Page 1

ISSN 1425-9001

Nr 10

październik źd i ik 22010 0110

cena1,50

(w tym 0% VAT)


Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

G październik R

Inauguracja roku szkolnego

T

egoroczna gminna inauguracja roku szkolnego odbyła się w Sarnowie. Najpierw uczniowie uczestniczyli w mszy św. w kościele św. Andrzeja Apostoła, którą odprawili ks. dziekan Krzysztof Skowroński, proboszcz parrafii św. Anddrzeja Bobboli, oraz ks. Mirosław Nowak, pproboszcz pparafii św. M Marcina w

Łaszczynie. Kazanie do nauczycieli, uczniów i rodziców wygłosił ks. dr Marian Grzegorowski. On też poświęcił pierwszoklasistów. W Szkole Podstawowej nr 5 uroczystość otworzył Michał Bródka, dyrektor sarnowskiej szkoły. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Tadeusz Pawłowski. Podczas uroczystości w Sarnowie akt nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego otrzymali: Aldona Świtała - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4, Anna Nowak-

Wr ę czone zostały także powołania do Wirtualnej Szkoły Gminnej, która rozpoczęła drugi rok działalności. Otrzymali je: Michał Danielczyk - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1, Magdalena Giera-Golembka - nauczycielka Gimnazjum w Sierakowie, Mariusz Kwiatkowski - nauczyciel Gimnazjum w Sierakowie, Alicja Maciejak - nauczycielka Gimnazjum w Sierakowie, Urszula Norman - nauczycielka Gimnazjum w Sierakowie, Anna Nowak-Fiszer - nauczycielka Gimnazjum nr 1, Wiesława Łukowiak - nauczycielka Gimnazjum w Sierakowie, Maciej Pląskowski - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3, Beata Rak - nauczycielka Gimnazjum nr 1, Agnieszka Sęk - nauczycielka Gimnazjum w Sierakowie, Magdalena Stańko - nauczycielka Gimnazjum w Sierakowie, Violetta Stawecka-Lisiecka - nauczycielka Gimnazjum w Sierakowie, Mariusz Szuba - nauczyciel Gimnazjum nr 1. W części artystycznej zaprezentowała się młodzież z sarnowskiej podstawówki. (K)

Fiszer - nauczycielka Gimnazjum nr 1, Klaudia Kowalska i Jolanta Filipowicz - nauczycielki Przedszkola nr 3.

G R

2

Rok XVII, nr 202

Nr 10/2010

Gazeta Rawicka


Miesięcznik, nr 10 (202), październik 2010. Numer zamknięto 29.09.2010.

azeta Gawicka R

Grupa zamówieniowa

W numerze: SPRAWY LOKALNE

W

Inauguracja roku szkolnego ....................................................... 2 Grupa zamówieniowa ............................................................... 3 O rozpoczęciu budowy S5 ........................................................... 4 Trasa alternatywna ..................................................................... 4 Koszty i udziały .......................................................................... 5 Wiaduktowe dylematy ............................................................... 6 Powiat z gminą ........................................................................... 6 Zimowa przed zimą .................................................................... 7 Sierakowskie drogi .................................................................... 7 Wał na Dąbroczni ....................................................................... 8 Kolegium sołtysów .................................................................... 8 Remont szkolnej sali ................................................................... 8 Zebrania wiejskie ...................................................................... 9 Podsumowanie kadencji ......................................................... 11 Budżet po nowemu ................................................................... 15 Pieniądze na planty ................................................................... 15 Zderzenie kontrolowane .......................................................... 16 Prezesi ROD ............................................................................ 16 Dożynki działkowe .................................................................. 16 Społeczne konsultacje ............................................................. 18 Pożegnanie lata ....................................................................... 18 Sześćdziesiąt wspólnych lat ..................................................... 20 Wrześniowe rocznice ............................................................... 20

rawickim magistracie spotkali się przedstawiciele samorządów powiatu rawickiego i więksi odbiorcy energii elektrycznej instytucji samorządowych z przedstawicielami spółki „Creo Consulting” w sprawie utworzenia tzw. „grupy zamówieniowej”, która mogłaby być większym partnerem dla zakładów energetycznych dostarczających prąd. Od trzech lat samorządy są zobowiązane zamawiać energię elektryczna poprzez zamówienia publiczne, czyli w trybie przetargu. Nadal jednak odbiorcy prądu w samorządach najczęściej „zamawiają” u jednego dostawcy, bo są skazani na zawieranie umowy z lokalnym zakładem energetycznym, który nawet nie kwapi się złożyć stosownej oferty na zaproszenie ze strony zamawiających podmiotów. Pojedynp cze c instytucje są zbyt małymi zamawiającym mi, m aby zakład energetyczny traktował ich g na n serio. Dopiero grupa podmiotów dokonująca p zamówienia na dostaz wę w energii elektrycznej za z około 5 mln zł może być b postrzegana przez innych dostawców jako i partner do rozmów o taryfach i warunkach dostawy prądu. Przedstawiciele samorządów po zapoznaniu się z ofertą „Creo Consulting” zdecydują w najbliższym czasie, czy utworzą „grupę zamówieniową”, aby zdążyć przeprowadzić procedury przetargowe, które większość samorządów musi ogłosić do końca bieżącego roku. (T)

Gazeta Rawicka Wydawca: Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1 Redaktor naczelny: Henryk Pawłowski ul. Sobieskiego 1B/4, 63-900 Rawicz www.gazeta-rawicka.pl rawicka@gazeta.pl, tel. 660479973 Adres Redakcji: GR, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz Zdjęcia: I. Kasprzak, H. Pawłowski, M. Osiński DRUK: HAF s.c. Leszno, al. Konstytucji 3 maja 6 tel. 065 529 74 05 Nakład: 600 egzemplarzy Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania, adiustacji nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny.

G azeta Rawicka

Rok XVII, nr 202

KULTURA Rawiczanie w Krakowie ......................................................... 22 Wykłady o sztuce współczesnej ......................................... 22 Kolorowo, graffitowo .............................................................. 23

EDUKACJA Ślubowanie pierwszoklasistów ................................................ 19

GOSPODARKA Podatek bankowy .................................................................... 15

POLITYKA PS wystartowało ...................................................................... 18

SPORT i REKREACJA O puchar burmistrza ................................................................. 17 Koniec lotów ........................................................................... 17

HISTORIA Sowieckie piekło .................................................................... 21 Na nieludzkiej ziemi ................................................................. 21

FILATELISTYKA Maria Konopnicka ................................................................... 24

Nr 10/2010

G R

3


Gazeta Rawicka

G październik R

G a z e t a RAWICKA

O rozpoczęciu budowy S5

W

bojanowskim magistracie odbyło się 10 września spotkanie stron uczestniczących w realizacji budowy odcinka drogi ekspresowej S5 Kaczkowo - Korzeńsko z przedstawicielami samorządów gminnych i powiatowych. Inwestora, czyli GDDKiA w Poznaniu, reprezentowali Piotr Chodorowski, zastępca dyrektora oddziału ds. realizacji inwestycji i Paweł Kattner, który w Lesznie będzie bezpośrednio nadzorował przebieg budowy. Przekazali oni przedstawicielom samorządów ulotkę informacyjną, w której inwestor informuje, że 30 lipca 2010 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu podpisała umowę z wykonawcą robót, którym jest konsorcjum firm: Alpine Bau GmbH, PBG S.A., Aprivia S.A. i Hydrobudowa Polska S.A. na budowę odcinka drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko. Odcinek Kaczkowo - Korzeńsko o długości 29,3 km będzie drogą dwujezdniową o dwóch pasach ruchu. Z siecią dróg lokalnych połączony zostanie węzłami drogowymi Kaczkowo, Bojanowo, Rawicz i Korzeńsko. Ponadto inwestycja obejmuje budowę 9 km drogi krajowej nr 36 po północnej stronie Rawicza. Droga S5 przecina szereg dróg powiatowych, gminnych i innych, o znaczeniu lokalnym. W związku z tym zostanie zbudowanych 35 wiaduktów, 5 rond i sieć dróg wewnętrznych, połączonych z drogami dojazdowymi, co zapewni mieszkańcom swobodny dostęp do przyległych terenów. Projekt uwzględnia odpowiednie zabezpieczenia minimalizujące wpływ drogi na środowisko naturalne. Klimat akustyczny chronić będą ekrany akustyczne. Wybudowane zostaną przepusty spełniające rolę przejść dla zwierząt, zwłaszcza na zidentyfikowanych szlakach ich migracji. Posadzone zostanie zieleń ozdobna i izolacyjna oraz założone będą trawniki. Ochronę wód zapewnią zbiorniki retencyjne. Dla wygody urządzone zostaną cztery miejsca obsługi podróżnych: „Gołaszyn Wschodni”, „Gołaszyn Zachodni”, „Folwark Wschodni” i „Folwark Zachodni”.

G R

4

Wyposażone one będą w sanitariaty oraz miejsca wypoczynku. Ponadto na dwóch MOP-ach powstaną w przyszłości bary i stacje paliw. Całość zadania zrealizowana zostanie w ciągu 26 miesięcy (w tym 2 miesiące przerwy zimowe). 3 sierpnia br. przekazany został plac budowy dla drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko. Rozpoczęcie robót na tym odcinku nastąpiło w dniu10 sierpnia br. Zadanie, uznane jako niezbędne do realizacji na EURO 2012, zostało ujęte w poz. 37 „Programu budowy dróg krajowych na lata 2008 - 2012”. Z projektu przebiegu drogi S5 wynika, że są trzy odcinki, które obecnie są wyłączone z budowy. Są to następujące miejsca: 1. odcinek na terenie koło Bojanowa od wiaduktu WD52 do wiaduktu WD53. Jest to obszar objęty osobnym postępowaniem w związku z zamiarem likwidacji odcinka torów kolejowych Bojanowo-Góra; 2. odcinek nowej drogi 36 na terenie koło Załęcza od ronda na drodze 324 w kierunku Góry do mostu 57 na rzece Grobelce. Jest to obszar objęty osobnym postępowaniem w związku z niedopełnieniem przez GDDKiA obowiązkowego wywieszenia w siedzibie gminy Wąsosz informacji na tablicy ogłoszeń o postępowaniu podziałowym na terenie tej gminy; 3. odcinek na terenie gminy Żmigród od

granicy województwa do końca projektowanego opracowania. Jest to obszar objęty osobnym postępowaniem w związku z wadami stwierdzonymi podczas pierwotnego postępowania. Na pytanie burmistrza T. Pawłowskiego, co dalej z tymi wyłączonymi obecnie z budowy odcinkami, Piotr Chodorowski poinformował, że w przetargu i w umowie z wykonawcą te odcinki są ujęte. Toczą się procedury zmierzające do uzyskania ZRID, czyli dawniej pozwolenia na budowę i wydaje się, że zostaną one wykonane w terminie ustalonym w umowie. T. Pawłowski poinformował przedstawicieli Alpine Bau, PBG S.A. i Aprivia S.A., że w ostatnią środę września planowana jest sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, więc zaprasza wykonawców do przedstawienia radnym sposobu realizacji tej inwestycji i omówienia ewentualnych utrudnień dla mieszkańców wynikających z prowadzenia budowy. (T)

Trasa alternatywna

M

arszałek Marek Woźniak podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Śremie ogłosił 22 września rozpoczęcie prac nad przebudową drogi nr 434 na odcinku od Śremu do drogi krajowej nr 36. Jest to część odcinka trasy łączącej drogi krajowe nr 11 i 36, mającej być alternatywą do drogi krajowej nr 5 z Poznania do Rawicza.

Rok XVII, nr 202

Prace mają ruszyć za dwa tygodnie i potrwać do 15 października 2012 r. Koszt inwestycji wynosi 82 mln zł. Dotychczas w ramach przebudowy drogi 434 zrealizowane zostały już takie inwestycje, jak: budowa obwodnicy Śremu i Zbrudzewa I etap, budowa obwodnicy Kórnika oraz budowa obwodnicy Krobi. (P)

Nr 10/2010

Gawicka azeta R


Gpaździernik R

Koszty i udziały

W

nowej siedzibie MZO Sp. z o.o. w Trzebani odbyło się 7 września zebranie osiemnastu udziałowców - reprezentantów samorządów uczestniczących we wspólnym programie „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim 2007-2010”. Podczas spotkania ustalono ostateczną wartość przedsięwzięcia i wielkości udziałów poszczególnych udziałowców. Od lipca br. zakład w Trzebani jest już oddany do użytku. Inwestorowi, spółce MZO, pozostają jeszcze tylko rozliczenia z wykonawcami poszczególnych zadań. Można zatem pokusić się już o podsumowanie, dotyczą-

Projekt realizowany był z udziałem środków unijnych (decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 13.12.2005 r. w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu dotyczącego gospodarki odpadami i osadami ściekowymi). Całość projektu składa się z dwóch głównych elementów: budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani wraz z dwoma stacjami przeładunkowymi (Gola i Rawicz) i kompostownią ( (Koszanow wo), oraz z zamknięc i rekulcia t tywacji 13 składow wisk odp a d ó w. I Inwestyc zrealicje zowane n terenie na g gminy Ra-

ce kosztów poniesionych przez poszczególne gminy i profitów płynących z udziału w spółce. - Gmina Rawicz - poinformował burmistrz - wydała do tej pory łącznie 6 342 873 zł. W 2011 roku ma do zapłacenia jeszcze 22 275 zł, czyli całkowita kwota wydana na to zadanie wyniesie 6 365 148 zł.

Gawicka azeta R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Rok XVII, nr 202

wicz w ramach tego projektu to: budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z obiektami towarzyszącymi w Rawiczu (wartość kontraktu: 998 230 EUR netto, czyli około 4 910 000 zł brutto), budowa drogi dojazdowej do stacji przeładunkowej odpadów komunal-

nych w Rawiczu - (wartość kontraktu: 264 635 PLN netto), zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów w części dotyczącej składowiska odpadów w Rawiczu (wartość kontraktu: 6 394 308 EUR brutto, w tym część dotycząca składowiska w Rawiczu: 1 052 044 EUR brutto, czyli około 4 240 000 zł brutto). Łącznie więc inwestycje wykonane na terenie gminy Rawicz warte są około 9,5 mln zł. - P o n a d t o - p o w i e d z i a ł T. Pawłowski - gmina R Rawicz ma oczywiście w także swój u udział w inwestycji c zrealizowanej w Trzebani. Ale to w wyliczenie partycypacji c poszczególnych udziałowg ców c najlepiej zrobić b po podpisaniu a aktów notarialnych wszystkich w uczestników przedsięn wzięcia, które naw stąpi s w najbliżs szych tygodniach. (P)

Nr 10/2010

G R

5


Gazeta Rawicka

G październik R

G a z e t a RAWICKA

Wiaduktowe dylematy

W

Urzędzie MGR po raz kolejny odbyły się konsultacje w sprawie modernizacji linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań i budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Piłsudskiego w Rawiczu. W spotkaniu 9 września uczestniczyli Lech Lewandowski - prezes Zarządu „Witar” Tartak Rawicz, Edward Luciński - kierownik kontraktu PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie, Dariusz Bałoniak - dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, Maciej Błaszkowski i Andrzej Napierała - asystenci kierownika kontraktu PKP PLK S.A., Bronisław Stankiewicz - zastępca kierownika projektu, Bartłomiej Biłko asystent projektanta i Janusz Garsztka projektant drogowy SYSTRA S.A., Wit Majchrzak - ISE Leszno, Mirosław Stachowski - projektant i Krzysztof Kadys - dyrektor RAWIBOX S.A., burmistrz Tadeusz Pawłowski, Stanisław Kmita i Włodzimierz Pieprzyk z Wydziału Inwestycyjno-Technicznego UMG Rawicz, Robert Szudra z Wydziału Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Projektant Janusz Garsztka przedstawił rozwiązanie drogowe, które zapewnia dwa wjazdy na teren tartaku. Pierwszy wjazd od strony ul. Piłsudskiego w śladzie istniejącego dla dostaw surowca i dla ruchu klientów, a drugi - od strony Wrocławia (od tyłu tartaku, w rejonie likwidowanego przejazdu) dla odbioru towarów. Zdaniem projektanta, przedstawione rozwiązanie jest jedynym układem, który może zaproponować firma SYSTRA, aby utrzymać dwa dojazdy na teren tartaku i nie rezygnować z budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Piłsudskiego w Rawiczu. Lech Lewandowski, dyrektor Tartaku, wstępnie zaakceptował proponowane rozwiązanie projektowe, jednocześnie poinformował o konieczności zwołania walnego zgromadzenia Spółki „Witar” w Gądkach i przekazania mu dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zaakceptowania proponowanych rozwiązań projektowych.

G R

6

Burmistrz T. Pawłowski poinformował, że firma „Rawibox” przewiduje rozbudowę zakładu w kierunku wschodnim i wyraża chęć wykupu gruntów wraz z odcinkiem ul. Fiołkowej na długości swego terenu. Burmistrz proponuje rezygnację z modernizacji ul. Fiołkowej, a w to miejsce rozbudowę odcinka drogi po stronie torów w kierunku do projektowanej drogi dojazdowej od tyłu do Tartaku. Bronisław Stankiewicz wskazał, że wymagałoby to wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym i projekcie podziału. Podkreślił, że SYSTRA zakończyła realizację projektu budowlanego i projektu podziału działek. Wprowadzanie zmian wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Krzysztof Kadys, dyrektor RAWIBOX zadeklarował, że jest otwarty na rozmowy pomiędzy firmami RAWIBOX i SYSTRA w celu poniesienia kosztów przeprojektowania drogi objazdowej przy torze nr 2 i zaprojektowania drogi przy torze nr 1. Umożliwi to wprowadzenie zmian w projektach budowlanych, projektach wykonawczych i planie zagospodarowania terenu oraz i projektach podziału działek. RAWIBOX, po zapoznaniu się z kosztami mógłby ponieść te dodatkowe wydatki. (T)

Powiat z gminą

W

notariacie starostowie podpisali z burmistrzem akt notarialny przenoszący nieodpłatnie własność gruntu. Gmina Rawicz podarowała powiatowi działkę gruntu przy ul. Młyńskiej w Rawiczu na poszerzenie terenów Zespołu Szkół Zawodowych. W zamian za darowiznę starostwo skończy budowę odcinka drogi powia-

Rok XVII, nr 202

towej ze Stwolna do Zawad. Odcinek ten został zaprojektowany przez Powiatowy Zarząd Dróg wraz z przebudową drogi przez Stwolno, ale z uwagi na brak środków nie został zrealizowany. Również gmina, która miała pierwotnie partycypować w realizacji tej inwestycji, nie miała na to pieniędzy. (T)

Nr 10/2010

Gazeta Rawicka


Gpaździernik R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Zimowa przed zimą

T

rwają jeszcze roboty budowlane na ulicy Ogrodniczej i Zimowej. Zostały jeszcze do zakończenia prace na wylotach tych ulic. Potem zostanie jeszcze położenie warstwy wierzchniej asfaltu na całej długości wybudowanych ulic. Przy okazji robót wychodzących na ulicę Sarnowską zaplanowano także poprawienie krzyżówki z ul. Kamienistą oraz wybudowanie fragmentu chodnika

po północnej stronie na ul. Sarnowskiej. Rozbudowę ul. Ogrodniczej od skrzyżowania z ul. Miłą do ul. Sarnowskiej wraz budową ul. Zimowej oraz skrzyżowania na ul. Kamienistej wykonuje konsorcjum składające się z dwóch firm: Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic z Leszna (lider) i Zakładu Usług Ogólnobudowlanych „MA-

ŻUR” z Sarnowy (partner). Koszt tej inwestycji wynosi 2.446.126,93 zł. Gmina spodziewa się, że jeśli inwestycja zakończy się w terminie, to otrzyma zwrot części poniesionych nakładów, bo zadanie znalazło się na liście do dofinansowania w ramach programu tzw. „schetynówek”. Termin zakończenia inwestycji: 3.11.2010 r. (T)

Sierakowskie drogi P

rawie jednocześnie zakończyły się roboty na dwóch inwestycjach. Do użytku została oddana ul. Leśna oraz ul. Cechowa i Spółdzielcza. Po trzech latach od przystąpienia do zadania polegającego na budowie drogi łączącej ul. Simoniego z ul. Leśną, dobiegło ono do końca. Budowę rozpoczęto w październiku 2009 r. Inwestycja miała się zakończyć do 30 września 2010 r. Jednak odbiór robót odbył się kilka dni wcześniej. Głównym wykonawcą robót było Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Żmigrodzie Sp. z o.o.. Koszt budowy wyniósł około 1,8 mln zł. Inwestycja miała po drodze kilka zakrętów. W 2007 r. zaprojektowano odcinek drogi przy dawnym poligonie od ul. Simoniego do Leśnej w Sierakowie. Niestety, gmina nie uzyskała pozwolenia na budowę, bo jeden z mieszkańców Sierakowa nie wyraził zgody na odprowadzenie wód deszczowych z planowanej dro-

Gawicka azeta R

gi do rowu znajdującego się na jego polu. W 2008 r. wykonano więc dodatkowy projekt odprowadzenia wód opadowych z ul. Leśnej, a także dodatkowe projekty usunięcia kolizji gazowej, energetycznej i wodociągowej. Potem zgodnie z projektem wybudowano nowy odcinek kanalizacji deszczowej od Leśnej przy dawnym poligonie przez ul. Czeladniczą. Koszt budowy kanalizacji wyniósł 547 407,23 zł. W październiku 2009 r. rozpoczęto budowę drogi od ul. Leśnej do ul. Simoniego wraz z kanalizacją deszczową na budowanym odcinku drogi. To nie koniec z inwestycjami w tym rejonie Sierakowa. 21września br. na spotkaniu z naczelnikami wydziałów Włodzimierz Pieprzyk, zastępca naczelnika wydziału IT, przedstawił koncepcję przebiegu drogi na ul. Świętojańskiej. Budując ul. Świętojańską planuje się utworzenie miejsc do parkowania samochodów przyjeżdżających d do d szpitala wzdłuż półnnocnego jego płotu. Powstanie także odcinek w drogi d od nowego ronda w kierunku wschodnim d ul. Berlinga. Jadąc od do u Kadeckiej do Leśnej, ul. a dalej na ul. Rzemieślnicczą, umożliwi on ominięc dróg osiedlowych na cie u Simoniego i ul. Berul. l linga.

Rok XVII nr 202

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej promenady biegnącej wzdłuż zbiorników wodnych na byłym poligonie. Wybudowanie tych dróg pozwoli sensownie rozwiązać komunikację w tym rejonie Rawicza i Sierakowa. Z pewnością po wybudowaniu drogi na ul. Świętojańskiej od nowego ronda do stadionu im. F. Kapały wzrośnie tam ruch samochodów. Dlatego też z myślą o pieszych, zwłaszcza uczniach udających się do Gimnazjum w Sierakowie, w czerwcu 2010 r. odbył się przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie chodnika przy ul. Leśnej na odcinku od ul. Zielonej do nowo oddanej drogi przy dawnym poligonie. Wybrano Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”, który za 125.304,59 zł brutto do 10 grudnia 2010 r. ma wybudować chodnik. 16 kwietnia 2010 r. rozpoczęły się roboty na budowie ulic Cechowej i Spółdzielczej, które w ubiegłym tygodniu dobiegły do końca. Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” z Gostynia za około 1,1 mln zł wykonało drogi na tych ulicach. Dodać też trzeba, że na zebraniu w Sierakowie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2011 r. wieś zdecydowała, że za te fundusze ma zostać opracowana dokumentacja techniczna budowy drogi na ul. Wzgórze. (T)

Nr 10/2010

G R

7


Gawicka azeta R

G październik R

G a z e t a RAWICKA

Wał na Dąbroczni broczni. Poinformował, że Urząd Marszałkowski przeznaczył około 1,5 ml zł na przebudowę wałów na odcinku Dąbroczni płynącej przez gminę Rawicz. P r a c o w n i c y WZMiUW zaprezentowali koncepcję przebudowy wałów. W pierwszym etapie zostaną zmodernizowane odcinki wału po wschodniej stronie Dą-

F

broczni. W związku z budową WZMiUW zwrócił się do rolników, którzy mają grunty przylegające do Dąbroczni o zgody na zajęcie pasa gruntu (7-10 m) przy rzece w celu umożliwienia przejazdu sprzętu oraz złożenia urobku. Franciszek Halec poinformował sołtysów, że w roku przyszłym Urząd Marszałkowski zamierza wykupić od rolników pas siedmiometrowy po to, aby w przyszłości zarządca rzeki mógł swobodnie dojeżdżać do wałów w celu np. ich konserwacji. (T)

Kolegium sołtysów

ranciszek Halec, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie, spotkał się 13 września u burmistrza Rawicz z sołtysami wsi leżących wzdłuż Dą-

W

rześniowa narada sołtysów, którą w zastępstwie Zbigniewa Lubawego prowadziła Krystyna Zaporowska, sołtys Żylic, poświęcona była informacjom na temat funduszu sołeckiego w 2011 r. W bieżącym roku w gminie Rawicz po raz pierwszy realizowane były z zadania na w wsiach, finansowane n z funduszu sołeckiego. s Do D końca roku r zostaną n zrealizowane w różne n przed-

W

Zielonej Wsi trwa remont sali Szkoły Podstawowej. Środki na przebudowę w znacznej części pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Remont świetlic Wiejskich w Słupi Kapitulnej i Zielonej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu”. W przetargu nieograniczonym, otwartym 15 lipca 2010 r., wzięły udział dwie firmy. Komisja przetargowa wybrała firmę „INSBUD” Andrzeja Sza-

G R

8

sięwzięcia za około 200 tys. zł. Sołtysi zostali zapoznani przez Sławomira Figisiaka, sekretarza gminy, z warunkami, ja-

kie muszą spełnić, aby w przyszłym roku ustrzec się kłopotów z wydatkowaniem środków z funduszu sołeckiego. (T)

Remont szkolnej sali mańskiego z Rawicza, która zaoferowała wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej wraz z zagospodarowaniem terenu za 511.947,84 zł brutto i remont i dobudowę świetlicy wiejskiej w Zielonej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu za 560.052,92 zł brutto. (T)

Rok XVII, nr 202

Nr 10/2010

Gazeta Rawicka


Gpaździernik R

Zebrania wiejskie W

e wrześniu odbywały się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy debatowali, na co przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego w 2011 roku. W Kątach spotkanie zorganizował sołtys Krzysztof Wieczorek 9 września. W bieżącym roku środki funduszu sołeckie-

go w tej wsi przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji zagospodarowania działki, którą gmina zakupiła z przeznaczeniem na postawienie na niej drewnianej świetlicy wiejskiej. Sołtys wspólnie z pracownikami Urzędu MGR przygotował i złożył wniosek do programu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Rozstrzygnięcie konkursu spodziewane jest w połowie października. Jeśli Kąty otrzymają wsparcie z programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski, wówczas środki funduszu sołeckiego ujęte w budżecie gminy Rawicz na 2011 r. będą przeznaczone na realizację zadania opisanego we wniosku. Na zebraniu w Zawadach 13 września dyskusja o przeznaczeniu funduszu sołeckiego wiązała się ze złożonym przez gminę Rawicz wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zawadach” do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Jeśli wniosek zosta-

nie przyjęty i gmina dostanie dofinansowanie na przebudowę świetlicy w Zawadach, wówczas pieniądze sołeckie wieś mogłaby w 2011 r. wydać na inne przedsięwzięcia. Jednak gdyby gminie środków na odnowę wsi zdobyć się nie udało, wówczas pieniądze z funduszu sołeckiego mieszkańcy Zawad chcieliby przek znaczyć na remont świetlicy. z Na zebraniu wiejskim w Wydawach 14 września mieszkańcy zdecydowali, że przeznaczą w 2011 r. większość pienięp ddzy z funduszu sołeckiego na utwardzannie gminnych dróg gruntowych. Dyskusja ddotyczyła tego, jak zakupiony materiał do uutwardzenia drogi wbudować. Część zeb branych chciała kruszywo rozplantować i u samemu, a część wolała, żeby zrobiła ubić to wynajęta przez Urząd MGR firma budowlana. W końcu sołtys zdecydował, że

poinformuje mieszkańców, co ile kosztuje i potem zdecydują, jaką formę utwardzenia odcinka drogi gruntowej wybiorą. Dla Floriana Zawiei, sołtysa Sikorzyna, od lat problem z zalewaniem przez rzekę okolicznych pól i łąk jest najważniejszą

s sprawą do załatwienia. Stąd też na spotkan z mieszkańcami swojej wsi 15 wrzeniu śnia ś mógł podzielić się informacją o tym, ż WZMiUW w Lesznie przystąpi jeszże c w tym roku do przebudowy wału po cze s stronie wschodniej, od strony wsi, na rzecce Dąbroczni. Na zebraniu w Sikorzynie postanowiono p przeznaczyć fundusz sołec-

G azeta Rawicka

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Rok XVII, nr 202

ki na utwardzanie drogi gminnej. Podobnie jak w Wydawach o formie realizacji mieszkańcy zdecydują po przedstawieniu przez sołtysa kosztów. W Zielonej Wsi zebranie odbyło się 15 września. Dyskusja rozgorzała na temat, którą z dróg gminnych utwardzać za pieniądze z funduszu sołeckiego. Obecne na zebraniu panie upomniały się o część

środków na zorganizowanie dla dzieci i dorosłych mieszkańców Zielonej Wsi imprez rekreacyjnych. Po burzliwej dyskusji zebrani zdecydowali, że około ¼ kwoty funduszu sołeckiego przeznaczą na organizację imprez z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka i na dożynki, a pozostałą kwotę D wykorzystają na utwardzenie drogi gminw nej. n Na razie nie wiadomo, której, bo zdania n były podzielone. Na zebraniu w Łaszczynie 16 września zebrani mieszkańcy zdecydowali, że większość pieniędzy przeznaczą na przyw gotowanie terenu pod plac zabaw. W tym roku gmina dokupiła grunty leżące za r świetlicą wiejską w Łaszczynie z przeznaczeniem z na tereny rekreacyjne. Jest to dość nierówny teren, więc w pierwszej kolejności trzeba go zniwelować i mieszkańcy chcą go przygotować pod plac za-

b baw. Część funduszu sołeckiego zebrani z zdecydowali przeznaczyć na organizację w 2011 r. Dnia Dziecka. Na zebranie w Konarzewie 17 września przyszła wyjątkowo duża grupa mieszkańców tej małej wsi. I chyba nie podział funduszu sołeckiego na zadania w 2011 r. był motywacją do takiej aktywności. Nawet dla postronnego obserwatora widoczny był konflikt personalny pomię-

Nr 10/2010

G R

9


Gazeta Rawicka dzy zwolennikami obecnego sołtysa i rodziną sołtysowej z poprzednich kadencji. Większą część dyskusji na zebraniu poświęcono walce o to, gdzie ma stać znak przystanku autobusowego we wsi. Aby zadowolić obie strony, burmistrz poinformował, że we wsi będą ustawione dwa znaki przystanku autobusowego - tam, gdzie obecny sołtys kazał postawić wiatę przystanku autobusowego i tam, gdzie znak przystanku autobusowe-

go był ustawiony za poprzedniej pani sołtys. Fundusz sołecki zebrani zdecydowaną większością przeznaczyli na kontynuowanie zabudowy przydrożnego rowu na chodnik z kanalizacją deszczową. W Łąkcie na zebraniu 20 września mieszkańcy zdecydowali, że większość pieniędzy przeznaczą na przygotowanie terenu pod plac zabaw. W ubiegłym roku gmina zamieniła się na grunty z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne. W tym roku z funduszu sołeckiego sołtys zakupił materiały na wykonanie opłotowania placu. Część funduszu sołeckiego w 2011

r. zebrani zdecydowali przeznaczyć na organizację Dnia Dziecka. Mieszkańcy Sierakowa postanowili na zebraniu 21 września przeznaczyć większość pieniędzy na przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gruntowej na ul. Wzgórze. Część funduszu sołeckiego w 2011 r. zebrani zdecydowali przeznaczyć na wspólną organizację z komitetem Osiedla 350-lecia Dnia Dziecka, który odbywa się od wielu lat na terenie rekreacyjnym ogrodu Zielony Fort. Większa część zebrania w Żylicach 23 września zdominowana była dyskusją nad stanem dróg w sołectwie. Zebrani uznali, że kwota funduszu sołeckiego nie

G R

10

G październik R

G a z e t a RAWICKA

pozwoli pozw po zwol olii na podjęcie ol pod odję jęci ję ciee się ci się remontu remo re mont mo ntu nt u jakiegoś jaki ja kieg ki egoś eg oś wybranego odcinka drogi, więc skupili się w na n sprawie remontu świetlicy w Żylicach. Sołtys Krystyna Zaporoska poinformowaS ła ł mieszkańców, że wniosek złożony do pierwszej edycji konkursu pn.: ,,Pięknieje p wielkopolska wieś”, realizowanego w raw

mach Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi, nie uzyskał wymagalnej ilości punktów i nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Ale sołtys złożyła ponownie wniosek do drugiego naboru tego konkursu licząc, że po uzupełnieniu i poprawieniu wniosku znajdzie się on na liście zakwalifi kowanych do dofinansowania. z Ogłoszenie wyników konkursu spodzieO wane jest pod koniec października br. w Mieszkańcy Izbic na zebraniu 23 wrześ zdecydowali, że większość środków śnia przeznaczą na doprowadzenie do użytku p boiska znajdującego się pośrodku wsi. b Plac przyległy do budynku niegdysiejP szej s starej szkoły od lat jest zapomniany i wymaga wyrównania oraz zdrenowania, bo tworzą się tam po deszczach zastoiska wody. Przybyli na zebranie przedstawiciele wsi zostawili także drobne fundusze na organizację w 2011 r. imprez dla dzieci. Podczas zebrania mieszkańców Szymanowa 24 września najwięcej kontrowersji wzbudzał stan dróg we wsi w

Rok XVII, nr 202

związku z aktualnie trwającą budową kanalizacji sanitarnej. Wszyscy obecni chcieliby mieć po wybudowaniu kanalizacji nowe utwardzone drogi asfaltowe przed swoimi domami. Na spotkaniu poinformowali burmistrza, że mimo wcześniejszych uzgodnień nie chcą wykorzystać oddanych im do dyspozycji płyt „jumbo” zdemontowanych na ulicach osiedla rzemieślniczego. Stwierdzili, że jeśli położą te płyty na swojej ulicy, to mogą się „prawdziwej” utwardzonej drogi asfaltowej już nie doczekać. Burzyli się także, że

gmina inwestuje w sieć wodną i kanalizag cyjną na ul. Szczęśliwej w Szymanowie, c która nie tak dawno została wydzielona z k pola i powstają tam dopiero nowe domy. p Mieszkańcy „starej” części Szymanowa M uważają, że skoro nowi inwestorzy dostali warunki zabudowy na studnię i szambo, to niech się budują na takich warunkach. Z funduszu sołeckiego, który wieś dostała do dyspozycji na 2010 r., przeprowadzany jest obecnie remont w świetlicy. Zaś środki funduszu sołeckiego w 2011 r. mieszkańcy chcą wykorzystać na wykonanie płyty tanecznej z kostki bezfazowej za świetlicą. Na zebraniu wiejskim 27 września mieszkańcy Sarnówki większość środków przeznaczyli na zakup modułu namiotu o wymiarach 5 m na 10 m, który ma im służyć do organizacji imprez.Rozwiązanie takie zaprezentował sołtys Marek Maćkowiak, który taki składany moduł namiotu widział i uznał, że znajdzie on zastosowanie podczas organizowanych imprez

plenerowych Trochę pll p h w Sarnówce. Sa ów T r hę grosza zebrani przeznaczyli na organizację imz prez z okazji Dnia Dziecka i na wiejskie p dożynki w 2011 r. d (T)

Nr 10/2010

Gazeta Rawicka


Gpaździernik R

Podsumowanie kadencji Powoli zbliżamy się do końca V kadencji Rady Miejskiej Gminy Rawicz i drugiej kadencji Tadeusza Pawłowskiego na stanowisku burmistrza wybranego w bezpośrednich wyborach. Czas więc na podsumowanie tego okresu, obejmującego lata 2007 - 2010. O ocenę tych czterech lat zapytaliśmy burmistrza gminy Rawicz, Tadeusza Pawłowskiego. - Które z przedsięwzięć zrealizowanych w minionych czterech latach miały - Pana zdaniem - największe znaczenie dla gminy i dlaczego? - Strategiczne znaczenie na najbliższe kilkadziesiąt lat ma budowa drogi ekspresowej S5, a szczególnie ważna dla Rawicza i najbliżej leżących wiosek w tym zadaniu jest budowa około 9 km obwodnicy drogi krajowej nr 36. I choć inwestycję realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, to bez pełnego zaangażowania się samorządów Rydzyny, Bojanowa i Rawicza w jak najszybsze załatwienie procedur administracyjnych, nierzadko osobiste angażowanie się w rozwiązywanie problemów szefów gmin, wykraczające ponad standardowe praktyki, jej losy pewnie potoczyłyby się mniej korzystnie dla jak najszybszego przystąpienia do realizacji. Jest przy tym i cząstka mojego osobistego sukcesu, bo pomimo ustaleń inwestora, że obwodnica drogi krajowej nr 36 miała przebiegać od węzła nad S5 za Masłowem do ronda na obecnej drodze krajowej nr 5, udało mi się przekonać decydentów, aby powiększyć to zadanie i obecnie będzie realizowana ta obwodnica od drogi nr 36 za Załęczem, przez węzeł za Masłowem, do ronda na obecnej drodze nr 5 aż do krzyżówki - ronda koło ul. Paderewskiego w Sarnowie. Jak kolosalne ma to znaczenie dla Rawicza, przekonamy się za dwa lata. Niezmiernie ważnym przedsięwzięciem była rekultywacja składowiska i budowa stacji przeładunkowej w Rawiczu w ramach projektu „Gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim w latach 2007 - 2010”, który swym zasięgiem obejmuje teren 18 gmin. Projekt realizowany jest z udziałem środków unijnych. W ramach projektu na terenie gminy Rawicz od 4.01.2008 r. do 30.06.2010 r. zrealizowano rekultywację składowiska odpadów o wartości 1 052 044 euro brutto.

G azeta Rawicka

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Ponadto w okresie od 16.05.2008 r. do 31.12.2009 r. wybudowano stację przeładunkową odpadów komunalnych wraz z obiektami towarzyszącymi w Rawiczu o wartości 998 230 euro netto oraz wybudowano drogę dojazdową do tej stacji o wartości 264 635 zł netto. - Jakich zobowiązań wyborczych nie udało się zrealizować i dlaczego? - Nie powiodły się próby podejmowane przez burmistrza porządkowania kilku spraw społecznych, jak również radni opozycji zablokowali burmistrzowi śmiałe rozwiązania, które umożliwiłyby rozwój przemysłu w gminie. Z dużych zadań, enumeratywnie wymienionych w moim programie, opublikowanym w postaci folderu pt.: „Program kandydatów do Rady Miejskiej Gminy Rawicz” w 2006 r., których nie udało się zrealizować, to budowa sieci wodociągowej od ujęć w Świniarach do stacji uzdatniania wody w Załęczu. Zadanie szacowaliśmy na 960 000 zł. Zleciliśmy wykonanie dokumentacji technicznej, która z powodu wprowadzenia nowych przepisów ochrony środowiska nie mogła uzyskać pozwolenia na budowę do czasu zmian zakazów w pośredniej strefie ujęć wody dla źródeł w Świniarach-Załeczu. Procedury uzyskania pozwolenia na budowę, niezależne od gminy Rawicz, zakończyły się dopiero 24.12.2008 r. I wówczas okazało się, że inwestycja jest wyceniona na 3,2 mln zł. Zgodnie z ustaleniami z gminą Wąsosz, zadanie będzie realizowane na przełomie 2011 r. i 2012 r. Kolejnym zadaniem z programu, którego nie mogłem zrealizować, jest budowa drogi od ul. Armii Krajowej do ul. Sarnowskiej, które z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej poszerzyłem o odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Kamińskiego i nazwałem „wschodnią obwodnicą Rawicza”. We wrześniu 2008 r. został złożony wniosek preselekcyjny na budowę wschodniej obwodnicy Rawicza

Rok XVII, nr 202

do Programu Operacyjnego. Wniosek 30.12.2008 r. znalazł się na liście zadań w Urzędzie Marszałkowskim do dofinansowania. 27.12.2009 r. radni opozycji zablokowali budowę wschodniej obwodnicy Rawicza, mimo że wystarczyło przedłożyć uchwałę budżetową na 2010 r., w której miała znaleźć się kwota będąca udziałem własnym gminy w tej inwestycji. Szkoda zmarnowanej szansy na pozyskanie około 7 mln zł unijnej dotacji i szkoda straconego czasu na kolejne zadanie mocno powiązane z budową wschodniej obwodnicy. Radni blokując budowę wschodniej obwodnicy zastopowali procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych Rawicz-Wschód - Szymanowo. Ma to niekorzystny wpływ na potencjalne możliwości pozyskiwania inwestorów chcących budować firmy zaliczane do kategorii przemysłu ciężkiego. Takie szanse daje na przykład budowa drogi ekspresowej S5, gdzie wymagane jest lokalizowanie przetwórni materiałów budowlanych w miejscowościach leżących przy realizowanej inwestycji. Wprawdzie zadanie to będę proponował w programie wyborczym na następną kadencję, ale szkoda straconego czasu i zaprzepaszczonych szans na przyspieszenie rozwoju gospodarczego. Z drobniejszych zadań, które były zaplanowane do wykonania w V kadencji, a nie zostały zrealizowane, to przebudowa części ul. Simoniego i pl. Kowalskiego. W tym roku zleciłem wykonanie dokumentacji i mam nadzieję, że w roku przyszłym inwestycja będzie zrealizowana. Nie udało mi się także dokończyć przebudowy na osiedlu Sierakowo ulic: Letniej, Wiosennej, Miłej, Polnej. Wynikło to z przedłużających się procedur pozyskiwania środków unijnych na przebudowę ul. Ogrodniczej i Zimowej. W związku z wymogami, jakie muszą spełniać te ulice, aby otrzymać na nie dofinansowanie, koszt inwestycji wzrósł znacznie i na pozostałe uliczki nie starczyło środków. - Czym różniła się, jeżeli chodzi o pracę samorządu i jej efekty, ta kadencja od poprzedniej? - Mimo że radni klubów opozycyjnych na początku V kadencji deklarowali chęć współpracy z organem wykonawczym, jakim jest burmistrz wraz ze swym zapleczem w postaci pracowników Urzędu, to rzeczywistość już niemal zaraz po

Nr 10/2010

G R

11


Gazeta Rawicka

G październik R

G a z e t a RAWICKA

ukonstytuowaniu się Rady, zaprzeczyła tym deklaracjom. Do wyjątków należały w tej kadencji sesje rady, na których opozycja merytorycznie podchodziła do wszystkich proponowanych przeze mnie uchwał. Po tej kadencji pozostanie mi w pamięci marnowanie czasu i energii na jałowe dyskusje podczas wielu sesji. Pozostanie także niedosyt spowodowany niewykorzystanymi szansami na dokonanie zmian w polityce społecznej. W tej dziedzinie radni, jak diabeł święconej wody, bali się dokonać niepopularnych, choć skądinąd koniecznych albo pożądanych na przyszłość zmian. Na całe szczęście nie jest tak prosto radnym zmienić podstawowe kierunki od wielu lat zapisane w istotnych dla rozwoju gminy dokumentach i dlatego nie wszystko mogą według własnego widzimisię postawić na głowie. Na głównych kierunkach obecna kadencja była kontynuacją poprzednio opracowanych strategii i planów oraz z mojej inicjatywy wprowadzanych elastycznych zmian WPI, jedynie akceptowanych przez obecną Radę Gminy. Radni opozycji w tej sferze nie przejawiali zbytniego zaangażowania, poza ewentualnymi sporami niewiele wnoszącymi do meritum. Niestety, z uwagi na postawę kilku radnych opozycji, w tej kadencji nie było klimatu współpracy ponad podziałami. Chociaż atmosfera w Radzie Miejskiej Gminy Rawicz nie sprzyjała burmistrzowi do podejmowania śmiałych wyzwań i wyznaczania ryzykownych kierunków oraz wdrażania trudnych i niepopularnych decyzji, to trochę tę sytuację w Ra-

dzie kompensowała bardzo dobra współpraca przewodniczącego Rady z burmistrzem i Urzędem. Wysoko też oceniam współpracę z tymi radnymi, którzy zabiegając o rozwiązywanie lokalnych problemów, ograniczali się do sporów i dyskusji merytorycznych, mając jednocześnie na względzie dobro i rozwój całej Gminy. - Jak ocenia Pan dokonania samorządu mijającej kadencji? - Pozostanie niedosyt spowodowany zmarnowaniem dwóch szans. Jednej - na powstanie drogi, która dopełniłaby rozwiązania realizowane przez GDDKiA. Drugiej - na perspektywę rozwoju gospodarczego, jaki mógł dać uchwalony plan na tereny przemysłowe. Niestety, za obie te zmarnowane szanse odpowiedzialni są radni opozycji. Pracę moich współpracowników oraz wsparcie radnych Porozumienia Samorządowego oceniam dobrze. Mimo niedostępności zapowiadanych od 2007 r. środków unijnych, dzięki podjętym działaniom w zakresie pozyskiwania tych środków lub współpracy z innymi samorządami oraz podmiotami innych szczebli, zrealizowano na terenie gminy (bądź są jeszcze w realizacji) zadania inwestycyjne na dotąd niespotykaną w gminie skalę. Środki zainwestowane na terenie naszej gminy w ramach wspólnego przedsięwzięcia „Gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim w latach 2007 - 2010” oraz te, które zostaną wydane w kolejnych dwóch latach na budowę drogi ekspresowej i obwodnicy drogi krajowej nr 36 w naszej gminie, to - w mojej ocenie - największe osiągnię-

cie w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Poradziliśmy sobie również nieźle z aplikowaniem o środki unijne do wielu programów i konkursów. Tylko w nielicznych przypadkach nasze wnioski nie zostały dofinansowane. Większość została oceniona pozytywnie i pieniądze albo już otrzymaliśmy, albo dostaniemy po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji w postaci zwrotów do odpowiednich wartości procentowych kosztów kwalifikowanych, ustalonych przez dysponentów. Mijająca kadencja to okres, w którym zrealizowano kilka dużych oraz niezliczoną ilość mniejszych inwestycji oraz czas przygotowania bezsprzecznie największej inwestycji drogowych, dzięki którym na dziesiątki lat zostanie rozwiązany ruch komunikacyjny dla Rawicza i okolicznych wsi. Najważniejsze jednak, że czas ten spożytkowany został również na budowanie podstaw do dalszego rozwoju gminy, zarówno w wymiarze społecznym jak i gospodarczym. Doświadczenia wyniesione z batalii o porządkowanie sfery społecznej, o przekształcanie podmiotów gospodarczych i o śmiałe plany podnoszące walory gospodarcze gminy, można będzie spożytkować w kolejnej kadencji, pod warunkiem, że wybrani radni zajmą się bardziej rozwiązywaniem problemów wszystkich mieszkańców, a nie tylko układami politycznymi i dbaniem o własny prestiż. W tym numerze GR przedstawiamy Państwu pierwszą część przedstawionych przez burmistrza informacji na temat zrealizowanych inwestycji w czasie mijającej kadencji.

WAŻNIEJSZE ZADANIA ZREALIZOWANE W V KADENCJI RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ W roku 2007 realizowano następujące inwestycje: rozpoczęto budowę wodociągu na ulicach: Jaśminowej, Wrzosowej, Lawendowej, Kalinowej, Konwaliowej i Azaliowej. Inwestycję zakończono w 2008 r. Łączny koszt ze środków własnych wyniósł 375 867,37 zł; rozpoczęto budowę kanalizacji i wodociągu na ulicach: Łabędziej, Wiśniowej, Morelowej i Malinowej. Zadanie zakończono w 2008 r. Łączny koszt ze środków własnych wyniósł 940 720,46 zł; wykonano dokumentację na budowę sieci wodociągowej ze Świniar do SUW w Załęczu. Zgodnie z ustaleniami z gminą Wąsosz zadanie będzie realizowane w 2011 r.; wybudowano drogę na ul. Zacisze z własnych środków za 776 158,95 zł; przebudowano drogę na ul. Matejki w Masłowie ze środków własnych za 1 399 200,88 zł; rozpoczęto budowę drogi z odwodnieniem na ul. Podgórnej w Sierakowie. Inwestycję realizowano w latach 2007-2008. Łączny koszt ze środków własnych wyniósł 591 947,11 zł; przebudowano odcinek drogi na ul. Ogrodniczej od ul. Sierakowskiej do ul. Miłej. Łączny koszt ze środków własnych wyniósł 371 133,75 zł;

G R

12

Rok XVII, nr 202

Nr 10/2010

Gazeta Rawicka


G październik R

G a z e t a RAWICKA

Gazeta Rawicka

rozpoczęto wykonanie projektu budowy odcinka drogi od ul. Simoniego do ul. Leśnej na Osiedlu 350-lecia; rozpoczęto adaptację budynku kasyna na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; w ramach realizacji programu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi udział gminy Rawicz we wspólnym projekcie osiemnastu gmin w 2007 r. wyniósł 852 287 zł, w tym: 655 050 zł z tytułu objęcia 794 udziałów w spółce i 197 237 zł na mocy porozumienia w sprawie rekultywacji. W 2007 r. zamknięto składowisko odpadów w Rawiczu; zrealizowano budowę kanalizacji w ul. Mickiewicza wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg. Koszt budowy kanalizacji i odwodnienia terenu w Szkoły Podstawowej nr 1 wyniósł 435 010,51 zł; S wykonano koncepcję budowy drogi od ul. Kamińskiego do ul. Sarnowskiej; wybudowano oświetlenie ul. Dożynkowej i ul. Sadowniczej oraz dróg w Słupi Kapitulnej n i Szymanowie. Koszt budowy oświetlenia na ul. Dożynkowej - 17 053,79 zł, na ul. Sadowniczej - 34 966,78 K zł, z w Słupi Kapitulnej - 19 902,53 zł, w Szymanowie - 22 885,57 zł; wybudowano oświetlenie na ul. Wiatracznej - 36 948,59 zł; wybudowano oświetlenie b d ś i tl i na ul. l OSP w Dębnie Polskim - 25 968,68 zł; wybudowano oświetlenie uliczne w Łąkcie i na Wydawach - 25 470,22 zł; rozpoczęto budowę parkingu przy ul. Wały Kościuszki. Zadanie zakończono w 2008 r. za 523 126,93 zł. W placówkach oświatowych zrealizowano następujące zadania remontowo-budowlane: w Przedszkolu nr 1 w Rawiczu wykonano nowe pokrycie dachowe wraz z wymianą rynien, a na budynku Przedszkola w Ugodzie wymieniono instalację odgromową za 95 159,33 zł; w Przedszkolu nr 3 w Rawiczu pokryto dach papą termozgrzewalną za 25 150 zł, wykonano instalację nawiewno-wywiewną w kuchni za 11.895,00 zł i wymieniono okna za 12 500 zł; w Przedszkolu nr 6 rozebrano części tarasów i wykonano remont ścian po rozbiórce za 153 235,17 zł; w Szkole Podstawowa nr 5 dokonano rozbiórki budynku starej szkoły za 48.176,23 zł i rozebrano szopy za 20.631,77 zł; w Gimnazjum w Sierakowie utworzono Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w szkolnej bibliotece ze środków pozyskanych z EFS za 13.849,96 zł; We wszystkich placówkach oświatowych wykonano 5-letnie przeglądy stanu technicznego za 39.300 zł. W świetlicach wiejskich zrealizowano następujące zadania remontowo-budowlane: w Słupi Kapitulnej wykonano remont łazienek I etap za 44.408 zł; w Izbicach przebudowano kotłownię ogrzewającą budynek świetlicy wiejskiej za 43.861,92 zł. W obiektach sportowych zrealizowano następujące zadania remontowo-budowlane: wymieniono stolarkę okienną za 47 950 zł w budynku administracyjno-biurowym OSiR i wykonano inne remonty za 13 198,01 zł; zakupiono pneumatyczną bandę ochronną na stadion żużlowy za 1 500 000 zł; zakupiono samochód dostawczy ford tranzyt za 40 594 zł.

W roku 2008 realizowano następujące inwestycje: w kwietniu 2008 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich na budowę kanalizacji w Masłowie IV etap i w Szymanowie; zrealizowano budowę gruntowego odcinka drogi na ul. Ogrodniczej ze środków własnych za 420 451,38 zł; wybudowano brakującą kanalizację deszczową w ul. Cechowej i ul. Spółdzielczej za 320 044,92 zł; zrealizowano budowę muru oporowego i modernizację zejść z plant w części zachodniej za 73 384,42 zł; przebudowano drogi na ulicach: Gierymskiego, Styki, Wyczółkowskiego, Malczewskiego, Kossaka w Masłowie ze środków własnych za 586 425,11 zł; przebudowano drogi na ulicach: Zapolskiej, Wyspiańskiego i Asnyka w Sarnowie za 594 722,14 zł; w związku z budową odcinka drogi od ul. Simoniego do ul. Leśnej w Sierakowie, wykonano dodatkowe projekty usunięcia kolizji gazowej, energetycznej i wodociągowej oraz projekt j k odprowadzenia d d i wód ód opadowych;

G azeta Rawicka

Rok XVII, nr 202

Nr 10/2010

G R

13


Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

G październik R

w ramach realizacji programu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi udział gminy Rawicz we wspólnym projekcie osiemnastu gmin w 2008 r. wyniósł 1 566 244 zł, w tym: 1 257 300 zł z tytułu objęcia 1524 udziałów w spółce i 308 944 zł na mocy porozumienia w sprawie rekultywacji. W 2008 r. rozpoczęto rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Rawiczu; R w grudniu 2008 r. zakończono adaptację budynku kasyna na MG M Ośrodek Pomocy Społecznej za środków własnych za 2 493 4 721,57 zł; wybudowano oświetlenie drogi na ulicach: Bocianiej, Fiołkowej i Witkacego w Masłowie za 189 249,29 zł; k wybudowano oświetlenie drogowe w Stolnie, Żylicach i na Wydawach za118 927,89 zł; wybudowano oświetlenie dróg na ulicach: Miedzińskiego i Ryblewskiej-Cichońskiej za 130 488,49 zł; 4 wybudowano oświetlenie dróg na ulicach: Łabędziej, Morelowej, Malinowej i Wiśniowej w Sierakowie za 145 777,98 zł; wybudowano oświetlenie drogi na ul. Rawickiej w Dębnie Polskim za 175 089,01 zł; P wybudowano odcinek wodociągu i kanalizacji w ul. E. Plater te za 45 380,43 zł; wybudowano odcinek wodociągu w ul. Ryblewskiej-Cichońskiej sk za 36 764,52 zł; b d d i k ddrogii ul. l Miedzińskiego oraz ul. Ryblewskiej-Cichońskiej i wybudowybudowano odcinek wano dwa łączniki pomiędzy blokami za 1 705 613,67 zł; wybudowano chodnik na ul. Kilińskiego (koło pomnika JPII) w Sarnowie za 21 111,67 zł; wyremontowano odcinek drogi na ul. Sikorskiego i na ul. Marcinkowskiego za 146 863,21 zł; wybudowano odcinek drogi na ul. E. Plater za 92 638,32 zł; rozpoczęto budowę dróg na ulicach: Łabędziej, Morelowej i Wiśniowej. Realizację przerwano z uwagi na konieczność wybudowania sieci energetycznej; rozpoczęto budowę dwóch budynków komunalnych z lokalami socjalnymi; wykonano kolejny etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 36 za 198 492,36 zł. W placówkach oświatowych zrealizowano następujące zadania remontowo-budowlane: wykonano projekt na budowę boisk sportowych oraz adaptację budynku na zaplecze sanitarno-szatniowe przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawiczu w ramach programu Orlik 2012; wymieniono stolarkę okienną w budynku Przedszkola w Zielonej Wsi za 20 440 zł; w Przedszkolu nr 5 wykonano remont szatni, holu i łazienkki za 12 654 zł; w Przedszkolu nr 6 zakończono II etap rozbiórki tarasów, ppołożono kostkę brukową i wykonano zadaszenie nad wejściem śc do przedszkola za 60 966,37 zł; w Szkole Podstawowowej nr 4 wyremontowano sanitariaty ty dla dziewcząt za 60 280,18 zł; w Gimnazjum nr 1 wykonano remont klatki schodowej za 14 876,31 zł i utworzono multimedialną m pracownię językową ze środków Rady Rodziców za 14 357,20 zł. W świetlicach ś i i wiejskich i j i zrealizowano następujące zadania remontowo-budowlane: wykonano remont dachu w świetlicy w Izbicach za 18 031,23 zł; wyremontowano łazienki w Słupi Kapitulnej II etap za 30 908,72 zł oraz zakupiono krzesła i stoły do świetlicy za 11 540 zł; wykonano remont świetlic wiejskich w Żołędnicy i Ugodzie za łączną kwotę 31 998,25 zł. W obiektach sportowych zrealizowano następujące zadania remontowo-budowlane: w budynku administracyjno-biurowym OSiR wykonano remont pokrycia dachowego za 119 559,60 zł; w pokojach hotelowych wykonano remont za 214 220,04 zł; zaprojektowano i wybudowano oświetlenie stadionu przy ul. Spokojnej za 229 995,19 zł; wymieniono piec c.o. w sali przy ul. Kopernika za 22 271,04 zł; wykonano remont i modernizację basenu za 3 015 476,10 zł, w tym 700 000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Za środki pozyskane z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz od Wojewody Poznańskiego na cmentarzu w Rawiczu przy ulicy Spokojnej wykonano remonty mogił żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. za 40 000 zł.

G R

14

Rok XVII, nr 202

Nr 10/2010

Gazeta Rawicka


G październik R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Budżet po nowemu

K

ierownictwo i naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, dyrektorzy oraz księgowi gminnych jednostek i zakładów budżetowych uczestniczyli 3 września w szkoleniu dotyczącym tworzenia budżetu na 2010 r. Prowadził je Mieczysław Klupczyński, były prezes RIO w Poznaniu, a obecnie prowadzący kancelarię radcy prawnego, doradzającą z szeroko rozumianych zagadnień sfery finansów publicznych, administracji publicznej, organizacji pracy oraz zamówień publicznych. Z końcem sierpnia w samorządach rozpoczęły się prace nad przygotowaniem projektu budżetu na rok 2011. Obecna ustawa o finansach publicznych (z 27.08.2009 r.) wprowadza nowe obowiązki związane z jego przygotowaniem. Termin złożenia projektu budżetu radzie i do RIO nie zmienił się - jest to poniedziałek 15 listopada 2010 r.

W

Jedną ze zmian przyjętych w nowej ustawie o finansach publicznych jest wprowadzenie do polskiego systemu fi nansów publicznych nowej instytucji prawa finansowego - wieloletniej prognozy finansowej (WPF) jednostki samorządu terytorialnego, jako dokumentu sporządzanego „krocząco” na co najmniej 4 lata budżetowe (rok budżetowy + trzy kolejne lata), stymulującej politykę finansową jednostek samorządu terytorialnego.

Wygląda na to, że WPF będzie określała granice tego, co kandydaci do samorządów w nadchodzących wyborach, jeśli chcą uchodzić za wiarygodnych, mogą obiecywać wyborcom. Art. 226 ustawy mówi m.in. o tym, że "wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna" i wskazuje precyzyjnie, co ma zawierać. (T)

Podatek bankowy szef rządu Donald Tusk. Podatek miałby dotyczyć nie obrotów, lecz wynosiłby 0,39 procent od aktywów. Obciążone nim byłyby nie tylko banki, ale i towarzystwa ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne. Istniej jednak obawa, że ten podatek tak naprawdę zostanie przeniesiony na klientów banów w postaci zwiększonej prowizji, odsetek i innych czynności, np. opłat za przelewy, wysyłanie wyciągów. Jestem przekonany, że banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe nie zrezygnują z własnych zysków na rzecz

budżetu państwa. Co prawda byłby to temat dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trzeba pamiętać, że z usług bankach korzystają nie tylko ludzie zamożni, ale i ci z przeciętnymi zarobkami, emeryci i renciści. Już obecnie część społeczeństwa nie korzysta z obrotu bezgotówkowego - bo to kosztuje. Wprowadzenie takiego podatku spowodowałoby, że za rachunek bankowy, wydanie karty, przelewy, wyciągi i inne czynności trzeba byłoby zapłacić jeszcze więcej. JAN ŚWIERZEWSKI

Pieniądze na planty

chodzącymi z budżetu gminnego jako wkład własny projektu, m.in. na sfinansowanie 24-godzinnego biegu dookoła plant, festiwalu światła i dźwięku, albumu fotograficznego, gadżetów reklamowych, konferencji naukowej. Gminne władze maję nadzieję, że promocja rawickich plant przyczyni się także do pozyskania środków inwestycyjnych na ich rewitalizację. (P)

jednym z ostatnich artykułów w GR napisałem, że podwyżka VAT o jeden procent "to nie reforma" i nie uzdrowi ona finansów publicznych. Obecnie prócz różnych rozwiązań, proponuje się wprowadzenie "podatku od banków". Zamiast podwyżki podatku VAT i drenowania portfeli Polaków, lepiej wprowadzić właśnie ten podatek - apeluje PiS, a popierają pomysł politycy SLD i PSL, twierdząc, że w obecnej stuacji warto się zastanowić nad takim rozwiązaniem. Projekt popiera też

P

onad pół miliona złotych dotacji pozyskał Urząd Miejski Gminy Rawicz na promocję Plant Jana Pawła II. Pieniądze zostaną wydane w latach 2011-2012 w oparciu o przygotowany program promocyjny.

G azeta Rawicka

Środki pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Działanie 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - projekt promocyjny. Przeznaczone zostaną, łącznie ze 100 tys. zł po-

Rok XVII, nr 202

Nr 10/2010

G R

15


Gazeta Rawicka

G październik R

G a z e t a RAWICKA

Zderzenie kontrolowane

N

a przejeździe kolejowym „Kobylinki” z drogą powiatową (starą „piątką” od ul. Sienkiewicza) PKP zorganizowały 8 września pokaz skutków zderzenia samochodu stojącego na torach, w który uderzył zestaw składający się z pustego wagonu towarowego pchanego przez lekką lokomotywę spalinową. Pojazd szynowy jechał z kierunku dworca głównego PKP w stronę dworca Rawicz-Wschód z prędkością pomiędzy 20-30 km/h i uderzył w stojący na torach samochód osobowy. Oczywiście dla celów demonstracyjnych w tym czasie samochód był pusty. Zestaw kolejowy przepchnął samochód kilkanaście metrów za przejazd i tam się zatrzymał.

Nietrudno wyobrazić sobie, jakie skutki byłyby po zderzeniu się pociągu, składającego się z kilkudziesięciu wagonów jadących z prędkością

kilkakrotnie wyższą. Ćwiczenia służb ratowniczych obserwowali widzowie zaproszeni na ten improwizowany wypadek. Większość widzów, oprócz przedstawicieli odpowiednich służb, stanowili uczniowie rawickich szkół. (T)

Prezesi ROD W

Domu Działkowca w ROD „Zielony Fort” obradowali 23 września prezesi ogrodów działkowych z powiatu rawickiego. Przewodniczył obradom Grzegorz Goździk, wybrany przewodniczącym kolegium prezesów na poprzednim zebraniu. W spotkaniu uczestniczyła Krystyna Kapnik-Wasilewska z Zarządu Wojewódzkiego PZD w Poznaniu. Oprócz

G R

16

spraw stricte dotyczących funkcjonowania ogrodów omówiono także propozycje udziału działkowców w wyborach samorządowych. Kilka osób obecnych na zebraniu zapowiedziało, że będzie się ubiegało o mandaty radnych. Kandydaci zwrócą się do działkowiczów o udzielenie im poparcia w nadchodzących wyborach. (T)

Rok XVII, nr 202

Działkowe dożynki N

a „Zielonym Forcie” odbyły się3 września doroczne dożynki ogrodnicze. Zarząd ROD wyróżnił nagrodami rzeczowymi tych działkowców, którzy wzorcowo uprawiają swoje ogrody. Nagrody przyznał także za najładniej wyeksponowane płody ogrodowe. W spotkaniu uczestniczyli Krystyna Kapnik-Wasilewska, członek OZ PZD w Poznaniu i Grzegorz Goździk, przewodniczący kolegium prezesów w powiecie rawickim. (T)

Nr 10/2010

Gazeta Rawicka


G październik R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

O puchar burmistrza

N

a rawickim stadionie im. Floriana Kapały odbył się 11 września XVI Turniej o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz. Triumfatorem

został Maciej Kuciapa (Marma Hadykówka Rzeszów), który w biegu dodatkowym d pokonał p Sebastiana s Ułamka ((Tauron Azotty Tarnów). Na ttrzeciej pozyccji zawody zakkończył Michał Szczepaniak ((Start Gnie-

zno). Najlepszy z ekipy gospodarza dziewąty - był. Tobiasz Musielak Działacze Kolejarza, oprócz występów żużlowców, zorganizowali dla kibiców wyścigi quadów. Były emocjonu-

j jące, a jeden z nich zakońc się efektowną kolizją czył z wywrotką. Ale nikomu n szczęście nic się nie stana ł ło. Być może jest to jak pomysł, aby zamiast kiś w wojażowania quadami po l lasach i wertepach skierow je na tor żużlowy. wać (T)

Koniec lotów T

radycyjnie na zakończenie sezonu lotniarskiego, miłośnicy tej dyscypliny rekreacji spotkali się 11 września w hangarze klubu lotniarskiego w Słu-

G azeta Rawicka

pi Kapitulnej. W spotkaniu integracyjnym uczestniczyli lotniarze z innych zaprzyjaźnionych klubów. Przed poczęstunkiem i kiełbasą

Rok XVII, nr 202

z rożna odbyły się ostatnie loty nad okolicą. Pogoda w tym dniu sprzyjała wszelkim ewolucjom w powietrzu, więc Ryszard, lotniarz ze Słupi Kapitulnej, wykonał kilka nalotów nad hangarem, popisując się dużymi umiejętnościami akrobatycznymi. (T)

Nr 10/2010

G R

17


Gazeta Rawicka

PS wystartowało

W

sali Portretowej Ratusza odbyło się 16 września zebranie sympatyków Porozumienia Samorządowego, a wśród nich tych, którzy będą kandydować do różnych szczebli samorządów z listy tego ugrupowania. Zebraniu przewodniczył Piotr Domaniecki, szef sztabu wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienia Samorządowego. Burmistrz Tadeusz Pawłowski poinformował, że pierwszym jego zadaniem i radnych będących członkami Porozumienia Samorządowego w rozpoczynającej się kampanii przed wyborami 21 listopada br. jest rozliczenie się przed wyborcami z realizacji programu wyborczego, jaki został przedstawiony przez PS społeczeństwu Rawicza w kampanii wyborczej w 2006 roku. Piotr Domaniecki przypomniał zasady ordynacji, jakie będą obowiązywały

R

awickie Gminne Centrum Informacji, które od września zostało przekształcone w Gminne Centrum Informacji i Dialogu Społecznego, organizuje 7 października w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 16.30 pierwsze konsultacje społeczne, które mają doprowadzić do stworzenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok. Nowa funkcja GCI wynika z majowej nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa reguluje też sposób prowadzenia konsultacji. Najkrócej rzecz ujmując, konsultant wraz z reprezentantem gminy spotkają się z członkami organizacji, by omówić program współpracy na przyszły rok. Uwagi do programu zostają spisane i przedłożone przez konsultanta burmistrzowi, który z kolei przekazuje je do odpowiednich wydziałów. Na październikowym spotkaniu w oparciu o dyskusję nad ubiegłorocznym planem opracowywany będzie nowy, uwzględniający zmiany, jakie niesie nowelizacja. Najważniejsze z nich dotyczą

G R

18

G październik R

G a z e t a RAWICKA

w wyborach samorządowych 21 listopada br. Wyraził życzenie, że PS wystawi w okręgach wyborczych najlep-

szych kandydatów na radnych, wypełniając wszystkie miejsca na listach wyborczych. T. Pawłowski poinformował, że uruchomiona jest strona wyborcza Porozumienia Samorządowego pod adresem www.ps.rawicza.pl. (T)

Społeczne konsultacje zasad ogłaszania i rozstrzygania konkursów ofert na realizację zadań przez organizacje, tworzenia rocznych programów współpracy, prowadzenie działalności odpłatnej, uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego (obecnie mogą się o niego ubiegać organizacje,

które działają minimum dwa lata) i zasad nadzoru nad nimi. Znowelizowana ustawa daje też organizacjom możliwość powołania rady pożytku publicznego. O tym, czy ona powstanie, zadecydują m.in. październikowe konsultacje. (P)

Pożegnanie lata

S

towarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu już po raz kolejny przygotowało integracyjne spotkanie „Pożegnanie lata”. Odbyło sie ono 4 września u pani Edyty Pieprzyk, głównego sponsora. - Jestem przekonana, że integracja naszych pociech jest świetnym momentem

Rok XVII, nr 202

Nr 10/2010

Gazeta Rawicka


G październik R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA dzieci spotykają się, bawią, poznają, wtedy będzie im obok siebie lepiej żyć. Gośćmi „Pożegnania lata” byli: starosta Zdzisław Maćkowiak, Barbara i Szczepan Karkoszowie, Ewa Gałka - prezes Stowarzyszenia PISOP z Poznania, radny Mariusz Suchanecki. Imprezę prowadziła Beata Bąk z zespołem „Małolata”. Oprócz wielu zabawa dla dzieci były także atrakcje

torzy szczególnie dziękują pani Edycie Pieprzyk za udostępnienie namiotu oraz pozostałym sponsorom: firmie p. Dworeckich za kiełbaski do grilla, piekarni p. Michalczak za pieczywo i

dla rodziców, które przygotował Piotr Kubinka, członek stowarzyszenia. „Pożegnanie lata” odbyło się dzięki sponsorom i rodzicom dzieci. Organiza-

ciasto, oraz tym, którzy ufundowali nagrody - Studiu Piękności Barbary Karkosz, Starostwu Powiatowemu, sklepowi „Pod Filarem” p. Handke, sklepowi sportowemu „Beta”, sklepowi Adidas, kwiaciarni p. Janiczak, „Chacie Polskiej”. Rawicki starosta podziękował Renacie Błaszczyszyn oraz Barbarze Karkosz za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. (P)

Ślubowanie pierwszoklasistów

niczącą - Pauliną Wojtyczką, wręczył pierwszoklasistom okolicznościowe listy gratulacyjne, zwracające uwagę na pielęgnowanie przez szkołę wartości zawartych w misji Gimnazjum w Sierakowie: „Wolność i odpowiedzialność poprzez prawdę, dobro i wiedzę”. Celebrowan uroczystość od na k kilku lat już wpisana s jest do kalendarza d wydarzeń szkolnych, s trwal pielęgnujących le obyczajowość o gimnnazjalną, skutecznnie wzbogacaną od ssamego początku iistnienia sierakowsskiej placówki. PIOTR MOSIEK

wychowawczym - powiedziała Renata Błaszczyszyn, przewodnicząca stowarzyszenia. - Nasze społeczeństwo składa sie z ludzi sprawnych oraz coraz więcej, niestety, sprawnych inaczej. Myślę, że bardzo dobrze, iż te różne

W

dniu 10 września br. odbyła się w Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych, a tym samym włączenia ich w poczet społeczności szkolnej.

G azeta Rawicka

Pierwszoklasiści zapoznani zostali z dotychczasową historią szkoły oraz postacią jej patrona, odśpiewując po raz pierwszy hymn szkoły. W dalszej części uroczystości odbyło się złożenie ślubowania, kktórego w imieniu całych kklas dokonali ich przewodnniczący. Na zakończenie ddyrektor gimnazjum Piotr M Mosiek, wraz z opiekunam mi samorządu uczniowsskiego - Violettą StaweckąL Lisiecką i Agatą Kupczyk, jjak również jego przewod-

Rok XVII, nr 202

Nr 10/2010

G R

19


Gazeta Rawicka

G październik R

G a z e t a RAWICKA

Sześćdziesiąt wspólnych lat

P

aństwo Marianna i Mieczysław Matuszewscy obchodzili jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. Z okazji "diamentowych godów" burmistrz dostojnych jubilatów zaprosił 8 września na spotkanie w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie wręczył małżonkom upominki i pamiątkowy dyplom. Jubilaci mieli wiele do opowiedzenia o Rawiczu, jako że są od urodzenia z naszym miastem związani. Ponadto pan Mieczysław Matuszewski był przez wiele lat związany z Pocztą Polską w Rawiczu. (T)

W

71. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej złożono kwiaty w miejscach pamięci na ziemi rawickiej. Tradycyjnie przed pomnikiem Żołnierza Polskiego w samo południe delegacje uczciły pamięć o Wrześniu

1939 roku. Przed głazem - pomnikiem, znajdującym się przy drodze krajowej nr 36 pomiędzy Masłowem i Załęczem, upamiętniającym wypad na Załęcze 2 września 1939 roku żołnierzy III Rawickiego Batalionu 55 Pułku Piechoty, kwiaty złożyli: burmistrz, wiceburmistrz, przewodniczący Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący klubu radnych Poro-

G R

20

Wrześniowe rocznice zumienia Samorządowego. Obecny był też, jak co roku, Władysław Trawiński s - inicjator postawienia pamiąts kowego głazu. k 17 września, w rocznicę agressji ZSRR na Polsskę, kwiaty złożonno obok pomniku Ż Żołnierza Polskieggo - przy tablicy ppoświęconej Sybirrakom.

Za datę powstania Polskiego Państwa Podziemnego przyjmuje się 27 września 1939 r. Powstała wtedy w oblężonej Warszawie konspiracyjna organizacja wojskowa Służba Zwycięstwu Polski, mająca prowadzić walkę przeciw okupantom. Ruch oporu w okupowanej Polsce obejmował prawie wszystkie dziedziny życia. Dlatego tajne struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazwano po wojnie Polskim Państwem Podziemnym. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie. (P)

Przedstawiciele samorządu gminy Rawicz w 71. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego przed pomnikiem Żołnierza Polskiego w Rawiczu złożyli kwiaty.

Rok XVII, nr 202

Nr 10/2010

Gazeta Rawicka


G październik R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Sowieckie piekło W

Muzeum Ziemi Rawickiej otwarto 9 września wystawę „Sowieckie piekło 1939-1956”. Wystawa wypożyczona jest z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu. Stanowi ona pokłosie dwuletniego projektu edukacyjnego tej

tokopie sowieckich instrukcji i rzeczowe informacje ze zdjęciami przestraszonych rodzin, z autentycznymi listami do bliskich ofiar deportacji. Oprócz plansz pokazano również makietę obozu internowania. Podczas wernisażu wykład pt. „Polityka sowiecka wobec Polski w latach 1939-1956” wygłosił w Ratuszu Marcin Podemski, pracownik IPN w Poznaniu. (P)

z znaleźli się pod okupacją sowiecką w 1939 r. Przedstawia losy setek tysięcy obywateli więzionych, deport towanych i zamordowanych przez m machinę systemu komunistyczneg Na planszach zestawione są fogo. instytucji poświęconego tematyce sybirackiej. Dotyczy jednej z wielu „białych plam” w naszych najnowszych dziejach - tragedii Polaków, którzy

W

sali Portretowej rawickiego Ratusza odbyło się 20 września spotkanie Wandy Arasimowicz z młodzieżą, zorganizowane przez Muzeum Ziemi Rawickiej. Autorka książki „Zesłanie na Sybir (1940-1946)” mówiła o tragicznych losach Polaków na nieludzkiej ziemi. Pani Wanda, podobnie jak tysiące Polaków z Kresów Wschodnich, po wybuchu drugiej wojny światowej i agresji ZSRR na Polskę została wywieziona jako ośmioletnia dziewczynka z ro-

G azeta Rawicka

Na nieludzkiej ziemi d dzinnej miejscowości w woj jewództwie nowogródzkim n Sybir. Wraz z całą rodziną na z znalazła się w pierwszej fali d deportacji, która rozpoczęł się 10 lutego 1940 roku. ła Ł Łącznie w czasie czterech d deportacji trafiło na wschód c najmniej 330-340 tys. co P Polaków. W. Arasimowicz o opowiadała o gehennie pod dróży i później życia w sur rowych warunkach syberyjskich. Do Polski szczęśliwie wróciła po sześciu latach i jednym miesiącu. Początkowo mieszkała w Górze, a od półwiecza - we Wrocławiu, gdzie m.in. działa w Związku Sybiraków. Wspomnienia tragicznych lat dzieciństwa do dziś są w pani Wandzie żywe. Zawarła je w swojej książce. W czasie spotkania z

Rok XVII, nr 202

młodzieżą czytała też swoje wiersze poświęcone traumatycznym przeżyciom. Jak podkreślała, pozostała w jej sercu pogarda dla komunistów, ale też przyjaźń do Rosjan, prostych ludzi, którzy pomagali deportowanym Polakom przeżyć. Przez czterdzieści lat pani Wanda pracowała jako nauczycielka, ucząc m.in. języka rosyjskiego. Mówiła, jak pięknym jest on językiem. Przybyła do Ratusza młodzież serdecznymi brawami podziękowała pani Wandzie za lekcję historii. (P)

Nr 10/2010

G R

21


Gazeta Rawicka

G październik R

G a z e t a RAWICKA

Rawiczanie w Krakowie

W

Krakowie odbyły się 11 września uroczystości upamiętniające 100-lecie odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego. Widzowie mogli obejrzeć na pl. Matejki inscenizację wydarzeń sprzed 100 lat oraz wysłuchać wykonania „Roty" przez połączone chóry z całej Polski. Wśród chórzystów byli również rawiczanie. Tysiąc pięciuset chórzystów z całej Polski odśpiewało wspólnie „Rotę” skomponowaną przez Felisa Nowowiejskiego do wiersza Marii Konopnickiej. Pieśń ta została po raz pierwszy wykonana publicznie 15 lipca

1910 roku w czasie uroczystości odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, zorganizowanej w rocznicę 500-lecia zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem. Połączonymi chórami z całej Polski dyrygował wówczas kompozytor. Sto lat później dyrygował chórami prof. Stanisław Krawczyński, rektor Akademii Muzycznej w Krakowie. Wśród nich był Chór Kameralny I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu kierowany przez Jowitę Augustyniak. Nasz region repre-

zentował również w Krakowie Chór "Czestram" z Golejewka. Rawiccy licealiści w czasie dwudniowej wycieczki mieli też okazję zwiedzić zabytki Stołecznego Królewskiego Miasta Kraków, m.in. otwartą tydzień wcześniej Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (na fot.) (P)

Wykłady o sztuce współczesnej

O

G R

d 8 września co tydzień w środy przez dwa miesiące w Rawiczu mówi się o sztuce współcczesnej. W kkinie "Prom mień" realizzowany jest pprzez Muzzeum Ziemi R Rawickiej program eedukacyjnny, głównie sskierowanny do młoddzieży, pod nazwą n "Ra-

22

wickie Mosty Sztuki - Europejskie Spotkania na Prowincji". W inauguracyjnym wkładzie dr hab. Jacek Jarczewski, kurator przedsięwzięcia, przedstawił jego główne założenia. Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 15 września o swojej twórczości mówił prof. dr hab. Paweł Jarodzki, kierujący Pracownią Multimediów i Pracownią Rysunku w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 22 września gościła w kinie "Promień" prof. dr hab. Joanna Imielska z Uniwersytetu Artystycznego s w Poznaniu. Wykładowczyni d jest dziekanem Wydziału Edukacji Artystycznej d poznańskiej uczelni, prowadzącą Prap cownię Rysunku. Rawickiej młodzieży c przedstawiła p rolę edukacji artystycznej w procesie p kształcenia i różne jego formy realizowane r na Uniwersytecie Artystycznym. n Zaprezentowała twórczość wykładowców, k także własną, oraz - przed wszystkim w - dokonania artystyczne studentów. d

Rok XVII, nr 202

29 września wykład pt. "Fotografia poetycka. Na granicy światów" wygłosił Henryk Pawłowski. Rawicki poeta i fotograf scharakteryzował swoją twórczość na tle współczesnych tendencji w fotografii artystycznej.

W kolejne środy października z młodzieżą spotkają się adiunkt dr hab. Jacek Jarczewski z ASP we Wrocławiu, prof. Paweł Lewandowski-Palle, również z tej uczelni, Krzysztof Dobrowolski, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr Michał Matuszczyk, konserwator dzieł sztuki z ASP we Wrocławiu. (P)

Nr 10/2010

Gazeta Rawicka


G październik R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Kolorowo, graffitowo

W

rawickim parku Domu Kultury odbył się 18 września „Graffiti Jam” - impreza plastyczno-muzyczna zorganizowana przez agencję artystyczną Jamamluz. pl oraz Rawickie.net, przy współpracy z Performance Cafe i Domem Kultury. Ekipy graficiarzy, głównie zamiejscowe, wykonywały swoje dzieła na parkowym murze. Jak przystało na hip-hopową imprezę, oprócz ekipy ze sprayami nie zabrakło też ziomali lubiących rapowanie W muszli koncertowej zagrały składy: Zijensu, Rybi/RSK oraz raper Bros.

G azeta Rawicka

Czy nowe graffiti, które tym razem powstały całkiem legalne, są wyczesane, każdy może

Rok XVII, nr 202

osądzić sam przechadzając się plantami. Graffiti jest to już dzisiaj uznana forma sztuki, charakterystyczna dla kultury hip-hopowej (niektórzy ciągle określają ją jeszcze mianem subkultury). Rodzi się jednak pytanie, czy park zabytkowego Domu Kultury jest miejscem najwłaściwszym dla jej prezentowania? Warto zauważyć, że o wiele bliżej graffiti do skateparku - przy tym rawickim, usytuowanym na terenie Szkoły Podstawowej nr 4, też jest okazały mur, nie mówiąc już o znacznej powierzchni poziomej. (P)

Nr 10/2010

G R

23


G październik R

M

ija setna rocznica śmierci Marii Konopnickiej (urodziła się w Suwałkach 23 maja 1842 roku, zmarła we Lwowie 8 października 1910 roku) - poetki, nowelistki, publicystki, tłumaczki, działaczki na rzecz praw kobiet. Ta powszechnie znana postać literatury polskiej miała również związki z Wielkopolską - dzieciństwo i młodość spędziła w Kaliszu. Tam też zadebiutowała jako poetka (na łamach czasopisma „Kaliszanin”). Przez współczesnych Konopnicka była niesłychanie ceniona, uważana powszechnie za następczynię romantycznych wieszczów. Na jej pogrzeb na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie przyszło 50 tysięcy ludzi. Dziś Konopnicka jest właściwie pisarka zapomnianą, kojarzoną właściwie tylko z kilkoma utworami. Poczta Polska poświęciła kilka edycji pisarce. W 1962 roku w serii

„Wielcy Polacy Konopnicka Wi l P l III” I” K i k znalazła się m.in. właśnie w gronie wieszczów - obok Mickiewicza i Słowackiego (data emisji znaczka - 20 czerwca 1961 roku, autor projektu - A. Heidrich). W 2002 roku poetkę uhonorowano edycją okolicznościową - z okazji jej 160. rocznicy urodzin. Znaczek wydano dokładnie w dzień jubileuszu - 23 maja. Zaprojektował go A. Heidrich, autorem a rytu b Cz. Słabył nia. n Trzeci portret t Marii Konopnickiej znalazł się na z znaczku z wyd danym 7 lis stopada 2008 r roku z okazji

Gazeta Rawicka

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Filatelistyka Maria Konopnicka 100. rocznicy napisania „Roty”. Faksymile rękopisu pierwszej zwrotki tego najbardziej znanego wiersza Ko-

nopnickiej i ki j znalazło l ł się i na przywieszce i znaczka. „Roty” powstała pod wpływem oburzenia pisarki prześladowaniami polskości w zaborze pruskim. Już wcześniej Konopnicka protestowała przeciw germanizacji polskich dzieci, w związku ze strajkiem we Wrześni napisała też m.in. wiersz „O Wrześni”.

Setnej rocznicy śmierci poetki Poczta Polska, niestety, nie uwzględniła w swych planach wydawniczych. Na d pewno jednak pop etka e zostanie w pamięci, p przede wszystkim w jako a autorka utworów dla d dzieci. Najbardziej b znana jej bajka b jk tto „O O kkrasnoludkach i sierotce Marysi”. Zilustrował ją wybitny polski grafik - Jan Marcin Szancer. I właśnie jego ilustracje znalazły się na sześciu znaczkach wydanych przez Pocztę Polska 31 grudnia 1962 roku. Przedstawają Koszałka-Opałka, nadwornego kronikarza

Do „Roty” D R t ” muzykę k skomponował k ł FeF liks Nowowiejski. Pieśń została po raz pierwszy wykonana 15 lipca 1910 roku, w czasie odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie.

k ól Bł tk k llisa i S d łk żabę ż b i króla Błystka, Sadełko, krasnoludka Modraczka, kucharza Pietrzyka, krasnoludka Podziomka i sierotkę Marysię. (HAPE)

Rok XVII, nr 202

Nr 10/2010

G R

24

Gazeta Rawicka nr 10/2010  

Internetowe wydanie "Gazety Rawickiej"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you