Page 8

deres temperatur i nedfaldsøjeblikket granulere til mindre stykker. Afhøringer af personel, for om muligt ad denne vej at finde frem til oplysninger, der kunne give et spor at arbejde efter, er foretaget af kriminalpolitiet. Der er foretaget ca. 55 afhøringer omfattende tilskadekomne, natholds- og dagholdsfolk ved ovnene, paa skrotbro og skrotplads, funktionærer og øjenvidner, der paa afstand tilfældigt har set op mod ovnhallen i eksplosionsøjeblikket. Af afhøringerne fremgaar, at der hverken paa natholdet eller paa dagholdet indtil eksplosionen er foregaaet noget unormalt ved ovnen. Det er konstateret: at ovn 4 er tappet kl. 5,30, repareret til næste charge og klar til paasætning faa min. før kl. 6,00. at der ved skiftetid kl. 6,00 stod et slæng skrot ved ovn 4, et slæng paa skrotbroen + et ikke færdiglæsset slæng. at der er paasat ialt ca. 63 t, hvoraf 3 hele slæng skrot, og af 4. slæng 2 å 3 mulder paasat i sydlige lem, hvorefter eksplosionen skete ca. kl. 6,50. at skrottet bestod af alm. let skrot -f- indløb og pladeklip + vragjern. Ingen har hæftet sig ved beholdere, pakker eller tønder. Pakker er fundet i ovnen, men tønder er ikke konstateret. at det ikke er muligt at konstatere, hvorfra det paagældende skrot er leveret, idet der er taget overalt i skrotbunken. at alle, der er beskæftiget ved skrotlastning er klar over, hvad de skal se efter. at folkene efter eksplosionen især har hæftet sig ved, hvad pakker og tønder kan indeholde, idet der normalt kun stikprøvevis foretages kontrol af indholdet. (Pakker og tønder er indtil videre forbudt at chargere).

8

Orientering af offentligheden om undersøgelsernes forløb er sket gennem dagspressen 12/6 paa grundlag af et møde paa D.D.S. dagen før, indkaldt af politimesteren, hvor der paa grundlag af de foreliggende oplysninger fra Forsvarets Krigsmaterielforvaltning og kriminalpolitiet blev formuleret en udtalelse, der udsendtes gennem Ritzau's Bureau. I mødet deltog bl. a. politimester Sv. Holten, kriminalassistent Vesterbirk, oberstløjtnant K. H. Nielsen, fabrikinspektør C. Bidstrup og fra værkets side BC - Sch - P. Dressler - CEL. Det skal bemærkes, at den lokale presse og en del af de større blade f. eks. Berlingske Tidende bragte meddelelsens fulde ordlyd, medens andre forvanskede disse oplysninger i større eller mindre grad. Der er ikke i det forløbne tidsrum til mødet i dag (30/6), fremkommet oplysninger, som kan afkræfte eller bestyrke den ene teori fremfor den anden af det i forannævnte meddelelse udsendte. Den 3/6 fandtes i skrottet en container med 16 stk. patronhylstre til 37 mm granater af tysk oprindelse, hvilket forstaaeligt nok vakte en del røre ikke mindst i pressen. Containeren bar tydelige spor af at have ligget længe i vand. I en del af patronhylstrene fandtes endnu noget rørkrudt (drivladning til projektilet), men det var saa udvasket, at det sikkerhedsmæssigt maa betragtes som temmelig ufarligt. Det maa formodes, at der i ovnen højst kunne være kommet en stikflamme ud af hylstrene. Tilfældet viser derimod, at der er grund til at være meget opmærksom overfor kasser og pakker etc. Kriminalpolitiet i Frederikssund har foranlediget et spørgeskema rundsendt til skrothandlere m. v. gennem politikredsene, hvor forhold om skrot i almindelighed og behandling af ammunitionsgenstande etc. bedes besvaret, ligesom der er aflagt besøg paa skrotpladser rundt om i landet.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement