Page 1

พระนักพัฒนา อีกรู ปหนึ่ง หลวงพ่อแป๊ ะ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ปี ที่ 8 เล่มที่ 131 ประจ�ำวันที่ 5 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2561

"ชัช-เตาปูน"ประกาศเจตนารมณ์ ทำ� เพือ่ ชาติ !

อ่ านต่ อหน้ า 8

ราคา 10 บาท

ติดตามอ่ านได้ ทางทางเว็บไซต์ www.การเมืองชุมชน.com

นายกฯประยุทธ์ เล่นสื่อโซเชี่ยล & ผบ.ทบ.ส่งซิก...!!!

อ่ านต่ อหน้ า 3


2

นายกฯประยุทธ์ เล่ นสื่ อโซเชี่ยล & ผบ.ทบ.ส่ งซิก...!!! เรียกความศรัทธาคืน

เขตบางซื่อจับมือกรมการปกครองท�ำบัตรประชาชนผูป้ ่ วยติดเตียงถึงบ้าน (18 ต.ค.61) นางสาว กุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการเขตบางซื่อ มอบหมาย นายบรรเจิด แหลมศรี หัวหน้าฝ่ าย วันปิ ยมหาราช : เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เทศบาลต�ำบลไทรม้า จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิ ยมหาราช ณ อนุเสาวรี ยร์ ัชกาลที่ 5 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลไทรม้า เพื่อน้อม ทะเบียน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผูอ้ ำ� นวยการส่วนบัตรประจ�ำตัวประชาชน เจ้าหน้าทีก่ รมการ ปกครอง ออกหน่วยโมบายเคลือ่ นทีเ่ พือ่ จัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนให้แก่ผปู ้ ่ วยติดเตียง ร�ำลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณ จ�ำนวน 2 ราย ซึ่งมีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตบางซื่อ

มอบบ้าน : นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี ได้เป็ นประธานมอบบ้าน และนาง รชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยอีกหลายหน่วนงานได้ร่วมกัน มอบบ้านให้แก่ ด.ช.ปฏิภาน กันกง พร้อมทุนการศึกษาและเครื่ องอุปโภคบริ โภค ที่ 108 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็ วๆนี้

บัณฑิตใหม่ : พุธพงษ์-จิราพร เลาหพัขริ นทร์ แสดงความยินดีกบั บุตรชาย นายศุภวิชญ์ เลา หพัขริ นทร์ รับพระราชทานปริ ญญาบัตร (จบปริ ญญาตรี ) คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน ม.เกษตรศาสตร์ โดยมี นายปราโมทย์ ทองกุญชร บก.บห.นสพ.การเมืองชุมชนพร้อม คุณ จงกล เลาหพัขริ นทร์ (ย่า) ร่ วมแสดงความยินดี ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุ งเทพฯ

ครบ1ปี : ร.ต.ท.สัณหพจน์ จ�ำรัส พร้อมครอบครัว ร่ วมแจกข้าวสาร,ไข่และเงินขวัญถุง วันเกิด:นายธีระยุทธ ผูพ้ ฒั น์ ผอ.นสพ.การเมือง ชุมชน,บก.อาวุโส นสพ.พิมพ์ไทย นาย ให้และเลี้ยงก๋ วยเตียวให้กบั ประชาชนในซ.โชคชัยร่ วมมิตร เนื่องในโอกาสการจัดตั้ง ปราโมทย์ ทองกุญชร บก.นสพ.การเมือง ชุมชนและพี่ๆน้องๆสื่ อมวลชน ร่ วมงานวันคล้าย “ตลาดโชคชัยร่ วมมิตร”ครบ1ปี โดยมีประชาชนมารอรับสิ่ งของจ�ำนวนมากที่หน้าตลาด วันเกิด นายสุ รเชษฐ์ ศิลานนท์ ผูส้ ื่ อข่าว นสพ.พิมพ์ไทย ที่สวนอาหารตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน โชคชัยร่ วมมิตร ซ.วิภาวดีรังสิ ต16(โชคชัยร่ วมมิตร) เขตห้วยขวาง กทม. เมื่อวันที่20 ต.ค. กทม.เมื่อวันที่ 8 ต.ค.61 61.

หลายคนมีความรู้ สึกและความเห็นแตกต่ างกันไป คิดว่ าสั งคม ไทย จะตกอยู่ในสภาวะเช่ นไรในช่ วงก่ อนจะถึงวันเลือกตั้ง…!! อย่ างไรก็ตาม หลายคนบอกว่ ายังพอจะมีความหวังกับการเลือก ตั้ง อีกหลายคนรู้ สึกหวาดกลัวว่ าสั งคมอาจจะเกิดความโกลาหล และความวุ่นวายจนเข้ าขั้นเกิดเหตุ โดยอ้ างว่ านักการเมือง จะเป็ นผู้ยวั่ ยุและ ความแตกแยกให้ เกิดขึน้ ในสั งคม ถึงแม้ ในบ้ านเมืองของเรามีการเลือกตั้ง สส.มาแล้ วหลายสิ บครั้ง แต่ ผู้ทมี่ าจากการเลือกตั้ง หรือผู้ทอี่ ้ างว่ าเป็ นตัวแทนประชาชน ก็ มักจะไม่ เคยท�ำให้ ประชาชนพอใจ ถึงเวลาที่ “นักการเมือง” ต้ องเรียกความศรัทธาคืน กับประชาชน

“ บุเรงนอง ช้ างทอง”

เมื่อเป็ นเช่นนี้นายกฯหลังเลือกตั้งไม่แคล้วเป็ น"บิ๊กตู่"ฟันธง!! เป็ นสองเรื่ องที่มาในเวลาใกล้เคียง พลันที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.ปรับรู ปแบบการสื่ อสาร รองรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้ เปิ ดสื่ อ โซเชี่ยลติดต่อกับผูค้ นทั้งเวบไซต์-เฟสบุค๊ -ไอจี-ทวิตเตอร์ เว็บไซต์ www.prayutchan-o-cha.com น�ำเสนอประวัติของ พล.อ.ประยุทธ์ วิสยั ทัศน์ มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน รวมทั้งความ เคลื่อนไหวรวมถึงภารกิจต่างๆ และยังมีการท�ำผลส�ำรวจความ คิดเห็นจากประชาชนผ่านเว็บไซต์ดว้ ย เช่น "นโยบายใดของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่ชื่นชอบและอยากให้ดำ� เนินการต่อมาก ที่สุด" หรื อ "คุณอยากให้นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา แก้ไขปั ญหาอะไรมากที่สุด" รวมถึงช่องทางการติดต่อกับนา ยกฯว่าควรเป็ นแบบไหน ส่ วนเพจเฟสบุค๊ ชื่อ "ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-ocha" Government Official ได้โพสต์ภาพและข้อข้อความแนะน�ำ ตัวว่า"สวัสดีครับ พี่นอ้ งประชาชนที่รักทุกท่าน จากการที่พวก เราส่ วนใหญ่ นิยมสื่ อสารกันผ่าน Facebook อยูเ่ ป็ นประจ�ำ ผม จึงถือโอกาสเปิ ด Facebook ส่ วนตัวของผม เพื่อใช้เป็ นอีกช่อง ทางในการสื่ อสารแนวนโยบาย การท�ำงานของผมและรัฐบาล รวมถึงเล่าสู่กนั ฟังถึงข้อมูลที่จะเป็ นประโยชน์ และเป็ นช่องทาง ที่ผมและพี่นอ้ งประชาชนจะเข้าถึงกันได้ดียง่ิ ขึ้น หากท่านมีขอ้ เสนอแนะ ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรื อต้องการให้ผม ลงไปดูแลแก้ปัญหา ก็สามารถเขียนเข้ามาเล่าสู่กนั ฟังได้ เพื่อที่ ผมและทีมงานจะได้มีขอ้ มูลและดูแลช่วยเหลือได้โดยตรงครับ" ยัง ยังไม่พอ ยังมีช่องทางอินสตราแกรมหรื อไอจี ชื่อ "@Prayutofficial" และ ทวิตเตอร์ ในชื่อผูใ้ ช้งานว่า "@ Prayutofficial" เป็ นที่น่าสังเกตว่า นอกเหนือจากการลงพื้นที่ ตรวจราชการและประชุมครม.สัญจร แล้วความ เคลื่อนไหว

3

นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศสนใจงานการ ให้กบั ผมในการด�ำเนินงาน ..พล.อ.อภิรัชต์ ตบท้ายด้วย เมือง มีการประกาศเปิ ดตัวพรรคพลังประชารัฐ และเปิ ดตัว ประโยค...หวังว่าเหตุการณ์ รุนแรงในบ้านเมื องเช่ นนี้ คง กลุ่มและพรรคการเมืองที่ประกาศชัดแจ้งว่าจะสนับสนุ น ไม่เกิดขึ้นอีก เพราะมีการแก่งแย่งชิงการเมือง การเอาชนะ ให้พล.อ.ประยุทธ์ เป็ นนายกรัฐมนตรี หลังการเลือกตั้ง ไม่รู้จกั แพ้ไม่รู้จกั ชนะ แล้วคนที่แพ้กค็ ือประเทศ ยืนยันว่า นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กองทัพไม่มีวนั ชนะประชาชน แต่ประชาชนที่ออกมาสร้าง บอกว่าเป็ นเพียงการสื่ อสารถึงประชาชนในรู ปแบบใหม่ที่ ความเดือดร้อน ยัว่ ยุให้จุดไฟเผา มีการประกอบระเบิด นัน่ นายกฯต้องการสะท้อนด้วยวิธีแบบง่ายๆไม่เครี ยดจนเกิน คือท่านแพ้ ท่านเป็ นประชาชนที่ทำ� ให้ประเทศแพ้ แทนที่ ไปอย่างใกล้ชิด ไม่เป็ นหลักการ ไม่ใช่แบบแถลงผลงาน เราจะแข่งขันทางการค้า แล้วต้องใช้เวลากี่ปีฟื้ นฟูประเทศ แต่เป็ นในแง่ของความห่วงใย หรื อสิ่ งที่นายกฯ อยากพูด ซึ่งไม่ใช่เรื่ องง่าย จุดไฟเผาในเมือง เกิดกลียคุ ปี เดียวสิ่ ง มุมมองที่ประชาชนอาจยังไม่เข้าถึง รวมถึงกิจกรรมของนา ปลูกสร้างท�ำได้ แต่ในทางการค้าไม่ใช่ ความมัน่ ใจของต่าง ยกฯ ที่ยงั ไม่เคย เห็นมาก่อน เป็ นรู ปแบบเป็ นการสื่ อสาร ชาติในการลงทุนต้องใช้เวลานานกว่านั้น แต่วนั นี้ทุกอย่าง สองทางซึ่งจะท�ำให้ได้บ่อยที่สุด คืออรรถาธิบายความ เริ่ มดีข้ ึน Wผมเชื่อว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ท�ำทุกอย่าง แวดวงการเมืองขย่ม วิพากษ์วจิ ารณ์กนั ขรม ว่า เป็ นช่อง อย่างรอบคอบW ทางการหยัง่ เสี ยงทางการเมืองชัดๆ ให้บงั เอิญมาสอดรับ "สิ่ งที่ถามว่าจะมีปฏิวตั ิหรื อไม่ ผมหวังใจเป็ นอย่างยิง่ กับค�ำให้สมั ภาษณ์ของ "บิ๊กแดง"พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ว่า การเมื อ งอย่า เป็ นสาเหตุ ท่ี ท ำ� ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ของ ผูบ้ ญั ชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ไม่รับปากว่าจะไม่มีปฏิวตั ิ! คนในชาติอีก ถ้าการเมืองไม่เป็ นต้นเหตุแห่งการจลาจล ถ้าการเมืองเป็ นต้นเหตุของการจลาจล ก็ไม่มีอะไร ประเทศไทยเคยมีปฏิวตั ิมา 10 กว่าครั้ง แต่ "บิ๊กแดง" นั้นเป็ นลูกชายของหัวหน้าคณะรักษาความ ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้ว เพราะช่วงหลังเกิดจากการเมือง สงบเรี ยบร้อยแห่งชาติ (รสช.) พล.อ.สุ นทร คงสมพงษ์ ทั้งสิ้ น ผมไม่ได้บอกว่านักการเมืองดีหรื อไม่ดี แต่เชื่อว่า หรื อบิ๊กจ๊อด นายทหารนักปฏิวตั ิคนหนึ่งเช่นกัน นักการเมืองที่ดีกม็ ี และนักการเมืองที่ไม่ดีกม็ ี” "บิ๊กแดง"ให้สมั ภาษณ์ก่อนการประชุมหน่วยขึ้นตรง เมื่ อ ถามว่ า หลายฝ่ ายมองว่ า ทหารสนับ สนุ น พรรคพลัง กองทัพบก (นขต.ทบ.) วาระพิเศษ นอกจากอันเกี่ยวข้อง ประชารัฐ พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่า เราต้องแยกแยะภารกิจให้ กับการปฏิบตั ิงานแล้ว ส�ำหรับสถานการณ์ในอนาคตข้าง ออก นี่คือจุดยืนของกองทัพ ซึ่งจะชี้แจงให้ผบู ้ งั คับหน่วย หน้า กองทัพบกจะต้องเผชิญกับสถานการณ์หลายอย่าง รับทราบว่าต้องระมัดระวัง จากนี้ไปถูกจับตามองแน่นอน ตามปฏิ ทิ น การเลื อ กตั้ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ก็ จ ะต้อ งเตรี ย มการ เพราะกองทัพและคสช.ก็คือเนื้อเดียวกัน ท�ำความเข้าใจกับก�ำลังพล ที่สำ� คัญที่สุดผูบ้ งั คับหน่วยจะ พล.อ.อภิรัชต์ บอกว่า ในสถานการณ์ขา้ งหน้านั้นเรา ต้องแยกแยะภารกิจให้ออก ในฐานะกองทัพบกและเป็ น เป็ นทหารอาชีพ และตนผ่านวิกฤตทางการเมืองและการ ทหารของชาติทหารและประชาชนมีหน้าที่สนองนโยบาย ทหารมาทุกยุคทุกสมัย เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอดระยะ ของรัฐบาล เวลาที่รับราชการมาทั้งจากบิดาคือพล.อ.สุ นทร คงสมพงษ์ ค�ำถามที่เป็ นประเด็นพาดหัวข่าว คือ ..สถานการณ์ใน อดีตผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุ ด (ผบ.ทสส.)และหัวหน้า อนาคตเกิดวิกฤติกองทัพจะปฏิวตั ิอีกหรื อไม่ พล.อ.อภิรัช คณะรักษาความสงบเรี ยบร้อยแห่งชาติ (รสช.) จนมายืน ต์ นิ่งไปครู่ หนึ่งก่อนจะตอบว่า เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน เป็ นผบ.ทบ.ในทุกวันนี้ ประเทศไทย อย่าให้เป็ นเพียงแต่ภาพที่เกิดขึ้น ขอให้บนั ทึก ผบ.ทบ.ย�้ำว่า "เรื่ องความเป็ นกลางนั้นขึ้นอยูก่ บั คนมอง อยูใ่ นสมองและความทรงจ�ำ เช่นเดียวกับคนไทยทุกคนที่ บางครั้งเราท�ำเรามัน่ ใจว่าสิ่ งที่ทำ� เป็ นกลาง แต่มุมมองของ เคยเห็ นภาพต่างๆที่ เกิ ดขึ้นเมื่อบ้านเมืองเกิ ดความวุ่นวาย คนอื่นมองว่าเราไม่เป็ นกลาง ถามว่าจะเอาอะไรมาตัดสิ น วันนั้นทหารยืนอยู่ ตรงไหน เราถูกรัฐบาลสัง่ การให้ออก หรื อเป็ นเครื่ องวัดว่ากองทัพอยูต่ รงไหน ขอให้มนั่ ใจว่า มาควบคุมความสงบเรี ยบร้อย เราท�ำด้วยหัวใจ ที่ไม่ได้คิด กองทัพเป็ นกลางและอยูเ่ คียงข้างประชาชน” แบบนักการเมืองว่าเราจะเข้ามาบริ หารประเทศ และเชื่อมัน่ ค�ำถามทีช่ ัดเจนของสื่ อคือ.. ว่าพล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้คิดอย่างนั้นเช่นเดียว แต่ตอ้ งเสี ย เมื่อถามว่ากองทัพจะถูกจับตามองหลัง พล.อ.ประยุทธ์ สละ ถามว่าในวันนั้นจะเกิด อะไรขึ้น ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ ประกาศลงเล่นการเมือง จะเว้นระยะห่างอย่างไร พล.อ.อภิ ไม่ตดั สิ นใจท�ำรัฐประหาร "ยอมรับว่าผมมีความคุน้ เคยกับ รัชต์ กล่าวว่า อยูท่ ี่มุมมอง การไปพบพล.อ.ประยุทธ์ เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ แต่ไม่มีเรื่ องส่ วนตัว เพราะพล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประยุทธ์ เป็ นหัวหน้ารัฐบาลในขณะนี้ การที่ผบ.ทบ. ใช้ตนท�ำงานมาโดยตลอด แต่เจอในเวลาสั้นๆ เคยนัง่ คุยกัน จะไปพบพล.อ.ประยุทธ์ ก็เป็ นเรื่ องปกติ ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง แต่ได้เห็นความรักความรู ้ ความทุ่มเทใน การท�ำงาน ซึ่งเป็ นแบบอย่างหนึ่ง อ่ านต่ อหน้ า 4

ผู้อำ� นวยการ : นายธีรยุทธ ผูพ้ ฒั น์ บรรณาธิการบริ หาร นายปราโมทย์ ทองกุญชร ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ : นายสุ นทร ช่วยตระกูล(ทอนส์ 79)นายอนันต์ นิลมานนท์(นายกสมาคมหนังสื อพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย) นายจรัญ รุ่ งมณี (นายกสมาคมสื่ อท้องถิ่นไทย) นายนายปรี ดา มากมูลผล นายภากร ยังแจ่ม นายบัญชา อ�ำนาจรุ่ งเจริ ญ(หญิงอรชร)ดร.สุ ชิต ผลเจริ ญ นายชาติชาย สุ ขสมนึก นายธนกร มณี โชติ ประจ�ำกองบรรณาธิการ : นายชนะชัย ศรี ไชนัยนต์ นายอนุชา ทองกุญชร สมเกียรติ เกตุแก้ว นายชูศกั ดิ์ วรรณสิ นธิ์ นายวัชระ ชูทอง นายพิศิษฐ์ ภู่พนั ธ์ศรี ที่ปรึ กษาส่ วนตัว บก. นายนาวิน เกตุแก้วเจริ ญ หัวหน้าข่าว กทม. นายอเนกพงศ์ เทียนสว่าง หัวหน้าข่าวอาชญากรรมนายโกศล ลาวิรัตน์ หัวหน้าช่างภาพผูส้ ื่ อข่าว ฯ. ผู้สื่อข่ าวประจ�ำต่ างจังหวัด : นายวัชริ นทร์ แสงภู่ จ.นนทบุรี นางการย์สิริ ยัง่ ยืนเตชา...สมุทรปราการ นายธีระวิทย์ ก�๋ำรามัญ...จ.สมุทรสาคร...นายณรงค์ฤทธิ์ กิจเจริ ญ นครปฐม.นาย ชวลิต บุญปาน นายทอง บ�ำรุ งผล จ.ราชบุรี... นายกษาปณ์ พูลสวัสดิ์..จ.ชลบุรี จ.กาญจนบุรี... นายวันชัย แก้ววิลยั นายกัมพล ทันเวลา ..จ.กาญจนบุรี.. นายวันพจน์ คล้ายใจดี.. ข่าวไทรโยค..นายราเชนทร์ พูนมา ...จ.ขอนแก่น นายจิระชัย เกษมพิมลพร..หัวหน้าข่าว จ.ภูเก็ต ผู้ช่วย บก : สหภาพ โพธิ์เงิน นายสุ วทิ ย์ กองแก้ว นายเฉลียว ภู่พวง นายธนินโชติ กิตติรัตน์ธนาโชติ ผูช้ ่วยบก.ฝ่ ายอาชญากรรม ติดต่อได้ที่ 089-690-5214 094-786-9441 บก. pramot_thong@hotmail.com


4ซึ่งในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองเมื่อขึ้น

รายงานบทวิเคราะห์เรื่ อง “ประเทศใดที่จะมีความเป็ นไปได้ที่ มาเป็ นหัวหน้ารัฐบาล ตนก็ตอ้ งไปพบ ...เราเป็ นทหาร จะเกิดการรัฐประหารขึ้นในปี 2560” ปรากฏว่า ประเทศไทย อาชีพ ขอความเป็ นธรรมด้วย ติดอยูอ่ นั ดับ 2 รองจากประเทศบุรุนดีที่มีความเสี่ ยงที่จะเกิด ยังถามถึงอุปสรรคในการท�ำหน้าที่และการเลือกตั้งที่ การรัฐประหารมากที่สุดในโลก จะมีข้ ึน มีอะไรน่าห่วงหรื อไม่ พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่า ลองดูวา่ เมื่อวันที่ 28 ต.ค.56 พล.อ.ประยุทธ์ ผบ.ทบ. กล่าว อุปสรรคของกองทัพในขณะนี้ คิดว่าสิ่ งที่ยากที่สุดคือการ ถึงกรณี ที่มีความกังวลว่า ร่ าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม จะท�ำให้ ที่ทำ� ให้ประชาชนมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกองทัพ เกิดความขัดแย้งมากขึ้นว่า “สื่ อบางสื่ อใช้ไม่ได้เพราะเขียน ว่ากองทัพออกไปช่ วยเหลื อประชาชนด้วยความบริ สุทธิ์ ข่าวแบ่งคนเป็ นพวกๆ และเมื่อถึงเวลาคนพวกนี้เขาออกมาตี ใจ และการท�ำความเข้าใจกับก�ำลังพลในการลงไปปฏิบตั ิ กัน สื่ อต้องรับผิดชอบด้วย วันนี้หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อม หน้าที่ กัน ไม่วา่ จะเป็ นม็อบ ชายแดน ภาคใต้ และปั ญหาอื่นๆ ยัง ผบ.ทบ.ย�้ำไว้วา่ ..อย่าลืมในช่วงสมัยรัฐบาลรักษาการ แก้ไม่ได้สกั เรื่ อง เราพยายามแก้ไขปั ญหาให้ได้รวดเร็ ว แต่ดู เมื่อปี 2552 และ 2553 เกิดวิกฤติการณ์ก่อนการเลือกตั้ง เหมือนสื่ อต้องการให้เหตุการณ์แรง ผมไม่เข้าใจ เหตุการณ์ใน ทหารก็ตอ้ งด�ำเนินการตามรัฐบาลรักษาการ ปั จจุบนั หน่วย ประเทศไทยเกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำอีก แต่ไม่เคยน�ำมาเป็ นบทเรี ยน ได้มีความเข้าใจตรงกันว่าวันนี้ เกิดอะไรขึ้นในปฏิทินการ เพื่อไม่ให้ประชาชนผูบ้ ริ สุทธิ์มาเสี ยชีวติ การที่ท่านจะมุ่งไปสู่ เลือกตั้งตามโรดแม็พ ซึ่งตนได้แจกจ่ายรายละเอียดให้กบั เป้ าหมายอะไร ต้องหาวิธีการที่ไม่รุนแรง หรื อไม่กระทบคน ผบ.หน่วย เพื่อให้หน่วยมีความเข้าใจว่าจากนี้ไป 90 วัน อื่น ยืนยันว่าทหารท�ำหน้าที่จริ งใจทุกปี ทุกเหตุการณ์ ทหาร จะเกิดอะไรขึ้นอีก 150 วันและการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อ ต้องท�ำงาน 100 เปอร์เซ็นต์ จะเอาทหารออกมา เตาะแตะไม่ได้ ใด หากผูบ้ งั คับหน่วยเข้าใจตรงกันไปในทางเดียวกัน เรา อย่าเรี ยกร้องให้ทหารออกมา ทหารออกมาจะวุน่ วาย อยากขอ ก็จะมาดูในแต่ละเรื่ องการท�ำงานกองทัพควรจะด�ำเนินการ ให้ทุกคนเข้าใจทหาร” อย่างไร อีกครั้ง พ.ย.56 ของพล.อ.ประยุทธ์ "ท�ำไม เรื่ องปฏิวตั ิ การเมืองและการทหารในประเทศไทยนั้นแยกกันไม่ รัฐประหาร เขียนอยูไ่ ด้ ไม่รู้จะเขียนไปท�ำไม หะ ใครจะปฏิวตั ิ ขาด จะให้ทหารอยูใ่ นกรมกอง ได้อย่างไรในเมื่อทหารคือ ใครจะรัฐประหาร ใครสัญญา ใครไม่สญ ั ญา เขียนท�ำไมเล่า" ขุนพลค�้ำบัลลังก์ ที่แท้จริ งและรัฐบาลใช้เป็ นเครื่ องมือข่ม ในข่าว เรื่ องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 ขวัญคู่ต่อสูท้ างการเมืองมาโดยตลอด เพราะสุ ดท้ายก็จะมี วันที่ 8 ธ.ค. 56 พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันว่า "ไม่วา่ เหตุการณ์การ นักการเมืองฝ่ ายหนึ่งอิงแอบแนบชิดกับทหาร ชุมนุมใหญ่ของกลุ่ม กปปส. ในวันที่ 9 ธ.ค. 56 จะเป็ นอย่างไร ส�ำหรับค�ำตอบเมื่อเจอค�ำถามที่โยนใส่ ผบ.ทบ.คนใหม่ทุก ทหารก็จะไม่ออกมาปฏิวตั ิ พร้อมกล่าวด้วยว่า "ถ้าทหารปฏิวตั ิ คน ที่มารับต�ำแหน่งว่า ท่านจะปฏิวตั ิหรื อไม่ลองมาค้นดู (รัฐประหาร) อีก แก้ปัญหาผิดทาง ปั ญหาอื่นๆ ก็จะเกิดขึ้นอีก กันเล่นๆว่าใครตอบว่าอย่างไรและผลเป็ นอย่างไร ประเทศไทยจะยืนอยูใ่ นสังคมโลกอย่างไรทุกคนรักชาติแต่ไม่ ขณะที่เมื่อต้นปี ที่แล้วเว็บไซต์วอชิงตันโพสต์ ยอมเรี ยนรู ้ที่จะอยูด่ ว้ ยกันอย่างสันติ"

และอีกหลายๆค�ำพูด ของผบ.ทบ. ที่หนักแน่นว่าจะไม่มีการ ปฏิวตั ิ ผบ.ทบ.อีกท่าน 'พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ตอบค�ำถามเมื่อ 27 ธ.ค.52 ที่วา่ จะปิ ดประตูเรื่ องการปฏิวตั ิรัฐประหารได้หรื อ ไม่ ถ้าหากปี หน้ามีเหตุการณ์ถึงขั้นเกิดการนองเลือดจริ งๆ ว่า “ถ้าผมสัง่ ในสิ่ งที่ไม่ถกู ผมคิดว่าเขาไม่ทำ� ทหารไม่มีฝักไม่มี ฝ่ าย อะไรที่ประเทศชาติจะเดินต่อไปได้และอยูไ่ ด้ คนไทย จะตีกนั ไม่ได้ ทหารจะไม่ยอมปล่อยให้คนไทยตีกนั ในขณะ เดียวกันก็อย่าท�ำผิดกฎหมายเพราะอยูก่ นั ไม่ได้ ผมขอยืนยัน ว่า ในปี หน้าไม่มีเหตุการณ์นองเลือด และจะไม่มีการปฏิวตั ิ รัฐประหารแน่นอน เรามีทางเดินอีกหลายทางที่จะแก้ปัญหา ของคนในชาติและผมคิดว่าคนส่ วนใหญ่กไ็ ม่ยอม ผมเชื่อมัน่ ว่าไม่มี ผมไม่ให้เดินไปถึงจุดนั้น ผมเชื่อมัน่ อย่างนั้น ใครที่ คิดว่ามี ลืมไปได้เลย ผมคิดว่าไม่มีทาง” อีกสักท่านพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ.ตอบค�ำถามผูส้ ื่ อ ข่าว กรณี มีกระแสข่าวการรัฐประหาร ก่อนเกิดรัฐประหาร จริ งในเวลาต่อมา (19 ก.ย. 2549) ว่าไม่น่าจะมีนะ เราต้องหนัก แน่นเอาไว้ อย่าไปเชื่อกระแสพวกนี้ทำ� ให้เกิดความสามัคคี เราลดลง" และท่านยังเคยกล่าวด้วยว่า ไม่ตอ้ งห่วงเรื่ องปฏฺิวตั ิ เพราะการปฏิวตั ิจะท�ำให้บา้ นเมืองเสี ยหาย “บุเรงนอง ช้างทอง” คิดว่า ค�ำพูดของผบ.ทบ.คนใหม่ล่าสุ ด ออกตัวไว้แรงที่สุดว่าหากไม่เกิดการจลาจลทางการเมืองหลัง การเลือกตั้ง ทหารก็จะไม่ปฏิวตั ิ เปรี ยบเสมือนค�ำขู่หรื อค�ำ ปราม นักการเมืองและปรามเหตุการหลังการเลือกตั้งไว้ในที คอ การเมืองวิเคราะห์ได้เช่ นกันว่า..การเลือกตั้งครั้งนี้ เราจะได้ นายกรัฐมนตรี คนเดิมที่ชื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จริ ง แท้แน่เทียว... ฟันธง… บุเรงนอง ช้างทอง

“สังคมต�ำรวจ”By “ลอย เสาหิน” “นสพ.การเมือง ชุมชน” ฉบับที่ 1.พ.ต.ท.ประดิษฐ์ ทะประสิทธิ์จติ ต์ รอง ผกก.(สอบสวน) ***โดนแล้ว!นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรื อ "เสก โลโซ"โดน 131. รายงานความเคลือ่ นไหวแวดวง”สีกากี”ให้ทกุ ท่านได้รบั ทราบ สน.มีนบุรี รรท.ผกก.สน.ฉลองกรุง 2.พ.ต.ท.ปิ ตพิ งษ์ ศาลมีนบุรีตดั สินฐานความผิด ต่อสูข้ ดั ขวางเจ้าพนักงานขณะ ครับ***ทอก อ๊อฟ เดอะ ทาวน์ ชัว่ โมงนี้หนีไม่พน้ “ประเทศกูม”ี ทีเ่ ล่น มณฑา รอง ผกก.ป.สน.ฉลองกรุง 3.พ.ต.ท.วรากร ไชยวงค์ ปฏิบตั ิหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 เสพยา เอานายพลต�ำรวจใหญ่ ออกมาเสียงดังสัง่ ตรวจสอบพร้อมให้ดำ� เนิน สว.สส.สน.ฉลองกรุง และ4.พ.ต.ท.นิรนั ดร์ เข้มประเสริ ฐ เสพติด และมีอาวุธปื นเครื่ องกระสุนปื นไว้ในครอบครอง โดย คดีตามกฏหมาย...ส่งผลให้มปี ระชาชนเข้าไปดูเพลงนี้ในยูทปู แล้วกว่า สวป.สน.ฉลองกรุง ไปปฏิบตั ริ าชการที่ ศปก.น. จนกว่า ไม่ได้อนุญาตเป็ นเวลา1 ปี 18 เดือน 6ล้านครั้ง ใน1วัน...ไม่รูจ้ ะพูดยังไง และให้บวกโทษของศาลอาญาคดีทำ� ร้ายร่ างกายสาวคนสนิ ท จะมีคำ� สัง่ เปลีย่ นแปลง ***จัดหนักหรื อเชือกไก่…พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท.ผบช.น.สัง่ ***อีกเรื่ องชาวบ้านฝากสอบถามถึงคดี “เอมี่” น.ส.อา อดีตภรรยาอีก 1 ปี 3 เดือน เป็ นจ�ำคุกจ�ำเลยทั้งสิ้น 2 ปี 21 เดือน... ย้ายพ.ต.ท.ประเสริ ฐ รัตนรุ่งโรจน์ รอง ผกก.ป.สน.ดินแดง และ เมเรี ย จาคอป อดีตมิสทีนไทยแลนด์ปี 2006 ที่โดน แม้จะประกันตัวออกไป แต่ทำ� ผิดก็ตอ้ งรับโทษ...อุทาหรณ์ให้ พ.ต.ท.เกรี ยงไกร แก่งสันเทียะ รอง ผกก.ป.สน.พญาไท ไปปฏิบตั ิ จับในข้อหาร่ วมกันจ�ำหน่ ายยาเสพติดแล้วศาลตัดสิ น เตือนไว้ “คุกไม่ได้มไี ว้ ขัง…” ราชการที่ศูนย์ปฏิบตั ิการกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล(ศปก.น.) ยกฟ้ อง หลังจากนั้น นายนายอัจฉริ ยะ เรื องรัตนพงศ์ ***ได้ยนิ ชาวบ้านแถว ท่าข้าม บ่นมาหนาหูวา่ “รองดามส์” จนกว่าจะมีคำ� สัง่ เปลีย่ นแปลง...สาเหตุเพราะมีคำ� สัง่ ให้ทกุ หน่วยระดม ประธานชมรมช่วยเหลือเหยือ่ อาชญากรรม กล่าวหา พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม จะย้ายไป กวาดล้างอาชญากรรม และแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน,คนไร้ทอี่ ยู,่ ขอทาน ว่ามีทนายคนดังและต�ำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องในการช่วย รับต�ำแหน่ง “ผูก้ ำ� กับ”...ทั้งดีใจและเสียใจ เพราะเป็ นนายต�ำรวจ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาล แต่ยงั พบบุคคล เหลื อ ท�ำ ให้ส�ำ นวนอ่ อ นลงจนศาลยกฟ้ องร้ อ งตั้ง แต่ ที่เข้าถึงประชาชน เป็ นกันเองกับชาวบ้าน...แต่กย็ นิ ดีกบั ควา เร่ร่อนเดินอยูบ่ ริ เวณใต้ทางด่วนสามเหลีย่ มดินแดง แขวงพญาไท เขต เดือน ก.ย. จนถึงปัจจุบนั ยังเงียบกริ บ...ต้องรบกวน “บิ๊ มส�ำเร็จในหน้าที่การงาน… “ลอย เสาหิน” ได้ยนิ ก็ปลืม่ แทน ราชเทวี กรุงเทพฯ ซึ่งอยูใ่ นพืน้ ทีค่ าบเกีย่ ว สน.ดินแดง และสน.พญาไท กบัว” พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท.ผบช.น. ช่วยบอก “สตช.” ที่มนี ายต�ำรวจได้ใจชาวบ้านอย่างนี้...สุดยอดครับ จึงถือว่าเจ้าของพืน้ ทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามนโยบาย...ทราบแล้ว..เปลีย่ น ชาวบ้านเขาหน่อย ว่ามีตำ� รวจท�ำอย่างเขาว่า...จริ งไหม? ***H.B.D. ล่วงหน้า “ตุย้ ท่าแซะ” พ.ต.อ.โฆสิต กาญจนะโกมล *** “บช.น.”ยังไม่จบ…วันก่อนสปพ.191 เข้าตรวจสอบร้าน KLEM ***รับต�ำแหน่งปุ๊ บท�ำงานทันที “ผูก้ ารปิ่ น”พ.ต.อ.นิธิ ผกก.ฝ2.บก.อก.บช.น. พีช่ ายที่แสนดีของน้องๆนักข่าว ครบ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ผับดังในพืน้ ที่ สน.ฉลองกรุง พบนักท่อง กร จินตกานนท์ รรท.ผบก.จร. จัดเต็มร้านท�ำท่อไอเสี ย รอบวันคล้ายวันเกิด 10 พ.ย.“ขอให้สุขภาพแข็งแรง คิดอะไรขอ เทีย่ วกว่า 200 คน อายุตำ่ � กว่า 20 ปี จ�ำนวน 57 คน มีสารเสพติดใน “บิ๊ กไบค์”ที่ ไม่ได้มาตราฐาน,เสี ยงดังชาวบ้านยกมื อ ให้สมความปราถนา เจริ ญในหน้าที่การงาน” ครับ. ปัสสาวะ จ�ำนวน 83 คน และพบยาเสพติดจ�ำนวนหนึ่ง...ตามติดมาด้วย ท่วมหัว เห็นด้วย!...เพราะเสี ยงมันดังเข้าไปในหัวใจ คน ***ฉบับนี้ขอจบรายงานเพียงเท่านี้พบกันใหม่ฉบับหน้า...*** ค�ำสัง่ ย้ายต�ำรวจ 4 นาย ประกอบด้วย ***สวัสดีครับ*** เฒ่าคนแก่ฝากขอบคุณมาครับ

พิธีรับมอบต�ำแหน่ ง ผบก.ป. คนที่ 36

5

พ.ต.อ.จิรภพ ภูริเดช ว่าที่ผกู ้ ารกองปราบฯ รับมอบต�ำแหน่งท�ำ เป็ นอย่า งดี จ ากพี่ น้อ งต�ำ รวจกอง พิธีสมเกียรติ ก�ำ ลัง บัง คับ การปราบปรามเป็ น พิธีรับมอบต�ำแหน่ง ผบก.ป. คนที่ 36 "พ.ต.อ.จิรภพ ภูริเดช อย่างดี ท�ำให้งานส�ำเร็ จลุล่วง ทุก ว่า" เข้ารับต�ำแหน่ง รรท.ผบก.ป. พร้อมมอบนโยบาย น�ำพา ป. อย่าง นอกจากนี้อยากขอแสดง ช่วยเหลือเป็ นที่พ่ ึงให้ประชาชน จะพยายามท�ำให้ดีที่สุด รักษา ความยินดีกบั พ.ต.อ.จิรภพ ภูริเดช มาตรฐานเดิมที่ดีอยูแ่ ล้ว รรท.ผบก.ป. ที่เข้ามารับต�ำแหน่ง วันนี้ ( 18 ต.ค. ) ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เวลา ถือเป็ นคนหนุ่ม มีความรู ้ความ 09.00 น. ได้มีการจัดพิธีส่งมอบและรับมอบต�ำแหน่ง ผบก.ป. สามารถมารับหน้าที่ตรงนี้ ตน คนที่ 36 นับตั้งแต่เริ่ มมีกองปราบปราม โดย พล.ต.ต.ไมตรี มัน่ ใจว่ากองบังคับการปราบปราม ฉิ มเฉิ ด รรท.ผก.ปอศ.และอดีต ผบก.ป. ได้ส่งมอบหน้าที่และ ภายใต้การน�ำของพ.ต.อ.จิรภพและ ธงประจ�ำหน่วยให้กบั พ.ต.อ.จิรภพ ภูริเดช รอง ผบก.ป. เข้า ก�ำลังพลกองบังคับการปราบปรามจะสามารถดู แลพี่น้อง ท�ำ ให้ ผ มรู้ สึ ก ภาคภู มิใ จเป็ นอย่ า งยิ่ง ที่ไ ด้ ท�ำ งานในหน่ ว ย รับต�ำแหน่ง รรท.ผบก.ป. แทน พร้อมกับเดินตรวจแถวกอง ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้เป็ นอย่างดี สุ ดท้ายนี้ขอ งานนี้ ผมขอให้ คำ� สั ตย์ ปฏิญาณต่ อหน้ าธงประจ�ำกองปราบ เกียรติยศ โดยมี รอง ผบก.ป. ผกก.1-6 ผกก.ฝอ.และ ผกก. อ�ำนาจคุณพระศรี รัตนไตร ตลอดจนพระพุทธพิทกั ษ์ธรรม และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ท้งั หลาย ว่ าผมจะน�ำพากองปราบให้ เป็ น ปพ.บก.ป. รวมทั้งก�ำลังต�ำรวจในสังกัด บก.ป. ต่างเข้าร่ วม น�ำชัย หลวงพ่อประจ�ำกองปราบ และพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาล ที่ยอมรั บและที่ศรั ทธาของประชาชนให้ สมกับความว่ าที่ พิธีการโดยพร้อมเพรี ยงกัน ที่ 10 ดลบรรดาลให้ทุกคนปฏิบตั ิภารกิจทุกอย่างลุล่วงและ พึ่ง สุ ด ท้ า ยที่ห มายพึ่ง อย่ า งแท้ จ ริ ง รวมถึง ผมจะดู แ ลผู้ ใ ต้ รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลา 08.19 น. ก่อนที่จะมีพิธีการส่ ง แคล้วคลาดต่อไป พ.ต.อ.จิรภพกล่าวว่า เนื่องในโอกาสนี้ บังคับบัญชาให้ ได้ ท�ำงานที่นี่อย่ างมีความสุ ขฝ่ าฟันอุปสรรค มอบต�ำแหน่ง ผบก.ป. กันนั้น พ.ต.อ.จริ ภพ พร้อมด้วยผู ้ ผมรู ้สึกยินดีและเป็ นเกียรติอย่างยิง่ ที่ได้ มาด�ำรงต�ำแหน่ง ท�ำงาน ให้ ส�ำเร็จลุล่วงไปเพือ่ ประโยชน์ ของหน่ วยงานและ บังคับบัญชาระดับสูงของ บก.ป. ได้ทำ� พีธีไหว้สกั การะสิ่ ง ผูบ้ งั คับการกองปราบปรามซึ่ งเป็ นต�ำแหน่ งอันทรงเกี ยรติ ประชาชน ศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำกองปราบปราม อาทิ พระพุทธพิทกั ษ์ธรรมน�ำ ขอขอบคุ ณ พี่ ฉิ ม และผูบ้ ัง คับ บัญ ชาทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ค วามไว้ ประวัตโิ ดยย่ อของพ.ต.อ.จิรภพ เกิดเมือ่ 2 ธค.2515 เป็ น ชัย พระพุทธรู ปประจ�ำ บก.ป. ศาลสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต วางใจ ให้ผมมาด�ำรงต�ำแหน่งนี้รวมถึงพี่นอ้ งข้าราชการกอง นักเรียนนายร้ อยต�ำรวจรุ่นที่ 50 เป็ นสารวัตรประจ�ำโรงเรียน พรหมรังสี ) และพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลก่อนเข้า ปราบทุกท่านที่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาร่ วมแรงร่ วมใจช่วย นายร้ อยต�ำรวจเมือ่ ปี 2540 ปี 2544 มาเป็ นรองสารวัตร รับต�ำแหน่ง รรท.ผบก.ป. คนปั จจุบนั กันท�ำงาน จนประสบความส�ำเร็ จไปเป็ นจ�ำนวนมากเป็ น ปปป. ปี 2544 ถึง2547 มาเป็ นรองสารวัตรงาน4 ฝ่ ายอ�ำนวย พล.ต.ต.ไมตรี กล่าวว่า เนื่องในวันส�ำคัญแห่งการส่ งมอบ ที่ยอมรับของประชาชนเป็ นผลให้ตวั ผมเองได้รับความไว้ การกองปราบปรามช่ วยราชการแผนก2 กองก�ำกับการ1 ต�ำแหน่งที่ถือเป็ นประเพณี สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ก่อน วางใจให้ มาด�ำรงต�ำแหน่ งนี้ ส� ำหรับกองปราบปรามในความ กองปราบปราม ปี 2547 ถึงปี 2548 เป็ นสารวัตรงานสื บสวน อื่นต้องขอบคุณท่านผูบ้ งั คับการ และข้าราชการต�ำรวจกอง รู้ สึกของผมผมผูกพันกับหน่ วยงานนีเ้ ป็ นอย่ างยิง่ ผมเริ่ม สอบสวน3 ต�ำรวจท่ องเทีย่ วปี 2548 ถึง2553 เป็ นสาราวัตร ปราบปรามผูเ้ กี่ ยวข้องที่ ได้จดั พิธีวนั นี้ ข้ ึ นมาอย่างสมเกี ยรติ รับราชการต�ำรวจจากทีน่ ี่ หลังจากจบโรงเรียนนายร้ อยและ สื บสวนสอบสวนกองก�ำกับการ5 ต�ำรวจท่ องเทีย่ ว ปี 2553 ถึง ตลอดระยะเวลาหนึ่ งปี เต็มที่ตนได้เข้ารับต�ำแหน่งผูบ้ งั คับการ ศึกษาปริญญาโทต่ อทีต่ ่ างประเทศ ผมเริ่มเข้ ารับราชกาลเป็ น ปี 2555 เป็ นรองผู้กำ� กับการต�ำรวจท่ องเทีย่ ว ปี 2555 ถึง2557 กองปราบปราม นับเป็ นเกียรติและความภูมิใจต่อตัวเอง และ รองสารวัตร 2 กอง 1กองปราบปราม ผมได้ น�ำความรู้ ความ เป็ นผู้กำ� กับการ4 ต�ำรวจน�ำ้ ปี 2557 ถึง2558 เป็ นผูกำ� กับการ5 ครอบครัวเป็ นอย่างยิง่ ห่วงเวลาที่ผา่ นมาได้ปฏิบตั ิภารกิจที่ สามารถมาท�ำงานที่น่ีเป็ นครั้ งแรกได้ สืบสวนและจับกุมคดี ต�ำรวจท่ องเทีย่ วปี 2558 ถึง2560 เป็ นผู้กำ� กับการ1 กองปราบ ส�ำคัญในหลายเรื่ องไม่ ว่าจะเป็ นการถวายงานพระเพลิ งใน น้ อยใหญ่ ท�ำให้ ผมมีประสบการณ์ มีความรู้ จวบจนทุกวันนี้ ปรามปี 2560 ถึง2561 เป็ นรองผู้การกองปราบปรามและ พระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 และอีกหลายอย่าง ตลอดเวลา ได้ ทำ� งานทีน่ ี่ผมรู้ จกั ผู้ครับบัญชาการชั้นสู งหลายท่ าน ทีน่ ี่ วันที1่ ตุลา2561 ได้ เลือ่ นมาเป็ นรักษาราชกาแทนผู้การกอง ที่ผา่ นมาได้รับความร่ วมมือ ปราบปราม มันเป็ นศูนย์ บ่มเพาะต�ำรวจชั้นดีฝีมือดี

โฉนดทีด่ นิ และทรัพย์ สินอืน่ ๆ ตามนโยบายรัฐบาลครั้งที3่ ต�ำรวจภาค 1คืนโฉนดทีด่ นิ และทรัพย์สินอืน่ ๆ ตามนโยบายรัฐบาล พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้ มคี ำ� สั่ ง แต่ งตั้ง พนักงานสื บสวนสอบสวนกลุ่มนายทุนที่ให้ ประชาชนกู้ยืม ครั้งที3่ รวมมูลค่ากว่า150 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 26ต.ค.61 เวลา10.00น.ทีศ่ นู ย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต เงินโดยเรียกดอกเบีย้ เกินกว่ าอัตราที่กฎหมายก�ำหนดและใช้ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผูช้ ว่ ย ผบ.ตร. ช่ องว่ างของกฎหมายเอารัดเอาเปรียบประชาชน เดินทางมาเป็ นประธานในการมอบคืนโฉนดที่ดินและบรรเทา ในส่ วนของกองบั ญ ชาการต� ำ รวจภู ธ รภาค1ได้ สั่ ง การให้ ความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที3่ โดย ต�ำรวจภูธรทั้ง 9 จังหวัดและกองบังคับการสื บสวนสอบสวน พล.ต.ต.อ�ำพล บัวรับพร รรท.ผบช.ภ1มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนา ปฏิบัติการตรวจค้ นจับกุมกลุ่มนายทุนปล่ อยดอกเบี้ยโหด ยุตม์ วุฒจิ รัสธ�ำรงค์ รอง ผบช.ภ.1/รอง ผอ.ศปฉช.ภ.1, พล.ต.ต.กร และยึดทีด่ นิ ชาวบ้ าน จากการปฏิบัตงิ านได้ ช่วยเหลือผู้เสี ย ไชย คล้ายคลึง รรท รอง ผบช.ภ.1 ,ผบก.จ.ปทุมธานี,นนทบุรี,สมุท หายจากการถูกเรียกดอกเบีย้ เกินกว่ าอัตราทีก่ ฎหมายก�ำหนด รปราการ,อยุธยา,สระบุรี,อ่างทอง,ลพบุรี,ชัยนาถ,สิงห์บรุ ี ตัวแทน และโดนนายทุนยึดโฉนดทีด่ นิ น�ำเข้ าสู่ มาตรการเจรจาไกล่ หน่วยงานราชการต่างๆเช่นผูว้ า่ ฯ,รองผูว้ า่ ฯ,ฝ่ ายปกครอง ,ทหาร,กอ. เกลีย่ สามารถน�ำโฉนดทีด่ นิ และทรัพย์ สินอืน่ คืนให้ กบั ผู้เสี ย เพือ่ บรรเทาความเดือดร้ อนของประชาชน ทางต�ำรวจภูธร จึงประสานงานกับส่ วนราชการต่างๆใช้ มาตรการทา รมน.,กระทรวงยุตธิ รรม,ปปง,กรมทีด่ นิ ,กรมขนส่ง ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ หายในครั้งที3่ นีร้ วมเป็ นโฉนดทีด่ นิ จ�ำนวน 225 ฉบับ ยอด ภาค1 กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค1และประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือด รวมเนือ้ ที่ 438ไร่ 1งาน 127ตารางวา, รถยนต์ 20 คัน, รถ งกฏหมายควบคู่กบั การเจรา นะหว่างเจ้าหนีก้ บั ลูกหนี้ ในส่ วน ร้อนจากหนี้นอกระบบคอยให้การต้อนรับ ทั้งนี้สืบเนือ่ งจากตามค�ำ จักรยานยนต์ 57 คัน,รถไถ1คัน, คู่มอื จดทะเบียนรถ18 เล่ ม, ของ9 จังหวัดทีอ่ ยู่ในเขตรับผิดชอบของต�ำรวจภูธรภาค1 จาก สัง่ ของพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกฯ สัง่ การให้พล.อ.ประวิทย์ บัตรเอทีเอ็ม 29 ใบ, ผู้ต้องหา82 คนและอืน่ ๆ 40 รายการ รวม การบูรณาการของหลายๆฝ่ ายท�ำให้สามารถด�ำเนินคดีกบั เงินกู้ วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ ด�ำเนินการ ราคาประเมิน 157,894,202 บาท โดยไกล่ เกลีย่ ส� ำเร็จ 363 นอกระบบ,ฟอกเงิน,ฉ้ อโกงทรัพย์ ท�ำให้สามารถตรวจยึดโฉนด ปราบปรามกลุม่ องค์กรอาชญากรรม ทีก่ ระท�ำความผิดและส่งผลก รายและอยู่ในระหว่ างไกล่ เกลีย 173 ราย ส�ำหรับในครั้งที่ ทีด่ นิ ,รถ จยย.,รถยนต์,บัตรเอทีเอ็ม ทีถ่ กู เจ้าหนีน้ อกระบบ ระทบ ต่อความเป็ นอยู่ ของประชาชน โดยเฉพาะกลุม่ ทีม่ พี ฤติการณ์ 1และ2 ต�ำรวจภูธรภาค1 สามารถน�ำทรัพย์สิน ต่างๆคืนพีน่ ้อง ยึดไปให้กลับคืนมาแก่ประชาชนทีเ่ ป็ นหนีน้ อกระบบ ต้องขอ ให้ประชาชนกูย้ มื เงินโดยเรี ยกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย ประชาชนมีมลู ค่ากว่า 137 ล้านบาท ต่อมาพล.ต.ท.มนู ได้กล่าว ขอบคุณหน่ วยงานราชการต่ างๆที่ให้ ความร่ วมมือจนส� ำเร็ จ ก�ำหนด และท�ำสัญญาเอารัดเอาเปรียบ ยึดทีด่ นิ เป็ นของประชาชน ว่า “ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร์ โอชา นายกฯ และยังมีการติดตามด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง และจะท�ำต่อไป อย่างเข้มข้นต่อไป. ให้ตดิ ตามปัญหาหนีส้ ิน หนีน้ อกระบบ ท�ำให้ ประชาชนได้ รับความเดือดร้ อนเป็ นจ�ำนวนมาก


6

ลากคอ2หัวขโมยล้ อแม็ก...หลังหลบหนีขณะท�ำแผน!

ต�ำรวจ ภ.1 ลากคอ2หัวขโมยล้อแม็ก...หลังหลบหนีขณะท�ำ แผน! เมื่อเวลา10.00 น.วันที่25 ต.ค.61 ที่สภ.สวนพริ กไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี พล.ต.ตอ�ำพล บัวรับพร รรท. ผบช.ภ1พล.ต.ต. ธนา ยุตม์ วุฒิจรัสธ�ำรงค์ รอง ผบช.ภ1 พล.ต.ต.สุ ภธีร์ บุญครองผบก.สส.ภ1,พล.ต.ต.สุ รพงษ์ ถนอม จิตร ผบก.ภ.จ.ปทุมธานี,พ.ต.อ.โชติวฒั น์ เหลืองวิลยั ผกก. สส.ภ.จ.ปทุมธานีและ พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด ผกก.สภ.สวน พริ กไทย ร่ วมแถลงการจับกุมจับกุมตัวผูต้ อ้ งหาคดีร่วมกันลัก ทรัพย์ เสพยาเสติด และหลบหนีการควบคุมฯ ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑ฃ16ต.ค.61เวลา15.00น.พนักงาน สอบสวน สภ.สวนพริ กไทยได้รับแจ้ง มีเหตุลกั ทรัพย์ยาง รถยนต์พร้อมล้อแม็ค จ�ำนวน4เส้น ที่ร้านมานะชัยการยาง ตั้ง อยูท่ ี่อาคารชุด เลขที่111ม.4ต.บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จึงเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่ตำ� รวจ ชุด สื บสวน สภ.สวนพริ กไทย เบื่องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุฯไม่มี ผูเ้ ห็นเหตุการณ์ มีเพียงภาพจากจากกล้องวงจรปิ ดภายในร้าน บันทึกภาพ คนร้ายจ�ำนวน 2 คน ขับขี่รถยนต์กะบะ ยีห่ อ้ นิส สัน สี เทา หลังคามีโคลงเหล็ก ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน มา ลักยางพร้อมล้อแม็กไป ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ต.ค.2561 เวลา 08.00น.เจ้าหน้าที่ตำ� รวจชุด สื บสวน สภ.สวนพริ กไทย พบรถยนต์กะบะต้องสงสัย จอด อยูร่ ิ มถนนสายบ้านพร้าว ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคกฯ จึงเดิน ทางไปตรวจสอบ พบชายหญิง จ�ำนวน 2 คน ลักษณะคล้ายกับ คนร้ายที่ก่อเหตุลกั ทรัพย์จึงท�ำการสอบสวนทราบชื่อว่านายนุ กูล ศรี วาจาเจริ ญชัย อายุ 32 ปี ที่อยู่ 238/3 ม. 3 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุ พรรณบุรีและ นางหาญสุ ดา ฮวดหอม อายุ 29ปี ที่อยู่ 238 ม. 3ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุ พรรณบุรี ซึ่ง ต่อมาทั้งสองรับสารภาพว่า เป็ นคนร้ายที่ก่อเหตุลกั ทรัพย์ยาง รถยนต์พร้อมล้อแม็ค ไปจากร้านของผูเ้ สี ยหายจริ ง แล้วน�ำของ กลางไปจ�ำหน่ายและน�ำเงินมาซื้อยาไอซ์มาเสพ หลังจากนั้นจึง ท�ำการตรวจปั สสาวะของผูต้ อ้ งหาทั้งสองคน พบสารเสพติด ให้โทษประเภทที่ 1(เมทแอมเฟตามิน) จึงได้จบั กุมผูต้ อ้ งหา ทั้งสองคนเป็ นข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษเป็ นอีกข้อหาหนึ่ ง พร้อมกับตรวจยึดของกลาง รถยนต์กะบะ ยีห่ อ้ นิสสัน สี เทา ทะเบียน ฒผ-2492กทม.ฯ จ�ำนวน 1 คัน จอดอยูบ่ ริ เวณริ มถนน สายบ้านพร้าว ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี,พร้อม กันนี้ได้ตรวจยึดรถยนต์เก๋ งยีห่ อ้ โตโยต้า ทะเบียน กข3390นครสวรรค์ ที่ผตู ้ อ้ งหาได้ใช้เป็ นยานพาหนะ ในการก ระท�ำผิดข้อหา ร่ วมกันลักทรัพย์ในพื้นที่ สภ.ศรี ประจันต์ จ.สุ พรรณบุรี จ�ำนวน 1คัน

ได้บริ เวณบ่อเลี้ยงปลา หมู่ 2 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุ พรรณบุรี และได้พาเจ้าหน้าที่ตำ� รวจไปตรวจยึดรถจยย. ทะเบียน กงม 450 ปทุมธานี ซึ่งชิงทรัพย์ในพื้นที่ สภ.เมือง ปทุมธานี จึงได้ควบคุมผูต้ อ้ งหาทั้งสองพร้อมของกลางน�ำ ส่ งพนักงานสอบสวน สภ.สวนพริ กไทย เพื่อด�ำเนินคดีตาม กฎหมายต่อไป นอกจากนี้ในส่ วนของสภ.สวนพริ กไทย ได้ รวบรวมพยานหลักฐานด�ำเนินคดีกบั ผูต้ อ้ งหาทั้งสอง รวม 3 คดี คือ 1.คดีอาญาที่ 391/2561 และ 392/2561 ลง 18 ต.ค.61ได้ออก หมายจับนายนุกลู ฯ และ นางหาญสุ ดาฯ ในความผิดฐาน เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิด กฎหมาย หมายจับศาลจังหวัดปทุมธานี ที่ 208/2561 และ ที่ 207/2561 ตามล�ำดับ 2.คดีอาญาที่ 390/2561 ลง18ต.ค.61ได้ออกหมายจับนายนุ ซึ่งผูต้ อ้ งหาทั้งสอง มีหมายจับของศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ กูลฯ และ นางหาญสุ ดาฯ ในความผิดฐาน ร่ วมกันลักทรัพย์ใน 220/2561 ลง 10 ก.ค.61 ต่อมาเมือ่ วันที1่ 9ต.ค61เวลา09.00น. เคหสถานในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่ ขณะเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจรวม5นาย พาผูต้ อ้ งหาขึ้นรถยนต์เพือ่ การกระท�ำความผิด หรื อพาทรัพย์น้ นั ไป หรื อรับของโจร ตาม ไปท�ำแผนประกอบค�ำรับสารภาพ ปรากฏว่ารถยนต์กะบะ หมายจับศาลจังหวัดปทุมธานี ที่ 220/2561 และ ที่ 221/2561 ของผูต้ อ้ งหาทีใ่ ช้กอ่ เหตุลกั ทรัพย์ สตาร์ทไม่ตดิ จึงลงไป ตามล�ำดับ ช่วยกันแก้ไข คนร้ายได้อาศัยช่วงจังหวะดังกล่าว ปิ ดล็อค 3.คดีอาญาที่ 394/2561 ลง18 ต.ค.61ได้ออกหมายจับนายนุ รถยนต์แล้วขับขีห่ ลบหนี ขณะทีห่ ลบหนี ผูต้ อ้ งหาได้เฉี่ยว กูลฯ ในความผิดฐาน หลบหนีไปในระหว่างที่ถกู ควบคุม ชนรั้วบ้าน รถยนต์กะบะ รถยนต์เก๋ ง และแท็กซี่ รวม5ราย ตามอ�ำนาจของพนักงานสอบสวน ขับรถประมาทเป็ นเหตุ แล้วได้จอดรถยนต์ทงิ้ ไว้ และได้ชงิ รถ จยย. ยามาฮ่า รุ่นมี ให้ ท รั พ ย์สิ น ผูอ้ ื่ น เสี ย หายแล้ว ไม่ ห ยุด รถให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ โอ สีน้ ำ� ตาล-ขาว-ส้ม ทะเบียน สปร-902 กรุงเทพมหานคร หรื อหลบหนี และร่ วมกันชิงทรัพย์ ตามหมายจับศาลจังหวัด ในพืน้ ที่ สภ.คูบางหลวง เพือ่ ท�ำการหลบหนีตอ่ มาน�้ำมัน ปทุมธานี ที่ 209/2561 รถหมดจึงได้ทงิ้ รถ จยย. คันดังกล่าว แล้วชิงรถจยย.ฮอนด้า และ นางหาญสุ ดาฯ ในความผิดฐาน หลบหนีไปในระหว่างที่ รุ่นเวฟ100 สีเทา-ด�ำ ทะเบียน กงม-450 ปทุมธานี ใน ถูกควบคุมตามอ�ำนาจของพนักงานสอบสวน และร่ วมกันชิง พืน้ ที่ สภ.เมืองปทุมธานี หลบหนีไปได้ หลังเกิดเหตุเจ้า ทรัพย์ ตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานี ที่ 210/2561 หน้าทีต่ ำ� รวจ สภ.สวนพริ กไทย , กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี ส่ วนในส่ วนค่าเสี ยหายที่เกิ ดจากการที่คนร้ ายขับรถเฉี่ ยวชน , บก.สส.ภ.1 และ สภ.บางปลาม้า ได้ออกสืบสวนติดตาม ในครั้งนี้ ได้ประสานบริ ษทั ประกันภัยของรถยนต์ฝ่ายสื บสวน ทะเบียน 3กช 9499 กทม. (บริ ษทั มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด คนร้ายทั้งสองคน ต่อมาวันที่ 24 ต.ค.61 เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่ตำ� รวจ (มหาชน) มาเจรจาชดใช้ค่าเสี ยหายกับผูเ้ สี ยหายทั้งหมดแล้ว เมื่อวันที่ 20 ต.ค.61 เวลา 10.00 น. สามารถจับกุมตัว นายนุกลู ฯ และ นางหาญสุ ดาฯ

7

สงสั ยข้ างในคงเป็ นของปลอม ??

พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นค�ำสัง่ สอนให้มนุษย์ ประพฤติดีต่อกัน พระสงฆ์สาวกมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามค�ำสอน ของพระพุทธเจ้าและเผยแผ่คำ� สอนให้กบั คนทัว่ ไป คุณของ พระธรรมได้จำ� แนกไว้ ๖ ประการ หนึ่งใน ๖ ประการนั้นคือ สวากขาโต ภควตา ธัมโม พระธรรมเป็ นค�ำสอนของพระผู ้ มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็ นความจริ งแท้ เป็ นหลักครอง ชีวติ อันประเสริ ฐ สอง สันทิฏฐิโก พระธรรมนี้ผปู ้ ฏิบตั ิจะ เห็นได้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งเชื่อค�ำผูอ้ ื่น ผูท้ ี่มิได้ปฏิบตั ิน้ นั แม้ จะมีใครมาบอกและอธิบายให้ฟังก็ไม่อาจเห็นได้ สาม อกา ลิโก ไม่เนื่องด้วยการเวลา ไม่ข้ ึนอยูก่ บั เวลาปฏิบตั ิการ ได้ พร้อมบริ บูรณ์เมื่อใดก็เห็นผลเมื่อนั้น เป็ นจริ งตลอดเวลา ไม่ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย ในทีน่ ีข้ อน้ อมน�ำพระธรรมมาเพียง ๓ ประการ ในพระคาถา สันทิฏฐิโก บ่งชี้ให้เห็นว่าพระธรรมนี้ผปู ้ ฏิบตั ิ แต่กม็ ีความหายเหมารวมไปทั้งหมด พระธรรมประการที่ ๓ ในพระคาถา อกาลิโก บ่งชี้วา่ ไม่เนื่อง ด้วยเวลา เป็ นจริ งตลอดเวลา ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย ข้อนี้บ่งชัด พระธรรมอันประเสริ ฐของสมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้านั้นทันกาลสมัยทุ กเมื่ อไม่ เปลี่ ยนแปลงไปตามกาล เวลาเลย จะเห็นได้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งเชื่อค�ำผูอ้ ื่น ถึงแม้นมิได้เจาะจง ว่าเป็ นค�ำของใคร หรื อครู บาอาจารย์ท่านใด เมื่อกาลเวลาขับ เคลื่อนมาถึง ณ ปั จจุบนั นี้ ในแวดวงสังคมชาวพุทธทั้งพระ เถร เณร ชี และเหล่าคฤหัสถ์ท้ งั หลายต่างรู ้สึกตระหนกตกใจไป ตามๆ กัน โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิ กา ในคาถาด้วยข่าวร้ายที่รั่วหลุดออกมาสู่ โลกโซเชียล บ่งบอก ถึงความแตกร้าวระหว่างสานุศิษย์ภายใน ระหว่างพระกับพระ ระหว่างพระกับคณะศิษย์ และ ระหว่างคณะศิษย์กบั คณะศิษย์ “หนอน” เป็ นค�ำไทย ที่เรารู ้จกั กันดีวา่ หมายถึง “หนอนบ่อน ไส้” ที่เริ่ มหลุดออกมาจากปากศิษย์ระดับก้นกุฏิสู่โลกโซเชียล นับตั้งแต่หลังวันเกิดเหตุการณ์การประกาศใช้ ม.44 เจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ น�ำก�ำลังเข้าตรวจค้นจับกุมหลวงพ่อธัมมชโย ในวัด พระธรรมกาย นับจากนั้นสถานการณ์ความแตกร้าวเริ่ มขยาย ตัว พระสายในบางรู ปเริ่ มผละออกจากวัด สึ กขาลาเพศไปบ้าง ออกไปสังกัดวัดอื่นๆ บ้าง ศิษย์บางคนเริ่ มตีจาก จนกระทัง่ ล่ าสุ ดถึ งกับออกมาโพสต์แฉเอกสารหลักฐานการถูกขับไล่ ออกจากวัดระหว่างพรรษา โดยไม่มีการระบุความผิดและผิด ขั้นตอนปฏิบตั ิของสงฆ์ที่จะต้องพิจารณาตาม โทษานุโทษ คือ จากเบาไปหาหนัก ตั้งแต่ตกั เตือน ภาคทัณฑ์ ลงโทษ และค�ำสัง่ ให้พน้ จากสังกัด ทีส่ � ำคัญ ผู้ทลี่ งนามออกค�ำสั่ งต้ องเป็ นเจ้ าอาวาสเท่ านั้น แต่ รายนีไ้ ม่ ใช่ !! ล่ าสุ ด และล่ าสุ ดจริงๆ คือการเผยแพร่ เหตุการณ์ สู่ โลกโซเชียล ของกลุ่มคณะศิษย์ น�ำโดย “อัยย์ เพชรทอง” ถึงกับน�ำคณะศิษย์ ไปรวมตัวบริเวณหน้ าบ้ านอุบาสิ กาคนดัง ระดับก้ นกุฏิ หลาย คนในกลุ่มชู ป้ายเขียนข้ อความ “พญาหนอน” พระมหาด็อก เตอร์ หยุดตีสองหน้ า , พระมหาด็อกเตอร์ ถอดหน้ ากากเดีย๋ ว นี้ , ฯลฯ พร้ อมกับกล่ าวหาว่ าบ้ านหลังนีเ้ ป็ นบริวารของพญา หนอน เป็ นอุบาสิ กาท�ำงานฝ่ ายการเงินของวัด

เงินเดือนน่ าจะสามพันหรือห้ าพันบาท หนึ่งปี เพียงสามหมืน่ บาท ไหนจะกิน ไหนจะใช้ แต่ สามารถมีเงินสร้ างบ้ านเป็ นมูลค่ า น่ าจะหลายล้ านบาท... จึงสงสั ยว่ าเอาเงินมาจากไหน ทุจริต หรือเปล่ า โกงเงินทีผ่ มไปท�ำบุญมาหรือเปล่ า ? เมือ่ สั งคมชาวพุทธได้ เห็นจะให้ หมายถึงวัดใด ในเมือ่ “อัยย์ เพชรทอง” คือบุคคลทีเ่ ขาแสดงออกต่ อสาธารณะหลายครั้งว่ า เขาคือศิษย์ ผู้จงรักภักดีต่อหลวงพ่ อธัมมชโย และเขาคือหนึ่งใน ผู้ปกป้ องรักษาหลวงพ่ อธัมมชโย ระดับแถวหน้ า ล่ าสุ ด และล่ าสุ ดๆ กลุ่มคณะศิษย์ น�ำโดย “อัยย์ เพชรทอง” ได้ ไปรวมตัวกันอีกครั้งทีบ่ ริเวณ อบต.คลองสาม ถือป้ ายขนาด ยาวข้ อความ “หยุด ! หนอนบ่ อนไส้ /ศิษย์ คดิ ล้ างครู หยุด ! ท�ำร้ ายหลวงพ่ อ” หลายคนในกลุ่มชู ป้าย อยากเป็ นใหญ่ แต่ ไร้ คุณธรรม , รู้ นะ หลวงพ่ อฐานะ คิดอะไรอยู่ , เอาอันธพาล ของวัดออกไป , หลวงพีฐ่ านะ ช่ วยไปรักหลวงพ่ อไกลๆ ได้ ไหม , ฯลฯ เหตุการณ์ ครั้งนี้ มีการเผยแพร่ คลิปวีดโิ อ “อัยย์ เพชรทอง” กล่ าวค�ำทวงคืนวัดจากพญาหนอน ทวงคืนวัดให้ สาธุชน ขับ ไล่ พญาหนอนและลิว่ ล้ อทีว่ างแผนยึดวัด บ่ อนท�ำลาย ใส่ ร้าย หลวงพ่ อมานานถึง ๒๐ ปี และบริหารงานโดยสร้ างเปลือก นอกให้ สวยงาม แต่ ภายในเน่ าเฟะ มีการโกงกินกอบโกยผล ประโยชน์ แก่ พนี่ ้ อง บริวาร เครือญาติ ใครรู้ เท่ าทันหรือคิดต่ าง ก็กำ� จัดทุกคน ไม่ เว้ นแม้ แต่ หลวงพ่ อด้ วยการใส่ ร้ายป้ ายสี ยัด ข้ อหาให้ กลายเป็ นจ�ำเลยของสั งคมมานานเกือบ ๒๐ ปี ขนาด เจ้ าอาวาสยังต้ องอยู่ใต้ ปีกของคณะกรรมการบริหารหรือพญา หนอนนอกจากนีย้ งั มีอุบาสิ กาคนเก่ าแก่ ของวัดเสี ยชีวติ อย่ างมี เงือ่ นง�ำ ขณะทีก่ ำ� ลังจะไปให้ ปากค�ำกับดีเอสไอ เกีย่ วกับคดีอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายฯ ท�ำให้ สงสั ยว่ า เป็ นการฆ่ าปิ ดปากหรือเปล่ า.... ชัดเจนเสี ยขนาดนี้ มีหรือใครจะไม่ รู้ ว่า “อัยย์ เพชทอง” หมาย ถึงใคร หมายถึงวัดไหน แต่ ถ้าจะให้ ผู้เขียนคาดเดา คงไม่ พ้น “วัดพระธรรมกาย” จังหวัดปทุมธานี ก็ชัดเจนเสี ยขนาดน้ า น.... ถ้ าเป็ นเสี ยงเล่ าลือกันเหมือนสมัยก่ อนสมัยทีย่ งั ไม่ มเี ทคโนโลยี การสื่ อสารดิจติ อล ก็คงยากทีจ่ ะเชื่อถือจากค�ำบอกเล่ า นี่มที ้งั ภาพ ทั้งเสี ยง และภาพเคลือ่ นไหววีดโิ อ ความชัดเจนจึงตกไปที่ ความแตกแยกภายในวัดพระธรรมกายอย่ างหลีกเหลีย่ งไม่ ได้ แล้วท�ำไมหนอ วัดใหญ่โตมโหระทึกขนาดนั้น มีเทคโนโลยี ด้านการสื่ อสารเหนือกว่าวัดใดๆ ในโลก ท�ำไมถึงเกิดความ แยกกันอย่างรุ นแรงขนาดนี้ ? ถ้าเป็ นระหว่างสงฆ์ดว้ ยกันก็ ต้องถือว่าเป็ น “สังฆเภท” ไปแล้ว แต่นี่เป็ นระหว่างพระกับ ฆราวาสจึงไม่ถึงขั้นสังฆเภท ความบาดหมางระหว่างพระกับฆราวาสของวัดแห่ งนี้ เคยเกิด ขึ้นมาแล้ว โดยก่อนหน้านี้ไม่นาน ทางวัดในนาม ส�ำนักสื่ อสาร องค์กร ได้ออกหนังสื อแจกถึงสื่ อมวลชน เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ ถูกต้องแก่สาธารณชนเรื่ องวัดพระธรรมกายชี้แจงไม่เกี่ยวข้อง กับการเคลื่อนไหวของ“อัยย์ เพชรทอง”

ตามที่ได้จดั เสวนาปกป้ องพระพุทธศาสนาร่ วมกับ นาย วุฒิสาร พนารี จึงขอชี้แจงว่า วัดพระธรรมกายได้มีส่วน เกี่ยวข้องกับบุคคลและกลุ่มบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ผทู ้ ี่ ปรากฏในข่าว (สงฆ์ภาคเหนือไม่แคร์ มหาเถรสมาคม เปิ ดรับ “คณะอัยย์ เพชรทอง”) ในนามส่ วนตัว เป็ นการ แสดงทัศนะส่ วนบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย ไม่ใช่ตวั แทนวัด และไม่ใช่ตวั แทนศิษย์แต่อย่างใด รวม ทั้ง ทางวัดไม่ได้สนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมือง หรื อการแสดงทัศนคติดา้ นอื่นๆ ทุกประการ หนังสื อชี้แจงฉบับนี้ น่าจะเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำ� ให้ สังคมภายนอกเริ่ มมองทะลุวา่ ภายในองค์กรวัดพระ ธรรมกาย เกิดความแตกแยก โดยไม่ตอ้ งไปจับค�ำว่า “หนอน” ที่ทยอยโพสต์โจมตีทางสื่ อโซเชียลตลอดระยะ เวลาที่ผา่ นๆ มา เมื่อหวนคิดค�ำนึงถึงค�ำพร�่ำสอนของ หลวงพ่อธัมมชโย ที่สานุศิษย์ท้ งั พระและฆราวาสทุกคนต่างคุน้ ชินกันเป็ น อย่างดีวา่ ... “พุทธบุตรต้องเป็ นหนึ่งเดียวกัน เหมือนตะวันที่มีดวง เดียว ฯ พุทธบริ ษทั ๔ ต้องเป็ นหนึ่งเดียวกัน เหมือนตะวันที่มีด วงเดียว ฯ เรื่ องส่ วนตัวให้วางอุเบกขา เรื่ องพระศาสนาให้เอา อุเบกขาวาง จิตสดใส เมื่อใจสิ้ นระแวง เหมือนดวงจันทร์ส่องแสงใน คืนวันเพ็ญ ฯ” ค�ำสอนนี้เป็ นสัจจะธรรมหรื อไม่ ? เป็ นธรรมโดยแท้ หรื อไม่ ? หากเป็ นพระธรรมแท้อนั เป็ นสัจจะธรรมก็ตอ้ ง เป็ น “อกาลิโก” ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา ด�ำรงอยูไ่ ม่มี เบื้องต้น ไม่มีสิ้นสุ ด เพราะไม่มีกาลเวลา เป็ นค�ำสัง่ สอน ที่เป็ นอมตาวาจา เป็ นวาจาที่ไม่ตาย ปฏิบตั ิได้ทุกกาล สมัย ปฏิบตั ิได้ต้ งั แต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงบัดนี้ การปฏิบตั ิโดยธรรมนั้นหรื อปฏิบตั ิตามสัจจะธรรมนั้น คือการปฏิบตั ิธรรมเพื่อดับทุกข์ ลดละตัณหาความดิ้นรน ทะยานอยาก ไม่อยาก ไม่ยดึ ปล่อยวาง เมื่อใดดับตัณหา ได้ทุกข์กด็ บั ธรรมนี้จึงเป็ น “อกาลิโก” ไม่มีกาล ไม่มี เวลา แต่ถา้ ตราบใดยังยึด ยังถือ ยังดับตัณหาความทะยาน อยากไม่ได้ ต่อให้คำ� สอนของครู บาอาจารย์ท่านใดๆ ก็ ไม่สามารถหลุดพ้นห้วงทุกข์น้ ีไปได้เลย ท�ำไม ? ค�ำพร�่ำสอน “พุทธบุตรต้องเป็ นหนึ่งเดียวกัน เหมือนตะวันที่มีดวงเดียว ฯ” จึงไม่เป็ นผล ไม่สามารถ สร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะได้ หวนนึกถึงเพลง “สงสัยข้างในจะเป็ นของปลอม” ของสุ รพล สมบัติเจริ ญ ...ขมิ้นเปลี่ยนสี ...


8

"ชัช-เตาปูน"ประกาศเจตนารมณ์ ทำ� เพือ่ ชาติ !

ชู ธงลดเหลือ่ มล�ำ้ -ปรองดอง-ขจัดยานรก สู้ ลต. พลันที่ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ใช้อำ� นาจตาม มาตรา 44 ออกค�ำสัง่ หัวหน้า คสช.ที่13/2561 เรื่ องการด�ำเนิน การตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง หรื อ ที่รู้กนั "ค�ำสัง่ คลายล็อก” เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผา่ นมา เพื่อ เปิ ดโอกาสให้พรรคการเมืองทั้งหลายได้หายใจหายคอในการ รับสมัครสมาชิก และ เลือก กก.บริ หารพรรค ยกเว้นหาเสี ยง ส่ งผลให้การเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็ นพรรค ใหญ่ -พรรคกลาง-พรรคเล็ก หรื อใหม่-เก่า คึกคักขึ้นทันที โดย เฉพาะกับช่วงนี้ดูจะยิง่ ทวีความเข้มข้มมากขึ้น เนื่องจากจะต้อง มีการเลือกหัวหน้า - กก.บริ หารพรรคให้เสร็ จสิ้ นตามก�ำหนด อย่างเช่น พรรคเพื่อไทย(พท.) หลังมีการนัดพบครั้งใหญ่ของ อดีต รมต.-อดีต ส.ส.ของพรรค อย่างเป็ นทางการครั้งแรกใน รอบ 4 ปี กว่าหลังรัฐประหาร ไปหมาดๆเมื่อ 26 ก.ย.ที่ผา่ นมา ณ พรรคเพื่อไทย ถ. เพชรบุรี โดยมีแกนน�ำพรรคต่างตบเท้า ร่ วมประชุมพรึ บพรับ จากนั้นวันที่ 3 ต.ค. จึงได้จดั ประชุมใหญ่ พรรคนัดแรก เพื่อรับรองข้อบังคับพรรคฉบับใหม่ พร้อมกับ นัดประชุมเลือกหัวหน้าพรรค-กก.บริ หารพรรคในวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. ต่อไป ขณะที่ พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ก็ถือโอกาส ที่พรรคมีการเขียนข้อบังคับพรรคฉบับใหม่ ที่มีการเปิ ดให้ สมาชิกพรรคทัว่ ประเทศหยัง่ เสี ยงทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อเลือก หัวหน้าพรรค ปชป.คนใหม่ โดยมีผสู ้ นใจลงชิงด�ำ 3 รายชื่อ คือ อภิสิทธิ์ เวชชาชีว , นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม และนายอลงกรณ์ พลบุตร เสี ยก่อน จากนั้นถึงค่อยประชุมใหญ่เลือกหัวหน้า พรรคอีกรอบในเดือน พ.ย. ในส่ วนของความเคลื่อนไหว “ภูมิใจไทย”(ภท.) ก็ได้มีการ ประชุมกรรมการบริ หารพรรคเมื่อ 24 ก.ย.ที่ผา่ นมา เพื่อเห็น ชอบข้อบังคับพรรค ตามด้วยนัดประชุมเลือก กก.บริ หารพรรค ไปเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 "ชาติไทยพัฒนา" (ชทพ.) ถือฤกษ์ 5 ต.ค. ประชุมใหญ่ เพื่อด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการประชุม ใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค, คกก.บริ หารพรรค จัดตั้งสาขา พรรค แต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ�ำจังหวัด ท�ำข้อบังคับ ใหม่ รวมถึงกระบวนการสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งของพรรค และหาสมาชิ กพรรค แน่นอนว่า.... พรรคทางเลือกใหม่ อย่าง “พลังท้องถิ่นไทย” (พทถท.) ก็ได้ คิกออฟรับสมาชิกทัว่ ประเทศกันที่โรงแรมเดอะเซนต์ รี จีส กรุ งเทพฯ ไปเมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ผา่ นมา โดยมี

“ น า ย ชั ช ว า ล ล์ ค ง อุ ด ม ” อ ดี ต ส ม า ชิ ก วุ ฒิ ส ภ า กรุ งเทพมหานคร (ส.ว.) ว่าที่ หัวหน้าพรรคฯ พร้อมด้วย นายชื่นชอบ คงอุดม อดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ( ส.ส.) นายนพดล แก้วสุ พฒั น์ อดีตนายกสมาคมองค์การบริ หาร ส่ วนต�ำบลแห่งประเทศไทย, นายพิพฒั น์ วรสิ ทธิดำ� รง นายกสมาคมข้า ราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น แห่ ง ประเทศไทย, นายเกรี ยงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง อดีตนายกสมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย และนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์หรื อ ฟิ ล์ม-รัฐภูมิ นักร้องและนักแสดง ได้แสดงเจตจ�ำนงสมัคร เป็ นสมาชิ กพรรคกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ นายชัชวาลล์ กล่าวว่า พรรค พทถท.ก่อตั้งแต่เมื่อปี 55 ก่อนการปฏิวตั ิ เนื่องจากมองว่างบประมาณต่างๆ ลงไป ไม่เต็มที่ คนในพื้นที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรมาก คิดว่าถ้าเรา เป็ นรัฐบาลจะดูแลให้ถึง ท้องถิ่นเต็มๆเพราะคนในท้องถิ่นจะรู ้ปัญหามากกว่า ถ้า เป็ นรัฐบาลก็พร้อมที่จะร่ วมงานกับพรรครัฐบาลในอนาคต ทั้ง ปชป., พท., พลังประชารัฐ(พปชร.) ก็พร้อมจะท�ำงาน ด้วยกัน เพราะต้องการเข้าไปบริ หารประเทศ การที่ต้ งั พรรคการเมืองขึ้นมาก็ตอ้ งร่ วมงานได้กบั ทุกพรรค อย่างไร ก็ตอ้ งดูสถานการณ์วา่ จะจับมือทุกพรรคไหม เพราะ ประเทศชาติตอนนี้ยงั แตกแยกอยูห่ ลายฝ่ าย ถ้าเลือกพรรค เราเข้ามาจนสามารถตั้งพรรครัฐบาลได้เอง ประเทศชาติจะ เดิ นหน้าไปได้ดี นายชัชวาลล์ กล่าวต่อว่า เนื่องจากที่ผา่ นมา ประเทศชาติ มีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง มีการแบ่งสี แบ่งฝ่ าย ท�ำให้ ประเทศชาติเกิดความไม่สงบ จึงคิดว่าถ้าได้มาร่ วมมือกัน สร้างพลัง หรื อสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ จะช่วยกันพัฒนา ประเทศชาติให้เกิดความสงบ โดยการจัดงบประมาณลง ไปสู่ทอ้ งถิ่นโดยตรง เชื่อว่าจะท�ำให้ประเทศเดินไปข้าง หน้าได้ หากมีการท�ำงานร่ วมกันจะสร้างความปรองดอง ขึ้นมาเอง อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ยงั ไม่เคยคุยกับพรรค อื่น เพราะเรายังไม่ยงุ่ กับใครเราต้องการท�ำให้ประเทศอย่าง เดียว และเราก็จะเสนอชื่อของคนในพรรคเป็ นนายกเอง ซึ่ง ไม่ใช่คนนอกพรรค โดยพรรคมีเป้ าหมายได้ ส.ส.เข้าสภา มากกว่า 5-10 คน ว่าที่หวั หน้าพรรค พทถท. ยังกล่าวด้วยว่า ในหลายๆปี ที่ ผ่านมาเราจะเห็นบ้านเมืองมีแต่ความขัดแย้ง มีการแบ่งสี แบ่งฝ่ าย ประเทศชาติไม่มีความสงบ ผมจึงคิดว่าถ้าพวกเรา ได้สร้างพลังจากประชาชน ที่ตอ้ งการให้ประเทศชาติเดิน

หน้าต่อและ เห็นการพัฒนา ได้มาท�ำงานร่ วมกัน ความรู ้สึก ขัดแย้งย่อมค่อยๆเลื่อนหายไป และความปรองดองก็จะเกิด ขึ้นได้อย่างแน่นอน ส�ำหรับผมตอนนี้อายุมากพอสมควร แล้ว ขอสักครั้งในชีวติ นี้ก่อนตาย จะขอท�ำให้ประเทศชาติ ไม่หวังเอาสิ่ งตอบแทนใดๆเลย " ผมกล้าที่จะพูดว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่นำ� มาลงทุน จะ ไม่เอาคืนแม้แต่สลึงเดียว ผมขอยกให้กบั ประเทศทั้งหมด ผมมีความเชื่อมัน่ ว่าถ้าเราไม่คดไม่โกง น�ำเงินไปให้กบั ประชาชนเต็มเม็ดเต็มหน่วย มันก็จะช่วยพัฒนาประเทศ ให้เจริ ญมากยิง่ ขึ้น เช่น การจัดงบเพื่อส่ งเสริ มการศึกษาให้ กับเด็กในท้องถิ่น ผมเชื่อว่าเด็กไทยจะได้รับการพัฒนา มี ความรู ้ ความสามารถ โดยเฉพาะด้านภาษา ไม่จำ� เป็ นต้อง ไปเรี ยนโรงเรี ยนนานาชาติ และผมมีความตั้งใจที่จะขจัด ปั ญหาเรื่ องยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศ” พร้อมกันนี้นายชัชวาลล์ ยังฝากข้อคิดว่า พรรค พทถท. เป็ นพรรคการเมืองที่ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาคนเป็ น หลัก ซึ่งเป็ นแนวทางที่จะพัฒนาประเทศได้ดีที่สุด นอกจาก นี้ยงั มีการยอมรับซึ่งกันและกัน เช่น การเปิ ดโอกาสให้กบั คนทุกกลุ่มในสังคม อาทิ กลุ่มสตรี กลุ่มคนพิการ ได้เข้า ร่ วมอุดมการณ์กบั พรรค ซึ่งเป็ นแนวทางที่ให้ตดั สิ นใจเข้า ร่ วมเป็ นสมาชิกพรรค และคิดว่า พรรค พทถท. เป็ นพรรค ที่เปิ ดโอกาสให้กบั ทุกคนในสังคมจริ งๆ นอกจากวิสยั ทัศน์อนั แหลมคมของว่าที่ผนู ้ ำ� ฯแล้ว " พทถท." ยังเปรี ยบการพัฒนาประเทศนั้นเหมือนกับ" เจดีย ์ " ที่ตอ้ งสร้างจากรากฐาน คือ ท้องถิ่น หรื อประชาชน ก่อนที่จะขึ้นไปสู่ยอดเจดีย ์ นั้นก็หมายถึงการ "กระจาย อ�ำนาจ"เพราะเมื่อประชาชนมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีประเทศ ชาติกจ็ ะเจริ ญโดยอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็ นหัวใจส�ำคัญที่ตอบ โจทย์ให้กบั คนไทย รวมถึงเลือกใช้คนได้อย่างเหมาะเจาะ โดยเฉพาะกับ"ฟิ ล์ม-รัฐภูมิ" ดารา-นักน้องดัง ที่ได้เก็บ เกี่ ยวประสบการณ์ จากเวที คอนเสิ ร์ตและเดิ นสายโชว์ตวั มาตั้งแต่อายุ 15 ปี ประกาศขอใช้ความรู ้-ความสามารถคน นิวเจนฯ เข้ามาแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางสังคม พร้อม น�ำพาประเทศให้เกิดความเท่าเทียมและความเจริ ญอย่างทัว่ ถึ งด้วย ถึงตรงนี้.... คงต้อ งจับตาดู ว่า วิธีก ารค�ำ นวณเสี ยงเลื อ กตั้ง ที่ เปลี่ยนแปลงจากเดิม แม้ ส.ส.จะมี 2 ประเภท คือ ส.ส.ระบบ เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อเหมือนเก่า แต่การได้จำ� นวน ส.ส.นั้นมีสูตรคิดเป็ นสูตรที่ทำ� ให้พรรคที่ได้ ส.ส.เขต มาก อาจไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเป็ นสูตรที่พรรคที่แม้ ส.ส.เขตจะไม่มีสกั คน แต่กอ็ าจมี ส.ส.บัญชีรายชื่อได้ วิธี การเช่นนี้ยอ่ มท�ำให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่ อย่างพรรค ปชป. และพรรค พท.ได้ ส.ส.ลดลง แต่ในทางกลับกัน พรรคการเมืองขนาดเล็กและขนาด กลาง รวมถึงพรรคใหม่อื่นๆ มีโอกาสได้ ส.ส.มากขึ้น รวม ถึ งท�ำให้นักการเมื องหน้าใหม่เข้าสู่ สนามเลื อกตั้งอย่างมี หวัง ไม่วา่ จะเป็ นการ “คลาย” หรื อจะเป็ นการ “ปลด” นับ จากนี้พรรคการเมืองย่อมมีเสรี ภาพในเคลื่อนไหว โดย เฉพาะกับนโยบายแต่ละพรรคที่จะเป็ นตัวชี้วดั คะแนนนิยม ประชาชน เหมือนดังเช่น "ชัชวาลล์ คงอุดม"ว่าที่ หน.พรรค "พทถท." ที่ปักธงขอท�ำเพือ่ ชาติ"พัฒนาความเจริ ญกระจายอ�ำนาจสู่ ทอ้ งถิ่น - ส่ งเสริ มการศึกษา - ปรองดอง – ถอนโคนยานรก"

ส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2561 จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2561 ร่ วมขับเคลื่อนพัฒนาและส่ งเสริ มการ ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เน้น 3 มาตรการหลัก สะดวก สะอาด ปลอดภัย ระบุภเู ก็ต ต้องเป็ น ต้นแบบความปลอดภัยการท่อง เที่ยวทางทะเลในกลุ่มอันดามัน วันนี้ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพฒั น์ ผู ้ ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็ นประชุม คณะกรรมการส่ งเสริ มการ ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2561 ที่หอ้ งประชุมชั้น 2 อาคาร คอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีหวั หน้าส่ วนราชการภาค รัฐ,เอกชน,หอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า ร่ วม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัด ที่ สร้างเศรษฐกิจและรายได้ดา้ นการท่องเที่ยวให้กบั ประเทศ จึงจ�ำเป็ นต้องมีการพัฒนาสร้างมาตรฐานและยกระดับการท่อง เที่ยวให้มีความเป็ นสากลโดยเน้น 3 มาตรการหลักคือเรื่ องของ ความสะดวก สะอาดและปลอดภัย ที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือ จากทุกภาคส่ วนในการขับเคลื่อน เพื่อ พัฒนาและส่ งเสริ มการ ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ให้กา้ วสู่มาตรฐานสากล และจังหวัด ภูเก็ตจะต้องน�ำร่ อง ในเรื่ องของความปลอดภัยของการท่อง เที่ยวทางทะเลที่ในกลุ่มอันดามัน เพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ของประเทศ เพื่อชักจูงให้นกั ท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว ในประเทศไทยโดยสร้างสิ่ งจูงใจและสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกต่อ บรรยากาศการท่องเที่ยวส่ งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะโดด เด่นร่ วมกันหรื อจะเป็ นกลุ่มเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาจาก วิถีชีวิตชุมชนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและใหม่ให้มีมาตรฐาน ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

รวมทั้ งควบคุ ม สิ นค้ า และบริ การให้ มี คุณภาพราคาและเป็ นธรรม นายภัคพงศ์ ทวิพฒั น์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าว เพิม่ เติมว่า นโยบายด้านการท่องเที่ยว ของ รัฐบาลเป็ นสิ่ งส�ำคัญที่ทุกภาคส่ วนจะต้องบู รณาการด�ำเนิ นการพัฒนาการท่องเที่ยวของ จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ นโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล ทั้งนี้การ พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตพลเอก ฉัตรชัย สาริ กลั ยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความส�ำคัญในเรื่ องของการสร้างมาตรการด้านความ ปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยว ทั้งทางบกทางน�้ำและทาง อากาศ ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจะต้อง เร่ งพัฒนาและให้ความ ส�ำคัญ ในเรื่ องของความสะดวกสะอาดและปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรมโดยเร็ วที่สุดเพื่อ สร้ างความเชื่ อมัน่ และภาพลักษณ์ที่ดีดา้ นการท่องเที่ยว ส�ำหรับการพัฒนาการท่องเที่ ยวของจังหวัดภูเก็ตขอให้ ทุ กภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้องให้ความส�ำคัญกับข้อมูลที่ เป็ น จริ งเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่อง เที่ ยวได้รับทราบซึ่ งจะต้องเป็ นข้อมูลที่ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ท้ งั ในส่ วนของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่อง เที่ยวใน จังหวัดภูเก็ตจ�ำนวนกี่คนสัญชาติใดบ้างมีสถิติ การเพิ่ ม ขึ้ น และลดลงจ�ำ นวนเท่ า ไรเพื่ อ ช่ ว ยสร้ า งภาพ ลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยว

9

โดยเฉพาะการ ปรับข้อมูล ให้เข้าใจได้ง่ายในรู ปแบบขอ งอิ น โฟกราฟฟิ กมาเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการประชาสั ม พัน ธ์ จะช่วยให้นกั ท่องเที่ยวและประชาชน เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ การประชุมในครั้งต่อไป ขอให้มีการรายงานข้อมูล สถานการณ์ การท่องเที่ยว ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมได้รับทราบ ด้วย ผวจ.ภูเก็ต กล่าวตอนท้ายว่า จังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดที่ มีศกั ยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีขีดความสามารถใน การใช้จ่าย ดังนั้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมี มาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวจึงมีความจ�ำเป็ นทั้งใน ส่ วนของท่าเทียบเรื อที่จะต้องมีความพร้อมมีความสะดวก สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักสากล โดยบูรณา การการท�ำงานกับทุกภาคส่ วน. ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ ส�ำนักงานจังหวัดภูเก็ต/ภาพ

เมือ่ เร็วๆนี้ ภูเก็ต ออร์ คดิ รีสอร์ ทแอนด์ สปา โรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป เข้ ารับรางวัล ESCO Project Award 2018 โดยคุณปริยวิศว์ อัจฉริยะฉาย ด�ำรงต�ำแหน่ ง Director of Business Development เป็ นตัวแทนรับมอบรางวัล กับนายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นหลักสี่ รางวัล ESCO Project Award 2018 มอบให้ กบั หน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทีด่ ำ� เนินธุรกิจ เกีย่ วกับการพัฒนาโครงการอนุรักษ์ พลังงานแบบครบวงจร ซึ่งภูเก็ต ออร์ คดิ รีสอร์ ทแอนด์ สปา และโรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป ด�ำเนิน ตามแผนงานปฏิบัตกิ ารในเชิงรุกในการประหยัด พลังงานโดยมี บริษทั สมาร์ ท เอนเนอยี เซฟวิง่ จ�ำกัด บริษทั ผู้วางระบบการประหยัดพลังงาน เป็ นทีป่ รึกษาการจัดการพลังงาน ดังนี้ ระบบปรับอากาศ เปลีย่ นเครื่องปรับอากาศประสิ ทธิภาพสู งพร้ อมติดตั้งระบบ ควบคุม แรงดันน�ำ้ ยา (5Plus) และ ล๊ อคอุณหภูมคิ งที่ ระบบท�ำน�ำ้ ร้ อน ในห้ องพัก เปลีย่ นจากหม้ อต้ ม เป็ นระบบ Heat Pump ความสว่ างในบริเวณโรงแรมและในห้ องพัก 100% เปลีย่ นเป็ นหลอด LED ในครัว ตู้แช่ เย็นและระบบความเย็นทั้งหมด ติดตั้ง Inverter ควบคุมอุณหภูมคิ งที่ อาทิ น�ำ้ ทีใ่ ช้ แล้ วจะถูกบ�ำบัด และน�ำกลับมาใช้ ในการท�ำสวน ระบบคีย์การ์ ดส� ำหรับ เพือ่ อาหารสดใหม่ ตลอดเวลา ห้ องพัก (ใส่ คยี การ์ ดในช่ องเพือ่ เปิ ดใช้ พลังงาน) Amenity อย่ างเช่ น ยาสระผม ครีมอาบ ภูเก็ต ออร์ คดิ รีสอร์ ทแอนด์ สปา ยังเล็งเห็นถึงความส� ำคัญของการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมด้ วยการ น�ำ้ โลชั่นทาผิว ใช้ การเติมแบบรีฟิล เพือ่ ลดการสร้ างขยะขวดพลาสติก และรณรงค์ ให้ ผู้ ด�ำเนินนโยบายทีจ่ ะช่ วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เข้ าพักมีส่วนร่ วมในกิจกรรม Save the ocean ด้ วยการงดใช้ หลอดพลาสติกเมือ่ ดืม่ เครื่อง ดืม่ อีกด้ วย


10

มูลนิธิป่อเต็กตึง๊ ก�ำหนดพิธีเวียนธูป เนื่องในเทศกาลกินเจ ประจ�ำปี 2561..

11

โดยเชื่ อว่าเทพเจ้าจะอ�ำนวยอวยพรให้ส่ิ งที่ต้ งั จิตอธิ ษฐานขณะเดินเวียนธู ปนั้นสัมฤทธิ์ ผล โดยทางมูลนิธิฯ จะก�ำหนดให้ตรงกับวันที่ 7 นับจากวันเริ่ มต้นของการเริ่ มเทศกาลกินเจเป็ น ประจ�ำทุกปี โดยในทุกปี จะมีศิษยานุศิษย์และสาธุชนจ�ำนวนมาก เข้าร่ วมงานพิธีดงั กล่าว พร้อมร่ วมกัน ตั้งจิตอธิษฐานขอพร และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผา่ นมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงเชิญชวน ศิษยานุศิษย์และสาธุชน ร่ วมกันน้อมร�ำลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณในหลวง ร.9 โดยสวด พระพุทธมนต์เจริ ญจิตตภาวนาถวายเป็ นพระราชกุศล และเจริ ญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระชนมายุยงิ่ ยืนนาน พร้อมอธิษฐานจิตอุทิศส่ วน บุญส่ วนกุศลในครั้งนี้ให้แก่ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผูม้ ีพระคุณ บิดามารดา และครอบครัวให้มี ความสุ ขตลอดปี .. ฉก .การเมือง ชุมชน

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 19.00 น.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง น�ำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานในพิธีเวียนธูปเนื่องในเทศกาลกินเจ ประจ�ำปี 2561 โดยมี คุณสัก กอแสงเรื อง กรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วยคุณจารุ รัตน์ คุณตั ถานนท์ กรรมการและ รองเลขาธิการ, คุณสุ รพงษ์ เตชะหรู วจิ ิตร กรรมการ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณ นิพนธ์ ลีละสิ ธร กรรมการ, คุณธฤต โอภาสวงศ์ ผูช้ ่วยกรรมการ, คุณชุติมา ตันติศิริวฒั น์ ผู ้ ช่วยกรรมการ, เจ้าหน้าที่บริ หาร, พนักงาน, อาสาสมัคร และผูม้ ีจิตศรัทธา ร่ วมในพิธีฯ ความส�ำคัญของการเวียนธูปในเทศกาลกินเจนั้น เพื่อให้ประชาชนที่ถือศีลกินเจและประชาชนทัว่ ไป ได้ต้ งั จิตอธิฐานขอพรจากเทพเจ้าใน เรื่ องต่างๆ ทั้งเรื่ องของสุ ขภาพ ความเจริ ญรุ่ งเรื องขณะที่เดินในขบวนรอบศาลเจ้าไต้ฮงกง ผ่านประตูมงั กร จ�ำนวน 3 รอบ

ประมวลภาพ งานท�ำบุญไหว้ ครู : เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม ทีผ่ ่ านมา นายชู ศักดิ์ วรรณสิ นธิ์ ได้ จดั พิธีงานไหว้ ครู ทีถ่ นน พระราชสอง ซอย ทรัพทย์ เจริญ

ผลงาน พ.ต.อ.ส�ำราญ กลัน่ มา ผกก.ตม.จ.กาญจนบุรี ได้มีคำ� สัง่ ให้เข็มงวดกวดขัน และได้ วันต�ำรวจ พ.ต.อ.ธานี สงวนจีน ผกก.สภ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พร้อมข้าราชการต�ำรวจ สามารถจับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบุคคลน�ำพาได้อยูเ่ ป็ นประจ�ำ ที่จุดตรวจถาวร สภ.ไทรโยค ได้ร่วมกันท�ำบุญเลี้ยงพระที่ สภ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็ วๆนี้ ไทรโยค ม.4 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็ วๆนี้

จิตอาสาพัฒนา นายเดโช ประกาศแก่นทราย นายอ�ำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี ได้เป็ น ประธานปล่อยแถว ข้าราชทุกภาคส่ วนและจิตอาสา ทั้งอ�ำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อ พัฒนา"ตามโครงการ เราท�ำดี ด้วยหัวใจ"เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่อำ� เภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็ วๆนี้

วางพวงมาลา นายเดโช ประกาศแก่นทราย นายอ�ำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี ได้เป็ นประธาน พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยูห่ วั "พระปิ ยะมหาราช"พร้อมด้วยส่ วนราชการทุกหน่วยงานและประชาชนทัว่ ไป ณ.ที่ หอประชุมใหญ่ที่วา่ การอ�ำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็ วๆนี้


12

การเมืองชุมชน เล่มที่ 131  
การเมืองชุมชน เล่มที่ 131  
Advertisement