territorial. Està formada en total per 21 persones: vuit representants de la Generalitat, vuit de les entitats locals, un representant del Col· legi de Geògrafs i un de l’Institut d’Estu· dis Catalans, a més dels tres representants universitaris. El professor de Geografia de la URV Jordi Blay és el susbtitut de Josep Oliveras a la Comissió.

Sara Gomis, premi Port Aventura a la millor trajectòria en Turisme El lliurament de la 5a edició del premi Port Aventura a la millor trajectòria aca· 28

De la periodista Rosa Maria Calaf (Barcelona, 1945) el jurat va valorar “la molt digna culminació, l’any 2008, d’una dilatada i exemplar trajectòria com a reportera internacional a TVE i el seu compromís com a flamant presi· denta del Centre Internacional de Premsa de Barcelona”. Va ser investida doc· tora honoris causa per la URV al maig de 2008 i es va convertir en la primera dona que s’incorporava com a tal a la comu· nitat universitària. Amb 38 anys de pro· fessió periodística, ha ocupat a TVE cor· responsalies d’alt interès informatiu, amb una tasca de qualitat, rigorosa i ètica.

Pau Ortega i Núria Ventós, guanyadors dels premis DEEAA-Macmillan Aquests joves de secundària van rebre l’11 de novembre el premi als millors estudiants en llengua anglesa en les PAU 2009. El Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys i l’editorial Macmi· llan els va atorgar un premi en metàl·lic i un lot de llibres. El primer premi va ser per a Pau Ortega, de l’IES Baix Camp de Reus, que va rebre 400 € i un lot de llibres. El segon premi

gent de casa / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

Jordi Mestre/IPHES

el va guanyar Núria Ventós, de l’IES Joan Guinjoan de Riudoms, que va rebre 300 € i el lot de llibres corresponent.

Francesc Xavier Rius, Medalla Narcís Monturiol 2009 de la Generalitat El Govern de la Generalitat va concedir el 16 de desembre passat la Medalla i la Placa Narcís Monturiol a tretze investi· gadors i a tres entitats per la contribu· ció al progrés científic i tecnològic. Els guardons premien les persones i enti· tats que han contribuït de manera des· tacada al desenvolupament de la cièn· cia i la tecnologia al país. El catedràtic de Química Analítica i responsable del grup de recerca con· solidat en Quimiometria, Qualime· tria i Nanosensors, Francesc Xavier Rius, va obtenir de la Medalla Nar· cís Monturiol per la seva contribució al progrés científic i tecnològic del país. L’Institut Català d’Investigació Quí· mica va ser distingit amb la Placa Nar· cís Monturiol.


reconeixement a la tasca investigadora dels alumnes

S’entreguen els premis de recerca de batxillerat R oger Prats, Natàlia Garcia, Grace Paul, Carlos Adam, Luis García, Santiago Oliva i Marta Samper van ser els guanyadors dels dels premis de recerca de batxillerat de la Facultat de Lletres en diferents especialitats.

industria de Tortosa (1900-1929)”, de Carlos Adam, de l’IES Joaquim Bau de la ciutat. En Història de l’Art, el millor treball és “Carlos Díaz: pintor realista”, escrit per Luis García, de La Salle de Reus.

En Filologia Hispànica va guanyar Roger Prats, del Col·legi La Salle de Reus, amb el treball “No se preocupen, nada grave”.

De Publicitat i Relacions Públiques, el premiat pel jurat va ser el de Santiago Oliva, també de La Salle de Reus, “Poder de seducción. Poder de venta”. Finalment, en Periodisme i Comunicació Audiovisual va guanyar Marta Samper, del mateix centre reusenc, amb el treball d’investigació “Tempus fugit”.

En Filologia Catalana es van donar dos premis ex aequo: a Natàlia Garcia, autora d’”El català, llengua d’oci en els joves”, de l’IES A. Martí i Franquès de Tarragona, i a Grace Paul, autora de “Violència fisicopsicològica en els personatges femenins de la literatura catalana, castellana, francesa, anglesa i grega”, de l’IES Mare de Déu de la Candelera de l’Ametlla de Mar. En Història, el treball guanyador va ser “La

Deu estudiants de secundària reben els guardos del Consell Social El Consell Social premia cada any els millors treballs de recerca de batxille· rat i de síntesi de cicles formatius de grau superior. El lliurament de la tercera edi· ció dels premis, que va ser per a joves de Reus, Tarragona i Alcanar, es va fer el 21 de setembre a Tarragona. Els guanyadors van ser: Cinta Llasat, amb el treball “El projecte educatiu de la II República al Montsià”, i Vanessa Fibla, amb el treball “Cura sana. Remeis tradi· cionals d’Alcanar”, ambdues de l’IES Sol de Riu d’Alcanar; Andrés Ramírez, que va presentar “La saturació s’atura? Estudi sobre la descalcificació amb resines”, i

El premi va consistir en 150 € en material bibliogràfic per als alumnes i 100 € en material bibliogràfic per al seu centre, i 350 € d’ajut per als joves si es matriculaven en algun ensenyament de la Facultat de Lletres de la URV.

Jordi Ferré, autor de “Mètodes numèrics amb MATLAB”, tots dos de l’IES Gabriel Ferrater de Reus; Mario Castellano, amb “Evolució de la fórmula 1”, i Laura de la Morena, amb “Tarragona i la guerra del Francès”, de l’IES Sant Pere i Sant Pau; Mireia Pérez, que va presentar “Coneixem l’aspirina?”, de l’IES Campclar; Joan Pere· lló, amb “La navegació fluvial al riu Ebre”, i Jacint Canals, autor de “Del cep a la copa”, tots dos del Col·legi Sant Pau Apòs· tol, i Marc Roca, que va presentar el tre· ball “Generació de combustible a partir de l’energia eòlica”, del Col·legi Sagrat Cor. Van rebre com a premi la matrícula gratu· ïta de primer curs d’un ensenyament a la URV, un ordinador portàtil i un xec de 300 € per a l’adquisició de material didàctic i/o bibliogràfic, per al centre de secundària al qual pertanyen.

Premis de recerca de batxillerat Ciutat d’Amposta 2009 El 19 de juny també es van lliurar els II Premis de recerca de batxillerat Ciutat d’Amposta 2009. Begoña Muñoz va ser la guanyadora amb el treball “Les caramelles a Amposta durant la Guerra Civil” i Sergi Forcadell va guanyar un accèssit amb “El paludisme. Una malaltia d’ahir i d’avui”.

Premis de recerca de batxillerat de l’Alt Camp Alba Casas, estudiant de l’IES Narcís Oller, és l’autora del treball “Música i publicitat” que li va suposar el premi de recerca de batxillerat de l’Alt Camp, consistent en un ordinador portàtil, que va rebre en l’acte de lliurament el 29 de juny passat a la Casa Caritat de Valls.

Xavier Noguera guanya el premi Excel·lència de Batxillerat de Cambrils Xavier Noguera, de l’IES Ramon Berenguer IV, va obtenir el premi amb una nota mitjana de 8,93 entre l’expe· dient acadèmic de batxillerat i les pro· ves d’accés a la universitat. Va rebre un ordinador portàtil en l’acte celebrat el 30 de juny a la Sala de Plens de l’Ajun· tament.

L’estudiant Adrià Infante guanya el I Concurs d’Avatars de la URV La primera edició del concurs “Dissenya el teu jo al ciberespai” va premiar l’estudi· ant de Ciències Empresarials Adrià Infante amb un iPod Nano de 8 GB. El concurs estava adreçat als estudiants de la Universitat i als de secundària de les comarques de Tarragona, i en aquesta pri· mera edició van participar divuit persones. El grup organitzador de recerca, e-Mana· gement, pertany al Departament de Ges· tió d’Empreses (Facultat de Ciències Eco· nòmiques i Empresarials).

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / GENT DE CASA

29


Catedràtic de Dret Constitucional de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV

Jaume Vernet, membre del Consell de Garanties Estatutàries E l catedràtic de Dret Constitucional de la Facultat de Ciències Jurídiques va prendre possessió com a mem· bre del Consell de Garanties Estatutàries en un acte solemne al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, celebrat el 23 de novembre, amb la presència del presi· dent de la Generalitat, José Montilla. El president va lloar la trajectòria del Consell Consultiu, que va ser substituït pel Consell de Garanties Estatutàries, destacant que va exercir les seves funci· ons consultives i de control des del rigor, l’objectivitat i la qualitat jurídica. Al seu parer, va assolir el prestigi que té des de la pròpia independència i imparcialitat.

Azael Fabregat rep la Distinció Jaume Vicens Vives d’innovació docent de la Generalitat El catedràtic d’Enginyeria Química de la URV va rebre la Distinció Jaume Vicens Vives d’innovació docent de la Generali· tat durant l’acte d’inauguració de curs de la universitat catalana, el 18 de setembre passat a la seu de la UOC a Barcelona. La distinció correspon al treball “Pro· blem solving: la competència”, concre· tat en l’assignatura extracurricular Estratè· gies de Resolució de Problemes: Elemental Dr. Watson, que imparteix fa vuit anys. Es tracta d’una assignatura singular en el món universitari català, orientada al plan· tejament i resolució de problemes, en què Fabregat promou entre l’alumnat d’es· tudis tècnics la seva capacitat de prendre decisions raonables i raonades. El treball d’Azael Fabregat va merèixer el Premi Consell Social URV a la qualitat docent 2009, en la modalitat individual, i el Consell va presentar la seva candida· tura a la distinció Vicens Vives que ara li ha atorgat la Generalitat. Va ser el primer cop que la Generalitat atorga la distinció a un professor de la URV de forma indivi· dual. En la modalitat col·lectiva, el Consell Social de la URV va premiar el treball de la 30

El nou organisme amplia la composi· ció respecte a l’anterior, del qual Jaume Vernet ja formava part. El Consell de Garanties Estatutàries va passar a tenir

nou persones en lloc de set. Tots els membres són juristes de competència i prestigi reconeguts i amb més de quinze anys d’experiència professional.

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut “Avaluació de competències transversals en l’ensenyament de Medicina”.

propostes i recomanacions, informar de l’evolució del sistema, fer l’avaluació sistè· mica del sistema de recerca i innovació i participar en el seguiment del Pacte naci· onal per a la recerca i innovació.

Lluís Arola, president del Consell Català de Recerca i Innovació El catedràtic de Bioquímica i Biologia Mole· cular i exrector de la URV, Lluís Arola, va ser nomenat president i portaveu del Con· sell, que està format per catorze experts. El Consell Català de Recerca i Innovació ha d’assessorar el Govern i el sistema de recerca i innovació català sobre les estratè· gies a seguir a mitjà i llarg termini en cièn· cia, tecnologia i innovació, sobre les polí· tiques, sobre la planificació i l’avaluació sistèmica en recerca i innovació. El Consell és també un organisme avalu· ador previst en el Pacte nacional per a la recerca i la innovació, aprovat a l’octu· bre de 2008. El 15 de setembre passat el Govern va aprovar el Decret de creació i el 22 de setembre va iniciar l’activitat, en presència del president de la Generalitat, José Montilla, i del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet. D’acord amb el Decret de creació, el Con· sell té com a funcions emetre informes dels plans de recerca i innovació abans de ser considerats pel Govern, formular

gent de casa / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

Andrés Ramírez, Mireia Pérez i Maria Guirro, premis de recerca en Química 2009 Aquests tres estudiants de secundària van rebre el 19 de novembre, en el marc de la Setmana de la Ciència, els tres premis de recerca que atorguen la Facultat de Quí· mica i l’Associació Empresarial Química de Tarragona. Andrés Ramírez, de l’IES Gabriel Ferrater de Reus, va guanyar el primer premi amb el treball “La saturació s’atura? Estudi sobre la descalcificació amb resines d’intercanvi iònic”. El premi consisteix en 1.000 € per a l’estudiant i 800 € per al centre. Mireia Pérez, de l’IES Campclar de Tarragona, va rebre el segon premi, amb el treball “Coneixem l’aspirina?”. L’estu· diant va rebre 600 € i el centre, 400 €. El tercer premi va ser per a Maria Guirro de l’IES Berenguer d’Entença (Hospitalet de l’Infant, Vandellòs), autora del treball “La vitamina C: un elixir per a la salut”. Va rebre 300 € i el centre, 200 €.


Comunitat universitària

La URV perd Pere Anguera, Enric R. Anton i Juli Gens L’ historiador i escriptor Pere Anguera Nolla, natural de Reus, va morir el 4 de gener als 56 anys. Era catedràtic d’Història Contemporània de la URV des de l’any 1992, va exercir també com a professor de l’Institut de Ciències de l’Educació, era membre de la Reial Acadèmia de Història, secretari de l’Associació d’Estudis Reusencs i fou president del Centre de Lectura de Reus.

el curs 1976-1977 i va coordinar el Cus d’Aptitud Pedagògica (CAP) de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE). D’altra banda, el professor associat de la URV de l’àrea de Dret Administratiu del Departament de Dret Públic Juli Gens va morir als 51 anys el 20 de juliol.

El 10 d’octubre va morir Enric R. Anton, professor de l’ensenyament de Mestres, als 63 anys. Extraordi· nàriament implicat en la docència i tutor excel·lent, amb un gran contacte amb els estudiants i les seves famílies, impartia Ciències Experimentals a l’en· senyament de Mestres. Era llicenciat en Geologia.

Durant la seva trajectòria professional, va ser també professor de batxillerat a l’es· cola Sagrat Cor de Jesús i a La Salle. Es va incorporar a la docència universitària

María Isabel Blázquez, primer premi Victoria Kent de la Universitat de Màlaga

Un equip de psicòlegs de la URV i l’ONCE, millor comunicació oral en un congrés de geriatria

La doctora en Antropologia per la URV María Isabel Blázquez va guanyar el premi Victoria Kent 2009 per la tesi I”deologías y prácticas de género en la atención sani· taria del embarazo, parto y puerperio: el caso del área 12 de la Comunidad de Madrid”.

La comunicació “Envejecer sin ver. Evalu· ación del ajuste a la discapacidad visual sobrevenida en la vejez” va rebre el primer premi al Congrés Estatal de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, que va tenir lloc a Bilbao del 3 al 6 de juny.

María Isabel Blázquez va llegir la tesi al juny de 2008, dirigida per la professora Maria Luz Esteban, de la Universitat del País Basc, i tutoritzada pel professor Josep M. Comelles, de la URV. L’estudi d’Isabel Blázquez mostra el fun· cionament i l’atenció sanitària de l’emba· ràs, part i puerperi des de la perspectiva antropològica i de gènere, i detecta com es desenvolupen determinades ideologies i pràctiques biomèdiques a la zona sani· tària estudiada de la comunitat madrile· nya. Proposa un model alternatiu que afa· voreixi l’autonomia per part de les dones i contribueixi a una visió més igualitària i integral de tots els agents que intervenen en el procés.

L’equip de recerca anomenat Proyecte Tarragona, format per membres del Departament de Psicologia de la Facul· tat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV i psicòlegs de l’ONCE, va rebre el premi Pañella Casas de Ciències Soci· als i del Comportament atorgat a la millor comunicació oral presentada al Congrés.

La Coral de la URV va participar en un projecte de cooperació internacional a Nicaragua 35 cantaires de la Coral de la URV, dirigida per Monserrat Ríos, van viatjar del 2 al 12 de juliol a Nicaragua per dur a terme un pro· jecte de cooperació, organitzat amb la URV Solidària. Es tractava de potenciar el cant coral com a dinamitzador cultural i social.

Natural de Constantí, Gens va comen· çar a exercir la docència a la Universitat el 1996. Casat i amb dos fills, membre des· tacat de Convergència i Unió, va ser secre· tari d’organització de CDC de la Federa· ció de Tarragona. Entre altres càrrecs, va ser cap de gabinet de presidència de la Diputació de Tarragona amb Joan Aregio. Com a membre de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, va ocupar dife· rents responsabilitats a la Generalitat.

Aquest és un dels projectes del Cen· tre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària que es van materialitzat l’estiu passat. La Fundación El Sueño de la Campana i el Comitè de Solidaritat Óscar Romero van ser els socis locals en aquell país.

L’estudiant Mar Cirera rep el premi del Concurs URV de fotografia digital L’estudiant de Periodisme Mar Ciera va ser la guanyadora del concurs de foto· grafia digital del campus Catalunya. La seva instantània, que retrata un pont del campus, ha il·lustrat la portada de la Memòria 2008-09 de la URV i altres publicacions. Va rebre el premi el 30 de juliol de mans del rector, Francesc Xavier Grau. El primer premi del concurs és una quantiat en metàl·lic, 600 €. Maria Font, professora de la Facultat de Ciències Jurídiques, va guanyar un accè· sit de 300 €. Margalida Batle, Laia Dol· cet, Mª José Rodríguez i Heliodoro Teje· dor van resultar finalistes del concurs. En total s’hi van presentar 118 fotogra· fies, fetes per 60 persones de la comuni· tat universitària.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / GENT DE CASA

31


En el marc de la II Jornada de Publicitat i Promoció Turística

Premis Publicity per a tres equips de Publicitat de la URV È

lia Nadal, Alba Cruells, Tamara Roldán, Albert Rovira, Isabel Car· ranza i Núria Golobardes van guanyat els Premis Publicity 2009, entregats en el marc de la II Jornada de Publicitat i Promoció Turística organit· zada pel Patronat de Turisme de Cam· brils, el 27 de novembre.

Van guanyar dues acreditacions per al Festival El Sol de Sant Sebastià i l’allotja· ment a la mateixa ciutat per un cap de setmana. Tamara Roldán i Albert Rovira van que· dar segons amb la peça “Canberra. Naturalesa extrema” i van guanyat dues Nintendo Wii.

En el concurs, adreçat als estudiants de Publicitat, de Comunicació i de Turisme de la URV, havien de presentar la pro· posta d’un cartell per fer promoció d’una destinació lliure.

Isabel Carranza i Núria Golobardes van ser les terceres classificades, per la peça “Viet-Tangram”, i van obtenir dues subs· cripcions anuals a les revistes Emprende· dores i De Viajes, del grup Hachette.

Sergio Nasarre i Estela Rivas, guardonats amb el segon Premi de Dret Civil i Mercantil del CEF Els professors del Departament de Dret Privat, Processal i Financer van guanyar el segon premi d’aquesta modalitat del Cen· tro de Estudios Financieros, pel treball “Las nuevas SOCIMI: ¿Solución para el alquiler de vivienda en España?” Es va lliurar el dia 24 de setembre a Madrid i la dotació eco· nòmica del premi és de 4.500 €. El jurat de la modalitat estava format per destacats juristes: Andrés de la Oliva, cate· dràtic de Dret Processal de la Universi· dad Complutense de Madrid; Juan José Blanco, professor de Dret Civil de la Uni· versitat d’Alcalá; Carlos José Cabezas, del Col·legi d’Advocats de Madrid; Jesús Qui· jano, catedràtic de Dret Mercantil de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Valladolid i diputat al Con· grés; Nazareth Pérez, catedràtica de Dret Civil de la Universitat d’Alcalá, i Juana Pul· gar, catedràtica de Dret Mercantil de la Universitat Complutense de Madrid.

Rosa Maria Valls-Zamora, primera doctora en Nutrició La ja doctora qualificada amb excel·lent cum laude, Rosa Maria Valls-Zamora, és la primera diplomada en Nutrició Humana i Dietètica i després màster en Nutrició i Metabolisme. La seva tesi, amb menció 32

El primer premi va ser per a Èlia Nadal i Alba Cruells, per la proposta sobre “Münster, capital alemanya de la bici”.

europea, constata efectes positius de pro· ductes de cacau en el risc cardiovascular. Rosa Maria Valls-Zamora pertany a la pri· mera promoció de la diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica i també a la primera promoció del màster oficial en Nutrició i Metabolisme. El dia 9 d’oc· tubre va defensar la tesi doctoral, “Die· tary effects on cardiovascular disease risk biomarkers”, a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus. A la tesi s’estableixen, per primer cop, els efectes de productes del cacau en els biomarcadors de malalties cardiovasculars, que resulten positius en funció d’una sèrie de factors personals i dietètics. La inves· tigació ja ha donat com a resultat fins a set articles científics publicats en diferents revistes especialitzades.

Marina Casals, premiada amb l’EAIE Rising Star Award L’Associació Europea d’Educació Interna· cional va atorgar el 19 de setembre, en el marc del congrés anual de l’Associació, el premi Rising Star a Marina Casals, coordi· nadora de la Unitat d’Internacionalització de la URV. Es concedeix a nous talents dins del camp de la internacionalització que col·laboren activament amb l’EAIE. Juntament amb Marina Casals es va premiar un altre jove valor amb l’EAIE

gent de casa / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

Rising Star Award, Stephen Orme. L’As· sociació lliura cada any set tipus dife· rents de premis. Marina Casals (Manresa, 1975) coordina la Unitat d’Internacionalització de la URV des de 2005.

Joan Albert López, premiat per l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial L’alumne del màster interuniversitari d’Intel·ligència Artificial Joan Albert López va rebre el 22 d’octubre a Cardona, en el marc del XII Congrés Internacional de l’As· sociació Catalana d’Intel·ligència Artifi· cial (HACIA), el premi a la millor tesi, que tracta de la millora dels sistemes de presa de decisions en medicina. El premi consis· teix en un diploma i una dotació econò· mica de 600 €. L’HACIA va atorgar el premi a la millor tesi de màster en Intel·ligència Artifi· cial realitzada en una universitat dels Paï· sos Catalans. La tesi premiada es titula “Background knowledge to improve the induction of decision structures in medi· cine”, i va ser defensada a la Universitat al juny del 2008. El treball es va fer sota la direcció del pro· fessor David Riaño, dins del Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial (Banzai) de la URV.


Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya

Josep Anton Ferré, nou director de l’AQU E l catedràtic de Mecànica de Fluids, Josep Anton Ferré, és el nou direc· tor de l’Agència per a la Quali· tat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU). Fins llavors era el vicerector de Transferència i Innovació i director gene· ral de la Fundació URV. El rector, Francesc Xavier Grau, va redistribuir les seves com· petències entre altres membres de la direcció de la Universitat. A pocs mesos del final del mandat de quatre anys del rector i el seu equip, que acaba al maig del 2010, les funcions les han assumit diferents vicerectorats.

tecnològics, la implantació de l’Institut de Recerca d’Energia de Catalunya (IREC) i l’Oficina Tarragona, Regió del Coneixe· ment, depenen de Xavier Farriol, vicerec· tor d’Organització i Recursos, i les càte· dres universitat-empresa passen a ser competència de Santiago Castellà, vice· rector de Relacions Externes.

La relació amb els instituts de recerca adscrits la gestiona Josep Manel Ricart,

vicerector de Política Acadèmica i de la Recerca; els centres tecnològics, els parcs

Josep Ramon Fuentes, escollit cap del Departament de Dret Públic

externa del centre, infraestructures, PAS i Grup d’Innovació Docent (GID). D’en· tre els objectius proposats quant a la docència de grau, hi ha garantir la qua· litat d’aquests nous ensenyaments, aconseguir un equilibri en la plantilla en titulacions amb augment dels crè· dits i potenciar les comissions de treball d’implantació del grau.

El professor de Dret Administra· tiu Josep Ramon Fuentes va ser esco· llit nou responsable en la sessió del 12 de novembre per 27 vots a favor i 3 en blanc. Fins llavors el cap de Depar· tament era el professor Mario Ruiz, de Filosofia del Dret. El secretari del Departament és el pro· fessor Miquel Àngel Purcalla. El Con· sell de Departament està format per 36 persones, de les quals 30 van participar en les votacions.

Frederic Adan, elegit degà de la Facultat de Ciències Jurídiques Amb 24 vots a favor i un en blanc, el professor de Dret Processal Frederic Adan va ser escollit degà de la Facul· tat en la Junta de Centre que es va fer el 12 de novembre. Adan, fins ara res· ponsable de l’ensenyament de Dret, substitueix en el càrrec Antoni Jordà. El pla de treball que va presentar el nou degà s’organitza en set eixos: docèn· cia de grau, de postgrau, internacio· nalització de la docència, promoció

En la docència de postgrau, es pro· posa mantenir suports i col·laboració amb els màsters actuals, i estudiar-ne la implantació de nous, com Mediació Familiar o Anàlisi de Polítiques Públi· ques. Pel que fa a internacionalització, al pla es planteja la revisió de les proves d’homologació de títols estrangers.

Antoni González Senmartí, president del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya El professor de Filologia Grega i secre· tari general de la Universitat, Antoni González Senmartí, és el nou president del Consorci de Biblioteques Universi· tàries de Catalunya. Va ser triat en con· sens pel Consell de Govern del CBUC el 19 de novembre passat. La responsa· bilitat és per quatre anys i substitueix Jaume Casals, de la UPF.

La màxima responsabilitat de la Fun· dació URV en els àmbits de transferèn· cia i innovació i de formació permanent, l’assumeixen les directores dels centres, Lourdes Jané i Charo Romano, respectiva· ment, i el seguiment de les empreses de base tecnològica el fa Josep Pallarès, vice· rector de Personal Docent i Investigador.

El Consell de Govern està format per dos representants de cadascuna de les universitats públiques, dos represen· tants de la Biblioteca de Catalunya, integrada al CBUC, i dos del Comissi· onat per a Universitats i Recerca de la Generalitat. Antoni González Senmartí, membre del Consell de Direcció de la URV, és el responsable del Servei de Biblioteca i Documentació des de l’any 2005.

El professor Bernd Theilen, nou cap del Departament d’Economia Bernd Theilen va ser elegit amb 25 vots favorables com a màxim respon· sable del Departament d’Economia, en la sessió de Consell de Departa· ment que es va fer el 16 d’octubre. El nou cap del Departament es va pro· posar com a objectius del mandat establir un centre de recerca en eco· nomia per millorar l’impacte de la recerca i la transferència que es fa en els grups de recerca del Departament, continuar la internacionalització del programa de doctorat en Economia i Empresa, augmentar el nombre d’es· tudiants i implementar els nous graus amb docència del professorat del Departament.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / GENT DE CASA

33


el personatge ENTREVISTA A L’ALCALDE DE TORTOSA

“La URV ajuda a vertebrar el territori” La Universitat Rovira i Virgili, les empreses i la societat han de trobar sinergies per aprofitar les oportunitats i encarar millor els reptes. Això és el que pensa l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, que considera que la construcció del campus de les Terres de l’Ebre incrementarà també l’autoestima territorial. Bel participa en el projecte tant des del vessant polític com del docent, ja que és professor associat de la URV.

Quina ha estat la seva experiència com a estudiant universitari? Arribo l’any 1983 a la Facultat d’Econòmiques de la Universitat de Barcelona. Era una universitat bastant diferent de l’actual, bastant massificada. Encara que recordo que havia d’anar a classe mitja hora o tres quarts abans per assegurar-me lloc per seure. Amb tot, tinc un molt bon record de la meva època d’estudiant. Després vaig ser becari de doctorat, professor en diferents modalitats, primer a la mateixa Universitat de Barcelona, després a la Fundació Doctor Manyà, el centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i ara ja com a professor associat a la URV.

El pas per la Universitat l’ha marcat personalment? Efectivament. M’ha marcat perquè ja fa gairebé 30 anys que tinc relació amb aquesta institució. Després d’acabar Econòmiques vaig començar els estudis de Dret a la UNED, que no vaig acabar. Hi ha hagut moments en què m’hi he dedicat completament i a la vegada també he fet una evolució. Hi vaig arribar per temes més teòrics d’hisenda pública i de sector públic, però després vaig acabar concretantlos a través de la meva activitat professional en la fiscalitat de l’empresa. Realment mai he pogut separar totalment l’activitat al despatx professional de la dedicació a la universitat. Crec que en cada moment de la vida et marca de forma diferent. Ara intento compaginar la tasca com a alcalde amb la docència. La universitat es molt pràctica i està en 34

contacte amb la realitat. No comparteixo els criteris d’alguns polítics, que l’acusen de teòrica.

Com viu com a alcalde el desplegament universitari? El visc amb més normalitat del que pugui semblar. Tortosa és una ciutat que, malgrat tots els entrebancs que ha tingut en la història, ha mantingut la vocació universitària. Els 30o 40 anys s’havien fet molts esforços per continuar-la i penso que tant l’Ajuntament com la Universitat Rovira i Virgili van encertar amb la col·laboració per ubicarse a Tortosa i, per extensió, a les Terres de l’Ebre. Ara el consistori ha tingut la sort que hi ha una aposta decidida del Govern de la Generalitat i de la mateixa URV per aconseguir que aquest petit embrió que s’està desenvolupant tingui un reforç en l’edifici del campus, que servirà per créixer.

EL PERSONATGE / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA

“L’impuls de la Universitat genera l’oportunitat de repensar l’estructura econòmica de les Terres de l’Ebre” Què pot significar això per al conjunt de les Terres de l’Ebre? La Universitat té sempre un efecte territorial. Però com més petit és, més potent és encara i no només en l’àmbit educatiu sinó també en l’econòmic, social i cultural. Hem de saber trobar les sinergies empresa-universitat. També ajuda a crear una certa autoestima, que feia falta. La URV ajuda a vertebrar un territori.


CURRÍCULUM Ferran Bel, alcalde de Tortosa Nascut a Tortosa fa 44 anys. Casat amb dos fills. Es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB) i va fer un postgrau en Economia i Gestió de la Hisenda Local i Autonòmica a la mateixa universitat. Pertany al Col•legi d’Economistes de Catalunya, al Registre d’Economistes i Assessors Fiscals i al Registre d’Economistes Forenses. Ha estat professor de Règim Fiscal d’Empreses de la Universitat de Barcelona durant 18 anys i actualment és professor associat del Departament de Dret Privat de la Universitat Rovira i Virgili. També ha treballat com a assessor d’empreses.

Davant l’actual crisi econòmica general, creu que la implantació de la Universitat genera una oportunitat per repensar l’estructura econòmica de les Terres de l’Ebre? Crec que és una oportunitat i una necessitat. Jo ressaltaria que tots n’hem de ser conscients, també el sector empresarial, que aquestes col· laboracions universitat-empresa no han de tenir un resultat a curt termini sinó a mitjà i llarg. Per tant, la rendibilitat s’ha de veure més enllà de la immediatesa, tot i entendre l’actual limitació de recursos del sector econòmic i de la mateixa universitat. I aquí també tenim un repte, saber encertar aquestes vies de col·laboració per evitar frustracions. Jo crec que s’estant posant les bases perquè això tingui èxit. Cal perseverar.

Pensa que la Universitat també pot facilitar la integració social? Efectivament. És un repte compartit amb les administracions públiques i la mateixa societat civil.

Què pot aportar la Universitat a la gent jove del territori? Jo crec que també té un paper durant els propers anys amb la gent que ara s’està formant i que es trobarà amb dificultats afegides que no han tingut fins ara els companys que s’han incorporat al món laboral els darrers 15 o 20 anys. S’haurà de fer un esforç

suplementari per dotar a tota aquesta generació de les eines necessàries per encaixar amb un mercat de treball més restringit i competitiu. Caldrà no només formar les persones en l’àmbit estrictament acadèmic, professional, sinó també com a ciutadans compromesos amb l’entorn. Els resultats d’una universitat també s’hauran de mesurar per aquests intangibles i no només pel nombre de graduats o per la capacitat de recerca. Serà important saber què han acabat fent les persones que s’han format en una universitat, si ocupen llocs rellevants en la societat o no. La formació d’un estudiant universitari es fa també fora de l’aula. I no totes les universitats donen les mateixes possibilitats. Jo he estat fins fa poc també professor de la UB, he col·laborat en postgraus de diferents universitats i, per tant, conec una mica aquest món. I penso que els estudiants de la URV són privilegiats pel nivell de qualitat de la formació que reben i pels recursos de què disposen.

El model universitari de proximitat ha estat qüestionat en ocasions. Vostè en té cap dubte? Si li dic que no, no li seria sincer. Segur que durant els darrers 25 o 30 moltes vegades s’ha plantejat si el model era el adequat. Aquí corríem el perill d’un model excessivament centralitzat o també d’excessivament dispers. Potser hi ha algunes universitats no són un model de descentralització

Forma part de l’executiva i presideix la Comissió d’Hisendes Locals de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). Al juny del 2007 va accedir a l’alcaldia de la capital del Baix Ebre. Durant la seva trajectòria ha ocupat els càrrecs següents: President del Consell Comarcal del Baix Ebre (2003-07) President del Consorci per a la Gestió del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre President del Consorci Lidebre President de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes (2007-09) També és soci de diferents entitats i associacions en les quals ha tingut diversos càrrecs. Activitat política Pel que fa a l’activitat política, milita a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Ha estat president local (1999-2003) i comarcal (2003-2007) de CDC i actualment forma part de l’executiva nacional de la coalició.

o d’universitat territorial. Però no ha estat el cas de la URV. Observant qualsevol dels darrers rànquings, es pot comprovar que el seu model és extremament vàlid. Per tant, la descentralització no ha de significar sempre pèrdua de qualitat. Pots reivindicar una certa especialització.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA / EL PERSONATGE

35


���������������������������������� ����������������������������

��������

�������������������������������������

����������������������������������������

�����������������������������������

������������������������������������������� �����������������������������������������������������������

���������������������������������

����������������������������

����������������

������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������

���������������������

�����������������

Profile for Revista URV

Revista URV #14  

Revista URV #14  

Advertisement