Page 1

PORUR TIMES YOUR NEIGHBOURHOOD NEWSPAPER

www.porurtimes.com

Ph: 96000 95724 / Email: theporurtimes@gmail.com

VOL. 5, ISSUE.20

Unsafe Road

ÿ Hóú¡ù ªõƒè«ìê ªð¼ñ£œ «è£ML™ ¹ó†ì£C 4õ¶ õ£ó F¼Mö£ ÿ Hóú¡ù ªõƒè«ìê ªð¼ñ£œ «è£ML™ (9, F¼õœÙõ˜ ꣬ô, õ÷êóõ£‚è‹) ¹ó†ì£C 4õ¶ õ£ó F¼Mö£¬õªò£†® Ü‚«ì£ð˜ 13‰ «îF 裬ô 8.30 ñE ºî™ 10.30 õ¬ó ñý£ê£‰F «ý£ñº‹, Ü‚«ì£ð˜ 14‰ «îF Þó¾ 8 ñE‚° àŸêõ͘ˆF Üôƒè£óˆ¶ì¡ F¼iF àô£ ï¬ìªðÁ‹. ܬùõ¼‹ õ¼è.

ïõó£ˆFK ¬õðõ‹ ÿ «õ‹¹Lò‹ñ¡ «è£ML™ (ݟ裴 ꣬ô, M¼è‹ð£‚è‹) ïõó£ˆFK Mö£ Ü‚«ì£ð˜ 9‰ «îF ºî™ Ü‚«ì£ð˜ 18‰ «îF «õ‹¹L Ü‹ñ‚° ïõó£ˆFK ¬õðõ‹ ï¬ìªðÁAø¶. ܬùõ¼‹ õ¼è.

Dussehra Dhamaka on today

Rain water stagnates on N.S.C Bose Nagar, A two wheeler rider was slipped unaware in pit . This photos was taken on Oct 6.

Puthapedu

Salai,

WSquare is presenting 18 Brands of Home-Based Women Entrepreneurs who have succeeded in setting up their own Small Businesses, and are expanding their venture to the next level by showcasing it to a wider Porur. audience in WSquare Marketplace Dussehra Dhamaka on October 7 (Sunday) from 10.30 am to 7.30 pm in WSquare, 38, Kamaraj Avenue, Adyar,  Chennai - 20.  RJ Shruthi V i j a y k u m a r Vasanth will be inaugurating the event with brands ranging from organic products, homemade soaps, regional spices and condiments, sarees and salwars from across India, DIY jewellery and antique varieties that are beautiful and affordable. Witness these homebased entrepreneurs embark on a new journey of scaling and successfully enter the entrepreneurial world. For details contact 979091 1907 / 8939 337210.

Special Issue October 7 - 13, 2018 Rs.3

«ð£Ï˜ Þó£ñï£bvõó˜ F¼‚«è£ML™ ïõó£ˆFK Mö£

Þó£ñï£bvõó˜ F¼‚«è£JL™ («ð£Ï˜) ïõó£ˆFK Mö£ Ü‚«ì£ð˜ 10‰ «îF ºî™ Ü‚«ì£ð˜ 19‰Ý‹ «îF õ¬ó Íôõ˜ ñŸÁ‹ àŸêõ˜ Ü‹ñ‚° å«ó Mîñ£ù Üôƒè£óˆî¶ì¡ ï¬ìªðÁAø¶ ïõó£ˆFK Mö£ G蛄Cèœ Mðó‹ Ü‚«ì£ð˜ 10‰ «îF ñ£¬ô 6 ñE‚° ÿ 装C è£ñ£†C Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 11‰ «îF ñ£¬ô 6 ñE‚° ÿ Ü¡ùÌóE Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 12‰ «îF ñ£¬ô 6 ñE‚° ÿ ôLî£ ðó«ñvõK Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 13‰ «îF ñ£¬ô 6 ñE‚° ÿ «îM è¡Qò£°ñ£K Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 14‰ «îF ñ£¬ô 6 ñE‚° ÿÜ¡ù ÌóE Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 15‰ «îF ñ£¬ô 6 ñE‚° ÿ ñ¶¬ó eù£†C Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 16‰ «îF ñ£¬ô 6 ñE‚° ÿ «îM è¼ñ£K Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 17‰ «îF ñ£¬ô 6 ñE‚° ÿ ó£üó£«üvõK Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 18‰ «îF ñ£¬ô 6 ñE‚° ÿ ñý£ êóvõF Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 19‰ «îF ñ£¬ô 6 ñE‚° ÿ ñý£ ¶˜‚¬è Üôƒè£ó‹. ïõó£ˆFK èO™ ñ£¬ô 6 ñE‚° Íôõ˜ ñŸÁ‹ àŸêõ˜ Ü‹ñ‚° M«êû bð£ó£î¬ù»‹, ðóî®ò‹, Þ¡Q¬ê G蛄C «ð£¡ø è¬ô G蛄Cèœ ï¬ìªðÁ‹. ܬùõ¼‹ õ¼è.

è£ñ«è£® ïè˜ Þô†²I Mï£òè˜ F¼‚«è£ML™ ïõó£ˆFK Mö£ Þô†²I Mï£èò˜ F¼‚«è£JL™ (ÿ è£ñ«è£® ïè˜, õ÷êóõ£‚è‹) ïõó£ˆFK Mö£¬õªò£†® Ü‚«ì£ð˜ 10‰ «îF ºî™ Ü‚«ì£ð˜ 21Ý‹ «îF õ¬ó 嚪õ£¼  ñ£¬ôJ½‹ ¶˜è£ô†²I‚° Mî Mîñ£è Üôƒè£óƒèÀ‹ ñŸÁ‹ êèvóï£ñ ܘ„ê¬ù»‹ ï¬ìªðÁAø¶. Ü‚«ì£ð˜ 19‰ «îF ñ£¬ô 6.30 ñE‚° ܋𣜠ib àô£ ï¬ìªðÁ‹ G蛄Cèœ Mðó‹ Ü‚«ì£ð˜ 10‰ «îF ñ£¬ô ÿ eù£†C Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 11‰ «îF ñ£¬ô ÿ è£ñ£†C Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 12‰ «îF ñ£¬ô ÿ ê‰î£ùô†²I Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 13‰ «îF ñ£¬ô ÿ èüô†²I Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 14‰ «îF ñ£¬ô ÿ ÿ °«ðóô†²I Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 15‰ «îF ñ£¬ô ÿ Ü¡ùÌóE Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 16‰ «îF ñ£¬ô ÿ ܋𣜠Cõ ̬ü Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 17‰ «îF ñ£¬ô ÿ ñUû£²óñ˜îQ Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 18‰ «îF ñ£¬ô ÿ êóvõF Üôƒè£ó‹ Ü‚«ì£ð˜ 19‰ «îF ñ£¬ô ÿ ó£üó£«üvõK Üôƒè£ó‹, ܋𣜠ib àô£ Ü‚«ì£ð˜ 20‰ «îF ñ£¬ô ÿ êòù‹ Üôƒè£ó‹ ܬùõ¼‹ õ¼è.


Page. 2

PORUR TIMES

ó£ü Üôƒè£ó‹

October 7 - 13, 2018

C‰î£ñE Mï£òè˜ «è£ML™ ïõó£ˆFKŠ ªð¼Mö£ ÿ C‰î£ñE Mï£òè˜ «è£ML™ (Ý›õ£˜ F¼ïè˜, 裉F ꣬ô,) ïõó£ˆFKŠ ªð¼Mö£ Ü‚«ì£ð˜ 10‰ «îF ºî™ 18‰ «îF õ¬ó ï¬ìªðÁAø¶. Þ‚«è£ML™ ïõó£ˆFK èO™ 裬ô 7 ñE‚° ÜH«û躋, F¼ñ… êùº‹ ï¬ìªðÁ‹, ñ£¬ô 5.30 ñE‚° ÿ ¹õ«ùvõK Ü‹ñ‹ ÿ ªê÷ð£‚òô†²I î£ò£¼‹ M«ûê Üôƒè£óº‹ ï¬ìªðÁ‹. Þî¬ùˆªî£ì˜‰¶ ñ£¬ô 6.30 ñE‚° ÿ ¶˜‚¬è Ü‹ñ‚° Üv«ì£ˆFó ܘ„ê¬ù»‹, ÿ ¹õ«ùvõK Ü‹ñ‚° FKCF ܘ„ê¬ù»‹, ÿ eù£†C Ü‹ñ‚° ôLî£ FKCF ܘ„ê¬ù»‹, ÿ ªê÷ð£‚ò ô†²I‚° êèvóï£ñ ܘ„ê¬ù»‹ ï¬ìªðÁ‹. ܬùõ¼‹ õ¼è.

Discourses on Bhagavad Gita Swami Satyaprabhananda will give weekly discourse on Bhagavad Gita (in Tamil) from 5.30 p.m. on Oct 7 (Sunday) at Vivekananda Hall, Ramakrishna Mission Ashrama, 3, M.S.Salai, T.Nagar. All are welcome.

Porur Times Email ID: theporurtimes@ gmail.com

Koothu-p-Pattarai plays story Koothu-p-Pattarai is present a story ‘Aval Peyar Kavery’ on October 7 at 7.00 p.m. in Koothu-p-Pattarai Trust, Koothambalam Meenakshi, 58/16, 3rd Main Road, Sri Iyyappa Nagar, Virugambakkam. Sella Sellam is a director of the story. He was a master degree holder of Energy Engineering. All are Welcome.

°¼ðèõ£¡ ê‰îù Üôƒè£ó‹

ÝFÍôªð¼ñ£œ «è£ML™ (õìðöQ) ¹ó†ì£C 3õ¶ êQ‚Aö¬ñ¬ò º¡Q†´ F¼Šð£¬õ «ê¬õ, Íôõ˜ ¹wð Üôƒè£ó‹, bð£ó£î¬ù, ñ‰îó¹wð‹ ܘ„ê¬ù, F¼Šð£¬õ ꣟Áñ¬ø ïì‰î¶. Þî¬ùˆªî£ì˜‰¶ «êû Mñ£ùˆF™ àŸêõ˜ è«ü‰Fó õóîó£üŠªð¼ñ£œ ó£ü Üôƒè£óˆF™ ð‚î˜èÀ‚° 裆C ÜOˆî£˜.

ÿ «õ‹¹Lò‹ñ¡ «è£ML™ (ݟ裴 ꣬ô, M¼è‹ð£‚è‹) °¼ªðò˜„Cò¡Á °¼ðèõ£¡ ê‰îù Üôƒè£óˆF™ ð‚î˜èÀ‚° 裆C ÜOˆî£˜.


Page. 3

PORUR TIMES

October 7 - 13, 2018

CLASSIFIED ADVERTISMENTS A/Cs SERVICE

EDUCATIONAL

Door step service available Tuitions for IB, IGCSE, for your cooling appliances, CBSE and State board for contact :75501 41976. all classes in Mathematics, ************************* Science and Hindi, personal CATERING We supply healthy home attention is given to each made meals for lunch child as each batch has a and dinner in and around single child, references will Porur, also undertake be provided on request, details: Kezia orders for small birthday contact parties and gatherings, Samuel Raj 8056233217. for details contact ********************** Fatima Ph. 99520 73436. We are start new tuition ************************* batches for CBSE & State CLINIC Board for 10th and 12th PHYSIO CARE AND REHAB for the Academic Year P H Y S I O T H E R A P I S T 2018 -2019, separate (working in Government coaching for NEET, contact. hospital) provide Exlcusive Goodwill Academy,  No 5, treatment package for all Narayanan Street (Near ortho related problems like GRD Kalyana Mandapam), Neck pain,knee pain ,back Porur, Ph. 86105 05484. pain , sciatica , arthritis , ********************** shoulder pain, heel pain, MONTESSORI TEACHER treatment for paralysis also TRAINING, languages done at your door step at training (English, French, affordable cost . Clinic at Hindi and Telugu) coaching Ramapuram near Arasa for D.EI Ed teacher training, maram and Ganesh temple, contact. 98416 66761. contact 90948 76929. ************************ ********************** Montessori Teacher J E E V A N I training, languages HOMOEOPATHIC CLINIC, training (English French, Dr. Athira .P.A (BHMS), Hindi, Telugu) coaching for SVS Nagar 2nd Main Road, D.El Ed teacher training near Nandini sweets, contact. 98416 66761. Valasaravakkam, for ********************** appointment contact. 72990 VIGNYANA ACTIVITY (Jai 43982, consultation hours Nagar, Valasaravakkam) Monday to Saturday 5 p.m conducts classes for to 8 p.m, Sunday holiday. children to enhance ********************** YAGNYAA DIABETES creativity in learning and CLINIC (your family’s health impart memory skills which station), No.221, Arcot help to increase marks in Road, Virugambakkam, exams,  the classes are behind Vembuliamman held on weekends, for more Temple, working hours details contact 88705 40906. Mon to Sat – 9 a.m to * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10.30 a.m and 5 p.m to TUITION TAKEN for Stds 6.30 p.m, for appointments 1st to 9th state board contact. 98840 92666. in Ramapuram, home ************************* tuition also, contact: CONSULTANCY Praveena 90429 87306. SERVICES ********************** Uma Tax Consultancy Ser- SRI SHAKTHI TUITION vices, Income tax, Sales tax, CENTER, classes for Service tax, PAN, TAN, TDS, Stds.10th ,11th and ESI, PF, Central excisepart 12th (Accountancy time accounts, LIC, contact. and mathematics) for 99404 84479, 98846 37754. girls only, contact. ********************** S.sangeetha 94445 81281. MAN ASSOCIATES & CON- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SULTANCY, Income tax, Home tuition taken for Stds GST,Bank loan/ finance, 5th to 12th State board / CBSE Internal Audit, Company all Subjects, Maths, Physics, Formation, PAN, TDS, ESI, Chemistry, Accounts, PF, Accounts Writing, Insurcontact: Prof. Dr. Vanitha Msc, ance, Contact. 90802 97332 / 88252 74473, Email: manas- Mphil, PhD, Ph: 98408 53727. sociatesco@gmail.com ********************** DESIGNING ************************* GRAPHIC COURSE, Multimedia, ALICE BLUE COMMODIGraphic TIES (P) LTD., : Low Bro- Animation, kerage, High Exposure to Designing, Photo shop, Web Trade, Excellent Trading designing, HTML / CSS, Platform, Mobile Trading Javascript / Jquery, Home Software, Instant Pay-in/ / Regular Class, contact. Payout on Backoffice S/w, Prof. Dr. Vanitha Msc, Mphil, Free Trading Tips, Free PhD, Ph: 98408 53727. workspace with internet, VINGYANA INSTITUTE – Two rules to follow, Rule coaching /tuition classes 1:Never Lose Money, Rule taken for Stds. 8 to 10 2 :Don’t Forget The Rule (only CBSE) 11 and 12 :1, contact S.R.MARKETS (only CBSE Chemistry | Alice Blue Commodities, and Biology) Pharmacy No.55, Perumal Kovil Street, subjects, Biotechnology, Alapakkam, Porur. Email Biochemistry, Microbiology : srmarkets.aliceblue@ subjects,Contact. gmail.com , Ph : 8608818075. 88705 40906. ************************* **********************

RK ACADEMY COACHING CENTRE, near SBI, Kattupakkam, for all grades from IX to XII for Commerce and Science Students and CA –CPT, Contact . 74483 08778 / 88252 74473. ********************** RAMANUJAN Home tuition for mathematics, handling home tuition for mathemat¬ics for IGCSE, CBSE, STATE BOARD, IIT foundation, AIEEE and all entrance exams’ MATHS, contact H. Raja, Lecturer in Mathematics, Cell 89394 49387, 87544 57381, 88380 86788. ********************** Maths Tuition undertaken from 6th to 9th Std state board / Matriculation / CBSE and 10th state board, Interested person may contact. 984165 8508 / 98412 00031 (Gerugambakkam, behind PSBB Millennium school) . ********************** Tuition taken for state board, Std 1 to 12 and for CBSE kg to Std. 5, special coaching also for Std 11th &12th ( subjects Maths / Accounts & Commerce), Krishna Nagar Main Road, Madanandapuram, contact. 90032 67220. AIE – Home tuition center, Stds 1st -12th all boards / Hindi, French, Sanskrit, Telugu, Abacus and handwriting classes also taken Ph: 98416 66761. *************************

HOME SERVICE

We undertake cleaning work, water tank, sump, septic tank, soak pit, open well cleaning, sewage & drainage block removing with safety equipments, electrical & plumping works, contact. R.V Home Service 73973 23173. *************************

INSURANCE

Live a long life with protection, best investment schemes for child future and Life Insurance schemes are available, secure your family with Kotak, doorstep service available, contact: 73585 23180. *************************

MUSIC CLASSES TRINITY CIRCLE HOME TUITION No:1 Piano, Keyboard, Guitar, Drums, Mandolin, Vocal, Western, Carnatic teaching 8 grades practical and theory 100%, 43 years music experience, 30 year’s music teaching experience, music composing experience 25 year’s music signing 39 years, contact. 88389 50538 / 73582 27525. ********************** Carnatic music classes (vocal) from basic to higher, for girls only, contact. S.Sangeetha 94445 81281.

TOUR & HOLIDAY PACKAGES

We have an immediate recruitment only for freshers,   only for male,  Job DescriptionGraphic Designer: Experience in Corel Draw and Illustrator, Demonstrable graphic design skills with a strong portfolio, Good Communication skills,  Ability to interact, communicate and present ideas. Job Description_Quality Executive Trainee: Should have good typing knowledge, basic computer knowledge, good in English, contact AEL Data Services, LLP Ph: 24827 503/504. ********************** WANTED driver experienced 3 to 5 years to drive a boss car, preferred Porur, Madhanandhapuram, Kolapakkam & Kovur Ph 94454 16735. ********************* WANTED boys / girls, part / full time, Pizza shop in Ramapuram,Contact 99402 71217. **********************

Discover Andaman, package details, 3 Nights 4 Days (Havelock :1 Night, Port Blair :2 Nights), Budget package – Rs.12750, Premium package – Rs.15000, Luxury package – Rs.24250, enjoy your trip with EMI options also, Contact. Maxi Tourz, No.4, Thandavamoorthy Nagar, Arcot Road, Valasaravakkam, Ph:.99620 74545, 89397 33100. REAL ESTAE SELLING ********************** IYAPPANTHANGAL, five PROPERTY LOAN minutes’ walk from bus SERVICES terminus, RR Nagar PROPERTY LOAN First Street, Concept SERVICES, land purchase Apartments,  resale flat, & mortgage loan, home 2 BHK, 811 sq.ft, UDS 529 purchase and mortgage, sq.ft, Rate per square feet commercial purchase Rs. 3600, (negotiable) & mortgage loan and brokers excuse, property based private Contact 94422 23069. finance all financial ********************* services require also PORUR, Lakshmi Nagar contact. 95005 94963. Extention,2nd floor, ******************** flat, 2 BHK, 800 sq.ft, car parking, SITUATION VACANT covered Contact C.G.Radha WANTED marketing staff, lady, for builder office Krishnan Ph: 94443 77576. near Kattupakkam, salary ********************* I Y YA PA N T H A N G A L , +incentive ready to join, Plot No.7, E.V.P Park contact. 90874 77783. Avenue,  868 sq.ft, UDS 400 ********************** sq.ft, 2BHK, flat, covered car park with marble flooring, contact Ph: 96770 44708. ***********************

THANDALAM, Akash Nagar, 2nd Street, near St Joseph College, Newly constructed , independent house, ground floor 600 sq.ft, first floor 600 sq.ft, contact 80724 62898. ************************* VA L A S A R AVA K K A M , Sri Devi Kuppam Main Road, New TNHB HIG 1087 sq.ft, UDS 650 sq.ft, 2 BHK,2 Balconies, Lift, CCP, Contact 98400 27005. I Y YA P PA N T H A N G A L , Oil Mill Road, Sri Selvagaganapathy Nagar, 2 Bed Room 1st Floor, 700 Sq.Ft. covered Car Park Rent Rs. 10000, contact: 80561 79565.

RENTAL

**************** PORUR, near Saravana stores, Parvathy Avenue, 5th St, Shakthi Nagar, spacious 3 BHK, first floor, 1890 sq.ft. Rent Rs. 25000 PM, covered car park,  wood work,  corporation & well water.. Contact  Ph: 94440 71988. ******************* PORUR, Mount Poonamallee Road, next to Saravana Stores, Appasamy Platina, 1584 sq.ft, new flat, 3 BHK, semi furnished flat, all amenities available, Rent Rs.30000, contact. Karthik, Ph. 94449 14271. ****************** PORUR, near Saravana Store, Platina Appaswamy 5 th floor ,compact 2 BHK  634 sq.ft, semi furnished ,open car parking,  contact 94450 02473. ************************ NANDAMBAKKAM, near Chennai trade centre / Butt road, opposite HDFC bank. Independent house, first floor, 2 BHK, rent Rs. 17500, family only, contact Ph: 98400 83759. ************************

Dance performance held in Dubai

INTERIOR WORKS

CARPENTRY WORK undertaken all kinds of wood works,cupboards, modular kitchen and repair works, contact. Krishna wood works, Alapakkam, Porur, cell No. 98845 22974 / 90926 89590. ************************* We are authorized dealer for Saint Gobain, following work undertaken for Saint Gobain false ceilThe dance crew of Velammal Main School, Mogappair campus presented an Indian ing and gypsum ceiling Dance performance at Tamil Sangam in Dubai held recently. work in house, office, deThe students were appreciated and awarded with certificates and gifts for their partmental stores, low- exceptional performance by Reginald Samson, President of Tamil Sangam, Dubai. The students were also felicitated by Mc Allan and Hamid, President of Iman est price, contact. 86800 75823, 98401 98399. Association. *************************

LEGAL SERVICE

LEGAL SERVICES connected to family dispute, loan problems and experts in providing legal opinion for purchasing properties contact. 95662 72345. *************************


Page. 4

RNI Regn No. TNBIL/2014/54977

Road patch work

PORUR TIMES

October 7 - 13, 2018

«ü£Fïè˜ ð°FJ™ ðô ÞìƒèO™ ðœ÷‹

ðóE¹ˆÉ˜ «ü£Fïè˜ ð°FJ™ (Ýôñó‹ ê‰FŠ¹, ªð¼ñ£œ «è£M™ ªî¼ 裘ù˜), «èHœ ðE‚è£è ðô ÞìƒèO™ ðœ÷‹ «î£‡ìŠð†´ Üî¬ù êK ªêŒò£ñ™ Þ¼Šð ñ¬ö è£ôƒèO™ «î£‡ìŠð†ì ðœ÷ƒèO™ c˜ Gó‹H Þ¼Šð ªð£¶ñ‚èÀ‹, ðœO‚° ªê™½‹ ñ£íõ˜èÀ‹, õ£èù 冮èÀ‹ ªõ° CóñˆFŸ° Chennai Corporation workers done a patch work on potholes in Kaliamman Koil àœ÷£A¡øù˜. Salai, near RTO office, Virugambakkam. Þî¬ù ÜFè£Kèœ àìù®ò£è ÝŒ¾ ªêŒ¶ êK ªêŒ»ñ£Á ÜŠð°F ñ‚èœ «èK‚¬èM´ˆ¶œ÷ù˜.

Slushy Road

Secured first place in Volley ball tourney

The Volleyball boys team of Velammal Main School, Mogappair campus participated in Dr. Sivanthi Adithanar 68th state championship Volleyball tournament for boys and won the first place with a score of 25 – 16, 25 – 17 and 25 -20 in the finals. More than 50 teams took part in this tournament. The tournament was held recently at Thangapazham Agricultural college, Vasudevanallur in Tirunelveli. The winners received trophy, medals and certificates.

Sri Krishna sweets introduced ella saappaadu Sri Krishna Bhavan a part of Sri Krishna Sweets has Recent showers a stretch of Venkateshwara Nagar 1st Main Road Extension, Raintroduced ‘Ella Saappaadu’ to treat your taste buds to mapuram. authentic and traditional banana leaf service between 11 am and 3 pm at its Ashok Pillar, Thiruvanmiyur, Triplicane and V N Road (T.Nagar) outlets bringing back tradition in contemporary form. Serving of food on banana leaf similar to virundu sappadu served in Muhurtham is an innovative concept of Sri Krishna Sweets. The management have spaced tables very nicely with a separate table and bench for a person that reminds of olden days. It is ensured that they have a good amount of space between them. Foam covered with a jamakalam is placed on the bench to fit for the convenience of the customers to sit comfortably and eat, similar to that of olden days. The interior decorations are sure to invariably invoke the curiosity in the minds of younger generation on how we have come down to the present generation from the past reminding them of our culture, customs and traditions. The most attractive part is beautiful quotes related to the concept highlighting eating of food in hands, eating on a banana leaf, goodness of ghee, importance of breakfast neatly displayed on the walls making it visually aesthetic. They guided to sit on the bench and served in banana leaf in a traditional way that is in fact the highlight of the whole concept. Later food took the spotlight. The unlimited spread include payasam, pachidi, coconut poriyal, spicy poriyal, kootu, pickle, appalam, white rice, dal, ghee, sambar, more kuzhambu, kara kozhambu, rasam, buttermilk, banana, water bottle, betel leaf and nut. Garlic is added to any one item on Saturdays otherwise there is no garlic used in preparation. This sumptuous lunch spread is priced at Rs. 150. The menu will change on a daily basis. Mini tiffin is served in the evening between 6 p.m and 10 p.m in banana leaf. The package includes ghee kesari, hot and fluffy idly, vada, ghee pongal, mini dosa and mini coffee for Rs 110. Sri Krishna Sweets also has introduced the concept of Outdoor Catering providing breakfast, lunch and dinner as per customer’s requirements. For details contact 1800 102 2343.

Porur Times Email ID: theporurtimes@gmail.com Published, Printed and owned by A.Nithya, Published from Old No. 63/4, Razack Garden Main Road, Arumbakkam, Chennai - 106, Editor: A.Nithya

Porur Times  

Porur times Neighbourhood newspaper, Sports civil & Business News,local Newspaper, porur rental,about porurnews, Porur Times, porurtimes con...

Porur Times  

Porur times Neighbourhood newspaper, Sports civil & Business News,local Newspaper, porur rental,about porurnews, Porur Times, porurtimes con...

Advertisement