Program za mlade grada Vukovara 2021.-2024.

Page 1

PROGRAM ZA MLADE GRADA VUKOVARA 2021.-2024.


Izdavač: PRONI Centar za socijalno podučavanje Kralja Zvonimira 15, 31000 Osijek www.proni.hr Ured Vukovar 204.vukovarske brigade 47, 32000 Vukovar

Tisak:

Grafički obrt FIST, Borovo

Naklada: 300 primjeraka

Vukovar, 3.svibnja 2021.

Ova publikacija izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.Uvod Program za mlade grada Vukovara temeljni je dokument lokalne politike usmjerene ka mladima čiji je cilj utjecati na poboljšanje uvjeta života u područjima obrazovanja, zapošljavanja, socijalne i zdravstvene politike, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, kulturi, mobilnosti, informiranja mladih i dr.

Program se temelji na analizi provedenog istraživanja „Navike i potrebe mladih grada Vukovara“ od strane organizacija civilnoga društva te strukturiranog dijaloga tijekom tematskih rasprava između mladih i stručnjaka koji rade s mladima, odnosno donositelja odluka i predstavnika relevantnih institucija i udruga s područja grada Vukovara.


Kako je sve započelo?

1 Prijedlog Programa za mlade grada Vukovara nastao je na inicijativu organizacija civilnoga društva s područja Grada Vukovara u suradnji s Gradom Vukovarom, a izrađen je kroz projekt „Programeri zajednice“ kojeg su u partnerstvu proveli PRONI Centar za socijalno podučavanje, Mirovna grupa mladih Dunav i Grad Vukovar uz financijsku potporu Europske unije kroz program Erasmus +.

Cilj

Istraživanje

Kampanja o Programu

Aktivnosti

Mehanizam za praćenje i provedbu Programa

8 tematskih rasprava po područjima

Završna tematska rasprava

poboljšati položaj mladih u gradu Vukovaru kroz jasno definirana područja i mjere te primjenu istih


Istraživanje

za tive k e sp per vot a i k anj lan“ ž m a u rad „norm ug

Stavovi mladih (na osnovu istraživanja "Navike i potrebe mladih grada Vukovara" provedenog među 300 mladih od 15-30 godina)

2 ne vide perspektivu u gradu - nešto više od polovice ispitanika smatra da nema priliku sudjelovati u oblikovanju lokalne politike, već to čine drugi u njihovo ime

najv eći p suoč roblem a i fizič vaju na u zajed ko n n asilj područj ici s ko tole jima e u međ gra skup rancije se m inam prem u mlad da ista lad k i a, n n m a u ain man to je i ezap e jinsk os drog im d dostata ama lenost k r u mla štve , alk dih nim oho t e ov lu i duh anu isnost o


3

Istraživanje imaju priliku sudjelovati u kreiranju kulturnih sadržaja i manifestacija od njihova interesa 75% mladih ima uglavnom pozitivan stav vezan za kulturu i sadržaje koji su usko vezani za to područje

Stavovi mladih (na osnovu istraživanja "Navike i potrebe mladih grada Vukovara" provedenog među 300 mladih od 15-30 godina)

zad ov sad oljni su ržaj i po au koje nudom se m sp ogu ortskih uklj učit i

28,2% mladih ističe želju za ostankom u gradu, dok svi ostali planiraju svoju život graditi u nekoj drugoj sredini, bilo RH ili inozemstvu


Završna tematska rasprava

Ovo je bio logičan korak nakon provedenih 8 odvojenih tematskih rasprava u kojima su obje ciljane skupine raspravljale o problemima i rješenjima koje vide u području Obrazovanja, znanosti i cjeloživotnog učenja, Zapošljavanja i poduzetništva, Aktivnog sudjelovanja mladih i održivog razvoja zajednice, Socijalne uključenosti, Zdravlja i sporta, Kulture, Radu s mladima te Mladima u europskom i globalnom okruženju.

4 Završna tematska rasprava (41 sudionik - mladi i donositelji odluka/stručnjaci koji rade s mladima) održana je s ciljem usuglašavanja konačnih prijedloga mjera i aktivnosti za mlade koje će biti dio nove četverogodišnje strategije za mlade na području grada Vukovara.


5

1.PODRUČJE DJELOVANJA

Obrazovanje Znanost Cjeloživotno učenje


Obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje

Na području grada Vukovara postoji formalni sustav obrazovanja kroz 4 srednje škole Ekonomska škola Vukovar, Gimnazija Vukovar, Srednja strukovna škola Marko Babić, Tehnička škola Nikole Tesle te visoko obrazovanje na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru. Formalno obrazovanje i dalje je temelj odgoja i obrazovanja mlade generacije. Zastupljeno je i cjeloživotno i neformalno obrazovanje organizirano od strane poslovnog i civilnog sektora.

Unatoč tome, kod mladih se osjeća nedovoljno razvijena svijest o potrebi stalnog učenja i osposobljavanja, a identificirani su i problemi poput nepostojanja stručne prakse izvan škole za učenike tehničkih smjerova tehničke škole kroz koje mogu stjecati praktična znanja te razvijati potrebne vještine i kompetencije, dok učenicima gimnazijskih programa nedostaje tzv. probne prakse u svrhu lakšeg odabira visokoškolskog obrazovanja.

Daroviti mladi nedovoljno su poticani u svrhu daljnjeg razvoja te su nedovoljno stipendirani i nagrađivani u svrhu dodatnog razvoja.

6


Obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje Mjere

7 Kako bi unaprijedili položaj mladih u ovom području provodit će se sljedeće mjere:

Mjera 1

Mjera 2

Stvaranje pozitivnog okruženja putem web-a – osigurati putem školskih portala promocije o mogućnostima formalnog i neformalnog obrazovanja te cjeloživotnog učenja i tako omogućiti lakše povezivanje učenika s onima koji provode obrazovanja i cjeloživotna učenja.

Poticati organizaciju „Dana otvorenih vrata“ putem prezentacija, vođenih tura, dijeljenja primjera dobrih praksi i dr. u obrazovnim ustanovama i ustanovama za obrazovanje odraslih te putem istih potencijalnim korisnicima osigurati kvalitetnije razumijevanje programa koji se nude.

Mjera 3

Osigurati vaučere za darovite učenike/studente za nabavku opreme, dodatna obrazovanja i drugo potrebno te ulagati u njihov razvoj


8

Obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje Mjere

Mjera 4

Osigurati vaučere za kupnju glazbenih instrumenata učenicima glazbenih škola

Mjera 5

Osigurati kartice s popustima za posjete muzejima i drugim ustanovama u kulturi u svrhu poticanja samostalnog i istraživačkog učenja

Mjera 6

Organizirati stručna predavanja i radionice za podizanje svijesti o štetnosti ovisnosti te nasilju među mladima

Mjera 9

Organizirati tematske susrete i edukativne programe mladih – npr. programera, prirodnih znanosti, STEM-a... s praktičnim eksperimentiranjem u svrhu stjecanja dodatnih znanja, vještina i kompetencija

Mjera 7

Raditi na promociji različitosti, a u svrhu podizanja razine tolerancije i preveniranja nasilja među mladima

Mjera 8

Poticati razvoj ključnih kompetencija među mladima u skladu s nacionalnim i međunarodnim okvirima kompetencija cjeloživotnog učenja (Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, Youthpass i sl.)


Obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje Mjere

9

Mjera 10

Poticanje STEM- a kroz edukativne i promotivne aktivnosti – znastvene kampove, edukacije za učenike/studente

Mjera 11

Poticati provedbu radionica informatičke i financijske pismenosti za mlade

Mjera 12

Poticati razvoj novih izvannastavnih aktivnosti i programa sukladno trendovima tržišta rada

Mjera 14

Poticati uključivanje obrazovnih ustanova i ustanova za obrazovanje odraslih na uključivanje u provedbu projekata koji omogućavaju razvoj dodatnih znanja, vještina i kompetencija učenika/studenata/polaznika ustanova za obrazovanje odraslih

Mjera 15

Omogućiti učenicima srednjih škola stjecanje različitih praktičnih vještina kroz sudjelovanje u dodatnim programima praktične nastave te programima tzv. probne prakse, radi kvalitetnijeg razumijevanja obrazovnog programa, odnosno odabira/usmjerenja za nastavak obrazovanja

Mjera 13

Informirati i raditi na usmjeravanju učenika srednjih škola ka daljnjem obrazovanju putem individualnih i/ili grupnih predavanja, radionica i sl.


Obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje Mjere

Mjera 17

Poticati suradnju obrazovnih ustanova s organizacijama civilnoga društva u svrhu osiguravanja stručne prakse, odnosno dodatnih znanja, vještina i kompetencija koju ne mogu ostvariti u okviru redovitog programa

Mjera 18

Omogućiti sufinanciranje prijevoza za učenike i studente s područja grada Vukovara i pripadajućih naselja tijekom cijele godine u svrhu omogućavanja sudjelovanja u neformalnim programima obrazovanja i obrazovanja odraslih.

10 Mjera 16

Poticati osnivanje centra izvrsnosti u svrhu osiguravanja kvalitetnije potpore mladima, posebice u stjecanju dodatnih znanja, vještina, prakse i iskustava

Uspješnost mjera i ostvareni rezultati provjerit će se kroz :

Broj provedenih informativnih događaja, radionica, predavanja, događaja u javnosti, edukativnopromotivne aktivnosti, kampovi programa Broj izdanih Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje Osnivanje Centra izvrsnosti Izrađenog kriterija za dodjelu vaučera i kartica s popustima te dodijeljivanje vaučera i kartica Sufinanciranje prijevoznih karti


11

2.PODRUČJE DJELOVANJA

Zapošljavanje

Poduzetništvo


12

Zapošljavanje i poduzetništvo Nezaposlenost kao glavni problem među mladima vrlo je izražen. Mladi od 15 do 29 godina čine 34,2 % nezaposlenog stanovništva. U prosincu 2020. godine evidentirane su 402 mlade osobe (izvor HZZ PU Vukovar).

Nepostojanje perspektive za određena zanimanja te nezaposlenost visokoobrazovanih osoba posebna je opasnost za Vukovar zbog opadanja samopoštovanja, apatije, frustracija, gubljenja povjerenja u važne institucije, u zasnivanje obitelji i rješavanje stambenog pitanja te odlaska „trbuhom za kruhom“ u veće sredine.

Tu je i problem slabe informiranosti mladih o mogućnostima samozapošljavanja i pokretanja poduzetništva, bez obzira radi li se o mladima koji se još uvijek obrazuju ili su već u radnom odnosu. Također, pojava tzv. NEET skupine (mladi koji nisu na tržištu rada, obrazovanju ili osposobljavanju) dodatno opterećuje ovo područje, a posljedično utječe i na rješavanje problema i podizanja kvalitete njihova života i u svim drugim područjima obuhvaćenim ovim Programom.


Zapošljavanje i poduzetništvo Mjere

13 Kako bi unaprijedili položaj mladih u ovom području provodit će se sljedeće mjere:

Mjera 2

Mjera 1

Kontinuirano raditi na informiranju i educiranju mladih, bez obzira na njihov status na tržištu rada, o mogućnostima samozapošljavanja i pokretanja poduzetništva te provedba poduzetničkih edukacija, mogućnostima sudjelovanja u programima dodatne praktične nastave te programima tzv. probne prakse te volontiranja.

Potaknuti uključivanje NEET skupina mladih koji nisu u programu obrazovanja, tržišta rada i osposobljavanja u osposobljavanje / na tržište rada

Mjera 4

Osigurati mjere za poticanje otvaranja obrta i društvenog (socijalnog) poduzetništva

Mjera 3

Osigurati dodatnu praksu mladima u svrhu stjecanja dodatnih znanja, vještina i kompetencija potrebnih za lakše uključivanje na tržište rada

Mjera 5

Promovirati mogućnosti zapošljavanja studenata preko student servisa Veleučilišta Lavoslava Ružičke u Vukovaru

Uspješnost mjera i ostvareni rezultati provjerit će se kroz : Broj održanih informativnih događaja, provednih radionica, treninga, projekata, programa, mjera, aktivnosti dodatne prakse i drugih događaja Broj uključenih mladih, zaposlenih mladih putem student servisa


14

3.PODRUČJE DJELOVANJA Aktivno sudjelovanje mladih i održivi razvoj zajednice


Aktivno sudjelovanje mladih i održivi razvoj zajednice

15 Velika većina mladi ne vidi perspektivu u gradu, jer nema priliku sudjelovati u oblikovanju lokalne politike, strategija i programa koji ih se izravno tiču, već su im nametnuti i često kreirani bez konzultacija i usklađivanja s njihovim potrebama, problemima s kojima se suočavaju i trendovima koji ih okružuju. Vidljiv je i nedostatak strukturiranog dijaloga između mladih i donositelja odluka pa je stoga aktivno sudjelovanje mladih još više potisnuto. Mladi su nedovoljno upoznati s mogućnostima participiranja u procesima donošenja odluka, a nedovoljno se informira i potiče mlade na aktivno sudjelovanje u svakodnevnom životu i društvenoj integraciji.

Volonterstvo se razvija među svim društvenim skupinama te se povećava broj organizatora volontiranja i volonterskih programa, što zahtjeva i veću angažiranost članova zajednice. Ipak, volonterstvo još uvijek nije podignuto na razinu u kojoj pojedinci, a posebice mladi, prepoznaju značaj i važnost sudjelovanja u istom te je stoga potreban veći angažman odgojno-obrazovnih ustanova u tom procesu, posebice kroz razvoj školskog volontiranja.


16

Aktivno sudjelovanje mladih i održivi razvoj zajednice Mjere

Kako bi unaprijedili položaj mladih u ovom području provodit će se sljedeće mjere:

Mjera 1

Mjera 2

Osigurati i poticati sudjelovanje mladih u procesima donošenja odluka te kreiranju sadržaja od njihova interesa i značaja na svim razinama

Promovirati i prakticirati demokratske procese uključivanja i sudjelovanja mladih u procesima planiranja i donošenja odluka na svim razinama, počevši unutar obrazovnih ustanova

Mjera 3

Poticati i provoditi Građanski odgoj u školama

Mjera 4

Raditi na jačanju uloga savjeta mladih, vijeća učenika i studentskih zborova u svrhu kvalitetnije promocije i iniciranja aktivnog sudjelovanja mladih, odnosno svojih vršnjaka


Aktivno sudjelovanje mladih i održivi razvoj zajednice Mjere

Mjera 5

Osnaživati mlade za kvalitetno vršnjačko djelovanje i prijenos informacija

Mjera 7

Mjera 6

Poticati razvoj i djelovanje volonterskih klubova i volonterskih programa u lokalnoj zajednici u koje se mogu uključiti mladi

Poticati razvoj i održivost školskih volonterskih klubova

Mjera 8

Poduprijeti stvaranje mreže organizatora volontiranja na području grada u svrhu omogućavanja veće dostupnosti i raznovrsnosti volonterskih programa putem u koje se mladi mogu uključiti

17

Mjera 9

Promovirati i provoditi aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti i prakticiranju koncepta održivog razvoja

Uspješnost mjera i ostvareni rezultati provjerit će se kroz: Broj održanih informativnih događaja, provednih radionica, treninga, projekata, programa, mjera, aktivnosti dodatne prakse i drugih događaja Broj uključenih mladih, zaposlenih mladih putem student servisa


4.PODRUČJE DJELOVANJA

18

Socijalna uključenost


19

Socijalna uključenost Za bolju socijalnu integraciju svih mladih, a posebice skupina koje trebaju dodatnu brigu i potporu, nužna je bolja socijalna zaštita i uključivanje mladih.

Među mladima, posebno su ugroženi oni koji nisu završili srednju školu, osobe s invaliditetom, s poremećajima u ponašanju i mladi bez odgovarajuće potpore obitelji, kao i pripadnici nacionalnih manjina te po drugim osnovama različite skupine mladih.

Na području grada Vukovara kroz različite se procese radi na izgradnji zajednice. U okolnostima u kojima se nalazimo teško je postizati kvalitetnije rezultate ukoliko se istima ne pristupa u isto vrijeme individualizirano, ali i skupno od strane javnog i civilnog sektora. To je posebice značajno u današnjim prilikama u kojima mladi ističu veliki problem nasilja među istima zbog netrpeljivosti među nacionalnim i manjinskim, kao i po drugim osnovama različitim skupinama i nedovoljnog stupnja tolerancije, razumijevanja i empatije.


Socijalna uključenost Mjere

Mjera 2

Poduprijeti financiranje putnih troškova mladih u riziku i s poteškoćama u svrhu lakšeg uključivanja u programe neformalnog obrazovanja, volonterske programe i sl.

Mjera 5

Poticati obrazovne ustanove na provedbu programa socijalne uključenosti i integracije mladih putem organiziranih aktivnosti u školama i lokalnoj zajednici

20 Kako bi unaprijedili položaj mladih u ovom području provodit će se sljedeće mjere:

Mjera 1

Poticati umrežavanje i suradnju udruga i ustanova u svrhu lakšeg uključivanja mladih u riziku i s poteškoćama u programe neformalnog obrazovanja, obrazoavnja odraslih, volonterske programe i sl., odnosno na taj način doprinijeti smanjivanju socijalne isključenosti.

Mjera 4

Jačati kapacitete obrazovnih ustanova i podupirati aktivnosti u istima u svrhu sprječavanju i rješavanju nasilja među mladima

Mjera 3

Poticati provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja u školama razvoja empatije i tolerancije, odnosno smanjivanja socijalne isključenosti mladih u riziku i s poteškoćama


Socijalna uključenost Mjere

21

Mjera 6

Poticati provedbu različitih inkluzivnih programa – festivali, kampovi za mlade, radionice, volontiranje...

Mjera 7

Poticati bolju komunikaciju među mladima u riziku i s poteškoćama s ostalim mladima putem različitih oblika rada, suradnje i/ili on-line komunikacijskih kanala (platforme, chatovi, webinari...)

Mjera 9

Poduprijeti programe koji za cilj imaju senzibilizirati javnost o problemima socijalne isključenosti mladih te osvješćivanje zajednice o problemima nasilja putem javnih rasprava o problemu, javnih foruma ili medijskih kampanja

Mjera 8

Uključiti socijalne radnike u educiranje mladih u srednjim školama o nasilju i posljedicama koje ostavlja na pojedinca

Uspješnost mjera i ostvareni rezultati provjerit će se kroz: Broj održanih sastanaka, provedenih edukacija, predavanja, programa i edukacija, predstava, događanja, medijskih kampanja i sl. Broj uspostavljenih partnerstava Broj sufinanciranih karti Broj uključenih dionika, mladih, učenika, školskog osoblja, roditelja


22

5.PODRUČJE DJELOVANJA

Zdravlje

Sport


Zdravlje i sport

23 Zdravstveno stanje mladih grada Vukovara uvelike ovisi o stilu života i ponašanja. Cilj ovog područja jeste raditi na prevenciji ovisnosti te smanjiti rizik od bolesti koje iste, ali i druga neodgovorna ponašanja prouzrokuju, poput neodgovornog seksualnog ponašanja, nedovoljne tjelesne aktivnosti, kvaliteta i poremećaji u prehrani i dr.

U svrhu smanjivanja neodgovornog ponašanja, potrebno je educirati mlade ljude i njihove roditelje te ih osvijestiti o štetnosti takvog ponašanja i na vrijeme spriječiti neželjene posljedice. U današnjem svijetu prepunom tehnologije koja nas okupira, ne smije se zanemariti uloga sporta i tjelesnog vježbanja. Stoga su rekreacija i sport jedni od ključnih čimbenika u rješavanju i/ili preveniraju ovakvog ponašanja.


24

Zdravlje i sport Mjere

Kako bi unaprijedili položaj mladih u ovom području provodit će se sljedeće mjere:

Mjera 1

Mjera 2

Podupirati edukacije i usavršavanja trenera o pristupima i načinima rada s mladima u području sporta, s posebnim akcentom o psihološkom utjecaju natjecanja na mlade

Potaknuti razvoj novih ili proširivanje postojećih sportskih klubova u svrhu uključivanja ženske populacije mladih

Mjera 3

Podupirati povezivanje škola i sportskih klubova te proširiti ponude sportskih programa i aktivnosti u školama u svrhu dodatnog poticanja razvoja i prakticiranja amaterskog i rekreativnog sporta među mladima

Mjera 4

Unaprijediti kvalitetu informiranja mladih o mogućnostima uključivanja u sportske klubove te organizirane sportske događaje otvorene za javnost


25

Zdravlje i sport Mjere

Mjera 5

Podupirati i provoditi javne sportske događaje u kojima se mladi mogu priključiti

Mjera 6

Uključiti mlade u procese kreiranja javnih sportskih sadržaja i programa te osigurati njihovo aktivno sudjelovanje u provedbi istih

Mjera 8

Poduprijeti provedbu različitih neformalnih i praktičnih edukacija u školama o zdravlju i zdravim načinima života i tako osvijestiti značaj prakticiranja istog

Mjera 7

Ulagati u izgradnju kvalitetnih sportskorekreacijskih vježbališta na otvorenom (street workouta) u gradu

Mjera 9

Promovirati i osigurati veću dostupnost zdrave prehrane u školama

Mjera 10

Sufinancirati proizvodnju ekološkog uzgoja hrane te osigurati distribuciju iste u škole u svrhu prakticiranja zdravog načina prehrane


26

Zdravlje i sport Mjere

Mjera 11

Mjera 12

Osigurati popuste za ulaznice / članarine za korištenje sportskih sadržaja i objekata u svrhu poticanja zdravijeg načina života

Mjera 13

Organizirati Otvorene sportske dane za uključivanje mladih u rekreativno bavljenje sportom

Mjera 14

Poticati mlade koji redovito sudjeluju u sportskim, amaterskim i rekreativnim aktivnostima na daljnje sudjelovanje kroz dodjelu nagradnih vaučera (npr. besplatne ulaznice, termine, sportska oprema i dr.)

Osigurati besplatni (sufinancirati) prijevoz za mlade u svrhu poticanja njihova sudjelovanja i češćeg korištenja sportskim sadržajima (bazen, fitness i drugi sportovi)

Uspješnost mjera i ostvareni rezultati provjerit će se kroz:

Broj održanih edukacija i usavršavanja, informativnih dana i javnih događanja, otvorenih sportskih dana Broj uspostavljenih partnerstava, sufinanciranih karti Izrađeni kriteriji/pravilnici za dodjelu popusta za mlade i borj dodijeljenih popusta Broj razvijenih sportskih programa za djevojke i izgrađenih sportsko-rekreacijskih vježbališta na otvorenom Broj uključenih trenera, mladih, škola, učenika


27

6.PODRUČJE DJELOVANJA

Kultura


28

Kultura Kultura mladih jedan je od osnovnih elemenata identiteta mladih i iznimno važno područje njihove afirmacije, komunikacije i stila života. To je zapravo područje kroz koje mladi kritički preispituju tradicionalne kulturne obrasce i naslijeđe kao dio svojega identiteta i stvarajući nove obrasce i estetiku kreiraju prostor za vlastito prepoznavanje i djelovanje.

Nerijetko se pod pojmom kulture mladih podrazumijeva alternativno i izvaninstitucionalno kulturno stvaralaštvo mladih, no ti su segmenti tek dio kulture, jer njoj pripadaju i mnogi oblici institucionalnog, kulturnog i umjetničkog stvaranja kroz koje se nastoji afirmirati puno veći broj mladih.

Ipak, iako na području grada postoje i aktivno djeluju javne ustanove u području kulture, trenutno i dalje postoje određeni izazovi s kojima se mladi susreću odnosno ističu problematiku.

Među najvažnijima je nedovoljna približenost sadržaja u kulturi prema mladima, nedovoljno sadržaja za mlade te nedovoljna i neprilagođena informiranost mladih o sadržajima o kulturi.


29

Kultura Mjere

Kako bi unaprijedili položaj mladih u ovom području provodit će se sljedeće mjere:

Mjera 1

Poticati organizirane odlaske učenika u ustanove kulture u svrhu stjecanja navika i razvoja publike

Mjera 2

Razvijati i provoditi programe koji će doprinijeti razvoju publike

Mjera 3

Mjera 4

Istražiti potrebe i želje mladih vezane uz kulturu i umjetnost te prilagoditi sadržaje sukladno iskazanim potrebama

Poduprijeti razvoj kulturnog stvaralaštva među mladima u svim granama umjetnosti te promovirati iste u javnosti

Mjera 5

Unaprijediti komunikacijske kanale informiranja o kulturi i umjetnosti među ustanovama i organizacijama sukladno trendovima mladih


30

Kultura Mjere

Mjera 6

Mjera 7

Unaprijediti suradnju između obrazovnih ustanova i ustanova u kulturi i organizacija koje provode kulturna događanja u svrhu lakšeg i kvalitetnijeg uključivanja mladih i razvoja publike

Mjera 8

Promovirati mlade umjetnike putem različitih javnih događaja te organizacije svečanosti dodjele godišnje nagrade

Razvijati adekvatne i prilagođene modele upoznavanja učenika s različitim kulturnim i umjetničkim pojavama i pravcima u svrhu podizanja zainteresiranosti mladih za kulturu i umjetnost

Mjera 9

Doprinositi boljem razumijevanju ustanova u kulturi među mladima u svrhu rušenja predrasuda i stereotipa o istima, odnosno podizanja razine prihvaćenosti ustanova u kulturi i njihovih programa među mladima

Mjera 10

Uključiti mlade u procese kreiranja kulturnih sadržaja i programa ustanova u kulturi te osigurati njihovo aktivno sudjelovanje u izvođenju umjetničkih djela


31

Kultura Mjere

Mjera 11

Mjera 12

Provoditi edukativne i informativne aktivnosti u svrhu promoviranja STEM – STEAM umjetnosti

Mjera 13

Zajednički promovirati sve sadržaje u kulturi putem modernih tehnologija, npr. zajednički #kultura...

Promovirati i poticati provođenje različitih vrsta aktivnosti iz područja modernih umjetnosti poput digitalnog crtanja, 3D modeliranja, ulične umjetnosti, VR radionica i drugo.

Uspješnost mjera i ostvareni rezultati provjerit će se kroz:

Broj organiziranih odlazaka, razvijenih i provedenih programa, aktivnosti, informativnih i javnih događanja, istraživanja, održanih sastanaka Broj organiziranih svečanosti dodjele godišnjih nagrada Broj uključenih učenika, dionika, mladih Razvijen kriterij za dodjelu godišnje nagrade Izrađen i funkcionalan zajednički način informiranja mladih i promoviranja kulture putem on-line komunikacijskih kanala - npr. #vukovarskakultura


32

7.PODRUČJE DJELOVANJA

Rad s mladima


33

Rad s mladima

Rad s mladima je širok pojam koji obuhvaća cijeli niz različitih aktivnosti društvene, kulturne, obrazovne, okolišne i/ili političke prirode koje se obavljaju za mlade i s mladima, u grupama ili pojedinačno. Rad s mladima je u svojoj srži društvena aktivnost, jer podrazumijeva rad s mladim ljudima i društvima u kojima žive, omogućavanje aktivnog sudjelovanja mladih i njihovu uključenost u vlastite zajednice i procese donošenja odluka.

Mladima su važna prepoznatljiva i njima prihvatljiva mjesta za okupljanje koja im ne bi služila samo za zabavu već i za informiranje i učenje kroz druženje te provođenje slobodnog vremena na neformalan način, a u skladu s njihovim interesima i potrebama.

Stoga je značajno zadržati i poticati daljnji razvoj centara za mlade, info centara i klubova za mlade koji nude mogućnosti i prilike za samoorganiziranje mladih, stvaranje vlastitih socijalnih mreža, poznanstava i struktura, a gdje uz potporu stručnjaka – osoba koje rade s mladima, vršnjaka i/ili volontera mogu osmisliti i provesti različite programe i aktivnosti od njihova interesa.


34

Rad s mladima Mjere

Kako bi unaprijedili položaj mladih u ovom području provodit će se sljedeće mjere:

Mjera 2

Mjera 1

Poticati rad Info centara za mlade te općenito jače informiranje mladih o mogućnostima koje im se nude

Poticati rad Klubova za mlade u svrhu osiguravanja sudjelovanja mladih u neformalnim programima provođenja kvalitetnog slobodnog vremena

Mjera 3

Poticati razvoj centra za mlade (specijaliziranih prostora za mlade) s dostupnim različitim sadržajima za provođenje kvalitetnog slobodnog vremena, neformalno obrazovanje, stjecanje prakse, volontiranje i sl.

Mjera 4

Razvijati modele rada s mladima u obrazovnim ustanovama, posebice kroz jačanje uloge vijeća učenika i studentskih zborova te timova mladih kao organizatora i provoditelja aktivnosti i programa za mlade


35

Rad s mladima Mjere

Mjera 5

Poticati razvoj rada s mladima na ulici „Street work“ u svrhu rješavanja problema (npr. rad s problematičnim, marginaliziranim mladima i drugo) te zadovoljavanja potreba mladih (npr. sportski događaji, grafiterstvo, kreativne radionice na otvorenom i drugo)

Mjera 6

Poticati održavanje radionica, promocija i kampova za mlade u svrhu prakticiranja praktičnog rada s mladima

Mjera 8

Informirati i educirati mlade o načinima i mogućnostima udruživanja i organiziranja u svrhu postizanja produktivnosti u ostvarenju njihovih ciljeva

Mjera 7

Unaprijediti kapacitete osoba koje rade s mladima u javnom, civilnom i privatnom sektoru u svrhu prilagodbe metoda i načina rada s mladima sukladno trendovima i potrebama mladih

Uspješnost mjera i ostvareni rezultati provjerit će se kroz:

Broj osnovanih Klubova za mlade, Info centara za mlade Broj dodijeljenih potpora za rad Klubova i Info centara Broj provednih programa, aktivnosti, edukacija, događaja, usavršavanje Broj uključenih mladih, osoba koje rade s mladima Broj osnovanih i funkcionalnih višenamjenskih specijaliziranih prostora


36

8.PODRUČJE DJELOVANJA

Mladi u europskom i globalnom okruženju


Mladi u europskom i globalnom okruženju

37 Područje mobilnosti mladih obuhvaća obrazovnu, kulturnu i turističku pokretljivost te međunarodnu suradnju i razmjenu mladih. Razina mobilnosti mladih preduvjet je komunikacijske otvorenosti prema drugim društvima i sredinama, a samom se mobilnošću postiže protočnost ideja i obogaćuju iskustva. Obrazovna mobilnost mladih u Vukovaru poprilično je ograničena prije svega socijalnim uvjetima života, dok je kulturna mobilnost u porastu, ali još je uvijek na nezadovoljavajućoj razini.

Kako bi mladi u što većoj mjeri bili potaknuti na sudjelovanje u programima mobilnosti, istima je nužna primjerena razina informiranosti o mogućnostima, programima i uslugama koje im se nude. Osim toga, nužno je i razvijati i provoditi projekte u okviru kojih će se poticati i organizirati različiti oblici mobilnosti. Stoga je značaj mobilnosti mladih, posebice u svrhu učenja važan dio svake moderne politike za mlade.


Mladi u europskom i globalnom okruženju Mjere

38 Kako bi unaprijedili položaj mladih u ovom području provodit će se sljedeće mjere:

Mjera 1

Mjera 2

Poticati uključivanje mladih u programe mobilnosti u svrhu stjecanja dodatnih znanja, vještina i kompetencija

Mjera 4

Unaprijediti kvalitetu pripreme mladih za sudjelovanje u programima mobilnosti kroz organizirane radionice o pisanju životopisa s naglaskom na Europass i motivacijskih pisama te simulacije selekcijskih razgovora

Promovirati mobilnost mladih i primjere dobre prakse u svrhu podizanja svijesti i motivacije među mladima

Mjera 3

Poticati uključivanje institucija, ustanova i udruga u dobivanju Oznaka kvalitete/akreditacije za programe za mlade poput Erasmusa, Europskih snaga solidarnosti...

Uspješnost mjera i ostvareni rezultati provjerit će se kroz: Broj održanih informativnih i javnih događaja, radionica Broj dodijeljenih Oznaka kvalitete i akreditacija za programe za mlade Broj uključenih mladih i dionika


MEHANIZMI PRAĆENJA PROVEDBE PROGRAMA ZA MLADE GRADA VUKOVARA

39 Kako bi se m Progr ogla p ama, ratiti nosite prove lji i su dosta dba radnic vljat ć i/part e god prove neri išnje i dbi m zvješć jera n eo a tem elju iz meha rađen nizam ih a.

a: ram g o r P t telji avje Nosi S / r ra ova ova Vuk a Vuk d Gra rad hG i d a ml

Suradnici/partneri:

Obrazovne ustanove, učilišta, poslodavci, HZZ, VURA, poduzetnici, Vijeća učenika, Studentski zbor, ustanove, udruge, CZSS, Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, Obiteljski centar, MUP, sportski klubovi, Sportski objekti Vukovar, lokalni mediji


Kampanja o Programu

40


PRONI Centar za socijalno podučavanje www.proni.hr