Page 1

PORUR TIMES YOUR NEIGHBOURHOOD NEWSPAPER

VOL. 5, ISSUE.2

www.porurtimes.com Cell No. 96000 95724

Special Issue Published on February.11, 2018 Rs. 3

ñý£ Cõó£ˆFK Mö£ Þó£ñï£bvõó˜ «è£ML™ ñý£ Cõó£ˆFK ®ò Þó£ñ£ï£bvõó˜ «è£ML™ («ð£Ï˜) ñý£ Cõó£ˆFK Mö£ (HŠóõK 13‰ «îF) Ü¡Á Þó¾ ºî™ ñÁ 裬ô õ¬ó ° è£ô CøŠ¹ ̬üèœ, ñŸÁ‹ Þ¡Q¬ê ®òƒèœ ñŸÁ‹ è„«êKèœ ï¬ìªðÁAø¶. ° è£ô CøŠ¹ ̬üèœ Mðó‹ HŠóõK 13‰ «îF Þó¾ 7 ñE‚° ºî™è£ô ̬ü Ýó‹ð‹ Þó¾ 11 ñE‚° Þó‡ì£‹ è£ô ̬ü Ýó‹ð‹ ïœOó¾ 1 ñE‚° Í¡ø£‹ è£ô ̬ü Ýó‹ð‹ M®òŸè£¬ô 4 ñE‚° 裋 è£ô ̬ü Ýó‹ð‹ ܬùõ¼‹ õ¼è.

Sports day of Alpha Arts and Science College

G蛄Cèœ

Þó£ñï£bvõó˜ «è£ML™ (°¼vîô‹) ñý£ Cõó£ˆFK ªð¼Mö£ HŠóõK 13‹ «îF ñ£¬ô 4.32 ñE ºî™ G蛄Cèœ ªî£ìƒA 14‰ «îF 裬ô 7 õ¬ó ï¬ìªðÁAø¶.

G蛄Cèœ Mðó‹

ñ£¬ô 4.32 ñE‚° ®ò£…êL ¶õ‚è Mö£ ñ£¬ô 5 ñE‚° «îõ«ùò ®ò ðœO ñ£íõ˜èO¡ T‚ò£ê£ AK °¿MùK¡ èî‚ ïìù‹ ñ£¬ô 5.30 ñE‚° ï˜îù èíï£î ðóî®ò Mˆò£ôò£ ñ£íõ˜èO¡ ðóî ®ò‹ (°¼.®ò£„ê£Kò ²õ£Iï£î¡) ñ£¬ô 6 ñE‚° G¼ˆò£…êL è¬ôŠðœO ñ£íõ˜èœ õöƒ°‹ ÜÁðˆ¶ Íõ˜ ®ò ï£ìè‹ Þó¾ 7 ñE‚° C‰¶ 裈ò£òQ è¬ôŠðœO ñ£íõ˜èœ õöƒ°‹ «ñ£AQ Ý†ì‹ Þó¾ 8 ñE‚° MüŒ ªî£¬ô‚裆C ¹è› C‰¶ Cò£‹ °¿MùK¡ ðóî®ò‹ Þó¾ 9 ñE‚° Müò‹ 죡v Üè£ìI °¿MùK¡ ðóî®ò‹ (°¼. Ýì™ è¬ôñE Müò‹ 裘ˆF‚, ºèŠ«ð˜) Þó¾ 10 ñE‚° °¼A¼ð£ ®ò£ôò£ ñ£íMèO¡ ðóî®ò‹ (°¼. bð£ ð£ô£T, Þó£òŠ«ð†¬ì) Þó¾ 11 ñE‚° ñ¶ó£ èô£G«èî¡ °¿MùK¡ ðóî®ò‹ (°¼. ñ£îM ï‹ÌFK «è£ì‹ð£‚è‹) ïœOó¾ 12 ñE ºî™ 2 ñEõ¬ó «ê£ô£˜ ꣌ °¿MùK¡ ð‚F Þ¡Q¬ê è„«êK ïœOó¾ 2 ñE ßvõK C¼ˆ«ò£îò£ ñ£íõ˜èO¡ ðóî£ï†®ò‹ (°¼.èvÉK Fôè G¼ˆò êóvõF F¼ñF. îù²‰îK) ÜF裬ô 3 ñE‚° ‰¼ˆò£ôò£ õöƒ°‹ ðóî®ò‹ (°¼. ªüò‰Fó£ñ¡) ÜF裬ô 4 ñE‚° ñ¶¬ó HóSî‹ ï£†®ò èô£ôò£ °¿MùK¡ ðóî ®ò‹ (°¼. «è£Aôõ£E) ÜF裬ô 5 ñE‚° ôwI èô£ «è‰Fó‹ ñ£íMèO¡ ðóî®ò‹ (°¼.«è£H ï£ò˜ ÝôŠð£‚è‹) 裬ô 6 ñE‚° óˆù£ôò£ °¿MùK¡ ðóî®ò‹ (°¼.®ò ê£óF óMê˜ñ£) ܬùõ¼‹ õ¼è.

Velammal awarded for one of the five best Schools

Velammal Matric.Hr.Sec.School (Mogappair) and Velammal Vidyalaya (Alapakkam) have been conferred as one of the five best schools in Tamilnadu. The school received the accolade for its exemplary service in the field of education and extra curricular activities. The award was presented by Dr. R.M.Vasagam (Former Senior Scientist, ISRO), organized by School Consultants India, held at Bangalore on Feb.3.

Project day held at First School

Alpha Arts and Science College (Porur) organised its 20th annual sports meet on Feb.8. The programme started with Tamil Thaai Vazhthu. S. John Sundar (Assistant commissioner of Police, Koyambedu Range) was chief guest. Dr. Ashalatha (Principal of the college) presided over the function and delivered the presidential address. John Sundar declared the sports meet open and the students of various disciplines enthusiastically participated in the various athletic events and exhibited their talents followed by the prize distribution. The programme concluded with the valedictory where Dermiz (Physical Director) presented the annual report of the sports meet.

The Project Day 2018 held at First School (Manapakkam) focused on the theme “Reduce, Reuse and Recycle” on Jan.27. The little ones paid tribute to Mother Earth, danced to the songs of nature and

entertained the audience with a skit about the story of a seedling. Drawing, painting, sloka recitals, story telling and fancy dress competitions were conducted for children. Nestle and N Gopaldas

Jewellers held competitions for the parents of First School-ers. The Cookery show and the exhibition themed ‘wealth out of waste’ used to express their talents. The event witnessed high

energy levels with an open floor Zumba session, western dance by Bare Bonz dance studios and classical dance performed by the students of Akhilandeshwari Dance School.


Page. 2

RNI Regn No. TNBIL/2014/54977

1008 êƒè£H«ûè‹ HŠóõK 20‰ «îF ï¬ìªðÁAø¶

PORUR TIMES

February.11, 2018

Impact of Porur Times

Üèˆbvõó˜ F¼‚«è£ML™ ñý£ Cõó£ˆFK Mö£

Þó£ñï£bvõó˜ «è£ML™ («ð£Ï˜) HŠóõK 20‰ «îF õ¼û£H«ûè Mö£ º¡Q†´ 裬ô 7 ñE‚° «ñ™ 1008 êƒè£H«ûè‹ ï¬ìªðÁAø¶. Ü è ˆ b v õ ó ˜ Ü¬ùõ¼‹ õ¼è. F¼‚«è£ML™ (ݟ裴

ÿ C‰î£ñE Mï£òè˜ «è£ML™ ñý£ Cõó£ˆîK Mö£ ÿ C‰î£ñE Mï£òè˜ «è£ML™ (Ý›õ£˜ F¼ïè˜, õ÷êóõ£‚è‹) ñý£ Cõó£ˆîK Mö£ HŠóõK 13‰ «îF ï¬ìªðÁAø¶. G蛄Cèœ Mðó‹ HŠóõK 13‰ «îF Þó¾ 7 ñE‚° ñý£ Cõó£ˆFK ºî™ è£ô ̬ä Ýó‹ð‹ Þó¾ 10 ñE‚° ñý£ Cõó£ˆFK 2‹ è£ô ̬ä Ýó‹ð‹ ïœOó¾ 12 ñE‚° ñý£ Cõó£ˆFK 3‹ è£ô ̬ä Ýó‹ð‹ HŠóõK 14‰ «îF ÜF裬ô 4 ñE‚° ñý£ Cõó£ˆFK 4‹ è£ô ̬ä Ýó‹ð‹ ܬùõ¼‹ õ¼è.

꣬ô, õ÷êóõ£‚è‹) ñý£ Cõó£ˆFK Mö£ HŠóõK 13‰ «îF ï¬ìªðÁAø¶. G蛄Cèœ Mðó‹ HŠóõK 13‰ «îF Þó¾ 7 ñE‚° ñý£ Cõó£ˆFK ºî™ è£ô ̬ä Ýó‹ð‹ Þó¾ 10 ñE‚° ñý£ Cõó£ˆFK 2‹ è£ô ̬ä Ýó‹ð‹ ïœOó¾ 2 ñE‚° ñý£ Cõó£ˆFK 3‹ è£ô ̬ä Ýó‹ð‹ HŠóõK 14‰ «îF ÜF裬ô 4.30 ñE‚° ñý£ Cõó£ˆFK 4‹ è£ô ̬ä Ýó‹ð‹ 裬ô 5.30 ñE‚° ñý£ bð£ó£î¬ù. ܬùõ¼‹ õ¼è.

Before

Governing business and Relationship

Vedanta Institute Madras organises a session on Governing Business and Relationship  by: Shri R. Aravindan on Feb.17 at 10 a.m to 11.15 a.m at Hotel Pratap Plaza, 168, Kodambakkam High Road, Mahalingapuram, C h e n n a i . 3 4 . Following news published on Jan.28 Incomplete storm water channel on Eswaran All are Welcome 9 For Further details contact. Koil Street near Perumal Koil Street Porur, concern authourities has been closed storm water channel. 98404 93904.

After

ÿó£‹ ð£óF è¬ô Þô‚Aò‚ èöè‹ ê£˜H™ ð£óFò£˜Mö£ Awarness for Cancer

Bharat Vikas Parishad in association with Kalki Manava Seva Samidhi jointly conducted a Cancer Detection Camp on Jan.20 at Adhi Vembuliamman Koil Mandapam, Gangai amman Koil St, Virugambakkam. The camp was conducted by Adyar Cancer Institute and 46 women have attended the camp and all the women expressed that this type program gives more knowledge on cancer, how to check their own body, a continuous medical care by cancer Institute and so on and willing to spread awareness with women.

ÿó£‹ ð£óF è¬ô Þô‚Aò‚ èöè‹ (ÿó£‹ GÁõùƒèO¡ å˜ Üƒè‹) ꣘H™ ñè£èM ð£óFò£K¡ 136õ¶ Hø‰î  Mö£ HŠóõK 3‰ «îF ñ£¬ô A¼wí è£ù ê¬ðJ™ (F.ïè˜) ï¬ìªðŸø¶. Þ‰G蛄CJ™ ð£óF è¬ôñE M¼¶ ªðŸø ªð£Pò£÷˜ ªè. ð‚îõˆêô‹, ð£óF ¹è›ñE M¼¶ ¹ôõ˜ F.«õ. Müòô†²I ñŸÁ‹ ð£óF îI›ñE M¼¶ ñ¼ˆ¶õ˜ ê. ðˆñ£ï‰î¡ ÝAò Í¡Á ÜPë˜ ªð¼ñ‚èÀ‚° M¼¶èœ ñŸÁ‹ ªð£ŸAN ÜOˆ¶Š ð£ó£†ìŠð†ì¶. ÞšMö£M™ 700‚°‹ «ñŸð†ì 𣘬õò£÷˜èœ èô‰¶ ªè£‡ìù˜ G蛄CJ¡ G¬øM™ ð£óFò£˜ õ£›¾ â‹ Ë™ Mö£M™ 𣘬õò£÷˜è÷£è èô‰¶ ªè£‡ì ܬùõ¼‚°‹ ðKê£è õöƒèŠð†ì¶

Grand inauguration of Rishs International School at Mangadu

Tamil Nadu Governor Banwarilal Purohit (Chief Guest) inaugurated Rishs International School (Mangadu) on Feb.5. The Program started with invocation songs by the students followed by a splendid dance by the young dancers of Rishs. The audience was greeted by chairman N.Sakthivelu, Director R.Balambika and Uma N. Murthy, the Principal of Rishs International School.The dignitaries were honoured with mementos by school chairman and director. The programme came to a close with vote of thanks by the Vice-Principal Brindha Thiagarajan and school choir sang the National Anthem. The same day evening was made more colourful with a grand cultural programme. Published, Printed and owned by A.Nithya, Published from Old No. 63/4, Razack Garden Main Road, Arumbakkam, Chennai - 106, Editor: A.Nithya

Porur times epaper published on Feb 11  

Porur times Neighbourhood newspaper, Sports civil & Business News,local Newspaper, porur rental,about porurnews, Porur Times, porurtimes con...

Porur times epaper published on Feb 11  

Porur times Neighbourhood newspaper, Sports civil & Business News,local Newspaper, porur rental,about porurnews, Porur Times, porurtimes con...

Advertisement