RYL E-MAGAZINE, 75

Page 1

REFRESUR O YH IL E F

E - M A G A Z I N E

ISSN 2406-2030

RY L

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.

ON vs. OFF PHOTO: IGOR MANDIĆ


2

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


3

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


4

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


5

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


6

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


7

RUČNO RAĐENI SAPUNI SA ORGANSKIM ETERIČNIM ULJIMA, LEKOVITOG BILJA (SMILJA, RUŽA, LAVANDE) SA TAMNJANICA EKO PLANTAŽE. PG ALIHODŽIĆ

0637012715 dalihodzic75@gmail.com

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


8

UVODNIK PHOTO: MILAN ĐAKOV

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


9

ON vs. OFF

Kakvojeletozanama.Moglobidaseiprodui Gronjan,maliistarskigradiBvelikogkulturnog kaoprodueniraspust.Mirissummerkolekcije znaHaja. Grad umetnika, lepote, kaldrme, je toliko jak i bogat da se ne mogu otrgnuti kamenih kuBa, kreacije.Kako me je samo utisku. Meni se ovo leto samo otvaralo. A nadahnuo i prigrlio. Otišla sam iz njega jako mislim da se otvaralo mnogima. Prosto smo sreBna.DabihtusreBuopetugledalauPiranu. trailinovegradove,mora, šume,destinacije,ne A te ljubavi na prvi pogled. Pa ja vam to ne mogu da bismo nadoknadili sve to od prowle godine,opisati. Kako smo se samo zaljubili Piran i ja, negodabismoiscelilitelo,oHi,duwulepotama bajkovito. Glavni kulturni događaj u Sloveniji u i prirodom sveta. Bilo je tako neophodno biti u ovojgodinijeuPiranuiPortorouizlobaSafeta off modu, blii suncu i moru, blii sebi i svom Zeca fEgzodusg i fZagrljajg. PriHa na platnu o temperamentu. Biti i uzeti ono što ti pripada. izbegliwtvu,rastancima,osarajevskomRomeu Letonamseotvaralojersmotakohteli,verujuBi i Juliji - Bošku i Admiri. Oborila me je sa nogu istrahujuBipomalo Be da jesen biti kruta zbog postavka na razliHitim lokacijama, u pozoriwtu situacijesapandemijom. TartiniuPiranu,katedraliicrkviMarijaZdravlja Bez teksta. Nema i zadivljena, zapitana koliko Tema ovog letnjeg broja koji elim da je lak, umetnost duboko moe kroz nas. Ovo se voli leprwav,Harobanje: i pamti! A onda sam otišla u Trst. Trst me je vratio u daleku prošlost 1984. kada sam sa ONvs.OFF.AkcijayPasiva. roditeljima prvi put zakoraHila na italijans tlo.NeznajuBiinesluteBida Be to biti moj prvi UkljuHise,iskljuHise.Pronađibalans. korak ka strasti koja se zove Italija. Kako mi je Leta Gospodnjeg 2021. za mene je sve bilo bilo divno na mostu Ponterosso. Milovala sam i aktiva i pasiva. Ja to umem da pomešam tudevojHicuusebikojajetamoprviputkupila svoje japanke i teniske Harapice sa kuglicom. zajedno. I da taHno znam gde je prekidaH za Tapšala sam po ramenu tu enu u sebi i bila joj jedno i drugo. Moj ivot je kretanje, to mi je zahvalna na pređ enom putu do sada. Inaravno, odavno jasno. Da bih bila svoja, snana i jaka, kao šlag na torti, bila je tu dama Ljubljana, onako lepa i pametna, duhovita i radosna, moram romantiHna, ponosna i mirna. Njih dve su me da menjam gradove, ljude, puteve, jezike, prepoznale na ulici Elizabeta MarkoviB Toplak nasleđa, arhitekturu. NauHila sam veB da i Danijela akcija nije samo potrownja, ona je smiraj, lek, Fišakov. Obe su primetile moju plavu kosu, naoHareifoto-aparat.TomoradajeMia. odmor. Moje noge su hodile Adom Bojanom na Da, ta sam. Hvala vam, devojke. Mojoj radosti fenomenalnom yoga retreatu i telo je pevalo. nije bilo kraja.RYLija.Sanjimsamprepoznata Bilojeonioffkadajetrebalo.DivljeplaeIbize u regionu. Ima li kraja ova priHa? Nema i neka donele su mi povezanost sa mojim biBem, bude beskrajna. preispitivanje, dubinu. Hvatala sam smisao talasaivetra,najlepwegzalaskasuncaipeska. On vs. Off - ja sam za oboje, jer znam granicu, Stopilasamsesaostrvom.Sarajevo,ljubavkoja znamprekidaHiokidaH. Znam kada da krenem neprestanovibrira,donelamijemojeprijatelje, ikadadastanem,iakojetonekadanemoguBe. zagrljaje, suze radosnice. Umorila sam se koraHajuBi po0 km 1 na dan, ali odmorila duwu Produite ovo leto i u jesen. Neka teHe vawa bosanskim humorom i ljubavlju. Sarajevo Film priHananajlepwinaHin.ONvs.OFF-jaglasam Festival još jednom je potvrdio da svet dolazi u za balans u ivotu. ovajgradzbogsjajnih"Elmova. DowlasamkuBi premorena, ali mi je trebao reset od dva dana ANIMA MUNDI da bih mogla da nastavim dalje. A to dalje je bio

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


10

RYL 075

RYL ČITAJTE I NA PORTALU NOVINARNICA

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


11

IMPRESSUM E-MAGAZIN RYL ISSN 2406-2030

PetarMowiB

IZDAVAGRYLd.o.o.Beograd

NebojwaAleksiB

ART DIREKTORBorisCupaB

PHOTO

GLAVNAIODGOVORNAUREDNICA

AnimaMundi

MiomiraMedakoviB-TopaloviB(AnimaMundi)

Naslovnastrana:IgorMandiB

LEKTORI DijanaKrtiniB,DejanVicai(zatekstovena engleskom) AUTOR KONCEPTA MAGAZINA AnimaMundi

Unsplash.com

KONTAKT WEB:

www.ryl.rs

MAIL:rylmagazine@gmail.com

SARADNICI U OVOM BROJU NađaHadisteviB TatjanaSoldatoviBManojloviB CecaMarjanoviB KatarinaLekiB TanjaStupar SanjaMaagurski IrenaRengelov VladimirCeroviB SanjaStankoviB DajanavvrakaMilutinoviB MiranaMilaBaHkonja EmirvabanoviB IvanStankoviB

LIGNOSTI IgorMandiB LjubicaLaziB SlavicaEremiB VanjaVulinIvoweviB

b

v

Refreshyourlife RYL_MAGAZINE

REDAKCIJA NE ODGOVARA ZA SADRŽAJ OGLASA! REDAKCIJA I IZDAVAG NE ODGOVARAJU ZA SADR AJ I ISTINITOST TEKSTOVA I REKLAMNIH PORUKA. REDAKCIJA I IZDAVAG NE ODGO VARAJU ZA vTAMPARSKE I NENAMERNE GREvKE. REDAKCIJA NIJE OBAVEZNA DA VRAAA I ODGOVARA NA PRIMLJENE RUKOPISE, FO TOGRAFIJE I ELEKTRONSKU POvTU. TEKSTOVI I FOTOGRAFIJE SE OBJAVLJUJU ISKLJUGIVO BEZ NOVGANE NAKNADE.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE

-


12

LIČNOSTI U OVOM BROJU

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


13

PETAR MOŠI-

IGOR MANDI-

SLAVICA EREMI-

LJUBICA LAZI-

NEBOJŠA ALEKSI-

IRENA RANGELOV

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


14

PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


15

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


16

PIvE: IRENA RANGELOV

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


17

IDEM TAMO GDE JE SVE PO MOM KAKO IZGLEDA PAKOVANJE KOFERA KADA NAM JE fKOFER VEA PUNg?

Govek yulovuvirtuelnojmrei oenergetskoje"Ekasnosti danawnjice. našeg unutrašnjeg sistema zvuHijednostavno,aliu Ivanopitanje-zagdese praksi nailazi na razne to pakujemo kad nam je izazove. Savet je krenuti vtaponetisasobomkada svegadosta,kadapoelimo manjimkoracima,sa u nama zavrišti eskapista dasvepriHe,sveopcijeisve primenom na dnevnom oHajnikkojiveBduevreme planovestavimonamute,jer nivou,svedoktonepostane ignoriwecrvenezastave razmišljanje o njima izaziva neka vrsta akreditovanog što svakog trena najvaljuju onogpomenutogoHajnog ivotnogstilakojiliHnonama emocionalnupoplavu eskapistuunamadaodbaci donosi najbolje rezultate. usledmeteaneprijatnih sve i bez pozdrava ode u Najpre sebi moramo dati mislinakontuđihisvojih nepoznatompravcu? dozvoludabezgriesavesti neispunjenihoHekivanja, postavimo svoje dnevne Inajvanijepostoji li obaveza preuzetih bez prioritete,daiusvom avansaibilokakvegarancije naHinkakodasavremeni realnom svetu stavimo Hovekizbegnezamku daBenamvremeodvoje no određeneljudenablock, preangaovanestvarnosti od onoga što jeste prioritet da objektivno revidiramo kojanamsepod(na)meBena biti nekako materijalizovano. svoju to do listu i budemo do svakomkoraku? Ponestajanje kopna pod kraja pošteni prema sebi i nogamakaoposledica drugima.Gestonamnakraju GdejeprekidaHoff?DoBi ponavljajuBegscenarija, danaostanepriliHnojadnoi Bemonekakoidonjega, nešto kao neverending mrwavoparHevremenakoje ali najpre treba uspešno story koji iz dana u dan nekako rasporediti u regulisatimrenisaobraBajtreba nastavljamo da ispisujemo smeru svojihliHnihpotreba. unawojglavi.OvobiznaHilo naposluilikodkuBejerne Dobro je ako uopšte da je potrebno napraviti znamokakodakaemo stignemo i da prepoznamo neku vrstu energetskog ne... ili krik davljenika svoje liHne potrebe,jertoliko balansa,nerasipatienergiju usreddigitalnepoplave, samosabotae sekrijeu nanepotrebne,wtetnei zarobljenikaonlinesveta, svakodnevnim aktivnostima, nekorisnekretnjeiakcije,a aposebnouprostoruizmeđu nasukanog na virtuelnu usmeriti svoj fokus na ono hridinusuviwnihinformacija tih aktivnosti. wtodonosibene"Ete.Plan koje više nema gde da primi.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


18

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


19

NakojenaHinerasipamo svoje vreme i enegiju - gde grewimo?

kakodaizađemonakraj. konstrukcije,sastavljamo Samoodricanjejevrsta svojestadoovacada nepravde prema sebi i opet bude na broju. Dobar ukoliko budemo svesnije i trenutak za off je onaj ·VelikaoHekivanja, odgovornije posmatrali sebe poslekoganasHekajedno standardi i stroga pravila imaBemomnogonaHinada nestrpljivo dugme on u koja stavljamo ispred sebe uvidimo svoje vrednosti koje najpozitivnijem smislu. Kada mogu biti dobro gorivo nisusadranejedinoutome sveiiobnovljenikreBemo kojenasvodikaciljevimapostojatizadruge.Buđenje unoviodlomakdana,vrlo podrazumevajudisciplinu, dobrog duha u sebi koji je 24 verovatno kao iskorak iz stabilnost i visok stepen satanaraspolaganjuliHno naviknute zone koji otvara motivisanosti.Ipak,prevelikanamajezaistamoguBe, vidike i ono zaspalo oko oHekivanjaivojniHka samo svesno i sa punim sokolovounama,pasve disciplinausvakodnevnom poverenjemuivot.Tektada jasnije vidimo. Tada veselo ivotumogudadovedudo moemonanajboljinaHin uzvikujemo:Evomeniprilike burnoutsindroma,kada odgovoritiinatuđepotrebe. za... (vi slobodno napravite ostajemobezenergije, svojueljenulistu)!Koliko udaljeniodrealnosti,srljajuBi · Gestoupadamouzamku traje boravak u dimenziji pravouHeonisudarsvojih negativnihmisli,predviđamo OFF?Kolikogodvama izvornih potreba i nametnutih najgoremoguBefilmoveu treba,panistevigost,ovde oHekivanja.Pronalaenje svojojglavi,wtonesamo seoseBatekaokodkuBe, naHinadaprepoznamoi darasipaogromnukoliHinu zasluilisteiimatesva prihvatimo svoje potrebe energije,veBiozbijno prava na predivni predah u itrenutnemoguBnosti,a ugroavamoguBnostda svakomdanu.Meditacija, onda ih postepeno trudom pozitivneprilikepokucaju pasivna,aktivna,istoHnjaHka prowirimojesteznaHajan baš na naša vrata. ilistarinska,nawadomaBa, korakuprevazilaenju ZaokupiraninegativnowBu, zakojuimamolepereHi ovogvidasamosabotaei Hestoneprepoznajemo kaotihovanje,opuwtanje, pravilnog utroška energije onopotencijalnodobro, prepuštanje - dok štrikate i vremena. Fleksibilnost nepovratnoslabeBisvojvid iliseHetelukzapunjenu u svakom momentu kao na daljinu i sposobnost za paprikuzadanawnjiruHak, svest i spremnost da kada posmatranje šire slike. navamaje..vanojeda je potrebno odstupimo setadamislisesabiraju, Idem tamo gde je sve po od striktnih pravila u oblacirazilaze,bojese mom zamišljenom algoritmu do vraBajuisvepostajeponovo cilja. tolikolepoidomaBedaje Stigli smo polako i do prava i eskapista u nama savim naodmakodbukesveta,od · Kvalitetan odnos prema ispario..bardosledeBegoff obaveza,izazova,prilikai svom vremenu podrazumeva momenta.ZnaBetedaste neprilika koje mogu izroniti i svest o sebi da smo pronawlibalansakosledeBeg izsvakodnevice.Zaslueno mnogoviweodfduhaiz puta susret sa njim bude dugmeoff,odmor,predah, lampegveHitonausluzi uprijatnojatmosferi,sa intermezzo. Sa pritiskom na drugima,pritompotpuno osmehomnalicuiprijatnim potiskujuBisvojepotrebe. ovodugmencezadovoljsva zvidukomkojinajavljujevaw netrebauriti,toseradi Iza ove navike krije se strah poseban trenutak. sapunomsvewBu.Na od neprihvatanja okoline njemu bi trebalo da stoji ukoliko budemo odbili bilo P.S.Izgledadajeceotrik natpisNEPRITISKATIU wtaodonogawtoonioHekuju utomekakoodoHajnog SLUGAJUOGAJA,naprotiv, ili ( mislimodaoHekujuod eskapiste ili izgnanika sanjimpravouivanje nas).TaoHekivanjaokoline napraviti avanturistu ivota tekpoHinje.Tojeomiljeni Hestovremenomsvevi še ili ( gasaHuvati,jeronHuHiu rastuproporcionalnonawoj period u danu kada punimo svakomodnasiHekapravi baterije,sabiramorasute Has)... frustracijiinezadovoljstvu misli,opuwtamosvoje sa kojima ne znamo previše napregnute nervne

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


20

PHOTO: MAJA TOPČAGIĆ PIXABAY.COM PHOTO: ANIMA MUNDI BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


21

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


22

PROFESIONALIZMOM I LJUBAVLJU DO SVAKOG PACIJENTA

PIvE/ FOTOGR AFIJE: MIA MEDAKOVIA-TOPALOVIA

DOC. DR SC. MED. SLAVICA EREMIA, SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACI JE , ZAVRvILA JE MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU 1 9 7 . GODINE, A NA ISTOM FAKULTETU DOKTORIRALA 2 0 2 . GODINE. RADILA JE U ZAVODU ZA HEMI I PARAPLEGIJU hRUSANDAf U MELENCIMA, ZAVODU ZA PROTETIKU, BAUERFEIND D. O. O. U BEOGRADU - DIREKTOR ORTOPEDSKO- REHABILITACIO NOG PROGRAMA ZA SCG, KLINIGKOM CENTRU SRBIJE - PROGRAM RANE REHABILITACIJE KOD KARDIOVASKULARNIH BOLESNIKA, GLAN TIMA ZA TRANSPLANTACIJU SRCA KCS KLINIKA ZA FMR I KLINIKA ZA KH, OPvTOJ BOLNICI MEDIGROUP, A OD 2 0 1 . GODINE JE MEDICINSKI DIREKTOR U PROHEALTH SPECIJALISTIGKA ORDINACIJI U BEOGRADU. AUTOR JE I KOAUTOR NIZA STRUGNIH RADOVA I KNJIGA IZ OBLASTI FIZIKALNE MEDICI NE, REHABILITACIJE, PROTETIKE I REUMATOLOGIJE, OBJAVLJENIH U ZEMLJI I INOSTRAN STVU, OSNIVAG JE I GLAN BORDA ZA PROTETIKU SCG ( ISPO) , GLAN JE UDRU ENJA FIZIJA TARA I REUMATOLOGA SRBIJE. ENA NEVEROVATNE ENERGIJE I OSMEHA KOJI VAM ULIVA NADU I DAJE HRABROST. VE LIKI BORAC, MAJKA, DOKTORKA KOJA JE LJUBAV I ZNANJE ULO ILA U ONO U GEMU JE NAJBOLJA. URADILA SAM MNOGO INTERVJUA U SVOJOJ NOVINARSKOJ KARIJERI, ALI NI NA JEDNOM NISAM PLAKALA. TOKOM RAZGOVORA SA DR EREMIA, SUZA JE SUZU STIZA LA. KADA PROGITATE INTERVJU, ZNAAETE I ZAvTO.

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


23

KakosteseodluHilidadastudiratemedicinu?kardio-hirurgiju.

Velikaeljailjubavpremaovojprofesiji - meLep jeodje oseBaj kada sa timom odliHnih terapeu vela na profesionalni put u koji je utkana ljubav, ta moete postiBi maksimum sa aspekta psi etuzijazamieljadasepomogne.Gitavogivota ho-funkcionalnog i hemodinamskog, da struH trajeistimintenzitetomkojiHiniHovekasreBnim. nom ekspertizom svakodnevno dozirano ordinirate programom osposobljavanja i vraBanja a Imate ogromno profesionalno iskustvo-kao le tivnosti svakodnevnog ivota pacijenata pored kar Ezikalne medicine. Koji je najlepwi period u hirurga anesteziologa,medicinskihsestara vawojbogatojkarijeri? Hlanova tima koji uHestvuju u ovom veoma ozbiljnom i delikatnom poslu. Fizikalna medicina i rehabilitacija je - veoma wiro ko polje u domenu medicinskih nauka tako da u KolikointuicijapomaestruHnjaku,profesio svim aspektima rada daju fenomenalne rezulta- cuuonomeHimesebavi? te. Naravno, uz ogromno znanje i umewnost se postiuiadekvatnirezultati. Intuicija svakako igra ogromnu ulogu, ali je o proeta znanjem, profesionalnim pristupom TrigodinesteradilikaoHlantimzarehabilitaci - pravom i iskrenom eljom da se pomogne bole jukardiovaskularnihbolesnika. snomHoveku.

Da, to je bilo lepo iskustvo! Imala sam sjajan Kako ste spojili privatno i poslovno? Majka s prijem od kolega sa Klinike za "Ezikalnu i- medi dvasinakojisuizrazitoobrazovaniiuspewni. cinsku rehabilitaciju, kao i kolega sa Klinike za E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


24

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


25

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


26

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


27

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


28

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


29

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


30

PHOTO: IGOR MANDIĆ BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


31

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


32

VIZUALIZACIJA RAZMIŠLJANJA BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


33

IGOR MANDIA, FOTOGRAF, RO EN JE 1 9 7 3 . U SARAJEVU, A OD 1 9 8 . IVI I RADI U BEOGRADU. PROFESIONALNI FOTOGRAF JE OD 1 9 6 . GODINE. IMAO JE DEVET SAMOSTALNIH I BROJNE GRUPNE IZLO BE. DO 2 0 2 . GODINE BIO JE FOTO- REPORTER ZA DNEVNE NOVINE I GASOPISE, NAKON GEGA JE OTVORIO SVOJ STUDIO. NJEGOVE FOTOGRAFIJE OBJAVLJENE SU U BROJNIM DOMAAIM I STRANIM GASOPISIMA I NOVINAMA( STATUS,ELLE- CROATIA,GASOPISMARK- HOLANDIJA,TOYOTABRITISHMAGAZINE, DAILY TELEGRAPH, SUNDAY TELEGRAPH. . ) , BROvURAMA, PLAKATIMA, KNJIGAMA, JUMBO PLAKATIMA, OGLASIMA, MODNIM AGENCIJAMA, KAO I NA BROJNIM VEB STRANICAMA. DOBITNIK JE DVE NAGRADE ZA INOVATIVNOST U FOTOGRAFIJI, 2 0 6 . I 2 0 7 . GODINE, KADA JE PRVI PUT U SRBIJI IZLAGAO VIRTUALNE FOTOGRAFIJE. KAOPREDAVAGNATEMUDIGITALNEFOTOGRAFIJE,UGESTOVAOJENANEKOLIKORAZLIGITIH RADIONICA OD 2 0 1 . GODINE. OD 2 0 1 2 . DO 2 0 1 6 . PREDAVAO JE NA FAKULTETU ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE PREDMET SINTETIGKA FOTOGRAFIJA, A TOKOM 2 0 1 6 / 2 0 1 7 . SARA IVAO JE SA POZORIvTEM fATELJE 21g.

PIvE: MIA MEDAKOVIA - TOPALOVIA FOTOGRAFIJE: IGOR MANDIA

FotograEja je kod tebe prvo dowla kao kazna, Crnobelevs.fotograEjeuboji a potom kao nagrada. Kako te ivotni sluHaj usmeriokaumetnosti?

Koliko eksperimenti wew u fotografiji? a N FakultetuzamedijeikomunikacijuuBeogradu predavao si sintetiHku fotograEju. vta se pod timpodrazumeva?

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


34

da umesto "Elma koristim mobilni telefon Bogtraiodamudokaevernostrtvovanjem kao negativ i uradim analogne kopije na svog sina Isaka. Obedience ispituje ne samo fotografskom papiru. ulogu Abrahama, veB i ulogu Isaka u toj priHi i napravljena je paralela sa decom wirom SintetiHka fotogra"Eja je otprilike stara svetakoliko kojesuovogtrenutkartvesvihratovai i fotogra"Eja. Pod ovaj pojam spadaju stradanja, i najHewBeuimenekogBoga. neke stare tehnike poput fotograma, fotomontae, solarizacije. Digitalizacija je Tasamo deca ako i uspeju da odrastu, iz uloge olakwala manipulaciju i prowirila moguBnosti IsakanajHewBepostajuAbraham,utragiHnom za ostvarivanje raznih hdrugaHijihf oblika ciklusu u rtvuju svoju decu u nekom sledeBem odnosunatradicionalnotumaHenjefotogra" dokazivanju Eje svoje odanosti bogu. kao dvodimenzionalnog medija. CentralnaprostorijauprojektusezvalahBoj Mi smo na faksu radili, osim foto-montae,sobaf.Prostorijajevisokawestmetaraizidovi virtualne fotogra"Eje, kombinaciju su 3D kompletno i obloeni perjem. Tu je bilo fotogra"Eje, 3D skeniranje, sinemagraf, anaglif postavljeno 10 mojih crno-belih fotogra"Eja itd. veliHinex80 cm 80 izkolekcijehPortretirukuf. Ruke na fotogra"Ejama su apstrakovani prikaz KakobiopisaosvojeprojekteufotograEji? HoveHanstva i tu su ljudi raznih profesija nacija, rasa, starosti i interesovanja. Poza u Fotogra"Eja je za veBinu fotografa kojojsurukejekarakteristiHnazamolitvu,al dokumentovanje određene situacije. Meni za pasivnost. to samo po sebi nikada nije bilo dovoljno. NajveBi deo mojih kolekcija je u stvari U okviru projekta h3 objektivaf, 2019. je vizualizacija mojih razmiwljanja na određ enu organizovana izloba hDimenzijef na kojoj temu. Konzumiramsvetokosebe,svarimgai si sa Tomislavom Peternekom i Goranom moramtonekakoizbaciti. KukiBem izlagao na DorBol Platzu. Kada se izlaesastarijimkolegama,kakavjeoseBaj? Kakosidowaodosvogfotografskogstila? TomaiGoransusjajnilikovi,miveBgodinama Mislim da uopšte nemam svoj stil. Nisam u imamo taj projekat 3 objektiva. Napravili stanjudabudemdovoljnodosledanbiloHemu smo skoro 30 izlobi hPutovanja 3 objektivaf da bih imao stalni stil. Ujutro razmišljam na wirom Srbije. Gak je jedna od izlobi bila u jedan naHin, u podne na drugi, uveHe na treBi, pravoslavnojcrkviumestuJawaTomiB! sutramijeopetsveskrozdrugaHije. Nedivim se ljudima koji imaju stil i smatraju to za hDimenzijef su bile iskorak iz tog naweg kvalitet. projekta,htelismomalosveine. Izlobu hPortreti rukuf imao si 2015. u JevrejskommuzejuuBerlinu.Izlobazakoju se satima Hekalo da bude viđena. O Hemu je reH?

Uopwtenisamrazumeokakotomisliwhstariji oni su samo rođeni pre mene i bave se fotogra"Ejomnekolikodecenija že, ali du duhom su skroz mladi.

Kontaktirali su me tada umetnici Saskia Saradnja sa inostranim kolegama i na Bodekke i njen mu, reiser Peter Greenaway inostranim projektima. Kako oni gledaju i pitali da uHestvujem u njihovom projektu na nekoga ko je iz Srbije i dokle te je tvoja hObediencef u Jevrejskom muzeju u Berlinu. autentiHnostdovela? Projekat je bio ogroman, sastojao se od 15 prostorija koje su bukvalno napravljene u Meni je neshvatljivo da Hovek sa ovih sklopumuzejasamozatuizlobu. prostora moe da doivi neki uspeh tek kada ode odavde. Svi ti ljudi kojima se kao Srbi hObediencef (Posluwnost) je umetniHka ponosimo su uspeh napravili tek kada su otišli. interpretacijapriHezastupljeneusvetri glavne samo Teslu ili Marinu AbramoviB. Pogledajte monoteistiHkereligijeoAbrahamuodkojega je To zapravo najbolje govori koliko je ovde malo

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


35

cenjenstvaralaHkiradikakoseonurazvijenim Poslovniizazovi druwtvima veoma powtuje.Verovatnojebawto VeB godinu i po je najveBi izazov opstati kljuHnjihoverazvijenosti. u uslovima svetske pandemije. To znaHi Moje iskustvo je da sam bio veoma egzotiHan manje posla, otkazani projekti, žana ote ili čak ljudima sa kojima sam radio. Srbin, Belav, dvanemoguća putovanja. metra visok, vojniHke pantalone, umetnikp U generalnom smislu, najveBi poslovni izazov NapravitesamiraHunicu. je za skoro svakog umetnika komercijalizacij DalitejefotograEjaspasilailidoveladotoga sebešto radimo. Skoro ni jedan umetnik kojeg samog? poznajem ne ume da proda to što radi. Mnogi najveBisvetskiumetnicisuiveliiumrliubedi Nepostojiuniverzalnismisaoivota,svakoaod sada im se slike prodaju za milione neHega. nas mora da ga pronađe u neHemu ili da ga U svetu tome slue galerije i galeristi, a ovde kreirazasebe.Kadaimawsmisao,sviproblemi galerije slue tome da pokaHimo fotogra"Eje i koji se dewavaju u ivotu postaju sekundarna pozovemo prijatelje,kolege i tetkeda dođu da stvar. Ja sam svoj smisao pronašao u ovome ih pogledaju. wto radim. U tom kontekstu me je fotogra"Eja i spasila i dovela sebi. Fotogra"Eji sam posvetio svoj ivot i ona me je izdašno nagradila.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


36

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


37

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


38

PHOTO: JOVANA JAREBICA BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


39

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


40

SUPTILNOM PROVOKACIJOM DO EMOCIJA

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


41

PIvE: MIA MEDAKOVIA-TOPALOVIA FOTOGRAFIJE: JOVANA JAREBICA, MILAN AKOV, LJUBICA DENKOVIA, LIGNA ARHIVA

Petar MowiB

reakcije,kakavjetvojdoivljajdokstvaraw?

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


42

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


43

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


44

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


45

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


46

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


47

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


48

PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


49

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


50

TAJNO MOJA

PIvE: TATJANA MANOJLOVIA FOTOGRAF: URA vIMIA

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


51

hSvojim poimanjem vere i Boga, sigurna sam daZato što sada mogu bez straha od razotkrivanja sam od ivotadobila i više nego štozasluujem. da ivimsvojlicemerni ivot. Nisam ga uvek dovoljno poštovala. Ni njega ni ivot koji mi je udahnut. Gak sam se u jednom A, zapravo, sada se sve konaHno i de"Enitivno periodu ivotatešila primišlju da svakog trenutka raspalo. to muHenje mogu prekinuti. Da je to moja volja. I stvar moje odluke. I da, kad postane Beznje,mojivotnemasmisla. nepodnowljivo,mogudaodluHujemja.Pomagalo ModabisvebilodrugaHijedanasuHiteljicanije je.Grewnasam,znam.g tog prvog školskog dana postavila jedno pored Ovako me saHekala, poslednji put kada smo drugog. Da se na odmorima nismo nuno drali za ruke, kao da smo OHO lepkom zalepljeni. Bio se videli. Na klupi u parku, pored crkve Svetog Marka. Volela je da gleda roditelje sa decom, sam opHinjen. Bila je moja dobra vila. Od tog u predveHerje. I da me sluwa. Govorio sam joj septembarskogdanadoovogoHajnogleta. ponekad Lorku, strastveno je volela njegove štreberka, kazao bi moj sin. KlasiHno stihove. Volela je i mene, na svoj naHin. Umela KlasiHna vanserijska, kaemja. je da mi uzme lice u šake i zalepi poljubac, soHno,bezdahameostavi.Znalajedame en e Nikada nisam imao vezu. Nikada nisam imao ne privlaHe na taj naHin, ali uvek je govorila: fNe devojku. Nisam imao ni deHka. A nije da nisam hajem za to štotikaew.ILorkajebiogej,paniko eleo. nevernu enu nijeboljeopevao.Potreban . simi.g Ja sam zapravo bio njena senka. Ne, iveo sam OvojepriHaoprijateljstvu.JedneradoholiHarke i unjenojsenci.Neupotrebljiv. nevidljiv jedne dangube. Istorija besmisla. Ona je uHila za oboje, upoznavala se sa ljudima, Zawto pominjem nju, a zapravo elim da pišem organizovala letovanja, zimovanja, novogodiwnje osebi? urke, organizovala i proslavu mog punoletstva nosila me kao nepotrebni asesoar. Njen najbolji Zato što je sa njom umrla moja tajna. drug i najbolja drugarica, sestra i brat koj imala, vadilicakad elida utekne nametljivcima, Zato što bi njenim odlaskom moj ivot mogao najHewBe rame za plakanje, idealnisluwalac.. postatilagan,leptirast.. Zavrwila je gimnazIju i za nju i za mene, naterala Zato štosemoramooprostiti,onaija. me da steknem neka baziHna znanja, nisam

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


52

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


53

baš ostao šupak...Uz nju sam zavoleo magiju sa fakulteta. I nakon nekog vremena postao pozoriwta, postao "Elmo"El, uivao u analizi Petrov tata. Proveli smo ivotmirno,beztrzavica, knjievnih dela,Hak i u svom glasu dok govorim pristojno građanski, pomalo usamljeniHki, poeziju... retkim prijateljima, bez previwe intimizir okolinom.UHtivo,civilizovano.Umiveno. Izabrala je fakultet za mene. PrstiBem vrtela Him zawlajfujem, suptilnim kanjavem uticala Vesna da je izgubila bitku sa kancerom newto pre zaokruimitugnjavau. Petrovog punoletstva. Sa njenima iz Kruwevca retko se Hujemo i vidimo. Zaposlilame.Zapravo,njentata. Sada je otiwla i Ona, moja najbolja drugaric Njoj sam se autovao, kako to generacija mognawa kuma, Petrova kuma, nawe Sunce. Tiho. sinakae. U neskladu sa bukom koju je svuda oko sebe pravila, sa kovitlacem koji se oko nje stvarao Davno. kud god prowla. MagiHna. Brzo je otiwla. To zlo spustilo i odnelo je. Tek tako. Nije stigla Hak Eksperimentisala je sa mnom. Jow tamo negde se ni da promisli o svojoj strategiji borbe u ovakvoj oddvanaestegodine.Istraivala.Svojetelo.Moje kriznoj situaciji. telo. Ja sam crveneo. Smejao se. Stideo. Znala je da se razbesni. Ugrize. I za srce, da. Nisam Iza nje ostala je praznina. Odnela je našu tajnu. ispunjavao njene zahteve. Nisam uspevao. Ne Rasprwena je sa njenim prahom, rekom koju je danisameleo.Jednostavno,nijeiwlo.Unekom toliko volela. To je bila njena elja, ispunio sam momentu sam osvestio da me uzbuđuju lepi, je.Petarjetakoostaobezmajkeibezoboavane jakimuwkarci.Stideosamsejowviwe.OnajeveBkume. imala par veza iza sebe. I gomilu oboavalaca. Njeni momci su mi se podsmevali i izbegavaoMoj tridesetogodiwnjak, uskoro i s!m postaBe sam da provodimo vreme u troje. Uvek je ipak otac.PostaBudedainikonikadaneBesaznatida dan trajao dovoljno dugo za naše sate. Još nawimvenamaneteHeistakrv,jerVesnunikada intenzivnije sam ih upijao. I priznao u nekom nisam takao. I nikada nisam kao muwkarac ni momentu svoje elje. I tada je uzela moje lice u jednu enu imao. I nikada se nisam odvaio da šake i poljubila me vrelo. Tako me tešila. ostvarimvezusamuwkarcimakojesam eleo .

Posle fakulteta, ona je mnogo putovala, vetam ovim predivnim parkom pored crkve usavrwavala se, upijala ivot svim Hulima ... Sa Svetog Marka i ponekad se uplašim sopstvenog puta bi pravo kod mene doletala, kao furija, glasa i Lorkinih stihova. I ne znam da li ih puna ivota, strasti, utisaka, grlila me, bacala se izgovaram naglas ili odjekuju u mojoj glavi, na mene kao pas kada se raduje i ne moe da momjadnom,kukaviHjemsrcu. obuzdava svoju neutaenu elju... Potpuno me obuhvatalatomludaHkomenergijom,puniosam Ne elim da nešto ili neko pritisne off dok svoje baterije njenim impresijama. zvaniHnonepostanemideda.Ne elim Petru da uskratim punu radost da ima nekoga toliko svog OdluHna u odluci da ostane sama, nesputana utrenutkunajveBeradostioHinstva,roditeljst brakom, decom, okovima konvencionalnih oHekivanja. Ja sam se njemu oduvek toliko radovao, moda i više nego što je normalno, viwe nego da sam Jednog dana je dowla neobiHno mirna. Sa gasanjegovommajkomzaHeo.Volimgaviweod preciznim planom. Realizovali smo ga vrlo brzo. ivotasvog.Jadnog,ljigavog. Urokuod5dana. 1 TakosamseoenioVesnom,njenomkoleginicom

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


54

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


55

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


56

MAGIJA BALETA – BAJKA BEOBALETA

PIvE: MIA MEDAKOVIA-TOPALOVIA FOTOGR AFIJE: BEOBALET

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


57

LJUBICA LAZIA, DIREKTOR I OSNIVAG BEO BALETA, DIPLOMIRANI JE ISTORIGAR UMET NOSTI KOJI SE VEA 1 0 GODINA USPEvNO BAVI PR- OM I MARKETINGOM RAZLIGITIH KULTURNIH I UMETNIGKIH PROGRAMA. KA RIJERU JE ZAPOGELA JOv KAO STUDENT U NARODNOM MUZEJU, ZATIM JE RADILA PRO DUKCIJU GALA MUZIGKIH I BALETSKIH PRO GRAMA U SAVA CENTRU, A POTOM JE PREv LA U GUITAR ART KORPORACIJU, GDE RADI ORGANIZACIJU I MARKETING U OKVIRU TRI FESTIVALA. PORED TOGA, ONA JE SVOJU VELIKU LJUBAV PREMA DECI, MUZICI I BALETU PRETVORILA U JOv JEDNU USPEvNU KARIJERU. OSNOVA LA JE SVOJU PRVU BALETSKU vKOLU JOv 2 0 9 . GODINE, A TOKOM GODINA RAZVIJALA JE AUTORSKI PROGRAM BEOBALETA.

-

asocirahaljinawtowuwtiilikadazaigramo ci da niko ne vidi. Ta balerina u vama uvek ima maloskrivenogHarobnogprahaunekomdepu.

-

Balerina moe da se igra i kad poraste. Mislim da je to najveBa supermoB balerina. Princeze i kraljicekasnijedobijunekedrugeuloge.

-

Ko su polaznice BeoBaleta i kako si se odluHila da otvoriw wkolu u kojoj devojHicama praviw Harolijukrozsvojeprograme?

Imamo veliku privilegiju da su neke devojHice skoro 10 godina deo BeoBalet škole. Mi smo deo njihovog detinjstva, sazrevanja, razvoja i odrastanja. Danas kada gledam u kakve ljude su odrasle, imam neverovatan oseBaj ponosa, ali i odgovornosti. Mogu slobodno da kaem da su to Guda, a kada postavite takav standard onda čudo prati čudo i nema kraja čudesima!

Zaista, kod nas dolaze prava Huda od dece i po koje razumeju naw koncept i taHno znaju - rodice zawtobawkodnaswaljusvojeBerke.BeoBaletje pre svega kulturno okruenje, mesto gde konzu miramo razliHitu umetnost, ali umetnost - stva moisami,otkrivamoinegujemopravevrednos ti. Verujemo da je detinjstvo roditelj Hovekove liHnosti i zbog toga elimo da detinjstvo nawih Balerina je princeza, ili kraljica, ili Sneana sa polaznica budeHarobno. svojih7patuljaka? DevojHice su moj najveBi pokretaH! Njihova- ra Balerina je za mene najbolja metafora svega doznalost, uzbuđenje, elja i ljubav. Uvek sam gracioznog, lepr wavog, elegantnog, imaginarnog elela da im pruim viwe i znam da ne smem da i umetniHkog. Balerina zbog toga Hesto deluje izneverim njihova oHekivanja. Sama sam prowla neno i veoma krho, ali zapravo u sebi ima og - kroz klasiHno muziHko i baletsko obrazovan romnu snagu, disciplinu, odluHnost i volju. Po je. Znala sam sve njegove zamke. elela sam meni, upravo osobine prave princeze, kraljice ili da napravim školu koja je meni bila potrebna u ratnice.Onajesvetoujednom. detinjstvu. vkola koja Be iz mene izvlaHiti-mas kimum, a ne koja samo lovi grewke. elela sam Na BeoBaletu imamo sjajnu igru princeza koju da devojHicama dam metaforiHna krila, da ih igramo sa devojHicama. One izvlaHe kartice sa nauHimdaleteisanjajusvojevelikesnove. razliHitimDizniprincezamaiondaimajuzadatak da kroz jezik igre i pokreta doHaraju njen - auten Ja sam imala Harobno detinjstvo i sva snaga tiHan lik, karakter i vrline. Tako upoznajemo sve danasimamdolaziodatle!UzpomoBumet koju supermoBi koje jedna princeza, kraljica, balerina nosti,kultureimawteuspelasamdaprevaziđem ilidevojHicatrebadaposedujeysnagu,nenost,sve tewke i izazovne situacije u ivotu. Sasvim razigranost,hrabrost,upornost,tugu, - vera, ljubarewilasamdatusvojutajnupodelimis sluHajno znost,empatiju,powtovanje,strah.. drugimdevojHicama.TakojenastaoBeoBalet.

Balerina je sve to! Igra deci prua moguBnost Koji su doprinosi baleta? Scenski, javni nastu da isprobavaju razliHite uloge i usvajajuurazliHite ivotudetetanosisasobompunoprednosti. setove ponawanja, emocija i znanja koja Be im kasnije u ivotuznaHiti. Balet je svet gde devojHice stiHu razliHite - vew tine za sreBan i uspewan ivot. To je fantastiHan Volim da kaem y Jednom balerina, zauvek ba- naHin da se upoznaju sa sobom, svojim telom i lerina!TosesepresvegaodnosinaonajoseBaj pokretom. One otkrivaju i razvijaju nove dimenzikojiizgradimounamasamimadasmoprinceza jesvoje"EziHke,emocionalneipsihiHkeliHnosti. ili kraljica sopstvenog ivota, da volimo - sopst veni odraz u ogledalu, da moemo i hoBemo da Odrastanje na umetniHkoj sceni devojHicama kroz ivot idemo na vrhovima prstiju u haljini omoguBava da na najlepwi naHin steknu samo koja se vrti. Kasnije na taj oseBaj moe da nas pouzdanje, sigurnost, individualnost, koncentr -

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


58

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


59

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


60

ciju,panju,samopowtovanje,kreativnost-ikomu Neretko Hujem od roditelja kako ne mogu da prenikativnost. To su veoma vane vewtine koje Be poznaju svoje dete. To se pre svega odnosi na kasnije moBi da iskoriste, ma kojim poslom unutrawnji se stav deteta, njegovu sigurnost i ve bavile, da stanupred auditorijum sigurne iusebe. sebe, promeni se i hod, dranje tela.Celo biBe BiBe to uspewni advokati, lekari, direktori.. To deteta je poHnedaserazvijaunovomsmeru. taj drugaHiji start koji osigurava odrastanje na Roditelji su ponosni na to wto vide da njihova umetniHkojsceni. deca otkrivaju univerzalni model u kome niwta OvojeputkojimsamsamaliHnoprowla.Odrasla nije nemoguBe, da sve mogu, samo treba da sam na sceni, to su bili koncerti klavira, - balets pronađusvojput.Menijevanodatootkrijesva ki nastupi, vođenja razliHitih programa, - kapozo devojHica, jer to Be kasnije u ivotu moBi da riwne predstave.. Ja sam samo sve te razliHiteprimeni. aktivnosti objedinila u BeoBaletu, jer sam - sves na koliko su meni te veštine koje sam stekla Mislimdajejakovanodasedecikaedasvako imasvojput.Nevaeistapravilazasve.Midecu na umetniHkoj sceni pomogle kasnije u karijeri. Izmeđuostalog,kadasamprviputstalanasce - razvrstavamo po godinama, a ne bavimo se karakterom,senzitivnowBu,trenutnimsposobnos nuSavacentraikadasumezaslepilasvetla-ref ma. Neko nauHi lakwe, neko tee, bre ili sporije, lektorapred350ljudi,automatskisamsevrati tonijevano.Mnogoradimonaparadigmiyti lausvojedetinjstvo,utajtrenutaknasceni,ali tuje moew, znaw i hoBew. To je meni govorila moja bila moja sigurnost i snaga. baba,jatogovorimmojimdevojHicama.Zamene MetodikaradaubaletskojwkoliBeoBalet to je univerzalna formula za uspeh.

BeoBalet je postao poznat pre svega po svom VanojedapaljivoposmatratesvakudevojHicu, autentiHnom programu, multidisciplinarnom svakaodnjihjesvetzasebe.Vanojedaproce pristupu koji pored baleta kombinuje muziku, nitewtajojjeudatomtrenutkupotrebno.-Rodite glumu,gimnastiku,knjievnost.BeoBaletjewko - jigledajusvojudecuposebnimoHima,miimamo la gde se stiHe najwira opwta kultura i dobro - taHku va sakojemoemojasnijedasagledamowta spitanje. im je potrebno, a njihove potrebe se konstant no menjaju. Deca se menjaju u zavisnosti od NapoHetkusezonepostavimotemuiondanam okruenja, druwtva, aktivnosti, energija.. Papir ona slui kao okosnica za prouHavanje razliHitih trpi sve, ali decu treba osluwkivati konstan predmetaiumetnosti.OvegodinetemajeKrckopogotovo kada se radi o umetnosti, emocijama OrawHiB,jedanodnajpoznatijihsvetskihklasiHnih i njihovim unutrašnjim svetovima. baleta. Mi Bemo decu prvo upoznati sa priHom, zatim crtanim "Elmom i onda baletom. Krcko Kroz balet, uvodiw devojHice u svet umetnosti, OrawHiB je tema koja donosi mawtu, imaginarne multidisciplinarnosti. Kada shvataju koli svetove,ljubav,prijateljstvo,borbudobra - ibogate zla,slonovimznanjima? bodu i hrabrost - puno vanih lekcija Bemo koje Moj cilj je da umetnost postane njihova svakod proBi sa glavnim likovima ove bajke. PriHaBemo i o velikim temama kao štosunemaHkaknjiev - nevica. Mislim da na taj naHin mogu da imaju nost,ruskibaletiistorijaumetnosti. mnogo ispunjeniji i sreBniji ivot, Hime god se bavile.Danasigrajuubaletskojwkoli,asutra n To je suwtina koju postiemoHasovima na bale- dam se da Be igrati kroz svoj ivot - na ulici,-ku tairadionicama.Međutim,podjednakosuvane hinji,kancelariji,sceni. aktivnosti koje tokom godine organizujemo za nawe uHenike. Među njima je ciklus koncerataU nawoj BeoBalet wkoli imamo obavezan hor, mislimdajeitoiskustvonenadoknadivo.Energi zadecugdeseupoznajusarazliHitimmuziHkim ja kada sve zajedno iz srca pevaju je neverovat stilovima,kompozitorimaiinstrumentima,zatim na. Tako razvijamo ljubav prema muzici, gradimo posete Narodnom pozoriwtu, tematski masken jow jednu vrstu bali,istraivanjebiblioteka,zanimljiveliterature i unutrawnjeg izraavanja, ruwi mit o sluhu i talentu. Kada deca odrastaju na obilaenje Harobnih istorijskih lokaliteta koji nas najlepwim harmonijama, tewko poHnu da sluwaju okruuju. treš od muzike kasnije. Pouzdano znam da naše MislimdajetomnogovanijeodkonceptaHasa porodiceuglaspevajuBeoBalethorskireperto kojijesvakakoprilagođenuzrastu,sposobnosti ToBezanjih i bitipredivnauspomena,kojeBese predznanjudece,doksunastavnisilabusipodel - setitisvakiputkadabuduHulinekuodnawih - pe jeni na poH etne i napredne. sama.

Na wta suroditeljiposebnoponosninakonupisa Radionice glume su posebno omiljene. Vebe detetauBeoBaletbaletskuwkolu ? koje deca izvode su veoma korisne, jer rade na emocijama,liHnojekspresijidikcijiigovoru BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


61

TrudimsedasteknukulturnenavikeydaoblaHe stala na tu scenu, verujem da je to promenilo najlepwe haljine i poseBuju Narodno pozoriwte, njen pogled na nju samu i na to gde joj je mesdaobilazemuzejeiupijajupriHeoremek-delima to. Zato oboavam balet, jer moe takva iskust i razvijaju kritiHko miwljenje, da odlaze - na vada kon prui.Potrudilismosedaodtogkoncerta certe i razmiwljaju o snazi simfonija, danapravimo putuju i događajzaceluporodicuimislimda daznajusvojunacionalnuistorijuikulturu. je svim taj dan ostao kao nešto veoma posebno.

Davno sam shvatila da Be deca posetiti sveSvake sezone imamo dva velika koncerta koje muzeje i poznata mesta u Parizu, Rimu ili BeHuprati velika produkcija, izrada scenogra ali da Be obilazak Beograda i Srbije ostati ne- kostimi, muziHari, glumci i specijalni - gost zanimljiv. Zato smo organizovali našu kulturnu dim se da uvek uradimo najbolje i najprofesionalopsadu Beograda i Srbije. nije,jerkakodecipokaemo,takoBe ona kasnije raditi. Jeim se kada ljudi koji rade u umetnosti elim da znanje koje usvajaju u BeoBalet školi radeiskarabude.JaihuHimdauvektrebadase ne bude repetativnog karaktera, bez obzira što potrude i daju sve od sebe. Izdvojila bih i baletskonstantno priHamo o raznim liHnostima, - ku epo predstavu Aladin u DeHjem kulturnom centru hama, godinama, gradovima i dravama. elim Beogradakojajetakođebilaspektakularna. da znanje o umetnosti i te plemenite veštine koje usvajaju postanu deo njihovog svakodnevnog UkompravcuBewdaljerazvijatiBeoBaletwkolu? ivota. Kao wto sam napomenula, deca se konstantno Svesnost o razliHitim znanjima Be steBi kada menjajuitoseneodnosisamonanjihovrazvoj, porastu, kada se nađu u razliHitim druwtvima, veB na Hinjenicu da se menjaju generacije dece mestima i kada Be moBi da uHestvuju u razliHi - koje dolaze. Tako mi menjamo BeoBalet školu. tim razgovorima razvnopravno i ponosno. To je Program koji je bio fantastiHan pre 10 godina takođemojaliHnapriHakojukonstantnoproivl - viwe ne funkcioniwe, jer su se deca promenila, javam. Zahvalna sam na širokom umetniHkom svetkojiihokruujesemenja.Vanojebiti-"Fek obrazovanju za koje su svi govorili da je neko- sibilan. To je bila moja velika lekcija koju s risno u danawnjem svetu, međutim umetniHke moraladanauHim.Daseodreknemstarerigidne škole i studiranje istorije umetnosti dalo mi je paradigmeumetniHkewkoleusvojojmisiji - nego širinu, nauHilo me je da mislim i danas oseBam vanjapravihvrenostiiumetniHkogobrazovanj da mogu da radim šta hoBu i gde hoBu. Svet je Kada se osvrnew unazad, da li je ta mala balemojapozornica! rina,umetnicautebi,postalaonowtosielela? Nastupekojebiizdvojila Verujem u konstantan napredak, uHenje i rad. NepostojereHikojimbihmogladaopiwem- pos Zahvalna sam na onom što sam postala i postiglednji nastup BeoBalet škole. To je bila baletska la za sada, ali verujem da uvek mogu viwe i bolpredstava Uspavana lepotica na velikoj scenije.VerujemustalnuevolucijuHoveka-duhovnu, Narodnog pozoriwta. Verujem da je to bilo - nev "EziHku, emocionalnu, socijalnu, radnu, struHnu. erovatno iskustvo za svaku devojHicu koja Verujem je daumetnostmenjaovajsvet! E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


62

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


63

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


64

PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


65

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


66

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA

MOJ IZBOR. . TOMISLAV PETERNEK IMRE SZABO GORAN KUKIA NINO RAKIAEVIA ELJKO SINOBAD IGOR MANDIA OTVARANJE21.09GODINE U19GASOVA U GALERIJI KVART BW, TC hGALERIJE BEOGRADf II SPRAT, VUDROA VILSONA 1 2 . VIDIMO SE!

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


67

NVIvNJEJUTR1 69 1 TMISLAV PETERNEK

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


68

UVAIS.. IMRE SZAB

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


69

LIBERT02 RAN KUKIA

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


70

NIN_RAKIHEVIH

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


71

KRU ELJK SINBA E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


72

SINLE MTHER IR MANIA

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


73

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


74

PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


75

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


76

PIvE: MIA MEDAKOVIA-TOPALOVIA FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


77

WITH LOVE OR NOTHING VANJA VULIN IVOvEVIA VANYA, SLIKARKA, MAMA, ENA, AERKA, ARHITEKTA, POSVEAE NA TRAGANJU ZA SMISLOM, ZNANJEM, LJU BAVLJU, SVETLOM, SUvTINOM. . ERIH FROM U DELU fUMEAE LJUBAVIg KA E DA JE fOSNOVNI ZADATAK GOVEKA U I VOTU DA RODI SEBE, DA POSTANE ONO ZA vTA POSEDUJE POTENCIJAL. NAJVA NIJI PROIZVOD NJEGOVIH NAPORA JE NJEGOVA LIGNOSTg. UMETNICA KOJA SE USUDILA DA OTVORI PORTAL, VRATA KOJA SU JOJ BILA NAMENJENA I DA PRO E KROZ NJIH. SVOJU 4 . SAMOSTALNU IZLO BU VANJA VULIN IVOvEVIA POD NAZIVOM fWITH LOVE OR NOTHINGg IMAAE OD 0 9 / 2 7 AVGUSTA 2 0 1 . GODINE U GALERIJI BW EXPERIENCE, TC GALERIJA BEOGRAD, VUDRA VILSONA 1 2 U BEOGRADU. OTVARANJE JE ZAKAZANO ZA PONEDELJAK,09.821U19H.

-

-

Muzika je jedan od izuzetno bitnih segmenata mog ivota, pri tom mislim i bukvalno na-sva kodnevni ivot. Pitanje koda, rekla bih. Dodir sa Boanskim u nama! or Balanwin (George Ba lanchine ) kae - h Vidi muziku, sluwaj ples.f Sa puno vere mogu da kaem za svoje slikarstvo Vidimuziku,sluwajsliku! Za onog ko slika, za mene, slika je dodir svega onog što smo mi. Svega onog što smo voleli i volimo,ivelii ivimo, elelii elimo.

Kako si iz arhitekture prewla u arhitek slikarstva?

Iskrenoikrozigru,aliveomalogiHnosapuno - os eBaja i za jedan i za drugi oblik sopstvenog - iz raavanja.Svakakodajeljubavpremaarhitekturi i moja istraivanja u njoj rodila samo jow veBu intenzivniju ljubav prema slikarstvu koje je uvek biloprisutno,alisadaiukontekstumog-stvar ja, mog slikanja. Slikarstvo je kruna svih moj znanja. vtanamkazujewkrozslike?

Moje slike su moj dnevnik. Moje pismo, roman, ivot. Verujem da sve što nosi u sebi istinu ima bezvremenost u sebi, bilo da govorimo o- ar hitekturi, muzici, literaturi, slikarstvu, pokuwavam da dosegnem. Nesvesno svesno, Arhitektura & slikarstvo u tebi. Likovna - ukoliko os mogu tako da se izrazim. Svako od nas ima newto da kae, duboko verujem, ali trenuvewBenostinajednominadrugompolju. tak i naHin je razliHit za svakog od nas. Moj glas Potpuno proeti. Arhitektura je oslobodila sli- su moje slike! Dakle, govorim oivotu, o ljubavi karstvo u meni. Za mene, okolinu. Svet koji Be prema njemu, o slobodi, o traganju za lepotom, za plemenitowBu u svakom od nas. Tragam za ga videti, osetiti, prepoznati, doiveti. Likovna, umetniHka osvewBenost bitna je kako za samusobom i pronalazim sebe! arhitekturu, slikarstvo, vajarstvo, tako i za ivot Kakoizgledasamprocespripremezaizlobu? posebi.Lepotaisvestonjojrađalepotu,dobotu. Postavljapitanja,aliidajeodgovore. Mi smo u konstantnoj pripremi u smislu da Him delo, ono je na nekom putovanju, na Kako bi povezala muziku i slikarstvo krozstvorimo tvoj jpre u nawoj duwi, a onda i konkretno ka nekom dodir? mestu izlaganja. Svako stvaranje, ne nuno, ali E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


78

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


79

uglavnom tei publici, predstavljanju sebe, mene a u njemu je sve eventualne barijere stavila onda i samog umetnika. Momenat, kontekst ne - u stranu. OseBaj kada znaw sa sigurnowBu, koju posredno pred samu izlobu je intenzivan-tem samo Hista ljubav i vera mogu da daju, da je to po! Alegro, krewendo, improvizacija, intepretaci - tvoj put ka punoBi, ka ostvarivanju potencija ja,orkestracija..harmonija,melodija. koji ti je dat kao dar. Momenat kada je moje dete postalomojuHiteljikadajeigraponovoposta vtaje za tebe minimalizam i kako se kreBew ivanaumom ivotu! stvarawunjemu? DobadanailinoBikadastvaraw? Minimalizam je smelost! Usuditi se da je ono što ste vi dovoljno. Posmatrano u svim kontek- Svi dani su moji i sve noBi su moje. Ciklus slika stima ivota. Od Antike do japanskih arhitekata, fSPACES MOVEDg nastao je gotovo sav tokom presvegamislimnaTadaoAnda,prostorivreme mog rada noBu. To je svojevrstan prelazak iz kojemoewdaosetiwu njemu,bez šumova,raz- arhitekture u slikarstvo i u tom momentu bio nih estetskih nadraaja, vrhunski je minimali - mi je potreban taj oseBaj tiwine, u smislu gra zam! Poezija! Vertikala! Momenat koji je meni zgrade..samoplatno,muzikaija..iprostorisu premisa i od koga polazim dalje. Belo platno, sepokrenuli.PoslesamnaizvestannaHindowla papir.. Histo, prelepo u svojoj jednostavnosti do,mogu islobodnodakaem,nekogviwegoblika samimtimmoguBnostizasvewtovawesrce,um koncentracije potrebne meni i mom radu i sada i šaka mogu da stvore. zaista stvaram tokom Hitavog dana.Naravno,st varjepresvegainspiracije,aliivelikeunutra Koja je boja dominantna u tvom likovnom -iz potrebe da slikam. raaju? IzlobaslikahSaljubavljuiliniwtafWith / Loveo Mislim da je zlatna i svakako plava, ako ih upro - Nothing, u Galeriji Kvart BW Experience, Vudra stim potpuno. Suštinski to su nanosi i slojevi Vilsona 12, otvorena je 9. avgusta 201. u 19 boja koje govore za sebe, a nekako su postale H asova.Tvoja Hetvrta samostalnaizloba. Gime deo ove dve. U kontekstu traganja za svetlom si se predstaviti wta i nam poruHujew kroz svoj presvegaislobodom,nesputanowBudaseiviu opus? svojsvojojpunoBi. Ona je sublimacija svega što sam do sada kao Vanja kao slikarka radi sa puno, puno ljubavi i slikarka uradila i predstavila javnosti. Mogu da posveBenosti, ta ljubavHista je radost. Kada si kaem Hak i simboliHno u kontekstu naziva- izlo sebeotkrilakaoslikarku? bi Spaces Moved, Dance With Me, Touch . i sada imamo With Love or Nothing (fSa ljubavlju Pre svega, hvala ti na ovoj konstataciji. Radost iliniwtag). jestekadasevrlineprepoznaju,posebnoodljudi koje i sami poštujemo. Ova izloba, slobodno mogu da kaem i sav moj umetniHki izraz, predstavljaju oseBanj Veoma rano, ali proces oivljavanja sebe kao da iskreno i bez straha, sa strawBu, intuicij takve i momenat kada se usudiš da veruješ da ljubavlju i dostojanstvom verujemo u ono što je to put za tebe je došao vremenom i znanjem. radimo! Da volimo i verujemo! Uvek! Ukoliko umetnost posmatramo kao jedan od najviwihoblikanade,mojaljubavpremaslikarstvui

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


80

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


81

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


82

PREDOČAVANJE 2021

PIvE/ FOTOGR AFIJE: MIA MEDAKOVIA-TOPALOVIA

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


83

NEBOJvA ALEKSIA RO EN JE 1 9 7 3 . GODINE U BEOGRADU GDE JE I NAPRAVIO SVOJE PRVE PROFESIONALNE KORAKE. STUDIJE SLIKARSTVA ZAVRvIO JE NA GUVENOJ FIRENTINSKOJ AKADEMIJI " LEPIH UMETNOSTI" U KLASI PROFESORA DRAGOMIRESKUA I STEFANONA. NJEGOV DUGOGODIvNJI RAD NA POLJU VIZUELNIH UMETNOSTIOBUHVATA,POREDSLIKARSTVA, I OBLASTI GRAFIKE, DIZAJNA, FOTOGRAFIJE I SKULPTURE. SVOJU 1 . PO REDU SAMOSTALNU IZLO BU PO NAZIVOM hPREDOGAVANJE 2 0 1 f NEBOJvA ALEKSIA IMAO JE 3 0 . 8 . 2 0 1 . GODINE U GALERIJI KVART BW, TR NI CENTAR hGALERIJA BEOGRADf II SPARTA, BULEVAR VUDRA VILSONA 1 2 .

PHOTO: UNSPLASH.COM

proimanawusvakodnevicuinaweivoteuopwte. Rezonancukojadirastrunenawegpostojanja.To je poetika koju moete sresti u istraivanjim povezanosti i uzajmnog uticaja kod, bez da se sa njima poredim, Kiwlovskog u kinematografi DenikenauantropologijiiHigsauHestiHnojfiz Planka, Seneke.. vekspira, AndriBa i Bulgakova uknjievnosti. Kako izgleda timeline tvoga stvaranja pred platnom? 95: bi bio odnos promiwljanja i egzekucije (smeh) Osnova mog procesa, a verujem i mnogih umetnika, je newto wto ja nazivam fmentalna sedimentacijag. Rezultat tog upijanj opanja i promiwljanja pokuwavam da prenesem wto direktnije i wto fHistijeg na posmatr Sam Hin stvaranja umetniHkog dela je u suwtini tehnikalija, zanat, ono wto je do toga dovelo je zapravo suwtina. Ta potreba da se fuhvaBeneg stvarizabeleei,kaoporukauboci,powaljukroz prostor i vreme do nekih drugih umova i src kojimaBetajfnalazgnewtopreneti. Daliimawstrahodbelogplatnailijetoveeeelik izazov? Kad god se spomene strah, ja se pozovem na svoje imep (smeh) Platno je samo popriwte, u ovoj borbi sam si sebi najveBi protivnik, a j Sa Him si se suoHio ovih godina i wta eliw dasam izgleda, ne znam za druge, sam sebi baw nam predoHiw na izlobi koju nam spremawnezgodan protivnik. (smeh) 30.821godine? U izvesnom smislu svaki dan je suoHavanje sa ZawtovelikaplatnaisnanipokretiHekticom? htenjima, tenjama, strahovima, nadanjima, AkakodrugaHije?(smeh)Budetuimanjihformata obavezama, radostima, novim iskustvima,i nenijeg izraza, svi smo mi i Dekili i Hajdovi, tugama,aupargodinakojesuzanamajeto,Hini ali veliki format trpi fiziku. Zamah, razmah mise,posebnoizraenoteotudainazivizlobe, veliki format moe da se fuđeg celim telom, kojisvojimrimovnimkapacitetomsugeriwe celim dajebiBem.MislimdaisamposmatraHsuoHen vreme u kojem bivstvujemo vreme suoHavanja sa dimenzijom dela podešava svoju svest. Nije i predoHavanja. Deluje mi da je introspekcija svejednodalijenewtoveBeilimanjeodftebeg.I, u svetlu karantina i narativa fnovih realnostig dapnisuto Hetkice,to su preHetketine,nekeod postala disciplina koja se viwe ne tiHe samo njihimajuisvojaimena(smeh)newalimsep osobenjaka, filozofa i sanjara, veB je postala Apstraktnoslikarstvopredstavljajedanpos univerzalnisport.Ilibibartrebalodajestep likovnijezik.Zawtoapstrakcija? Kako bi opisao svoj likovni izraz, koji odiwe Ovaj svet, po mom uvidu, funkcioniwe po ekspresijom, emotivnim i introspektivnim izvesnimprincipimaipravilnostima,viweili momentima,muwkom,snanomenergijom? uoHljivim ali su svakako tu. Zovite to Bogom, Ja svoj likovni izraz traim i gradim u prostoru Alahom, Kriwnom, Budom, Jahveom ili Velikim na granicama svesnog I nesvesnog, umetnostiArhitektom. NauHna je Hinjenica da Be baHen i nauke, svakodnevnog i sanjanog. Iznova i novHiB u 50% sluHajeva pasti na jednu, a u 50% iznova pokušavam da uhvatim tu tananu nit koja sluHajeva na drugu stranu. Kao i ffotonska slika

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


84

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


85

dverupeg.Akopostavitepreprekusadvaotvora Koja ideja te vodi u ivotu, profesionalno i i uperite snop svetla, pola fotona Be proBiprivatno? kroz jednu,apolakrozdrugu.Nijemipoznatodaneko fAko elite da spoznate tajnu univerzuma znazawtojetotako,menetofascinira.Tunemarazmiwljateoenergiji,frekvencijiivibrac odluke, to je prosto tako. Ti baziHni principi Nikolasu Tesla svuda oko nas. Sveta geometrija, verovatnoBa, fPametan Hovek uHi i od budale, a budala ne fraktalip Univerzum ima svoje pravilnosti moeidaone nauHiniwtaniodpametnogHovekag se ogledaju u svemu oko nas. Od latice do Brus Li duge. Ove elementarne, gradivne, stvari jedino vtasutidonelestudij euFirenciiwtabiporuHio je moguBe opisati, ne i shvatiti, elementarnim mladim slikarima koji tek ulaze na scenu i pred disciplinama.Unaucijetomatematika.Usportu oHijavnosti? atletika. U slikarstvu apstrakcija. Od toga Teško je sveje odgovoriti na to pitanje pod ovim napravljeno. UveBajte bilo koje delo, dobiBete okolnostima. Izmestiti se u grad fponovnog apstraktnu formu, ona je gradivni element rođ odenjag(renesansa)zamenejebiloneverovatno kojeg se gradi fwira slikag. Po savetu Leonarda, osveavajuBe, a u tom su se procesu desile i posmatrajte mrlje, a po Rowarhu Bete dobiti neke ivotno presudne stvari, doduwe u Veneciji dijagnozu (smeh) (smeh) Svakako bih preporuHio svim mladim Kad jednom zagazite u apstrakciju, sve drugo ljudima, a onima koji pretenduju da se bave delujekaopornografija. umetnowBu i to u sebi oseBaju, da proputuju wto Apstrakcijajekapijaspoznaje. viweidatoHineotvorenoguma. Bojakojapovezujesvetvojeradove? Crvena,iakonijeuvekprisutna. Mada,istinaimaraznih,ajednaodnjihjeiova: Kada slikar odlazi od sebe i ulazi u neke druge slikarskeformate?Dalisiskloneksperimentu? “Al’ tako ponekad, sa mesta se ne pomakneš, Thatcs my middle name! (smeh) Radoznalost je, A opet svima odmakneš, navodno,prvaosobinakojurazvijamo,ajasnonekad je ostati znači trajati. i zbog Hega. Sve one ludosti koje deca prave u stvari su eksperimenti potaknuti radoznalowBu. Mi pesnici i nismo neke delije, Probaw, pa vidiw wta Be da se desi. Ako nisiAl’ katkad je najsmelije zastrawenstrahomodneuspeha,moguBnostiNa susvome mestu stajati” beskrajne.Padovimogubitibolni,aliuspehijeste zbir hiljadu prevaziđenih padova. U biciklizmu orđeBalaweviB kau fBol je privremen, odustajanje je zauvekg To ti nisam ni rekao, stigao sam biciklom do Baskije,Azerbejdana,NajsevernijetaHkeEvrope uNorvewkojpEtoprobaosamiuspeloje!(smeh)

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


86

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


87

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


88

PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


89

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


90

SOLO UNA NOCHE

PIvE: MIRJANA MILA BAGKONJA, BITEART CAFE FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE TAMARE JOKIA

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


91

I

wHekujuBi izlazak svog Diego el Sigalomi mnogim prvog albuma za portugalski drugim), dok je Dijogo radio Sony Music Entertainment, sa imenima poput Marize, Ane jedna od najperspektvnijih Moure, Karminjo, Dulse Pontew, kantautorki iz Srbije,Tamara Sare Korejo. JokiB je u Beogradu odrala solo Tamarin san je postao realnost koncert na letnjoj sceni kluba kada su je ljudi iz Sonija Huli Bitefartcafe, 25. Avgusta 20 1. na nastupu sa Havijerom, godine. Marizom i mnogim drugim Album koji je snimila za velikim muziHkim imenima u vreme pandemije, putujuBi pod Teatru Sarsuela 2019. godine maskama i wetajuBi od vpanije u Madridu; nakon Hega su je, do Portugala je kombinacija svih godinu dana kasnije i pozvali na njenihdotadawnjihtenjiistrasti: saradnju. pet pesama na španskom i Album Be izaBi na jesen 20 1. pet pesama na portugalskom godine, pod pokroviteljstvom jeziku, od kojih su neki tekstovi Sony Portugala i Sony Iberije, i poezija Federika Garsije Lorke, slavnog Granadjanina sa Hijomna taj naHin objedinivwi vpaniju reHju seTamara saivela tokom i Portugal kao jednu muziHku i emotivnu celinu. ivota u Andaluziji i studiranja u Granadi. Album su producirali Havijer Limon i Diogo Klemente. Nastup 25. avgusta na sceni letnjeg Bitefartcafea na Kalemegdanu je bio uvod U prilog tome koliko su ove u nova poglavlja Tamarine saradnje znaHajne govore muzike i karijere. Pored starih Hinjenice da Limon ima 10 klasika mediteranske, fado Gremija (radio je sa Pakom i wpanske muzike, Tamara de Lusijom, Marizom, Buikom, Malom Rodriges, Nelom Rohas, JokiB Be, zajedno sa svojim

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


92

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


93

kolegom i basistom Petrom nastupala u: Karnegi Holu,Teatro KrstajiBem koji dolazi iz Los Sarsuela Madrid, Symphony Anđelesa za ovu priliku, po prvi Space NY, Kombank Dvorana put u Srbiji predstavila pesmu Beograd, Berklee Performance fSolo Una Nocheg - autorsku Center Boston, Jazz Club Reduta pesmu koju su Petar KrstajiB Prague, Drom NY, Narodni dom i Tamara zajedno napisali i Maribor, Narodno gledaliwHe premijerno izveli na velikoj sceni Drama Ljubljana. Huvenog Karnegi Hola u Njujorku, poHetkom marta 20 . godine, sa internacionalnom postavom svetski priznatih muziHara pred nekoliko hiljada ljudi u publici. Tamara je fado otkrila dosta rano. Fado sam otkrila sa 13ak godina, kada sam bila još u osnovnoj školi i od tada sam privržena toj muzici, iako ona nije moj jedini i konačni izbor, svakako da ima mnogo uticaja i na moj stil pevanja, a i na melodijsku nit mojih kompozicija. Fado i mnoge druge mediteranske muzike su me prirodno privukle sebi y izjavila je nedavno u jednom svom intervjuu. Ovoga puta Tamara je nastupala sa jednima od najboljih dez i world music muziHara u Srbiji i regionu: Petar KrstajiB, bas Stevan MilijanoviB, klavir Luka IgnjatoviB, saksofon Pedja MilutinoviB, bubanj Tamara je dobitnica Mediterranean Music Institute Award, koju joj je dodelio Berklee posle serije koncerata autorske i tradicionalne muzike sa prostora Mediterana i Balkana. Pored Bitefaartcafea,Tamara je

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


94

PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


95

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


96

ON VS. OFF

PIvE: SANJA MALAGURSKI FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


97

DalivamjekrozivotnesituacijeiveHiteborbe Kakosamsepripremalatokomkarijere?Toje kojesunasprostonauHilidamoramoda de"Enitivnonajboljeobjasnitiizrekomfdruga vodimo-presvegasasobom,ostalaprivilegija stranamedaljeg,kojuvidimosamomisportisti onogON-OFFdugmeta,kojimmoetesamida Hlanovinawihtimovaibliskiljudikojima upravljate? plaHemoikukamokadajetewko.

JasamSanjaMalagurski,bivwaprofesionalna Zamene,ONznaHifokusiononajvanijeodbojkawica,uHesnicaOlimpijskihigrauutakmicuipobedu. Pekingu 2008. godine i ponosna evropska prvakinja. Predstavljam vam svoju perspektivu ToumojojsvakodnevicipoHinjeranoujutroi iodgovornaovopitanjeiskreBempanjuna neispuwtasedoodlaskanaspavanje.KreBe zaistaizuzetnuvanosttogiskljuHivanjaizdobrimdoruHkom,kojijezameneuposlednjih svakodneviceikontrolekadasmoukojem par godina neizostavna navika i zadovoljstvo. modu. Energija.Zatim,trening.Mestoivremegde semedaljeustvariifkujug.Maksimalna Presvega,moramdakaemdasamnakon posveBenost,sticanjementalnei"EziHkesnage ponudedanapiwemkojureHnaovutemu zaononajbitnijewtomeHekanakrajunedeljei narednih par dana baš intenzivno razmišljala. sezone. NewtaBudanapiwem,veBdaliimampravi odgovorzasebeidalidrimkonceusvojim Samapripremazatreningjebitna,koja rukamap podrazumevadobroistezanje,zagrevanjetelai glavezanadproseHnenaporekojislede.Aonda VeomasimboliHanizrazON-OFFmejeodmah ononajslađe-figrag.Makolikoprofesionalni naveo da pomislim na svoju profesionalnu sportbioteak,surovidrugaHijiodonogkako karijeruiivotkojisamvodilakaoodbojkawica. sunasnauHiliyzdrav,ipakmoemosebida Tu je stvarno bitno imati te dve faze. dozvolimo da ga shvatimo i prihvatimo kao igruloptomimaksimalnouivamounjemu. Hajdedakrenemoodonekojakodmene,a Naalost,nuspojavesuuvekbiletu,bolovi, verujemisvihnas,preovladava-ON. povrede(bezazleneidostaozbiljne),umor,kao ionajtrenutakfnedamise,nemogu,nemam Tusepodrazumevasvaakcija,energijai motivacijug..NauHilasamishvatiladajeito adrenalinkojisuukljuHenidabihseadekvatno jakobitnosebidozvoliti,jerjinijang,jelctak pripremila za napore i izazove koji su bili sastavni deo mog posla. Last,butnotleast-utakmica.Pripremazataj ON momenat su uvek bili mali slatki rituali u Danmijebioispunjen,uglavnom,sadva kojimasamzaistauivalaikojisumipomagali treninga-preiposlepodne,avikendonim da puna samopouzdanja odem po svoju zawtasespremawtokomcelenedeljepobedu. utakmicom.Natempiratiformu,saHuvati Poredtimskepripreme,kojajepodrazumevala zdravlje,telo,strpljenjeimotivacijuzapobedu gledanje je videa,razmenuinformacijao bioglavnizadatakinajveBiizazov. protivnicimainekezajedniHkedogovore,moja liHnajezapoHinjalapopodnevnomdremkomod Sadakadasamsemaloizmaklaisadistance, 20 minuta nakon koje je usledila potvrda da mi odnosnoporedterenaposmatramsveto, eneuivamoumultitaskingu. shvatamdauopwtenijelakoodravatitajON momenat. Napor koji je iziskivao maksimalno Muzikanamaksimumu,pravamalaprivatna i"EziHkoipsihiHkoangaovanjedoivljavala urkaustanukojajepratilapripremanjeopr sammodapomaloinesvesnasvegakroz idresazautakmicu,frizuruiwminku,apred wtaprolazim,aopetveBimdelomsportskom izlazakizstana"Enaltouch-produeniespresso disciplinom. ikockicacrneHokoladezadobroraspoloenjei energiju.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


98

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


99

Ioh,Boe,nakonutakmice,konaHno..izuvanje patika i prelazak u OFFFFF...

i lutanja shvatila njegovu pravu suštinu i primenilaganapravinaHin.Rodilaseiljubav premaHitanjuknjigaisadasamponosnivlasnik Iskreno,jedvasamdoHekaladaiuovomtekstu male privatne biblioteke u svom stanu. Koristim pređemnaovudrugustranu,jerakoznamo prilikudavampreporuHimdveknjigekojesu dajeiskoristimonapravinaHin,najlepwajemeni na objasnilesuwtinu:Razgovorisbogom1i svetu. CelestinskoproroHanstvo. OFF mod jednog sportiste je kao prioritet uvek imaovidanjerana,odnosnoobavezneoporavke i terapije. Nakon toga je zabava mogla da poHne!

U jedan od omiljenih OFF modova bih de"Enitivnosmestilapilates!Dragimoji,tovam preporuHujemiindirektnonaređujemdauvrstit wtopreusvojusvakodnevicu.Tuuspevamdase bawiskljuHim,posvetimpanjudisanjuiudubim Doksamigralauinostranstvu,pogotovou u sebe... i mislim da ne moram da napominjem ItalijiiBrazilu,slobodnedanesamoboavalakoliko lepo oblikuje telo! da provodim kao turista. Italija mi je posebno priraslaksrcui,dabudemiskrena,za Maloiznenađenje,modaBedazvuHiHudno, iskljuHivanjeizsvakodneviceipunjenjebaterija alizamenejejedanodkrucijalnihalataza mijebilodovoljnodanađemnekimalislatkitrg OFF mod - psiholog. Zahvalna sam mojoj iuivamunajboljojka"Ecinasvetu. Sneaniwtomijeuwlauivotnadam ( sedaje obostrano)ipomoglamidasenapravinaHiniu Naravno,obilazakgradova,kaoiuivanjeu pravovremevratimsebi,krenemsvojimputemi lokalnimspecijalitetimasusepodrazumevali. pripremimzanekenoveizazoveipravce. Isada,dokovopiwem,shvatamdasampored togONmodakojisamveBnavelaiobjasnila, ovudrugustranuproivljavalaudvapravca. Jedanjebiodoksamaktivnoigrala,adrugi - onaj pravi OFF mod sam spoznala tek po završetku karijere.

Zakraj,reBiBuvamdatrenutnoupravomOFF modupiwemovajtekstinadamsedaBevam bitiinteresantanikozna-modaodpomoBi.

I,naravno,uivamuvođenjusvogbrenda garderobe-PERSONALBYSM,kojijenastao nakonwtosamokaHilapatikeoklin.Onmije PoHeBuodtogadajeustvariononajvanijeod velikaljubaviistovremenonewtowtoelimda svegadamoemodaiskljuHimonawemisliium oblikujemuposaokojiBudaradimsavelikim bilo kada i bilo gde. Tu se krije pravi odmor. zadovoljstvom,emocijomiwtoviweuOFF modu. Sadakadasumifpenzionisanjemg"EziHki naporisvedeninaminimum,odnosnona KarijeramejenauHilamnogoHemu,alijow eljenukontrolu,ostalisuonipsihiHki,koji uHim. su Tose jeinekismisaoivota. ispostavilikaojowteiikompleksniji. HvalatimuRYLmagazinawtosumipruili Uovomtrenutku,zamenejeOFFmodpravi prilikudavamseobratimsaparreHiimudroli maliraj. ali pre svega što su mi postavili jako bitno ivotnopitanje. Pisanje.Odmahdaseogradim,nepoezije, pesama itd. Nego pisanje svih neizgovorenih Zapamtite(mo) ON i OFF - JIN i JANG. Sva reHi,misli,emocija..Mnogoispisanihsvesaka lepota i privilegija su u balansu. Huvamikoznawtabihjednogdanamoglada uradim sa njima. Popularnihradnasebifnijeizostaonikodmene isreBnasamwtosamposlemnogovremena

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


100

PHOTO: DRAGA UDOVIČIĆ BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


101

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


102

IZLOŽBA „GRADOVI PAMTE” SLIKE I OSLIKANI DRVENI OBJEKTI IVANA MARTIA

FOTO: DR AGA UDOVIGIA

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


103

SlikeioslikanidrveniobjektiizciklusahGradovi pamtegbiBepredstavljeneuLikovnomsalonu KulturnogcentraNoviSadod.septembra 02 do .oktobra 3 .godine. 1 02 IvanaMartiB:hPriroda,gradovi,savpojavni materijalnisvetsuHuvariunutrawnjihvrednosti ientitetakrozkojeseHovekidenti"Ekujeisa kojimaseprepoznaje,istovremenoostvaruje sebeisopstveniumetniHkirad.Predelinawe percepcijesusreBusesanawimunutrawnjim biBeminatojgranicinastajeumetniHko g delo. Suština i vrednost prirode kao simbola celovitostikojojjeumetniHkapotrebaza savrwenimnajblia,zatimzapisiiseBanjana viđenegradovepoputFirence,BeHa,Beograda, planinskihvenacaDolomita,istoHneSrbije.. preneti su na platno apstraktnim stilskom rukopisomkojijekontinuiranograđenkroz istraivanjeodnosaoblika,bojeisvetla. Postavku,poredslikanaplatnu,Hini skupinaod5osikanih 2 ploHica- objekata oddrveta.Svođenjevizuelnogiskustvana suwtinsko,liwenobanalnog,tenjaipotrebaza harmonijomudelu,kaoiuivotu,podudaraju sesaonimsaHimeseveBduginizgodina suoHavamo,atajeporebaHitljivijaviwe negoikadaranije-potrebazasvetom uređenihodnosa,sigurnowBuibliskosti saprirodom,identi"Ekacijomsalepotomi ispitivanjemsopstvenihkreativnihpotencijalai vrednosnihokvira. hPosmatranjeovakvihtokovaiprocesa otelotvorenojeuraduuHijojjeosnoviHist slikarskipostupak,likovnostkrozkojuje uvreenapotrebazaestetskimprincipima, postizanjemharmonijeunutarzadatepovrwine, koloritnogizrazaikompozicionecelinekojaje vrednostposebi.Upravoovatenjakojasjedne straneimauporiwteuHistomlikovnomizrazu, asdrugejesvestorelativnostiopaajnogi postojeBeg,dovelamejedoidejeoslkamaobjektimanamasivnomdrvetukojejerazliHitih dimenzija,saformomminijatura,akoje Hinekompozicijunajednomodtrigalerijska izlobenazidag.Ivana ( MartiB)

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


104

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


105

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


106

PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


107

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


108

POWER ON, POWER OFF

PIvE: VLADIMIR CEROVIA

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


109

PHOTO: UNSPLASH.COM

Da bih uopwte napisao ove redove, morao okolnosti sam otiwao na plau na kojoj, gle sam pre svega da budem u modu ON. Da se Huda, nikog bilo nije. Seo sam, poHeo da ukljuHimitragamzainspiracijom. osluwkujem more, da bacam kamenHiBe i AjdedasevratimonapoHetak. upijaosamsvebojeimirisenatojplai.Tada Dragi HitaoHe, wta za TEBE predstavlja ON, a sam rekao sebi - memoriši ovu sliku i kad god wtaOFF? budew imao neki izazov u ivotu, dođi opet JaBusatobomdapodelimsvojuimpresijunaovde mislima. To je moj OFF. ovu zadatu temu. Druga stvarnost je taj ON, koji je realan i U svakom od nas postoji to magiHno dugme prisutan na dnevnoj bazi. Naravno da taj mod gde prelazimo iz moda ON u mod OFF i vice vremenom umori, ali bez njega se ne moe. versa.Međutim,todugmenceuopwtenijelako Govore nam stalno da treba naBi unutrawnji pronaBi, a tek ovladati njim je viwe kvantna balans. Nekom je to sport, nekom joga, neko "Ezika nego prosta manuelna radnja UPALI/ dolazidonjegaHitanjem.BudisvojmađioniHar UGASI. Samo retki dobro balansiraju POWERi nađi ga za sebe. Danawnje vreme nam je ONiPOWEROFF. pokazalo da sve ne zavisi od nas i naša draga U danawnje vreme, koje je prepuno izazova, planeta nam je pokazala i pokazuje svakog veBinanasjeuONmodu,paposmatramoljude dana da treba da malo usporimo i da probamo koji su u OFF modu kao raritete i pitamo se šta daimamobalanstogHuvenogONiOFF. nijeuredusanjima,apotajnoimzavidimo. Poseban kratki osvrt na emotivni ON ili OFF. Mi hONf nemamo vremena da budemo hOFFf. Koliko vam je vremena potrebno da posle Kakvakontradikcija! jakogemotivnogONdođeteuOFF? Ovi redovi se ispisuju za vreme Olimpijade GitavaveHnost? i mojih ranih zora provedenih ispred ekrana Treptajoka? pomno gledajuBi meHeve nawih sportista Vonja u autobusom 95 od BorHe do Novog potpunom modu ON. Beograda jednog novembarskog petka oko 16 Da bi bili uspewni, sportisti pre svegaHasova? moraju da ovladaju svojim OFF modom i onda da Dragi HitaoHe, znaw veoma dobro kao i ja da pobeđujuuONmodu. nemataHnogodgovoranaovopitanje. vtajeustvaritajOFFmod?Viwegavezujemo Budi uvek svoj i upoznaj najpre OFF. Budi za neko relaksirano stanje koje svakog od nas kreativan, poseban i magiHan. Kad upoznaw opušta i puni baterije. Ja Bu da opiwem svoj svojOFF,biBewuspewaniusvomON. OFF na jednom primeru. GodinajeMakarska, 190. mesecmaj.Subota P.S.BudidobarOFF,dabibiosjajanON. popodne, imao sam 17 godina tad i bili smo na struHnoj ekskurziji u tom gradu. Spletom E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


110

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


111

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


112

ZVUK TIŠINE, NAJLEPŠA MUZIKA

PIvE: CECA MARJANOVIA, PROFESIONALNI GITAG VREMENSKIH LINIJA

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


113

Živimo u svetu neprekidne buke onakopokisli,bilisuljuti.Dvadana koja ostavlja posledice na nawu nakontoga,upodne,usmerilasam psihu, emocije i zdravlje. Često ne pogled ka gore. Predosetila sam cenimo naw mir. Lakwe nam je da jakvetar,alinetugdesmobili,veB razmišljamo o porazima i greškama. na drugom mestu. Posle smo na Zvuk tišine je najlepša muzika internetu proHitali da je bio manji za uši. Volim da se s vremena na tornadouNeaMudanji.Obojicasu vreme iskljuHim i da utiwam svet mepogledali.Sinmijetadarekao: oko sebe. Tada koristim jedino to fMama,budiponekadnaOFF!g dasamfovdeisadag.Inatomputu Na Rodosu smo obiwli puno uivam. Kroz svoj rad, upoznala prelepih plaa, ostatke utvrđenja, sam ljude kojima ćutanje i tišina manastire, crkve i zaista smo predstavljaju patnju. Treba se uivali. Powto smo iznajmili auto, zapitati šta bi bilo kada bi tišina poslednji dan smo ostavili za progovorila, šta bi nam poruHila? Dolinu leptira. Reklasamsuprugu: Moda da se okrenemo sebi i hSunce.. kao da gori. DesiBe se uđemo duboko u sebe. Kad to poar.f Nakon tri sata se pojavio kaem klijentima, njima to neogroman dim iza planine. Njih prija. Što bi moja majka znala dvojica su me pogledali i rekli često da kae - na jedno uvo uglas:hAdaodewmalonaOFF?f ulazi, a na drugo izlazi. Nije lako čitati vremenske linije i objasniti Nekada je tewko iskljuHiti se u da nekada preterano ON treba potpunosti i negirati impulse i informacije koje stiu iz podesiti na OFF. okruenja. Ponekad nismo ni u Volim da putujem, volim vodu moguBnosti, koliko god bi nam to i Sunce. Radujem se kao dete prijalo, da se sasvim iskljuHimo. i zimi i letu. Ovog leta sam bila Neke informacije ne smemo da na moru dva puta. Obišli smo negiramo. Halkidiki i čarobni Rodos. Moram da priznam da sam se na Argos Ipak, tamo gde moemo da se iskljuHimosvremenanavreme,to plai u Kriopigi na tren povezala sa linijama i videla kako će da ume da bude blagotvorno! Našem pada kiša. Kad sam to rekla sinu i umu i telu je potrebna relaksacija kako bismo pravilno funkcionisali. muu,smejalisumise,jernijebilo oblaka ni vetra. Nakon 10 minuta BalansizmeđuONiOFFjeumeBe sklada života. usledio je pljusak, a njih dvojica,

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


114

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN UNSPLASH.COM BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


115

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


116

GDE SE PALI KOLEKTIVNA SVEST?

PIvE: SANJA STANKOVIA

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


117

V

reli jul, najvreliji mesec u godini. Radim Mohanđ izi najavio da Be se organizovati prvi ikad svog home of"Ece-a, kao i mnogi uoHi na - festivalusvetu,Festivalsvestiidasampomisli jnovije svetske krize. Mnoge to smara,-ne ih, paneznaonkakotosvenemoetakopreko dostajeimsocijalizovanje,lickanjezakancelariju noBi u Srbiji, ovde se festivali organizuju p i newto jaHa doza od uobiHajenih svakodnevnih godinu dana unapred. Pa krenu da rade nauHeni lajkova na Instagramu i ostalih dank strouko - obrasci i ograniHavajuBa uverenja, te sad sam va. Strouk je u teoriji transakcione analize, - dowla Hu s godiwnjeg, pa kako Bu da trHim na vene psihoterapijske discipline, jedinica - televizijska socijalgostovanja po Beogradu dok radim nog prepoznavanja. Ono kad vam se nasmeše u iz neHijeg stana i ostali zaostaci ograniHe prolazu u zgradi i pitaju fKako ste, komwinice?g, svesti. Pomislim kako Festival svesti definitivno kad vas neko sasluwa, kad dobijete komplimentzasluujedastavimovauverenjanaoff.OdluHim kako vam odliHno stoji ta nova haljina. Kad vas seipakzaskakanjeuvodu,plivanjejeionakotek neko zagrli. Poruka da ste vredni prepoznavanja. sledeBikorak. Kovidnamjetomalouskratio,pasmoshvatili - ko liko smo zapravo zavisni od prepoznavanja i so- Dopunim svoj kofer, spakujem oba kompjutera i cijalne interakcije. Govek je društvena ivotinja,uselim se kod Ivane na Novi Beograd, odluHivwi danebrinemkakoBudahendlujemisvojposaoi govorio je Aristotel. medijskukampanju.Modaradimzakorporaciju, ZadivnoHudo,otkrilasamdamiprijaovatiwina, alifakativimzasve(s)t. domaBakafailimunada.Viweodbilokogpostera Pred sa korporativnim vrednostima, volim pogled nabreafingsastanaksamarketingagencijom razmiwljam da li je ok da im kaem da Hak ni svojupudlu,doksluwammeditativnizvukmewanja ne posedujem TV kod kuBe i niwta mi ne znaHe vodekojasepretvaraukoherentnutekuBinuida imena emisija ivoditelja.Neznamkosutiljudi,a se zablejim u orgonit piramidu koju mi je kupila pretpostavljam kakvi su formati. Predavala sam kumadamewtitiodelektromagnetnihzraHenja. na fakultetu Menadment medijskih sistema, Još uvek otpakujem kofer po povratku sa poznata mi je cela ta postavka. No, ne zanima Mohanđijevog ritrita u Crnoj Gori i uivam meneustatus quo stanje, ja traim gde se pali morskommirisuneopranihpewkirazaplau svetlo. kad mi zazvoni telefon. fHej, Sanja, hoBew da radiw PR za Festival svesti?g Ah, setim se kako je

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


118

Odlazim pre svog posla na TV Prvu i RTS sa vidiw,nemojdapropustiwpaposledapriHawkako Monikom i razmenjujemo poglede u studiju pred nemaniHegkvalitetnogdanasnateleviziji.g naweukljuHenje.Desetakmin utasluwamoHitanje novinskih naslova: ubistva, pljaHke, vakcine.ZaAnedelju dana sam upoznala mnoge voditelje i voditeljke dok sam najavljivala Festival svesti onda kao da se Huje fklikg, kreBemo nas dve sa najavom Festivala svesti. Da mi je neko rekao koji nam omoguBava da slavimo ivot, kreiramo uspomene koje nas vode u optimizam umesto u pre par godina da Bemo na nacionalnoj televiziji mamurluk prošlosti. A nije bilo ni onog drugog govoriti o meditacijama, jogi, humanitarnom mamurluka jer smo na festivalu uivali isklj raduikakovidimoputtransformacijekolektivne vo u najkvalitetnijoj prirodnoj, biljnoj hra svestinabolje,mislilabihdasenekowali. ceđeni sokovi, niwta alkohol i stimulansi. Ima l boljegstimulansaodsamogivota?Iamhighon Slogan festivala je fVratite se sebig, a program life. zapoHinje jogom i meditacijom. vta vidimo kad zatvorimo oHi i diwemo? Osetimo pravog sebe, Ugostili svoj dah, puls, otkucaje srca, savrwen sistem i smo i prijatelje iz Indije koji su spremali autentiHnu indijsku hranu na festivalu, konaHn mnogo vaniji od onog sistema na koji smo ljuti sam zadovoljila craving za dosama. I Hatnijem kadotvorimooHi.Aizljutnjenemoemoniwtada od kokosa. Festival koji se pripremio za tri nedelmenjamo,neideniwtanasilu. jeispade ( ipakjemoguBe)imao , jenaAdiCigan liji sedam zona koje su vodile goste kroz putoKadspoznamosebewto ( smovebalinafestivalu vanjeodindividualnogradanasebi,prekopanela kroz jogu, meditaciju, svesno hodanje i procese za povezivanje sa sobom), otkrijemo, na nawe oajurvediikoherentnojvodi,dotransformiwu veliko iznenađenje, da smo savrweni baw takvirazgovorasaMohanđijemkojijeupaliounutraw je lampice u svima prisutnima, pa smo sijali k kakvijesmo.Nepostojinijedandrugija,nijedan lampioni.NiwtanijemoBnijeodunutrawnjeggur drugi ti. A najsavršenije je ono MI umesto ONI. principa. Guru koji je ispred nas uvek pokazuj fJao, neBew valjda na Pink? Pa ja baw njih kriv - prstomkanama,fIstinajeutebi.g im za medijski mrak devedesetih.g Negoduje jedanpoznanik.Vidimjowuvekvolimodaivimo Ja sam provela dan među wtandovima sa svim u prošlosti i da se hranimo osudom i nabrajan- platformama za koje volontiram veB godinama. jemwtasvenevaljaunawemdruwtvu.fvto,pati Izuzetno cenim svoje slobodno vreme, pa volim da ga investiram u ono u šta najviše verujem. A znaw koliko ja volim roze boju, ona mi tako lepo verujem u transformaciju. Najpre onu individu energizujesrHanuHakru.Aionakosihteodame

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


119

nu, a potom i kolektivnu. ACT Fondacija u kojoj volontiram godinama se na festivalu udruila sa FondacijomHumanist,pasmozajednosakuplja lisredstvazaBowkovoleHenje;WorldConscious nessAllinaceSvetska ( alijansasvesti)sepoprvi put predstavila Srbiji i okupili smo mnoštvo mladih umetnika koji svojim darom i talentima ele da osvee kolektivnu svest i podstaknu nas da moemo drugaHije i bolje. Nawa himna za svet: REIMAGINE orila se Adom Ciganlijom, dok je Jelena Fassbender delila mikrofon sa Mohanđ - i jevomdevetogodiwnjomBerkomidecomkojasu na festivalu provela dan crtajuBi i osmiwljavajuBi svetukomvladamiriharmnija.Svetbezmrnje, poređenja i takmiHenja. Svet saoseBanja i ljuba vi.IstitajsvetkojiimaprekidaH.Amismotikoji biramodaliBemodaupalimosvetlo. Nemojte da vam niko govori o tome šta ne moete i wta nije moguBe. Nemojte da kupite tuđa ograniHenja. Umesto toga, fokusirajte se nepodeljenom panjom na ono wto vi elite, na onowtovislavite.vtajeonowtoelitedapostane deo kolektivne svesti? Dajte sve od sebe bez vezivanja za krajnji ishod. A onda gledajte kako se ceo univerzum namewta da manifestuje ono wtostevikreirali.Slaviteivot!

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


120

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


121

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


122

UČINITI SEBE VREDNIJIM ZA SEBE

PIvE: TANJA STUPAR, NLP PRACTITIONER IANLP, REIKI PRAKTIGAR, EKSPERT ZA JAVNE NABAVKE

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


123

PHOTO: UNSPLASH.COM

Uvek sam volela da istraujem, da miHim uvek samo sa sobom. Uvek se pronalazim rewenja, podatke, infor - pitam wta je to wto sam nauHila danas macije. SeBam se, i dok sam iwla u wtonisamznalajuHe,kakosamdanas wkolu, da mi je uvek bilo najzanimljivi - rewilasituacijuuodnosunajuHe. je da proHitam, da pronađem podatak kog nema u wkolskim knjigama, da Itojeonowtojemenivano,awtosam kroz wkolovanje, odnosno kroz napiwem rad koji Be biti drugaHiji.nauHila Moj naHin na koji su me roditelji usmerili Google su bile enciklopedije koje smo da razumem zawtojeobrazovanjevaimalikodkuBeiwkolskabiblioteka. no.Nezbogdiplome,veBwtoznamda Nawi roditelji nisu oHekivali petice logiHki od razmiwljam, wto znam da pove nas. Ma ne, to nije bilo vano. Iskreno, zujem. Da povezujem, ljude, događa kakve su mi ocene bile, da sam dete je, mesta. Da pronalazim rewenja, ne u ovo vreme, ne znam kako bi gledali samo u poslu, nego u svakodnevnom i mene i moje roditelje. Bilo je tu sve- ivotu. vto znam da nađem izlaz iz la ga-ijedinicaidvojkiipopravnihispita virinta. i petica i nagrada na takmiHenjima. A mama nam je uvek govorila: hUHite za Treba znati uivati, ali treba znati i ustati kad se padne. Sada jeste neko sebeizbogsebe,nezamene.Jasam doba, sada su enciklopedije svojuwkoluzavrwila,avikakohoBete.drugaHije f prevaziđene, sve informacije su dos I tako je bilo. Ta jednostavna reHenicatupnenaklik,alitrebaznatisnaBise. hUHitezasebeizbogsebe,nezamenef đ jer treba toliko je vana i znaHajna, zajedno sa Zato jedinica i jeste za aka, znati popraviti keca. svim tim warenim ocenama oslikala je moj ivot i uticala na to da budem to TrebaznatinaBirewenjeikadmisliwda što jesam i ovakva kakva jesam. ganema,trebaznatiuHinitisebevred Dan- danas,mojanajveBamotivacijaje nijim za sebe. da nauHim newto novo, da unapredim I na popravnom ako treba. svoja znanja, da poveem, da sloim, posloimp to je tako dobar oseBaj, to I to je u redu i nikad nije kasno za novi je ono što me pomera dalje. poHetakisreBnodetinjstvo. A nikada ne uHim zbog drugih i da bih se htakmiHilaf sa drugima. Ja se tak -

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


124

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO UNSPLASH.COM BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


125

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


126

BUDI ZADOVOLJAN SOBOM!

PIvE: KATARINA LEKIA, LIFE & BUSINESS COACH

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


127

Kada ste zadovoljni sobom i drugi odnosi Be se vraBatenato.Svakiputkadasekoncentriwetena popraviti. Akovamjepotrebnoviweljubavi,onda osobu sa kojom imate problem izgovorite nešto volite više sebe. Ako nismo zadovoljni onim što poput:hDubokosimepovredio.Međutim,javiwe nam se dewava, treba menjati navike tako da neBudabudemzaglavljenauprowlosti.Spremna usmerimo misli i energiju na neki produktivniji samdatioprostim.Oprawtamtiioslobađamte.f naHin. vto je odnos komplikovaniji, HewBe ponavljajte a"Ermacije. Kada poHnete sa izgovaranjem Najvanijiodnoskojitrebaunapreditijeodnos a"Ermacija, sa susrewBete se sa svojom inicijaln samim sobom. Kada ste zadovoljni sobom i drugi reakcijom.NesmetehguwitifoseBanjakakvagod odnosiBesepopraviti.Akovamjepotrebnoviwe da se pojave. Nije poenta izgovaranja a"Ermacija ljubavi, onda volite viwe sebe. Svi doivljavamo dabisehzabawurilefemocije,naprotivtojeputda ljubav na svoj naHin. Zato izaberite naHin koji dođemoukontaktsasobomisvojimemocijamai vama odgovara. Ugađajte sebi. Vi stvarate daihosvestimo.OseBanjadajuvredneinformacije emocionalnuklimuubilokomodnosu.Zapamtite koje Be nas inicirati na neku akciju. Ako ste u da ste vi deo odnosa i da taj odnos bez vas ne braku, a oseBate se usamljeno, razmiwljajte o postoji.SamimtimimoguBnostpromenejedeo harmoniHnim odnosima, ali takođe razgovarajte vaweg uticaja na odnos. Kada ostvarite dobar sa svojim partnerom o tome. Emocije vam daju odnos sa sobom i drugi odnosi Be se menjati.signalukompravcujepotrebnonewtopromenit Ako ne volite sebe danas, onda neBete voleti ni Skladanodnosglaveisrcastvaraplodnotlekoje sutra,jerkakavgodizgovorimatedanas,imaBete dajemoBa"Ermacijama. ga i sutra. Gesto se dewava da se ljubav prema sebi zameni mentalnim konceptom egoizma ili Gesto nosimo svoju prowlost sa sobom. Ako sebiHluka, pa otuda mnogo ljudi u kontaktu sa trenutno mrzite svoj posao, dewava se da tu sobom ne razlikuju wta znaHi voleti sebe. Dobra mrnjupreneseteinasledeBiposao. Svoje misli vest je da se radom na sebi brzo razgraniHe ovai oseBanja nosite sa sobom gde god bili Hime i dva fenomena. Misli direktno utiHu na ivotnose god bavili. Pozitivni rezultati su vidljivi tek iskustvo. Na ovaj naHin doprinosimo svemu wto kad promenite svoju taHku gledanja. Probajte se dešava. Ako nismo zadovoljni onim što nam se sledeBua"Ermaciju:fVolimsvojeradnomestogili dewava, treba menjati navike tako da usmerimofCene me na poslug ili fImam najbolje posloveg. misli i energiju na neki produktivniji Stalnim naHin. ponavljanjem ovih a"Ermacija stvori Istim naHinom razmiwljanja, mi privlaHimo taj ista zakonzasebe,auniverzumBe vam odgovoriti iskustva.Pozitivnea"ErmacijenampomaudasenaodgovarajuBinaHin. ivotnalazinaHindavam fokusiramo na povoljniji ishod. Moete pomisliti donesedobroukolikomudopustite.Ukolikoelite da je to ludost, jer kako uopwte a"Ermacije mogu novi posao treba blagosiljati postojeBi i d biti od pomoBi i kako uopwte mogu pomoBi sebi afirmaciju : hPredajem ovaj posao nekome kome a"Ermacijama? A"Ermacije jednostavno odlaze Be biti u drago wto je ovde.f U trenutku kada ste etar i umesto muHenja uasnim mislima stvara poHinjali, taj posao je bio znaHajan za vas. Sada seprostorzaharmoniHneodnose.Tojemisterija je vaša svest o sopstvenoj vrednosti porasla i ivota. spremni ste da pređete na bolje radno mesto. Za taj cilj je a"Ermacija: hSvakoga dana idem na BezobzirasakimelitepostiBiharmoniHanodnos, posaosauivanjem.Radimzaljudekojimecene. sawefom,kolegom,partnerom,komwijom,budite Mojnoviposaojenasavrwenommestu.OdliHno uporni. Prevaziđite taj problem i razgovarajte zarađujem o zbog Hega sam duboko zahvalan.f onomwtavasmuHi,makolikobilotewko.NemojteVanojeznatidasebestavljamoudobarpoloaj sekoncentrisatinastaro,neelitedaseponovo ukoliko ga prvo stvorimo u mislima. E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


128

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


129

Porodica je odnos ljudi u okviru koje bi Misvi smo skloni da kvalitet prijateljstva pojedinci trebalo da budu bolji i kvalitetniji ocenjujemo godinama. Gest je sluHaj da negokadasusami.VanojedasviHlanovi smo i u poznim godinama u prijateljskim porodice imaju svoje mesto. Deda je deda, odnosima sa drugovima iz osnovne škole. tatajetata,mamajemama.Mamajemama Nisu sva dugogodiwnja druenja kvalitetna, svojojdeci,aenasvommuu.GestsluHaj odnosno ne omoguBavaju razmenu koja je je da dolazi do zamena uloga i tu nastaju osnova svakog kvalitetnog odnosa. Retko ozbiljniporemeBajisistemaukomseretko razmišljamo o kvalitetu tog odnosa. Kada kooseBadobro.Iskrenrazgovorjenewtowto oseBamo zasiBenje, mi se opet vratimo na uvekmoedanapravipomakeuodnosima. broj godina i ne pada nam na pamet da tu Ukolikopostojivoljaipotrebadasepotraiti nešto menjamo. Mislim da bi svako od nas pomoB struHnog lica to treba i uraditi. trebalodasebipostavipitanje:hDalibihse Na ovim prostorima je jow uvek traenje druio sa ovom osobom da sam je danas struHne pomoBi sramota. Naprotiv, toupoznao?f je Mislim da Be odgovor sam hrabrost i put ka rešenju. Budite zahvalni po sebi biti inicijalna taHka da osvestimo na svojoj porodici, Hak i kad stvari ne idu kvalitet ili nekvalitet odnosa. One odnose baw onako kako ste vi zamislili. Roditelji koje formiramo i odravamo su takođe su nawa prva ogledala, nawi prvi uHitelji. ogledala nas samih. Uostalom, danas Od roditelja uHimo kako da oprawtamo ili su ljudi skloni da razne odnose nazivaju ne opraštamo. Osvestiti te programe je prijateljskim iz nekog trenutnog interesa prvikorakkaoprawtanju.Procenitedaili lisu zajedniHke aktivnosti. Prijateljstva su baš vredni da ih u kompletu prenosimo na dijamanti koje treba brusiti. sledeBu generaciju. Svaka porodica ima priHu o oprowtaju. Deca moraju da nauHe Za ljubav ne postoji uputstvo, ne postoji da oproste svojim roditeljima, jer su formula. takvi Ljubav nije maštanje o ljubavi. Biti kakvi su i uradili su najbolje koliko su znali. pozitivanneznaHiodglumitipozitivnost,jer U suprotnom deca neBe izrasti u slobodne je prosto u modi biti pozitivan. Biti ono što ljude i biti ono što jesu. Tamo gde ima jesi i kao takav se predstaviti svetu je izazov. ljubavi,tujeioprowtaj.Sljubavljujeoprowtaj Budite mislilac, a ne misao. Radite ono što takoprirodnastvar,jerljubavjeoprowtaj. vas veseli i usreBuje. Mislite o onome što vampomaedaseoseBatedobro.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


130

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


131

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


132

OFF – MOJ IZBOR

PIvE: NAA HADISTEVIA

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


133 PHOTO: UNSPLASH.COM

Koliko se puta dnevno stavljamo u stanje on i sledi on. off? I da se vratim na naše putovanje. Delovalo je Svaki put kada završimo neki zadatak preplavi kao Harolija. Moda je neko umewao prste i nas oseBaj sreBe i ispunjenja i polakoHarobnim se wtapiBem dotako naw auto ili put ili stavimo u stanje off da bismo se odmorili i samo nas. To je jedan od onih dana kada ti ide napunili baterije za dalje. sve od ruke. JaBusadaipakmaloooffu,wtodane? Off.

I smewtaj je bio bajkovit. DoHekala nas je meseHinaisvetlucavomore.

Pomislila sam - ovo je nestvarno, posebno, Utrenutkukadasmozatvoriligepekiseliukola, nisam ni videla gde idemo, prepustila sam se prenegowtosmozalupilivrata,jasamveBbila suprugovom izboru. u potpunom offu. Mentalnom. Zaboravila sam natelefon,obaveze,Beograd,svakodnevnicu. Samo mi treba sunce, more i plaa, sve ostalo jenevano,zajednosmo. Uivam u vonji u razgledanju predela. I koliko godiwliistimputem,ispunjavameoseBajsreBe Itakojebilo.Bezradnji,bezsladoledija,samo dok gledam krajolike i kreBem se unapred.priroda. Radujemsesvemuwtoimavezesaputovanjem: Ikolikogodjeodmordivan,verujemdasesvimi druenju u kolima, sluwanju muzike, dobro poelimo da se vratimo u svoje aktivno stanje znanim pauzama. poslepardana.Jatonisamhtela,veBsedesilo. Idemo ka GrHkoj, nema nekog uzbuđenja jer smo ga prošli bezbroj puta. Ipak, svaki put je Bila sam u potpunosti na svom savršenom odmoru. Radila sam sve wto me Hini sreBnom, poseban,uivamusvakompristiglombrdawcu, Hitala, odmarala, plivala, vebala, druila se kriviniikuBiporedputa. i pomalo poHela svakodnevno da imam Has Ovoga puta, sve je bilo na mojoj strani, mom pilatesa. ene su mi priwle i pitale da vebaju potpunom opuštanju. sa mnom.

Deca se nisu svađala oko toga ko gde sedi u Prihvatila sam i kada su me pitale koliko košta kolima, Hija je pesma na redu, koju druwtvenu Hasnespremnosamshvatiladajetomojposao igruBemoigratiitakoredom. i da treba da ga naplatim. Jesam, posle male zadrwke, jer sam na odmoru i pitam se kako Auto-put je viwe podseBao na avionsku pistu sad. nego na kolovoz. Nigde nikoga, tek po neki automobilusuprotnompravcu. I zawto sve ovo priHam? elim da vam kaem komentar moje wesnaestogodiwnje Berke: Kao da su se i granice dogovorile same safMama,jakosamsreBnazbogtebe.Izabralasi sobom,takodasmobiliprviuredu. posaokojivoliw.Tositi.IenetovideihoBeda vebaju ibudusatobom.f Neverovatno! Gak smo u drugoj koloni sreli prijateljeizBanjaLuke,kojedugonismovideli. Srce mi se ispunilo ljubavlju gledajuBi moj malu pametnicu, a osmeh mi je prekrio lice. Ubrzojeusledilapauzaiupoznavanjedece. Ljubav ka Berki i ljubav ka sebi jer ivim svoju Idecaimajutajmomenatoffakadasenevoljno svrhu! upoznaju jer im se roditelji znaju, pa hteline sam na odmoru bila u off i on stanju Tako da hteli moraju da priHaju, a najradije bizajedno. Butali. DalijemoguBe? Takodaioniujednomtrenutkubuduoff,patek

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


134 PHOTO: UNSPLASH.COM

FOTO: STEVAN PHOTO: ANIMA MUNDI ALEKSIĆ BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


135

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


136

LJETNI „ĐIR“

PIvE MIA MEDAKOVIA - TOPALOVIA FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


137

AntoniaPacek,OsjeHankakojaivipored neoklasiku. Posebno me veseli suradnja sa BeHasasuprugomitrikBeriduginizgodina,SanjomRomiBnamojedvijekompozicije neoklasiHnajekompozitoricazaElmsku - glaz fSadnessgifRainDropsg,zakojejeonaarani buipijanistica. Nedavnojepotpisalaugovor ralaobou,teodsviralapredivnoiemotivno shYellowRoseRecordsfizAustralije,kojisvoju Be dionicuuzklavir.YRR Be 24. 9. objaviti objavitiAntonijinpeti Seasons albumof Life. kaosinglefSadnessg,a2.10fRainDropsg NjezinHetvrtialbum Foreverobjavljenjeu na54internacionalnestreamingplatformei oktobru20.uizdanjuParmaRecordings, tomesejakoveselimo.fLifeispg Be senaBi aTakeEffectsReviewsmagazinjenapisao: nakompilacijiYRRnajboljihkompozicijapr fForever HestonosioHaravajuBiromantiHniBoiB,temijevelikaHastdasuodabralibaw duhiiznimnuizvedbukojaBevasnavestida tukompozicijusmognovogalbuma. pratitesvakunotu.»Kako bipromoviralasvoj - kom drugi Life StoriesitreBialbum Il Mare,Antoni- Kakoikadatidolaziinspiracijazarad, ponovanje? jaje2018.i2019.putovalapoItalijiisvirala upetgradova,ukljuHujuBiiHuveniAuditorium ParcodellaMusicauRimuiTeatrodalVermeMojeskladanjedolaziurazliHitaineoHekivana vremena.Uvijekjeinspiriranoljudima,nekim uMilanu. emotivnimdogađajima,pogledanim"Elmomili snom koji su mi se jako dojmili. Ovo ljeto sam Njenhvaljenidebitantskialbum Soul ConapisalafSummerTaleg(fLjetnapriHag)kom loursobjavljenje2014.uizdanjuAutentico MusicuNjemaHkoj,apotpisaogajeWarner pozicijujermejeinspiriralomore(poneznam Chappell(fpublishinggugovor).NjemaHkiikojiput),tajljetnifđirg,nekiunutrawnjimir uzobiteljunawemljetnikovcunaLopudu. talijanskikritiHariosvrnulisusenasam Antonijine Tajekompozicijaveseleprirode. skladbenasljedeBinaHin:fenskiodgovor naLudovicaEinaudijag,fnaliknaErikaSatie ja,kaoinaKoncertuK4lnuKeithaJarrettag,KadasampohađalazanimljivteHajhBeYour fkoncertkojiideizravnouduwug,f(stvara) OwnManagerfzaglazbenike,srelasampuno evokativnupjesniHkuljubavg,fSimfonija nevjerovatnihglazbenika,posebnoklasiHno treniranih.Taokolinamejesilnoinspirira emocijag,fglazbakojajebliskameditaciji anđelag,fPacek,preporodvelikihklasikag, samnapisalahWinterWalzf(zakojiprijatelji iobiteljkaudamijetojednaodnajoriginal tefglazbalijepapoputblistavogdraguljag. nijih i jedna od lijepwih kompozicija kojesam Antonijajetakođerpsihologinja,predajena napisala) hSpringtimef, , te hLife is. f. . Naslov nekolikointernacionalnihfakultetauBeHuhLifeis.f. samnamjernoostavilaotvorenza industrijskuisocijalnupsihologiju. svakuosobudasamade"Enirawtojezanjih KakavjeplansatvojimnovimalbumomhSea- ivotkadposluwajukompoziciju.Tapjesma nijetuna,nokadsamjepisala,newtomeje sonsofLifef? tjeralodaserasplaHem.Doksamjustvarala, MojsljedeBialbumfSeasonsofLifegBe bit nekakomejeemotivnootvorilaiHistilaneke objavljensljedeBegodine,noveBjepotpu zatrpaneostatketugeizmene.fFallTraingje nodovrwen.Imaukupno1kompozicija, Hakpotaknutjednimsnom,gdjesamsanjala te sam ovom albumu dala takav naslov jer vlakovetunoBitrailasvojekBerkepovago samnapisalapjesmepoputfWinterWalzg, nima..Prviputmise,dakle,desilodamejei fSpringtimeg,fSummerTalegifFallTraing,avlasititi san inspirirao. Interesantno je da je ta inspiriranesu,kaoiuvijek,istinitimivotnim kompozicijanekakorazigrana. priHama. PosebnosamponosnanauradkefSadnessgi PotpisalasamugovorsodliHnomizdavaH fRainDropsgoddvijeenekompozitorice. komkuBomfYellowRoseRecordsg(YRR)iz KakojedowlodosaradnjesaSanjomRomiB Australije, Hijimladi timfantastiHnoradiina izBeograda? njihovojlistiimajupunosjajnihneoklasiHnih kompozitora.TamuziHkakuBamijepre Ukratko,poHetkomgodinesampohađala poruHiladazapoHnemosasinglovima,jerih teHajfBeYourOwnManagerg(BYOM)za naovajnaHinmogupostavitinaviwefplaylis muziHare,kojijebioonline,aorganiziraogaje tagnaraznimstreamingplatformama.Prvi bivwiintendantzabeHkiKonzerthaus. dvostrukisinglefLostgjeobjavljenuklavirskoj iorkestriranojverziji13.8ovegodine,teu SanjuRomiBizBeogradasamupoznalana prvihdvatjednaodobjaveimaveB180 teHaju,kojijetrajao13tjedana.BYOM streaminga,wtojedostadobarrezultatzatom alumnijesamostalnoorganiziraonajveBi

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


138

onlineNextusFestivalklasiHneineoklasiHne njom. Paljivoihjeposluwalainapisala - predi muzike,nakojemsmoneovisnoSanjaijanas- vanaranmanzaobou,teodsviralatedionice. tupile.FestivaljetrajaoHetiripunavikenda Meniisusejakosvidjele,osjeBalasamdaje nastupiloje34glazbenikaizcijelogsvijeta, razumjela te mojeemocijeinadogradilasena smoimalisjajnegovornikesvakivikend,koji njih. bi KompozicijesumelankoliHnogkaraktera zavrwavalifestivalsjajnimgovoromomuzici, iinspiriranesutunimdogađajimaizivota. kreativnosti,liderimadanawnjiceitd. - Sluwa fSadnessgjeposveBenasvimakojisuosjetili juBiSanjuuznjenogkolegunagitari,menejezdravstveneproblemesvojihblinjihiosjeBal njezinaoboarasplakala(obrađivalisurazne sebespomoBno.fRainDropsgsemoguopisati svjetskeklasiHare,izmeđuostalogiIsidoru kaokapljicetugeusvijetuenekojanenalazi ebeljan,svjetskukompozitoricuizBeogra potporuodsvojhnajbliihukreativnim - stre da). Sanjina izvedba me je ganula do suza ljenjima,kojisuslaboplaBenip jerjebilaiskrenaipunaemocija.Muzikanas jezbliilaiiakosenikadanismovidjelevan DavorRoccojespojiomojklavirinjezinuobou upredivnecjeline,iakosmosnimalegeografs onlinesvijeta,rodilaseidejadajojpowaljem ki daleko jedna od druge. Nastale su dvije sjajsvojedvijekompozicije,SadnessiRainDrops, nekompozicije. daihHuje,tedaosjetidalionefrezonirajugs

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


139

SarađujewisaTildomBodganoviBiMirom kontaktiralawtojesreBomurodiloplodom. Sre Purivatrom.DalimuziHari,kompozitorilako na sam da sam slušana u više od 80 zemalja sarađuju? širom svijeta. Divanjetofeedbackzaumjetni ka. GimsamsaznalakakosuzapoHelepripreme zaPontaLopudfestival,ubrzosamkontaktirala OvogaletaboravilasiiuDubrovniku.Work& organizatoricuTilduiizrazilaeljudapostanem pleasure? diooveumjetniHkepriHe,wtojenamojeveliko zadovoljstvoodmahprihvaBenoodTildeiMireVeBpetugodinuboravimokodDubrovnikaHi tavo ljeto. Suprug radi online ovdje, a ja imam Purivatre. Bila sam oduševljena što sam imala priliku svojom glazbom pridonijeti prvom Ponta ferije od predavanja tokom ljeta. Onda se posvetimodmoru,noidaljeradimnamuzicii Lopud festivalu i što je upravo Lopud odabran zadomaBinaovogkreativnogdogađanja,jerje odsviramparkoncerata.BilamijevelikaHast sviratinaPontaLopudfestivalu,tesampozva uistinuHarobaniinspirativan.NadamsedaBe na na Lopudske ljetne igre da sviram u crkvi Sv. ovaj festival postati mjesto redovnih okupljanja Nikole. Koncert je bio i 8 . 3 2 posvetila sam ga vrhunskihkreativacaizcijelogasvijeta,Hemuse Lopudskomvatrogasnomdruwtvu,jerimje - fali zaista jako radujem. laopremazanadgledanjevatre.Svenovceod ZavrijemePontaLopudfestivala,nastupala ulaznicasamimdonirala. samprijeprojekcije"ElmahLaPromessef, aodabralasamnekolikosvojihskladbi:fIf IducegodineBusviratikoncertnaMidsummer OnlyTimeAllowedg,oljubavnojpriHikoja Festivalu u Dubrovniku uz britansku trupu koja radi predstave pod vodstvom Darije Mikulandre naalostnijeuspjela,iakosupostojalisvi anetiB.Tomesejakoveselim. preduvjetidasedogodi;fSo"Eag,ojednojod najljubaznijihosobakojepoznajem,akojaje TemaseptembarskogizdanjaRYLmagazina nepravednokanjenazboglowesudbine,te nosinazivhONvs.OFFf.Kojimodviwevoliwi fLostg,posveBenusvimakojisudoivjeliveliki kakopronalaziwbalansusvemu? gubitak osobe koju su voljeli. Tildi i Miri su se kompozicijejakosvidjele,reklesumidasu De"EnitivnomodeON,jersamposveBenaobitelsklopileoHiisanjarile,tesuimkompozicije jako djeci,predajemnafakultetima,skladam ji,nawoj odgovaraleatmosferi"Elmakojiseprojicirao iopBenitosamhiperaktivna. InaHenebihsve nakonmogkoncerta. ovostigla,asvemijejakovano.Mislimda kadajeHovjekhswitchedonfikadaradistvari Sakimvoliwdaradiw? koje jako voli (a kod mene je zastupljen i mentalni rad kad predajem i kreativni kad stvaram NamuzicisglumcimaimuziHarima.Kreativne glazbu),dajetakombinacijafenomenalnaza duše inspiriraju kreativnost. Godine 2019. sam (mentalno) zdravlje. Nemamo vremena za neke saSandromLonHariBorganiziraladobrotvorni koncertzadjecuspotrebama.NakoncertujesitnebrigeutomsluHaju.OdvremenaCovid-19 pandemije, jowsamizapoHelaspillatesvjeba onaizabralapoezijunawihnajveBihpjesnika, te ma,svakidan15minutaradimvjebezaleđa, jebioredglazbe,teredpoezije.BilojeHarobno, stomakimalozanoge,tesezbiljaosjeBam"Et. dobilismovelikepohvalezatuveHeriuspjeli Nijezavragaposlovicabuzdravomtjelu,zdrav smo kupiti sedam komunikatora koji su bili duhc.Dakle,redovitetjelovjebeiHinitistvaris neophodnizadjeHicuutojwkoli.Takođerjebilo boanstvenonastupatisRadetomverbedijom ljubavljujedobitnakombinacija. nanjegovomkoncertuuBeHugdjejeongovorio poemuhNaruiHastompapirufodPetraka,dok samjasviralasvojukompozicijuhSo"Eaf. SaSanjomjebiloistoinspirativnoraditi,dvije eneglazbeniceikompozitorice,ivjerujemda taj naš sklop ima posebnu emotivnu sensibilnost.Voljelabihzbiljaviweiovakvihprojekata. Oktobra20.izawaojetvojalbumhForev erfkojiimafenomenalnusluwanostodskoro 10.streaminganaplatformiSpotify. Dali siponosna? Da,blizuje10steamingazaHitavalbum hForeverfytoHnije960do21.8Radilasam mnogobrojnaistraivanjaipunoplaylistasam

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


140

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: IVAN STANKOVIĆ BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


141

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


142

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


143

MEXICO MY DESTINATION PIvE: IVAN STANKOVIA

U vreme zabrinutosti, ograniHenja i raznih Nakon toga sledi najveBi test izdrljivosti, let frustracija kojima je savremena Beograda duwa do Istanbula, a zatim, preko vkotske , izbombardovana u poslednje vreme, odlazak na GrenlandaiKanade,doMeksikoSitijai,konaHno, daleke destinacije deluje kao samoisceljujuBe Kankuna. Sve to traje oko 22 sata u odlasku (a iskustvo.Naravno,potrebnojedaimatesaHuvanu daleko manje u povratku zbog direktnog leta nepresušnu radoznalost u sebi koja je ogledalo iz Kankuna do Istanbula), ali su avioni Turkish deteta u vama, zar ne? Jer na nekim poljima airlinesa dovoljno komforni za taj izazov. kriza predstavlja veliku šansu. Da otputujete na Prviutisakkadaizađeteizavionajedastedowli kontinent na kome nikada niste bili, da odete u predeo sa izuzetno velikom vlagom i toplotom negde gde vas neBe maltretirati, a za isti novac (kaumewtanidajenajniatemperaturaugodini koji ste ove godine ostavili, recimo, u GrHkoj iliu januaru). Imigracioni slubenik na 14°C noBu, CrnojGori. ulazu vas moe malo viwe zadrati dodatnim I tako dolazimo do paradoksa da je nekoliko pitanjimaiproveramakodnadređenog,aliseito proaktivnihturistiHkihagencija,uvreme brzo njihovog okonHaiavanturamoedapoHne. gawenja, svojušansu da opstanu potrailo u SMEvTAJ ponudi dalekih destinacija po ceni letovanja u neposrednomokruenju. Tri kljuHne turistiHke lokacije na obali Kari Izbore ponekad ne traimo mi, ponekad oni mora su Kankun, Plaja del Karmen i Tulum. Predlaem, ako je moguBe, da se izbegnu prva nađu nas. I prepoznamo ih. Kao priliku koja se ne ostavlja za sutra. Kao odlazak na poluostrvo i treBa opcija zbog velikog broja turista i padne na Planu Del Karmen, koja je nekako Jukatan,uMeksiko. uwuwkana, manja i mirnija, iako iivot tu, ODLAZAK pogotovo noBu u centralnoj Petoj aveniji, buja šarmantni naHin. Glavni Sama odluka da se ode u Meksiko postaje i pulsira na poseban, razlog da izaberete Plaju je taj što joj je pozicija logiHna onog momenta kada shvatite da,Hak i takva da Bete na svaki od atraktivnih izleta doBi sada, dok se piwu ovi redovi, građanima Srbije za optimalno vreme. Ako ste pristalica mirni nisu potrebni ni potvrda o vakcinaciji, ni PCR, odmora, bez mnogo odlazaka na izlete, Kankun i ni antigenski test. Odlazak u ambasadu po vizu Tulum vam nude sve što vam je potrebno i za tu organizujeagencijaidobijaserelativnolako. opciju.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


144

ISTORIJSKO NASLE E IZLETI PodruHje koje je nastanjivala mesoameriHka Postoje dva tipa izleta na Jukatanu: arheolowki civilizacija Maja je obuhvatao prostor koji obuhvata od obilazak građevina iz majanskog Jukatana na severu do Salvadora na jugu i Hitava perioda i opwti, koji obuhvata obilazak s istorija tog naroda je jedna od najuzbudljivijih i ostalih atrakcija koje nemaju direktnih vez najmisterioznijih priHa. Period od pojave civilizacijom tog Maja. naroda na pomenutim prostorima od 2000. IzprvegrupesvakakotrebaobiBi GiHen Icu,Tulum godine p.n.e. kada je poHeo predklasiHni period, i Kobu i to Be biti sasvim dovoljno da zaokruite preko njihovog vrhunca, klasiHnog perioda (lll svoj utisakomajanskojcivilizaciji. vek n.e. - lX vek n.e.), pa sve do postklasiHnog Druge atrakcije su ostrva Holbow, Iwla Muheres perioda,kojijeokonHangodine 697.1 osvajanjem Kozomel,kaoicenote,otvoriutlunadnukojihse poslednjeg majanskog grada, Tajasala, od nalazi voda - prirodni bazen, koji moe biti i deo strane vpanaca, ostavio je svetskoj civilizaciji podzemnereke,kakvajenajveBapodzemnareka dragocenazavewtanja. na svetu Sak Akin, duga 340 km, a koja protiHe Nakon veliHanstvenog Teotihuakana kodispod donjeg dela poluostrva. U cenotama se Meksiko Sitija, druga i treBa najposeBenija moete kupati, a preporuka je da izletGiHen na arheolowka lokacija GiHen sugtzai Tulum. GiHen gtzu kompletirate odlaskom u oblinju cenotu gtzaje od skora uvrštena na listu sedam novih Oksman,gdesuinapravljeneslike. svetskih Huda i zaista izaziva veliko poštovanje kada se obrete u podnoju Zamka (El Kastiljo), LosColoradosjenaseveruJukatanaipoznatje po lagunama, uzgajaliwtima krokodila i velik velike piramide posveBene bogu Kukulkanu, ali naseobinama "Faminga, koji se inaHe rodi sa je i Hitavkompleks hramova i piramida oko nje, potpuno belim perjem koje postaje pink zato što kilometrimaupreHniku,fantastiHan. se hrane raHiBima iz lagune koji ispuwtaju p TulumjepoznatkaonajveBearheolowkonalaziwte pigment od kojeg je i Hitava lagunaruiHasta. Maja na moru i on takođe ima svoj Zamak, posveBen bogu vetrova (građen u periodu Xlll - Merida i Valjadolid su gradovi u unutrawnjos eliteosetiti jak duh XlVveka)a , u Hitav komplekssumogleuBisamo kojemoeteposetitiukoliko vremena španske kolonizacije. znaHajneliHnosti.Zeleniloipejzanaarhitektura plene i pravi su mamac za turiste Hitavog iz Ukoliko ste skloni opuwtenom odmoru, bez sveta koji trae fantastiHan eksterijer za svoje mnogo izleta, sveBete imati na jednom mestu, fotogra"Eje. bez obzira da li ste izabrali Kankun ili Tulum. Koba je građena u periodu Vl - X veka n.e., a Rezime svih utisaka je oseBaj velikog, NohoHmuljenajveBapiramidanaJukatanusa42 inspirativnog iskustva, Be koje vas jow dugo, m, smewtena u srce dungle, u samom srediwtu dugodratipopovratkukuBi. poluostrva, sa putevima koji su bili najdui u to BuditedobriuneHemupremanekom. vreme u regiji. Mesto deluje pomalo mistiHno, a sada je penjanje na vrh piramide potpuno BuditedobriuneHemupremasebi. zabranjeno zbog devastirajuBih posledica ljudi barem jednom u Meksiko. Otputujte pograđevinu.

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


145

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


146

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: ANIMA MUNDI BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


147

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


148

IZABERI ON

PIvE: EMIR vABANOVIA

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


149

PHOTO: ANIMA MUNDI

Svjedoci smo da ivimou svijetu dobra i zla, ljepote i runoBe, u svijetu dana i noBi, u svi jetuukljuHenostiiiskljuHenosti.Kakoseboriti negonanaHinpreuzimanjakontrolenadsvo jim ivotom! Kada je potrebno da ukljuHimo ON? Kada smo u stanju sreBe, blagostanja, smijeha, okruenosti dobrim ljudima, ljubavi, lijepim jutrom, mirisnom kafom, sokom od latica rue, gledanjem u nebesko plavetnilo, u zvjezdano nebo... Kada je potrebno da ukljuHimoOFF?Kadanastjerajudaradimonew to lowe ubjeđujuBi nas da je to OK, kada ele da pijemo otrov iz Hawe ,kadanamgovoreda jemrnjaboljaodljubavi,kadanamkaubac itesesazgrade,preivjeti Bete ... Govjek treba da bude pa metan, da prepozna wtajedobro,awtalowe.OdluHimodanasvodi srce, ljubav, sreBa, prijatelji ON, a ne mrnja, zavist,ljubomora,bolestOFF. UvedimouivotesreBu,ljubav,panju,cvijeBe ivrijemekojeBemotrowitinaON.

August.Sarajevo, 1 02 danjesunHan,onaje bilaONa , jasambioOFF.Poslijepolasatami smo bili ON, zaljubljeni, lijepi, Histi, sretni, je smo izabrali da budemo ON.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


150

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


151

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


152

27. SARAJEVO FILM FESTIVAL

PIvE: MIA MEDAKOVIA-TOPALOVIA FOTOGRAFIJE: SARAJEVO FILM FESTIVAL

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


153

SarejevojejednovelikosrceiSarajevo 7. 2 FilmPoHasno Srce Sarajeva pripalo je i reditelju Festival je ove kao i prethodnih godina do ko- Wimu Wendersu u znak priznanja za izuzetan rone odisao glamurom, stilom, lepotom, - sve doprinosE" lmskojumetnosti.Usklopuprogra tom.Okupilisuse"Elmskiznalciiljubitelji - ma «PosveBeno» sed (Tribute to) bila je prikazana me umetnosti eljno isHekujuBi nove svetskeretrospektivanjegovihodabranih"Elmova. premijere. Festival je otvorio E" lm bosansko hercegovaHkog oskarovca Danisa TanoviBa 7. 2 Sarajevo Film Festival zatvorio je "Elm hDesetupolafkojijebioprikazannalokaci 41 - hTomaf Dragana BjelogrliBa. Film fTomag je jateveHeri.RadnjaE" lmadewavaseuSarajevu impresionistiHkiportretTomeZdravkoviBako u maju ove godine, dok stara gradska jezgraprikazuje njegove poHetke, baw kao i vrhunac BawHarwija pokuwava da se oporavi od dugeslave,njegoveljubavikojesugainspirisale pr i tewke pandemijske godine. "Deset u pola", likomkomponovanjanekihodnajveBihhitova, kako navode autori, nije samo priHa o gastro - baš kao i odnos sa velikim brojem prijatelja nomskom simbolu Sarajeva - Bevapima, nego koje je imao u umetniHkom miljeu tadawnje i priHa o prijateljstvu, ljubavi, svojevrsnom - Jugoslavije. bo PoredTome,"Elmpratiiivote-po sanskom inatu. znatihumetnikatogvremenaZoranaRadmilo viBa,MikeAntiBa,Tozovcaidrugih. NaovogodiwnjemfestivaluuHetiritakmiHarske selekcije y igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog "Elma y osamnaest "Elmova jeVeliku panju svojim dolaskom privukao je i imalo svetsku, tri međunarodnu, jednu evrop - Bono Vox. Na premijernom prikazivanju- re sku, dvadeset i pet "Elmova regionalnu i jednustaurirane verzije "Elma hHotel od milion - dola bosanskohercegovaHkupremijeru. rafWimaWendersa,dobitnikaPoHasnogSrca Sarajeva 7. 2Sarajevo Film Festivala, reditelju ZanagraduSrceSarajevautakmiHarskim- pro "ElmapridruioseiBonoVox. gramimaukupnoBesetakmiHiti48"Elmova. Ovaj muziHki umetnik, frontmen legendarne Prestino priznanje hSrce Sarajevaf pripalo je U2 i veliki prijatelj Sarajeva i Sarairske grupe ostvarenju,zanajboljiE" lmhKonaHnaslobodaf jevo Film Festivala, prisustvovao je i-festival Sebastiana Meisea, zanajbolju rediteljkupro - skompremijernompredstavljanju"ElmahHotel glawena je Milica TomoviB za "Elm hKELTIf. odmiliondolarafna.Sarajevo 6 FilmFestivalu Srce Sarajeva zanajbolju glumicuosvojile su:godine. 2000. Flaka Lati"E, Era Balaj i Urate Shabani koje su igraleu"ElmuhBrdonakojemriHulavicef-ure CrvenimtepihomuSarajevuprowetalesu - mno iji Luana Bajrami, a zanajboljeg glumca - pro gobrojne "Elmske zvezde. Bilo je glamurozno, glawenjeGeorgFriedrichhKonaHnaslobodaf u je sjajno kako dolikuje jednom "Elmskom bilo reijiSebastianMeise. festivalukojiimasvojudugogodiwnjutradici

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


154

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


155

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


156

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


157

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


158

ADA DIVINE AWAKENING FESTIVAL ADADivineAwakeningfestivalpozivana buđenje: BOOVREAO,DEVIMOHANIVODEAISVETSKI PREDAVAGIZAPRVIFESTIVALSVESNOSTII INTIMNOSTINAADIBOJANI!

Be ovaj festival postati jedno od najznaHajniji mestaokupljanjaovogtipanaplaneti,gdeBemo zajedno rasti, razmenjivati iskustva i otva nove dimenzije postojanja, unapređujuBi svaki segmentnawihivotaf. ADADivineAwakening-Tribeisgatheringfrom 50September 2- 1 1in 02 Montenegro

https:www. / youtube.com/ ADA Divine Awakening, prvi festival svesnosti i watch?v=Q6wyofRuBuk intimnosti, biBe odran od.5 do 1 .02septembra naAdiBojani.Najednojodnajlepwihdestinacija Tokom ovih west neverovatnih dana, preko 80 Evrope okupiBe se preko 40 vodeBih svetskih radionicatematskiBeobuhvatitipoljapoveBa struHnjaka i edukatora na polju partnerskih intimnosti sa sobom i partnerom, unapređenj odnosa, seksualnosti i liHnog razvoja, kao i seksualnog iskustva, dubljeg povezivanje sa zvuHnamuziHkaimenaizregionaisveta. sopstvenim telom, balansa enske i muwke energije, joga Hasove, meditacije uz zalazak OsnivaHExitaDuwanKovaHeviB iosnivaHicaTantra sunca,ekstatiHkiples,koncerteiperformansek SpiritfestivalaDoloresAntiBpokreBuADA Divine Bepomeriti ipromenitigranicesvesti.Prisu Awakening festival, kojim ukazuju na kljuHne moBidaoseteritamsvogtela,probudeuspavane probleme danawnjice y sve veBu usamljenost,instinkte,dasesetesvojihkorenaipomireuseb otuđenost, a posebno sukobe u suwtinskomidrugimamuwko-enskuenergiju. povezivanju sa sobom i u partnerskim odnosima. Neki od najuticajnijih edukatora i izvođaHa, koj BeposetiocevoditiputemsamootkriBaiistins hAda Divine Awakening, namenjen podjednako konekcijesasobomiostatkomsveta,jesuElaine parovimaipojedincima,biBeprostorintenzivnog radanavezama,poveBavanjuintimnosti,kakosa Yonge, sa preko 02 godina iskustva u bavljenju povezanosti tela i disanja sa seksualnowBu i sobom, tako i sa partnerima, u kome Be prisutni potencijalom za suwtinski intimne odnose, Baba moBi da istrae i osveste svoju seksualnost, da se poveu sa svojim telom i dobiju podrwkuDez Nichols, međunarodno priznati govornik i uHitelj, Daka, autor, tekstopisac i vodiH kro struHnjaka za oslobađanje emocija i isceljenje transformaciju, koji je predstavljen kroz b trauma. Bilo da je to neverovatna sesija joge TV ina radio emisije. Devi Mohan, poznata joga ujutru, ili intimna partnerska radionica kojoj uHitel% V ica i govornica, magistar Mirovnih st Bete biti zadivljeni vewtinama koje ste upravo i globalna ambasadorka Mohanđi fondacije, otkrili, meditacija uz zalazak sunca i ekstatiHni plesuveHezimateslobodudaizaberetesvojputprovewBeprisutnekrozdubokoiskustvosopstv uz pomoB Svesnog plesa, meditativnog procesa kroz festivali predate se moBi Ade da vas izleHi hPut svetlostif, kao i transformacionih tre iodvedenaveBinivopostojanjaf,izjavilajeovim hMaiyTrifmetode. povodomDoloresAntiB.

Na Adu Bojanu stie i Ohad Pele, kao jedan od DosadasmoprekoEXITfestivalaimaliiskustva najuticajnijih uHitelja na polju seksual nastupa najveBih svetskih zvezda i druwtveno svesnih odnosa. Andrea Paige sa raznovrsnim odgovornih kampanja, a sada se okreBemo ka znanjem na polju epigenetike putuje svetom kako unutra: Intimnosti i Povezivanju. OsnivaH Exita Duwan KovaHeviB izjavio je tim povodom: hS Ada biosnailaljudedavrateivotusvojeruke.Rachel Bojanom imam duboku povezanost koja traje Rickards vodiBe radionice u kojima je fokus na veB deceniju i po, tamo smo porodiHno svake liHnom razvoju i intimnosti. Pre sedam godina godine, tu smo se moja Ivana i ja uzeli. Ona je je osnovala zajednicu hEmbodied Intimacyf, a dala je izuzetan doprinos u osvewBivanju uticaj definitivno jedno od najjaHih energetskih mesta traumanaseksiodnose.SnjomBebitiiLennart naplaneti,kojeimasnagudauistovremeiisceli Hening, ioHistisveonowtovamnijepotrebno,aliisto tako koji pre svega istrauje liHni i kultur razvojizuglasvesti,kontaktasatelom,sigurnos i probudi ono najbolje u vama, i pojaHa ivotnu energiju do najvišeg nivoa. Duboko verujem da traume,izajedniHkekreativnosti.BuddhiDanaje

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


159

seksualni terapeut, joga uHitelj i DJ. Jow od PokloncenepaketazaADAfestivalzaregion mladosti je na putu uHenja mistika Osha, kao i tradicionalnetibetanskeTantre,Zena,Taoizma. EXIT festival je za zemlje regiona bivwe Jugoslavije obezbedio pakete ulaznica za ADA ADAjezaovugodinuobjavilajowmnogovodeBihfestival i smewtaj, s popustom od 40 odsto, po svetski poznatih facilitatora, a neBe izostati poklon ceni ni od 93 evra. Smewtaj podrazumeva seanse ekstatiHnog plesa u veHernjim satima, petnoBenjauresortuFKKAdaBojana.Uskladu dok Be muzika, kao kosmiHki jezik, biti sastavni saprogramomienergijomfestivala,planiran deo festivala. Vrhunski svetski i regionalni zdravaishranakojaBeispunjavatiHulainegovat izvođaHi, kao wto su Boo VreBo, Aklea Neon, telo.Cenadoplatezapolupansioniznosi9evra 1 Joshua Swahe, Praful, Tuulia, Zazo preneBe dnevno,odnosno9evra 2 zapunpansion. tonovegalaksijeAdaBojanom,dosamihvibracija nawihBelija. Osimpokloncena,tujei1akcija! +3 ADAISAWAKENING-Joinusfor6amazing days this September! https:www. / youtube.com/ watch?v=uPvpGK1C-V4

Svikojikupetripaketapoceniodevra, 93 Hetvrti dobijajunapoklon.OvaposebnaakcijapraktiHno prua jow povoljnije cene za ovo nesvakidawnje iskustvo, putovanje i festival koji donosi s ono za Him nam duwe vape. Sve informacije o festivalu se nalaze na sajtu ADAwakening.me, gdesemogukupitiiodgovarajuBipaketi.

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


160

PHOTO: PIXABAY.COM FOTO: ALEKSIĆ PHOTO:STEVAN PIXABAY.COM PHOTO: UNSPLASH.COM BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


161

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


162

ŠEĆERI - NAŠI ANĐELI ILI DEMONI?

PIvE: DAJANA vVRAKA MILUTINOVIA

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


163

PHOTO: UNSPLASH.COM

VeHitadebatazailiprotiv,onilioff.DalijeweBer weBeri glavni uzrok gojaznosti. Ono wto treba da zaista toliko loš ili postoje razlozi zbog kojih nije razjasnimo je da oni daju energetsku vrednost preporuHenodagaseupotpunostiodreknemo? kao i svi ostali ugljeni hidrati 4 kcal po gr isto ( koliko imamo iz pirinHa, testa, voBa), dok veBerisuvrstaugljenihhidratakojipredstavljaju mastidaju9kcalpogramu.Stogamastiuhrani makronutrijente i imaju vanu ulogu zdravoj, u doprinose dvostrukoj koliHini energije- od ekvi izbalansiranojishrani,kaoiproteini - i masti.Raz lentnih koliHina koje osigurava weBer. Bez obzir gradnjom ugljenih hidrata varenjem, dolazi do Hinjenicu, Hesto preteramo sa weBerom na ovu stvaranja glukoze, koja predstavlja osnovni izvor zbog veBekoliHinepiBakojaihsadre,adatoga energijeveBinetkivauljudskomorganizmu. nismo ni svesni. Sve zajedno moe biti uzrok poveBanja telesne teine ako imamo nedovoljnu Kako bismo jutro poHeli sa energijom, uvek potrownjuinedovoljno"EziHkihaktivnosti. preporuHujem voBe kao izvor weBera i energije koja nam je potrebna za dobar start. veBeriTakođ su e,sveviwestudijapokazalojedasunamirrasprostanjeni u dosta namirnica, voBu, povrBu, nice sa visokim glikemijskim indeksom glavni ali i u majHinom mleku , koje nam od prvih uzroHnici razliHitih oboljenja kao wto su: dana daje signal ugodnog i poHetak uivanja u minalna gojaznost, dijabetes tipa 2, visok-holes weBerima. terol, hipertenzija visok ( krvni pritisak) i bolest. Sve bi to bilo sjajno kada bismo znali da pronađemo balans, ali i uoHimo one skrive - Previwetogajeprotiv,alinesmemozaboravitida ne weBere koji se konstantno dodaju hraninam iz je upravo weBer glavni izvor energije. Moja raliHitih razloga, pa su neizostavan dodatak za preporuka je voBe svakog dana, crna Hokolada poboljwanje ukusa, boja, kontrola taHke- smrza ponekad, sladoled, pa naravno i on mora da se vanja (kod sladoleda), koriste se za spreHavanjenađe na nawem jelovniku, posebno u ove tople rastamikroorganizama,vezivanjemvodeisman - dane,ajednommeseHnoinekikolaH. vtoda ne. jenjem njene dostupnosti za rast mikroba, Hime se Huvaju namirnice. Nalaze se u sokovima, I wta je na kraju odgovor? Za ili Protiv? OFF od mleHnim proizvodima, razliHitim grickalicama weBeraili i opuwtenoON? slatkiwima, konzervisanoj hrani, namazimap Pri mera radi, ako proseHna 4 -1godiwnja devojHica Jedna poruka koju pokušavam svima da pošalpopije danas 600 ml bezalkoholnih industrijskih jemkrozsvojradjesteSTRESSOFF,GODENER GY ON, umerenost i onda je sve dozvoljeno, jer sokova, uneBe oko2 1posto dnevne energetske potrebe.Gestosusastavhzdravehranefizatoko je bi se odrekao raja u koji odlutamo pri zalogaju uvekdobropaljivoproveritideklaraciju - omiljene proizvo Hokolade ili sladoleda? ISKLJUGIVOST u ishrani nije me nigde odvela, UMERENOST je da-ukolikoviditedaugljenehidrateHineupravo weBeri, verovatno to i nije baw tako zdrav proiz - uvek donela rezultate pre svega meni, a onda i svim mojim zadovoljnim klijentima. vod. Postoji stalna debata, kao i pretpostavka, da su

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


164

PHOTO: UNSPLASH.COM

BROJ #75, SEPTEMBAR 2021.


165

LJUBAV IMA JEDNA LJUBAVNA PRIGA, KOJU ZNA I SANJA SVAKA ENA. ON JE VOLI JAKO, ONA GA VOLI JOv JAGE. GIJA LI AE LJUBAV POBEDITI? NJIHOVA. AKO BUDU ISKRENI JEDNI PREMA DRUGOM, AKO BUDU ISTRAJNI, SA VEROM I NADOM LJUBAV AE SVE NADJAGATI I POJAGATI. IMA JEDNA LJUBAVNA PRIGA O KOJOJ SANJA SVAKA ENA. SAN MO E DA SE PRETVORI U REALNOST I REALNOST U ISPUNJENI SAN. SAMO HRABRO I SMELO SRCE KUCA NAJJAGE, NAJSNA NIJE, NAJDIVNIJE, NAJNE NIJE, NAJZANOSNIJE. KUC, KUC, KUC. . NEMA TAHIKADIJA KADA JE ISPUNJENO LJUBALJU. IMA JEDNA LJUBAVNA PRIGA, DO I DA TI vAPNEM KAKO POGINJE, A ZNAM SIGURNODAIMAISREAANKRAJ.JERNIJEKRAJAKONIJESREAAN.

PIvE: SILA JOSIPOVIA

E-MAGAZIN RYL - REFRESH YOUR LIFE


PHOTO: UNSPLASH.COM

VIDIMO SE U OKTOBRU