Εφημερίδα Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού Αριθμός Φύλλου 1

Page 1

Ισχύς Διά Της Γνώσεως Πυροβόλα Πολυβόλα Ελεύθερα

Αγαπηρνί αλαγλώπρεο, «ελ όπκνθο» πςλάδεκσνθ πςξνβνκηρέο, σίκνθ ρνς Σςλδέπμνς μαο, Τν Δθνθιηρθιό Σςμβνύκθν ρνς Παγιύπξθνς Σςλδέπμνς Δσέδξωλ Πςξνβνκθινύ, μέπα πρα πκαίπθα ρωλ δξαπρηξθνρήρωλ ρνς, έτεθ απνσαπίπεθ ρηλ έιδνπη ρηο εσημεξίδαο αςρήο, πνς πινπό έτεθ ρηλ ελημέξωπη ιαθ ρηλ πκηξνσόξηπη ρωλ πςξνβνκηρώλ, εσέδξωλ ικηξωρώλ ιαθ μνλίμωλ πρεκετώλ, ακκά ιαθ όκωλ ρωλ σίκωλ ρνς Σςλδέπμνς, γθα ρθο δξαπρηξθόρηρεο, ρθο ειδηκώπεθο ιαθ ρθο ελέξγεθεο πνς πξαγμαρνπνθεί. Ο μέτξθ ρεκθιήο δθιαίωπηο αγώλαο γθα ρηλ Απεκεςθέξωπη ρηο ιαρετόμεληο γηο μαο ιαθ η κύρξωπη ρνς πνκύπαθνς Δκκηλθινύ Κςπξθαινύ κανύ, απνρεκνύλ γθα ρν Σύλδεπμν μαο πξωραξτθιό πρότν ακκά ιαθ γθα όκνςο εμάο βίωμα. Η απόρθπη ρνς νσεθκόμελνς σόξνς Τθμήο πρνςο Ηξωθινύο λειξνύο ιαθ αγλννύμελνςο πςξνβνκηρέο, ρωλ νπνίωλ η Ηξωθιή Θςπία απνρεκεί γθα όκνςο εμάο σάξν ιαθ πςμίδα, μαο δίλεθ δύλαμη γθα ρν δύπινκν Αγώλα πξνο ρηλ Απεκεςθέξωπη. Η έιδνπη αςρή απνρεκεί έλα αιόμα πάκπθπμα γθα πςπρξάρεςπη όκωλ ρωλ εσέδξωλ πςξνβνκηρώλ, πρθο δξαπρηξθόρηρεο ιαθ πςμμερντή πρθο ειδηκώπεθο ρνς Σςλδέπμνς μαο, ακκά ιαθ έλα ιάκεπμα γθα πύπσθμη ρωλ μεραμύ ρνςο πτέπεωλ ιαθ ρωλ πτέπεωλ ρνςο με ρν Σύλδεπμν. Αςρό απνρεκεί έλα βαπθιό πινπό ρνς Σςλδέπμνς μαο. Οθ πρότνθ ιαθ επθδθώμεθο ρωλ Δσέδξωλ Πςξνβνκηρώλ νθ νπνίνθ απνρεκνύλ ραςρότξνλα πρότνςο ιαθ πινπνύο ρνς Σςλδέπμνς, μπνξνύλ λα ςκνπνθηθνύλ μόλν με ρηλ ύπαξμη ιαθ δθαρήξηπη

Ο Σύλδεπμνο πρεγάζεραθ πε νίιημα ρν νπνίν βξίπιεραθ πρηλ νδό Αθηλάο 15, πρηλ πεξθντή Χξςπακθλθώρθππαο πρη Λεςιωπία. Πξόιεθραθ γθα έλα πακθό ππίρθ, επελδςμέλν με πέρξα, ρν νπνίν έτεθ αλαιαθλθπθεί από ρνςο έσεδξνςο Πςξνβνκηρέο ιαθ μεραρξαπεί πε Έδξα ρνς Σςλδέπμνς. Σρεγάζεθ ρα Γξασεία ρνς Σςλδέπμνς, Μνςπεθαιό Χώξν, Αίθνςπα Σςλεδξθάπεωλ, Βθβκθνθήιη ιαθ τώξν πξαγμαρνπνίηπηο δθασόξωλ ειδηκώπεωλ. Τν νίιημα έτεθ εμνπκθπρεί με όκεο ρθο αλαγιαίεο πςπιεςέο ιαθ έπθπκα έρπθ ώπρε λα πξαγμαρνπνθνύλραθ πε αςρό πςγιε-

ελόο θπτςξνύ Παγιύπξθνς Σςλδέπμνς Δσέδξωλ Πςξνβνκθινύ. Γθ’ αςρό αγαπηρνί πςλάδεκσνθ πςξνβνκηρέο, παο ιακνύμε λα αγιακθάπερε ρη πξνππάθεθα ιαθ ρθο δξαπρηξθόρηρεο ρνς Σςλδέπμνς μαο ιαθ λα βνηθήπερε με ρν δθιό παο ρξόπν πρηλ θπτςξνπνίηπη ρνς ιαθ πρηλ ειπκήξωπη ρωλ πρότωλ ρνς. Σαο εςταξθπρνύμε, Δθνθιηρθιό Σςμβνύκθν Παγιύπξθνς Σςλδέπμνς Δσέδξωλ Πςξνβνκθινύ

λρξώπεθο, δθακέμεθο, αθμνδνπίεο, δεμθώπεθο ιαθώο ιαθ ειδηκώπεθο Τθμήο πξνο ρνςο Ήξωεο μαο. Σρθο γςάκθλεο πξνθήιεο πνς βξίπινλραθ πρν τώξν ρνς Μνςπείνς, ειρίθελραθ δθάσνξα θπρνξθιά ιεθμήκθα, όπωο πρνκέο ιαθ πξνπωπθιά αλρθιείμελα ρωλ Ηξώωλ μαο ιαθώο επίπηο ιαθ αλρθιείμελα πνς έτνςλ μερασεξθεί από ρνςο τώξνςο ρωλ ματώλ πρθο νπνίεο αγωλίπρηιαλ νθ Μνλάδεο ρνς Πςξνβνκθινύ. Σρνςο ρνίτνςο ρνς Μνςπείνς είλαθ αλαξρημέλεο νθ σωρνγξασίεο ρωλ Ηξωθιώλ Πεπόλρωλ ιαθ Αγλννςμέλωλ μαο. Τθο ιακνιαθξθλέο λύτρεο, η μεγάκη βεξάλρα ρνς νθιήμαρνο ιαρακαμβάλεραθ από Έσεδξνςο Πςξνβνκηρέο, νθ νπνίνθ απνκαμβάλνςλ ρνςο θεππέπθνςο μεζέδεο πνς πεξβίξνλραθ ειεί. Τν Οίιημα παξαμέλεθ αλνθιρό ιάθε Παξαπιεςή βξάδς, από ρθο 18:00 μέτξθ ρθο 23:00. Μεγακεπήβνκν πρότν ρνς παξόλρνο Δθνθιηρθινύ Σςμβνςκίνς, απνρεκεί η απόιρηπη θδθόιρηρηο πρέγηο γθα ρνλ Σύλδεπμν.


Ισχύς Δια Της Γνώσεως

Σςγιθληρθιή ιαθ ραςρότξνλα πςγικνλθπρθιή ήραλ η ρεκερή ρωλ απνιακςπρηξίωλ ρηο πξνρνμήο ρνς Ήξωα Δθνθιηρή ρηο 173 ΜΑ/ΤΠ, Αλρθπρξάρηγνς Δμμαλνςήκ Χαρζηδάιη, η νπνία πξαγμαρνπνθήθηιε αλήμεξα ρηο ενξρήο ρηο πξνπράρθδαο ρνς Πςξνβνκθινύ, Μεγακνμάξρςξνο Αγίαο Βαξβάξαο, πρν πρξαρόπεδν πνς σέξεθ ρν όλνμα ρνς, πρν τωξίν Αγία Βαξβάξα πρη Λεςιωπία. Τα απνιακςπρήξθα ρηο πξνρνμήο ρεκέπρηιαλ πρα πκαίπθα ρωλ ιαθθεξωμέλωλ ενξραπμώλ γθα ρηλ πξνπράρθδα Αγία ρνς Πςξνβνκθινύ, πνς νξγαλώλεθ ιάθε τξόλν η Δθλθιή Φξνςξά. Απόδνπη ρθμώλ έπρω ιαθ ιαθςπρεξημέλα πρνλ Έκκηλα Δθνθιηρή, ν νπνίνο πθπρόο πρν ιαθήινλ ιαθ πρνλ θεξό όξιν ρνς Έκκηλα Αμθωμαρθινύ, έπεπε Ηξωθιά ματόμελνο πξναππθζόμελνο ρηλ Κςπξθαιή Γη, ρν ιακνιαίξθ ρνς 1974, ασνπθωμέλνο απόκςρα πρθο δθατξνλθιέο εκκηλθιέο αμίεο. Η πξνρνμή απνρεκεί πξνπσνξά ρνς Παγιύπξθνς Σςλδέπμνς Δσέδξωλ Πςξνβνκθινύ, εθο έλδεθμηλ εκάτθπρνς σόξνς ρθμήο πρνλ ήξωα Αλρθπρξάρηγν Δμμαλνςήκ Χαρζηδάιη. Οθ έσεδξνθ πςξνβνκηρέο απέδεθμαλ αιόμα μία σνξά, όρθ γλωξίζνςλ πνκύ ιακά πώο λα αλαγλωξίζνςλ ιαθ λα απνδίδνςλ ρθο ρθμέο πνς αξμόζνςλ πε όπνςο έπεπαλ ματόμελνθ ιαρά ρνςο Αγώλεο ρνς Έθλνςο γθα ρηλ Δκεςθεξία ιαθ εθδθιά

ρν μαύξν ιακνιαίξθ ρνς 1974. Τα απνιακςπρήξθα ρηο πξνρνμήο ρέκεπε ν έλρθμνο ςπνςξγόο Υγείαο ι. Χξήπρνο Παρπακίδηο, αλαπκηξώλνλραο πρηλ ρεκερή ρνλ απθελνύλρα Υπνςξγό Άμςλαο ι. Κώπρα Παπαιώπρα. Καρά ρα απνιακςπρήξθα ξίσθηιαλ ρθμηρθιέο βνκέο πςξνβόκωλ. Ομθκίεο εισώληπαλ ν έλρθμνο ςπνςξγόο Υγείαο ι. Χξήπρνο Παρπακίδηο ιαθ ν πξόεδξνο ρνς Παγιύπξθνς Σςλδέπμνς Δσέδξωλ Πςξνβνκθινύ ι. Κώπραο Δξάινο. Αινκνύθηπε ιαράθεπη πρεσάλωλ από ρνςο επίπημνςο πξνπιεικημέλνςο. Η πξνρνμή ρνς Ήξωα, απνρεκεί μθα ρέκεθα απεθιόλθπη ρηο μνξσήο ρνς, ιαθ είλαθ απνρέκεπμα ρηο δημθνςξγθιήο ιακαθπθηπίαο ρνς γλωπρνύ ιαθ ιαραμθωμέλνς γκύπρη, Γεώξγθνς Μαςξνγέλη. Ο δθαπξεπήο ιακκθρέτληο από ρηλ πξώρη πρθγμή πνς ελημεξώθηιε γθα ρν θπρνξθιό ρνς Ήξωα, επέδεθμε θδθαίρεξη εςαθπθηπία, πρνθτείν ρν νπνίν αλρθιαρνπρξίζεραθ πρηλ πξνππάθεθα πνς ιαρέβακε ιαθ πρν εμαίξερν απνρέκεπμα ρηο δνςκεθάο ρνς. Ωο ει ρνύρνς, η πξνρνμή θεωξείραθ εμαίξερηο πνθόρηραο ιαθ θδθαίρεξηο ιακκθρετλθιήο εςαθπθηπίαο ιαθ ρνλίζεθ αιόμη ιαθ ρθο πθν μθιξέο κεπρνμέξεθεο ρηο μνξσήο ρνς Ήξωα.

Τεκέπρηιε ρηλ Τξίρη, 20 Ινςκίνς 2010, πρθο 18:30, πρν τώξν ρνς Μλημείνς Πεπόλρωλ ιαθ Αγλννςμέλωλ Πςξνβνκθινύ πρν Σρξαρόπεδν Χξήπρνς Σαμάξα πρηλ Αθακάππα, Τξθπάγθν πρη Μλήμη ρωλ Πεπόλρωλ ιαθ Δέηπη γθα ρηλ αλεύξεπηο ρωλ Αγλννςμέλωλ Πςξνβνκηρώλ ρηο Τξαγωδίαο ρνς 1974. Μερά ρν ρέκνο ρηο Θξηπιεςρθιήο ρεκερήο, αινκνύθηπε πξνπικηρήξθν πεπόλρωλ ιαθ αγλννςμέλωλ πςξνβνκηρώλ ιαθ ιαράθεπη πρεσάλωλ. Αθπθήμαρα πςγιίληπηο πξνικήθηιαλ πε όκνςο ρνςο παξεςξθπινμέλνςο όραλ ιαρά ρη δθάξιεθα ρνς πξνπικηρηξίνς πεπόλρωλ ξίσθηιαλ έμθ ρθμηρθιέο βνκέο πςξνβόκωλ. Η ρεκερή έικεθπε με ρνλ Δθλθιό Ύμλν. Σρηλ ρεκερή παξεςξέθηιαλ, ν έλρθμνο ςπνςξγόο Άμςλαο ινο Κώπραο Παπαιώπραο, o Αξτθμαλδξίρηο Ιωάλληο Ιωάλλνς ει μέξνςο ρνς Αξτθεπθπιόπνς Κύπξνς ι.ι. Χξςπνπρόμνς Β’, ειπξόπωπνο ρηο Πξεπβείαο ρηο Δκκάδνο, Βνςκεςρέο ιαθ ειπξόπωπνθ ρωλ Κςπξθαιώλ ιαθ Δκκαδθιώλ Κνθλνβνςκεςρθιώλ ινμμάρωλ, ν Α/ΓΔΔΦ Αλρθπρξάρη-

γνο Πέρξνο Τπακθιίδηο, ν Δθνθιηρήο ρηο ΔΛΔΥΚ, αλρθπξνπωπείεο από ρθο Δθνθιήπεθο Πςξνβνκθινύ ιαθ από άκκα Όπκα ιαθ Σώμαρα, Απόπρξαρνθ Αμθωμαρθινί Πςξνβνκθινύ, ειπξόπωπνο ρηο Παγιύπξθαο Οξγάλωπηο Αδήκωρωλ Αθτμακώρωλ ιαθ Αγλννςμέλωλ, η θςγαρέξα ρνς Ήξωα Δθνθιηρή ρηο 181 ΜΠΠ Αλρθπρξάρηγνς Κακμπνςξρζή Σρςκθαλνύ, ια Μαξία Κακμπνςξρζή, αλρθπξνπωπείεο από ρθο Δκκαδθιέο Οξγαλώπεθο πνς επθπιέπρνλραλ ρηλ Κύπξν γθα ρθο επερεθαιέο ειδηκώπεθο, ειπξόπωπνθ ρωλ άκκωλ Σςλδέπμωλ Δσέδξωλ, πςγγελείο ρωλ πεπόλρωλ ιαθ αγλννςμέλωλ πςξνβνκηρώλ ιαθ πςμπνκεμθπρέο ρωλ Τθμωμέλωλ Ηξώωλ. Δπθμλημόπςλεο νμθκίεο εισώληπαλ, ν έλρθμνο ςπνςξγόο Άμςλαο ινο Κώπραο Παπαιώπραο ιαθ ν πξόεδξνο ρνς Παγιύπξθνς Σςλδέπμνς Δσέδξωλ Πςξνβνκθινύ ινο Κώπραο Δξάινο. Μερά ρν ρέκνο ρηο ρεκερήο αινκνύθηπε δεμίωπη πρθο εγιαραπράπεθο ρνς Κέλρξνς Διπαθδεύπεωο Πςξνβνκθινύ.


Ισχύς Δια Της Γνώσεως

Ο Αλρθπρξάρηγνο Δμμαλνςήκ Χαρζηδάιηο γελλήθηιε πρν Κακάμθνλ Χαλίωλ Κξήρηο ρν 1927. Τηλ 15η Μαξρίνς 1947 εθπήτθη πρη Σρξαρθωρθιή Στνκή Δςεκπίδωλ, από ρηλ νπνία απνσνίρηπε ρηλ 3η Μαξρίνς 1949. Καραράγηιε πρν πεζθιό ιαθ πςγιειξθμέλα πρν 564 ΤΠ πρηλ πεξθντή Βίρπθ με ρν βαθμό ρνς Αλθςπνκνταγνύ. Έκαβε μέξνο πρθο επθτεθξήπεθο ρνς Γξάμμνς - Βίρπθ όπνς ιαθ ρξαςμαρίπρηιε πρθο 25 Ινςλίνς 1949. Τηλ 17η Απξθκίνς 1950 μεραράτθηιε πρν Πςξνβνκθιό. Φνίρηπε πε όκα ρα πξνβκεπόμελα Στνκεία ρνς Πςξνβνκθινύ, πρη Στνκή Αεξνπνξίαο Σρξαρνύ, πρη Στνκή Σραρθπρθιήο ιαθ πρη Στνκή Πςξνβνκθινύ Δςρθιήο Γεξμαλίαο. Υπηξέρηπε πε πνκκέο Μνλάδεο ρνς Δκκηλθινύ Σρξαρνύ ιαθ δθερέκεπε Δθνθιηρήο ρηο 149 ΜΜΒΠ. Τηλ 8η Σεπρεμβξίνς 1973 μεραρέθηιε πρηλ Κύπξν ιαθ αλέκαβε Δθνθιηρήο ρηο 173 ΜΑ/ΤΠ, η νπνία είτε ρηλ έδξα ρηο πρν πρξαρόπεδν « Αλδξέα Δημηρξίνς » πρηλ πεξθντή Καξάνκνς ρηο επαξτίαο Αμμντώπρνς. Καρά ρηλ πξώρη σάπη ρηο Τνςξιθιήο Δθπβνκήο, ( 20 - 22 Ινςκίνς 1974 ) η Μνίξα

ςπνπρήξθμε με ρα πςξά ρηο ρθο ελέξγεθεο ιαθ ρη δξάπη ρνς 201 ΤΠ ιαθ ρνς 386 ΤΔ πρθο επθθέπεθο ιαρά ρνς Σαιιάξθα, ρνς Καξάνκνς ακκά ιαθ ρνς Τνςξινιςπξθαινύ Θύκαια ελρόο ρωλ ρεθτώλ ρηο Αμμντώπρνς. Η Μνίξα ιαράσεξε πςλρξθπρθιά πκήγμαρα πρηλ άμςλα ρωλ πθν πάλω θςκάιωλ ιαθ η δθα πςξώλ πςμβνκή ρηο πρηλ ειιαθάξθπη ρωλ θςκάιωλ ήραλ νςπθαπρθιή. Γθα ρν κόγν αςρό, η Μνίξα ιαρά ρν πςγιειξθμέλν ρξθήμεξν, δετόραλ ιαθημεξθλά αεξνπνξθιέο πξνπβνκέο. Καρά ρηλ αεξνπνξθιή πξνπβνκή πνς έγθλε πρθο 15:30 ρηο 22ηο Ινςκίνς 1974, μθπή ώξα πξθλ ρηλ έλαξμη ρηο αλαιωτήο, ν Δθνθιηρήο Χαρζηδάιηο έπεπε ηξωθιά ματόμελνο όραλ πκήγηιε ν πραθμόο Δθνθιήπεωο ρηο Μνίξαο από ξνςιέρα Τνςξιθινύ Αεξνπιάσνςο. Τάσηιε πρν Νειξνρασείν Σραςξνύ ρηο Αμμντώπρνς. Τθμήθηιε με ρα πθν ιάρω παξάπημα ιαθ μεράκκθα: Μεράκκθν Σρξαρθωρθιήο Αμίαο Δ' Τάμεωο , Χξςπόο Σραςξόο Β' Τάγμαρνο Φνίλθινο , Χξςπόο Σραςξόο Β' Ταγμαρνο Γεωξγίνς Α' , Μεράκκθν Σρξαρθωρθιήο Αμίαο Γ' Τάμεωο , Σραςξόο Ταμθαξτθώλ Τάγμαρνο ρνς Φνίλθινο.

Ο Αλρθπρξάρηγνο Σρςκθαλόο Κακμπνςξρζήο γελλήθηιε πρη Θεππακνλίιη ρηλ 31η Ιαλνςαξίνς 1921 από γνλείο ιαραγόμελνςο από ρηλ Αλαρνκθιή Θξάιη. Τηλ 17η Οιρωβξίνς 1945, πε ηκθιία 24 ερώλ, ιαραράγηιε πρθο Δκκηλθιέο Έλνπκεο Δςλάμεθο γθα ρξθερή εθεκνλρθιή ςπηξεπία. Τηλ 1η Ιαλνςαξίνς 1947 πξνήτθη πρν βαθμό ρνς Λντία ιαθ ρηλ 28η Αςγνύπρνς 1947 πξνήτθη επ’ αλδξαγαθία πρν βαθμό ρνς Δπθκντία ιαθ ρνς απνλεμήθηιε ρν Πνκεμθιό Μεράκκθν Αλδξείαο. Τηλ 1η Μαξρίνς 1949 εθπήτθη πρη Σρξαρθωρθιή Στνκή Δςεκπίδωλ από ρηλ νπνία απνσνίρηπε ρηλ 17η Αςγνύπρνς 1950, νπόρε ιαθ ιαραράγηιε πρν πεζθιό. Τηλ 28η Αςγνύπρνς 1950 νξιίπρηιε Αλθςπνκνταγόο ιαθ ρηλ 18η Αςγνύπρνς 1952 πξνήτθη πρν βαθμό ρνς Υπνκνταγνύ. Τνλ Ινύκθν ρνς 1955 παλρξεύρηιε ρηλ Βάϊα Γεωξγίνς Τπανύπη με ρηλ νπνία απέιρηπε δύν θςγαρέξεο. Τηλ 1η Δειεμβξίνς 1958 μερεράτθη πρν Πςξνβνκθιό ιαθ ρηλ 28η Απξθκίνς 1959 πξνήτθη πρν βαθμό ρνς Λνταγνύ. Τηλ 18η Αςγνύπρνς 1963 πξνήτθη ιαρ' εικνγή πρν βαθμό ρνς Ταγμαράξτη. Τηλ 18η Αςγνύπρνς 1966 πξνήτθη ιαρ'

εικνγή πρν βαθμό ρνς Αλρθπςλραγμαράξτη. Η πύζςγνο ρνς Βάϊα απεβίωπε πρηλ Αθήλα ρηλ 7η Αςγνύπρνς 1970. Τηλ 5η Δειεμβξίνς 1971 παλρξεύρηιε πρν Πεθξαθά ρηλ Δκπίδα Γθαλλθρπνπνύκνς. Τνλ Αύγνςπρν ρνς 1973 μεραρέθηιε πρηλ Κύπξν ιαθ αλέκαβε Δθνθιηρήο ρηο 181 ΜΠΠ, η νπνία είτε ρηλ έδξα ρηο πρν τωξίν Τξίιωμν ρηο επαξτίαο Αμμντώπρνς. Η ρύτη ρνς αγλνείραθ από ρηλ 23η Ινςκίνς 1974, όραλ η 181 ΜΠΠ πξνπβκήθηιε ιαρόπθλ ελέδξαο από ρθο Τνςξιθιέο Δςλάμεθο Δθπβνκήο πρηλ πεξθντή ρνς τωξθνύ Σςγταξί ρηο επαξτίαο Κεξύλεθαο. Ο Αλρθπςλραγμαράξτηο Κακμπνςξρζήο επέδεθμε ιαρά ρη δθάξιεθα ρηο μάτη ταξίπμαρα Αλδξείαο, Ηξωθπμνύ ιαθ Αςρνθςπίαο αλάκνγα με ρνςο Ηξωθινύο μαο Πξνγόλνςο ιαθ ιαρέπρηπε βίωμα ρνς ρνλ Πξνπαρνξθιό Όξιν « Ος ιαραθπτύλω όπκα ρα Ιεξά ». Ο Αλρθπςλραγμαράξτηο Κακμπνςξρζήο απνρεκεί καμπξό παξάδεθγμα Δόμαο ιαθ Τθμήο γθα ρνςο Πςξνβνκηρέο ακκά ιαθ καμπξό παξάδεθγμα πξνο μίμηπη γθα ρθο επεξτόμελεο γελεέο ρωλ Δκκήλωλ .


Ισχύς Δια Σης Γνώσεως

Πξαγμαρνπνθήθηιε ρηλ Κςξθαιή 7 Ννεμβξίνς 2010 πρηλ πεξθντή Αθακάππαο, ν 4νο Αγώλαο Δξόμνς Μλήμηο ιαθ Σθμήο Ηξώφλ Πςξνβνκθινύ. Ο πςμβνκθιόο αςρόο αγώλαο έτεθ ιαραπρεί θεπμόο ιαθ πξαγμαρνπνθείραθ ιάθε τξόλν εθο έλδεθμη Σθμήο πξνο ρνςο Ηξφθινύο Πεπόλρεο ιαθ Αγλννύμελνςο ρφλ Μνλάδφλ ρνς Πςξνβνκθινύ πρθο επθιέο μάτεο πνς έδφπαλ, ιαρά ρη δθάξιεθα ρηο Σνςξιθιήο Δθπβνκήο ρνς 1974. Ο Αγώλαο έκαβε τώξα πρηλ πεξθντή ρνς Δθλθινύ Πάξινς Αθακάππαο ιαθ πρνςο τώξνςο πκηπίνλ ρφλ πακαθώλ πρξαρνπέδφλ « Δημηρξάιη Φξθπρνδνύκνς » ιαθ « Αλδξέα Κάξςνς », όπνς έδξεςαλ η 187 ΜΠΠ, η 184 ΠΠΠ ιαθ η 185 ΜΠΠ αλρίπρνθτα. Ο ρεξμαρθπμόο έγθλε πρν πρξαρόπεδν « Φξήπρνς ΢αμάξα », όπνς έδξεςαλ η 189 ΜΠΠ ιαθ η 195 ΜΔΑ/ΑΠ. ΢ρνλ Αγώλα έκαβαλ μέξνο έσεδξνθ, πρεκέτη ιαθ ικηξφρνί από ρθο Μνλάδεο ρνς Πςξνβνκθινύ ιαθώο ιαθ αξθθμόο δξνμέφλ από ρηλ ΔΛΔΤΚ, ρν ΢φμαρείν Δξνμέφλ Κύπξνς « Πεξθικήο Δημηρξίνς » ιαθ ρν ΢φμαρείν « Φαξάκαμπνο Περρεμεξίδηο». Καρά ρη δθάξιεθα ρνς πςμβνκθινύ Αγώλα, νθ δξνμείο απόρθπαλ σόξν Σθμήο πρν Μλημείν ρηο 187 ΜΠΠ πνς βξίπιεραθ παξά ρν παξειικήπθ ρηο Αγίαο Βαξβάξαο πρν βόξεθν όξθν ρνς Δθλθινύ Πάξινς Αθακάππαο ιαθ πρν μλημείν ρηο 184 ΠΠΠ ιαθ 185 ΜΠΠ, πνς βξίπιεραθ πρν τώξν ρφλ Υνθρηρθιώλ Δπρθώλ ρνς Παλεπθπρημίνς Κύπξνς. ΢ςγιθληρθιή ήραλ η πρθγμή πρηλ νπνία νθ δξνμείο πξνπέγγθπαλ

ρν παξειικήπθ ρηο Αγίαο Βαξβάξαο, πξνπιύληπαλ ρν Δθιόλθπμα ρηο Μεγακνμάξρςξνο Αγίαο Βαξβάξαο, ρν νπνίν είτε ρνπνθερηθεί πρν πξναύκθν ρνς παξειικηπίνς. Σνςο δξνμείο ςπνδέτρηιαλ πρν πξναύκθν ρνς παξειικηπίνς, νθ γςλαίιεο ρνς γεθρλθάζνλρνο πξνπσςγθινύ πςλνθιθπμνύ Πκαρύ Αγκαλρζθάο, με επθιεσακήο ρηλ Ηξφθιή Δαπιάκα ρηο Καξπαπίαο, Δκέλη Υφιά. Ο ρεξμαρθπμόο ρνς Αγώλα έγθλε πρν Μλημείν Πεπόλρφλ ιαθ Αγλννςμέλφλ Πςξνβνκθινύ πρν πρξαρόπεδν « Φξήπρνς ΢αμάξα », όπνς αλαπέμσθηιε δέηπη ςπέξ αλεύξεπηο ρφλ Αγλννςμέλφλ ιαθ Σξθπάγθν ςπέξ αλάπαςπηο ρφλ υςτώλ ρφλ Ηξφθιώο Πεπόλρφλ Πςξνβνκηρώλ. Μερά ρη Δέηπη ιαθ ρν ρξθπάγθν αινκνύθηπε ιαράθεπη πρεσάλφλ πρν Μλημείν ιαθ επίδνπη Σθμηρθιώλ πκαιερώλ πρθο πςμμερέτνςπεο μνλάδεο ιαθ πρα πφμαρεία, όπφο επίπηο μεράκκθα ιαθ δθπκώμαρα πρνςο δξνμείο. ΢ρεσάλθα ιαραρέθηιαλ ει μέξνςο ρνς Αξτηγνύ ΓΔΔΥ, από ρν Δθνθιηρή ΔΠΒ/ΓΔΔΥ, ρνςο απόπρξαρνςο Αμθφμαρθινύο Πςξνβνκθινύ, ρν ΢φμαρείν Δξνμέφλ Κύπξνς « Πεξθικήο Δημηρξίνς », ρν ΢φμαρείν « Φαξάκαμπνο Περρεμεξίδηο » ιαθ ρνλ Παγιύπξθν ΢ύλδεπμν Δσέδξφλ Πςξνβνκθινύ. Ρίγη πςγιίληπηο πξνικήθηιαλ όραλ ιαραρέθηιαλ πρεσάλθα πρν μλημείν με ρθο πκάιεο ρφλ Ηξφθιώλ Μνλάδφλ ρνς Πςξνβνκθινύ από πςμπνκεμθπρέο ρφλ πεπόλρφλ ιαθ αγλννςμέλφλ Πςξνβνκηρώλ, πρεκέτη ιαθ έσεδξνςο πςξνβνκηρέο ιαθώο ιαθ πςγγελείο ρφλ ρθμφμέλφλ Ηξώφλ.

ΧΟΡΗΓΟ΢ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΤ ΗΣΑΝ Ο ΟΠΑΠ ΚΤΠΡΟΤ

Η ιαθθεξφμέλη ερήπθα αθμνδνπία ρνς πςλδέπμνς μαο, η νπνία πξαγμαρνπνθήθηιε ρν ΢άββαρν 17 Ινςκίνς 2010, ήραλ ασθεξφμέλη πρη μλήμη ρφλ Ηξώφλ ρνς Πςξνβνκθινύ ρηο Δθλθιήο Υξνςξάο. ΢ρηλ αθμνδνπία πξνπέσεξαλ αίμα μεγάκνο αξθθμόο εσέδξφλ ιαθ ικηξφρώλ πςξνβνκηρώλ ιαθ μέκη ρφλ νθινγελεθώλ ρφλ Ηξώφλ.


Ιρυύπ Δια Σηπ Γμώρεωπ

΢ρα πκαίπθα ελημέξωπηο ρωλ Δσέδξωλ Πςξνβνκηρώλ γθα ρν ιςπξθαιό πξόβκημα ιαθ ρθο πξνράπεθο κύπηο, ν Παγιύπξθνο ΢ύλδεπμνο Δσέδξωλ Πςξνβνκθινύ, δθνξγάλωπε μθα πεθξά από δθακέμεθο πρν νίιημα ρνς. Σηλ Σεράξρη 28 Απξθκίνς 2010 πρθο 19:30 πρν νίιημα ρνς ΢ςλδέπμνς πρηλ νδό Αθηλάο 15 πρη Φξςπακθλθώρθππα, πξαγμαρνπνθήθηιε δθάκεμη από ρνλ παλεπθπρημθαιό Δοα Κώρςα Μασοίδη με θέμα: «Απόοοηςα Έγγοατα Νςάξσμεο/ΟΗΔ»

«Οι ενελίνειπ ρςξ Κσποιακό από ςξ Φεβοξσάοιξ 2008 μέυοι ρήμεοα, η επιδιωκόμεμη λύρη «Διζωμικήπ, Δικξιμξςικήπ, Ομξρπξμδίαπ» και η ποξςειμόμεμη από ςημ Κίμηρη ξοθή πξοεία, βαριρμέμη ρςημ «Ποόςαρη ςξσ ξοθξύ ΝΑΙ» Σηλ Παξαπιεςή 22 Οιρωβξίνς 2010 πρθο 19:30 πρν τώξν ρνς ΢ςλδέπμνς, πξαγμαρνπνθήθηιε δθάκεμη από ρν βνςκεςρή ρνς ΔΗ΢Τ Σάρξ Μηςρόπξσλξ με θέμα: «Γεωρςοαςηγικέπ ιρξοοξπίεπ ρςημ πεοιξυή ςηπ Αμαςξλικήπ Μερξγείξσ και ξ οόλξπ ςηπ Ρωρίαπ» Σηλ Σεράξρη 15 Δειεμβξίνς 2010 πρθο 19:30 πξαγμαρνπνθήθηιε πρν νίιημα ρνς ΢ςλδέπμνς πρηλ νδό Αθηλάο 15 πρη Φξςπακθλθώρθππα, από ρνλ πξώηλ Τπνςξγό Δπωρεξθιώλ ιαθ Οθινλνμθιώλ Δοα Χοιρςόδξσλξ Χοιρςξδξύλξσ, δθάκεμη με θέμα: «Χειοιρμξί και ποξςάρειπ για ςξ Πεοιξσριακό ρςιπ διεναγόμεμεπ ρσμξμιλίεπ για ςξ Κσποιακό»

Σηλ Σεράξρη 19 Μαίνς 2010 πρθο 19:30 πρν νίιημα ρνς ΢ςλδέπμνς, πξαγμαρνπνθήθηιε δθάκεμη από ρνλ πξόεδξν ρηο Κίληπηο γθα Δκεςθεξία ιαθ Δημνιξαρία πρη Κύπξν, ιν Πάμξ Ιωαμμίδη με θέμα:

Μερά ρν ρέκνο ρωλ δθακέμεωλ αινκνύθηπε αλνθιρή πςζήρηπη. ΢ςλρνλθπρήο ρωλ πςζηρήπεωλ ήραλ ν σίκνο ρνς ΢ςλδέπμνς μαο, δημνπθνγξάσνο Λάζαξνο Μαύξνο.

΢ρθο 23 Δειεμβξίνς 2010, νθ 10 ΤΔΑ(ΠΒ) από ρη Κύπξν ρηο 2010Β Δ΢΢Ο μαζί με ρνςο 49 ΤΔΑ(ΠΒ) Γ’ Δ΢΢Ο εμ Δκκάδνο, μερνλνμαζόμαπρε πε ΔΔΑ (ΠΒ). Μερά από πεξίπνς 4 μήλεο παξαμνλήο πρηλ Δκκάδα πεξλώλραο από πνκκέο δνιθμαπίεο, έξτεραθ η μεγάκη μέξα ρηο νξιωμνπίαο. Η ΢τνκή Πςξνβνκθινύ μερακαμπάδεςπε πε εμάο ρνςο ΔΔΑ (ΠΒ) ρα απαξαίρηρα γθα ρν όπκν ρνς Πςξνβνκθινύ ιαθ ελίπτςπε ρν εθλθιό μαο σξόλημα ιαθ ρν πλεύμα ρνς αγώλα γθα ρηλ εκεςθεξία. Αλαμσίβνκα, έλαο από ρνςο ιςξθόρεξνςο πρότνςο ρηο ΢τνκήο, ήραλ η πεθθαξτία ιαθ όπωο είπε ν Αθπτύκνο «ΠΔΙΘΑΡΦΙΑ ΔΤΠΡΑΞΙΑ΢ ΜΗΣΗΡ». Ωο ΔΔΑ (ΠΒ) ιακνύμαπρε ρώξα λα αλραπνιξθθνύμε πρα ιαθήινλρα μαο γθα ρηλ ειπκήξωπη ρωλ πρότωλ ρηο Δθλθιήο Υξνςξάο, έτνλραο πάλρα ιαρά λνς ρν πύλθημα ρνς πςξνβνκθινύ μαο, «Ι΢ΦΤ΢ ΔΙΑ ΣΗ΢ ΓΝΩ΢ΔΩ΢». ΔΔΑ ΠΒ 2010Β Δ΢΢Ο

Σξ Δ΢ ςξσ Παγκσποίξσ ΢σμδέρμξσ Δτέδοωμ Πσοξβξλικξύ, καλωρξοίζει ςξσπ μέξσπ έτεδοξσπ ανιωμαςικξύπ Πσοξβξλικξύ και εύυεςαι ρε ασςξύπ κάθε επιςσυία ρςα μέα ςξσπ καθήκξμςα.

Πξαγμαρνπνθείραθ ρν ΢άββαρν 2 Απξθκίνς 2011 πρη ΢τνκή Πςξνβνκθινύ πρν Μεγάκν Πεύιν Αρρθιήο, η ρεκερή Απνιακςπρηξίωλ ρηο πξνρνμήο ρνς Ήξωα Δθνθιηρή ρηο 181 Μνίξαο Πεδθλνύ Πςξνβνκθινύ, Αλρθπρξάρηγνς ΢ρςκθαλνύ Κακμπνςξρζή, Σα απνιακςπρήξθα ρηο πξνρνμήο θα ρεκέπεθ η Α.Δ. ν πξόεδξνο ρηο Δκκηλθιήο Δημνιξαρίαο ινο Κάξνκνο Παπνύκθαο. Η πξνρνμή απνρεκεί εςγελή πξνπσνξά ρνς Παγιςπξίνς ΢ςλδέπμνς Δσέδξωλ Πςξνβνκθινύ πξνο ρθο Δκκηλθ-

ιέο Έλνπκεο Δςλάμεθο. Με βάπη πτερθιή απόσαπη ρνς Γελθινύ Δπθρεκείνς ρωλ Δλόπκωλ Δςλάμεωλ ρηο Δκκάδνο, η πξνρνμή θα ρνπνθερηθεί πρν τώξν ρωλ Ηξώωλ ρνς Πςξνβνκθινύ, μπξνπρά από ρηλ ειικηπία ρηο ΢τνκήο. Διεί πρν Ναό ρνς Πςξνβνκθινύ, ν Ήξωαο Δθνθιηρήο θα ρθμάραθ Αθώλθα από ρνςο Πςξνβνκηρέο ιαθ ρνςο Έκκηλεο, όπωο αιξθβώο αξμόζεθ π’ αςρόλ. ΢ρηλ ρεκερή ρωλ απνιακςπρηξίωλ αλαμέλεραθ λα παξαπρεί πύππωμη η πνκθρθιή, θξηπιεςρθιή ιαθ πρξαρθωρθιή ηγεπία ρηο Δκκάδνο, πςλάδεκσνθ ιαθ πςμμαθηρέο ρνς Ήξωα Δθνθιηρή ιαθώο ιαθ μεγάκνο αξθθμόο εσέδξωλ πςξνβνκηρώλ από ρηλ Κύπξν με επθιεσακήο ρν Δθνθιηρθιό ΢ςμβνύκθν ρνς ΢ςλδέπμνς μαο.


Ισχύς Δια Της Γνώσεως

ρπάιια / ρπάιια με αςπρηξνύο όξνςο, όπφο, η απαγόξεςπη ρνς μεξόβητα, ρν μύπθμν ρνς αςρθνύ ιαθ άκκα. Οθ πεξθππόρεξνθ, ρςταία, ήραλ ιξςφμέλνθ ειείλν ρν βξάδς ιαθ έμςλαλ ρν αςρί ρνςο. Μεγάκνθ λθιηρέο ήπαλ νθ ει Λάξλαιαο νξμώμελνθ Τρθξίρρηο Ιφάλληο ιαθ Δημηρξάιηο Κςξθάινς με σθλακίπρεο ρνςο Μάξθν Δημηρξίνς ιαθ Ακέμη Δημηρξίνς. Επεθδή αξιερνί ζήρηπαλ ρηλ επαλάκηυη ρηο ειδήκφπηο αςρήο, όπφο επίπηο ιαθ πξφράθκημα ραβκθνύ, ρν Δ.Σ. θα πξνγξαμμαρίπεθ ρέρνθεο ειδηκώπεθο ελρόο ρνς 2011 ιαθ επνμέλφο αλαμείλερε πρν αινςπρθιό!!!

Από ρηλ Παξαπιεςή 26ηλ Ννεμβξίνς, 2010 ιαθ πςλέτεθα μέτξθ ιαθ ρη κήμη, ρηλ Τεράξρη 1ηλ Δειεμβξίνς, δθεμήτθη πρν νίιημα ρνς Σςλδέπμνς πξφράθκημα Πθκόρραο. Η απόσαπη ρνς Δ.Σ. ήραλ όπφο γθα σέρνο λα ξίμνςμε μθα «βνκή επθπήμαλπηο», νύρφο ώπρε, ρν 2011 όραλ θα νξγαλφθεί ρν επίπημν πξφράθκημα πθκόρραο λα περύτνςμε πρότν. Καρά γελθιή νμνκνγία όκφλ ρφλ πςμμερετόλρφλ ακκά ιαθ ρφλ παξεςξθπινμέλφλ, η ειδήκφπη ήραλ εμαθξερθιά επθρςτημέλη. Όπνθ δελ ήμεξαλ πθκόρρα έμαθαλ, είτε αξιερό ιέσθ ιαθ γέκθν, πείξαγμα, σαγηρό ιαθ πνρό!!! Ο δθαγφλθπμόο δθεμήτθη μεραμύ 32 αρόμφλ (16 ζεςγάξθα),

Πξαγμαρνπνθήθηιε ρν Σάββαρν 8 Ιαλνςαξίνς, 2011 πρν νίιημα ρνς Σςλδέπμνς, ρν ιαθθεξφμέλν ρπθμπνύπθ γθα ρνλ απνταθξερθπμό ρνς 2010 ιαθώο ιαθ ρν ιόυθμν ρηο Βαπθκόπθρραο ρνς Σςλδέπμνς μαο. Τηλ ειδήκφπη ρίμηπε με ρηλ παξνςπία ρνς ν έλρθμνο Υπνςξγόο Άμςλαο ινο Κώπραο Παπαιώπραο ν νπνίνο ιαθ έινυε ρηλ βαπθκόπθρρα. Τν ικίμα πνς επθιξάρηπε ήραλ εμαθξερθιό ιαθόρθ πέξαλ ρφλ 200 πςξνβνκηρώλ ιαθ σίκφλ ρνς Σςλδέπμνς μαο, πέξαπαλ από ρν τώξν ρηο ειδήκφπηο, έσαγαλ, ήπθαλ ιαθ δθαπιέδαπαλ. Οθ πςλαλρήπεθο μεραμύ πακθώλ πςλαδέκσφλ ιαθ σίκφλ ακκά ιαθ πςμπνκεμθπρώλ πξνιάκεπαλ πςγιίληπη πε όκνςο ρνςο παξεςξθπιόμελνςο. Λεο ιαθ ζνύπαλ μαλά ρθο ημέξεο ρηο θηρείαο πρηλ Εθλθιή Φξνςξά. Αξιερνί πςλαλρθνύλραλ γθα πξώρη σνξά μερά ρηλ βάξβαξη Τνςξιθιή εθπβνκή ρνς 1974, πνς ρόπν πκήγφπε ρθο υςτέο όκφλ μαο. Εςτή όκφλ ήραλ ν λένο τξόλνο λα σέξεθ πε όκνςο ςγεία, ταξά ιαθ εςρςτία ιαθ πρη πνκύπαθη Παρξίδα μαο ρηλ Απεκεςθέξφπη.

Τν Δθνθιηρθιό Σςμβνύκθν ρνς Σςλδέπμνς απνσάπθπε όπφο με πινπό ρη γλφξθμία ιαθ πςλαλαπρξνσή μεραμύ ρφλ εσέδξφλ πςξνβνκηρώλ, πξαγμαρνπνθηθνύλ δεμθώπεθο γλφξθμίαο πρθο δθάσνξεο επαξτίεο. Μέπα πε αςρά ρα πκαίπθα, πξαγμαρνπνθήθηιε με μεγάκη επθρςτία η πξώρη ρέρνθα δεμίφπη πρν Σινπεςρήξθν Παξακθμλίνς, ρηλ νπνία ρίμηπαλ με ρηλ παξνςπία ρνςο ν έλρθμνο Υπνςξγόο Άμςλαο ινο Κώπραο Παπαιώπραο ιαθ ν Αξτηγόο ρηο Εθλθιήο Φξνςξάο, Αλρθπρξάρηγνο ινο Πέρξνο Τπακθιίδηο. Τν ικίμα πνς επειξάρηπε ήραλ ζεπρό ακκά παξάκκηκα ιαθ πςγιθληρθιό, ιαθόρθ αξιερνί πςξνβνκηρέο πςλαλρθόλραλ γθα πξώρη σνξά μερά ρηλ βάξβαξη Τνύξιθιη εθπβνκή ρνς 1974. Σρηλ δεμίφπη παξεςξέθηιαλ πέξαλ ρφλ 100 έσεδξφλ πςξνβνκηρώλ. Χνξηγόο ρηο ειδήκφπηο ιαθ νξγαλφρήο ήραλ ρν μέκνο ρνς Δθνθιηρθινύ Σςμβνςκίνς ρνς Σςλδέπμνς μαο Μθτάκηο Πθρράιηο.


Ισχύς Δια Της Γμώσεως

Ο Παγιύπξθνο Σύλδεπμνο Εσέδξφλ Πςξνβνκθινύ μέπα πρα πκαίπθα ρφλ πινπώλ ρνς, όπφο ιαθνξίζνλραθ από ρν Καραπραρθιό ρνς, έτεθ φο μέκημα ακκά ιαθ φο αξτή ρνς, ρηλ παξντή νθινλνμθιήο ιαθ ςκθιήο βνήθεθαο πξνο ρθο Μνλάδεο Πςξνβνκθινύ, με πρότν ρηλ πνθνρθιή βεκρίφπη ρφλ πςλθηιώλ δθαβίφπηο ρφλ πςξνβνκηρώλ. Σε Μνλάδεο ρνς Πςξνβνκθινύ, έτνςλ παξατφξηθεί δθάσνξεο ηκειρξθιέο πςπιεςέο, όπφο ρηκενξάπεθο, ςπνκνγθπρέο, ειρςπφρέο, πςπιεςέο ικθμαρθπμνύ, έπθπκα ιαθώο ιαθ μία πςπιεςή απθλίδφπηο η νπνία παξατφξήθηιε πρν Κέλρξν Ειπαθδεύπεφο Πςξνβνκθινύ πρν πρξαρόπεδν Αθακάππαο. Ο Σύλδεπμνο έτεθ επίπηο παξατφξήπεθ νθινλνμθιή βνήθεθα πε Μνλάδεο Πςξνβνκθινύ γθα ρη δθαμόξσφπη ιαθ βεκρίφπη ρφλ

αθθνςπώλ ρφλ ιέλρξφλ υςταγφγίαο μνλάδφλ ιαθ ρφλ πρεγάπρξφλ αλαυςτήο (ιθνπιθώλ) ρφλ νπκθρώλ. Οθινλνμθιή βνήθεθα έτεθ δνθεί επίπηο πε πςλαδέκσνςο έσεδξνςο πςξνβνκηρέο ιαθ πε πςγγελείο πεπόλρφλ ιαθ αγλννςμέλφλ ρνς Πςξνβνκθινύ, νθ νπνίνθ είταλ αλάγιη ρη βνήθεθα αςρή, είρε νθ ίδθνθ είρε πςγγελθιά ρνςο πξόπφπα, γθα ιάκςυη εμόδφλ θεξαπείαο πνβαξώλ πξνβκημάρφλ ςγείαο. Θα πξέπεθ όκνθ λα γλφξίζνςλ όρθ η ιάθε πςλδξνμή ακκά ιαθ νθινλνμθιή εθπσνξά πξνο ρνλ Σύλδεπμν μαο είλαθ πημαλρθιή.

Από τη 1η Ιαμουαρίου 2011, οι έφεδροι Πυροβολητές έχουμε αμεβάσει τομ πήχη πολύ ψηλά. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είμαι μα προχωρήσουμε σε αγορά ιδιόκτητης στέγης για το Σύμδεσμο μας. Για το σκοπό αυτό, όσοι επιθυμούμ μα συμδράμουμ στη μεγαλεπήβολη αυτή προσπάθεια μπορούμ μα καταθέσουμ τημ εισφορά τους στομ λογαριασμό που έχει αμοιχθεί στη MARFIN Λαϊκή Τράπεζα με αριθμό

070-11-036733.


Ισχύς Δια Της Γνώσεως

Λίγνθ γλφξίζνςλ όρθ, απέλαλρθ, πρθο λόρθεο πκαγθέο ρνς ιαρετόμελνς Πελραδάιρςκνς ιαθ πάλφ από ρη «πημαία ρηο λρξνπήο», βξίπιεραθ ρν πρξαρόπεδν Αγίνς Σάββα, έδξα ρηο 191 Πςξνβνκαξτίαο Οξεθλνύ Πςξνβνκθινύ. Τηο ηξφθιήο πςξνβνκαξτίαο, η νπνία μαζί με ρηλ 181 Μνίξα Πεδθλνύ Πςξνβνκθινύ ιαραπρξάσηιαλ ύπνςκα από ρνςο βάξβαξνςο εθπβνκείο ρν ρξαγθιό ειείλν απόγεςμα ρηο 23ηο Ινςκίνς 1974, όραλ έπεπαλ πε ελέδξα Τνύξιφλ πεζνλαςρώλ ιαθ ακεμθπρφρθπρώλ πρη Δθάβαπη Μπέκκα-παίο. Γθα λα πξνπεγγίπεθ ιάπνθνο ρν ιαρετόμελν πρξαρόπεδν, θα πξέπεθ λα ραμθδέυεθ μέτξθ ρν ιαρετόμελν Δίιφμν ιαθ ασνύ πρξασεί αλαρνκθιά, θα πεξάπεθ μέπα από ρν τφξθό Σςγταξί ιαθ θα σθάπεθ πρν ιαρετόμελν τφξθό Βνςλό. Από ρν ιέλρξν

ρνς τφξθνύ ιαθ ασνύ ιθληθεί βόξεθα πξνο ρη ινξςσή ρνς βνςλνύ, πεξλώλραο δίπκα από ρη κειθαπμέλη από ρη πημαία πκαγθά, πξνπεγγίζεθ ρηλ εγιαρακεκεθμμέλη πινπθά ρηο πύκηο ρνς Σρξαρνπέδνς Αγίνς Σάββα. Πεξλώλραο από ρη πύκη ιαθ ρν τώξν όπνς πακθά ήραλ ρν γήπεδν ρνς πρξαρνπέδνς, βκέπεθ δεμθά ρηλ εξεθπφμέλη ειικηπία ρνς Αγίνς Σάββα ιαθ αιξθβώο πίπφ, επθβκηρθιή, ρηλ Παλαγία ρηλ Αυθθιθώρθππα. Μπαίλνλραο πρνλ ιελρξθιό τώξν ρνς πρξαρνπέδνς, αλρθιξίζεθ ιαλείο αξθπρεξά ρνςο εγιαρακεκεθμμέλνςο θακάμνςο ρφλ πρξαρθφρώλ ιαθ δεμθά ρα ιαραπρξεμμέλα μαγεθξεία ρνς πρξαρνπέδνς. Αιξθβώο μπξνπρά βκέπεθ ιαλείο ρηλ ειικηπία ρηο Παλαγίαο Αυθθιθώρθππαο λα πρέιεθ βνςβή ιαθ εξεθπφμέλη, αλαδεθιλύνλραο ρν μέγεθνο ρηο βαξβαξόρηρα ρφλ εθπβνκέφλ. Ο επθβκηρθιόο ρηο θόκνο ιαθ νθ ρνίτνθ πρέινςλ ειεί ςπνμνλερθιά, ιαξρεξώλραο ρη Μεγάκη ημέξα ρηο Απεκεςθέξφπηο. Βγαίλνλραο από ρηλ ειικηπία ιαθ πξντφξώλραο δςρθιά, ν επθπιέπρηο πξνπεγγίζεθ ρν ιαραπρξεμμέλν Δθνθιηρήξθν ρνς

πρξαρνπέδνς, ρν νπνίν είλαθ πλθγμέλν πρηλ άγξθα βκάπρηπη. Δπθπρξέσνλραο πίπφ πξνο ρνλ ιελρξθιό τώξν ρνς πρξαρνπέδνς, πςλαλρά ιαλείο ρη λόρθα πινπθά πρηλ άιξη ρνς γιξεμνύ. Από ειεί, μπνξεί λα αγλαλρέυεθ ιάπνθνο ρνλ απέξαλρν ιάμπν ρηο Μεπαξθάο ιαθ δεμθά ρηλ ρεξάπρθα πήμεξα πόκη ρηο Λεςιφπίαο. Η θέα από ρν πημείν αςρό είλαθ ςπέξντη. Καθ ν πόθνο γθα Απεκεςθέξφπη ιαθ Δπθπρξνσή γίλεραθ αιόμη μεγακύρεξνο. Τα ιαρετόμελα πρξαρόπεδα ρνς Πςξνβνκθινύ μαο, ακκά ιαθ όκη η ιαρετόμελη μαο γη, μαο πεξθμέλνςλ. Πεξθμέλνςλ ρη Μεγάκη ημέξα πνς νθ Μνίξεο ρνς Πςξνβνκθινύ μαο θα επθπρξέυνςλ ειεί Δκεςθεξώρξθεο. Η Παλαγία η Αυθθιθώρθππα ιαθ ν Άγθνο Σάββαο πεξθμέλνςλ ρνςο αμθφμαρθινύο ιαθ ρνςο άλδξεο ρηο 191 Πςξνβνκαξτίαο Οξεθλνύ Πςξνβνκθινύ, γθα λα γθνξράπνςλ ειεί πρθο 15 Αςγνύπρνς ιαθ πρθο 5 Δειεμβξίνς, ιαθ λα πξνπιςλήπνςλ ρη τάξη ρνςο.

Εδώ Γελάμε!!! 28

,

,

. ,

.

,

,

,

.

! ,

.

, .« « « «

. ,«

;» ,» !»

, «

!» . ;