PBE lehti EKO 012022 fi

Page 12

Datahub käyttöön

Mikä muuttui? Kansallinen, lakisääteisesti perustettu ja kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiön ylläpitämä sähkönkäyttötietoja yhteen kokoava portaali, Datahub, otettiin käyttöön helmikuussa. TEKSTI: NITA TORNI || KUVA: SHUTTERSTOCK

12 Eko 1/2022


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.