Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

Page 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ Ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλο το φάσμα της καινοτομίαςΠεριεχόμενα A. Εισαγωγή

4

Β. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

5

Β1. EIC Pathfinder

6

Β1.1. Ταιριάζει η πρότασή μου στο EIC Pathfinder;

6

Β1.2. Σε ποιους απευθύνεται;

6

Β1.3. Όροι συμμετοχής

7

Β1.4. Διαδικασία αξιολόγησης

8

Β1.5. Κριτήρια αξιολόγησης

8

Β2. EIC Transition

9

Β2.1. Ταιριάζει η πρότασή μου στο EIC Transition;

9

Β2.2. Σε ποιους απευθύνεται;

9

Β2.3. Όροι συμμετοχής

10

Β2.4. Διαδικασία αξιολόγησης

11

Β2.5. Κριτήρια αξιολόγησης

11

Β3. EIC Accelerator

12

Β3.1. Ταιριάζει η πρότασή μου στο EIC Accelerator;

12

Β3.2. Σε ποιους απευθύνεται;

12

Β3.3. Όροι συμμετοχής

13

Β3.4. Διαδικασία αξιολόγησης

14

Β3.5. EIC Fund

15

Γ. Συνοπτική Παρουσίαση των Εργαλείων του EIC

15

Δ. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ως Εθνικό Σημείο Επαφής

16

Ε. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

17

3


Α. Εισαγωγή Η παρούσα αναφορά έχει ως στόχο να παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council-EIC)1 καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποστήριξης που προσφέρει. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας εισήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση ρηξικέλευθων τεχνολογιών υψηλού ρίσκου και υψηλού αντίκτυπου στην Ευρωπαϊκή αγορά. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020» και συγκεκριμένα την περίοδο 2018-2020 και συνεχίζεται στον «Ορίζοντα Ευρώπη».

1

4

Όλες οι πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας: https://eic.ec.europa.eu/index_en


Β. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νέου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Με προϋπολογισμό άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021-2027, αποτελεί την πιο φιλόδοξη πρωτοβουλία για τη στήριξη της επαναστατικής καινοτομίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας στοχεύει στον εντοπισμό και την υποστήριξη προηγμένων τεχνολογιών και ρηξικέλευθων καινοτομιών που έχουν προοπτική να επεκταθούν διεθνώς. Υποστηρίζει όλα τα στάδια της καινοτομίας, από την αρχική έρευνα και την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών, την επικύρωση και επίδειξη προηγμένων τεχνολογιών και καινοτομιών, μέχρι την ανάπτυξη και επέκταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) και τεχνοβλαστών (spin-offs). Η χρηματοδότηση και υποστήριξη παρέχεται από τρία διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία:

01

EIC Pathfinder: χρηματοδότηση προηγμένης έρευνας με στόχο την ανάπτυξη της επιστημονικής βάσης για την υποστήριξη ρηξικέλευθων τεχνολογιών

02

EIC Transition: χρηματοδότηση για την επικύρωση τεχνολογιών και την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων για συγκεκριμένες εφαρμογές

03

EIC Accelerator: χρηματοδότηση για την υποστήριξη επιχειρήσεων (μΜΕ, start-ups, spin-offs) με στόχο την είσοδο τους στην αγορά και την επέκταση

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι δικαιούχοι σε προγράμματα του EIC λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την επιχειρηματική τους επιτάχυνση (Business Acceleration Services). Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης παρέχεται μέσω ανοιχτών προκηρύξεων (Open) χωρίς θεματικές προτεραιότητες. Παράλληλα, υπάρχουν και προκηρύξεις συνδεδεμένες με συγκεκριμένες προκλήσεις (Challenges), οι οποίες ανανεώνονται σε κάθε Πρόγραμμα Εργασίας.

5


Β1. EIC Pathfinder Το EIC Pathfinder υποστηρίζει την ανάπτυξη της επιστημονικής βάσης για τη στήριξη πρωτοποριακών τεχνολογιών. Παρέχει υποστήριξη για τα πρώτα στάδια της επιστημονικής, τεχνολογικής ή deep-tech έρευνας και ανάπτυξης. Το EIC Pathfinder περιλαμβάνει διεπιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, σε διαφορετικούς τομείς έρευνας, συχνά με διαφορετικές οπτικές και μεθοδολογίες. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα ενός έργου που χρηματοδοτείται από το συγκεκριμένο εργαλείο, είναι η απόδειξη της αρχής ότι οι κύριες ιδέες της προτεινόμενης μελλοντικής τεχνολογίας είναι εφικτές, επικυρώνοντας έτσι την επιστημονική και τεχνολογική της βάση.

Β1.1. Ταιριάζει η πρότασή μου στο EIC Pathfinder; Πριν υποβάλετε πρόταση, πρέπει να απαντήσετε θετικά στα παρακάτω ερωτήματα: •

Οραματίζεστε μία μελλοντική καινοτόμο τεχνολογία με προοπτική να φέρει ουσιαστικές αλλαγές στις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών;

Διαθέτετε φιλόδοξο σχέδιο για το μετασχηματισμό της προηγμένης έρευνας σε καινοτόμο τεχνολογία;

Διαθέτετε μεθοδολογία και προσέγγιση που βασίζεται στην αρχή του υψηλού κινδύνου – υψηλού οφέλους (high risk - high gain), με σαφείς και εφικτούς στόχους;

Β1.2. Σε ποιους απευθύνεται; Το εργαλείο EIC Pathfinder απευθύνεται σε συνεργατική διεπιστημονική έρευνα που θα πραγματοποιηθεί από κοινοπραξία (για EIC Pathfinder Challenges βλ. Β/.1.4) τουλάχιστον τριών ανεξάρτητων εταίρων από τρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ή από κράτη συνδεδεμένα με τον Ορίζοντα Ευρώπη. Οι νομικές οντότητες που θα συμμετέχουν δύνανται να προέρχονται από πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς, μικρομεσαίες εταιρείες, start-ups αλλά και φυσικά πρόσωπα.

! ΠΡΟΣΟΧΗ! Μέσω της διαδικασίας ‘Hop-on’, ελληνικοί φορείς που ενδιαφέρονται, δύνανται να συμμετάσχουν σε έργα του EIC Pathfinder που υλοποιούνται ήδη, υποβάλλοντας αντίστοιχο αίτημα στο/στη συντονιστή/συντονίστρια του εκάστοτε έργου. Η λίστα με τα έργα που είναι επιλέξιμα στη διαδικασία ‘Hop-on’, θα ανανεώνεται διαρκώς. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς επικοινωνούν με το συντονιστή του αντίστοιχου έργου, ο οποίος υποβάλλει εκ νέου πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την συμπερίληψη του νέου εταίρου, τη δραστηριότητά του στο έργο καθώς και το ύψος του προϋπολογισμού που θα χρειαστεί. Η δυνατότητα της συμπερίληψης σε έργο που υλοποιείται μέσω της διαδικασίας του ‘Hop-on’ παρέχεται στους ελληνικούς φορείς, λόγω του ‘widening’ status της χώρας, στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη.

2

6

Λίστα με επιλέξιμα έργα για τη διαδικασία ‘Hop-on’: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on


Β1.3. Όροι συμμετοχής EIC Pathfinder Open

Συμμετοχή

Κοινοπραξία από 3 τουλάχιστον ανεξάρτητες νομικές οντότητες από κράτη-μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες στον Ορίζοντα Ευρώπη. Οι κοινοπραξίες από 3 μέλη και πάνω πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα κράτος-μέλος.

EIC Pathfinder Challenges

• •

Μόνες νομικές οντότητες Κοινοπραξία από 2 ανεξάρτητες νομικές οντότητες από κράτη-μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Τύποι νομικής οντότητας

Όλοι οι τύποι

Σε περίπτωση κοινοπραξιών όλοι οι τύποι. Μόνες νομικές οντότητες εκτός από επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Προϋπολογισμός

Έως 3 εκατ. ευρώ

Έως 4 εκατ. ευρώ

Ποσοστό χρηματοδότησης

100%

100%

Επιπλέον ευκαιρίες

• • • •

• • • •

Χρόνος ενημέρωσης

5 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία

5 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία

Χρόνος συμβολαίου

8 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία

8 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία

Όριο σελίδων

17 (sections 1-3)

25 (sections 1-3)

Θεματικές περιοχές

Όλες

Βάσει των Pathfinder Challenges

Ad hoc grants (έως 50,000€) EIC Transition proposal EIC Accelerator (fast track) Business Acceleration Services

Ad hoc grants (έως 50,000€) EIC Transition proposal EIC Accelerator (fast track) Business Acceleration Services

7


Β1.4. Διαδικασία Αξιολόγησης Μετά την υποβολή, η πρόταση αξιολογείται και βαθμολογείται εξ αποστάσεως από εμπειρογνώμονες του EIC, με βάση προδιαγεγραμμένα κριτήρια αξιολόγησης. Ο συνολικός βαθμός της εξ αποστάσεως αξιολόγησης υπολογίζεται με βάση το διάμεσο της βαθμολογίας των αξιολογητών. Στο EIC Pathfinder εισάγεται η διαδικασία του ‘rebuttal’ όπου οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν σε ερωτήματα των αξιολογητών μέσα σε 7 ημερολογιακές ημέρες από τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης3. Η Επιτροπή αξιολόγησης, που αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, διαφορετικούς από τους εξ αποστάσεως αξιολογητές, αποφασίζει για την τελική έκβαση και τη βαθμολογία της πρότασης.

SUBMISSION

INDIVIDUAL REMOTE PHASE

REBUTTAL PHASE

EVALUATION COMMITTEE PHASE

FEEDBACK

Evaluation Procedure

Β1.5. Κριτήρια Αξιολόγησης Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο EIC Pathfinder, αξιολογούνται ακολουθώντας τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης.

Κριτήρια

Excellence

Impact

Quality and efficiency of implementation

Στοιχεία •

Long-term vision

Science-towards-technology breakthrough

Objectives

Interdisciplinarity

Innovation potential

Communication & dissemination activities

Quality of the consortium

Work plan

Allocation of resources

Όριο

Βάρος

4/5

60%

3.5 / 5

20%

3/5

20%

Η διαδικασία ‘rebuttal’ ισχύει μόνο για τις προτάσεις που υποβάλλονται στο EIC Pathfinder Open και όχι για τις προτάσεις που υποβάλλοντα στο EIC Pathfinder Challenges.

3

8


Β2. EIC Transition Το EIC Transition υποστηρίζει την ωρίμανση και την επικύρωση μίας νέας τεχνολογίας, από το εργαστήριο στα σχετικά περιβάλλοντα εφαρμογών (με χρήση πρωτοτύπων, δράσεων τυποποίησης, μοντέλων, δοκιμών χρηστών ή άλλων δοκιμών επικύρωσης), καθώς και την ανάπτυξη μίας βιώσιμης επιχειρηματικής υπόθεσης και ενός επιχειρηματικού μοντέλου με στόχο τη μελλοντική εμπορική αξιοποίηση. To EIC Transition στοχεύει στην ωρίμανση τόσο της προτεινόμενης τεχνολογίας όσο και της επιχειρηματικής ιδέας, αυξάνοντας έτσι την ετοιμότητα της τεχνολογίας για την είσοδο στην αγορά. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα ενός έργου που χρηματοδοτείται από το συγκεκριμένο εργαλείο, είναι α) η απόδειξη της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης τεχνολογίας σε συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής και β) ένα επιχειρηματικό μοντέλο, η αρχική επικύρωσή του και ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξή του στην αγορά.

Β2.1. Ταιριάζει η πρότασή μου στο EIC Transition; Πριν υποβάλετε πρόταση, πρέπει να απαντήσετε θετικά στα παρακάτω ερωτήματα: •

Έχετε εντοπίσει έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το EIC Pathfinder, Future Emerging Technologies (FET) ή από το European Research Council Proof of Concept (ERC PoC), των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα έχετε δικαιώματα να χρησιμοποιήσετε και μπορούν να αποτελέσουν βάση για ανάπτυξη ρηξικέλευθων καινοτομιών και τη δημιουργία νέων αγορών;

Υπάρχει ενδιαφέρον για την εφαρμογή της τεχνολογίας σας σε συγκεκριμένη αγορά;

Είστε μέλος ομάδας που διαθέτει ισχυρές επιχειρηματικές ικανότητες για να αναπτύξει την τεχνολογία και να επιτύχει την είσοδο στην Ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά;

Β2.2. Σε ποιους απευθύνεται; Το εργαλείο EIC Transition απευθύνεται σε μοναδικές οντότητες ή μικρές ομάδες που θα στηριχθούν σε ερευνητικά αποτελέσματα επιλέξιμων έργων από τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Εάν η πρόταση υποβάλλεται στη βάση ενός επιλέξιμου έργου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της υλοποίησης, η υποβολή είναι δυνατή μόνο εάν το έργο είναι ενεργό για τουλάχιστον 12 μήνες. Εάν η πρόταση υποβάλλεται στη βάση ενός επιλέξιμου έργου που έχει ήδη ολοκληρωθεί, η υποβολή είναι δυνατή για 24 μήνες από την ολοκλήρωση του έργου.

! ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχετε ή να είστε ο βασικός/βασική ερευνητής/ερευνήτρια στο προηγούμενο έργο. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να είστε κάτοχος των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IPR) ή να έχετε τα δικαιώματα για την περαιτέρω αξιοποίηση και εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων που δημιουργήθηκαν μέσα στο προηγούμενο έργο.

9


Β2.3. Όροι συμμετοχής EIC Transition Open / Challenges •

Μόνες νομικές οντότητες (εκτός μεγάλων εταιρειών)

Μικρές κοινοπραξίες από 2 μέχρι 5 νομικές οντότητες. Οι κοινοπραξίες με τουλάχιστον 3 νομικές οντότητες πρέπει να αποτελούνται από 3 ανεξάρτητες νομικές οντότητες από κράτη μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Αποκλειστικά βασισμένα σε αποτελέσματα έργων:

EIC Pathfinder projects, incl. EIC pilot, H2020 FET Open, FET Proactive, Flagships calls

ERANET calls under the FET work program (CHISTERA, QUANTERA)

European Research Council (ERC) Proof of Concept projects

Προϋπολογισμός

Έως 2,5 εκατ. ευρώ

Ποσοστό χρηματοδότησης

100%

Συμμετοχή

Επιπλέον ευκαιρίες

10

Ad hoc grants (έως 50,000€)

EIC Accelerator (fast track)

Business Acceleration Services

Χρόνος ενημέρωσης

2,5 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία

Χρόνος συμβολαίου

6 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία

Όριο σελίδων

25 (sections 1-3)

Θεματικές περιοχές

Όλες (για το Open) / Βάσει των Transition Challenges


Β2.4. Διαδικασία Αξιολόγησης Η πρόταση αξιολογείται αρχικά από τουλάχιστον τρεις εμπειρογνώμονες του EIC. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης περίπου 9 εβδομάδες μετά την προθεσμία υποβολής προτάσεων. Εάν η αξιολόγηση είναι θετική, ο φορέας ή η κοινοπραξία θα προσκληθούν στη διαδικασία συνεντεύξεων που θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή εμπειρογνωμόνων του EIC, διαφορετική από αυτή που πραγματοποίησε την εξ αποστάσεως αξιολόγηση. REMOTE EVALUATION

FACE TO FACE INTERVIEW

Β2.5. Κριτήρια Αξιολόγησης Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο EIC Transition αξιολογούνται ακολουθώντας τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης. Κριτήρια

Στοιχεία

Όριο

Excellence

• • •

Technological breakthrough Technology feasibility Objectives

4/5

Impact

• • • •

Business and market fit Economical and societal benefits Enterpreneurship Partnerships and investment-readiness

Quality and efficiency of implementation

• • •

Quality of the team Milestones and work plan Allocation of resources

3.5 / 5

3/5

11


Β3. EIC Accelerator Το EIC Accelerator υποστηρίζει κυρίως εταιρείες (μικρομεσαίες και νεοφυείς εταιρείες, καθώς και εταιρείες τεχνοβλαστούς) στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν περαιτέρω καινοτομίες υψηλού αντικτύπου με τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέες αγορές. Το EIC Accelerator παρέχει έναν μοναδικό συνδυασμό χρηματοδότησης που περιλαμβάνει επιχορήγηση (grant) και μετοχικό κεφάλαιο (equity), ενώ επικεντρώνεται κυρίως σε ‘deep tech’ καινοτομίες που βασίζονται στην επιστημονική ανακάλυψη. Το EIC Accelerator υποστηρίζει τα τελευταία στάδια ανάπτυξης της τεχνολογίας καθώς και την κλιμάκωση (scale-up), γεγονός που σημαίνει ότι το τεχνολογικό στοιχείο της προτεινόμενης καινοτομίας πρέπει να έχει ήδη δοκιμαστεί και επικυρωθεί σε εργαστήριο ή άλλο σχετικό περιβάλλον.

Β3.1. Ταιριάζει η πρότασή μου στο EIC Accelerator; Πριν υποβάλετε πρόταση, πρέπει να απαντήσετε θετικά στα παρακάτω ερωτήματα: •

Έχετε ένα καινοτόμο προϊόν, υπηρεσία ή επιχειρηματικό μοντέλο που θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες αγορές στην Ευρώπη και διεθνώς;

Είστε μικρομεσαία, νεοφυής εταιρεία ή εταιρεία τεχνοβλαστός με τη φιλοδοξία και τη δέσμευση να επεκταθείτε στην Ευρώπη και διεθνώς;

Αναζητάτε χρηματοδότηση αλλά το ρίσκο της καινοτομίας σας είναι πολύ μεγάλο για να λάβετε χρηματοδότη από ιδιώτες επενδυτές ή τον τραπεζικό τομέα;

Β3.2. Σε ποιους απευθύνεται; Το εργαλείο EIC Accelerator απευθύνεται κυρίως σε μόνες εταιρείες (βλ. Β3.4) που αναπτύσσουν καινοτομίες οι οποίες βασίζονται στην επιστημονική ανακάλυψη και σε προηγμένες τεχνολογίες όπου είναι αναγκαία σημαντική χρηματοδότηση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πριν οι καινοτομίες γίνουν κερδοφόρες (patient capital). Τέτοιου είδους καινοτομία συνήθως είναι δύσκολο να προσελκύσει χρηματοδότηση γιατί ο κίνδυνος και η χρονική περίοδος είναι πολύ μεγάλα.

! ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν ήδη συμμετέχετε σε ένα επιλέξιμο έργο που χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020 ή τον Ορίζοντα Ευρώπη, τότε ενδέχεται να μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο EIC Accelerator μέσω του υπάρχοντος έργου σας στο πλαίσιο της διαδικασίας ‘Fast Track’. Οι φορείς χρηματοδότησης που εφαρμόζουν τη διαδικασία ‘Fast Track’ είναι οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (KIC) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) για επιλεγμένα προγράμματα χρηματοδότησης και το EISMEA για έργα EIC Pathfinder και Transition.

12


Β3.3. Όροι συμμετοχής EIC Accelerator • Συμμετοχή •

Ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή οντότητες που πρόκειται να I. ιδρύσουν μία εταιρεία II. επενδύσουν σε μία εταιρεία Εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Προϋπολογισμός

Έως 2,5 εκατ. ευρώ

Ποσοστό χρηματοδότησης

70%

Χρηματοδότηση equity

Έως 2,5 εκατ. ευρώ

Επιπλέον ευκαιρίες

Χρόνος ενημέρωσης

2,5 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία

Χρόνος συμβολαίου

6 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία

Όριο σελίδων

Υποβολή μέσω του EIC Accelerator AI-platform

Θεματικές περιοχές

Όλες για το Open, Βάσει των Accelerator Challenges

Business Acceleration Services

13


Β3.4. Διαδικασία Αξιολόγησης Η διαδικασία αξιολόγησης στο EIC Accelerator αποτελείται από 3 στάδια. Στο πρώτο στάδιο αξιολογούνται βασικά στοιχεία της καινοτομίας με μια απλή διαδικασία ερωτήσεων, και δημιουργία μιας παρουσίασης και ενός 3λεπτου βίντεο. Εφόσον κάποιος περάσει επιτυχημένα από το πρώτο στάδιο μπορεί να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο. Η διαδικασία του δεύτερου σταδίου αφορά στην κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Η υποβολή πρότασης στα δύο πρώτα στάδια πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ‘EIC Accelerator AI-Platform’4. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η πρόταση αξιολογείται από εμπειρογνώμονες οι οποίοι αποφασίζουν αν το έργο μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Η αξιολόγηση της πρότασης στα πρώτα δύο στάδια βασίζεται στα βασικά κριτήρια αξιολόγησης (Excellence, Impact, Quality and efficiency of implementation). Ωστόσο δεν ακολουθείται η διαδικασία της βαθμολόγησης ανά κριτήριο, αλλά ο κάθε αξιολογητής υποδεικνύει με GO ή NΟ GO εάν πληρείται κάθε κριτήριο ξεχωριστά. Το τελικό βήμα αξιολόγησης για τις επιτυχημένες προτάσεις του δεύτερου σταδίου περιλαμβάνει την παρουσίαση της καινοτομίας σε ένα πάνελ αξιολογητών οι οποίοι και αποφασίζουν αν τελικά η πρόταση θα χρηματοδοτηθεί. Επιτυχημένες προτάσεις που έχουν ζητήσει χρηματοδότηση με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου ενισχύονται από ένα ειδικό ταμείο, το EIC Fund. Η χρηματοδότηση αυτή έρχεται με ξεχωριστή διαδικασία, η οποία ξεκινά με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία της επιχορήγησης. step

01

Respond to questions + 10 Slides deck + 3 minute video

step

At least 2 GOs

02

3 (or 4) NO GOs

1 resubmission possible

3 GOs

03

At least 1 NO GOs

1 resubmission possible

GO

Prepare the contract

NO GO with second chance

1 resubmission possible

4 Experts

Continuously open step

02 Full proposal

3 Experts

step

03 INTERVIEW PHASE Pitch your innovation + Respond to questions

Up to 6 jury members

step

NO GO with Seal of Excellence 1 resubmission possible NO GO Rejected

4

14

EIC Accelerator AI-platform: https://accelerator.eismea.eu/login?ReturnUrl=%2


Β3.5. EIC Fund Το EIC Fund5 είναι μια αυτοτελής οντότητα που υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συστήθηκε με στόχο την πραγματοποίηση άμεσων επενδύσεων μέσω μετοχικού κεφαλαίου σε εταιρείες που επιλέγονται από το EIC Accelerator, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB). Την επόμενη περίοδο αναμένεται ότι το EIC Fund θα περιλαμβάνει επίσης τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIBG), τα ιδιωτικά ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου και τις εθνικές τράπεζες και ιδρύματα προώθησης, που θα συνεργάζονται με το συγκεκριμένο Fund. Το Διοικητικό Συμβούλιο του EIC Fund αποφασίζει για τη χρηματοδότηση με μετοχικό κεφάλαιο για τους καινοτόμους φορείς, μετά από ενδελεχή αξιολόγηση από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τη διαδικασία ‘due diligence’ που επιβλέπεται από την Επιτροπή Επενδύσεων του EIC6.

Συνοπτικά: •

Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2020.

Παρέχει «patient capital» με τη μορφή μετοχικών κεφαλαίων ή οιονεί μετοχικών κεφαλαίων.

Διαθέτει επενδυτική στρατηγική που καλύπτει όλους τους τομείς της τεχνολογίας, με έμφαση στην υγεία, την πράσινη οικονομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Έχει σαν στόχο να συγκεντρώσει επιπλέον επενδυτές, διαμοιράζοντας περαιτέρω τον κίνδυνο, δημιουργώντας ένα μεγάλο δίκτυο παρόχων κεφαλαίων.

Γ. Συνοπτική Παρουσίαση των Εργαλείων του EIC

PATHFINDER

TRANSITION

ACCELERATOR

Up to 3M€ Open & 4M€ Challenge (100% Funding)

Up to 2.5M€ (100% Funding)

Up to 2.5M€ + 15M€

Full Commercial Application

Basic Research

TRL 1 > TRL 3-4

TRL 3-4 > TRL 6

TRL 6 > TRL 9

Proof of Concept

R&D

Pilot program & Commercialization

Πληροφορίες για το EIC Fund: https://eic.ec.europa.eu/investment-opportunities_en Κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για την επένδυση από το EIC Fund: https://eic.ec.europa.eu/system/ files/2021-05/EIC%20Fund%20Investment%20Guidelines%20-%20Horizon%20Europe.pdf

5

6

15


Δ. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ως Εθνικό Σημείο Επαφής Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) και αποτελεί επίσημο φορέα ενημέρωσης και υποστήριξης ελληνικών φορέων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Ορισμένο ως ΕΣΕ για τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ από το 1998, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ προσφέρει τις υπηρεσίες του σε επιχειρήσεις, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ως ΕΣΕ παρέχει:

Πληροφόρηση Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Ενημέρωση για τα τρέχοντα προγράμματα εργασίας και τις αντίστοιχες προκηρύξεις. Πληροφορίες και διευκρινίσεις για τους κανόνες συμμετοχής, τα ποσοστά χρηματοδότησης, τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης κ.ά. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα και τις αντίστοιχες θεματικές περιοχές και σεμινάρια για ειδικά θέματα.

Συμβουλευτική υποστήριξη Υποστήριξη για την εξέλιξη και χρηματοδότηση μιας ιδέας, την επιλογή κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου, προκήρυξης και θέματος. Συμβουλευτική υποστήριξη κατά την προετοιμασία πρότασης και συγκεκριμένα για το περιεχόμενο, τη δομή, την κοινοπραξία, τον προϋπολογισμό κ.ά. Διευκρινίσεις για τα νομικά και οικονομικά θέματα. Συμβουλές για τη διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας κατά την προετοιμασία της πρότασης και την υλοποίηση του έργου.

Υποστήριξη στην αναζήτηση εταίρων Υποστήριξη για την αναζήτηση εταίρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διοργάνωση εκδηλώσεων δικτύωσης και προώθηση αιτημάτων συνεργασίας.

Εθνικά Σημεία Επαφής για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας Κατερίνα Παπαδούλη 210 3607690 papadouli@praxinetwork.gr Παναγιώτης Καρνιούρας 210 3607690 karniouras@praxinetwork.gr

16


Ε. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, που αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ξεκίνησε από την ανάγκη σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαθέτοντας 30ετή και πλέον εμπειρία και τεχνογνωσία, απασχολώντας περισσότερα από 30 στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης, με παρουσία σε 5 πόλεις της Ελλάδας και ισχυρά διεθνή δίκτυα συνεργατών, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς της ερευνητικής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε εταιρείες, ιδρύματα, και οργανισμούς, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, υποστηρίζει καθημερινά την ελληνική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης με υπηρεσίες ενημέρωσης, δικτύωσης και συμβουλευτικής σε θέματα χρηματοδοτήσεων, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής ευφυίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και αγορών. Η μονάδα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (Transfer Technology Office – TTO) παρέχει μια δέσμη υπηρεσιών που καλύπτει όλο το φάσμα της μεταφοράς τεχνολογίας στο τρίπτυχο: Έρευνα – Καινοτομία – Ανάπτυξη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε όλα τα στάδια εξέλιξης και αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας, καλύπτοντας μία ευρεία γκάμα αναγκών που διαμορφώνονται σε όλη την εξέλιξη της δραστηριότητας, από την αρχική ιδέα και την υλοποίησή της, συμβουλευτική για εύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων, την αναγνώριση της τεχνολογικής καινοτομίας, την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την ανάλυση αγοράς, την επιλογή και αξιολόγηση βέλτιστων επιχειρηματικών μοντέλων για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσω της ίδρυσης τεχνοβλαστών ή την παραχώρηση αδειών χρήσης.

17


ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ Ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλο το φάσμα της καινοτομίας

Περισσότερες Πληροφορίες Παναγιώτης Καρνιούρας karniouras@praxinetwork.gr 210 3607690

Κατερίνα Παπαδούλη papadouli@praxinetwork.gr 210 3607690 18


Photos from: www.unsplash.com www.freepik.com Icons from: www.flaticon.com Layout Design: Creative Two - Design Studio


Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Αθήνα | Ηράκλειο | Θεσσαλονίκη | Βόλος | Πάτρα Κεντρικά Γραφεία: Κολοκοτρώνη 8, 105 61, Αθήνα Τηλ.: 210 3607690 | E-mail: praxi@praxinetwork.gr www.praxinetwork.gr


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.