20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

Page 1


SPIS TREŚCI

20 LAT KLUBU UCZELNIANEGO AZS PWSZ W ELBLĄGU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...................................................................................................................2 2. RYS HISTORYCZNY KLUBU.............................................................................8 3. ODZNACZENIA ZA ZASŁUGI W ROZWOJU SPORTU AKADEMICKIEGO..........12 3. KALENDARIUM KU AZS PWSZ W ELBLĄGU................................................14 4. SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU..............................................................26 5. MEDALIŚCI KU AZS PWSZ W ELBLĄGU .......................................................66 6. PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH..............................72


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

WSTĘP

SŁOWO Rektora PWSZ W ELBLĄGU akademicki również powinien być „wpleciony” w ten proces. Podczas uprawiania sportu studenci mogą nabywać kompetencje społeczne o szerszym oddziaływaniu, wykraczającym poza ramy czystego sportu. Potwierdzeniem tego poglądu jest zainteresowanie coraz większej liczby pracodawców tym, czy kandydat na pracownika był lub jest zainteresowany czynnym uprawianiem sportu.

W nowoczesnej historii Polski, pod koniec dziewiętnastego i na początku dwudziestego wieku, obok organizacji paramilitarnych i kulturalnych, związki sportowe odegrały ważną rolę budowania narodowych więzi społecznych. Więzi te okazały się cenne podczas budowania państwowości po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. W tym czasie zaczął rodzić się nowoczesny sport światowy – inicjatywa kontynuacji starożytnej idei olimpijskiej, narodowe i międzynarodowe organizacje piłki nożnej i tenisa sportowego, początki formalizowania narciarstwa klasycznego (biegi i skoki) i niedługo potem narciarstwa alpejskiego (zjazdy i slalomy). Sporty siłowe i sporty walki z cyrków zaczęły przenosić się do klubów. Polska od początku była i cały czas jest obecna we wszystkich ważnych przedsięwzięciach (krajowe i międzynarodowe organizacje sportowe) i zdarzeniach (mistrzostwa, olimpiady, spartakiady, regaty i inne).

Bez zespołu ludzi oddanych idei tworzenia nic istotnie ważnego nie powstaje. Nasz KU AZS PWSZ w Elblągu prowadzony jest właśnie przez takich ludzi, nauczycieli akademickich, instruktorów sportu, za co im serdecznie dziękuję. Szczególne podziękowania składam Pani Prezes Klubu mgr Henryce Szumnej, za ofiarne i pełne innowacyjnych pomysłów, kilkunastoletnie prowadzenie KU AZS PWSZ w Elblągu. Będąc świadomymi historycznej, społecznej i kulturalnej roli, jaką sport odgrywa, od samego początku w planach założycielskich naszej Uczelni był ważny punkt – założenie Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu. Utworzyliśmy go, gdy tylko było to możliwe – obecnie Uczelnia ma niecałe dwadzieścia dwa lata, a KU AZS PWSZ w Elblągu liczy sobie już trochę ponad dwadzieścia lat.

Obecnie sport stanowi ogromną siłę społeczną w skali globalnej. Jest jednym z silniejszych motorów rozwoju technologii i przemysłu. Nie do pomyślenia jest, aby w nowoczesnym państwie oświata czy szkolnictwo wyższe były pozbawione sportu. Wiadomo, że jest on nieodzowny do prawidłowego fizycznego i psychicznego rozwoju i funkcjonowania człowieka, szczególnie w okresie jego wzrastania.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk Rektor PWSZ w Elblągu

Dzisiaj, przy nowoczesnym podejściu do procesu kształcenia zgodnym z ideami bolońskimi, sport

4

5


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SLOWO Prezesa AZS OŚ W GDAŃSKU Szanowne Koleżanki i Koledzy!

WSTĘP SŁOWO PrezeSa KU AZS PWSZ W ELBLĄGU Akademicki Związek Sportowy to największe stowarzyszenie sportowe w Polsce działające nieprzerwanie od ponad wieku. Dziś AZS jest stowarzyszeniem z 42 tys. członków zrzeszonych w ponad 250 klubach i trenujących w około 3 tys. sekcji sportowych.

Uczelniany Klub Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, który powstał w 1999 r., jest wyrazem zamiłowania do sportu, promocji zdrowego i aktywnego stylu życia.

AZS ma swoją biało-zieloną flagę i godło (gryf), które w Polsce jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych znaków. Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest klub uczelniany.

Dla Władz Uczelni i całego środowiska akademickiego kultura fizyczna jest niezmiernie ważną dziedziną życia akademickiego, czynnikiem kształtowania osobowości, rozwijania nawyków i prozdrowotnych postaw, ale przede wszystkim pasją, dzięki której udaje się robić rzeczy wydawałoby się niemożliwe.

W 2017 roku Akademicki Związek Sportowy został uznany za najlepszy sportowy związek akademicki na świecie, a w 2018 roku otrzymał takie samo wyróżnienie w Europie. Do tego sukcesu głównie przyczyniły się kluby uczelniane, w gronie których jest również nasz Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu (KU AZS PWSZ w Elblągu).

Wasz Klub przez dwadzieścia lat aktywnie uczestniczył w sporcie powszechnym, startując w Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku, Akademickich Mistrzostwach Polski (do 2008 roku nazywanych Mistrzostwami Polski Szkół Wyższych), Pucharach Polski, Pucharach AZS, a najlepsi reprezentowali Polskę na Akademickich Mistrzostwach Europy i Świata.

Z okazji Jubileuszu 20-lecia powstania Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu proszę przyjąć serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za wyniki sportowe, wkład pracy oraz zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej i turystyki.

Dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu w przeciągu dwudziestu lat studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu osiągali wysokie wyniki sportowe, zdobywając medale.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Sukcesy te bez wątpienia przyczyniły się do promocji Uczelni w regionie i w Polsce. Na uwagę zasługuje również dwudziestoletnie zaangażowanie w rozwój rekreacji i turystyki dedykowany wszystkim studentom.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

6

KU AZS PWSZ w Elblągu powstał w 1999 roku z inicjatywy prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka, który od zawsze był miłośnikiem sportu.

-Mazurskiego, w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych, w Akademickich Mistrzostwach Polski oraz w Pucharach Polski AZS. Startują również w Akademickich Mistrzostwach Europy i w Mistrzostwach Świata, a także w Pucharach Świata. Niektórzy studenci naszej Uczelni należący do KU AZS PWSZ w Elblągu są równocześnie członkami innych pozauczelnianych klubów sportowych.

Działalność Klubu obejmuje sport powszechny, turystykę i rekreację. W ciągu 20 lat utworzono 20 sekcji, w ramach których trenowało ponad 3 tys. studentów. Studenci uprawiający sporty zespołowe i indywidualne rywalizują w ligach uczelnianych, międzyuczelnianych, w Mistrzostwach Pomorza i w Mistrzostwach Województwa Warmińsko-

W ramach swoich działań statutowych KU AZS PWSZ w Elblągu organizuje również zajęcia sportowo-rekreacyjne o charakterze otwartym dla

7


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

wszystkich członków AZS i nie tylko, bez względu na ich poziom przygotowania sportowego. Powstały grupy zajęciowe stwarzające możliwość udziału wszystkich studentów. Oferta spotkała się z dobrym odbiorem przez młodzież akademicką.

Nasze działania przyniosły zamierzony efekt. W planach na kolejne lata mamy nowe pomysły, które jeszcze bardziej urozmaicą działalność KU AZS PWSZ w Elblągu, dostosowując ją do zmieniających się zainteresowań studentów.

Poza działalnością bezpośrednio wpływającą na przygotowanie sportowe czy też poprawę zdrowia, kondycji fizycznej czy psychicznej, dla studentów PWSZ w Elblągu organizujemy kursy i szkolenia zarówno w celu zdobywania przez nich nowych umiejętności, jak i podnoszenia już posiadanych. Są to m.in. kursy pływania, żeglarstwa, fitness oraz jeździectwa. Dużo uwagi poświęciliśmy na wsparcie finansowe studentów w zakresie turystyki wodnej. Członkowie sekcji żeglarskiej przeszli kursy i szkolenia podnoszące ich kwalifikacje, dające im uprawnienia oraz cenione kompetencje miękkie, które niewątpliwie dadzą im dodatkową szansę na rynku pracy.

Na zakończenie mała refleksja. Mamy za sobą 20 lat pracy ze wspaniałą młodzieżą akademicką, która dostarczyła nam bardzo dużo pozytywnych emocji. 20 lat to także wiele sukcesów sportowych obfitujących w medale oraz sukcesy organizacyjne. Wszystko to, co robiliśmy, było ukierunkowane na konkretne korzyści płynące dla młodzieży akademickiej i elbląskiego społeczeństwa.

WSTĘP

W tym miejscu chcę przekazać słowa podziękowania od sportowej części społeczności akademickiej Rektorowi PWSZ w Elblągu prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Walczykowi – inicjatorowi powstania KU AZS PWSZ w Elblągu, propagatorowi sportu akademickiego za to, że przez 20 lat był zawsze z nami i wspierał działania Klubu.

mgr Henryka Szumna Prezes KU AZS PWSZ w Elblągu

Nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe bez pracy oddanych szkoleniowców, którym dobro sportu akademickiego oraz kreowanie jak najlepszego wizerunku naszej Uczelni poprzez sport nie jest obojętne. Ich wiedza, zaangażowanie, wyczucie, umiejętność tworzenia przyjaznej atmosfery przyciągały do Klubu nowych, wartościowych członków. Nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe bez wsparcia Władz Uczelni. W ciągu 20 lat istnienia Klubu w strukturach PWSZ w Elblągu Władze Uczelni potwierdzały tezę że kultura fizyczna jest domeną Uczelni i że promuje współczesny model człowieka wykształconego i sprawnego fizycznie, tak by mógł dobrze funkcjonować w warunkach współczesnej cywilizacji.

Jesteśmy także otwarci na współpracę z lokalną społecznością. Wspieramy działania elbląskich stowarzyszeń organizujących w Elblągu duże imprezy sportowe, np. wspieraliśmy elbląski Integracyjny Klub Sportowy „Atak” podczas Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata w Siatkówce na Siedząco. Byliśmy organizatorami imprez masowych przeznaczonych dla elblążan. Przykładem może być „Maraton Fitness”, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

8

9


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

RYS HISTORYCZNY KLUBU

Historia Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu rozpoczęła się14 kwietnia 1999 roku, kiedy to z inicjatywy Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka odbyło się zebranie założycielskie klubu, będące podstawą do realizacji marzeń elbląskich studentów o sporcie akademickim. 26 maja 1999 roku Komitet Założycielski Klubu AZS przy PWSZ w Elblągu w składzie: Zbigniew Walczyk, Krystyna Bartkiewicz, Aleksandra Arceusz, Jarosław Niedojadło, Henryk Miłosz, Remigiusz Podhorodecki, Janusz Światkowski, Franciszek Podhorodecki, złożył wniosek do Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie o włączenie klubu do struktur Akademickiego Związku Sportowego oraz do systemu rozgrywek sportowych organizowanych przez Środowiskowy Zarząd AZS w Gdańsku.

RYS HISTORYCZNY KLUBU

Pierwsze zgłoszone sekcje Klubu do ZG AZS to: sekcja biegu na orientację (prowadzący Janusz Światkowski), sekcja judo (prowadzący Arkadiusz Podhorodecki), sekcja piłki koszykowej (prowadzący Franciszek Podhorodecki), sekcja unihokeja (prowadzący Sebastian Anaszko), sekcja pływania (prowadzący Remigiusz Podhorodecki). Komitet Założycielski powierzył obowiązki trzem osobom, które reprezentowały Klub do czasu

10

11


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

I tak nasz Klub został wpisany w historię polskiego AZS, którego początki sięgają 1909 roku i były „wyrazem dążenia środowiska akademickiego do upowszechniania nowego modelu człowieka – sprawnego nie tylko intelektualnie, ale również fizycznie”.

walnego zebrania: Zbigniew Walczyk – prezes, Krystyna Bartkiewicz – sekretarz, Sebastian Anaszko – skarbnik. Wniosek został wysłany 28 maja 1999 roku, a już 5 czerwca 1999 roku na posiedzeniu Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie podjęto uchwałę o powołaniu Klubu Uczelnianego AZS przy PWSZ w Elblągu, który powinien działać w oparciu o statut AZS i regulamin Klubu w ramach Organizacji Środowiskowej w Gdańsku.

RYS HISTORYCZNY KLUBU

W październiku 1999 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Klubu, na którym wybrano nowy zarząd na dwuletnią kadencję 1999– 2001. Prezesem został mgr Remigiusz Podhorodecki. Na zebraniu zostały powołane trzy sekcje: sekcja turystyki i marszów na orientację, sekcja koszykówki mężczyzn i sekcja unihokeja. W zebraniu uczestniczyli Jerzy Poszowski – Sekretarz AZS Organizacji Środowiskowej w Gdańsku i Jan Sawicki – Kierownik Biura AZS OŚ w Gdańsku. W listopadzie 2000 roku zostało zwołane Nad-

mgr Remigiusz Podhorodecki prezes AZS KU PWSZ w Elblągu w latach 1999–2000

12

zwyczajne Walne Zebranie Członków KU AZS PWSZ w Elblągu, na którym wybrano nowego prezesa. Funkcję tę objął mgr Aleksander Misiewicz, który pełnił ją przez cztery i pół kadencji, tj. w latach 2000–2009. W listopadzie 2009 roku na Walnym Zebraniu Członków Klubu wybrano nowy zarząd i prezesa klubu, którym została i jest do chwili obecnej mgr Henryka Szumna. Funkcję wiceprezesa sprawuje mgr Janusz Światkowski, a sekretarza – Joanna Matras.

mgr Aleksander Misiewicz

prezes AZS KU PWSZ w Elblągu w latach 2000–2009

13

mgr Henryka Szumna

prezes AZS KU PWSZ w Elblągu od roku 2009


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

ODZNACZENIA ZA ZASŁUGI W ROZWOJU SPORTU AKADEMICKIEGO

ODZNACZENIA ZA ZASŁUGI W ROZWOJU SPORTU AKADEMICKIEGO Trzy Złote Odznaki AZS przyznane przez Zarząd Główny AZS za osiągnięcia w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej: prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Walczykowi (rok 2000), mgr Henryce Szumnej – Prezes KU AZS PWSZ w Elblągu (rok 2014) oraz mgr. Januszowi Światkowskiemu – Kierownikowi Zakładu Wychowania Fizycznego PWSZ w Elblągu (rok 2014).

Cztery Srebrne Odznaki AZS przyznane przez Zarząd Główny AZS za osiągnięcia w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej: mgr. Aleksandrowi Misiewiczowi – Prezesowi KU AZS w Elblągu (rok 2000), mgr Henryce Szumnej – Prezesowi KU AZS w Elblągu (rok 2011), mgr. Remigiuszowi Podhorodeckiemu (rok 2011) oraz mgr. Adamowi Jażdżyńskiemu (rok 2011).

Medal „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” przyznany prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Walczykowi przez Organizację Środowiskową AZS w Gdańsku za duże zaangażowanie oraz wkład na rzecz popularyzacji i rozwoju kultury fizycznej w środowisku akademickim w latach 1999–2014 (rok 2014).

14

Dwie Plakietki „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” przyznane Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przez Zarząd Główny AZS (rok 2014, 2017).

Medal honorowy „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” przyznany KU AZS PWSZ w Elblągu przez Zarząd OŚ AZS w Gdańsku dla najlepszych zawodników, w tym medalistów olimpijskich mistrzostw Świata i Europy oraz dla zasłużonych działaczy sportowych (rok 2014).

Statuetka „Mecenas Elbląskiego Sportu Akademickiego” przyznana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Walczykowi przez Zarząd Główny AZS w dowód uznania za zaangażowanie oraz wkład w popularyzację i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim (rok 2017).

Medal „Za aktywną działalność w zakresie organizacyjnym i sportowym na rzecz środowiska akademickiego” przyznany mgr Henryce Szumnej – Prezes KU AZS PWSZ w Elblągu przez Zarząd Główny AZS w dowód uznania za zaangażowanie oraz wkład w popularyzację i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim (rok 2017).

15


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

KALENDARIUM KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

październik1999 I Walne Zebranie Członków Klubu Uczelnianego AZS i pierwsze wybory prezesa Klubu – prezesem zostaje mgr Remigiusz Podhorodecki; powołanie pierwszych sekcji: turystyki i marszów na orientację, koszykówki mężczyzn i unihokeja; w zebraniu uczestniczyli Jerzy Poszowski – Sekretarz AZS Organizacji Środowiskowej w Gdańsku i Jan Sawicki – Kierownik Biura AZS OŚ w Gdańsku.

5 czerwca1999

14 kwietnia1999 Zebranie założycielskie Klubu.

Uchwała Zarządu Głównego AZS w Warszawie powołująca Klub Uczelniany AZS przy PWSZ w Elblągu, działający w strukturach AZS Organizacji Środowiskowej w Gdańsku.

26 maja 1999

KALENDARIUM KU AZS PWSZ W ELBLĄGU 16

Złożenie formalnego wniosku do Zarządu Głównego AZS w Warszawie o powołanie KU AZS przy PWSZ w Elblągu.

wrzesień 1999 Inauguracja Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu.

17

10 stycznia 2001 Powołanie sekcji piłki nożnej/futsalu i sekcji piłki siatkowej kobiet.

8 listopada 2000 II Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu, wybory nowego prezesa – prezesem zostaje mgr Aleksander Misiewicz.


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

KALENDARIUM KU AZS PWSZ W ELBLĄGU HISTORIA KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

maj 2003 maj 2001

marzec 2001 Pierwszy start reprezentacji PWSZ w Elblągu w Mistrzostwach Polski Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w koszykówce (8 miejsce).

20 listopada 2001

Pierwszy start reprezentacji PWSZ w Elblągu w Mistrzostwach Polski Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w siatkówce plażowej (4 miejsce).

kwiecień 2001 Pierwszy start reprezentacji PWSZ w Elblągu w Mistrzostwach Polski Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w futsalu (11 miejsce).

III Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze; prezesem na kadencję 2001–2003 zostaje mgr Aleksander Misiewicz.

31 maja 2001 Powołanie drużyny koszykówki mężczyzn pod nazwą AZS PWSZ Coltex Dakar biorącej udział w rozgrywkach o wejście do II Ligi Koszykówki Mężczyzn.

18

15 lutego 2002 Powołanie sekcji muzyczno-ruchowej.

4 stycznia 2002 Powołane sekcji jeździeckiej.

październik 2002 Powołanie sekcji piłki siatkowej mężczyzn.

marzec 2002 Start reprezentacji PWSZ w Elblągu w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w siatkówce (9 miejsce) i koszykówce (6 miejsce).

Start reprezentacji PWSZ w Elblągu w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w piłce nożnej (5 miejsce), koszykówce (10 miejsce), siatkówce plażowej (5 i 6 miejsce), karate kobiet (2 miejsce), karate mężczyzn (3 miejsce).

listopad 2002

marzec 2004 Start reprezentacji PWSZ w Elblągu w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w piłce siatkowej kobiet (8 miejsce) i futsalu (13 miejsce).

25 listopada 2003

Udział reprezentacji PWSZ w Elblągu w Warmińsko-Mazurskiej Olimpiadzie Młodzieży Akademickiej w Olsztynie: futsal (1 miejsce), koszykówka (1 miejsce), siatkówkówka (2 miejsce).

IV Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze; prezesem na kadencję 2003–2005 zostaje mgr Aleksander Misiewicz.

19

kwiecień 2004 Start reprezentacji PWSZ w Elblągu w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w piłce siatkowej mężczyzn (9 miejsce) i futsalu (13 miejsce).


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

KALENDARIUM KU AZS PWSZ W ELBLĄGU HISTORIA KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

6 czerwca 2004

15 kwietnia 2004 Start reprezentanta PWSZ w Elblągu Marcina Glauberta w Międzynarodowych Akademickich Mistrzostwach Polski w Lekkoatletyce – skok wzwyż (3 miejsce).

Start reprezentacji PWSZ w Elblągu w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Street basketball. Zespół w składzie: Piotr Karhut, Michał Morawski, Karol Sartanowicz, Sławomir Sudoł, Paweł Wyrzykowski, Grzegorz Czarnul, Arkadiusz Kurowski, Krzysztof Grabowski, Bartosz Zbaraszewski zajął 1 miejsce.

5 czerwca 2004 Start reprezentanta PWSZ w Elblągu Grzegorza Kowala w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Jeździectwie (2 miejsce).

22 maja 2005

9 grudnia 2004 Akademia z okazji jubileuszu 5-lecia Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Elblągu.

10 października 2004 Start reprezentacji uczelni w Ogólnopolskich Zawodach Sprawnościowo-Obronnych Młodzieży Akademickiej – „Militaria Żak 2004” (5 miejsce).

20

Udział reprezentantów PWSZ w Elblągu w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Lekkoatletyce: 1 miejsce w skoku wzwyż zdobył Marcin Glaubert; 2 miejsce w biegu na 200 m i 3 miejsce w biegu na 400 m zdobył Dariusz Kruk.

23 listopada 2005 V Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu; prezesem na kadencję 2005–2007 zostaje mgr Aleksander Misiewicz.

15 maja 2005

22 maja 2005

Udział reprezentacji PWSZ w Elblągu w Akademickich Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w karate, kobiecy zespół w składzie: Anna Modrzewska i Dagmara Styfi w kumite drużynowym zajął 3 miejsce.

Udział reprezentantów PWSZ w Elblągu w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Karate. Indywidualnie Tomasz Kundzicz zdobył 1, 2 i 3 miejsce, w kumite drużynowym mężczyzn studenci Tomasz Kundzicz, Wojciech Wojtkowski i Jakub Modrzewski zdobyli 2 miejsce.

styczeń 2007

21 stycznia 2006 Akademicki Puchar Polski Kickboxingu; student PWSZ w Elblągu – Maciej Tomczak – zdobył 3 miejsce).

Udział reprezentanta PWSZ w Elblągu w Akademickim Pucharze Polski w Kickboxingu w Warszawie; Maciej Tomczak zdobył 2 brązowe medale.

20 stycznia 2006

29 września 2006

Powołanie sekcji żeglarskiej.

Podpisanie umowy o współpracy, na mocy której w Klubie AZS PWSZ w Elblągu powstała sekcja awiacyjna; umowę podpisali Rektor PWSZ prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz prezes Elbląskiego Aeroklubu Zdzisław Jankowski.

21

maj 2007 Udział reprezentanta PWSZ w Elblągu – Macieja Tomczaka – w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w Karate we Wrocławiu (2 i 3 miejsce).


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

KALENDARIUM KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

22 maja 2010

26 czerwca 2009

styczeń 2008

maj 2007 Rejs szkoleniowy sekcji żeglarskiej po Adriatyku.

Udział reprezentanta PWSZ w Elblągu – Macieja Tomczaka – w Akademickim Pucharze Polski w Kickboxingu (3 miejsce).

listopad 2007 VI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu; prezesem na kadencję 2007–2009 zostaje mgr Aleksander Misiewicz.

sierpień 2008 Pierwsze szkolenie spadochronowe członków sekcji.

maj 2008 Rejs szkoleniowy sekcji żeglarskiej po Adriatyku.

22

Udział reprezentantów PWSZ w Elblągu w Mistrzostwach Polski AZS w Kickboxingu; Maciej Tomczak zajął 2, a Cezary Tomczak 2 i 3 miejsce.

13 czerwca 2009 Udział reprezentantów PWSZ w Elblągu w Mistrzostwach Polski AZS w karate; Tomasz Kundzicz zdobył 1, a Przemysław Studziński – 3 miejsce.

Udział reprezentantów PWSZ w Elblągu w Akademickich Mistrzostwach Polski w Karate WKF we Wrocławiu. Tomasz Kundzicz zdobył złoty medal i tytuł Akademickiego Mistrza Polski, a Przemysław Studziński – brązowy medal i tytuł II Wicemistrza Polski.

3 listopada 2009 VII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu; prezesem na kadencję 2009–2011 zostaje mgr Henryka Szumna.

18 grudnia 2010 Student Adrian Durma zdobył dwa złote medale w formule semicontack oraz lightcontact w Pucharze Polski w Karate Wszechstylowym.

4-6 czerwca 2010

14 stycznia 2011 I Gala Sportu Akademickiego PWSZ w Elblągu.

grudzień 2010

Adrian Durma – student PWSZ w Elblągu – zajął drugie miejsce w kickboxingu podczas Pucharu Świata BESTFIGHTER.

Student Damian Babojć wywalczył brąz w kategorii do 69 kg podczas Grand Prix o Puchar Polskiego Związku Bokserskiego.

23

luty 2011 Tomasz Kundzicz – członek KU AZS PWSZ – ponownie zdobył srebrny medal w Kumite w Pucharze Europy Harasuto – Central Karate League.


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

19-22 maja 2011 Adrian Durma – student PWSZ w Elblągu zdobył złoty medal w formule LightKick oraz brąz w formule lightcontact w ramach Pucharu Świata w Kickboxingu.

5 czerwca 2011 Studentki PWSZ w Elblągu – Dominika Bartkowska oraz Monika Jabłońska – zostały Akademickimi Mistrzyniami Polski w Siatkówce Plażowej.

28 maja 2011 Adrian Durma – student PWSZ w Elblągu – zdobył tytuł Mistrza Polski podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Kickboxingu.

17-19 czerwca 2011

26 listopada 2011

Adrian Durma – student PWSZ w Elblągu – zdobył tytuł Mistrza Polski podczas Mistrzostw Polski w Kickboxingu w formule lightcontact.

Student PWSZ w Elblągu – Mateusz Papużyński – zdobył srebrny medal i tytuł Wicemistrza Świata w Mistrzostwach Świata Formacji Standardowych.

9 czerwca 2011 Prezes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu mgr Henryka Szumna została członkiem powołanej przez Prezydenta Miasta Elbląg Rady Sportu.

24

24 listopada 2011 VIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu; prezesem na kadencję 2011–2013 zostaje mgr Henryka Szumna.

KALENDARIUM KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

20 grudnia 2011 Prezes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu mgr Henryka Szumna i Adrian Skoczylas weszli w skład Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku.

27 listopada 2011 Zdobycie przez drużynę KU AZS PWSZ Elbląg tytułu wicemistrzów Polski w futsalu podczas II Ogólnopolskich Finałów Igrzysk Studentów Pierwszego Roku, które odbyły się w Gdańsku.

1-3 czerwca 2012 Adrian Durma – student PWSZ w Elblągu – zdobył brązowy medal w Pucharze Świata w Kickboxingu w Rimini.

20 grudnia 2011 Prezes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu mgr Henryka Szumna, Remigiusz Podhorodecki oraz Adam Jażdżyński otrzymali Srebrne Odznaki AZS podczas Konferencji SprawozdawczoWyborczej Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku.

25

11 stycznia 2013 II Gala Sportu Akademickiego PWSZ w Elblągu.

październik 2012

28 listopada 2013

Prezes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu mgr Henryka Szumna została uhonorowana srebrną odznaką Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

IX Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu; prezesem na kadencję 2013–2015 zostaje mgr Henryka Szumna.


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

KALENDARIUM KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

27 listopada 2014

13 grudnia 2013 Prezes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu mgr Henryka Szumna ponownie weszła w skład Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku.

Odbyła się konferencja środowiskowa z okazji 15-lecia KU AZS PWSZ w Elblagu, podczas której Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk odebrał prestiżowe odznaczenie „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” nadane Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przez Zarząd Główny AZS.

15-21 czerwca 2014 KU AZS PWSZ w Elblągu partnerem Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco.

listopad 2015 X Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu prezesem na kadencję 2015–2017 zostaje mgr Henryka Szumna.

maj 2015 Zawodniczki Klubu Uczelnianego AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zdobyły srebrny medal na Akademickich Mistrzostwach Polski.

26

listopad 2017

styczeń 2016

15 grudnia 2015 Prezes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu mgr Henryka Szumna ponownie weszła w skład Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku.

15 czerwca 2019

XI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu; prezesem na kadencję 2017–2019 zostaje mgr Henryka Szumna.

Prezes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu mgr Henryka Szumna została ponownie członkiem powołanej przez Prezydenta Miasta Elbląg Rady Sportu.

Uroczyste Akademickie Święto Sportu będące częścią obchodów 20– lecia powstania Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu.

9 czerwca 2018

28 września 2017 Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk odebrał prestiżowe odznaczenie „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” nadane Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przez Zarząd Główny AZS.

Akademickie Święto Sportu z okazji 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

27


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

SEKCJE KU AZS PWSZ w ELBLĄGU Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom studentów elbląskiej PWSZ oraz mając na uwadze dbałość o rozwój fizyczny i kondycję nie tylko umysłową, ale również fizyczną środowiska akademickiego, od 1999 roku do dzisiaj nasz Klub

zrzeszał blisko 3000 członków w 20 sekcjach sportowo-rekreacyjnych. W sekcjach stworzył warunki do uprawiania dyscyplin o różnorodnych profilach, dających szansę na znalezienie swojej własnej drogi rozwoju kultury fizycznej.

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU 28

29


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

sekcja UNIHOKEJA

utworzona 10 października 1999 roku jako jedna z pierwszych sekcji wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym „Elhok” działającym przy PWSZ w Elblągu (od 29 czerwca 1999 roku) stworzyła I-ligową drużynę AZS PWSZ Elhok Elbląg. Drużyna zdobywała medale na mistrzostwach Polski, a jej członkowie byli powoływani do kadry narodowej i reprezentowali Polskę na mistrzostwach świata. Sekcja działała do 31 maja 2002 roku. Trenerem sekcji był Sebastian Anaszko – student i absolwent PWSZ w Elblągu.

30

31


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

sekcja TURYSTYCZNA została powołana 10 października 1999 roku. Dwa lata później jej działania wzbogacono o kolejną dziedzinę turystyki kwalifikowanej: marsze na orientację. Przyczyniło się to do zmiany nazwy sekcji i od października 2001 roku nosi ona nazwę SEKCJA TURYSTYKI I MARSZÓW NA ORIENTACJĘ. Sekcja jest organizatorem rajdów turystycznych, marszów na orientację, letnich i zimowych obozów turystyczno-krajoznawczych. Do dnia publikacji zorganizowała 350 różnorodnych imprez turystycznych. Założycielem i opiekunem sekcji jest mgr Janusz Światkowski. Zajęcia sekcji cieszą się dużym zainteresowaniem zrówno pracowników jak i studentów, w tym osób niepełnosprawnych, które bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach przez cały okres studiów, nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

32

33


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

SEKCJA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN

powstała w październiku 1999 roku. Pierwszym jej trenerem był mgr Franciszek Podhorodecki. Zmiana trenera nastąpiła 8 listopada 2000 roku, nowym trenerem sekcji został mgr Aleksander Misiewicz. Członkowie sekcji reprezentowali PWSZ w Elblągu w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych oraz Akademickich Mistrzostwach Polski. 31 maja 2001 roku został powołany zespół koszykarzy rozpoczynający rozgrywki w III Lidze z perspektywą wejścia do II Ligi. Zespół koszykówki nazywał się AZS PWSZ Coltex. Drużynę założył i prowadził trener mgr Tomasz Szuszkiewicz. Drużyna została rozwiązana po wycofaniu się sponsora strategicznego w październiku 2003 roku.

34

35


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

sekcja PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET

powstała 10 stycznia 2001 roku, jej trenerem został mgr Adam Jażdżyński. Sekcja skupia studentki uprawiające czynnie sport w szkole średniej oraz w klubach miejskich. Odnosi sukcesy na zawodach rangi mistrzostw województwa i Polski. Od 2001 roku bierze udział w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych, Akademickich Mistrzostwach Polski, zdobywając liczne medale zarówno w piłce siatkowej, jak i siatkówce plażowej. Jest organizatorem ligi międzyinstytutowej, turniejów, w tym turniejów w siatkówce na siedząco.

36

37


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ/futsalu

istnieje od 10 stycznia 2001 roku. Jej trenerem jest mgr Remigiusz Podhorodecki. Członkowie sekcji startują w mistrzostwach regionu, Ogólnopolskich Igrzyskach Studentów Lat Pierwszych oraz Akademickich Mistrzostwach Polski, odnosząc liczne sukcesy. Sekcja prężnie działa na rzecz środowiska akademickiego, organizując Mistrzostwa PWSZ w Elblągu w Futsalu, Ligę Uczelnianą oraz mityngi sportowo-rekreacyjne przy okazji imprez ogólnouczelnianych.

38

39


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

SEKCJA JEŹDZIECKA powołana została 4 stycznia 2002 roku. Sekcję prowadzi mgr Henryka Szumna. Celem sekcji jest propagowanie szeroko rozumianej rekreacji i turystyki konnej w środowisku akademickim PWSZ w Elblągu, a także rywalizacja sportowa. Sekcja ma na koncie srebrny medal zdobyty przez Grzegorza Kowala na koniu No Limit w czasie Akademickich Mistrzostw Polski rozegranych w 2004 roku. Sekcja bardzo aktywnie działa na rzecz środowiska akademickiego i społeczności lokalnej, organizując festyny sportowo-rekreacyjne, warsztaty i obozy jeździeckie. W zajęciach z jeździectwa biorą również udział studenci z niepełną sprawnością ruchową, korzystając z terapii, jaką jest jazda konna, ucząc się podstaw jeździectwa bądź podnosząc swoje umiejętności na wyższy poziom, np. skacząc przez przeszkody. Sekcja jeździecka wzbudziła zainteresowanie wśród pracowników PWSZ w Elblągu, dlatego też obok zajęć dla studentów wprowadzono zajęcia z nauki i doskonalenia jazdy konnej, w tym skoków przez przeszkody i ujeżdżenia dla pracowników PWSZ w Elblągu. Sielska atmosfera i otaczająca przyroda gospodarstwa agroturystycznego „Pod Lasem” w Piastowie sprzyjała eventom integracyjnym pracowników Uczelni w latach 2002–2004.

40

41


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

SEKCJA MUZYCZNO-RUCHOWA

powstała 15 lutego 2002 roku, jej opiekunem została mgr Henryka Szumna. Zajęcia w sekcji mają charakter ćwiczeń aerobowych wykonywanych przy rytmicznej muzyce, zakończonych ćwiczeniami relaksacyjnymi. Sekcja w pierwszych latach swojej działalności prowadziła zespół cheerleaders. Obecnie w ramach sekcji prowadzone są zajęcia „Zdrowy kręgosłup” skierowane do studentów, którzy chcą zlikwidować bóle pleców i poprawić swoją sylwetkę. Zajęcia prowadzone są przy spokojnej, relaksacyjnej muzyce, która sprzyja odprężeniu. Ćwiczenia wspomagane są przez fizjoterapeutę.

42

43


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

sekcja PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN powołana została 28 października 2002 roku, jej trenerem został mgr Adam Jażdżyński. Najlepsi zawodnicy – członkowie sekcji – reprezentują PWSZ w Elblągu na Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych, na Akademickich Mistrzostwach Polski i zawodach regionalnych zarówno w piłce siatkowej, jak i siatkówce plażowej. Sekcja organizuje turnieje wewnątrzuczelniane oraz mecze i turnieje międzyuczelniane i międzyklubowe, zapraszając do wspólnej rywalizacji elbląskie kluby i sekcje siatkówki. W zajęciach sekcji z dużym powodzeniem biorą udział studenci z niepełnosprawnością o różnej etiologii, w tym z niepełną sprawnością ruchową.

44

45


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

SEKCJA NARCIARSKA została utworzona w listopadzie 2004 roku. Inicjatorem powstania tej sekcji był prof. dr hab. Zbigniew Walczyk – Rektor PWSZ w Elblągu, miłośnik białego szaleństwa. Celem sekcji jest promowanie narciarstwa jako elementu zdrowego stylu życia oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w okresie zimowym. Pierwszym opiekunem sekcji był mgr Sławomir Kuciński, który był organizatorem narciarskich wyjazdów szkoleniowych dla pracowników PWSZ w Elblągu w latach 2005–2008. W 2013 roku prowadzenie sekcji objęli mgr Tomasz Szuszkiewicz i mgr Tomasz Bartnicki. Rozpoczął się dobry okres dla narciarstwa w Elblągu. Powstała nowa infrastruktura na Górze Chrobrego. Do tego też sprzyjały warunki pogodowe. Narciarstwem zainteresowali się studenci PWSZ w Elblągu. Szkolenie obejmowało narciarstwo zjazdowe i snowboard. Sekcja zorganizowała sześć szkoleń narciarsko – snowboardowych, dwa obozy narciarskie. Zajęcia sekcji cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów.

46

47


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

SEKCJA AWIACYJNA

powołana została 13 czerwca 2006 roku we współpracy z Aeroklubem Elbląskim. Opiekunem sekcji został dr hab. inż. Cezary Orlikowski. W sierpniu 2008 roku odbyły się pierwsze szkolenia spadochronowe studentów PWSZ w Elblągu połączone z pierwszymi skokami.

48

49


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

sekcja ŻEGLARSKA

została powołana w 2006 roku. Pierwszym opiekunem sekcji została mgr Daria Rybarczyk. Zadaniem sekcji jest upowszechnianie żeglarstwa we wszystkich jego formach w środowisku akademickim. W 2013 roku sekcja zmieniła formę organizacyjną i we współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „Horyzont” rozpoczęła realizację nowego programu. Prowadzącymi sekcję zostali mgr Tomasz Szuszkiewicz i mgr Tomasz Bartnicki. Sekcja ma za sobą liczne szkolenia i rejsy szkoleniowe zarówno na jachtach, jak i żaglowcach. Studenci pływają po wodach Warmii i Mazur, Bałtyku, Morzu Liguryjskim i Adriatyckim. Sekcja z powodzeniem brała udział w Mistrzostwach Pomorza Szkół Wyższych w Żeglarstwie.

50

51


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

sekcja TAŃCA TOWARZYSKIEGO

została powołana w styczniu 2008 roku. Celem sekcji jest opanowanie choreografii tańców towarzyskich, propagowanie aktywności fizycznej oraz integrowanie miłośników tańca. Zajęcia sekcji prowadzili kolejno: Marek Kucharczyk, Katarzyna Łukaszewska, Alicja Giebień. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. W zajęciach brali również udział studenci niepełnosprawni.

52

53


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

SEKCJA SPORTÓW INDYWIDUALNYCH

powołana została 1 października 2009 roku. Opiekunem sekcji została mgr Henryka Szumna. Sekcja swoją działalnością obejmuje te dziedziny sportu i rekreacji, które w danym roku akademickim cieszą się dużym zainteresowaniem, a nie są sklasyfikowane w istniejących sekcjach. Dotyczy to m.in. takich sportów, jak: sporty walki, badminton, szachy, tenis stołowy. Sekcja ma charakter rozwojowy i jest nastawiona na realizację potrzeb zgłaszanych przez studentów.

54

55


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

sekcja PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET sekcja PIŁKI RĘCZNEJ MĘŻCZYZN Sekcja piłki ręcznej kobiet powstała w listopadzie 2009 roku na wniosek studentek – piłkarek ręcznych, zawodniczek klubów sportowych, które będąc studentkami PWSZ w Elblągu, chciały kontynuować treningi w AZS PWSZ w Elblągu. Opiekunem i menedżerem sekcji został mgr Remigiusz Podhorodecki. W 2011 roku dziewczęta reprezentowały PWSZ w Elblągu na Akademickich Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Kobiet, gdzie zajęły wysokie czwarte miejsce.

Sekcja piłki ręcznej mężczyzn powstała w 2010 roku na wniosek studentów, byłych i obecnych piłkarzy ręcznych. Opiekunem sekcji został mgr Remigiusz Podhorodecki. Sekcja brała udział w rozgrywkach szczebla regionalnego, zajmując miejsca medalowe, wystartowała także w półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski rozgrywanych w Warszawie.

56

57


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

sekcja TURYSTYKI ROWEROWEJ

Sekcja Turystyki rowerowej „Skołowani” powstała w 2015 roku na wniosek młodzieży akademickiej pasjonatów dwóch kółek. Celem sekcji jest popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnej formy wypoczynku, poznawanie ciekawych i atrakcyjnych szlaków rowerowych województwa warmińsko-mazurskiego. Opiekunem sekcji jest mgr Adam Jażdżyński.

58

59


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

sekcja PŁYWANIA

powołana została w maju 2016 roku. Jej celem jest nauka i doskonalenie pływania, opanowanie techniki pływania i skoordynowanego, równomiernego oddychania. Zajęcia z pływania są również przeznaczone dla studentów z problemami z kręgosłupem i po przebytych urazach. Zajęcia prowadzi mgr Henryka Szumna.

60

61


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

sekcja STRZELANIA SPORTOWEGO

powstała w październiku 2016 roku z inicjatywy studentów zainteresowanych rozpoczęciem strzelania sportowego pod fachową opieką instruktorów i trenerów. Sekcja korzystała ze strzelnicy elbląskiego Klubu Sportowego „Orzeł”. Zajęcia prowadził Bartosz Czerniawski, trener strzelectwa sportowego.

62

63


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

SEKCJA FITNESS

została powołana w październiku 2016 roku. Przeznaczona jest dla wszystkich studentów obu płci, bez podziałów na zaawansowanych i początkujących. Mogą w niej uczestniczyć studenci rozpoczynający swoją przygodę z fitnessem i ci, którzy regularnie uczestniczą w zajęciach tego typu. W ramach sekcji prowadzone są m.in.: fitball, step, fitness, zumba. Sekcja na swoim koncie ma kilka dużych imprez sportowo-rekreacyjnych, takich jak Maraton Tańca, Maraton Fitness. Zajęcia sekcji prowadzi Alicja Giebień.

64

65


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

SEKCJE KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

sekcja KAJAKARSKA

powołana została w marcu 2018 roku i ma charakter rekreacyjno-turystyczny. Zajęcia organizowane w ramach sekcji dają możliwości nabycia podstawowych umiejętności w zakresie kajakarstwa i poprawy kondycji fizycznej. Pogłębiają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa nad wodą, kształtują nawyk uczestnictwa w wybranej formie rekreacji czy turystyki, a przede wszystkim dają możliwość poznawania niedostępnych zakątków naszego regionu oraz wspólnego przeżywania piękna otaczającej przyrody. Zajęcia sekcji prowadzi mgr Tomasz Bartnicki.

66

67


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

MEDALIŚCI KU AZS PWSZ W ELBLĄGU Już od początku swojej działalności członkowie sekcji aktywnie uczestniczyli w podnoszeniu sprawności fizycznej i doskonaleniu technik wybranych przez siebie dyscyplin sportu, rekreacji czy turystyki. Z entuzjazmem brali udział w rywalizacji sportowej na różnych szczeblach, osiągając dobre wyniki. Sporty zespołowe rywalizowały w ligach uczelnianych, międzyuczelnianych, Mistrzostwach Pomorza i Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz

Akademickich Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski ZG AZS. Studenci startowali także w Akademickich Mistrzostwach Świata, Europy, Pucharach Świata. Poniżej przedstawiamy najważniejsze osiągnięcia naszych akademickich sportowców. Medale sportowe stanowią wymierny wskaźnik osiągnięć Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu. W latach 1999–2019 na zawodach akademickich rangi Mistrzostw Polski studenci PWSZ w Elblągu zdobyli łącznie 37 medali, w tym: 8 złotych, 12 srebrnych, 17 brązowych.

Tab. 1. MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI z PWSZ w ELBLĄGU

MEDALIŚCI KU AZS PWSZ W ELBLĄGU 68

Lp.

Dyscyplina

Imię i nazwisko

Rok i miejsce zawodów

Ranga zawodów

Rodzaj medalu

1

Karate

Anna Modrzewska

2003 Olsztyn

Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych

srebrny

2

Karate

Wojciech Wojtkowski

2003 Olsztyn

Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych

brązowy

3

LA skok wzwyż

Marcin Glaubert

2004 Wrocław

Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa Polski

brązowy

4

Jeździectwo

Grzegorz Kowal

2004 Wrocław

Akademickie Mistrzostwa Polski

srebrny

5

Street basket

Piotr Karhut, Michał Morawski, Karol Sartanowicz, Sławomir Sudoł, Paweł Wyrzykowski, Grzegorz Czarnul, Arkadiusz Kurowski, Krzysztof Grabowski, Bartosz Zbaraszewski

2004 Kraków

Mistrzostwa Polski Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

złoty

6

Lekkoatletyka

Marcin Glaubert

2005 Poznań

Akademickie Mistrzostwa Polski

złoty

7

Lekkoatletyka

Dariusz Kruk

2005 Poznań

Akademickie Mistrzostwa Polski

srebrny/ brązowy

69


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

c.d. Tab. 1. MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI z PWSZ w ELBLĄGU

MEDALIŚCI KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

c.d. Tab. 1. MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI z PWSZ w ELBLĄGU

Lp.

Dyscyplina

Imię i nazwisko

Rok i miejsce zawodów

Ranga zawodów

Rodzaj medalu

Lp.

Dyscyplina

Imię i nazwisko

Rok i miejsce zawodów

Ranga zawodów

Rodzaj medalu/zajęte miejsce

8

Karate

Tomasz Kundzicz

2005 Olsztyn

Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych

złoty, srebrny, brązowy

22

Siatkówka plażowa

Dominika Bartkowska, Monika Jabłońska

2011 Szczecin

Akademickie Mistrzostwa Polski w klasyfikacji PWSZ

złoty

9

Karate kumite drużynowe

Tomasz Kundzicz, Wojciech Wojtkowski, Jakub Modrzewski

2005 Olsztyn

Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych

srebrny

23

Karate

Przemysław Studziński

2011 Wrocław

Akademickie Mistrzostwa Polski

brązowy

10

Kickboxing

Maciej Tomczak

2006 Warszawa

Akademicki Puchar Polski

brązowy

24

Taniec Towarzyski

Mateusz Papużyński

2012 Kalisz

Akademickie Mistrzostwa Polski

srebrny

11

Karate

Tomasz Kundzicz

2007 Wrocław

Mistrzostwa Polski AZS

srebrny/brązowy

25

Triathlon

Małgorzata Szczerbińska

2012 Górzno

Akademickie Mistrzostwa Polski

złoty

12

Kickboxing

Maciej Tomczak

2007 Warszawa

Akademicki Puchar Polski

brązowy

26

Siatkówka

2013 Warszawa

Kickboxing

Maciej Tomczak

2008 Warszawa

Akademicki Puchar Polski

brązowy

Akademickie Mistrzostwa Polski w klasyfikacji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

srebrny

13 14

Karate

Tomasz Kundzicz

2009 Wrocław

Mistrzostwa Polski AZS

złoty

15

Karate

Przemysław Studziński

2009 Wrocław

Mistrzostwa Polski AZS

brązowy

Agnieszka Grzywacz, Sylwia Janewicz, Agnieszka Skowrońska, Ewa Bajda, Eliza Białczak, Magdalena Czapiewska, Izabela Wąsik, Iga Korzeniewska, Justyna Bąk, Joanna Cupisz, Monika Jabłońska

27

Siatkówka

2014 Kraków

Kickboxing

Maciej Tomczak

2009 Jarocin

Mistrzostwa Polski AZS

brązowy

Akademickie Mistrzostwa Polski w klasyfikacji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

brązowy

16 17

Kickboxing

Cezary Tomczak

2009 Jarocin

Mistrzostwa Polski AZS

srebrny/brązowy

Justyna Bąk, Izabela Wąsik, Marta Waszak, Katarzyna Szostak, Monika Tchórzewska, Karolina Gaworek, Magdalena Czapiewska, Anna Rzeszot

28

Siatkówka

Tomasz Kundzicz

2010 Wrocław

Akademickie Mistrzostwa Polski

złoty

Akademickie Mistrzostwa Polski w klasyfikacji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

srebrny

Karate

19

Karate

Przemysław Studziński

2010 Wrocław

Akademickie Mistrzostwa Polski

srebrny

Justyna Bąk, Izabela Wąsik, Marta Waszak, Katarzyna Szostak, Monika Tchórzewska, Karolina Gaworek, Monika Malinowska, Beata Olszewska

2015 Wrocław

18

20

Karate

Tomasz Kundzicz

2011 Wrocław

Akademickie Mistrzostwa Polski

brązowy

29

Żeglarstwo

2016 Gdańsk - Górki Zachodnie

Żeglarskie Mistrzostwa Pomorskich Uczelni

brązowy

21

Futsal

Michał Sikora, Wojciech Świniarski, Konrad Kotowski, Mikołaj Dratwa, Marcin Trochowski, Mateusz Borys, Damian Kidoń, Mateusz tymiński, Adrian Zdunek, Tomasz Sambor, Łukasz Lenarczyk, Karol Jarosiński

2011 Gdańsk

Ogólnopolskie Igrzyska Studentów Lat

srebrny

Tomasz Szuszkiewicz, Tomasz Bartnicki, Krzysztof Kuczma, Wojciech Szymczak, Adam Witt

30

Trójbój siłowy

Patryk Kalman

2016 Warszawa

Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym

złoty

Pierwszych

70

71


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

MEDALIŚCI KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

c.d. Tab. 1. Medaliści Akademickich Mistrzostw Polski w latach 1999-2016

Tab. 2. STUDENCI PWSZ w ELBLĄGU na międzynarodowych zawodach sportowych

72

Lp.

Dyscyplina

Imię i nazwisko

Rok i miejsce zawodów

Ranga zawodów

Rodzaj medalu / zajęte miejsce

1

Karate kumite drużynowe

Anna Modrzewska, Dagmara Styfi

2005 Wrocław

Mistrzostwa Europy

brązowy

2

Piłka ręczna

Hanna Sądej, Marta Miecznikowska

2010 Węgry

Akademickie Mistrzostwa Świata

V

3

Kickboxing Light contact

Adrian Durma

2010 Włochy

Puchar Świata

srebrny

4

Kickboxing

Adrian Durma

2010 Azerbejdżan

Mistrzostwa Europy

IV

5

Karate

Przemysław Studziński

2011 Sarajewo

Akademickie Mistrzostwa Świata

XII

6

Kickboxing Light contact

Adrian Durma

2011 Macedonia

Mistrzostwa Świata

VII

7

Piłka ręczna

Ewelina Kędzierska

2012 Brazylia

Akademickie Mistrzostwa Świata

brązowy

8

Kickboxing

Adrian Durma

2012 Turcja

Mistrzostwa Europy

IV

9

Kickboxing Kick light Light contact

Adrian Durma

2012 Węgry

Puchar Świata

srebrny srebrny

10

Kickboxing

Adrian Durma

2012 Włochy

Puchar Świata

brązowy

11

Piłka ręczna

Agnieszka Jałoszewska

2014 Portugalia

Akademickie Mistrzostwa Świata

IX

73


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH „5 medali na 5-lecie KU AZS PWSZ W ELBLĄGU” 9 grudnia 2004 roku w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu odbyła się konferencja podsumowująca 5-letnią działalność Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu. Spotkanie zatytułowane „5 medali na 5-lecie Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu” było okazją do złożenia gratulacji medalistom Mistrzostw Polski Szkół Wyższych. Dyplomy otrzymali: Anna Modrzewska (II miejsce w karate, Olsztyn 2003), Wojciech Wojtkowski (III miejsce w karate, Olsztyn 2003), Marcin Glaubert (III miejsce w skoku wzwyż, Wrocław 2004), Grzegorz Kowal (II miejsce w jeździectwie, Wrocław 2004) oraz drużyna AZS PWSZ w Elblągu w składzie: Piotr Karhut, Michał Morawski, Karol Sartanowicz, Paweł Wyrzykowski, Krzysztof Grabowski, Arkadiusz Kurowski, Grzegorz Czarnul, Sławomir Sudoł, Bartosz Zbaraszewski (I miejsce w Streetbasket, Kraków 2004). Po oficjalnej części zgromadzeni w auli goście udali się na poczęstunek i symboliczną lampkę wina. Przy okazji mogli bliżej zapoznać się z działalnością poszczególnych sekcji Klubu na specjalnie przygotowanych stoiskach promocyjnych.

PRZEGLĄD WAżNIEJSZYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH 74

75


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH

I gala sportu KU AZS PWSZ W ELBLĄGU W dalszej części programu student III roku ekonomiki menedżerskiej Adrian Skoczylas przedstawił ciekawą prezentację na temat wolontariatu w sporcie. Podczas spotkania nie zabrakło kwiatów, upominków oraz podziękowań dla najbardziej zasłużonych osób. Uroczyście wyróżnieni zostali najlepsi zawodnicy odnoszący sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Województwa, Polski, Europy i Świata oraz Pucharach ZG AZS.

14 stycznia 2011 roku w Centrum Cateringowo-Bankietowym ,,Koneser” odbyła się pierwsza w historii PWSZ w Elblągu Konferencja Środowiskowa Klubów AZS pod nazwą „I Gala Sportu Akademickiego PWSZ w Elblągu”. Gala zorganizowana została z inicjatywy Prezesa Klubu Uczelnianego mgr Henryki Szumnej pod patronatem Rektora PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej. W Gali udział wzięli członkowie i działacze elbląskiego AZS-u, przedstawiciele władz Elbląga: wiceprezydent Tomasz Lewandowski, naczelnik Wydziału Sportu Marek Burkhardt oraz inspektor ds. turystyki, rekreacji i wypoczynku Edyta Andruszkiewicz. Obecni byli również: członek Zarządu Głównego AZS Piotr Walczak, Sekretarz Organizacji Środowiskowej w Gdańsku Jan Sawicki, prezesi Klubów Uczelnianych Środowiska Gdańskiego oraz władze PWSZ w Elblągu. Gościem honorowym imprezy była Pani Helena Pilejczyk – polska łyżwiarka szybka, zdobywczyni brązowego medalu olimpijskiego w Squaw Valley w 1960 roku.

Na koniec przyszedł czas na pokazy taneczne. Jako pierwsi wystąpili Mistrzowie Świata Formacji Tanecznych: Katarzyna Czyżyk i Mateusz Papużyński (student I roku Instytutu Informatyki Stosowanej), zaraz po nich Edyta Kowalczyk (studentka I roku Instytutu Ekonomicznego), która zaprezentowała taniec hip-hop. Tak zakończyła się część oficjalna i rozpoczął bankiet okolicznościowy. Galę prowadzili członkowie KU AZS PWSZ w Elblągu: Anna Żuraw, Emilia Ustjanowska, Aleksandra Jarmoła, Adrian Skoczylas oraz Grzegorz Żak.

Anna Żuraw, Ewelina Dworzyńska (piłka siatkowa kobiet), Piotr Malinowski, Rafał Guzowski, Paweł Chwała, Paweł Kazimierczak, Przemysław Michałek, Paweł Leszczyński, Piotr Wawrocki, Damian Sorkowicz, Krzysztof Augustynowicz, Michał Tomaszewski (piłka siatkowa mężczyzn), Justyna Szlija, Agnieszka Szlija, Katarzyna Cekała, Katarzyna Stradomska, Hanna Sądej, Marta Miecznikowska, Karolina Ziajka, Magdalena Syrowska, Anna Lisowska(piłka ręczna kobiet), Adam Bianga, Przemysław Sambor, Łukasz Laskowski, Łukasz Głowacki (piłka nożna).

W trakcie imprezy zostali nagrodzeni i wyróżnieni za wyniki sportowe następujący studenci: Tomasz Kundzicz (karate), Przemysław Studziński (karate), Adrian Durma, Maciej Tomczak, Cezary Tomczak (kick-boxing), Beata Bąkowska, Magdalena Syrowska, Barbara Darowska, Michalina Borowska, Ewelina Rogińska, Emilia Ustjanowska, Patrycja Zagrobelna, Joanna Bieniek, Joanna Mędrzycka, Ada Piwońska, Malwina Dumkiewicz,

Gala rozpoczęła się od przedstawienia krótkiej historii Klubu Uczelnianego AZS w Elblągu oraz podsumowania wyników osiągniętych w roku akademickim 2009/2010. Tę część prezentacji przedstawił członek Zarządu Klubu – student I roku Instytutu Informatyki Stosowanej Grzegorz Żak.

76

77


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

2. gala sportu KU AZS PWSZ W ELBLĄGU 11 stycznia 2013 roku odbyła się druga Konferencja Środowiskowa pt. „2. Gala Sportu Akademickiego”. Podczas spotkania Prezes KU AZS PWSZ w Elblągu mgr Henryka Szumna przedstawiła osiągnięcia sportowe studentów na Akademickich Mistrzostwach Polski, Europy i Świata oraz Pucharach Zarządu Głównego AZS. Oprócz członków i działaczy elbląskiego AZS w konferencji udział wzięli przedstawiciele władz Elbląga, Rektor PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Członkowie Zarządu Głównego AZS i Środowiska Gdańskiego AZS. Gościem honorowym była elbląska medalistka olimpijska – Helena Pilejczyk. Podczas Gali wyróżniono studentów – sportowców osiągających najlepsze wyniki. Wśród niech znaleźli się m.in. karatecy: Tomasz Kundzicz i Przemysław Studziński oraz kickboxer Adam Durma. Część plenarną zakończył wykład studentki Julity Reckwald na temat fair play w sporcie. Po wykładzie odbył się pokaz tańców latynoamerykańskich w wykonaniu występującej gościnnie pary tanecznej oraz studentów z sekcji tańca towarzyskiego.

78

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH MISTRZOSTWA EUROPY I SWIATA W SIATKÓWCE NA SIEDZĄCO W dniach 15–21 czerwca 2014 roku w Elblągu odbyły się Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco kobiet i mężczyzn. W zawodach wzięło udział łącznie 28 drużyn m.in. z Japonii, Algierii, Brazylii, Iraku, Iranu czy Egiptu. Ta wielka sportowa impreza przyciągnęła do Elbląga setki osób: kibiców, turystów, a nawet całych rodzin zawodników. Do zorganizowania i logistycznego rozplanowania tak wielkiego przedsięwzięcia organizatorom potrzebna była pomoc. Zaoferowała ją Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, w ramach umowy partnerskiej Uczelnia zobowiązała się do podjęcia działań mających na celu rekrutację studentów, którzy w ramach wolontariatu wzięli udział w przygotowaniu i organizacji Mistrzostw. Koordynatorem wolontariatu z ramienia Uczelni została mgr Henryka Szumna – Prezes KU AZS PWSZ w Elblągu. Wśród zadań, których podjęli się wolontariusze, znalazły się m.in. prowadzenie strony internetowej Mistrzostw, opieka nad drużynami, prowadzenie punktu informacyjnego i biura zawodów, obsługa strefy kibica, koordynacja transportu drużyn, pomoc przy obsłudze technicznej na hali, dystrybucja ulotek i plakatów promocyjnych czy pomoc menadżerom. Studenci elbląskiej PWSZ sprawdzili się po raz kolejny, pierwszy raz – podczas Mistrzostw Europy w Siatkówce na Siedząco, które miały miejsce w Elblągu we wrześniu 2013 roku. Zadeklarowane przez Rektora przed Mistrzostwami Świata wsparcie bardzo ucieszyło Prezesa Integracyjnego Klubu Sportowego ATAK – Tomasza Woźnego, który był przekonany, że dzięki młodym, pełnym energii i chęci niesienia pomocy młodym ludziom impreza nabierze wysokiej jakości i odbędzie się w wielkim stylu. Tak też się stało – 58 studentów, którzy zaoferowali swą pomoc spisało się na medal – zaangażowali się całym sercem i to również dzięki nim ta wielka impreza odbyła

79


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH 15-lecie KU AZS PWSZ W ELBLĄGU

się po mistrzowsku. Zadowolenia nie kryli ani członkowie Światowej Federacji Piłki Siatkowej na Siedząco, ani goście, ani sami zawodnicy. Wszyscy byli pozytywnie zaskoczeni zarówno wydarzeniami na samych boiskach hali, jak i całą znakomitą oprawą siatkarskiego mundialu. Jak przyznał Rektor PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – Uczelnia ma różne cele, nie tylko dydaktyczne. Owszem ma uczyć, ale i wychowywać, stąd zaangażowanie studentów w wolontariat. Za udział w wolontariacie Rektor ufundował nagrodę dla 50 najbardziej zaangażowanych studentów – wzięli oni udział w trzydniowym rejsie do Szwecji, podczas którego przyłączyli się do „Rowerowego Potopu”, przemierzając kilometry na dwóch kółkach po zapierających dech w piersiach szwedzkich trasach rowerowych.

80

27 listopada 2014 roku odbyła się uroczysta konferencja środowiskowa z okazji Jubileuszu 15-lecia KU AZS PWSZ w Elblągu. W uroczystości udział wzięli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Witold Wróblewski, a także przedstawiciele środowisk AZS-u z woj. warmińsko-mazurskiego i województwa pomorskiego, władze Uczelni, trenerzy, sportowcy oraz młodzież akademicka. Gościem honorowym spotkania była medalistka olimpijska – Helena Pilejczyk. Podczas gali przyznano wiele wyróżnień tym, którzy przyczynili się do rozwoju Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu. Najwyższe odznaczenie przyznawane przez AZS w Polsce: plakietkę „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego”, z rąk Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego AZS w Warszawie Bartłomieja Korpaka otrzymał Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, inicjator powstania KU AZS w Elblągu.

81


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH

MARATON FITNESS Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk został uhonorowany również Medalem „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” przyznaną przez Organizację Środowiskową AZS w Gdańsku. Wyróżnienie to zostało przyznane Profesorowi za duże zaangażowanie oraz wkład na rzecz popularyzacji i rozwoju kultury fizycznej w środowisku akademickimi w latach 1999–2014. Wyróżnienia przyznano także prezes elbląskiego KU AZS mgr Henryce Szumnej, trenerom 15 sekcji sportowych (turystycznej, unihokeja, koszykówki mężczyzn, piłki nożnej/futsalu, siatkówki kobiet, siatkówki mężczyzn, piłki ręcznej kobiet, piłki ręcznej mężczyzn, jeździeckiej, muzyczno-ruchowej, tańca towarzyskiego, żeglarskiej, awiacyjnej, narciarskiej, sportów indywidualnych – karate, Kickboxingu, Lekkoatletyki, triathlonu, pływania, tenisa stołowego oraz szach) oraz najbardziej zasłużonym sportowcom – studentom i absolwentom Uczelni. W kolejnej części prezes mgr Henryka Szumna przedstawiła historię klubu oraz podsumowała dotychczasowe osiągnięcia sportowców. Następnie Prezes Integracyjnego Klubu Sportowego „Atak” w Elblągu Tomasz Woźny w czasie krótkiego wykładu przybliżył tematykę wolontariatu w sporcie. Konferencję zakończył występ uczniowskiego zespołu „Jazz Band” mz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu, który został nagrodzony gromkimi brawami.

82

20 stycznia 2018 roku w hali sportowo-widowiskowej MOSIR w Elblągu odbył się Maraton Fitness z okazji 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Organizatorem imprezy była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu oraz Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, w imieniu którego działała Alicja Giebień – instruktor fitness, w tym fit ball i step oraz pilates i tańca towarzyskiego. Maraton Fitnes Honorowym Patronatem objął Prezydent Miasta Elbląga. Celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia w środowisku studentów PWSZ w Elblągu oraz społeczności miasta Elbląga. Podczas maratonu odbyły się warsztaty z zumby, salsation, pole dance, treningu funkcjonalnego, treningu obwodowego, z gumami space stretch by gipara, a także treningu na trampolinach i pilates. Odbyły się także trzy loterie fantowe, w których nagrody ufundowali sponsorzy: Generacja Fitness, Flying Devils, Bodymass.pro, Centrum Tańca Promyk, SM Dance Studio, Calypso, Matrix Fitness, G. Wierzbicki Centrum Atletyki, Subway. Empik School ufundował nagrodę główną w postaci semestralnego kursu języka o wartości 990 złotych. Ponadto firma Piastpol dbała podczas maratonu o dobre nawodnienie osób w nim uczestniczących. Zgodnie z oczekiwaniami organizatorów impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, a dla wielu uczestników przygoda z fitnessem nie zakończyła się na tym spotkaniu. Wiemy, że około 40% uczestników włączyło się do programu podnoszenia sprawności fizycznej

83


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH ŚWIĘTO SPORTU AKADEMICKIEGO 2018

w elbląskich klubach fitness, a studenci PWSZ w Elblągu w większym wymiarze korzystają z siłowni oraz zajęć fitness prowadzonych przez naszych instruktorów.

„Święto Sportu Akademickiego” to impreza plenerowa, która odbyła się 9 czerwca 2018 roku nad Zalewem Wiślanym w Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu. Impreza o charakterze sportowo-rekreacyjnym była okazją do podsumowania akademickich działań w zakresie sportu, rekreacji i turystyki prowadzonych w ramach Pucharu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz do wspólnej zabawy, dającej możliwość integracji studentów PWSZ w Elblągu. Część sportową rozpoczęli siatkarze, rozgrywając Turniej Siatkówki Plażowej, który poprowadzili mgr Adam Jażdżyński i Radosław Dudek. W turnieju wzięło udział 14 par zawodników. Równolegle, pod hasłem: „Na poważnie i z przymrużeniem oka”, uczestnicy mogli wziąć udział w takich grach, jak: rzut podkową, bule, molky, a także „Polska, gola”, bonk. Atrakcyjna dla studentów była gra integracyjna Jenga, która odniosła sukces na świecie dzięki jasnym i prostym zasadom oraz wciągającym zwrotom akcji. Głównym punktem święta były Mistrzostwa PWSZ w Kajakarstwie K2. Do rywalizacji w mistrzowskich wyścigach przystąpiły cztery instytuty, które reprezentowali studenci i wykładowcy. Zwycięzcami zmagań kajakarskich okazali się studenci Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego, którzy po raz trzeci wywalczyli prestiżowe trofeum – Wiosło Rektora PWSZ w Elblągu. W bieżącym roku dołączyli do kolekcji kolejny tytuł Mistrza PWSZ w Elblągu w Kajakarstwie K2. Kolejne miejsca zajęli studenci Instytutu Politechnicznego, Instytutu Ekonomicznego i Instytutu

84

85


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

Po zakończeniu zawodów w kajakarstwie rozpoczęły się regaty żeglarskie. Były to pierwsze w historii PWSZ w Elblągu Międzyinstytutowe Regaty Żeglarskie o Puchar Rektora PWSZ w Elblągu. Cztery jachty pod żaglami, reprezentujące cztery instytuty, z załogami z poszczególnych instytutów wypłynęły na wody Zalewu Wiślanego. Rozegrano dwa wyścigi, a kibice mogli obserwować rywalizację z plaży Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu.

Pedagogiczno-Językowego. Po emocjonującej walce osad studenckich na starcie stanęły osady wykładowców. Na starcie do walki o tytuł Międzyinstytutowego Mistrza PWSZ w Elblągu w kategorii wykładowcy stanęły trzy instytuty. W rywalizacji o tytuł Mistrza PWSZ w Elblągu w kategorii wykładowcy wygrała osada z Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego: dr inż. Jerzy Buriak i dr inż. Jacek Paluszak, zdobywając tytuł Mistrza PWSZ w Elblągu na rok 2018. Wicemistrzem została osada z Instytutu Pedagogiczno-Językowego: mgr Magdalena Angielczyk i mgr Dariusz Leszczyński, II Wicemistrzem została osada z Instytutu Politechnicznego: mgr inż. Dominika Iskra-Świercz i mgr Małgorzata Czarnocka.

I miejsce w regatach zdobyła załoga Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego, a II – przedstawiciele Instytutu Politechnicznego. W dalszej kolejności na mecie zameldowały się załogi Instytutu Pedagogiczno-Językowego i Instytutu Ekonomicznego.

86

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH

wyłonienie najbardziej usportowionego i aktywnego instytutu w roku akademickim 2017/2018. Indywidualnie I miejsce i tytuł „Fit Studentki roku akademickiego 2017/2018” zdobyła Żaneta Buczyńska z III roku Instytutu Pedagogiczno-Językowego, a I miejsce i tytuł „Fit Studenta roku akademickiego 2017/2018” zdobył Kamil Arapinowicz z I roku Instytutu Informatyki Stosowanej. Najaktywniejsi sportowo pracownicy roku akademickiego 2017/2018 to dr Agata Rychter – Instytut Politechniczny i dr Henryk Gawroński – Instytut Ekonomiczny.

Ceremonię nagrodzenia zwycięzców zmagań sportowo-rekreacyjnych rozpoczęło uhonorowanie uczestników zawodów kajakarskich. Wręczono medale za Międzyinstytutowe Mistrzostwa PWSZ w Kajakarstwie K2 w kategorii studenci i w kategorii wykładowcy oraz Puchar Rektora PWSZ w Elblągu dla najlepszej sztafety kajakarskiej. Wręczono także nagrodę specjalną za pierwsze miejsce w konkurencji przeciągania liny, medale za Międzinstytutowe Regaty Żeglarskie o Puchar Rektora PWSZ w Elblągu oraz Puchar dla najlepszej załogi i medale za Turniej Siatkówki Plażowej. Najważniejszym trofeum był Puchar PWSZ w Elblągu dla najbardziej usportowionego instytutu PWSZ w Elblągu, który zdobył Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego. Puchar PWSZ w Elblągu to przedsięwzięcie o charakterze ogólnouczelnianym, a jego celem było

„Święto Sportu Akademickiego” zorganizowane z okazji 20-lecia PWSZ w Elblągu zakończył koncert zespołu The Nierobbers – grupy muzycznej wykonującej szanty, pieśni kubryku i piosenki żeglarskie. W imprezie sportowej uczestniczyło około 150 osób – studentów i pracowników.

87


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH

ŚWIĘTO SPORTU AKADEMICKIEGO 2019 nie zbrakło dodatkowych atrakcji, jak losowanie nagród wśród uczestników święta oraz nagród dla zwycięzców quizów. Ceremonia otwarcia Akademickiego Święta Sportu PWSZ w Elblągu zorganizowanego z okazji 20-lecia Klubu rozpoczęła się o godz. 12.00. Po wprowadzeniu instytutowych reprezentacji nastąpiło uroczyste podniesienie flagi AZS. Otwarcia dokonała Prezes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu mgr Henryka Szumna, przedstawiając krótką genezę powstania Klubu. Odczytała i przekazała na ręce Rektora PWSZ w Elblągu prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka list gratulacyjny wystosowany przez Sekretarza Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Gdańsku Jana Sawickiego,

Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu 15 czerwca 2019 roku świętował swoje 20-lecie istnienia. Święto miało charakter pikniku o charakterze sportowo-rekreacyjnym, który został zorganizowany na terenie elbląskiego Ogniska Sportów Wodnych „Fala”. Była to okazja do wspólnej zabawy, wspomnień i refleksji w gronie przyjaciół i znajomych. Podczas jubileuszowego eventu panowała iście rodzinna atmosfera, a wspaniała pogoda idealnie sprzyjała zarówno kolejnym punktom programu imprezy, jak i późniejszej wspólnej biesiadzie. W tym dniu rozegrano V Mistrzostwa PWSZ w Elblągu w Kajakarstwie o Wiosło Rektora, Mistrzostwa PWSZ w Elblągu w Badmintona i Darta oraz gry rekreacyjne, takie jak: boule, rzut podkową czy molkky. Oczywiście

który był jedną z pierwszych osób przyjmujących Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu w poczet organizacji zrzeszonych w akademickim środowisku gdańskim. Po wręczeniu listu gratulacyjnego zabrał głos Rektor PWSZ w Elblągu. W swym przemówieniu podkreślił, jak ważny jest sport uczelniany dla młodego człowieka rozpoczynającego studia. To właśnie sport uczelniany stwarza młodzieży możliwości realizacji swoich pasji oraz poszerzenia kompetencji. Pogratulował kolejnym zarządom, szkoleniowcom, studentom aktywnej pracy na rzecz środowiska akademickiego, która zaowocowała sukcesami sportowymi i organizacyjnymi. Pogratulował akademickim sportowcom doskonałych wyników, podziękował za postawę fair play, godne reprezentowanie PWSZ w Elblągu na zawodach krajowych i międzynarodowych, za to, że przez 20 lat rozwijali się nie tylko pod kątem sprawności intelektualnej, ale i fizycznej, co w dzisiejszych czasach jest bardzo istotne. Po części oficjalnej, o godz. 12.30 rozpoczęły się V Mistrzostwa PWSZ w Elblągu w Kajakarstwie o Wiosło Rektora. Była to zacięta walka, którą po raz piąty wygrał Instytut Informatyki Stosowanej. Także w kategorii Najlepszy Team „PRACOWNICY & STUDENCI” Instytut Informatyki Stosowanej zdobył pierwsze miejsce i puchar. Po regatach kajakarskich rozpoczęły się Mistrzostwa PWSZ w Elblągu w Badmintonie w deblu. W kategorii studentów pierwsze miejsce zajęła

88

89


20 lat Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu

para Oleksandra Yefimowa i Przemysław Bała, w kategorii pracowników zwycięstwo wywalczyła para Robert Turlej i Adrian Paradowski. Równolegle do badmintona rozgrywane były Mistrzostwa PWSZ w Elblągu w Darta. W tej dyscyplinie pierwsze miejsce w kategorii studentów zajął Dariusz Czapliński, a w kategorii pracowników pierwsze miejsce zajął Adam Jażdżyński. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także boule, rzut podkową i molkky. Chętni mogli popływać kajakami i motorówką. Pierwsze wręczenie medali i nagród odbyło się o godz. 15.00. Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk wręczył medale i nagrody zwycięzcom V Mistrzostw PWSZ w Elblągu w Kajakarstwie. Wręczył również medale i puchary uczestnikom Mistrzostw PWSZ w Elblągu w Futsalu oraz Międzyinstytutowych Mistrzostw PWSZ w Elblągu w Piłce Siatkowej, które zostały rozegrane w maju 2019 roku. Druga część wręczenia pucharów, medali i nagród za Mistrzostwa PWSZ w Elblągu w Badmintona oraz Darta nastąpiła o godz. 15.50. Trofea sportowe wręczyła Prezes KU AZS PWSZ w Elblągu mgr Henryka Szumna. Po wręczeniu nagród uczestnicy Akademickiego Święta Sportu z dużą satysfakcją po udanej części oficjalnej udali się na nieoficjalną część obchodów 20-lecia Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu na elbląskie Stare Miasto.

90Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.