Page 1

ArcelorMittal Galati Flat Carbon Europe

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA al ArcelorMittal Galati S.A.

-2014-


Cuprins

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE (art.1 - art.13)

CAPITOLUL II - CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA (art.14 (art.14 - art.50)

CAPITOLUL III - TIMPUL DE MUNCA SI DE ODIHNA (art.51 (art.51 - art.57)

CAPITOLUL IV - CONDITII DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII (art.58 (art.58 - art.85)

CAPITOLUL V - SALARIZAREA SI ALTE DREPTURI SALARIALE (art.86 (art.86 - art.89)

CAPITOLUL VI - PROTECTIA SOCIALA (art.90 (art.90 - art.102)

CAPITOLUL VII - MASURI DE PROTECTIE A SALARIATILOR IN CAZ DE CONCEDIERE (art.103 - art.108)

CAPITOLUL VIII - FORMAREA PROFESIONALA (art.109 - art.116)

CAPITOLUL IX - DREPTURILE SI OBLIGATIILE GENERALE ALE PARTILOR (art.117) (art.117)

CAPITOLUL X - DREPTURILE SI OBLIGATIILE SINDICATELOR SI / SAU ALE REPREZENTANTILOR SALARIATILOR (art.118 (art.118 - art.128)

CAPITOLUL XI - DISPOZITII FINALE (art.129 (art.129 - art.133)

2


CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE Art. 1 Partile semnatare recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere la negocierea clauzelor si incheierea Contractului Colectiv de Munca la nivelul ArcelorMittal Galati S.A. si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia. Negocierea Contractului Colectiv de munca a fost facuta in baza urmatoarelor prevederi legale principale: • Constitutia Romaniei. • Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, republicata in 18.05.2011, cu modificarile si completarile ulterioare. • Contractul Colectiv de Munca ArcelorMittal Galati S.A. 2013. • Legea 62/2011 – Legea dialogului social, cu modificarile si completarile ulterioare • H.G. 1091/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca • Legea nr.319/2006, privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare • O.U.G. nr. 96/2003, privind protectia maternitatii la locul de munca cu modificarile si completarile ulterioare • Legea 210/1999, privind concediul paternal, pusa in aplicare prin Norma metodologica din 10.04.2000 • Legea nr.202/2002, privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in 05.06.2013 • O.U.G. nr. 56/2007, privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, cu modificarile si completarile ulterioare • Legea nr.67/2006, privind protectia drepturilor salariatilor in cadrul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora • Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare; • O.U.G. 99/2000, privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme, pentru protectia persoanelor incadrate in munca, pusa in aplicare prin Norma metodologica din 06.07.2000 • Legea 346/2002, privind asigurarea pentru accidente si boli profesionale, republicata in 12.11.2009, cu modificarile si completarile ulterioare + Normele metodologice de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 2 Prezentul Contract Colectiv de Munca are ca scop principal stabilirea drepturilor minime şi a obligaţiilor corelative ale părţilor cu privire la: a) încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea Contractului Individual de Munca, promovarea şi retrogradarea salariaţilor; b) timpul de muncă şi de odihnă; c) condiţii de sănătate şi securitate în muncă, organizarea şi normarea muncii; d) salarizarea şi alte drepturi salariale; e) masuri speciale de protectie a salariatilor si acordarea de facilitati acestora; f) formarea profesionala; g) drepturile şi obligaţiile părţilor; h) drepturile si obligaţiile sindicatelor ca organizaţii si ca reprezentante ale salariaţilor. Art. 3 Partile se obliga sa aduca la cunostinta celor pe care ii reprezinta, prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca. Societatea va tipari un numar de 1000 exemplare ale Contractului Colectiv de Munca pentru a fi puse la dispozitia fiecarui departament, in vederea popularizarii acestora. Art. 4 Durata prezentului Contract Colectiv de Munca este de 12 de luni de la data inregistrarii la Inspectoratul Teritorial de Munca. Art. 5 Cu cel putin 45 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului pentru care Contractul Colectiv de Munca a fost incheiat, partile pot conveni asupra prelungirii valabilitatii sau renegocierii lui. 3


Art. 6 Contractul Colectiv de Munca la nivelul ArcelorMittal Galati S.A. nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca incheiate la nivel superior aplicabile. In situatia in care, in privinta drepturilor care decurg din prezentul Contract Colectiv de Munca intervin reglementari legale modificatorii, acestea vor face parte de drept din Contractul Colectiv de Munca, fiind aplicate automat de societate sau la simpla notificare a unui sindicat sau a reprezentantilor salariatilor. Art. 7 (1) Clauzele Contractului Colectiv de Munca pot fi modificate pe parcursul executarii lui, in conditiile legii, ori de cate ori partile indreptatite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca convin in acest sens. (2) Orice modificare a prevederilor prezentului Contract Colectiv de Munca se va materializa intr-un act aditional semnat de toate partile contractante. (3) Modificarile aduse Contractului Colectiv de Munca se comunica, in scris, la Inspectoratul Teritorial de Munca Galati si devin aplicabile de la data inregistrarii sau de la o data ulterioara, potrivit conventiei partilor. Art. 8 (1) Dreptul angajatilor de a declansa conflicte colective de munca in legatura cu inceperea, desfasurarea si incheierea negocierii contractelor colective de munca este garantat de lege. (2) Pe durata valabilitatii Contractului Colectiv de Munca angajatii nu pot declansa conflictul colectiv de munca. Art. 9 Suspendarea si incetarea Contractului Colectiv de Munca au loc potrivit legii si vor fi notificate in scris la Inspectoratul Teritorial de Munca Galati. Contractul Colectiv de Munca nu poate fi denuntat in mod unilateral. Art. 10 Pentru rezolvarea problemelor ce apar in aplicarea prevederilor prezentului contract, partile convin sa infiinteze o comisie Paritara de aplicare a Contractului Colectiv de Munca . Comisia Paritara la nivelul ArcelorMittal Galati S.A. va fi constituita din cate 4 reprezentanti ai fiecarei parti. Comisia se considera legal intrunita doar in prezenta tuturor reprezentantilor partilor. Art. 11 Solicitarea intrunirii Comisiei Paritare sau discutarea neintelegerilor/litigiilor in cadrul acesteia nu constituie impediment pentru sesizarea instantei de judecata competente, potrivit prevederilor legii. Art. 12 (1) Interpretarea clauzelor Contractului Colectiv de Muncă se face prin consens. (2) Dacă nu se realizează consensul, clauza se interpretează potrivit regulilor dreptului comun, iar daca si dupa acesta există indoiala, se interpretează în sensul mai favorabil salariaţilor. Art. 13 Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului Contract Colectiv de Muncă, să nu promoveze şi să nu susţină proiecte de acte normative a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din Contractele Colective de Muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate. CAPITOLUL II CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA Art. 14 Contractul Individual de Munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. Art. 15 (1) Contractul Individual de Muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a Contractului Individual de Muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. Contractul individual de munca nu poate inceta, nu poate fi modificat sau suspendat decat in cazurile prevazute de lege si de Contractul Colectiv de Munca in vigoare. (2) Anterior începerii activităţii, Contractul Individual de Muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă. (3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din Contractul Individual de Muncă. 4


(4) Munca prestată în temeiul unui Contract Individual de Muncă constituie vechime în muncă. (5) În cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii. (6) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa. (7) Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin. (6), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute în legislatia muncii. (8) Constituie discriminare indirecta actele si faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevazute la alin. (7), dar care produc efectele unei discriminari directe. (9) Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectare a demnitatii si a constiintei sale, fara nicio discriminare. (10) Masurile pentru promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati si pentru eliminarea discriminarii directe si indirecte pe criterii de sex se aplica in conformitate cu prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, cu modificarile ulterioare, republicata in anul 2013. (11) Incalcarea regulilor privind respectarea principiilor nediscriminarii si a inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile Regulamentului Intern. (12) Orice sesizare/reclamatie in legatura cu eventuale acte de discriminare se va formula si solutiona in conformitate cu Procedura de solutionare a petitiilor individuale, anexa la Regulamentul Intern. Art. 16 Nu vor fi incluse in Contractul Individual de Munca si nu vor putea face obiectul negocierii, prevederi contrarii sau care stabilesc drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin acte normative sau prin Contractul Colectiv de Munca. Art. 17 (1) La negocierea sau incheierea Contractului Individual de Munca, oricare din parti poate fi asistata de terti (inclusiv dar nelimitandu-se la reprezentanti ai sindicatelor/salariatilor), conform propriei optiuni, cu respectarea clauzelor de confidentialitate a informatiilor furnizate salariatului. (2) Tertul care asista partea are dreptul sa intervina in timpul negocierii doar pentru a semnala eventualele incalcari ale dispozitiilor legale. Art. 18 (1) Contractul Individual de Muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor. (2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a Contractului Individual de Muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul Muncii. (3) Modificarea Contractului Individual de Muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: a) durata contractului; b) locul muncii; c) felul muncii; d) condiţiile de muncă; e) salariul; f) timpul de muncă şi timpul de odihnă. Art. 19 Contractul Individual de Munca se incheie pe durata nedeterminata. In cazul cand necesitatile societatii o cer, se pot incheia, in conditiile legii, contracte individuale de munca pe durata determinata. Art. 20 (1) Angajarile in ArcelorMittal Galati S.A. sunt de competenta conducerii societatii si se fac potrivit legislatiei in vigoare. (2) La angajare, incheierea Contractului Individual de Munca se face cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului, fara discriminari de nationalitate, sex sau orientare sexuala, varsta, 5


rasa, convingeri politice, religioase sau apartenenta la sindicat, pe baza de concurs, interviu sau examen. (3) La solicitarea sindicatelor/reprezentantilor salariatilor, conducerea societatii va pune la dispozitie date cu privire la noile angajari. Art. 21 Societatea va angaja in conditiile legii: • salariatii pensionati din ArcelorMittal Galati S.A. pe caz de boala, daca si-au recapatat capacitatea de munca fizica si psihica; • unul din membrii familiei (sot, sotie sau copil) decedatilor sau invalizilor ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale produse in cadrul ArcelorMittal Galati S.A., daca de la data producerii accidentului sau imbolnavirii nu s-a angajat un alt membru al familiei. Art. 22 (1) Angajarea se face in conditiile precizate in Contractul Colectiv de Munca, numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale in urma verificarii realizate de angajator printr-o modalitate agreată de acesta. La angajarea în muncă, salariaţii pot fi supuşi unei perioade de probă, în condiţiile legii. (2) Pe durata executării unui Contract Individual de Muncă poate fi stabilită o singură perioadă de probă. (3) Salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie, ori urmează să presteze activitatea într-un loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase. (4) Salarizarea pe perioada de proba, pentru personalul muncitor, se va face la nivelul grilei de baza al retelei de salarizare respective. Exceptie fac salariatii care ocupa postul prin concurs. Pe perioada de proba, absolventii de invatamint mediu si superior (incadrati pentru functii de executie) vor fi salarizati corespunzator clasei minime de la nivelul de salarizare al profesiei. (5) In perioada de proba partile pot inceta unilateral Contractul Individual de Munca în condiţiile legii. (6) Nu intra in calculul perioadei de proba timpul in care Contractul Individual de Muncă al salariatului este suspendat, în condiţiile legii. Art. 23 Societatea ArcelorMittal Galati S.A. va face publica existenta posturilor vacante la loc vizibil, la Departamentul Resurse Umane. Art. 24 (1) Promovarea salariatilor se face in cadrul aceleiasi meserii, aceleiasi profesii sau in alta functie. (2) Promovarea se va face in functie de necesitatile societatii, în limita permisa de organigrama şi normele de personal, numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale dovedite si a performantelor inregistrate, conform procedurii aplicabile in unitate, care poate fi revizuita cu consultarea reprezentantilor sindicatelor/salariatilor. Art. 25 Retrogradarea salariatilor se face numai in cazuri bine justificate, in conditiile legii. Art. 26 (1) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de conducerea societatii prin inmanarea convocarii la locul de munca sub semnatura de primire sau prin comunicare prin posta cu confirmare de primire, la adresa de domiciliu evidentiata in dosarul sau personal. (2) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune. Art. 27 (1) Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate. (2) In cazul in care salariatul solicita si necesitatile societatii o permit poate fi aprobata mutarea in cadrul societatii. Art. 28 Un salariat care isi schimba locul de munca in cadrul societatii, in cadrul unei functii sau meserii de aceeasi natura, nu poate fi supus unei noi perioade de proba, decat in conditiile prevazute de lege. 6


Art. 29 (1) In functie de interesele societatii, salariatii vor putea fi delegati sau detasati in aceeasi localitate sau in alte localitati. (2) Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in Contractul Individual de Munca. Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute in Contractul Individual de Munca. (3) Delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca. (4) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară a acestuia. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de Contractul Colectiv de Muncă aplicabil. (5) Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului. (6) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an. In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni. Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice. Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de Contractul Colectiv de Munca aplicabil. (7) a) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea. b) Pe durata detasarii salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat. c) Angajatorul care detaseaza are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat. d) Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea. e) In cazul in care exista divergenta intre cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor alin. (a) si (b), salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat, de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite. (8) Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de Codul Muncii. Art. 30 (1) Salariatii delegati sau detasati de conducerea ArcelorMittal Galati S.A. pentru indeplinirea unor sarcini de serviciu in localitati din tara, au dreptul la: a) decontarea cheltuielilor de transport dus-intors, a cheltuielilor cu mijloacele de transport in comun in acele localitati, pe baza documentelor justificative, astfel: • pentru transportul pe calea ferată, pe distanţe de până la 300 km cu cel putin trenuri Inter Regio, la clasa a II-a; • pentru transportul pe calea ferată pe distanţe de peste 300 km, cu cel putin trenuri Inter Regio, la clasa a I-a; • pentru transportul pe calea ferată pe distanţe de peste 500 km pe timp de noapte, cu vagonul de dormit; • pe căile de navigaţie fluvială, după tariful clasa a I-a; • cu avionul – clasa economic - pentru orice distanţă, cu aprobarea prealabilă a Directorului General. b) decontarea cheltuielilor de cazare, la hotel de categoria minim 3 stele. 7


c) diurna de deplasare este la nivelul maxim neimpozabil stabilit de Guvern. (2) Decontarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea salariaţilor în delegaţii sau detaşări cu autoturismul personal, se face cu aprobarea unui membru din Comitetul de Conducere (MC), în limita a 8 litri de carburanţi, la 100 de km. Art. 31 (1) In situatia in care societatea incheie contracte cu parteneri straini potrivit carora salariatii din unitate vor executa unele lucrari in strainatate, conditiile de munca, salarizarea, celelalte drepturi si obligatii se vor stabili cu consultarea sindicatelor reprezentative/reprezentantilor salariatilor, in conditiile prevazute de lege si cu respectarea clauzelor cuprinse in contractul incheiat cu partenerul extern. (2) Pentru buna desfasurare a acestor consultari, societatea va pune la dispozitia sindicatului / reprezentantilor salariatilor date referitoare la conditiile de munca in care urmeaza sa execute lucrarile contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv. Art. 32 (1) Suspendarea Contractului Individual de Munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti. (2) Suspendarea Contractului Individual de Munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. (3) Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele prevazute la alin. (2), daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin Contractul Colectiv de Munca aplicabil, prin Contracte Individuale de Munca sau prin Regulamentul Intern. (4) In cazul suspendarii Contractului Individual de Munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat. (5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează. (6) În cazul suspendării Contractului Individual de Muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea Contractului Individual de Muncă, cu excepţia situaţiilor în care Contractul Individual de Muncă încetează de drept. (7) Contractul Individual de Munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a) concediu de maternitate; b) concediu pentru incapacitate temporara de munca; c) carantina; d) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel; e) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat; f) forta majora; g) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de Procedura Penala; h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Daca în termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, Contractul Individual de Muncă incetează de drept; i) in alte cazuri expres prevazute de lege. (8) Contractul Individual de Munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele situatii: a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani; b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani; c) concediu paternal; d) concediu pentru formare profesionala; e)exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului; f) participarea la greva; (9) Contractul Individual de Munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin Contractul Colectiv de Munca aplicabil, Contractul Individual de Munca, precum si prin Regulamentul Intern. (10) Contractul Individual de Munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii: 8


a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii; b) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti; c) in cazul intreruperii sau reducerii temporare temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, in special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; d) pe durata detasarii. e) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor. (11) In cazurile prevazute la alin. (10) lit. a) si b), daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea avuta anterior si i se va plati, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului. (12) Pe durata intreruperii temporare prevazute la alin.10(c) salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii. (13) În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz. (14) Contractul Individual de Munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale. Art. 33 (1) Contractele Individuale de Munca ale salariatilor ArcelorMittal Galati S.A. se pot modifica, in ceea ce priveste durata, felul muncii, locul muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca si de odihna, precum si alte drepturi si obligatii ale salariatului numai printr-un act aditional insusit si semnat de ambele parti. (2) Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a Contractului Individual de Munca in cadrul ArcelorMittal Galati S.A. este posibila numai in cazurile si conditiile prevazute de Codul Muncii si de prezentul Contract Colectiv de Munca. (3) Refuzul justificat al salariatului de a accepta o modificare a clauzelor Contractului Individual de Munca nu da dreptul ArcelorMittal Galati S.A. de a proceda la desfacerea unilaterala a Contractului Individual de Munca pentru acest motiv. Art. 34 Contractul Individual de Muncă poate înceta astfel: a) de drept; b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea; c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege. Art. 35 Contractul Individual de Munca al unui salariat din ArcelorMittal Galati S.A. încetează de drept în următoarele cazuri: a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării societatii, de la data la care aceasta şi-a încetat existenţa conform legii; b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti, de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului; c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a Contractului Individual de Muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă; e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare; f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; 9


g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia; i) la data expirării termenului contractului individual de munca încheiat pe perioadă determinată. Art. 36 (1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea Contractului Individual de Muncă, după împlinirea unui termen de preaviz. (2) Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă (3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. (4) Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în Contractul Individual de Muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere. (5) În situaţia în care, în perioada de preaviz, Contractul Individual de Muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. (6) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv. (7) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă societatea nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin Contractul Individual de Munca. Art. 37 (1) Încetarea Contractului Individual de Munca al unui salariat din iniţiativa ArcelorMittal Galati S.A. are loc prin concedierea salariatului. (2) ArcelorMittal Galati S.A. poate dispune concedierea salariatului atât pentru motive care ţin de persoana salariatului cât şi pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Art. 38 (1) Se interzice concedierea pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţa ori activitate sindicală (2) Concedierea salariaţilor ArcelorMittal Galati S.A. este interzisă şi nu poate fi dispusă în nici una din următoarele situaţii: a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical, conform legii; b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantine; c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; d) pe durata concediului de maternitate; e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; g) pe durata ocupării unei funcţii eligibile într-un organ sindical, cu excepţia situaţiilor în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate; h) pe durata concediului de odihnă; (3) Prevederile alin.2 nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau dizolvarii societatii, in conditiile legii. (4) Nu poate conduce la concedierea disciplinară a salariaţilor sau a liderilor de sindicat exprimarea în condiţiile legii a unor opinii de către aceştia într-un cadru organizat privind respectarea drepturilor salariaţilor. (5) Desfăşurarea activităţilor sindicale, apartenenţa la un sindicat, precum şi exercitarea dreptului la grevă în condiţiile legii, nu pot constitui motive pentru desfacerea Contractului Individual de Munca, din iniţiativa societăţii. Art. 39 ArcelorMittal Galati S.A. poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii: 10


a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin Contractul Individual de Muncă, Contractul Colectiv de Muncă aplicabil sau Regulamentul Intern, ca sancţiune disciplinară; b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de Procedură Penală; c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; d) In cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. In acest caz concedierea poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului conform procedurii de evaluare. Art. 40 (1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 39 lit. b)-d), angajatorul are obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. (2) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 39 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziţiilor art. 247-252 din Codul Muncii. (3) Decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanţa judecătorească la care se contestă. Art. 41 (1) Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de Codul Muncii. (2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d) din Codul Muncii poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite. Art. 42. (1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 39 lit. c) şi d), precum şi în cazul în care Contractul Individual de Muncă a încetat de drept în temeiul art. 35 lit. e), angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. (2) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligaţia de a solicita sprijinul Agenţiei Teritoriale de Ocupare a Forţei de Muncă în vederea repartizarii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii. (3) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la noul loc de muncă oferit. (4) În cazul în care salariatul nu îşi manifestă consimţământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum şi după notificarea cazului către Agenţia Teritorială de Ocupare a Forţei de Muncă conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului. (5) În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 39 lit. c) salariatul beneficiază de o compensaţie, în condiţiile stabilite în Contractul Colectiv de Muncă aplicabil sau în Contractul Individual de Muncă, după caz. Art. 43. Concedierea poate fi dispusa pentru motive care nu tin de persoana salariatului in cazul desfiintarii locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia. Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa. Art. 44. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salaritului poate fi individuala sau colectiva. Art. 45 (1) În toate situaţiile în care concedierea unui salariat are loc din motive care nu ţin de persoana sa, indiferent daca este vorba de concediere individuala sau colectiva, precum si in cazul concedierii pentru necorespundere fizica si/sau psihica, sau ca urmare a constatării nulităţii absolute a Contractului Individual de Munca, din culpa ArcelorMittal Galati S.A., acesta va primi compensaţii bănesti, astfel: 11


O compensatie a carei valoare este fixa, care se acorda o singura data la incetarea raportului de munca si se determina in functie de costurile salariale ale companiei pentru acel salariat: - 16000 lei in cazul in care costurile salariale ale companiei pentru acel salariat sunt de pana la 2050 lei la nivelul lunii in care opereaza incetarea Contractului Individual de Munca; - 18000 lei in cazul in care costurile salariale ale companiei pentru acel salariat sunt intre 2050 lei si 2400 lei la nivelul lunii in care opereaza incetarea Contractului Individual de Munca;

- 20000 lei in cazul in care costurile salariale ale companiei pentru acel salariat sunt peste 2400 lei la nivelul lunii in care opereaza incetarea Contractului Individual de Munca; • O compensatie variabila care se acorda lunar dupa incetarea raporturilor de munca, echivalenta cu un salariu lunar brut individual la momentul incetarii raportului de munca, durata pentru care se acorda compensatia lunara fiind determinata in functie de vechimea in munca a salariatului respectiv: - pentru salariatii cu vechime de pana la 10 ani – compensatia lunara se acorda timp de 6 luni; - pentru salariatii cu vechime cuprinsa intre 10 si 15 ani - compensatia lunara se acorda timp de 9 luni; - pentru salariatii cu vechime peste 15 ani - compensatia lunara se acorda timp de 12 luni; - pentru salariati care indeplinesc conditiile de varsta standard si stagiul minim de cotizare in urmatoarele 12 luni de la data incetarii raportului de munca – compensatia lunara se acorda pana la data indeplinirii acestor conditii; - pentru salariatii care indeplinesc conditiile pentru pensionare la data incetarii raportului de munca – nu se acorda aceasta compensatie. (2) Compensatiile precizate la alin. (1) se platesc astfel: • compensatia fixa se va plati in termen de 10 zile lucratoare de la data incetarii Contractului Individual de Munca; • compensatia lunara care se acorda timp de 6, 9, 12 luni se va plati lunar prin transfer bancar pana la data de 20 a lunii urmatoare fata de luna pentru care se face plata. (3) Fac exceptie de la alin.(1) salariatii care au devenit inapti fizic sau psihic ca urmare a unor accidente de munca sau imbolnaviri profesionale in cadrul societatii. Art. 46 (1) In cazurile in care,desfacerea Contractului Individual de Munca intervine pentru unul din motivele prevazute la art.39 lit.c) si d), art.43 si art.44, unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde un preaviz, ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. (2) Fac exceptie de la prevederile alin.1 persoanele concediate in temeiul art.39 lit.d) care se afla in perioada de proba. (3) Pe perioada preavizului, Contractul Individual de Munca continua sa isi produca efectele. (4) In situatia in care, in perioada de preaviz, Contractul Individual de Munca este suspendat din diverse motive, termenul de preaviz va fi prelungit corespunzator, cu exceptia cazului prevazut de art. 51(2) din Codul muncii. (5) În cazul în care unei persoane i se desface Contractul Individual de Munca fără să i se acorde preavizul prevăzut la alin. (1) aceasta are dreptul la o indemnizaţie egală cu salariul de bază aferent perioadei de preaviz, cu exceptiile prevazute de lege. (6) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze patru ore pe zi de la programul unităţii pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda şi prin cumul, în condiţiile stabilite de conducerea societatii. (7) Preavizul se va comunica în scris salariatului şi va trebui să conţină: o termenul de preaviz; o motivul pentru care salariatul este preavizat; o posibilităţile ArcelorMittal Galati S.A. de redistribuire sau de recalificare, mai putin in cazul acordarii previzului la concedierea pentru motivul prevazut de art. 43; (8) La solicitarea sindicatului / reprezentantilor salariatilor societatea va oferi informaţii cu privire la lista persoanelor preavizate.

12


Art. 47 (1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesională, cu respectarea procedurii de evaluare prealabilă, stabilită prin prezentul Contract Colectiv de Muncă. (2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesională se face de către o comisie numită de către angajator. Din comisie va face parte şi un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta, al cărui membru este salariatul în cauză. (3) Comisia va convoca salariatul şi îi va comunica acestuia în scris, cu cel puţin 15 zile înainte: o data, ora exactă şi locul întrunirii comisiei; o modalitatea în care se va desfăşura examinarea. (4) Examinarea va avea ca obiect activităţile prevăzute în fişa postului salariatului în cauză. (5) În cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai în măsura în care salariatul în cauză a făcut obiectul formării profesionale în respectiva materie. (6) Necorespunderea profesională poate fi susţinută de comisie prin dovezi de îndeplinire necorespunzătoare a sarcinilor profesionale, prin examinare scrisă, orală, practică şi alte probe. (7) În cazul în care salariatul îşi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul îi va asigura, în limitele disponibile, un alt loc de muncă. În situaţia în care nu dispune de astfel de posibilităţi, angajatorul va apela la autoritatea publică locală pentru ocuparea forţei de muncă, în vederea soluţionării. (8) În cazul în care, în urma examinării/evaluarii, salariatul este considerat necorespunzător profesional de către comisie, acesta are dreptul de a contesta hotărârea comisiei în termen de 10 zile de la comunicare. (9) Dacă salariatul nu a formulat contestaţia în termenul prevăzut la alin. (8) sau dacă după formularea contestaţiei şi reexaminarea hotărârii comisiei, aceasta este menţinută, angajatorul poate emite şi comunica decizia de desfacere a Contractului Individual de Muncă al salariatului, pentru motive de necorespundere profesională. Decizia astfel emisă va conţine rezultatul evaluarii salariatului în cauză. (10) Pe o perioadă de o lună de la reluarea activităţii, considerată perioadă de readaptare, salariaţilor care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau concediu legal plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap, nu vor putea fi concediaţi pentru motivul prevăzut de art. 61, lit. „d” din Codul muncii (necorespundere profesională). Art. 48 Contractul Individual de Munca poate inceta la initiativa societatii, fara preaviz, pentru motive disciplinare, daca salariatul savarseste o abatere grava sau abateri repetate considerate ca atare de catre conducerea societatii conform Regulamentului Intern, cu respectarea prevederilor Codului Muncii. Art. 49 La cererea scrisa a unui salariat sau fost salariat, societatea ii va elibera acestuia un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate. Documentul se va elibera numai de catre Resurse Umane. Art. 50 Salariatii societatii care se pensioneaza pentru limita de varsta, anticipat, sau anticipat partial vor beneficia de o recompensa de sfarsit de cariera, daca in ultimii 5 ani au fost angajati ai ArcelorMittal Galati S.A. Recompensa va fi echivalenta cu 4 salarii de baza brute individuale avute in ultima luna lucrata integral, inaintea incetarii raportului de munca prin pensionare, la care se va adauga 5% din salariul de baza brut individual avut, de asemenea, in ultima luna lucrata integral, inaintea incetarii raportului de munca prin pensionare, pentru fiecare an lucrat in ArcelorMittal Galati S.A. CAPITOLUL III TIMPUL DE MUNCA SI DE ODIHNA Art. 51 Timpul de munca reprezinta perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului sau si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform Contractului Individual de Munca, Regulamentului Intern, Contractului Colectiv de Munca aplicabil si a legislatiei in vigoare. Art. 52 (1) Durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi sau ture de 12 ore si 40 ore saptamanal. (2) Unitatea Nucleara, durata normala de lucru este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana. 13


(3) Inceperea si sfarsitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin Regulamentul Intern. Art. 53 (1) Programul normal de lucru poate fi acoperit de angajat prin: program fix, program in ture, program variabil inegal si program individualizat, în condiţiile legii. (2) In toate cazurile in care se dovedeste ca este necesar si posibil, cei care angajeaza si sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru si modalitati de aplicare a acestora. Art. 54 (1) Munca prestata de catre toti salariatii ArcelorMittal Galati in afara duratei normale a timpului de lucru este considerata munca suplimentara. (2) Nota de chemare la efectuarea de ore suplimentare se va face intr-un singur exemplar original. O copie a acesteia se va pune la dispozitia salariatului la solicitarea acestuia. (3) În situaţii de urgenţă, solicitarea se poate face şi verbal (telefonic) prin şeful direct şi dispecerate, cu aprobarea directorului (membru MC) si a sefului de departament, urmata de întocmirea documentaţiei prevăzută la alineatul precedent. (4) Munca suplimentară se compenseaza cu ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia; daca in acest termen munca suplimentara nu este compensata cu ore libere platite, pentru orele astfel prestate, salariaţii vor fi platiti in regim de ore suplimentare. Art. 55 Sunt considerate zile nelucratoare: (1) • sambata si duminica – pentru personalul de zi si personalul din sectoarele care lucreaza in schimburi dar nu in tura continua; • conform graficului – pentru personalul din tura continua. (2) Zilele de sarbatori legale si religioase: • 1 şi 2 ianuarie; • prima şi a doua zi de Paşti; • 1 mai; • prima şi a doua zi de Rusalii; • Adormirea Maicii Domnului; • 30 Noiembrie – Sf. Andrei; • 1 decembrie; • prima şi a doua zi de Crăciun; • 8 septembrie - Ziua Metalurgistului; • două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora; sunt considerate zile libere nelucratoare pentru personalul de zi si vor fi platite cu spor de 100% pentru personalul care lucreaza pe baza de grafic. Art. 56 (1) Salariaţii beneficiază de o pauză zilnică de masă de 15 minute, inclusă în programul normal de lucru. Pauza se acordă după o programare prestabilită, realizată la nivelul şefului de compartiment, în funcţie de fluxul de producţie. Salariaţii beneficiază de repaus zilnic între două zile de lucru, a carui durata nu poate fi mai mica de 12 ore. (2) Repausul saptamanal se acorda in conformitate cu art. 55(1). In cazurile in care procesul de productie nu permite intreruperea activitatii sau specificul serviciului impune desfasurarea muncii si in zilele de sâmbătă şi duminica, se stabilesc prin grafic alte zile din saptamana, ca zile de repaus, cu conditia ca cel putin o data la 2 luni fiecarei persoane sa i se asigure zi de repaus saptamanal duminica. (3) În situaţii de excepţie zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă şi cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor. (4) Concediul anual de odihna este acordat pe transe de vechime in munca astfel: • pana la 5 ani - 21 zile lucratoare • de la 5 la 10 ani - 22 zile lucratoare • de la 10 la 15 ani - 24 zile lucratoare • de la 15 la 20 ani - 26 zile lucratoare 14


• peste 20 ani - 28 zile lucratoare Concediul de odihnă se efectueaza în fiecare an. Prin excepţie, concediul de odihnă se poate efectua până cel mai târziu în anul următor pentru anul anterior. (5) Salariatii ArcelorMittal Galati S.A. pot beneficia de concediu suplimentar de odihna de 3-8 zile lucratoare (14 – 20 zile lucratoare pentru salariatii de la Serviciul Tehnica-Nucleara), in functie de conditiile concrete in care isi desfasoara activitatea. Art. 57 (1) Concediul de odihna poate fi efectuat integral sau fracţionat, în condiţiile legii. (2) Programarea efectuarii concediilor de odihna se face de catre conducerea fiecarui compartiment de munca (sectie, directie, uzina), tinand cont de necesitatile angajatorului şi cu consultarea salariatului, în condiţiile legii, astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt. (3) Orice conventie prin care se renunta total sau in parte la dreptul de concediu de odihna este interzisa. (4) Se pot aproba concedii fara plata / invoiri fara plata, pentru fiecare angajat, cu urmatoarele aprobari: a. sefi sectii si servicii – pana la 1 zi pe luna, dar nu mai mult de 5 zile pe an; b. sefii de departamente pana la 3 zile calendaristice/luna, dar nu mai mult de 10 zile calendaristice pe an pentru acelasi salariat; c. Directorul General si Directorul de Resurse Umane din ArcelorMittal Galati S.A. - pana la 30 zile calendaristice/an, partial sau cumulat, la propunerea sefilor de departamente, daca nu contravine intereselor productiei. In situatii deosebite, cu aprobarea Directorului General sau a Directorului de Resurse Umane, se pot acorda invoiri fara plata si mai mult de 30 de zile calendaristice pe an. (5) Cererile pentru invoiri fara plata se vor formula si aproba anterior perioadei pentru care s-a solicitat invoirea fara plata. CAPITOLUL IV CONDITII DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII Art. 58 Partile se obliga sa depuna orice efort ce va fi necesar pentru institutionalizarea unui sistem organizat avand drept scop o ameliorare continua a conditiilor de munca. Art. 59 (1) Partile semnatare ale prezentului Contract Colectiv de Munca recunosc ca obiectiv comun si prioritar, la nivelul ArcelorMittal Galati S.A. imbunatatirea continua a conditiilor de munca si mediu care sa conduca la asigurarea reducerii efortului fizic si imbunatatirea starii de sanatate a salariatilor. (2) ArcelorMittal Galati S.A. are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor si sa asigure conditii de munca, in masura sa previna accidentele de munca si imbolnavirile profesionale, iar salariatii au obligatia de a le respecta. (3) Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel incat sa garanteze securitatea in munca si sanatatea tuturor salariatilor ArcelorMittal Galati S.A. (4) ArcelorMittal Galati S.A. raspunde pentru asigurarea conditiilor de acordare a primului ajutor in caz de accident de munca, pentru crearea conditiilor de preintampinare a incendiilor, precum si pentru evacuarea salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol iminent. (5) Societatea ArcelorMittal Galati S.A. are obligatia de a asigura permanent accesul salariatilor la serviciul medica de medicina a muncii. (6) Conditiile de munca din cadrul ArcelorMittal Galati S.A. trebuie sa asigure integritatea corporala si psihica a salariatilor, iar partile convin ca efectuarea tuturor cheltuielilor necesare asigurarii securitatii si sanatatii in munca a salariatilor, sa constituie o indatorire prioritara in conformitate cu prevederile legale. Art. 60 Pentru indeplinirea obiectivelor aratate mai sus, precum si pentru reducerea riscului de imbolnavire a salariatilor, societatea va intocmi si va urmari realizarea, impreuna cu sindicatele/reprezentantii salariatilor, a unui program de masuri privind imbunatatirea conditiilor de munca si mediu, care sa cuprinda cel putin: a) diagnosticarea conditiilor de munca si mediu din obiectivele societatii si depistarea factorilor nocivi si ai tuturor noxelor ; 15


b) retehnologizarea (modernizarea) si dotarea cu echipamente de protectie, repartizarea echipamentelor de ventilatie cu prioritate la locurile de munca unde se depasesc valorile parametrilor admisi . Art. 61 La stabilirea si aplicarea masurilor vizand conditiile de munca, societatea si sindicatele/reprezentantii salariatilor vor tine cont de urmatoarele : - masurile preconizate trebuie sa fie de natura sa realizeze cel putin asigurarea conditiilor de munca la nivelul parametrilor minimali prevazuti de norme; - daca acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru realizare. Art. 62 Locurile de munca in cadrul ArcelorMittal Galati S.A. sunt de trei feluri : • locuri de munca in conditii normale ; • locuri de munca in conditii deosebite ; • locuri de munca in conditii speciale. Art. 63 (1) Pentru prestarea activitatii, salariatii ArcelorMittal Galati S.A. beneficiaza de alimentatie de intarire a organismului si antidot, echipament de protectie, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, conform normativelor specifice, reducerea varstei de pensionare si reducerea duratei timpului de lucru conform legii, sporuri la salariu conform anexei privind salarizarea. (2) Salariatii ArcelorMittal Galati S.A. vor fi supusi periodic, conform normativelor si/sau graficelor intocmite, examinarilor medicale, prevazute de legislatia in vigoare. Art. 64 In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, fapt ce determina reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari, incepand cu data de la care se poate face dovada schimbarii efective a conditiilor de munca. Art. 65 Partile se vor consulta pentru gasirea celor mai eficiente masuri de imbunatatire a conditiilor de munca. Art. 66 Partile considera prevederile legale şi convenţionale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, protectia mediului si situatii de urgenta, minimale si obligatorii, nerespectarea acestora fiind de natură a atrage răspunderea celor vinovaţi, conform legii şi a Regulamentului Intern. Art. 67 (1) Societatea va organiza la angajare si, ulterior, o data pe an, examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in posturile pe care ar urma sa le ocupe sau pe care le ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicala este gratuita, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Procedura de examinare medicala a salariatilor va fi intocmita de catre conducerea societatii cu consultarea sindicatelor in Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca. (2) In cazul in care dispozitii legale speciale sau ale prezentului Contractului Colectiv de Munca prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi. (3) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenului medical anual gratuit, in timpul programului de lucru, fara a le afecta drepturile salariale, in conditiile si la termenele stabilite de societate, prin graficele intocmite. Refuzul nejustificat al acestora constituie abatere disciplinara ce va fi sanctionata conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca si Regulamentului Intern. (4) Examinarea medicala a salariatilor la angajare si, ulterior o data pe an, se face de catre unitatile sanitare de specialitate acreditate de conducerea societatii si de Ministerul Sanatatii . (5) ArcelorMittal Galati S.A va inlesni si va suporta cheltuielile de asistenta medicala si a masurilor de prim-ajutor ale salariatilor, prin puncte de prim-ajutor medical specializat, amenajate la fiecare loc de munca sau in proximitatea acestora. Art. 68 (1) La angajarea unui salariat, la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca si normele de sănătate şi securitate în muncă pe care este obligat sa le cunoasca si sa le respecte in procesul muncii. (2) In cazul in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de 16


sănătate şi securitate în muncă, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la aliniatul precedent. Art. 69 Societatea va finanta activităţile legate de sănătatea şi securitatea în muncă, potrivit obligatiilor ce-i revin din legislatia in domeniu si prezentul contract. Art. 70 Timpul afectat instruirilor privind sănătatea şi securitatea în muncă efectuate potrivit dispozitiilor prevazute de lege se include in timpul de lucru si este salarizat. Art. 71 Este interzisa repunerea in functiune a instalatiilor, masinilor si utilajelor care au fost oprite de organele de control, datorita nerespectarii normelor de sănătate şi securitate în muncă, inainte de a fi eliminate cauzele pentru care s-a dispus oprirea. Art. 72 (1) Cei care organizeaza si conduc procesul muncii au obligatia sa previna salariatii asupra tuturor riscurilor la care se expun in procesul muncii. (2) Societatea ArcelorMittal Galati S.A. are obligatia de a asigura toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, conform legii. Art. 73 (1) Societatea are obligatia sa asigure tuturor salariatilor echipamentul individual de protectie si echipamentul de muncă, conform Normativului Intern. (2) Echipamentul individual de protectie si de lucru se acorda gratuit, dar nu este proprietatea salariatului si se restituie angajatorului, conform procedurilor sale interne . (3) Curatarea si intretinerea periodica a echipamentului de protectie intra in obligatiile societatii ArcelorMittal Galati S.A. (4) Recepţia echipamentelor de protectie si a materialelor igienico-sanitare se face conform procedurilor interne. Art. 74 (1) Neutilizarea, utilizarea necorespunzătoare sau instrainarea echipamentului individual de protectie si de lucru poate atrage sanctiuni disciplinare, in conformitate cu prevederile Regulamentului Intern, precum şi răspunderea patrimonială a celui vinovat , in conditiile legii. (2) In lipsa asigurarii echipamentului de protectie corespunzator de catre angajator, salariatii nu vor presta activitate, fara a putea fi sanctionati pentru acest motiv. Art. 75 (1) In vederea ocrotirii sanatatii salariatilor, societatea va respecta urmatoarele: a) angajarile se vor face numai dupa efectuarea examenelor medicale corespunzatoare fiecarei meserii sau loc de munca; b) efectuarea controalelor medicale periodice pentru salariati; c) schimbarea locului de munca si/sau a felului muncii, in situatia in care starea de sanatate a salariatului impune acest lucru (cu recomandarea medicului de medicina muncii), in limitele posibilitatilor societatii; d) asigurarea asistentei medicale corespunzatoare si permanenta in cadrul Policlinicii si dispensarelor din cadrul societatii; e) organizarea unui numar suficient de posturi de prim ajutor si dotarea acestora cu materiale conform necesarului prescris de organele sanitare; f) asigurarea permanenta a unui mijloc de transport adecvat pentru urgente medicale si in caz de accidente (salvare); (2) Nerespectarea acestor dispozitii poate atrage raspunderea celui vinovat potrivit prevederilor legale aplicabile . Art. 76 (1) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale periodice, examene ce vor fi organizate in timpul programului de lucru. (2) Nerespectarea acestei obligaţii poate atrage raspunderea celor vinovati. Art. 77 Societatea se obliga sa acorde salariatilor, in mod gratuit, materiale igienico-sanitare, conform Normativului Intern intocmit in baza prevederilor legale cu consultarea sindicatelor/reprezentantilor salariatilor. Art. 78 (1) În vederea menţinerii şi a îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă, conducerea societatii va lua cel puţin următoarele măsuri: 17


a) asigurarea condiţiilor de munca si mediu: iluminat, microclimat (zgomot, vibraţii, temperatură, ventilatie, umiditate etc.), amenajarea ergonomica a locurilor de munca; b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă: vestiare, băi, grupuri sanitare, săli de repaus, puncte de distribuire a alimentaţiei speciale; c) diminuarea treptată a emisiilor poluante pana la incadrarea in limitele legale; d)dotarea locurilor de munca din departamene/sectii/sectoare/compartimente, cu truse sanitare de prim ajutor; e) realizarea Planului de măsuri (grafice) pentru curăţarea, deratizarea, dezinfecţia, dezinsecţia locurilor de muncă şi igienizarea acestora; f) dotarea si pastrarea in conditii de functionare a instalatiilor de producere a apei carbogazoase la locurile de muncă în care temperatura aerului depăşeşte constant 300 C. (2) Salariaţii sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de societate, să nu le deterioreze, să nu le descompleteze ori să sustragă componente ale acestora. Dacă acestea se vor produce, pe baza constatărilor efectuate împreună cu sindicatul, ele se vor remedia de către societate, pe cheltuiala celor vinovaţi. Art. 79 Sindicatele/reprezentantii salariatilor se obliga sa ia masuri pe linia lor specifica, pentru a determina salariatii sa conserve mijloacele de munca si sociale si sa le utilizeze ca buni gospodari numai in scopul pentru care au fost create. Art. 80 (1) Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă cu conditii normale, locuri de muncă cu condiţii deosebite şi locuri de muncă cu condiţii speciale şi se stabilesc conform reglementărilor legale. (2) Pentru prestarea activitatii in locurile de munca prevazute la (1), salariatii vor beneficia, dupa caz, de urmatoarele drepturi: a) sporuri la salariu – in conformitate cu anexa privind salarizarea; b) durata redusa a timpului de lucru – in conditiile legii; c) antidot : lapte ½ litri/zi (pentru lapte praf gramajul necesar pentru prepararea a ½ litri lapte lichid) si alimentatie de protectie: 760 g de carne de pui/zi lucrata, respectiv, 470 g/zi lucrata, conform Normativului Intern care va fi revizuit in C.S.S.M.; d) concedii suplimentare conform anexei; e) reducerea varstei de pensionare in conformitate cu prevederile legale; f) echipament de protectie gratuit conform Normativului Intern; g) echipamente igienico-sanitare conform Normativului Intern; h) pentru asigurarea protectiei persoanelor incadrate in munca in situatia in care datorita conditiilor meteo nefavorabile se inregistreaza temperaturi extreme (ridicate sau scazute), societatea va respecta prevederile legale. Art. 81 In toate cazurile in care conditiile de munca s-au înrăutăţit determinand reclasificarea locurilor de munca, vor fi acordate drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbării condiţiilor de muncă, certificate prin buletine de analiză, indiferent de momentul efectuării reclasificării de către organele competente . Art. 82 (1) Organizarea activităţii prin stabilirea unor structuri organizatorice raţionale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor lor, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi sunt atribute de competenţa exclusivă a societatii. (2) Societatea are, de asemenea, în competenţă asigurarea condiţiilor necesare pentru ca, în sistemul de organizare prevăzut la alineatul precedent, toţi salariaţii să beneficieze efectiv, integral şi la termenele stabilite, de drepturile prevăzute în legislatie si in contracte colective de munca aplicabile. (3) Societatea va asigura organizarea raţională a muncii pentru fiecare loc de muncă. Pe această bază se stabilesc norme de muncă, menite să asigure utilizarea integrală şi eficientă a timpului de lucru. (4) Norma de muncă exprima cantitatea de munca necesara pentru efectuarea operatiunilor sau lucrarilor de catre o persoana cu calificare corespunzatoare, care lucreaza cu intensitate normala, in conditiile unor procese tehnologice si de munca determinate. Norma de munca cuprinde timpul productiv, timpul pentru intreruperi impuse de desfasurarea procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale in cadrul programului de munca. 18


(5) În cazul în care normele de muncă nu corespund în sensul nefolosirii integrale a timpului de lucru, sau determină un înalt grad de oboseală fizică sau intelectuală, la solicitarea conducerii societatii sau a sindicatelor/reprezentantilor salariatilor, acestea trebuie să fie revizuite fără ca modificarea să conducă la diminuarea încadrării salariaţilor. (6) Activitatea de normare a muncii se referă la toate categoriile de salariaţi, potrivit specificului activităţii fiecăruia, şi se bazează pe tehnicile normării muncii; aceasta se desfăşoară ca un proces continuu, în permanentă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnică a muncii. (7) Sarcinile de serviciu trebuie stabilite în limitele felului muncii la care fiecare salariat s-a obligat la încheierea Contractului Individual de Muncă. (8) Normele de muncă se fac cunoscute salariaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare. (9) În toate cazurile în care munca este efectuată într-un ritm impus, colectiv sau individual, în normele de muncă se includ şi timpi de refacere a capacităţii de muncă. (10) Acolo unde natura muncii o impune, pentru a permite utilizarea reală a timpului de refacere a capacităţii de muncă, norma de munca va cuprinde un număr corespunzător de salariaţi pentru înlocuire. (11) Sindicatele/reprezentantii salariatilor pot prezenta observaţii privind normele de muncă şi atribuţiile de serviciu. Conducerea societatii va răspunde în scris observaţiilor prezentate de sindicate/ reprezentantii salariatilor, în termen de 10 zile. (12) În cazul în care există divergenţe cu privire la stabilirea normelor de muncă la cererea oricăreia dintre părţi, se va apela la o expertiză tehnică efectuată de experţi desemnaţi de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru părţi. (13) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţei cu privire la modificarea normelor de muncă vor fi suportate de societate, pentru prima solicitare a sindicatelor/reprezentantii salariatilor. Art. 83 (1) Conducerea societatii ArcelorMittal Galati S.A. are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice precum şi baza materială avute în vedere la elaborarea normelor de muncă după caz, iar salariaţii trebuie să realizeze, atributiile ce decurg din funcţia sau postul deţinut. Fişa postului va fi anexată la Contractul Individual de Munca al salariatului, iar atributiile, responsabilităţile şi sarcinile de serviciu sunt cele stabilite corespunzător locului de muncă, pentru care fiecare salariat s-a obligat cu ocazia negocierii si semnarii acestora, la angajare sau ulterior. (2) Refuzul de a munci al unui salariat, in mod justificat datorita neasigurarii de către societatea ArcelorMittal Galati S.A. a cerinţelor minime legale de protecţia muncii, pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă, în vederea evitării oricărui pericol de producere de accidente generatoare de pierderi materiale şi/sau umane, în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, si prezentului Contract Colectiv de Munca, nu dă dreptul conducerii societatii să-i aplice acestuia sancţiuni disciplinare (inclusiv desfacerea Contractului Individual de Munca), refuzul său nefiind considerat ca o încălcare a obligaţiilor de serviciu. (3) Conducerea ArcelorMittal Galati S.A. va asigura, in limita fondurilor alocate, mijloacele tehnice necesare pentru cresterea productivitatii muncii, iar sindicatul va colabora, in limita prerogativelor sale, la asigurarea cresterii productivitatii muncii la nivel de salariat. Angajatorul va evita munca in salturi, intensificarea efortului fizic sau intelectual ori la tensiune nervoasa care sa determine o oboseala excesiva, cu exceptia situatiilor care reclama urgenta. Art. 84 (1) Numarul de personal se va stabili de conducerea societatii in raport cu volumul activitatii, cu durata timpului normal de lucru, cu normele de munca si graficele de productie, in vederea utilizarii rationale a fortei de munca si in deplina securitate si sanatate a salariatilor. (2) Sarcinile de serviciu se stabilesc prin fisa postului sau, dupa caz, prin instructiuni de lucru, ce vor fi semnate de luare la cunostinta de catre salariat. Art. 85 (1) In vederea imbunatatirii conditiilor de munca, in cadrul societatii se va constitui un Comitet de Securitate si Sanatate in Munca (CSSM), la nivel central si cate unul la nivel de departament in zona de productie si mentenanta, avand atributiile şi componenţa stabilite conform legii. (2) Activitatea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca se va desfasura in baza regulamentului propriu, conform Legii nr. 319/2006.

19


CAPITOLUL V SALARIZAREA SI ALTE DREPTURI SALARIALE Art. 86 In ArcelorMittal Galati S.A. se vor practica urmatoarele forme de salarizare: • acord direct colectiv sau individual – conform procedurii; • regie. Art. 87 (1) Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza Contractului Individual de Munca. (2) Pentru munca prestata in baza Contractului Individual de Munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani. (3) La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala. (4) Salariul in cadrul ArcelorMittal Galati S.A., cuprinde: salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile (in masura in care acestea nu sunt introduse in salariu) şi adaosurile la acesta. Salariul brut de bază se acordă pentru programul (timpul normal) de lucru, iar sporurile şi adaosurile se acordă în raport de condiţiile de muncă concrete şi timpul în care se desfăşoară activitatea. Salariile, sporurile si adaosurile ce se practica in ArcelorMittal Galati S.A. sunt cele evidentiate in anexa privind salarizarea la prezentul Contract Colectiv de Munca. Decizia de a introduce anumite sporuri in salariul de baza va fi luata de partile semnatare ale Contractului Colectiv de Munca. (5) Salariul de bază minim brut pe societate se stabileşte prin negociere colectiva. Sistemul de salarizare este prezentat in anexa. (6) Drepturile salariale se plătesc înaintea oricăror altor obligaţii băneşti ale societăţii. (7) Salariul este confidenţial, societatea având obligaţia de a lua măsurile corespunzatoare pentru asigurarea confidentialităţii, conform legii. (8) Societatea ArcelorMittal Galati S.A. va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin conform atributiilor postului/funcţiei, în cadrul programului zilnic de muncă stabilit. (9) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, el este obligat să plătească salariaţilor salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt. (10) În cazuri excepţionale, când din motive tehnice sau din alte motive, activitatea la locul de muncă a fost întreruptă sau redusă temporar, societatea va plati salariaţilor 100% din salariul de bază avut şi sporul de vechime, cu condiţia ca încetarea sau reducerea activităţii să nu se fi produs din vina lor şi dacă în tot acest timp au rămas la dispoziţia societăţii, pe platforma ArcelorMittal Galati S.A. (11) In situatia in care salariatii vor ramane la dispozitia societatii, dar la domiciliu, acestia vor beneficia de o indemnizatie platibila din fondul de salarii, de cel putin 75% din salariul de baza individual (corespunzator locului de munca ocupat), la care se adauga sporul de vechime. De la aceste dispozitii face exceptie situatia prevazuta la art.32 alin.(13). (12) Alte venituri, acordate salariatilor ArcelorMittal Galati S.A.: Salariatii ArcelorMittal Galati S.A. vor primi tichete de masa pentru toate zilele lucratoare, efectiv lucrate, in fiecare luna la valoarea nominala actualizata potrivit prevederilor legale in vigoare la data distribuirii. De aceleasi drepturi vor beneficia si salariatii care sunt invoiti in limita a 4 ore/zi, dar nu mai mult de doua ori pe luna. Art. 88 (1) Plata salariilor lunare la ArcelorMittal Galati S.A. se va face in doua transe (chenzine) la un interval de 15-16 zile calendaristice astfel: • chenzina I (avansul) cu incepere din data de 25 a lunii respective, pe durata a 3 zile lucratoare; • chenzina a II-a (lichidarea) cu incepere din data de 11 a lunii urmatoare, pe durata a 5 zile lucratoare. (2) Fluturasul de salarii constituie documentul prin care societatea isi indeplineste obligatia de informare a salariatului cu privire la drepturile salariale lunare, contributiile aferente si/sau alte retineri, fiind opozabil tertilor. 20


Art. 89 (1) Salariul individual al personalului din ArcelorMittal Galati S.A. se stabileşte prin Contractul Individual de Munca. (2) Salariul de baza se stabileste pentru fiecare salariat in raport cu complexitatea lucrarilor ce revin postului in care este incadrat, pregătirea profesională (atestata prin acte, care dovedesc absolvirea unor forme de invatamant teoretic si profesional), experienţa in activitati specifice postului respectiv, calitati personale care trebuie dovedite la locul de munca si care sunt reflectate in rezultatele muncii prestate, precum şi alte criterii care să conducă la evaluarea muncii prestate de salariat. (3) Salariul de baza, sporurile si adaosurile stabilite prin Contractele Individuale de Munca se refera la programul (timpul) normal de lucru, respectiv timpul în care salariatul prestează munca la dispoziţia angajatorului, executându-şi sarcinile şi atribuţiile de lucru. Munca suplimentara se poate desfasura pe baza reglementarilor legale si ale prezentului Contract Colectiv de Munca. CAPITOLUL VI PROTECTIA SOCIALA Art. 90 Drepturile privind sistemul unitar de pensii publice si alte drepturi de asigurari sociale se acorda conform legii. Art. 91 Salariatele gravide si cele care alapteaza vor beneficia de toate măsurile de protecţie prevăzute de lege . Art. 92 (1) Pe perioada in care salariatii ArcelorMittal Galati S.A. se afla in incapacitate temporara de munca sau in concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului, Contractul Individual de Munca se considera suspendat conform prevederilor legale. Pe aceasta perioada nu se pot aplica majorari salariale, avand in vedere ca nu se presteaza munca, salariatii beneficiind de indemnizatii nu de salarii. La revenirea din incapacitatea temporara de munca sau din concediu prentru cresterea si ingrjirea copilului, salariatii vor fi incadrati la clasa de salarizare avuta anterior, actualizata cu majorarile salariale intervenite pana la data reinceperii activitatii. (2) In conditiile in care in cadrul companiei nu exista cerere pentru meseria sau profesia salariatului, societatea ii va oferi corespunzator pregatirii acestuia un alt loc de munca. Schimbarea locului de munca se va face cu acceptul salariatului. (3) Trecerea de la un loc de munca superior la un altul inferior din initiativa societatii, se va face cu pastrarea timp de 6 luni a drepturilor salariale (inclusiv alimentatia de protectie, antidot si zile suplimentare la concediul de odihna) avute anterior, cu exceptia schimbarii locului de munca pentru necorespundere profesionala. Art. 93 In scopul recuperarii capacitatii de munca, salariatii care au suferit accidente de munca sau boli profesionale vor beneficia, dupa caz, de: a) ajutoare pentru procurarea de proteze (chirurgicale, auditive, oculare, dentare), centuri abdominale, orteze si de alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate; b) fostii salariati ai societatii care au suferit accidente de munca vor beneficia de ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze si de alte produse ortopedice (proteze chirurgicale, auditive, oculare, dentare, centuri abdominale). c) tratament balnear, care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate; d) reabilitare profesionala; e) transfer temporar la un alt loc de munca, pe baza recomandarii medicale; daca la noul loc de munca salariul brut este mai mic decat cel de la locul de munca anterior, angajatul va fi retribuit cu salariul mediu din ultimele 6 luni, pentru o perioada de 6 luni. Art. 94 (1) Salariatii vor beneficia de urmatoarele ajutoare: a) in cazul decesului salariatului, familia (sot/sotie, copii, parinti, sotul/sotia parintelui natural in cazul in care casatoria a intervenit inainte de majoratul salariatului, socri si persoana aflata in intretinere), va primi de la societate o suma de 500 lei pentru sicriu si cruce si se va asigura transport in localitate si in afara localitatii, precum si un ajutor banesc constand in 7 salarii de baza brute minime negociate pe unitate, neimpozabil; 21


b) in cazul decesului membrilor familiei salariatului (sot/sotie, copii, parinti si socri, sotul/sotia parintelui natural in cazul in care casatoria a intervenit inainte de majoratul salariatului, socri, persoana aflata in intretinere) nesalariati ArcelorMittal Galati S.A., salariatul va primi de la societate o suma de 500 lei pentru sicriu si cruce si se va asigura mijloc de transport in localitate si in afara localitatii, precum si un ajutor banesc constand in 4 salarii de baza brute minime negociate pe unitate, neimpozabil. c) in cazul decesului unei persoane pensionate pe caz de boala in decurs de 12 luni de la data pensionarii, se va acorda familiei un ajutor de 3 salarii de baza minime brute negociate la nivel de unitate, neimpozabil; d) pentru nasterea fiecarui copil se acorda mamelor salariate in ArcelorMittal Galati S.A., precum si sotiilor angajatilor societatii, care nu lucreaza in ArcelorMittal Galati S.A., un ajutor de 3 salarii de baza minime brute negociate pe unitate, neimpozabil. e) In cazul casatoriei salariatului, acesta va primi, o singura data, un ajutor de 2 salarii minime brute pe unitate. (2) Se considera persoana aflata in intretinere persoana fata de care salariatul are obligatia legala de intretinere, conform legislatiei in vigoare, pecum si persoana fata de care salariatul si-a asumat obligatia de a-i furniza mijloace de trai, in baza unui act incheiat conform Codului Civil, autentificat la Notarul Public. Art. 95 (1) Societatea acorda ajutoare in cazul producerii accidentelor de munca grave constatate si cercetate conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: a) pentru accidentare mortala a salariatului se va acorda familiei timp de 36 luni o indemnizatie lunara egala cu salariul de baza existent la data decesului, ce se va impozita; b) salariatii pensionati inainte de limita legala de varsta pe motiv de invaliditate gradul I sau II in urma unui accident de munca, vor primi timp de 24 luni diferenta dintre salariul de baza actualizat si pensia stabilita. Fac exceptie cei care urmeaza tratament sau sunt recuperabili. Acestia vor primi diferenta dintre salariul de baza actualizat si pensia stabilita, pe timp de 2 ani in urma aprobarii Directorului General. Suma este impozabila. c) salariatii societatii care se pensioneaza pentru incapacitate de munca vor primi trei salarii de baza la data pensionarii. (2) Societatea acorda ajutoare banesti si materiale cu aprobarea Directorului General sau a Directorului Resurse Umane, astfel: • pentru acoperirea unei parti din cheltuieli, in cazul unor boli grave si incurabile ale salariatilor si in cazul unor pierderi materiale datorate calamitatilor; • pentru acoperirea unei parti din cheltuielile efectuate in cazul unor boli grave si incurabile ale membrilor de familie ai salariatilor. Din comisia de analiza a cererilor de ajutoare sociale va face parte si un reprezentant al sindicatelor. Actele necesare sunt prezentate in anexa privind acordarea ajutoarelor sociale, care face parte integranta din prezentul Contract Colectiv de Munca . Art. 96 Societatea comerciala va suporta, in limita fondurilor sociale disponibile şi în măsura în care astfel de cheltuieli sunt deductibile conform legii fiscale cheltuieli pentru intretinerea si functionarea Clubului ArcelorMittal Galati, Bazei Sportive si punctului de agrement „Priza Dunarii”. Acestea vor fi administrate de ArcelorMittal Galati S.A. pentru derularea activitatilor culturalsportive in interesul salariatilor, respectandu-se prevederile regulamentului specific. Art. 97 (1) Salariatii au dreptul la zile libere platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, dupa cum urmeaza: a) casatoria salariatului – 5 zile (aceste zile libere platite se pot lua ori la casatoria civila ori la cununia religioasa in functie de solicitarea salariatului); b) casatoria unui copil al salariatului - 3 zile (in conditiile prevazute la litera „a”); c) - pentru funeralii familiale (copii, sot/sotie, parinti, socri, bunici, frate/sora sau persoana aflata in intretinere care a locuit impreuna cu familia): • 3 zile (pentru distante de pana la 250 km) • 5 zile (pentru distante mai mari de 250 km). - pentru funeralii familiale (bunici ai sotului / sotiei, cumnat / cumnata): • 1 zi (pentru distante de pana la 250 km) • 2 zile (pentru distante mai mari de 250 km). 22


d) pentru nasterea unui copil: - 2 zile la care se adauga concediu paternal acordat la cerere in primele 8 saptamani de la nasterea copilului, fiind justificat cu certificatul de nastere al acestuia, din care rezulta calitatea de tata a petitionarului. e) mutarea in alta locuinta dobandita in baza unui contract – 2 zile f) donatorii de sange – 2 zile (ziua in care doneaza si ziua imediat urmatoare – pentru refacerea capacitatii de munca); (2) Zilele libere platite in cazul evenimentelor familiale prevazute la literele “a”,”b”,”c” se acorda in perioada aparitiei evenimentului; prin exceptie, in cazul evenimentelor prevazute la lit. “c” zilele libere se acorda in perioada necesarea dar nu mai tarziu de 40 de zile calendaristice de la data producerii evenimentului. (3) In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna. (4) Salariatii chemati la concentrare, mobilizare sau pentru clarificarea situatiei militare au dreptul la zile libere platite, conform ordinelor de chemare emise de centrele militare. (5) Alte situatii in care salariatii vor beneficia de zile libere platite vor fi verificate de Departamentul Juridic, pe baza cererilor salariatilor, iar acordarea acestor zile libere platite se va face numai cu viza prealabila a Departamentului Juridic. Art. 98 Societatea va suporta 50% din valoarea medie a abonamentului de transport al salariatilor la si de la locul de munca. Scutirea de la plata transportului se va efectua conform procedurii. Art. 99 Pentru perioada valabilitatii Contractului Colectiv de Munca, salariatii societatii beneficiaza de bilete de odihna sau tratament in statiunile balneoclimaterice din tara, in conformitate cu procedura in vigoare. Art. 100 Salariatii sau pensionatii temporar pe caz de boala care beneficiaza de bilete de odihna sau tratament vor contribui cu o cota-parte de 45% din valoarea biletului, cealalta parte (55%), dar nu mai mult de 500 RON, fiind suportata de ArcelorMittal Galati S.A., o singura data pe an, conform procedurii in vigoare. Tratamentul se efectueaza in perioada concediului de odihna. Pentru tratament biletul va fi individual; pentru odihna, biletul va fi individual sau de familist, dupa caz. Art. 101 Contravaloarea biletelor acordate salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea unor accidente de munca sau boli profesionale se suporta integral de societate, inclusiv costul transportului pe calea ferata (tren Regio, clasa a II-a) sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun. Art. 102 Societatea comerciala va asigura in limita disponibilitatilor şi a valorii deductibile conform legilor fiscale fond pentru Pomul de Craciun, fond ce va fi negociat cu sindicatele/ reprezentantii salariatilor semnatari a prezentului C.C.M. cu 3 luni in avans. Se acorda cadouri pentru copiii salariatilor pana la 16 ani impliniti in anul respectiv. CAPITOLUL VII MASURI DE PROTECTIE A SALARIATILOR IN CAZ DE CONCEDIERE Art. 103 (1) În cazul în care concedierea se dispune pentru necorespundere profesională, pentru inaptitudine fizică şi psihică, sau pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului (altele decat desfiintarea locului de munca ocupat de salariat), precum şi în cazul în care Contractul Individual de Munca încetează de drept ca urmare a reintegrării în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau neîntemeiat, societatea va încerca redistribuirea acelui salariat. În acest scop, societatea va propune salariatului anterior producerii concedierii alte locuri de muncă, în măsura în care acestea sunt vacante în ArcelorMittal Galati S.A., dacă sunt compatibile cu pregătirea sa profesională sau, după caz, cu capacitatea sa de muncă stabilită de medicul de medicina a muncii. (2) În situaţia în care ArcelorMittal Galati S.A. nu dispune de locuri de muncă vacante, aceasta va solicita sprijinul A.J.O.F.M. Galaţi în vederea redistribuirii salariatului într-o altă unitate, 23


corespunzător pregătirii sale profesionale şi/sau capacităţii de munca stabilite de medicul de medicina muncii. Art. 104 (1) Concedierea in ArcelorMittal Galati S.A. pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, poate fi individuală sau colectivă. (2) Concedierile de personal ca urmare a desfiinţării efective a locului de muncă, se pot realiza cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi de prezentul Contract Colectiv de Muncă. (3) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. (4) In cazul in care societatea ArcelorMittal Galati ajunge in situatia de a se efectua concedieri colective, partile se vor intalni pentru a stabili concret, prin consultarea cu sindicatele, alte masuri de acompaniament. Art. 105 (1) În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatele sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin la: a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi; b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi. (2) În perioada în care au loc consultări, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaţia să le furnizeze toate informaţiile relevante şi să le notifice, în scris, următoarele: a) numărul total şi categoriile de salariaţi; b) motivele care determină concedierea preconizată; c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere; d) criteriile avute în vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere: • La aplicarea efectivă a reducerilor de personal în cadrul concedierilor colective, după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, şi după luarea în considerare a criteriului competenţei, concedierea va afecta, în ordine: o salariaţii care au abateri disciplinare, cu excepţia avertismentului scris; o salariaţii care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi/sau ale celor care cumulează pensia cu salariul; o salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limita de vârstă; o salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare anticipată. • La luarea măsurii de desfacere a Contractului Individual de Munca pentru reducerea de posturi vor fi avute în vedere următoarele criterii minimale de protecţie: o dacă măsura ar putea afecta doi soţi care lucrează în societate, se desface Contractul Individual de Muncă al sotului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să se poată desface Contratul Individual de Muncă al unei persoane care ocupă un post nevizat de reducere; o măsura să afecteze, mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere; o măsura să afecteze numai în ultimul rând pe femeile care au copii în îngrijire, pe bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au copii în îngrijire, pe unicii întreţinători de familie, precum si pe salariatii, barbati sau femei, care au cel mult 3 ani pana la pensie. e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor; f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie acordate salariaţilor concediaţi, conform dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil; g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile; h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi. (3) Criteriile prevăzute la alin. (2) lit. d) se aplică pentru departajarea salariaţilor după evaluarea realizării obiectivelor de performanţă. (4) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se menţin indiferent dacă decizia care determină concedierile colective este luată de către angajator sau de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului. (5) În situaţia în care decizia care determină concedierile colective este luată de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului, acesta nu se poate prevala, în nerespectarea obligaţiilor 24


prevăzute la alin. (1) şi (2), de faptul că întreprinderea respectivă nu i-a furnizat informaţiile necesare. Art. 106 (1) ArcelorMittal Galati S.A. are obligaţia să notifice Proiectul de concediere I.T.M. şi A.J.O.F.M Galaţi, în condiţiile legii. (2) Sindicatele/reprezentantii salariatilor pot propune societatii masuri in vederea evitarii concedierilor ori diminuarii numarului salariatilor concediati, intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii. (3) Societatea are obligatia de a raspunde in scris si motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (2), in termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora. Art. 107 (1) In situatia in care, ulterior consultarii cu sindicatele/reprezentantii salariatilor, potrivit art.104, societatea decide aplicarea masurii de concediere colectiva, aceasta are obligatia de a notifica in scris I.T.M. si A.J.O.F.M, cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere, in conditiile legii. (2) Societatea are obligatia sa comunice o copie a notificarii prevazute la alin. (1) sindicatelor/reprezentantilor salariatilor, la aceeasi data la care a comunicat-o Inspectoratului Teritorial de Munca si Agentiei Teritoriale de Ocupare a Fortei de Munca. (3) Sindicatele/reprezentantii salariatilor pot transmite eventuale puncte de vedere Inspectoratului Teritorial de Munca. Art. 108 (1) În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă. (2) În situaţia în care în perioada prevăzută la alin. (1) se reiau aceleaşi activităţi, angajatorul va transmite salariaţilor care au fost concediaţi de pe posturile a căror activitate este reluată în aceleaşi condiţii de competenţă profesională o comunicare scrisă, prin care sunt informaţi asupra reluării activităţii. (3) Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicării angajatorului, prevăzută la alin. (2), pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de muncă oferit. (4) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin. (2) nu îşi manifestă în scris consimţământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. (5) Prevederile art. 68-73 din Codul Muncii nu se aplică în cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, cu excepţia cazurilor în care aceste concedieri au loc înainte de data expirării acestor contracte. CAPITOLUL VIII FORMAREA PROFESIONALA Art. 109 (1) Formarea profesională a salariaţilor ArcelorMittal Galati S.A. are următoarele obiective principale: • obţinerea unei calificări profesionale; • adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă; • actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului/functiei şi locului de muncă, precum şi perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază; • reconversia profesională a salariaţilor determinată de restructurări în cadrul societăţii; • dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee, necesare pentru realizarea activităţii profesionale; • prevenirea riscului şomajului pentru salariaţii proprii; • promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. (2) Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se face pe baza standardelor ocupaţionale. (3) Formarea profesională a salariaţilor ArcelorMittal Galati S.A. se poate realiza prin următoarele forme: • participarea la cursuri organizate de către societate sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară sau din străinătate; • stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă; 25


• stagii de practică şi specializare în ţară si străinătate; • ucenicie organizată la locul de muncă; • formare individualizată; • alte forme de pregătire a salariaţilor convenite de angajator şi salariat. (4) Societatea are obligaţia de a asigura salariaţilor acces periodic la formarea profesională. (5) Părţile convin asupra necesitaţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi ai ArcelorMittal Galati S.A., inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie la expirarea mandatului. Art. 110 (1) Prin termenul de formare profesională părţile înţeleg orice procedură prin care salariatul ArcelorMittal Galati S.A. dobândeşte o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă eliberate în condiţiile legii. (2) Prin termenul de formare profesională continuă părţile înţeleg orice procedură prin care salariatul ArcelorMittal Galati S.A., având deja o calificare sau o profesie, dobândeşte noi cunoştinţe şi deprinderi. (3) Formarea profesională şi formarea profesională continuă cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de muncă. Societatea va permite pe cheltuiala sa instruirea unui număr rezonabil de lideri de sindicat. (4) Planul anual de formare profesionala la nivelul ArcelorMittal Galati S.A. va fi elaborat de societate cu consultarea sindicatelor/reprezentantilor salariatilor. (5) Planul anual de formare profesionala elaborat conform alin. (4) va deveni anexa la Contractul Colectiv de Munca. Programul va fi adus la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului. (6) Salariatii au dreptul sa fie informati cu privire la continutul planului de formare profesionala. (7) Pentru elaborarea Planului anual de formare profesionala partile vor tine seama de cel putin urmatoarele reguli: • Identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala; • Caile de realizare a formarii profesionale; • Cheltuielile necesare pentru formarea profesionala, cheltuieli ce vor fi suportate de societate. (8) Sindicatele/reprezentantii salariatilor vor participa, prin imputernicitii lor, la orice forma de examinare organizata in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul societatii urmat de membrii acestora. (9) La stabilirea Planului de formare profesionala, administratia si sindicatele/reprezentantii salariatilor vor adopta masuri necesare pentru incurajarea si inlesnirea participarii salariatilor la acestea. Art. 111 (1) În cazul în care un salariat al ArcelorMittal Galati S.A. identifică un curs de formare profesională pe care ar dori să-l urmeze, organizat de un terţ, conducătorul societăţii (D.R.U.) va analiza cererea împreună cu sindicatul al cărui membru este acesta, sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, rămânând la aprecierea conducerii societatii dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului. (2) Salariaţii ArcelorMittal Galati S.A. care au încheiat Acte adiţionale la Contractul Individual de Munca în vederea formării profesionale vor putea fi obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, daca părăsesc societatea înainte de împlinirea termenului prevazut in Actul Aditional, cu exceptia situatiilor in care parasesc societatea pentru motive neimputabile salariatului. Art. 112 (1) Salariaţii ArcelorMittal Galati S.A. au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională, în condiţiile legii. (2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fară plată. (3) Concediile fară plată pentru formare profesională se pot acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale, pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa. (4) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie înaintată conducerii societăţii cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze dată de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională. (5) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de 26


învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea condiţiilor arătate . Art. 113 (1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de ArcelorMittal Galati S.A., toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către aceasta. (2) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale deţinute. (3) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat. (4) In cazul in care un obiectiv sau o capacitate de productie urmeaza sa-si schimbe partial sau total profilul de activitate sau sa fie trecuta in conservare, administratia va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica prin formele existente, inainte de a apela la angajari de forta de munca din exterior. Art. 114 (1) Salariaţii ArcelorMittal Galati S.A. care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile în condiţiile art. 114, nu pot avea iniţiativa încetării Contractului Individual de Munca pentru o perioadă stabilita prin Act Aditional. (2) Durata efectivă a obligaţiei salariatului de a presta muncă în favoarea societăţii, se stabileşte prin act adiţional la Contractul Individual de Munca. (3) Nerespectarea de către salariat a prevederilor alin. (1) şi (2), determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor de formare profesională, proporţional cu perioada rămasă nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional la Contractul Individual de Munca. (4) Obligaţia prevăzută de alin. (3) revine şi salariaţilor care au fost concediaţi în perioada stabilită prin actul adiţional, pentru motive disciplinare, sau al caror contract individual de munca a incetat ca urmare a arestarii preventive pentru o periopada mai mare de 60 de zile, a condamnarii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca lor, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv. Art. 115 (1) În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participării la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate, conducerea Departamentului Resurse Umane a ArcelorMittal Galati S.A. va analiza solicitarea salariatului, impreună cu sindicatul sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz. (2) Conducerea societăţii va decide cu privire la cererea formulata de salariat potrivit alin. (1), în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Totodată societatea va decide cu privire la condiţiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta. (3) Salariatii pot urma cursuri de formare profesionala organizate de ArcelorMittal Galati S.A., in baza unor contracte speciale încheiate în condiţiile legii. Art. 116 (1) Salariaţii ArcelorMittal Galati S.A. au obligaţia de a se autoperfecţiona şi de a-şi menţine cunoştinţele profesionale la nivelul solicitat de postul/functia pe care îl/o ocupă. (2) Pregatirea personalului de la Departamentul Logistica Interna se va realiza dupa normativele elaborate de Ministerul Transporturilor conform legislatiei feroviare iar durata instructajului profesional va fi de 4 ore lunar. Administratia va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele si instructiunile de protectie a muncii, procurarea de instructii de serviciu S.N.C.F.R. (3) Salariaţilor care nu promovează cursurile de calificare organizate în cadrul ArcelorMittal Galati S.A. din motive imputabile acestora, pot răspunde disciplinar şi patrimonial faţă de angajator. CAPITOLUL IX DREPTURILE SI OBLIGATIILE GENERALE ALE PARTILOR Art. 117 (1) Salariatii ArcelorMittal Galati S.A. au, în principal, următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusa; b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal; c) dreptul la concediu de odihna anual; 27


d) e) f) g) h) i)

dreptul la egalitate de sanse si de tratament; dreptul la demnitate in munca; dreptul la securitate si sanatate in munca ; dreptul de acces la formarea profesionala; dreptul la informare si consultare; dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca; j) dreptul la protectie in caz de concediere; k) dreptul la negociere colectiva si individuala; l) dreptul de a participa la actiuni colective; m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; n) dreptul de a fi despagubit pentru prejudiciile suferite din culpa exclusiva a angajatorului, in conditiile legii; o) alte drepturi prevazute de lege, de Politica ArcelorMittal privind Drepturile Omului si/sau de contractul colectiv de munca aplicabil. (2) Obligatiile ce revin salariatilor, precum si sanctiunile aplicabile în cazul nerespectării acestor obligaţii sunt prevazute in Regulamentul Intern. In cadrul indeplinirii sarcinilor de serviciu, salariaţilor le revin următoarele principale obligaţii: a) obligatia de a respecta modul de organizare si functionare a unitatii; b) obligatia de a respecta dispozitiile cu caracter obligatoriu emise de conducerea unitatii; c) obligatia de a respecta disciplina muncii si de a se prezenta la locul de munca si de a-si desfasura activitatea in deplina capacitate psihica si fizica de munca pe toata perioada programului de lucru; d) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului; e) obligatia de a se supune controlului asupra modului de indeplinire a sarcinilor de munca si a sarcinilor de serviciu, precum si a controalelor pe linie de sănătate şi securitate în munca, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului inconjurator; f) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in Regulamentul Intern, in Contractul Colectiv de Munca aplicabil, in Codul de Conduita al salariatilor ArcelorMittal Galati S.A., in contractul individual de munca si fisa postului sau instructiunile de lucru, precum si in Regulille, Procedurile si Deciziile interne ale unitatii; g) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; h) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta in unitate, precum si pe cele de protectie a mediului inconjurator; i) obligatia de a respecta confidentialitatea datelor care privesc natura activitatii desfasurate in societate, precum si a informatiilor si actelor cu caracter confidential referitoare la unitate; j) obligatia de a respecta secretul de serviciu; k) obligatia de a despagubi unitatea pentru prejudiciile cauzate din vina lor; l) alte obligaţii prevăzute de lege, Regulamentul Intern sau de contractele colective de muncă aplicabile. (3) Angajatorului ArcelorMittal Galati S.A. ii revin, in principal, urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii; b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii; c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii; d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, Contractului Colectiv de Munca aplicabil si Regulamentului Intern; f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora. (4) Angajatorului ArcelorMittal Galati S.A. ii revin urmatoarele obligatii: a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca; b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca; c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din Contractul Colectiv de Munca aplicabil si din Contractele Individuale de Munca; d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze 28


activitatea unitatii; periodicitatea comunicarilor se stabileste prin negociere in Contractul Colectiv de Munca aplicabil; e) sa se consulte cu sindicatele sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora; f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii; g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege; h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor. CAPITOLUL X DREPTURILE SI OBLIGATIILE SINDICATELOR SI / SAU ALE REPREZENTANTILOR SALARIATILOR Art. 118 (1) Conducerea societatii ArcelorMittal Galati S.A. se obliga sa adopte o pozitie impartiala fata de sindicate si de reprezentantii acestora, sau, dupa caz, fata de reprezentantii salariatilor, si recunoaste libera exercitare a dreptului sindical, conform legislatiei nationale si conventiilor internationale. (2) Părţile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele şi pentru salariat în general, libertatea de opinie, exercitată în condiţiile legii, şi se obligă să se abţină de la orice ingerinţă în aspectele ce ţin de prerogativele celeilalte părţi. (3) Conducerea societatii nu are dreptul de a condiţiona angajarea de înscrierea/neînscrierea, apartenenţa/neapartenenţa, in sindicat. (4) Angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ la nivel de unitate sa participe in consiliul de administratie sau alt organ asimilat acestuia la discutarea problemelor de interes profesional, economic si social. In situatia in care angajatorul va proceda la invitarea sindicatului reprezentativ la discutarea problemelor de mai sus, sindicatul in discutie va fi instiintat, in scris, in timp util inainte de sedinta. (5) In scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor, organizatiile sindicale reprezentative / reprezentantii salariatilor vor primi de la angajatori sau de la organizatiile acestora informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca ori, dupa caz, a acordurilor colective, in conditiile legii. (6) Hotararile Consiliului de Administratie sau ale altor organe asimilate acestuia privitoare la probleme de interes profesional, economic si social vor fi comunicate in scris sindicatului, in termen de doua zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei. (7) Sindicatele din ArcelorMittal Galati S.A. au dreptul să solicite organizaţiilor sindicale superioare la care sunt afiliate, delegarea unor reprezentanţi ai acestora, care sa le sprijine în negocieri, să trateze în numele lor sau alături de ele cu reprezentanţii organelor de conducere ale societăţii, să le asiste sau să le reprezinte interesele in fata conducerii ArcelorMittal Galati S.A., cu respectarea procedurilor interne de acces in ArcelorMittal Galati S.A. (8) Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unitate, cu respectarea prevederilor legii, ale Contractului Colectiv de Muncă şi ale Regulamentului Intern, precum şi a drepturilor şi intereselor ambelor părţi. (9) Sindicatele/reprezentantii salariatilor se obliga sa pastreze confidentialitatea cu privire la toate informatiile de care au luat cunostinta in conditiile alineatelor precedente si care ar putea aduce atingere intereselor societatii. (10) • Membrii alesi in organele de conducere ale sindicatelor semnatare din ArcelorMittal Galati S.A. vor beneficia de timpul necesar pentru rezolvarea problemelor legate de sindicat, fara a le fi afectate drepturile ce li se cuvin la locurile de munca, dupa o norma de reprezentare de: - un lider - pana la 500 membri de sindicat; - 2 lideri de la 500 la 1000 membri; - 3 lideri de la 1000 la 1500 membri; - 4 lideri de la 1500 la 2000 de membri; - peste 2000 de membri, se va negocia. 29


Scoaterea din productie in aceasta situatie se va face in baza unei solicitari aprobate de conducerea Departamentului Resurse Umane. • La nivelul sectiilor si directiilor functionale, liderii de sindicat pot beneficia de timp liber (din programul de lucru) pentru prestarea activitatilor sindicale, in limita a 40 ore pe luna, inclusiv sindicatele care au sub 500 de membri. Scoaterea din productie in aceasta situatie, se va face fara a afecta activitatea de productie, in baza unei liste comunicate in timp util Departamentului Resurse Umane, care va analiza posibilitatea avizarii favorabile a solicitarii. (11) Sindicatele vor fi informate, in timp util, cu privire la modificarea procedurilor existente sau aparitia unor noi proceduri interne cu implicatii asupra drepturilor salariatilor prevazute in C.C.M. Art. 119 (1) Fără a fi afectată activitatea de producţie, unitatea asigură scoaterea din producţie a salariaţilor, cu păstrarea drepturilor salariale, pe perioada cât aceştia: a) participă ca delegaţi la congrese, seminarii sau conferinţe, în interesul unităţii sau al sindicatelor; b) participă ca reprezentanţi ai membrilor de sindicat la adunările generale ordinare sau extraordinare ale sindicatelor, ca membri în comisii de negociere colectivă sau de conciliere ori arbitraj al conflictelor colective de muncă, sau în alte comisii stabilite în Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate. (2) La nivelul unităţii, partenerii sociali vor stabili numărul celor care vor participa la acţiunile nominalizate la alin. (1), precum şi sectoarele din care aceştia provin. (3) Pentru cursuri de formare sindicală cu tematică de interes comun administraţie-sindicate, costurile se vor suporta din fondurile societăţii; tematica şi numărul de participanţi vor fi stabilite de comun acord între părţi, conform prevederilor O.G. nr. 129/2000, privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 120 (1) Reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor din ArcelorMittal Galati S.A./reprezentantilor salariatilor din ArcelorMittal Galati SA li se asigură protecţia legii împotriva oricaror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor lor. (2) Pe toata durata exercitarii mandatului reprezentantii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor din unitate/reprezentantii salariatilor nu pot fi concediati pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariatii din unitate. (3) În situaţia în care un reprezentant sindical este salarizat din fondurile sindicatului, Contractul Individual de Munca se suspendă, iar acesta îşi păstrează funcţia şi locul de muncă avute anterior, precum şi vechimea în muncă, respectiv în specialitate. Pe postul acestuia poate fi încadrată o altă persoană numai cu Contract Individual de Munca pe durată determinată. (4) La expirarea, înlocuirea, depunerea sau retragerea mandatului reprezentanţilor sindicatelor, ArcelorMittal Galati S.A. va asigura repunerea lor în muncă pe acelaşi post/funcţie, cu un salariu care nu poate fi mai mic decât cel ce putea fi obţinut în condiţii de continuitate a activităţii pe acel post. (5) ArcelorMittal Galati S.A. se obligă să nu modifice sau să desfacă Contractul Individual de Munca al salariaţilor pentru motive care privesc activitatea sindicală, conform Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social şi Convenţiilor internaţionale, ratificate de România. Art. 121 (1) Societatea poate asigura gratuit, pentru activităţile sindicale, spaţiul adecvat, mobilier, rechizite, precum si accesul la mijloacele de transport, comunicaţii şi aparatura tehnică necesară. (2) In vederea informării salariatilor de către sindicatele/reprezentantii care îi reprezintă, se vor utiliza numai panourile de afisaj puse la dispozitie de societate si amplasate in locuri usor accesibile si in numar suficient. (3) Comunicarile organizatiilor sindicale/reprezentantilor salariatilor vor trebui sa se limiteze la cadrul atributiilor sindicatului, reglementat prin legislatia in vigoare si prezentul contract. Nimic nu poate fi afisat in afara panourilor de afisaj. Toate comunicarile afisate vor purta semnatura persoanei si stampila organizatiei care le-a emis. (4) Comunicarile nu vor putea avea o forma sau un ton injurios si nici sa prezinte atacuri personale. Art. 122 (1) Societatea recunoaste sindicatele ca organizatii democratice, legatura cu acestea bazându-se pe incredere, buna credinta si informare reciproca. 30


(2) Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unitate, cu respectarea prevederilor legii, ale Contractului Colectiv de Muncă şi ale Regulamentului Intern, precum şi a drepturilor şi intereselor ambelor părţi. Art. 123 (1) La cererea organizatiilor sindicale, ArcelorMittal Galati S.A. va retine si va vira sidicatelor cotizatia de sindicat pe statele lunare de plata. Concomitent se va efectua si deducerea fiscala a cotizatiei din venitul lunar al membrilor de sindicat conform prevederilor legale. (2) Retinerea si deducerea fiscala a cotizatiei se fac pe baza cererii organizatiei sindicale la care se ataseaza lista membrilor de sindicat si semnatura acestora de acceptare a retinerii. Lista se inainteaza angajatorului la inceputul fiecarui an de catre sindicat si va fi actualizata ori de cate ori este nevoie, de catre acesta. Art. 124 (1) Conducerea societatii recunoaşte dreptul reprezentantilor sindicatelor/reprezentantilor salariatilor de a verifica, ori de câte ori acestia consideră necesar sau sunt sesizati, modul în care sunt respectate si aplicate prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca, precum şi ale celorlalte acte normative incidente şi de a propune luarea măsurilor ce se impun. Art. 125 (1) Partile semnatare convin asupra faptului că revendicarile, cererile sau plângerile formulate de sindicate sau de salariati sa fie rezolvate de catre societate, în concordanţă cu prevederile legale şi ale prezentului Contract Colectiv de Munca. (2) Salariatii ArcelorMittal Galati S.A. care solicita audienta conform cu procedura stabilita, au dreptul de a fi asistati de reprezentantul sindicatului al carui membru este, iar cel ce tine audienta nu se poate impotrivi. (3) Salariatul împreună cu reprezentantul sindicatului poate solicita orice informaţie deţinută de societate în legatură cu activitatea profesională proprie a acestuia. Art. 126 (1) ArcelorMittal Galati S.A. va sustine in limita fondurilor alocate, activitatile de masa, cultural-educative si sportive ale salariatilor, initiate de sindicate/reprezentantii salariatilor. (2) Pentru orice contract cu impact social (transport, turism, alimentatie de efort, antidot, protectia muncii etc.), incheiat de ArcelorMittal Galati S.A., conducerea societatii va aduce la cunostinta sindicatelor semnatare sau, dupa caz, la cunostinta reprezentantilor salariatilor semnatari ai prezentului Contract Colectiv de Munca, prevederile cu caracter social, dupa ce, in prealabil, acestea vor fi fost consultate. Art. 127 Conflictele de munca se declara, se declanseaza, se deruleaza si se solutioneaza conform legii. Art. 128 Propunerile si sesizarile sindicatelor/reprezentantilor salariatilor vor fi prezentate in scris conducerii societatii ArcelorMittal Galati S.A. prin registratura generala a societatii, care nu va putea refuza primirea si inregistrarea lor. CAPITOLUL XI DISPOZITII FINALE Art. 129 (1) Prezentul Contract Colectiv de Munca reprezintă actul în cadrul ArcelorMittal Galati S.A. pe care toţi salariaţii, indiferent de funcţia pe care o ocupă, sunt obligaţi, să-l cunoască, să-l respecte şi să aplice întocmai prevederile acestuia. Art. 130 (1) Salariatii beneficiaza de protectia drepturilor lor in cazul in care se produce un transfer al intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia catre un alt angajator, potrivit legii. (2) Drepturile si obligatiile cedentului care decurg dintr-un contract sau raport de munca existent la data transferului vor fi transferate integral cesionarului. (3) Conducerea societatii si sindicatele/reprezentantilor salariatilor isi vor comunica reciproc informatiile in legatura cu modificarile ce urmeaza sa se produca in cadrul structurii organizatorice, precum si asupra faptelor/situatiilor care ar putea genera consecinte asupra salariatilor.

31


Art. 131 Prezentul Contract Colectiv de Muncă se completează, în aplicare, cu celelalte prevederi ale Codului Muncii, ale contractelor colective incheiate la nivele superioare şi ale altor acte normative incidente în materie, precum şi cu cele ale legislaţiei civile, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă. Art.132 Urmatoarele anexe fac parte integranta din prezentul Contract Colectiv de Munca: • Anexa 1 - Salarizarea si alte drepturi salariale. • Anexa 2 – Efectuarea concediilor de odihna • Anexa 3 - Acordarea ajutoarelor sociale • Anexa 4 – Conflictele colective de munca Art.133 Prezentul Contract Colectiv de Munca este incheiat in 5 exemplare semnate in original si va intra in vigoare la data inregistratii la Inspectoratul Teritorial de Munca Galati.

============================ # ============================

DIN PARTEA ADMINISTRATIEI CRACIUN MIHAELA GATIN MIRELA MATOIAN GELU STAFIE LIVIU PREOTEASA LUMINITA DEDIU NICOLETA MONICA STANCIU MIRELA

DIN PARTEA SINDICATULUI SIDERURGISTUL AMG BEZMAN GHEORGHE EFTIMIE CRISTIAN CRISAN VASILE POSTOLACHE NICUSOR TOMA PETRU DRAGAN MARIUS VLADOIU IULIAN POPA COSTICA MODIGA DORU ONICA DANUT MACOVEI NELU

32

C.C.M. - ArcelorMittal Galati / 2014  

ON THE ROAD ! WE ALL HAVE A WAY TO GO !

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you