Page 1

Regulamin XVI Powiatowego Konkursu Muzyczno-Plastycznego edycja o znanych kompozytorach – Johann Strauss (syn) 1.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu im. W. Broniewskiego - koordynator mgr Jeanette Jarczewska, współorganizator: Muzeum Ziemi Rawickiej. 2. Cele konkursu: - upowszechnianie wiadomości i umiejętności percepcyjnych ucznia, - inspirowanie i rozwijanie zainteresowań, - promocja uczniów i ich nauczycieli, - prezentacja osiągnięć. 3. Miejsce i termin konkursu: Muzeum Ziemi Rawickiej: 10.03.2014, godzina 10:00. 4. Warunki uczestnictwa: w konkursie mogą brać udział uczniowie kl. IV-VI oraz I-III gimnazjum, którzy zostali wyłonieni w wewnątrzszkolnym konkursie zorganizowanym dla tych uczniów przez swoich nauczycieli. Proszę o wyłonienie nie więcej niż dwoje - troje uczniów z danej szkoły, dopuszczone są też osoby, które indywidualnie zgłoszą się do MZR i napiszą tam poprawnie test I etapu – w pierwszy poniedziałek ferii zimowych o godz. 10:00. 5. Regulamin konkursu: - II etap powiatowy konkursu będzie przeprowadzony w formie pisemnej (forma testu), - pięć z pytań konkursowych będzie polegało na rozpoznaniu najbardziej charakterystycznych utworów (percepcja z płyty CD), - dopuszczalne będą poprawki naniesione przez uczestników(błędnie wpisaną datę należy przekreślić i wpisać obok poprawną odpowiedź), - nie dopuszcza się użycia korektora, - laureatem konkursu zostaje uczeń, który otrzyma największą ilość punktów w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum, - II i III miejsce wyłonione będzie analogicznie, - jeśli zaistnieje przypadek jednakowej punktacji kilkorga uczniów, to będą oni mieli zadawane pytania przez jury konkursu – uczestniczących nauczycieli, - prosimy o przybycie opiekunów-nauczycieli przygotowujących uczniów, karty prac uczniów będą zakodowane jak co roku symbolem; nauczyciele wezmą udział wzorem lat ubiegłych w pracach jury konkursu, - wyniki zostaną ogłoszone w prasie lokalnej i podane do wiadomości dyrekcji szkół, - zwycięzcy zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami. 6. Zgłoszenie udziału w konkursie z nazwiskami uczniów i opiekunów – nauczyciela prowadzącego grupę należy składać w sekretariacie SP nr 4 w Rawiczu do dnia 16 02.2014 na załączonym formularzu. 7. Równolegle z konkursem wiedzy odbędzie się konkurs na najpiękniejszy i najciekawszy album o tym kompozytorze. 8. Technika wykonania dowolna – mile widziane prace w różnych technikach plastycznych, również prace opierające się na wykorzystaniu wiedzy z informatyki – prezentacje, albumy należy dostarczyć do dnia 28.02.2014 w MZR, płyty i albumy muszą być podpisane z dołączoną kartą uczestnictwa. 9. Nagrodzone prace zostaną w zbiorach Muzeum. 10. Załączniki nr 1-5 (zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udział w konkursie) należy zgłosić do 16.02.2014. 12. Bibliografia: - Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna - J.W. Reiss, Mała Historia Muzyki, PWM - wiadomości z Wikipedii, - percepcja.


Załącznik nr 1 Adres szkoły tel. (pieczątka) Karta uczestnictwa/1 Karta danych o uczniu – uczestnika konkursu XVI Powiatowy Konkurs Muzyczny o znanych kompozytorach J. Strauss Imię i nazwisko ucznia................................................................................................................. Klasa............................................... Data urodzenia....................................................................................... Miejsce zamieszkania............................................................................ Telefon ucznia………………………………………………............... Imię i nazwisko opiekuna...................................................................... Telefon opiekuna…………………………………………………….. Adres e mailowy………………………………………………….......

Analogiczną kartę prosimy wypełnić w przypadku doręczenia pracy plastycznej (albumu) do Muzeum Ziemi Rawickiej!

Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych ucznia na potrzeby konkursu

Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów organizacji imprezy, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Podpis rodzica………………………………………………………..


Załącznik nr 2 Zgłoszenie do Konkursu dnia. ………………………………. Nazwa szkoły ……………………………………………………………………tel…………………….. Wewnątrzszkolny konkurs odbył się dn. …… Wzięło w nim udział (wpisz liczbę)……………………………………………uczniów Imię i nazwisko uczniów wewnątrzszkolnego:/ ilość zdobytych punktów …………………………………………………………….. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. Dwoje – troje uczniów reprezentujących macierzystą szkołę w powiecie: 1.

………………………………………………………

2.

. ………………………………………………………

Osoba przygotowująca uczniów: ………………………………

Dyrektor………………………………


Załącznik nr 3

Pieczątka szkoły …………………………………………………….

dnia. …………..

Zgłoszenie indywidualne ucznia do XVI Powiatowego Konkursu Muzyczno–Plastycznego J. Strauss Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………….

klasa…………………

Reprezentuje szkołę ………………………………………………………………………….

Podpis wychowawcy klasy …………………………………………………..


Załącznik nr 4 (wypełnia nauczyciel przygotowujący uczniów biorących udział w kategorii plastycznej)

Pieczątka szkoły ……………………….

dnia…………..

W wewnątrzszkolnym konkursie w kategorii albumowej, prezentacji na CD lub innej technice wzięło udział (wpisz liczbę) ……………………………… Imię i nazwisko uczniów wyłonionych i zakwalifikowanych do XVI Powiatowego Konkursu Muzyczno-Plastycznego J. Strauss (liczba ucz. dowolna) 1………………………………………………………… 2………………………………………………………… 3………………………………………………………… 4…………………………………………………………. 5………………………………………………………….. 6…………………………………………………………..

Podpis nauczyciela przygotowującego…………………………………………………………

Dyrektor…………………………


Załącznik nr 5 Zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych ucznia w celach konkursowych XVI POWIATOWEGO KONKURSU MUZYCZNO- PLASTYCZNEGO O ZNANYCH KOMPOZYTORCH J. Strauss Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/syna …………………………………………………………………. Do celów promocji konkursu oraz reklamy w mediach Podpis rodzica lub prawnego opiekuna ………………………………………………………… Data…………………………………………………………………

Konkurs muzyczno plastyczny  

Regulamin konkursu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you