Informator dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu - 2020/2021

Page 1SPIS TREŚCI Oferta Instytutu Pedagogiczno-Językowego, studia

Słowo Rektora............................................................................................................3

II stopnia i jednolite studia magisterskie...........................75

Misja i Wizja...................................................................................................................6

Pedagogika, studia II stopnia...................................................................77

Sukcesy PWSZ w Elblągu.....................................................................................7

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite stu-

OFERTA KSZTAŁCENIA Oferta kształcenia PWSZ w Elblągu 2020/2021.............................. ....10 Oferta Instytutu Politechnicznego........................................15

dia magisterskie..............................................................................................81 Pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie.....83 Studia podyplomowe .........................................................................................84

Zarządzanie i inżynieria produkcji..................................................................17

REKRUTACJA

Sieci i nstalacje budowlane.............................................................................. .19

Zasady rekrutacji...................................................................................................87

Budownictwo.............................................................................................................21

UCZELNIA

Mechanika i budowa maszyn.........................................................................23

Zagraniczne studia i praktyki .........................................................................89

Zarządzanie procesami inżynierskimi.......................................................27

Dom studencki....................................................................................................... 90

Oferta Instytutu Informatyki Stosowanej....................29

Stypendia dla Ciebie................................................................................... ..........91

Informatyka............................................................................................................... 31

Rozbudowana baza dydaktyczna.................................................................92

Oferta Instytutu Ekonomicznego............................................39

Biblioteka, Galeria „Filar Sztuki”....................................................................93

Administracja.............................................................................................................41

Uczelnia bez barier...............................................................................................95

Ekonomia....................................................................................................................47

Centrum Kompetencji Społecznych..........................................................97

Studia menadżersko-prawne, studia II stopnia..........................55

Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecz-

Oferta Instytutu Pedagogiczno-Językowego,

nym i Instytucjonalnym ...................................................................................99

studia I stopnia.........................................................................................59

Akademickie Biuro Karier (ABK), Akademicki Inkubator Przed-

Pedagogika................................................................................................................. 61

siębiorczości (AIP), Centrum Transferu Technologii (CTT)............101

Filologia.......................................................................................................................65

Uczelnia Otwarta i Akademia Seniora, Akademia Dziecięca...... 103

Filologia polska.........................................................................................................71

WSTĘP

WSTĘP

ŻYCIE STUDENCKIE Studiuj w Elblągu................................................................................................. 105 Rozwijaj swoje pasje.......................................................................................... 107 Studenckie Koła Naukowe............................................................................109 Sport akademicki – KU AZS..............................................................................111

3


SŁOWO REKTORA

4


Szanowni Państwo, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest uczelnią publiczną utworzoną w 1998 roku. Na rok akademicki 2020/2021 PWSZ w Elblągu oferuje kształcenie na jedenastu kierunkach studiów I stopnia, na pięciu II stopnia (magisterskich) i na dwóch kierunkach jednolitych magisterskich kształcenia nauczycieli. Obecnie Uczelnia kształci na dziewięciu kierunkach studiów I stopnia, na dwóch II stopnia i na dwóch kierunkach jednolitych magisterskich. Kształcenie odbywa się w czterech Instytutach: Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego, Politechnicznym, Ekonomicznym oraz Pedagogiczno-Językowym. Wszystkie studia mają profil praktyczny i prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia nieodpłatne) lub niestacjonarnym (studia odpłatne). Wszystkie kierunki studiów mają pozytywne akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej, ważne na okresy od 4 do 6 lat. Od roku akademickiego 2020/2021 planujemy uruchomić nowe kierunki studiów w tym dwa I stopnia (zarządzanie i inżynieria produkcji, logopedia) oraz trzy II stopnia (zarządzanie procesami inżynierskimi, logopedia, filologia). PWSZ w Elblągu kończy wdrażanie zasadniczej części nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. Konstytucji dla Nauki, które jest rozłożone wiele lat. Pod niektórymi względami wprowadzane zmiany są rewolucyjne. Jedną z rewolucji jest zmiana sposobu kształcenia nauczycieli, w którym nasza Uczelnia specjalizuje się od początku swojej działalności. Zgodnie z nową ustawą kształcenie nauczycieli musi odbywać się na jednolitych studiach magisterskich.

Od roku akademickiego 2019/2020 wprowadziliśmy 5-letnie jednolite studia magisterskie umożliwiające uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III oraz pedagoga specjalnego. Zgodnie z nową ustawą uczelnia zawodowa, taka jak nasza, może prowadzić kształcenie nauczycieli na jednolitych studiach magisterskich, gdy ma porozumienie w tej sprawie z uczelnią akademicką posiadającą odpowiednie uprawnienia. PWSZ w Elblągu zawarła takie porozumienie z Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. Powyższe jednolite studia magisterskie trwają 5 lat i kończą się nadaniem tytułu zawodowego – magister. W wyniku przeprowadzonych analiz rynku pracy, prowadzony od kilku lat kierunek studiów: inżynieria środowiska, jest modyfikowany i od roku akademickiego 2020/2021 będzie uruchomiony pod nową nazwą: sieci i instalacje budowlane. Jest to odpowiedź naszej Uczelni na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów od sieci i instalacji wewnętrznych, sanitarnych, a w szczególności specjalistów posiadających uprawnienia budowlane branży sanitarnej. Takie uprawnienia mogą właśnie uzyskać absolwenci tego kierunku studiów, na którym przygotowujemy inżynierów potrafiących projektować, nadzorować wykonawstwo i eksploatować sieci i urządzenia służące poprawie jakości środowiska. W procesie dostosowywania umiejętności absolwentów PWSZ w Elblągu do potrzeb regionalnego rynku pracy bardzo ważną rolę pełnią semestralne praktyki zawodowe odbywane w regionie i aplikacyjne prace dyplomowe. PWSZ w Elblągu jest liderem krajowym pod względem systemu praktyk zawodowych. Nie

bez znaczenia są też cieszące się coraz większym zainteresowaniem studentów zagraniczne praktyki i aplikacyjne prace dyplomowe. W latach 2016–2019 PWSZ w Elblągu brała udział w ogólnokrajowym, koncepcyjnym, pozakonkursowym projekcie Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, finansowanym z Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Koncepcja projektu powstała w PWSZ w Elblągu, która była jego merytorycznym liderem. Miał on na celu wypracowanie systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych na I stopnu studiów o profilu praktycznym.

WSTĘP

SŁOWO REKTORA

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wprowadza sześciomiesięczne praktyki zawodowe na wszystkich kierunkach studiów I stopnia o profilu praktycznym i trzymiesięczne na II stopniu. Aby studenckie praktyki zawodowe mogły być prowadzone w szerokim zakresie, PWSZ w Elblągu zawarła ponad 600 umów i porozumień z firmami, instytucjami administracji, organizacjami i z wieloma różnymi podmiotami, w których mogą być zatrudniani absolwenci Uczelni. W ramach projektu praktyki odbyło 567 studentów oraz wykonano 178 aplikacyjnych prac dyplomowych. W PWSZ w Elblągu działa Centrum Współpracy z Otoczeniem Społecznym, Gospodarczym i Instytucjonalnym, w skład którego wchodzą: Akademickie Biuro Karier, Centrum Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Akademickie Centrum Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości posiada 20 wyposażonych i uzbrojonych pomieszczeń, w których inkubują się startujące firmy studenckie i absolwenckie.

5


SŁOWO REKTORA Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu są cenieni przez pracodawców. Wielu z nich decyduje się na własną działalność gospodarczą, a ci, którzy pragną kontynuować naukę, mają otwartą drogę na studia II stopnia (magisterskie) we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce i za granicą, w krajach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Dobiegła do końca realizacja kolejnego projektu „Startup House - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” (kończy się III edycja, na edycję IV Uczelnia złożyła wniosek). Do tej pory zinkubowano 45 mini-firm w nowej siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Zacisze. W budowanie karier absolwentów Uczelni zaangażowane jest Akademickie Biuro Karier. Przy zakładaniu własnego biznesu absolwenci mogą też liczyć na wsparcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W Akademickim Biurze Karier kończy się realizacja projektu pn. Reaktor ABK, poświęcony wspomaganiu studentów, abiturientów i absolwentów poprzez doradztwo zawodowe mające na celu zwiększenie stopnia zatrudnialności. W projekcie wzięło udział ponad 400 studentów W ubiegłym roku akademickim opracowano koncepcję Centrum Kompetencji Społecznych oraz wprowadzono ważny moduł kształcenia pn.: Kultura społeczna i zawodowa. Wszystko to ma służyć uzyskiwaniu przez studentów kompetencji społecznych niezbędnych do pełnego wykształcenia absolwentów oraz niezwykle ważnych i nieodzownych w środowisku zawodowym i poza nim.

6

Aby zapewnić swoim studentom rozwój, PWSZ w Elblągu oferuje im możliwość podejmowania dodatkowej działalności np. naukowej w Studenckich Kołach Naukowych; artystycznej w chórze, w kole plastycznym, w kole fotograficznym, teatrze studenckim; sportowej w KU AZS PWSZ w Elblągu, który w 2019 roku obchodził swoje dwudziestolecie.

O jakości kształcenia prowadzonego w PWSZ w Elblągu świadczą wyróżnienia, którymi honorowana jest nasza Uczelnia. W ubiegłym jubileuszowym roku akademickim PWSZ w Elblągu otrzymała:

PWSZ w Elblągu prowadzi szeroką współpracę regionalną z uczelniami akademickimi: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim i z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2017 (przyznawaną przez Redakcję „Monitora Rynkowego” w „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Monitora Biznesu” w „Rzeczpospolitej”),

PWSZ w Elblągu, w ramach programu Erasmus+, prowadzi również szeroką współpracę międzynarodową: z uczelniami z Niemiec, Hiszpanii, Węgier, Słowenii, Turcji, Grecji, Ukrainy Litwy, Łotwy, Portugalii. Rokrocznie kilkudziesięciu studentów zagranicznych i z PWSZ w Elblągu bierze udział w wymianie. W PWSZ w Elblągu kształci się aktualnie około 1400 studentów. Kadra dydaktyczno-badawcza liczy 147 nauczycieli akademickich: 17 profesorów tytularnych, 26 doktorów habilitowanych, 50 doktorów i 54 magistrów. Ponadto zatrudnionych jest 98 pracowników administracji, obsługi i ochrony. Co roku PWSZ w Elblągu opuszcza około 500 absolwentów. Do tej pory wydano łącznie 9814 dyplomów, w tym 9768 dyplomów studiów I stopnia (7813 na studiach stacjonarnych, 2001 na studiach niestacjonarnych) oraz 46 dyplomów II stopnia. Studia podyplomowe ukończyło 2428 absolwentów. PWSZ w Elblągu wypełnia misję służąc Elblągowi i jego regionowi, realizując swoją wizję.

Polską Nagrodę Innowacyjności (przyznawaną przez Polską Agencję Innowacyjności),

EuroSymbol Nowoczesnego Kształcenia 2018 (przyznawaną przez Redakcję „Monitora Rynkowego” w „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Monitora Biznesu” w „Rzeczpospolitej”), European Quality Certificate (przyznawany przez Fundację QUALITAS Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych), Uczelnia Liderów (przyznanie po raz dziewiąty w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego). Wyróżnienie to otrzymują uczelnie, których absolwenci są, według komisji konkursowej złożonej z przedstawicieli świata polskiej nauki, dobrze przygotowani do pełnienia ról zawodowych zgodnych z profilem wykształcenia, Plakietkę: Za Zasługi w Rozwoju Sportu Akademickiego, najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego,


Dwukrotnie Nagrodę Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości (w latach 2018 i 2019, od początku trwania konkursu) przyznawanej przez MNiSW (każdorazowo 1 mln zł).

PWSZ w Elblągu posiada własne, nowocześnie wyposażone cztery budynki dydaktyczne oraz Dom Studencki (tzw. akademik), charakteryzujące się następującymi parametrami:

Most Nauki i Biznesu 2019 (przyznaną przez „Monitor Biznesu” dziennika „Rzeczpospolita”).

16000m2 – powierzchnia użytkowa wszystkich budynków dydaktycznych;

Nagrodę Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości mogą otrzymać te uczelnie, których absolwenci znajdują zatrudnienie. W ciągu pierwszego roku po ukończeniu uczelni wśród jej wszystkich absolwentów bezrobocie nie może przekraczać 2%. Jest to badane przy pomocy odpowiedniego programu ELA (Elektroniczne Losy Absolwentów) w oparciu o ZUS-owskie bazy danych. PWSZ w Elblągu spełnia ten warunek od chwili uruchomienia konkursu. Wszystkie posiadane wcześniejsze informacje o losach naszych absolwentów (ich osobiste relacje o przebiegu pracy zawodowej i opinie pracodawców) wskazują, że nasi absolwenci zawsze byli wysoko cenieni na rynku pracy. Wydawnictwa PWSZ w Elblągu znalazły się w grupie jednostek naukowych określonej jako Poziom I, wraz z większością polskich uczelni akademickich (Komunikat MNiSW z 17. 12. 2019). Od kilku lat PWSZ w Elblągu jest dobrze i bardzo dobrze oceniana w międzynarodowym rankingu U-Multirank, tworzonym przez Komisję Europejską w Brukseli. Ranking rokrocznie obejmuje 1700 uczelni z 96 krajów. Oceny otrzymane przez PWSZ w Elblągu dotyczyły wysokiego stopnia zatrudnialności absolwentów, szerokiego zakresu współpracy z otoczeniem gospodarczym, dobrego systemu studenckich praktyk zawodowych oraz dużej liczby studenckich firm spin-off, inkubowanych w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

WSTĘP

SŁOWO REKTORA

57 – liczba sal dydaktycznych (w tym 1 Aula, 3 – duże audytoria); 36 – liczba laboratoriów (17 – lab. komputerowych, 2 – lab. językowe); 3472 – liczba wszystkich „krzeseł dydaktycznych”; 198 – liczba łóżek w domu studenckim. Szanowni Państwo Kandydaci na studia, podejmujecie właśnie ważną decyzję życiową, jaką jest wybór uczelni, na której zamierzacie zdobyć kwalifikacje dające możliwość wykonywania wymarzonego zawodu. Musi to być decyzja odpowiedzialna i przemyślana. Jestem przekonany, że z powodu szerokiej oferty edukacyjnej i wysokiego poziomu kształcenia warto wybrać naszą Uczelnię, PWSZ w Elblągu. Dużą gwarancję, że się nie zawiedziecie, dają wysokie pozycje, na jakie PWSZ w Elblągu wybija się w wielu krajowych rankingach. Serdecznie zapraszam w mury naszej Uczelni

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk Rektor PWSZ w Elblągu

7


MISJA I WIZJA

MISJA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podejmuje się spełniać w mieście Elblągu i jego regionie misję, polegającą na wspomaganiu rozwoju społecznego, technologicznego i kulturalnego, współpracując ze wszystkimi siłami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, które w swoją działalność mają wpisane podobne cele. PWSZ w Elblągu uważa, że najważniejszym środkiem do wypełnienia tej misji jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy, a także stwarzanie możliwości ustawicznego kształcenia się wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swoich kwalifikacji zawodowych.

WIZJA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ma być nowoczesną Uczelnią spełniającą standardy europejskie, której absolwent ma czuć się Europejczykiem rozumiejącym kulturę i obyczajowość europejską oraz być komunikatywnym w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych, nie tracąc świadomości kultury ojczystej, w której wzrastał.

8


CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA:

Certyfikat „Uczelnia Liderów” w dziewięciu edycjach (lata 2011–2019) ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication.

WSTĘP

SUKCESY PWSZ W ELBLĄGU

W 2019 roku PWSZ w Elblągu otrzymała nagrodę MOST NAUKI i biznesu przyznaną przez „Monitor Biznesu” dziennika „Rzeczpospolita”.

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE: W 2015 i 2016 roku Uczelnia uhonorowana została Wyróżnieniem Specjalnym za osiągnięcie największego progresu w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W 2013, 2018 i 2019 roku PWSZ w Elblągu otrzymała wyróżnienie PRIMUS za uzyskanie najwyższej liczby punktów w procedurze certfikacyjnej. „Najwyższa Jakość Studiów” (2017, 2016 rok) - statuetka nadzwyczajna, za wdrożenie najbardziej zaawansowanych oryginalnych, nowoczesnych i efektywnych systemów zapewniania jakości kształcenia, sprzyjających innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

W 2019 roku Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu otrzymał statuetkę wraz z podziękowaniami wystosowanymi przez Państwową Uczelnię Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Wyrazy uznania dotyczą wszystkich etapów projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, począwszy od jego wizji, poprzez działania doprowadzającego do jego realizacji przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2019 roku Decyzją Komisji Akredytacyjnej Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów kierunek INFORMATYKA w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu uzyskał Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” 2019 oraz Certyfikat nadzwyczajny - Laur Innowacyjności. Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Innowacji” otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które – w opinii Komisji Eksperckiej – wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.

„Aurea Praxis” (2014 rok) - wyróżnienie specjalne dla Rektora PWSZ w Elblągu, prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka. W dowód uznania osobistych zasług w rozwój Uczelni, integrowaniu elbląskiego środowiska akademickiego oraz budowaniu trwałych relacji kooperacyjnych pomiędzy środowiskami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi.

9


SUKCESY PWSZ W ELBLĄGU CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA:

W 2018 roku PWSZ w Elblągu otrzymała prestiżowy European Quality Certificate 2018 dla najlepszych firm i instytucji, które poprzez swoją działalność stają się wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej.

W 2018 roku PWSZ w Elblągu została uhonorowana tytułem Symbol 2018 i EuroSymbol Nowoczesnego Kształcenia 2018. Wyróżnienie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest potwierdzeniem bardzo dobrze prowadzonej przez nią polityki jakości kształcenia poprzez stosowanie nowoczesnych metod przekazywania wiedzy, współpracy z biznesem oraz ogromnego wsparcia dla studentów przy wchodzeniu na rynek pracy i podniesienia kompetencji zawodowych.

10

W 2018 roku PWSZ w Elblągu otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności 2018 za wdrożenie systemu praktyk zawodowych, który legł u podstaw koncepcyjnego, pozakonkursowego projektu pn.: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. W projekcie o wartości 136 mln złotych udział wzięło ponad 30 uczelni z całej Polski.

W 2017 roku, podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego, Rektor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk odebrał prestiżowe odznaczenie „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” nadane Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przez Zarząd Główny AZS.

W 2017 roku Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu uzyskło tytuł EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2017. Symbol to prowadzony przez redakcję „Monitora Rynkowego” w „Dzienniku Gazecie Prawnej” ogólnopolski program promocyjny. EuroSymbol jest wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnieć popartych wynikami w zakresie współpracy nauka-biznes.

W marcu 2016 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu odnowiła Certyfikat Jakości ISO 9001:2008. ISO to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. W 2018 roku w wyniku auditu nadzoru stwierdzono zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015.


SUKCESY PWSZ W ELBLĄGU

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została wysoko oceniona w raporcie o polskim szkolnictwie wyższym przygotowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisję Europejską. Dokument powstał w oparciu o dwuletni przegląd, jaki objął Polskę, Irlandię, Bułgarię, Holandię, Węgry, a lokalnie również Niemcy i Czechy w latach 2015-2016 Raport ukazał mocne strony polskiego szkolnictwa wyższego, zawiera rekomendacje i wskazuje na dobre praktyki. Z przedstawionego raportu wynika, że PWSZ w Elblagu wspiera innowacyjność, angażuje się w liczne partnerstwa z otoczeniem gospodarczym, a studenci chętnie zrzeszają się w studenckich klubach przedsiębiorczości.

I miejsce w rankingu Państwowych Uczelni Zawodowych przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” w 2005 roku;

WSTĘP

RANKINGI:

III miejsce w rankingu Państwowych Uczelni Zawodowych przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” w 2006 i 2009 roku; Najlepsza Uczelnia w województwie warmińsko-mazurskim w rankingu wyższych uczelni, przeprowadzonym przez tygodnik „Newsweek Polska” w 2008 roku; „Najlepsza Inwestycja w Człowieka” – tytuł przyznany projektowi „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka” przez Minister Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS w 2009 roku”; II miejsce wśród polskich uczelni w kategorii „Współpraca naukowa w zakresie wiedzy praktycznej” w prestiżowym międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (rok 2017). Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zajęła 84 miejsce w grupie 422 uczelni sklasyfikowanych w kategorii „Współpraca naukowa w zakresie wiedzy praktycznej”, co potwierdza wysoką jakość kształcenia praktycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

11


OFERTA KSZTAŁCENIA

OFERTA KSZTAŁCENIA PWSZ W ELBLĄGU na rok akademicki 2020/2021 STUDIA I STOPNIA LICENCJAT

STUDIA 3 oraz 3,5 - LETNIE

INŻYNIER

STUDIA 4 - LETNIE

STUDIA II STOPNIA - UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTER

STUDIA 5 - LETNIE

STUDIA PODYPLOMOWE 12

STACJONARNE/NIESTACJONARNE

STUDIA 1,5 oraz 2 - LETNIE

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE MAGISTER

STACJONARNE/NIESTACJONARNE

STACJONARNE


OFERTA KSZTAŁCENIA

INSTYTUT POLITECHNICZNY

KIERUNKI STUDIÓW /studia w zakresie (ścieżka dyplomowania)

UZYSKANY TYTUŁ

Forma studiów

OPIS NA STRONIE

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI NOWOŚĆ!*/**

inżynier

niestacjonarne

17

SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE

inżynier

stacjonarne

19

BUDOWNICTWO

inżynier

stacjonarne

21

inżynier

stacjonarne stacjonarne

23 25

inżynier

stacjonarne/niestacjonarne stacjonarne stacjonarne/niestacjonarne

31 33 35

stacjonarne stacjonarne/niestacjonarne stacjonarne

41 43 45

stacjonarne stacjonarne/niestacjonarne stacjonarne/niestacjonarne stacjonarne/niestacjonarne

47 49 51 53

stacjonarne stacjonarne

61 63

licencjat

stacjonarne stacjonarne stacjonarne

65 67 69

dziennikarstwo i nowe media nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego NOWOŚĆ!

licencjat

stacjonarne stacjonarne

71 73

LOGOPEDIA NOWOŚĆ!*

licencjat

stacjonarne

-

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ im. K. Brzeskiego

techniki komputerowe w budowie maszyn technologia i eksploatacja maszyn

INFORMATYKA

administracja systemów i sieci komputerowych grafika komputerowa i multimedia projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe

INSTYTUT EKONOMICZNY

ADMINISTRACJA

administracja skarbowa administracja bezpieczeństwa publicznego*** podatki i rachunkowość w administracji

licencjat

EKONOMIA

media społecznościowe w biznesie ekonomika procesów logistycznych ekonomika menedżerska *** przedsiębiorczość gospodarcza

licencjat

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

PEDAGOGIKA

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną logopedia

licencjat

FILOLOGIA

lingwistyka stosowana – język angielski z językiem niemieckim filologia angielska – nauczycielska języki obce w biznesie

FILOLOGIA POLSKA

* kierunek zostanie utworzony pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat PWSZ w Elblągu oraz uzyskania pozytywnej decyzji MNiSW ** w ofercie od semestru letniego 2020/2021 *** studia również w formie stacjonarnej-popołudniowej - dla osób pracujących (studia bezpłatne)

OFERTA

STUDIA I STOPNIA (LICENCJAT, INŻYNIER)

13


OFERTA KSZTAŁCENIA

STUDIA II STOPNIA - UZUPEŁNIAJĄCE (MAGISTER)

INSTYTUT EKONOMICZNY

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

INSTYTUT POLITECHNICZNY

KIERUNKI STUDIÓW/ studia w zakresie (ścieżka dyplomowania) UZYSKANY TYTUŁ

ZARZĄDZANIE PROCESAMI INŻYNIERSKIMI NOWOŚĆ!*/**

magister

Forma studiów

OPIS NA STRONIE

niestacjonarne

27

PEDAGOGIKA wczesna edukacja pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pedagogika medialna

magister

LOGOPEDIA NOWOŚĆ!* FILOLOGIA NOWOŚĆ!*

magister magister

stacjonarne stacjonarne

magister

stacjonarne/niestacjonarne stacjonarne/niestacjonarne

STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE*** menadżer usług publicznych menadżer analiz biznesowych

stacjonarne stacjonarne stacjonarne stacjonarne

77 77 77 79 -

55 57

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (MAGISTER) INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

KIERUNKI STUDIÓW/ studia w zakresie (ścieżka dyplomowania):

14

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

UZYSKANY TYTUŁ Forma studiów OPIS NA STRONIE magister

stacjonarne

81

magister

stacjonarne stacjonarne

83 83

PEDAGOGIKA SPECJALNA edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

* kierunek zostanie utworzony pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat PWSZ w Elblągu oraz uzyskania pozytywnej decyzji MNiSW ** w ofercie od semestru letniego 2020/2021 *** studia również w formie stacjonarnej-popołudniowej - dla osób pracujących (studia bezpłatne)


OFERTA KSZTAŁCENIA

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

INSTYTUT

INFORMATYKI STOSOWANEJ im. K. Brzeskiego

INSTYTUT EKONOMICZNY

KIERUNKI STUDIÓW

CZAS TRWANIA

CENA ZA SEMESTR*

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

2 semestry

900 zł

INFORMATYK - ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWYCH

2 semestry

2900 zł

INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI

3 semestry

1900 zł

KOMPUTER W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

2 semestry

1900 zł

GRAFIKA I MULTIMEDIA

2 semestry

1900 zł

ASYSTENT RODZINY

2 semestry

1250 zł

SOCJOTERAPIA

3 semestry

1150 zł

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

3 semestry

1400 zł

MUZYKA I RUCH W EDUKACJI MUZYCZNEJ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZOSZKOLNYM

2 semestry

1350 zł

JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

2 semestry

1300 zł

POLONISTYKA DLA NAUCZYCIELI

3 semestry

1300 zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA

3 semestry

1350 zł

LOGOPEDIA

4 semestry

1700 zł

KSZTAŁCENIE TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

2 semestry

1200 zł

SURDOPEDAGOGIKA

3 semestry

1300 zł

KYNOTERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I OSOBAMI STARSZYMI

2 semestry

1350 zł

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

3 semestry

1200 zł

GERONTOLOGIA - WSPOMAGANIE ROZWOJU OSÓB STARSZYCH

3 semestry

1500 zł

* Uwaga! Bonusy: zniżka 20% dla absolwentów PWSZ w Elblągu (studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych) oraz w przypadku studiowania w tym samym roku dwóch kierunków równolegle.

OFERTA

STUDIA PODYPLOMOWE* (opis na stronie 84-85)

15


OFERTA KSZTAŁCENIA

KONTAKT Aleja Grunwaldzka 137 tel. 55 629 06 00 tel. 55 629 06 01 e-mail: ip@pwsz.elblag.pl 16


INSTYTUT POLITECHNICZNY

STUDIA I STOPNIA STUDIA 4-LETNIE, UZYSKANY TYTUŁ: INŻYNIER

KIERUNKI STUDIÓW:

OFERTA

INSTYTUT POLITECHNICZNY

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI*/** SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE BUDOWNICTWO MECHANIKA I BUDOWA MASZYN studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): techniki komputerowe w budowie maszyn technologia i eksploatacja maszyn Dodatkowe moduły dydaktyczne wybierane po 1 roku studiów:

budowa i eksploatacji dronów*** modelowanie 3D ***

STUDIA II STOPNIA STUDIA 2-LETNIE, UZYSKANY TYTUŁ: MAGISTER

KIERUNKI STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PROCESAMI INŻYNIERSKIMI*/** * kierunek zostanie utworzony pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji MNiSW ** w ofercie od semestru letniego 2020/2021 *** mogą być uruchomione warunkowo

17


INSTYTUT POLITECHNICZNY

18


KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI*/**

Kwalifikacje absolwenta: posiada kwalifikacje menadżerskie oraz umiejętności rozwiązywania zagadnień z określonych obszarów inżynierii produkcji, potrafi projektować wybrane procesy produkcyjne, potrafi planować koszty produkcji, potrafi zarządzać procesami produkcyjnymi,

Studentów obowiązuje 6 miesięczna praktyka zawodowa powiązana z aplikacyjną pracą dyplomową.

PRACA DLA CIEBIE Kierunek przygotowuje specjalistów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z menedżerskimi.

OFERTA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYKI ZAWODOWE

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach przemysłowych na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem produkcją lub na stanowiskach specjalistów z zakresu przygotowania i wytwarzania produktów. Ponadto do pracy w jednostkach administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna.

potrafi kierować zespołami pracowniczymi, potrafi posługiwać się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, stosowanymi w pracach inżynierskich i menedżerskich.

8 SEMESTRÓW TRYB NIESTACJONARNY TYTUŁ INŻYNIERA STOPIEŃ I *kierunek zostanie utworzony pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat PWSZ w Elblągu oraz uzyskania pozytywnej decyzji MNiSW ** w ofercie od semestru letniego 2020/2021

19


INSTYTUT POLITECHNICZNY

20


KIERUNEK: SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE

SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE*

u miejętność projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci: grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, gazowych oraz instalacji klimatyzacyjnych, znajomość technologii stosowanych w inżynierii środowiska (uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami) umiejętność stosowania technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, znajomość prawa budowlanego i wodnego oraz wiedza umożliwiająca założenie i prowadzenie własnej firmy.

PRACA DLA CIEBIE

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę zawodową w firmach wykonawczych, projektowych i eksploatacyjnych związanych ze studiowanym kierunkiem.

Absolwent jest inżynierem przygotowanym do pracy na stanowiskach: projektanta, wykonawcy i eksploatatora sieci i instalacji występujących w obiektach budowlanych i ich otoczeniu.

Przykładowe miejsca praktyk:

Ponadto ma przygotowanie do ubiegania się o uprawnienia budowlane, wysoko cenione przez pracodawców i otwierające szerokie możliwości działalności zawodowej.

NERGA-KOGENERACJA Sp. z o.o. E w Elblągu, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, rzedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe P EKOMEL w Elblągu, rzedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe P EXPRO w Elblągu.

OFERTA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYKI ZAWODOWE

Miejsca pracy: przedsiębiorstwa wykonawcze, biura projektów, firmy eksploatujące urządzenia i instalacje stosowane w inżynierii środowiska. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej, bardzo popularnej formy zatrudnienia w tej branży.

8 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ INŻYNIERA STOPIEŃ I * Nazwa kierunku studiów „Sieci i instalacje budowlane” zacznie obowiązywać studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021, pod warunkiem wydania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki decyzji zmieniającej nazwę kierunku studiów.

21


INSTYTUT POLITECHNICZNY

22


KIERUNEK: BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO

u miejętność projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych,

W toku studiów studenci odbywają 6 miesięczną praktykę zawodową .

umiejętność planowania, organizacji i nadzoru prac budowlanych,

Praktyki są realizowane w najlepszych firmach budowlanych regionu elbląskiego.

umiejętność doboru i stosowania materiałów budowlanych, umiejętność doboru technologii stosowanych w budownictwie, umiejętność kierowania zespołami i firmą budowlaną, u miejętność technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

Przykładowe miejsca praktyk: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Przemysłówka 03 Klecha Antoni” w Elblągu, Przedsiębiorstwo  Budowlano-Montażowe ELZAMBUD Sp. z o. o. w Elblągu, Przedsiebiorstwo Budowlane Grzegorz Jankowiak w Elblągu, Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe “TUGA” Sp. z o. o., Nowy Dwór Gdański.

PRACA DLA CIEBIE Absolwent jest inżynierem w pełni przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunalnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

OFERTA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYKI ZAWODOWE

Miejsca pracy: przedsiębiorstwa wykonawcze, nadzór budowlany, ytwórnie betonu i elementów budowlaw nych, przemysł materiałów budowlanych, j ednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem i architekturą.

Absolwent jest przygotowany do ubiegania się o uprawnienia budowlane:

8 SEMESTRÓW

• do kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń

TRYB STACJONARNY

• do projektowania – w ograniczonym zakresie

TYTUŁ INŻYNIERA STOPIEŃ I

23


INSTYTUT POLITECHNICZNY

24


KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): TECHNIKI KOMPUTEROWE W BUDOWIE MASZYN (ścieżka dyplomowania wybierana po 2 roku studiów)

u miejętność projektowania podzespołów maszyn z wykorzystaniem profesjonalnych systemów komputerowych, umiejętność stosowania zasad ergonomii i wzornictwa przemysłowego, umiejętność stosowania technik obliczeniowych i symulacji komputerowych w budowie maszyn, umiejętność projektowania wybranych układów komputerowego sterowania maszyn, umiejętność programowania centrów obróbkowych CNC.

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę zawodową w firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach związanych ze studiowaną specjalnością.

Przykładowe miejsca praktyk: GENERAL ELECTRIC Power Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Elblągu, FLSmidth MAAG Gear Sp. z o. o. w Elblągu, METAL EXPERT Sp. z o. o. w Elblągu.

PrACA DLA CIEBIE Zdobyte wykształcenie umożliwia zatrudnienie w różnych obszarach działalności przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, stosujących nowoczesne techniki komputerowe do projektowania maszyn i urządzeń oraz przygotowania i nadzorowania produkcji.

OFERTA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYKI ZAWODOWE

Ponadto możliwe jest zatrudnienie w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich np. jako: konstruktor maszyn, technolog programista.

DODATKOWE MODUŁY DYDAKTYCZNE WYBIERALNE PO 1 ROKU:

MODELOWANIE 3D*

lub BUDOWA I EKSPOLOATACJA DRONÓW*

Zdobyte umiejętności: umiejętność skanowania 3D umiejętność generowania i wizualizacji modeli 3D, umiejętność wykonywania prototypów, w tym z użyciem drukarek 3D, umiejętność modelowania 3D w budowie maszyn i biomechanice.

Zdobyte umiejętności: umiejętność budowy i projektowania dronów, umiejętność eksploatacji dronów umiejętność pilotażu dronów, znajomość zastosowań dranów.

8 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ INŻYNIERA STOPIEŃ I

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu przeprowadza kompleksowe szkolenia dotyczące budowy i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych potocznie nazywanych dronami. Studenci i pracownicy Uczelni mogą uczestniczyć w kursach na operatorów dronów i w specjalistycznych kursach dotyczących budowy dronów, wykorzystania dronów w geodezji, rolnictwie, ochronie środowiska, kontroli i inwentaryzacji obiektów przemysłowych, archeologii, ratownictwie oraz związanych z użyciem dronów przez służby mundurowe – wojsko, policję, straż pożarną. *mogą być uruchomione warunkowo

25


INSTYTUT POLITECHNICZNY

26


KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): TECHNOLOGIA I EKSPLOATACJA MASZYN (ścieżka dyplomowania wybierana po 2 roku studiów)

p rojektowanie i automatyzacja procesów produkcyjnych – wytwarzanie części maszyn i montażu, budowa i eksploatacja maszyn,

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę zawodową w firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach związanych ze studiowaną specjalnością.

Przykładowe miejsca praktyk:

naprawa maszyn, zarządzanie produkcją, znajomość technik informatycznych, w szczególności z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

GENERAL ELECTRIC POWER Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Elblągu, FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. w Elblągu, METAL EXPERT Sp. z o. o., SECESPOL Sp. z o. o.

DODATKOWE MODUŁY DYDAKTYCZNE WYBIERALNE PO 1 ROKU:

MODELOWANIE 3D*

PRACA DLA CIEBIE Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich jako: technolog, technolog programista, kadra zarządzająca procesami produkcyjnymi, eksploatator maszyn i urządzeń, specjalista z zakresu napraw maszyn.

OFERTA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYKI ZAWODOWE

Zdobyte wykształcenie umożliwia zatrudnienie w różnych obszarach działalności przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych. Ponadto możliwe jest zatrudnienie w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Zdobyta wiedza umożliwia także podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej.

lub BUDOWA I EKSPOLOATACJA DRONÓW*

Zdobyte umiejętności: umiejętność skanowania 3D umiejętność generowania i wizualizacji modeli 3D, umiejętność wykonywania prototypów, w tym z użyciem drukarek 3D, umiejętność modelowania 3D w budowie maszyn i biomechanice.

Zdobyte umiejętności: umiejętność budowy i projektowania dronów, umiejętność eksploatacji dronów umiejętność pilotażu dronów, znajomość zastosowań dranów.

8 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ INŻYNIERA STOPIEŃ I

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu przeprowadza kompleksowe szkolenia dotyczące budowy i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych potocznie nazywanych dronami. Studenci i pracownicy Uczelni mogą uczestniczyć w kursach na operatorów dronów i w specjalistycznych kursach dotyczących budowy dronów, wykorzystania dronów w geodezji, rolnictwie, ochronie środowiska, kontroli i inwentaryzacji obiektów przemysłowych, archeologii, ratownictwie oraz związanych z użyciem dronów przez służby mundurowe – wojsko, policję, straż pożarną. *mogą być uruchomione warunkowo

27


INSTYTUT POLITECHNICZNY

28


KIERUNEK: ZARZĄDZANIE PROCESAMI INŻYNIERSKIMI - STUDIA II STOPNIA

ZARZĄDZANIE PROCESAMI INŻYNIERSKIMI*/** (studia dla kandydatów z tytułem inżyniera)

Kwalifikacje absolwenta: p otrafi doskonalić procesy inżynierskie i systemy techniczno-informatyczne , w tym doskonalić ich organizację, potrafi posługiwać się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi do projektowania, modelowania i symulacji procesów inżynierskich, zna techniki i zasady Przemysłu 4.0,

Studentów obowiązuje 3 miesięczna praktyka zawodowa powiązana z aplikacyjną pracą dyplomową.

PRACA DLA CIEBIE Absolwent nabywa poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje niezbędne przy wprowadzaniu innowacji, doskonaleniu technologii, procesu produkcyjnego oraz procesu serwisowania produktu. Posiada wiedzę, która pozwala aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz wykorzystać jego potencjał. Ma szerokie możliwości zatrudnienia w firmach i instytucjach prowadzących działalność inżynierską.

OFERTA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYKI ZAWODOWE

zna podstawy bezpieczeństwa produktów procesów inżynierskich, np.: bezpieczeństwo konstrukcji czy bezpieczeństwo systemów komputerowych, zna zasady efektywnego zarządzania zasobami instytucji z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych (klasy ERP), p otrafi optymalizować procesy decyzyjne i kierować zespołami pracowniczymi.

4 SEMESTRY TRYB NIESTACJONARNY TYTUŁ MAGISTRA STOPIEŃ II * kierunek zostanie utworzony pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat PWSZ w Elblągu oraz uzyskania pozytywnej decyzji MNiSW ** w ofercie od semestru letniego 2020/2021

29


OFERTA KSZTAŁCENIA

KONTAKT ul. Wojska Polskiego 1 tel. 55 629 07 50 tel. 55 629 07 51 e-mail: iis@pwsz.elblag.pl 30


INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO

OFERTA

IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO

STUDIA I STOPNIA STUDIA 4-LETNIE, UZYSKANY TYTUŁ: INŻYNIER

KIERUNKI STUDIÓW: INFORMATYKA studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): administracja systemów i sieci komputerowych grafika komputerowa i multimedia projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe

Dodatkowe moduły dydaktyczne wybierane po 2 roku studiów:

programowanie robotów i bezzałogowych statków powietrznych* modelowanie 3D w zastosowaniach technicznych i medycznych*

* mogą być uruchomione warunkowo

31


INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO

32


KIERUNEK: INFORMATYKA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRACA DLA CIEBIE rozwiązywanie problemów inżynierskich z dziedziny systemów i sieci komputerowych,

w korporacjach świadczących usługi informatyczne,

identyfikowanie potrzeb informatycznych różnych podmiotów gospodarczych, banków, szkół i instytucji administracji państwowej, a dla ich zaspokojenia projektowanie, instalowanie, konfigurowanie, oskryptowanie oraz testowanie systemów i sieci komputerowych,

w działach IT firm i przedsiębiorstw,

dobieranie w sposób właściwy parametrów, technologii oraz oprogramowania sieciowego realizowanych sieci komputerowych, w zależności od teraźniejszych i prognozowanych potrzeb klienta, administrowanie systemami i sieciami komputerowymi, zabezpieczanie sieci komputerowych przed niepowołanym dostępem,

w bankach, w szpitalach, instytucjach administracji państwowej i saw morządowej, wojsku na stanowiskach cywilnych i żołw nierza zawodowego, w wielu innych miejscach. Praca w firmach i instytucjach jako: administrator sieci komputerowej, s pecjalista utrzymania systemów serwerowych,

AKADEMIA CISCO – sieci komputerowe oraz LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE Program Akademii Cisco zapewnia uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.

OFERTA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): ADMINISTRACJA SYSTEMÓW I SIECI KOMPUTEROWYCH

Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatów zawodowych Cisco Certified Networking Associate (CCNA) oraz Cisco Certified Network Professional (CCNP). W ramach Akademii Cisco prowadzone są również szkolenia Cisco Cybersecurity. Ponadto studenci realizują szkolenia w ramach Linux Professional Institute: Linux Server Professional (LPIC-1 101 i 102) oraz Linux Network Professional (LPIC-2 201).

specjalista wsparcia technicznego.

umiejętność pracy w zespołach informatycznych realizujących duże zadania, znajomość technicznego języka angielskiego w zakresie informatyki stosowanej.

8 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY/NIESTACJONARNY TYTUŁ INŻYNIERA STOPIEŃ I

33


INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO

34


KIERUNEK: INFORMATYKA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIA

fotografia komputerowa i komputerowa obróbka fotografii, techniki fotogrametryczne wykorzystywane np. w geodezji, inżynieria odwrotna, a w tym skanowanie 3D i szybkie prototypowanie, g rafika dwu- i trójwymiarowa z uwzględnieniem jej zastosowania w reklamie, przy tworzeniu gier komputerowych, animacji i wizualizacji dynamicznej, technii filmowe i multimedialne,

SUKCESY ABSOLWENTÓW

Studia informatyczne z modułem wybieralnym grafika komputerowa i multimedia przygotowują:

wirtualny spacer po przedwojennym Elblągu dzięki aplikacji „Muzeum” stworzonej przez theConstruct firmę absolwentów IIS,

t wórców grafiki trójwymiarowej wyspecjalizowanych w działalności reklamowej,

udział w tworzeniu multimedialnego systemu IVONA generujący komunikaty głosowe w różnych językach świata, oraz animacje na wiele platform, współautorzy systemu. Efekt sytemu IVONA można usłyszeć na dworcach kolejowych nie tylko w Polsce, ale i na świecie, np. najbliżej SKM w Trójmieście.

p rojektantów pracujących z systemami CAD/ CAM/CAE, s pecjalistów z zakresu obróbki fotografii, materiałów filmowych i dźwięku,

OFERTA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRACA DLA CIEBIE

p rojektantów (developerów) gier komputerowych.

wirtualna rzeczywistość wykorzystywana przy budowie aplikacji wieloplatformowych, gier komputerowych oraz modeli wirtualnych.

8 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ INŻYNIERA STOPIEŃ I

35


INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO

36


KIERUNEK: INFORMATYKA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH I OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE

p rogramowanie w kilku stosowanych na świecie językach programowania (Java, C#, PHP, Python i inne), projektowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL, t worzenie serwisów i aplikacji internetowych z użyciem CSS3, HTML5, bibliotek i frameworków JavaScript i PHP oraz ASP.NET, i mplementacja systemów zarządzania treścią, budowa aplikacji na urządzenia mobilne, realizacja gier 3D w środowisku Unity, etodyczne zarządzanie projektami softwam rowymi. ZDOBĄDŹ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE ZA GRANICĄ Wyjazdy zagraniczne na praktyki do innowacyjbych firm w Niemczech, Portugalii i Hiszpanii w ramach wymiany Erasmus+.

8 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY/ NIESTACJONARNY TYTUŁ INŻYNIERA STOPIEŃ I

SUKCESY ABSOLWENTÓW

Dzięki studiom z wybieralnym modułem projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe przygotowujesz się do pracy na stanowisku:

pierwszy w Elblągu system rekrutacji uczniów do elbląskich szkół ponadgimnazjalnych, za który autorzy otrzymali tytuł "Elbląski Produkt Roku",

p rogramista Java łącznie z programowaniem sieciowym,

Interaktywny System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego pomorskie. travel.pl, za który Urząd Marszałkowski otrzymał nagrodę w kategorii "Najlepszy interaktywny kontent Digital Signage". Aplikacja wyświetlana jest aktualnie na 245 urządzeniach wielkoformatowych z funkcją dotyku.

programista aplikacji na platformie . NET, programista aplikacji na urządzenia mobilne, p rogramista aplikacji internetowych PHP stosujący znane frameworki PHP, projektant systemów oprogramowania, administrator systemów baz danych,

portal społecznościowy fotka.pl funkcjonujący od 2001 roku.

p rogramista baz danych, m.in. i pl/SQL dla Oracle i TransactSQL dla MS SQL Server,

REALIZUJEMY PROJEKT UCZELNIA III GENERACJI

wdrożeniowiec systemów oprogramowania,

Projekt daje możliwość ukończenia wielu dodatkowych kursów, m.in. Agile PM, Scrum Master, ITIL i innych. Mozliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów językowych, np. z języka angielskiego na poziomie B2.

specjalista innych usłu IT. ZARZĄDZAJ BAZAMI DANYCH – AKADEMIA ORACLE (OAI) PWSZ w Elblągu dysponuje wysokowykwalifikowaną kadrą naukową, która kształci w oparciu materiały firmy Oracle. Jako Uczelnia jesteśmy członkami Oracle Academy. Członkostwo daje nam prawo do uzyskania oryginalnych materiałów dydaktycznych firmy Oracle z zakresu zarządzania bazą danych, jej oprogramowania oraz wykorzystania oprogramowania Oracle.

OFERTA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRACA DLA CIEBIE

Dzięki umowie Microsoft Developer Network (MSDN) Academic Alliance studenci swobodnie korzystają z systemów operacyjnych Windows i oprogramowania Microsoftu nie tylko w laboratoriach Uczelni ale i na komputerach kdomowych. Ponadto dzięki akademii Microsoft Imagine studenci mają bezpłatny dostęp do kursów dydaktycznych i do tej samej bazy wiedzy, jak ich koledzy z najlepiej gospodarczo rozwiniętych krajów.

37


INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ IM. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO

38


KIERUNEK: INFORMATYKA DODATKOWE MODUŁY DYDAKTYCZNE WYBIERALNE PO 2 ROKU:

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

projektowanie i tworzenie torów wizyjnych pojazdów latających,

integrowanie oprogramowania z konstruowanymi urządzeniami (bezzałogowe statki powietrzne i inne istniejące systemy wbudowane),

SZKOLENIA W ZAKRESIE UAVAO VLOS/ BVLOS

stosowanie sztucznej inteligencji w automatyzacji procesów i czynności wykonywanych przez pojazdy latające.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu przeprowadza kompleksowe szkolenia dotyczące budowy i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych potocznie nazywanych dronami. Studenci i pracownicy Uczelni mogą uczestniczyć w kursach na operatorów dronów i w specjalistycznych kursach dotyczących budowy i programowania układów sterowania dronów, wykorzystania dronów w geodezji, rolnictwie, ochronie środowiska, kontroli i inwentaryzacji obiektów przemysłowych, archeologii, ratownictwie oraz związanych z użyciem dronów przez służby mundurowe – wojsko, policję, straż pożarną.

programowanie mikrokontrolerów i układów sterowania będących częściami konstruowanych bezzałogowych statków powietrznych (BSP), implementacja systemów sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi, budowa aplikacji obsługujących moduły radiowe,

PRACA DLA CIEBIE programista mikrokontrolerów, projektant systemów automatyki robotów i BSP, operator drona.

OFERTA

PROGRAMOWANIE ROBOTÓW I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH*

lub MODELOWANIE 3D W ZASTOSOWANIACH TECHNICZNYCH I MEDYCZNYCH* ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

modelowanie tkanek ludzkiego ciała, generowanie implantów,

PRACA DLA CIEBIE

prototypowanie protez oraz egzoszkieletów,

pracownik biur geodezyjnych wykorzystujących metody fotogrametrii i teledetekcji,

znajomość budowy i eksploatacji skanerów i drukarek 3D,

zastosowanie biomechaniki w sporcie i rehabilitacji,

konstruktor drukarek i skanerów 3D,

znajomość technik fotogrametrii,

wykonywanie hologramów modeli 3D,

konsultant techniczny z zakresu biomechaniki sportu,

projektowanie i tworzenie modeli 3D na postawie materiałów fotogrametrycznych,

tworzenie wizualizacji 3D w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

konsultant techniczny przy zabiegach medycznych,

opanowanie systemów CAD w zakresie modelowania 2D i 3D,

przetwarzanie materiałów pozyskanych drogą diagnostyki obrazowej,

*mogą być uruchomione warunkowo

39


OFERTA KSZTAŁCENIA

KONTAKT Aleja Grunwaldzka 137 tel. 55 629 06 50 tel. 55 629 06 51 e-mail: ie@pwsz.elblag.pl 40


INSTYTUT EKONOMICZNY

INSTYTUT EKONOMICZNY KIERUNKI STUDIÓW:

OFERTA

STUDIA I STOPNIA STUDIA 3,5-LETNIE, UZYSKANY TYTUŁ: LICENCJAT

ADMINISTRACJA studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): administracja skarbowa administracja bezpieczeństwa publicznego* podatki i rachunkowość w administracji

EKONOMIA studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): media społecznościowe w biznesie ekonomika procesów logistycznych ekonomika menedżerska* przedsiębiorczość gospodarcza

STUDIA II STOPNIA STUDIA 1,5-ROCZNE, UZYSKANY TYTUŁ: MAGISTER

KIERUNKI STUDIÓW: STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE* z modułem wybieralnym: menadżer usług publicznych* menadżer analiz biznesowych* * możliwość studiowania w trybie popołudniowym - dla osób pracujących

41


INSTYTUT EKONOMICZNY

42


KIERUNEK: ADMINISTRACJA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): ADMINISTRACJA SKARBOWA

stosowanie w praktyce procedur postępowania administracyjnego, dokonywanie rozliczeń podatkowych, celnych, dewizowych oraz ubezpieczeniowych, interpretacja przepisów prawa podatkowego, celnego oraz dewizowego, gospodarowanie finansami publicznymi zgodnie z wykładnią prawa finansowego, z najomość procedur kontroli celno-skarbowych, sporządzanie i interpretowanie sprawozdań oraz wyników finansowych, ł atwość w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi oraz umiejetność pracy w zespole, odnajdywanie się w sytuacjach kryzysowych i niespodziewanych.

Studenci odbywają 15 tygodniowe praktyki w instytucjach i organizacjach państwowych zajmujących się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań podatkowych oraz prowadzących dochodzenia i orzekających w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Przykładowe miejsca praktyk: Urzędy Skarbowe, Izby Administracji Skarbowej, Urzędy Celno-Skarbowe, komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie Policji, jednostki organizacyjne Straży Granicznej,

PRACA DLA CIEBIE Absolwent ma możliwość zatrudnienia na stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, których w Polsce łącznie jest 620. Ponadto może być zatrudniony jako:

OFERTA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYKI ZAWODOWE

analityk finansowy, doradca podatkowy, pracownik działu finansowego. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów będą również przydatne Absolwentowi w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Może też kontynuować on naukę na studiach drugiego stopnia, w zakresie, doradztwa podatkowego, finansów i rachunkowości.

Urząd Wywiadu Skarbowego.

7 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA STOPIEŃ I

43


INSTYTUT EKONOMICZNY

44


KIERUNEK: ADMINISTRACJA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

znajomość konstytucyjnego systemu organów państwa oraz rozumienia ich roli w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej, a naliza zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej, znajomość stosowania prawa w dziedzinie bezpieczeństwa, znajomość zadań i mechanizmów funkcjonowania różnych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz współpracy między nimi.

PRACA DLA CIEBIE

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach i firmach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i osobistego na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej w Polsce oraz innych podmiotach dbających o bezpieczeństwo publiczne.

Przykładowe miejsca praktyk:

Miejsca pracy:

Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Straż Graniczna, Izba Celna,

OFERTA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYKI ZAWODOWE

k omórki administracji publicznej, odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności oraz pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych na cele bezpieczeństwa.

Ochotnicza Straż Pożarna, Urząd Skarbowy, Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa,

STUDIA RÓ

TRYB STACJONARNY/NIESTACJONARNY

FORMIE P OP

OWEJ DNI £U

7 SEMESTRÓW

¯W IE

O

W N

firmy zajmujące się ochroną danych, osób i mienia.

TYTUŁ LICENCJATA STOPIEŃ I

45


INSTYTUT EKONOMICZNY

46


KIERUNEK: ADMINISTRACJA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ W ADMINISTRACJI

stosowanie metod pomiaru, ewidencji księgowej, s porządzanie i interpretowanie sprawozdań finansowych, a nalizowanie i interpretowanie wyników finansowych, ykorzystywanie w pracy odpowiednich sysw temów informatycznych, d okonywanie rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych.

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach administracji publicznej, firmach oraz podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

Przykładowe miejsca praktyk: organy kontroli skarbowej, j ednostki organizacyjne administracji publicznej, biura podatkowe.

PRACA DLA CIEBIE Absolwent ma możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami w administracji publicznej jako:

OFERTA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYKI ZAWODOWE

księgowy, p racownik działu finansowego, zajmujący się finansami oraz pozyskujący środki na jej rozwój, analityk finansowy, doradca podatkowy. Wiedza zdobyta w trakcie nauki będzie również przydatna w trakcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent tej specjalności może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, w tym w szczególności, w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości.

7 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA STOPIEŃ I

47


INSTYTUT EKONOMICZNY

48


KIERUNEK: EKONOMIA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W BIZNESIE

planowanie, organizowanie, przeprowadzanie akcji wizerunkowych i marketingowych w serwisach społecznościowych,

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach, instytucjach związanych z kierunkiem studiów.

t worzenie strategii marketingowej, wizerunkowej i komunikacyjnej,

Przykładowe miejsca praktyk:

ykorzystanie społeczności zewnętrznych w do tworzenia innowacji, rozwiązywania problemów i pozyskiwania produktów, prowadzenie firmowego bloga, z arządzanie sytuacją kryzysową w social media.

agencje reklamowe, agencje e-marketingowe, d ziały public relations lub promocji w firmach i instytucjach, działy marketingu w przedsiębiorstwach.

PRACA DLA CIEBIE Absolwent tej specjalności ma możliwość podjęcia pracy w nowym obszarze, jakim są dynamicznie rozwijające się media społecznościowe w podmiotach gospodarczych. Student, który ukończy specjalność może być zatrudniony m.in. jako specjalista ds. strategii marketingowych w mediach społecznościowych, specjalista ds. public relations/komunikacji, koordynator mediów społecznościowych.

OFERTA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYKI ZAWODOWE

Studia na kierunku Ekonomia – specjalność media społecznościowe w biznesie – kształcą nowoczesnych menadżerów, którzy będą potrafili efektywnie wykorzystywać potencjał nowych mediów do tworzenia wartości w życiu zawodowym, społecznym i prywatnym.

7 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA STOPIEŃ I

49


INSTYTUT EKONOMICZNY

50


KIERUNEK: EKONOMIA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): EKONOMIKA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

a naliza i ocena ekonomicznych procesów logistycznych – fizyczny przepływ dóbr, transport, magazynowanie, systemy informacyjne, jakość, bezpieczeństwo, infrastruktura, koszty itp., u miejętność analizy i opracowania strategii łańcuchów dostaw, wdrażanie innowacji logistycznych, z najomość funkcjonowania centrów i sieci logistycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym,

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z kierunkiem studiów.

Przykładowe miejsca praktyk: k rajowe i międzynarodowe centra i sieci logistyczne, przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i kurierskie,

u żytkowanie systemów informatycznych w działalności logistycznej,

k omórki innych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych odpowiedzialne za sprawy logistyki, zaopatrzenia, utrzymania relacji z dostawcami i odbiorcami,

z arządzanie relacjami z dostawcami i odbiorcami,

j ednostki organizacyjne administracji publicznej odpowiedzialne za procesy logistyczne,

z najomość zapewnienia jakości oraz ekologicznej gospodarki odpadami i czynnikami energetycznymi.

fi rmy doradcze i certyfikujące w zakresie jakości, doradztwa organizacyjnego i kadrowego.

PRACA DLA CIEBIE Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: k rajowych i międzynarodowych centrach i sieciach logistycznych,

OFERTA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYKI ZAWODOWE

p rzedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, kurierskich, k omórkach przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych odpowiedzialnych za sprawy logistyki, zaopatrzenia, utrzymania relacji z dostawcami i odbiorcami, jednostkach organizacyjnych administracji w publicznej odpowiedzialnych za procesy logistyczne, w firmach doradczych i certyfikujących.

Ukończenie studiów na tej specjalności umożliwia zwolnienie z egzaminu pisemnego w przypadku ubiegania się o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

7 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY/ NIESTACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA STOPIEŃ I

51


INSTYTUT EKONOMICZNY

52


KIERUNEK: EKONOMIA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): EKONOMIKA MENEDŻERSKA

p odejmowanie racjonalnych decyzji i rozwiązywanie problemów w dziedzinie finansów przedsiębiorstw w kontekście mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych,

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

u miejętność oceny racjonalności decyzji przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i podmiotów środowiska międzynarodowego,

Przykładowe miejsca praktyk:

a naliza relacji między finansami przedsiębiorstw a rynkami finansowymi, s tosowanie zasad rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych,

biura rachunkowo-księgowe, banki, p rzedsiębiorstwa produkcyjno-handlowo-usługowe.

PRACA DLA CIEBIE Absolwent posiada bardzo szeroką wiedzę ekonomiczną i wynikające z niej umiejętności, które umożliwią podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach na stanowiskach menedżerskich średniego szczebla w kraju i za granicą oraz samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

OFERTA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYKI ZAWODOWE

Absolwent specjalności ekonomika menedżerska dysponuje umiejętnością łączenia wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej w zakresie gospodarowania finansami.

s tosowanie metod zarządzania finansami przedsiębiorstw, ykorzystywanie marketingowych koncepcji w i narzędzi w sferze usług finansowych, s tosowanie przepisów prawnych oraz umów obrotu gospodarczego i łączenie wiedzy ekonomicznej z prawną, znajomość języka obcego.

7 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY/ NIESTACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA STOPIEŃ I

53


INSTYTUT EKONOMICZNY

54


KIERUNEK: EKONOMIA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ GOSPODARCZA

p odjęcie własnej działalności gospodarczej na rynku krajowym i europejskim, u miejętność oceny racjonalności decyzji przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i podmiotów środowiska międzynarodowego, s tosowanie zasad rachunkowości i zarządzania finansami oraz wykorzystywanie wiedzy w decyzjach operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstw,

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

Przykładowe miejsca praktyk: Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, szpitale,

a naliza relacji między finansami przedsiębiorstw a rynkami finansowymi,

biura rachunkowe,

s tosowanie koncepcji i metod rozwoju przedsiębiorstwa, w tym wycena projektów gospodarczych,

podmioty sektora prywatnego.

PRACA DLA CIEBIE Absolwent posiada wiedzę ekonomiczną i wynikające z niej umiejętności, które umożliwią rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej już po zakończeniu studiów na rynku krajowym i zagranicznym.

OFERTA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYKI ZAWODOWE

Absolwent jest przygotowany do kształtowania i realizacji trzech podstawowych funkcji współczesnego przedsiębiorcy: ekonomicznej, odpowiedzialności publicznej oraz etycznej.

banki,

s tosowanie przepisów prawnych oraz umów obrotu gospodarczego i łączenie wiedzy ekonomicznej z prawną, znajomości języka obcego.

7 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY/ NIESTACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA STOPIEŃ I

55


INSTYTUT EKONOMICZNY

56


KIERUNEK: STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE - STUDIA II STOPNIA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYKI ZAWODOWE

pozyskiwanie i wykorzystanie informacji do celów biznesowych oraz ich prezentacji i wizualizacji,

Studenci odbywają 12-tygodniową praktykę w trakcie drugiego semestru w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

¯W IE

FORMIE P OP

OWEJ DNI £U

umiejętność stosowania odpowiednich metod i technik zarządzania w celu rozwiązania konkretnych zadań, typowych dla organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw państwowych, komunalnych i organizacji pozarządowych).

Absolwent tych studiów będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, podmiotami gospodarczymi, prywatnymi i publicznymi we wszystkich sektorach aktywności zawodowej.

O

umiejętności praktyczne w zakresie gospodarki komunalnej i organizacji usług publicznych, rachunkowości budżetowej, ubezpieczeń społecznych i zarządzania zasobami ludzkimi,

Absolwent wchodzący na rynek pracy poradzi sobie z wyzwaniami stojącymi zarówno przed współczesnymi menadżerami podmiotów gospodarczych, jak i jednostek organizacyjnych sektora publicznego.

W N

umiejętność kierowania pracą zespołu ludzkiego, komórek organizacyjnych a także zarządzania zasobami organizacyjnymi podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych,

Celem praktyki zawodowej jest doskonalenie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej w trakcie studiów wiedzy, zapoznanie się z ekonomicznymi, społecznymi, technologicznymi, psychologicznymi i prawnymi uwarunkowaniami pełnienia roli menadżera w organizacji, a także doskonalenie umiejętności z zakresu tworzenia i modyfikowania struktur organizacyjnych i systemów zarządzania organizacją lub umiejętności tworzenia przedsięwzięć gospodarczych.

STUDIA RÓ

umiejętność przygotowywania dokumentów urzędowych i biznesowych z wykorzystaniem terminów i pojęć z zakresu obszaru nauk społecznych i prezentowania ich w trakcie wystąpień publicznych,

PRACA DLA CIEBIE

OFERTA

moduł wybieralny: MENADŻER USŁUG PUBLICZNYCH

3 SEMESTRY TRYB STACJONARNY/NIESTACJONARNY* TYTUŁ MAGISTRA STOPIEŃ II

* tryb niestacjonarny zostanie utworzony pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat PWSZ w Elblągu

57


INSTYTUT EKONOMICZNY

designed by Asierromero - Freepik.com

58


KIERUNEK: STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE - STUDIA II STOPNIA

z najomość metod i narzędzi dla analizowania i prognozowania danych dla potrzeb zarządzczych, umiejętność samodzielnego planowania, organizowania, koordynowania pracy własnej i innych, u miejętność komunikowania się ze współpracownikami, kontrahentami, klientami oraz osobami działającymi w otoczeniu organizacji, zarówno w języku polskim jak i w języku obcym,

Studenci odbywają 12-tygodniową praktykę w trakcie drugiego semestru w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

Absolwent tych studiów uzyska wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia modeli biznesowych, opracowywania analiz biznesowych i wdrażania rozwiązań z zakresu systemów e-commerce, rachunkowości zarządczej oraz pozyskiwania, analizowania i praktycznego wykorzystania informacji do celów biznesowych. Absolwent będzie potrafił stosować, adekwatne do zaistniałych sytuacji, metody i techniki zarządzania niezbędne do rozwiązywania konkretnych problemów podmiotów gospodarczych.

¯W IE

FORMIE P OP

O OWEJ DNI £U

iedza na temat funkcjonowania przedsięw biorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym, w tym uwarunkowań prawnych oraz relacji między przedsiębiorstwem a innymi podmiotami występującymi na rynku.

Celem praktyki zawodowej jest doskonalenie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej w trakcie studiów wiedzy, zapoznanie się z ekonomicznymi, społecznymi, technologicznymi, psychologicznymi i prawnymi uwarunkowaniami pełnienia roli menadżera w organizacji, a także doskonalenie umiejętności z zakresu tworzenia i modyfikowania struktur organizacyjnych i systemów zarządzania organizacją lub umiejętności tworzenia przedsięwzięć gospodarczych.

W N

pełnienie roli analityka biznesowego,

PRACA DLA CIEBIE

STUDIA RÓ

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYKI ZAWODOWE

OFERTA

moduł wybieralny: MENADŻER ANALIZ BIZNESOWYCH

3 SEMESTRY TRYB STACJONARNY/NIESTACJONARNY* TYTUŁ MAGISTRA STOPIEŃ II * tryb niestacjonarny zostanie utworzony pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat PWSZ w Elblągu

59


OFERTA KSZTAŁCENIA

KONTAKT ul. Czerniakowska 22 tel. 55 629 07 00 tel. 55 629 07 01 e-mail: ipj@pwsz.elblag.pl 60


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

STUDIA I STOPNIA STUDIA 3-LETNIE, UZYSKANY TYTUŁ: LICENCJAT

OFERTA

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

KIERUNKI STUDIÓW: PEDAGOGIKA studia w zakresie (ścieżka dyplomowania):

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną logopedia

FILOLOGIA studia w zakresie (ścieżka dyplomowania):

lingwistyka stosowana – język angielski z językiem niemieckim filologia angielska – nauczycielska języki obce w biznesie

FILOLOGIA POLSKA studia w zakresie (ścieżka dyplomowania):

nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego dziennikarstwo i nowe media

LOGOPEDIA*

* kierunek zostanie utworzony pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat PWSZ w Elblągu oraz uzyskania pozytywnej decyzji MNiSW

61


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

62


KIERUNEK: PEDAGOGIKA

STUDIA

adresowane do wszystkich którzy: szanują ludzi, są empatyczni i starają się zrozumieć innych, lubią wyzwania i pracę z ludźmi, chcą poznać swoje możliwości i je doskonalić, chcą rozwijać swoje kompetencje społeczne w celu kreowania pozytywnych relacji w życiu zawodowym i towarzyskim, interesują się rozwojem człowieka,

ATUTY KIERUNKU przygotowanie do pracy wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, solidny program kształcenia przygotowujący np. do realizacji specjalistycznych zajęć terapeutycznych, realne przygotowanie do pracy w zawodzie wymagającym wielu kompetencji, zgodnie ze standardem ksztacenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela MENiS,

PRACA DLA CIEBIE Absolwent może podjąć pracę:

OFERTA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

wychowawcy w świetlicy szkolnej i środowiskowej, internacie, bursie, wychowawcy placówki opiekuńczo-wychowawczej, pedagoga szkolnego, nauczyciela terapii pedagogicznej pracującego z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

rzetelne przygotowanie do kontynuacji kształcenia i podjęcia studiów II stopnia, kadra wykwalifikowanych wykładowców łączących wiedzę akademicką z praktyką pedagogiczną, system praktyk zawodowych dających szansę zdobycia wszechstronnych doświadczeń pod opieką nauczycieli – praktyków, możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+),

6 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY

udział w studenckich kołach naukowych, zajęciach grupy teatralnej/ chóru akademickiego/ możliwość zaangażowania w działalność sportową, czy wolontariat.

TYTUŁ LICENCJATA STOPIEŃ I

63


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

64


KIERUNEK: PEDAGOGIKA

STUDIA

adresowane do wszystkich którzy: są wrażliwi na potrzeby dziecka, chętnie współpracują z innymi, interesują się zaburzeniami w rozwoju człowieka i chcieliby im przeciwdziałać, n ie obawiają się nowych sytuacji i trudnych indywidualnych przypadków, chcą poznać i rozwijać swoje możliwości.

ATUTY KIERUNKU solidny program kształcenia przygotowujący np. do realizacji specjalistycznych zajęć logopedycznych,

PRACA DLA CIEBIE Absolwent może podjąć pracę nauczyciela logopedy realizującego specjalistyczne zajęcia logopedyczne w przedszkolu i szkole.

OFERTA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): LOGOPEDIA

realne przygotowanie do pracy w zawodzie wymagającym wielu kompetencji, np. poprzez wybieralne przedmioty fakultatywne przedstawiające najnowsze problemy zdrowotne i społeczne, rzetelne przygotowanie do kontynuacji kształcenia i podjęcia studiów II stopnia, kadra wykwalifikowanych wykładowców łączących wiedzę akademicką z praktyką pedagogiczną,

6 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA STOPIEŃ I UWAGA! - możliwość kontynuacji na II stopniu kształcenia* i uzyskanie tytułu magistra neurologopedii

rozbudowany, system praktyk zawodowych dających szansę zdobycia wszechstronnych doświadczeń pod opieką nauczycieli – praktyków, możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+), udział w studenckich kołach naukowych, zajęciach grupy teatralnej/ chóru akademickiego/ możliwość zaangażowania w działalność sportową, czy wolontariat.

* kierunek zostanie utworzony pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat PWSZ w Elblągu oraz uzyskania pozytywnej decyzji MNiSW

65


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

66


KIERUNEK: FILOLOGIA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): LINGWISTYKA STOSOWANA – JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Oferta kierowana do wszystkich, którzy: są zainteresowani językiem, komunikacją, mechanizmami funkcjonowania w środowisku międzykulturowym, o czekują doskonałego przygotowania językowego w zakresie języka angielskiego - także w zakresie jego odmian specjalistycznych, chcą zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy dzięki dodatkowej zaawansowanej znajomości języka niemieckiego, swoją karierę zawodową wiążą z szeroko pojmowanym środowiskiem biznesu i/lub branżą tłumaczeniową.

6 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA STOPIEŃ I UWAGA! - możliwość kontynuacji na II stopniu kształcenia* i uzyskanie tytułu magistra filologii * kierunek zostanie utworzony pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat PWSZ w Elblągu oraz uzyskania pozytywnej decyzji MNiSW

ATUTY STUDIÓW: intensywne, pięciosemestralne kursy praktycznej nauki języka angielskiego oraz niemieckiego, zorientowane na pogłębioną kompetencję lingwistyczną, blok przedmiotów kierunkowych służących pozyskaniu wiedzy i umiejętności z zakresu językoznawstwa, literatury oraz kultury krajów anglo- i niemieckojęzycznych, 2 atrakcyjne specjalizacje poszukiwane na rynku pracy, tj. translatoryka lub komunikacja w biznesie – do wyboru od II semestru studiów,

PRACA DLA CIEBIE: Absolwent dysponuje ugruntowaną kompetencją lingwistyczną z zakresu dwóch języków obcych oraz ich odmian specjalistycznych. Posiada ponadto dodatkowe umiejętności, umożliwiające odnalezienie się w branżach szczególnie chętnie zatrudniających wyspecjalizowanych filologów, tj. w marketingu i PR, HR, obsłudze klienta, administracji, doradztwie/ konsultingu, logistyce, biurach podróży, biurach tłumaczy oraz działach obsługi tłumaczeniowej i współpracy zagranicznej urzędów i firm.

OFERTA

ADRESACI:

szeroki wachlarz przedmiotów specjalizacyjnych, pozwalających na zdobycie gruntownej teoretycznej wiedzy translatorycznej oraz praktycznych umiejętności w zakresie przekładu tekstów użytkowych i fachowych w relacji polsko-angielskiej, angielsko-polskiej oraz polsko-niemieckiej i niemiecko -polskiej (specjalizacja translatoryczna), kursy z zakresu komunikacji uwzględniającej różnice międzykulturowe, wybranych aspektów ekonomii i prawa, angielskiego oraz niemieckiego języka biznesu, prowadzenia korespondencji handlowej w obu językach obcych, technik negocjacji i mediacji itp. (specjalizacja biznesowa), praktyka zawodowa w firmach i instytucjach, w których funkcjonowaniu istotną rolę odgrywają tłumaczenia oraz/lub komunikacja biznesowa w zakresie dwóch języków obcych, możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach międzynarodowej wymiany studentów (program Erasmus+).

W styczniu 2017 roku PWSZ w Elblągu uzyskała status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Pearson Test of English. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i oczekiwaniom pracodawców, oferujemy możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na 6 poziomach, A1, A2, B1, B2 oraz C1 i C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

67


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

68


KIERUNEK: FILOLOGIA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): FILOLOGIA ANGIELSKA - NAUCZYCIELSKA

Oferta kierowana do wszystkich: zainteresowanych językiem, kulturą, literaturą oraz mechanizmami rządzącymi zjawiskami społecznymi, chcących pogłębiać umiejętności w zakresie języka angielskiego, wiążących swoją zawodową przyszłość z pracą w charakterze nauczyciela języka angielskiego.

6 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA STOPIEŃ I UWAGA! - możliwość kontynuacji na II stopniu kształcenia* i uzyskanie tytułu magistra filologii

ATUTY STUDIÓW: pięciosemestralny kurs praktycznej nauki języka angielskiego, zorientowany na pogłębianie umiejętności w obrębie fundamentalnych sprawności: słuchania, czytania, pisania oraz mówienia, blok przedmiotów kierunkowych służących pozyskaniu wiedzy i umiejętności z zakresu językoznawstwa, literatury oraz kultury krajów anglojęzycznych,

PRACA DLA CIEBIE: Absolwenta wyróżniają: bardzo dobra kompetencja językowa, wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz szeroki wachlarz praktycznych umiejętności zawodowych, niezbędnych do wykonywania pracy nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych, językowych, przydatnych także w wielu innych miejscach pracy, np.: w instytucjach kultury, wydawnictwach i mediach.

OFERTA

ADRESACI

możliwość indywidualizacji własnego programu studiów w ramach wybieralnych przedmiotów fakultatywnych, szeroki wybór kursów specjalistycznych, pozwalających na pozyskanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, metod i form pracy z uczniami, a także diagnozowania i stymulowania rozwoju umysłowego, fizycznego, społecznego i emocjonalnego, praktyka pedagogiczna realizowana w szkołach podstawowych a także innych placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych regionu. możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach międzynarodowej wymiany studentów (program Erasmus+).

* kierunek zostanie utworzony pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat PWSZ w Elblągu oraz uzyskania pozytywnej decyzji MNiSW

69


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

70


KIERUNEK: FILOLOGIA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): JĘZYKI OBCE W BIZNESIE

Oferta kierowana do osób: zainteresowanych językiem, kulturą i literaturą, c hcących pogłębiać wiedzę i umiejętności w zakresie branżowego języka angielskiego oraz dodatkowego języka obcego, w zakresie umożliwiającym ogólną komunikację, planujących w swojej przyszłości zawodowej połączyć kompetencję lingwistyczną z innymi umiejętnościami umożliwiającymi sprawne funkcjonowanie w środowiskach biznesowych.

6 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA STOPIEŃ I UWAGA! - możliwość kontynuacji na II stopniu kształcenia* i uzyskanie tytułu magistra filologii * kierunek zostanie utworzony pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat PWSZ w Elblągu oraz uzyskania pozytywnej decyzji MNiSW

ATUTY STUDIÓW:

PRACA DLA CIEBIE

intensywny, pięciosemestralny kurs praktycznej nauki języka angielskiego, zorientowany na rozwijanie fundamentalnych sprawności językowych oraz praktycznych umiejętności w zakresie języka angielskiego branżowego (Business English),

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Absolwent dysponuje bardzo dobrą znajomością języka angielskiego - także branżowego, dobrą kompetencją językową w zakresie dodatkowego języka obcego oraz ugruntowaną elementarną wiedzą ekonomiczną.

240 godzinny kurs drugiego języka obcego języka niemieckiego,

Kompetencje te dają możliwość podjęcia pracy w środowisku firm rodzimych i zagranicznych, w instytucjach zajmujących się min. handlem zagranicznym, w firmach szkoleniowych i konsultingowych, a także w agencjach reklamowych, biurach tłumaczeń, działach obsługi klienta oraz współpracy zagranicznej.

możliwość indywidualizacji własnego programu studiów w ramach wybieralnych przedmiotów fakultatywnych, pogłębione kursy z zakresu słownictwa specjalistycznego oraz warsztatowe zajęcia translatoryczne,

OFERTA

ADRESACI

zróżnicowany wachlarz przedmiotów z zakresu min.: zasad skutecznej komunikacji, korespondencji handlowej, podstaw prawnych i ekonomicznych nowoczesnej gospodarki, a także technik negocjacji i mediacji, praktyka zawodowa w wybranych firmach regionu, urzędach, instytucjach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach, itp., w których funkcjonowaniu istotną rolę odgrywają tłumaczenia oraz/lub komunikacja biznesowa w zakresie dwóch języków obcych specjalności, możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach międzynarodowej wymiany studentów (program Erasmus+).

71


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

72


KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA

lubią działanie i kontakty z ludźmi, mają talent organizacyjny, są ekspansywni i dynamiczni, mają humanistyczne zainteresowania, szukają możliwości rozwoju, chcieliby poznać świat mediów, lubią zdobywać nowe doświadczenia.

ATUTY KIERUNKU

PRACA DLA CIEBIE

dziennikarstwo i nowe media są atrakcyjne poznawczo, ta specjalność jest wciąż poszukiwana na rynku zawodowym,

Absolwent filologii polskiej w zakresie dziennikarstwa i nowych mediów może podjąć pracę w:

realne przygotowanie do pracy w środkach masowego przekazu,

ośrodkach badań opinii społecznej i rynku,

prasie, radiu i telewizji,

solidny program kształcenia stworzony we współpracy ze środowiskiem branży dziennikarskiej,

instytucjach kulturalnych i artystycznych,

kadra wykwalifikowanych praktyków dziennikarstwa,

agencjach PR i reklamowych,

rozbudowany, monitorowany system praktyk zawodowych dających szansę kontaktu z pracodawcami i zdobycia doświadczeń,

OFERTA

KIERUNEK

adresowany, do wszystkich którzy:

biurach prasowych, redakcjach portali internetowych, agencjach e-marketingu.

możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+), aktywny studencki ruch naukowy w ramach koła Humanitas oraz jego sekcji – m.in. dziennikarskiej i językoznawczej, możliwość prezentacji własnych dokonań na corocznej konferencji naukowej Integralia – Wymiary Studenckiej Humanistyki,

6 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA STOPIEŃ I

możliwość pozyskania dodatkowych kompetencji poprzez zaangażowanie w studencki wolontariat, udział w zajęciach grupy teatralnej czy działalność w studenckiej telewizji. możliwość kontynuacji studiów na II stopniu kształcenia kierunku Pedagogika - pedagogika medialna.

73


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

74


KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA

KIERUNEK

adresowany, do wszystkich którzy: chcą zdobyć kompetencje w zakresie nauczania języka polskiego ucznia z rodziny emigrantów i polskiej rodziny reemigrantów, cudzoziemców – czasowo przebywających w Polsce.

ATUTY KIERUNKU wzbogacenie kierunku treściami uwzględniającymi nauczanie i uczenie się języka polskiego jako obcego znacznie poszerza możliwości zatrudnienia na obecnym, edukacyjnym rynku pracy.

r ealizowane praktyki realnie przygotowują do nauczania cudzoziemców języka polskiego,

PRACA DLA CIEBIE

program kształcenia przygotowany został we współpracy ze ekspertami w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,

Absolwent filologii polskiej w zakresie nauczania języka polskiego i języka polskiego jako obcego może podjąć pracę wychowawcy i nauczyciela polonisty w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, na kursach dla cudzoziemców (dorosłych i dzieci), którzy czasowo lub na stałe zamierzają zamieszkać w Polsce.

możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+), aktywności naukowej w ramach koła Humanitas oraz jego sekcji – m.in. dziennikarskiej i językoznawczej,

OFERTA

studia w zakresie: nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego

możliwość prezentacji własnych dokonań na corocznej konferencji naukowej Integralia – Wymiary Studenckiej Humanistyki, możliwość pozyskania dodatkowych kompetencji poprzez zaangażowanie w studencki wolontariat, udział w zajęciach grupy teatralnej.

6 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ LICENCJATA STOPIEŃ I

75


OFERTA KSZTAŁCENIA

KONTAKT ul. Czerniakowska 22 tel. 55 629 07 00 tel. 55 629 07 01 e-mail: ipj@pwsz.elblag.pl 76


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY STUDIA II STOPNIA STUDIA 2-LETNIE, UZYSKANY TYTUŁ: MAGISTER

OFERTA

KIERUNKI STUDIÓW: PEDAGOGIKA studia w zakresie (ścieżka dyplomowania):

wczesna edukacja pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pedagogika medialna

LOGOPEDIA* FILOLOGIA* JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STUDIA 5-LETNIE, UZYSKANY TYTUŁ: MAGISTER

KIERUNKI STUDIÓW: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PEDAGOGIKA SPECJALNA studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną wczesne wspomaganie rozwoju dziecka * kierunek zostanie utworzony pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat PWSZ w Elblągu oraz uzyskania pozytywnej decyzji MNiSW

77


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

78


KIERUNEK: PEDAGOGIKA - STUDIA II STOPNIA

OFERTA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): WCZESNA EDUKACJA lub PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ARTETERAPIĄ lub WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

SPECJALNOŚCI

adresowane do wszystkich którzy: chcą uzyskać pełne kwalifikacje nauczycielskie i pracować jako nauczyciel wczesnej edukacji lub pedagog specjalny, c hcą zdobyć dodatkową kwalifikację w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z arteterapią,

4 SEMESTRY

PRACA DLA CIEBIE Absolwent studiów II stopnia kierunku pedagogika, który wybrał moduł wczesna edukacja uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Może być zatrudniony w przedszkolach i szkołach podstawowych. Absolwent studiów II stopnia, który wybrał moduł pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicy szkolnej, wychowawcy w internacie, wychowawcy w domu dziecka, pedagoga w szkole podstawowej.

Absolwenci mogą być zatrudniani w placówkach: oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka, socjalnych, społecznych specjalizujących się w opiece nad osobami dorosłymi, w ramach własnej działalności gospodarczejdo samodzielnego organizowania procesów opiekuńczych i wychowawczych.

Absolwent studiów II stopnia kierunku pedagogika, który wybrał moduł wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i kontynuuje kształcenie po I stopniu na kierunku: pedagogika specjalna, uzyskuje kwalifikacje nauczyciela pedagogiki specjalnej.

TRYB STACJONARNY TYTUŁ MAGISTRA STOPIEŃ II 79


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

80


KIERUNEK: PEDAGOGIKA - STUDIA II STOPNIA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): PEDAGOGIKA MEDIALNA

adresowany do wszystkich którzy: chcą podwyższyć swoje dotychczasowe kwalifikacje uzyskując tytuł magistra w zakresie wymienionym w tytule kierunku, chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne, kończąc wcześniej studia licencjackie na kierunkach zaliczanych do nauk społecznych.

PRACA DLA CIEBIE Absolwent studiów II stopnia, który ukończył pedagogikę medialną nabędzie umiejętności techniczne, komunikacyjne, projektowe i metodyczne, niezbędne do sprawnego poruszania się w środowisku mediów, mass mediów i multimediów. Nauczy się optymalnie korzystać z ich możliwości i będzie potrafił refleksyjnie oceniać role mediów w edukacji oraz wychowaniu.

Absolwent może być zatrudniony w: środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych,

OFERTA

KIERUNEK

urzędach państwowych i instytucjach prywatnych, w których niezbędni są rzecznicy i specjaliści ds. kontaktów z mediami, agencjach reklamowych, ośrodkach kultury i w innych instytucjach, które w swojej działalności wykorzystują media i multimedia np. świetlice środowiskowe, muzea, różnego rodzaju instytucjach oświatowych w zakresie wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno -wychowawczej, organizacji i funkcjonowania centrum informatyczno-dydaktycznego, marketingu i budowania wizerunku instytucji edukacyjnych.

4 SEMESTRY TRYB STACJONARNY TYTUŁ MAGISTRA STOPIEŃ II

81


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

82


KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

adresowany do wszystkich którzy: c hcą uzyskać kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu i wczesnej edukacji.

ATUTY KIERUNKU solidny program kształcenia poparty dwudziestoletnim doświadczeniem, umiejętnością obserwowania zmieniającej się rzeczywistości i szybkimi decyzjami we wprowadzaniu zmian programowych, studenci mają możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+) oraz realizacji zainteresowań poprzez udział w studenckich kołach naukowych, zajęciach grupy teatralnej, chóru akademickiego, działalność sportową czy wolontariat.

PROGRAM KSZTAŁCENIA: blok przedmiotów przygotowujących do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej kompetencje w zakresie dydaktyki języka angielskiego z dodatkowym kursem zintegrowanym języka angielskiego, umożliwiającym osobom zainteresowanym podejście do egzaminu i uzyskania certyfikatu (w Pearson Test Centre przy PWSZ w Elblągu)

przedmioty specjalnościowe: z zakresu edukacji i metodyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; system praktyk zawodowych

OFERTA

KIERUNEK

dających szansę zdobycia wszechstronnych doświadczeń pod opieką nauczycieli – praktyków.

blok przedmiotów z edukacji włączającej: wyposażający w umiejętności z zakresu organizacji edukacji włączającej, metod pracy w grupach zróżnicowanych oraz diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów i opracowywania indywidualnych programów; przedmioty kierunkowe: z zakresu psychologii i pedagogiki, np.: metody i techniki uczenia się - rodzaje inteligencji, radzenie sobie z problemami wychowawczymi dzieci/uczniów - techniki negocjacji i mediacji;

PRACA DLA CIEBIE Absolwent może podjąć pracę nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoly podstawowej).

10 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ MAGISTRA

83


INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

84


KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

OFERTA

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania): EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ lub WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

ATUTY KIERUNKU solidny program kształcenia dostosowany do zmieniającej się rzeczywistości, wzbogacony o wiele zmian programowych wynikających z nowych koncepcji kształcenia nauczycieli oraz oczekiwań rynku pracy; możliwość wyboru modułu, konsekwencją którego jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lub w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; system praktyk zawodowych dających szansę zdobycia wszechstronnych doświadczeń pod opieką nauczycieli – praktyków; studenci mają możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+) oraz realizacji zainteresowań poprzez udział w studenckich kołach naukowych, zajęciach grupy teatralnej, chóru akademickiego, działalność sportową czy wolontariat.

ABSOLWENT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ ma wiedzę z zakresu organizacji i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie integracyjnym i włączającym; umie diagnozować i oceniać złożone sytuacje rehabilitacyjne, edukacyjne, terapeutyczne, resocjalizacyjne oraz projektować i przeprowadzać zajęcia z uwzględnieniem specjalnych potrzeb wychowanków; umie prowadzić zajęcia w grupie zróżnicowanej, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wykorzystywać zasady i metody indywidualnego projektowania zajęć.

10 SEMESTRÓW TRYB STACJONARNY TYTUŁ MAGISTRA

85


OFERTA KSZTAŁCENIA

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, przynajmniej pierwszego stopnia. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Studia dają możliwość uzyskania kwalifikacji do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym: przedszkolu szkole podstawowej, ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Celem studiów jest zapewnienie szerokiej wiedzy, popartej praktycznymi przykładami, w zakresie realizacji zadań, za które odpowiada współczesna kadra kierownicza placówek oświatowych. Studia adresowane są do nauczycieli i pracowników samorządów. INFORMATYK – ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWYCH Studia skierowane są do absolwentów, którzy chcą się przekwalifikować i zmienić branżę na IT. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Informatyk – administrator sieci komputerowych”. Studia przygotują do pracy na stanowisku administratora sieci i systemów komputerowych w małym lub średnim przedsiębiorstwie i pracownika firmy świadczącej usługi IT. Studia obejmują m.in. kursy CISCO i Linux Professional Institute.

86

KOMPUTER W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ Studia skierowane są do nauczycieli szkół podstawowych klas I-III i wychowawców przedszkolnych. Celem studiów jest wzbogacenie warsztatu nauczyciela o narzędzia informatyczne i przygotowanie do realizacji wytycznych programowych edukacji wczesnoszkolnej w zakresie przedmiotu zajęcia komputerowe.

SOCJOTERAPIA Celem studiów jest stworzenie absolwentom wyższych uczelni możliwości uzyskania specjalistycznych kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Studia adresowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – do absolwentów wszystkich kierunków z przygotowaniem pedagogicznym.

GRAFIKA I MULTIMEDIA Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu: grafiki dwui trójwymiarowej, fotografii cyfrowej, realizacji i wykorzystania multimediów, animacji komputerowej. Główny nacisk studiów położony jest na opanowanie wiedzy praktycznej, obejmującej innowacyjne techniki i narzędzia wykorzystywane w grafice komputerowej.

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI Studia pozwalają uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotów informatycznych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie informatyki. ASYSTENT RODZINY Studia pozwalają uzyskać kwalifikacje w zakresie wyspecjalizowanej pracy w zawodzie asystenta rodziny, który jest elementem innowacyjnego systemu wspierania pieczy zastępczej. Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny.

Studia dają możliwość uzyskania kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu w placówkach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie kwalifikacji do nauczania określonego przedmiotu w szkole masowej. Celem studiów jest zapewnienie szerokiej wiedzy w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć w przedszkolach i szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, instytucjach samorządowych prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą z NI, w ramach przedmiotu, do którego wcześniej nabyli kwalifikacje. Muzyka i ruch w edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w odpowiednią wiedzę i umiejętności muzyczne i taneczne, łączenia ruchu z muzyką pozwalające na organizowanie w atrakcyjnej dla dzieci formie wychowania muzycznego w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.


STUDIA PODYPLOMOWE

POLONISTYKA DLA NAUCZYCIELI Celem studiów jest zapoznanie czynnych nauczycieli z metodologią i zagadnieniami związanymi z dyscyplinami typowymi dla wiedzy filologicznej: literaturoznawstwem, językoznawstwem i kulturoznawstwem oraz przygotowanie ich do nauczania przedmiotu „język polski” w szkołach różnych typów. TERAPIA PEDAGOGICZNA Celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości uzyskania specjalistycznych kwalifikacji do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych i terapeutycznych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach oświatowych na wszystkich poziomach (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea). W programie studiów zwrócono szczególną uwagę na praktyczne przygotowanie słuchaczy do realizacji zadań specjalistycznych. Studia skierowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic i grup w internatach, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

LOGOPEDIA Studia kształcą w zakresie logopedii ogólnej. Zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do prowadzenia samodzielnej terapii zaburzeń mowy. Skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (magisterskie) – preferowane kierunki humanistyczne i medyczne. Program studiów oparty został o wymagania Polskiego Kolegium Logopedycznego. KSZTAŁCENIE TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO Studia przygotowują słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnych tłumaczy języka niemieckiego. Szczególny nacisk kładziony jest na kształtowanie umiejętności translatorycznych w zakresie tekstów specjalistycznych z obszaru nauk społecznych (prawo, ekonomia, administracja), medycznych (medycyna, farmacja) oraz technicznych. SURDOPEDAGOGIKA Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie nauczycieli i wychowawców w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo słyszącą i głuchą w placówkach kształcenia specjalnego, klasach i szkołach integracyjnych oraz specjalistycznych poradniach. KYNOTERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I OSOBAMI STARSZYMI Celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości uzyskania kwalifikacji do pracy w charakterze kynoterapeuty w placówkach dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych z różnymi dysfunkcjami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami ruchu oraz z zaburzeniami psychicznymi. Studia zapewniają przygotowanie niezbędne do samodzielnego prowadzenia zajęć kynoterapeutrycznych. Kierowane są do absolwentów

wszystkich kierunków studiów magisterskich i licencjackich – przede wszystkim do nauczycieli (wtym szkół i klas integracyjnych) oraz pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic, warsztatów terapii zajęciowej, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników placówek opiekuńczo -wychowawczych, kulturalno-oświatowych, terapeutycznych, rehabilitantów. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

OFERTA

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej Studia skierowane są do nauczycieli wczesnej edukacji zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, którzy posługują się językiem angielskim i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje uzyskując uprawnienia do nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym.

Studia dają możliwość zdobycia kwalifikacji pedagogicznych do nauczania przedmiotów zgodnie ze skończonym kierunkiem studiów w placówkach oświatowych i edukacyjnych. W przypadku absolwentów studiów licencjackich lub inżynierskich studia te zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do pracy w szkołach podstawowych (klasy IV-VI), natomiast w przypadku słuchaczy, którzy ukończyli studia magisterskie – obejmuje przygotowanie do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. GERONTOLOGIA Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycie wiedzy o procesach starzenia w aspektach psychologicznym, biologicznym, andragogicznym i prawnym oraz o ludziach starych i ich społecznym funkcjonowaniu oraz nabycie umiejętności w zakresie m.in. rozpoznawania problemów specyficznych dla okresu późnej dorosłości, rozwiązywania problemów związanych ze starzeniem się, chorobą, umieraniem, pracy z osobami starszymi potrzebującymi opieki, pomocy w rozwiązywaniu konfliktów. Słuchacz uzyskuje kwalifikacje z pedagogiki w zakresie gerontologii.

Uwaga! Bonusy: zniżka 20% dla absolwentów PWSZ w Elblągu (studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych) oraz w przypadku studiowania w tym samym roku dwóch kierunków równolegle.

87


REKRUTACJA

REKRUTACJA ON-LINE Start: 29 maja 2020* www.irk.pwsz.elblag.pl * rekrutacja zimowa: 8 stycznia 2021

KONTAKT Biuro Informacji Rekrutacyjnej, tel. (55) 629 05 54, e-mail: rekrutacja@pwsz.elblag.pl m.me/pwsz.elblag.pl

88


ZASADY REKRUTACJI Rekrutacja na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się metodą konkursu świadectw. Podstawą wpisania na listę studentów jest uczelniany wskażnik rekrutacyjny. Zasady wyznaczania wskażnika poznasz tutaj:

3

Wybierz swój kierunek i zapisz się on-line

Zarejestruj się na studia poprzez stronę https://irk.pwsz.elblag.pl wypełniając wszystkie zakładki.

Dostarcz świadectwo maturalne* do odpowiedniego Punktu Rekrutacyjnego *dotyczy tylko kandydatów, którzy: zdawali maturę przed 2008 r. zdawali maturę w roku 2008 i latach późniejszych i nie podpisali podczas egzaminu maturalnego zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

REKRUTACJA

1 2

ZASADY REKRUTACJI:

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej Kandydat powinien dokonać wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata w systemie IRK , w zakładce moje opłaty.

Dostarcz pozostałe dokumenty Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia (na indywidualnym koncie internetowym kandydata) należy dostarczyć lub wysłać listem poleconym do odpowiedniego dziekanatu:

4

ANKIETĘ OSOBOWĄ (pobraną ze strony https://irk.pwsz.elblag.pl) kopię świadectwa dojrzałości** (poświadczoną przez Uczelnię) aktualną fotografię (zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) zaświadczenie lekarskie dodatkowo: KANDYDACI NIEPEŁNOSPRAWNI - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności KANDYDACI NA STUDIA STACJONARNE- POPOŁUDNIOWE - zaświadczenie o zatrudnieniu KANDYDACI CUDZOZIEMCY - certyfikat znajomości języka polskego lub potwierdzenie z uczelni przyjmującej, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w jęyku polskim; ubezpieczenie zdrowotne

** kandydaci na studia II stopnia dostarczają poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie,

89


ERASMUS+

90


ZAGRANICZNE STUDIA I PRAKTYKI

KARTA ERASMUSA

STUDIA

PRAKTYKI ZAWODOWE

Program Erasmus+ umożliwia odbycie części studiów oraz wyjazd na praktykę do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Turcji.

Możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności w zagranicznej uczelni, korzystanie z jej dorobku naukowego oraz porównanie systemu kształcenia to niepowtarzalna szansa, z której mogą skorzystać nasi studenci.

Uczelnia daje niepowtarzalną szansę wyjazdu na staże i praktyki zagraniczne, trwające od 2 do 12 miesięcy. Każdy praktykant może spróbować własnych sił lub skorzystać z pomocy Uczelni w znalezieniu zagranicznego przedsiębiorstwa.

Poprzez udział w programie Erasmus+ PWSZ w Elblągu oferuje studentom zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych niepowtarzalną okazję przeżycia niezapomnianych zdarzeń, podszkolenia języka obcego oraz zdobycia cennych doświadczeń zawodowych.

ZAPEWNIAMY: • stypendium dla każdego uczestnika Programu Erasmus+,

Dobrze rozwinięta współpraca PWSZ w Elblągu z uczelniami w całej Europie, umożliwia jej studentom odbycie części studiów (od 1 do 2 semestrów) w zagranicznych uczelniach partnerskich od Hiszpanii, aż po Łotwę.

Cenne doświadczenia zdobyte podczas praktyk w przyszłości zaowocują pozyskaniem ciekawej i dobrze płatnej pracy.

W ramach programu Erasmus+ Uczelnia proponuje studentom wyjazdy do Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Czech, Belgii, Rumunii, Turcji, na Węgry, Łotwę i Słowację.

• zwolnienie z czesnego w uczelni zagranicznej, • doświadczenie gwarantujące lepszy start na rynku pracy, • poznanie nowych kultur, • wsparcie w przygotowaniach do wyjazdu,

UCZELNIA

• bezpłatny kurs języka obcego,

• poznanie ludzi z różnych zakątków świata.

KONTAKT Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą mgr Iwona Dwojacka - kierownik/Koordynator Erasmus+ ul. Wojska Polskiego 1, pok. 311, 82-300 Elbląg tel. 55 629 05 38 e-mail: bpwz@pwsz.elblag.pl

91


DOM STUDENCKI

DOM STUDENCKI Oddajemy do dyspozycji studentów oraz gości Dom Studencki posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z budynkami dydaktycznymi Uczelni i z centrum miasta. Nowoczesny, przestronny i w pełni wyposażony budynek posiada miejsca noclegowe dla ponad 190 studentów. W wolnym od nauki czasie studenci oraz goście mogą korzystać z w pełni wyposażonych: klubów fitness, sauny, sali teatralnej, sal telewizyjno-konferencyjnych.

DOM STUDENCKI „NA WSPÓLNEJ” • 198 miejsc noclegowych w aneksach 2- i 3-pokojowych • 20 pokoi gościnnych • w każdym aneksie łazienka, prysznic • w każdym pokoju lodówka, sygnał telewizyjny i Internet • na każdej kondygnacji kuchnie, pralnia z suszarnią • sala TV/konferencyjna • Fitness Klub i Sauna • bar akademicki z całodziennym wyżywieniem • parking • obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd, winda)

KONTAKT Dom Studencki „NA WSPÓLNEJ” ul. Wspólna 11-13, 82-300 Elbląg tel. recepcja +48 55 629 05 15 tel. +48 55 629 05 62 e-mail: ds@pwsz.elblag.pl

92


STYPENDIA DLA CIEBIE

STYPENDIA Dla naszych studentów stworzyliśmy pełny system stypendialny, aby mogli bez przeszkód rozwijać się intelektualnie oraz sportowo. Prawo do ubiegania się o stypendia posiadają zarówno zdolni i ambitni studenci oraz ci, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji materialnej. Otrzymywane środki, pozwalają znacznie obniżyć koszty studiowania.

STYPENDIA SOCJALNE STYPENDIA SPECJALNE STYPENDIUM REKTORA DLA OSÓB NIEPEŁNODLA NAJLEPSZYCH STU- ORAZ ZAPOMOGI Stypendia socjalne (z możliwością ich zwiękSPRAWNYCH DENTÓW szenia z tytułu zamieszkania w domu studencStypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są osobom, które za poprzedni rok studiów uzyskały wysoką średnią ocen, posiadają osiągnięcia sportowe lub artystyczne. Studenci mogą ubiegać się także o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia.

kim lub innym obiekcie) przyznawane są studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Natomiast zapomogi – tym, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w takiej sytuacji.

UCZELNIA

Zasady oraz tryb przyznawania pomocy materialnej studentów określa regulamin pomocy materialnej dla studentów umieszczony na stronie Uczelni.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane są z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu na 10 miesięcy roku akademickiego.

Środki przeznaczone na stypendia w roku 2019 wyniosły 3.123.114,59 zł. Od początku działalności Uczelni jest to ponad 66 mln zł.

KONTAKT Dział Kształcenia ul. Wojska Polskiego 1, pok. 206, 82-300 Elbląg tel. +48 55 629 05 42 e-mail: dk@pwsz.elblag.pl

93


ROZBUDOWANA BAZA DYDAKTYCZNA

NOWOCZESNE PRACOWNIE I SALE WYKŁADOWE Bazę dydaktyczną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu stanowią cztery nowocześnie wyposażone budynki. 2

W budynkach o powierzchni całkowitej blisko 16 tys.m znajdują się w pełni wyposażone pomieszczenia dydaktyczne: 4 sale audytoryjne z pełnym wyposażeniem audiowizualnym (w tym 1 Aula i 3 duże audytoria), 33 sale wykładowe, 36 laboratoriów (w tym 17 laboratoriów komputerowych, 2 laboratoria językowe), 21 laboratoriów specjalistycznych w tym studio multimedialne, 8 pracowni specjalistycznych, 3 sale seminaryjne.

STREFA STUDENTA PWSZ w Elblągu stara się zapewniać przyjazne warunki studiowania. W specjalnych strefach studenta - „kącikach Erasmusa” możesz odpocząć, przygotować się do kolejnych zajęć lub po prostu spotkać się z przyjaciółmi.

94


BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA Biblioteka gromadzi księgozbiór dostosowany do potrzeb dydaktycznych Uczelni. Zasoby drukowane Biblioteki to 75 800 woluminów. Dostęp do elektronicznych zbiorów licencjonowanych to 38 012 książek elektronicznych, 19 682 czasopisma elektroniczne i 42 bazy danych.

W czytelniach udostępniamy 106 tytułów gazet i czasopism drukowanych. Mobilny katalog biblioteczny SowaSQL (http://bu.pwsz.elblag. pl/) automatycznie dostosowuje się do ekranów wszystkich urządzeń, na których zostanie uruchomiony - smartfonów, tabletów. Oferuje proste, intuicyjne wyszukiwanie informacji o księgozbiorze, czasopismach, ich zawartości i dorobku naukowym pracowników PWSZ w Elblągu, możliwość zdalnego składania rezerwacji, powiadamiania o terminach zwrotów, dostęp do własnego konta czytelnika. Uprawnionymi do korzystania z wypożyczalni są studenci i pracownicy PWSZ w Elblągu po zapoznaniu się ze szkoleniem bibliotecznym na platformie edukacyjnej PWSZ-Moodle. Informacje o Bibliotece PWSZ w Elblągu są dostępne na stronie https:// pwsz.elblag.pl/biblioteka i na facebooku.

GALERIA „FILAR SZTUKI” W 2001 r ekspozycją przedmiotu obrazopodobnego „Strażnik Błękitnej Nadziei” Władysława Hasiora rozpoczęła działalność biblioteczna Galeria „Filar Sztuki” – miejsce spotkań ze sztuką i literaturą. Organizowane są tu wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, spotkania z ludźmi nauki i kultury. Galeria promuje także działania artystyczne studentów i pracowników Uczelni. http://galeriafilarsztuki.blogspot.com/

UCZELNIA

W czytelniach, w sieci Uczelni i na komputerach osobistych udostępniamy: Wirtualną Bibliotekę Nauki, czytelnię on-line IBUK Libra i NASBI, Wiedzę on-line, System Informacji Prawnej LEX i Legalis, cyfrową wypożyczalnię publikacji naukowych ACADEMICA.

KONTAKT BIBLIOTEKA BU1/GALERIA „FILAR SZTUKI” Aleja Grunwaldzka 137, 82-300 Elbląg tel. +48 55 629 05 30 BIBLIOTEKA BU2 ul. Czerniakowska 22, 82-300 Elbląg tel. +48 55 629 05 35

95


ROZBUDOWANA BAZA DYDAKTYCZNA

96


UCZELNIA BEZ BARIER

PWSZ w Elblągu stale wprowadza rozwiązania dostosowujące Uczelnię do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Uczelnia wspiera studentów z niepełnosprawnościami poprzez wiele działań m.in. : przyznawanie indywidualnego toku studiów oraz OSOBISTEGO ASYSTENTA Indywidualny tok studiów daje niepełnosprawnemu studentowi możliwość dopasowania zajęć do harmonagramu rehabilitacji bądź innych koniecznych badań, czy konsultacji lekarskich. Studenci, którzy tego wymagają, mogą też liczyć na osobistego asystenta, który towarzyszy im podczas dojazdu na zajęcia i pomaga we wszelkich sprawach dotyczących studiowania. powołanie PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz studenckiEGO rzecznikA osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH Do zadań Pełnomocnika należy m.in.: rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych oraz pomoc w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów związanych z procesem kształcenia i badaniami naukowymi, podejmowanie działań mających na celu stwarzanie studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych. likwidację barier architektonicznych w budynkach Uczelni Wychodząc naprzeciw studentom poruszającym się na wózkach oraz z problemami w poruszaniu się wszystkie budynki dydaktyczne oraz Dom Studencki posiadają wejścia wyposażone w podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz windy. W pobliżu budynków znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla pojazdów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

KONTAKT Akademickie Centrum Wsparcia i Doradztwa (ACWiD) dr Irena Sorokosz e-mail: i.sorokosz@pwsz.elblag.pl dr Magdalena Gliniecka-Rękawik e-mail: mgr13@poczta.onet.pl

wyposażenie Biblioteki w specjalistyczny sprzęt W tzw. „małej czytelni” Biblioteki przy Alei Grunwaldzkiej udostępniamy stanowisko komputerowe z oprogramowaniem powiększającym tekst na stronach internetowych i w plikach oraz powiększalnik stacjonarny „DaVinci HD” z kamerą umożliwiający m. in. powiększanie tekstu drukowanego, jego zapis z możliwością ponownego odtworzenia, a także głośnomówiącego odczytu - dla osób z dysfunkcją wzroku, słuchu lub ruchu. możliwość darmowych konsultacji z doświadczonymi specjalistami W Uczelni funkcjonuje AKADEMICKIE CENTRUM WSPARCIA i DORADZTWA (ACWiD). Wykwalifikowani specjaliści służą pomocą i wsparciem studentom PWSZ, którzy mają: problemy z uczeniem się i zdawaniem egzaminów, potrzebują wsparcia w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji, nie radzą sobie ze stresem studiowania. Zadania ACWiD realizowane są poprzez: wsparcie (informacyjne, psychologiczne, instrumentalne, społeczne), interwencje w sytuacjach kryzysowych, wielozakresową pomoc i doradztwo zawodowe, szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego, coaching. przyznawanie stypendium i innych rodzajów świadczeń Studenci niepełnosprawni niezależnie od rodzaju dysfunkcji mogą skorzystać z pomocy finansowej w formie stypendium specjalnego oraz innych rodzajów świadczeń wyrażonych w „Regulaminie przyznawania wsparcia studentom niepełnosprawnym”. Pomoc przyznawana jest na wniosek studenta na podstawie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. Ponadto studenci niepełnosprawni i pobierający stypendium socjalne, odbywając część studiów lub praktyki za granicą, otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe w ramach programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Wsparcie ze środków programu PO WER obejmuje wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

UCZELNIA

UCZELNIA BEZ BARIER

KONTAKT Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Henryka Szumna Aleja Grunwaldzka 137, pok. 119, 82-300 Elbląg tel. 55 629 05 96, kom. +48 691 690 668 e-mail: h.szumna@pwsz.elblag.pl 97


ROZBUDOWANA BAZA DYDAKTYCZNA

98


CENTRUM KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

CENTRUM KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Projekt „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu” jest przedsięwzięciem finansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014 – 2020. W tej chwili projekt jest w ponownych negocjacjach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, celem których jest obniżenie wkładu własnego Uczelni. W projekcie przewiduje się rozbudowę dwóch budynków PWSZ w Elblągu, w których znajdą się laboratorium dronów I Modelowania 3 D oraz pracownie i laboratoria naukowe i studenckie służące Studenckim Kołom Naukowym. Planuje się, że powstaną: pracowniA robotyki i mechatroniki, pracowniA wzornictwa, pracowniA aktywności artystycznych, LABORATORIUM DRONARIUM Laboratorium modelowania 3D. Planowana infrastruktura przyczyni się do poprawy warunków kształcenia pod kątem przyszłych potrzeb rynku pracy, a także umożliwi studentom nabywanie kompetencji społecznych i zawodowych.

UCZELNIA

pracowniA gier edukacyjnych,

Obok prowadzenia tradycyjnej działalności Studenckich Kół Naukowych funkcją Centrum Kompetencji Społecznych będzie między innymi przeprowadzanie treningów w sytuacjach i okolicznościach wirtualnych lub symulowanych przy udziale profesjonalnej kadry dydaktycznej. Pozwoli to na rozwiązywanie wybranych problemów z życia zawodowego i społecznego, co będzie miało również wpływ na nabywanie kompetencji społecznych.

99


CENTRUM WSPÓŁPRACY Z Otoczeniem GOSPODARCZYM, Społecznym I INSTYTUCJONALNYM

100


CENTRUM WSPÓŁPRACY Z Otoczeniem GOSPODARCZYM, Społecznym I INSTYTUCJONALNYM

swoje działania rozpoczęło 1 maja 2016 roku.

Zadaniem Centrum jest inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskem akademickim PWSZ w Elblągu, a przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami publicznymi, administracją publiczną i samorządową, czy organizacjami pozarządowymi. Działanie to służy również budowaniu kapitału społecznego naszego miasta i regionu, a tym samym wzmacnianiu jego potencjału i roli w skali kraju i Europy. W skład Centrum wchodzą: Akademickie Biuro Karier (ABK) Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) Centrum Transferu Technologii (CTT) Akademickie Centrum Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych

KONTAKT Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym Paweł Kulasiewicz - dyrektor Paulina Tacka tel. +48 693 190 092, 55 629 05 93 ul. Zacisze 12, pok 1, 82-300 Elbląg e-mail: centrum@pwsz.elblag.pl

Aktualnie Centrum prowadzi cztery projekty: 1. „KSZTAŁCENIE 4.0” Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej PWSZ w Elblągu odpowiadającej potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa na poziomie regionu i kraju w okresie do 2023. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci członkowie wszystkich grup tworzących społeczność akademicką PWSZ w Elblągu: studenci, kadra dydaktyczna i administracyjna. W ramach projektu zaktualizowane zostaną wybrane programy kształcenia pod kątem potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Wprowadzone zostaną działania podnoszące kompetencje i kwalifikacje wśród studentów, pracowników dydaktycznych oraz pracowników administracji, a także działania mające na celu wesprzeć studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, Wartość projektu: 6 150 815,00 zł 2. „PWSZ w Elblągu - Uczelnia III-ciej GeneracjI” Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej PWSZ w Elblągu odpowiadającej potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa na poziomie regionu i kraju w okresie do 2022. Projekt zakłada przeprowadzenie wykładów otwartych, specjalistycznych kursów i szkoleń, wizyty w zakładach pracy, rozbudowę zaplecza narzędziowego Akademickiego Biura Karier oraz poprawę przepływu informacji i komunikacji Uczelni z grupą beneficjentów wewnętrznych.

3. „Reaktor ABK” Celem projektu jest wsparcie studentów w procesie przechodzenia na rynek pracy, rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych przyszłych absolwentów PWSZ w Elblągu oraz wypracowania powtarzalnego mechanizmu wsparcia studentów w zakresie doradztwa zawodowego oraz postaw przedsiębiorczych. W ramach projektu prowadzone jest doradztwo zawodowe i coaching, doradztwo z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej, Mentoring absolwentów Uczelni w miejscu pracy, szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje pracowników ABK, rozwój zaplecza narzędziowego ABK oraz monitoring karier zawodowych studentów będących uczestnikami projektu. Wartość projektu: 636 781,25 zł 4. „Startup House III - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”

UCZELNIA

Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu

Celem projektu jest wsparcie w procesie prowadzenia działalności 15 firm w początkowej fazie rozwoju obejmujące: dostęp do powierzchni biurowej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem oraz usługi tj. szkolenia, doradztwo, mentoring, usługi: prawne, księgowe, związane z promocją, ICT, specjalistyczne tj. szkolenia specjalistyczne. Wartość projektu: 993 175,00 zł

Wartość projektu: 6 227 683,00 zł

101


CENTRUM WSPÓŁPRACY Z Otoczeniem GOSPODARCZYM, Społecznym I INSTYTUCJONALNYM

102


AKADEMICKIE BIURO KARIER (ABK), AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (AIP), CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII (CTT)

AKADEMICKIE BIURO KARIER (ABK)

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (AIP)

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII (CTT)

Misją ABK PWSZ w Elblągu jest wspieranie studentów i absolwentów w działaniach zmierzających do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz dodatkowych umiejętności pozwalających budować własną karierę zawodową.

Celem AIP jest kształtowanie i promocja postaw przedsiębiorczych. W ramach tych inicjatyw AIP stara się docierać do jak największej liczby młodych osób, m.in. poprzez ogólnopolskie projekty, a także poprzez obecność na różnorodnych targach pracy czy organizację otwartych warsztatów.

Celem Centrum Transferu Technologii PWSZ w Elblągu jest prowadzenie działalności badawczej, usługowej, promocyjnej i organizacyjnej w zakresie transferu technologii, przedsiębiorczości i jakości.

ZADANIA ABK:

AIP umożliwia realizację własnego pomysłu biznesowego bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka. Jest szansą dla młodych ambitnych osób z pomysłem na swój biznes.

p romocja studentów i absolwentów na rynku pracy, pośrednictwo ofert pracy, p romocja form aktywności, zdobywania doświadczenia zawodowego i ustawicznego kształcenia zawodowego, akcja najlepszy student,

Akademiki Inkubator Przedsiębiorczości na potrzeby podmiotów inkubowanych dysponuje zapleczem składającym się z 15-stu pomieszczeń biurowych z wyposażeniem oraz dostępem do internetu, sali szkoleniowej, przestrzeni coworkinowej i pomieszczeń socjalnych.

spotkania z absolwentami.

DORADCY ABK: mgr Krzysztof Grablewski mgr Olaf Baranowski

KONTAKT Akademickie Biuro Karier Dyrektor: Paweł Kulasiewicz tel. 55 629 05 48 e-mail: abk@pwsz.elblag.pl

Akademicki Inkubator Przedsiebiorczości Dyrektor: dr inż. Łukasz Żołędziewski tel. 55 629 05 93/kom. +48 691464047 e-mail: aip@pwsz.elblag.pl

ZADANIA CTT: o rganizowanie i prowadzenie badań i usług technicznych oraz świadczenie usług naukowo-badawczych, szkoleniowych i promocyjnych, organizacja bezpośredniej współpracy Uczelni z podmiotami gospodarczymi poprzez działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową, inicjowanie oraz udział w opracowywaniu międzynarodowych programów badawczych oraz programów edukacyjnych dla kadry kierowniczej, nauczycieli akademickich i inżynierów, dotyczących jakości, przedsiębiorczości i kultury pracy.

UCZELNIA

s zkolenia, prezentacje i spotkania informacyjne,

W 2017 roku CTT PWSZ w Elblągu uzyskało tytuł EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2017 - wyróżnienia przyznawanego przez redakcję Monitora Rynkowego - dodatku do Dziennika Gazeta Prawna oraz Monitora Biznesu - dodatku do Rzeczpospolitej.

Centrum Transferu Technologii Dyrektor: dr inż. Stanisław Kwitnewski tel. 55 629 05 93 e-mail: ctt@pwsz.elblag.pl

103


UCZELNIA OTWARTA

104


UCZELNIA OTWARTA I AKADEMIA SENIORA, AKADEMIA DZIECIĘCA

UCZELNIA OTWARTA Uczelnia Otwarta i Akademia Seniora PWSZ w Elblągu to inicjatywa uczelni otwartej na potrzeby różnych środowisk. Powołany przez Rektora PWSZ w Elblągu Zespół ds. Uczelni Otwartej i Akademii Seniora organizuje wykłady otwarte oraz współpracuje z Pasłęckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetem III Wieku w Braniewie. W obszarze jego uwagi znajdują się między innymi tematy ze świata literatury, techniki, psychologii, historii. Wypracowana przez Zespół forma tryptyku wykładowego nie tylko zwiększa atrakcyjność zajęć, ale i uwidacznia związki między poruszanymi problemami.

AKADEMIA DZIECIĘCA Akademia Dziecięca przy PWSZ w Elblągu została powołana w 2010 roku. Celem zajęć w Akademii jest rozwijanie dziecięcej ciekawości oraz pobudzanie intelektualnego i twórczego potencjału najmłodszych, udostępnienie najlepszych i najnowszych źródeł wiedzy, jak również dostarczenie dzieciom rozrywki poprzez stosowanie metod zabawowych. Akademia Dziecięca oferuje: wykłady prowadzone przez profesorów i wykładowców uczelni, zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin nauki, wykłady dla rodziców. Obecnie trwa X edycja Akademii. Do maja 2019 roku w ramach ośmiu edycji Akademii Dziecięcej ukończyło ją 799 absolwentów w wieku od 6 do 8 lat.

UCZELNIA

Jako ośrodek życia naukowego miasta i regionu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest inicjatorem i organizatorem licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji oraz seminariów popularyzujących różne dziedziny nauki. Wykłady otwarte organizowane przez Uczelnię zachęcają swoją bogatą tematyką do uczestnictwa nie tylko studentów i młodzież szkół średnich, ale również dorosłych mieszkańców Elbląga i okolic.

KONTAKT Pełnomocnik Rektora ds. Akademii Dziecięcej mgr Stanisława Szuksta tel. +48 601 988 351 e-mail: bpwz@pwsz.elblag.pl www.ad.pwsz.elblag.pl

105


ŻYCIE STUDENCKIE

106


STUDIUJ W ELBLĄGU

NA STYKU DWÓCH KRAIN Elbląg jest jednym z najstarszych polskich miast posiadających bogatą historię. Leży nad rzeką Elbląg, łączącą jezioro Druzno z Zalewem Wiślanym. Miasto znajduje się na styku dwóch krain geograficznych: Żuław Wiślanych, przypominających krajobraz Holandii oraz Wysoczyzny Elbląskiej, która pocięta jarami wznosi się nad wodami Zalewu Wiślanego. Elbląg jest doskonałym punktem wypadowym nad morze, Zalew Wiślany oraz dla spragnionych ciszy, pięknych widoków i kontaktu z naturą – nad jezioro. W odległości kilku kilometrów od miasta znajdują się Raczki Elbląskie z najniżej położonym punktem Polski – 1,8 m p.p.m.

MIEJSCA Z DUSZĄ Przepiękna starówka zatrzymuje przybyłych gości swym urokiem oraz nutką tajemniczości czającej się wśród odsłoniętych przez archeologów murów sięgających XIII wieku.

Znajdujący się na skraju Wysoczyzny Elbląskiej Park Leśny „Bażantarnia” obejmujący 369 ha. pozwala na uprawianie turystyki pieszej i rowerowej.

ŻYCIE STUDENCKIE

Brama targowa dziś zdobiąca starówkę a niegdyś stanowiąca część muru obronnego, pozwala turystom podziwiać przepiękny widok Starego Miasta.

107


ŻYCIE STUDENCKIE

108


ROZWIJAJ SWOJE PASJE

Rada Studentów to pomost łączący studentów z władzami Uczelni. Rada Studentów jest jedynym, niezależnym i apolitycznym reprezentantem ogółu studentów. Na czele Rady stoi Przewodniczący. Wybrani przedstawiciele z każdego Instytutu z wielkim zaangażowaniem starają się, by studiowało się ciekawiej i przyjemniej. Rada działa w imieniu wszystkich żaków, czuwa, by przestrzegano praw studentów, pomaga w uzyskiwaniu pomocy materialnej, reprezentuje interesy studenckie w kontaktach z Zarządem Uczelni. Ponadto uczestniczy w posiedzeniach Senatu i rożnych komisjach uczelnianych i instytutowych, dzięki czemu ma wpływ na pracę uczelni w rożnych aspektach, np. opiniuje programy kształcenia i tok studiów, wysokość stypendiów i zapomóg. Rada Studentów bierze udział w konferencjach i forach Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz Parlamentu Studentów RP, podczas których poruszane są tematy związane z bieżącą działalnością samorządów studenckich i napotykanymi w ich pracy na rzecz studentów problemami. Działalność Rady Studentów to także aktywne organizowanie studenckiego życia poza kształceniem. Rada Studentów organizuje JUWENALIA, które w naszej uczelni nazy-

wane są TURBINALIAMI. Turbinalia organizowane są przez studentów i dla studentów, przy istotnym wsparciu Rektora PWSZ w Elblągu oraz sponsorów. Mają one charakter społeczno-integracyjny, sportowy, kulturowy i naukowy. Celem tego największego studenckiego święta jest integracja środowiska studenckiego poprzez wspólną zabawę, zawody sportowe, spotkania naukowe i kulturowe.

CHÓR AKADEMICKI Na próbach chóru spotykają się studenci, którzy pragną rozwijać swoje talenty wokalne. Repertuar chóru to duża różnorodność gatunków muzycznych – począwszy od epoki średniowiecza po współczesne utwory chóralne.

WOLONTARIAT STUDENCKI Studenci PWSZ w Elblągu intensywnie uczestniczą w pracach na rzecz potrzebujacych. Udział w wielu nonprofitowych przedsięwzięciach pozwala im na samorealizację, wykorzystanie własnych umiejętności i doświadczeń, poza tym rozwija zainteresowania i pozwala zdobywać doświadczenia w nowych dziedzinach.

ŻYCIE STUDENCKIE

RADA STUDENTÓW

TEATR AKADEMICKI Studenci podczas zajęć teatralnych biorą udział w różnorodnych warsztatach technik teatralnych, pracują nad dykcją i wymową, a także przygotowują własne spektakle.

KONTAKT Rada Studentów PWSZ w Elblągu Dom Studencki „Na Wspólnej” ul. Wspólna 11-13, 82-300 Elbląg e-mail: rs@pwsz.elblag.pl www.facebook.com/rspwszelblag/

109


ŻYCIE STUDENCKIE

110


STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE SKN zrzeszają studentów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy oraz rozwijaniem naukowych i zawodowych zainteresowań oraz pasji. Przyczyniają się także do rozwoju życia naukowego Uczelni poprzez współudział w organizowaniu konferencji naukowych, wystaw, konkursów, zjazdów, pokazów, warsztatów czy debat. Obecnie w PWSZ w Elblągu zarejestrowanych jest 9 Studenckich Kół Naukowych, w ramach których działa 14 sekcji tematycznych. 1. SKN CREO złożone z następujących sekcji: sekcja budowlana sekcja ochrony środowiska sekcja mechaniki i budowy maszyn sekcja mechatroniki 2. SKN MYŚLI SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ SENEKA 3. SKN ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO PUBLIC SAFETY 4. SKN KLUB AMBASADORA PWSZ

sekcja FUTURE 3D sekcja nowe technologie informatyczne sekcja AKUSTYK PWSZ sekcja fotograficzna 6. E-SPORT

ŻYCIE STUDENCKIE

5. SKN INSTYTUTU INFORMATYKI STOSOWANEJ złożone następujących sekcji:

7. IEEE ELBLĄG STUDENT BRANCH 8. SKN SEP 9. SKN HUMANITAS złożone z następujących sekcji: sekcja dziennikarska sekcja językoznawcza sekcja filologów sekcja graficzno-promocyjna sekcja kulturoznawczo-translatoryczna

111


ŻYCIE STUDENCKIE

112


SPORT AKADEMICKI - KU AZS

KLUB UCZELNIANY AZS PWSZ W ELBLĄGU Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu jest aktualnie najbardziej liczną organizacją studencką działającą w naszej Uczelni. Nasi członkowie z powodzeniem biorą udział w imprezach mistrzowskich, zarówno rangi wojewódzkiej, jak i ogólnopolskiej. Startują w Ligach Międzyuczelnianych, Akademickich Mistrzostwach Województwa, Polski, Europy i Świata. Biorą udział w pucharach ZG AZS stanowiących cykl imprez prowadzonych głównie z myślą o promowaniu nowych dyscyplin sportowych w środowisku akademickim, które nie znalazły dotąd miejsca w kalendarzu Akademickich Mistrzostw Polski.

SEKCJE SPORTOWE Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu oferuje zajęcia sportowo-rekreacyjne w następujących sekcjach: jeździecka piłka nożna /futsal piłka siatkowa kobiet /mężczyzn turystyka i marsze na orientację sporty wodne turystyka rowerowa koszykówka męzczyzn sportów indywidualnych

Bycie członkiem KU AZS upoważnia do posiadania legitymacji ISIC-AZS. Dzięki niej mamy możliwość korzystania z wielu zniżek przeznaczonych wyłącznie dla członków AZS. KU AZS PWSZ to nie tylko sport, to również możliwość sprawdzenia się w działaniu na rzecz środowiska akademickiego, to zdobywanie doświadczeń w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym również masowych, uczestniczenie w wyjazdowych szkoleniach liderów AZS, organizatorów sportu akademickiego, festiwalach i innych atrakcyjnych wyjazdowych przedsięwzięciach łączących członków AZS z całego kraju.

KONTAKT

ŻYCIE STUDENCKIE

CZŁONKOWSTWO

Prezes KU AZS PWSZ w Elblągu mgr Henryka Szumna tel. +48 55 629 06 59 tel. kom. +48 691 690 668 Aleja Grunwaldzka 137, pok. 119, 82-300 Elbląg e-mail: pwsz.elblag@azs.pl www.pwsz.elblag.pl/azs 113


BĄDŹ DOBRZE POINFORMOWANY

Aktywnie prowadzimy nasze profile w najpopularniejszych mediach społecznościowych, abyś zawsze wiedział, co dzieje się w Twojej Uczelni. Prowadzimy tam również konkursy, quizy i zapisy na różnorodne wydarzenia.

Znajdź nas na naszych kanałach i bądź na bieżąco!

pwszelblag pwszelblag

114

pwsz.elblag pwsz.elblag

pwszelblag pwszelblag

pwszelblag

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą ul. Wojska Polskiego 1 bpwz@pwsz.elblag.pl

pwszelblag

pwszelblag pwszelblag