Page 1

EFECTUAREA CONCEDIILOR DE ODIHNA – ANEXA 2 LA CCM 2014

EFECTUAREA CONCEDIILOR DE ODIHNA

Art. 1 Toti angajatii societatii au dreptul, in fiecare an, la un concediu de odihna platit. Administraţia se obliga sa asigure conditiile necesare efectuarii de catre fiecare salariat a concediului de odihna. Prin excepţie, concediul de odihnă se poate executa până cel mai târziu în anul următor pentru anul anterior. Art. 2 Numărul de zile de concediu de odihna suplimentar (intre 3-8 zile acordat pe locuri de munca) este stabilit de o comisie formata din: - reprezentantii Departamentului Resurse Umane; - reprezentantii conducerii departamentelor; - reprezentantii sindicatelor/salariatilor. Art. 3 Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca. Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute mai sus din ultimele 11 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu. Art. 4 (1) Indemnizatia pentru concediul de odihna se plateste anticipat, la solicitarea salariatului, cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea plecarii efective in concediu sau odata cu drepturile salariale lunare. (2) Pe lângă indemnizatia de concediu, salariatilor li se va mai plati din fondul de salarii o suma impozabila stabilita prin regulamentul de salarizare (prima de vacanta). Aceasta suma se acorda la cerere, la una din fractiunile concediului de odihna mai mare de 10 zile lucratoare si se va evidentia distinct in fisa de salariu. Art. 5 Programarea efectuarii concediului de odihna se face de catre conducerea fiecarui compartiment de munca (sectie, departament), tinând cont de optiunea salariatului, de necesitatile societatii comerciale si de programarile din anii anteriori. La nivel de sectie/departament, concediile programate vor fi distribuite proportional pe tot parcursul anului. Art. 6 Orice conventie prin care se renunta total sau în parte la dreptul de concediu de odihna este interzisa. Art. 7 Efectuarea concediului de odihna se face numai in baza notei de plecare in concediu in conformitate cu procedura in vigoare. Concediul de odihna se efectueaza in perioada inscrisa in nota de plecare si se inregistreaza corespunzator in documentele de evidenta a timpului de lucru (condica de prezenta, fisa de pontaj, foaie colectiva de prezenta). Art. 8 Conducerile sectiilor/departamentelor au obligatia sa ia masurile necesare pentru ca salariatii sa efectueze în fiecare an calendaristic, concediul de odihna la care au dreptul. Art. 9 Pentru salariatii care se încadreaza în munca în timpul anului, durata concediului de odihna se va stabili proporţional cu perioada lucrata de la încadrare pâna la sfârsitul anului calendaristic respectiv. Art. 10 Salariatii care au lipsit de la serviciu întregul an calendaristic, fiind în concediu medical sau concediu fara plata, nu au dreptul la concediu de odihna pentru acel an. Art. 11 În cazul în care perioadele de concedii medicale si de concedii fara plata însumate, au fost de 12 luni sau mai mari si s-au întins pe 2 ani calendaristici consecutivi, salariatii au dreptul la un singur concediu de odihna în anul reînceperii activitatii, cu conditia ca acesta sa nu fi fost efectuat în anul în care s-a ivit lipsa de la serviciu.


EFECTUAREA CONCEDIILOR DE ODIHNA – ANEXA 2 LA CCM 2014

Art. 12 (1) Efectuarea concediului de odihna se întrerupe/suspenda daca intervine una din urmatoarele situatii:  salariatul se afla în concediu medical;  salariatul este rechemat prin dispozitie scrisa a conducerii sectiei/departamentului numai pentru nevoi de serviciu neprevazute, care fac necesara prezenta salariatului;  salariatul are un eveniment familial deosebit, conform art. 97, alin.(3). (2) Restul zilelor de concediu se efectueaza dupa ce au încetat situatiile respective sau la data stabilita printr-o noua programare în cadrul aceluiasi an calendaristic. (3) Salariatii al caror concediu de odihna a fost intrerupt si urmeaza a se efectua in anul calendaristic urmator vor relua obligatoriu concediul imediat ce cauza intreruperii a disparut. Art. 13 (1) În cazul în care concediul început la o anumita data este întrerupt, indemnizatia nu se restituie. În aceasta situatie se va face regularizarea platilor în raport cu indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu neefectuat si cu salariul cuvenit pentru perioada lucrata dupa întreruperea concediului. (2) La data programata pentru efectuarea partii restante a concediului de odihna se acorda salariatului indemnizatia de concediu cuvenita pentru aceasta parte. Art. 14 În cazul în care, dupa efectuarea concediului de odihna, contractul individual de munca înceteaza din motivele imputabile angajatului, acesta va restitui partea din indemnizatia de concediu corespunzatoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu. Art. 15 Indemnizatia de concediu de odihna nu se restituie în situatia în care contractul de munca al salariatului înceteaza din motive neimputabile acestuia precum si daca salariatul se pensioneaza ulterior efectuarii concediului de odihna. Art. 16 (1) Compensarea în bani a concediului de odihna poate face numai în cazurile DINneefectuat PARTEA se SINDICATULUI SIDERURGISTUL stabilite in conformitate cu prevederile legale. AMG (2) Indemnizatia de compensare se calculeaza în raport cu salariul de baza din luna în care a intervenit unul din cazurile de mai sus si cu numarul de zile de concediu de odihna cuvenit proportional cu perioada lucrata în anul calendaristic respectiv, in conditiile art. 3BEZMAN din prezenta anexa. GHEORGHE ============================ # ============================ EFTIMIE CRISTIAN DIN PARTEA ADMINISTRATIEI CRISAN VASILE

CRACIUN MIHAELA

POSTOLACHE NICUSOR

GATIN MIRELA

TOMA PETRU

MATOIAN GELU

DRAGAN MARIUS

STAFIE LIVIU

VLADOIU IULIAN

PREOTEASA LUMINITA

POPA COSTICA

DEDIU NICOLETA MONICA

MODIGA DORU

STANCIU MIRELA

ONICA DANUT MACOVEI NELU

2

Anexa 2 - efectuarea concediilor de odihna  

ON THE ROAD ! WE ALL HAVE A WAY TO GO !

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you