Page 1

François ja Mieko MacÊ

Edo ajastu Jaapanis


François ja Mieko MacÊ

Edo ajastu Jaapanis


Originaali tiitel: LE JAPON D’EDO François & Mieko Macé

Prantsuse keelest tõlkinud Stella Timmer Toimetanud Tiina Hirv

Copyright © 2006 Les Belles Lettres © Eestikeelne väljaanne Odamees OÜ, 2013 odamees@odamees.ee www.odamees.ee ISBN 978-9949-496-82-2


Élisabeth’ile


Nüüd, mil Meiji restauratsioon on Jaapanis kaugele seljataha jäänud ja kadunud on paljud tollele perioodile iseloomulikud jooned, nagu riigipoolne kontroll suure hulga eri valdkondade üle, on hakanud taas kerkima huvi Edo perioodi (1603–1868) vastu. 19. sajandi teisel poolel kujutati uut moderniseeruvat Jaapanit eelneva režiimi – Tokugawade šogunaadi – vastandina. Ajaloolased kirjeldasid eelnenud perioodi kui feodaalset režiimi, surudes seeläbi Jaapanile peale lääne ajaloovisiooni ja sealsed väärtushinnangud. Meiji ajastu jaoks oli Tokugawade režiim iganenud. Seda üritati teha inimeste silmis väärtusetumaks, et uue valitsuse poolt läbiviidavad muudatused rahva poolt paremini omaks võetaks. Vaid nostalgilisemad inimesed igatsesid taga endiseid aegu. Lofcadio Hearn (1850–1904) armus Jaapanisse sedavõrd, et võttis endale Jaapani kodakondsuse ning tema uueks nimeks sai Koizumi Yakumo. Ta eelistas raudteede ja industrialiseerimise ajastule eelnenud perioodi erilist õhkkonda, millest saab lugeda tema novellikogumikust “Kwaidan”. Koizumi Yakumo töötas Tōkyō ülikoolis inglise kirjanduse õppejõuna, kuni ta asendati ühe tolle aja Jaapani silmapaistvama romaanikirjaniku ja ühiskonnaanalüütiku Natsume Sōsekiga (1867–1916). Jaapani keisririigis polnud 19. sajandi teisest poolest 20. sajandi alguseni eesmärgiks riigi ajalugu rahva mälust kustutada. Kuid ajaloos eelistati Heiani perioodi ja tolleaegset keisrivõimu hiilgust, ehkki poldud rahul liigsete müütide ja legendidega, mis selle keiser Jinmu poolt pealinna asutamisega alanud perioodiga kaasnesid. Sõdalaste seisus püsis edasi au sees. Sõdalaseetika, sõdalaste lojaalsus ning pü-

Kuidas teejuhti kasutada? Raamatut võib lugeda järjest, üks peatükk teise järel, saades sel moel ülevaate Jaapani ühiskonnast. Samas on raamat kokku pandud nii, et lugeja leiaks kiiresti üles just need teemad, mis teda hetkel kõige enam huvitavad. Lugejale on seejuures abiks: – sisukord, milles iga peatükk on jaotatud vastavate pealkirjadega alaosadeks, mis annavad ülevaate valitud valdkonnast (raamatu tekstidest leiab viited teistele sama teemaga seotud peatükkidele). Raamatut lapates võib näha, et iga uue peatüki alguses on sissejuhatus, mis näitab käsitletavaid teemasid teise nurga alt. Need sissejuhatused visandavad kokkuvõtva pildi Jaapani ühiskonna arenguloost;


– aineregistrid, mille abil saab raamatust kiiresti üles leida mõne termini, isiku või kohanime kohta käiva teabe; – kaardid, pildid ja kokkuvõtlikud tabelid, mis aitavad käsitletavaid teemasid illustreerida ning paremini meelde jätta. Lisast leiate lühibiograafiad olulisemate isikute kohta.

hendumine oma isandale seati suhetes keisriga eeskujuks kõigile jaapanlastele. Kuid ajastu nime või kalendri vahetamisest ei piisanud, et kogu ühiskonna koostisosad uutega asenduksid. Selge on see, et palju endisaegset hüljati, ent mitmed terviklikud tahud Edo kultuurist säilisid, jätkuvalt püsis suur huvi uuenduste järele ja uudishimu maailmas toimuva vastu, mis on moderniseerumisprotsessi liikumapanevad jõud. Meiji ajastu kujutas Edo perioodi arenemisvõimetu ja ühel kohal tammuvana. Kuid vaadates praegu tagasi sellele perioodile, võib öelda, et Edo oli vägagi dünaamiline ja suure arengupotentsiaaliga, ent ülevaate andmine sellest perioodist võib osutuda keeruliseks ülesandeks. Kuidas suruda kaks ja pool sajandit ajalugu kokku vaid ühte raamatusse? Eriti veel, kui materjali teema kohta on enam kui küll. Tokugawad olid säilitanud märkimisväärselt palju mitmekülgset arhiivimaterjali, mille seas leidub käsitlusi kõigi eri valdkondade kohta: andmeid talupoegadest õukonnaaadlikeni välja, kloostrite registreid, raporteid hollandlaste tegevusest Nagasakis jpm. Suur osa sellest materjalist on veel läbi uurimata ning avaldamata. Seega on suur tõenäosus, et selle üpris lähedase perioodi uurimisel võib avastada veel palju uut ja üllatavat. Arhiivi minemata piisab sellest, kui vaadata Tokugawade Jaapani kohta avaldatud uurimuste suurt hulka, kvaliteeti ja mitmekülgsust, mõistmaks, kui raske on antud teemast kokkuvõtlikku pilti luua. Käesolev raamat heidab loomulikult pilgu geišadele, samuraidele ja võitluskunstidele, mis oli lahutamatu osa tolleaegsest maailmast, kuid siin võib kohata veel maalijaid, kes võtsid üle lääneliku perspektiivi kujutamise ja hajutamistehnika; arste, kes õppisid hollandi keelt, et mõista läänes anatoomia vallas tehtud avastusi; konfutsianistlikke haritlasi, kes tõlkisid artikleid geomeetriast jpm.


Antud raamatu eesmärk on pakkuda lugejale kiiret ülevaadet robotite-eelsest Jaapanist, kus ometi oli juba leiutatud sõna manga (estambimeister Hokusai ühe pildikogu pealkiri), ning loodetavasti tekitada lugejais edasist huvi selle omanäolise maailma vastu. Raamatus ei puudu ka mitmed mõtisklemist pakkuvad küsimused. Kuidas suutsid šogunid säilitada nii pikka aega kestnud poliitilise stabiilsuse, kui riigi valitsemissüsteem tundus olevat pigem juhuslik assamblaaž? Kas võib isolatsiooni tingimustes leida aset intellektuaalne ja kultuuriline areng? Kuidas kolm nii erinevat õpetust nagu budism, sintoism ja konfutsianism võisid ilma suuremate lahkhelideta samas ühiskonnas eksisteerida? Kuidas õigustab enda olemasolu sõdalaseliit riigis, kus valitseb rahu? Kas moderniseerumisprotsess oli alanud enne kommodoor Perry 1853. aastal pealesunnitud piiride avamist või sai tõuke just sellest sündmusest? Küsimusi võiks leida lõpmatuseni ning kui antud ülevaade Edo perioodist suudab neid lugejates tekitada ja pakkuda erinevaid pidepunkte vastuste leidmiseks, siis on käesolev raamat oma eesmärgi täitnud.

 MÄRKMEID JAAPANI KEELE TRANSKRIPTSIOONI KOHTA

Portugallased olid esimesed, kes hakkasid jaapani keelt ladina tähtedega üles kirjutama. Nad trükkisid terveid raamatuid, mis olid selliselt transkribeeritud, kuid nende süsteemi ei võetud laiemalt kasutusele. Tänapäeval kasutatavad transkriptsioonisüsteemid pärinevad 19. sajandi lõpust. Üht neist, n-ö jaapani süsteemi, kasutatakse väga harva ja vaid Jaapanis. Teist, Hepburni süsteemi, tuntakse palju laiemalt ja selles kirjutatakse välismaale suunatud trükiseid. Käesolevas raamatus leiduvad jaapanikeelsed sõnad on kirjutatud modifitseeritud Hepburni transkriptsiooni kasutades. Edo ajastul reastati silptähestiku silpe ehk kana’sid kahel viisil. Esimene neist oli Heiani ajastu luuletus “Iroha”, milles oli iga kana’t kasutatud vaid üks kord. See oli hea moodus häälikuühendid kindlas järjekorras kergesti meelde jätta. Teise variandi järgi reastusid kõik 50 täishäälikust ja kaashäälikust koosnevat kana’t tabelisse kindla loogika alusel. Samasugune tabel oli kasutusel tähtede klassifitseerimisel sanskriti keeles, mis jõudis Jaapanisse budismi vahendusel. Edo sõnaraamatutes eelistati esimest süsteemi, kaasaegsed sõnaraamatud peavad rohkem lugu teisest.


Antud raamatus ettetulevate transkriptsioonide lugemisel tuleb tähelepanu pöörata pikalt hääldatavatele täishäälikutele, nagu ū ja ō, ning osadele tähtedele, mis häälduvad eesti keeles teisiti: sh [š], ch [tš], j [dž], w [u], y [j] ja z [dz]. Meeles tuleb pidada ka seda, et kahe täishääliku vahel asetsev helitu konsonant hääldub pikemalt. Näiteks Ōsaka hääldub seega ossaka.

 JAAPANLASTE NIMED

Jaapanis on tavaks, et esimesel kohal käib perekonnanimi ja teisel kohal inimese eesnimi. Sellega järgitakse Jaapanis levinud tava, mis näeb ette liikumist üldisematelt asjadelt konkreetsemate, hõlmavatelt hõlmatavate poole.


SISUKORD Kuidas teejuhti kasutada?.............................................................................7 EDO AJASTU.......................................................................................... 15 I AJALOOLINE TAUST.............................................................................. 17 Perioodid Jaapani ajaloos..................................................................... 18 Visioon ajaloost Edo ajastul................................................................... 20 Eelajalugu ja antiik................................................................................ 21 Aristokraatlik ajajärk, õukonnaaristokraatia ja budism...................... 24 Sõdalaste maailm.................................................................................. 30 Edo (1603–1868)............................................................................. 36 Kronoloogia........................................................................................... 39 II JAAPANI HALDUSKORRALDUS........................................................... 47 Provintsid, läänid ja ühendusteed.......................................................... 48 Ühendusteed.................................................................................... 49 Tōkaidō............................................................................................ 49 Kolm linna: Edo, Ōsaka ja Kyōto........................................................... 50 Edo.................................................................................................. 50 Ōsaka.............................................................................................. 54 Kyōto, 410 000 elanikku 17. sajandi lõpul........................................ 61 Linnade veega varustatus................................................................ 63 Piirid ja suhted naaberriikidega............................................................. 65 Otsesed kontaktid välismaailmaga................................................... 67 III ÜHISKOND............................................................................................. 71 Sõdalased............................................................................................. 73 Talupojad............................................................................................... 77 Käsitöölised........................................................................................... 79 Kaupmehed........................................................................................... 81 Teised ühiskonnaliikmed........................................................................ 84 Kyōto õukond................................................................................... 84

11


SI SUKO RD

Ühiskonna perifeeria........................................................................ 84

Demograafia.......................................................................................... 87

IV POLIITILINE KORRALDUS................................................................... 89 Šoguni võimule iseloomulikud jooned.................................................... 90 Keiser ja šogun...................................................................................... 93 Šoguni päevaplaan.......................................................................... 95 Poliitilised institutsioonid šoguni valitsuses............................................ 96 Läänid ja nende valitsemine.................................................................. 99 Õigusemõistmine................................................................................. 101 V MAJANDUSELU................................................................................... 105 Põllumajandus..................................................................................... 106 Käsitöölised ja manufaktuurid.............................................................. 108 Kaubandus.......................................................................................... 111 Rahvusvaheline kaubandus................................................................. 114 Raha.................................................................................................... 116 Mõõtühikud.......................................................................................... 118 JAAPANI INIMENE.............................................................................. 121 VI AEG...................................................................................................... 123 Kalender.............................................................................................. 124 Kell...................................................................................................... 127 Ajastud................................................................................................ 128 Tähtpäevad......................................................................................... 131 Inimese elu sünnist surmani................................................................ 137 VII USKUMUSED JA USUELU................................................................. 141 Sünkretism.......................................................................................... 142 Mungad ja preestrid............................................................................. 147 Kloostrid ja pühamud........................................................................... 149 Usklikud......................................................................................... 150 Ristiusk................................................................................................ 152

12


SI SUKO RD

VIII KIRJANDUS JA TEADUS ................................................................. 155 Kirjandus............................................................................................. 156 Konfutsianistidest haritlaste õpingud (jukyō) ja hiina kirjandus...... 156 Jaapani kirjandus........................................................................... 160 Kogaku........................................................................................... 163 Kokugaku – Jaapani-uuringud ...................................................... 165 Trükikunst Jaapanis....................................................................... 167 Populaarkirjandus.......................................................................... 169 Haridus ja koolid.................................................................................. 172 Teadus................................................................................................. 175 Rangaku – hollandi õpingud........................................................... 175 Meditsiin......................................................................................... 177 Farmakoloogia ja botaanika........................................................... 179 Füüsika.......................................................................................... 180 Keemia........................................................................................... 182 Kartograafia................................................................................... 183 Astronoomia................................................................................... 183 Matemaatika.................................................................................. 185 IX TEE (DŌ) JA KUNSTID........................................................................ 187 Võitluskunstid ja sõdalase tee............................................................. 188 Luule tee (kadō).................................................................................. 193 Kalligraafia (shodō)............................................................................. 194 Teetseremoonia (chadō)...................................................................... 195 Lõhnade tee (kōdō)............................................................................. 198 Lillede tee (ikebana)............................................................................ 199 Maalikunst........................................................................................... 201 Ukiyo-e................................................................................................ 205 Skulptuur............................................................................................. 206 Keraamika........................................................................................... 207 Muusika............................................................................................... 208 X VABA AEG............................................................................................ 213 Mängud............................................................................................... 214 Loomad............................................................................................... 215 Vaatemängud...................................................................................... 217 Teater.................................................................................................. 218

13


SI SUKO RD

Kurtisaanid ja prostituudid................................................................... 220 Aiandus............................................................................................... 223 Reisid, palverännakud ja kuulsad kohad (meisho).............................. 224 Jaapani köök....................................................................................... 226 XI ERAELU............................................................................................... 231 Elamud................................................................................................ 232 Ravitsemine......................................................................................... 236 Saunaskäimine.................................................................................... 241 Perekonnanimed................................................................................. 244 Perekond............................................................................................. 247 Riietus ja soengud............................................................................... 251 LISAD...................................................................................................... 257 LÜHIBIOGRAAFIAD................................................................................ 259 Arai Hakuseki – Ashikaga Yoshimitsu – Bashō – Chikamatsu – Dōgen – Fujiwara no Michinaga – Fujiwara no Teika – Hanawa Hokiichi – Hirata Atsutane – Itō Jinsai – Kaibara Ekiken – Kakinomoto no Hitomaro – Ki no Tsurayuki – Kobori Enshū – Kūkai – Manase Dōsan – Maruyama Ōkyo – Matsudaira Sadanobu – Minamoto no Yoritomo – Miura Baien – Motoori Norinaga – Murasaki Shikibu – Nichiren – Oda Nobunaga – Ogata Kōan – Ogyū Sorai – Saigyō – Saikaku – Sen no Rikyū – Shinran – Shōtoku Taishi – Sugawara no Michizane – Sugita Genpaku – Zeami – Takano Chōei – Tokugawa Ieyasu – Toyotomi Hideyoshi – Ueda Akinari – Watanabe Kazan – Yamagata Bantō Mõistete loetelu.............................................................................. 287 Isikunimede register....................................................................... 296 Kohanimede register...................................................................... 299 Teoste register................................................................................ 301

14

Edo ajastu Jaapanis