Page 1

Organisatsioonik채itumine


Organisatsioonikäitumine Üksikisik, rühm ja organisatsioon

Ian Brooks

Inglise keelest tõlkinud Marja Vaba


Originaali tiitel: Ian Brooks Organisational Behaviour: Individuals, Groups and Organisation Third edition Pearson Education Limited, London 2006 Originaali esmatrükk 1999 Käesolev väljaanne on tõlgitud 2006. aastal ilmunud kolmanda trüki põhjal. Toimetanud Maria Raudsepp Keeletoimetaja Katrin Vallsalu Kujundus © Pearson Education This translation of ORGANISATIONAL BEHAVIOUR: INDIVIDUALS, GROUPS AND ORGANISATION, Third Edition is published by arrangement with Pearson Education Limited. Copyright © Pearson Educaton Limited 1999, 2006 Tõlge eesti keelde © Marja Vaba ja Tänapäev, 2008 ISBN 978-9985-62-630-6 www.tnp.ee Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas


Carale, Connorile, Lucyle, Hannah'le ja Bernie'le


Sisukord Autorid Eessõna

1

Sissejuhatus Organisatsioonikäitumise uurimine OK ja ärikeskkond OK ja sinu õpiprotsess Viited Täiendav kirjandus

2

Üksikisiku käitumine

13 15

17 18 19 22 28 28

29

Jon Stephens Sissejuhatus Üksikisiku käitumine ja isiksus Taju ja tajuprotsess Hoiakud ja väärtused Individuaalne õppimine organisatsioonis Otsustamine Kommunikatsioon, muutumine ja konflikt Järeldused juhile Olulisim selles peatükis Kokkuvõte Küsimused

30 30 38 43 48 52 54 58 58 59 59


8

Sisukord

3

Viited Täiendav kirjandus Interneti-materjalid

60 62 62

Motivatsioon

63

Sissejuhatus Vaated motivatsioonile Ootuste teooria: töömotivatsiooni analüüsi alus Vajaduste teooriad Sisemised ja välimised tasud Motivatsioon ja õiglane kohtlemine Muutumine, motivatsioon ning psühholoogiline lepe Motivatsioon ja konflikt Kaasaegsed motivatsiooniteooriad Motivatsioon ja tööprotsessi kavandamine Järeldused juhile Olulisim selles peatükis Kokkuvõte Küsimused Viited Täiendav kirjandus Interneti-materjalid

4

Rühm ja meeskond

64 65 66 71 76 81 82 83 85 87 89 91 91 92 92 94 94

95

Hugh Davenport Sissejuhatus Miks koguneda rühma? Rühm ja meeskond Formaalne ja mitteformaalne rühm ning meeskond Rühma ja meeskonna arengufaasid Rollid ja reeglid Tõhusa rühma arendamine ja hoidmine Kommunikatsioon ja konflikt Rühm ja muutumine Järeldused juhile

96 96 99 105 108 112 115 120 124 131


Sisukord

Olulisim selles peatükis Kokkuvõte Küsimused Viited Täiendav kirjandus Interneti-materjalid

5

Organisatsiooniteooria Sissejuhatus Makrotasandi organisatsioonikäsitlused Tehnilis-ratsionaalne käsitlus Sotsiaal-humanistlik käsitlus Süsteemiteooria Sõltuvusteooria Kaasaegsed vaatenurgad Järeldused juhile Olulisim selles peatükis Kokkuvõte Küsimused Viited Täiendav kirjandus

6

Juhtimine ja eestvedamine Sissejuhatus Taylorist Mintzbergini Eestvedamine ja juhtimine Eestvedamisteooria koolkonnad Eestvedamise mõiste ümbermõtestamine Eestvedamine ja muudatuste juhtimine Eestvedamine ja mitmekesisus Eestvedamine ja teabevahetus Eestvedamine ja konflikt Järeldused juhile Olulisim selles peatükis Kokkuvõte Küsimused

9

132 133 133 134 137 138

139 140 140 142 148 150 152 156 161 162 162 163 163 164

167 168 168 172 174 184 187 193 193 194 194 195 196 196


10

Sisukord

Viited Täiendav kirjandus Interneti-materjalid

7

Organisatsiooni struktuur

196 198 198

199

Stephen Swailes Sissejuhatus Mis on struktuur? Organisatsiooni struktuurist lähemalt Struktuuritüübid Virtuaalne organisatsioon Töötamine partnerluses Struktuuri mõjutavad tegurid Sõltuvusteooria kriitika Organisatsioon kui süsteem Uusimad teemad struktuuriuurimises Paindlik töökorraldus Teadmuskogukond Kultuuri mõju struktuurile Struktuur ja konkurents: mida näitavad uuringud Järeldused juhile Olulisim selles peatükis Kokkuvõte Küsimused Viited Täiendav kirjandus Interneti-materjalid

8

Võim, poliitika ja konflikt organisatsioonis Sissejuhatus Võim organisatsioonis Poliitika organisatsioonis Konflikt organisatsioonis Võim ja teabevahetus Võim ja muudatused organisatsioonis

200 200 201 204 211 213 214 220 221 223 226 229 230 232 234 235 236 237 237 239 240

241 242 245 254 256 261 261


Sisukord

Järeldused juhile Olulisim selles peatükis Kokkuvõte Küsimused Viited Täiendav kirjandus Interneti-materjalid

9

Organisatsioonikultuur Sissejuhatus Kultuur organisatsiooni kontekstis Organisatsioonikultuur: definitsioon ja arutelu Mitmekesisus ja organisatsioonikultuur Organisatsioonikultuur ja muudatused Kultuur, konflikt ja teabevahetus Järeldused juhile Olulisim selles peatükis Kokkuvõte Küsimused Viited Täiendav kirjandus Interneti-materjalid

10

Rahvuskultuuri mõju organisatsioonikäitumisele

11

262 263 264 264 265 266 266

267 268 268 271 276 277 283 286 286 287 287 287 289 289

291

Jon Stephens Sissejuhatus Rahvuskultuur Käsitlusi kultuurist Organisatsioonikäitumine ja rahvuskultuur Muutumine, konflikt ja kommunikatsioon Järeldused juhile Olulisim selles peatükis Kokkuvõte Küsimused

292 293 295 309 318 322 322 323 323


12

Sisukord

Viited Täiendav kirjandus Interneti-materjalid

Juhtumiuuringud

323 326 326

327

Juhtum 1  Motiveeritud meeskond: kultuuridevaheline juhtum 328 Juhtum 2  Organisatsiooniline muudatus: polüfunktsionaalsus tervishoiusektoris 336 Juhtum 3  “Oli alles vastik töönädal...” 342

Külastage meie kodulehekülge www.pearsoned.co.uk/brooks, kust leiad kasulikke lisamaterjale. Õppejõule  Täielik allalaaditav õpetaja käsiraamat  Allalaaditavad PowerPointi slaidid, mida saab kasutada näidismaterjalina Lisateabe saamiseks pöörduge palun Pearson Educationi müügiesindaja poole või külastage meie kodulehekülge www.pearsoned.co.uk/brooks


Autorid Dr Ian Brooks on Northamptoni ülikooli Northamptoni ärikooli dekaan. Tema teaduslikud huvid on muuhulgas organisatsioonikultuur ja selle allkultuurid, muutumine ja Ühendkuningriigi haigekassa.

Hugh Davenport on Northamptoni ärikooli organisatsioonikäitumise ja rakenduspsühholoogia vanemlektor.

Jon Stephens on Northamptoni ärikooli rahvusvaheliste ärisuhete vanemlektor. Tema teaduslikud huvid on rahvusvaheline ja võrdlev juhtimine.

Dr Stephen Swailes on vanemlektor Hulli ülikoolis. Tema teadulikud huvid on muuhulgas organisatsioonile pühendumise uurimine, eriti mis puudutab professionaalseid töötajaid, ning juhtimismeeskondade toimimine.


Eessõna Käesolev raamat on sissejuhatus organisatsioonikäitumisse. See on mõeldud järgmiste õppekavade üliõpilastele: ●

ärijuhtimine vm sarnane äri ja juhtimise eriala bakalaureuseõppe 1. või 2. aastal;

sissejuhatav või põhjalikum organisatsioonikäitumise moodul erinevais bakalaureuse õppekavades;

täiendkoolituse või magistriõppekavad, mis sisaldavad organisatsioonikäitumise moodulit sissejuhatuseks või täienduseks personalijuhtimise, muudatuste juhtimise, kultuuridevahelise juhtimise või äristrateegia kursusele;

tavalugejale, kes on teemast huvitatud.

Õpik on lühem ja väidetavalt paremini arusaadav kui muud tuntud õpikud selles valdkonnas. Ülevaade valdkonnast on kokkusurutud ja põhilisele keskenduv, kuid meeldejääv. Minu kogemus näitab, et paljude bakalaureusetudengite meelest on pikk tekst, eriti see, mis on USA päritolu, arusaamatu ja üsna jube. Enne teksti koostamist tegime laialdasi uuringuid, et mõista tudengite ja õpetajate vajadusi. Nende vastused ja nõuanded on avaldanud otsest mõju õpiku eesmärkidele ja sisule. Oleme teinud kõik, mis võimalik, et leida üles autoriõiguste omanikud ning sõlmida nendega vajalikud kokkulepped. Väljaandja sõlmib meeleldi kokkuleppe iga autoriõiguste omanikuga, kellega seni ei ole olnud võimalik kontakti saada.

Ian Brooks


organisatsioonikäitumine  

Organisatsioonikäitumine Üksikisik, rühm ja organisatsioon Ian Brooks Inglise keelest tõlkinud Marja Vaba Toimetanud Maria Raudsepp Keeletoi...