__MAIN_TEXT__

Page 1


WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w ELBLĄGU Przewodniczący Zespołu ds. Wydawnictw: dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. PWSZ w Elblągu Opracowanie materiału i redakcja: Zespół ds. biuletynu specjalnego Skład i opracowanie graficzne: mgr Aleksandra Thiede Korekta językowa: dr Aneta Lica Projekt okładki: mgr Zbigniew Babiński Nakład: 450

2

ISBN: 978-83-62336-49-4 Wydano za zgodą Rektora PWSZ w Elblągu Copyright by PWSZ w Elblągu 2017


STUDENCI PWSZ w ELBLĄGU

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP ............................................................................................................................................................................................................................2 I.1. Rektor o działalności studentów PWSZ w Elblągu II.

STUDENCKA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA...................................................................................................................................10 Wprowadzenie II.1. Rejestr Studenckich Kół Naukowych (SKN) w PWSZ w Elblągu II.2. SKN w Instytucie Politechnicznym II.3. SKN w Instytucie Ekonomicznym II.4. SKN w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego II.5. SKN w Instytucie Pedagogiczno-Językowym II.6. Międzyinstytutowe SKN

III.

STUDENCKA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA...............................................................................................................................70

IV.

STUDENCKA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA..........................................................................................................................84

V.

STUDENCKA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA I SPOŁECZNA.......................................................................90

Wprowadzenie V.1. Kultywowanie tradycji obywatelskich i patriotycznych V.2. Wolontariatstudencki V.3. Samorząd Studencki

VI.

ERASMUS+ ............................................................................................................................................................................................................106

Wprowadzenie III.1. Geneza KU AZS PWSZ w Elblągu III.2 Sekcje KU AZS PWSZ w Elblągu III.3. Osiągnięcia sportowe studentów

IV.1. IV.2.

Wprowadzenie Studencka Grupa Teatralna Chór Akademicki

Wprowadzenie VI.1. Studenci PWSZ w Elblągu za granicą VI.2. Studenci zagraniczni w PWSZ w Elblągu

3


WSTĘP

I. WSTĘP I.1.

4

REKTOR O DZIAŁALNOŚCI STUDENTÓW PWSZ w ELBLĄGU


REKTOR O DZIAŁALNOŚCI STUDENTÓW PWSZ w ELBLĄGU

Do tradycji PWSZ w Elblągu weszło wydawanie tematycznych biuletynów na początek każdego kolejnego roku akademickiego. Jeden z biuletynów poświęcono kreatorskiej roli naszej Uczelni w rozwoju Elbląga i jego regionu, drugi - losom naszych absolwentów. Tegoroczny biuletyn poświęcony jest studentom PWSZ w Elblągu. W szerokiej perspektywie pokazano to wszystko, czego studenci doświadczają, w czym biorą udział oraz co sami kreują podczas studiów w naszej Uczelni. Teoretyczna wiedza zawodowa, zdobyta przez studentów w oparciu o nowoczesne programy kształcenia, jest uzupełniana o umiejętności jej stosowania podczas praktyk zawodowych, przede wszystkim odbywanych w elbląskich firmach. 5


I. WSTĘP W tej chwili w całej Polsce (w naszej Uczelni i w około 30 siostrzanych uczelniach) odbywają się pilotażowe praktyki zawodowe, zgodnie z systemem opracowanym w PWSZ w Elblągu. Nasi studenci mają także możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych, udzielając się w studenckich kołach naukowych, w chórze akademickim i w wielu sekcjach sportowych klubu AZS PWSZ w Elblągu, biorą udział w wydarzeniach rocznicowych o charakterze obywatelskim i patriotycznym oraz mogą być aktywni społecznie (np. w ramach wolontariatu), w czym Uczelnia im pomaga. Powyższą dodatkową działalność studentów, odbywającą się obok programów kształcenia, chcemy rozwinąć, ponieważ jest ona silnym źródłem powstawania wielu kompetencji społecznych (tzw. miękkich), które uzupełniają wykształcenie zdobywane podczas studiów. Chcemy rozwinąć bazę materialną Uczelni o pracownie dla studenckich kół naukowych oraz o kilka atrakcyjnych laboratoriów dydaktyczno-badawczych. Jesteśmy w fazie opracowywania wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie naszego pomysłu nazwanego Centrum Kompetencji Społecznych. 6


REKTOR O DZIAŁALNOŚCI STUDENTÓW PWSZ w ELBLĄGU

PWSZ w Elblągu posiada „Kartę Erasmusa” dającą naszym studentom prawo do wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne finansowane ze środków Unii Europejskiej. Każdego roku mają oni możliwość wyjazdu na studia do Hiszpanii, Rumunii, Niemiec, Czech, na Łotwę i Słowację lub odbywać semestralne praktyki zawodowe w dużych firmach w dowolnie wybranym kraju Unii Europejskiej. Już od wielu lat PWSZ w Elblągu przyjmuje studentów zagranicznych z Hiszpanii, Łotwy, Węgier, Turcji, Portugalii i Litwy. Obecnie w PWSZ w Elblągu kształci się blisko 2000 studentów na 9 kierunkach studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz 1 kierunku studiów drugiego stopnia (magisterskich), prowadzonych w 4 instytutach: Informatyki Stosowanej, Politechnicznym, Pedagogiczno-Językowym i Ekonomicznym. Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu są cenieni przez pracodawców. Wielu z nich rozpoczyna własną działalność gospodarczą, a ci, którzy pragną kontynuować naukę, mają otwartą drogę na studia drugiego stopnia (magisterskie) we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce i za granicą, w krajach Unii Europejskiej. prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk Rektor PWSZ w Elblągu 7


I. WSTĘP

LICZBA STUDENTÓW PWSZ w ELBLĄGU w LATACH 1998 - 2017 (stan: 30.11.2016)

studenci studiów niestacjonarnych studenci studiów stacjonarnych liczba studentów

4046 4124 3937

4000

3500

3000

3616

3661

3410

3050

2500

3519 3504 3282

3325 2880 2487

2274

2168 1865

2000

1500

Wyk. 1. Liczba studentów PWSZ w Elblągu z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne w latach 1998–2017

8

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

610

2001/2002

226

1999/2000

500

1998/1999

1000

2000/2001

1272

lata akademickie


REKTOR O DZIAŁALNOŚCI STUDENTÓW PWSZ w ELBLĄGU

POCHODZENIE STUDENTÓW PWSZ w ELBLĄGU wg województw (stan: 10.2016)

557

1453

2 5

11 13 1

1 1 1

1 1 2 1

9


I. WSTĘP POCHODZENIE STUDENTÓW PWSZ w ELBLĄGU (% ) wg powiatów w woj. warmińsko-mazurskim i pomorskim (stan: 30.11.2016) 60%

8% 7% 2%

6%

1% 2% 4%

5% 1%

10

1%


REKTOR O DZIAŁALNOŚCI STUDENTÓW PWSZ w ELBLĄGU ABSOLWENCI PWSZ W ELBLĄGU Mury PWSZ w Elblągu opuszczają

9155 do 26.07.2017

kompetentni absolwenci - specjaABSOLWENTÓW PWSZ w ELBLĄGU

konywania zawodu. W ciągu 19 lat swego istnienia Uczelnia wypromo-

absolwenci studiów niestacjonarnych

wała 9 155 absolwentów.

600

liczba absolwentów

absolwenci studiów stacjonarnych

700

liści w pełni przygotowani do wy-

719

697

748

768 746 679 657

650 564 566

528

539

500

Wyk. 2. Liczba absolwentów PWSZ w Elblągu z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne w latach 2000–2017

332

2016/2017

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

147

2004/2005

2000/2001

100

110

2001/2002

200

2003/2004

300

2002/2003

325

2015/2016

380

400

lata akademickie

11


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STUDENTÓW II.1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6.

12

WPROWADZENIE REJESTR STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH (SKN) w PWSZ w ELBLĄGU SKN w INSTYTUCIE POLITECHNICZNYM SKN w INSTYTUCIE EKONOMICZNYM SKN w INSTYTUCIE INFORMATYKI STOSOWANEJ im. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO SKN w INSTYTUCIE PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWYM MIĘDZYINSTYTUTOWE SKN


Przynależność do Koła Naukowego dała mi wiele korzyści. Przede wszystkim poszerzyłam swoją wiedzę, nauczyłam się aktywnego słuchania innych, nabyłam większej pewności siebie i odczuwam znacznie wiekszą swobodę w kontaktach z ludźmi.


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

WPROWADZENIE Studenckie Koła Naukowe (SKN) są ważnym elementem wspomagającym proces kształcenia w PWSZ w Elblągu. Zrzeszają studentów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy oraz rozwijaniem naukowych i zawodowych pasji. Fińskie badania socjologiczne jednoznacznie wskazują, że działalność w SKN generuje szereg kompetencji społecznych (nazywanych również kompetencjami miękkimi). Koła przyczyniają się także do rozwoju życia naukowego Uczelni poprzez współudział w organizowaniu konferencji naukowych, wystaw, konkursów, zjazdów, pokazów, warsztatów czy debat. Studenci zaangażowani w działalność kół mają ze strony Uczelni wsparcie zarówno merytoryczne, jak i finansowe. W ramach działalności kół naukowych studenci mają także możliwość prezentacji własnych osiągnięć i wymiany doświadczeń ze studentami innych uczelni w czasie organizowanych przez koła konferencji. Każde Koło powołuje Przewodniczącego Koła, a nad merytoryczną stroną działalności każdego z nich czuwa powołany Opiekun Koła. Wszystkie SKN działające w PWSZ w Elblągu muszą zostać zgłoszone do Rejestru Studenckich Kół Naukowych. Obecnie w PWSZ w Elblągu zarejestrowanych jest 6 Studenckich Kół Naukowych, w ramach których działa 15 sekcji tematycznych.

14


REJESTR SKN

II.1. REJESTR STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH (SKN) A. W INSTYTUCIE POLITECHNICZNYM działa 1 SKN: 1. CREO złożone z następujących sekcji: • sekcja budowlana • sekcja ochrony środowiska • sekcja mechaników • sekcja mechatroniki

B. W INSTYTUCIE EKONOMICZNYM działają 2 SKN: 1. MYŚLI SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ SENEKA 2. ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO PUBLIC SAFETY

C. W INSTYTUCIE INFORMATYKI STOSOWANEJ im. KRZYSZTOFA BRZESKIEGO działa 1 SKN: 1. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI STOSOWANEJ złożone z następujących sekcji: • • • • •

sekcja FUTURE 3D sekcja Grupa .Net sekcja aplikacje sieciowe i mobilne sekcja nowe technologie informatyczne sekcja akustyk PWSZ

D. W INSTYTUCIE PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWYM działa 1 SKN: 1. HUMANITAS złożone z następujących sekcji: • sekcja dziennikarska • sekcja językoznawcza • sekcja pedagogów • sekcja filologów • sekcja kulturoznawcza • sekcja graficzno-promocyjna

E. W PWSZ w ELBLĄGU działa ponadto 1 międzyinstytutowe SKN: 1. TV PWSZ

15


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

II.2. SKN w INSTYTUCIE POLITECHNICZNYM 1. CREO GENEZA Studenckie Koło Naukowe w Instytucie Politechnicznym powstało w 2001 roku jako Studenckie Koło Naukowe Ochrony i Monitoringu Środowiska. W 2008 Koło przyjęło nazwę Studenckie Koło Naukowe CREO.

CELE DZIAŁALNOŚCI: • • • • • • •

rozwijanie i kształtowanie naukowych i zawodowych zainteresowań studentów, pogłębienie wiedzy, rozwijanie umiejętności tworzenia warsztatu badawczego, realizacja projektów badawczych na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, współpraca z instytucjami regionu, współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach, wykorzystanie technologii informacyjnej w rozwiązywaniu zagadnień, promowanie PWSZ w Elblągu.

REALIZACJA CELÓW: • współudział w organizowaniu przez Uczelnię konferencji naukowych, wykładów, wystaw, konkursów, seminariów i warsztatów, • realizacja projektów naukowych i wspierających współpracę między jednostkami naukowymi w kraju i za granicą, • współpraca z innymi organizacjami i kołami naukowymi w kraju i za granicą, • wyjazdy na konferencje naukowe, targi kół naukowych, • stosowanie technologii teleinformacyjnej do zdobywania wiedzy oraz pracy i komunikacji w Kole. 16


SKN w INSTYTUCIE POLITECHNICZNYM SEKCJE SKN CREO: • OCHRONY ŚRODOWISKA .Opiekun: dr Agata Rychter, Przewodniczący: Joanna Reksa • BUDOWLANA .Opiekun: mgr inż. Hanna Mierzejewska, Przewodniczący: Kamil Żyliński • MECHANIKÓW Opiekun: dr inż. Stanisław Kwitnewski, Przewodniczący: Adam Witt • MECHATRONIKI .Opiekun: dr hab. inż. Cezary Orlikowski, Przewodniczący: Piotr Kondratowicz

17


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA SEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Pierwsza aktywność studentów związana była z tematyką środowiskową. Studenci ochrony środowiska prezentowali wyniki swoich dyplomowych prac inżynierskich podczas pierwszej w naszej Uczelni międzynarodowej konferencji, która odbyła się w dniach 28-29 kwietnia 2003 roku. Spotkanie naukowe „Aim and scope of the ecology education” zorganizowane było przez Instytut Politechniczny. Studenci Koła byli współorganizatorami seminarium polsko-rosyjskiego pt. „Kierunki badań na Zalewie Wiślanym w kontekście strategii rozwoju obszaru gmin nadzalewowych”, które odbyło się 29 listopada 2004 roku. Seminarium było efektem polsko-rosyjskich warsztatów pt. „Ryby w Zalewie Wiślanym” zorganizowanych w PWSZ w Elblągu w ramach Forum Przyjaznego Sąsiedztwa. Współpraca Ponad Granicami.

18

Z Programu PHARE SKN CREO uzyskało dofinansowanie na realizację projektu: „Walory przyrodniczo‑krajobrazowe Mierzei Wiślanej a turystyka w regionie Morza Bałtyckiego”. W ramach projektu, w dniach 16-22 czerwca 2006 roku, odbyły się polsko‑rosyjskie warsztaty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej. Uczestnikami byli studenci z Kaliningradzkiego Uniwersytetu Technicznego oraz członkowie Koła Naukowego CREO. Podsumowanie warsztatów odbyło się podczas konferencji studenckiej 26 września 2006 roku, na której studenci zaprezentowali wyniki warsztatowych badań. Było to duże wydarzenie, które zgromadziło naukowców z Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego oraz samorządowców z gmin nadzalewowych.


SKN w INSTYTUCIE POLITECHNICZNYM Studenci sekcji ochrony środowiska brali udział w „I Międzynarodowych Naukowych Warsztatach Baltic University Programme (BUP)”, które odbyły sie w dniach 10-16 września 2007 roku w Sztutowie. Członkowie SKN zdobyli wiedzę o wpływie wód Wisły, jak również pozostałych rzek basenu Morza Bałtyckiego na jego stan ekologiczny. „Warsztaty Vistula River – ecology, culture, environment / Wisła - ekologia, kultura, środowisko” zostały włączone do akcji letniej BUP. Uczestnicy warsztatów: studenci z Rosji, Niemiec, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Polski, również uczniowie I LO w Elblągu zaprezentowali najważniejsze problemy związane ze stanem czystości rzek w ich krajach. Dodatkowo podczas warsztatów w Delcie Wisły były prowadzone badania zanieczyszczeń obszarowych powstających na Żuławach w warunkach polderowych.

Obecnie studenci z sekcji ochrona środowiska oraz inżynierii środowiska SKN CREO kontynuują badania na Zalewie Wiślanym. Rejsy badawcze realizowane wspólnie z ekipą Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz analiza materiału z 16 stacji dotyczy parametrów fizyko-chemicznych wody i osadu, w tym organizmów żywych. Do współpracy dołączył Elbląski Park Technologiczny. Jako że Zalew Wiślany jest akwenem transgranicznym, do badań dołączyli również naukowcy z Rosyjskiej Akademii Nauk (Atlantic Branch of the P. P. Shirshov Institute of Oceanology of the Russian Academy of Sciences). Studenci I roku kierunku Ochrona Środowiska działający w sekcji SKN CREO wzięli udział w międzynarodowej konferencji pt. „Green economy and greenig university” organizowanej przez Baltic University w Uppsali.

19


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Jedną z najciekawszych aktywności członków sekcji ochrony środowiska było przeniesienie pasji studentów do pieszych wędrówek po Wysoczyźnie Elbląskiej na działania naukowe. Mateusz Sławiński (ówczesny student kierunku ochrona środowiska) był pomysłodawcą projektu badawczego „Bobry Wysoczyzny Elbląskiej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu Nasza Przyroda 2010. Realizacja projektu, którego celem była inwentaryzacja stanowisk bobra europejskiego Castor fiber na obszarze Wysoczyzny Elbląskiej oraz naukowe opracowanie wyników przez Malwinę Marciniszyn w jej pracy dyplomowej, zaowocowała publikacją w Rozprawach Naukowych i Zawodowych PWSZ w Elblągu. Efektami tych prac zainteresowane są regionalne instytucje zajmujące się ochroną środowiska. Członkowie SKN CREO wielokrotnie brali udział seminariach, warsztatach i konferencjach, podczas których prezentowali wyniki swoich badań np. podczas „Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, które odbyło się w dniach 10-11 maja 2007 roku oraz podczas II Pomorskiej Konferencji z cyklu „Jakość Powietrza”, która odbyła się w Gdańsku w dniach 23-24 kwietnia 2009 roku. 20


SKN w INSTYTUCIE POLITECHNICZNYM

SEKCJA BUDOWLANA

• Targi BUDMA,

Sekcja budowlana Koła Naukowego CREO powstała w 2013 roku, a jej opiekunem jest mgr inż. Hanna Mierzejewska.

• szkolenia firm PROCAD, Schomburg, FU-WI,

REALIZOWANE PROJEKTY:

• Targi Expo,

• seminarium Dni Mostowe, • III Forum Budowlane,

• projektowanie betonu BWW z dodatkiem kruszywa granitowego (publikacja),

• 5th Annual Forum of Euroregion Baltic Stakeholders,

• projektowanie betonu BWW z dodatkiem włókien stalowych, polimerowych, poliuretanowych,

• 16. Bałtyckie Forum Rozwoju oraz sympozjum naukowe, dotyczące budowy Tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku,

• projektowanie betonu z dodatkiem proszku reaktywnego,

• XXI. Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne w Sztutowie.

• badania drewna – wpływ wilgotności na cechy mechaniczne drewna: rozciąganie i zginanie, • udział w prestiżowym konkursie polegającym na zaprojektowaniu stalowego mostu zdolnego przenieść największe obciążenie. Członkowie CREO brali dział w licznych konferencjach, seminariach, spotkaniach, takich jak: • Amerykańskie Targi Edukacyjne, • Targi DOM INTELIGENTNY wraz z AV&HOME CINEMA SHOW 2016, • BIM Akademia, • Akademia Budimex, 21


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Studenci sekcji budowlanej przy wsparciu Dyrekcji Instytutu Politechnicznego organizowali wykłady otwarte na temat: • „Drewniane konstrukcje szkieletowe”. • „Wstęp do technologii betonu wraz z warsztatami betonowymi przy współpracy z SIKA POLAND”. • szkolenia dla studentów kierunków inżynierskich z produktów firmy AUTODESK: II AutoCAD-a dla studentów kierunków inżynierskich oraz Autodesk Robot dla studentów budownictwa. W tym czasie powstały artykuły naukowe opublikowane w Rozprawach Naukowych i Zawodowych PWSZ w Elblągu: K. Żyliński, J. Przewłódzki „Nośność podłoża gruntowego pod ławą fundamentową w ujęciu niezawodnościowym” (2016); K. Żyliński „Wykorzystanie programu Matlab jako aplikacji wspomagającej harmonogramowanie budowy (2015) oraz artykuł „Cre(O)atywnie Młody Rozwój”, który ukazał się w 5. numerze magazynu „Polskie

22

Drogi”. Studenci zrzeszeni w SKN CREO przygotowują wiele ciekawych warsztatów i wykadów dla uczniów szkół i na potrzeby różnych instytucji w regionie, m.in.: warsztaty chemiczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu, warsztaty w ramach Mini Festiwalu Nauki w Szkole Podstawowej nr 1 w Elblągu czy warsztaty o minerałach i pokaz wykonanego przez studentów modelu auta zasilanego wodorem podczas Elblaskich Dni Ziemi. I Warsztaty SKN CREO odbyły się w 2011 roku. Tomasz Piaścik, (ówczesny student elektrotechniki) wygłosił wykład dotyczący ogniw wodorowych jako technologii przyszłości. Przygotowana przez niego część warsztatowa skierowana była do uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i klasy Akademickiej z I LO w Elblągu. Podczas części laboratoryjnej warsztatów uczestnicy przy użyciu elektrolizerów w połączeniu z panelami słonecznymi dokonywali pomiarów napięcia, natężenia prądu i ilości produkowanego wodoru.


SKN w INSTYTUCIE POLITECHNICZNYM Te warsztaty przeobraziły się w kolejnych odsłonach w zajęcia INŻYNIEROMANII. Członkowie CREO przygotowywali ponadto warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach DNIA INŻYNIERA w PWSZ.

Od początku organizacji w PWSZ w Elblągu Bałtyckiego Festiwalu Nauki członkowie SKN CREO rokrocznie przygotowują stoiska tematyczne dla odwiedzajacych oraz wspierają organizację warsztatów dla dzieci w ramach Akademii Dziecięcej PWSZ w Elblągu.

23


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA SEKCJA MECHANIKÓW Sekcja Mechaników utworzona w ramach SKN CREO zrzesza w swoich szeregach głównie studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzonego w Instytucie Politechnicznym.

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI Pierwsza aktywność członków sekcji dotyczyła prac nad budową czterokołowego pojazdu elektrycznego. W początkowej fazie została zaprojektowana konstrukcja pojazdu. Następnie, dzieki wsparciu finansowemu Uczelni, udało się zakupić niezbędne materiały i wykonać konstrukcję czterokołowego pojazdu elektrycznego. Kolejno trwały prace nad udoskonalaniem napędu pojazdu.

24

Studenci zaprojektowali napęd elektryczny zasilany akumulatorami samochodowymi. Napęd został wyposażony w dwa silniki elektryczne i układ regulacji prędkości. Dzięki pozyskaniu sponsora przez jednego ze studentów udało się wykonać karoserię. Studenci otrzymali od Uczelni miejsce w Domu Studenckim (warsztat), w którym do dziś prowadzą prace związane z udoskonalaniem swojego wynalazku. Ponadto studenci sekcji mechanicznej cyklicznie uczestniczą w Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych w Poznaniu.


SKN w INSTYTUCIE POLITECHNICZNYM Członkowie sekcji corocznie przygotowują stoiska w ramach Festiwalu Nauki PWSZ w Elblągu pt, „Magia fizyki” oraz „Dziwny rower”. W ramach warsztatów „Magia fizyki” studenci wytwarzali płomień za pomocą wyładowań elektrycznych w cewce Ruhmkorffa, obserwowali dziwne właściwości niepokornego bączka jak również próbowali zbierać złudne monety. Na kolejnym stanowisku uczestnicy mogli bez większych problemów naładować elektrycznie swoje ciała za pomocą generatora wysokich napięć, a następnie strzelać piorunami w innych uczestników. Stanowisko trzecie to prawdziwe wyzwanie dla najsilniejszych studentów, ponieważ musieli zmierzyć się z zadaniem rozłączenia półkul magdeburskich. Dla odprężenia na stanowisku czwartym można było pośpiewać lub zagrać na organach w towarzystwie skaczących płomieni. Na stoisku pt. „Dziwny rower” odwiedzający mogli spróbować zmierzyć się na specjalnie zmodyfikowany,m rowerze, który przy skręcaniu kierownicą w prawo skręca w lewo i odwrotnie. Modyfikacji dokonali członkowie Koła Naukowego CREO, sekcja „Mechanika i Budowa Maszyn”. Corocznie podczas prezentacji tego dziwnego pojazdu nie brakuje chętnych, którzy próbują swoich sił, aby przejechać zagadkową maszyną choć kilka metrów. Jak do tej pory nikomu się nie udało.

Studenci Koła Naukowego CREO sekcja „Mechanika i Budowa Maszyn” kilkukrotnie występowali na warsztatach „Kierunki techniczne – to się opłaca” w ramach spotkania akademickiego, którego celem była promocja kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół średnich. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warsztaty odbywały się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu oraz w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 25


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA SEKCJA MECHATRONIKI

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI

Pomysł stworzenia sekcji Koła Naukowego o tematyce szeroko pojętej automatyki powstał podczas omawiania przez studentów pracy zaliczeniowej z przedmiotu Podstawy Automatyki z profesorem Cezarym Orlikowskim.

W ramach działalnosci sekcji mechatroniki jej członkowie buduja układy mechatroniczne, programują sterowniki PLC oraz Arduino. Wśród dotychczasowych osiągnieć jest zbudowanie zautomatyzowanego stanowiska do lakierowania w laboratorium Instytutu Politechnicznego.

Wykładowca zauważył pasje studentów i zaproponował utworzenie i poprowadzenie pod jego patronatem koła zrzeszającego miłośników programowania urządzeń. Studenci zrzeszeni w tej sekcji z pasją realizują kolejne projekty i z chęcią dzielą się swoim doświadczeniem z każdym, kto chciałby pogłębić swoją wiedzę z zakresu sterowania procesami i układami mechatronicznymi.

26

Studenci prowadzili też warsztaty dla uczniów w ramach Festiwalu Nauki PWSZ w Elblągu oraz w ramach Inżynieromanii. W planach członków sekcji jest ukończenie kostki LED, tzw. „LED cube” oraz budowa i zaprogramowanie modelu windy oraz ramienia robota.


SKN w INSTYTUCIE POLITECHNICZNYM Nasza działalność rozpoczęła się stosunkowo niedawno. Na początku skupiliśmy się na podstawach programowania sterowników

PLC i uczyliśmy się tworzyć coraz to bardziej skomplikowane programy, pracując na dostępnych w laboratorium stanowiskach. Obecnie pracujemy nad ukończeniem kostki LED, którą programujemy na innym sterowniku niż ten, którego używaliśmy do tej pory. Tym samym cały czas staramy się poszerzać naszą wiedzę, stosując różne sposoby programowania. Wszyscy obecnie studiujemy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, dlatego na spotkaniach naszej sekcji mamy okazję utrwalać sobie wiedzę z zakresu naszego kierunku w czysto praktycznych przypadkach, tworząc układ mechaniczny, a także poszerzać wiedzę z zakresu elektroniki i programowania. W tygodniu zawsze staramy się znaleźć przynajmniej 2 godziny, aby spotkać się w laboratorium i popracować nad projektem.

27


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

II.3. SKN w INSTYTUCIE EKONOMICZNYM 1. SKN MYŚLI SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ SENEKA Opiekun: dr inż. Tomasz Winnicki Przewodniczący: Lucyna Witkowska GENEZA • Studenckie Koło Naukowe Myśli Społecznej i Politycznej „SENEKA” powstało na bazie Klubu Dyskusyjnego „SENEKA”, który działał przy Instytucie Ekonomicznym od października 2003 roku. Pierwszymi opiekunami Koła byli dr Edward Jaremczuk oraz dr Krzysztof Sidorkiewicz.

MISJĄ KOŁA JEST: • współpraca w ramach działalności PWSZ w Elblągu z innymi kołami naukowymi, władzami Uczelni, środowiskiem lokalnym, instytucjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, • wspieranie inicjatyw członków SKN SENEKA i społeczności studenckiej oraz służenie jej pomocą, • wskazywanie i propagowanie wzorców ukierunkowanych na społeczną odpowiedzialność.

CELE DZIAŁALNOŚCI KOŁA • rozwinięcie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków KN SENEKA niezbędnych w przyszłej praktyce zawodowej, • ukształtowanie zachowań umożliwiające wejście studentów na rynek pracy, • wzbudzenie zainteresowań naukowych wśród członków KN SENEKA, zaktywizowanie ich w sprawach obywatelskich, kulturalnych i społecznych, • pogłębianie i upowszechnianie wiedzy studentów, głównie na temat innowacyjności w gospodarce. 28


SKN w INSTYTUCIE EKONOMICZNYM DZIAŁALNOŚĆ KOŁA Działalność naukowa poprzez: • udział w konferencjach, seminariach i innych inicjatywach naukowych, • pisanie i wygłaszanie prac naukowych przez członków SKN SENEKA. Działalność organizacyjna poprzez: • realizowanie działań promujących uczelnię innych podmiotów, w tym instytucji działających na rzecz środowiska studenckiego oraz promowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze rozwojowym i prospołecznym, • przeprowadzanie warsztatów w szkołach średnich, • prowadzenie szeroko pojętej dyskusji na tematy społeczne, ekonomiczne i polityczne dotyczące zagadnień bliskich zainteresowaniom studentów, • inne przedsięwzięcia mające na celu rozwój interpersonalny członków SKN SENEKA.

W ramach działalności Koło Naukowe SENEKA na przestrzeni wielu lat swojej działalności zrealizowało liczne projekty. Do najważniejszych z nich zaliczyć można: • Koło Naukowe „Seneka” przy współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu organizuje kiermasz ciast „Ciastomania”, z którego uzyskany dochód przekazywany jest na zakup prezentów mikołajkowych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kasprzaka w Elblągu;

Działalność charytatywna poprzez: • organizację i współorganizację akcji charytatywnych, • rozbudzenie w środowisku studenckim potrzeby pomocy potrzebującym.

29


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

30

• wsparcie elbląskiego schroniska ANIMALS poprzez zbiórki karmy oraz pieniędzy dla bezdomnych zwierząt;

• wsparcie „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”;

• uczestniczenie w kilku edycjach „Szlachetnej paczki”, z której zbiórki trafiały do wielu elbląskich rodzin;

• organizowanie przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, oddział terenowy w Elblągu akcji krwiodawstwa;


SKN w INSTYTUCIE EKONOMICZNYM • włączanie się do akcji „Nie bij mnie - kochaj mnie!” organizowanej przez WOŚP w całej Polsce. Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec dzieci;

• uczestnictwo Członków Koła w XLIII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych „Koła naukowe szkołą twórczego działania” zorganizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 14 maja 2014;

• zorganizowanie debaty kół naukowych: „Co studiować? Administrację czy ekonomię?”;

• branie czynnego udział w przemarszu ulicami miasta podczas TURBINALIÓW;

31


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

32

• udział w promocji PWSZ w szkołach średnich i na targach edukacyjnych;

• zaangażowanie w organizowanie wraz ze Stowarzyszeniem Elbląg Europa konferencji pt. „Elbląskie Twarze Przedsiębiorczości” w PWSZ w Elblągu w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości;

• przygotowanie i wspieranie Konferencji: IV Elbląskie Biennale Lotnicze 30. 05. 2014;

• prace woluntarystyczne podczas Mistrzostw Europy w piłce siatkowej na siedząco kobiet oraz mężczyzn 16-21. 09. 2013;


SKN w INSTYTUCIE EKONOMICZNYM • współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu; • przygotowywanie wewnętrznych seminariów naukowych; • organizacja I Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej nt. „Wyzwania współczesnego świata – szanse i zagrożenia”, PWSZ w Elblągu, 22. 10. 2015;

• organizowanie spotkań i dyskusji z różnymi osobami życia społecznego i gospodarczego; • uczestniczenie w wielu inicjatywach organizowanych przez PWSZ w Elblągu; • organizacja stoisk na Festiwalu Nauki PWSZ w Elblągu.

33


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

2. SKN ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO „PUBLIC SAFETY” Opiekunowie: dr Olga Filaszkiewicz, mgr Piotr Trusiewicz Przewodnicząca: Joanna Uzdowska GENEZA • Studenckie Koło Naukowe Administarcja Bezpieczeństwa Publicznego PUBLIC SAFETY powstało wraz z rozwojem specjalności Administracja Bezpieczeństwa Publicznego w Instytucie Ekonomicznym w 2015 roku, obecnie liczy 22 członków. • Studenci zainteresowani naukowymi i praktycznymi aspektami tej problematyki postanowili utworzyć koło naukowe, które będzie dawało im możliwość poszerzania swoich zainteresowań. • Pierwszym opiekunem koła był mgr inż. Krzysztof Starańczak.

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA Działalność koła koncentruje się na kilku obszarach: • działalność naukowa, przejawiająca się w prowadzeniu badań naukowych z zakresu nauk o bezpieczeństwie, pisaniu referatów oraz udziale w naukowych konferencjach studenckich; • organizacja na uczelni różnego rodzaju imprez (m.in. wieczornica z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, konferencja, debaty, stoisko w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki); • odwiedzanie wielu interesujących miejsc (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, stadion Energa, a także Oddział Prewencji Policji w Gdańsku); • spotkania z ciekawymi gości.

34


SKN w INSTYTUCIE EKONOMICZNYM W ramach działalności Koło Naukowe PUBLIC SAFETY zrealizowało wiele inicjatyw: • współorganizacja razem z SKN SENEKA I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej nt. „Wyzwania współczesnego świata: szanse i zagrożenia”, która odbyła się 22. 10. 2015 roku; • współorganizacja razem z SKN SENEKA akcji oddawania krwi pn. „WAMPIRIADA” dnia 31. 03. 2015 roku; • wizyta w hali Centrum Sportowo-Biznesowego w Elblągu w celu sprawdzenia, w jaki sposób odbywa się zabezpieczanie i planowanie imprez masowych, a także jak działają systemy bezpieczeństwa w obiekcie;

• spotkanie z Prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim w Bibliotece Elbląskiej dnia 5. 05. 2015 roku; • organizacja wieczornicy z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w dniu 5. 11. 2015 roku;

35


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

36

• udział w wykładzie otwartym prof. Bronisława Młodziejowskiego pt. „Kryminalistyczna rekonstrukcja zabójstwa prezydenta Johna F. Kennedy’ego” w dniu 13. 11. 2015 roku;

• akcja charytatywna - zorganizowano sprzedaż ciast, kanapek, kawy i herbaty oraz przeprowadzono loterię. Pozyskane środki zostały przeznaczone na pomoc dzieciom z domu dziecka przy ulicy Kasprzaka w Elblągu;

• wyjazd do Gdańska do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na stadion Energa, a także do Oddziału Prewencji Policji dnia 24. 11. 2015 roku;

• wycieczka do Warszawy, zwiedzanie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 15. 04. 2016 roku;


SKN w INSTYTUCIE EKONOMICZNYM • spotkanie ze starszym chorążym Sebastianem Pogorzelskim, pracownikiem Straży Granicznej; • udział w wykładzie otwartym prof. dra hab. Jerzego Kasprzaka pt. „Nietypowe metody identyfikacji kryminalistycznej” dnia 21. 04. 2016 roku; • zorganizowanie stoiska pt. „Zawody o bezpieczeństwie” dla klas I-III szkół podstawowych w ramach Festiwalu Nauki PWSZ w Elblągu dnia 9. 06. 2016 roku;

• udział w XV Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Działania badawczo-rozwojowe młodzieży akademickiej”, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w dniach 11-13. 09. 2016 roku; • udział w pracach organizacyjnych oraz przebiegu imprez i uczelnianych uroczystości – niesienie sztandaru, Turbinalia, wykłady otwarte itp.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: • • • •

wyjazd do Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie, organizacja wraz z kołem naukowym „Seneka” konferencji pt. „Wyzwania współczesnego świata”, dalszy rozwój sfery naukowej działalności koła (organizacja seminariów, udział w konferencjach), poszerzanie wiedzy związanej z poszczególnymi zawodami z zakresu bezpieczeństwa. 37


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Dzięki akcjom, w jakich biorę udział, mam okazję poznać siebie samą. Działalność w naszym kole to też świetna okazja do nabycie nowych zdolności. Można także rozwinąć różne umiejętności jak np. komu-

nikowania się z innymi. Myślę też, że nasza działalność w pewien

sposób zbliża nas (czyli członków koła) do siebie, lepiej się poznajemy, dzięki czemu nasza praca staje się bardziej efektywna.

Paulina Wieczorek

Członkostwo w kole naukowym pozwala nam się rozwijać w różnych dziedzinach i kierunkach naukowych, otwiera możliwości różnych ścieżek przyszłej kariery

zawodowej, poznanie nowych ludzi, wybitnych profesorów, między innymi dzięki udziałowi w wykładach i konferencjach. Najprzyjemniejszą częścią są wyjazdy

w ciekawe miejsca i oczywiście pomoc najbardziej potrzebującym oraz młodszym kolegom z elbląskich szkół w ramach organizowanych przez nas akcji.

Magdalena Jerzykiewicz

38


SKN w INSTYTUCIE EKONOMICZNYM

Działalność w kole naukowym umożliwia nam wyjazdy na konferencje, dzięki którym możemy spotkać się ze studentami innych uczelni i rozwijać swoje

zainteresowania. Poprzez wyjazdy na zajęcia terenowe do instytucji dbają-

cych o bezpieczeństwo naszego kraju możemy od wewnątrz zobaczyć, czym się one zajmują oraz poznać specyfikę służby w takich instytucjach.

Joanna Uzdowska

39


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

II.4. SKN w INSTYTUCIE INFORMATYKI STOSOWANEJ im. K. BRZESKIEGO 1. SKN INSTYTUTU INFORMATYKI STOSOWANEJ GENEZA Studenckie Koło Informatyki Stosowanej działa od 2001 roku. W ramach koła funkcjonuje 5 sekcji tematycznych.

SEKCJE SKN INSTYTUTU INFORMATYKI STOSOWANEJ: • SEKCJA FUTURE 3D

Opiekun: dr inż. Henryk Olszewski Przewodniczący: Hubert Gajewski • SEKCJA GRUPA .NET

Opiekun: mgr inż. Marzanna Skowrońska Przewodniczący: Marcin Bogiel • SEKCJA APLIKACJE SIECIOWE I MOBILNE

Opiekun: dr Robert Fidytek Przewodniczący: Dawid Mienik • SEKCJA NOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Opiekun: dr inż. Stanisław Witkowski Przewodniczący: Marek Świderski • SEKCJA AKUSTYK PWSZ 40

Opiekun: dr inż. Stanisław Witkowski Przewodniczący: Marcin Mełus


SKN w INSTYTUCIE INFORMATYKI STOSOWANEJ im. K. BRZESKIEGO

SEKCJA FUTURE 3D Celem Sekcji FUTURE 3D jest rozwijanie kreatywnego myślenia wśród swoich członków w zakresie tworzenia grafiki dwu- i trójwymiarowej, artystycznego kształtowania obrazów otaczającego świata, modelowania i symulacji układów fizycznych, programowania układów sterowania oraz budowania latających i lądowych robotów mobilnych. Misją sekcji jest inicjowanie i realizowanie prac wspomagających doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego PWSZ w Elblągu w celu przygotowania studentów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, w którym wykorzystywać będą wiedzę i umiejętności zdobyte na Uczelni.

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI W ramach spotkań sekcji prowadzone są zajęcia poświęcone m.in.: • tworzeniu grafiki komputerowej w programach: Adobe PhotoShop, GIMP, • tworzeniu modeli 3D w programie 3ds Max, • tworzeniu modeli 3D w systemie CATIA, • fotogrametrycznym metodom generowania chmury punktów, • skanerom 3D na bazie światła laserowego, • skanerom 3D na bazie światła strukturalnego, • aparatom i kamerom 3D, • edycji chmury punktów w systemie CATIA, • technologii motion capture,

• fotografii artystycznej, • robotyce mobilnej, • programowaniu układów sterowania, • transmisji sygnałów z nadajników do odbiorników układów sterowania oraz torów wizyjnych, • budowie stacji bazowych robotów. Sekcja organizuje kolejne edycje Konkursu Grafiki Komputerowej i Artystycznej. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań studentów, wiedzy i umiejętności oraz motywacji do dalszej edukacji w zakresie szeroko pojętej grafiki komputerowej i artystycznej oraz promocja prac graficznych studentów. Tematy konkursu wyłaniane są w ramach plebiscytów przeprowadzanych wśród studentów PWSZ w Elblągu. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: • grafika komputerowa dwuwymiarowa, • grafika komputerowa trójwymiarowa, • grafika artystyczna.

41


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Sekcja zrzesza studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu robotyki, prowadzone są projekty indywidualne i zespołowe. Członkowie sekcji organizują pokazy i zawody robotów oraz uczestniczą w wydarzeniach propagujacych innowacyjne technologie na Uczelni i poza nią. Sekcja aktywnie uczestniczy także w konferencjach naukowych i sesjach kół naukowych, co umożliwia członkom zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, przydatnych także na współczesnym rynku pracy: • w roku 2002 członkowie sekcji uczestniczyli w I Konferencji Informatyki Stosowanej organizowanej przez PWSZ w Chełmie. Paweł Konkol i Bartłomiej Przybylski w referacie: „Prezentacje multimedialne i grafika komputerowa na potrzeby małego podmiotu gospodarczego” przybliżyli możliwości i sposoby uzyskiwania produktów multimedialnych na potrzeby małych podmiotów gospodarczych; • w roku 2003 sekcja uczestniczyła w IV Krajowej Konferencji „Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim”. Paweł Konkol w referacie: „Techniki Motion Capture realizowane przy pomocy oprogramowania MATLAB” opisał aktualnie stosowane metody przechwytywania ruchu oraz przykłady ich zastosowania w produkcji filmów i gier oraz w projektach stron internetowych. Przedstawiono również opro42

gramowanie realizujące przechwytywanie ruchu technikami Motion Capture (w skrócie MoCap) wykonane w systemie MATLAB wraz z przykładami demonstrującymi ich możliwości; • w roku 2008 na konferencji organizowanej przez PWSZ w Legnicy członkowie sekcji Future 3D: Tomasz Bezdziel i Wojciech Czerski przedstawili referat „Metody detekcji ruchu”. W pracy przedstawiono powszechnie wykorzystywane metody detekcji ruchu. Omówione zostały modele i przykłady konstrukcji detektorów ruchu oraz opisano algorytm wykorzystywany w optycznych detektorach ruchu; • w roku 2011 członkowie sekcji Future 3D wzięli udział w XI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych „KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”. Sekcja Future 3D, reprezentowana przez Pawła Radulskiego, uzyskała jedno z dwóch przyznanych wyróżnień w panelu matematyczno-informatycznym seminarium. W przedstawionym referacie: „Sztuka w grafice komputerowej na przykładzie Photoshop’a” opisane zostały: cele działalności sekcji, definicje pojęcia sztuki, przeszkody występujące w procesie twórczym. Przedstawione zagadnienia zobrazowano licznymi przykładami prac graficznych zrealizowanych w ramach koła naukowego metodami tradycyjnymi oraz cyfrowymi.


SKN w INSTYTUCIE INFORMATYKI STOSOWANEJ im. K. BRZESKIEGO

Sekcja wspiera działania PWSZ w Elblągu oraz promuje Uczelnię. Członkowie sekcji biorą aktywny udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki, prowadząc warsztaty z zakresu: grafiki komputerowej, fotogrametrii, technologii motion capture, inżynierii odwrotnej oraz robotyki. Sekcja organizuje również wystawy grafiki komputerowej oraz realizuje prace z zakresu grafiki komputerowej na rzecz Uczelni.

Sekcja współpracuje z szeregiem firm z branży informatycznej. W ramach sekcji organizowane są spotkania, szkolenia, sesje i debaty z zakresu grafiki komputerowej z udziałem zaproszonych gości. W roku 2012 prace członków sekcji prezentowane były na wernisażu zorganizowanym w Galerii Filar Sztuki w Elblągu.

43


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA SEKCJA GRUPA .NET

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI

Grupa .NET jest sekcją zrzeszającą studentów pasjonujących się tworzeniem oprogramowania z wykorzystaniem technologii firmy Microsoft. Działa nieprzerwanie od 2006 roku. Aktualnie sekcja działa z podziałem na grupę początkującą - Junior .NET i zaawansowaną Hyper .NET.

Grupa .NET objęta jest programem Microsoft Student Partners. Oznacza to, że ściśle współpracuje z firmą Microsoft, otrzymując od niej kompleksowe wsparcie. Dzięki temu każdy aktywnie działający w grupie student ma możliwość m.in. odbywać wyjazdy do głównej siedziby firmy w Warszawie w celu odbywania specjalistycznych szkoleń oraz brać udział w organizowanych przez nią wakacyjnych praktykach i stażach.

CELE: • przygotowanie zrzeszonych w niej członków do pracy zawodowej na stanowiskach związanych z dziedziną IT, w tym pogłębianie wiedzy w szeroko pojętym zakresie wytwarzania oprogramowania w najnowszych technologiach programowania, w oparciu o platformę Microsoft .NET, • zgłębianie zagadnień związanych z algorytmiką i efektywnym rozwiązywaniem problemów, • integracja środowiska studentów oraz uczniów szkół średnich zainteresowanych najnowszymi technologiami, • promocja oprogramowania, rozwiązań IT oraz programów akademickich firmy Microsoft wśród studentów, • promocja PWSZ w Elblągu.

44

Zrzeszeni w sekcji studenci ponadto: • uczą się programowania w językach C# oraz JavaScript, • tworzą aplikacje użytkowe oraz gry komputerowe, • organizują doroczną konferencje np. IT Academic Day, warsztaty, konkursy, maratony programistyczne oraz szkolenia z technik prezentacji, • biorą udział w wyjazdach edukacyjnych m.in. na konferencję Info-Share w Gdańsku czy do Centrum Nauki Kopernik, • utrzymują wspołpracę z uczniami szkoł średnich regionu zainteresowanych tematyką z zakresu IT, • zajmują się również organizowaniem oraz promocją Akademii MSDN. Dzięki niej każdy student PWSZ ma możliwość bezpłatnego dostępu do najnowszych wersji oprogramowania firmy Microsoft.


SKN w INSTYTUCIE INFORMATYKI STOSOWANEJ im. K. BRZESKIEGO

45


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA SEKCJA APLIKACJE SIECIOWE I MOBILNE GENEZA Sekcja koła powstała w celu wspólnej analizy nowinek technologii webowych. Nie ogranicza się do konkretnej technologii, ale zajmuje się m.in: PHP, Java, C#, odmianami SQLa w systemach zarządzania bazami danych Oracle i MySQL. Składowa quiz na platformie Moodle umożliwia tworzenie testów automatycznie sprawdzających się, które na wiele sposobów można konfigurować. Testy można wykorzystać do diagnozowania osiągniętych efektów kształcenia, badania kompetencji, powtórek materiału czy też uatrakcyjnienia zajęć odbywających się metodą tradycyjną. Dr Robert Fidytek zauważył, że na naszej uczelni tylko pięciu prowadzących zajęcia w roku 2016 wykorzystywało taką możliwość naszej platformy edukacyjnej. Za taki stan rzeczy odpowiada m.in. czasochłonność wprowadzania pytań testowych do platformy Moodle (mnogość opcji przy wprowadzaniu pytań testowych, konieczność dostępu do Internetu i przeładowywania stron z pytaniami).

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI Obecnie sekcja wraz z drem Robertem Fidytkiem realizuje projekt mający na celu przyśpie46

szenie procesu tworzenia pytań testowych na platformie Moodle. Został opracowany nowy format pytań tekstowych RFQUIZ, który umożliwia ich wpisywanie do zwykłych plików tekstowych. Nauczyciele akademiccy dzięki realizowanemu projektowi będą mogli pytania testowe zapisane w pliku tekstowym w formacie RFQUIZ przekonwertować na format zrozumiały przez platformę Moodle i tam je zaimportować. Oznacza to, że w procesie tworzenia pytań testowych nie będzie potrzebny dostęp do Internetu, nauczyciele akademiccy będą mogli je łatwo edytować, wspólnie redagować zestawy pytań czy też tworzyć je we współpracy ze studentami. Realizowany system w ramach projektu będzie analizował każde wprowadzone pytanie i automatycznie określał lub wyliczał pozostałe opcje wymagane przy wprowadzaniu pytań testowych na platformie Moodle – nauczyciele akademiccy będą mogli skoncentrować się tylko na treści pytania, treści odpowiedzi i określeniu, która odpowiedź jest poprawna. Stan realizacji projektu: back-end aplikacji został wykonany przez dra Roberta Fidytka i obecnie jest testowany, realizuje front-end aplikacji i rozważa wprowadzenie nowych funkcjonalności. Członkowie sekcji do komunikacji wykorzystują możliwości platformy edukacyjnej Moodle oraz Adobe Connect.


SKN w INSTYTUCIE INFORMATYKI STOSOWANEJ im. K. BRZESKIEGO OSIĄGNIĘCIA Wspólna analiza metodyki tworzenia oprogramowania “SCRUM”.

PLANY NA PRZYSZOŚĆ: • dalszy rozwój obecnie podjętego przez sekcję projektu, • zgłębianie technologii wytwarzania gier komputerowych na urządzenia mobilne, • większy wspólny projekt, np. gra oparta na silniku Unity.

47


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA SEKCJA NOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI

GENEZA

• rozwój technologii teleinformatycznych w zakresie wysokich częstotliwości,

Założona w kwietniu 2016 roku sekcja skupia się przede wszystkim na informatyce kwantowej oraz nowych technikach w informatyce klasycznej. Potrzeba pogłębiania wiedzy w tym zakresie wynika z możliwości przyszłościowej zmiany sposobu interpretacji realizacji zapisu sygnału informatycznego. Dotyczy to w dużej mierze zagadnień związanych z informatyką kwantową jako zagadnienia teoretycznego z możliwością praktycznych realizacji i wdrożeń. Na świecie od kilku lat zauważalny jest znaczący nowy trend dążący do tworzenia maszyn komputerowych o dużych mocach obliczeniowych, jak również konieczność zwiększania bezpieczeństwa informacji. Dlatego przedmiotowe zagadnienia wraz ze stawianymi celami pozwolą członkom sekcji koła NTI pogłębiać wiedzę poprzez poszerzanie swoich umiejętności i doświadczeń praktycznych.

W ramach spotkań sekcji prowadzone są zajęcia o następujących tematach:

• współczesne systemy teleinformatyczne, • informatyka kwantowa – teoria czy przyszłość wdrożeniowa,

• fizyka kwantowa w ujęciu makro i mikro, • technologie audiowizualne – nowe wdrożenia.

Planujemy wykonanie w języku Python aplikacji, która odwzorowuje działanie układów informatyki

kwantowej, np. bramek kwanto-

wych. Takie programy co prawda już istnieją, ale z pewnością ich

wykonanie da nam znacznie lepsze zrozumienie tej problematyki.

48


SKN w INSTYTUCIE INFORMATYKI STOSOWANEJ im. K. BRZESKIEGO PLANOWANE DZIAŁANIA: • zajęcia w Irmie mieszczącej się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, • wyjazd do placówki badawczej w Szwajcarii w zakresie budowy komputera kwantowego, • zaproszenie gości i organizacja wykładu otwartego w zakresie nowych technologii informatycznych, • zaproszenie gości i organizacja wykładu otwartego w zakresie informatyki kwantowej, • szkolenia praktyczne systemów IT zakończone certyfikatem itd.,

• system APU, praktyczne zastosowanie i wydajność obliczeniowa, • stworzenie własnej aplikacji symulacyjnej PWSZ w Elblągu do badań i analiz struktur komputera kwantowego. Programowanie w języku Python i C++. Elblokwant, • omówienie zagrożeń bezpieczeństwa związanych z rozwojem informatyki kwantowej i obecnych zagrożeń bezpieczeństwa, • spotkania w ośrodkach badawczych związanych z technikami i technologiami informatycznymi oraz spotkania seminaryjno-konferencyjne.

49


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA SEKCJA AKUSTYK PWSZ Sekcja Naukowo-Artystyczna Akustyk PWSZ ma charakter międzywydziałowy i jest otwarta na nowe osoby i pomysły. Liczba studentów: 10 (5 wdrażających się).

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI Członkowie naszej sekcji mają swobodę realizacji swoich pomysłów i projektów, znajdując pomoc i wsparcie ze strony innych uczestników sekcji. Partycypacja w zajęciach Akustyka daje unikalną możliwość zaznajomienia się ze sprzętem nagrywającym, jego mnogością konfiguracji oraz metodologią rejestracji dźwięku i jego przetwarzania.

50

Na potrzeby realizacji zadań sekcji posiadamy do dyspozycji studio, w którego skład wchodzi wygłuszone pomieszczenie do realizacji nagrań, konsoleta oraz instrumenty muzyczne (gitara, perkusja cyfrowa, keyboard). Celem koła jest zrzeszenie studentów zajmujących się ogólnie pojętą muzyką i produkcją muzyczną. Uczestniczyć w nim mogą zarówno osoby posiadające doświadczenie w tej dziedzinie, jak również chcące rozpocząć swoją przygodę na tej drodze. Potencjalną korzyścią wypływającą z aktywności w naszym kole może być popularność wykraczająca poza mury uczelni PWSZ w Elblągu.

Na dzień dzisiejszy preferencjami muzycznymi członków naszego koła są takie gatunki, jak: rap, jazz, flamenco, muzyka filmowa i bajkowa, które staramy się łączyć i czerpać z każdej z nich.

Oprócz prywatnych produkcji realizujemy również projekty dla zewnętrznych podmiotów. Na swoim koncie możemy odnotować realizację nagrania audiobooka „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego przy współpracy i dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Elblągu. Dla tej samej placówki realizowaliśmy obsługę medialną uroczystości pięćdziesięciolecia szkoły.


SKN w INSTYTUCIE INFORMATYKI STOSOWANEJ im. K. BRZESKIEGO Pomysłów na wykorzystanie możliwości studia nagrań jest wiele, sposobów na ich realizację również. Stąd wzięła się idea międzywydziałowego koła. Jego członkowie mieliby możliwość wykorzystywania studia i uczestniczenia w sesjach nagraniowych. Ci, którzy są zainteresowani muzyką lub chcieliby nauczyć się korzystać z profesjonalnego sprzętu nagraniowego, będą mogli liczyć na wsparcie techniczne studentów IIS oraz opiekę wykładowców związanych z kołem.

• promocja uczelni poza jej murami, • ogłoszenie własnych projektów i ich realizacja, • podjęcie współpracy z podmiotami ze środowisk szkolnych i artystycznych w Elblągu, • rozbudowa studio o nowy sprzęt.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: • rozwój umiejętności muzycznych wśród uczestników koła, • zaznajomienie się z techniką rejestracji i obróbki dźwięku (opracowanie skryptu), • rozpowszechnienie idei koła Akustyk wśród studentów PWSZ,

51


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

II.5. SKN w INSTYTUCIE PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWYM 1. HUMANITAS GENEZA Studenckie Koło Naukowe HUMANITAS działa od 2005 roku. Obecnie w ramach koła funkcjonuje 6 sekcji tematycznych.

SEKCJE SKN HUMANITAS: • SEKCJA DZIENNIKARSKA

Opiekun: dr Katarzyna Jarosińska-Buriak Przewodniczący: Monika Szałas

• SEKCJA JĘZYKOZNAWCZA

Opiekun: dr Aneta Lica Przewodniczący: Monika Szałas

• SEKCJA PEDAGOGÓW

Opiekun: dr Alicja Zbierzchowska Przewodniczący: Mateusz Pietrzak

• SEKCJA FILOLOGÓW

Opiekun: mgr Marlena Kardasz Przewodniczący: Agata Kłosińska

• SEKCJA KULTUROZNAWCZA

Opiekun: dr Agnieszka Żółtowska Przewodniczący: Aleksandra Bednarz

• SEKCJA GRAFICZNO-PROMOCYJNA 52

Opiekun: mgr Zbigniew Babiński Przewodniczący: Agnieszka Piasek


SKN w INSTYTUCIE PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWYM

SEKCJA DZIENNIKARSKA Sekcja dziennikarska SKN HUMANITAS działa przy Instytucie Pedagogiczno-Językowym od 2008 roku. Skupia studentów zainteresowanych aktywnością publicystyczną, pogłębianiem swoich kompetencji w ramach warsztatów dziennikarskich oraz pracą nad redagowaniem studenckiego pisma. Sekcję tworzą przede wszystkim studenci filologii polskiej, ale w jej działalność angażują się także osoby z innych kierunków. Głównym polem aktywności studentów jest redagowanie gazety studenckiej „PWSZ NEW PROJECT”. Na łamach pisma studenci m.in. zamieszczają recenzje filmów, koncertów, fabularyzowane reportaże, wywiady, teksty publicystyczne, w swobodny, dowcipny sposób komentują wydarzenia z życia studenckiego,

prezentują efekty swojej twórczości literackiej itp. Dla wielu z nich jest to ważne doświadczenie oraz istotny element kształtowania filologiczno-dziennikarskich kwalifikacji. Studenci, uczestniczący w działalności sekcji, mają możliwość pogłębienia swoich kompetencji także podczas warsztatów dziennikarskich, które służą nie tylko podniesieniu poziomu sprawności merytorycznej studentów, ale i integracji samego zespołu. Tematyka warsztatów nawiązuje do wiedzy praktycznej, dotyczy m.in. zasad konstrukcyjnych artykułu prasowego, metod zbierania i porządkowania informacji, układu strony internetowej, przeprowadzania wywiadu, specyfiki tematycznej gazety lokalnej.

53


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Niemal od początku powstania Uczelni wyrażanie się poprzez słowo było istotną potrzebą a zarazem ważnym elementem kształtowania studenckiej tożsamości. Od 2003 roku działały w murach naszej uczelni redakcje studenckich pism. W tym sensie „PWSZ NEW PROJECT” wpisuje się w uczelnianą tradycję i nawiązuje do wcześniejszych projektów studenckich w tym zakresie – „Generacji”, „Inicjatywy”, „Jeżem po szosie” i „PWSZ PROJECT”. Liczba osób zaangażowanych w prace sekcji była i jest zmienna, ma charakter rotacyjny – w okresie największej intensywności prac jest to kilkanaścioro studentów. Na przestrzeni lat w zespole sekcji działało wiele twórczych osób. Do grupy szczególnie zaangażowanych studentów należeli następujący redaktorzy i członkowie redakcji studenckich czasopism: Agnieszka Własiuk, Radosław Śmietanko, Emilia Dąbkowska, Agata Głowacka, Michał Gilmajster, Daniel Kędzierski, Michał Bianga, Kamila Jabłonowska, Joanna Niewiadomska, Grzegorz Krajnik, Wojciech Detko, Agnieszka

54

Sabeł, Michał Libuda, Sandra Kotlewska, Karol Gajewski, Ewelina Bober, Sebastian Czarnecki, Bartosz Rybicki, Monika Szałas. Archiwalne i aktualne numery pisma studenckiego dostępne są w wersji elektronicznej na stronach naszej Uczelni: http://www.pwsz.elblag.pl/gazetka_studencka.html


SKN w INSTYTUCIE PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWYM Doświadczenie, które zdobyliśmy, na pewno przyda nam się w przyszłości. Mimo intensywnej nauki (szkolenia zajmowały wiele godzin) mieliśmy możliwość zwiedzenia stolicy, poznania ciekawych ludzi oraz skorzystania z pomocy specjalistów w dziedzinie dziennikar-

„ „

skiej. Ważnym akcentem naszego uczestnictwa w warsztatach była wyprawa na Woronicza w dniu 8 września, kiedy to TVP otworzyła swoje drzwi dla widzów. Tegoroczne dni otwarte związane były

z obchodami 60-lecia działalności Telewizji Polskiej. Mogliśmy po-

czuć atmosferę telewizyjnych korytarzy i studia, jak również spotkać się z osobami znanymi ze srebrnego ekranu.

Sandra Kotlewska

W trakcie zwiedzania pomieszczeń studyjnych można było podziwiać profesjonalne wyposażenie i specjalistyczny sprzęt (…).

W głównym budynku, gdzie właśnie ta nowoczesność bombardowała zwiedzających ze wszystkich stron, można się było wiele dowiedzieć na temat owianej legendą cyfryzacji czy różnych technologii filmowych.

Michał Libuda

55


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA SEKCJA JĘZYKOZNAWCZA Sekcja powstała w 2004 roku na prośbę studentów zainteresowanych językiem, jego funkcjonowaniem i przemianami. Opiekę nad kołem objęła dr Aneta Lica. Członkowie koła spotykają się, by badać współczesne zjawiska zachodzące w języku. Przedmiotem analizy były m.in.: • sposoby wzbogacania leksyki (pojawiające się w polszczyźnie zapożyczenia, neosemantyzmy i nowe derywaty; na podstawie współczesnych tekstów studenci dyskutowali o zaletach i zagrożeniach, jakie niesie każdy z nich; szczególną uwagę poświęcono wszechobecnym w języku anglicyzmom i metodom, które umożliwiają zapobieganie ich nadużywaniu; • polski styl naukowy; studenci badali jego socjokulturowy kontekst, poznawali wyznaczniki, gatunki i odmiany stylu naukowego; przedmiotem dyskusji była także ewolucja mechanizmów komunikacji językowej; • polski styl potoczny; studenci badali określone teksty (w odmianie ustnej i pisanej) pod względem wyłaniającego się z nich językowego obrazu świata, dwóch rejestrów: neutralnego i emocjonalnego, jego wartości i niebezpieczeństwa używania elementów potocznych w tekstach z innego rejestru stylistycznego; 56

• funkcjonowanie frazeologii w różnego typu tekstach; uczestnicy spotkań zapoznawali się ze współczesną normą frazeologiczną, badali genezę nieprzejrzystych już dziś strukturalnie stałych związków wyrazowych i próbowali ustalić stopień nasycenia frazeologizmami tekstów o różnym przeznaczeniu (artystycznych, reklamowych, urzędowych, potocznych); szczególną uwagę poświęcono analizie błędów frazeologicznych występujących w tekstach publicystycznych (pisanych i mówionych); • wewnętrzne zróżnicowanie polszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem socjolektów; studenci gromadzili materiał językowy (w szczególności słownictwo i frazeologię), przeprowadzając badania wśród członków różnych grup społecznych, a następnie dyskutowali o różnicach występujących między nimi i funkcjach, jakie pełnią socjolekty wśród innych odmian polszczyzny; • edytorskie opracowane tekstów; studenci zapoznawali się z podstawowymi zasadami opracowania tekstów do druku, przede wszystkim w zakresie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, poprawności gramatycznej (fleksyjnej, słowotwórczej, składniowej), leksykalnej i stylistycznej; omawiano zasady tworzenia przypisów, zapisu bibliograficznego, indeksów, opisów rycin i tabel, wykorzystania różnego kroju czcionek w tekście i znaków typograficznych.


SKN w INSTYTUCIE PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWYM Od 2005 roku SKN „Humanitas” wraz z Instytutem Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu organizuje w ramach Juwenaliów konferencję studencką „Integralia – Wymiary studenckiej humanistyki”. Z powodu dużego zainteresowania wśród słuchaczy studiów doktoranckich z różnych ośrodków akademickich w 2015 roku zmieniono formułę konferencji na studencko-doktorancką. W czasie obrad studenci i doktoranci analizują rozmaite obszary humanistycznej refleksji: literaturoznawczy, językoznawczy, translatorski, edukacyjny, dydaktyczny, społeczny. Celem konferencji jest zintegrowanie wysiłków naukowo-dydaktycznych IPJ PWSZ oraz innych uczelni i ukazanie ich wspólnego wymiaru, jakim jest szeroko rozumiana tradycja humanistyczna.

Prezentowane tematy mieszczą się w następujących obszarach: • • • • • • • •

• •

historia literatury polskiej i obcej, teoria literatury, lingwistyka, język współczesny (z jego gramatyką, fleksją, składnią, frazeologią), historia i teoria języka, edukacja, dydaktyka (języka polskiego, języków obcych), pedagogika i psychologia (zarówno w wymiarze historycznym, teoretycznym, jak i praktyczno-badawczym), problematyka przekładu, retoryka, media i reklama.

57


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Referaty odnoszą się zarówno do zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych, związanych z refleksją nad konkretnym materiałem badawczym. Są one często efektem pracy nad konkretnymi zagadnieniami w ramach ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów (prace zaliczeniowe, fragmenty przygotowywanych prac licencjackich, magisterskich, doktorskich).

58

• •

Uczestnikami dotychczasowych konferencji byli:

• studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (filologii polskiej, filologii angielskiej, filologii germańskiej, pedagogiki, administracji samorządowej i finansów publicznych, ekonomii, administracji), • studenci innych elbląskich uczelni (pedagogiki Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, pedagogiki opiekuńczej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, zarządzania i marketingu Wyższej Szkoły im. B. Jańskiego w Elblągu), • studenci Uniwersytetu Gdańskiego (filologii polskiej, filologii germańskiej, filologii angielskiej, filologii romańskiej, historii, translatoryki, pedagogiki szkoły, psychologii, filozofii), • studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (filologii angielskiej, pedagogiki, pedagogiki opiekuńczej), • studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy (pedagogiki, pedago-

giki opiekuńczej z promocją zdrowia), studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (pedagogiki socjalnej), studenci Uniwersytetu Łódzkiego (filologii polskiej, pedagogiki), studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (psychologii), studenci Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (pedagogiki), studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku (edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej), członkowie kół naukowych (Koła Naukowego Germanistów Uniwersytetu Gdańskiego, Koła Naukowego Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Gdańsku) oraz z roku na rok coraz liczniejsi doktoranci (Filologicznych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, Doktoranckich Studiów Historii i Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Studiów Doktoranckich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni).

Uczestnikami konferencji byli także referenci z zagranicy: słuchacz Studiów Doktoranckich Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz uczestniczka programu Erasmus z Niemiec studiująca na Uniwersytecie Gdańskim. W konferencji udział brali również


SKN w INSTYTUCIE PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWYM członkowie SKN „Humanitas” (Sylwia Kubik, Agnieszka Światkowska, Szymon Klein, Karolina Laskowska, Magdalena Gardyjasz, Anna Kornas, Emilia Korneluk, Piotr Pokój), a także często kilkukrotnie byli członkowie SKN „Humanitas”, którzy wygłaszali referaty jako studenci magisterskich studiów uzupełniających, a nawet jako słuchacze studiów doktoranckich (Anna Jazgarska, Katarzyna Laskowska, Rafał Konefał, Katarzyna Kosztowna, Elwira Kamola, Krystyna Izabela Rybicka, Jakub Neumann, Justyna Błaszczyk, Aleksandra Gierczak, Paulina Urbańczyk, Monika Matusiak, Ilona Warpas). Od 2013 roku w ramach „Integraliów” w jednej z sekcji obrady odbywają się w języku angielskim. Dotychczas w tym języku wygłoszono osiemnaście referatów, a część z nich została opublikowana. Członkowie SKN „Humanitas” – Sekcja Językoznawcza uczestniczyli w przygotowywaniu do druku referatów wygłaszanych na corocznych konferencjach „Integralia – Wymiary studenckiej humanistyki”. Dotychczas ukazały się cztery tomy. W I tomie (2008) umieszczonych zostało dziesięć tekstów wybranych spośród referatów wygłoszonych na konferencjach w latach 2005-2007, w tomie II (2011) pojawiło się piętnaście artykułów z lat 2008-2010, w tomie III (2014) znalazły się 24 teksty z lat 2013-2014, a w tomie IV (2016) opublikowano 18 artykułów z konferencji z 2014 roku.

Poradnię Językową: studenci zainteresowani kwestiami poprawnościowymi mogli zadawać pytania (poprzez wrzucenie ich do skrzynki zawieszonej w holu IPJ lub drogą mailową), a członkowie koła udzielali odpowiedzi, które były wywieszane na tablicy koła i na stronie internetowej. Przykłady pytań, na które zostały udzielone odpowiedzi: Jak napisać: grzegrzółka, grzegżółka czy gżegżółka?, Ostatnio są znane rysunki pana Mleczki czy Mleczko?, Przygotowuję czy przygotowywuję?, Dlaczego spotykamy nazwę Kawasaki pisaną raz małą, a raz wielką literą?, Jak nazywa się mieszkaniec i mieszkanka Krety?, Jak odmienić nazwę miejscowości Ożarów Mazowiecki? SKN „Humanitas” – Sekcja Językoznawcza planuje w najbliższych latach organizację kolejnych konferencji oraz wydawanie następnych tomów pokonferencyjnych „Integralia – Wymiary studenckiej humanistyki”.

W latach 2009-2011 SKN „Humanitas” – Sekcja Językoznawcza prowadziło Studencką 59


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA SEKCJA PEDAGOGÓW Sekcja Pedagogów Koła Naukowego HUMANITAS rozpoczęła swoją działalność w roku 2006 pod kierunkiem dr Małgorzaty Przybysz-Zaremby. Pierwotnym celem działalności sekcji było poszerzenie wiedzy studentów w zakresie wszelkich zagrożeń społecznych. Prowadzone były m.in. dyskusje w ramach następujących obszarów: alkoholizm, bezdomność, Internet oraz gry komputerowo-sieciowe, sekty, toksykomania, subkultury młodzieżowe, przestępczość, profilaktyka omawianych zagrożeń oraz placówki zajmujące się leczeniem uzależnień. Z czasem działalność uczestników sekcji nabrała bardziej charakteru badawczego. Studenci zaczęli stawiać interesujące ich problemy badawcze, by wspólnie, przy wykorzystaniu metodologii nauk społecznych, szukać na nie odpowiedzi. Sekcja skupia studentów z dwóch specjalności kierunku pedagogika wczesnoszkolna. Do swojego grona zaprasza co roku nowych studentów pedagogiki studiów licencjackich a od roku akademickiego 2016/2017 również uczestników studiów magisterskich kierunku pedagogika. Liczba członków sekcji zmieniała się na przestrzeni lat i wraz z ukończeniem studiów przez kolejne roczniki, wahała się od kilku do kilkunastu członków w roku. Obecnie w sekcji dzia60

ła dziewięć osób (7 studentek i 2 studentów) głównie ze studiów licencjackich.

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI Ideą Sekcji Pedagogów jest umożliwienie zainteresowanym studentom praktykowania działalności w dwóch dziedzinach: • naukowej – poprzez tworzenie własnego warsztatu badawczego, • praktycznej - w postaci działalności edukacyjno-pomocowej związanej z ich zainteresowaniami powiązanymi z tematyką studiów. W ramach działalności naukowej studenci zgłębiają wybraną tematykę badawczą, rozwiązując interesujące ich zagadnienia społeczno-edukacyjne przy wykorzystaniu wybranych metod i narzędzi badawczych. Zrealizowane do tej pory badania dotyczyły m.in. czasu wolnego studentów, wartości i aspiracji studentów, aktywności edukacyjno-zawodowej kobiet; obrazu rodziny w opinii studentów, roli szkoły w organizacji czasu wolnego uczniów – aspekt zdrowotny czy edukacji wczesnoszkolnej w systemie szkolnictwa japońskiego. Efekty swojej pracy członkowie koła prezentowali na cyklicznie organizowanych w PWSZ w Elblągu konferencjach studenckich „Integralia” oraz publikowali w książkach pokonferencyjnych.


SKN w INSTYTUCIE PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWYM Na działalność praktyczną sekcji składają się przedsięwzięcia o charakterze pomocowym, edukacyjnym i wychowawczym realizowane głownie w Elblągu.

Obecnie członkowie koła realizują projekt praktyczno-badawczy pt. „Nauka przez zabawę - wykorzystanie gier bez prądu w dydaktyce, na etapie edukacji wczesnoszkolnej”.

Uczestnicy sekcji przeprowadzali tematyczne zajęcia edukacyjne z uczniami zaprzyjaźnionych szkół podstawowych (Sp nr 21, Sp nr 4, Sp nr 11, w klasach nauczania wczesnoszkolnego). Włączali się również w akcje charytatywne i informacyjno-edukacyjne. Między innymi brali udział w Europejskiej Nocy Naukowców; Europejskiej Nocy bez Wypadku, czy organizowali akcję Szlachetna Paczka, w ramach ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Wiosna.

Jego celem jest zgłębienie potencjału edukacyjnego przez zabawę przy użyciu wybranych gier dydaktycznych. Po wstępnym przygotowaniu studenci w marcu 2017 roku rozpoczęli realizację cyklicznych (raz w miesiącu) zajęć tematycznych (przy wykorzystaniu edukacyjnych gier bez prądu), w wybranych klasach zerowych i drugich w zaprzyjaźnionej Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu. Doświadczenia zebrane z działalności edukacyjnej posłużą w niedalekiej przyszłości studentom do realizacji badań naukowych dotyczących „Wykorzystanie gier bez prądu w dydaktyce”. Planowana jest również prezentacja wstępnej refleksji badawczej na Ogólnopolskich Konferencjach dla Studentów i Doktorantów.

61


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA SEKCJA FILOLOGÓW Sekcja rozpoczęła swoją działalność dnia 30.11.2011 roku z inicjatywy studentów filologii angielskiej, którzy zainteresowani byli rozwijaniem i wykorzystywaniem swojej wiedzy w działalności naukowej. Podstawowe cele koła obejmują pogłębianie wiedzy filologicznej, rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą oraz umożliwianie wymiany doświadczeń. Obowiązki pierwszego przewodniczącego sekcji zostały powierzone Tomaszowi Dłuszczakowskiemu. Obecnie funkcję przewodniczącego sprawuje Pani Kłosińska. Liczba członków zmienia się w zależności od rocznika studiów. Na spotkania uczęszcza od 6 do 10 studentów.

• 2. 12. 2011 Gdańsk Konferencja metodyczna prowadzona przez Michaela Swana, autora licznych publikacji z zakresu nauczania gramatyki języka angielskiego. • 31. 01. 2012 Elbląg „Professional Development Day” – szkolenia dla nauczycieli i studentów dot. metod pracy z dziećmi sześcioletnimi w dużych klasach, zasad testowania uczniów oraz przygotowania do egzaminów językowych w starszych klasach szkoły podstawowej; szkolenie zorganizowane przez Oxford University Press.

W ramach pracy sekcji filologów omawiane są następujące zagadnienia:

• 3. 01. 2012 Elbląg Konferencja metodyczna zorganizowana przez Wydawnictwo Macmillan. Konferencję poprowadzili doktoranci Wydziału Humanistycznego UWM: Czesław Kiński, Jacek Łagun.

• specyfika Business and Legal English, • sposoby przygotowywania tłumaczeń przysięgłych (studenci zostali zapoznani z głównymi zasadami wykonywania tłumaczeń przysięgłych), • wprowadzenie do technik notacji w tłumaczeniu konsekutywnym (ćwiczenia praktyczne).

• 20. 01. 2012 Słupsk Udział w warsztatach metodyczno-psychologicznych Kapelusze Lektora. Warsztaty zorganizowane przez PASE – Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Nauczania Języków Obcych. W programie znalazły się tematy powiązane z kreatywnością, pozytywną perswazją oraz rozbudzaniem własnego potencjału.

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI

62

Działalność sekcji uzależniona jest od bieżących zainteresowań członków koła i przyjmuje różne formy. Szczegółowy wykaz działań podejmowanych przez członków koła znajduje się poniżej:


SKN w INSTYTUCIE PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWYM • 4. 12. 2012 Elbląg Konferencja metodyczna „Always Learning” zorganizowana przez wydawnictwo Pearson-Longman - Wykłady poprowadziła mgr Mariola Bogucka, współautorka podręczników do języka angielskiego. • 15. 12. 2012 Elbląg Udział w koncercie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej zatytułowanym „Muzyka z Wysp”, podczas którego można było usłyszeć wykonanie utworów muzyki celtyckiej. • 8. 02. 2013 Elbląg Udział 4 studentów (Beata Ziarko, Tomasz Dłuszczakowski, Kamila Borowicka, Marta Brechelke) w konferencji metodycznej zorganizowanej przez wydawnictwo Macmillan. • 6. 04. 2013 Gdańsk Udział 3 studentów (Maciej Żuk, Mikołaj Ziemiński, Mateusz Urbański) w wykładzie otwartym oraz w warsztatach translatorycznych (przekład literatury fantastycznej).

skich na specjalności translatoryka oraz Studiów Podyplomowych Translatoryka, specjalność lokalizacje. Podczas czterogodzinnych warsztatów studenci mieli okazję przekonać się, że pozornie łatwe tłumaczenie instrukcji obsługi może przysporzyć tłumaczowi problemów. Studenci prezentowali próbki swoich tłumaczeń, które przygotowali jako zadanie domowe. • 15. 05. 2013 Elbląg Uczestnictwo w X konferencji studenckiej „Integralia 2013 – Wymiary studenckiej humanistyki”. Pomoc przy zorganizowaniu sekcji angielskojęzycznej. Warto podkreślić, iż sekcja ta pojawiła się po raz pierwszy podczas konferencji studenckiej „Integralia” i na stałe się w nią wpisała. • 4. 05. 2014 Elbląg Członkowie koła uczestniczyli w warsztatach translatorycznych w zakresie tłumaczeń

Prowadzącym wykład oraz warsztaty był Piotr Cholewa – czołowy polski tłumacz literatury fantastycznej, znany głównie z tłumaczenia serii „Świat Dysku” angielskiego pisarza Terry’ego Pratchetta. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim. • 11. 05. 2013 Elbląg Zorganizowanie w PWSZ w Elblągu warsztatów translatorycznych „Tłumaczenia techniczne – instrukcje obsługi”. Warsztaty przeprowadził Maciej Mrug – absolwent studiów magister63


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA technicznych. Głównym celem spotkania było zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczeń technicznych. Warsztaty składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Studenci dowiedzieli się między innymi, w jaki sposób radzić sobie z niejasnym tekstem źródłowym oraz mnogością odpowiedników terminów technicznych. Zwrócono uwagę na tzw. pozorną synonimiczność pojęć technicznych, która może w istotny sposób wpływać na jakość tłumaczenia. Po zapoznaniu się z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi studenci pracowali nad fragmentem specyfikacji dotyczącej zlecenia konstrukcji obiektu budowlanego. Warto zaznaczyć, iż studenci wykonali to tłumaczenie samodzielnie w domu, a podczas warsztatów porównywali swoje wersje z wersjami pozostałych uczestników. • 21. 11. 2014 Warszawa Po przeprowadzeniu etapu wewnętrznego studenci Mateusz Lewandowski oraz Dawid Świonder zostali reprezentantami Uczelni podczas finału ogólnopolskiego Konkursu Lingwistycznego „Tłumacze na start”. Finał II edycji tego konkursu odbył się w Warszawie. Zajęcie 4. miejsca przez Dawida Świądera zagwarantowało przeprowadzenie przez Patrona Honorowego Konkursu – organizację British Council – warsztatów metodycznych na terenie Uczelni. Warsztaty te odbyły się w dniu 15 czerwca 2015. Tematyka warsztatów została uzgodniona z mgr Sylwią Góralewicz 64

– wykładowcą metodyki nauczania języka angielskiego. Uczestnikami warsztatów byli studenci pierwszego i drugiego roku filologii angielskiej o specjalności nauczycielskiej. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w warsztatach metodycznych. • 20. 11. 2015 Warszawa Po przeprowadzeniu etapu wewnętrznego studenci Dawid Świonder, Marta Pniewska oraz Joanna Półtorak zostali wybrani do reprezentowania Uczelni podczas finału ogólnopolskiego Konkursu Lingwistycznego „Tłumacze na start”. • 2. 12. 2016 Warszawa Po przeprowadzeniu etapu wewnętrznego, studentka Agata Kłosińska została wybrana do reprezentowania Uczelni podczas finału ogólnopolskiego Konkursu Lingwistycznego „Tłumacze na start”.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: • udział w cyklicznym konkursie translatorskim „Tłumacze na start” (koordynowanie etapu wewnętrznego oraz reprezentowanie Uczelni podczas etapu centralnego), • czynny udział studentów w konferencji „Integralia - Wymiary studenckiej humanistyki” – przygotowanie referatów oraz prowadzenie sekcji anglojęzycznej, • kontynuowanie cyklicznych spotkań ukierunkowanych na rozwijanie i wykorzystywanie swojej wiedzy w działalności naukowej.


SKN w INSTYTUCIE PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWYM

SEKCJA TRANSLATORYCZNA (lata 2011-2014)

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI Sekcja translatoryczna rozpoczęła działalność w semestrze zimowym 2011. Obecnie działalnosć sekcji jest zawieszona, ze względu jednak na bogaty dorobek nie sposób o niej nie wspomnieć. Członkami sekcji byli studenci filologii germańskiej i angielskiej oraz studenci innych kierunków Instytutu Pedagogiczno-Językowego zainteresowani problematyką przekładoznawstwa. Opiekunem sekcji był mgr Jacek Iciaszek.

OSIĄGNIĘCIA Członkowie sekcji zrealizowali projekt tłumaczenia opowiadań piszącej po niemiecku greckiej autorki Eleni Torossi. Przetłumaczone przez studentów utwory zostały wydane przez Wydawnictwo PWSZ w Elblągu w dwujęzycznym tomie, który oprócz opowiadań zawiera też przedmowę autorki oraz komentarze i refleksje studentów dotyczące pracy nad przekładem wymienionych tekstów literackich.

skim czytelnikom. Zapytana przez opiekuna sekcji autorka bez problemu zgodziła się na tę publikację, nie kryjąc przy tym zadowolenia z faktu, że „Taniec kałamarniczek” ukaże się w Polsce.

Jak napisał recenzent wydawniczy - prof. dr hab. Mirosław Patalon:

Publikacja może być wykorzystana nie tylko jako pomoc na ćwiczeniach tłumaczeniowych ze studentami filologii germańskiej, ale także na zajęciach z pedagogiki i komunikacji interkulturowej, gdyż prezentowane teksty pozwolą w łatwy, dowcipny i przyjemny sposób uwrażliwić na niewygodne i trudne tematy.

Idea powstania dwujęzycznej książki zrodziła się podczas ćwiczeń z translatoryki ze studentami filologii germańskiej. W trakcie pracy nad tłumaczeniami studenci zgodnie uznali, że teksty Eleni Torosso warto udostępnić pol65


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA SEKCJA KULTUROZNAWCZA Sekcja kulturoznawcza SKN HUMANITAS rozpoczęła działalność w październiku 2012 roku. Podstawą założenia sekcji była współpraca studentów germanistyki ze Stowarzyszeniem Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Elblągu. W ramach tej współpracy studenci uczestniczyli w imprezach kulturalnych i prelekcjach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz brali czynny udział w przygotowaniu imprez dla dzieci. Obecnie sekcję tworzą przede wszystkim studenci filologii oraz studenci z innych kierunków, którzy są zainteresowani poznawaniem kultury i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz rozwijaniem kompetencji lingwistycznych. Celem sekcji, zgodnie z misją Uczelni, jest przygotowanie młodzieży do pracy w rzeczywistości wielokulturowej. Cele szczegółowe to: • poszerzanie wiedzy w obrębie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kultury niemieckiego obszaru językowego, • rozwijanie refleksji kulturowej związanej z różnymi aspektami życia społecznego, • rozwijanie kompetencji językowej w mowie i piśmie w zakresie języka niemieckiego poprzez kontakty z przedstawicielami krajów niemieckojęzycznych, a w przy66

szłości także anglojęzycznych; możliwość współpracy z nimi i podejmowanie działań organizacyjnych związanych z przygotowaniem imprez, uroczystości, spotkań oraz realizacji projektów, • podjęcie badań wytworów kultury. Taka działalność sprzyja rozwijaniu umiejętności organizacyjnych studentów, samodzielnego myślenia, umiejętności planowania działań oraz konsekwencji w ich realizacji, a także zdolności pozyskiwania instytucji współpracujących.

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI W ramach działalności sekcji kulturoznawczej studenci rokrocznie podejmują się następujących działań: • przeprowadzenie wywiadów z Niemcami i Polakami pochodzenia niemieckiego w celu pozyskania materiału niezbędnego do przygotowania referatów na konferencję studencką „Intregralia”,


SKN w INSTYTUCIE PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWYM • udział w spotkaniach filmowych i dyskusyjnych, • organizacja i udział w „Dniu Niemieckim”,

• zaproszenie grupy teatralnej Dittchenbühne, w celu zorganizowania występu dla studentów i uczniów elbląskich szkoł średnich,

• wizyty w przedsiębiorstwach współpracujących z klientem niemieckim w celu poznania specyfiki pracy w działach obsługi klienta obcojęzycznego: transport, reklamacje, windykacja, serwis klienta.

67


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA SEKCJA GRAFICZNO-PROMOCYJNA Sekcja graficzno-promocyjna SKN HUMANITAS powołana została w 2012 roku. Założycielem i opiekunem sekcji jest mgr Zbigniew Babiński. Bezpośrednim celem działalności graficzno-promocyjnej sekcji jest przygotowanie i pomoc studentom w rozwijaniu umiejętności plastycznych oraz spowodowanie ich czynnego udziału w autentycznych przedsięwzięciach graficznych i promocyjnych, szczególnie na rzecz Uczelni. Przy realnej pracy graficznej studenci nabierają doświadczenia i odpowiedzialności za własne projekty, realizowane prace są bardzo dobrze oceniane przez innych studentów i stają się źródłem nieudawanej satysfakcji ich autorów.

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI Spotkania członków sekcji obejmują konsultacje w obrębie języka graficznego lub tematów aktualnie realizowanych, a praktycznie mają dwojaki charakter: • zajęcia rysunkowe z użyciem sztalug i przygotowaniem kompozycji lub elementów martwej natury. Komentarz teoretyczny dotyczy zagadnień wyłącznie plastycznych, np. kompozycji, światłocienia, linii, plamy, punktu, akcentu, waloru itp., • zajęcia graficzne z użyciem tabletów graficznych i dostępnego w pracowni oprogramowania 2D (Photoshop i CorelDraw). Sekcja na bieżąco wspomaga graficznie i promocyjnie uczelniane Biuro Promocji lub poszczególne, jednostkowe projekty.

68


SKN w INSTYTUCIE PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWYM Praktyczne działania graficzno-promocyjnej sekcji SKN HUMANITAS dały początek „graficznej dyskusji” wśród studentów doskonalących umiejętności obsługiwania programów graficznych Photoshop i Corel, która wyraziła się już kilkakrotnie samodzielnymi projektami m.in. projektem okładki do publikacji „Człowiek w obliczu kryzysu”, projektami do grafik linorytycznych czy wystawami plakatu studenckiego. Studenckie prace wystawiane są w Galerii FILAR SZTUKI. Wśród kolejnych dokonań sekcji można wyróżnić: • opracowanie projektów i przygotowanie wystawy plakatu „Rodzina fundamentem życia społecznego”; • opracowanie materiałów promocyjnych dla przedsięwzięć: VIII Konferencja Papieska (plakat), Juwenalia jubileuszowe (logo Turbinaliów, plakat oraz projekt koszulki), Bałtycki Festiwal Nauki (plakat z bursztynem), konferencja „Mobbing w szkole, mobbing w pracy - granice bezradności” (plakat oraz ulotka), konferencja - „Między niebem a piekłem” (ideografia plakatu), Akademia Dziecięca (afisz promocyjny), Teatr akademicki (plakat), billboard promocyjny na budynek Uczelni; • udział i pomoc w przygotowaniu konkursowej wystawy plakatów na temat jubileuszu trzydziestolecia programu ERASMUS+. Nagrody dla uczestników ufundował i wręczył Rektor - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk na wernisażu wystawy. 69


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

II.6. MIĘDZYINSTYTUTOWE SKN 1. TV PWSZ Opiekun: mgr Jakub Sawicki Przewodniczący: Joanna Wojciulewicz GENEZA Pierwsze nagrania pochodzą sprzed 8 lat. Dziennikarze dokumentują wszystkie organizowane w uczelni przedsięwzięcia, uroczystości, konferencje, spotkania, wykłady otwarte, festiwal nauki, działalność Akademii Dziecięcej i Akademii Seniora. Gotowe materiały prezentowane są na kanale YouTube Uczelni. Do chwili obecnej wyemitowano 7 odcinków „Wiadomości Uczelnianych” PWSZ w Elblągu. Zajęcia odbywają się w profesjonalnym studiu TV PWSZ „Na Wspólnej”. Telewizja dysponuje najnowocześniejszym sprzętem operatorskim i montażowym.

CELE KOŁA

70

Ideą funkcjonowania TV PWSZ jest działanie na rzecz integracji środowiska studenckiego. Celem nadrzędnym funkcjonowania TV PWSZ jest poszerzenie kręgu zainteresowania studentów o to, co dzieje się w Elblągu. TV PWSZ jest także narzędziem wspierającym działania i promocję PWSZ w Elblągu. Koło TV PWSZ jest pomostem pomiędzy uczelnią a miastem, studentami a kadrą i mieszkańcami.

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu: zasad polityki medialnej, sylwetki współczesnego dziennikarza, rodzajów redakcji i charakteru funkcjonowania mediów, Ustawa prawo prasowe, autoryzacja a rzeczywistość, placówka oświatowa jako podmiot rynkowy, dziennikarz; pośrednik w budowie pozytywnego wizerunku, formy komunikacji z prasą, stereotypy i mity przy udzielaniu wywiadów - zasady dobrej wypowiedzi, zasada polityki kryzysowej, media społecznościowe i ich rola w budowaniu wizerunku. Ponadto tworzą scenariusze, wykorzystywane do nagrań, a także występują przed i za kamerą. Uczą się kadrowania i montażu. Uczestniczą w wycieczkach do ogólnopolskich stacji telewizyjnych. Poznają tajniki pracy dziennikarza i rozmawiają z ciekawymi ludźmi.


MIĘDZYINSTYTUTOWE SKN

71


III.DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA STUDENTÓW III.1. III.2. III.3.

72

WPROWADZENIE GENEZA KU AZS PWSZ w ELBLĄGU SEKCJE KU AZS PWSZ w ELBLĄGU OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW


Cieszę się, że podczas studiów mogę trenować i startować w barwach naszego klubu uczelnianego. Członkostwo i działalność w KU AZS PWSZ w Elblągu daje mi dużo satysfakcji i jest formą odreagowania stresu związanego z nauką...

„ 73


III. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

WPROWADZENIE Akademicki Związek Sportowy to największe stowarzyszenie sportowe w Polsce działające nieprzerwanie od ponad wieku. Dzięki swojej bogatej historii stał się najbardziej liczną organizacją studencką działającą na polskich uczelniach. Dziś AZS to stowarzyszenie posiadające ponad 42 tys. członków zrzeszonych w ponad 250 klubach i trenujących w ok. 3 tys. sekcji sportowych. AZS ma swoje władze, biało-zieloną flagę i godło (gryf), które jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych znaków w Polsce. Podstawowa jednostka organizacyjna AZS to klub uczelniany. Klub Uczelniany AZS w Elblągu powstał w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 1999 roku z inicjatywy prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka, który od zawsze był miłośnikiem sportu. Nasza działalności obejmuje sport powszechny, turystykę i rekreację. W okresie od 1999 roku utworzono 12 sekcji, w ramach których trenowało około 3 tys. studentów. Studenci uprawiający sporty zespołowe i indywidualne rywalizują w ligach uczelnianych, międzyuczelnianych, Mistrzostwach Pomorza i Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Akademickich Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski ZG AZS. Startują także w Akademickich Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, a także Pucharach Świata. Niektórzy studenci naszej Uczelni należący do AZS PWSZ w Elblągu są także członkami innych pozauczelnianych klubów sportowych. 74


WPROWADZENIE

Organizujemy również zajęcia sportowo-rekreacyjne o charakterze otwartym dla wszystkich członków AZS, bez względu na ich poziom przygotowania sportowego. Powstały grupy zajęciowe stwarzające możliwość udziału wszystkim studentom. Oferta spotkała się z dobrym odbiorem przez środowisko studenckie. W związku z tym, że nasze działania przyniosły zamierzony efekt, w planach na kolejne lata mamy nowe formy zajęć, tak by trafiły również do studentów, którzy wolą zajęcia o charakterze rekreacyjnym. Dla studentów PWSZ w Elblągu organizujemy kursy i szkolenia zarówno w celu zdobywania przez nich nowych umiejętności, jak i podnoszenia już posiadanych kwalifikacji. Są to m.in. kursy pływania, żeglarstwa, fitness oraz jeździectwa. Dużo uwagi poświęciliśmy na wsparcie finansowe studentów w zakresie turystyki wodnej. Członkowie sekcji żeglarskiej przeszli kursy i szkolenia podnoszące ich kwalifikacje, dające im uprawnienia oraz cenione kompetencje miekkie, które niewątpliwie dadzą im dodatkową szansę na rynku pracy. Jesteśmy także otwarci na lokalną społeczność. Braliśmy udział w przedsięwzięciach wspierających działania elbląskich stowarzyszeń, takich jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata w Siatkówce na Siedząco organizowanych przez elbląski Integracyjny Klub Sportowy „Atak”.

mgr Henryka Szumna Prezes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu 75


III. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

III.1. GENEZA KU AZS PWSZ w ELBLĄGU Historia Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu rozpoczęła się w dniu 14.04.1999 roku, kiedy to z inicjatywy Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka odbyło się zebranie założycielskie klubu, będące podstawą do realizacji marzeń elbląskich studentów o sporcie akademickim. Już 5.06.1999 roku uchwałą Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie KU AZS PWSZ w Elblągu został wpisany w historię polskiego AZS, którego początki sięgają 1909 roku i były „wyrazem dążenia środowiska akademickiego do upowszechniania nowego modelu człowieka - sprawnego nie tylko intelektualnie, ale również fizycznie”. ZARZĄD KU AZS PWSZ w ELBLĄGU Pierwszym Prezesem KU AZS PWSZ w Elblągu wybrany został mgr Remigiusz Podhorodecki. W listopadzie 2000 roku na nadzwyczajnym walnym zebraniu KU AZS PWSZ w Elblągu odbyły sie kolejne wybory Prezesa - funkcję tę objął mgr Aleksander Misiewicz. Od roku 2009 do chwili obecnej Prezesem Klubu jest mgr Henryka Szumna. Funkcję Wiceprezesa sprawuje Grzegorz Listkowski, a Sekretarza Lucyna Witkowska. 76


III. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

III.2. SEKCJE KU AZS PWSZ w ELBLĄGU Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom studentów elbląskiej PWSZ oraz mając na uwadze dbałość o rozwój fizyczny i kondycję nie tylko umysłową, ale również fizyczną środowiska akademickiego, w przeciągu kilkunastu lat istnienia Klub Uczelniany AZS PWSZ powołał 15 sekcji sportowo-rekreacyjnych. W sekcjach stworzył warunki do uprawiania dyscyplin o różnorodnych profilach, dających szansę na znalezienie swojej własnej drogi rozwoju kultury fizycznej. SEKCJA AWIACYJNA powołana została w 2008 roku we współpracy z Aeroklubem Elbląskim. W sierpniu 2008 roku odbyły się pierwsze szkolenia spadochronowe studentów PWSZ w Elblągu połączone z pierwszymi skokami.

78

SEKCJA JEŹDZIECKA powołana została w 2002 roku. Celem sekcji jest propagowanie szeroko rozumianej rekreacji i turystyki konnej w środowisku akademickim PWSZ w Elblągu, a także rywalizacja sportowa. W zajęciach z jeździectwa biorą również udział studenci z niepełną sprawnością ruchową. SEKCJA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN powstała w 1999 roku. Sekcja działała do października 2010 roku.


SEKCJE KU AZS PWSZ w ELBLĄGU SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ/FUTSALU istnieje od 2001 roku. Sekcja prężnie działa na rzecz środowiska akademickiego, organizując Mistrzostwa PWSZ w Elblągu w Futsalu, Ligę Uczelnianą oraz mityngi sportowo-rekreacyjne przy okazji imprez ogólnouczelnianych. SEKCJA MUZYCZNO-RUCHOWA powstała w 2002 roku. W październiku 2010 roku sekcja zmieniona została na SEKCJĘ TAŃCA TOWARZYSKIEGO. Celem sekcji jest opanowanie choreografii tańców towarzyskich, propagowanie aktywności fizycznej oraz integrowanie miłośników tańca. SEKCJA NARCIARSKA została utworzona w 2013 roku z racji rosnącego zainteresowanie narciarstwem w Elblągu, do czego przyczyniła się nowa infrastruktura na Górze Chrobrego.

SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ KOBIET powstała w 2010 roku na wniosek studentek – piłkarek ręcznych, zawodniczek klubów sportowych, które będąc studentkami PWSZ w Elblągu, chciały kontynuować treningi w AZS PWSZ w Elblągu.

79


III. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

80

SEKCJA ŻEGLARSKA została powołana w 2006 roku. Zadaniem sekcji jest upowszechnianie żeglarstwa we wszystkich jego formach w środowisku akademickim. W 2013 roku sekcja zmieniła formę organizacyjną i we współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym rozpoczęła realizację nowego programu.

SEKCJA TURYSTYCZNA została powołana w 1999 roku. Dwa lata później jej działania wzbogacono o kolejną dziedzinę turystyki kwalifikowanej: marsze na orientację. Przyczyniło się to do zmiany nazwy sekcji i od października 2001 roku nosi ona nazwę SEKCJA TURYSTYKI I MARSZÓW NA ORIENTACJĘ.

SEKCJA UNIHOKEJA utworzona w 1999 roku jako jedna z pierwszych sekcji wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym „Elhok” stworzyła I-ligową drużynę AZS PWSZ Elhok Elbląg. Drużyna zdobywała medale na mistrzostwach Polski, a jej członkowie byli powoływani do kadry narodowej i reprezentowali Polskę na mistrzostwach świata. Sekcja działała do 31..05.2002 roku.

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN powołana została w 2002 roku. SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET powstała w 2001 roku. Sekcja skupia studentki uprawiające czynnie sport w szkole średniej oraz w klubach miejskich. Odnosi sukcesy na zawodach rangi mistrzostw województwa i Polski.


III. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

III.3. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW Już od początku swojej działalności członkowie sekcji aktywnie uczestniczyli w podnoszeniu sprawności fizycznej i doskonaleniu technik wybranych przez siebie dyscyplin sportu, rekreacji czy turystyki. Z entuzjazmem brali udział w rywalizacji sportowej na różnych szczeblach, osiągając dobre wyniki. Sporty zespołowe rywalizowały w ligach uczelnianych, międzyuczelnianych, Mistrzostwach Pomorza

i Województwa Warmińsko–Mazurskiego oraz Akademickich Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski ZG AZS. Studenci startowali także w Akademickich Mistrzostwach Świata, Europy, Pucharach Świata. Poniżej przedstawiamy najważniejsze osiągnięcia naszych akademickich sportowców.

Tab. 1. Medaliści Akademickich Mistrzostw Polski w latach 1999-2016

82


III. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

c.d. Tab. 1. Medaliści Akademickich Mistrzostw Polski w latach 1999-2016 Lp.

Dyscyplina

Imię i nazwisko

Rok i miejsce zawodów

Ranga zawodów

Rodzaj medalu lub zajęte miejsce

29

Żeglarstwo

Tomasz Szuszkiewicz, Tomasz Bartnicki, Krzysztof Kuczma, Wojciech Szymczak, Adam Witt

2016, Gdańsk-Górki Zachodnie

Żeglarskie Mistrzostwa Pomorskich Uczelni Wyższych

III miejsce

30

Siatkówka

Izabella Wąsik,Karolina Cybula,Joanna Cupisz, Katarzyna Szostak,Marta Waszak,Magdalena Czapiewska,Paulina Wielgoszyńska

2016, Łódź

Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Kobiet

V miejsce

Tab. 2. STUDENCI PWSZ w ELBLĄGU na międzynarodowych zawodach sportowych

84

Lp.

Dyscyplina

Imię i nazwisko

Rok i miejsce zawodów

Ranga zawodów

Rodzaj medalu lub zajęte miejsce

1

Piłka ręczna

Hanna Sądej Marta Miecznikowska

2010 Węgry

Akademickie Mistrzostwa Świata

V miejsce

2

Karate

Przemysław Studziński

2011 Sarajewo

Akademickie Mistrzostwa Świata

XII miejsce

3

Kick Boxing Light contact

Adrian Durma

2011 Macedonia

Mistrzostwa Świata

VII miejsce

4

Piłka ręczna

Ewelina Kędzierska

2012 Brazylia

Akademickie Mistrzostwa Świata

brąz

5

Kick Boxing

Adrian Durma

2012 Turcja

Mistrzostwa Europy

IV miejsce

6

Kick Boxing Kick light Light contact

Adrian Durma

2012 Węgry

Puchar Świata

srebro srebro

7

Kick Boxing

Adrian Durma

2012 Włochy

Puchar Świata

brąz

8

Piłka ręczna

Agnieszka Jałoszewska

2014 Portugalia

Akademickie Mistrzostwa Świata

IX miejsce


OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW

85


IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA STUDENTÓW WPROWADZENIE IV.1. STUDENCKA GRUPA TEATRALNA IV.2. CHÓR AKADEMICKI

86


„Studia to nie tylko nauka, to także rozwój własnej osobowości, ukrytych talentów oraz pasji.”


IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

WPROWADZENIE Wśród wielu aktywności podejmowanych przez studentów nie brakuje także działalności w obszarze kultury. Opiera się ona na wysiłku studentów, pracowników i osób, które współpracują z PWSZ w Elblągu. Studencki wymiar kultury w PWSZ w Elblągu to współtworzenie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach chóru i grupy teatralnej. Działalność kulturalna to przede wszystkim okazja do doskonalenia ekspresji, wyobraźni, rozwijania zainteresowań i kształtowania własnej osobowości. Trafnie ujął to XVIII-wieczny pisarz i filozof niemiecki Johann G. von Herder w słowach: „Kultura umożliwia rozkwit najpiękniejszych zdol-

ności człowieka”.

dr Irena Sorokosz Prorektor ds. Organizacyjnych PWSZ w Elblągu

88


STUDENCKA GRUPA TEATRALNA

V.1. STUDENCKA GRUPA TEATRALNA Historia działalności Teatru Akademickiego sięga 2005 roku. Pierwszym opiekunem zespołu była mgr Elżbieta Organowska. W 2006 roku w Domu Studenckim „Na Wspólnej” powstała profesjonalnie wyposażona sala teatralna ze 120 miejscami siedzącymi. Do 2008 roku Teatr działał pod nazwą ABATON i aktywnie uczestniczył w kulturalnym życiu Elblaga. W 2013 roku, po krótkiej przerwie, Teatr wznowil swą działalność. Obecną grupą teatralną kieruje Lesław Staszkiewicz - aktor Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Studenci biorą udział w różnych warsztatach technik teatralnych, ale także przygotowują okazjonalne występy, nie tylko dla społeczności akademickiej. Ze swoimi występami wychodzą także poza Uczelnię.

89


IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

90


CHÓR AKADEMICKI

V.2. CHÓR AKADEMICKI Chór Akademicki rozpoczął swoją działalność w 1999 roku i do dnia dzisiejszego jest muzycznym akcentem w aktywności kulturalnej studentów. Pierwszym dyrygentem chóru był śp. Andrzej Dulczewski, następnie: dr Mariusz Mróz, mgr Barbara Kardasińska, dr Anna Grodziewicz-Cernuto i mgr Bożena Belcarz. Obecnie chór liczy 40 osób, a dyrygentem jest ponownie dr Anna Grodziewicz-Cernuto. Na próbach chóru spotykają się studenci, którzy pragną rozwijać swoje talenty wokalne. Repertuar chóru to duża różnorodność gatunków muzycznych – począwszy od epoki średniowiecza po współczesne utwory chóralne. Występy chóru uświetniają najważniejsze uroczystości, które odbywają się w Uczelni, w tym inauguracje roku akademickiego i liczne spotkania okolicznościowe. Swój repertuar śpiewacy prezentują także mieszkańcom Elbląga w corocznie organizowanych koncertach kolęd.

91


V. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA I SPOŁECZNA STUDENTÓW V.1. V.2. V.3.

92

WPROWADZENIE KULTYWOWANIE TRADYCJI OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH WOLONTARIAT STUDENCKI SAMORZĄD STUDENCKI


Studia są idealnym czasem, który można wykorzystać na zrobienie czegoś pożytecznego. Wolontariat to ogromna satysfakcja z dobrze wykorzystanego wolnego czasu, zdobywanie doświadczeń i możliwość pomagania potrzebującym.

93


V. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

WPROWADZENIE Dużą wagę podczas studiowania przywiązuje się do rozwijania kompetencji społecznych studentów. Szczególnego znaczenia nabierają ich dążenia do samostanowienia, samookreślenia i zachowania autonomii. W ramach różnych struktur uczelnianych studenci rozwijają swoje umiejętności społeczne. Uczestniczą w działalności Samorządu Studenckiego, inicjują i koordynują przedsięwzięcia poprzez pełnione funkcje w Radzie Studentów. Podejmują prace w ramach wolontariatu, jak również organizują różne aktywności w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowisk lokalnych bądź regionalnych. Opisywane działania pozwalają podnieść samoocenę, zdobyć uznanie innych, poczuć sens wykonywanego zadania, sprzyjają realizacji zakładanych celów, pozwalają na dookreślenie własnej drogi życiowej czy zawodowej, poszerzają wiedzę, pozwalają zdobyć cenne doświadczenie, nabyć nowe umiejętności, ale przede wszystkim – poznać innych ludzi (kolegów, przyjaciół) i sprawdzić się w realnych, często trudnych, sytuacjach interpersonalnych.

94


WPROWADZENIE

Studenci w ten sposób podejmują świadome decyzje funkcjonowania w różnych formach życia społeczno-gospodarczego, często wykraczających poza środowisko akademickie. Tym samym tworzą warunki do rozwijania i udoskonalania własnych kompetencji społecznych. Studenci PWSZ w Elblągu wykazują się ponadto szczerym patriotyzmem, kultywując tradycje obywatelskie i patriotyczne. Organizowanie i udział w tzw. wieczornicach rocznicowych wyraża ich świadome kształtowanie osobowości. Obchodzone w Uczelni uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz odzyskania niepodległości przez Polskę mają na celu czczenie, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej.

dr Iwona Kijowska Prorektor ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu

95


V. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

V.1. KULTYWOWANIE TRADYCJI OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH CZCZENIE ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA oraz ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ Wieczornice to żywe lekcje historii - uroczyste obchody rocznic ważnych wydarzeń historycznych, które od początku powołania PWSZ w Elblągu organizowane są dwa razy w roku: z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja oraz odzyskania niepodległości przez Polskę. Wieczornice przygotowywane są przez studentów zrzeszonych w Studenckich Kołach Naukowych. Uroczystości te przybierają różną postać. Często jest to wykład otwarty, wspominkowe spotkanie połączone z debatą, koncert czy też wspólne słuchanie wierszy, prozy i tekstów dokumentów z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Niecodzienną formą było zorganizowanie w jubileuszowym roku 10-lecia PWSZ w Elblągu wystawy poświęconej 89. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród eksponatów znalazły się fotografie z okresu dwudziestolecia międzywojennego, książki wydane w okresie II Rzeczpospolitej, 96


KULTYWOWANIE TRADYCJI OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH jak również odznaczenia, ordery, dyplomy i dokumenty pochodzące ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów. Wystawę wzbogaciły także: replika ubioru Józefa Piłsudskiego oraz obraz przedstawiający Marszałka. Gośćmi Uczelni podczas wieczornic są przedstawiciele władz miasta, instytucji pożytku publicznego, związków: Kombatantów, Żołnierzy Wojska Polskiego, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku, studenci oraz kadra PWSZ w Elblągu, a także młodzież szkolna i wszyscy zainteresowani elblążanie.

97


V. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

V.2. WOLONTARIAT STUDENCKI Wolontariat studencki jest niezwykle istotnym elementem kształcenia kompetencji społecznych i zawodowych. W zasadzie jedyną wadą jest to, że zajmuje wolny czas, którego studenci nie mają dużo. Obowiązki związane ze studiami bardzo często są łączone z pracą zawodową, co w efekcie pozostawia niewiele miejsca na inne formy aktywności. Niemniej jednak walory wolontariatu przyciągają najbardziej aktywnych studentów i pozwalają im na samorealizację na wielu płaszczyznach, które oferują możliwość bezinteresownej pomocy. Bycie częścią grupy o podobnych zapatrywaniach na otaczający świat i realny wpływ na otaczającą rzeczywistość daje wolontariuszom poczucie spełniania misji, której skutki są widoczne i dają satysfakcję. Nowe umiejętności i doświadczenia oraz znajomości są niewątpliwie ważnym aspektem wolontariatu. Pozwala to na budowanie własnego potencjału, który wielokrotnie będzie wykorzystywany w późniejszym życiu. Szczególnie ma to znaczenie w odniesieniu do umiejętności miękkich, które wymagają ciągłego doskonalenia poprzez doświadczanie.

98

Poczucie bycia potrzebnym i pomoc potrzebującym to dwie strony wolontariatu. Rezygnacja z wynagrodzenia zwiększa moc i wpływ wzajemnego odziaływania na siebie ludzi potrzebujących i tych, którzy taką pomoc niosą. Kolejne cechy, jakimi są otwartość na ludzi i komunikatywność, doskonale się rozwijają w środowisku wolontariatu. Aktywność na tym gruncie polega właśnie na byciu wśród ludzi i z ludźmi. Jest to szczególnie ważne w obliczu społeczeństwa obywatelskiego, gdzie społeczność samodzielnie decyduje się na wpływanie na bezpośrednie otoczenie, w którym żyje. Ważnym komponentem wartościowego funkcjonowania w grupie jest też empatia i zaangażowanie. Bez tych cech trudniej tworzyć zwartą społeczność współodpowiedzialną za siebie i przyszłość. Zrozumienie i tolerancja stanowią również nieodzowne elementy funkcjonowania w grupie, a wolontariat stanowi doskonałą platformę do kształtowania tych cech, które ponadto są podstawą zgodnego społeczeństwa. Koncentracja na wspólnych celach, a nie podziałach, jest kluczowa dla budowania, a nie ulegania destrukcji.


WOLONTARIAT STUDENCKI Innym elementem jest samomotywacja, która nie jest budowana przez czynniki zewnętrzne, ale zależy wyłącznie od nas, a więc mamy na nią wpływ i możemy z niej korzystać w każdej innej sytuacji, która z naszego punktu widzenia jest korzystna. Wolontariat jest uzupełnieniem instytucjonalnych sposobów formowania pokoleń. W naturalnym środowisku, w realnych działaniach dużo łatwiej kształtować i utrwalać sposoby współdziałania w grupie, które są niezbędne w życiu społecznym.

Bardziej rozbudowane projekty realizowane w ramach wolontariatu pozwalają na zbudowanie i ugruntowanie wiary w siebie, a co za tym idzie odważne podejmowanie wyzwań. Realizacja tego typu przedsięwzięć jest doskonałym sposobem na tworzenie poczucia własnej wartości. Działanie w środowisku osób o podobnych celach i cechach osobowości sprzyja zawieraniu przyjaźni i znajomości. W przyszłości mogą one przekształcać się w relacje biznesowe. Szczególnie jest to istotne w przypadku wolontariatu międzynarodowego i tworzenia formalnej i nieformalnej współpracy pomiędzy krajami.

99


V. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Studenci PWSZ w Elblągu intensywnie uczestniczą w pracach na rzecz potrzebujacych. Udział w wielu nonprofitowych przedsięwzięciach pozwala im na samorealizację, wykorzystanie własnych umiejętności i doświadczeń, poza tym rozwija zainteresowania i pozwala zdobywać doświadczenia w nowych dziedzinach.

Zasady działalności na zasadzie wolontariatu przez studentów określa Regulamin wolontariatu PWSZ w Elblągu.

Informacje o odbytych wolontariatach wpisywane są do Suplementu do dyplomu, co stanowi jedną z lepszych rekomendacji.

Nie sposób wymienić wszystkich akcji, w organizowanie których, od samego początku, włączają się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Wśród takich, które odbywają sie cyklicznie należy wymienić: Mikołajki Miejskie, podczas których studenci PWSZ w Elblągu wspierają elbląski Departament Edukacji, coroczna zbiórka pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiermasze bożonarodzeniowe, zbiórka krwi w ramach Wampiriady czy udział studentów Pedagogiki w zajęciach Akademii Dziecięcej PWSZ w Elblągu. 100

Największym przedsięwzięciem, w którym przy współpracy z Elbląskim Centrum Wolontariatu licznie udział wzięli studenci z elbląskiej PWSZ, były MISTRZOSTWA EUROPY (2013) I ŚWIATA (2014) W PIŁCE SIATKOWEJ NA SIEDZĄCO KOBIET I MĘŻCZYZN. W zawodach wzięło udział łącznie 28 drużyn z całego świata, m.in. z Japonii, Algierii, Brazylii, Iraku, Iranu czy Egiptu. Ta wielka sportowa impreza przyciągnęła do Elbląga setki osób: kibiców, turystów, a nawet całych rodzin zawodników. Do zorganizowania i logistycznego rozplanowania tak wielkiego przedsięwzięcia organizatorom potrzebna była pomoc, którą zapewnili wolontariusze z PWSZ w Elblągu. W ramach umowy partnerskiej Uczelnia zobowiązała się do podjęcia działań mających na celu rekrutację studentów, którzy w ramach wolontariatu wzięli udział w przygotowaniu i organizacji Mistrzostw. Wśród zadań, których podjęli się studenci, znalazły się m.in. prowadzenie strony internetowej Mistrzostw, opieka nad drużynami, prowadzenie punktu informacyjnego i biura zawodów, obsługa strefy kibica, koordynacja transportu drużyn, pomoc przy obsłudze technicznej na hali, dystrybucja ulotek i plakatów promocyjnych czy pomoc menadżerom. Studenci elbląskiej PWSZ sprawdzili się po raz kolejny, dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu ta wielka sportowa impreza odbyła się po mistrzowsku.


WOLONTARIAT STUDENCKI

101


V. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

V.3. SAMORZĄD STUDENCKI

SAMORZĄD STUDENCKI

Wszyscy studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu stanowią Samorząd Studencki. Zostają członkami samorządu w chwili rozpoczęcia kształcenia na uczelni. Samorząd Studencki działa w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, statut uczelni i regulamin studiów oraz regulamin Samorządu Studenckiego Uczelni i zatwierdzony przez Senat Uczelni.

Każdy student może czynnie brać udział w życiu Uczelni – korzystać z kulturowych i naukowych atrakcji, zniżek, wymian, wyjazdów integracyjnych - oraz być świadomym swoich możliwości podczas okresu studiowania.

Organ stanowiący

Rada Studentów

Organy wykonawcze

Przewodniczący Rady Studentów Rada Wykonawcza Starostowie Lat Rady mieszkańców Domów Studenckich

Organ nadzorujący

Rada Studentów

Sądy Koleżeńskie

Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego Sąd Koleżeński Drugiej Instancji

Studencka Komisja Wyborcza Studencki Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

102

Samorząd Studencki prowadzi działalność społeczną, kulturalną, wspiera studentów w rozwiązywaniu różnych pojawiających się problemów związanych zarówno z sytuacjami organizacyjnymi, jak i osobistymi.


SAMORZĄD STUDENCKI

Staramy się, by na naszej Uczelni studiowało się prościej i przyjemniej. Działamy w imieniu studentów, czuwamy by przestrzegano ich praw, pomagamy w uzyskiwaniu pomocy merytorycznej i materialnej, reprezentujemy interesy studenckie w kontaktach z Zarządem Uczelni.

103


V. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Rada Studentów reprezentuje studentów na posiedzeniach:

Rada Studentów Wybrani przedstawiciele Samorządu Studenckiego tworzą Radę Studentów Uczelni, która jest jedynym, niezależnym i apolitycznym reprezentantem ogółu studentów. Na czele Rady Studentów stoi Przewodniczący.

Rada Studentów to grupa kilkunastu osób, która z wielkim zaangażowaniem stara się, by studiowało się ciekawiej i przyjemniej. Działa w imieniu wszystkich żaków, czuwa, by przestrzegano praw studentów, pomaga w uzyskiwaniu pomocy materialnej, reprezentuje interesy studenckie w kontaktach z Zarządem Uczelni. Uczestniczy w posiedzeniach Senatu i różnych komisjach uczelnianych i instytutowych, dzięki czemu ma wpływ na pracę uczelni w różnych aspektach, np. opiniuje programy kształcenia i tok studiów, wysokość stypendiów i zapomóg.

Zajmujemy się wydawaniem opinii do ustanowionych przez organy

Uczelni aktów ważnych dla środowi-

ska studenckiego, w tym regulaminu pomocy materialnej dla studentów

oraz w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa. 104

• Senatu, • Uczelnianej i Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, • Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej, • Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, • Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich, • Komisji do Spraw Ankietyzacji Zajęć Dydaktycznych, • Rady Bibliotecznej. Rada Studentów bierze udział w konferencjach i forach Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz Parlamentu Studentów RP, podczas których poruszane są tematy związane z bieżącą działalnością samorządów studenckich i napotykanymi w ich pracy na rzecz studentów problemami.


SAMORZĄD STUDENCKI W latach 2015-2016 Łukasz Kiełczewski (ówczesny przewodniczący RS PWSZ w Elblągu) pełnił funkcje członka Komisji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów RP, a w latach 2016-2017 został wybrany na Sekretarza Komisji. Rada Studentów bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach uczelnianych, m.in. w uroczystej inauguracji roku akademickiego, inauguracjach instytutowych i obchodach świąt państwowych. Szczególnie koncentruje się na pomaganiu studentom rozpoczynającym studia. Organizuje spotkania – szkolenia, podczas których omawiane są zarówno aspekty organizacyjne (struktura Uczelni), jak również dotyczące bezpieczeństwa na Uczelni czy możliwości rozwijania własnych uzdolnień bądź zainteresowań (naukowych, społecznych, kulturowych itp.). Dba również o integrację studentów pierwszych roczników ze studentami z lat starszych,

np. poprzez organizowanie „otrzęsin” czy imprez typu: andrzejki, mikołajki. Rada Studentów jest więc takim przyjaznym „przewodnikiem po Uczelni”. Działalność Rady Studentów to także aktywne organizowanie studenckiego życia poza kształceniem. Rokrocznie Rada Studentów organizuje JUWENALIA, które w naszej uczelni nazywane są TURBINALIAMI. Od dwóch lat przyjęły one szerszy wymiar pod nazwą „Tydzień Kultury Studenckiej – Turbinalia 2016 (2017)”. Organizowane są przez studentów (zrzeszonych w Radzie Studentów, a także AZS i kołach naukowych) i dla studentów, przy istotnym wsparciu Rektora PWSZ w Elblągu oraz sponsorów. Mają one charakter społeczno-integracyjny, sportowy, kulturowy i naukowy. Zatem celem tego największego studenckiego święta jest integracja środowiska studenckiego poprzez wspólną zabawę, zawody sportowe, spotkania naukowe i kulturowe. Kolejny raz Turbinalia inauguruje rajd rowerowy do Szwecji pod egidą AZS. W ramach tygodnia Kultury Studenckiej odbywają się zawody sportowe m.in. w siatkówce, futsalu, badmintonie, piłce nożnej, a także w sportach barowych. W konkurencjach tych stawką jest Puchar Rektora. Szczególne zainteresowanie wzbudzają międzyinstytutowe zawody kajakarskie o Wiosło Rektora, które są organizowane po barwnym przemarszu żaków ulicami Elbląga.

105


V. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

To świetna okazja, żeby zaprezentować mieszkańcom Elbląga naszą studencką brać.

sporządzi student lub studentka naszej Uczelni. W ostatnim roku obok strawy dla ciała studenci zorganizowali tzw. strawę dla ducha czyli „Kino pod gwiazdami”.

Część naukową Turbinaliów wypełnia konferencja studencko-doktorancka organizowana przez studenckie koło naukowe „Humanitas” pn. „Integralia – Wymiary studenckiej humanistyki”.

Część kulturalną wypełniają muzyczne koncerty gwiazd. Na przestrzeni lat funkcjonowania PWSZ w Elblągu na scenie, w ramach Turbinaliów, wystąpili m.in.: Zespół Myslowitz, Red Lips, Hook, Tabu, East West Rockers, Łzy, Bas Tajpan&Bob One, Video, Gesek, Eldo czy Zespół Akurat.

Od roku 2016 podczas Turbinaliów studenci organizują tzw. „Wielkie żaków grillowanie – Wspólnie na Wspólnej”. Jest to przedsięwzięcie, które spotkało się z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem studentów. W ramach grillowania odbywa się konkurs na Masterchefa Studenta, czyli na najlepszą potrawę z grilla, którą 106

To okazja do prezentacji dorobku naukowego studentów specjalności humanistycznej. Organizatorzy nie narzucają tematów prac. W poprzednich latach pojawiały się referaty z analizą popularnych seriali, filmów, a nawet gier komputerowych. Najlepsze prace są wydawane w monografii „Integralia”.


SAMORZĄD STUDENCKI Członkowie Rady Studentów uczestniczą ponadto w wieczornicach rocznicowych, Drzwiach Otwartych Uczelni, wernisażach, spotkaniach w dyskusyjnym klubie filmowym, wieczorach z poezją, konferencjach naukowych i debatach.

Obok tego największego przedsięwzięcia studenckiego, Rada Studentów wspiera inicjatywy uczelniane i studenckie, chociażby akcje charytatywne Kół Naukowych (np. Ciastomania, Wampiriada) czy też sama również organizuje akcje charytatywne (np. WOŚP) oraz różne eventy dla studentów.

Organizujemy je dla studentów i z myślą o nich, angażując w to przedsięwzięcie brać ze studenckiego grona.

Udział w Radzie Studentów powoduje, że jest się aktywnym uczestnikiem życia studenckiego, częścią Uczelni, ma się wpływ na najważniejsze podejmowane w niej decyzje, proponuje zmiany, udogodnienia dotyczące studiowania, uczestniczy w wyjazdach, integracjach miejscowych, ogólnokrajowych, jak i zagranicznych, dzięki czemu poszerza się swoje kompetencje i zdobywa nowe umiejętności społeczne.

W ramach naszych działań współpracujemy z różnymi lokalnymi podmiotami, m.in. YOLO Club, w którym organizowane są tzw. Studenckie Czwartki.

107


VI. ERASMUS+ WPROWADZENIE VI.1. STUDENCI PWSZ w ELBLĄGU za GRANICĄ VI.2. STUDENCI ZAGRANICZNI w PWSZ w ELBLĄGU


Studying abroad was an amazing experience. It was unique from the personal as well as academic point of view. Being for a 9 months in an international environment is the best opportunity to establish intercultural contacts, have a valuable insight into a different culture, learn a language and grow as a person.

Álvaro Martínez Fernández (Universidad de Castilla - La Mancha)


VI. ERASMUS+

WPROWADZENIE Program Erasmus+ wszedł w życie 1.01.2014 roku i zastąpił dotychczasowe programy: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów współpracy międzynarodowej, stwarzając nowe możliwości.

Uczelnia może sie poszczycić realną współpracą z partnerami międzynarodowymi. Co roku ponad 40 studentów i ponad 10 pracowników wyjeżdza za granicę, rośnie też liczba zagranicznych studentów, odbywajacych praktyki i studiujących w PWSZ w Elblągu.

Kartę Erasmusa PWSZ w Elblągu otrzymała w 2005 roku. Nowy program ERASMUS+ wzbogaca nie tylko proces dydaktyczny PWSZ w Elblągu, ale przede wszystkim pozwala naszym studentom i pracownikom zdobywać nowe umiejętności i kwalifikacje. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Zarząd PWSZ w Elblągu bardzo ceni współpracę międzynarodową, dlatego w podejmowanych działaniach kładziony jest szczególny nacisk na podtrzymywanie istniejących kontaktów zagranicznych i pozyskiwanie nowych relacji z partnerami zagranicznymi.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność i wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

110

Na zdjęciu poniżej spotkanie Rektora - prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka oraz Dyrektora Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu - dra Mariusza Darabasza z przedstawicielami sieci hoteli H-TOP dotyczące współpracy w zakresie wyjazdów studentów na praktykę zawodową na Costa Brava w Hiszpanii.


WPROWADZENIE W ramach programu Erasmus+ PWSZ w Elblągu utrzymuje współpracę z 27 partnerskimi Uczelniami z: Hiszpani, Niemiec, Włoch, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Chorwacji, Turcji, Francji, Litwy, Łotwy, Portugalii i byłej Jugosławiańskiej Republiki Macedonii. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sofia University (Bułgaria) University of Zagreb (Chorwacja) Université de Toulon (Francja) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Czechy) Universidad de Oviedo (Hiszpania) Universidad de Castilla-La Mancha (Hiszpania) Universidad POLITÉCNICA DE CATALUNYA (Hiszpania) Mycolas Romeris University (Litwa) Liepajas Universitate (Łotwa) Goce Delcev University (Macedonia) Hochschule Bremen (Niemcy) Hochschule Darmstadt (Niemcy) Universität Würzburg (Niemcy) Hochschule Stralsund (Niemcy) Hochschule Wismar (Niemcy) Politécnico de Leiria (Portugalia) Universitatea de Vest din Timişoara (Rumunia) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Słowacja) Pamukkale University (Turcja) Universityof Gaziosmanpasa, Tokat (Turcja) University of Yalova (Turcja) Recep Tayyip Erdogan Universitesi (Turcja) Kirklareli Universitesi (Turcja) Firat Universitesi (Turcja) Károly Róbert Főiskola (Węgry) University of Dunaújváros (Węgry) Università degli Studi di Foggia (Włochy)

Uczelnie partnerskie PWSZ w Elblągu

111


VI. ERASMUS+

VI.1. STUDENCI PWSZ w ELBLĄGU za GRANICĄ Studenci PWSZ w Elblągu coraz chętniej podejmują studia i praktyki za granicą. Swoją decyzję o wyjeździe motywują chęcią zwiększenia swoich szans na rynku pracy, poznania nowych ludzi i zdobycia doświadczeń.

Uczelnia nadal jest zainteresowana doskonaleniem systemu praktyk, polegającym w szczególności na zwiększeniu umów zagranicznych, umożliwiających studentom zdobywanie doświadczenia w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych.

W związku z praktycznym profilem kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu szczególna waga przywiązywana jest do właściwej organizacji i poziomu praktyk.

Najwięcej wyjazdów w ramach Programu odbyło się do Hiszpanii i Niemiec. Największą liczbę wyjeżdzających na studia stanowią studenci Instytutów: Pedagogiczno-Językowego i Ekonomicznego. Na praktyki najliczniej wyjeżdżają studenci Instytutu Ekonomicznego i Informatyki Stosowanej.

Dotychczasowy udział w Programie Erasmus+ (wcześniej Erasmus) pozwolił Uczelni na realizację znaczącej liczby praktyk za granicą.

50 40

liczba studentów

praktyki studia

44

43

44

43

13

12

16

37

30

32

27

2012/13

2013/14

10

30

28

29

20

11

10

17

19

2008/09

2010/11

10

47

10

11

11

2005/06

2006/07

2007/08

14

30

2011/12

Wyk. 3. Liczby studentów PWSZ w Elblągu wyjeżdzajacych za granicę w latach 2005 - 2016

112

2014/15

lata akademickie

2015/16


STUDENCI PWSZ w ELBLĄGU ZA GRANICĄ Jedną z największych zalet wyjazdu w ramach programu Erasmus+ jest rozwój własnej osobowości. Wracający stypendyści przyznają, że taki wyjazd nauczył ich większej tolerancji, pozwolił zdobyć nowe doświadczenia, dał możliwość poznania nowych ludzi i kultur, podniósł poziom wiedzy i znajomość języka obcego.

Praktyki za granicą dały mi ogromną możliwość rozwoju języka obcego. Przebywając codziennie w międzynarodowej grupie, zarówno ja, jak i inni moi koledzy i koleżanki, mieliśmy możliwość szybkiego podwyższenia poziomu naszej komunikacji. Oprócz posługiwania się językiem obcym, zdobyłem także umiejętność identyfikowania priorytetowych zadań, to co jest dla mnie najważniejsze i w przyszłości przyniesie mi pewną korzyść.

„ 113


VI. ERASMUS+

114


STUDENCI PWSZ w ELBLĄGU ZA GRANICĄ

115


VI. ERASMUS+

VII.2. STUDENCI ZAGRANICZNI w PWSZ w ELBLĄGU

liczba studentów

praktyki studia warsztaty informatyczne (WES Karlsruhe)

30 25

W ostatnich latach wzrosła liczba zagranicznych studentów, którzy zdecydowali się odbywać praktykę zawodową lub część studiów w PWSZ w Elblągu. Najliczniej w murach naszej Uczelni gościmy studentów pochodzących z Hiszpanii i Turcji. Najczęściej studiują Budownictwo, Mechanikę i budowę maszyn oraz Pedagogikę. „Erasmusi” chętnie integrują się z polskimi studentami, wymieniają się swoimi doświadczeniami, włączają się w organizowanie i uczestniczą w różnych przedsięwzięciach realizowanych przez Uczelnię. Ponadto już od 11 lat uczniowie z Walter-Eucken-Schule Karlruhe (WES Karlsruhe) 38 biorą udział w warsztatach i kursach informatycznych organizowanych przez Instytut Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego.

28 23 9

18

20

10

10

9

14

13

14 14

5

10

2005/06

9

2006/07

2 2

2

2007/08

2008/09

18

13

9

25

2010/11

12

24

9 8 5

2

1 2009/10

11

2011/12

2012/13

2013/14

Wyk. 4. Liczby studentów zagranicznych przyjeżdzających do PWSZ w Elblągu w latach 2005 - 2016

116

33

12

15

15

21

15

30

2014/15

lata akademickie

2015/16


STUDENCI ZAGRANICZNI w PWSZ w ELBLÄ„GU

117


Profile for PWSZ Elbląg

Biuletyn studenci PWSZ w Elblągu  

Biuletyn studenci PWSZ w Elblągu  

Advertisement