__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


ALBUM JUBILEUSZOWY państwowa wyższa szkoła zawodowa w elblągu w latach 1998-2018


20 lat PWSZ w Elblągu

20 lat PWSZ w Elblągu

Opracowanie materiału i redakcja: Zespół Skład, opracowanie graficzne i projekt okładki: mgr Aleksandra Thiede Korekta językowa: dr Aneta Lica Zdjęcia: Archiwum PWSZ w Elblągu Drukarnia: Firma Poligraficzno-Introligatorska „Udziałowiec” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Narcyzowa 2, 42-256 Olsztyn ISBN: 978-83-62336-53-1 Wydano za zgodą Rektora PWSZ w Elblągu Copyright by PWSZ w Elblągu 2018

ALBUM JUBILEUSZOWY państwowa wyższa szkoła zawodowa w elblągu w latach 1998-2018


WSTĘP

20 lat PWSZ w Elblągu

MISJA

SŁOWO REKTORSKIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podejmuje się spełniać w mieście Elblągu i jego regionie misję polegającą na wspomaganiu rozwoju społecznego, technologicznego i kulturalnego, współpracując ze wszystkimi siłami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, które w swoją działalność mają wpisane podobne cele. PWSZ w Elblągu uważa, że najważniejszym środkiem do wypełnienia tej misji jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy, a także stwarzanie możliwości ustawicznego kształcenia się wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, w ciągu swojego jak na szkołę wyższą młodego wieku, wyrosła na silną regionalną uczelnię posiadającą wiele charakterystycznych cech rozpoznawalnych w Polsce, a pod względem niektórych aspektów również w obszarze europejskiego szkolnictwa wyższego. Dzisiaj już nikt w Elblągu nie ma wątpliwości, że decyzja o utworzeniu uczelni nowego typu, o profilu zawodowym była słuszna, gdyż miała wymiar strategiczny. W Komitecie Założycielskim PWSZ w Elblągu były reprezentowane wszystkie ważne instytucje samorządowe, społeczne, gospodarcze oraz dwie uczelnie akademickie: Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański. Pierwsza z nich już od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku prowadziła w Elblągu filię kształcącą inżynierów dla lokalnego przemysłu, druga zaś w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku sprawowała merytoryczną pieczę nad nowo utworzonymi dwoma kolegiami nauczycielskimi. Tak więc Elbląg posiadał dobre zaplecze do powołania własnej autonomicznej uczelni, co nastąpiło 01.07.1998 roku mocą rozporządzenia Rady Ministrów. W ciągu dwudziestu lat, które upłynęły od tamtej chwili, PWSZ w Elblągu cały czas powiększa dydaktyczną bazę materialną oraz dostosowuje programy kształcenia do potrzeb interesariuszy Uczelni, dbając o możliwie wysoki poziom kształcenia.

WIZJA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ma być nowoczesną Uczelnią spełniającą standardy europejskie, której absolwent ma czuć się Europejczykiem rozumiejącym kulturę i obyczajowość europejską oraz być komunikatywny w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych, nie tracąc świadomości kultury ojczystej, w której wzrastał.

6

20 lat PWSZ w Elblągu

W ciągu minionych dwudziestu lat PWSZ w Elblągu wydała bez mała 10 000 dyplomów inżynierskich i licencjackich. Pokuśmy się o pewną symulację tej okoliczności, a mianowicie gdyby wszystkie nasze dyplomy trafiły do mieszkańców Elbląga, to co siódmy pracujący elblążanin byłby absolwentem naszej Uczelni. Skala, na jaką PWSZ w Elblągu działa, daje niepodważalne podstawy do stwierdzenia, że ma ona duży wkład w potencjał służący rozwojowi miasta i jego regionu.

WSTĘP

Szanowni Państwo, nie będę opisywał „ścieżki dojścia” do obecnego stanu PWSZ w Elblągu – temu poświęcony jest cały album jubileuszowy. Postaram się krótko przedstawić, dokąd jako Uczelnia doszliśmy w ciągu dwudziestu lat. PWSZ w Elblągu od początku swego istnienia, na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów specjalizuje się w kształceniu praktycznym, które w wyniku niedawnej nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym stało się obowiązkowe dla wyższych szkół zawodowych i jest wyróżnione nazwą: kształcenie o profilu praktycznym. Doświadczenie zdobyte przez nas w ciągu bez mała dwudziestu lat pozwoliło opracować projekt na system prowadzenia praktyk zawodowych, który jako pozakonkursowy, koncepcyjny został wsparty przez MNiSW oraz Ministerstwo Rozwoju i przyjęty przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do finansowania w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój, jako projekt pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, na kwotę 136 mln złotych, w latach 2016–2019. W projekcie bierze udział ponad 30 uczelni z całej Polski i obejmuje 7000 praktykantów. Do wspomnianych wcześniej krajowych wyróżników naszej Uczelni, obok powyższego projektu systemu praktyk zawodowych, na pewno można zaliczyć szereg projektów, w których w ostatnich latach braliśmy udział. Były to cztery pilotaże. Pierwszy pn. Pilotaż koncepcji systemu przenoszenia i akumulowania osiągnięć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, drugi pn. Pilotaż procesu walidacji efektów uczenia się zdobytych w wyniku edukacji pozaformalnej i/lub uczenia się nieformalnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, trzeci pilotaż pn. Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie – budowa strategii i modelu organizacyjnego LLL w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu oraz czwarty pilotaż poświęcony opracowaniu progra-

7


WSTĘP mów kształcenia na piątym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Wydano trzy monografie pod wspólnym tytułem: 5 poziom – brakujące ogniwo. Trzy pierwsze pilotaże były prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, czwarty zaś przez Fundację Rektorów Polskich w partnerstwie z firmą Pearson Central Europe. W pilotażach nasza Uczelnia współpracowała z renomowanymi uczelniami akademickimi, takimi jak: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Gdański. W Centrum Transferu Technologii naszej Uczelni pracuje dwadzieścia zespołów eksperckich świadczących usługi szkoleniowe i doradcze, które w 2016 roku zostały wpisane do ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych, zaś w 2017 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła audyt, w wyniku którego wszystkie te usługi uzyskały akredytacje na poziomie pierwszej kategorii.

8

20 lat PWSZ w Elblągu Obok tego Uczelnia uzyskała finansowanie projektów wspomagających Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (projekty typu: Startup House), Akademickie Biuro Karier (projekt typu: Generator ABK) oraz finansowanie poszerzenia oferty kształcenia (projekt pn. Uczelnia III generacji, finansowany przez NCBiR z PO WER i dodatkowe finansowanie przez MNiSW, przeznaczone dla wybranych uczelni na wzmocnienie kształcenia na profilu praktycznym). Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu wchodzi w kolejne dwudziestolecie z wieloma projektami, których finansowanie w latach 2018–2022 wyniesie razem około 45 mln złotych, co stanowi 140% rocznej dotacji, którą Uczelnia otrzymuje z budżetu państwa. Obecnie majątek całkowity naszej Uczelni wynosi około 70 mln zł.

PWSZ w Elblągu wypracowała własny program kształcenia w części dotyczącej kompetencji społecznych, wprowadzając moduł kształcenia pn. Kultura społeczna i zawodowa. Nasza inicjatywa otrzymała ogromne wsparcie zewnętrzne, gdyż obecnie, jakby jako prezent na dwudziestolecie, w 2018 roku otrzymaliśmy finansowanie w wysokości około 20 mln złotych z Regionalnego Projektu Operacyjnego Warmia–Mazury na stworzenie Centrum Kompetencji Społecznych wraz ze wzmocnieniem laboratoryjnej bazy do prowadzenia badań naukowych i budowy sieci pracowni dla studenckich kół naukowych.

Obok prowadzenia kształcenia, które dla wyższej szkoły zawodowej jest zadaniem najważniejszym, PWSZ w Elblągu prowadzi szeroko zakrojoną działalność, która również wspomaga miasto i jego region. Są to studia podyplomowe kilkunastu rodzajów, Akademia Dziecięca – ze stu małymi studentami rocznie, Akademia Seniora i Uczelnia Otwarta – z wieloma wykładami i seminariami, galeria Filar Sztuki – z kilkunastoma wystawami i wernisażami rocznie, Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu – z działalnością w kilku sekcjach sportowych (też poza Uczelnią), TV PWSZ w Elblągu – z działalnością reporterską i promocyjną, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu – wydające periodyk uczelniany Rozprawy Naukowe i Zawodowe oraz monografie i skrypty uczelniane.

Planowana baza laboratoriów naukowych przewidzianych w powyższym projekcie zakończyła strategiczne planowanie kierunków badań prowadzonych przez Uczelnię. Ostatecznie PWSZ w Elblągu będzie kontynuować dotychczas prowadzone naukowe badania nad ochroną środowiska, głównie nastawione na problemy związane z Zalewem Wiślanym, zaś z nowych badań, tylko wstępnie rozpoczętych, będzie specjalizować się w modelowaniu 3D oraz w zastosowaniach techniki dronów w szerokim zakresie.

Od trzech lat jednostki Uczelni, takie jak: Centrum Transferu Technologii, Akademickie Biuro Karier, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Akademickie Centrum Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych, które bezpośrednio współpracują z podmiotami zewnętrznymi, organizacyjnie są połączone w jedną komórkę o nazwie Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym. W najbliższym czasie, gdy zakończy się pilotażowy projekt praktyk zawodowych, do tej struktury dołączone zostanie Biuro Praktyk Zawodowych.

20 lat PWSZ w Elblągu W skali europejskiej braliśmy udział w badaniu National policy review of entrepreneurial universities, w ramach inicjatywy HEInnovate – przedsięwzięcia Komisji Europejskiej, a obecnie bierzemy udział w projekcie pn. Building Professional Higher Education Capacity in Europe prowadzonym przez European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE), w gronie kilkudziesięciu uczelni europejskich. Od wielu lat PWSZ w Elblągu jest aktywną członkinią międzynarodowego wspólnego przedsięwzięcia kilkudziesięciu uczelni, położonych w zlewni Morza Bałtyckiego, pn. Baltic University Programme. Głównymi celami tej inicjatywy są działania związane z ochroną środowiska Morza Bałtyckiego. W 2017 roku nasza Uczelnia uzyskała status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Pearson Test of English, oferujące studentom uzyskiwanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na 6 poziomach według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). W rankingach krajowych (ranking Perspektyw oraz ranking Uczelnia Liderów prowadzony przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego) zajmujemy czołowe lub wysokie pozycje, a w rankingu międzynarodowym U-Multirang plasujemy się na pozycjach wyraźnie lepszych niż średnie, na wielu płaszczyznach rankingowych, w gronie kilkudziesięciu europejskich uczelni różnych typów, w tym uczelni topowych. W ubiegłym roku Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu uzyskało wyróżnienie EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2017 przyznawane przez redakcję Monitora Rynkowego – dodatek do Dziennika Gazeta Prawna oraz Monitora Biznesu – dodatek do Rzeczpospolitej. W tym roku natomiast otrzymaliśmy nominację do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2018 – programu prowadzonego przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości – dodatek do Dziennika Gazeta Prawna.

WSTĘP Jednym z celów tej krótkiej relacji jest pokazanie, że PWSZ w Elblągu całe dwudziestolecie ciężko pracowała na swój rozwój nieustannie przyśpieszając, a uzyskane rezultaty pozwoliły pod koniec dwudziestolecia dobrze zaplanować oraz uzasadnić dalszy rozwój Uczelni i uzyskać duże środki na finansowanie tych planów. Trzeba pamiętać, że nic nie dzieje się samo przez się. Do każdej działalności potrzebni są ludzie, a do takiej działalności, jaką opisałem, potrzebni są ludzie, jak mówimy, „oddani sprawie”, zdolni do poświęceń, potrafiący współpracować ze sobą, kreatywni i merytorycznie bardzo dobrze przygotowani. Mam to życiowe szczęście, że właśnie z takim zespołem ludzi przyszło mi współpracować od samego początku, od założenia Uczelni. Mam zaszczyt przewodzić temu zespołowi, jako rektor Uczelni, od jej założenia do dzisiaj, z czteroletnią przerwą, gdy pełniłem funkcję prorektora. W tym miejscu składam serdeczne podziękowanie wszystkim pracownikom PWSZ w Elblągu za ich wspaniałą pracę i ogromny wysiłek, który bezustannie wkładają w rozwój Uczelni. Na zakończenie chcę wyrazić życzenie szczęśliwej i pomyślnej przyszłości dla naszej jubilatki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz dla jej studentów, absolwentów i pracowników, jak również dla wszystkich jej beneficjentów i dla instytucji oraz osób z nią współpracujących.

Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

9


WSTĘP

20 lat PWSZ w Elblągu

20 lat PWSZ w Elblągu

WSTĘP

z gdańskiego źródła

10

11


WSTĘP

20 lat PWSZ w Elblągu

WSTĘP

20 lat PWSZ w Elblągu

KALENDARIUM od 1954 - Punkt Konsultacyjny Studium Zaocznego Politechniki Gdańskiej od 1961 - studia zaoczne prowadzone przez Wyższą Szkołę Inżynierską z Warszawy od 1967 - studia zaoczne prowadzone przez Politechnikę Warszawską

Dwa lata przed narodzinami Uczelni

od 1969 - Zamiejscowe Studium Wieczorowe Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej od 1974 - Oddział Politechniki Gdańskiej w Elblągu od 1992 - Oddział Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w Elblągu

od 01.07.1998 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu od 1998 - Instytut Politechniczny od 1999 - Instytut Ekonomiczny od 2000 - Instytut Pedagogiczno-Językowy od 2001 - Instytut Informatyki Stosowanej

12

Pamiątka z minionej epoki

Przyszły Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż Z. Walczyk i Dyrektor IP dr inż. J. Niedojadło, prof. nadzw.

PRACA U PODSTAW 13


WSTĘP

20 lat PWSZ w Elblągu

1991

WSTĘP

20 lat PWSZ w Elblągu

Instytut Humanistyczny

1998

2000 14

Język - Language - Sprache 15


WSTĘP

20 lat PWSZ w Elblągu

WSTĘP

20 lat PWSZ w Elblągu

WŁADZE UCZELNI Dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw.

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego dr Mariusz Darabasz

Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego mgr Teresa Kubryń

Zastępca Dyrektora IE ds. naukowych i organizacyjnych dr Irena Naguszewska

Zastępca Dyrektora IPJ ds. naukowych i organizacyjnych dr Ewa Leszczyńska

Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego dr inż. Jerzy Buriak

Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

Zastępca Dyrektora IP ds. naukowych i organizacyjnych dr Agata Rychter

16

Prorektor ds. kształcenia PWSZ w Elblągu dr Iwona Kijowska

Prorektor ds. organizacyjnych PWSZ w Elblągu dr Irena Sorokosz

Kanclerz PWSZ w Elblągu mgr inż. Bohdan Niemirycz

Zastępca Dyrektora IP ds. kształcenia mgr inż. Dominika Iskra-Świercz

Zastępca Dyrektora IE ds. kształcenia mgr Katarzyna Olszewska

Zastępca Dyrektora IPJ ds. kształcenia mgr Marzanna Tyburska

Zastępca Dyrektora IIS im. Krzysztofa Brzeskiego ds. naukowych i organizacyjnych mgr Teresa Jurewicz-Obrzut

Zastępca Dyrektora IIS im. Krzysztofa Brzeskiego ds. kształcenia mgr inż. Andrzej Stojek

17


WSTĘP

20 lat PWSZ w Elblągu

WŁADZE UCZELNI OD 1998 ROKU

Instytut Pedagogiczno-Językowy

Dyrektor dr hab. Dariusz Waldziński, prof. PWSZ

Dyrektor mgr Aleksandra Arceusz

16 VI 1999 – 29 II 2004

1 X 2000 – 30 IX 2002

Dyrektor mgr Krystyna Bartkiewicz

Dyrektorzy Instytutów i ich zastępcy:

Dyrektor dr hab. Krystyna Gomółka, prof. PWSZ

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

Instytut Politechniczny Dyrektor dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw. PWSZ od 1 VII 1998 Zastępca dyrektora mgr inż. Krzysztof Brzeski

p.o. Dyrektora mgr Irena Naguszewska

prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska 1 IX 2007 – 26 V 2011

1 IX 2001 – 30 IX 2002

Prorektorzy:

Zastępca dyrektora dr Agata Rychter od 1 X 2001 Zastępca dyrektora mgr inż. Michał Staszkun

dr hab. Dariusz Waldziński, prof. PWSZ

1 V 2004 – 31 I 2008

1 I 2001 – 12 IX 2002

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. PWSZ

Zastępca dyrektora dr inż. Stanisław Kwitnewski 1 II 2008 – 31 VIII 2011

1 III 2004 – 31 VIII 2011 1 IX 2011 – 31 X 2011

Dyrektor dr Mariusz Darabasz od 1 XI 2011 Zastępca dyrektora mgr inż. Anita Richert-Kaźmierska 1 IX 2000 – 31 I 2003

Zastępca dyrektora mgr inż. Katarzyna Kamińska 1 X 2003 – 31 VIII 2007

Zastępca dyrektora mgr Irena Naguszewska od 1 II 2004

16 IX 2002 – 31 VIII 2007

Zastępca dyrektora mgr Dominika Iskra-Świercz od 1 IX 2011

Zastępca dyrektora dr Krzysztof Sidorkiewicz

prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska

Instytut Informatyki Stosowanej Dyrektor dr hab. inż. Antoni Wiliński, prof. PWSZ

Zastępca dyrektora mgr Bartosz Kalisz

1 IX 2006 – 31 VIII 2007

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 1 IX 2007 – 6 VI 2011

dr hab. inż. Cezary Orlikowski, prof. PWSZ 1 IX 2007 – 31 VIII 2015

dr Irena Sorokosz od 1 IX 2011

1 X 2001 – 17 IV 2003

Dyrektor dr hab. inż. Zenon Ulman, prof. PWSZ 22 V 2003 – 15 XII 2005

Dyrektor mgr inż. Krzysztof Brzeski 12 XII 2005 – 16 IV 2013

1 IX 2007 – 31 VII 2008 1 VIII 2008 – 31 X 2011

1 VII 1998 – 30 IX 2000

Kanclerze:

p.o. Dyrektora dr inż. Jerzy Buriak

mgr Kazimierz Zbigniew Orzech 1 IV 2005 – 31 III 2008

mgr inż. Bohdan Niemirycz od 12 III 2008

Dyrektor dr Irena Sorokosz 1 IX 2008 – 31 VIII 2011

Zastępca dyrektora mgr Krystyna Bartkiewicz 1 X 2000 – 16 IX 2002

Zastępca dyrektora mgr Piotr Kacała 1 X 2002 – 31 VIII 2011

Zastępca dyrektora mgr Teresa Kubryń 1 X 2002 – 31 III 2007

Zastępca dyrektora dr Irena Sorokosz Zastępca dyrektora dr Iwona Kijowska

Zastępca dyrektora mgr Katarzyna Olszewska od 1 X 2012

17 IV 2013 – 30 IX 2014

Dyrektor dr inż. Jerzy Buriak od 1 I 2015 Zastępca dyrektora mgr inż. Krzysztof Brzeski

1 IV 2007 – 31 VIII 2008 i od 1 IX 2011

10 XI 2011 – 30 IX 2012

p.o. Dyrektora mgr Teresa Jurewicz-Obrzut

1 VII 1998 – 22 V 2003

Dyrektor mgr Teresa Kubryń

1 IV 2007 – 31 VIII 2008

dr Iwona Kijowska od 1 IX 2015

1 X 2014 – 31 XII 2014

16 IX 2002 – 31 III 2007

Zastępca dyrektora mgr Marek Misztal

Instytut Humanistyczny mgr Krystyna Bartkiewicz

mgr inż. Henryk Miłosz

18

Instytut Ekonomiczny

Rektorzy: 1 VII 1998 – 31 VIII 2007 oraz od 7 VI 2011

WSTĘP

20 lat PWSZ w Elblągu

1 IX 2011 – 31 VIII 2015

Zastępca dyrektora mgr Ewa Leszczyńska od 1 IX 2011 Zastępca dyrektora mgr Marzanna Tyburska od 1 IX 2015

Instytut Języków Obcych mgr Aleksandra Arceusz 1 VII 1998 – 30 IX 2000

1 X 2002 – 12 XII 2005

Zastępca dyrektora mgr Teresa Jurewicz-Obrzut od 1 X 2002 Zastępca dyrektora mgr inż. Andrzej Stojek od 1 II 2006

19


WSTĘP

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

20

20 lat PWSZ w Elblągu

WSTĘP

20 lat PWSZ w Elblągu

(schemat cd.)

21


WSTĘP

20 lat PWSZ w Elblągu

5068

ABSOLWENCI

2804

PWSZ w ELBLĄGU Razem: 9252

23 48 13

4

204

11

1 4

6 2

536

14

49

1

według powiatów, stan 10.04.2018

797 86

3

PWSZ w ELBLĄGU

518

97 5

ABSOLWENCI

6228

12

według województw, stan 10.04.2018

22

WSTĘP

20 lat PWSZ w Elblągu

138 30

3

50

59

557 122

14

29

190

14

13

6

43

317

34

33

10

Elbląg 5068 Malbork 797 Tczew 557 Nowy Dwór Gdański 536 Braniewo 518 Sztum 317 Starogard Gdański 204 Ostróda 190 Kwidzyn 138 Iława 122 Gdańsk 86 Lidzbark Warmiński 59 Bartoszyce 50 Kartuzy 49 Olsztyn 43 Grudziądz 34 Kętrzyn 33 Chojnice 30 Nowe Miasto Lubawskie 29 Wejherowo 14 Brodnica 14 Olecko 14 Kościerzyna 13 Giżycko 13 Ełk 10 Mrągowo 6

23


KALENDARIUM

20 lat PWSZ w Elblągu

20 lat PWSZ w Elblągu

KALENDARIUM

KALENDARIUM

24

25


1998-1999

20 lat PWSZ w Elblągu

1999

20 lat PWSZ w Elblągu

Podjęcie uchwały przez Zarząd Miasta Elbląga o przekazaniu PWSZ w Elblągu przerwanej miejskiej inwestycji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wspólnej, który to budynek miał stanowić pierwszy etap tworzenia struktur miasteczka akademickiego.

29.09.1998 Powołanie Instytutu Politechnicznego, Instytutu Humanistycznego i Instytutu Języków Obcych.

1.07.1998

Pierwsza historyczna inauguracja roku akademickiego 1998/1999 w PWSZ w Elblągu, wykład inauguracyjny zatytułowany „Orientalizm Sonetów krymskich Adama Mickiewicza” wygłasza dr Edward Murdzia. Podpisanie porozumienia o współpracy przez Rektora PWSZ w Elblągu prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka i Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego ABB Zamech Ltd. Sp. z o.o. mgra Roberta Butzkego.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Rolniczo-Techniczną im. M. Oczapowskiego w Olsztynie a PWSZ w Elblągu przez Rektorów: prof. dra hab. Stefana Smoczyńskiego oraz prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka.

30.03.1999

25-27.04.1999

Pierwsza konferencja naukowa PWSZ w Elblągu wspólna z Uniwersytetem Gdańskim poświęcona tematyce tłumaczeń językowych pt. „Przekładając nieprzekładalne”. Wystąpienia w dniach 25 i 27 kwietnia 1999 roku mają miejsce na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG w Gdańsku, natomiast 26 kwietnia w audytorium PWSZ w Elblągu.

Pierwsze juwenalia studentów PWSZ w Elblągu, w programie: występ kabaretu, rozgrywki w piłkę nożną i koszykówkę.

06.1999

Senat PWSZ w Elblągu dokonuje wyboru prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka na Rektora na kadencję 1999–2003.

22.05.1999

Budynek przy Al. Grunwaldzkiej 137 staje się własnością PWSZ w Elblągu (po wykupieniu od Politechniki Gdańskiej).

Podpisanie Listów Intencyjnych o współdziałaniu PWSZ w Elblągu z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską przez Rektorów: prof. dra hab. Marcina Plińskiego – Rektora UG, prof. dra hab. inż. Aleksandra Kołodziejczyka – Rektora PG oraz prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka – Rektora PWSZ w Elblągu.

26

27


1999

20 lat PWSZ w Elblągu

Założenie Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 137.

4.10.1999

Powołanie Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu.

09.1999

Inauguracja roku akademickiego 1999/2000 w PWSZ w Elblągu, wykład inauguracyjny pt. „Samorządność lokalna i globalizacja – paradoks ekonomiczny przełomu tysiącleci” wygłasza dr hab. Dariusz Waldziński, prof. nadzw.

Komisja Akredytacyjna Wyższego Szkolnictwa Zawodowego dokonuje instytucjonalnej oceny PWSZ w Elblągu po roku jej działalności.

7-9.12.1999

2000

20 lat PWSZ w Elblągu

2000

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk zostaje odznaczony Złotą Odznaką AZS przez Zarząd Główny AZS za osiągnięcia w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej.

Senat PWSZ w Elblągu dokonuje wyboru dra hab. Dariusza Waldzińskiego, prof. nadzw. na Prorektora PWSZ w Elblągu.

02.2000

14.04.2000

Podpisanie pierwszego porozumienia o współpracy zagranicznej z Akademią Pedagogiczną w Lipawie na Łotwie przez Rektorów: prof. Karlisa Dobelisa oraz prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka.

Otwarcie Domu Studenckiego przy ul. Wspólnej.

28

29


2000

20 lat PWSZ w Elblągu

I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Młodzi sobie” na najlepszy projekt przeciwdziałania bezrobociu zdobyte przez studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu – tytuł zwycięskiej pracy: „Projekt regionalnego banku informacji komputerowych o możliwościach nauki i pracy dla młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego”.

17-18.05.2000

30

1.06.2000

Powołanie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Elblągu przy ul. Czerwonego Krzyża 2 jako wspólnej inicjatywy Urzędu Miasta i PWSZ w Elblągu.

Inauguracja roku akademickiego 2000/2001 zorganizowana wspólnie z Elbląską Wyższą Szkołą Humanistyczną, na uroczystości gości minister Robert Smoleń z Kancelarii Prezydenta RP.

4.10.2000

Wmurowanie kamienia węgielnego w Domu Studenckim nr 2 PWSZ w Elblągu przy ul. Wspólnej.

2001

20 lat PWSZ w Elblągu

6.01.2001

Wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Elbląga za 2000 rok Rektorowi PWSZ w Elblągu – prof. drowi hab. inż. Zbigniewowi Walczykowi.

Wystawa przedmiotu obrazopodobnego Władysława Hasiora „Strażnik Błękitnej Nadziei” w Bibliotece PWSZ w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej, inaugurująca działalność tzw. Galerii Jednego Obrazu.

09.2001

Założenie Instytutu Informatyki Stosowanej.

04.2001

31


2001-2002

20 lat PWSZ w Elblągu

Inauguracja roku akademickiego 2001/2002 w PWSZ w Elblągu, wykład inauguracyjny pt. „Rola informatyki stosowanej w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego” wygłasza dr hab. inż. Antoni Wiliński.

27.09.2001

32

16.11.2001

Konferencja naukowa „Perspektywy Elbląga jako węzła transportowego połączeń tranzytowych rzeczno-morskich w relacji Wschód–Zachód”. Organizatorami konferencji są PWSZ w Elblągu oraz Wyższa Szkoła Morska w Gdyni.

Podpisanie Porozumienia o współpracy przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – prof. dra hab. Ryszarda Góreckiego oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka. Porozumienie zawiązuje wspołpracę w zakresie różnych form kształcenia oraz organizacji badań naukowych z udziałem potencjału naukowego i wyposażenia badawczego obu Uczelni.

2002

20 lat PWSZ w Elblągu

16.09.2002

Inauguracja roku akademickiego 2002/2003, wykład inauguracyjny pt. „Czy zaspokajanie potrzeb energetycznych musi wywoływać negatywne skutki w środowisku?” wygłasza dr hab. inż. Bernard Quant, prof. nadzw.

Wybór dra inż. Jarosława Niedojadły na Prorektora PWSZ w Elblągu.

31.05.2002

27.09.2002

14.11.2002

Wręczenie dyplomów inżynierskich pierwszym 25 absolwentom Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu, pierwszy dyplom inżyniera otrzymuje Pani Katarzyna Pacer.

33


2002

20 lat PWSZ w Elblągu

Otwarcie Klubu Studenckiego oraz Klubu Fitness w Domu Studenckim przy ul. Zacisze. W uroczystości biorą udział Członkowie Senatu PWSZ w Elblągu.

12.12.2002

34

14.12.2002

Spotkanie Rektorów: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – prof. dra hab. Ryszarda Góreckiego, Politechniki Gdańskiej – prof. dra hab. inż. Janusza Rachonia, Uniwersytetu Gdańskiego – dra hab. Andrzeja Ceynowy, prof. UG oraz PWSZ w Elblągu – prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka, z władzami województwa i regionu w sprawie zagospodarowania Żuław. Spotkanie ma miejsce w PWSZ w Elblągu.

Podpisanie umowy o współpracy z niemiecką uczelnią zawodową Fachhochschule w Stralsundzie przez Rektorów: prof. Ulricha Schemppa oraz prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka.

18.12.2002

2003

20 lat PWSZ w Elblągu

1.01.2003

Powołanie Akademickiego Biura Karier w PWSZ w Elblągu. Biuro stawia sobie za cel mobilizowanie studentów do aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz przekazywania im informacji na temat zasad poruszania się po rynku pracy.

Drugie w historii Uczelni wybory rektorskie: Senat Uczelni ponownie na Rektora wybiera prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka (kadencja 2003–2007), Prorektorem PWSZ w Elblągu zostaje wybrany dr inż. Jarosław Niedojadło.

13.03.2003

28-29.04.2003

Warsztaty ekologiczne „The Aims and Scope of the Education in Ecology” – „Cele i zakres edukacji w ekologii”, w których uczestniczą przedstawiciele następujących uczelni i instytucji: Fachhochschule Stralsund (Niemcy), Academy of Pedagogy in Liepaja (Łotwa), University of Kassel (Niemcy), PWSZ w Elblągu, Centrum Ochrony Środowiska, Politechnika Gdańska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie – Delegatura w Elblągu, Urząd Miasta w Elblągu, Instytut Melioracji i Użytków Rolnych – Oddział Żuławski

35


2003

20 lat PWSZ w Elblągu

Wizyta prof. Longina Pastusiaka, Marszałka Senatu RP w PWSZ w Elblągu oraz jego wykład na temat stosunków polsko-amerykańskich i zagadnień europejskich.

25.05.2003

Wiosenne Spotkania w Krainie Baśni w Teatrze Dramatycznym w Elblągu zorganizowane przez studentów Instytutu Pedagogiczno-Językowego. Od 1999 roku odbyło się 13 edycji spotkań.

I studencka konferencja naukowa w PWSZ w Elblągu „Przyszłość Elbląga oczami studentów”.

21.05.2003

2.06.2003

2003

20 lat PWSZ w Elblągu

10.06.2003

Uroczyste wręczenie dyplomów licencjackich pierwszym absolwentom Instytutu Ekonomicznego specjalności administracja samorządowa i finanse publiczne. Uroczystość ma miejsce w sali wystawienniczej Biblioteki Elbląskiej.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2003/2004 połączona z obchodami 5-lecia Uczelni, wykład inauguracyjny pt. „Ekonomia na progu XXI wieku” wygłasza prof. dr hab. Marian Noga, Rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Senator RP. Nadanie Sztandaru PWSZ w Elblągu. Wręczenie medalu pamiątkowego wybitego z okazji 5-lecia Uczelni.

26.09.2003

10.11.2003

Spotkanie w Uczelni Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Stanisława Szatkowskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Andrzeja Ryńskiego, Prezydenta Miasta Elbląga Henryka Słoniny, Przewodniczącego Konwentu PWSZ w Elblągu i Senatora RP Władysława Mańkuta, Posła na Sejm RP Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego, Dowódcy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Krzysztofa Skarbowskiego, Starosty Powiatu Elbląskiego Sławomira Jezierskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu Janusza Nowaka, Przewodniczącego Rady Powiatu w Elblągu Ryszarda Zagalskiego – dyskusja na temat priorytetowych kierunków rozwoju PWSZ w powiązaniu ze strategią rozwoju aglomeracji elbląskiej oraz regionu Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień transformacji lokalnej gospodarki w kierunku przedsięwzięć informatycznych.

Uroczyste otwarcie siedziby Instytutu Informatyki Stosowanej przy ul. Wojska Polskiego 1 oraz drugiego skrzydła Domu Studenckiego przy ul. Wspólnej 11–13.

36

37


2004

20 lat PWSZ w Elblągu

Spotkanie studentów PWSZ w Elblągu z Wicepremierem prof. Jerzym Hausnerem, Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Posłem Sejmu IV kadencji.

23.04.2004

38

14-15.05.2004

Wizyta studentów PWSZ w Elblągu w Kaliningradzie w ramach programu Forum Przyjaznego Sąsiedztwa; cykl spotkań z młodzieżą rosyjską, ze Wspólnotą Kultury Polskiej Obwodu Kaliningradzkiego i z Konsulem Generalnym RP w Kaliningradzie.

Podpisanie umowy o zasadach przyjmowania absolwentów PWSZ w Elblągu bez egzaminu wstępnego na magisterskie studia uzupełniające na Politechnice Gdańskiej. Umowę podpisują Rektorzy obu Uczelni: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń i prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

28.06.2004

2004

20 lat PWSZ w Elblągu

15-28.08.2004

PWSZ w Elblągu gospodarzem XI Polsko-Węgierskiego Seminarium Kodalyowskiego poświęconego zagadnieniom pedagogiki muzycznej.

Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu o przyporządkowaniu specjalności kształcenia dziewięciu następującym kierunkom studiów: Administracja, Ekonomia, Informatyka, Mechanika i budowa maszyn, Elektrotechnika, Ochrona środowiska, Pedagogika, Filologia polska, Filologia (język angielski, język niemiecki).

26-28.09.2004

1.09.2004

Posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Zawodowych (KRUZ) z udziałem 24 Rektorów i Prorektorów oraz Ewy Trojanowskiej, Naczelnika Wydziału Uczelni Państwowych w Departamencie Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

39


2004

20 lat PWSZ w Elblągu

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005 w PWSZ w Elblągu, wykład inauguracyjny pt. „Przyszłość Unii Europejskiej” wygłasza prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, Senator RP.

28.09.2004

25-26.11.2004

I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Oblicza Internetu – Interfejsy Sieci” przygotowana przez Instytut Informatyki Stosowanej.

Seminarium rosyjsko-polskie pn. „Kierunki badań na Zalewie Wiślanym w kontekście strategii rozwoju obszaru gmin nadzalewowych” zorganizowane przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu przy współpracy z Narodową Fundacją na Rzecz Demokracji oraz przy wsparciu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

2004-2005

20 lat PWSZ w Elblągu

9.12.2004

„Tradycje akademickie Elbląga – dawniej i dziś” – sesja plenarno-naukowa z okazji obchodów 50-lecia szkolnictwa wyższego w Elblągu oraz koncert jubileuszowy zorganizowane przez PWSZ w Elblągu i Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną.

14.04.2005

17.12.2004

Podpisanie umowy o współpracy PWSZ w Elblągu i Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Kaliningradzie przez Rektorów: prof. dra hab. Victora E. Ivanova i prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka. Umowa dotyczy wymiany studentów i kadry nauczycielskiej, wymiany informacji i partnerstwa w projektach naukowo-badawczych obejmujących transgraniczny obszar Zalewu Wiślanego.

Akademia z okazji 5-lecia Klubu Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Elblągu.

29.11.2004

Podpisanie umowy o współpracy z Universitas Studiorum Polona Vilnensis przez Rektorów: prof. dra hab. Romualda Brazisa i prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka.

40

41


2005

20 lat PWSZ w Elblągu

Nadanie Uczelni Europejskiej Karty Erasmusa upoważniającej do prowadzenia wymiany studentów i nauczycieli w ramach Programu „Sokrates–Erasmus”.

02.05.2005

42

12.05.2005

PWSZ w Elblągu zajmuje I miejsce w rankingu wyższych szkół zawodowych ogłoszonym przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”.

I edycja konferencji studenckiej pn. „Integralia 2005 – Wymiary studenckiej humanistyki” zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe „Humanitas” i Instytut Pedagogiczno-Językowy. Do maja 2018 roku odbyło się już piętnaście edycji tej konferencji.

17.05.2005

2005

20 lat PWSZ w Elblągu

Źródło: „Extra Elbląg” wyd. 23.06.2005

17.06.2005

Pierwsze obrony prac dyplomowych w Instytucie Informatyki Stosowanej na kierunku Informatyka. Autorem pierwszej w historii Instytutu obronionej pracy dyplomowej jest Pan Piotr Terebieniec.

Otwarcie komputerowego laboratorium autoryzowanych szkoleń „Fundamentals of Unix” w siedzibie Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu dzięki projektowi realizowanemu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 1. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”.

30.06.2005

1.09.2005

Powołanie Wydawnictwa PWSZ w Elblągu, które publikuje uczelniany periodyk „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”, monografie, skrypty, publikacje pokonferencyjne oraz Biuletyn PWSZ w Elblągu.

43


2005

20 lat PWSZ w Elblągu

Inauguracja roku akademickiego 2005/2006 w PWSZ w Elblągu, wykład inauguracyjny pt. „Możliwości i ograniczenia w komputerowym modelowaniu turbozespołów energetycznych o dużej mocy” wygłasza Dyrektor Naukowy Instytutu Maszyn Przepływowych PAN prof. dr hab. inż. Jan Kiciński.

30.09.2005

44

27.10.2005

Powołanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w PWSZ w Elblągu. Inkubator zostaje powołany jako jednostka ogólnouczelniana, działająca w oparciu o zatwierdzony przez Senat uczelni regulamin, na podstawie art. 86 ustawy o szkolnictwie wyższym.

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Oblicza Internetu – Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku” przygotowana przez Instytut Informatyki Stosowanej.

17-18.11.2005

2005-2006

20 lat PWSZ w Elblągu

21.12.2005

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej, na którym Rektor PG prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń oraz Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisują porozumienie o współpracy obu uczelni.

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, na którym Rektor UG dr hab. Andrzej Ceynowa oraz Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisują porozumienie o współpracy obu uczelni.

23.02.2006

30.03.2006

I Międzyuczelniana Konferencja Naukowa pt. „Ku rzeczom nowym naszych czasów – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana w rocznicę śmierci Jana Pawła II przez PWSZ w Elblągu, Elbląskie Wyższe Seminarium Duchowne, Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną.

45


2006

20 lat PWSZ w Elblągu

PWSZ w Elblągu zajmuje III miejsce w rankingu Państwowych Uczelni Zawodowych przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”.

13.05.2006

46

25.05.2006

Podpisanie trójporozumienia o współdziałaniu przez Rektora PWSZ w Elblągu prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka, Dyrektora Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w Elblągu Antoniego Czyżyka oraz Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu dr Marię Kasprzycką.

Podpisanie porozumienia o współpracy przy uruchomieniu Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych (EINTI) oraz Elbląskiego Parku Technologicznego przez Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dra hab. inż. Janusza Rachonia, Prezydenta Miasta Elbląga Henryka Słoninę oraz Rektora PWSZ w Elblągu prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka.

30.05.2006

2006

20 lat PWSZ w Elblągu

1.09.2006

Kolegium Elektorów PWSZ w Elblągu dokonuje wyboru prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej na Prorektora ds. Rozwoju.

Konferencja naukowa pt. „Walory przyrodniczo-krajobrazowe Mierzei Wiślanej (Vislienskaja Kosa) a turystyka w regionie Morza Bałtyckiego” zorganizowana przez Instytut Politechniczny w ramach polsko-rosyjskiego projektu PHARE.

26.09.2006

Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 PWSZ w Elblągu, wykład inauguracyjny pt. „Polskie wojskowe misje pokojowe” wygłasza gen. dyw. dr Ryszard Sorokosz.

29.09.2006

Podpisanie umowy o współpracy, na mocy której w Klubie AZS PWSZ w Elblągu powstaje sekcja awiacyjna, umowę podpisują: Prezes Aeroklubu w Elblągu Zdzisław Jankowski oraz Rektor PWSZ prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

47


2006

20 lat PWSZ w Elblągu

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Oblicza Internetu – Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku” przygotowana przez Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu.

16-17.10.2006

48

28.11.2006

26.10.2006 Konferencja pt. „Samorząd w Unii Europejskiej” zorganizowana przez Instytut Ekonomiczny.

Wręczenie nagrody „Elbląskiego Produktu Roku 2006” studentom Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu za komputerowy system wirtualnej rekrutacji „e-Rekrutacja” służący do rekrutacji kandydatów do elbląskich szkół ponadgimnazjalnych w ramach Internetowej Platformy Zarządzania Oświatą.

27.10.2006

2006-2007

20 lat PWSZ w Elblągu

Pierwsza konferencja pn. „IT Academic Day” w PWSZ w Elblągu pod honorowym patronatem Rektora prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka. Konferencję zorganizowali studenci sekcji Koła Naukowego „Grupa .NET” przy współpracy z firmą Microsoft. Do 2018 roku odbyło się już 12 edycji tej konferencji.

II Międzyuczelniana Konferencja Naukowa pn. „Ukazać prawdziwą wolność – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu, Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu.

4.04.2007

29.03.2007

Wybory rektorskie: Kolegium Elektorów Uczelni na Rektora PWSZ w Elblągu wybiera prof. dr hab. Halinę Piekarek-Jankowską (kadencja 2007–2011), Prorektorem ds. Rozwoju zostaje wybrany prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prorektorem ds. Kształcenia – dr hab. inż. Cezary Orlikowski, prof. nadzw.

49


2007

20 lat PWSZ w Elblągu

Wręczenie certyfikatu nadanego przez Polski Rejestr Statków S.A. potwierdzającego zgodność systemu zarządzania jakością w PWSZ w Elblągu z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000.

31.05.2007

50

28.09.2007

Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 rozpoczynająca rok jubileuszowy 10-lecia PWSZ w Elblągu. Wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym w Polsce wobec członkostwa w Unii Europejskiej” wygłasza Senator RP prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt.

Projekt PWSZ w Elblągu „Rozwój i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Elblągu służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne” na kwotę prawie 26 mln zł znalazł się na liście indykatywnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007– 2013”.

11.10.2007

2007-2008

20 lat PWSZ w Elblągu

22.11.2007

IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Oblicza Internetu – Architektura komunikacyjna sieci” zorganizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej.

Warsztaty „Monitoring jakości wód Zalewu Wiślanego w oparciu o teledetekcję satelitarną” przygotowane przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu przy współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Politechniką Warszawską oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

15.03.2008

4.12.2007

Koncert Wielkopostny „Requiem d-moll” W.A. Mozarta w wykonaniu Chóru PWSZ w Elblągu, soliści: Magdalena Witczak – sopran, Beata Kolska – alt, Jacek Szymański – tenor, Bartłomiej Tomaka – bas, z akompaniamentem Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją dra Mariusza Mroza. Koncert odbywa się w Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu.

51


2008

20 lat PWSZ w Elblągu

Kabaret Ułomnego Humoru z PWSZ w Elblągu zdobywa II miejsce na III Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów Studenckich w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim.

25.03.2008

52

28.03.2008

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowe propozycje w edukacji wobec problemów współczesnej szkoły” zorganizowana przez Instytut Pedagogiczno-Językowy.

III Międzyuczelniana Konferencja Naukowa pt. „Nauka a sztuka – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, PWSZ w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną, Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu.

1.04.2008

2008

20 lat PWSZ w Elblągu

4.04.2008

Konferencja naukowa z okazji 50-lecia Aeroklubu Elbląskiego pt. „Lotnictwo w Elblągu, przyszłość, teraźniejszość, perspektywy” zorganizowana przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu.

PWSZ w Elblągu zajmuje I miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w Ogólnopolskim Rankingu Wyższych Uczelni „Newsweeka” badającym tzw. „rynkową wartość wykształcenia”.

12.05.2008

29.05.2008

I piknik naukowy zorganizowany przez PWSZ w Elblągu w ramach VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Do roku 2016 w PWSZ w Elblągu odbyło się dziewięć edycji BFN-u. Od roku 2017 Uczelnia samodzielnie kontynuuje tradycję pikniku naukowego pod nazwą Festiwal Nauki PWSZ w Elblągu.

53


2008

20 lat PWSZ w Elblągu

Seminarium Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk zorganizowane przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu.

20-21.06.2008

Minister Nauki prof. Barbara Kudrycka powołuje prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka na Eksperta w Zespole Ekspertów Bolońskich.

Uroczyste obchody jubileuszu 10-lecia PWSZ w Elblągu.

12.06.2008

54

1.07.2008

2008

20 lat PWSZ w Elblągu

29.09.2008

Inauguracja roku akademickiego 2008/2009, wykład inauguracyjny pt. „Niebezpieczne zakwity sinic – problem nie tylko ekologiczny” wygłasza prof. dr hab. Marcin Pliński z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Centralne obchody 10-lecia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce pod Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Obchody odbywają się w PWSZ w Ciechanowie.

24.10.2008

18-19.11.2008

IT Online Conference – największe wydarzenie informatyczne w Elblągu, w którym wiedza o najnowocześniejszych technologiach informatycznych przekazywana jest za pośrednictwem Internetu i nowatorskich technologii wspierających wideokonferencje. Pierwsza wirtualna konferencja w Elblągu to 2 dni, 3 ścieżki tematyczne, ponad 20 ekspertów światowej klasy.

55


2008-2009

20 lat PWSZ w Elblągu

V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Oblicza Internetu – Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu” przygotowana przez Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu.

20.11.2008

56

2.04.2009

IV Międzyuczelniana Konferencja Naukowa pt. „Drogi i bezdroża wychowania – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, PWSZ w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną, Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu.

Seminarium Bolońskie pt. „Idea procesu bolońskiego i stan jego wdrożenia”, spotkanie prowadzi członek Zespołu Ekspertów Bolońskich przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prorektor ds. Rozwoju PWSZ w Elblągu.

16.04.2009

2009

20 lat PWSZ w Elblągu

21.04.2009

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska podpisuje umowę bilateralną o współpracy z Károly Róbert Főiskola (Károly Róbert College) na Węgrzech.

PWSZ w Elblągu zajmuje III miejsce w rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”.

12.05.2009

14.07.2009

Instalacja nowego optycznego toru światłowodowego relacji Gdańsk – Elbląg – Olsztyn, co pozwala na „domknięcie” tzw. Ringu północno-wschodniego na trasie Gdańsk – Białystok. PWSZ w Elblągu, w której mieści się elbląski węzeł sieci PIONIER, staje się lokalnym podstawowym beneficjentem programu Polski Internet Optyczny.

57


2009-2010

20 lat PWSZ w Elblągu

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010, wykład inauguracyjny pt. „Słowacki dziś” wygłasza dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. nadzw.

29.09.2009

58

12.2009

Nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego dla mgra inż. Krzysztofa Brzeskiego, Dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu za projekt „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka”.

Nagroda Prezydenta Miasta Elbląga za 2009 rok w kategorii „Działalność oświatowa i pedagogiczna” dla dra inż. Stanisława Kwitnewskiego.

6.01.2010

2010

20 lat PWSZ w Elblągu

25.03.2010

V Międzyuczelniana Konferencja Naukowa pt. „Po co nam państwo? – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu.

XV Forum Samorządów Studenckich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, którego organizatorem jest Rada Studentów PWSZ w Elblągu, w Forum bierze udział około 60 studentów z 18 uczelni.

29.04.2010

Uroczyste wręczenie odnowionego Certyfikatu Jakości ISO 9001:2008 podczas posiedzenia Senatu PWSZ w Elblągu.

25-28.03.2010

59


2010

20 lat PWSZ w Elblągu

Inauguracja roku akademickiego 2010/2011, wykład inauguracyjny pt. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży (muzyczne) chowanie – rozważania o edukacji muzycznej dziecka w 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina” wygłasza prof. dr hab. Ewa Szatan. II Elbląskie Biennale Lotnicze pt. „Lotnictwo – przeszłość, teraźniejszość, perspektywy – nowe rozwiązania”, zorganizowane przez PWSZ w Elblągu oraz Aeroklub Elbląski.

7.05.2010

60

29.09.2010

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nową część budynku PWSZ w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 137 – inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.

VI Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Oblicza Internetu – (Re)definiowanie Sieci” zorganizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu.

2011

20 lat PWSZ w Elblągu

14.01.2011

Uroczysta Inauguracja Akademii Dziecięcej powołanej przy PWSZ w Elblągu, patronat honorowy nad Akademią Dziecięcą obejmuje Prezydent Miasta Elbląga Grzegorz Nowaczyk.

I Gala Sportu Akademickiego PWSZ w Elblągu.

25.11.2010

19.02.2011

24.03.2011

Podpisanie przez Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. Halinę Piekarek-Jankowską pierwszej umowy o współpracy z Uczelnią spoza Europy: z Uniwersytetem Federalnym w Rio de Janeiro w Brazylii.

61


2011

20 lat PWSZ w Elblągu

VI Międzyuczelniana Konferencja Naukowa pt. „Ekologia Świadomości – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu.

31.03.2011

62

Wybór prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka na Rektora PWSZ w Elblągu na kadencję od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

1.06.2011

7.04.2011 Śmierć Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej.

14.04.2011 Wybory Prorektorów. Prorektorem ds. Rozwoju zostaje wybrana dr Irena Sorokosz, Prorektorem ds. Kształcenia – dr hab. inż. Cezary Orlikowski, prof. nadzw.

26.05.2011

2011

20 lat PWSZ w Elblągu

Uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” w I edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication.

Wybory rektorskie na kadencję uzupełniającą w związku ze śmiercią dotychczasowej Rektor prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej, Kolegium Elektorów PWSZ w Elblągu wybiera prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka na Rektora PWSZ w Elblągu na kadencję uzupełniającą, tj. od 7 czerwca 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

15.06.2011

7.06.2011

Konferencja naukowa pt. „Zalew Wiślany w obliczu zmian” i szkolenie dotyczące korzystania z produktów projektu, wieńczące wdrożenie grantu „System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego – VISLA”.

63


2011-2012

20 lat PWSZ w Elblągu

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w PWSZ w Elblągu, wykład inauguracyjny pt. „Zmiany procesów zarządzania polską policją w latach 2002–2008” wygłasza nadinspektor policji mgr inż. Krzysztof Starańczak.

29.09.2011

64

1.10.2011

Start projektu „Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS w ramach POKL Projekt realizowany w latach 2011–2014 w partnerstwie z gminą Miasto Elbląg.

Utworzenie Akademickiego Centrum Wsparcia i Doradztwa (ACWiD), którego głównym zadaniem jest udzielanie pomocy i wsparcia studentom PWSZ w Elblągu, jest to kontynuacja Punktu Konsultacyjnego, który działał na Uczelni od 2009 roku.

1.01.2012

2012

20 lat PWSZ w Elblągu

18.02.2012

Doc. dr inż. Jarosław Niedojadło, Dyrektor Instytutu Politechnicznego otrzymuje Nagrodę Prezydenta Miasta Elbląga za 2011 rok.

Oddanie do użytku budynku dydaktycznego przy Al. Grunwaldzkiej 137. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonują: Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prezydent Elbląga mgr Grzegorz Nowaczyk oraz Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ doc. dr inż. Jarosław Niedojadło.

22.03.2012

23.02.2012

Objęcie patronatem naukowym Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Umowę o współpracy podpisują: Przewodnicząca Rady Programowej PUTW Ewa Skalij, Prezes PUTW Adam Bobrowicz, Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prorektor ds. Organizacyjnych PWSZ w Elblągu dr Irena Sorokosz.

65


2012

20 lat PWSZ w Elblągu

Obrona pierwszych dwunastu prac inżynierskich na kierunku Budownictwo w Instytucie Politechnicznym. Jako pierwszy swoją pracę dyplomową pt. „Projekt budowlany wybranych elementów hali o konstrukcji stalowej” broni Karol Adamski, opiekunem pracy dyplomowej jest dr inż. Zenon Drabowicz.

10.04.2012

66

19-20.04.2012

Ogólnokrajowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym – wyzwania XXI wieku” zorganizowana przez Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Rodzina w wektorze przesuniętego czasu” zorganizowana przez Instytut Pedagogiczno-Językowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

15.05.2012

2012

20 lat PWSZ w Elblągu

17.05.2012

VII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa pt. „Współczesne formy ekonomicznej przemocy – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu.

Podpisanie umowy o współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu, umowę podpisują: Prezes Rady Regionalnej FSNT NOT w Elblągu mgr inż. Bogusław Marciniak i Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

30.05.2012

31.05.2012

Konferencja naukowa pn. „III Elbląskie Biennale Lotnicze. 100-lecie lotnictwa w Elblągu”, zorganizowana przez PWSZ w Elblągu przy współpracy z Aeroklubem Elbląskim. Konferencja inauguruje obchody 100-lecia związków Elbląga i jego mieszkańców z lotnictwem (od 1912 do 2012).

67


2012

20 lat PWSZ w Elblągu

Uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” w II edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego.

12.06.2012

68

17.06.2012

Koncert muzyki sakralnej w wykonaniu Chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz Chóru „Lutnia” z Malborka pod dyrekcją Bożeny Belcarz. Koncert odbywa się w elbląskiej katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu.

Spotkanie zamykające projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Elblągu służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne”. Uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonuje Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk wraz z Maciejem Solawą, Zastępcą Dyrektora Regionu Północnego Spółki Mostostal Warszawa.

20.06.2012

2012

20 lat PWSZ w Elblągu

27.06.2012

Seminarium pt. „Dobre praktyki we współpracy akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii z parkami technologicznymi” zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii PWSZ w Elblągu oraz Elbląski Park Technologiczny. Warsztaty prowadzone są przez ekspertów z Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości we Wrocławiu i Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zielonej Górze.

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 rozpoczynająca obchody jubileuszu 15-lecia działalności Uczelni, wykład inauguracyjny wraz z projekcją filmu pt. „Historia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu” wygłasza Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Podczas uroczystości zaprezentowane zostaje logo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

26.10.2012

22.11.2012

VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Oblicza Internetu – Internet jako przestrzeń komunikacji i dialogu” przygotowana przez Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu.

69


2013

20 lat PWSZ w Elblągu

17.01.2013 II Gala Sportu Akademickiego PWSZ w Elblągu.

11.01.2013

70

Mgr inż. Krzysztof Brzeski, Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej otrzymuje Nagrodę Prezydenta Miasta Elbląga za 2012 rok.

Podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Integracyjnym Klubem Sportowym ATAK, Prezydentem Miasta Elbląga i Rektorem PWSZ w Elblągu o wzajemnej pomocy przy organizowaniu Mistrzostw Europy w piłce siatkowej na siedząco kobiet i mężczyzn oraz Mistrzostw Świata w piłce siatkowej na siedząco kobiet i mężczyzn. Porozumienie podpisują: Prezydent Miasta Elbląga Grzegorz Nowaczyk, Prezes IKS ATAK Tomasz Woźny oraz Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. PWSZ w Elblągu zapewnia pomoc studentów wolontariuszy oraz bazę noclegowo-gastronomiczną.

4.04.2013

2013

20 lat PWSZ w Elblągu

Źródło: informacje zlecone PAP

8.05.2013

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KREPSZ w Sejmie RP pod patronatem prof. Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „15-lat Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce – wykorzystana szansa – bariery rozwoju”. Przeprowadzona debata podsumowuje dorobek i określa perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych.

VIII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa pt. „Czas wolny – konieczność czy zbytek? – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu.

10.05.2013

9.05.2013

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisuje porozumienie z Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – insp. drem Piotrem Bogdalskim, określające zasady współpracy w ramach działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wydawniczej.

71


2013

20 lat PWSZ w Elblągu

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskuje Certyfikat Srebrny „Uczelnia Liderów” oraz statuetkę „Primus”.

12.06.2013

72

21.06.2013

Uroczystość jubileuszowa z okazji 15-lecia PWSZ w Elblągu połączona z uroczystym posiedzeniem Senatu i Konwentu z udziałem Prezesa Rady Ministrów – Donalda Tuska.

Konferencja pt. „Europejski rynek pracy – poznaj swoje prawa” zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, w ramach Tygodnia Obywateli Europy na Warmii i Mazurach w Auli PWSZ w Elblągu.

16.10.2013

2013-2014

20 lat PWSZ w Elblągu

3.12.2013

Kierunek Informatyka Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego PWSZ w Elblągu wygrywa milion złotych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych programów studiów w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowej Ramy Kwalifikacyjnej.

Złożenie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego koncepcji projektu pn. „Kompleksowe rozwiązania w zakresie organizacji systemu studenckich praktyk zawodowych we wszystkich 36-ciu polskich publicznych wyższych szkołach zawodowych w połączeniu z inkubacją i samozatrudnieniem”.

5.12.2013

19.01.2014

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zostaje uhonorowana medalem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich za współpracę z Towarzystwem na terenie miasta Elbląga.

73


2014

20 lat PWSZ w Elblągu

Uroczyste pożegnanie prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

18.03.2014

74

9.04.2014

Podpisanie umowy o współpracy przy organizacji Mistrzostw Świata w siatkówce na siedząco kobiet i mężczyzn. Porozumienie o współpracy podpisują: Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, prezes IKS ATAK – Tomasz Woźny oraz wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu – Justyna Król.

IX Międzyuczelniana Konferencja Naukowa pt. „Prawda jako fundament ładu społecznego – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu.

19.05.2014

2014

20 lat PWSZ w Elblągu

30.05.2014

IV Elbląskie Biennale Lotnicze pt. „Inspiracje Lotnicze”, zorganizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu we współpracy z Aeroklubem Elbląskim.

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, podczas której Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu po raz czwarty uzyskuje certyfikat „Uczelnia Liderów”. Dodatkowo Wyróżnienie Specjalne „Aurea Praxis” otrzymuje Rektor PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

18.06.2014

29.09.2014

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, wykład inauguracyjny pt. „Zalew Wiślany jako system hydrologiczny” wygłasza prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz.

75


2014

76

20 lat PWSZ w Elblągu

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Człowiek w obliczu kryzysu – różne wymiary kryzysu. Przyczyny – konsekwencje – możliwości przeciwdziałania”. Organizatorem konferencji jest Instytut Pedagogiczno-Językowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

22.10.2014

9-10.10.2014

Wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego na Warmii i Mazurach, podczas której Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa otrzymuje odznaczenie „Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

15-lecie Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk zostaje odznaczony Plakietką „Za zasługi w rozwój sportu akademickiego” przyznawaną przez Zarząd Główny AZS w Polsce oraz uhonorowany medalem „Za zasługi w rozwój sportu akademickiego” przez Organizację Środowiskową w Gdańsku. Prezes KU AZS PWSZ w Elblągu mgr Henryka Szumna oraz kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego PWSZ w Elblągu mgr Janusz Światkowski zostają odznaczeni złotą odznaką AZS. Ponadto Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu otrzymuje honorowy medal „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego". W latach ubiegłych złotą odznakę otrzymał Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk (2000 r.) natomiast srebrne odznaki otrzymali: mgr Aleksander Misiewicz (2000 r.), mgr Henryka Szumna (2011 r.), mgr Remigiusz Podhorodecki (2011 r.) oraz mgr Adam Jażdżyński (2011 r.)

27.11.2014

2014

20 lat PWSZ w Elblągu

3.12.2014

Złożenie w Urzędzie Marszałkowskim do Kontraktu Terytorialnego koncepcji projektu pn. „Kompleksowe rozwiązania w zakresie organizacji systemu studenckich praktyk zawodowych we wszystkich 36-ciu polskich publicznych wyższych szkołach zawodowych w połączeniu z inkubacją i samozatrudnieniem”.

Seminarium pt. „Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie”. Celem spotkania jest dyskusja nad rolą szkół wyższych jako integratorów LLL oraz zebranie opinii uczestników na temat proponowanego modelu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

19.12.2014

12.12.2014

Podpisanie porozumienia przez Rektora PWSZ w Elblągu – prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu – Iwonę Radej oraz Przewodniczącego Elbląskiej Rady Klastrów – Tadeusza Sznazę, w celu stworzenia stałej platformy współpracy pomiędzy jednostką naukową, samorządem i biznesem. Kontynuacja idei „Złotego Trójkąta”.

77


2015

20 lat PWSZ w Elblągu

Mgr Stanisława Szuksta, wykładowca Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu, otrzymuje Nagrodę Prezydenta Elbląga „Za szczególne dokonania i wkład w rozwój miasta”, w kategorii działalność oświatowa i pedagogiczna za 2014 rok.

6.01.2015

4.02.2015

Spotkanie zorganizowane przez Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz Rektora PWSZ w Elblągu prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka z przedstawicielami elbląskich przedsiębiorstw. Celem spotkania jest omówienie możliwości wspierania rozwoju gospodarczego, technologicznego i innowacyjnego miasta Elbląga i jego regionu poprzez realizowanie idei „Złotego Trójkąta”.

Finał okręgowy XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w województwie warmińsko-mazurskim. Organizatorem finału okręgowego na Warmii i Mazurach jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, przy wsparciu Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

18.04.2015

2015

20 lat PWSZ w Elblągu

Wybór prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka na Rektora PWSZ w Elblągu na kadencję od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2019 r.

23.04.2015

7.05.2015 Wybory Prorektorów na kadencję od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2019 r. Na Prorektor ds. Kształcenia zostaje wybrana dr Iwona Kijowska, Prorektorem ds. Organizacyjnych pozostaje na drugą kadencję dr Irena Sorokosz.

Prorektor ds. Organizacyjnych dr Irena Sorokosz zostaje odznaczona statuetką „Kobiety z Charakterem” w kategorii edukacja, nauka, oświata, przyznawaną przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Forum Kobiet.

8.05.2015

12.05.2015

X Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Starość – błogosławieństwo czy przekleństwo? – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu.

Źródło: www.portel.pl

78

79


2015

80

20 lat PWSZ w Elblągu

Dr Łukasz Żołędziewski jest jednym z laureatów IV edycji „Top 500 Innovators” – rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce poprzez podniesienie kwalifikacji naukowców i pracowników centrów transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników.

07.2015

05.2015

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu oraz nadinsp. mgr inż. Krzysztof Starańczak, st. wykładowca w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu zostają nominowani przez Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członków krajowego Zespołu Ekspertów ds. ECVET.

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, podczas której Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskuje certyfikat „Uczelnia Liderów” oraz nagrodę „Najwyższa Jakość Studiów”.

2.07.2015

2015

20 lat PWSZ w Elblągu

30.09.2015

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Wykład inauguracyjny pt. „Praktyki zawodowe – nowy system dla wyższych szkół zawodowych” wygłasza dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw.

Konferencja pt. „Organizacja wdrażania projektu: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Gośćmi spotkania są: Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek Protas, Prezydent Miasta Elbląg – Witold Wróblewski oraz zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW – dr Andrzej Kurkiewicz.

15.10.2015

22.10.2015

I Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa pt. „Wyzwania współczesnego świata: szanse i zagrożenia”. Konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Myśli Społecznej i Politycznej „Seneka” oraz Koło Naukowe Administracji Bezpieczeństwa Publicznego działające przy Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu.

81


2016

82

20 lat PWSZ w Elblągu

Opłatek Pojednania zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Związki Kombatanckie, w trakcie którego Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk zostaje uhonorowany Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa 1945–2015.

5.04.2016

24.01.2016

Konferencja pt. „Inwestycja w kadry szansą na rozwój” zorganizowana w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Miejski w Elblągu. Podczas konferencji prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk przedstawia projekt programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, który startuje 22 kwietnia 2016 roku.

W PWSZ w Elblągu odbywa się konferencja dotycząca przekopu Mierzei Wiślanej z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marka Gróbarczyka i ekspertów.

7.04.2016

2016

20 lat PWSZ w Elblągu

12.05.2016

XI Międzyuczelniana Konferencja Naukowa pt. „Tożsamość młodzieży – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną i Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej.

Uczelnia otrzymuje od MNiSW decyzję uprawniającą do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika w Instytucie Pedagogiczno-Językowym.

25.05.2016

5.07.2016

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, podczas której Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskuje certyfikat „Uczelnia Liderów 2016”, Certyfikat Złoty oraz Wyróżnienie Specjalne za osiągnięcie największego progresu w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

83


2016

20 lat PWSZ w Elblągu

Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk zostaje wyróżniony policyjną statuetką, potwierdzającą wzorową współpracę Uczelni z elbląską policją na rzecz szerzenia idei bezpieczeństwa.

4.08.2016

Obrady XXV Plenarnego Zgromadzenia Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ zorganizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

14-16.09.2016

15.09.2016

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, wykład inauguracyjny pt. „Od nauczania do uczenia się – rola PWSZ w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji” wygłasza dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski.

29.09.2016

2016

20 lat PWSZ w Elblągu

21.10.2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zostaje wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) jako podmiot mogący świadczyć usługi rozwojowe finansowane ze środków publicznych, także UE.

Ogólnopolska konferencja pt. „Nie mów, co uczeń ma zrobić dla Ciebie. Mów, co Ty zrobisz, aby rozwinąć Jego skrzydła”, zorganizowana przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu.

28.10.2016

16.11.2016

Forum Jakości pt. „Zmiany w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego” zorganizowane przez Państwową Komisję Akredytacyjną i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu.

Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 roku Rektor PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk zostaje powołany na członka Rady Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

84

85


2016

86

20 lat PWSZ w Elblągu

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Elbląga powołana zostaje Rada Naukowa Elbląskiego Parku Technologicznego. W składzie Rady znalazło się trzech przedstawicieli PWSZ w Elblągu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, dr hab. inż. Tadeusz Liziński, dr inż. Stanisław Kwitnewski.

1.12.2016

28.11.2016

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk i Dyrektor Kaliningradzkiej filii Federalnej Państwowej Instytucji Budżetowej Szkolnictwa Wyższego „Sankt-Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego” w Polesku doc. dr Grigorij W. Bakunowicz podpisują umowę o współpracy między obu uczelniami.

2017

20 lat PWSZ w Elblągu

Konferencja pt. „Poprawa jakości wód Zalewu Wiślanego w aspekcie rozwoju gospodarki turystyczno-rekreacyjnej” zorganizowana przez Biuro Senatora Jerzego Wcisły oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

6.02.2017

5.12.2016

Uroczystość otwarcia nowej siedziby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który jest częścią Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym w PWSZ w Elblągu. Jednocześnie zainaugurowany zostaje projekt STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu.

Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk zostaje powołany na członka Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

8.02.2017

26.04.2017

Konferencja pt. „Zawodowo o zawodach w aspekcie konsolidacji działań pracodawców, szkół i instytucji rynku pracy” zorganizowana przez samorząd oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Nauczycieli pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

87


2017

88

20 lat PWSZ w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zajmuje II miejsce wśród polskich uczelni w kategorii „Współpraca naukowa w zakresie wiedzy praktycznej” w prestiżowym międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej.

06.2017

04.2017

PWSZ w Elblągu zostaje Językowym Centrum Egzaminacyjnym i począwszy od czerwca 2017 roku oferuje studentom wszystkich kierunków, a także innym zainteresowanym, możliwość uzyskania certyfikatu Pearson Test of English (PTE) potwierdzającego ich kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego.

Konferencja pt. „Wychowanie, miłość, odpowiedzialność – oblicza rodziny” zorganizowana w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny przez Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi 1 i 2 w Elblągu.

6.06.2017

2017

20 lat PWSZ w Elblągu

14.06.2017

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, podczas którego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskuje Certyfikat Jakości „Uczelnia Liderów 2017” oraz Wyróżnienie Specjalne za osiągnięcie największego progresu w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w okresie od poprzedniej pozytywnie zakończonej certyfikacji.

VI Ogólnopolska Konferencja „Uczymy Myślenia”, pt. „Budowanie kompetencji czytelniczych, artystycznych i społecznych” zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz TOCfE Polska. Konferencja organizowana jest od 2012 roku.

28.09.2017

27.09.2017

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 rozpoczynająca obchody jubileuszu 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Przemówienie inauguracyjne wraz z projekcją spotu podsumowującego dotychczasowe sukcesy i działalność Uczelni przedstawia Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Podczas uroczystości Rektor odbiera prestiżowe odznaczenie „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” nadane Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przez Zarząd Główny AZS. Ponadto w dowód uznania za zaangażowanie oraz wkład w popularyzację i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk otrzymuje statuetkę Mecenas Elbląskiego Sportu Akademickiego. Natomiast specjalne wyróżnienie – medal za aktywną działalność w zakresie organizacyjnym i sportowym na rzecz środowiska akademickiego PWSZ w Elblągu – przyznane zostaje Prezes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu – mgr Henryce Szumnej.

89


2017

20 lat PWSZ w Elblągu

Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Sztuka – edukacja – nowe wyzwania” zorganizowana przez Instytutut Pedagogiczno-Językowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

23.10.2017

90

10.11.2017

III Ogólnopolska Konferencja Pedagogiczna pt. „(Nie) grzeczne dzieci” zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 25, Ogólnopolski Klub Szkół Integracyjnych oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu.

Konferencja pt. „Porozmawiajmy o lokalnym rynku pracy”, w ramach Europejskich Dni Pracodawców, zorganizowana przez: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, Elbląska Izbę Gospodarczą, Elbląską Radę Klastrów, Cech Rzemiosł, Związek Pracodawców Ziemi Elbląskiej oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu.

21.11.2017

2017

20 lat PWSZ w Elblągu

24.11.2017

Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu uzyskuje tytuł EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2017. Symbol to prowadzony przez redakcję „Monitora Rynkowego” w „Dzienniku Gazecie Prawnej” ogólnopolski program promocyjny. EuroSymbol jest wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnieć popartych wynikami w zakresie współpracy nauka-biznes.

XII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa pt. „Dialog musi zmierzać do tego, by uznane były specyficzne właściwości i odrębność poszczególnych ludzi i grup z zachowaną przestrzenią wolności – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną i Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej.

4.12.2017

8.12.2017

Konferencja inaugurująca projekt pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Celem projektu jest przygotowywanie i świadczenie wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno-zawodowego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz wdrożenie i realizacja programu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym.

91


2018

20 lat PWSZ w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu obejmuje patronatem naukowym Stowarzyszenie „Uniwersytet III Wieku w Braniewie”.

23.02.2018

92

6.03.2018

Obchody Europejskiego Dnia Logopedy w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu. Seminarium pt. „Dbając o rozwój mowy dziecka” oraz warsztaty logopedyczne dla dzieci zostały zorganizowane przez Instytut Pedagogiczno-Językowy przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 8 oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 i nr 2 w Elblągu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zostaje wybrana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”. Na realizację zadania uczelnia otrzymuje 1 milion złotych.

22.03.2018

2018

20 lat PWSZ w Elblągu

26.03.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymuje 6 038 308 mln złotych z ministerialnego konkursu „Zintegrowane Programy Uczelniane” na realizację projektu zatytułowanego „PWSZ w Elblągu – Uczelnia III Generacji”. Przyznane środki Uczelnia przeznaczy na aktualizację i opracowanie nowych programów kształcenia oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji studentów, pracowników dydaktycznych oraz administracji i kadry zarządzającej.

Wręczenie umów inkubacji dla firm przyjętych do procesu wsparcia w drugim z kolei projekcie „Startup House II – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

12.04.2018

28.03.2018

Seminarium pn. „Od PWSZ do Stowarzyszeń Inżynierskich – doskonalenie zawodu” zorganizowane przez Instytut Politechniczny przy współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną w Elblągu, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Elblągu, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich w Elblągu, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

93


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

20 lat PWSZ w Elblągu

ABC UCZELNI

ABC UCZELNI

E D C B A

94

95


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

AKADEMIA CISCO

to program, w którym PWSZ w Elblągu bierze udział od 2003 roku. Kurs „Akademia Lokalna Cisco – sieci komputerowe” umożliwia studentom dostęp do teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate.

AKADEMIA DZIECIĘCA

przy PWSZ w Elblągu została powołana w 2010 roku. Celem zajęć w Akademii jest rozwijanie dziecięcej ciekawości oraz pobudzanie intelektualnego i twórczego potencjału najmłodszych, udostępnienie najlepszych i najnowszych źródeł wiedzy, jak również dostarczenie dzieciom rozrywki poprzez stosowanie metod zabawowych. Akademia Dziecięca oferuje: wykłady prowadzone przez profesorów i wykładowców uczelni, zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin nauki, wykłady dla rodziców. Do maja 2018 roku w ramach ośmiu edycji Akademii Dziecięcej ukończyło ją 699 absolwentów w wieku od 6 do 8 lat.

AKADEMIA MICROSOFT jest programem, w którym PWSZ w Elblągu

A

uczestniczy od 2003 roku. W ramach Akademii Lokalnej Microsoft studenci szkolą się na bezpłatnie udostępnianych materiałach przygotowanych przez światowej klasy specjalistów z firmy Microsoft, uzyskując uznawane na całym świecie certyfikaty kompetencji.

AKADEMIA ORACLE

to projekt współpracy z otoczeniem naukowo-biznesowym autorstwa firmy Oracle, w którym PWSZ w Elblągu bierze udział od 2003 roku. Członkostwo PWSZ w Elblągu w Oracle Academy umożliwia studentom dostęp do oryginalnych materiałów dydaktycznych firmy Oracle z zakresu zarządzania bazą danych Oracle i jej oprogramowania. Kurs przygotowuje do egzaminów przeprowadzanych przez firmę Oracle.

AKADEMICKIE BIURO KARIER

(ABK) działa od stycznia 2003 roku, od 2006 roku zaś należy do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. ABK PWSZ w Elblągu wspiera studentów oraz absolwentów w działaniach zmierzających do zdobywania przez nich miejsc pracy, oferując im dodatkowe szkolenia pobudzające przedsiębiorczość. W ramach Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia AKB na bieżąco współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu, bada Losy Zawodowe Absolwentów oraz oczekiwania pracodawców wobec studentów, praktykantów i absolwentów w zakresie umiejętności i kwalifikacji szczególnie przydatnych w aspekcie zatrudnienia. Od 2007 roku ABK należy do Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego, który stanowi platformę współpracy praktyków poradnictwa zawodowego w ramach województwa. 96

20 lat PWSZ w Elblągu

ABC UCZELNI

AKADEMICKIE CENTRUM WSPARCIA I DORADZTWA (ACWID) zostało utworzone w styczniu 2012 roku. ACWiD jest kon-

tynuacją Punktu Konsultacyjnego, który funkcjonował w PWSZ w Elblągu z dwuletnią przerwą od 2002 roku. Głównym zadaniem ACWiD jest udzielanie wsparcia i pomocy studentom, mającym problemy z uczeniem się i zdawaniem egzaminów, potrzebującym wsparcia w dokonywaniu wyborów lub będącym ofiarami przemocy zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Zadania te realizowane są przez psychologów i doradcę zawodowego we współdziałaniu z Akademickim Biurem Karier. ACWiD oferuje: wielozakresową pomoc i doradztwo zawodowe, coaching, warsztaty rozwoju osobistego.

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

(AIP) działający przy PWSZ w Elblągu został stworzony głównie dla studentów, pracowników i absolwentów Uczelni. Celem AIP jest kształtowanie i promocja postaw przedsiębiorczych. Strategia działań AIP zakłada rozwój Uczelni i regionu, m.in. poprzez wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności. W ramach tego typu inicjatyw AIP stara się docierać do jak największej liczby studentów, m.in. dzięki wdrażaniu ogólnopolskich projektów, a także poprzez obecność na różnorodnych targach pracy czy organizowanie otwartych warsztatów. Dalszym celem (przy współpracy z samorządem lokalnym, Elbląskim Parkiem Technologicznym i innymi organizacjami) jest przyspieszenie transformacji ku społeczności opartej na wiedzy. Od maja 2016 AIP wchodzi w skład Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu.

A

ARCHIWUM PWSZ W ELBLĄGU powstało w 2002 roku w ramach

Biblioteki PWSZ w Elblągu. Od 1 grudnia 2009 roku jest osobną jednostką organizacyjną Uczelni. Zasób materiałów składa się z ponad 7250 jednostek archiwalnych, zajmujących 169 mb półek w dwóch magazynach zlokalizowanych w Domu Studenckim przy ul. Wspólnej. Archiwum przechowuje akta wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, akta absolwentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz akta studentów skreślonych. Wszystkie prace dyplomowe powstałe w PWSZ w Elblągu są archiwizowane przez okres 50 lat.

97


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

AULA PWSZ W ELBLĄGU

powstała w 2012 roku dzięki rozbudowie obiektu PWSZ w Elblągu przy Alei Grunwaldzkiej. Jest to nowocześnie zaprojektowane, imponujące audytorium na 320 miejsc, w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny, m.in. bezprzewodowy system nagłośnienia, system automatycznego otwierania i zamykania rolet oraz zwijania maty projekcyjnej, projektor, komputer. Ponadto Aula wyposażona została w kamery śledzące, z możliwością sterowania ze studia cyfrowego znajdującego się w budynku przy ul. Wspólnej. Na żywo można strumieniować obraz z wykładu do Internetu, nagrywać wykłady oraz udostępniać je asynchronicznie studentom. Aula jest miejscem reprezentacyjnym. Odbywają się tu liczne konferencje naukowe, wykłady otwarte, seminaria oraz ważne uroczystości Uczelni. Aula jest również użyczana instytucjom zewnętrznym, współpracującym z PWSZ w Elblągu.

A

98

20 lat PWSZ w Elblągu

ABC UCZELNI

BADANIA NAUKOWE prowadzone w PWSZ w Elblągu są możliwe dzięki

dofinansowywaniu przez Uczelnię projektów, zapewniających rozwój naukowy pracowników. Dotychczas z uczelnianych grantów doktorskich i habilitacyjnych skorzystało dwunastu nauczycieli akademickich PWSZ w Elblągu. Poza tym PWSZ w Elblągu współpracuje z uczelniami i instytucjami zagranicznymi w zakresie prowadzenia badań naukowych w ramach podpisanych porozumień oraz poprzez prowadzenie wspólnych projektów badawczych, np. realizacja wspólnego programu z Norweskim Instytutem Badań Wody w Bergen „System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego” w latach 2008–2011.

BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI (BFN)

jest imprezą popularnonaukową organizowaną od 2003 roku przez wyższe uczelnie oraz instytucje naukowe z regionu pomorskiego. Celem festiwalu jest upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych, przybliżenie ich społeczeństwu w zrozumiałej, atrakcyjnej formie, rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania. PWSZ w Elblągu przyłączyła się do organizowania tej imprezy w 2008 roku i od tego czasu corocznie przygotowuje dla mieszkańców Elbląga i okolic popularnonaukowe pokazy, warsztaty i wykłady. Od 2016 roku Uczelnia organizuje festiwal samodzielnie pod nazwą FESTIWAL NAUKI PWSZ w ELBLĄGU.

B

99


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

BIBLIOTEKA PWSZ W ELBLĄGU

powstała w 1998 roku z połączenia księgozbioru biblioteki oddziału Politechniki Gdańskiej oraz księgozbioru Kolegium Nauczycielskiego i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Elblągu (43 000 woluminów). Obecnie Biblioteka Uczelniana mieści się w dwóch oddziałach: centralnym przy Alei Grunwaldzkiej 137 i filialnym przy ul. Czerniakowskiej 22. Biblioteka gromadzi i opracowuje literaturę zgodnie z aktualnymi potrzebami dydaktycznymi Uczelni. Obecnie zasoby Biblioteki liczą 74 000 woluminów i dostęp do 38 000 e-booków, 19 000 czasopism elektronicznych, 42 baz danych: wirtualnej Biblioteki Nauki, platformy książek elektronicznych IBUK Libra i NASBI, Wiedzy on-line, Systemu Informacji Prawnej LEX i Legalis, cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych ACADEMICA. System zarządzania biblioteką SOWA2/ MARC21 automatyzuje procesy biblioteczne, a połączony z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS) ułatwia dostęp do konta czytelnika online. Biblioteka dysponuje dostępem do Internetu w czytelniach oraz do licencjonowanych baz danych: Systemu Informacji Prawnej LEX, Legalis i Wirtualnej Biblioteki Nauki w ramach licencji krajowej. Siedmioosobowy zespół bibliotekarzy świadczy usługi dla ponad 3 tysięcy zarejestrowanych czytelników.

B-C

100

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII

(CTT) jest jednostką ogólnouczelnianą, której cel stanowi prowadzenie interdyscyplinarnej działalności badawczej, usługowej, promocyjnej i organizacyjnej w zakresie transferu technologii, przedsiębiorczości i jakości. Do zadań CTT należy: organizowanie i prowadzenie badań i usług technicznych, świadczenie usług naukowo-badawczych, szkoleniowych i promocyjnych, organizacja bezpośredniej współpracy pomiędzy Uczelnią i podmiotami gospodarczymi poprzez działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową, a także inicjowanie oraz udział w opracowywaniu międzynarodowych programów badawczych i edukacyjnych dotyczących jakości, przedsiębiorczości i kultury pracy adresowanych do kadry kierowniczej, nauczycieli akademickich i inżynierów. CTT posiada grupy ekspertów w zespołach tematycznych: monitoring środowiska, materiałoznawstwo, jakość środowiska, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy jakości, ekonomika przedsiębiorczości, technologia IT, RoboAwionika, obliczenia techniczne konstrukcji z wykorzystaniem Metod Elementów Skończonych. W 2017 roku Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu uzyskało tytuł EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2017.

20 lat PWSZ w Elblągu

ABC UCZELNI

CENTRUM WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM, SPOŁECZNYM I INSTYTUCJONALNYM PWSZ W ELBLĄGU swoje działania rozpoczęło 1 maja 2016 roku. Zadaniem

Centrum jest inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem akademickim PWSZ w Elblągu, a przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami publicznymi, administracją publiczną i samorządową czy organizacjami pozarządowymi. Działanie to służy również budowaniu kapitału społecznego naszego miasta i regionu, a tym samym wzmacnianiu jego potencjału i roli w skali kraju i Europy. W skład Centrum wchodzą: Akademickie Biuro Karier, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Transferu Technologii, Akademickie Centrum Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych oraz Biuro Praktyk Zawodowych.

CHÓR AKADEMICKI PWSZ W ELBLĄGU

rozpoczął swoją działalność w październiku 1999 roku. Repertuar chóru charakteryzuje duża różnorodność gatunków muzycznych (począwszy od średniowiecznych po współczesne utwory chóralne). Swoje osiągnięcia śpiewacy prezentują na uroczystościach uczelnianych, imprezach miejskich (np. Koncert Muzyki Sakralnej czy Koncert Noworoczny w katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu), a także za granicą. Biorą udział w festiwalach i konkursach. Pierwszym dyrygentem Chóru Akademickiego PWSZ w Elblągu był śp. mgr Andrzej Dulczewski,

C

101


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu a od 2004 roku dyrygentami Chóru kolejno byli: dr Mariusz Mróz, mgr Barbara Kardasińska, dr Anna Grodziewicz-Cernuto, mgr Bożena Belcarz. Od 2016 roku dyrektorem Chóru PWSZ w Elblągu jest ponownie dr Anna Grodziewicz-Cernuto.

DOM STUDENCKI

D

102

jako jednostka organizacyjna PWSZ w Elblągu powołana została w 1998 roku. Jej celem jest zapewnienie studentom oraz kadrze dydaktycznej Uczelni bazy noclegowej. W 1998 roku otwarty został Dom Studencki nr 1 przy ul. Zacisze 12, w 2000 roku – Dom Studencki nr 2 przy ul. Wspólnej 11–13. Od 2006 roku w Domu Studenckim nr 2 istnieje Klub Fitness. Studenci mają możliwość nieodpłatnego korzystania z klubu podczas zajęć wychowania fizycznego, w ramach sekcji AZS PWSZ w Elblągu i w czasie wolnego dostępu. W pomieszczeniach klubu znajduje się sauna, solarium oraz sala do ćwiczeń wyposażona w całą gamę nowoczesnych trenażerów umożliwiających wzmocnienie każdej grupy mięśniowej, m.in. hantle, rowery treningowe, bieżnie, maszyny eliptyczne. Urządzenia spełniają światowe standardy w zakresie wypoczynku i rekreacji, zapewniając studentom warunki do bezpiecznego wysiłku fizycznego oraz wypoczynku. Obecnie Dom Studencki „Zacisze” zmienił sposób użytkowania i został przekształcony w nowoczesne biura na potrzeby inkubowanych firm w ramach projektu „Startup House – inkubacja przedsiebiorstw w Elblągu”. W budynku byłego Domu Studeckiego znajduje się również siedziba powołanego w maju 2016 roku Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu.

20 lat PWSZ w Elblągu

ABC UCZELNI

ERASMUS+ jest programem, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i zastąpił

dotychczasowe programy: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów współpracy międzynarodowej, stwarzając nowe możliwości. Kartę Erasmusa PWSZ w Elblągu otrzymała w 2005 roku. Karta upoważnia do wnioskowania o fundusze europejskie na studia i praktyki zawodowe studentów oraz wyjazdy pracowników. Uczelnia może się poszczycić realną współpracą z partnerami międzynarodowymi. W ramach programu Erasmus+ PWSZ w Elblągu utrzymuje współpracę z 27 partnerskimi Uczelniami z: Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Chorwacji, Turcji, Francji, Litwy, Łotwy, Portugalii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Co roku ponad 40 studentów i ponad 10 pracowników wyjeżdża za granicę, natomiast blisko 30 zagranicznych studentów studiuje i odbywa praktyki w naszej Uczelni.

E

103


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

GALERIA „FILAR SZTUKI”

przy Bibliotece PWSZ w Elblągu istnieje od kwietnia 2001 roku. Jest to miejsce spotkań ze sztuką i literaturą. Organizowane są tu wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii oraz odbywają się spotkania z ludźmi nauki i kultury. Inspiracją do powstania nazwy był filar – jeden z elementów architektonicznych wnętrza Biblioteki, który wykorzystano jako kluczowy atrybut galerii. Zawieszony na nim przedmiot obrazopodobny Władysława Hasiora – „Strażnik Błękitnej Nadziei” – zainaugurował działalność tzw. Galerii Jednego Obrazu. Kolejnymi wystawami były m.in. „Jak świat światem” Andrzeja Szadkowskiego, „Malowane temperą” Katarzyny Smei-Skulimowskiej, „Ikony” Grzegorza Pielecha, „Kowalstwo moje hobby” Józefa Mielcarskiego, „Człowiek i materia” Pawła Nieczuja-Ostrowskiego, „Chwila okiem pstrykacza” Ireny Bykowskiej czy wystawa pokonkursowa Międzynrodowego Konkursu na Plakat „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Raport z Auschwitz”. W ramach spotkań z literaturą w galerii gościli: Jacek Dehnel, Andrew Fincham, Arco van Ieperen, Mirosława Maciejczak, dr Stanisław Modrzewski, Bogumiła Salmonowicz, Ryszard Sobieszczański, dr hab. Feliks Tomaszewski, Robert Szaj.

G

Po modernizacji budynku przy Alei Grunwaldzkiej biblioteka i galeria zyskały nowoczesne i przestronne miejsce. W „Filarze Sztuki” do stycznia 2018 roku zorganizowano 60 wystaw i 16 spotkań autorskich.

20 lat PWSZ w Elblągu

ABC UCZELNI

KLUB UCZELNIANY AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (KU AZS) PWSZ W ELBLĄGU w przeciągu 20 lat istnie-

nia powołał 12 sekcji sportowych stwarzających studentom warunki do uprawiania dyscyplin o różnych profilach. Sekcje służą podnoszeniu sprawności fizycznej i doskonaleniu techniki w wybranych dyscyplinach sportu, rekreacji czy turystyki. Studenci uprawiający sporty zespołowe czy indywidualne rywalizują w ligach uczelnianych, międzyuczelnianych, Mistrzostwach Pomorza i Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Akademickich Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski ZG AZS. Startują także w Akademickich Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, a także Pucharach Świata. Niektórzy studenci PWSZ w Elblągu należący do AZS PWSZ w Elblągu są także członkami innych pozauczelnianych klubów sportowych.

-

KU AZS SEKCJA AWIACYJNA powołana została 13 czerwca 2008 roku we współpracy z Aeroklubem Elbląskim. Opiekunem sekcji został dr hab. inż. Cezary Orlikowski. W sierpniu 2008 roku odbyły się pierwsze szkolenia spadochronowe studentów PWSZ w Elblągu połączone z pierwszymi skokami.

-

KU AZS SEKCJA JEŹDZIECKA powołana została 4 stycznia 2002 roku. Sekcję prowadzi mgr Henryka Szumna. Celem sekcji jest propagowanie szeroko rozumianej rekreacji i turystyki konnej w środowisku akademickim PWSZ w Elblągu, a także rywalizacja sportowa. W zajęciach z jeździectwa biorą również udział studenci z niepełną sprawnością ruchową.

K

KU AZS - SEKCJA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN powstała w paździer-

niku 1999 roku. Pierwszym jej trenerem był mgr Franciszek Podhorodecki. Zmiana trenera nastąpiła w dniu 8 listopada 2000 roku – nowym trenerem sekcji został mgr Aleksander Misiewicz.

KU AZS - SEKCJA MUZYCZNO-RUCHOWA powstała 15 lutego 2002

roku, jej opiekunem została mgr Henryka Szumna. W październiku 2008 roku sekcja ustąpiła miejsca sekcji tańca towarzyskiego. W październiku 2016 roku działalność sekcji została reaktywowana. Zajęcia prowadzi Alicja Giebień. W ramach sekcji prowadzone są m.in.: fitball, step, fitness, zumba.

104

105


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

KU AZS - SEKCJA NARCIARSKA utworzona została w 2013 roku z racji

rosnącego zainteresowania narciarstwem w Elblągu, do czego przyczyniła się nowa infrastruktura na Górze Chrobrego. Opiekunami sekcji zostali mgr Tomasz Szuszkiewicz i mgr Tomasz Bartnicki.

KU AZS - SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ/FUTSALU

istnieje od 10 stycznia 2001 roku. Jej trenerem jest mgr Remigiusz Podhorodecki. Członkowie sekcji startują w mistrzostwach regionu, Ogólnopolskich Igrzyskach Studentów Lat Pierwszych oraz Akademickich Mistrzostwach Polski, odnosząc liczne sukcesy. Sekcja prężnie działa na rzecz środowiska akademickiego, organizując Mistrzostwa PWSZ w Elblągu w Futsalu, Ligę Uczelnianą oraz mityngi sportowo-rekreacyjne przy okazji imprez ogólnouczelnianych.

KU AZS - SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET

K

powstała w listopadzie 2010 roku na wniosek studentek – piłkarek ręcznych, zawodniczek klubów sportowych – które będąc studentkami PWSZ w Elblągu chciały kontynuować treningi w AZS PWSZ w Elblągu. Opiekunem i menedżerem sekcji został mgr Remigiusz Podhorodecki.

-

KU AZS SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET powstała 10 stycznia 2001 roku, jej trenerem został mgr Adam Jażdżyński. Sekcja skupia studentki uprawiające wcześniej czynnie sport w szkole średniej oraz w klubach miejskich. Odnosi sukcesy na zawodach rangi mistrzostw województwa i Polski. KU AZS - SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ MĘZCZYZN stała 28 października 2002 roku, jej trenerem został mgr Adam Jażdżyński.

powołana zo-

20 lat PWSZ w Elblągu

ABC UCZELNI

KU AZS - SEKCJA TURYSTYCZNA została powołana w październiku 1999

roku. Dwa lata później jej działania wzbogacono o kolejną dziedzinę turystyki kwalifikowanej: marsze na orientację. Przyczyniło się to do zmiany nazwy sekcji i od października 2001 roku nosi ona nazwę Sekcja Turystyki i Marszów na Orientację. Założycielem i opiekunem sekcji jest mgr Janusz Światkowski („Druh”).

KU AZS - SEKCJA TURYSTYKI ROWEROWEJ

powołana została 1 października 2017 roku. Opiekunem sekcji został mgr Adam Jażdżyński. Celem sekcji jest popularyzacja i propagowanie aktywnego wypoczynku wśród studentów PWSZ w Elblągu, a także zgłębianie tajników historyczno-geograficzno-przyrodniczych powiatu elbląskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego.

-

KU AZS SEKCJA UNIHOKEJA utworzona została 10 października 1999 roku jako jedna z pierwszych sekcji i wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym „Elhok” stworzyła I-ligową drużynę AZS PWSZ Elhok Elbląg. Drużyna zdobywała medale na mistrzostwach Polski, a jej członkowie byli powoływani do kadry narodowej i reprezentowali Polskę na mistrzostwach świata. Trenerem prowadzącym sekcję był Sebastian Anaszko. Sekcja działała do 31 maja 2002 roku. KU AZS - SEKCJA ŻEGLARSKA powołana została 20 stycznia 2006 roku.

K

Opiekunem sekcji została mgr Daria Rybarczyk. Zadaniem sekcji jest upowszechnianie żeglarstwa we wszystkich jego formach w środowisku akademickim. Sekcja wielokrotnie organizowała rejsy po Adriatyku. W 2013 roku sekcja zmieniła formę organizacyjną i we współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym rozpoczęła realizację nowego programu. Opiekunami sekcji zostali mgr Tomasz Szuszkiewicz i mgr Tomasz Bartnicki.

KU AZS - SEKCJA SPORTÓW INDYWIDUALNYCH powołana zo-

stała 1 października 2016 roku. Opiekunem sekcji została mgr Henryka Szumna. Sekcja swoją działalnością obejmuje te dziedziny sportu i rekreacji, które w danym roku akademickim cieszą się dużym zainteresowaniem. Zajęcia z poszczególnych dyscyplin prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska. Członkowie tej sekcji uczestniczą w różnych zajęciach, m.in. na siłowni, kajakarstwa, szermierki, pływania, gier planszowych czy zajęciach ze strzelania sportowego. Sekcja ma charakter rozwojowy i zawsze będzie nastawiona na realizację zgłaszanych potrzeb przez studentów.

106

107


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

KONFERENCJE NAUKOWE

stanowią istotny element kształtowania uczelnianej tożsamości. Rozpiętość tematyczna oferty konferencyjnej wynika z różnorodności kierunków studiów i specyfiki poszczególnych instytutów PWSZ w Elblągu. Każdy z nich wypracował oryginalne, właściwe sobie cykle konferencji, z powodzeniem rozwijając i wzbogacając życie naukowe zarówno samej Uczelni, jak i Elbląga.

KONFERENCJE NAUKOWE W IE PWSZ w ELBLĄGU

K

108

Instytut Ekonomiczny systematycznie buduje obszar zainteresowań badawczych wokół istotnych wyzwań gospodarczo-ekonomicznych oraz przemian samorządowych i regionalnych. Od 2005 roku zorganizowano 8 ogólnopolskich konferencji naukowych o tematyce ekonomicznej oraz administracji publicznej. Dotyczyły one rozwoju regionalnego w warunkach globalizacji (rok 2005), współpracy transgranicznej (rok 2006), samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej (rok 2007), funduszy unijnych (rok 2008), transformacji w nowych krajach Unii Europejskiej (w 2009 i 2010 roku), organizacji pozarządowych i rozwoju regionalnego (rok 2011), a także administracji bezpieczeństwa publicznego w wymiarze lokalnym (rok 2012). W 2015 roku w Instytucie Ekonomicznym została zorganizowana konferencja studencka o charakterze interdyscyplinarnym, która odbyła się pod hasłem „Wyzwania współczesnego świata: szanse i zagrożenia". Konferencja lotnicza organizowana była w cyklu dwuletnim od 2008 roku pod nazwą Elbląskie Biennale Lotnicze wspólnie z Aeroklubem Elbląskim i stanowiła płaszczyznę wymiany poglądów i opinii na temat różnych aspektów lotnictwa. Tematami przewodnimi poszczególnych edycji były: „I Elbląskie Biennale Lotnicze – Lotnictwo w Elblągu – przyszłość, teraźniejszość, perspektywy” (2008 rok); „II Elbląskie Biennale Lotnicze – Lotnictwo – przeszłość, teraźniejszość, perspektywy – nowe rozwiązania” (2010 rok); „III Elbląskie Biennale Lotnicze – 100-lecie lotnictwa w Elblągu” (2012 rok); „IV Elbląskie Biennale Lotnicze – Inspiracje lotnicze” (2014 rok).

20 lat PWSZ w Elblągu

ABC UCZELNI

KONFERENCJE NAUKOWE W IIS PWSZ w ELBLĄGU Instytut Informatyki Stosowanej od 2004 roku organizuje cykliczną interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową „Oblicza Internetu”, której inicjatorem jest dr hab. Marek Sokołowski, prof. nadzw. PWSZ w Elblągu. Do 2016 roku odbyło się osiem edycji konferencji. Systematyczne spotkania specjalistów udowadniają, że Internet ma wiele oblicz i potrafi sprowokować do dyskusji przedstawicieli rozmaitych dziedzin. Wśród „badaczy” Internetu znaleźli się: socjolodzy, pedagodzy, językoznawcy, medioznawcy, politycy, filologowie, filozofowie, kulturoznawcy, prawnicy oraz informatycy. Ostatnia, ósma konferencja, nosiła symptomatyczny podtytuł „Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata." Przy tej okazji został zorganizowany również I Kongres Badaczy Internetu, mający na celu integrację środowisk naukowych, zarówno z obszaru nauk humanistycznych, jak też społecznych, nauk ścisłych i technicznych. O nośności tematu i potrzebie organizowania tego typu spotkań świadczy fakt, że w ciągu ośmiu edycji konferencji uczestniczyło w niej ponad dwustu pracowników naukowych z rozmaitych uczelni, takich jak: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i wielu innych.

K

109


ABC UCZELNI

K

110

20 lat PWSZ w Elblągu

20 lat PWSZ w Elblągu

KONFERENCJE NAUKOWE W IP PWSZ w ELBLĄGU

KONFERENCJE NAUKOWE W IPJ PWSZ w ELBLĄGU

Instytut Politechniczny zaangażował się w problematykę ochrony środowiska, analizując walory i zagrożenia gospodarowania wartościami przyrodniczymi i gospodarczymi Zalewu Wiślanego oraz integrując wokół tej problematyki rozmaite kręgi interesariuszy. Od 2006 roku zorganizowano 6 międzynarodowych warsztatów naukowych, jak również konferencje związane z tą problematyką. Należy do nich, zorganizowana w 2003 roku międzynarodowa konferencja naukowa „Aim and scope of the ecology education", w której udział wzięli między innymi przedstawiciele Fachhochschule ze Stralsundu (Niemcy) i Akademii Pedagogicznej w Lipawie (Łotwa). W 2007 roku w ramach projektu MONTRANSAT zorganizowano konferencję „Monitoring jakości wód Zalewu Wiślanego w oparciu o teledetekcję satelitarną”, w 2008 roku międzynarodową konferencję „Projekt VISLA – wkład do współpracy naukowej w przywracaniu wartości przyrodniczych i gospodarczych Zalewu Wiślanego”. W 2011 roku, w ramach zakończenia projektu „System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego VISLA”, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Zalew Wiślany w obliczu zmian”. W 2016 roku odbyła się konferencja „Poprawa jakości wód Zalewu Wiślanego w aspekcie gospodarki turystyczno-rekreacyjnej”.

Instytut Pedagogiczno-Językowy zgodnie ze swoją specyfiką od lat buduje platformy dyskusyjne wokół szeroko rozumianych obszarów kultury i humanistyki. Jedną z nich jest sfera rozważań nad problematyką rodziny i dotykających ją przemian społecznych. Temu istotnemu zagadnieniu poświęcono dwa seminaria (w 2007 roku – „Współpraca rodzice i nauczyciele w procesie wychowania"; w roku 2010 – „Portret współczesnej rodziny w panoramie problemów społecznych") i konferencje naukowe (w 2011 roku – „Współczesna rodzina wielowymiarowym środowiskiem wychowawczym dziecka"; w 2012 roku – „Rodzina w wektorze przesuniętego czasu”). W kręgu zainteresowań badawczych IPJ, które zaowocowały organizacją konferencji, znalazły się także problemy związane ze zjawiskiem mobbingu (w 2013 roku – „Mobbing w szkole, mobbing w pracy – granice bezradności"), zjawiskiem kryzysu jednostki (w 2014 roku – „Człowiek w obliczu kryzysu – różne wymiary kryzysu") oraz problem współczesnej szkoły (2008 rok – „Nowe propozycje w edukacji wobec problemów współczesnej szkoły"), jak również szeroko pojęta tradycja filologiczno-kulturoznawcza (w 2004 roku – ogólnopolska konferencja naukowa „Metafora w kulturze"), pedagogika muzyki (w 2004 roku – organizacja „XI Polsko-Węgierskiego Seminarium Kodalyowskiego") czy zagadnienia przekładu (rok 1999 – zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim „I Międzynarodowa Konferencja Translatoryczna – Przekładając nieprzekładalne"). W ramy tych działań wpisuje się także inicjatywa inspirowania pasji badawczej młodzieży: już od 2005 roku Studenckie Koło Naukowe „Humanitas” organizuje cykliczną studencką konferencję naukową „Integralia – Wymiary studenckiej humanistyki" – w 2018 roku odbyła się już piętnasta jej odsłona.

Ponadto od 2004 roku zorganizowano 6 seminariów naukowych (w 2004 roku – „Kierunki badań na Zalewie Wiślanym”, w 2005 i 2008 roku – „Seminarium Naukowe Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk”, w 2008 roku – „Systemy Pomiarowe”). W 2013 roku, przy okazji uświetnienia podwójnego jubileuszu: 15-lecia Uczelni i 100-lecia firmy FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o., zorganizowano wspólne seminarium naukowe „Elbląskie przekładnie zębate – teoria i praktyka”, podczas którego zostały wygłoszone referaty pracowników naukowych PWSZ w Elblągu, pracowników naukowych z ośrodków akademickich współpracujących z firmą FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz referaty specjalistów Spółki FLSmidth MAAG Gear. W 2018 roku w ramach obchodów 20. rocznicy powołania PWSZ w Elblągu Instytut Politechniczny zorganizował seminarium „Od PWSZ do stowarzyszeń inżynierskich”.

ABC UCZELNI

K

KONFERENCJA PAPIESKA

organizowana jest od 2006 roku jako wspólna inicjatywa PWSZ w Elblągu i uczelni z terenu miasta, tj. Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej, Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu, Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego – Wydziału Zamiejscowego w Elblągu. Cykliczna konferencja poświęcona jest pamięci Papieża Jana Pawła II. Istotą idei konferencji jest oddanie hołdu naszemu wielkiemu Rodakowi poprzez stworzenie płaszczyzny dla naukowego dyskursu nad współczesnymi wyzwaniami w świetle papieskiego nauczania. Jest to przedsięwzięcie, które ma inspirować badania naukowe i popularyzować dziedzictwo bł. Jana Pawła II. Konferencje noszą wspólny tytuł: „Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności".

111


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

KRAJOWA RAMA KWALIFIKACJI stanowi kolejny etap wdraża-

nia idei bolońskiej w Polskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. PWSZ w Elblągu uchwałą Senatu Uczelni z dnia 22 marca 2013 roku ustanowiła nowe wytyczne dla rad instytutów dotyczące opracowania programów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia, studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Następnie, na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2012 roku, Senat Uczelni przyjął uchwały określające efekty kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w PWSZ w Elblągu. Głównym celem wprowadzenia KRK jest przejście z systemu edukacji opartego na treściach programowych do systemu opartego na efektach kształcenia. W kształtowaniu programów studiów uwzględnia się opinie pracodawców i wyniki badania rynku pracy. W opracowanych w PWSZ w Elblągu nowych programach kształcenia położono duży nacisk na kształcenie praktyczne (większość kierunków kształcenia prowadzi się w profilu praktycznym), zwiększono liczbę godzin zajęć z języków obcych oraz technologii informatycznych. W związku z dostosowaniem planów i programów kształcenia w PWSZ w Elblągu do KRK w roku akademickim 2011/2012 dokonano także zasadniczych zmian w funkcjonowaniu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, który stanowi część wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

K-L

LABORATORIA DYDAKTYCZNE stanowią istotny element infra-

struktury edukacyjnej PWSZ w Elblągu. Poszczególne sale laboratoryjne i ich przeznaczenie związane jest ze specyfiką oferty i programów kształcenia poszczególnych instytutów PWSZ w Elblągu.

LABORATORIA DYDAKTYCZNE w IIS PWSZ w Elblągu Instytut Informatyki Stosowanej posiada aktualnie jedną z najnowocześniejszych w regionie baz dydaktycznych przystosowaną do kształcenia informatycznego. Dysponuje 200 stanowiskami komputerowymi, pracowniami specjalistycznymi z profesjonalnym oprzyrządowaniem elektronicznym i najnowszym oprogramowaniem narzędziowym dla programistów, sieciowców, grafików komputerowych. W 2005 roku utworzona została pierwsza nowoczesna pracownia do profesjonalnych szkoleń Fundamentals of Unix wyposażona w stacje robocze SUN z systemem Solaris 10 oraz dwa serwery. Dzięki dobrej współpracy z Centrum Informatycznym Trójmiejską Akademicką Siecią Komputerową w Gdańsku (CI TASK) oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym udało się przyspieszyć prace nad budową szerokopasmowego łącza światłowodowego programu PIONIER (Polski Internet Optyczny) na odcinku Gdańsk – Elbląg z węzłem w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1. Łącze zostało oddane do użytku w 2010 roku. Instytut dysponuje 12 nowoczesnymi laboratoriami, w tym: laboratorium technologii światłowodowych, laboratorium bezpieczeństwa sieci komputerowych, laboratorium telefonii IP, laboratorium informatycznych systemów przemysłowych, studiem multimedialnym, laboratorium sztucznej inteligencji i robotyki. Studenci mają zdalny dostęp z zewnątrz do kilku serwerów. Serwery uczelniane

112

20 lat PWSZ w Elblągu

ABC UCZELNI

oferują szereg usług wspierających dydaktykę w IIS i w całej Uczelni. Są to m.in. narzędzia i baza danych Oracle, środowisko przetwarzania równoległego MPI na serwerach wieloprocesorowych, dostęp do wielu systemów baz danych – MySQL, PostgreSQL, MSSQL i inne, rozbudowane systemy web – w szczególności LAMP (Linux, Apache, MysQL, PHP/ Perl), pozwalające na pisanie aplikacji webowych, narzędzia Java, servlety, applety – platformy Resin i Tomcat, dostęp do szeregu edytorów i filtrów strumieniowych (m.in. sed, awk, grep, cut itp.), możliwość przechowywania własnych plików i stron, konta pocztowe zapewniające kontakt wykładowców ze studentami. Ponadto studenci mają możliwość korzystania z darmowego dostępu do Internetu w domach studenckich.

LABORATORIA DYDAKTYCZNE w IP PWSZ w Elblągu Instytut Politechniczny dysponuje 17 nowoczesnymi laboratoriami oraz wyposażeniem do zajęć terenowych z zakresu geodezji, hydrologii i klimatologii. W procesie dydaktycznym dodatkowo wykorzystywane są specjalistyczne pracownie przemysłowe elbląskich firm: METROTEST Sp. z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o., METAL EXPERT Sp. z o.o., HANYANG ZAS Sp. z o.o., ODLEWNIA ELZAMECH Sp. z o.o., P.P.H.U. PATREX, WIOŚ – Delegatura w Elblągu oraz wybrane pracownie Centrum Kształcenia Praktycznego – w tym stacja diagnostyczna. Laboratoria Instytutu Politechnicznego to: laboratorium fizyki, elektrotechniki i metrologii, biologii i ekologii, chemii środowiska, mechaniki płynów i hydrauliki, mechaniki gruntów, inżynierii materiałowej, materiałów budowlanych i żelbetu, maszyn i napędów elektrycznych, mechatroniki, eksploatacji, diagnostyki i napraw maszyn, komputerowego wspomagania prac inżynierskich, komputerowego wspomagania projektowania – CAD, komputerowego wspomagania wytwarzania – CAM, instalacji budowlanych, technologii środowiska, monitoringu środowiska.

L

LABORATORIA DYDAKTYCZNE w IPJ PWSZ w Elblągu Instytut Pedagogiczno-Językowy dysponuje dwoma laboratoriami językowymi: jednym opartym na połączeniu analogowej i cyfrowej technologii z przeznaczeniem dla osiemnastoosobowych laboratoryjnych grup studenckich i drugim w pełni multimedialnym, opartym na technologii cyfrowej z 20 stanowiskami. Laboratoria pozwalają na odtwarzanie nagrań i plików multimedialnych, nagrywanie wypowiedzi studentów, pracę w parach i grupach, ćwiczenia imitacyjne, ćwiczenia tłumaczeniowe i realizację różnych zadań typowych dla zajęć językowych, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń fonetycznych i translatorskich. Systemy audio i wideo zintegrowane z centralną jednostką obsługującą pracę laboratoriów pozwalają na ich szerokie wykorzystanie w procesie dydaktycznym. W Instytucie znajduje się także laboratorium komputerowe wyposażone w 18 standardowych jednostek komputerowych. W ramach realizowanego w IPJ projektu „Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku” wyposażono je dodatkowo w zestaw tablicy interaktywnej z rzutnikiem wideo. W laboratorium są prowadzone zajęcia z przedmiotu technologia informacyjna dla studentów wszystkich specjalności IPJ.

113


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

MEDALE SPORTOWE

stanowią wymierny wskaźnik osiągnięć Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu. W latach 1999–2018 na zawodach akademickich rangi Mistrzostw Polski studenci PWSZ w Elblągu w sumie zdobyli 32 medali, w tym: 8 złotych, 9 srebrnych, 15 brązowych.

Tab. 1. Medaliści Mistrzostw Polski z PWSZ w Elblągu Lp. Dyscyplina

M

114

Imię i nazwisko

Rok i miejsce zawodów

Ranga zawodów

Rodzaj medalu/zajęte miejsce

1

Karate

Anna Modrzewska

2003 Olsztyn

Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych

srebrny

2

Karate

Wojciech Wojtkowski

2003 Olsztyn

Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych

brązowy

3

LA skok wzwyż

Marcin Glaubert

2004 Wrocław

Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa brązowy Polski

4

Jeździectwo

Grzegorz Kowal

2004 Wrocław

Akademickie Mistrzostwa Polski

Street basket

Piotr Karhut, Michał Morawski, Karol Sartanowicz, Sławomir Sudoł, Paweł Wyrzykowski, Grzegorz Czarnul, 2004 Kraków Arkadiusz Kurowski, Krzysztof Grabowski, Bartosz Zbaraszewski

Mistrzostwa Polski Państwowych Wyższych złoty Szkół Zawodowych

6

Karate kumite drużynowe

Anna Modrzewska Dagmara Styfi

2005 Wrocław

Akademickie Międzynarodowe Mistrzostwa brązowy Polski

7

Lekkoatletyka

Marcin Glaubert

2005 Poznań

Akademickie Mistrzostwa Polski

złoty

8

Lekkoatletyka

Dariusz Kruk

2005 Poznań

Akademickie Mistrzostwa Polski

srebrny

9

Karate

Tomasz Kundzicz

2005 Olsztyn

Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych

złoty, srebrny, brązowy

10

Karate kumite drużynowe

Tomasz Kundzicz Wojciech Wojtkowski Jakub Modrzewski

2005 Olsztyn

Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych

srebrny

11

Kick boxing

Maciej Tomczak

2006 Warszawa

Akademicki Puchar Polski

brązowy

12

Karate

Tomasz Kundzicz

2007 Wrocław

Mistrzostwa Polski AZS

srebrny, brązowy

13

Kick boxing

Maciej Tomczak

2007 Warszawa

Akademicki Puchar Polski

brązowy

14

Karate

Tomasz Kundzicz

2009 Wrocław

Mistrzostwa Polski AZS

złoty

15

Karate

Przemysław Studziński

2009 Wrocław

Mistrzostwa Polski AZS

brązowy

5

srebrny

ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu 16

Kick boxing

Maciej Tomczak

2009 Jarocin

Mistrzostwa Polski AZS

brązowy

17

Kick boxing

Cezary Tomczak

2009 Jarocin

Mistrzostwa Polski AZS

srebrny, brązowy

18

Karate

Tomasz Kundzicz

2010 Wrocław

Akademickie Mistrzostwa Polski

złoty

19

Karate

Przemysław Studziński

2010 Wrocław

Akademickie Mistrzostwa Polski

srebrny

20

Karate

Tomasz Kundzicz

2011 Wrocław

Akademickie Mistrzostwa Polski

brązowy

21

Futsal

Michał Sikora, Wojciech Świniarski, Konrad Kotowski, Mikołaj Dratwa, Marcin Trochowski, Mateusz Borys Damian Kidoń, Mateusz Tymiński, Adrian Zdunek, Tomasz Sambor, Łukasz Lenarczyk, Karol Jarosiński

2011 Gdańsk

Ogólnopolskie Igrzyska Studentów Lat Pierwszych

brązowy

22

Siatkówka plażowa

Dominika Bartkowska Monika Jabłońska

2011 Szczecin

Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych

złoty

23

Karate

Przemysław Studziński

2011 Wrocław

Akademickie Mistrzostwa Polski

brązowy

24

Taniec towarzyski

Mateusz Papużyński

2012 Kalisz

Akademickie Mistrzostwa Polski

srebrny

25

Triathlon

Małgorzata Szczerbińska

2012 Górzno

Akademickie Mistrzostwa Polski

złoty

Siatkówka

Agnieszka Grzywacz, Sylwia Janewicz, Agnieszka Skowrońska, Ewa Bajda, Eliza Białczak, Magdalena Czapiewska, Izabella Wąsik, Iga Korzeniewska, Justyna Bąk, Joanna Cupisz, Monika Jabłońska

Akademickie Mistrzostwa Polski w klasyfikacji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

srebrny

Siatkówka

Justyna Bąk, Izabella Wąsik, Marta Waszak, Katarzyna Szostak, Monika Tchórzewska, Karolina Gaworek, Magdalena Czapiewska, Anna Rzeszot

2014 Kraków

Akademickie Mistrzostwa Polski w klasyfikacji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

brązowy

28

Siatkówka

Justyna Bąk, Izabella Wąsik, Marta Waszak, Katarzyna Szostak, Monika Tchórzewska, Karolina Gaworek, Monika Malinowska, Beata Olszewska

2015 Wrocław

Akademickie Mistrzostwa Polski w klasyfikacji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

srebrny

29

Żeglarstwo

Tomasz Szuszkiewicz, Tomasz Bartnicki, Krzysz- 2016 Gdańsk-Górki Za- Żeglarskie Mistrzostwa Pomorskich Uczelni III miejsce tof Kuczma, Wojciech Szymczak, Adam Witt chodnie Wyższych

30

Siatkówka

Izabella Wąsik, Karolina Cybula, Joanna Cupisz, Katarzyna Szostak, Marta Waszak, Magdalena Czapiewska, Paulina Wielgoszyńska

2016 Łódź

Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w V miejsce Siatkówce Kobiet

31

Trójbój siłowy

Patryk Kalman

2016 Warszawa

Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym

26

27

2013 Wrocław

złoty

115


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

Tab. 2. Studenci PWSZ w Elblągu na międzynarodowych zawodach sportowych Lp. Dyscyplina

M

116

Imię i nazwisko

Rok i miejsce zawodów

Ranga zawodów

Rodzaj medalu/ zajęte miejsce

1

Piłka ręczna

Hanna Sądej Marta Miecznikowska

2010 Węgry

Akademickie Mistrzostwa Świata

V

2

Kick boxing Light contact

Adrian Durma

2010 Włochy

Puchar Świata

srebrny

3

Kick boxing

Adrian Durma

2010 Azerbejdżan

Mistrzostwa Europy

IV

4

Karate

Przemysław Studziński

2011 Sarajewo

Akademickie Mistrzostwa Świata

XII

5

Kick boxing Light contact

Adrian Durma

2011 Macedonia

Mistrzostwa Świata

VII

6

Piłka ręczna

Ewelina Kędzierska

2012 Brazylia

Akademickie Mistrzostwa Świata

brązowy

7

Kick boxing

Adrian Durma

2012 Turcja

Mistrzostwa Europy

IV

8

Kick light Kick boxing Light contact

Adrian Durma

2012 Węgry

Puchar Świata

srebrny srebrny

9

Kick boxing

Adrian Durma

2012 Włochy

Puchar Świata

brązowy

M

117


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

NOWOCZESNY DYPLOM – SUPLEMENT DO DYPLOMU wprowadzony został, zgodnie z ideą bolońską, w celu stworzenia studen-

tom ułatwień nie tylko na polskiej, ale i na międzynarodowej ścieżce studiów. Suplement do Dyplomu wprowadzony został przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/ CEPES. Dokument ten dostarcza obiektywnych i pełnych informacji, służących prezentacji przebiegu kształcenia i przygotowania zawodowego studenta, co umożliwia uznanie zdobytych kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą oraz ułatwia dostęp do informacji niezbędnych w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami. Suplement może być wydawany w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim oraz w języku ojczystym. Suplementy do Dyplomu są wydawane w PWSZ w Elblągu od 2007 roku.

OTRZĘSINY to coroczna impreza integrująca studenckie środowiska pierwszego

N-P

118

roku, organizowana przez Radę Studentów PWSZ w Elblągu. Podczas zabawy otrzęsinowej, odbywającej się zawsze na początku roku akademickiego, następują rytualne obrzędy związane z wkraczaniem w nowy etap życia nieśmiałych i czasami zagubionych w akademickiej rzeczywistości „pierwszaków”. Obrzędy te, mające wyłącznie formę świetnej zabawy, prowadzą do przyjęcia młodych żaków do grona braci studenckiej.

PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL

to egzamin, który potwierdza kwalifikacje językowe. W styczniu 2017 roku PWSZ w Elblągu uzyskała status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego PTE, oferując możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na 6 poziomach: A1, A2, B1, B2 oraz C1 i C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Egzaminy PTE General z certyfikatem brytyjskiej organizacji Edexcel uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

20 lat PWSZ w Elblągu

ABC UCZELNI

PIONIER

(POLSKI INTERNET OPTYCZNY PIONIER) to ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna, budowana w latach 2003–2010 przez konsorcjum PIONIER, stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji, nauk obliczeniowych, aplikacji oraz usług dla społeczeństwa informacyjnego. PWSZ w Elblągu została przyłączona do ogólnopolskiej sieci optycznej PIONIER w 2009 roku dzięki współpracy z Trójmiejską Akademicką Siecią Komputerową w Gdańsku (TASK). W efekcie Uczelnia stała się podstawowym lokalnym beneficjentem programu „Polski Internet Optyczny – Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego”. Głównym celem sieci jest obsługa polskiego środowiska naukowego oraz wspomaganie projektów badawczych i edukacyjnych. PWSZ w Elblągu skupiła się głównie na obsłudze sektora edukacyjnego i niekomercyjnego na rynku lokalnym, dostarczając usługę hostingu, backupu czy kolokacji serwerów. Udział w przedsięwzięciu PIONIER umożliwia również świadczenie przez Uczelnię usług dostępu do Internetu (po kosztach własnych) podmiotom trzecim, takim jak: szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne i oświatowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje kulturalne, biblioteki, publiczne jednostki służby zdrowia, instytucje wyższej użyteczności publicznej, instytucje pożytku publicznego i inne instytucje, których działalność finansowana jest z budżetu państwa. Ma też duże znaczenie dla projektu realizowanego przez gminę m. Elbląg, w ramach którego prowadzona jest rozbudowa miejskiej sieci światłowodowej w Elblągu. Pozwoli to w najbliższej przyszłości na świadczenie nie tylko usługi dostępu do Internetu, ale i na uruchomienie usług realizowanych w ramach projektu Platformy Obsługi Nauki – PLATON, takich jak: Eduroam, Telewizja HD czy wideokonferencje.

P

POLSKIE UCZELNIE WSPÓŁPRACUJĄCE Z PWSZ w ELBLĄGU od początku jej istnienia to: Politechnika Gdańska (list intencyjny o współdziałaniu z dnia 29 września 1998 roku, umowa o współdziałaniu z dnia 4 października 1999 roku, umowa z dnia 28 czerwca 2004 roku oraz porozumienie z dnia 21 grudnia 2005 roku), Uniwersytet Gdański (list intencyjny o współdziałaniu z dnia 29 września 1998 roku, umowa o współdziałaniu z dnia 10 listopada 1998 roku, porozumienie z dnia 23 lutego 2006 roku) oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (umowa z dnia 30 marca 1999 roku, porozumienie o współpracy z dnia 20 maja 2009 roku). Współpraca z tymi ośrodkami akademickimi regionu przyczynia się do zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia oraz rozwoju naukowego nauczycieli akademickich. PWSZ w Elblągu zawarła także porozumienia z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim o współpracy w zakresie poziomu kształcenia i kompatybilności programów studiów. W 2013 roku Uczelnia na mocy umowy rozpoczęła współpracę z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Zawarte porozumienie dotyczy współpracy w ramach działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wydawniczej.

119


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

PRAKTYKI ZAWODOWE są ważnym elementem kształcenia studentów

PWSZ w Elblągu. Uczelnia kładzie duży nacisk na praktyczny wymiar studiów, dzięki czemu studenci mają okazję do zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych i ugruntowania wiedzy uzyskanej w trakcie kształcenia. Studenci odbywają obowiązkową semestralną praktykę w instytucjach oraz podmiotach gospodarczych i administracyjnych tematycznie związanych ze studiowanym kierunkiem oraz wybraną specjalnością studiów. Każdy kończący praktykę student otrzymuje świadectwo z informacją o miejscu odbycia praktyki i jej przebiegu. Praktyki zawodowe wzbogacają również Suplement do Dyplomu, co jest niezwykle pomocne w trakcie poszukiwania pracy po studiach.

PROJEKT PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH jest

P

120

projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER – Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który po odpowiednich regulacjach prawnych ma być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Pilotażowe praktyki zawodowe prowadzone są według jednolitego systemu określonego odpowiednimi regulaminami i instrukcjami, które opracował Zespół Ekspertów, wywodzących się ze środowiska PWSZ-ów i organizacji pracodawców. Troje jego członków wywodzi się z PWSZ w Elblągu, są to: mgr Teresa Kubryń – dyrektor IPJ, dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw. – dyrektor IP oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – rektor PWSZ w Elblągu, będący ekspertem wiodącym w Specjalnym Zespole Ekspertów. Projekt przeznaczony jest dla 7000 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów. Całkowity budżet projektu wynosi 136 mln złotych. W projekcie bierze udział ponad 30 uczelni z całej Polski.

ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PWSZ W ELBLĄGU Lp. Nazwa projektu

Rok realizacji

Program

Wartość projektu

Uczenie się przez całe życie Program Socrates (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)

453 667,92 zł

1

Sokrates

2005–2008

2

Monitoring Jakości Wód Zalewu Wiślanego w Oparciu o Teledetekcję Satelitarną

06.2006–12.2007

3

Walory Przyrodniczo-Krajobrazowe Mierzei Wiślanej (Vislienskaja Kosa) a Turystyka w Regionie 2006 Morza Bałtyckiego

4

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne

5

Vistula River-ecology, culture, environment – międzynarodowe warsztaty

6

2007–2012

10–16.09.2007

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) PROGRAM SĄSIEDZTWA LITWA, POLSKA, OBWÓD KALININGRADZKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ INTERREG IIIa Program Współpracy Przygranicznej PHARE NARODOWY PROGRAM DLA POLSKI 2003 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżet państwa Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – lista indykatywna krajowa projektów indywidualnych – poz.26 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Działanie 1.1-26 POPW

70 579,4 EUR/ 252 815,41 zł

10 265,1 EUR/ 39 327,65 zł

25 645 580,20 zł

The Baltic University Programme, Uppsala University Sweden

34 046,92 EUR/128 816,52 zł

System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospoda2008–2011 rowania ekosystemem Zalewu Wiślanego (VISLA)

Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych

75 755,00 zł

Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu na 2008–2009 kierunku informatyka

PO KL Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie II. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

8

Uczenie się przez całe życie (LLP – the Lifelong Learning Programme

ERASMUS

9

Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu na 2009–2011 kierunku informatyka cz. II

7

2009–2013

PO KL Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie II. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

P

348 806,39 zł

1 417 633,67 zł

604 040,53 zł

121


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PWSZ W ELBLĄGU Lp. Nazwa projektu 10 11

12 13

P

14

Bobry Wysoczyzny Elbląskiej

Program

Wartość projektu

2009

Ministerstwo Gospodarki

19 018,72 zł

2010

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 000,00 zł

Transfer wiedzy i najlepszych praktyk sposobem formowania trwałej współpracy między szkoła- 2010–2011 mi wyższymi i organami samorządu lokalnego

Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych

93 324,45 zł

AIP fabryka przedsiębiorczości

Ministerstwo Gospodarki

20 340,00 zł

2010

Rynek pracy należy do IT – program zwiększenia 2010–2014 liczby absolwentów na kierunku informatyka

PO KL Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe. Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

1 986 498,89 zł

Lp. Nazwa projektu

Inżynier dla regionu – program zwiększenia absolwentów kierunków: mechanika i budowa ma- 2010–2014 szyn, ochrona środowiska, budownictwo

16

Innowacyjny Nauczyciel w Szkole XXI wieku

2011–2014

17

Kreator innowacji - akademicki Start Up

2011

18

Matematyka i informatyka drogą do sukcesu w szkołach zawodowych cz. I i cz. II

2012–2015

19

,,Nowoczesne standardy zarządzania w Twojej Firmie” – wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników MMSP w woj. warmińsko-mazurskim

2013–2014

jw. PO KL Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe Ministerstwo Gospodarki PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Rok realizacji

20

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytu- 2015-2019 acji materialnej

21

Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa 2015 – wyższego między krajami programu

22

„Startup House – inkubacja przedsiębiorstw 2017–2018 w Elblągu” cz. I i II

23

Reaktor ABK

24 15

122

AIP Przedsiębiorczy żak

Rok realizacji

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

2016– 2018

2016–2019

3 364 630,82 zł

1 172 613,38 zł

Wartość projektu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ERASMUS PO WER

199 799,25 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ERASMUS +

1 107 831,59 zł

Oś priorytetowa I. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.1. Inkubowanie przedsiębiorstw. PO WER Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Oś III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju RPO Oś priorytetowa II. Kadry dla gospodarki Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe

2 599 781,79 zł

636 781,25 zł

10 508 406,29 zł

25

Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi

2017–2022

26

PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji

2018–2022

PO WER

6 227 000 zł

27

Centrum Kompetencji Społecznych

2018–2020

RPO WiM

20 400 000 zł

4 210 447,61 zł

21 018,35 zł

Program

P

5 226 685,86 zł

349 596,72 zł

123


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

RADA STUDENTÓW PWSZ W ELBLĄGU to organ samorzą-

du studenckiego, reprezentujący studentów podczas posiedzeń Senatu, Komisji Stypendialnej, Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej. Rada zajmuje się także organizowaniem studenckich imprez rozrywkowych i sportowych, m.in. juwenaliów, otrzęsin, wieczornic rocznicowych, drzwi otwartych Uczelni, wernisaży, spotkań w dyskusyjnym klubie filmowym, wieczorów z poezją, imprez charytatywnych itp. Członkowie Rady biorą również czynny udział w akcjach promocyjnych Uczelni poprzez wyjazdy na targi edukacyjne i spotkania z abiturientami szkół średnich.

RANKINGI

potwierdzają wysoką jakość kształcenia w PWSZ w Elblągu. Uczelnia wielokrotnie zdobywała wysokie pozycje i wyróżnienia w różnych klasyfikacjach i rankingach, m.in.: I miejsce w rankingu Państwowych Uczelni Zawodowych przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” w 2005 roku;

R

III miejsce w rankingu Państwowych Uczelni Zawodowych przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” w 2006 roku; III miejsce w rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” w 2009 roku; Najlepsza Uczelnia w województwie warmińsko-mazurskim w rankingu wyższych uczelni, przeprowadzonym przez tygodnik „Newsweek Polska” w 2008 roku;

20 lat PWSZ w Elblągu growaniu elbląskiego środowiska akademickiego oraz budowaniu trwałych relacji kooperacyjnych pomiędzy środowiskami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi; „Najwyższa Jakość Studiów” (2016, 2017 rok) – statuetka nadzwyczajna za wdrożenie najbardziej zaawansowanych oryginalnych, nowoczesnych i efektywnych systemów zapewniania jakości kształcenia sprzyjających innowacyjności w dydaktyce akademickiej; II miejsce wśród polskich uczelni w kategorii „Współpraca naukowa w zakresie wiedzy praktycznej” w prestiżowym międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (rok 2017).

SAMORZĄD STUDENTÓW PWSZ W ELBLĄGU

tworzą – zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – wszyscy studenci Uczelni. Organem reprezentującym samorząd studencki jest Rada Studentów PWSZ w Elblągu. Studenci PWSZ w Elblągu, jako członkowie samorządu, uczestniczą w działaniach Rady, jak również biorą udział w konferencjach naukowych, debatach, szkoleniach i innych inicjatywach organizowanych na terenie Uczelni.

SIEĆ KAMPUSOWA PWSZ w ELBLĄGU

łączy 5 budynków. Połączenia fizyczne pomiędzy nimi zrealizowane są w technologii światłowodowej. Głównym założeniem nowego projektu sieci jest duża niezawodność, którą osiągnięto dzięki zastosowaniu nadmiarowych połączeń i technologii, takich jak „stackowanie” przełącz-

ABC UCZELNI ników, MC-LAG, agregacja (LACP) i protokół drzewa opinającego Rapid Spanning Tree. W sieci Uczelni działa ponad 1000 aktywnych urządzeń. Całość jest zrealizowana na urządzeniach sieciowych firmy Alcatel-Lucent. Jest to pierwsze wdrożenie w Polsce tak zaawansowanej technologii, zrealizowane przez firmę Alcatel-Lucent w 2011 roku. Wewnątrz budynków uruchomiony jest dostęp do sieci bezprzewodowej na ok. 30 punktach dostępowych działających w standardzie 802.11n. Całość zarządzana jest przez kontroler sieci bezprzewodowej Alcatel-Lucent OAW-4604. Dzięki dostępowi do szerokopasmowej sieci PIONIER i nowoczesnej infrastrukturze sieciowej Uczelnia pełni funkcję lokalnego dostawcy usług internetowych, co daje możliwość dalszego podłączania do sieci Internet instytucji z terenu Elbląga (aktualnie 10 instytucji korzysta z usług). W sieci PWSZ w Elblągu pracuje aktualnie 20 fizycznych serwerów, które obsługują serwisy oraz usługi dostępne zarówno w sieci LAN, jak też w sieci Internet. Maszyny pracują w większości pod kontrolą systemów operacyjnych Unix, Linux, kilka zarządzanych jest przez system Microsoft Windows Server. Zadaniem tych urządzeń jest między innymi zapewnienie dostępności takich usług, jak: poczta pracowników oraz studentów, serwisy WWW, podstawowy i zapasowy serwer DNS, VPN, serwery baz danych Oracle, MySQL, Postgres, Microsoft SQL, CAS – obsługa logowania do wielu serwisów za pomocą pojedynczego hasła, Moodle oraz Adobe Connect – serwisy realizujące kształcenie na odległość, USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów), USOSWeb, APD (Archiwum Prac Dyplomowych), IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów na Studia).

S

„Najlepsza Inwestycja w Człowieka” – tytuł przyznany projektowi „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka” przez Minister Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS w 2009 roku"; Certyfikat „Uczelnia Liderów” w siedmiu edycjach (lata 2011–2017) ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication. Ponadto w 2015 i 2016 roku Uczelnia uhonorowana została Wyróżnieniem Specjalnym za osiągnięcie największego progresu w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; Statuetka „Primus” (2013 rok) – nagroda specjalna za uzyskanie największej liczby punktów rankingowych przyznanych przez jury konkursowe Programu „Uczelnia Liderów”; „Aurea Praxis” (2014 rok) – wyróżnienie specjalne dla Rektora PWSZ w Elblągu, prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka. W dowód uznania osobistych zasług w rozwój Uczelni, inte-

124

125


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE (SKN)

zrzeszają studentów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy oraz rozwijaniem naukowych i zawodowych pasji. Koła przyczyniają się także do rozwoju życia naukowego Uczelni poprzez współudział w organizowaniu konferencji naukowych, wystaw, konkursów, zjazdów, pokazów, warsztatów czy debat. Studenci zaangażowani w działalność Kół mają ze strony Uczelni wsparcie zarówno merytoryczne, jak i finansowe. Każde Koło powołuje Przewodniczącego Koła, a nad merytoryczną stroną działalności każdego z nich czuwa powołany Opiekun Koła. Wszystkie SKN działające w PWSZ w Elblągu muszą zostać zgłoszone do Rejestru Studenckich Kół Naukowych. Obecnie w PWSZ w Elblągu zarejestrowanych jest 6 Studenckich Kół Naukowych, w ramach których działa 15 sekcji tematycznych.

SKN w INSTYTUCIE EKONOMICZNYM: SKN MYŚLI SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ SENEKA SKN ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO PUBLIC SAFETY

S

20 lat PWSZ w Elblągu sekcja pedagogów sekcja filologów sekcja kulturoznawcza sekcja graficzno-promocyjna

SKN w INSTYTUCIE POLITECHNICZNYM: SKN CREO złożone z następujących sekcji: sekcja budowlana sekcja ochrony środowiska sekcja mechaników sekcja mechatroniki

SKN w INSTYTUCIE INFORMATYKI STOSOWANEJ im. K. Brzeskiego: SKN INSTYTUTU INFORMATYKI STOSOWANEJ złożone z następujących sekcji: sekcja future 3D sekcja Grupa .Net sekcja aplikacje sieciowe i mobilne sekcja nowe technologie informatyczne sekcja akustyk pwsz

SKN MIĘDZYINSTYTUTOWE: SKN TV PWSZ

SKN w INSTYTUCIE PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWYM:

ABC UCZELNI

STUDIA PODYPLOMOWE

to oferta dla osób chcących podwyższać swoje kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności i poszerzać wiedzę. Jest to również propozycja dla tych, którzy chcą się przekwalifikować lub myślą o zmianie profilu zawodowego. Obecnie w ofercie PWSZ w Elblągu jest 20 studiów podyplomowych: Organizacja i zarządzanie oświatą – 19 edycji, Zarządzanie projektem w placówce oświatowej, Zarządzanie w administracji publicznej, Informatyka dla nauczycieli – 16 edycji, Grafika komputerowa i multimedia, Informatyk – administrator sieci komputerowych, Komputer w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Asystent rodziny, Muzyka i ruch w edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym, Logopedia – 8 edycji, Terapia pedagogiczna – 4 edycje, Przygotowanie pedagogiczne – 6 edycji, Socjoterapia – 8 edycji, Oligofrenopedagogika – 5 edycji, Surdopedagogika, Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego, Polonistyka dla nauczycieli, Kynoterapia, Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, Zarządzanie zasobami i jakością wód. Dyplomy ukończenia studiów podyplomowych w PWSZ w Elblągu otrzymało 2261 absolwentów.

S

SKN HUMANITAS złożone z następujących sekcji: sekcja dziennikarska sekcja językoznawcza

126

127


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

SYSTEM BOLOŃSKI

(PROCES BOLOŃSKI) jest szeregiem działań organizacyjnych (tworzenie instytucji i przepisów prawnych) podjętych przez państwa Unii Europejskiej w celu zbudowania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, w którym będzie możliwa rozpoznawalność i uznawalność kompetencji zdobytych na poszczególnych poziomach kształcenia (ramy kwalifikacji) w krajach członkowskich Unii. Wstępne idee zawarto we Wspólnej Deklaracji Europejskich Ministrów Edukacji, podpisanej w Bolonii w 1999 roku (stąd wywodzi się nazwa systemu).

SYSTEM ECTS (EUROPEAN CREDIT TRANSFER SY-

S

STEM) czyli europejski system punktowej oceny osiągnięć studenta, PWSZ w Elblągu wprowadziła w 2007 roku w celu zapewnienia swoim studentom międzynarodowego poziomu kształcenia, dostosowując się tym samym do Bolońskiego Systemu Kształcenia. ECTS jest sposobem oceny postępów studenta w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, służy do potwierdzania pokonania kolejnych etapów kształcenia oraz ma ułatwiać tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia i elastycznych programów studiów. Ten międzynarodowy system zaliczania i akumulacji ułatwia rozliczenie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej, co zwiększa mobilność studentów i umożliwia łatwiejsze podejmowanie studiów na kolejnych poziomach. System ułatwia również uczelniom opracowywanie zrównoważonych programów studiów dla różnych kierunków.

SYSTEM ECVET (EUROPEAN CREDIT SYSTEM FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING)

czyli Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, który został wprowadzony Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady w dniu 18 czerwca 2009 roku. Jego celem jest: zwiększenie przejrzystości kwalifikacji, realizacja idei uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning – LLL), walidacja, uznawanie kompetencji zdobywanych na drodze poza- i nieformalnego uczenia się. ECVET ma umożliwić uznawanie oraz – w stosownych przypadkach – akumulację efektów uczenia się poszczególnych osób, tak by mogły one uzyskać określone kwalifikacje. Obecnie działania koncentrują się na realizacji projektów pilotażowych. Od kwietnia 2013 roku PWSZ w Elblągu prowadzi dla Instytutu Badań Edukacyjnych pilotażowe badania na kierunku Informatyka i dla specjalności administracja bezpieczeństwa publicznego (na kierunku Administracja) w celu określenia jednostek uczenia się zawodowego (ocena nakładu pracy i parametryzacja).

128

20 lat PWSZ w Elblągu

ABC UCZELNI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY ISO 9001 PWSZ w Elblągu wdrożyła w 2007 roku. W latach 2010, 2013 i 2016 przeprowadzone zostały audity odnowieniowe tego systemu, a jego wyniki umożliwiły podjęcie decyzji o odnowieniu certyfikacji przez Polski Rejestr Statków S.A. na kolejne trzyletnie okresy. PWSZ w Elblągu posiada również wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, stanowiący część systemu zarządzania jakością ISO 9001, który obejmuje wszystkie elementy procesu kształcenia, wpływając na zakres i jakość działań studentów, słuchaczy oraz pracowników Uczelni. Wdrożenie systemu zarządzania jakością to przede wszystkim potwierdzenie i doskonalenie jakości świadczonych usług, poprawa wizerunku i podwyższenie konkurencyjności Uczelni, usprawnienie jej funkcjonowania, lepsze poznanie potrzeb klienta (studenta), zwiększenie efektywności zarządzania Uczelnią oraz zwiększenie zadowolenia i zaufania klienta (studenta).

TEATR AKADEMICKI PWSZ W ELBLĄGU rozpoczął swoją

S-T

działalność w 2005 roku. Pierwszym opiekunem zespołu była mgr Elżbieta Organowska. Do 2008 roku Teatr działał pod nazwą ABATON i aktywnie uczestniczył w kulturalnym życiu Elbląga poprzez udział w festiwalach oraz konkursach, wystawiając wyreżyserowane przez siebie spektakle, tj. Wyliczanka, 4 kolory love story, Co się zdarzyło w Muzeum Nakryć Głowy?, Serenada. Aktorzy Teatru ABATON uczestniczyli także w akcjach na rzecz elbląskich dzieci, organizowanych przez Radę Studentów PWSZ w Elblągu, np. spotkania mikołajkowe, oraz organizowali spektakle dla młodzieży ponadgimnazjalnej. W 2006 roku, specjalnie na potrzeby Teatru, w Domu Studenckim nr 2 przy ul. Wspólnej powstała profesjonalnie wyposażona sala teatralna. Sala ma 125 m2 powierzchni i dysponuje 120 miejscami siedzącymi. Na zapleczu znajduje się profesjonalne studio reżyserskie, z którego można sterować oświetleniem i nagłośnieniem. Do kompleksu teatralnego należą również dwie garderoby oraz pomieszczenie kuchenno-socjalne. W 2013 roku Teatr wznowił swoją działalność. Obecną grupą teatralną kieruje Lesław Staszkiewicz – aktor Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Studenci biorą udział w różnych warsztatach technik teatralnych, a także przygotowują okazjonalne występy, nie tylko dla społeczności akademickiej. Ze swoimi występami wychodzą także poza Uczelnię.

129


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

TURBINALIA (JUWENALIA PWSZ W ELBLĄGU) to najwięk-

sza tradycyjna studencka impreza w Elblągu. Zgodnie z tradycją turbinalia rozpoczynają się od pochodu studentów ulicami miasta, następnie po oficjalnym przemówieniu Prezydenta Elbląga dochodzi do przekazania żakom symbolicznego klucza do bram miasta. Juwenalia trwają zwykle kilka dni, w czasie których odbywają się imprezy kulturalno-sportowe. Od 2016 roku to coroczne święto żaków przyjęło szerszy wymiar pod nazwą „Tydzień Kultury Studenckiej – Turbinalia 2016 (2017)”. Organizowane są przez studentów (zrzeszonych w Radzie Studentów, a także AZS i kołach naukowych) i dla studentów, przy istotnym wsparciu Rektora PWSZ w Elblągu oraz sponsorów. Mają one charakter społeczno-integracyjny, sportowy, kulturowy i naukowy. Celem tego największego studenckiego święta jest integracja środowiska studenckiego poprzez wspólną zabawę, zawody sportowe, spotkania naukowe i kulturowe.

UCZELNIA OTWARTA I AKADEMIA SENIORA to inicja-

T-U

130

tywa Uczelni otwartej na potrzeby różnych środowisk. Powołany przez Rektora PWSZ w Elblągu Zespół ds. Uczelni Otwartej i Akademii Seniora organizuje wykłady otwarte oraz współpracuje z Pasłęckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W obszarze jego uwagi znajdują się między innymi tematy ze świata literatury, techniki, psychologii, historii. Wypracowana przez Zespół forma tryptyku wykładowego nie tylko zwiększa atrakcyjność zajęć, ale i uwidacznia związki między poruszanymi problemami.

20 lat PWSZ w Elblągu

ABC UCZELNI

WIECZORNICE

to żywe lekcje historii – uroczyste obchody rocznic ważnych wydarzeń historycznych, które od początku powołania PWSZ w Elblągu organizowane są dwa razy w roku: z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz odzyskania niepodległości przez Polskę. Wieczornice przygotowywane są przez studentów zrzeszonych w Studenckich Kołach Naukowych. Uroczystości te przybierają różną postać. Często jest to wykład otwarty, wspominkowe spotkanie połączone z debatą, koncert czy też wspólne słuchanie wierszy, prozy i tekstów dokumentów.

WOLONTARIAT

to – zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) – idea dobrowolnego i świadomego zaangażowania w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych bez oczekiwania wynagrodzenia. Inicjatywa coraz powszechniej popierana na wyższych uczelniach jako znakomity sposób na wyrobienie prospołecznych postaw u studentów. Zasady działalności na zasadzie wolontariatu przez studentów określa Regulamin wolontariatu PWSZ w Elblągu. Informacje o odbytych wolontariatach wpisywane są do Suplementu do dyplomu, co stanowi jedną z lepszych rekomendacji.

W

131


ABC UCZELNI

20 lat PWSZ w Elblągu

WSPÓŁPRACA W REGIONIE

to ważny element funkcjonowania PWSZ w Elblągu w wymiarze badawczo-edukacyjnym. PWSZ w Elblągu utrzymuje stałą współpracę z blisko 600 przedsiębiorstwami i instytucjami finansowymi i samorządowymi oraz jednostkami edukacyjnymi, co umożliwia realizację studenckich praktyk zawodowych. W ramach współpracy PWSZ w Elblągu z Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim i Elbląskim Parkiem Technologicznym pracownicy Uczelni mają udział doradczy w komisjach (np. komisja ds. strategii, komisja ds. innowacyjności). Rozwija się także współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi z Elbląga oraz okolic. W ramach umów Uczelnia zaprasza młodzież do udziału w wykładach otwartych, zajęciach laboratoryjnych oraz spotkaniach kół naukowych czy też zawodach sportowych. PWSZ w Elblągu nawiązała ponadto systematyczną współpracę z Pasłęckim i Braniewskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, oferując jego członkom udział w wykładach otwartych i spotkaniach warsztatowych.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA stanowi jeden z priorytetów PWSZ

W

132

w Elblągu, gdyż Uczelnia w pełni zdaje sobie sprawę z jej znaczenia i dlatego podejmuje działania służące nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. To dzięki związkom z uczelniami zagranicznymi powstają nowe inicjatywy dydaktyczne, naukowe oraz wspólne programy badawcze, kształtują się nie tylko więzi formalne między instytucjami, lecz także więzi osobiste, przyjaźnie naukowe i zawodowe. PWSZ w Elblągu podpisała umowy w ramach współpracy z następującymi uczelniami za granicą: Uniwersytet Techniczny w Kownie (Litwa) – współpraca od czerwca 2004 roku, Universitas Studiorum Polona Vilnensis (Litwa) – współpraca od września 2004 roku, Baltic University w Uppsali (Szwecja) – współpraca od lutego 2005 roku, Uniwersytet Techniczny w Kaliningradzie (Rosja) – współpraca od kwietnia 2005 roku, Walter-Eucken-Schule w Karlsruhe w Niemczech – współpraca od 2005 roku, Filia Północno-Zachodniej Akademii Służby Państwowej w Kaliningradzie (Rosja) – współpraca od czerwca 2010 roku, Galicki Instytut im. Wiaczesława Czornowała w Tarnopolu (Ukraina) – współpraca od października 2010 roku, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem (Ukraina) – współpraca od czerwca 2013 roku, kaliningradzka filia Federalnej Państwowej Instytucji Budżetowej Szkolnictwa Wyższego „Sankt-Peterburski Państwowy Uniwersytet Rolniczy” w Polesku (Rosja) – współpraca od grudnia 2016 roku.

20 lat PWSZ w Elblągu

ABC UCZELNI

WYDAWNICTWO PWSZ W ELBLĄGU powstało we wrześniu

2005 roku. Wszelkie decyzje związane z jego działalnością podejmowane są przez Zespół Pełnomocny Rektora ds. Wydawnictw, powołany przez Rektora Uczelni. Od początku istnienia Zespołu jego przewodniczącym jest dr hab. inż. Jerzy Łabanowski. Wydawnictwo wydaje między innymi periodyk zatytułowany „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu” – publikację, którą zakwalifikowano do wykazu punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt), co świadczy o jej wysokim poziomie merytoryczno-edytorskim, do tej pory wydano już 25 numerów tego czasopisma. Nakładem Wydawnictwa ukazało się także wiele interesujących tytułów, wśród nich 56 monografii oraz 18 skryptów dla studentów. Ponadto Wydawnictwo wydało 26 numerów Biuletynu PWSZ w Elblągu, opisujących wydarzenia z życia Uczelni oraz 4 biuletyny specjalne.

WYKŁADY OTWARTE

stanowią istotny element współpracy PWSZ w Elblągu ze społecznością lokalną. Od początku swojego istnienia Uczelnia organizowała różnego typu spotkania adresowane do szerokiego grona odbiorców: uczniów, studentów, nauczycieli, seniorów i przedstawicieli różnych miejscowych środowisk. W obszarze tematycznym znalazły się zagadnienia ze świata literatury, ekonomii, techniki, psychologii, historii czy informatyki. Od 2012 roku idea ta zyskała kształt formalny dzięki powołaniu przez Rektora PWSZ w Elblągu Zespołu ds. Uczelni Otwartej i Akademii Seniora, którego zadaniem jest wypracowanie formy zwiększającej atrakcyjność oferowanych zajęć.

ZŁOTY TRÓJKĄT TRANSFORMACJI

to elbląskie przedsięwzięcie, zapoczątkowane w 2002 roku, którego celem jest tworzenie warunków do transformacji społeczności Elbląga ku technologiom informatycznym. Trzema współpracującymi „wierzchołkami” Złotego Trójkąta są: samorząd lokalny, biznes i PWSZ w Elblągu. Samorządowi przewodzi Urząd Miejski w Elblągu, a biznesowi – wiodąca spółka informatyczna Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPEGIEKA”. W ramach tych inicjatyw zbudowano światłowodową miejską szkieletową sieć informatyczną (powołano w tym celu spółkę ELMAN), w PWSZ w Elblągu utworzono Instytut Informatyki Stosowanej, uzyskano połączenie ze światowym Internetem poprzez sieć PIONIER, zinformatyzowano Urząd Miejski i wiele instytucji publicznych (oświata, przedsiębiorstwa komunalne). Działalność Złotego Trójkąta ma wiele cech klastrowych.

W-Z

133


SPIS TREŚCI

20 lat PWSZ w Elblągu

20 lat PWSZ w Elblągu

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP........................................................................................................................................................................2

Aula PWSZ w Elblągu ............................................................................................................96

Pearson Test of English General................................................................................. 116

Uczelnia Otwarta i Akademia Seniora.....................................................................128

Misja............................................................................................................................................4

Badania naukowe.......................................................................................................................97

Pionier (POLSKI INTERNET OPTYCZNY PIONIER) .....................................117

Wieczornice................................................................................................................................. 129

Wizja.........................................................................................................................................................4

Bałtycki Festiwal Nauki (BFN)........................................................................................97

Polskie uczelnie współpracujące z PWSZ w Elblągu................................117

Wolontariat................................................................................................................................... 129

Słowo rektorskie..........................................................................................................................5

Biblioteka PWSZ w Elblągu..............................................................................................98

Praktyki zawodowe................................................................................................................118

Współpraca w regionie......................................................................................................130

Z gdańskiego źródła..................................................................................................................8

Centrum Transferu Technologii (CTT)

Współpraca zagraniczna...................................................................................................130

Władze Uczelni.............................................................................................................................14

Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym.......................................................................................................99

Projekt Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych..................................................................................................................118 Projekty realizowane przez PWSZ w Elblągu.................................................119

Chór Akademicki PWSZ w Elblągu.........................................................................99

Rada Studentów PWSZ w Elblągu............................................................................122

Dom studencki...........................................................................................................................100

Rankingi........................................................................................................................................... 122

Erasmus+.........................................................................................................................................101

Samorząd Studentów PWSZ w Elblągu............................................................. 123

Galeria „Filar Sztuki”.............................................................................................................102

Sieć kampusowa PWSZ w Elblągu...........................................................................123

Akademia CISCO .......................................................................................................................94

Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy (KU AZS) PWSZ w Elblągu ......................................................................................................................................103

Studenckie koła naukowe...............................................................................................124

Akademia Dziecięca.................................................................................................................94

Konferencje naukowe........................................................................................................106

Akademia MICROSOFT.........................................................................................................94

Konferencja Papieska.........................................................................................................109

Akademia ORACLE....................................................................................................................94

Krajowa Rama Kwalifikacji............................................................................................. 110

Akademickie Biuro Karier (ABK).................................................................................94

Laboratoria dydaktyczne................................................................................................ 110

System ECVET (EUROPEAN CREDIT SYSTEM FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING)........................................................................................126

Akademickie Centrum Wsparcia i Doradztwa (ACWiD) .......................95

Medale sportowe................................................................................................................... 112

System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001.......................................127

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) .........................................95

Nowoczesny dyplom – Suplement do Dyplomu....................................... 116

Teatr akademicki PWSZ w Elblągu..............................................................................127

Archiwum PWSZ w Elblągu .............................................................................................95

Otrzęsiny.........................................................................................................................................116

Turbinalia (Juwenalia PWSZ w Elblągu)................................................................128

Władze Uczelni od 1998 roku.........................................................................................15 Schemat organizacyjny.........................................................................................................18 Absolwenci PWSZ w Elblągu...........................................................................................20 KALENDARIUM............................................................................................................................................ 22 ABC UCZELNI..................................................................................................................................................92

134

.............................................................98

Wydawnictwo PWSZ w Elblągu...................................................................................131 Wykłady otwarte.......................................................................................................................131 Złoty Trójkąt Transformacji..............................................................................................131

Studia podyplomowe...........................................................................................................125 System Boloński (Proces boloński)........................................................................126 System ECTS (EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM)....................126

135


Profile for PWSZ Elbląg

Album Jubileuszowy - 20 lat PWSZ w Elblągu  

Album Jubileuszowy - 20 lat PWSZ w Elblągu  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded