Εφημερίδα Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού Αριθμός Φύλλου 2

Page 1

Ιρυύπ Διά Τηπ Γμώρεχπ Πσοξβόλα Πξλσβόλα Δλεύθεοα

Κερά ρη μεγάκη επθρςτία, ρα εςμελή πτόκθα ιαθ ρη θεξμή ςπνδντή πνς δέτρηιε από όκνςο ρνςο αλαγλώπρεο ρν πξώρν σύκκν, παίξλνςμε πήμεξα ρν θάξξνο ιαθ ρη δύλαμη λα ιςικνσνξήπνςμε ρν δεύρεξν σύκκν ρηο επίπημηο εσημεξίδαο ρνς Ξαγιςπξίνς Πςλδέπμνς Δσέδξφλ Ξςξνβνκθινύ «Ηπτύο Δθά Ρηο Γλώπεφο – Ξςξνβόκα Ξνκςβόκα Δκεύθεξα». Πρν σύκκν αςρό θα βξείρε αλασνξέο ιςξίφο πε ειδηκώπεθο Ρθμήο, ρθο νπνίεο δθνξγάλφπε ή πςμμερείτε ν Πύλδεπμνο μαο ιαθ πε άκκεο ελδθασέξνςπεο εθδήπεθο. Διρελήο αλασνξά γίλε-

ραθ επίπηο πρηλ Δρήπθα Τνξνεππεξίδα ρνς Πςλδέπμνς μαο. Ζ έιδνπη ρνς σύκκνς αςρνύ, πςμπίπρεθ με μία πεξίνδν μεγάκφλ ακκαγώλ πρηλ πνκθρθιή ιαθ πρξαρθφρθιή Ζγεπία ρηο Δθλθιήο Σξνςξάο. Λένο ΢πνςξγόο Άμςλαο έτεθ αλακάβεθ ν ι. Δημήρξηο Ζκθάδηο, λένο Αξτηγόο ρηο Δθλθιήο Σξνςξάο ν Αλρθπρξάρηγνο Πρςκθαλόο Λάπηο ιαθ λένο ΢παξτηγόο ρηο Δύλαμηο ν Αλρθπρξάρηγνο Αλδξέαο Ξερξίδηο. Πρν λέν ΢πνςξγό, ρνλ Αξτηγό ιαθ ρνλ ΢παξτηγό εςτόμαπρε ιάθε επθρςτία πρν δύπινκν έξγν πνς έτνςλ αλακάβεθ.

Οι μεκοξί έυξσμ ςιπ δάτμεπ. Οι αγμξξύμεμξι ςα «πξύ» και ςα «γιαςί» ρςα πικοαμέμα υείλη ςχμ αγαπημέμχμ ςξσπ. Οι ςοασμαςίεπ κι ξι αιυμάλχςξι ςιπ ξσλέπ και ςα εγκαύμαςα. Όλξι ασςξί πξσ διάβηκαμ ζχμςαμξί αμάμερα ρςα λιχμέμα ρίδεοα και ςιπ ρταίοεπ, πξσ άκξσραμ μα ρτσοίζξσμ βαραμιρςικά πεομώμςαπ ςξσπ όλμξσπ δίυχπ πξςέ έμα «μποάβξ»: δεμ γσοεύξσμ διθσοάμβξσπ πξιηςώμ: ξύςε και μμημεία ρςιπ ειρόδξσπ ςχμ ρςοαςξπέδχμ. Δεμ γύοεφαμ υοήμαςα ξύςε και ςα

υαςίοια ςηπ απξύραπ Πξλιςείαπ. Εήςηραμ κάπξσ αμάμερα ρςιπ γοαμμέπ πξσ δεμ γοάτςηκαμ, ρςιπ ιρςξοίεπ πξσ δεμ λέυθηκαμ, ςημ αλήθεια πξσ δεμ είμαι μπξοεςό πξςέ καμείπ μα ςξσπ νεκαθαοίρει, μια υαοαμάδα για μα ρςοιμχυςεί η θσρία ςξσπ και ςχμ ρσμπξλεμιρςώμ ςξσπ. Έςρι για μα ςημ μάθξσμ κάπξςε ξι γεμιέπ πξσ θα 'οθξσμ. Να 'μαι για ςξ αύοιξ έμα ρημάδι για μ’ απξτύγξσμ ξι επόμεμξι καιμξύοιεπ ποξδξρίεπ.

« »


Ιρυύπ Δια Τηπ Γμώρεχπ

Ρεκέπρηιε ρηλ Ρεράξρη, 20 Ηνςκίνς 2011, πρθο 18:30 πρν τώξν ρνς Κλημείνς Ξεπόλρφλ ιαθ Αγλννςμέλφλ Ξςξνβνκθινύ πρν Πρξαρόπεδν Τξήπρνς Παμάξα πρηλ Αθακάππα, Ρξθπάγθν πρη Κλήμη ρφλ Ξεπόλρφλ ιαθ Δέηπη γθα ρηλ αλεύξεπη ρφλ Αγλννςμέλφλ Ξςξνβνκηρώλ ρηο Ρξαγφδίαο ρνς 1974. Κερά ρν ρέκνο ρηο Θξηπιεςρθιήο ρεκερήο, αινκνύθηπε πξνπικηρήξθν πεπόλρφλ ιαθ αγλννςμέλφλ πςξνβνκηρώλ ιαθ ιαράθεπη πρεσάλφλ. Αθπθήμαρα πςγιίληπηο πξνικήθηιαλ πε όκνςο ρνςο παξεςξθπινμέλνςο όραλ ιαρά ρη δθάξιεθα ρνς πξνπικηρηξίνς πεπόλρφλ ξίσθηιαλ 6 ρθμηρθιέο βνκέο πςξνβόκφλ. Ζ ρεκερή έικεθπε με ρνλ Δθλθιό Ύμλν. Πρη ρεκερή παξεςξέθηιαλ ν Αξτθεπίπινπνο Θύπξνς ι.ι. Τξςπνπρόμνς Β’, ειπξόπφπνο ρνς ΢πνςξγνύ Άμςλαο, ει μέξνςο ρηο Δκκηλθιήο Θςβέξληπηο η Πύμβνςκνο ρηο Ξξεπβείαο ρηο

Δκκάδνο ι. Δκέλη Βαιάκη, ει μέξνςο ρνς Ξξνέδξνς ρηο Θςπξθαιήο Βνςκήο ν βνςκεςρήο ι. Γθώξγνο Βαξλάβαο, ει μέξνςο ρηο Βνςκήο ρφλ Δκκήλφλ ν βνςκεςρήο ι. Δςπράθθνο Θνςρμεξίδηο, ει μέξνςο ρνς Δημνιξαρθινύ Πςλαγεξμνύ ν βνςκεςρήο ι. Τάξηο Γεφξγθάδηο, ει μέξνςο ρνς ΑΘΔΙ η βνςκεςρήο ι. Πιεύη Θνςινςμά, ει μέξνςο ρνς ΔΖΘΝ ν βνςκεςρήο ι. Πνσνικήο Σςρρήο, ν Δήμαξτνο Αγκαλρζθάο ι. Αλδξέαο Ξέρξνς, ν Αξτηγόο ΓΔΔΣ Αλρθπρξάρηγνο Ξέρξνο Ρπακθιίδηο, ει μέξνςο ρνς ΓΔΠ ν ΢πνπρξάρηγνο Δημήρξθνο Θαγιαπράθηο, Απόπρξαρνθ Αμθφμαρθινί Ξςξνβνκθινύ, ειπξόπφπνο ρηο Ξαγιύπξθαο Δπθρξνπήο Αγλννςμέλφλ, η θςγαρέξα ρνς Ήξφα Δθνθιηρή ρηο 181 ΚΞΞ Αλρθπρξάρηγνς Θακμπνςξρζή Πρςκθαλνύ, ι. Καξία Θακμπνςξρζή, αλρθπξνπφπείεο από ρθο Δκκαδθιέο Νξγαλώπεθο πνς επθπιέπρνλραλ ρηλ Θύπξν γθα ρθο επερεθαιέο ειδηκώπεθο, ειπξόπφπνθ ρφλ άκκφλ Πςλδέπμφλ Δσέδξφλ, πςγγελείο ρφλ πεπόλρφλ ιαθ αγλννςμέλφλ πςξνβνκθινύ ιαθ πςμπνκεμθπρέο ρφλ Ρθμφμέλφλ Ζξώφλ. Ταθξερθπμό εισώληπε η Α.Κ. ν Αξτθεπίπινπνο Λέαο Ηνςπρθλθαλήο ιαθ Ξάπηο Θύπξνς ι.ι. Τξςπόπρνμνο Β’. Δπθμλημόπςλη νμθκία εισώληπε ν πξόεδξνο ρνς Ξαγιςπξίνς Πςλδέπμνς Δσέδξφλ Ξςξνβνκθινύ ινο Θώπραο Δξάινο. Οίγη πςγιίληπηο πξνιάκεπε η ιαράθεπη πρεσάλφλ από ρνςο πςγγελείο ρφλ πεπόλρφλ ιαθ ρφλ Αγλννςμέλφλ ρνς Ξςξνβνκθινύ ιαθ από ρνςο Πςμπνκεμθπρέο ρφλ Ζξώφλ. Νθ μαςξνσνξεμέλεο μάλεο, άκκεο ςπνβαπραζόμελεο ιαθ άκκεο πε αλαπηξθιά ιαξνρπάιθα, παξνύπεο γθα αιόμα μθα σνξά, μαο ςπόμληπαλ ρν ιαθήινλ μαο γθα ρηλ εςόδφπη ρνς αγώλα γθα ρνλ νπνίν ρα δθιά ρνςο αγαπηρά ρέιλα, έδφπαλ όρθ πνκςρθμόρεξν είταλ, ρηλ ίδθα ρνςο ρη ζφή. Κερά ρν ρέκνο ρηο ρεκερήο αινκνύθηπε δεμίφπη.


Ιρυύπ Δια Τηπ Γμώρεχπ

Πάββαρν, 2 Απξθκίνς 2011, Πτνκή Ξςξνβνκθινύ, Κεγάκν Ξεύιν Αρρθιήο. Νθ άλθξφπνθ, γιξθζνμάκκηδεο νθ πθν πνκκνί, άκκνθ με ρα πινύξα ινπρνύμθα ιαθ άκκνθ με ρθο επθβκηρθιέο πρξαρθφρθιέο πρνκέο με ρα μεράκκθα πρν πρήθνο, όκνθ πςγιελρξφμέλνθ ειεί, απέλαλρθ από ρη ιακςμμέλη με ρη γακαλόκεςιη πξνρνμή. Νθ ρθμηρθιέο βνκέο ρφλ πςξνβόκφλ αλρητνύλ πρνλ πςλλεσθαπμέλν νςξαλό μέπα από ρνςο υηκνύο ιαθ μεγακνπξεπείο εςιακύπρνςο πνς παξαμέλνςλ ιθ’ αςρνί αιίληρνθ παλ λα θέκνςλ λα ρθμήπνςλ με ρν δθιό ρνςο ρξόπν ρνλ Ήξφα. Διεί μαζί με ρνςο απόπρξαρνςο πρξαρηγνύο ρηο ράμηο 1950 ρηο Πτνκήο Δςεκπίδφλ ιαθ ρηλ νθινγέλεθα ρνς ρθμφμέλνς Ήξφα, ν Αλδξέαο, ν Ηάιφβνο, ν Γθώξγνο, ν Ξαλαγθώρηο, ν Δημήρξηο, ιαθ ν Κθτάκηο από ρη Θύπξν, με ρα μάρθα βνςξιφμέλα ιαθ ςγξά, άκκνρε λα αρελίζνςλ ρη ιακςμμέλη πξνρνμή ιαθ άκκνρε λα ινθρνύλ ιάρφ αμήταλα. Νθ μλήμεο όκφλ ραμθδεύνςλ πρν παξεκθόλ, παλ λα θέκνςλ λα επθπρξέυνςλ ειεί, άκκνθ πρα θξαλία ιαθ ρα πεδία απιήπεφλ ρηο Πτνκήο Δςεκπίδφλ, άκκνθ πε εςρςτθπμέλεο νθινγελεθαιέο πρθγμέο πρθο Πέξξεο, πρν Θθκιίο, πρη Θακκθθέα ιαθ άκκνθ πρη ιόκαπη ρηο σφρθάο ιαθ ρνς θαλάρνς πρν Πςγταξί, ρη μαύξη ειείλη Ρξίρη ρνς Ηνςκίνς ρνς ‘74. Καζί με αςρνύο, ρηλ ίδθα ώξα ιαθ ν απαλρατνύ Δκκηλθπμόο, λα ςπνικίλεραθ πρν Κεγακείν ρηο Θςπίαο ρνς

Ήξφα Αλρθπρξάρηγνς Πρςκθαλνύ Θακμπνςξρζή. Ζ επθβκηρθιή ρνς μνξσή με ρν αγέξφτν βκέμμα, πε μθα ρέκεθα απνρύπφπη πρη πξνρνμή πνς σθκνρέτληπε ν δθαπξεπήο αεθθακήο Θύπξθνο γκύπρηο Γεώξγθνο Καςξνγέληο ιαθ πξνπέσεξε πρθο Δκκηλθιέο Έλνπκεο Δςλάμεθο ν Ξαγιύπξθνο Πύλδεπμνο Δσέδξφλ Ξςξνβνκθινύ, απνιακύπρεραθ από ρνλ Ξξόεδξν ρηο Δκκηλθιήο Δημνιξαρίαο Θάξνκν Ξαπνύκθα, παξνύπηο ρηο πνκθρθιήο, θξηπιεςρθιήο ιαθ πρξαρθφρθιήο Ζγεπίαο ρηο Δκκάδαο ιαθ ρηο Θύπξνς. Δίτε πξνηγηθεί δέηπη γθα αλεύξεπη ιαθ απεκεςθέξφπη ρνς Αγλννύμελνς Δθνθιηρή, από ρν Κηρξνπνκίρη Κεγάξφλ ιαθ νμθκίεο από ρη θςγαρέξα ρνς Ήξφα, Καξία Θακμπνςξρζή Αλρφλαιάιη, από ρν πςμπνκεμθπρή ρνς Ήξφα, Ραμίαξτν ε.α. Δημήρξθν Θνύινςξα ιαθ ρν Δθνθιηρή ρηο Πτνκήο Ξςξνβνκθινύ Ραμίαξτν Ακέμαλδξν Νθινλόμνς. Διεί απέλαλρθ από ρν Κλημείν ρνς Άγλφπρνς Ξςξνβνκηρή, πρν Ξάλθεν ρφλ Ζξώφλ ρνς Ξςξνβνκθινύ, ν Αλρθπρξάρηγνο

Πρςκθαλόο Θακμπνςξρζήο επθπρξέσεθ πρη γη πνς ρνλ γέλληπε ιαθ ρν τώξν πνς ρνλ άλδξφπε πρξαρθφρθιά ιαθ πςλαλρά ρνςο άκκνςο Κεγάκνςο Ήξφεο ρηο Ξαρξίδαο ιαθ ρνς πςξνβνκθινύ, ρνλ Ξαύκν Κεκά ιαθ ρνλ Θφλπραλρίλν Βεξπή. Ζ παρξίδα, πνς π’ αςρόλ εμπθπρεύρηιε 38 τξόλθα πξθλ, ρηλ ςπεξάππθπη ρηο Αλαρνκθιήο Δπταρθάο ρνς Δκκηλθπμνύ, ρνλ ςπνδέτεραθ με όκεο ρθο ρθμέο πνς π’ αςρόλ αξμόζνςλ. Θαθ ν Ήξφαο επθπρξέσεθ, βεβαθώλνλραο όρθ πράθηιε αλράμθνο αςρήο ρηο εμπθπρνπύληο, ειπκηξώλνλραο πρν αιέξαθν ρν ιαθήινλ ρνς. Κάξρςξεο ρηο απόδνπηο ρηο μέγθπρηο αςρήο ρθμήο πρνλ Ήξφα Αλρθπρξάρηγν, ειεί παξόλρεο, ν Αλαπκηξφρήο ΢πνςξγόο Άμςλαο ρηο Δκκάδνο ι. Ξαλαγθώρηο Κπεγκίρηο, ν ΢πνςξγόο Άμςλαο ρηο Θύπξνς ι. Θώπραο Ξαπαιώπραο, ν Ξξέπβηο ρηο Θςπξθαιήο Δημνιξαρίαο πρηλ Αθήλα ι. Ηφπήσ Ηφπήσ, ν Αξτηγόο ΓΔΔΘΑ Ξρέξαξτνο Ηφάλληο Γθάγινο, ν Αξτηγόο ΓΔΔΣ Αλρθπρξάρηγνο Ξέρξνο Ρπακθιίδηο, νθ Αξτηγνί ΓΔΠ Αλρθπρξάρηγνο Σξάγινο Σξαγινύκηο, ΓΔΛ Αλρθλαύαξτνο Δημήρξθνο Δκεςπθλθώρηο ιαθ ΓΔΑ Αλρθπρέξαξτνο Βαπίκεθνο Θκόινζαο, Δήμαξτνθ ιαθ Δημνρθινί Άξτνλρεο, νθ Δπίρθμνθ Αξτηγνί ΓΔΔΘΑ Αλρθπρξάρηγνο ε.α. Γθώξγνο Αλρφλαιόπνςκνο ιαθ ΓΔΔΣ Αλρθπρξάρηγνο ε.α. Αθαλάπθνο Λθινκνδήμνο, πξόεδξνθ ιαθ μέκη Πςλδέπμφλ Απνπρξάρφλ Αμθφμαρθιώλ, Πςλδέπμφλ Δσέδξφλ ιαθ Ξνκεμθπρώλ ιαθ νθ πξόεδξνθ ρφλ Πςλδέπμφλ Αγλννςμέλφλ ρηο Θςπξθαιήο Ρξαγφδίαο ρνς 1974. Πςγιθληρθιή ήραλ η παξνςπία πρη ρεκερή ρφλ πςμμαθηρώλ ρνς Ήξφα ρηο Πρξαρθφρθιήο Πτνκήο Δςεκπίδφλ 1950, τάξη πρη πξφρνβνςκία ρφλ νπνίφλ πρήθηιε η πξνρνμή, ιαθώο ιαθ ρφλ μεκώλ ρηο νθινγέλεθαο Θακμπνςξρζή, νθ νπνίνθ πςλαλρήθηιαλ μαλά, μερά από 37 τξόλθα με ρα άκκα ¨παθδθά¨ ρνς Ζξφθινύ Δθνθιηρή, ρνςο πρξαρθώρεο ιαθ πςμπνκεμθπρέο ρνς. Διεί μαζί με όκνςο ρνςο άκκνςο, πύππφμν ρν Δθνθιηρθιό Πςμβνύκθν ρνς Ξαγιςπξίνς Πςλδέπμνς Δσέδξφλ Ξςξνβνκθινύ. Ρν Πάββαρν, 2 Απξθκίνς 2011, η Δκκάδα. έπρφ ιαθ ιαθςπρεξημέλα, ρίμηπε ρνλ Ήξφα Αλρθπρξάρηγν Πρςκθαλό Θακμπνςξρζή, Δθνθιηρή ρηο Ζξφθιόρεξηο ιαθ πθν ρξαγθιήο Κνλάδαο ρνς Ξςξνβνκθινύ ρηο Δθλθιήο Σξνςξάο ιαθ νθ Ξαλέκκηλεο έβακαλ υηκά πρη ιαξδθά ιαθ ρηλ πςλείδηπη ρνςο ρνλ Ήξφα Αμθφμαρθιό, ιαραράππνλραο ρνλ πρν Ξάλθεν ρφλ Αθαλάρφλ, ειεί αιξθβώο πνς ρνς αξμόζεθ.


Ιρυύπ Δια Τηπ Γμώρεχπ

Ν Πώρνο Ταρζηπξνινπίνς, γελλήθηιε πρηλ Αμμότφπρν πρθο 10 Πεπρεμβξίνς 1955. Νθ γνλείο ρνς ήραλ ν Θώπραο Ταρζηπξνινπίνς ιαθ η Έκκη Κςκφλά ιαθ είτε μθα αδεκσή, ρη Καξία. Απνσνίρηπε από ρν Γςμλάπθν Αμμντώπρνς ρν ιακνιαίξθ ρνς 1973 ιαθ ιαραράγηιε πρηλ Δθλθιή Σξνςξά πρθο 23 Ηνςκίνς 1973, όπνς ςπηξέρηπε παλ Δόιθμνο Έσεδξνο Αμθφμαρθιόο Ξςξνβνκθινύ, πρηλ 173 Κνίξα Αλρθαξμαρθινύ Ξςξνβνκθινύ, η νπνία έδξεςε πρνλ Θαξάνκν Αμμντώπρνς. Έπεπε ςπέξ πίπρεφο ιαθ παρξίδνο πρθο 22 Ηνςκίνς 1974, πρηλ πεξθντή Θαξαόκνς, μαζί με ρν Δθνθιηρή ρνς, Αλρθπςλραγμαράξτη Δμμαλνςήκ Ταρζηδάιη, όραλ ν Πραθμόο Δθνίιηπηο ρηο Κνίξαο ρνςο

επκήγη από ξνςιέρα ρνςξιθινύ αεξνπιάσνςο. Ν Πώρνο ήραλ άρνμν με εμαίξερν ταξαιρήξα ιαθ ήθνο. Ξάλρνρε πξόπσεξε βνήθεθα ιαθ πρήξθμη πε όπνςο ρνλ τξεθάζνλραλ ιαθ ςπήξμε ιακόο ιαθ αμέταπρνο σίκνο πε όπνςο είταλ ρηλ ρύτη λα ρνλ γλφξίπνςλ. Ράσηιε πρν Λειξνρασείν Πραςξνύ πρη ιαρετόμελη Αμμότφπρν.

Ν Γθώξγνο Θενσάλνςο Ρνμπόκηο, γελλήθηιε πρν τφξθό Πθα πρθο 31/7/1946. Απνσνίρηπε από ρν Δημνρθιό Πθαο ιαθ ρν Ιύιεθν Λενικένςο. Θαραράτθηιε πρηλ Δθλθιή Σξνςξά ρηλ 1/1/1965, όπνς ςπηξέρηπε παλ Έσεδξνο Αλθςπνκνταγόο πρηλ 183 Κνίξα Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ πρηλ Κύξρνς. Κερά ρηλ απόκςπη ρνς από ρθο ράμεθο ρηο Δθλθιήο Σξνςξάο εξγαζόραλ πρν ΢πνςξγείν Δξγαπίαο παλ επθθεφξηρήο Δξγαπίαο ιαθ παξάκκηκα απέιρηπε ρν Δίπκφμα ρνς από ρη Ξάλρεθν Πτνκή Αθηλώλ. Παλ έσεδξνο Αλθςπνκνταγόο μεραράτθηιε μερά ρηλ απόκςπη ρνς, πρν πεζθιό ιαθ ρνπνθερήθηιε πρν 241 Ρ.Ξ. Ν Γθώξγνο Θενσάλνςο παξνςπθάπρηιε πρν 241 Ράγμα Ξεζθινύ με ρηλ έλαξμη ρηο Ρνςξιθιήο Δθπβνκήο, ρηλ 20 Ηνςκίνς 1974. Ασνύ πέξαπαλ με ρνςο πςμπνκεμθπρέο ρνς πρηλ άκκη πκεςξά ρνς Ξελραδάιρςκνς, ιαρέκημαλ πρη πεξθντή Ξατςάμμνς. Ρη Δεςρέξα, 22 Ηνςκίνς 1974, μειίληπαλ γθα ρηλ Θεξύλεθα, με πρότν λα ελθπτύπνςλ ρηλ 33η Κνίξα Θαραδξνμώλ πνς ματόραλ πρηλ πεξθντή. Κε ρηλ είπνδν ρνς Ράγμαρνο πρηλ Θεξύλεθα βξέθη-

ιαλ απέλαλρθ πρα πξνεκαύλνλρα ρνςξιθιά άξμαρα πξνρνύ πξνκάβνςλ λα πάξνςλ θέπεθο μάτηο. Ζ ςπντώξηπη ήραλ αλαπόσεςιρη, ακκά ν Γθώξγνο μαζί με άκκα δύν πακθιάξθα, απνσάπθπαλ λα πρήπνςλ έλα πξότεθξν πνκςβνκείν με έλα μπξάνςλθλγι δίπκα από ρν Γ.Π. Ξξάμαλδξνο ιαθ λα αλρθπραθνύλ πρα ρνύξιθια άξμαρα. Ξαξά ρθο πξνρξνπέο ιαθ ρα ιακέπμαρα ρφλ ςπνκνίπφλ παξέμεθλαλ πρθο θέπεθο ρνςο. Ζ απάλρηπη ρνς Γθώξγνς πξνο πρελό πςγγελθιό ρνς πξόπφπν πρηλ ρεκεςραία πξόπικηπη γθα λα ρνςο αινκνςθήπνςλ ήραλ πασήο ιαθ δελ άσηλε πεξθθώξθα γθα άκκη ινςβέλρα : «Σύγερε, ασήπρε με εμέλα». Αςρή ήραλ ρα ρεκεςραία ρνς κόγθα πξνο ρνςο ζφλραλνύο μάξρςξεο πνς επέπρξευαλ. Ζ πςλέτεθα ήραλ γλφπρή γθα όπνςο γλώξθζαλ ρν ταξαιρήξα, ρηλ πακθιαξθά ιαθ ρηλ ασνπίφπη ρνς πρν ιαθήινλ. Έπεπε ςπέξ Ξίπρεφο ιαθ Ξαρξίδνο πε μθα Ιεφλίδθν μάτη απέλαλρθ π’ έλα ςπέξρεξν ετθξό. Βξέθηιε πε νμαδθιό ράσν πρν Θαζάσαλθ. Ράσηιε πρν λειξνρασείν ρηο Πθαο με όκεο ρθο πξέπνςπεο ρθμέο.

Ν Γθάλληο Γεφξγίνς γελλήθηιε πρν Θάθξν ρηο Αθγύπρνς πρθο 19 Ηνςκίνς 1954. Νθ γνλείο ρνς ήραλ ν Νδςππέαο ιαθ η Πνσία Γεφξγίνς ιαθ είτε δύν αδεκσέο ρη Καξίια ιαθ ρηλ Δςδνιία. Ζ νθινγέλεθα ρνς επέπρξευε πρη Θύπξν ιαθ εγιαραπράθηιε πρηλ Αμμότφπρν όραλ ν Γθάλληο ήραλ αιόμα μθιξόο. Σνίρηπε πρν Γςμλάπθν Αμμντώπρνς απ’ όπνς απνσνίρηπε ρν ιακνιαίξθ ρνς 1972 με βαθμό Άξθπρα. Δμαπσάκθπε ςπνρξνσία γθα ππνςδέο πρηλ Ηαρξθιή Πτνκή ρνς Ξαλεπθπρημίνς Αθηλώλ. Θαραράγηιε πρηλ Δθλθιή Σξνςξά πρθο 20 Ηνςκίνς 1972, όπνς ςπηξέρηπε παλ Δόιθμνο Έσεδξνο Αμθφμαρθιόο Ξςξνβνκθινύ, πρηλ 181 Κνίξα Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ, η νπνία έδξεςε πρν Ρξίιφμν Αμμντώπρνς. Αγλνείραθ από ρθο 23 Ηνςκίνς 1974, όραλ η σάκαγγα ρηο Κνίξαο ρνς, έπεπε πε ελέδξα

Ρνςξιθιώλ ρμημάρφλ εθδθιώλ δςλάμεφλ πρη πεξθντή Απθελρξνύπαο-Πςγταξί. Έσεξε ρόρε ρν βαθμό ρνς Έσεδξνς Αλθςπνκνταγνύ ιαθ ειρεκνύπε τξέη Δθνθιηρή ρηο Α’ Ξςξνβνκαξτίαο ρηο Κνίξαο. Ν Γθάλληο ήραλ άρνμν με εμαίξερν ταξαιρήξα, ταμηκώλ ρόλφλ ιαθ ήθνο. Ήραλ έλαο εμαίξερνο έσεδξνο Αμθφμαρθιόο, πνς δθειπεξαίφλε με επθρςτία ρη ιάθε απνπρνκή πνς ρνς αλαρίθερν ιαθ ήραλ πνκύ αγαπηρόο μεραμύ ρφλ σίκφλ ιαθ ρφλ πρξαρθφρώλ ρνς.


Ιρυύπ Δια Τηπ Γμώρεχπ

Πςλάλρηπη με ρνλ έλρθμν ΢πνςξγό ‘Αμςλαο ι. Δημήρξη Ζκθάδη είτε ρν πξνεδξείν ρνς Ξαγιςπξίνς Πςλδέπμνς Δσέδξφλ Ξςξνβνκθινύ, πρν γξασείν ρνς, ρηλ Ξέμπρη, 29 Πεπρεμβξίνς 2011. Δι μέξνςο ρνς Πςλδέπμνς παξεςξέθηιαλ ν Ξξόεδξνο Θώπραο Δξάινο, ν Αλρθπξόεδξνο Αλρώληο Θακκήο, ν Γξαμμαρέαο Κθκρθάδηο Ιεφλίδνς ιαθ ρν μέκνο ρνς Δθνθιηρθινύ Πςμβνςκίνς Πρέκθνο Ξαπαπρςκθαλνύ. Θαρά ρη δθάξιεθα ρηο πςλάλρηπηο έγθλε αλασνξά πρνςο πινπνύο ιαθ ρη δξαπρηξθόρηρα ρνς Πςλδέπμνς ιαθώο ιαθ πε ρξόπνςο ελδςλάμφπηο ρηο πςλεξγαπίαο, με ρν ΢πνςξγείν Άμςλαο ιαθ ρηλ Δθλθιή Σξνςξά.

Από μέξνςο ρνς Έλρθμνς ΢πνςξγνύ Άμςλαο έγθλε αλασνξά πρθο ρεκεςραίεο εμεκίμεθο πρν θέμα ρφλ απεθκώλ ρηο Ρνςξιίαο με ασνξμή ρθο ελέξγεθεο ρηο Θςπξθαιήο Δημνιξαρίαο γθα εμόξςμη ςδξνγνλαλθξάιφλ πρηλ Απνικεθπρθιή Νθινλνμθιήο ρηο Εώλη. Ν ΢πνςξγόο Άμςλαο απνδέτθηιε πξόραπη ρνς πξνεδξείνς ρνς Πςλδέπμνς λα επθπιεσθεί ρν Νίιημα ρνς Πςλδέπμνς ιαθ λα παξαιαθίπεθ πε δείπλν με ρα μέκη ρνς Δθνθιηρθινύ Πςμβνςκίνς.

Ρν Δθνθιηρθιό Πςμβνύκθν ρνς Ξαγιςπξίνς Πςλδέπμνς Δσέδξφλ Ξςξνβνκθινύ πε πξόπσαρη πςλεδξία ρνς, απνσάπθπε όπφο παξατφξήπεθ δφξεάλ ρηλ πξνρνμή ρνς Ήξφα Δθνθιηρή ρηο 173 Κνίξαο Αλρθαξμαρθινύ Ξςξνβνκθινύ Αλρθπρξάρηγνς Ταρζηδάιη Δμμαλνςήκ πρθο Δκκηλθιέο Έλνπκεο Δςλάμεθο. Ζ απόσαπη αςρή κήσθηιε μερά από παξάικηπη ρηο Δθεύθςλπηο Ξςξνβνκθινύ ρνς Γελθινύ Δπθρεκείνς Πρξαρνύ ρηο Δκκάδνο πξνο ρν Πύλδεπμν ιαθ έπεραθ ρηο παξατώξηπηο ρηο πξνρνμήο ρνς Ήξφα Δθνθιηρή ρηο 181 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ Αλρθπρξάρηγνς Πρςκθαλνύ Θακ-

μπνςξρζή, η νπνία δφξίθηιε πρθο Δκκηλθιέο Έλνπκεο Δςλάμεθο ρν ιακνιαίξθ ρνς 2010. Όπφο είλαθ γλφπρό, ρα απνιακςπρήξθα ρηο πξνρνμήο ρνς Αλρθπρξάρηγνς Θακμπνςξρζή Πρςκθαλνύ, ρέκεπε ν Ξξόεδξνο ρηο Δκκηλθιήο Δημνιξαρίαο ι. Θάξνκνο Ξαπνύκθαο, πρθο 2 Απξθκίνς 2011, παξνύπηο ρηο πνκθρθιήο, θξηπιεςρθιήο ιαθ πρξαρθφρθιήο ηγεπίαο ρηο Δκκάδνο. Πρν ιόπρνο ιαραπιεςήο ρηο πξνρνμήο πςλέδξαμαλ ειρόο από ρν πύλδεπμν μαο ιαθ νθ έσεδξνθ πήμεξα Αμθφμαρθινί ιαθ Πρξαρθώρεο ρηο 173 ΚΑ/ΡΝ, πςμπνκεμθπρέο ρνς Ήξφα Δθνθιηρή. Ρα απνιακςπρήξθα ρηο πξνρνμήο ρνς Ήξφα Αλρθπρξάρηγνς, η νπνία θα ρνπνθερηθεί πρν τώξν ρφλ Ζξώφλ, πρη Πτνκή Ξςξνβνκθινύ, πρν Κεγάκν Ξεύιν Αρρθιήο, αλαμέλεραθ λα ρεκεπρνύλ ιαρά ρνλ ενξραπμό από ρθο Δκκηλθιέο Έλνπκεο Δςλάμεθο ρηο πξνπράρθδαο ρνς Ξςξνβνκθινύ, Κεγακνμάξρςξνο Αγίαο Βαξβάξαο, πρθο 4 Δειεμβξίνς 2011.

Αθφλία πνς η μλήμη σίκε, Θςξθάιν Ξθρπθκκή, ήξφα ρηο ζφήο. Ν Θςξθάινο Ξθρπθκκήο από ρη ιαρετόμελη Ατεξίρνς, άσηπε ρη ρεκεςραία ρνς πλνή πρν Θαράξ, ειεί όπνς νθ αδθιίεο ρηο ζφήο ρνλ έπρεθκαλ, γθα λα αλαθξέυεθ ρη πνκςμεκή νθινγέλεθά ρνς. Νδηγόο ρνς Ήξφα Δθνθιηρή ρηο 181 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ, Αλρθπςλραγμαράξτη Θακμπνςξρζή Πρςκθαλνύ, ρξαςμαρίαο ιαθ αθτμάκφρνο πνκέμνς ιαθ αςρόο, επθπρξέσεθ πρη παρξώα Γη γθα πάλρα. Αλαπαύπνς ελ εθξήλη σίκε Θςξθάιν ιαθ πρείκε ρα ταθξερίπμαρά μαο πρνλ Ήξφα Δθνθιηρή πνς ιαθ ρνςο πςμπνκεμθπρέο πνς. Ζ Θηδεία ρνς Θςξθάινς Ξθρπθκκή ρεκέπρηιε πρνλ Ηεξό Λαό Αγίαο Βαξβάξαο Εαιαιίνς, ρηλ Ρξίρη, 13 Πεπρεμβξίνς 2011. Ρν Δθνθιηρθιό Πςμβνύκθν ρνς Ξαγιςπξίνς Πςλδέπμνς Δσέδξφλ Ξςξνβνκθινύ εισξάζεθ ρα εθκθιξθλή πςκκςπηρήξθα πξνο ρηλ νθινγέλεθά ρνς.


Ιρυύπ Δια Τηπ Γμώρεχπ

Δπθρςτία άλες πξνηγνςμέλνς πημείφπε η 5η Ξαγιύπξθα Τνξνεππεξίδα ρνς Ξαγιςπξίνς Πςλδέπμνς Δσέδξφλ Ξςξνβνκθινύ, πνς πξαγμαρνπνθήθηιε ρν Πάββαρν, 26 Καξρίνς 2011, πρν Μελνδντείν Hilton Park πρη Ιεςιφπία. Ρηλ Τνξνεππεξίδα ρίμηπαλ με ρη παξνςπία ρνςο ν έλρθμνο ΢πνςξγόο Άμςλαο ι. Θώπραο Ξαπαιώπραο μερά ρηο πςζύγνς ρνς, ν Δςξφβνςκεςρήο ι. Θςξθάινο Καςξνλθιόκαο μερά ρηο πςζύγνς ρνς, βνςκεςρνύ

Δθαρεκέπαλρεο Δθνθιηρέο Ξςξνβνκθινύ ΓΔΔΣ, Αλρθπρξάρηγνο ε.α. Ξέρξνο Ταρζηαλρφλίνς, Αλρθπρξάρηγνο ε.α. Ακέμαλδξνο Κθταηκίδηο ιαθ ΢πνπρξάρηγνο ε.α. Αλδξέαο Ρπίγιηο. Δι μέξνςο ρφλ άκκφλ Πςλδέπμφλ Δσέδξφλ παξέπρηπαλ ν ι. Βακελρίλνο Ξάγιακνο ει μέξνςο ρνς πξνέδξνς ρνς Ξαγιςπξίνς Πςλδέπμνς Δσέδξφλ Θαραδξνμέφλ, ν Ξξόεδξνο ρνς Ξαγιςπξίνς Πςλδέπμνς Δσέδξφλ Ρεθφξαιθπμέλφλ ι. Χοπόρ και διαζκέδαζε με ηον Σηαμάηε Κόκοηα! Άγγεκνο Δςαγγέκνς, ν Ξξόεδξνο ρνς Ξαγιςπξίνς Πςλδέπμνς Απνσνίρφλ Πρξαρνλνμίαο ι. Αλδξέαο Βαπθκείνς ιαθ ν πξόεδξνο ρνς Πςλδέπμνς Δσέδξφλ Αμθφμαρθιώλ Δθαμεξίπμαρνο Κόξσνς ι. Πρέκθνο Ξαπακεμάλδξνς. Ξέξαλ ρφλ 400 Δσέδξφλ Ξςξνβνκηρώλ ιαθ άκκφλ πξνπιεικημέλφλ γέμθπαλ ρηλ αίθνςπα ρηο Τνξνεππεξίδαο. Ρν ιέσθ

Ο ςποςπγόρ ζηε πίζηα!

ι. Ονύκαο Καςξνλθιόκα, νθ Βνςκεςρέο ιύξθνθ Ηφλάο Λθινκάνς, Λθιόκαο Ξαπαδόπνςκνο ιαθ Λεόσςρνο Θφλπραλρίλνς, ν Αλαπκηξφρήο πξόεδξνο ρνς Δημνιξαρθινύ Θόμμαρνο ι. Γθώξγνο Θνκνιαπίδηο, η Αλρθδήμαξτνο Ιεςιφπίαο ι. Πνύκκα Θνκαιιίδνς ιαθ η θςγαρέξα ρνς Ήξφα Δθνθιηρή ρηο 181 ΚΞΞ Αλρθπρξάρηγνς Πρςκθαλνύ Θακμπνςξρζή, ι. Καξία Θακμπνςξρζή-Αλρφλαιάιη. Ξαξέπρηπαλ επίπηο ν Αξτηγόο ρηο Δθλθιήο Σξνςξάο Αλρθ-

έσθαπε πε πνκύ υηκά επίπεδα με απνρέκεπμα η πίπρα ρηο αίθνςπαο λα παξαμείλεθ γεμάρη με ρνςο δθαπιεδάζνλραο έσεδξνςο Ξςξνβνκηρέο, μέτξθ ρθο πξώρεο πξφθλέο ώξεο ρηο επόμεληο ημέξαο. Πρη επθρςτία ρηο Τνξνεππεξίδαο, πςλέρεθλε η παξνςπία ρνς γλφπρνύ Δκκαδίρη ρξαγνςδθπρή Πραμάρη Θόινρα, ν νπνίνο δημθνύξγηπε σαλραπρθιή αρμόπσαθξα, με ρηλ εμαθξερθιή ειρέκεπη ρφλ πνκύ γλφπρώλ ιαθ αγαπημέλφλ ρξαγνςδθώλ ρνς. Πημαλρθιή ήραλ επίπηο ιαθ η πςλεθπσνξά ρνς ιακκθρετλθινύ πτήμαρνο ρηο γλφπρήο ιακκθρέτλθδαο Λάπθαο Ρξατφλίρνς.

Το ηπαπέδι ηερ 184ΠΠΠ

πρξάρηγνο Ξέρξνο Ρπακθιίδηο, ν Δθνθιηρήο ρηο ΔΙΔ΢Θ Πςλραγμαράξτηο Πςμεώλ Θεβελρζίδηο, ν Δθνθιηρήο 2αο Κεξαξτίαο Ξεζθινύ ΢πνπρξάρηγνο Ξαύκνο Ηεξνδθαιόλνς, ν Δθνθιηρήο ρηο 20ηο Ρεθφξαιθπμέληο Ραμθαξτίαο Ραμίαξτνο Τξθπρόσνξνο Πάββα, ιαθ ν Δθνθιηρήο Ξςξνβνκθινύ ΓΔΔΣ Ραμίαξτνο Αλδξέαο Καξιίδηο, μερά ρφλ πςζύγφλ ρνςο. Όπφο ιάθε τξόλν έρπθ ιαθ σέρνο, ρν παξώλ ρνςο έδφπαλ, νθ

Η παπέα ηος Γπαμμαηέα Μιληιάδε Λεωνίδος


Ιρυύπ Δια Τηπ Γμώρεχπ

Ρηλ παξνςπίαπη ρνς πξνγξάμμαρνο ρηο Τνξνεππεξίδαο, αλέκαβε όπφο ιάθε τξόλν, η σίκη ρνς Πςλδέπμνς μαο Πρέκκα Πνςξμεκή. Θαρά ρη δθάξιεθα ρηο Τνξνεππεξίδαο, ν Πύλδεπμνο ρίμηπε ρηλ Αξτή Ζκειρξθπμνύ Θύπξνς ιαθ ρθο εραθξείεο Lasercharge, Photos Forwarding Ltd, Mavroudes Global Logistics Ltd ιαθ Camper, γθα ρη βνήθεθα ρνςο πξνο ρνλ Πύλδεπμν.

Νθ πθν πάλφ νξγαλθπμνί ιαθ εραθξείεο ήραλ νθ επίπημνθ τνξηγνί ρηο Τνξνεππεξίδαο. Ζ βξαδθά έικεθπε με όκνςο ρνςο παξεςξθπινμέλνςο λα απντφξνύλ απόκςρα εςταξθπρημέλνθ ιαθ ρν Δθνθιηρθιό Πςμβνύκθν ρνς Πςλδέπμνς λα ςπόπτεραθ επαλάκηυη ρηο ρνλ επόμελν τξόλν.

Επίδοζε Αναμνεζηικού ζηε σοπεγό Απσή Ηλεκηπιζμού

Το ηπαπέδι ηερ κςπίαρ Μαπίαρ Καλμποςπηδή

Η παπέα ηος Εςαγόπα Θεμιζηοκλέοςρ

Η παπέα ηος Ανηιπποέδπος Ανηώνε Καλλή

Το ηπαπέδι ηων θίλων ηων άλλων Σςνδέζμων Εθέδπων

Ο Ανηώνερ Μούπορ επί ηω έπγω...ζιέπι πούγκα ζαρ

Το ηπαπέδι ηερ 187 ΜΠΠ

Το ηπαπέδι ηος Διοικεηή Πςποβολικού Ταξίαπσος Ανδπέα Μαπκίδε


Ιρυύπ Δια Τηπ Γμώρεχπ

ξέθεπε ν Πύλδεπμνο, πξνπσέξθηιαλ δθάσνξα εδέπμαρα, όπφο παξαδνπθαιή πνύβκα ιαθ γνςξνςλθά ( άκκφο κνρρνύ ), η νπνία παξαπιεςάπρηιε με ρηλ επθμεκή σξνλρίδα ρνς Αλρθπξνέδξνς ι. Αλρώλη Θακκή. Ρη γνςξνςλθά πξνπέσεξε ν έσεδξνο πνκέμνς ρηο 182 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ, πςλάδεκσνο Γθώξγνο Γεφξγίνς. Νθ έσεδξνθ πςξνβνκηρέο ρηο 182 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ, θςμήθηιαλ ρθο ρξαγθιέο ώξεο ρφλ ημεξώλ ρηο Ρνςξιθιήο Δθπβνκήο πρη δθάβαπη Αγίνς Ξαύκνς Ιαπήθνς, ακκά ιαθ μεταπμέλεο φξαίεο πρθγμέο πρα πρξαρόπεδα ρνς Βνππόξνς ιαθ ρνς Αγίνς Ηφάλλη Κακνύλραο. Κε ςπόπτεπη γθα πύλρνμη επαλάκηυη ρηο βξαδθάο, με αιόμα μεγακύρεξη πςμμερντή, απντώξηπαλ νθ παξεςξθπιόμελνθ ινλρά πρα μεπάλςτρα.

Ξξαγμαρνπνθήθηιε ρη Ξαξαπιεςή, 1 Ηνςκίνς 2011, πρν νίιημα ρνς Πςλδέπμνς πρη Ιεςιφπία, βξαδθά επαλαπύλδεπηο ρφλ Ξςξνβνκηρώλ ρηο 182 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ. Πρη βξαδθά παξεςξέθηιαλ έσεδξνθ πςξνβνκηρέο ρηο Κνίξαο ρφλ πεθξώλ ρνς πνκέμνς ακκά ιαθ λεώρεξφλ πεθξώλ, ν Αλρθπρξάρηγνο ε.α Ταρζηαλρφλίνς Ξέρξνο, νθ Δθνθιηρέο ρηο 182 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ ιαθ ρηο 184 Αςρνιθλνύμεληο Κνίξαο Κέπνς Ξςξνβνκθινύ, αμθφμαρθινί ιαθ ςπαμθφμαρθινί ρηο 182 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ ιαθ άκκφλ μνλάδφλ ρνς Ξςξνβνκθινύ, ν δημνπθνγξάσνο Ιάζαξνο Καύξνο, ιαθώο ιαθ όκα ρα μέκη ρνς Δθνθιηρθινύ Πςμβνςκίνς ρνς Πςλδέπμνς. Πρν δείπλν πνς πα-

Κεγάκη η ινπμνπςξξνή πρν νίιημα ρνς Πςλδέπμνς, ρν βξάδς ρηο 23ηο Ηνςλίνς 2011. Ξέξαλ ρφλ 120 εσέδξφλ πνκέμνς, ακκά ιαθ άκκφλ πεθξώλ, ιαρέικςπαλ ρη βεξάλρα ιαθ ρθο αίθνςπεο ρνς Νθιήμαρνο, πρη βξαδθά επαλαπύλδεπηο ρφλ εσέδξφλ ρηο 181 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ, ρηλ νπνία δθνξγάλφπε ν Πύλδεπμνο. Ρα δύν αξλθά, ρα νπνία πξόπσεξε ν πςλάδεκσνο Τξθπρνσή Πάββαο, έσεδξνο πνκέμνς ρηο Κνίξαο, ρα νπνία απνρέκεπαλ ρν ιύξθν έδεπμα, μεραρξεπόμελα πε εύγεςπρη πνύβκα, ιαθώο ιαθ νθ άκκνθ μεζέδεο, ινρόπνςκα, ινςλέκθα, πθεσρακθά, κνςιάλθια, τακνύμθα ιαθ παράρεο, ιαραλακώθηιαλ μέτξθ ιαθ ρν ρεκεςραίν ινμμαράιθ. Ρα 150 μεγάκα μπνςιάκθα μπύξαο εμασαλίπρηιαλ μέπα πε κίγη ώξα, με απνρέκεπμα λα επθπρξαρεςρνύλ ρα απνθέμαρα από ρα πεξίπρεξα ρηο γεθρνλθάο. Διρόο από ρνςο εσέδξνςο ρηο Κνίξαο, ρνςο μεζέδεο απόκαςπαλ, ν πξώρνο Θύπξθνο Δθνθιηρήο Ξςξνβνκθινύ Αλρθπρξάρηγνο

ε.α. Ξέρξνο Ταρζηαλρφλίνς, ν ΢πνδθνθιηρήο ρηο Δθνίιηπηο Ξςξνβνκθινύ ΓΔΔΣ Πςλραγμαράξτηο Ξαλρεκήο Ξαλραζήο, ν σίκνο ρνς Πςλδέπμνς δημνπθνγξάσνο Ιάζαξνο Καύξνο ιαθ όκα ρα μέκη ρνς Δθνθιηρθινύ Πςμβνςκίνς ρνς Πςλδέπμνς. Νθ φξαίεο θύμθπεο από ρν πρξαρόπεδν ρνς Ρξθιώμνς ιαθ νθ ρξαγθιέο μλήμεο από ρηλ επθιή μάτη πρν Πςγταξί, ήραλ πρν επίιελρξν ρφλ πςζηρήπεφλ πε ιάθε ρξαπέζθ ιαθ ιάθε πηγαδάιθ. Ρα αθπθήμαρα αλάμεθτρα, ταξά γθα ρη πςλάλρηπη σίκφλ μερά από πνκκά τξόλθα ιαθ κύπη γθα ρνςο απόλρεο από ρν 1974 πςμπνκεμθπρέο. Ζ παξνςπία όκφλ μέτξθ ρθο μεραμεπνλύιρθεο ώξεο, επθβεβαίφπε ρηλ επθρςτία ρηο ειδήκφπηο. Νθ ρεκεςραίνθ από ρνςο πςλδαθρςμόλεο απντώξηπαλ γύξφ πρθο 1:30 μερά ρα μεπάλςτρα, όραλ πκένλ είτε εμαλρκηθεί ιάθε απόθεμα νθλνπλεςμαρώδνςο πνρνύ, μηξνύ ιαξπνύ ιαθ γκςινύ ιαθ ασνύ πήξαλ δθαβεβαίφπη γθα ρηλ επαλάκηυη ρηο βξαδθάο.


Ιρυύπ Δια Τηπ Γμώρεχπ

Ρεκέπρηιε ρη Ρεράξρη, 17 Αςγνύπρνς 2011, πρν πρξαρόπεδν ρηο 182 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ πρη Θκήξνς, Ρξθπάγθν ςπέξ Αλάπαςπηο ρφλ Υςτώλ ρφλ Ξεπόλρφλ Ξςξνβνκηρώλ Άγγεκνς Θακκή, Γεώξγθνς Ρρόνςκνς ιαθ Θφλπραλρίλνς Ππάνς ιαθ Δέηπη γθα ρηλ Αλεύξεπη ρν Αγλννύμελνς Ξςξνβνκηρή Ηφάλλη Θόιιθλνς. Πρη ρεκερή παξέπρηπαλ μέκη ρφλ νθινγελεθώλ ρφλ ρθμφμέλφλ Ζξώφλ, μεγάκνο αξθθμόο εσέδξφλ πνκέμνς ρηο 182 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ ιαθ μέκη ρνς Δθνθιηρθινύ Πςμβνςκίνς ρνς Ξαγιςπξίνς Πςλδέπμνς Δσέδξφλ Ξςξνβνκθινύ. Κερά ρν ρξθπάγθν ιαθ ρη δέηπη, αινκνύθηπε ιαράθεπη πρεσάλφλ πρν Ζξών ρηο Κνίξαο. Αινκνύθφο, η Δθνίιηπη ρηο Κνίξαο παξέθεπε δεμίφπη πξνο ρνςο παξεςξθπινμέλνςο.

Σόξν ρθμήο πρνςο πεπόλρεο ιαθ αγλννύμελνςο πςμπνκεμθπρέο ρνςο απόρθπαλ νθ επθζήπαλρεο πνκεμθπρέο ρηο 181 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ ιαρά ρν ρξθπάγθν ςπέξ Αλάπαςπηο ρφλ Υςτώλ ρφλ Ξεπόλρφλ ιαθ ρη Δέηπη γθα ρηλ Αλεύξεπη ρφλ Αγλννςμέλφλ Αμθφμαρθιώλ ιαθ Νπκθρώλ ρηο Ζξφθιήο 181 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ, ρα νπνία πξαγμαρνπνθήθηιαλ ρν Πάββαρν, 23 Ηνςκίνς 2011, πρν «Πρξαρόπεδν Αλρθπρξαρήγνς Θακμπνςξρζή Πρςκθαλνύ» πρν Δεκίιηπν. Ζ ρεκερή πξαγμαρνπνθήθηιε 37 αιξθβώο τξόλθα από ρηλ Δπθιή μάτη πρν Πςγταξί ιαθ ρηλ ιαραπρξνσή ρηο Κνίξαο. Πρη ρεκερή παξέπρηπαλ, ειρόο από ρνςο πνκεμθπρέο ρηο Ζξφθιήο 181 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ, μέκη ρφλ νθινγελεθώλ

ρφλ Ζξώφλ, μεραμύ ρφλ νπνίφλ ιαθ η θςγαρέξα ρνς Ήξφα Δθνθιηρή ρηο Κνίξαο, Αλρθπρξάρηγνς Πρςκθαλνύ Θακμπνςξρζή ι. Καξία Θακμπνςξρζή, ν Δθνθιηρήο Ξςξνβνκθινύ ΓΔΔΣ Ραμίαξτνο Αλδξέαο Καξιίδηο, ν Δθνθιηρήο ιαθ νθ Αμθφμαρθινί ρηο 181 Α/Θ Κ Θ/Β ΡΝR M1, ν πξώρνο Δθνθιηρήο ρηο επαλαπςπραθείπαο 181 Α/Θ Κ Θ/Β ΡΝR M1, Αλρθπςλραγμαράξτηο Δκεςθέξθνο Ταρζηπρεσάλνς, ν πξόεδξνο ιαθ μέκη ρνς Δθνθιηρθινύ Πςμβνςκίνς ρνς Ξαγιςπξίνς Πςλδέπμνς Δσέδξφλ Ξςξνβνκθινύ. Κερά ρν ρξθπάγθν ιαθ ρη δέηπη, αινκνύθηπε ιαράθεπη πρεσάλφλ πρη πξνρνμή ρνς Ήξφα Δθνθιηρή ρηο Κνίξαο. Ζ ρεκερή έικεθπε με δεμίφπη πξνο ρνςο παξεςξθπινμέλνςο, πνς παξέθεπε η Δθνίιηπη ρηο Κνίξαο.


Ιρυύπ Δια Τηπ Γμώρεχπ

πρα ύυη. Κεγάκνθ λθιηρέο ν ΢πνπρξάρηγνο ε.α. Αλδξέαο Ρπίγιηο με πύλρξνσν ρνλ Γθώξγν Γεφξγίνς ιαθ σθλακίπρ ν Δθνθιηρήο ρηο 182 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ Αλρθπςλραγμαράξτηο Τξθπρόσνξνο Τξθπρνσόξνς, με πύλρξνσν ρνλ Αλδξέα Πρςκθαλνύ, νθ νπνίνθ έκςπαλ ρθο δθασνξέο ρνςο πρν μεγάκν ρεκθιό ρη 7ηο Νιρφβξίνς 2011. Κεγάκνθ ταμέλνθ ν πξόεδξνο ρνς Πςλδέπμνς Θώπραο Δξάινο, με πύλρξνσν ρνλ Δημήρξη Πέππν ιαθ ν Αλρθπξόεδξνο Αλρώληο Θακκήο, με πύλρξνσν ρνλ αδεκσό ρνς Ηάιφβν Θακκή, νθ νπνίνθ απνικείπρηιαλ παληγςξθιά από ρνλ πξώρν γύξν. Αμσόρεξνθ Ξξόεδξνο ιαθ Αλρθπξόεδξνο, απνικεθπθέλρεο από πνκύ λφξίο, όδεςπαλ γθα πνςβκάιθ ιαθ μπύξεο.

Ξήξαλ ιαθ έδφπαλ ρα αξρθξήμαρα, άπρξαυαλ ιαθ βξόλρημαλ νθ ιόλρξεο, ρα ιαπώ ιαθ ρα ικεθπίμαρα, με πνκκά δθαινπάξθα, ειαρνπράξθα, πεληλράξθα ιαθ ρξίρεο, ρηλ Ξαξαπιεςή, 23 Πεπρεμβξίνς 2011, ιαθ ρηλ Ξαξαπιεςή, 7 Νιρφβξίνς 2011, ιαρά ρθο μνλνματίεο ρνς Ξξφραθκήμαρνο Ξθκόρραο ρνς Ξαγιςπξίνς Πςλδέπμνς Δσέδξφλ Ξςξνβνκθινύ, πνς δθεμήτθη πρν νίιημα μαο πρη Ιεςιφπία. Δειαέμθ ζεςγάξθα, ρξθαλραδςό άρνμα, παξαινκνςθνύμελνθ από είινπθ πεξίπνς θεαρέο, έδφπαλ ρη μάτη δίτφο αύξθν μέτξθ ρεκθιήο πρώπεφο. Ρα πεθξάγμαρα πξθλ ιαθ μερά ρνςο αγώλεο έσεξαλ εμαθξερθιό ιέσθ ιαθ νθ πςλαλρήπεθο πακθώλ σίκφλ πςξνβνκηρώλ, ζφλράλευαλ μλήμεο από πακθέο πθκνρρθιέο ιόλρξεο ιαρά ρη θηρεία ιαθ ρηλ εσεδξεία πρηλ Δθλθιή Σξνςξά. Ρν πνςβκάιθ, ρν πςιφράιθ ιαθ νθ άκκνθ μεζέδεο, πςλνδεςόμελνθ από μπόκθιεο μπύξεο, γκύιαλαλ ρνςο πθεκνγόλνςο αδέλεο, ρηλ ώξα πνς η αδξελακίλη ρφλ πθκνρρνματηρώλ βξθπιόραλ

Ξξαγμαρνπνθήθηιε ρν Πάββαρν, 16 Ηνςκίνς 2011, πρν νίιημα μαο πρηλ Ιεςιφπία, η ιαθθεξφμέλη ερήπθα Αθμνδνπία ρνς Ξαγιύπξθνς Πςλδέπμνς Δσέδξφλ Ξςξνβνκθινύ. Ζ Αθμνδνπία, ιαρά ρηλ νπνία πξνπέσεξαλ αίμα μεγάκνο αξθθμόο εσέδξφλ ιαθ ικηξφρώλ πςξνβνκηρώλ, ήραλ ιαθ σέρνο, όπφο ιάθε τξόλν, ασθεξφμέλη πρη μλήμη ρφλ Ζξώφλ ρνς Ξςξνβνκθινύ ρηο Δθλθιήο Σξνςξάο. Πρηλ αθμνδνπία πςμμερείταλ επίπηο μέκη ρφλ νθινγελεθώλ ρφλ Ζξώφλ ρνς Ξςξνβνκθινύ. Κερά ρηλ αθμνδνπία επθδόθηιαλ από ρνλ Πύλδεπμν Δθπκώμα-

Δπίιεθραθ πύλρνμα επαλάκηυη ρνς Ξξφραθκήμαρνο κόγφ ρφλ ασόξηρφλ πθέπεφλ από ρνςο πςμμερέτνλρεο ιαθ ιςξίφο από ρνςο ταμέλνςο ρνς Ξξφραθκήμαρνο.!!!

ρα ιαθ αλαμληπρθιά δώξα πρνςο Αθμνδόρεο. Ρν Δθνθιηρθιό Πςμβνύκθν ρνς Ξαγιύπξθνς Πςλδέπμνς Δσέδξφλ Ξςξνβνκθινύ, εισξάζεθ ρθο εςταξθπρίεο ρνς πρα μέκη ρνς πξνπφπθινύ ρηο Ρξάπεζαο Αίμαρνο Ιεςιφπίαο γθα ρη βνήθεθα ιαθ ρη πςλεθπσνξά ρνςο πρηλ επθρςτία ρηο Αθμνδνπίαο.


Ιρυύπ Δια Τηπ Γμώρεχπ

Ν Ξαγιύπξθνο Πύλδεπμνο Δσέδξφλ Ξςξνβνκθινύ μέπα πρα πκαίπθα ρφλ πινπώλ ρνς, όπφο ιαθνξίζνλραθ από ρν Θαραπραρθιό ρνς, έτεθ φο μέκημα ακκά ιαθ φο αξτή ρνς ρηλ παξντή νθινλνμθιήο ιαθ ςκθιήο βνήθεθαο πξνο ρθο Κνλάδεο Ξςξνβνκθινύ με πρότν ρηλ πνθνρθιή βεκρίφπη ρφλ πςλθηιώλ δθαβίφπηο ρφλ πςξνβνκηρώλ. Πε Κνλάδεο ρνς Ξςξνβνκθινύ, έτνςλ παξατφξηθεί δθάσνξεο ηκειρξθιέο πςπιεςέο όπφο ρηκενξάπεθο, ςπνκνγθπρέο, ειρςπφρέο, πςπιεςέο ικθμαρθπμνύ, έπθπκα ιαθώο ιαθ μία πςπιεςή απθλίδφπηο, η νπνία παξατφξήθηιε πρν Θέλρξν Διπαθδεύπεφο Ξςξνβνκθινύ πρν πρξαρόπεδν Αθακάππαο.

Ν Πύλδεπμνο έτεθ επίπηο παξατφξήπεθ νθινλνμθιή βνήθεθα πε Κνλάδεο Ξςξνβνκθινύ, γθα ρη δθαμόξσφπη ιαθ βεκρίφπη ρφλ αθθνςπώλ ρφλ ιέλρξφλ υςταγφγίαο μνλάδφλ ιαθ ρφλ πρεγάπρξφλ αλαυςτήο (ιθνπιθώλ) ρφλ νπκθρώλ. Νθινλνμθιή βνήθεθα έτεθ δνθεί επίπηο πε πςλαδέκσνςο, έσεδξνςο πςξνβνκηρέο ιαθ πε πςγγελείο πεπόλρφλ ιαθ αγλννςμέλφλ ρνς Ξςξνβνκθινύ, νθ νπνίνθ είταλ αλάγιη ρη βνήθεθα αςρή είρε νθ ίδθνθ είρε πςγγελθιά ρνςο πξόπφπα, γθα ιάκςυη εμόδφλ θεξαπείαο πνβαξώλ πξνβκημάρφλ ςγείαο. Θα πξέπεθ όκνθ λα γλφξίζνςλ όρθ, η ιάθε πςλδξνμή ακκά ιαθ νθινλνμθιή εθπσνξά πξνο ρνλ πύλδεπμν μαο είλαθ πημαλρθιή.

Δμθαοοσμςικά ςα ποώςα μημύμαςα από ςη ποξρπάθεια ρσλλξγήπ υοημάςχμ, για ςημ αγξοά ιδιόκςηςξσ ξικήμαςξπ ςξσ Σσμδέρμξσ. Ήδη ρςξ ρυεςικό Λξγαοιαρμό έυξσμ καςαθέρει τίλξι και μέλη ςξσ ρσμδέρμξσ ςξ πξρό ςχμ Δσοώ 2000.00 πεοίπξσ. Σςξ λξγαοιαρμό για ςημ αγξοά ςξσ ξικήμαςξπ έυει ήδη καςαςεθεί ςξ πξρό ςχμ Δσοώ 30000.00, ςξ ξπξίξ ποξέουεςαι από ςα απξθεμαςικά ςξσ Σσμδέρμξσ. Παοάλληλα με ςημ ποξρπάθεια για ςημ αγξοά ςξσ Οικήμαςξπ, αουίζξσμε ρήμεοα και ςημ ποξρπάθεια ρσλλξγήπ υοημάςχμ για κάλσφη ςχμ ενόδχμ ςηπ καςαρκεσήπ ςξσ μέξσ Μμημείξσ ςχμ Περόμςχμ και Αγμξξσμέμχμ ςξσ Πσ-

οξβξλικξύ. Τξ Μμημείξ ςξσ ξπξίξσ η καςαρκεσή έυει αουίρει, βοίρκεςαι ρςξ ποξαύλιξ ςξσ μέξσ Ιεοξύ Ναξύ Αγίαπ Βαοβάοαπ, ξ ξπξίξπ αμαγείοεςαι ρςξμ υώοξ όπξσ σπήουε ςξ παλαιό ρςοαςόπεδξ «Δημηςοάκη Χοιρςξδξύλξσ» έδοα ςηπ 187 ΜΠΠ, ρςημ Αθαλάρρα. Όρξι επιθσμξύμ μα ρσμδοάμξσμ ρςη ποξρπάθεια και για ςξσπ δύξ ρκξπξύπ μπξοξύμ μα καςαθέρξσμ ςημ ειρτξοά ςξσπ ρςξ λξγαοιαρμό πξσ έυει αμξιυθεί ρςη MARFIN Λαψκή Τοάπεζα, με αοιθμό 070-11-036733, αματέοξμςαπ ςξμ ρκξπό ςηπ ειρτξοάπ. Τα ξμόμαςα όρχμ ποξρτέοξσμ ξπξιξδήπξςε πξρό θα αουίρξσμ μα δημξριξπξιξύμςαι από ςξ επόμεμξ τύλλξ ςηπ ετημεοίδαπ.

Εδώ Γελάμε!!! Πε ιάπνθν πρξαρόπεδν αλακαμβάλεθ ρα ιαθήινλρα ρνς ν λένο δθνθιηρήο. Όπφο είλαθ σςπθιό, ελημεξώλεραθ γθα όκεο ρθο δξαπρηξθόρηρεο ρηο Κνλάδαο. Πε ιάπνθα πρθγμή ελημεξώλεραθ από ρνλ ςπεύθςλν Αμθφμαρθιό γθα ρθο πινπθέο ρνς πρξαρνπέδνς: - Έχξσμε ρκξπιά ρςημ πύλη, ρςξμ όοχξ, ρςα πσοξμαχικά και ρςα παγκάκια!!! - Σςα παγκάκια; Ρωςάει ξ διξικηςήπ, γιαςί πρα παγιάιθα; - Δελ μέξφ, απαλράεθ ν Αμθφμαρθιόο, έρπθ ρν βξήιαμε από ρνλ πξνηγνύμελν δθνθιηρή. Ρηλ επόμελη ημέξα ν λένο δθνθιηρήο ρηκεσφλάεθ πρνλ πξνηγνύμελν ιαθ ρνλ ξφράεθ γθα ρη πινπθά πρα παγιάιθα. - Γιαςί είχεπ ρκξπιά ρςα παγκάκια; - Δεμ νέοω, απαμςάει, έςρι ςξ βοήκα από ςξμ ποξηγξύμεμξ διξικηςή. Έκπληκςξπ ξ δθνθιηρήο πςλετίζεθ ρηλ αλαζήρηπη ιαθ ρηκεσφλάεθ πρνλ πξνηγνύμελν δθνθιηρή, ακκά εθππξάρρεθ ρηλ ίδθα απάλρηπη. Πςλετίζνλραο ρηλ αλαζήρηπη από δθνθιηρή πε δθνθιηρή σράλεθ πρν δθνθιηρή 20 τξόλθα πξθλ, απόπρξαρν πρξαρηγό πήμεξα, ν νπνίνο είτε βάκεθ ιαθ ρη πινπθά. - Θακημέξα παο, είμαθ λένο ν δθνθιηρήο ρνς πρξαρνπέδνς ιαθ θα ήθεκα λα παο ξφρήπφ ιάρθ. Ξαξαιακώ πείρε μνς, γθαρί είταρε νξίπεθ ρηλ πινπθά πρα παγιάιθα; Θαθ απαλράεθ ν άκκνο: - Κη μνς πείρε όρθ δελ πρέγλφπαλ αιόμα!!!


Ιρυύπ Δια Τηπ Γμώρεχπ

« Πρν νδνθπνξθιό μαο πξνο ρν «Πρξαρόπεδν Γθαλλή Πρςκκή» ρνς Ρξθιώμνς, έδξα ρηο 181 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ, ιθλνύμαπρε πρν δξόμν Αμμντώπρνς-Πακαμίλαο-Απνπρόκνς Αλδξέα. Κπαίλνςμε πρν ρνςξινπαρημέλν τφξθό Ρξίιφμν, από ρν δξόμν ρφλ εςιακύπρφλ, πνς βξίπιεραθ ιάθερα, δςρθιά πρη

ιύξθα αξρηξία, πρν ύυνο πεξίπνς ρνς Κπνγαζθνύ. Ασνύ ιθληθνύμε με βνξεθνδςρθιή ιαρεύθςλπη, πε απόπραπη πεξίπνς ελάμθπθ τθκθνμέρξνς, ν δξόμνο μαο σέξλεθ πρν ιςικθιό ιςικνσνξθαιό ιόμβν ρνς Ρξθιώμνς, όπνς αξθπρεξά πςλαλρνύμε ρηλ ειικηπία ρνς Αγίνς Ηαιώβνς ιαθ δεμθά ρν ιρήξθν ρνς Πφμαρείνς «Λένο Αθώλαο». Από ρηλ ειικηπία ρνς Αγίνς Ηαιώβνς ιαθ ασνύ ιθληθνύμε μέπα από ρν τφξθό, με βνξεθναλαρνκθιή ιαρεύθςλπη πξνο Θαλράξα, πε απόπραπη ρξθαιόπθφλ πελήλρα μέρξφλ πεξίπνς, πςλαλρνύμε ρηλ πύκη ρνς «Πρξαρνπέδνς Γθαλλή Πρςκκή». Ζ πύκη με ρθο ταξαιρηξθπρθιέο ινκώλεο εκκηλθπρθινύ ρύπνς, παξαμέλεθ από ρόρε βνςβή, πεξθμέλνλραο ρη σάκαγγα ρηο Κνίξαο λα επθπρξέυεθ εκεςθεξώρξθα ιαθ λα μπεθ πρν πρξαρόπεδν γθα πξώρη σνξά, μερά ρν ρξαγθιό ιακνιαίξθ ρνς 1974. Ξεξλώλραο μέπα από ρη πύκη, πρα αξθπρεξά πςλαλρνύμε βεβηκφμέλν ρν Δθνθιηρήξθν ρηο Κνλάδαο, λα αλαμέλεθ ρηλ επθπρξνσή ρνς Δθνθιηρή ρηο, Αλρθπςλραγμαράξτη Πρςκθαλνύ Θακμπνςξρζή. Ρν άκκνρε πεξήσαλν Δθνθιηρήξθν είλαθ έλα ¨σρθαγμέλν¨ αιακαίπθηρν ιρήξθν πήμεξα, μνςλρό ιαθ μεκαγτνκθιό, έρνθμν λα δετρεί επνίινςο ρηο ρξίρηο ηκθιίαο. Ξίπφ από ρν Δθνθιηρήξθν πςλαλρνύμε ιαραπρξαμμέλη ρη μθιξή δεμαμελή ιαθ δίπκα αιξθβώο ρν ρηκεσφλθιό ιέλρξν, επίπηο ιαραπρξαμμέλν. Ξξντφξώλραο με ιαρεύθςλπη βόξεθα πε απόπραπη εμήλρα πεξίπνς μέρξφλ, πςλαλρνύμε ρνςο θακάμνςο ρφλ νπκθρώλ, πνς πςλνξεύνςλ με ρη βόξεθα πεξίσξαμη ρνς Πρξαρνπέδνς. Ξίπφ αιξθβώο από ρνςο θακάμνςο, αλρθιξίζνςμε ρηλ πςκημέλη ειικηπία ρνς Αγίνς Γεφξγίνς. Ζ ειικηπία,

», μόλν γςμλνί ρνίτνθ πθα, με ατλά ρα πημάδθα ύπαξμηο εθιόλφλ, ρν ρξνύκν ιαθ ρθο μύκθλεο πιάκεο πνς νδηγνύπαλ πρνλ γςλαθιφλίρη, θςμίζνςλ απκά τώξν καρξείαο. Ξεξπαρώλραο ιαρά μήινο ρηο βόξεθαο πεξίσξαμηο ρνς Πρξαρνπέδνς, με αλαρνκθιή ιαρεύθςλπη, βξίπινςμε ρθο απνθήιεο ρφλ πςξνβνκαξτθώλ ιαθ ρν Ηαρξείν. Πρν μςακό μαο έξτνλραθ θύμηπεο ρνς απνθηιάξθνς Αλδξέα Σαξσαξά ιαθ ρνς λνπνιόμνς Λίινς Υαξά, ηξφθιώλ αγλννύμελφλ πρη ρξαγθιή μάτη πρν Πςγταξί. Πρη βνξεθναλαρνκθιή γφλθά ρνς Πρξαρνπέδνς πςλαλρνύμε ρα μαγεθξεία ρηο Κνίξαο, ιαραπρξαμμέλα ιαθ αςρά από ρη μαλία ρφλ ιαραιρηρώλ ιαθ ρν τξόλν. Θθλνύμελνθ πξνο ρν ιέλρξν ρνς πρξαρνπέδνς με λόρθα ιαρεύθςλπη βκέπνςμε ρν ΘΥΚ, ρνςο όξτνςο ρφλ Ξςξνβνκαξτθώλ ιαθ ρηλ Νμάδα Πςλρηξήπεφο. Πρν ιέλρξν ρνς Πρξαρνπέδνς βξίπινςμε ρν τώξν αλασνξάο, ν νπνίνο τξηπθμνπνθείρν ιαθ παλ γήπεδν ιαρά ρθο εκεύθεξεο ώξεο ρφλ πρξαρθφρώλ. Κθα πθιξή αίπθηπη μαο δθαιαρέτεθ με ρν ρέκνο ρηο πεξθδθάβαπηο πρν πρξαρόπεδν ρηο 181 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ… Θκθβεξά πημάδθα ρηο βάξβαξηο ιαρντήο παλρνύ, με αδςπώπηρν πςλεξγάρη ρν τξόλν, πνς πβήλεθ όρθ νθ βάξβαξνθ εθπβνκείο βαξέθηιαλ λα ιαραπρξέυνςλ. Από ρν τώξν αλασνξάο, επθπρξέσνςμε πρηλ ιύξθα πύκη ιαθ ρν Δθνθιηρήξθν. Ζ ιαραπρξνσή, η εγιαράκεθυη ιαθ η βεβήκφπη, μαο έτνςλ δημθνςξγήπεθ αθπθήμαρα αγαλάιρηπηο ιαθ μαο έτνςλ πεθπμώπεθ αιόμη πθν πνκύ. Ν Αγώλαο γθα ρηλ επθπρξνσή γίλεραθ αιόμα πθν επθραιρθιόο. Ζ απεκεςθέξφπη ρνς ιαρετνμέλνς πήμεξα πρξαρνπέδνς ρηο Ζξφθιήο 181 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ ακκά ιαθ ρφλ άκκφλ ιαρετνμέλφλ πρξαρνπέδφλ μαο απνρεκεί γθα μαο βίφμα ιαθ πινπό ζφήο. Νθ Ζξφθινί Λειξνί ιαθ Αγλννύμελνθ ρηο Κνίξαο αλαμέλνςλ από εμάο λα πραθνύμε αλράμθνθ ρηο Θςπίαο ρνςο, λα εκεςθεξώπνςμε ρν Πρξαρόπεδν ρνςο ιαθ λα ρεκέπνςμε δνμνκνγία γθα ρηλ Απεκεςθέξφπη πρηλ Διικηπία ρνς Αγίνς Γεφξγίνς ρνς Ρξθιώμνς, δίπκα από ρηλ έδξα ρηο 181 Κνίξαο Ξεδθλνύ Ξςξνβνκθινύ.