Εφημερίδα Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού Αριθμός Φύλλου 3

Page 1

«

»

« »


Εδώ Γελάμε!!!«

»

"Το μέγα κλέος της Κύπρου, της Οικουμένης τον κήρυκα, των Αντιοχέων τον πρώτον της χριστωνύμου κλήσεως αρχιτέκτονα, της Ρώμης τον κλεινόν εισηγητήν, και θείον των εθνών σαγηνευτήν, το της χάριτος δοχείον του Παρακλήτου Πνεύματος τον επώνυμον, Απόστολον τον μέγαν, τον του θείου Παύλου συνέκδημον, των εβδομήκοντα πρώτον, των δώδεκα ισοστάσιον πάντες συνελθόντες σεπτώς οι πιστοί, τον Βαρνάβαν άσμασι στέψωμεν,

ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ...

πρεσβεύει γαρ Κυρίω, ελεηθήναι τάς ψυχάς ημών"


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.