2022 nr 1

Page 20

VÄHIRAVI

Täppisravi sihtmärk -

VÄHK

Vähiravi on läbi teinud kiire arengu, kuid muljetavaldavamad saavutused võivad olla veel ees. Lootust on, et vähist saab tulevikus haigus, mida on võimalik raviga kontrolli all hoida ja patsiendid parimal juhul viimaks ka lõplikult tervenenuks kuulutada. Tekst: Heli Lehtsaar-Karma Fotod: Regionaalhaigla

20

Regionaalhaigla  1/2022


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.