Page 1

RERFEYO SH ILUR E F

E - M A G A Z I N E

ISSN 2406-2030

R YL

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.

KORACI KO’ LAKI OBLACI PHOTO: UNSPLASH.COM


2

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


3

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


4

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


5

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


6

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


7

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


8

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


9

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


10

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


11

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


12

UVODNIK PHOTO: ALEKSANDRA POPOVIĆ

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


13

KORACI KO’ LAKI OBLACI „Koraci ko’ laki oblaci SkoHinekctezemljaodbaci Koraci ko’ laki oblaci Zvonetikoczlatnipraporcif – stihovi iz istoimene Bajagine pesme.

kancelarije gruzijske ambasade u Atini. Iako mi se Gruzija smešila 2007, pa 2019, moj iskorak je doHekao ovu . 201 godinu sa fenomenalnom ekipom. NauHila sam Hek ati. To mi je vrlina. Dok Hekam šta god, dišem duboko i verujem u proces. Znam da Be doBi trenutak i to onaj pravi kada Be se ideja materijalizovati u najlepšem moguBemobliku.

Kada iskoraknemo, nebo je tu da nam Gruzija je zemlja ponosnog naroda, pomogne za dalje. hSkoHi nek ’ te zemlja Hudesne prirode, kolevka vinske civilizacije, odbaci.“ Kakva mudrost. Kakva ideja. Tema prvih Evropljana (arheološki dokazano), novembarskog izdanja RYL magazina je ranohriwBanskih crkava, pravoslavlja. u stilu pesme, u duhu hrabrosti, lakoBe, Toliko je autentiHna, u nekim momentima lepote. Tanana nananan. O, jeeeeee!!! sirova, jaka i voljena od svog naroda. Da, je voljena. Moda najlepwi zakljuHak. Voleli svoje korake ili ne, oni su tu uvek ona Tako sevoliotadbina. za nas. Radnja naših misli i elja. FiziHki pokret. Mogu biti iz instinkta, zadovljstva, O Gruziji, njenim lepotama i putu kojim smo lepote, snage, radosti, smelosti, pokušaja. prowli prateBi oblake, planinske vrhove, Nije bitno kako, bitno je da su koraci laki i sudbinu naroda, Hitajte u ovom i narednim samo naši. brojevima RYL magazina. Jer ovaj putopis, i svi do sada, duboko su se utkali Od kraja juna do sada, moji koraci bili su kao u mene. ekipa je bila zadivljena u lepršavi, putevi su se otvarali, a ja sam zateHenim,Moja jer smo videli spoj prowlosti prolazila. Dobar oseBaj i vibracija nosili i sadawnjosti i obrise buduBnosti. Prewli su me dalje i dalje. Kada se samo setim smooko80km 1 za sedam upijajuBi prošle godine i karantina gde moje cipelice svaki pedalj zemlje dana koja se otvorila svetu „skitarice“ nisam nigde nosila, obuzme na najlepwi naHin. Travel tomorrow! Gruzija me tuga i strah statike gde energija biva kao savršena destinacija, kao zakucana za jedno mesto. Gde nema sliHan nawem, kao kultura odsenzibilitet koje se puno koraka sem u mestu. Stojim i moja energija uHi. nijeprotoHna. se otvaram ka novim iskustvima i Ja sam ena pokreta,"Fow-a,koraka,vizije, Ja koracima. Ka novom dalje i više. Koraci snage, ideje, lakoBe. U prowlosti sam senekamibudu lakipoputprozraHnihoblaka, dugozadravalaibivalaustanjimakojavazdušasti, su meki, zavodljivi. tewka, ni malo laka, statiHna, traila su od mene upornost, volju, istrajnost. I nauHila Do kraja godine je ostalo još malo, nekih sam Hekati . ivotna lekcija. „Onom ko mesec i po dana. ZakljuHite ovu godinu na Heka , sve stvari se otkrivaju. Tako dugo dok svojautentiHannaHinjertonikoneBeuHiniti imate hrabrosti ne poreBi u tami što ono bolje od vas. hKoraci ko laki oblaci, skoHi ste videli na svetluf - Converty Patmoore, nekc te zemlja odbaci.f Zemlja i Univerzum engleski pesnik iz 19. veka. Bevasuvekpodrati. Samo laki pokreti su pravi pokreti. Upravo se vratih iz Gruzije sa grupom novinara za koje je bila organizovana ova press ANIMA MUNDI turistiHka tura od strane beogradske

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


14

RYL 077

RYL ČITAJTE I NA PORTALU NOVINARNICA

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


15

IMPRESSUM E-MAGAZIN RYL ISSN 2406-2030

eljkouroviB

IZDAVAGRYLd.o.o.Beograd

DuwkoVukiB NewaJaniBijeviB

ART DIREKTORBorisCupaB GLAVNAIODGOVORNAUREDNICA MiomiraMedakoviB-TopaloviB(AnimaMundi)

DijanaKrtiniB,DejanVicai(zatekstovena AUTOR KONCEPTA MAGAZINA AnimaMundi

AnimaMundi DuwkoVukiB

LEKTORI engleskom)

PHOTO

Unsplash.com

KONTAKT WEB:

www.ryl.rs

MAIL:rylmagazine@gmail.com

SARADNICI U OVOM BROJU CecaMarjanoviB MirjanaAdiBBugarHiB GordanaCeroviB AleksandraKondiB BrankaAopiB MajaJovewkoviB JasminaProtiB MilicaCincarPopoviB MarijaGrujiBBepa IvaGepiB MajaPetroviB SlađanaJosiBPajiB MilicaRadaTewanoviB ZalinaStauch

LIGNOSTI IvonaPleskonja SmiljanaPopov VojislavJovaonoviB

b

v

Refreshyourlife RYL_MAGAZINE

REDAKCIJA NE ODGOVARA ZA SADRŽAJ OGLASA! REDAKCIJA I IZDAVAG NE ODGOVARAJU ZA SADR AJ I ISTINITOST TEKSTOVA I REKLAMNIH PORUKA. REDAKCIJA I IZDAVAG NE ODGO VARAJU ZA vTAMPARSKE I NENAMERNE GREvKE. REDAKCIJA NIJE OBAVEZNA DA VRAAA I ODGOVARA NA PRIMLJENE RUKOPISE, FO TOGRAFIJE I ELEKTRONSKU POvTU. TEKSTOVI I FOTOGRAFIJE SE OBJAVLJUJU ISKLJUGIVO BEZ NOVGANE NAKNADE.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE

-

-


16

LIČNOSTI U OVOM BROJU

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


17

-ELJKO ČUROVIŽ

VOJISLAV JOVANOVI-

SMILJANA POPOV

IVONA PLESKOVNJA

IVA -EPIČ

NEŠA JANI-IJEVI-

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


18

PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


19

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


20

PIvE: DANIJELA MARKOVIA PHOTO: AN ELA GROZDANIA

Danijela MarkoviB, teolog i predsednik Upravnog odbora Instituta za studije kulture i hriwBanstva u Beogradu. Radi na projektima iz oblasti svremene kulture, religiologije i teologije. Organizator i uHesnikbrojnihdomaBihimeđunarodnihkonferencija,izlobi, tri bina i nauHnih skupova. Autor projekta IQ one y Oponawanje - vre menaiGetiriturekulture.

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


21

KORACI I OBLACI NAJBLI-I ROČACI Kulturnu istoriju duše napisai dobijete od ljubaznih lekara i stalno na tragu kom carstvu la bih kao pojmovnik, zatim još dve noge na dar i šraf kao daseprikloni.Kadajenablie oslikala pojmove i fotogra" za E policu sa knjigama, upitacilju, oblaci su najpuniji kapljisalalicaljudikojisvetoHitaju te se y moe li da dri toliko camaikristalima.vrafnedri i gledaju. misli i priHe u glavi, baw kaokristale. i polica za knjige kada je poOblake bih, kao i nauka, razKada su daleko od cilja, koraci stavljate na zid. vrstala prema vrsti, a vrste su blatnjavi i usporeni, spusti prema visini i obliku. Nauka PoHne da vam se dopada ne ce Govek potpuno u zemlju. kae da su oblaci nakupljene moB koraka i moB elje da vrafnedrinizemlju. kapljice i ledeni kristali... prohodate. vraf izdri. Misli Između ta dva pojma, ka postaju Histije, spremnije, be Slojeviti, providni, kišni, raraktera, rođaka i fenomena, zoblaHnije. zlomljeni, valoviti, jednoliHni, ivim i ja. Parcelisana, ome sivi, zaravnjeni, gusti, veliki, Oblaci su po vrstama krenuena, đ pronađena, izgubljena, sedefasti, svetleBi noBni,- de li da se smenjuju, kao i ljudi saHekanaiispraBena. beli, mleHnobeli, vlaknasti ili koji su ih donosili i odnosili. Pronawla sam smisao iza bezobliHni. Ko sve voli vawu nemoB? Koji nagoveštaja onih oblaka koji ljudivolenawemoBno,dvono Postoje oblaci koji se - nase go, lakonogo koraHanje kroz skrivaju suštinu i Lice Boga u ljavaju u svet tehnike i koji koga sam poverovala, izmeivot?Modawrafituimauti oznaHavaju brzinu, lakoBu u caja. u đ ta dva stalna rođaka. Ovaj upravljanju podacima. U njih oblak u isto vreme skriva i otskladiwtimopodatke,Huvamo Kada poHinjemo da piwemo, kriva, nagoveštava i izveštaodzaborava,tuHekajuutakokuvamo, projektujemo, planiva, prisutan je i odsutan; i to zvanim „cloudima“ da progonarimo, prvo napravimo plan: je skladište smisla u koji sam vore. koje i koliko koraka napraviti pohranila sve svoje podatke doeljenogcilja? naHuvanje. Koliko vrsta koraka postoji? Brzi, ustri, spori, tewki Koraci i iOblacisukaonajblii Analiziranjem simbolike oblamoda jedan najblii naslovu rođaci. Nema mesta trajnom ka u mnogim tekstovima ili teksta. Između dna i vrha Ho sporazumu. Dele isto imanje, prebrajanjem mesta u Knjizi vek neprestano borbuje svoje Goveka,parceliwupremazah Postanja, psalmima, poslani kapljiceivota.HoBelistatiili tevu dana, godine, okolnosti cama, Starom i Novom ZavepotrHati? i porodiHne situacije. Govek tu u kojima se oblak pominje, ostaje trajni zadatak. Kako ga zakljuHujem da Oblak prati Izdvojila bih jedne korake i poisparcelisati i kome Be- pripa Korak.Goveka. sebno opisala svojim – korasti veBi deo? Kao onaj gore ke sa štakama. Do tada, kao Kao metafora za vrlinu i pomenuti, a neopisani oblak u staroj poslovici, od prsta manu,oseBajudaljenostii- bli kojijenajniiipomenutikorak uperenog u oblak nisam videskosti, kao brzina i daljina... i koji hitro ne dodiruje zemlju. la oblak. Kada sapletete sebe Ponovni Dolazak. Tu je to imanje zvano Govek E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


22

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


23

Postoje i oblaci u stripu y di prema sebi, a još bolje biti svoje roditeljske sastanke. jalowki i monolowki. Postoje nean prema drugima. Koga SpremajuBi tekst, dosta sam dani kada sve ljude tako HiBemo nazvati velikim Dru saznala i o svetu informatike tam i vidim. Sa svojim oblagim zavisi od naše slobode i i hCloudug. I oni izgledaju kao cima koraHaju, rođaci zadaju oblaka u koji smo zagledani. tempo i samo kada ih Hovek Prekriva li ga prst, pa ga ne na deHjem crteu, ali obave zno idu uz pitanje: „Da li ste sustigne, razoblaHi se. vrafvidimo dok upiremo u njega, veB u Oblaku? Skladiwtite li jowuvekdri. dri li ga wraf, ili je veliki oluj sopstvene kontakte, fotograni, ili dalek, ili nizak, ili samo Ne propuštam priliku da pro"Ejeipodatke?g blizak? Hitam gde su ljudi bili, gde Sigurna sam da me u vkoli ele otiBi, sa kim razgovara JedandeHjicrtejenagrađen ju, ko im nedostaje, koga su na panou vkole osetljivosti.osetljivosti Heka kompara upravo obišli, od koga pobeKraBi za centimetar od svih tivna analiza svih oblaka o kojima sam se informisala. gli, kome jure, za kojim lekom drugih, jer je pozajmljen iz sevape, gde plivaju, šta su zastrine vkole osetljivosti iModa ma bawovaanalizapostane knjiga s naslovom „Oblak boravilikodkuBeijowmnogo kazesuukloniletrag.Uzsun i Korakg. Nadam se da neBe oblaHnihtekstova.Kakodaih ce sa zracima iza brda, travu, postati pomoBno nastavno prođeoblakkojijenjihov? kuBu, nacrtan je i oblak. Ima sredstvo.MoepostatipriruH tri obraza, ravih ivica, skoro Koju god verziju oblaka ili konik ili pojmovnik za otvaranje nasmejan, sa karakterom i raka da ponesemo kao istinu, sopstvene vkole osetljivosti i neophodan da svet postoji. meteorološku, strip ili biblijMakar kao crte. vraf nikada kulturne istorije duwe gde Be sku, svaka Be iznedriti svoju nisamnauHiladacrtam. svi predmeti biti izborni, gde slubenuodeduicrte.Une Be literaturu Hiniti drugiac đ koj se hoda spretnije, u nekoj Ko je sastavio takav školski Drugi. sporije, u nekoj hitrije, u nekoj program, neBemo saznati u Ne moraju svi podaci biti unedostojanstvenije, u nekoj se ovom tekstu. SaznaBemo za ti u dnevnik, nešto treba zajuriša, u nekoj mirno obilaze jedno, za sve sledeBe priHe, kuBe.UnekojsesamotrHi. crtee i fotogra"Eje. Znam da boraviti, neki kontakt izostaviti,nekufotogra"Ejuizbledeti odrastamo sa, prema godinaTrHanjem uletite u tuđe obla Vreme pohranjivanja podatama proporcionalno, malo roke, zauzmete mape i teritorije, ka, kupovina novih memorija, diteljskih sastanaka. Znam i štimujete ih dok ne sastavite potraga za sigurnim prostoda je jedan oblak više na nebu svoju koraHnicu, svoju vkolu kome sam prilagodila trenutrom gde Govek sebe moe osetljivosti. Tek tada ste spresmestiti, na milje udaljava ni hod. PoHela sam da poha mni da primite nove ake, đ naše korake od naših oblaka. am đ viwe razrede i odlazim Oblake i Korake. na sopstvene roditeljske saSpremna da pokisnem, He stanke. Lako je, baš kao i laki Kako prate nastavuaci đ vko kamsvojOblakkojiBemeveB oblaci. Kada zapnete, šraf još le osetljivosti? Nestrpljivo, sadrati i znati sve o meni. A uvekdri. glasno,udarajuBiizadirkujuBi da. Gde se izgubio drugi rojedan drugog jure u sledeBi SpremajuBi ovaj tekst infor ak, đ Korak,izpriHe? razred. Kada ponavljaju, komisala sam se o svim vrstaraci, oblaci odu u naredni rama oblaka, nauHila njihove Pita se - da li se i stajanje- ra Huna u korake? Moda je Ho zred ili par iznad, pomognete latinske nazive, predele u koveHanstvo to stajanje nazvalo se narandastim wtakama i jima se pojavljuju i sve fenolakim korakom. Vi zastanite, radite domaBi u produenom mene koje ih prate. Odabrala boravku i u letnjim mesecima sam jedan Cumulus humilis. proHitajte i ipak nastavite da koraHate. Ponavljajte u svojoj ponavljate, ponavljate, ponavTakve oblake sanjam, takve vkoli osetljivosti, makar i ko ljate. crtam bez iHije pomoBi i sa rake do svog Oblaka. takvim oblacima se smejem. Svako usrdno ponavljanje liHi na molitvu. NauHila sam to u Mogao je ovaj tekst i sva memnogoponavljajuBem razre sta na kome se oblak kao du koji jow uvek pohađam. simbol ili metafora pojavljuOpisno sebe ocenjujem, kao je u Starom i Novom Zavetu izborni predmet u školi. Nedaosvetli, razoblaHi, pojasnii kada se Hak i istiHem. Gesto analizira, ali ja sam odabrala je lekovito pustiti da se i drugi svoju vkolu osetljivosti. - Oda istaknu. Iz drugih vkola oset brala sam svoja ponavljanja i ljivosti. Dobro je biti nean Hitanja u njoj. Odabrala sam

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


24

PHOTO: MAJA TOPČAGIĆ PIXABAY.COM

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


25

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


26

BEOGRAD ZA PO-ETNIKE RAZGOVOR VODILA: MIA MEDAKOVIA FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

SMILJANA POPOV, AUTORKA I VODITELJKA EMISIJE hBEOGRAD ZA POGETNIKEf KNJI EVNOSTIf. RADILA KAO NOVINAR SARADNIK EMISIJE hBEOGRAD NOAUf DRAGANE AOSIA, KAO NOVINAR REPORTER INFORMATIVNE REDAKCIJE, STRASTVENA BICIKLISTKINJA, ZAGOVORNICA BICIKLA KAO PREVOZNOG SREDSTVA BUDUANOSTI. ENA OD AKCIJE I LJUBAVI. VOLI I BRINE O SVOM GRADU NA AUTENTIGAN NAGIN. BEOGRAD IMA VIvE LICA, A ONA IH PREDSTAVLJA KROZ REG, SLIKU, ZANOS.

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


27

vTA POGETNIK TREBA DA SAZNA O BEOGRA DU?KOLIKOSIPONOSNANASEBEISVOJRAD ITRUDKOJIULAEv?

- nije jedini. Jedan od najlepših pogleda u SFRJ i danas moete videti sa Aginog brda u Grockoj, gde je danas super restoran, u koji je nekad Tito dovodioSo"EjuLorennagratiniranepalaHinke. ShvatilasamdasamisamapoHetnicaupozna vanju i voljenju svog grada tek kad sam poHelaNo, mene je u Beograd ipak zaljubila ne njegova dakopamponjegovojHudesnojprowlostiradeBi epska, herojska strana, veB ona lirska: HoveHna, TV serijal fBeograd za poHetnikeg. Sigurna sam multikulturalna, kosmopolitska. To treba svaki da mnogo zrelije volimo, powtujemo i Huvamo beogradski poHetnik da zna: Beograd je pose ono što bolje poznajemo. ban,jersugatkaleimesilerazliHitekulture, c lizacije, ti tzv. fbeogradski strancig najrazl Ljubav je kad nekog prihvatate i volite sa svim konfesija i etniciteta koji su mu u amanet ostavili njegovim manama koje ne volite. Takva je moja velepena zdanja, institucije, prve fudbalske lopte, Ljubav prema Beogradu. Ne volim u to šta se pre- prvebioskopeifabrikeHokolade,iwtasvene.Ta tvorio,alinediemrukeodNjega.Imislimdaje multikulturalnost i multikonfesionalnost BeograiemisijafBeogradzapoHetnikegHistaljubavda iHini za ovaj grad onim wto zaista jeste po svom ovaj današnji Beograd – kakav bi mogao da po- duhu. S druge strane, beskompromisna opredestane ako bismo mu svi malo pomogli… ljenost Beograda ka antifašizmu – to su sve naši ponosi na Beograd i to PoHetnici svi treba da Koliko je tajni u Beogradu pohranjeno i ne Hudi znaju. Između dva svetska rata, na hiljade Beo kad ivimo u gradu kog su kroz istoriju nebroje - građanauliHnompovorkomucentrugradaslavili ni belosvetski osvajaHi i imperije htelisu samo za slavu tetka Bibiju, sa svojim komšijaromsku sebe, te su ga ruwili i iz pepela iznova dizali Hak ma,Romima.Istotako,beogradskaHarwijaslavi puta 37 uposlednjadvamilenijuma.TosvakiPo - lajezajednoiHestitalaijevrejskeimuslimans HetniktrebadaznaoBeogradu.Samojedanpo - i cincarske i budistiHke praznike! Jeste li zn glednaUwBeSaveuDunavdajejasanodgovori dajeBeogradimaoprvibudistiHkihramuEvropi zawto su ga toliko eleli. Na kakvom je Hudesno (posle Rusije)? lepom mestu Beograd rođen! Zbog tog pogleda tuklesusenajveBevojskekrozistoriju,odKelta i PoHetnik u voljenju i poznavanju Beogra Svaki Rimljana do Austrougara i Turaka. Sa tog “brega da treba da upozna Beograd kad sviBe, kad se zarazmiwljanjeg(FiBir-Bajir,kakosuTurci nazvali budi i sprema svaki dan da postane bolji, belji i Kalemegdan), puca najlepši pogled na grad. Ali HoveHniji. Treba da Ga oseti i upozna na Badnje E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


28

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


29

je to yoga y hatha i air yoga. Za mene je to Nje- vTABIURADILAPOTOMPITANJUUBEOGRA govoVeliHanstvoyBicikl,kojimbukvalnoplivam DU?KAKAVNAMJEODRIVITRANSPORT? kroz vazduh, otkrivam grad, kontaminiram stres, sagorevam toksine i kalorije, a proizvodim sero- Najbolji pokazatelj je da se planeta masovno vratila biciklu kao najzdravijem “prevoznom sredtonin.vetatipunosvakidan,pewaHiti,vozitibicikl, kretati se na sopstveni pogon i koristiti vlastite stvug za vreme korone. SistematiHno su veliki aut resurse više; biti na vazduhu, na suncu, disati du- gradovi i prestonice wirom sveta fzamrleg mobilske trake poHeli da pretvaraju u bicikli bokoHewBe.IzaBiizautomobilaiiBipewke.Druiti se sa psima, sa decom, sa vedrim, konstruktiv- ke. Jer HoveHanstvo je uvidelo da je usred epi nim ljudima koji ne lamentiraju vazda nad sudbi- demije najsmislenije, najzdravije i najodgovornom,veBbirajudavidevedrijustranuivota.Slu - nije prevozno sredstvo - bicikl. Nadam se da Be samo gradski oci i urbani planeri shvatiti da srewatimuzikuwtoHewBe.Iukadi.DokkuvawruHak. Ba nawih gradova i njihovih stanovnika poHiva u Sluwati radio emisije i audio knjige. Ne poHinjati dan vestima, veB muzikom. Gitati svaki dan ono proterivanjuautomobilaizueggradskogjezgr wto voliw. Otkriti ples koji ti lei i plesati. - wirenju Bio tanpewaHkih zona, sistemu gradskog bici go, moravac, salsa, sving. Ples je najmomental - i kvalitetnog javnog prevoza. Naalost, beograd skasebi saobraBajnaparadigmaidaljejepodređena nija injekcija oksitocina koji moete sami NjegovomVeliHanstvuAutomobilu,aneljudima. ubrizgavati kad god poelite. U paru, u zagrljaju, posebno zatvorenom, u tangu je to jow Hudesni je. Kad se deli, onda se radost umnoava. Raz - Beograd bi hitno morao da postane „bike friendu gr govarati sa ljudima, biti dobronameran i ljubazan. lyf (i hpet friendlyf y ljubimci dobrodowli skom prevozu, bioskopima, prodavnicama…) ako SaoseBati. PomoBi. Dati. I to umnoava sreBu i da bude metropola i to ona sreBna. oseBajvlastitoguspeha.Dasteuradilinewtopretenduje kako - povr za sebe, tako i za druge. Raditi ono što voliš, u šta HiperurbanizacijapoHelajedagutazelene po verujew,gdeseoseBawkaohTif,svoj,aneotuđe - wine, pretvara ih u parking mesta, stambenoslovne komplekse. Diktat investitorskog urbanizno. Verovati ljudima. Grliti se. Ljubiti se. Maziti. ma siluje javni interes građana. UdaviBemo se Voditi Ljubav. Volontirati. UHestvovati u radnim u automobilima, buci, smogu, zakrHenju, ako se akcijama HiwBenja svog kraja. Misliti o zdravlju planete i sopstvene sredine. Truditi se da sam saobraBajna paradigma ne promeni. PoHela bih smanjiw zagađenje i da se informiwew o tome,sa izgradnjom biciklistiHke infrastruktu uHiw jer je mnogo zabavno i podsticajno, da- odtrend Hitavog zapadnog sveta. GradonaHelnici vajaš otpad, daješ garderobu kome je potrebno, Londona, BeHa, Budimpewte, Ljubljane, Pariza, manje kupuješ... Da ne praviš velike planove, da Njujorka,utrkujusekakodasaobraBajnekolaps budew zahvalan onim wto imaw, a da eliw Mno - smanjepoveBanjemkilometarabiciklistiHkih go i Stalno. A da si skroman. I miran. To su sve zaiuvođenjemsistemajavnogbicikla(zamislite kad megalopolis poput Njujorka danas ima maformule uspeha za mene. Biti sreBan. Voleti wto više. To je uspeh za mene u svetu danas i real- nje parking mesta nego 80-ih godina!). Beograd nostikojasvakodnevnonanasrei,grize,ujeda. je i tu u prošlom veku. Ne postoji strategija raE-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


30

Svoj beogradski mir gotovo svakodnevnonalazimiuoblinjem Košutnjaku, u kojim idem peške, sa psimajakoHesto,kojiporedsvojih ogromnihzelenihpluBazasvenas ima i neverovatnu i uzbudljivu istoriju, verovali ili ne. BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


31

zvoja biciklistiHkog saobraBaja za Beograd, lenijih kao i sreBnijih gradova od ovog naweg prim ni plan odrive mobilnosti na nivou grada. Ovde dajuzelenimpolitikama:saobraBajnaparadigm se i dalje na bicikl gleda kao na rekreaciju, a ne podređena je odrivom transportu, proterivanj hprevozno sredstvo buduBnostif, wto je razvijeni automobilskogsaobraBajaizueggradskog - jez svet davno shvatio. Beograd mora da ide ka svo- gra, wirenju pewaHkih zona i podsticanju kult joj fzelenijojg buduBnosti i to je formulapewaHenja sreBnih i bicikliranja. Prioritet Goveka gradova.Viwezelenogprostorazabesplatno - ui Automobilom, tj. kako i glasi slogan Udruenja vanjeBeograđana,anekomercijalnisadrajikoji građanaHijisamHlanyfUlicezabicikliste,Ulice gutaju sve. za ljude, a ne za automobileg. Takav je Moj/Naw Beograd za pet godina. Grad solidarnosti i vlaVATRENA SI ZAGOVORNICA USVAJANJA I - davine zakona, Grad za Ljude, ne za automobile. VOTINJA. DA LI JE TO BORBA SA VETRENJA GAMA ILI USPEVAv DA SVOJE IDEJE LAKO KORACI KO LAKI OBLACI.. KAKVI SU TVOJI USMERIvGDESUNAJNEOPHODNIJE? KORACI?UKOMPRAVCUIDEv?

Usvajanje napuwtenih ivotinja ne moe biti - bor KoraHati u Srbiji ponosno i slobodno, uspravn basavetrenjaHama,jerjesvakiivotneprocenji - samostalno, svojim putem, van Hopora, psiholo vo vredan, te bilo kakva borba, intencija, akcija gijemaseizacrtanogputakojimnashvođevode posveBena oHuvanju i brizi za ivot nije besmi - do slobodef, a vedra Hela, oka bistra, nisu uvek slena. Ako smo jedan ivot spasili ljubavlju - hkoraci i ne ko laki oblacif. To je pre marw teim pu gom, kako to da nema smisla. Moje Lola i Tigi su tem, koji se krHi uz krv, suze i znoj. Ali nije put usvojene sa ulice, pre njih Mina, Miu, Ludovik... kojimseređeide.MojekoraHanjekrozBeograd, I privatno i javno apelujem na našu solidarnost Srbiju,ivotnaplanetiZemlji,danasjekao- uov prema slabijima i ranjivijima od nas. Bili oni dvo- Hice Aske, nene balerinice u divnoj AndriBevoj none ili Hetvoronone vrste. hNawe malo moe alegoriji hAska i Vukf. Da je analogija Hudesna i biti mnogo za one koji nemaju nimalo“, da li je tolikosnanaiistinita,svedoHiitowtoje- iSmil iwta istinitije i snanije reHeno na ovu temu na poput od junakinje Aske završila baletsku školu ovihreHineprikosnovenogDuwkaRadoviBa? i wto se protiv sile, Zlog Vuka, zakona jaHeg,- na silja i straha od smrti i besmisla bori jedinim što KAKO VIDIv BEOGRAD ZA PET GODINA? PO - ima i tako divno ume – plemenitom Igrom, stvaSTOJILIVIZIJA? ranjem, svojom nejakom, golorukom snagom dobronamernosti,individualnosti,humanitet Urealnostiilikakobihvolela?AkoBeograd ova ko nastavi, za pet godina ga vidim ojađenog be- “… Mi i ne znamo kolike snage i kakve sve motonizacijom, unakaenog investitorskim - guBnosti urba krije u sebi svako ivo stvorenje. I ne nizmom koji mu menja liHni opis, devastiranog slutimo wta sve umemo. Budemo i prođemo, a ruwenjem njegovih starih zdanja i zawtiBenih ne saznamo wta smo sve mogli biti i uHiniti. To spomenika kulture koje su njegov stari, auten- se otkriva samo u velikim i izuzetnim trenucima tiHni duh, zarad stotina i hiljada kvadrata novih kao wtosuoviukojimaAskaigraigruzasvojveB poslovno-stambenih kompleksa i trnih centara, izgubljeniivotpg zazidanog pogleda na njegove predivne reke od mutantskih kula i solitera koji niHu kao“… peHurke i danas, posle toliko godina, igra se taj njen posle kiše i višespratnih splavova koji nedopu- Huveni balet u kom umetnost i volja za otporom stivo zaziđuju pogled na reke, wto bi se moralo pobeđujusvakozlo,paisamusmrt.g zabraniti (posebno oni na spratove preko puta Kalemegdana, od koji više ne vidite beogradsku tvrđavu!). IzgubljenoseoseBamuBeograduvrtoglavih - wti kli i otunih silikona, dipova i njihovih bahatih vlasnika, parkiranja istih na tramvajskim šinama, biciklistiHkim stazama i trotoarima, krstova na retrovizorima i psovki krvoloHnih na usnama, a tojenaalostdanasBeogradnasvakomkoraku, i ako se taj civilizacijski Divlji Zapad ne sankcioniwe,BeogradBezapetgodinabitiiDivljiZapad i Divlji Istok. Diktat investitorskog urbanizma koji siluje autentiHno lice i biBe Beograda pod kojim nestaje istorija i duh ovog grada – paradigmatiHanprimerjeVraHarkojiviweneliHinasebe. - Nje gove ulice postaju kanjoni višespratnica od kojih više ne vidimo ni nebo ni ovaj naš grad, koji je svemanjenaw.UtomitakvomBeogradusamiz gubljena jer ga ne prepoznajem. Nije grad u kom samrođena. A vizija uvek postoji. I vizija uvek Mora da postoji. Vizija pametnijih, razvijenijih, zdravijih, zeE-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


32

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


33

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


34

KREATIVNOST KAO IZVOR ŽIVOTA BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


35

MR VOJISLAV JOVANOVIA, AKADEMSKI FOTOGRAF, DIREKTOR MODERNE GALERIJE VALJE VO, MOJ GOST I MOJA PRIGA U RUBRICI ON OSTVAREN I USPEvAN. KAKO TO IVOT VOLI DA UREDI, G- DIN JOVANOVIA MI JE POSLAO MONOGRAFIJU I POZVAO NA IZLO BU JEDNOG JESENJEG DANA 2 0 1 . GODINE, ALI KROZ RAZGOVOR SAM SHVATILA DA JE TO GOVEK KOJI JE POSTAVIO ZA MENE NAJBOLJU IZLO BU KOJU SAM U IVOTU POGLEDALA, A BILA JE TO IZLO BA LJUBE POPOVIAA 2 0 3 . GODINE U TADAvNJOJ GALERIJI LIKOVNOG SUSRETA, DA NAvNJOJ SAVREMENOJ GALERIJI U SUBOTICI.

DANAS NAKON TOLIKO GODINA, POSTOJI TA NIT KOJA NAS POVEZUJE, A TO SU IZLO BE, G- DIN VOJISLAV JOVANOVIA AKO NE 2 0 3 . LIGNO TADA, ONDA SADA 2 0 1 . GODINE KROZ REGI I FOTOGRAFIJU, KROZ DELA KOJA GOVORE O NJEMU REKAO JE NEvTO VIvE O SEBI.

RAZGOVOR VODILA: MIA MEDAKOVIA-TOPALOVIA FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

Vawivot..

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


36

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


37

profesiju i da ivi svoje snove. Moj povratakkeustanice Petnica i Moderne galerije Valjevo, Valjevo, veza sa IstraivaHkom stanicom Pet opremanje razliHitih hotela mojim - fotogra nica,JAT-omiSpektrombilisupet-westgodina ma na Jadranskoj obali, od Portoroa do Ul ivota i snova. JAT-ovi kalendari wtampani sucinja. u tirau od 0.1 primeraka, browure Jugo Kada i zawto ste okaHili, kao fudbaleri kopaH tursa, London, Pariz, Njujork i svi fotografski projekti bili su slika uspešne agencije. Tih pet ke, foto-aparat ho klinf i posvetili se neHem drugom? godinaproveosamsafoto-aparatom,safoto grafskimciljevima,uhelikopteruizmeđu50i Osnivanjem Agencije Valjevac, mislio sam da sati, 60 wtojezameneidanasznaHajnoivot Bu ostati na svom fotografskom putu, ali na noiskustvoiizvorinspiracije.Naalost, izbija moju alosttosenijedesilo.KakojeAgencija njem rata na prostoru bivše Jugoslavije završiValjevac rasla,takojebavljenefotogra"Ejomza lasetauspewnaikreativnapriHasaSpektrom, a fotografska arhiva iz helikoptera završila je mene bilo dalje. Mnogo je lepše biti fotograf u Londonu i Dubrovniku. ivot se preko noBi u Spektri nego neko ko mora da obezbedi egzistenciju i za druge ljude. Ljubav prema fotopretvoriousamostalnepokuwajedasesaHuva gra"Ejinikadanijenestala,aliuzajamnisuivot profesija, a kreativnost da bude izvor ivota. jeste. Na moje odluke uticalo je i moje bavljeTako je nastala Agencija Valjevac. Tokom de- saVa set godina svog poslovanja, agencija je radila njepolitikomkojejenastaloizdruenja ljevcima pod okriljem Pokreta za Valjevo. za farmaceutsku, konditorsku i druge industrije, kao i za razliHite oblasti uslunih - delatno SeBampo sevawepostavkeizlobeLjubePopo stipoputbankarskih,wtojujeHinilo,barem viBa u tada Likovnom susretu 203. godine prometu, jednom od najuspešnijih agencija u u Subotici. Newto najbolje wto sam ikada do zemlji. Bila je prepoznatljiva i po izdavaštvu sada videla, a videla samdostatogauSrbijii monogra"Eja umetnika Ljube PopoviBa, Milana svetu. Mislim da je mnogi pamte. TucoviBa,VladimiraDunjiBa,VaseDolovaHkog; po zidnim kalendarima B1 formata sa delima Slaem se da je izloba u Subotici bila sjajna. Ljube PopoviBa, Katarine ZariB, Tikala, Dunji Iako je u poHetku bio protiv te izlobe i Ba, TucoviBa i drugih autora koji su izlagali u Ljuba nerado je prihvatao pozive za izlaganje, njeModernoj galeriji Valjevo. Osnivanje Moderne na realizacija se dugo pripremala i postala galerijeValjevobiojejownovipoHetakumom je vana referenca. Ta izloba je nastala - za ivotuimojevezivanjezaovuinstituciju - kultu hvaljujuBi upornosti SubotiHana Vide Zoltana reinjenogosnivaHaLjubuPopoviBa. i podrwkom, u svakom smislu, subotiHkog - bi znismena Lajowa Gakanja. To je bila izloba KakojebilobitiprawkistudentfotograEje?Na gde se na jednom mestu mogao videti veliki Hemustemagistrirali? broj dela iz Jugoslovenskog perioda i kasnije Pariskefaze.Naravnodanasjesveinspirisao Na apsolventskoj izlobi u Pragu, wef katedre i predivan prostor galerije. Menader izlobe profesor vmok predloio me je za asistenta i da oblast mog daljeg usavršavanja bude life bio je Moma PavloviB, autor teksta za katalog bio je Milenko RadoviB. Svi uHesnici su uHinili fotogra"Eja, fotografske studije stoHnih pija ca, prostora u kom sam otkrio komunikaciju i da ta izloba bude praznik za oHi samom autoplinu između Hoveka i ivotinja. OkonHanje toru, organizatorima i svakom posetiocu galeJa sam i danas zahvalan Ljubi što je pristudija u Pragu podudaralo se sa izboromrije. life stao na izlobu, Vidi Zoltanu i Lajowu Gakanju fotogra"Eje. Naziv tog projekta bio je- hLiturgi na svemu wtosuuHinilidasetasjajnaizloba ja za stoHicu boijuf. Autor tog naziva bio je desi. Radovan Beli MarkoviB, knjievnik Kolubare i brda, autor teksta za izlobu priređenu u tu Kakav je bio vaw odnos sa Ljubom PopoviHast. Bem? ProjektikojihseradoseBate? Ideja o osnivanju Moderne galerije Valjevo nastala je 1965. godine. Grupa valjevskih in Moja izloba fotogra"Eja 1986. godine u SitartelektualacabilajepokretaH.LjubaPopoviBje du (Holandija), izloba u Narodnom muzeju u Valjevu 1990. godine, kojoj je prisustvovala i 1985. zajedno sa grupom Valjevaca uspeo da realizuje tu ideju. Uz galeriju sam bio od - osni Desanka MaksimoviB, JAT-ovi kalendari, marvanja i kasnije u kriznim trenucima bio sam kentiška kampanja za Zorka Farmu, monograonaj koji, u okvirima svojih moguBnosti, - rewa "Eja Drine, Hasopis Futura, izdavaHki projekti va probleme. Preko Moderne galerije Valjevo monogra"Eja i kalendara, osmiwljavanje- revita uspeli smodapronađemovezu.RazlikaizmelizacijeKulturno-istorijskogkompleksa uBran u đ nas u godinama jevelika,onjebiosmireni kovini, projekat prve postavke muzeja Vladike staloen, a ja energiHan. Ljubajepoprirodibio Nikolaja, uHestvovanje u osnivanju IstraivaH -

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


38

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


39

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


40

nepoverljiv i teško je pristajao na Put osnivanja Moderne galerije kompromise. Bio je ekscentrik, inValjevo nije bio lak i samo Ljubina telektualac, slikar, "Elmo"El, biblio" istrajnost El, i doslednost u osmišljamudrac,jednomreHjuVelikiLjuba.vanju programa izlaganja uticali su Ja sam gajio ljubav prema umetda galerija dobije temelje na kojinosti, spreman da sve njegove ma je gradila svoju istoriju. Hetezamisli, u okviru moguBnosti, - rea rogene teorijske postavke Hlanova lizujem,aliHestoinekokojeurio grupe Mediala, teorijske postavke sa idejama, pomalo ishitren. I poneo"Egurativnog slikarstva- i savre red razlika, tokom nawih Hetrdeset mene interpretacije nasleđa- mo godina saradnje uspeli smo da redernizma okosnica su izlagaHkog alizujemo brojne projekte. Kao iluprograma galerije. Mislim da je stracijunaveobihpriHusapoHetka vaan podatak za odravanje izlauspona Agencije Valjevac kada je gaHkog kontinuiteta galerije da je napravljena moderna novogodišgalerija tokom 36 godina postojanjaHestitkakojajetrebalodabude nja imala samo tri direktora. - U po primer kreativnosti agencije. Ona Hetku su izlobe bile skromnije, a je stigla do Ljube i ateljea u- Pari kasnije su dobijale okvire koji se i zu. Neku od svojih pauza iskoridanasslede.KadauđeteuholMo stio je i preko Hestitke naslikao derne je galerije, moete videti isto detalje bliske njegovom likovnom rijat izlaganja, imena autora Hija jeziku. SledeBe godine ta Hestitka dela su se nalazila na zidovima gabilajeidejazanovuHestitkuikada lerije i imena autora tekstova što je stigla do Ljube on ju je ponovo je vano svedoHanstvo o jednoj dopunio prepoznatljivim motivima galerijskoj porodici i njenoj snazi. njegovih slika. Nikada nisam izdao Ne sme se izgubiti iz vida da su koknjigu ili kalendar, a da on za to nije lekcionaribilibitnizaivotiuspeh dao blagoslov. Kada je bio protiv galerije. Ljuba, Dada, Vlada, vejka, mojih ishitrenih ideja, njegov Tikalo, kai Siniwa VukoviB, Jale i drugi prstjebioodgovor. umetnici,MilenkoRadoviB,Dragow KalajiB, Ljubodrag SimoviB, Peter Iza vas je 36 godina Moderne ga - Handke, Svetislav Basara, Nataša lerije Valjevo, jedan ozbiljan - peri KristiB, da spomenem samo neke od u izgradnji institucije. Svetski od autora tekstova za katalog, poznata i priznata galerija koja u su ostavili neizbrisiv trag. svi oni svojoj kolekciji ima dela najzna - Kolekcionari porodica PopoviB, Hajnijih slikara 20. veka. U njene AurkoviB, PeriB, DrakuliB, EdreniB, temelje ste ugradili znanje, ljubav MiliBeviB, Biro Hine vaan stub premaumetnosti,volju,elju. Moderne galerije Valjevo. Galerija

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


41

je kako za etablirane umetnike tako i za zaboravljeneuvekbilaodskoHnadaska,a danas je to za mlade autore. Jedna je od najposeBenijihgalerijauSrbiji.

nalaziuValjevu.TojeprostorkojisvedoHi o Ljubinom ivotu, interesovanjima i zato se Hesto koristi za Hasove likovne kulture uHenikaosnovnihisrednjihwkolaValjeva. Gesto u tom prostoru menjamo postavku Koja je vawa vizija daljeg razvoja i ivota fotogra"Eja, crtea i slika, tako da svaki ModernegalerijeValjevo? ulazak u njega bude za posetioca novi doivljajLjube.TrenutnojeuModernojgale Moderna galerija Valjevo mora ostati bariji izloba iz kolekcije porodice Biro, a u wtinik "Egurativnog i slikarstva fantastiHne Ljubinoj spomen sobi nalaze se njegove orijentacije i mora postati podrška mlaslikeizovekolekcije. dim autorima nastavljaHima medijalnih tendencija i "Eguracije. Zbirka savreme Vawaformulauspehakaodirektora? ne umetnosti Moderne galerije je temelj za dalje širenje kako bi u njenom okviru Mislim da je bilo prirodno da posle LjubiizraslastalnapostavkaautoraHijasu ne dela smrti postanem direktor, s obzirom na izlagana u galeriji. Grad Valjevo ima volju i to da sam u radu galerije uHestvovao od eljudasetaidejarealizuje,averujemda njenog osnivanja u brojnim projektima. i mi u Modernoj galeriji, zajedno sa saradDa biste bili direktor Moderne galerije monicima, moemo uHiniti da galerija bude rate biti emotivni prema slikarstvu koje vanomestohodoHawBa. galerija izlae, morate se prema slikama odnositi sa puno ljubavi, morate poštovati Biblioteka, slike, crtei i liHni predmeti sve autore i saradnike i morate voditi raLjubePopoviBaiznjegovogpariskog-ateHuna da se pred vawim oHima ne pojavi ljeanalazesenaspratuModernegalerije Ljubinkaiprst. uprostorukojijezahvalanzamale- iinti mneizlobe. Tema novembarskog izdanja RYL ma gazina nosi naziv hKoraci ko laki oblacif. ZahvaljujuBiprvimknjigamakojejeLjuba Bajaginistihovi.Kakvisuvawikoraci? doneo u galeriju formirana je biblioteka, a dolaskomLjubinebibliotekeizPariza Uduhu ona LjubePopoviBa,korakpokorakdo je postala vaan Huvar literature o- umet jedne od najboljih stalnih postavki u zemnosti. Spomen soba je zamišljena da polji. kaewirinuiraznolikostLjubinih - intereso vanja, njegovu ljubav prema knjizi, stripovima, "Elmovima. Od knjiga Ave Justina i NikolajaVelimiroviBa,monogra"Eja- posve Benih velikim svetskim umetnicima, onih posveBenih psihoanalizi do erotskih stri pova, predmeta iz ateljea, sve se to danas

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


42

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


43

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


44

BOJOM DO SVETLOSTI I ENERGIJE U SLAVU ŽENE

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


45

PIvE: MIA MEDAKOVIA FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

ELJKO UROVIA JE RO EN 1 2 . DECEMBRA 1 9 5 6 . GODINE U DANILOVGRADU, GDE JE ZAVRvIO OSNOVNO I SREDNJE vKOLOVANJE. STUDIJE SLIKARSTVA, KAO I POSTDIPLOMSKE STUDIJE, ZAVRvIO JE NA FAKULTETU PRIMENJENIH UMETNOSTI U BEOGRADU. GLAN JE ULUS- A,KAOIINTERNACIONALNEGRUPE UMETNIKA LIBELLULE - RENAISSANCE CONTEMPORAINE, FRANCUSKA. RADI KAO REDOVNI PROFESOR NA FILUM- U U KRAGUJEVCU.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


46

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


47

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


48

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


49

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


50

PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


51

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


52

MILICA RADA TEvANOVIA INTUITIVE HEALING COACH

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


53

MUDROST VODE

Oduvek me je zanimalo kako funkcioniše Svet u najemoizvaniHnošta se sa vodom dešava kada nama i oko nas, od Hega smo mi i Svet oko nas joj se svesno obraBamo. Kasnije, 2016. godine saHinjeniinakojinaHinmeđusobnoutiHemo- jedotkrivamo i da je tatino isceljenje zapravo bilo ni na druge. Jedna od prvih knjiga tokom ado- prouzrokovanoautofagijom,zahvaljujuBi - jap lescentnog doba koju sam proHitala je bila - kom hPaBelijskom biologuJowinoriOsumi. ralelni svetf Boidara DamjanoviBa Benedikta, Naprednatehnologija,razneknjige,istraivanj poznatijegkaoB.D.Benedikt.MalojereBidame je sve zanimalo i tako sam „gutala“ knjige koji su predavanjanatutemunamdanasomoguBavaju mi dolazile pod ruku od moje starije sestre i is- da proširimo našu svest u pogledu Vode, našeg uticaja na nju i njenog na nas. Godinama unazad traivala. OseBala sam da postoji mnogo viwe u nama i oko nas, pored sveg znanja prenošenog u istraujem njenu veliHanstvenost i za mene je porodici,okruenjuškoli. iu Tata bi HestoukuBi ona nepresušan izvor inspiracije. Deo koji me za svaki problem nudio Hawu vode ili više Hawa u najviweoHaravajestedausvakodnevnomdodiru sa vodom imamo moguBnost da širimo sopstzavisnostikolikijebioizazov.DomaBakombuha venu svest, što verujem da je upravo sada, više bisepripremalaibiojeobiHajdasesviukljuHimo nego ikada, velika potreba u druwtvu. Po nekim u njenu pripremu i konzumiramo je. Manje-viwe, sve je imalo veze sa vodom. I tako sam odrasta- istraivanjima, ljudsko biBe je saHinjeno od 72% la, eksperimentiwuBi waputajuBi i vodi razne mo- vode, 12% zemlje, 6% vazduha, 4% vatre i ost atak se nalazi u polju Akawe. Kada nauHimo sa litve, namere, elje, u uverenju da je voda lek i da barem dva elementa da komuniciramo i ivimo, namusvakommomentumoepomoBiurazvoju moemo da vodimo kvalitetan i zdrav ivot. S i rewavanju određenih tegoba. To sve i nije bilo na to da smo najviwe saHinjeni od- ele tako sluHajno, jer sam odrastala pored ocaobzirom koji menta vode moemo zapoHetakdanauHimoda se moleBi nad vodom i konzumirajuBi je iscelio komuniciramo sa vodom unutar i oko nas. Jer je krajem 80-ih godina, kada mu je bila ustanovlje nabolestkojadodan-danasnijedobilaimeilito gai element sa kojim smo svaki dan najviše u komunikaciji, od jutra dok se umivamo, preko dana mi barem ne znamo. Njegov unutrašnji glas ga je dok je ispijamo, spremamoruHakiraznenapitke, tada vodio i dobio je informaciju da Be se isceliti do veHeri kada se tuwiramo i opet umivamo. U ukoliko se iskreno iz srca moli nad vodom i ispija štotako svaki put je svesno i tako je i bilo. Svoje znanje je kasnije praktiHnoj primeni to izgleda pre dodira sa vodom imamo priliku da se na kratpreneo i na nas. Tako smo odrastali i za nas je ko zaustavimo i proverimo kakve su nam misli jedino to i bilo normalno da se sa puno ljubavi u tom trenutku, koje to misli emitujemo vodi. i powtovanja ophodimo prema vodi. ZahvaljujuBi Masaru Emoto, koji je od 1992. sproveo is- Ako su nam misli podravajuBe super, ako nisu daihosvestimoitransformiwemo traivanjeovodi,njenojmemoriji,prenowenju - podravajuBe in Da se zapitamo kakosemioseBamoemotivnoi formacija i vibracija i dokazao slikama kristala E " ziHki, opustimo naweteloiistraimo šta nam je koji se formiraju u odnosu na uticaj okoline, saz-

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


54

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


55

potrebnodasmopodravajuBiucelomsistemu, mojoj porodici i u radu sa klijentima. Ovo je samo mentalnom, emocionalnom i "Ezi Hkom . Nakon jedan deo o mudrosti vode, praktiHan i jednos kratkog self checka (samoprovere), pripremamo tavan, koji je svakom pojedincu dostupan. Voda vodu u ljubavi i zahvalnosti, izgovaramo u sebi ili nasuHijowmnogimstvarima,onanaspovezuje, na glas podravajuBe reHi i emocije, sada kada prenosi sa raznih delova sveta svoje informacije smo svesni da je voda provodnik svih informaci- i mudrosti i svima nam je u svakom trenutku dosja,jeronowtomiupuBujemovodiinakojinaHintupna. je Kada npr. konzumiramo voBe sa drugog unosimouorganizamsluiidrugima.VebajuBi kraja sveta, a voBe je preko 90% voda, imamo svakiputovukratkuvebicu,selfcheckisvesno moguBnost da se spojimo sa tim delom sveta ophođenje prema vodi i zatim konzumaciju,- do i mudrowBu koje ono sa sobom nosi i dobijemo bijamo priliku da svaki put uronimo u sebe sve odgovore koji su nam u tom trenutku potrebni. I dublje i kroz vodu unosimo informacije pune lju- elimjowdavamkaemdasesvakareH,misao, bavi, zahvalnosti, zdravlja i svega što je nama po- emocija prenosi i na drugu osobu u njenoj vodi trebno. iveBi na taj naHin, postajemo hodajuBa unutar tela i ostaje memorisana. Budimo neni, podrwkailjubav,zadovoljnisvojimivotom, - zdra prisutni,laganiiprotoHnikaoVodapremasvim vi i pre svega svesni. Svesni da imamo moB da i svemu sa Hime se susretnemo i sejmo seme transformišemo sopstveno stanje putem vode, a Ljubavi i Zahvalnosti. i u našoj okolini. Zamislite samo kada bismo svakuosobusakojomsesretnemoposluiliHasom vode u kojoj je satkana Ljubav i Zahvalnost ili mi ULjubaviiZahvalnosti, samibiliposlueniistomvodom,kakobiSvet - iz gledao. E, to je moja misija - da svakoj osobi saMilicaRadaTewanoviB kojom se sretnem i imam priliku da je posluim vodom,Hajem,kafom,hranom,posluimsvuLju - IntuitivehealingCoach bav i Zahvalnost satkanu u njoj. Pogotovo sada kada znamo da je voda prenosnik svih informa- AutortehnikezaisceljenjehVodakaoLekfi-ala tahAnđeoskaPlavasolarnaBocag cija i vibracija. Na ovaj naHin, svako od nas ima moguBnostdagradisvojsvetLjubaviiuHestvuje www.milicarada.rs u izgradnji istog. Vrlo je praktiHno i jednostavno, kao wto kau da je Istina uvek jednostavna. Za mene je ovo Istina koja je i više puta dokazana u

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


56

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


57

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


58

TI SI SVEMIR

PIvE: MIA MEDAKOVIA FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE I VLADA POPOVIA

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


59

IVONA PLESKONJA JE RO ENA 1 6 . 1 0 . 1 9 7 4 . GODINE U BEOGRADU, JUGOSLAVIJA. FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI U BEOGRADU UPISALA 1 9 3 . KAO REDOVAN STUDENT U KLASI PROFESORKE AN ELKE BOJOVIA, ODSEK SLIKARSTVO. DIPLOMIRALA 1 9 8 . MAGISTRIRALA 2 0 1 . NA FAKULTETU LIKOVNIH UMETNOSTI U BEOGRADU, ODSEK SLIKARSTVO, KOD ISTE PROFESORKE. BILA STIPENDISTA FONDA MADLENA JANKOVIA KAO MLADI TALENAT. GLAN ULUS- A SA STATUSOM SLOBODNOG UMETNIKA OD L9 9 8 . GODINE. TRENUTNO NA DOKTORSKIM STUDIJAMA NA FLU, BEOGRAD, ODSEK SLIKARSTVO, U KLASI PROFESORA DIMITRIJA PECIAA. IZLO BASLIKAIVONEPLESKONJEh1SNAGAf 1 BILA JE POSTAVLJANA U GALERIJI ŠTAB OD 1 5 - 2 5 . OKTOBRA 2 0 1 . GODINE BULEVAR VUDROA VILSONA 1 2 A, TC GALERIJA, ULAZ 2 .

oseBajuikrozprepoznavanjesvetaukomevlada harmonija, nenasilje, duhovna snaga, ljubav. NajjaHe vizije dobijam kada sam sjedinjena sa prirodom,najHewBejetonareciSavi.

vta govore tvoja naslikana lica? Okrenuta si pojedincu i baviw se identitetom. Svaki tvoj junak je naslovljen imenom i osobinama. Koje osobiihkrase?Izawtobawte? Kada slikam neko biBe / lik, uđem u proces, uđem u harmoniju sa glavnom energetskom strujom koju taj lik stvara u sebi i dok slikam, ivim sa tom energijom. Taj proces utiHe i na mene dubinski i na moj ivot i na sva biBa meni bliska i na sve što radim. Likovi koje slikam govore puno toga, ali nešto zajedniHko wto nose u sebi i poruHuju je: hDok gledaš u mene, gledaš u sebe, gledaš u Svemir. Ti si Svemir.“ Ovakva slikovna i vibraciona poruka u svakom posmatraHu budi svest o snazi naweg duha i svakogbiBa. vtateinspiriweuradu? Insipiriše me ljubav, ispirišu me ljudi, inspiriše menesebiHnost,insipirwemeonosvetounama. Boja koja je zajedniHka za sve tvoje junake kao lajtmotiv? Boja koja je zajedniHka za sve moje junake je boja duše.

Izlobah11SNAGAfugalerijivtabuBeogradu, obuhvata seriju slika i graEka koje su nastavak Kada znaw da je poslednji potez Hetkice na radazapoHetoguokvirudoktorskogumetniHkog platnu? projekta predstavljanog na izlobi hDeca Slikanje je beskinaHan proces. Moe biti Suncaf.OHemugovorisnaga? zaustavljeno u bilo kom momentu procesa i da Slikama 1 SNAGA podseBam na neke snage slika u svakom tom momentu delo govori nešto kojesumodazaboravljene.Snagajezamenei vanoiulikovnom,estetskom,duhovnomsmislu. nenost i slabost. Snaga je istina. Svoju ivotnu Tokom rada, beleem faze nadtanka svake snagu poveBavam kada god se poveem sa slike. Ipak, odaberem da u nekom momentu prirodom. proglasimdajeslikahsagrađenaf,dajespremna OseBam da je snaga probuđena u svima nama zaizlaganje.TojefazaslikeukojojoseBamdaiz onda kada se poveu dve taHke kroz nawe telo. naslikanoglikasnanovibriraivot. TetaHkesuneboiZemlja. Svaka snaga koju sam naslikala u okviru ciklusa Figurcijaiportretiutvomsvaralawtvu,ident slika 1 SNAGA ima u sebi i najdivniju muziHkuprirodaHoveka.Govekzatebeje? snagu. Muziku za svaku snagu iskomponovali su Da, slikam uglavnom ljude. Slikam ljude i moji divni saradnici iz sveta muziHke umetnosti ivotinje. Na muralu LIFE, u podnoju zgrade VladimirivkoviBiMarijanaDijoviB. Skyline u Beogradu, naslikala sam jedinstvo prirode, ljudi, ivotinja, "Fore, neba, zemlje.. Za mene je Hovek biBe koje je sa razlogom ovde Kako nastaju tvoji ciklusi? Stvaranje na dolazi planeti Zemlji. Ja sam Hovek i obraBam se kroz prepoznavanje, bunt, kontemplaciju, ljudima. Govek je kompleksno slojevito biBe. sagledavanje,misticizam..? Poredvidljivog"EziHkogaspekta,imamoimnoge Stvaram intuitivno. To je kao san. Kroz iskustvo druge nevidljive aspekte i polja, u kojima je sve viwe osvewBujem koliko mi je vano da saHuvanoznanjezakojimtragamo.Toznanjeje svojim slikama kod posmatraHa budim svestznanje o oivotu.Modalikovikojeslikamgovore postojanju duha. Likovi koje slikam, njihov pogled o tom znanju. i atmosfera koju zraHe iz sebe, meni dolaze po

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


60

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


61

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


62

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


63

Tvoje slike u stvaranju ive dva ciklusa Koji su to moda nadolazeBi ciklusi o prvi u tvom ateljeu, potom ih sve iznosiw kojima razmiwljaw? Gde sebe vidiw za 5 u prirodu na dalji rad i onda se suoHavaju godina? sapublikom. Nekolilo novih ciklusa su u procesu Kada naslikam sliku, volim da kaem da stvaranja, jedan od njih je SPIRIT ANIMAL serodilaidasadakreBedaivisvojivot. kojiBeuskorobitiprikazanpublici.Svevi Postojiivotsliketokomprocesanastanka me privlaHi slikanje toliko monumental u ateljeu. Takođe, uivam i da iznesem formata, koji sliku pretvataju u ambijentalnu slike u eksterijer, bilo urbani ili prirodni, da instalaciju / ambijentalnu sliku u ko osetim kako likovi koji su nastali odišu u posmatraHdoslovcemoedauđe. otvorenom prostoru. Zajedno sa divnim Sebezagodina 5 iubuduBevidimkaobiBe saradnikom i kolegom Nenadom GliwiBem koje svojim radom širi ljubav i svetlost u radim na stvaranju "Elma o tome, o mojimkorstsvihivihbiBa. slikama u eksterijeru. Takođe,slikeimajusvojivotiugalerijskoj postavci, kao i u postavkama privatnih i muzejskih kolekcija Kakva je saradnja sa Galerijom vtab i njenim osnivaHem i vlasnikom Markom Brunom? Saradnja sa Galerijom vtab i njenim osnivaHem, Markom Brunom je fantastiHna. OseBam da smo kompatibilni poslovni partneri, imamo zajedniHki cilj, jake udruene energije, puno divnih ideja obuduBimpoduhvatima.Ovasaradnjame Hini sreBnom i pokreBe me da stvaram jow poletnije.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


64

PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


65

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


66

CHIC FOR CHARITY INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB BELGRADE ORGANIZES CHIC FOR CHARITY SILENT AUCTION TO RAISE MONEY FOR ITS CHARITY PROJECTS

TheInternationalWomencsClubBelgrade(IWC) fashion items, Chic for Charitywillalsoauction willbeorganizingauniquefundraisingevent, someveryspecialcountry-speci"Ec,traditiona Chic for Charity,whichHyattRegencyHotelis itemsdonatedbyambassadorscspouses.Two hosting on the evening of November 16th. Indianembroideredsareesalongwithapure woolshawlhavebeendonatedbythespouseof IWCiscollectingandsilentauctioningnewand Indian Ambassador for Serbia Mrs. Rumi Kohli. gentlywornspecialoccasiondresses,coats, The spouse of Indonesian Ambassador Mrs. jackets, handbags, scarves, and other select AtyRachmawatiisdonatingtwohandcrafted designerpiecesfrominternationallyknown batik fabric pieces, batik being an ancient brands,aswellasregionalandlocalSerbianfabricwax-resistdyeingtechniqueusedinJava fashion designers such as Igor Todorovic, IslandofIndonesia.ThespouseofPakistani Marija Tarlac, Atelier Mia Kostov, and Maja AmbassadorMrs.SoniaShehryar,whoisalso PavicevicAtelier.Jkobald,aSerbian/Austrian thePresidentofIWC,hasdonatedseveral fashion house, is one of the main donors for Pakistanitraditionaltunicsshalwarkameez Chic and CharityeventforwhichJovanaKobald, Ms.EunhaiKim,spouseoftheMexican chief designer, has created a special dress. ambassadorisdonatingatraditionalMexican Someveryinterestingandexclusivepieces embroideredblouseintheFridaCalhostyle. willbemadeavailableforbiddingon.There “OurFundraisingCommitteehasgatheredan isavintageVersacejacket,alongwitha excitingrangeoffashionitemsandwedohope specialjacketmadebytheBelarusianHouse ourguestswillshareourenthusiasm,placet ofFashionwiththeoriginalSwarovskicrystal bids,andmakeadifferenceforagoodcause. buttons. Other items include an artisan bag Amongthedonorssupportingus,Iwouldlike fromItalyandout"EtsmadebydesignersfromtomentiontheHyattRegencyHotel,whose differentcountriessuchasasilkdressby graciousnessandhospitalityIamsurewillma CarlosQuintanowithhandstitchedglasspearls amemorableevent,andalsothedesigners alongtheneckline,alacedressbySpanish NonnaHandmade,JkobaldandFantasiadi designerAdolfoDominguez,andadressbya Yeya, gsaidMrs.Shehryar. French-Canadiandesignhouse.Therewillalso beanumberofleatherjackets,ahandbagby All proceeds from the Chic for Charityeventwill TheManualCompany,andapairofChanel bedirectedtoCOVID-19preventionandreliefy shoes. providing resources to help prevent the spread ofthevirusandlessenthewidereconomicand Apartfromdesignerandhigh-end social impacts of the pandemic. BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


67

TheInternationalWomencsClubofBelgrade havefoundtheirwaytonumerousrecipients isanon-government,non-pro"Etorganizationamong marginalized groups, medical services, consistingofmembersfromapproximately institutionsforeducation,andmanyother 30differentcountries.IWCmembersare hands in need of help and assistance. womenfromthediplomaticandinternational TheCovid-19pandemichasbeenpreventing businesscommunities,temporarilylocated IWCfromholdingtheCharityBazaar,solast inBelgrade,andlocalwomanofthesame pro"Elewithexperienceofmembershipin yearandthisyear,IWChascomeupwithnew andinnovativewaystoraisecharityfundssimilar clubs from abroad. The club’s goals are producing and publishing a book titled Belgrade topromotefriendshipandsolidarityamong through the Eyes of Foreigners and organizing women,helpthemadjusttotheirhostcountry othersmaller-scaleactivities,such Chicasthis andunderstandandfraternizewiththelocal for Charity event. culture,andtocontributetoitwithcharitable and philanthropic actions. fSincewecannotdoourusualfundraising throughtheCharityBazaar,wehavereallyhadt Theclubhasexistedinthisformfor getcreative, said g Zalina Stauch, a Singaporean approximately30yearsbuthasbeenof"Ecially who is also the IWCVicePresident.fOne registeredsince201.Itismostknownfor additional beneEt Chic to for Charityisthatwe itspopularCharityBazaar,whichtookplace are encouraging the recyclingofclothing,do everyyearduringthe"ErstweekofDecember. good for the planet. g The Bazaar gathered participants from several dozencountries,manyembassies,and For more information about Chic for Charity severalthousandvisitorsandinjustlastor 10 theInternationalWomencsClubofBelgrade, years,hascollectedmorethan560,euros contact info@iwc.rs . of donations. Funds gathered at the Bazaar E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


68

PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


69

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


70

MOJ PUT, PUT SAMOSPOZNAJE

PIvE: MIRJANA BUGARGIA

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


71

Naw ivot predstavlja dragoceno putovanje cilju i uspostavljanja energetske ravnotee na kada ga tako doivimo, onda je on avantura, svim nawim nivoima "E( ziHkom, mentalnom, doivljajizaranjanjeunewtonovo. emotivnom i duhovnom). Nije to ništa novo i ne pojavljuje se samo kroz reiki. Postoje Danas postoji puno izraza kao što su ,,rad na mnoga svedoHenja o isceljenjimaspontanim ( sebig,, isceljenjegili, promenag. ili putem dodira rukama) u Bibliji, Sutrama, spisima monaha sa Tibeta i drugim starim Takva postavka moe da ukazuje na to da zapisima. nešto nedostaje, da nešto treba da popravimo, daneHegatrebadaseodreknemoilidanewto Utovremenisammogladaprihvatimonowto promenimo. , nije logiHnog i u razumevanju energetskog isceljenja mi je mnogo pomogla Ajnštajnova U nastojanju da postanemo bolji po formula E=MC2, koja objawnjava neraskidivu standardimakojiHestonisuuskladusanawim vezu između energije i materije. Kada sam to sopstvom, gubimo suwtinu. Prihvatiti sebe razumela, moglasamdapoHnemdasvedoHim takvima kakvi jesmo, zagrliti i razumeti sve Hudima. Oduwevljena time, odluHila sam da naše delove, lepe ili manje lepe, bez osude, budem inicirana u razliHite vrste reikija, k odbacivanja, kajanja i aljenja, jeste suwtina. wto su anđeoski, luna i, danas jedan od meni Prihvatanje nije suprotno od rasta, razvijanja omiljenih, kundalini reiki. i napretka. Poeljno je spoznati, unaprediti i negovati te delove kojima nismo zadovoljni jer Svaka od tih inicijacija, uHenje samog metoda suionituizodređenihrazloga.Alikako? aktivacije i primene, širili su moju perspektivu postojanja, razumevanja sebe, drugih i Moje putovanje je krenulo od transpersonalne okolnosti koje nam se dešavaju. psihodrame. Nije uvek bilo lako zato što mi kao energetska Psihodrama je terapijski metod koji nambiBa kroz imamo blokade stvorene tokom ivotnih igranje uloga prua moguBnost da na aktivan iskustava. Da bi energija prowla određenim naHin istraimo svoje ivote. Transpersonalna putem, treba da eliminiše tu blokadu. Tada psihodrama,poredklasiHnemetode,ukljuHuje dolazi do energetskih HiwBenja. Ljudi ih i meditativno- energetski rad. U tom trenutku Hesto izbegavaju i zaziru od njih zato wto mi je meditacija izgledala neudobno zbog im predstavljaju nepoznanicu. Međutim, poloaja tela i borbe sa sopstvenim mislima. manifestacije HiwBenja ne moraju nuno TraeBi metod koji Be meni odgovarati, nawlabiti tewke i nepoeljne. Primeri energetskih sam usui reiki. Reiki je upravo ono što i sama HiwBenja mogu biti tuga vezana za newto wto reH rei znaHi - univerzalna, boanska, ivotnanismo isplakali, nervoza ili ljutnja koju nismo i ki- energija, dakle sposobnost aktiviranja, smelidapokaemoilijednostavnomelanholija usmeravanja i provođenja univerzalne vezanazanekidogađajizprowlosti. ivotne energije na sebe i druge ljude, a u

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


72

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


73

Naš um se deli na svesni i nesvesni deo. Deset i sebe. Zahvalnost je najjaHa molitva. RadeBi posto je svesno, a devedeset posto nije. U na sebi prihvatam odgovornost za svoju nesvesnomdeluseodvijanajveBibrojprocesa realnost i mogu da na nju utiHem. Ljubaznost među kojima su uzroci energetskih HiwBenja. i dobronamernost prema sebi i drugima nam To wto mi ne vidimo uzroHno-posledniHnuomoguBavadaivimoumiru. vezu između svesnog i nesvesnog moemo uporediti sa kišom koja pada dok smo mi u KadasamporedradanasebipoHeladaradim sobi spuštenih roletni. To što mi ne vidimo da sa drugim ljudima, htela sam da izbegnem zamku ega, jer neretko postoji opasnost kiwa pada ne znaHi da ona stvarno ne pada. Upravo zbog toga energetska HiwBenja neda iscelitelj zaboravi da je samo provodnik energije i poistoveti se sa Bogom. treba izbegavati.

Kada sam reiki primenila na sebi, iz mog TrudeBi se da mi se to ne desi, otiwla sam u nesvesnog je isplivala nesigurnost, a nasuprot drugu krajnost - nepriznavanje sopstvenog uHewBa. nje potreba za grHevitim kontrolisanjem ivotnih okolnosti. Drala sam se i uputstava o energetskom radu kao da su recept za tortu. Tada se u mom ivotu pojavila tehnika teta isceljivanje Tada mi je uHiteljica energetskih tehnika rekla (ThetaHealing®) koju sam odmah zavolela. Ona je bila spoj svega onoga što volim: da sve skripte sklonim i prestanem da ih E " ziHkog, psihiHkog, emotivnog i energetskog koristim. Doivela sam newto sliHno napadu isceljivanja. panike, ali sam rešila da pokušam. To je bio prvi reiki autotretman koji sam uradila spontano. Otkrila sam da putem ove tehnike mogu da Slobodu koju sam tada osetila, radeBi iz srca, spoznam obrasce, programe i svoje istine kroz Histu nameru, obojenu samo ljubavlju kojih privlaHim određene situacije, ljude i eljom za pozitivnom promenom, newto jezbog i okolnosti. wto ne umem da opiwem reHima. Kako ,Hovek samo srcem dobro vidi“, nije bitna energetska KoristeBitehnikunisammoraladasesapliBem metoda koju Be neko primeniti, veB su bitni o energetske blokade, veB sam ih pronalazila oseBaj i elja da namera bude izgovorena iz i na taj naHin oslobađala put. RadeBi na srca. vrlinama mogla sam iskreno iizsrca daivim reiki principe ili neke druge za koje je bitno da Kada bismo se u svom svakodnevnom ivotu samoizgovorenereHi,veBdasupodrane drali pet reiki principa, on bi bio nisu mnogo snagom vere. Iako sam znala da se proces kvalitetniji. uHenjanastavljadoksmoivi,tetaisceljivanje jebilosvojevrsnikvantniskok,kakoliHni,takoi Reiki principi su: u mom energetskom radu. Danas ne brinem. Nakon svega sam shvatila svrhu svakog događaja, prijatnog ili neprijatnog, a to j Danasnisamljut-a)( . pronalaenje svog sopstva, svoje suwtine. Danassamzahvalan-na) ( zasve. NastaviBu da uHim zato wto znam da ne postoji Harobni wtapiB koji Be me oslobodit Danas radim pošteno (i na sebi). manje prijatnih ivotnih iskustava i koji jednim zamahom isceliti sve. Zahvalna sam Danassamljubazan-na) ( idobronameran-na) ( što je ispred mene put i na njemu alati uz prema svima. pomoB kojih Bu svako iskustvo razumeti kao moguBnostrasta. Prvi princip znaHi da ivimo ovde i sada zato wto nam je panja usmerena na sadawnjiLakoBu koraHanja kroz ivot dobijamo trenutak. Ne brinem jer verujem da je Bog spoznajom i prihvatanjem sebe. uz mene, verujem u sebe i u dobar ishod. Ne ljutim se jer prihvatam okolnosti, ivot, ljude

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


74

PHOTO: KSENIJA JANIĆIJEVIĆ BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


75

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


76

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


77

ART ZONA PIvE: MIA MEDAKOVIA-TOPALOVIA FOTOGRAFIJE: KSENIJA JANIAIJEVIA

NEvA JANIAIJEVIA, VLASNIK I OSNIVAG hART ZONEf. ART ZONA JE OSNOVANA 1 9 6 . GODINE. OBUHVATA VIvE DELATNOSTI USKO VEZANIH ZA UMETNOST I KREATIVNOST.

Kada si dowao u kontakt sa umetnicima i umetnowBuishvatiodajemodatotvojput?

Sa umetnowBu sam se prvi put ozbiljnije susre kroz muziku koju od jako mladih dana intenzivno sluwam, a pomalo i sviram. PoHetak je bio klasiHan rok i bluz, a kasnije se zaljubljujem Jazz . Moja tadawnja druenja su bila iskljuHivo OSNOVNA DELATNOST SA sa muziHarima i ljudima koji imaju is interesovanja, kada je u pitanju, prvenstveno, KOJOM JE ART ZONA POGELA muzika. Svakodnevno se tu pratilo i raspravljalo JE URAMLJIVANJE SLIKA, o svemu novom što se dešavalo u svetu muzike, svegarokaideza.Nekiodtihmojihprijatelja A KASNIJE SE DELATNOSTI pre muziHara,postiglisuuspeheidosvetskihnivo ŠIRE I NA UMETNIGKE Do tada nisam imao mnogo kontakta sa slikarstvom. 1983. godine, sa prijateljem SLIKE, DIGITALNU ŠTAMPU, (muziHarom) , odlazim u Rovinj, na sezonski PROIZVODNJU VELIKOG rad u turizmu. Tu sreBem poznanika iz Priwtine, slikara – Buru. On je u to vreme BROJA SUVENIRA VEZANIH ZA akademskog iveoumalomIstarskommestu,Maruwevcu,gde SLIKARSTVO I GRAD BEOGRAD, jeimaoisvojatelje.Umestuublizini,Gronjanu, i svoju galeriju. MINIJATURA, IZRADA IKONA, imaGronjan jejednoprelepomestousrcuIstre, OGLEDALA. kojejekarakteristiHnopovelikombrojuautor i prava je atrakcija za turiste. Na tom VELIKI ZALJUBLJENIK U galerija mestu, svake godine se odrava dez festival, a UMETNOST, POZNAVALAC uHesnicisuveomavisokogranga.Poredtoga,tu Hesto odravaju i slikarske kolonije u kojim SLIKE I RAMA SHVATIO JE se uHestvujeiBura.Nanjegovpoziv,Hestoodlazim KOLIKO JE ADRENALINA I na te kolonije kao njegov. gost. Tu se upoznajem mnogo slikara i vajara iz celog sveta (Japan, LJUBAVI U TOME ŠTO RADI I sa Meksiko, Amerikap) Bila su to divna druenja, i RADI NAJBOLJE. VELIKI BROJ tako sam uHestvovao u njihovom stvaralawtvu. sam njihove radove, a njihove JE UMETNIKA SA KOJIMA Komentarisao reakcije na to su bile izjave da imam izuzetan NEvA SARA UJE I DOPRINOSI oseBaj za umetnost i estetiku, tako da su me Hestozvalidadajemsvojemiwljenje,wtojemeni LEPOTI UMETNIGKE SCENE U veoma godilo. Mislim da se tu rodila jedna nova BEOGRADU, SRBIJI I SVETU. ljubav za umetnost – prema slikarstvu i vajarstvu. NanagovorBure,kojijesjajancrtaHigra"EHar otvaram štand na ulici u Rovinju (pošto sam

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


78

tada tu veB i iveo), na kome sam prodavao izvrsnihslikarakojisuveBbilia"Ermisani,ak njegove slike. Posao je iwao jako dobro i biosejepovezujem i sa više mladih slikara sa Likovne unosan, tako da napuštam posao u turizmu i akademije u Priwtini. Bili su vrlo talentova posveBujem se samo slikama. Ponovo na Burin donosilisuradovekojesmopriruHnouramljiv nagovor,Hestoodlazimunjegovatelje,gdemeje powtoutovremeuPriwtininijebilouramlji uHiodaakvareliwemnjegovecrno-belegra"EkeTuTo su bili i neki prvi koraci uramljivanja slika, kojim sampokazaoumewnost,takodapoHinjemdase poHinjemnekolikogodinakasnijedasebavimu bavim pomalo i slikanjem. Bile su to divne godine, Beogradu. Slike koje su tada bile u ponudi u mojoj gdejebiloiposlaipunodruenjaizabave. galeriji, ne razlikuju se suštinski od ovoga što je To je trajalo do 89. godine, kada poHinju u ponudi i danas. Bilo je tu i klasiHnog realizma, godine pune nacionalistiHkih tenzija, a kasnije a i modernizma. i rat.VraBamseuPriwtinu. 194. godine si iz Priwtine dowao u Beograd i U Priwtini si otvorio svoju prvu galeriju. opetotvorio vta radionicukakobibioukontaktus se tada predstavljalo i prodavalo i koliko umetnicima. se razlikujeodovogadanas? S obzirom na iskustvo koje sam stekao u Rovinju, 194. godine, supruga i ja napuwtamo Priwtinu otvaram galeriju u Priwtini, u prostoru i selimo koji sam se u Beograd. Kupujem opremu za uspeo da adaptiram u jednom pasau. Galerijauramljivanje i u jednoj pomoBnoj prostor se zvala hChagallf. U to vreme, nije bilo gotovo u kuBi, koju smo tada iznajmili, poHinjem sa niHega u ponudi, kada su u pitanju umetniHke uramljivanjem. U poHetku, za slikare i galerist stvari.PovezujemsesaviweslikaraikeramiHara poznanike, a kasnije se taj krug proširio i na izmogokruenjaigalerijapoHinjedafunkcioniwe. njihove prijatelje i saradnike. Posao se, nekako Na samom poHetku je bilo zastupljeno nekoliko brzo uveBao i prowirio. Nakon par godina, 196.

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


79

godine, zvaniHno formiram umetniHku radionicu Lisca), poHeo sam drugaHije da vidim stvari. ArtZona . Ukazivalisuminamnogodetaljaibojauprirodi Na samom poHetku, radionica se bavilakoje do tada nisam primeBivao. TumaHili su mi iskljuHivouramljivanjem,akasnijesamformirao neke slike starih majstora i to je izgledalo kao da malu galeriju u sklopu kuBe. U galeriji Hitaju su knjige.Svetojeznatnoobogatilomojivot uglavnom bili zastupljeni slikari sa kojima sam ipribliilomeumetnosti. veBsarađivao. Sa pojavom digitalne štampe, kupujem i prvi Baviteseuramljivanjemslika,fotograEja.Koli ploter za štampu na platnu i drugim vrstama jedanramdoprinosislici,jerpostajedeoiste umetniHkog papira. Tu sam priliHno pronawao Neverovatno je koliko ram moe da doprinese sebe,zatowtomijetoomoguBavalodapoveem izgledu slike. Ako uspete da pronađete pravu smisao za estetiku i dizajn, za koji sam stvarno kombinaciju rama i eventualno paspartua, posedovao potencijal. Tu se jako brzo razvija slika mnogo dobija na znaHaju. Potrebno je posao, tako da kasnije kupujem još jedan imati mnogo oseBaja, da biste pronawli pravu wtampaH,akasnijejownekoliko,zaviwerazliHitih kombinaciju za sliku. Kada se sve uradi kako namena. treba – ram postaje deo same slike.

Koliko ti je umetnost obogatila ivot i rad vtasa trae umetnici, wta klijentela koja kupu ljudima koji su na izvoru svoje konstantne slike?DaliimajusliHansenzibilitet? kreacije? Zahtevi umetnika se uglavnom baziraju na jednoj OdprvihkontaktasaslikarimaiumetnowBu,powtenoj moj i korektnoj saradnji. Ukoliko uspet ivot i pogled na svet se znaHajno promenio. tome, sve je mnogo lakše. Saradnja sa velikim Druenjem i razgovorima sa slikarimabrojem (a umetnika je prerasla u prijateljstva i posebno bih izdvojio Buru i Dragana JoviBadruenja. y

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


80

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


81

Sa klijentima je mnogo drugaHije, zato wtoSaje kimvolitedasarađujete? pitanje u koju svrhu se kupuje slika. Veliki broj U ovom poslu, saradnja je jako znaHajna. Imam slika se kupuje na poklon, pa se tada trai puno poslovnih partnera sa kojima radim, ali se i kompromisizmeđuvlastitogukusaisenzibiliteta druimduginizgodina.Mislimdajepravaretkost osobe kojoj se poklon kupuje. Klijenti koji kupuju koliko je zdrav i powten odnos prisutan između za sebe, uglavnom sa nekim veB određenim nas i nawih "Ermi i poslovanja. U tim odnosima zahtevima. Trae ili određenog autora ili pak nema zavisti, konkurencije i manipulisanja, veB uklapaju sliku stilski, prema svom ambijentu. jedan otvoren i prijateljski odnos. Vremenom su se iskristalisali poslovni partneri, tako da sa Koliko vi svojim konsultantskim uslugama, svimanjimauivamusaradnji. ali i radom na uramljivanje zaista doprinosite umetniHkomradu? Tema novembarskog izdanja RYL magazina Mislim da bi vam na ovo pitanje najbolji odgovor nosi naziv po Bajaginom stihu hKoraci ko laki dali nawi klijenti. Velika veBina je oduwevljena oblacif, koliko je zaista lakoBe u svemu wto našim uslugama i mislim da smo to podigli na raditeiwtoivite? viwi nivo. To se najbolje moe uoHiti po tomeAko volite svoj posao, onda su vam „koraci ko što postoji veliki broj klijenata sa kojima imamo laki oblacif. Gesto ima napornih dana, ali se sve lepu saradnju godinama, pa i decenijama, ali i to prevazilazi. Jako je bitno da imate neki cilj. po velikom broju novih klijenata, koji dolaze po Ako ste uporni i idete u tom pravcu, uspeh Be preporuci – od pojedinaca do velikih institucija. uvekdoBi,asamimtimzaboravljatenasvetewke Prema tome, mislim da je to veliki doprinos dane. umetniHkomradu

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


82

PHOTO: SNEŽANA KRSTIĆ

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


83

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


84

BEOGRAĐANKE U OBJEKTIVU

PIvE: MIA MEDAKOVIA FOTOGRAFIJE: SNE ANA KRSTIA

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


85

DUvKO VUKIA, PRAVNIK PO STRUCI, U PEN ZIJI, FOTOGRAF IZ LJUBAVI, PO OPREDELJENJU ZALJUBLJENIK U KULTURU. IMAO JE SVOJU vESTU SAMOSTALNU IZLO BU hBE OGRA ANKE 1 9 6 0 - 2 0 f U GALERIJI fO3 ONE ART SPACEg NA DORAOL PLACU U OKTOBRU. TIM POVODOM, A JOŠ IZ HILJADU I JEDNOG RAZLOGA, ISPRED NAS JE INTERVJU SA DIVNIM GOVEKOM KOJI FOTO- APARATOM I SR CEM GRLI BEOGRAD NA JEDINSTVEN NAGIN.

međuvremenu putovao. Neke od tih fotogra"Eja sam, kao po neHemu zanimljive, objavljivao na svojoj FB stranici, što je naišlo na dopadanje kod mojihprijatelja.Idejaoizlobinijepostoja nagoveštaju.

Virtuelnim, a kasnije i liHnim poznanstvom sa Brankom orđeviB Nakanishi, otkrio sam da su senjenotacJovanorđeviB,anaroHito,sadna alostpokojni,stricBranislavorđeviB,bavili f togra"Ejom 0-ih 6 godina i neku deceniju kasnije i daimavelikukolekcijunjihovihfotogra"Ejai vremena. Sa nekim njihovim fotogra"Ejama me je upoznala i tada se rodila ideja da intenzivnije - na Kako si dowao na ideju da spojiw hsvojef Beo - fotogra"Ewemnawesugrađanke,aliidaljebez mere da se neka izloba realizuje. Moji prijatelj građanke sa Beograđankama Baneta i Jovana profesionalnifotogra"Ekoji , supratili moj orđeviBa? venaFB-usupoHelidamenagovarajudanapra vimsamostalnuizlobusadawnjihBeograđanki. Kada sam uwao u magiHni svet fotogra"Eje pre pet godina, nisam imao de"Enisanu ideju wta Bu o izlobi u ovoj formi se rodila tako- wto ni fotogra"Esati.SvemijebilointeresantnoiIdeja tosam sam eleo daonabudejednoliHnaipoeleosam hteo da zabeleim na neki svoj naHin, powto mi je jasno da je u fotogra"Eji sve veB odavno zabe - da pored mojih budu i fotogra"Eje Branislava leeno, jedino wto autor moe da da potpis na Jovana orđeviBa kao autora fotogra"Eja iz vre mena od pre 0 6 godina, a da cela izloba bude neki svoj naHin, emocijom ili kroz naHin obrade. Kao i svim umetnicima, tako su ene, kao veHi - oma njihovom sveukupnom radu i delu kao lju ta inspiracija, bile i meni interesantne da ih za- dima koji su me inspirisali da napravim kolekcibeleim fotogra"Ejom, a zbog neHega wto mi je u ju fotogra"Eja sugrađanki iz sadawnjeg vremena. tom trenutku bilo zanimljivo i što mi je izazvalo Prezentovao sam ovu ideju Branki i ona se sa glasila sa tim. Da bi takva izloba imala smisl panju. Kao neko ko je rođen i ivi u Beogradu, sugrađankesusenajHewBenalazilenamojimfo - i teinu, zamolio sam dragu prijateljicu Smilj togra"Ejama, mada sam to radio gde god sam u Popov, poznatu po TV emisijama fBeograd za

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


86

poHetnikeg, da na njoj svojstven naHin ovu priHu ograd koji nestajeg, o kuBama u gradu koje su u uobliHi,poveeiotvoriizlobu,wtojesaradowBu bliskoj prowlosti sruwene, koju sam imao u prihvatila . Parobrod oktobra 2017. godine i koju je otvorio cenjeni profesor Branimir KaranoviB,- bila Tako je zaokruena ideja i priHa o izlobi fBeo - zetno poseBena. Na otvaranju je bilo preko 10 građanke60-2g.19 Ovakoosmiwljenprojekat posetilaca i jow priliHan broj naredne tri sam prezentovao Nebojwi BabiBu, vlasniku- ga koliko je izloba trajala. To se desilo i sa ovom lerije fO3one art spaceg na DorBol placu, koji se poslednjom izlobom fBeograđankeg. Uprkos bez premiwljanja sloio da se to realizuje - trenutnoj u nje zdravstvenoj situaciji i lošem vremenu, govoj galeriji. na otvaranju je bilo oko osamdesetak ljudi, a i u narednim danima je bilo posetilaca, prema inforvestasamostalnaizlobahBeograđankefdone- macijama koje sam dobio od ljudi koji rade na latijenekeuvide.Koje? DorBolplacu. Prethodnih pet izlobi su imale razliHiteHoBu teme, daakaem da izlobe sa temom Beograda samimtimrazliHitu,aliiuvekprisutnupubliku iz moguprivuBi veBibrojposetilaca,amoese- po fotografske struke. slati i jasna poruka u zavisnosti koja se tema na

fotogra" Onowtokarakteriweskorosveizlobefotogra" Eja Ejamaobrađuje. je mala poseBenost, jer se na ovim prostorima vta poruHuju Beograđanke kroz tvoje fotograE fotogra"Eja ne doivljava kao umetnost, a u eri je? mobilnih telefona sa fantastiHnim kamerama, svisufotogra"E.Fotogra"Ejastarihmajstora - Beograđ foto anke na mojim fotogra"Ejama su nawe gra"Ejeizvremenaanalognetehnologijenema,sugrađ te anke koje svakodnevno sreBemo, ali ih mlađegeneracijeineznajudacenetevrednosti. nedovoljno zapaamo. Uprkos svemu, one su Nije im zameriti, sistem je taj koji ne a"Ermiwe te sa paljivo odabranom odevnom negovane, vrednosti, nije do pojedinca. kombinacijom, dostojanstvene i graciozne. Gak i kad im nije sve potaman, ne dozvoljavaju da se OnowtojemeniupalouoHijeHinjenicadajemoja to vidi. Ipak je primetno na skoro svim fotogradrugaizlobavezanazaBeogradsatemomfBe - "Ejama doza ozbiljnosti, taHnije zabrinutosti BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


87

je moda i posledica vremena u kojem sad ceo svetivi,paimi.

Ipak moram da izdvojim pozorišnu i koncertnu fotogra"Ejukaonewtowtofotogra"Ewemsa - poseb nim zadovoljstvom.

Jedinstvena poruka sugrađanki koju moda mogu naBi na mojim fotogra"Ejama je da uprkos Crno-belavs.fotograEjauboji? svemu ivot mora iBi dalje i dajmo sve najbolje VeHita dilema - CB ili kolor. Boje Hesto mogu da od sebe da se tako i desi. odvedu oko izvan onog što je poenta na fotoModajatakovidim,jertojemojnaHinrazmiwlja - gra"Eji i tu sam za CB verziju, ali sa druge strane njaistavoivotu. je upravo boja ta koja priHa priHu npr. narodn nošnja, kostimi na maskebalu, jela u jelovniku, Kojefotografsketematevoliwiizstrasti - destinacija ihobra uturistiHkojbrowuriimnowtvo đujew? primera.

Kao fotograf amater, koji se fotogra"Ejom LiHno bavimkoristimobemoguBnosti. iskljuHivo iz liHnog zadovoljstva, nemam jasno de"Enisanu oblast fotogra"Eje kojoj se prepuwtam Mislimdasutimnogikulturnidelatnicizahva maksimalno.OnowtouvekelimkadokaHimfo - jer fotograEwew mnogobrojna kulturna - dewav to-aparat na rame i negde besciljno krenemnja je uBeograduiobjavljujewihnasvomFBproE da slikam lepwu stranu ivota, jer lepote nikad lukaovrstupozivnice. dosta, a lepog svuda oko nas ima, samo zavisi KaonekokojedeosvogivotabiofolklorniigraH od nas wta hoBemo da vidimo. Kad newto tako snimim, dobro se oseBam i znam po komenta - i horski pevaH u AKUD fBranko KrsmanoviBg i rima da sam i nekom drugom ulepšao dan. To nastupao na respektabilnim svetskim scenama, wto mijenajveBasatisfakcija.Neretkofotogra"sve Ewem i je vezano za kuluru, ne samo domaBu, neke apsurdne situacije koje vidim u gradu, ali sa mi je veoma blisko i do danas sam prisutan na kulturnim događanjima koja me zanimaju. Jedi ciljem da takvu pojavu javno prikaem i utiHem no je sad razlika u tome što ranije nisam imao foda se to ne dešava, tu su mi oni koji bahato parto-aparat,asadgaimam.TekadsamveBprisu kiraju uglavnom na nišanu objektiva. tan,redjedatoiovekoveHim,aondaiprikaem

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


88

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


89

drugima putem FB-a ne bi li nekog isprovocirao liHne potrebe. Celog ivota poseBujem kulturne ili obavestio da se nešto lepo dešava u našem događaje, jedino wto tada nije bilo FB-a da se to gradu.Modatimobjavamkvarimposaonekom vidi,ainisamsetadabaviofotogra"Ejom. koiviodfotogra"Ejeifotogra"Esanjatakvih doga đanja.To mi nije ni elja ni namera, samo delim Tema novembarskog izdanja RYL magazina nosinazivhKoraciko`lakioblacif.Kakvisutvoj sopstvenozadovoljsvodoivljenog. -dalisuubrzaniili..? Nedavnomisedesilonaotvaranjujedneizlobe, gdesamkasniozbogsaobraBaja,kadsamuwao vto se mog «hodanja» kroz ivot tiHe, uvek sam u galeriju, da sam Huo - Evo, stigao je Dule, sad se drao drevne poslovice koja otprilike zvuHi ovakofNije vanokojombrzinomidewkasvom moemo da otvorimo izlobu. To sam doiveo cilju, najvanije je da se ne zaustavljaw.g Uglav kaokomplimentdaprikazsaotvaranjaizlobi ra nom sam se prilagođ avao okolini, ali sam imao dim dobro i da su galeristi zadovoljni zbog toga. svoj tempo, ne ugroavajuBi druge. Do sada se Kako vidiw sebe u svetu fotograEje - kao hroni - topokazalokaodobarnaHinzakretanjekroz - la Harajednogvremena,Beograda..? virinteivota. Fotogra"Ejom sam poHeo da se bavim iz zabave i liHnog zadovoljstva i tako Be ostati i dalje. OstvarensamHovekisaduivamupenziji.Moje fotogra"Eje objavljujem na svojoj FB stranici i to je granica do koje idem. Zbog velikog broja prijatelja koje imam po celom svetu, uglavnom sam se bavio i bavim se Beogradom, jer znam koliko ihnostalgijamuHi,pabarfotogra"Ejom- daimpo kaem njihov stari kraj, druwtvo koje se okuplja i sliHno. Sve samostalne izlobe koje su mi se dogodile, osim ove poslednje, šeste, bile su neHijomtuđomvoljom.Tomiimponuje,jerjeneko video nešto u tome što radim. Podnevnojprodukcijifotogra"Ejasaraznih kultur nihdogađanjaibeogradskihulica,mogaobihse nazvati hroniHarem događaja u ovom gradu, ali sebe tako ne doivljavam, jer nisam na tim mestimabiodabihtozabeleio,veBsamzabeleio jersamtueleodabudemitomeprisustvujemiz

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


90

PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


91

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


92

ODGOVORI SU U NAMA

PIvE: CECA MARJANOVIA, PROFEISONANI GITAG VREMENSKIH LINIJA

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


93

PHOTO: UNSPLASH.COM

Kao mala, Hesto sam slušala od svoje majke porodicominikadaposaokuBinedonosi. i babe reHenicuivot f je borbag. Njih dve su 3.Kaiuvekono štooseBawimisliw. verovale u istinitost ove reHenice, dok samVoli 4. ja igrlisebe,zahvalisesvakogjutraBogu. razmišljala da li je svrha te borbe bolji uspeh u školi, bolji uspeh u sportu ili postoji nešto Još uvek popunjavam svoj dnevnik. Svakog treBe. dana napišem nešto novo. Svismomi,uveBojilimanjojmeri,programirani Svaka briga je prolazna, ona jednostavno za borbu i zato se najHewBe u nawem ivotu predstavlja deo sveta promena. ivot ništa ne dešava bez napora. Naša podsvest sagledavamizperspektiveposmatraHaivolela prihvata ovaj program i sami sebi oteavamo bihdaostanemveHniposmatraH.Odatlevidim put do cilja. bolje nego kad sam u centru dešavanja i lakše sagledavam zbog Hega mi se newto dewava. Imala sam 53 godina kada sam se razbolela. viraslikadajeiboljiuvidusmisao,Hakikada Smršala sam, stalno bila umorna i pospana, nismo u stanju odmah da ga sagledamo. To nervozna. mi omoguBava da lakwe rewavam izazove i laganijimkorakomkoraHamkrozivot. SeBamse,kaojuHedajebilo,kadasumistigli rezultati krvne slike i kad sam saznala da Ponekad izaberem neku situaciju i umesto bolujemoddijabetesa.Mojmujesedeopored da na nju verbalno odgovorim, Butim i traim mene i plakao. Zagrlila sam ga i rekla mu da je prazninu u tišini kako bih postala svesna sad kasno za suze, ali nije kasno da donesemo beskrajne sebe. Od nje zatraim odgovor na noveodluke,napravimonovekorakeuivotui nekopitanjeipotvrduzaodređeneodluke. iskoristimo trenutke ivota koji su ispred nas. Doktorku je ovaj naš razgovor najpre zbunio, Kada Hitam vremenske linije, volim da pasepotomrazneila.Iznjeneordinacijesam objasnim svojim klijentima zašto se to dešava, se uputila ka bolnici jer sam morala da primim koje su njihove moguBnosti i smernice. Svi terapiju. Nekoliko dana sam tamo provela, ali odgovori su u nama. Svako moe da napravi se nisam uplašila. Bila sam pribrana. Nisam malikorakusvomivotukojiBedagadovede sve to doivela kao borbu, veB mi je svest do povoljnog rešenja. Dajem im širu sliku, proradila jasno i glasno. Odavde poleBem objasnim zbog Hega se newto dewava, kakvo krilimaunoviivot.Kupilasamwarenusvesku je iskustvo koje prolaze, pa i klijenti tako lakše inakoricamanapisalahMojnoviivotf. prihvataju situaciju u kojoj se nalaze što im omoguBava da smirenog uma lakwe donesu Udnevnikusamnapisalanekolikostavki: odluke ili da se primire ako je to za njihovo dobro. Svesnost sveta u sebi i oko sebe skida 1. Otvori svoj dar i daj, budi ono što voliš i što teret i sa duwe i sa cipela i Hini da nawi koraci potiskuješ. budu laki baš kao oblaci. 2. Uivaj u svakom trenutku sa svojom E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


94

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


95

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


96

KORAČAJ PUTEM SREĆE

PIvE: GORDANA CEROVIA

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


97

hSan je ono wto se eli, a ivot je buđe - svet knjievnosti bila snana, a Hesto je njeg, misao Mewe SelimoviBa koja me je bila i utoHiwte od vetrova koji wibaju van pokrenula davnih godina da svoj ivotkuBnog praga. Moja razbuktala mawta i posmatram iz drugog ugla i obogatim nesputana, neukrotiva priroda uHinile su ga novom dimenzijom. Dok napolju sipi moj unutrawnji ivot bogatijim,- sadraj kiša, ja dobijam inspiraciju da sumiram nijim i tako spremnim za razne izazove. neki svoj ivotni bilans. Jesenji dani Slobodu i ljubav sam prepoznala kao pogoduju elji za preispitivanjemuslov da li za moju liHnu sreBu. Sloboda je sam ostala dosledna sebi, da li sam na moguBnostizbora,aljubavnajuzviwenije pravom putu, da li sam ostvarila ono o oseBanje koje postoji. Tokom srednjow Hemusamsanjalap kolskih dana shvatila sam da je sanjarenje prijatno, ali da to pijanstvo duše ne Duboko verujem da svaki Hovek ima moe da postoji bez upliva u realan- i određenicilj,aliistotakoznamdamno - vot.PoHelasamdasebudim.Buđenjeje gi od nas ne postavljaju sebi pitanja o kaotrenjenje,mnogopatnjedonese,ali stazama kojima koraHaju veB hodaju po jeikreativnojerproHiwBavaduwu.Strast inerciji, onako rutinski, prateBi određ ene ivota, kao odnos prema ivotu, kao stil stereotipe. Nema veBeg nezadovoljstva doneo mi je i velike lomove, jer sam He zapojedincaakoneiviivotkojijesamsto i sagorevala do pepela. I budila se, izabrao, veB usvaja tuđa merila za sop - dizala, ne tako lako i brzo, ali sam ipak stveniivot. snagom volje istrajavala. JasamjowuranomdetinjstvupoHelada U brojnim suoHavanjima sa sobom, - ot zidamsvojsvetmawteisnovauzpomoB krilasamdaanalitiHkiduhilogikanegde knjiga koje sam hgutalag i koje su mi - ive ot u meni i da treba da ih razvijam. U krilemagijukojaseivotzove.ivotdru - tom pravcu je i odabir pravniHkog - zani gaHijiodonogstvarnog,Hestotrivijalnog. manja koje predstavlja onaj drugi deo Kasnije je moja potreba za bekstvom u

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


98

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


99

mojeliHnosti,razumni,logiHniipravedni.TamojazemljanastranaliHnosti krozbav ljenjepravnimnormamamejeuHinilaspokojnomiHvrstom,osnailajeneku - uspa vanu, a jaku zdravorazumsku prirodu. I tu sam na terenu koji poznajem, volim i koji meHvrstodrinazemlji.

Ravnotea između Hulne prirode jednog sanjara i jednog zdravog rezona treba da postoji. Svako od nas ima za cilj da svoje snove ostvari, da otkrije svoje potencijale, dakoraHasitnimilimalokrupnijimkoracimakaoonomewtogaHinisreBnim powtu juBi sreBu i slobodu drugih ljudi. Na tom putu, ljubav je osnovni pratilac, jer nema sreBebezljubavi. I ovde ostaje mnogo toga wto nije reHeno. Ono o Hemu najviwe govorimo, to nam najviwe i nedostaje. Ono o Hemu najmanje govorimo, birajuBi reHi i intonaciju, i to nam najviwe nedostaje. Ovo između je da popuni ivot, nekad trivijalan, ponekad i maštovit. PoruHila bih svima da upoznaju sebe, da slede svoj san, da se budu slobodni i ne gube veru. „Sreća se nalazi u svemu, samo je treba znati izdvojiti” - Konfučije KoraHajmoputemsreBe!

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


100

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN UNSPLASH.COM BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


101

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


102

RECEPT DA SE RASTERAJU TMURNI OBLACI

PIvE: JASMINA PROTIA, AROMATERAPEUT, EDUKATOR I PRAKTIGAR HOLISTIGKE LEPOTE

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


103

Još jedno tmurno, maglovito jutro u mom gradu. naHinomnakojisamja,onakousput,sa Gujew,mojgradatamonegdeuNemaHkoj, lakoBompriHalakosamiodakledolazim.A zemljikojupolakousvajam.Pomislim,kakoje nije uvek bilo lako. Bilo je tu puno oblaka, od interesantno ovo putovanje zvano ivot. bombardovanjauBeogradu,prekoporodiHnog nasilja i razvoda, ilegalnog prelaska granice sa Kao u onoj Bajaginoj pesmi “godine prolaze….. malim detetom. jesmo li sretniji, jesmo pametniji, godine prolaze,migledamo.g

Isadakadpogledamunazadovihmojih50i nešto, vidim da nisam samo gledala i Hekala nekeboljedane,trenutke,prilike,veB ivela sa velikim.Jer ivotje pun izazova i prepreka zar ne? Ako Hekamo boljedane,onprođeutrenu. Zato ja udišem ivotpunimpluBima,sasvakim udisajem i izdisajem. I u danima kada sam prebrojavala sitne novce za kiriju na kraju meseca, i u danima kada sam jela školjke na Azurnij obali. A putovalo se… Ja sam sticajem okolnosti rođenauFrankfurtu,odraslauBeogradu, ivela u Johanesburgu. Baš nekako tim redosledom.

Za mene, to je bio ivot, jer kad se zaista ivine razmišlja se puno: kako Bu ,dali,zawto,moda, videBu.KoraHase,nekadamalimanekad velikim koracima, ali uvek napred. Isadasa53godine,reklabih, ivim po svojoj meri.

Preoko3godinesamsepovezalasa mladalaHkomljubavikojanikadanijenestala, alijeumeđuvremenusazrela,ivratilaseusvoj rodni grad Frankfurt, kojeg polako prisvajam. Negdeizmeđuovihmojihgradovasampuno putovala,obiwlasam48zemaljasvetai6 kontinenata.

BilobitujowbezbrojpriHadaseispriHa,alit Iz Frankfurta sam otišla u Beograd sa 6 godina Bu ostaviti za onu knjigu koja sazreva u meni. da odrastem, završim školuistasamufodraslugTrenutnosamzauzetauHenjemjezika,novim osobu. Iz Beograda sam otišla u Johanesburg biznis projektom, stvaranjem prijatelja u novoj sa30,itamonauHiladaf ivimg.Tamosamse sredini. menjala, razvijala i sazrevala uz sve izazove I tako u ovom tmurnom, maglovitom jutru koje emigracija donosi. uNemaHkoj,napravihblendeteriHnihulja SeBamsedamijedivnaprijateljicaizAfrike zadobroraspoloenje,ipiwemovupriHuza jednom prilikom rekla da treba da napišem sutrašnji “deadline“. knigu, svoju ivotnupriHujerjebilafascinirana Jer nekako još nisam dovoljno poradila da

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


104

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


105

“ostavljam sve za poslednji trenutak“ problemu. Mirisruzmarina,menteinarandeširi se i donosi vedrinu ovom danu.

mojapriHa,iskustvoinaravnoprofesionalno znanje jer toga imam u izobilju, i ako usput pomognem i nekog inspirišem, moje srce je puno.

A poznato je i dokazano da udisanje mirisa etarskihuljadirektnoutiHenalimbiHkisistem mozga koji je odgovaran za nase emocije, ponašanje, memoriju. Zato vam, dragi moji ostavljam recept zatmurnedane,verujte,radiodliHnona rasterivanju oblaka. ZablendpotrebnasledeBaetarskaulja: 2kapilimuna,2kapinarande,1kapmentei1 kap ruzmarina Uljastaviteuudifuzerilipomesajtesa10ml baznogulja(npr.uljegrođanihkowtica)i uivajteumirisu. Volela bih da mogu da vam dam dobar recept zaivotalitojenewtowtosvakoodnasmora sam da napiše. Ono što mogu da podelim je

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


106

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: STEVAN ALEKSIĆ PHOTO: PHOTO: PIXABAY.COM MIA MEDAKOVIĆ BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


107

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


108

GRUZIJA KOLEVKAVINSKECIVILIZACIJE,DIVNE PRIRODE,BOGATEISTORIJE PIvE/ FOTOGRAFIJE: MIA MEDAKOVIA

Volim kada putujem u nepoznatu zemlju, ne- pohod u nepoznato i otkrivanje moda neHeg poznatog podneblja, kada istraujem, kada sepoznatog i prepoznatljivog u nama samima. izgubim na nekom lokalnom putu, kada ne razumem jezik, niti mogu da naslutim šta su rekli. Obišli smo Tbilisi, Mestiju, Kutaisi, Mtskheta, Baš to volim! A takav put je bio put u Gruziju, Sighnaghi, Kaheti regiju bogatu vinogradima, zemlju gorštaka, zemlju junaka, prirode, lepote, pardomaBihvinarija,uivaliuranohriwBanski crkvama Alaverdi, Lamaria, manastiru Jvari, ponosa, zanosa. hNigde na svetu neBete naBi Svetichoveli, manastiru Bodb (vano takvu etniHku raznolikost kao u Tbilisiju. - katedrali . Jer meni,Grci,Jevreji,Persijanci,Turci,Tatari, - mesto Mos hodoHawBa,posveBenjeSvetojNinikoja jegodine .263 donelaiwirilahriwBanstvouGru kovljani, Evropljanipf y napisao je Jean- Char ziji). din, francuski putnik iz 17. i 18. veka.

TBILISI NaraskrwBuizmeđuAzijeiEvrope,Velikogputa svile, sleteli smo u Tbilisi, grad od 1.4 miliona TbilisijeglavniinajveBigradGruzije.Uprevodu stanovnika.Bilojetek5ujutro,svitaloje. - Izlaz znaHi htopla vodaf jer u gradu ima sumpornih im iz aviona i prvo što osetim je vazduh. Boe, izvora na kojima su izgrađena lekovita kupati kakav vazduh, -ist , prozraHan, jak, isceljuje la. Sumporna kupatila ili hamami se nalaze u me. Ne verujem. Davno sam osetila VAZDUH ovakvog kvaliteta. Rekoh, moda je od Velikog starom delu grada koji je poznat po kuBama Kavkaza na severu ili zapadne planine Malog sa warenim izrezbarenim balkonima. iv grad Kavkaza. Ili je to od 4% wuma kojim je prekri - prepun ka"EBa, restorana, radnji sa suvenirima, Bilimima,kaftanima.Nabrduustaromdelu - na ven Sakartvel (izvorno ime Gruzije). lazi se spomenik Majke Gruzina koja u jednoj Odlazimo u hotel Stamba u centru Tbilisija. Ho- ruci dri HaHu vina za prijatelje i maH za- nepri tel, ma ne, neko je ozbiljno mislio o ovom zdan- jatelje.JowjedanznaHajnispomenikjenaTrgu Slobode - Svetom orđu koji ubiva addahu. ju.Promiwljaoipustiodasedesi.Ne,tonijeonaj lanac hotel koji je svima poznat i ima ga u sva- Sveti orđe je i zawtitnikGruzina. Most mira je koj zemlji, ne ovo je unikat hotel. Hotel Stam- arhitektonskopodvigsaHinjenodstaklaiHelik ba je rekonstruisana stara zgrada wtamparije i – on povezuje stari i novi Tbilisi i simbolizuje pretvorena u arhitektonsko urbano delo u ko- prelazak iz prowlosti u buduBnosti. Tbilis jem dominira stil, minimalizam, mistika, knjige. HarobandanjuiromantiHannoBu. Sve je impozantno, od plafona, crvenog starog telefona, kreveta, hrane, osoblja. Neko je imao UvGULI ovaj"Elmuglaviidozvoliodasedesiigostima. Bila sam glavna junakinja u njemu. ao mi je Volim gradove, ali priroda je najmoBnija uvek što ceo dan nisam provela u bakarnoj kadi koja i svuda. Kada vam pogled luta, luta samo do je bila na terasi, sa knjigom u ruci, gruzijskim Kavkaza. Preko njega ne moe da dobaci. U nepristupaHnom delu Kavkaza ive Svani, brendijem i pogledom. gorwtaHkinarodhrabrogsrca. Nakon samo tri sata spavanja, krenulo je naše istraivanje ove zemlje. PoHeli smo sa krsta - Imali smo prilike da odemo i do jedva pristupaHnog sela Uwguli na 20 m nadmorske renjem od juga ka severu zemlje. Prewli smo visine u podnoju planine Shkhara (5.193 m). između 160 i 180 km za 7 dana. Bio je to Uwguli je zajednica od -etiri seoceta (ibiani , BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


109

vvibiani , ,aawi i Murkmeli) od kojih je samo Gruzije trajalo je od 10. do 13. veka kada su se jednopodzawtitomUNESCO-a.Danasutojregiji razvile mnogobrojne autohtone sorte i izgradile ivioko 200 stanovnika koji se bave poljoprivre- mnogobrojnevinarije.U19.vekuDavid varawvili dom i turizmom. je pokrenuo svoju prvu destileriju konjaka po francuskoj recepturi. U Gruziji ima 52 sorti v Svaneti regija je poznata po tornjevima koje je nove loze. Postoje dva naHina spravljanja vina, svaka porodica imala uz svoju kuBu, a sluilijedan su je u amforama izrađenim od gline, a dru kaoposmatraHnicaiprostorzabegusluHaju - gi na po tradicionalnoj evropskoj tehnologiji. Napada. Kada je prošlost dominantna u sadašnjos- poznatije crveno vino pravi se od grođa sorte ti sve izgleda nestvarno i bajkovito. Saperavi.Pijusecrvena,belainarandastavina -novisvetskitrend. HRANA Tokom putovanja, imali smo par master classGruzini su divni domaBini, srdaHni, gostoljubivi, ova u spremanju gruzijske tradicionalne hrane otvoreni.SpremanjestolazaruHakjepoput - ritua -peHenjehlebova, -ur-ele, ribe na aru,haHapuri la. Iznosi se istog momenta sve što ’e se jesti. Od ja. Trudili smo se da uHimo od najboljih i misli predjela, glavnog jela, deserta, sve je prebogato da smo u tome uspevali. bojama, razliHitim ukusima. Njihovu nacionalnu kuhinju -ineuglavnomjelaodmesa,povrBa,sira, Za mene ipak broj jedan je konjak Šarašvili, pita oraha, zaHina. Od zaHina najHewBe je to svans- sasiromhaHapuriidamipogledpucanegdena ka so, so pomešana sa planinskim biljem, dosta Kavkaz.Gruzijajeposebaniredakdoivljaj.Ona jakog ukusa imirisa. OdostalihzaHinatu - su jeko "Elm. rijander,perwun,ljubiHastibosiljak,nana. Nazdra vi se sa rakijom „-a-om “, nastavi sa predjelom Gruzija je zemlja ponosnog naroda, -udesne sirom hsulugunif i lepinjom hhaHapurif. HaHapuri prirode, kolevka vinske civilizacije, prvih Evropljaje pita sa sirom i jedno je od najpopularnijih gruz- na(arheolowkidokazano),ranohriwBanskih - crk ijskih jela. Uz sve se slui i jede. Glavni desert va. Toliko je autentiHna, u nekim momentima- si je „-ur-ela f, poslastica od oraha koji se niurova, na jaka i voljena od svog naroda. Da, ona je konaciumaHeusokodgrođa. voljena,alionakolepo,duhovno,kulturno,neno. Moda najlepwi zakljuHak. Tako se voli otadbi VINO na.Traveltomorrow.Gruzijanekabudevawizbor, nenametljivo, a osvaja namerno. Nektar Bogova. Bogovi su bili dareljivi kada jer reH o vinu i Gruziji. Gruzija je 2017. proglawena kolevkom vinske civilizacije. Zlatno vinsko doba E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


110

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


111

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


112

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


113

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


114

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


115

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


116

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO UNSPLASH.COM BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


117

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


118

SPOZNAJ SEBE SAMOG I SPOZNAO SI TAJNE UNIVERZUMA

PIvE: BRANKA AOPIA, HUMAN DESIGN ANALYST www. brankacopic.com PHOTO: VREME ZA, JASMINA STOJANOVIA www.vremeza.com

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


119

DrevninarodisunaspodseBalidajeputdotajni HumandesignuHenjeonawojjedinstvenosti univerzuma u nama. Misterija našeg postojanja, puta kojim idemo, ne zastareva. Kad god Jednostavnim unowenjem podataka rođenja pomislimo na tajnu skrivenu u nama, instinktivno dobijamo vašu energetsku mapu. gledamo u nebo. Kada je gledamo, treba imati u vidu da su to Mi smo kondenzovana energija, oplemenjena, karakteristke bebice rođene u trenutku uneti tj. genetski aktivirana planetarnim dahom ili podataka. VeB od tog trenutka poHinje proces kondicioniranja, uslovljavanja od strane okoline. prahom. MI hzraHimof priHajuBi priHu o nama. Taj deo nazivamo aurom. Mislimo da delujemo Nauka veB decenijama, kroz epigenetiku, pokazujekolikojevelikiuticajokolinenarazl onako kako elimo, ali nawe energetsko polje aktiviranje genetskog potencijala. nepogrewivo taHno ispriHa priHu o nama onome kojeotvorendajeHuje. Svi smo došli da se spojimo sa svojom suštinom. Sve ostalo što smo prihvatili da bismo Kau da trilioni neutrino Hestica, nezamislivo male mase, prolaze kroz svaki naš centimetar, se prilagodili, opstali, zato što nas je um ubedio da je tako bolje za nas, trebalo bi da vratimo na svake sekunde. Tako da se na samom poHetku pozdravimo sa idejom da smo MI ili Huveno JA poHetnusliku. nešto fiksno, konzistentno… Tako na mapi moemo videti nawe fiksne, Human design je sistem znanja koji smo dobili konzistentne aspekte, kao i one podlone kondicioniranju okoline. Koliko je ko dao da mu prekoHoveka,kojigajeprimioucelininaostrvu Ibici, davne 1987. godine. Sve do kraja svog puta, boje bojanku njihovim bojama, to je uvek liHna RA URU HU je radio, prvo na sistematizaciji, apriHaisvakoznasvojodgovor. zatim prenošenju tog sistema. Mi smo ovde da ivimo i izraavamo svoju Mojeiskustvosahumandesignom,kojetrajeveBsuwtinunajedinstvennaHin. deceniju, donelo mi je neverovatne informacije i uvide. Spoznala sam o sebi i svima koje sam srela Rođeni smo sa određenim fiksnim aspektima na svom dosadašnjem putu uvide koje nikada i sa aspektima otvorenim za uticaje okoline. Jedinstveni, sa beskrajnom koliHinom razliHit ranije nisam imala. Zato svima preporuHim da aspekata, ali sa moguBnowBu da pripadamo Huju i provere. Niwta sem vere da izvor svega postoji, ne treba verovati, sve treba proveriti kroz jednom od Hetiri energetska tipa. Ogromna je razlikaizmeđutipova. sopstveno iskustvo. Nawa uHionica je svet oko nas. GENERATOR - (od kojih je polovina manifesting genarator) Hini ih 70-ak procenata celine, imaju Ukratkoosistemu otvorenu, obgrljujuBu auru, njihov stom Human design je sinteza drevnih i savremenih reaguje na ponudu koju ivot nudi, prihvatanjem iliodbijanjem.Onigeneriwuivotnusilu,udruuj znanja: astrologije, Hakra sistema, drveta ivota, se, da bi kroz rad koji vole imali zadovoljstvo. kineskog JI đinga i informacija iz kvantne fizike i genetike. Sistem je prebogat informacijama, Pitajte ih wta ele da bi spoznali sebe! Paleta dubinom i uvidima koje donosi kao uputstvokroz koju mogu videti da li su na pravom mestu za upotrebu sopstvenog ivota . Veoma je je zadovoljstvo vs. frustracija. interesantan za prouHavanje, ali kao wto nam PROJECTORima ih20-akprocenata.Prepoznaju guglanje 10 recepata o pravljenju hleba neBe energije drugih, tek kada njih prepoznaju napraviti veknu, tako i u ovom sluHaju trebakvalitet da i zatrae da ih vode i daju im savet, njihova ustanemo, zamesimo, ispeHemo, pa tek kad specifiHnasuwtinaihvodikauspehu.UsluHajuda probamo, vidimo da li recept valja ili ne.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


120

PHOTO UNSPLASH.COM

iniciraju,adrugineeledaimvodeenegiju, umestouspehaoseBajuogorHenost. MANIFESTOR - kae se da ih je devet procenata,oniimajumoBanuticajnadruge tako što ih iniciraju na akciju. Kada su u skladu sa sobom su u miru ili su besni kad seoseBajusputanima. REFLECTOR y ima ih samo oko jedan procenat, oni reflektuju HoveHanstvo u totalu, HekajuBi mesec dana da donesu svoje odluke, tako da su li ushiBeni refleksijomilirazoHarani. Human design nam daje dva vana alata zarad.Jedanjestrategija,najboljinaHinda naw tip funkcioniwe i unutrawnji autoritet naHinnakojidonosimoodluke.Umjeuvek, ili moe biti, spoljawnji autoritet, ali NIKAD ne zna wta je za nas taHan odgovor. Moe nas muntati po svetu dualizma, ako ovo onda ono, kao student koji ne zna odgovor, a samo nabacuje informacije da nas impresionira. Um svawta zna, neka je iv i zdrav, ali nije dobar konsultant za donošenje ivotnihodluka.Kadsepromeneokolnosti, pravisedanijenaHasuipereruke. HD je praktiHna, konkretna mapa puta ka vašoj suštini. Naš genetski kod aktiviran planetarnom slikom u trenutku vašeg rođenja. Objawnjava nam kakvi ste rođeni, kako funkcioniwete energetski, s kojim potencijalima i kojim potencijalno osetljivim mestima za kondicioniranje od okoline. Kakva je vaša uloga na pozornici ivotaikakodonjedolazite. Mi smo ovde da ivimo i izraavamo svoju suwtinunajedinstvennaHin. Kada funkcionišemo u skladu sa svojom pravomprirodom,nawaautentiHnostisijava, aura prepriHava najlepwu priHu o nama, a telo je u harmoniji koja se zove zdravlje. Suprotno tome, kako sputavamo pravu prirodu, trpi i slika koju šaljemo i harmonija u telu. Mi ljudi elimo brza rewenja, vikend transformacije, buđenje bez bola i osvewBivanja,kaoimakeupnaneumivenom licu, ali to ne daje rezultat na duge staze. Sve wto je vredno, trai dubinu, vreme i posveBenost.Putistinejenajlepwiinajtei. Lako je postaviti kulise koje prvi vetar sruši. Biti u svojoj istini, biBu, stvarno je mesto snage. Tako je i sa HD - jedno je dobiti informaciju, ali primeniti i eksperimentisati u svakodnevnom ivotu, strpljivo

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


121

dekondicionirati ono što nije naše, nego je bilo prihvaBeno zarad hprilagođavanjaf onome što „misimo“ da bi trebalo da bude jesasvimdruginivopriHe. Kada prepoznamo, setimo se svoje prave prirode, u nama se javlja ljubav prema jedinstvenom biBu koji mi svi jesmo. Na isti naHin, kad prepoznamo isto u drugima, dolazimo do novog mesta na kome zaista moemodavolimodrugog,jermiuglavnom nismoSADAonokakvismorođeni,kaowto ni drugi nisu. OslobađajuBe je da spoznamo da osoba pored nas funkcioniše, energetski, mehaniHkinaodređeninaHin,anedahradif newto, kako Hesto pomislimo, namerno. Da se odmah razumemo, sretala sam tridesetogodiwnjakekojipotpunoivesvoju pravu prirodu, kao i ljude koji su proiveli ivot, a da se hu putu nisu srelif. Nema generalizacije, svi smo jedinstveni. I svako zna na kom je mestu. Ili ne zna? Partnerski odnosi, su, da ponovimo, kod nas energetskih biBa pod delovanjem mehaniHkihprincipa.Nedelujemomivoljno na određeni naHin, nego svojim poljem. Naravno, ne priHam o tome wta uradite voljno nego kako delujete jedni na druge. Znate kad neko kae osoba X je potpuno drugaHija u odnosu sa osobom Y nego wto jebilasaosobomZ.Da,taHnotako,itone zatowtoeli,veBzatowtoenergetskinataj naHin funkcioniwu! SeBam se kad je svet brujao kako se John Lenon promenio zbog Joko Ono. Pogledate li njihovu uporednu mapu,dobijetetaHanopis. Roditeljstvo - najlepwi, najveBi i najtei zadatak. Odnos roditelja i dece je temelj na kome se gradi svet. Dete koje nije prepoznato ceo ivot na uglavnom pogrewnenaHinepokuwavadabudeviđeno. Svaki roditelj bi trebalo da podie dete u skladu sa njegovom pravom prirodom. Za roditeljstvo je bitno uvek imati u vidu da smorođenisaodređenimkarakteristikama iveBkaobebaukrevecumiihispoljavamo. Isto tako, veB sa nedelju dana, beba hznaf, mislim stvarno zna, ali ne znam koji termin je adekvatan, da se razliHito odnosi prema razliHitimosobamaizokruenja. MIsmorođenidasepovezujemosdrugima, apritomNIKOnikadanemoezaistaznati kako je biti onaj drugi. HD nam daje potencijal da volimo sebe, kao i da, kad stvarno shvatimo druge, volimo njihovu suštinu.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


122

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


123

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


124

KRIVA SAM

PIvE: TATJANA MANOJLOVIA SOLDATOVIA

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


125

Subota, veHe.. Auto-put negde ka severu. malog,Neveninogdruga.Pokloniomipredput Energijasetrowiiobnavlja.Mojajezabagova - svoj knjievni prvenac. Pokuwavala sam neko la.Mojepogonskogorivojenestalo.Evomeu liko puta poslednjih dana, pred spavanje, da ovomkombiju,kuckamizposlednjegredadok zapoHnemHitanje.Ineide.Danassamipakus me dimigal ne uspava. I bolje tako. vto manje pela.Prvapobedanadovomopakomadajom. mislim,wtosammanjebudna,biBelakwe. Gudilasamsenekadadoksamsluwalasvedo Henja ljudi zarobljenih u kandama depresije Petdanakasnije.Petak . veHe,Kopenhagen,te - da nemaju volje da se kupaju, ustanu iz kreveta, sna soba. razgovaraju, jedu... Da su suicidni. Kako, kako... I sve me stiglo kao bumerang. Tesno i u predelu srca ili, kako kau, gde sta nuje duša. Legnem ovako i treniram da ne boli, Vrtim"Elmitraimkrivicuusebidajepogledam da utrne, da je anesteziram. Jednom me jedna uoHiipriznam.Aznamdanisamkriva.Nisam. doktorka koja se bavila akupunkturom nauHila Osim ako je greh što sam se obradovala odrada grejem neke taHke na nadlanici, upaljenomzu - ogledalu po uspostavljanju kontrole nad cigaretom,namalojrazdaljiniodkoe.Odavnosvojim apetitom, kada sam napokon mogla da ne pušim, a u ovom pansionu je to i zabranjeno. obuHemnewtoodonogawtosluHajneprolazni GinimisedabitosadamoglopomoBi.Naneke ce tako nonšalantno nose, što sam napunila akupunkturne taHke, kada sam bivala izbezu - svoj garderober, što sam sa drugaricama pomljena od straha, stavljala mi je zrna bibera i Hela da odlazim u woping, wto sam otvorila - In prekonjih"Faster.Pomagaloje,barsammislila. stagramnalog..Grewnasamiwtosamuivala Sutra Bu pokuwati i to. Neka je samo placebo, ukomplimentimanaraHunizgleda,kojihtoliko wta god, samo da prolazi dan po dan.. Panika dugo ili nikada i nije bilo. Grešna sam što sam mijezbognedelje,neznamwtaBusanjom. uzvratila poljubac najšarmantnijem mangupu koji se drznuo da probudi enu u meni. Da, to Nedelja, veHe.. Mirna sam sada. Jutro je bilo ne znam da li ja sebi mogu da oprostim. Da li pakleno. Zrak sunca koji me probudio i izma- smemdecidapogledamuoHi?Jeste,poljubili mio osmeh, prelepe boje jesenjeg liwBa, topao smo se. Zgrewila sam. Toliko. Uzvratila polju kolorit fasada, pobudili su elju za ivotom. bac. On je nastavio dalje. Ja ostala u šoku. Da, Ustala sam do kupatila koje izgleda viwe kao nakon toga sam uletela u zamku, zaljubila se umivaonica dok ne razgrneš sve prostirke i ne u iluziju. Opsednuta analizom njegovog kretanapraviw prostor za tuwiranje. Poelela - nja, da bu postova, okruenja.. A, zapravo, potrudio dem Hista, lepa, da osmehnuta zakoraHim u se ili pak ne hajuBi za to da je otvorio sasvim dan, prowetam do oblinjeg trnog centra,- kunovi svet jednoj Hetrdeset petogodiwnjoj eni, pim bar... nešto. I odustala. nestao iz vidokruga.. Priznajem, postala sam za svoj uobiHajeni nezado Cvokotala sam obavijena pewkirom, dok me nezainteresovana voljavajuBi ivot. Priznajem, povukla sam groznica nije slomila. Naterala sam sebe da na- iz standardnih socijalnih relacija, familija mi se vuHemtrenerkuiuvijemseBebencetom.Pojela je postala uasan teret, porodiHni prijatelji grisine. Na silu. Popila Haj i ponovo utonula u davei. Jedina oaza je Milka, moja gej viđ eni san. Spasonosni. ObarajuBi. Otvorila sam onu nikada za mene zanteresovana kao teglicu slatka od rendanih dunja, sa seckanim drugarica, za enu, ali prijatelj dokoske,kojasemenijedi orasima.Milkinog.Prviputposlekoznakoliko noj iz okruenja, davnih dana, autovala. Ona me dana nešto mi je prijalo. I otvorila knjigu onog

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


126

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


127

razumela, bodrila, satima slušala, tešila. Jeste me onda jednom poljubila, ne baw "Elmski.. Nije mi smetalo. Nekako mi podiglo samopouzdanje. Ali nakon togaprodubiloioseBajkrivice.

Vriwtao je, urlao, poHeo da Hupa kosu, samokanjavase,udaraglavomuzid. Uz najstrawnije, najodvratnije klet i pogrde, pretnje... I onda je to prešlo u nešto što me potpuno paralisalo, histeriHan smeh i zatim ridanje, pla LeHilasamsepisanjemneisporuHenih zagrljaji, preklinjanje da oprostim, popisama. Onako, po starinski.. Perom. ljupce po kosi, obrazima, svuda. IzvuZapeHaBenh poljupcem. Tinejderski.kaokutijuispodkrevetaiplaHuBiHitao I sa par kapi Armani koda, za koji je iskidanereHenice. tada, onda, ONDA, kazao da obara s nogu... Odlagala ih je u predivnu kutiju Naravno da sam se okliznula u kadi i ukrawenu dekupaom. I ostavljala na unakazila.Naravnodamideurniuur sigurnom mestu. Ispod kreveta u spa- gentnom nije poverovao, da je morao vaBojsobi. notiratisve.Guvalasamtajnu. On, on - surovi gospodar nawih ivota,Kada se ponovo peti put, sve po sliH koji je o svemu odluHivao, Hija je bila nom scenariju - podnela sam zahtev prva i poslednja, sve ređe je svraBao za razvod. u nawu spavaBu sobu. Zapravo, onako debelu, zapuštenu, gledao me je kao Ostavila mu Berke, streljajte me. BiBe smrdljiv sir, pa sam i samu sebe neka- one dobro, lutke moje. ko na sliHan naHin doivljavala. Aerke su me podstakle da krenem putem BiBu i ja. Moram. IzdraBu. OdupreBu promene. Bodrile, kontrolisale, šetale se onom opakom porivu koji me vuHe sa mnom, fotogra"Esale me, hvalile seka litici, ravnom krovu, prozoru. To ne smem da im uHinim. Neka sam naj maminom transformacijom. ZnaHila mi je njihova podrška i ta radost u nji- gora ovakva, neBe da nose peHat pro hovimoHimaukojimasamseogleda- kletstva - majka im se ubila. IzdraBu. la. Prestala sam da beim od ogleda - Moda Be me nekada razumeti. Mo da Be dozvoliti da zagrlim unuke. la i izloga. Radovala se jutru i slatkim mukamawta ovogadanaobuBiikako uklopiti najnovije krpice. On, gospodar, postao je sve neprijatniji, uvrede su sve više pljuštale ili su ih smenjivali dani neobjawnjivog kanja vanjaButanjem.DokmusejedneveHe ri nisam našla na pogrešnom mestu, u pogrešno vreme, baš kada je neki fudbalski virtouz uleteo u šesnaesterac... Prvomesamoodgurnuo,ondajepotisnutibespoHeodakulja. Slomio mi je ruku. I dušu.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


128

FOTO: STEVAN ALEKSIĆ BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


129

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


130

GOLF JE UMETNOST ŽIVOTA

PIvE: IVA GEPIA

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


131

IstraujuBi sebe, svet oko sebe, svoju duwubrdovit i zahtevan za šetnju. Ako uzmemo u i njenu misiju na planeti zemlji, došla sam obzir da je prosek pređenih kilometara 12 za do golf terena. Rekli bi da je golf igra gde se jednu golf igru, dolazimo do zakljuHka da je loptica udara po livadama, u prelepim prirodnim ipakpotrebnadobrafiziHkasprema. ambijentima. Ja kaem da je golf umetnost Golfjetakođeigrakojazahtevavelikumentalnu ivota. Relativno mali broj ljudi u svetu uspeo i potpunu prisutnost i fokus prilikom je da sredi svoj materijalni ivot do nivoastabilnost da svakog udarca. Svaka situacija i udarac na golf moe da provede u proseku 6 sati dnevno na golfterenima.Jednaigratrajeuprosekusata 4 terenu se razlikuje od prethodnog, zbog toga je golf igra koja se uHi celog ivota. Veoma bitnu inakontogajeobavezanruHakidruenje. ulogu imaju mentalni i emotivni momenat HodajuBi po golf terenima Srbije, Hrvatske, pored samog tehniHkog izvođena udarca. Um Slovenije i Bugarske u svojoj prvoj sezoni mora ostati prisutan u trenutnom udarcu, ne golfa, upoznala sam veliki broj ljudi koji sa sme se baviti prethodnim ni narednim. lakoBom hodaju kroz materijalni svet. Videla sam da jako malo znaju o svojoj duši i njenim Kontrola emocija igra veliku ulogu u krajnjem na golf terenu. Ne smemo dozvoliti potrebama da se razvija i ivi svoju svrhu.rezultatu Sa da nas loš udarac iznervira, niti ponese nalet radowBu sam prihvatila da ja budem ta koja Be adrenalina i radosti nakon dobrog udarca ili koraHati golf terenima i pomagati svima koji dobro završene rupe. Zaboravite ga odmah, suspremnidaHujuirazumejudapostojinewto koncentriwite se i igrajte svaki sledeBi udar viweodmaterijanogsvetaukomeive. kaodajeprviinajvaniji. Vreme provedeno na golf terenu stvara Zahvalna sam wto u ivotu imam priliku da mi dodatnu bliskost sa drveBem, liwBem,koraHam po bezgraniHnim terenima i ivim pticama, oblacima, nebom, vetrom i suncem. svoju svrhu. Ljubav prema prirodi, ljudima i Trenutno iza sebe imam godinu dana ivota sportu koju oseBam je uvek prisutna i raste pod otvorenim nebom, na sveem vazduhu, zajedno sa mojim okruenjem. Radujem se pod svim vremenskim uslovima i moje telo je svemu wto Be mi ivot doneti u buduBnosti, jer lagano kao pero jer je svakodnevno u pokretu. ovaj period doivljavam kao poHetak velikog Moja duwa je sreBna jer je slobodna i u skladu buđenja HoveHanstva i verujem da Be sve veBi sa prirodom. broj ljudi spoznati da kroz ivot koraci mogu Ceo ivot provela sam baveBi se dinamiHnim biti laki kao oblaci ukoliko prihvatimo svoju grandioznostiivimosvojuprirodu. sportovima misleBi sam da Be golf biti previwe pasivanzamojkarakter.Golfmoebitiizuzetno fiziHkizahtevan,velikibrojterenaumedabude

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


132

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


133

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


134

MY LIFE

WORDS: ZALINA STAUCH PHOTO: MIA MEDAKOVIA

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


135

fWhen life gives you lemons, make lemonade.g wandering around museums, and suntanning This is a saying I have been holding on to as analong the glittering seas. And, truth be told, for adult.BeforeImovedtoBerlintobewithmythen the first six months I did enjoy this new identi boyfriend,Ihadawell-payingjobinSingaporein ofamineyaladyofleisure,livingtheclich(I. took successfulconsultancyfirm.Ihadmyownoffice painting classes, learned to dance samba and facing the Singapore river, lovable colleagues, salsa,andmetupwithotherexpatriatespouses and supportive bosses. I enjoyed my job, thefor chitchats and organized lunches. tasks I undertook, and the challenges that came My identity has changed several times over with it. I never complained about waking up the years and now I am a Stay-at-Home Mom before sunrise to get to the office, and I left my. And I do not question my identity (SAHM) officewayaftersunset,againwithoutcomplaint. anymore y instead I learn new things as my ThiswasnotbecauseIwascompetitive,careeridentitychanges.OnethingIhavelearnedisthat driven, or a workaholic, but simply because I ifStay atHomeMomscoulddrawasalary,they loved my job. I loved that feeling of fulfillment would earn more than a CEO of a multinational after each project I accomplished. Being a company. I believe that women, especially workingwomanwasmyidentity. moms, are God sent. We make compromises, After two years of a long-distance relationship adapting to our surroundings, families, and our withmyboyfriend(nowhusband)we , decidedto partnerspeacefully. takethingsastepfurtherandlivetogether,I which love meeting other women/people and meant that one of us had to give up our life as engaginginrichconversations.Manypeoplesay we had known it y job, family, friends, familiar that when women meet together, they gossip. I surroundings, favorite restaurants/bistros, etc. is only half true. I try to avoid go think this After a month or two of pondering who would andnegativetalk.However,throughgossip,Ican make the sacrifice, I made the decision to move viewtheworldmorepositivelyandseesolutions in with him in his apartment in Marienfelder in of problems. A wise friend once told instead Berlin.Itwasanadrenalinerushforme,tomove me that whenever I am annoyed by a person to a different country where I did not speak because I am pulled into gossiping, I should look the language. I decided immediately to learnfor one thing that I can learn from that person. German. It was the first European languageThis I is because every single person you meet learned. I enrolled in a language school and had canteachyousomethingand,intheworstcase, German lessons every weekday with a group that person will show you how you do not want of interesting foreigners from various towalks be. of life,andwhoweremostlylikeme,havingmoved to Germany for love. At the same time, I was After having moved around several times to several continents, living among the locals for given the opportunity by my previous employer to do freelancing jobs for them. That also kept someyears,Inowembraceandadapttochanges me busy. So I went from being a person with a better. It is easier for me to move out of my zone. Practice makes perfect, they say. full time job, to suddenly being a student andcomfort a The truth is, we cannot get away from change, freelancer. I encountered a loss of identity. And because our life is built for it, and the more I felt dependent on my boyfriend, ashamed for resist change, the tougher our life becomes. relying on him. However, through a lot of open Change is a disruptor, anditfeelsuncomfortab communication with him I got over that small and scary. However, when things go south, my hurdle. choice is to activate a positive mindset and AfteraboutayearoflivinginBerlin,myhusband approach. There have been times when some got a job offer in S"o Paulo, Brazil. As a young changes made me feel sad, regretful, or lost. couple with little money in our bank account I do not deny that some of the changes that and with eager hearts yearning for adventure happened in my life did affect me emotionally and worldly experiences, we leapt at this or mentally. However, after a couple of days opportunity to move to South America. We did of feeling gloomy, I usually picked myself up. I not think twice, did not hesitate, and accepted thinkwealldesiretolivesuccessful,happy,an the companycs offer. We arranged for our plane long lives. We all desire to be proactive about tickets to the metropolitan city of S"omanaging Paulo, thechangeswefaceinourlives. packed our belongings in boxes and luggage, During the pandemic lockdown in Serbia for andoffwewent.Myidentitychangedonceagain y now I was an expatriate spouse.There are so instance, it looked like a hopeless situation for many people. However, my family and I actually manymisconceptionsaboutbeinganexpatriate found pleasure in being locked at home and spouse. At the mention of it, one would think unable to move freely. In fact, we enjoyed our fa woman of leisureg y a life of afternoons time together more than ever. When the German sippingcappuccinosincafes,windowshopping,

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


136

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


137

School of Belgrade came up with the idea of fortheInternationalWomencsClubofBelgrade(I sharing videos and photos recorded by their have frequently involved myself in charity wor students and families during the lockdown, in we the different countries in which I have li took that as an opportunity to make it fun. and WetodayIfindmyselfsharingmythoughtsand recorded our fstaycationg during Easter, experiences during withthereadersofRYLmagazine. mealtimes, and baked cakes and cookies. We Lastbutnotleast,toeasemylifeandcurbworries, made pretend picnics in our garden with sun I practice frequent and healthy communicati hats, picnic mat and basket. We played pretendwith my partner. I find this to be a crucial ha zoo, labeled parts of our house with country in a relationship. I think communication eases nameswewouldvisitonarealvacation,etc.Lifethe process and generates synergy, promoting is short and too precious to live in sadness and I a better understanding of what we want to emphasizethistootomychildren. achieve. Most of the time, we make life harder Oneofthewonderfulpracticesmyhusbandhas than it needs to be. Sometimes, tiny changes encouragedmetodoistowritedownwhatIam can lead to happiness and fulfillment. At the end gratefulfor,andnowIdothatalmosteveryday.Ioftheday,yourpersonaldevelopmentjourneyis writeonasmallpieceofpaperwhatIamthankful definedbyyoualoneandnooneelse. foronthatday,foldit,andplaceitinabox.Atthe endoftheyear,Iopentheboxandreadthethings Iwasthankfulforthatpastyear.Afewweeksinto that routine, I was inspired by how not only my mornings,butmydaystoo,werefilledwithmore positivity.Infact,expressinggratitudeimproves my mental, physical, and relational well-being. Now as I am writing this article, I am grateful to be living well in Belgrade. I have 3 healthy childrenandahusbandwhoworksalotbutwho at least has a good job. I have the opportunity tovolunteermytimepassionatelyasatreasurer

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


138

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


139

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


140

KORAK KA LJUBAVI

PIvE: SLAANA JOSIA PAJIA FOTOGRAFIJA: IZ PRIVATNE ARHIVE

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


141

itadajenajteepokrenutise.Krenuti, Postojijedanfilmkojijamnogovolim,zovezakoraHiti..timdanimaje,jednostavno, se "Sliding doors" i sigurna sam da dosta vas nemoguBamisija,jernemamosnagenida zna za njega. ustanemo iz kreveta, a ne nešto više od toga. NapoHetkusamogfilma,glavnajunakinja, Pokrenutise,istojewtoiprodisatipunim kojusjajnoigraGvinetPaltrou,uridastigne pluBima. na metro umorna od još jednog "od onih vtasu«kliznavrata»zasvakogodnas,wta dana"kadasveidenaopako.urnosilaziniz jetozbogHegavredipruitikorak,uopwte stepeniceitrHi.Samojedankorakjedeliod ne mora biti isto za sve i uglavnom i nije. Za ulaska u metro, ali se klizna vrata zatvaraju tik nekogsutoharmoniHniodnosiuporodici, ispred nje i kompozicija odlazi. za nekog uspeh u poslu, za nekog putovanja, Odtogtrenutka,mipratimodvepriHeufilmu izraavanjesopstvenekreativnostinasvoj -onuukojojonarazoHaranoposmatrametro naHin.. kojiodlaziionudrugu-wtabibilo,kadbibilo -dajeuspeladastignenavreme,samojedan ZahvaljujuBiukazanompoverenjuizuzetne sekund pre i samo taj jedan korak. uredniceovogizuzetnogmagazina,dapiwem Ja,naravno,neBuprepriHavatifilmsada, oHemuelim,jaBusavamapodelitisvoju samoBunapisatidajepoenta,dase,nakraju, priHusanadomieljomdaBenaBiputdo stvari uvek dese, baš onako kao treba da se vaši srca. dese-danekad,jednostavno,Hakikadmi saminismosigurniwtajesledeBikorak,ivot PretaHnogodinudana,nakonpar,moram veBnegde,unekomsvomregistru,imadobar reBi,dugihgodinazameneukojimamise plan za nas, samo ako smo spremni da mu se sveHinilobeznadeno,tewkoinemoguBe, prepustimo. nekekockicesupolakopoHeledaseslauu VeBinaljudiivotprovodipoputoneGvinet mozaikumogivota. kojojje"prowaovoz",tenastavljadaiviu Uprvimahnisamanisambilasigurnakuda svojoj zoni komfora u kojoj je sve daleko od mevodidobaroseBajkojisepojaviotada, sjajnog, ali je poznato, pa samim tim, na neki samo se u meni odjednom desilo nešto, naHinisigurno.Postojimnogorazlogazawto wapatkojijegovorio:«Kreni,kreni,kreni..» jetotako,svakoznasvoj,Hakikadaneelito Ok,kreBem,pomislilasam,samoprestanida dapriznadrugima.Alimnogoviweivanijeodmepratiwnonstop! togaje,priznatisebi,suoHitisesasobom.Ali, odakle da krenem, kad je toliko toga u Zawto,vrloHesto,ostajemotugdejesmoi meniiokomene,Hekalodasenewtodesi?! ako svi dobro znamo onu staru dobru izreku Rešila sam da to bude renoviranje stana, da "Pokrenise,nisidrvo".uglavnomzatowto se rešim svih viškova, repova prošlosti, da nijelakokakoseHini.Zatowtomimislimo pokrenem novu energiju i napravim mesta za da nije lako. A ta misao koliko god mala, zna nove radosti. dabudeveomamoBnaidanasdriumestu, Uzelasamdalistamoglasepointernetu, ponekad i godinama. ne bih li se informisala o cenama usluga majstora i iz nekog, naizgled, neobjašnjivog ZatowtosunasuHilidajeprvikoraknajtei, razloga sa oglasa o majstorisanju, prešla sam HakiondakadaoseBamodanas,izaugla, naoglasezaudomljavanjeivotinja. Hekajuboljeilepwestvari. Jowoddetinjstvasameleladaimampsa, Zona komfora je vrlo zavodljivo mesto i alitaeljanikadanijebilaispunjena.Svata sluiseraznimtrikovimadanaszadritu uverenjakojimanasuHeto - jevelikaobaveza, gdejesmo-strahomodnepoznatog,od nisi sposobna da brineš ni o sebi, a ne još neuspeha,odtogadaneispadnemosmewni i o psu, samo nam još pas fali, sve ostalo ilimanjevredni,danewtrHimo,strahomod imamo,«Doksamjaiva,neBebitiivotinja onog,svimapoznatog"wtaBedrugireBi". uovojkuBi»(maminereHi).itakojenekako Tunidogađajiunawimivotimaiokolnosti itamojaeljavremenompohranjenauneku takođemogudanasdugodreblokirane fioku namenjenu neispunjenim snovima

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


142

ieljama.Gaksamisamapoverovalada jutropoHinjezahvalnowBuwtojesvanuojow nisam sposobna da brinem o psu. jedandanpunnovihmoguBnosti. Onog dana, krajem prošlog oktobra, kada Dani su ispunjeni Lulinim nestašlucima, sam ugledala fotografiju sa koje su me maenjem,osmehom.SvakogdananauHim gledalenajlepwepseBeoHikojesamikad nešto novo o sebi i o njoj, zajedno pomeramo videla,veBpomenutafioka,samase granicenawegsuivotaikomunikacije. odwkrinula.Takolako,kaodasamje«juHe» Svakog dana sve bolje vladam nemuštim zatvorila. jezikomHetvorononihbiBa. Umenisuseuskovitlaleemocije,strahovi,Porednjesamotkrila,samoumomkraju, elje..sveseusplahirilo,srcejepoHelojaHe toliko toga o prirodi. Ranije je svako drvo da lupa, podsvesno sam, istog trena, znala da bilo samo drvo, a sada znam da imamo i je to moj pas, ali ipak još uvek nisam imala kesten i bagrem i drvo jabuke i drvo dunje hrabrosti da napravim prvi korak, da okrenem ukraju..znamkadacvetajuljubiHice,gde broj telefona ispod slike i da se raspitam, jer, divljigolubovivoledadoruHkujuutravi,agde akotouradim,znaHi,postajestvarno. vraneHuvajusvojagnezda. Trebalojemalovremenadaseodvaimna Svaki dan je novi korak, u svakom smislu. taj korak. Kada sam to uradila, kada sam KorakkasvombiBuipuno,punokorakakoje pozvala da se raspitam, ispostavilo se da je pređemousvakodnevnimwetnjama. paszaudomljavanjeumomkomwiluku,da Opšte zdravstveno stanje mi se, kako su jowuvekHekasvojeljudeidamipotpuno nedavnirezultatipokazali,takođe,znatno ispunjavamosveuslovezaudomitelje. poboljšalo. OnogdanakadajeLuluzakoraHilaunaw Jednaodnajlepwihgodinaivotajezamnom. dominawasrca,jasamzakoraHilakasebi. AtojesamopoHetak. Taj korak je za mene bio izuzetno veliki i emotivan.BilojeisuzaodsilnihoseBanja. TojemojapriHa,iakose,moda,Hinida NemislimdasamboljiHovekjersampruila jepriHaopsu.Omomiskorakuunovoi dom jednom napuštenom psu. Mislim da sam nepoznato.OtomegdepoHinjeljubav,a boljiHovek,jerelimitrudimsedabudem nestaju strahovi i nedoumice. osobakakvumojpaszasluuje. KakvusvakoivobiBezasluuje. Pruitekorakkasvojimeljama,otvoritefioke Jasamnjojpruiladom,istina,alijeonameni seBanja,otresitefinuprawinusaspomenara pruilamnogoviwe,presvegaprilikudavolim svojihsnova. bezuslovno.ZahvaljujuBinjojusudilasam Nikad se nemojteprestatidaverujeteuHuda,da dazavirimizaugla,dadoivimnewtonovo, Hudanebiprestaladaverujuuvas. toplo, predivno. DapoHnemdaivimsvojupriHu-wtabibilo kad bi bilo. Više nema onih jutara u kojima ne vidim razlogzaustajanjeizkreveta-sadamisvako

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


143

PHOTO: UNSPLASH.COM

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


144

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


145

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


146

GO, GO MY BEAUTY MIND

MAJA JOVEvKOVIA, PROF. PEDAGOGIJE I ANDRAGOGAIJE, LIFE COACH

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


147

-Golicajumetabani. ja od toga. Nisam ni pomislila da me takvo -vtatije? tutnjanje sudara energija, mešanja frekvenci-BiBedamoramkrenutinaput? ja, promena vibracija moe dotaBi. Ovde toga -Kakavsadput?Kudauovodoba?Dalisido - nema.OvdesestopalazapliBuuwljunaksitno bro? mleven majstorstvom talasa, u morsku travu Moram daidem.Guwimse.Da,idem,odluHila tekizbaHenuprekonoBi,vlanuodneprestnog sam. lahora. Ovde nabijew palHeve o stenje, koje se - Ti nisi normalna, a deca, kuBa, ivotinje? Za- prkosno pomalja u inat perfektnim pewHanim tvoriBegranice!Sadsinawladakrenew,nipre, plaama, u inat svemu wto je Hovek dotakao, ni kasnije, svašta! da napravi bolje, no što priroda jeste. Ovde se - Mama, ja idem. Idem da prodiwem, idem po hlad trai pod wibljem za koje nisi siguran je l cenu svega. Ne beim, ne traim izgovore, ne buja od mora il od kiše. Ovde je istorija na svaizvoljevam, nisam razmaena, mislim na sve kom koraku, pa hodaš i maštaš, ko li je ovde i sve Bu organizovati, ali odlazim. Znam dahodao pre 100 ili 1000 godina i još više i još me ne razumeš, znam da je kasno... ma nema pre. E da, ovde na skrivenom mestu od poglepriHe..pakujemse. da turista i meštana, tu negde na mom kraju DokjezorajowbilauplawtunoBi,dokpevcijow sveta, ovo se zove Sloboda. nisu zapevali, dok sav svet još spava, kofer je Sloboda izbora mesta na Zemlji, sloboda bio nabacan osnovnim stvarima, pasoš spre- emocija, tona glasova, rapsodije oseta. U isto man,rezervisanterminzatestiranje,natoHeno vreme i sloboda izbora ljudi sa kojima ostaješ gorivo.. Hujem motor automobila, radio - ukl prijatelj zauvek ili biraš da eto, baš danas ne juHen.krenuli . smo.Od . wtikliranjaplaniranog vidiš nikoga i zakupiš par kilometara, dobrom trgowe me pogledi u ravnice.. e moj HoveHe, voljom, samo zato wto tako eliw, a da ti za obiHnimaliHoveHe,kreBewseisveliHinaono, to nema ko zameriti. Ovde ne leiw na plai. kao nekada... Ovaj put ne znaš, ni gde, ni da Nema se za to vremena. Vreme je neprocenli Bew stiBi? Samo ti srce igra, jer se kreBew. jivo. Israujew i ni jedan dan, ni put nisu isti. Prolazimo kroz Beograd. Osetim grH na licu. Deset dana ti traje kao godina, a mesec kao Dragimoj,zawtosimitakosiv,takotuan,tako deset. uronuo u izmaglicu? Promaljaju se prva brda, ej brda, planine! Nestaje grH sa lica, o Jare PrvihparnoBispavamdugo,ajdewtospavam, moje pa ti ponovo skaHew, veB mislima osetiw ali wta sanjamp Sanjam svaku noB da odlaz zov divljine, teraj, teraj dalje! im sve dalje u svoju prošlost. Snovi su bogati događajimailikovimappobuđenjuseBamse Jedna granica, druga granica... snova,odpoHetkadokraja.Nisambilalenjap Ne, nemoj da staješ na isto mesto, kod konte- piwem svaki fragment, rewena, da kad prođe jnera, pomeri se, da bi se sve pomerilo... sve je invazija snova izanaliziram odsnevano. DolazveBpoznato,alijanisamista.prowle . suskoro im do perioda vrtiBa, ali ja iz sada u ono pre. dve godine gladi za ivotom.. izlazim iz kola SreBem momke blizance iz susedne zgrade i gledam u nebo.. Boe, daj mi znak, daj mi naselja i pitam ih da li me se seBaju?- Nji samo jedan znak da Bu probuditi dete u sebi, hov odgovor jep moda, sa fakultetap Ali ne, ono radoznalo, kreativno dete koje ne preza od kaem,jasamovdeodraslapgledajumeHud izazova, daj mi da još jednom budem ja... put je no… bacam pogled na stare zgrade, a tamo sve trajaowestdana.konaHno . naodrediwtu.izu . - sijaubelom,sređeno.Nitragaoronulim- fasa vam japanke i silazim do vode. Zaranjam ruke, dama,nitragapauHini,buđi,memljivimpodru gotovo ritualo, u slano, beskrajno plavetnilo i mima,kojisuseuvekoseBalinavlaanugalji wapuBem tiho, kao da ne elim da uznemirim drvap preleBem pogledom rastinje, oHekujuBi nijednobiBetogdivnogsveta.Hejljubavi,dow - stara stabla i vidim redove mladih sadnica, la sam ti, tu sam da te ponovo zagrlim, da te uredno posađenih i okreHenih. Pored svakog pomilujem i osetim da ti potpuno pripadam, drvetaparurednosloeneobuBeraznihveliHi amore mio, amore... dijamate moj, bogatstvo naibojapbudimse,zapisujemikaemyStop! moje, oko moje sjajno... ustajem i širim ruke GdeBewtibre?UmajHinuutrobu? kasuncuinebu.HvalaTiwtosimevratiokuBi, što si mi dao šansu za osmeh, za udisaj punim Zauzdaj! pluBima. HvalaTi veHnosti za ovaj tren posto - UkljuHikontrolusnova! janja! SledeBu noB odlazim u buduBnost. Prostrans tvo je blještavo belo i sjajno, hodam po dragNe. Ne. Nije to luksuz. Nije to pet zvezdica. Nije om kamenju, pa plovim nekim Hudnim barkatu udobno, otmeno. Nije to ono, bazeni, leal- ma . Stropovi su visoki i sunce po njima šara jke, suncobrani, posluga, ne, ne. Daleko sam plaviHaste senkep ne govorim srpskim- jezi

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


148

PHOTO: PRIVATNA ARHIVA

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


149

kom… nekim nepoznatim, ali sve razumem. I bu- onisenajeiweistop.Areyouready?Thereisno dim se, budi me pesma i osmeh sa usana. Ma je going back, I’m jumping! limoguBe?Hvatameradostimir.OseBamdolazi newto mnogo moBno. Energije sliHnih se - um‘’Raskoš prirode zatvara nemilom svaka usta. noavaju. Koristim ponovo usporavanje vreme - Nema teorije i "Elozo"Eje ljudske, za koje se u toj na, ma nekc ide za svaki cvonjak, jedan je ivot, raskowinebimoglonaBimnogodokaza. nekatrajewtoduepPaseljudipoHewepriblia - UHini li ti se sva priroda sam razum, raskowna vati, a energije proimati. Osmesi postawe priroda kao odmactipruahiljadudokaza. dobro vino, a muzika zazvoni oko cele planete, UHini li ti se sva priroda samo instinkt i vo te i ribe poHewe, u jatima, praviti piruete po raskowna vodi, prirodaoruatesahiljadedokaza. obasjanommeseHinom. UHini li ti se sva priroda samo emocija y evo, zgrabiizteraskowikolikohoBewdokaza. Ajde wto se nađosmo, mi obiHni mali zemljani,UHinilitisesvaprirodakaojednagenijalanaig wto predstavismo Hitav svet. Ma kako li se noveod ja i ne – ja, ili od svetlosti i mraka, ili od Maje i UNstvoriwenatojmrviplanete?Kakoseduwe- otAtmanayiwtidokazeodraskownegospođeiona voriwe, pa prepoznawe i zajedniHku misao izgov - Betinapunitiruke. oriwe?Ovojesvewtoivotutrebaodnas:radost, UHini li ti se, najzad sva priroda kao jedna divlja igra, pesma, nabodi zalogaj što ga ima ispred borba za opstanak, za opstanak bezuman i besnas,pijvode,akonemawtodrugo,strHidomora, ciljanizaovoBewnapunititorbudokazima. uzmitajbesplatniSPA,kupajseudobojvibraciji, No, kada ma koja od ovih teorija i "Elozo"Eja- za zaplaHi od sreBe ili tuge, ivot je to, jedan, jedin - siti tvoj razum toliko, da on poHne likovati zbo stven, boanstven. Bogati se na izvoru, a ne na bcnađeneccistine,utiwajsvojumisrceiduwuidr lestvicama uspeha. Ta, sve je savršeno u svom ihdugoutiwini.IosetiBewnajedanputprotestgd nesavrwenstu,ovdediwuostvarenibezpeHatanasediekaovulkan,biloizjedneizovetridubineu leđima da su uspeli. Ovo su maestri ivota. Bla - tebi, bilo iz sve tri zajedno. Ovim trima dubinama go meni da me Bog posla među takve, duwom razum je samo sluga i poklisar. Slugu je lako nahpredane,mudrowBupomilovane,iskrenowBupro - raniti, ali je teško nahraniti gospodara. buđene,dobrotombeskonaHne! Zato, budi oprezan da te ne prevari raskoš prirode. A prevariBe te uvek dokle god ne budew Dvadesetpetidan.Budimseizsna.Gujemsebe osetio, da si ti bogatiji od nje i da se u tebi skriva kakogovorim,grHki,francuski,italijanski, - raskoš engles koja prevazilazi raskoš prirode. ki,bugarski,nemaHki,hebrejskompEj,pevam,paGuvaj se, dakle, da te raskowna Kirka ne zapleni sesmejem,pamisenebudiodmilinepDoruHak, svojommuzikominepretvoriuskota.Garprotiv ma opet pevam, opet igram, nema se vremena njene muzike nosiš ti u duši svojoj. Ako znaš ovo, kadaseradostpojavipZovunasdecapsadveB raskownaHarobnicasaviBeseuklupHeileBipred brinu.Jestedaizgledamotridesetgodinamlađtvoje i, noge.‘‘ alipoHinjudasumnjajunaHemusmomito?!Ne- moguBa jetolikasreBa, kau.To je ivot u svom Vladika Nikolaj pravom obliku, samo Slobodan ivot deco! I pucamo od smeha… oni nas gledaju, kroz one male Utoime: prozorHiBe na ekranu i krste se, takođe smejuBi Jiamas! se… Salute! Sante! Trideseti dan. Izlazim na terasu i vidim okolo po- Cincin! maljaju se vesele glave… Hallo, Buon Giorno, Ja- Cheers! sas, Bonne journee, Dobur den, Guten Tag. I na- Nazdravlje! jeimse,krozglavumiprođeidejavrednazaceo Prost! svetp Podelim zrno vizije sa prijateljimaLe sveta haim! i

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


150

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


151

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


152

BENEFITI ORIJENTALNOG PLESA PRE I TOKOM TRUDNOĆE

PIvE: ALEKSANDRA KONDIA

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


153

SvikaudajetrudnoBadrugostanjeitelaiuma,ostaneš trudna tek tada shvatiš koliku magiju mada dok ne ostaneš trudan nisi svestan baš tog zapravo nosi ensko telo. Kakve promene si u drugog stanja. Oduvek smo, mi koje se bavimo stanju da iznesew, koliko bola moew da istrpiw, orijentalnim plesom, taj ples promovisale i pod koliko ljubavi zapravo nosiš u sebi. Ma koliko okriljem pripreme za trudnoBu, za porođajda i za si svesna sebe, totalno drugaHijasvest ti se oporavaknakontrudnoBe. razvije kroz drugo stanje, valjda ga zato tako i zovu. Kada sam tek poHinjala da se bavim ovim plesom, ni na kraj pameti mi nije bilo kolika Znamdasemnogeene,pogotovodanas,plawe zapravo i jeste priprema ne samo za trudnoBu, trudnoBe i toga kakve posledice Be ostaviti na veB i za ono wto dolazi posle trudnoBe, a i za telo, od strija od oiljaka, diletacije miwiBa, mentalni mir. Ali evo, sada iz prve ruke, mogu sve to moe da se predupredi i/ili smanji na reBi samo da sam blagoslovena od dana kada minimum pravilnim vebanjem. Bitno je samo samrewiladaidemnaHasoveinakrajuotvorim nemati iluziju da newto moe da se rewi preko svoju wkolu plesa. Svaka trudnoBa i trudnica noBi, su za sve je potrebno vreme, kao wto je bilo priHa za sebe, Hak i za neke riziHne trudnoBe se potrebno devet meseci da se ivotrazvijeunutra, preporuHujeorijentalniples,jerpomaeimaterici isto tako je potrebno vreme da se sve vrati na ikarliciiligamentimaimnogimdrugimmiwiBima mesto i daseenaregeneriwetotalno.Sobzirom u pripremi za sve ono wto enu Heka tih devet na to da ovaj ples dolazi iz arapskih zemalja, meseci, a i nakon toga. gde postoje stilovi koji pripadaju i beduinima i Amazigh (berberskim) plemenima, koji ive Imala sam sreBe da nikad nisam imala problemu pustinjama i dan-danas, nemaju pristup sa kiHmom ili donjim delom leđa, sve dok moj lekarimaibolnicamakaomi,razvilisuodređene maleni princ nije odluHio da je najlepwe u mami podstilove koji zapravo i pripremaju matericu smestiti se tako da joj ispritiska išijas do te mere da iznese bebu, miwiBe da se lako ena porodi, da noga poHne da se koHi. S obzirom na to da jer zna kojim miwiBima treba da gura bebu i semnogilekovinepreporuHujutrudnicama,ada da sebi olakwaju Hitav spektar emocija, bola sam veB imala sreBe da imam keca u rukavu u i sreBe u toku ovog drugog stanja. FiziHko telo vidu orijentalnog plesa, poHela sam lagano i seuz uvek oporavi, na jedan ili drugi naHin, ali se blagoslov svog ginekologa da radim osnovne oporavi. Danas je mnogo veBi mentalni pritisak, vebice i pripremne vebe iz orijentalnog plesa tu je potrebno jow viwe osnaiti i ene i buduBe kako bih pomogla samoj sebi. Postoje određeni mame, tu ne postoje kreme i miriwljavi wtapi pokreti i stilovi koji smeju da se rade, koji su koji pomau, veB onaj oseBaj iznutra koji moraw benefaktori i koji pomau u pripremi i materice sama da izgradiš sa sobom, jer samo tako i karlice, kao i svih ostalih miwiBa potrebnih za moew olakwati pritiske okoline. Taj unutraw porođaj. Ne samo da sam uspela da rewim svoj oseBaj moew dobiti kroz ples i vebanje jer se problemsaiwijasomdodevetogmeseca,veBsu opet vraBamo na "EziHko telo koje se dosta bre me sve te pripreme i pre trudnoBe, kroz Hasoveoporavi, a to nam je svima, hteli da priznamo ili koje sam drala, nauHili i kako da diwem, kako ne, prvi stub samouverenosti, koji mnoge ene da prepoznam lane kontrakcije jer veoma izgube nakon wto im se telo promeni u trudnoBi. upoznawsvojeteloisvojemiwiBe.KarlicaimiwiBi Zato imamo tehnike kao što je orijentalni ples stomakaseodplesamenjaju,postajuelastiHniji, kojinasodravajuutomtonu,daneizgubimotaj a izuzetno jaki, pokreti masiraju bebu iznutra, što oseBaj u sebi da smo i dalje lepe, poeljne, bez sam imala prilike da vidim na ultrazvuku i koliko obzira na sve promene koje nam je telo prošlo. bebe uivaju u tim pokretima karlice i samog Mikaoenesmoblagoslovenedaimamosnagu stomaka, jer sam zamolila ginekologa da prati iljubav daiznesemosveto, pakadaveB imamo bebu i njene reakcije dok ja radim par pokreta. toliko ljubavi nije na odmet malo te ljubavi usuti Pokretikojiseradesuizuzetnoblagiiblagotvorni i u sebe, zar ne? i beba stvarno uiva, uspava se, a neretko se dešava da svi ti pokreti pokrenu bebu da se Na kraju dana, nije bitno da li je u pitanju namesti kako treba u stomaku za sam porođaj.orijentalniplesilinekiborilaHkisportil Te vebice su doprinele tome da sam uspela i kada poelite da odrite solo koncert pevanja u daplewem,jerbolodiwijasaidonjegdelakiHme kupatilu, bitno je dati sebi tih pet minuta oduška su prolazili zahvaljujuBi tim pokretima. odsvega, Alitih ona petminutaljubaviipanjezasebe, najveBa dobrobit, da bi postigao te korake lake kako bismo smogli snage za dalje i za sve ono kao oblake, da budew bezbrian, da te ne strawi wtomajHinstvonosisasobom.Udrugomstanju i ne plaši svaki pokret ili bol, jeste mentalno najviwe shvatiw koliko ljubavi imaw da pru opuštanje kroz ples. Kroz ovaj ples nekako prui je i sebi i nemoj da te bude strah od toga, shvatiw i pre trudnoBe koliko ti je telozasluila bitno i sije. zavoliš ga mimo svih društvenih okvira, probudi u tebi sve te Hari enske energije, a onda kada

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


154

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


155

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


156

UVODNO SLOVO

PIvE: MARIJA GRUJIA BEPA

Koshvatizakonepreobraaja,postajegospodar Knjigakojudriteurukamaimasvojuistoriju svojesudbine. NastalajepoHetkom2018.Uvremekadaje Jiing,KnjigaPromena izašao Virtuozsvakodnevice . Moj drugi roman. Ikadasampoeleladaboljerazumemsvoje stvaralaštvo. I proces stvaranja. Jer, kad osetite slatki nektar Stvaralaštva... nijedan drugi mu Dobro došli na RandevusaMuzama. Gijibi podnaslov mogao da budeProcesstvaranjasanijeniblizu.IelitedagadoivljavatewtoHewBe sreBnimzavrwetkom. Ili VodiHzaosluwkivanje, moete.Aznalasamvrlodobroikakojekada razumevanje,izraavanjeibrendiranjeliHne stvaralawtvostoji.KadaneteHe. ludosti. Rekla bih i autentiHnosti. Da se ova TihdanamejenazajedniHkieksperiment divnareHnijepohabalamnogimsvojim pozvala Milica Bubanja. Moja draga inspirativna neautentiHnimkoriwBenjem. prijateljica.Ivrloplodnaautorka.Pozvalame je da još bolje razumemo moje Muze. Kada se To je zlatna nit svih mojih bavljenja. Struktura Hudesnog.InenjerijaFantazije.Traganjeza postavi dobro pitanje, delo se samo napiše. I veBuavgustute2018.godineodralasamprve spoznatljivim u nespoznatljivom. Sa najdubljim . uvaavanjemzamisteriju.Zanespoznatljivo. radionice. FruwkogorskerandevuesaMuzama Raskowne veganske autorske gozbe za sva Hula. I bez ekstra mudrijašenja. To Muze nikako ne KojesupratilieiobogaBivaletemuRandevua. vole.

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


157

Fruškogorski Randevui sa Muzama su se Zanekada.Negujtejestalno.ZapoHetak pokazali kao opšti miljenici. Od prve najave. Za se picnite. Malo više se izrazite. Obogatite Hetirigodinejenekolikostotinamojihstudenata svojambijent.KupitenekidivanbuketcveBa. ušlo u klub Miljenika Muza. Na talasima Pustitemuzikukojuvolite.Pokrenitetelo. dosadašnjih fruškogorskih Randevua nastalo je Obucitesezadelokojeelitedanastane.Piwite tolikodobrihiuspewnihprojekata.UmetniHkih nadahnute i sms-ove.NaroHitobuditekreativni ivotnihdela.Isvinekakoposebnouzdahnemo u automatskim odgovorima na mailove. iudahnemodahmagiHnogivanvremenskog, Razvijajtepoetikuiuđubretarskimprojekti kada god na te trenutke i pomislimo. IpratiteHudokojesedewava.Jer,nemoe izneosmiwljenogrutiniranogivljenjanasta Ovaj rukopis je bio namenjen najpre mojim uzbudljivakreacija.Kaemojamatematika.I studentima.KaonjihovliHnivodiHzaproces ovajvodiHzakreativnoivljenjeusvakodnevici. stvaranja.SasreBnimzavrwetkom.Akada sam tokom godina uvidela rezultate koje je A kada se upitam kao što se sada pitam... A donosio... rešila sam da ga podelim sa Svetom. kogabrigazamojeMuze?IzamojRandevu saMuzama? Podsetimsedaonenepodnose RandevusaMuzamasesistematiHnoiivotno ovakva pitanja. Akosamjadapiwemo utemeljenobavirazumevanjestvaralaHkog Muzama?TojeprivilegijaMurakamija.Erike procesa.IrazvojnimputemStvaraoca. vto Dong.DulijeKamerun.ElizabetGilbert. Ah... nijeniwtadrugonegorazvojniputnawegbiBa. Da.NauHilasamdasvojestrahovezapiwem. PoHeviwiodrazumevanjanaweindividualnosti.OnisetakorastoHe.IpostanukomiHni.Zato AutentiHnosti.Prekointegriteta.Dasvojeideje sam rešila da sa svetom podelim Randevu sa shvatimoozbiljno.Asebemalomanjeozbiljno. Muzama. Dabismomoglidaihrazvijemo.Odnosno razvijamo.Svakodnevno.PosveBeno.PrateBi A koga briga za moje Muze... to više nije moja procesdosamogkraja.NezaboravljajuBinibriga. Jer moje stvaralaštvo ima dve namene. velikusrHanostiistrajnostkojasuneophodne Jednajedaraspletemojemisli.Daihpovee. zadeljenjesasvetom.IbrendiranjeliHneludosti. Objedini. I u kontekst upakuje. Da bih mogla AutentiHnosti. laka da idem svetom. A druga je da ga podelim sa Lepim mojim Svetom. Bez štekanja. Bez Namenjenjesvimavamakojielitedase zadrške. I zaštite. Muze to nikako ne vole. Eto to pozabavitesvojomstvaralaHkomenergijom.sam rekla Milici o mojim Muzama. Dabistejeboljerazumeli.Ibilijowkreativniji.I svimavamakojioseBatedakreativnostuvama HvalaMilicinafantastiHnompitanju.Kojeme tinja.Ikojaiznekograzlogauvamaiostaje. je odvelo do ovog trenutka sada. I hvala svim IvamakojioseBatedavamvawedivneideje mojim studentima. Miljenicima Muza. Koji su izmiHu.Daihiznekograzloganeostvarujeteumi poverovali. I krenuli putem svojiih kreativnih punomkapacitetu.Ivamakojisedoivljavate projekata.Iovomrukopisudaliivota.Duboko kaohnekreativniinenjerif.Davaspodsetimda samzahvalnaisvimuHesnicimaprocesa unutarsvakeInenjerijeHuHinekaFantazija.Idanastanka knjige. Koji nije mali. Od lektorke vamkaemdasudrueBisesamnom,mnogi Nevene.KojarazumeipowtujemojautentiHni hdosadniinenjerifpostalivrloplodnistvaraoci. izraz.Ihmekanofmelektoriwe.Prekodizajnerke InenjerisopstvenihFantazija. Mine. Koja je naslutila i u materijalizovala moje vizuelneeljeuhmalucrvenuknjiguf.Svima AvamakaemdaMuzenisuprivilegija vamakojisterukopisproHitaliuradnojverzi odabranih.Bogomdanih.Gekajusvakogodnas. I dali mi svoje mišljenje. Sugestiju. Osvrt. Neki Daimnapravinekidobarambijent.UkojiBe od njih nalaze se na koricama. A neki su ostali voletidadolaze.SamoHekajudaimzakaete zabeleiumomsrcu.Danezaboravimnimoje randevu.InemojtedugodaihdriteuHekanju. prijatelje.vtamparijuFutura.Kojajezaduena To nikako ne vole. zakonaHnuInenjerijuFantazije.Izaknjigukoju IneHuvajtesvojukreativnostzavelikadela. sadadriteurukama.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


158

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


159

Zakraj,neinajmanjevano,dajemvamna znanjedaRandevuumoetedapristupitena viwenaHina.MoeteprostodagaproHitate. Intelektualno. Saznajno. I da ga potom izdahnete. I ne bavite se više njime. Isto tako, moetedamuzaistapristupitekaoRandevuu. DaseotvoritezamoguBnostdaseUmetnik uvamarazbudi.Razigra.Iizrazi.ZapoHetak vas pozivam da uzmete olovku. I pišete. Donct thinkit.Justink Moj it! jeslogan.TojanajveBa magija.IHarolija.Pisanjesvojomrukom.Ne propustite je! NepropustitetumoguBnostdoksedruitesa mnom.IsaMuzama.VodiBemovaskrozrazne duhovneavanture.Provoditikrozzavrzlame. Uvekupotrazizarazumevanjem.Za nalaenjemobrazacauskorosvemu.Jerkao wtonamJiingporuHuje.. koshvatiZakone preobraaja,postajegospodarsvojesudbine. Svaki put sam jednako duboko dirnuta i zadivljenatimveliHanstvenimzakonitostima. Obrascima. Matematikom. Strukturom magije. Koja se nalazi u osnovi Stvaranja. Nije li divno saznanjedanawimMuzamamoemonapraviti ambijentukojiBevoletidadođu.. Iupravovasnatomestopozivam.Utom sluHaju,olovkuuruke.Panapiwiteinacrtajte svoju magiju. Dovoljno je da se otvorite za moguBnost..dapoelite..i.. RandevumoedapoHne. Bepa & Muze

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


160

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


161

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


162

GORE, GDE PRIPADAMO

MILICA CINCAR- POPOVIA

NovaknjigapriHaMiliceCincar-PopoviBfGore, Hawupenuwavogvina.Barsenadam. gdepripadamogupravojeobjavljenauizdanju SvetripriHerođenesuuokvirumojihveBih UdenjaMediaSfera. literarnihzahvataiunjimaobjavljene,aliov Izpredgovoraautora: suizdvojene,svakazasebe,sasvojomjasnom porukom,dabiglasnoiskazalemojehvjerujuf. TripriHekojesusabraneuovojknjiicimoje Kozna,modaBemiivotdonetiuvidekojiBe suverzijepoznatihlegendikojesusuwtinski zahtevatidaimsepridruijownekalegenda. formiraleodnospremapostojanjuisistem vrednostikakomoj,takovaljdaidrugihkojiModaineBe.Jatoneznam,jerunapredsene moeznati.Zasada,putujtesamnomdovde susazrevaliuzrokenrol,ijowmnogihdrugih. doklestigoh,uvis,gore,kamestugdepripdamo, Napisalasamihtakodabudupomeriodraslog anedetetaitakodaistaknemduhovnuporuku uzLegenduoSvetomgraluivitezovima Okruglogstola,PriHuopovratkubludnogsinai kojusamunjimaHula.Akosunekaddavnoove LegenduoPsihiiErosu. storijedoprledovasdabivaspovezlewarenim voziBempunimslatkiwa,umojojverzijiBetese Knjiga „Gore,gdepripadamofjezajedniHki vozitiuvagon-restoranuOrijentekspresa,projekat uz dobrih prijateljica i vrhunskih

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


163

profesionalki – urednice GordaneJoHiB ; autorke ilustracija; slikarke SneanePewiBRanHiB ; autorkenaslovnefotogra"Eje,umetniHkog fotografa MarijeAaliB ; autorke unutrašnjeg dizajna i vlasnice štampaije 3D+, Anke SreBkoviB.

HemujepostalaprvisrpskiautorHijijetekst uvrwBenukatalognaveBehermetiHkebiblioteke na svetu Bibliotheca philosophica hermetica iz Amsterdama,podimenomMilicaKrkoviB.

Njen roman MalaknjigaopoHetku preveden je na engleski i objavljen u Njujorku 2009. godine. KnjigaformataB6sadri214stranaiwtampana Roman „Kakougristivampira fMiliceCincarje na recikliranom papiru. PopoviB(hMetaphysicaf,Beograd,2014)nastao jeupravoiznjenogprouHavanjahermetizmai MilicaCincar-PopoviB slobodnog zidarstva. Srpskaknjievnica,pripovedaH(storyteller) , Usmenim pripovedanjempoHelajedase prevodilac,urednik.Do2014.godineobjavljivala bavi 2010. godine, najpre u tadašnjem podimenomMilicaKrkoviB. beogradskomkafeu-knjiarihEverestf,apotom, saknjievnicomZoricomKuburoviH,uknjiariOdrasla je kao jedinica u velikoj porodici kafeuhDel"E.Godine2013,Milicajeosnovala intelektualaca. Još kao student zainteresovala BGStorytellingClubhReHiglasfkojivodii sezahermetiHku"Elozo"EjuiranohriwBansku organzujezajednosaknjievnicomTamarom misao, objavljuje tekstove na srpskom i Lujak. Kolumnista je portala MediaSfera.rs. engleskomjezikunaoveteme,zahavljujuBi

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


164

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


165

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


166

KAKO DA VAS OD ŽELJE ZA DIJETOM NE ZABOLI GLAVA

PIvE: MAJA PETROVIA, AUTOR BLOGA VITKI GUMRAN & KNJIGE GURMANSKE VEZE FOTOGRAFIJA: ANDREJ NIHIL

2. Javljaju se i teške misli , s kojima Znateonedanekadaizađeteuduuwetnju, moemodaseobraHunamo,wtosami, pustite korak, nebo je vedro, temperatura wtouzneHijupomoB.Biotajnekoprijatelj idealna-avawumtrenutnooHiwBenodbriga? ili psihoterapeut. To su dani kada je korak lagan kao pero. 3. Teške su i pojedine emocije , a emocija RastereBenisteupotpunosti.. kao emocija – nestalna je i mora da Retkisu,taHno.Potrebnojedasemnogotoga prođ e, takva joj je priroda. uklopi&poklopikakobismodobili(ilizasluili) ovakavdan.elimoga,pamoemopasivno 4. Teški smo ponekad i mi samisebi . daHekamodaseponovi.Atakođe,moemo vto u prenesenom znaHenju, a wto iu nekiteretplanskiiciljanodaodbacimo . Tako bukvalnom. Bukvalno je ono kada naša poveBamowansudanamse TheDay reprizira. vagasamowtonepoviHe:h Ej,bre!Dosta Tereta ima raznih: jebilo! “ 1. Okruujunasnekitewki ljudi , koje zapravo i ne moramo da trpimo – pa što Od svega pobrojanog, sigurno da najviše pre to uvidimo i udaljimo se od njih, to mogudakaemnatemukadasmosebitewkibolje.

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


167

PHOTO: UNSPLASH.COM

bukvalno. Ono kad nam se misteriozno „skupi ZatimodHetvrtenedeljezaruHakkrenete garderobaf.Kadimamoproblemdazaveemo s onim „bapskim jelima“: paprikaš, grašak, pertle.Zadiwemosedo4.sprata.Buwimo boranija i sve ostalo „na kašiku“. A pete nedelje novu rupu na kaišu na mestu gde nikada nije napravite rupu na toj kašiki J planiranodaonaegzistira..(prođohijato Usput,neuplatiteodmahteretanu,niti jednom, pa znam) angaujeteprezgodnogpersonalnogtrenera SpremnismoHestodanamtakobudetewko (kojivamuznaplaBentrening,gratisnabija odsopstveneteine,dajetrpimoponekad komplekse zbog loše kondicije i nikad i godinama. Valjda zato što nam dijeta od postojeBihhploHicaf).Alizato,prowetatejedno nekolikomeseci takođeizgledatewko.Pitamse nedeljno,onakopowteno.vetnjakojasesmatra onda, zar to nerešavanje problema ne postane rekreacijom je 30 minuta brzog hoda, kao da neko „duplo teško“? negdeurite.Newtokasnije,kadpoHnedaprija, Jer sreBajeurewavanjuproblema . Ono neka to bude 2 puta nedeljno. kadotkaHinjetejedanpojedan.Odjednom, NemojtedaHekatedasepoklopezvezdeida alitakođeimalopomalo.Obapristupase na nebu nema ni jedne retrogradne planete. raHunaju! NemojtedasenadatedaBevamneki Alien Ako vam je loše kada mislite o „teškoj strogoj prenetivirusspartanskedisciplinovanosti dijeti“, zašto se ne zapitate da li ona mora da ništa spontano da se dogodi, a pogotovo ne „od budebawonanajtea?Zawtouopwtemorada ponedeljka“. bude savršena i stroga? Verovatno zato što niko od nas nije došao do Ne mora ništa da bude savršeno. Ni svaki hduplotewkofjerjemewanacizmeđuDedajai obrok.Nisvakitrening.NisvakopiBekoje ninda-ratnika.ObiHnonismodisciplinovani,a popijemo. Hekanjedatopostanemojegubljenjevremena. ZamislitenewtopotpunodrugaHije.Recimo,da I teško nam je tokom tog vremena. odluHitedasvesnoidetenanesavrweno . Da Zato probajte jednom s ovom „laganica svake nedelje pravite po jedan mali laganikorakmetodomf.Niwtavasnekowta.MoeHakda prema svom cilju. Recimo, prve nedelje imate bude i zabavno. samozdravuveHeru.Ono,tunaislata.Ilipiletina Lagani korak. Lagani obrok. Lagane teme. i salata. Ili salata + druga salata J Bukvalno Laganiciljevi.Modasmrwate,amodaine.Ali samo tu novinu uvedete prvih 7 dana. jesigurnodaBeteseoseBatibolje. Padrugenedeljedodatejownewto.Naprimer, IkadHujeteBajagudaopetpevahkoracikolaki prepoloviteslatkiweibilokojidrugiunos oblaci“ weBera. – setite se da ti koraci mogu da budu i Ne izbacite. Samo pepolovite. priliHnosiBuwni,aliBevasopetodvestiiztaHke OndatreBepoHnetedajedetehlebsmanje AutaHkuB.Samotrebahodatidovoljnodugo. ugljenihhidrata,pajowakojemoguBeysamo zadoruHak.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


168

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #77, NOVEMBAR 2021.


169

ŽIVELA LJUBAV! E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


PHOTO: UNSPLASH.COM

VIDIMO SE U DECEMBRU


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.