Page 1

ČASOPIS UPRAVE POLICIJE CRNE GORE

Januar-mart 2012 - Broj 13 - Godina V

Intervju: dr Božidar Vuksanović, direktor Uprave policije Mr Ralph Markert, pomoćnik direktora INTERPOLa

INTERPOLOVA putna isprava

CRNA GORA NA PUTU EU INTEGRACIJA


Sadržaj Tema broja Intervju sa direktorom Uprave policije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Novi pomoćnici direktora policije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Crna Gora na putu EU integracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Međunarodna saradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Mirovne misije Pod plavom zastavom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 UNPOC Montenegro 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Aktuelno Aktuelno iz SELEC-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Partnerski ciljevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Procjena prijetnji od organizovanog kriminala i mapiranje kriminala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 U Varšavi održan sastanak eksperata Mreže za analizu rizika zemalja Zapadnog Balkana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Policija služi i štiti građanina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Plan integriteta u policiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Terapija sindroma opstruktivne apneje oralnim aparatima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Saobraćajna policija ostvarila zapažene rezultate . . . . . . . 24

Intervju sa direktorom Uprave policije, dr Božidarom Vuksanovićem Strana

4

Sa direktorom Uprave policije dr Božidarom Vuksanovićem razgovarali smo o planovima i projektima, reformi policije i drugim aktivnostima policijske službe u narednom periodu

Strana

6

EKSPERTSKA MISIJA EVROPSKE UNIJE U POSJETI CRNOJ GORI

Drugi pišu Mr Ralph Markert, pomoćnik direktora INTERPOLa INTERPOLOVA putna isprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

EKSPLANATORNI SCREENING ZA PREGOVARAČKO POGLAVLJE XXIV – PRAVDA, SLOBODA I BEZBJEDNOST

Standardi i praksa Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije Finansijske istrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 28 Nova Frontex-ova web platforma Virtual aula . . . . . . . . . . . 29 Evropski centar za bezbjednosne studije . . . . . . . . . . . . . . . . 30 SEPCA info Četvrti sastanak oficira za komunikacije (CLOs) zemalja članica SEPCA, održan u Sarajevu . . . . . . . . . . . . . . 32 Trodnevna konferencija SEPCA u Budvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Drugi godišnji sastanak Mreže žena policajaca u Jugoistočnoj Evropi (WPON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Konferencije šefova policija članica SEPCA-e i šefova ILECUs jedinica u državama Zapadnog balkana, u okviru ILECUs projekta u Beču . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Crna Gora u snijegu SAJ-Akcija spašavanja u kanjonu Platije . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Drama u kanjonu Pivskog jezera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Zavijani voz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Posjeta predsjednika Vlade SAJ i PJP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Granična policija u Pljevljima pomagala građanima . . . . . . 39 PJ Berane / Pružena pomoć stanovnicima ugroženih sela.40 Spašen iz sniježnog usova u Bakovića klisuri . . . . . . . . . . . . . 40 Ispostava granične pomorske policije . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 PJ Nikšić i Ispostava Plužine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Iz rada policije Iz rada Odsjeka za informacione sisteme . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Forenzički centar domaćin konferencije EMFA-2. . . . . . . . . . 43 Ispostava Plužine i Obrazovni centar u Plužinama . . . . . . . 44 PJ Herceg Novi - tradicionalno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 O opasnostima sa interneta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Povratak nelegalnih migranata u zemlje porijekla . . . . . . . 46 Predstavljamo Predrag Radošević . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Veselin Petrušić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Savo Jovović . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Ekipa Uprave policije najbolja ekipa sportske rekreacije u 2011. godini u Crnoj Gori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

CRNA GORA NA PUTU EU INTEGRACIJA Zadatak Radne grupe je učestvovanje u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije (screening), kao i u izradi predloga pregovaračkih pozicija, uz podršku organa državne uprave i drugih organa i institucija u oblasti pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko poglavlje XXIV.

Aleksandar Saša Zeković DOMETI GRAĐANSKE KONTROLE POLICIJE

POLICIJA SLUŽI Strana I ŠTITI 14 GRAĐANINA

Mr Ralph Markert, pomoćnik direktora INTERPOLa

INTERPOLOVA PUTNA ISPRAVA Strana

22


POLICIJSKI GLASNIK

Interni časopis Uprave policije, tromjesečnik Izdavač UPRAVA POLICIJE CRNE GORE … Za izdavača DIREKTOR dr BOŽIDAR VUKSANOVIĆ … Glavni i odgovorni urednik ZORAN TALOVIĆ … Tehnički urednik VESKO ZINDOVIĆ … Uređivački tim TAMARA RALEVIĆ NADA TADIĆ BOGDAN ĐUROVIĆ DRAGAN MAZIĆ … Fotografije ARHIVA REDAKCIJE … Administrativna podrška MIRJANA TOMČIĆ ... Kontakti Urednik: +382 67 184 494 +382 67 284 494 E-mail: policijskiglasnik@policija.me Web: www.upravapolicije.com … Adresa PODGORICA, BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 22 … Štampa ŠTAMPARIJA OBOD, CETINJE … Tiraž 1.500 PRIMJERAKA

RIJEČ UREDNIKA

Poštovane koleginice i kolege, Dragi čitaoci,

Pred vama je novi broj našeg časopisa. Kao i ranije, i ovoga puta smo se trudili da prikupimo i objavimo što više zanimljivih članaka i priloga koji će, nadam se, zavrijediti vašu pažnju. Tema ovog broja svakako je intervju sa direktorom Uprave policije dr Božidarom Vuksanovićem, sa kojim smo razgovarali o programskim i drugim aktivnostima policijske službe u narednom periodu. Tu je i članak povodom verifikacijske ekspertske misije EU za oblast vladavine prava,koja je u Crnoj Gori boravila polovinom marta sa ciljem da sagleda napredak naše zemlje u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Vašu pažnju, siguran sam, privući će članak gospodina Ralpha Markerta, pomoćnika direktora Interpola, a tu je i tekst našeg oficira za vezu u SELEC-u o aktivnostima te regionalne organizacije. Pored stalnih rubrika tu su i prilozi o policijskim aktivnostima tokom sniježnog nevremena koje je, u februaru zahvatilo našu zemlju i kada su pripadnici Uprave policije pokazali visok nivo profesionalizma i odgovornosti pomažući najugroženijim stanovnicima. Za ovaj broj časopisa izdvojili smo neke od uspješno izvedenih akcija naših kolega iz područnih jedinica sa sjevera Crne Gore gdje je stanovništvo bilo i najugroženije i kojima je pomoć bila najpotrebnija. U ovom broju donosimo i niz drugih zanimljivih i aktuelnih tekstova. Vašu pažnju svakako će privući članak o našim mirovnjacima na Kipru, aktivnostima i ostvarenim rezultatima saobraćajne policije, o aktivnostima na izradi plana integriteta policije, kao i drugi zanimljivi tekstovi i prilozi. Takođe, i u ovom broju, u rubrici “Predstavljamo” donosimo zanimljive priče o sportskim i drugim uspjesima naših kolega. Na kraju, zahvaljujem se svim našim kolegama saradnicima koji su zanimljivim tekstovima i fotografijama doprinijeli sadržaju ovog izdanja Glasnika. U namjeri da Policijski glasnik učinimo još boljim, sadržajnijim, informativnijim i zanimljivijim, i dalje smo otvoreni za vaše priloge, prijedloge i sugestije. Do idućeg broja,

Glavni urednik Zoran Talović

Časopis " Policijski glasnik " objavljuje tekstove koji obrađuju policijske teme i stručne radove koji se tiču oblasti policijskog djelovanja i rada, kao i tekstove koji opisuju događaje i zanimljivosti, kao i razne druge informacije bitne za čitaoce koje mogu naći mjesto u nekim od rubrika časopisa. Radovi će biti objavljeni pod uslovom da su namijenjeni isključivo ovom časopisu, za što odgovornost preuzima autor. Radovi ne trebaju biti duži od 4 - 6 stranica (za stručne članke ) i 1-2 stranice (ostali tekstovi). Tekstovi moraju biti otkucani u dvostrukom proredu (Times New Roman, font 12). Na kraju rada navesti popis korišćene literature. Uređivački tim časopisa zadržava pravo odlučivanja koji će se radovi objaviti, kao i pravo na skraćenje i opremanje teksta. Uređivački tim “Policijskog glasnika” poziva sve čitaoce i kolege da pišu o svim temama koje su po njihovom mišljenju zanimljive za objavljivanje u našem časopisu. Tekstove slati na e-mail adresu policijskiglasnik@policija.me. POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

3


Tema broja

Intervju: dr Božidar Vuksanović, direktor Uprave policije Sa direktorom Uprave policije dr Božidarom Vuksanovićem razgovarali smo o planovima i projektima, reformi policije i drugim aktivnostima policijske službe u narednom periodu

POLICIJSKI GLASNIK:

Čitaoce našeg časopisa zanimaće Vaše viđenje i komentar dosadašnjeg funkcionisanja i rada Uprave policije, trenutnog stanja, pravaca daljeg razvoja, prioriteta u radu, tekućih problema i drugih bitnih činjenica vezanih za rad i funkcionisanje Uprave policije. Možete li nam, shodno tome, reći koje su prioritetne aktivnosti Uprave policije u narednom periodu?

DIREKTOR: Strateško opredjeljenje Uprave policije odnosi se na intenziviranje i jačanje kapaciteta u okviru međuagencijske, regionalne i međunarodne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca, terorizma, ilegalnih migracija, krijumčarenja i trgovine ljudima, drogom i oružjem. Naš ključni prioritet jeste da kroz procese otvaranja pregovora I poglavlja 23 i 24 usvojimo potrebne standarde. S tim u vezi je pripremljen Program koji ima za cilj da u svom prvom segmentu formira Operativni tim koji će se boriti protiv svih oblika korupcije I kriminala. Ovaj tim će imati svoja tri nivoa strateški, savjetodavni I operativni. U radu ovog tima će se koristiti iskustva I znanja iz raznovrsnih oblasti kada su policijski poslovi u pitanju, a sve ove aktivnosti biće realizovane u saradnji sa ekspertima iz zemalja Evropske unije I Sjedinjenih Američkih Država. Otpočinjanje pregovora otvaranjem poglavlja 23 i 24 ne predstavlja samo proces koji će imati svoje rezultate isključivo u Crnoj Gori, već I izazov koji će neminovno imati uticaja I na zemlje u regionu poput BiH, Srbije, Kosova I Makedonije. POLICIJSKI GLASNIK: U toku je realizacija i implementacija strateških i

4 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

drugih planskih dokumenata, od kojih su Strategija razvoja policije do 2013. godine i Akcioni plan za njenu implementaciju, kao okvirni strateški dokumenti, svakako najznačajniji. Tu su i konkretni projekti, kao što je Projekat reorganizacije policije koji se realizuje zajedno sa ICITAP-om i preporuke relevantnih međunarodnih institucija koje će umnogome odrediti pravce i smjernice daljeg razvoja i organizacije Uprave policije. Možete li nam reći koje se reforme očekuju u sistemu i organizaciji Uprave policije i koji su koraci u tom smjeru?

Direktor Uprave policije dr Božidar Vuksanović

pregovorima sa EU kada je u pitanju poglavlje 24, kao i prilikom definisanja prioriteta za podršku Evropske Unije i njenih DIREKTOR: Usvajanjem Strategije razvo- instrumenata pomoći. ja policije do 2013. godine i, posebno, donošenjem Akcionog plana za njenu U skladu sa utvrđenom dinamikom, reimplementaciju definisani su pravci za alizuju se aktivnosti u procesu reformi organizovanje savremene i efikasne policijske organizacije, usvajanju i implepolicijske organizacije. Tako su intenzi- mentaciji strateških i drugih projekata virane aktivnosti na izradi i implemen- koje imaju za cilj jačanje institucionalnih taciji projekata koji imaju za cilj jačanje i operativnih kapaciteta Uprave policije, dinamike reformi i poboljšanje materi- prije svega u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala. Urađena je mapa jalno - tehničkih i stručnih kapaciteta. organizovanog kriminala i Procjena opasModerna i efikasna policijska orga- nosti od organizovanog kriminala u Crnoj nizacija, stručno osposobljen i po Gori, prvi dokument takve vrste kod nas. savremenim evropskim standardima Takođe, realizuju se mjere iz Akcionog obučen policijski kadar i metodologije plana borbe protiv korupcije i organirada usklađene sa standardima razvi- zovanog kriminala. jenih policijskih sistema samo su neki od strateških ciljeva postavljenih ovim U okviru procesa reformi i priprema za brži napredak na putu ka EU integracidokumentima. jama, Uprava policije će nastaviti sa akPostojanje jednog ovakvog dokumen- tivnostima na standardizaciji policijskog ta, sa jasno obrazloženim prioriteti- rada i transformaciji cjelokupnog sistema. ma policije, u procesu EU integracija U tom smislu, prioritetne aktivnosti Upomogućava i bolju poziciju Crne Gore u rave policije biće usmjerene na dalje pri-


Tema broja procjene podložnosti radnih mjesta korupciji i drugim oblicima neprihvatljivog postupanja definisati mjere za očuvanje i poboljšanje integriteta službenika. POLICIJSKI GLASNIK: Aktivnosti Uprave policije usmjerene su i na saradnju sa drugim policijama, međunarodnim i regionalnim policijskim organizacijama. Kako Vi vidite dalju saradnju, naročito sa policijama susjednih država?

hvatanje i implementaciju savremenih policijskih praksi i metoda rada policija država Evropske Unije. Tako se, u saradnji sa Programom za pružanje pomoći u krivičnim istragama Ministarstva pravde SAD-a (ICITAP), nastavljaju aktivnosti na Projektu reorganizacije Uprave policije. POLICIJSKI GLASNIK: Odgovornost i ja-

vnost rada su principi koji obezbjeđuju profesionalizam, kvalitetan rad i efikasnost policije i opšte je uvjerenje da se na tom polju postiže napredak, što se ogleda kroz povećanje nivoa povjerenja građana u policiju i druge parametre. Bilo bi interesantno osvrnuti se na mehanizme i tijela koji omogućuju da policija bude u službi građana, a građani zaštićeni od prekoračenja ovlašćenja i eventualnih zloupotreba policijskih službenika.

DIREKTOR: Uprava policije će nastojati da u budućem radu otvoreno, transparentno i odlučno rješava pitanja odgovornosti u policiji. U tom pravcu se prihvataju i realizuju sve inicijative za izgrađivanje i poboljšanje kontrolnih i preventivnih mehanizama o odgovornosti. Tome će, svakako, doprinijeti selektiranje stručnog, obrazovanog i zrelog starješinskog sastava odgovornog za zakonit rad i funkcionisanje policije. Biti u funkciji građana za nas znači da je Uprava policije spremna da u javnost iznese činjenice i podatke o svim službenicima koji na razne načine budu došli u sukob sa zakonskim i drugim propisima, nanoseći štetu sebi i policijskoj službi. I više od toga – da se javnost obavještava o svim preduzetim mjerama prema službenicima – disciplinskim, prekršajnim i krivičnim. Dakle,

otvoreno prikazivanje tzv. crne brojke iz izvještaja policije je, ne samo obaveza informisanja građana, već potreba da se ukaže na probleme sa kojima se suočava policija, i iznad svega – obračunava sa tim slučajevima. Rad i djelovanje Etičkog odbora Uprave policije u pravcu ispitivanja i provjeravanja etičnosti ponašanja policijskih službenika, prisutan je i prepoznatljiv u javnosti i u tom smislu od koristi. Saradnja Etičkog odbora sa Unutrašnjom kontrolom policije Ministarstva unutrašnjih poslova je veoma dobra. U prethodnom periodu je ostvarena kvalitetna i sadržajna saradnja sa nevladinim organizacijama, i tu saradnju treba nastaviti. Takođe treba uspostaviti bližu saradnju sa Odborom za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore, kao tijelom koje vrši eksternu kontrolu rada policije. Savjet za građansku kontrolu rada policije predstavlja instituciju koja ima izuzetan značaj za rad policijske organizacije, posebno iz razloga neutralnog nadzora nad policijskom organizacijom koju ostavaruje kroz kontrolu primjene policijskih ovlašćenja. Riječ je o tijelu koje ima značajno mjesto i ulogu kako za građane tako i za policijsku organizaciju. Sa Savjetom za građansku kontrolu ostvarujemo intenzivnu saradnju kroz dinamičan pristup identifikovanim problemima i njihovom rješavanju. Uprava policije je, sredinom prošle godine, započela proces izrade plana integriteta u policiji, oformila komisiju koja je u prethodnom periodu realizovala prvu fazu, nastavljajući dalje aktivnosti u tom pravcu. Plan integriteta ćе biti dokument kојi će na osnovu

DIREKTOR: Cijenim da je za efikasnu borbu protiv organizovanog i transnacionalnog kriminala od izuzetnog značaja bliska saradnja sa relevantnim regionalnim i međunarodnim organizacijama i zemljama u okruženju, radi razmjene iskustava, kooridinacije aktivnosti i jačanja međusobnog povjerenja. Ovom prilikom želim da istaknem da ćemo raditi na efikasnijoj primjeni Konvencije o policijskoj saradnji zemalja jugoistočne Evrope, koja predstavlja osnov za unaprjeđenje saradnje država potpisnica i jačanje bezbjednosnog partnerstva između Evropske unije i zemalja jugoistočne Evrope. U okviru djelovanja Asocijacije šefova policija zemalja jugoistočne Evrope (SEPCA), definisaćemo jedinstvenu platformu za borbu protiv raznih vidova kriminala, kako bi zajedničkoj prijetnji uvijek bili spremni da damo zajednički odgovor. Tokom zasijedanja Generalne skupštine SEPCAe krajem aprila u Budvi, u svojstvu predsjedavajućeg, potpisaćemo Memorandum o razumijevanju između SEPCA-e i Međunarodne asocijacije šefova policija – IACP. Intenziviraćemo saradnju sa inostranim policijskim službama i organizacijama (DEA, FBI, SOCA, Generalni sekretarijat Interpola), u cilju sprovođenja zajedničkih operativnih akcija usmjerenih na konkretne nosioce kriminalnih aktivnosti. Uprava policije će inicirati zajedničke specijalističke obuke sa partnerima iz Austrije, Njemačke, Velike Britanije, Italije i Sjedinjenih Američkih Država, u cilju profesionalnog usavršavanja službenika i usvajanja savremenih policijskih praksi i metoda rada, prvenstveno proaktivnog pristupa djelovanja. Početkom aprila ove godine postali POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

5


Tema broja smo dio komunikacionog linka SIENA, što je veoma značajno za dalju institucionalizaciju partnerstva sa EUROPOLom, kao sve značajnijim akterom u oblasti suzbijanja organizovanog kriminala, posebno u pogledu strateških analiza stanja u ovoj oblasti i izrade procjena opasnosti, kao jednog od ključnih dokumenata za definisanje prioriteta u borbi protiv kriminalnih grupa. Jedan od prioriteta Uprave policije je potpisivanje Operativnog sporazuma sa EUROPOL-om, čime ćemo ojačati naše kapacitete za uspješno suprotstavljanje bezbjednosnim rizicima i prijetnjama putem razmjene operativnih informacija sa državama EU kanalima EUROPOL-a. Jačanje regionalne saradnje na partnerskim osnovama i međusobnom povjerenju, inteziviranje razmjene podataka, informacija i iskustava sa policijama susjednih zemalja i u sklopu regionalnih policijskih inicijativa prepoznati su kao prioriteti. Imajući u vidu da smo u dosadašnjem radu ostvarili odličnu saradnju sa susjednim zemljama, u narednom periodu preduzećemo konkretne aktivnosti na daljem jačanju bilateralnih odnosa sa partnerskim agencijama za sprovođenje zakona. S tim u vezi planiramo formiranje zajedničkih timova koji će imati poseban značaj tokom turističke sezone. Posebno bih naglasio da ćemo potpisati protokole o saradnji tokom turističke sezone sa Republikom Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Republikom Hrvatskom i Republikom Srbijom u 2012. godini, u cilju intenziviranja policijske saradnje na planu razmjene profesionalnih iskustava i pružanja podrške u prevenciji kriminalnih aktivnosti međunarodnog karaktera tokom ljetnjeg perioda. Želim da istaknem da je naše opredjeljenje da u zajedničkoj borbi za sigurnost građana Crne Gore, regiona i Evrope, nastavimo da budemo ravnopravan partner svim bezbjednosnim službama. POLICIJSKI GLASNIK: Crna Gora i Evropska unija. Gdje je uloga Uprave policije na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji? DIREKTOR: Crna Gora je u prethodnom periodu ostvarila značajan napredak u ispunjavanju evropskih preporuka, naročito na planu jačanja vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. To je valorizovano na decembarskom samitu šefova država i vlada zemalja EU, kojom prilikom je Evropski savjet donio odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Crnom Gorom.

6 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

Integracije predstavljaju strateško opredjeljenje i realizuju se kroz dinamičan reformski proces policijske organizacije. Istakao bih da u tom procesu imamo kontinuiranu podršku Delegacije Evropske unije, Misije OSCE-a, diplomatsko – konzularnih predstavništava i drugih međunarodnih partnera. U cilju postizanja progresa i ostvarivanja rezultata u oblastima iz nadležnosti Uprave policije, intenzivirali smo operativne kapacitete u okviru međuagencijske, regionalne i međunarodne saradnje, što je, između ostalog, i prezentovano u prilogu za Proljećni izvještaj o realizaciji sedam ključnih prioriteta definisanih u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji.

aktivnosti na analitičkom pregledu i procjeni usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom Evropske unije, u cilju što bolje pripremljenosti za učešće na bilateralnom sastanku sa ekspertima Evropkse komisije krajem maja u Briselu. Smatram da ćemo do junskog Savjeta ministara imati vidljive rezultate na planu suzbijanja organizovanog kriminala i korupcije, što će rezultirati odlukom o datumu za otvaranje pregovora. POLICIJSKI GLASNIK: Časopis ''Policijski glasnik'' doprinosi nastojanju Uprave policije da svoj djelatnost učini transparentnom prema javnosti i afirmiše policiju kao instituciju, kao i njene pojedince. Zanimaju nas Vaše mišljenje o tako prihvaćenom konceptu, kao i sve druge sugestije

NOVI POMOĆNICI DIREKTORA POLICIJE

Vojislav Marković

Slobodan Filipović

Predrag Ašanin

Sektor kriminalističke policije

Sektor za ljudske resurse, pravna pitanja, telekomunikacione i informacione sisteme

Sektor za obezbjeđenje ličnosti i objekata

Na putu ka punopravnom članstvu Crne Gore u evropske strukture, prioritetne aktivnosti policijske organizacije biće usmjerene na jačanje bezbjednosnog ambijenta, efikasnu implementaciju usvojenog zakonodavnog okvira, kao i unaprjeđenje administrativnih kapaciteta za vođenje najkompleksnijih istraga organizovanog kriminala i korupcije. Podsjećam da je Vlada donijela Odluku o formiranju Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko poglavlje XXIV - Pravda, sloboda i bezbjednost, čiji su članovi i predstavnici Uprave policije. U martu je uspješno završen multilateralni screening za poglavlje XXIV, kojom prilikom su nam prezentovani pravni propisi Evropske unije koji uređuju oblasti suzbijanja ilegalnih migracija, operativne policijske saradnje, borbe protiv terorizma, Šengenskog informacionog sistema. U toku su intenzivne

i prijedlozi za poboljšanje kvaliteta časopisa i stvaranje prostora za iskazivanje svih pripadnika Uprave policije. DIREKTOR: Obavljajući i prethodnu funkciju bio sam u prilici da se upoznam sa časopisom Policijski glasnik, koji mi je redovno dostavljan. I tada, kao i sada mogu da izrazim sve pohvale za časopis, njegov koncept, sadržaj i dizajn. Mislim da je zaista dobar. Sadrži aktuelne informacije i tekstove iz policijskog rada. Izdavanje Policijskog glasnika je veoma značajno za afirmaciju ukupnog policijskog rada i ostvarenih rezultata. Mislim da časopis, zajedno sa sajtom, na najbolji mogući način doprinosi ukupnom nastojanju Uprave policije da svoju djelatnost učini još transparentnijom prema javnosti i afirmiše rad i rezultate policije i predstavi njene pripadnike. Razgovarali: Zoran Talović i Vesko Zindović


Tema broja

CRNA GORA NA PUTU EU INTEGRACIJA

EKSPERTSKA MISIJA EVROPSKE UNIJE U POSJETI CRNOJ GORI U okviru aktivnosti na sprovođenju preporuka iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji, u Crnoj Gori je boravila verifikacijska ekspertska misija EU za oblast vladavine prava, sa ciljem da sagleda napredak Crne Gore u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Eksperti Evropske unije razgovarali su sa predstavnicima nadležnih državnih institucija, koji su tom prilikom prezentovali ostvarene rezultate u oblasti suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala kako na strateškom i normativnom, tako i na institucionalnom i operativnom planu.

Sprovođenje Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, upotreba specijalnih istražnih tehnika (mjere tajnog nadzora), suzbijanje koruptivnih krivičnih djela, funkcionisanje Jedinice za međunarodnu policijsku saradnju (ILECU), implementacija modela upravljanja vođenog obavještajnim radom, uspostavljanje nacionalnog integrisanog kriminalističko-obavještajnog sistema, procjena prijetnji u oblasti organizovanog kriminala i mapiranje organizovanog kriminala bili su predmet interesovanja eksperata tokom razgovora sa predstavnicima Uprave policije.

EKSPLANATORNI SCREENING ZA PREGOVARAČKO POGLAVLJE XXIV – PRAVDA, SLOBODA I BEZBJEDNOST Vlada Crne Gore je 08. marta 2012. godine usvojila Odluku o formiranju Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko poglavlje XXIV - Pravda, sloboda i bezbjednost, čiji je šef Dragan Pejanović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova. Članovi Radne grupe za poglavlje XXIV su predstavnici Skupštine, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Specijalnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog kriminala, Višeg suda, Sudskog savjeta, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, Ministarstva zdravlja, Uprave policije, Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Uprave za antikorupcijsku inicijativu, Uprave carina, Uprave za imovinu, Uprave za zbrinjavanje izbjeglica, Policijske akademije, kao i pred-

Dragan Pejanović Šef Radne grupe za pregovaračko poglavlje 24

Uvodni sastanak sa članovima ekspertske misije EU

stvnici nevladinih organizacija Građanska alijansa i Centar za monitoring.

Radne grupe za poglavlje XXIV.

Zadatak Radne grupe je učestvovanje u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije (screening), kao i u izradi predloga pregovaračkih pozicija, uz podršku organa državne uprave i drugih organa i institucija u oblasti pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko poglavlje XXIV.

Delegacija Uprave policije u sastavu Vesko Vukadinović, pomoćnik direktora za Sektor granične policije, Selma Mehović, rukovodilac Odjeljenja za međunarodne odnose i evropske integracije, i Dejan Đurović, rukovodilac Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju u Sektoru kriminalističke policije, učestvovali su na eksplanatornom sastanku Crne Gore i Evropske komisije koji je održan u periodu od 28-30. marta 2012. godine u Briselu.

U cilju što efikasnije pripremljenosti za eksplanatornu fazu screeninga, redovno su održavani konsultativni sastanci članova

Sastanak je otvorio ambasador Aleksandar Andrija Pejović, glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, i Venceslas POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

7


Tema broja

Pripremna faza pregovora - screening Kao faza koja prethodi otpočinjanju pregovora, screening (analitički pregled pravne tekovine Evropske unije i zakonodavstva države kandidata) podrazumijeva detaljnu provjeru trenutnog nivoa usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom Evropske unije. Polazna osnova u procesu screeninga je identifikacija prirode svakog pravnog akta acquisa i posljedice za nacionalno zakonodavstvo (različiti oblici pravnih akata acquisa imaju različite implikacije).

Sa sastanka Radne grupe

de Lopkovič, savjetnik u Generalnoj direkciji Evropske komisije za proširenje. Članovi Radne grupe za poglavlje XXIV su imali prilike da se upoznaju s pravnim poretkom Evropske unije u oblasti Pravde, slobode i bezbjednosti, i dobiju potrebne informacije i uputstva u pravcu dalje harmonizacije i primjene evropskog zakonodavstva. Tokom trodnevnog sastanka, predstavnici resornih generalnih direkcija Evrospke komisije su detaljno predstavili direktive, regulative, odluke, protokole, konvencije sporazume, strategije, zajedničke akcije i instrumente koji se odnose na suzbijanje ilegalnih migracija i readmisiju migranata, standarde u postupanju s azilantima, pravosudnu saradnju u građanskim i privrednim stvarima, viznu politiku. Poseban dio sastanka bio je posvećen predstavljanju pravne tekovine EU kojom se uređuje policijska saradnja i borba protiv organizovanog kriminala, kao i propisi koji tretiraju pravosudnu saradnju u krivičnim pitanjima. Prezentovani su i propisi i praksa koji tretiraju borbu protiv terorizma, saradnju u oblasti šengenskog akcionog plana, falsifikovanje eura i sigurnost dokumenata. Sastanku su prisustvovali i predstavnici država članica Evropske unije, kao i zemalja kandidata Republike Makedonije i Republike Srbije u svojstvu posmatrača. Nakon eksplanatornog sastanka, Radna grupa za poglavlje XXIV će pripremiti prezentaciju zakonodavstva Crne Gore u predmetnim oblastima u odnosu na pravnu tekovinu Evropske unije, s posebnim osvrtom na administrativne kapacitete za usvajanje i primjenu evropskog zakonodavstva, i predstaviti je Evropskoj komisiji krajem maja 2012. godine. Ivana Đ. Kovačević

8 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

Analiza pravnih akata treba da se uradi po članovima tj. za svaki član potrebno je odrediti pravnu osnovu u nacionalnom zakonodavstvu, izvršiti harmonizaciju definicija; identifikovati potrebu za promjenom zakona (što je osnova za pripremu Nacionalnog plana za usvajanje acquisa); definisati potrebne procedure (zakon, podzakonski akti, interni propisi); odrediti resurse za implementaciju (institucije, kadrovski kapaciteti, specijalističke obuke, finansijska sredstva, inostrana pomoć), uključujući i vremenski okvir. U procesu screeninga za poglavlje XXIV učestvuju predstavnici Evropske komisije na strani EU i članovi Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na predmetno pregovaračko poglavlje. Osnovni cilj screeninga je da se u poglavlju XXIV utvrde postojeće razlike između zakonodavstva Crne Gore i pravne tekovine Evropske unije. U okviru predmetne procedure, od Crne Gore se očekuje da pokaže da li će moći u cjelosti prihvatiti pravnu tekovinu EU u poglavlju Pravda, sloboda i bezbjednost i uskladiti uočene razlike u zakonodavstvu, ili ima namjeru zatražiti odgovarajuće tranzicione periode za potpuno usklađivanje i punu implementaciju zakonodavstva EU. Evropska komisija je Crnoj Gori dostavila popise pravnih propisa koji uređuju poglavlje acquis-a čija se usklađenost ocjenjuje – Poglavlje XXIV: 1. Legalne migracije; sprječavanje nezakonitih imigracija; readmisija nezakonitih migranata; azil; 2. Pravosudna saradnja u građanskim i privrednim stvarima (porodično pravo, nesolventnost, pristup pravdi i praktični aspekti pravosudne

saradnje); 3. Saradnja u oblasti borbe protiv droga; 4. Saradnja u oblasti carina; 5. Vizna politika; 6. Operativna policijska saradnja (S.I.R.E.N.E., pitanja policijske saradnje koja se odnose na Šengenski sporazum; EUROPOL; CEPOL; saradnja između finansijskih obavještajnih jedinica); 7. Trgovina ljudima; 8. Organizovani kriminalitet (ekonomski kriminal uključujući prevare, zaštita svjedoka, seksualna eksploatacija djece; visokotehnološki kriminal); 9. Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima (načelo uzajamnog priznavanja; Evropski nalog za hapšenje i postupci izručenja; proceduralna prava za osumnjičena odnosno okrivljena lica u krivičnim postupcima; oduzimanje, zamrzavanje imovine i novčane kazne; EUROJUST; zajednički istražni timovi; mreže saradnje u krivičnim stvarima;informacije o krivičnim evidencijama; žrtve); 10. Borba protiv terorizma; 11. Šengenske pravne tekovine i mehanizmi sprovođenja (Šengenski informacioni sistem); 12. Falsifikovanje eura i sigurnost dokumenata i 13. Vanjske granice. Na eksplanatornom sastanku, svaki blok pravne tekovine EU – kojeg može činiti jedna važna direktiva ili skup direktiva, njihovih izmjena i dopuna, propisa za njihovo sprovođenje i programskih dokumenata – prezentuju predstavnici Evropske komisije (faza objašnjavanja). Nakon eksplanatornog screeninga, Radna grupa za poglavlje XXIV treba da pripremi popunjene screening liste, tj. da prezentuje stepen usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa acquis-em u poglavlju XXIV - bilateralni screening. Za potrebe bilateralnog screeninga, Radna grupa izrađuje: - screening liste koje sadrže popis evropskih direktiva iz pojedinog poglavlja pregovora, popis propisa države kandidata u svrhu usklađivanja, podatke o nadležnoj državnoj instituciji, kao i stepen usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU (Evropsku komisiju treba da informišemo da li je normativno-pravni okvir Crne Gore usklađen sa zakonodavstvom EU, u potpunosti, djelimično ili nije usklađen); - prezentacije nacionalnih propisa i postupaka u tehnici Power Point (postojeće i planirano usklađivanje zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom EU, uključujući vremenski okvir; postojeće i planirano sprovođenje i izgradnja administrativnih kapaciteta, uključujući program i vremenski okvir donošenja propisa, planove za sprovođenje, procjenu uticaja, strategije, finansijske planove).


Direktor Uprave policije se sastao sa ambasadorkom SAD

Sastanak sa predstavnicima ambasade Sjedinjenih Američkih Država Direktor Uprave policije dr Božidar Vuksanović, sastao se 20. marta 2012. godine sa predstavnicima Federalnog istražnog biroa (FBI) i atašeom za regionalnu bezbjednost u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država. Sastanku su prisustvovali asistenti atašea za pravna pitanja FBI Jane Stephan i James Bents i ataše za regionalnu bezbjednost Themistocles Karavites. Sastanak je imao za cilj jačanje saradnje i predstavljanje programskih aktivnosti Uprave policije za naredni period. Direktor Vuksanović je posebno značajnom istakao mogućnost da crnogorska policija koristi iskustva američkih kolega u procesu usvajanja savremenih bezbjednosnih standarda. Obostrano je konstatovano da praksu ovih susreta treba intenzivirati, kako na strateškom tako i na operativnom nivou.

Direktor Uprave policije dr Božidar Vuksanović sastao se, 06. aprila 2012. godine, u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici sa ambasadorkom te zemlje u Crnoj Gori Njenom ekselencijom gospođom Su K. Braun. Teme sastanka bile su jačanje bilateralne saradnje i predstavljanje programskih aktivnosti Uprave policije za naredni period. Direktor je ocijenio da je saradnja bezbjednosnih službidvijezemljedobraiizraziozahvalnostnapodršci koju Upravi policije pružaju institucije Sjedinjenih Američkih Država u procesima obučavanja, opremanja i razmjene iskustava. Direktor je predstavio Plan aktivnosti za naredni period naglasivši da je težište aktivnosti policije Ambasadorka Sue K. Brown na izgradnji bezbjednosnih standarda koji će omogućiti nesmetano sprovođenje integracionih procesa.

Međunarodna saradnja

Ambasadorka Braun je istakla važnost snaženja vladavine prava, kako u cilju poboljšanja kvaliteta života građana Crne Gore, tako i podsticaja kandidature Crne Gore za članstvo u NATO i EU. Podržala je aktivnosti Uprave policije, saradnju bezbjednosnih službi, i plan koji je prezentovao direktor ocijenivši ga vrlo ambicioznim, posebno u dijelu koji se odnosi na jačanje saradnje policije sa građanima i civilnim društvom s posebnim fokusom na planove koji se odnose na prevenciju i zaštitu mladih od kriminala. Tokom sastanka potpisan je Memorandum o razumijevanju između Uprave policije i ambasade SAD koji reguliše oblast razmjene i primjene iskustava i učešće predstavnika ove ambasade u radu Savjeta koji će biti oformljen u sastavu Operativnog tima Uprave policije. Obostrano je konstatovano da je saradnja institucija partnerska i prijateljska što je ocijenjeno kao veoma značajno za povoljan bezbjednosni ambijent u Crnoj Gori i regionu.

Direktor se sastao sa ambasadorom Savezne Republike Njemačke Direktor Uprave policije dr Božidar Vuksanović, sastao se 09. marta 2012. godine sa ambasadorom Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori Njegovom ekselencijom Pius Fišerom. Sastanak je bio posvećen planovima za saradnju, slučaju napada na novinarku ND ,,Vijesti’’ i predstavljanju i upoznavanju ambasadora sa programskim aktivnostima Uprave policije za naredni period. Direktor je zahvalio na podršci i pomoći koju institucije ove zemlje pružaju Upravi policije kroz procese obučavanja, opremanja, realizacije projekata i učešća u zajedničkim policijskim aktivnostima, kao i u nastojanjima za postizanjem evropskih standarda u oblasti bezbjednosti. Vuksanović je upoznao ambasadora i sa najznačajnijim segmentima programa koji je usmjeren na borbu protiv svih oblika korupcije i organizovanog kriminala. POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

9


Međunarodna saradnja

Direktor Uprave policije prezentovao programske aktivnosti za naredni period

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovala je sastanak kojim je predsjedavao šef Delegacije ambasador Leopold Maurer, kojom prilikom je direktor Uprave policije dr Božidar Vuksanović prezentovao programske aktivnosti koje su planirane u narednom periodu.

gionalne i međunarodne saradnje. Operativni tim će činiti službenici različitih stručnih profila, koji će uz korišćenje iskustava stečenih u radu biti angažovani na rasvetljavanju najtežih krivičnih djela kao i rješavanju predmeta iz prethodnog perioda. Struča podrška timu će biti međunarodni eksperti uz formiranje Savjeta i operativnih grupa koje će se boriti protiv najsloženih oblika korupcije i organizovanog kriminala. Projekat Policija u funkciji građana će omogućiti bliži kontakt sa stanovništvom i lokalnim samoupravama.

formacija i iskustava, kroz formiranje zajedničkih timova koji će imati poseban značaj tokom turističke sezone. Ambasadori zemalja članica Evropske unije su, nakon izlaganja direktora Uprave policije, pokazali interesovanje i postavili niz pitanja iz oblasti nadležnosti Uprave policije, kojom prilikom su i dati odgovori i pojašnjenja po svim kandidovanim pitanjima. Ambasadori su podržali aktivnosti koje proističu iz predstavljenog programa, kao i nastavak reformskih procesa koji sprovode u ovoj oblasti.

Sastanak sa ambasadorom NR Kine Direktor Uprave policije dr Božidar Vuksanović sastao se 08. marta 2012. godine sa ambasadorom NR Kine u Crnoj Gori Njegovom ekselencijom Ži Žaolin-om. Direktor je ambasadora upoznao sa programskim aktivnostima Uprave policije koje su planirane za naredni period. Sastanak su obilježile i konsultacije u vezi sa budućom saradnjom i mogućom realizacijom projekata.

Sastanku su prisustvovali predstavnici zemalja Evropske unije ambasadori Austrije, Bugarske, Češke Republike, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske, Rumunije, Slovačke, Slovenije i Velike Britanije.

Projekat Policija u funkciji građana će omogućiti bliži kontakt sa stanovništvom i lokalnim samoupravama. Sam program će omogućiti uvođenje standarda zemalja Evropske unije, a značajniji segmenti programa i aktivnosti policije u narednom periodu koji su posebno pobudili pažnju ambasadorima odnosili su se na formiranje Operativnog tima, aktivnosti policije u funkciji građana, formiranje tima privrednika, jačanje saradnje sa Tužilaštvom i jačanje re-

10 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

Tim privrednika će okupiti privrednike i investitore u namjeri da se prepoznaju poteškoće u poslovanju kako bi policija pravovremeno reagovala. U oblasti saradnje sa Tužilaštvom predviđa se jačanje inicijative policije u podnošenju krivičnih prijava kao i sprovođenje zajedničkih aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i finansijskih istraga. U odnosu na regionalnu i međunarodnu saradnju planirano je inteziviranje razmjene podataka, in-

Ambasador je konstatovao da je saradnja crnogorskih i kineskih bezbjednosnih službi kvalitetna, i da će u narednom periodu biti osnažena. U tom pravcu, direktor Uprave policije i ambasador dogovorili su susret sa predstavnicima Ministarstva za bezbjednost NR Kine, kada će se ostavriti mogućnost za potpisivanje Operativnog protokola o saradnji dvije službe.


Međunarodna saradnja

Susret sa sa ambasadorom Misije OEBS u Crnoj Gori Direktor Uprave policije dr Božidar Vuksanović, sastao se 21. februara 2012. godine sa ambasadorom OEBS u Crnoj Gori Njegovom ekselencijom Šarunasom Adomavičijusom. Direktor se zahvalio na pomoći i podršci, koju Misija pruža Upravi policije na njenom reformskom putu u procesu integracija. Kao veoma značajno direktor je naglasio aktivnosti koje će Uprava policije sprovesti u sklopu pregovaračkog procesa, kroz poglavlja 23 i 24, uz uvođenje standarda koji će ojačati bezbjednosni sistem. Saopštio je takođe da će u fokusu aktivnosti u narednom periodu biti borba protiv svih oblika korupcije i organizovanog kriminala. Ambasador je veoma pozitivno ocijenio rezultate Uprave policije koji

Direktor Uprave policije se sastao sa ambasadorom BiH Direktor Uprave policije dr Božidar Vuksanović sastao se 02. aprila 2012. godine sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Njegovom ekselencijom Izmirom Talićem. Direktor je izrazio zadovoljstvo nivoom saradnje koja proističe iz dobrosusjedskih odnosa dvije zemlje i ukazuje na međusobnu upućenost policijskihslužbi obije zemlje. Kao izizetno bitno, direktor Vuksanović je okarakterisao regionalnu saradnju, posebno u nastupajućem periodu u kojem će Crna Gora, kroz otvaranje pregovora sa Evropskom unijom, rješavati pitanja iz poglavlja 23 i 24. Otvaranje pregovora će omogućiti postizanje standarda u cilju institucijonalnog jačanja, što će za posljedicu imati članstvo u Evropskoj uniji. Razmatrana su i pitanja daljeg jačanja saradnje u oblasti razmjene informacija, obuke i formiranja zajedničkih timova. Kao prioritet u saradnji označen je period nastupajuće turističke sezone kada će službenici policije iz Bosne i Hercegovine, zajedno sa kolegama iz ostalih zemalja regiona, boraviti na crnogorskom primorju u sklopu policijske aktivnosti ,,Moj policajacnaš policajac’’. Ambasador Talić je izrazio zadovoljstvo saradnjom koju imaju bezbjednosne strukture dvije zemlje naglasivši otvorenost i spremnost za njenim jačanjem.

su postignuti u periodu pred i tokom uvedenog vanrednog stanja, kao i to da su ovi rezultati prepoznati od strane međunarodne zajednice. Saopštio je da je saradnja sa Upravom policije veoma dobra i da može poslužiti za primjer ostalim institucijama sistema, kao i to da je Misija OEBS spremna da pruži punu podršku aktivnostima crnogorske policije, posebno u oblastima koje su prepoznate kao obostrani prioriteti.

Sastanak sa ambasadorkom Republike Turske Direktor Uprave policije dr Božidar Vuksanović sastao se 27. marta 2012.godine sa ambasadorom Republike Turske u Crnoj Gori Njenom ekselencijom Emine Birgen Keşoğlu i predstavnicima turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) Doc.dr Birol Ćetin i Ismail Gurlek. Konstatovano je da je saradnja crnogorskih i turskih bezbjednosnih službi kvalitetna, kao i da Republika Turska poklanja izuzetnu pažnju regionalnoj saradnji gdje je posebno pohvalila afirmativne rezultate koje je Crna Gora postigla u proteklom periodu predsjedavajući Asocijacim šefova policija Jugoistoče Evrope (SEPCA).

Direktor Uprave policije se sastao sa ambasadorom Republike Italije u Crnoj Gori

Direktor Uprave policije dr Božidar Vuksanović, sastao se 02. Februara sa ambasadorom Republike Italije u Crnoj Gori Njegovom ekselencijom Serđom Barbantijem. Direktor se zahvalio na podršci i pomoći koju institucije

Republike Italije pružaju Upravi policije na njenom reformskom putu. Zajednički je konstatovano da je saradnja crnogorske i italijanske policije partnerska i zasnovana na međusobnom povjerenju, sa prioritetima u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, što su dokazale i do sada realizovane brojne operativne aktivnosti dvaju policija. Ambasador je kao veoma pozitivnim ocijenio rezultate Uprave policije koje je u svom izvještaju o napretku konsta-

tovala Evropska komisija, i najavio aktivnosti koje će ambasada Italije u Crnoj Gori realizovati u narednom periodu u saradnji sa partnerima iz Sjedinjenih Američkih Država. Kao vema pozitivnim, ambasador Barbanti ocijenio je poboljšanje stanja u oblasti bezbjednosti drumskog saobraćaja. Obostrano je konstatovano da će buduće otvaranje pregovora za članstvo Crne Gore u EU donijeti jačanje i intenziviranje saradnje između italijanske i crnogorske policije s jedne, i policija regiona s druge strane.

Sastanak sa ambasadorom Republike Rumunije Direktor Uprave policije dr Božidar Vuksanović sastao se 27. februara 2012. godine sa ambasadorom Republike Rumunije u Crnoj Gori Njegovom ekselencijom dr Mihailom Florovicem. Direktor je upoznao ambasadora sa budućim aktivnostima Uprave policije čiji će fokus biti na odlučnoj borbi protiv svih oblika korupcije i organizovanog kriminala. Zajednički je konstatovano da se saradnja rumunske i crnogorske policije zasniva na partnerskim osnovama i međusobnom povjerenju, da je sadržajna i profesionalna, kako na strateškom tako i na operativnom nivou, uz brojne aktivnosti koje se

realizuju u sklopu saradnje sa Centrom za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi (SELEC) u Bukureštu. Ambasador je saopštio da Rumunija podržava aktivnosti koje Crna Gora sprovodi na putu intergracija u EU i NATO, i da vidi Crnu Goru kao partnera u procesu stabilizacije Balkana. Takođe se osvrnuo i na Protokol o policijskoj saradnji, potpisan 2006.godine, u smislu proširivanja aktivnosti u oblastima koje se tiču korišćenja rumunskih iskustava u pregovaračkom procesu sa EU, posebno u oblasti poglavlja 24. POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

11


Mirovne misije

Zapažena uloga naših mirovnjaka na Kipru

POD PLAVOM ZASTAVOM

Prilikom proslave Svetog Patrika, irskog praznika

U Mirovnoj misiji UN na Kipru – UNFICYP nalaze se četiri službenika Uprave policije Crne Gore gdje je prilikom zadnje rotacije 13.novembra 2011.godine upućen Vasiljević Milutin kao zamjena za Danaj Valentina. Milutin Vasiljević je rođen 09.avgusta 1971 u Nikšiću. Oženjen i otac jednog djeteta. Živi u Nikšiću. Završio je Srednju vazduhoplovnu vojnu školu u Mostaru i Vojnu akademiju u Beogradu 1994 godine. U vojsci je obavljao niz dužnosti od 1994-2000. godine. U MUP-u, odnosno u Upravi policije angažovan je od 2000.godine gdje je od 2006.godine viši policijski komesar I klase

12 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

za operativni rad u Sektoru granične policije.

Dolaskom u misiju Vasiljević je raspoređen u UN policijsku stanicu Pyla u Sektoru 4, na poslovima i zadacima policijskog posmatrača UN. Sektor 4 karakteriše ruralno područje, gdje se mještani Posjeta Kipru ministra vanjskih poslova i evropskih integracija uglavnom bave Milana Roćena poljoprivredom području, službenici Uprave policije su iskazali u zoni razdvajanja, gdje se nalazi i selo Pyla koje pred- visoko profesionalne kvalitete i etičke standarde, stavlja jedino mjesto u kojem zajedno žive primjenjujući sopstvena iskustva i praksu, naročito iz oblasti rada policije u zajednici, postavljajući viKiparski Grci i Kiparski Turci. soke norme za sve ostale službenike. Prepoznati kao Sa Vasiljevićem u Sektoru 4 rade i Stijović nepristrasni i neutralni sa izraženim liderskim osoMiodrag i Mrvaljević Nebojša dok se Kotlaja binama, službenici Uprave policije su raspoređeni na rukovodeća mjesta u policijskoj strukturi: Slaviša nalazi u Nikoziji, Sektor 2. -Stijović Miodrag, policijski komandant u Sektoru Kao policijski posmatrači Ujdinjenih nacija, pri- br.2, Pyla-Larnaka likom angažovanja u -Slaviša Kotlaja, zamjenik Koordinatora za civilne Nebojša Mrvaljević visoko senzitivnom poslove, Štab Misije, Nikozija


Mirovne misije

Vasiljević Milutin, izlazak Predsjednika Republike Kipar g-din Kristofijas, prilikom sastanaka u rezidenciji Šefa misije

Slaviša Kotlaja, prlikom sastanaka predsjednika sjevera i juga u rezidenciji Šefice misije

-Nebojša Mrvaljević, komandir stanice policije u Atienu, Sektor 4. U skladu sa mandatom UNFICYP i dalje preduzima aktivnosti u cilju pronalaženja trajnog rješenja u kojem smjeru se i organizuju sastanci državnih lidera i predstavnika sjevera i juga, gdje se pregovara o spornim pitanjima. U skladu sa Protokolom, odabrani policijski službenici imaju čast da u svečanim uniformama reprezentuju svoju zemlju u ime UN, učestvovanjem u ceremonijama organizovanim prlikom sastanaka predsjednika sa zvanicnicima Misije, gdje su crnogorski službenici ostavili poseba utisak. Stijović Miodrag

Svjesni odgovornosti koje angažovanje u misiji donosi, službenici Uprave policije ukazano povjerenje i obaveze koje preuzimaju na adekvatan način opravdavaju i dostojno predstavljaju Crnu Goru, Upravu policije i sebe same, što je i potvrđeno prilikom posjete Republici Kipar Ministra vanjskih poslova i evropskih integracija gospodina Roćena, kojom prilikom se sastao sa našim predstavnicima i iskazao svoje zadovoljstvo i punu podršku u daljem radu. Pored istaknutog radnog angažovanja, crnogorski službenici aktivno učestvuju i u svim društvenim aktivnostima i sportskim susretima koji se organizuju u okviru Misije. Valentin Danaj Stijović Miodrag i Mrvaljević Nebojša sa kolegama iz Italije, Australije i Slovačke, redovni rad na terenu

POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

13


Mirovne misije

Kurs za mirovne misije Ujedinjenih nacija

UNPOC MONTENEGRO 2011 Na Policijskoj akademiji u Danilovgradu od 31.oktobra do 10.novembra 2011.godine održan je Kurs za mirovne misije Ujedinjenih nacija - “UNPOC MONTENEGRO 2011” (United Nations Police Officers Course), prvi takve vrste u Crnoj Gori. Kurs je organizovan u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Na svečanom otvaranju, kojem su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Ivan Brajović, direktor Policijske akademije Živko Šipčić, savjetnik direktora Uprave policije Slavko Stojanović, šef kabineta direktora Uprave policije Petar Krstajić i predstavnici UN-a u Hrvatskoj i Crnoj Gori posebno je istaknut doprinos zemalja kroz učešće u mirovnim misijama u očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti, što predstavlja suštinsku uloga UN, kao i značaj organizovanja kursa . Instruktorski tim predvođen Nenadom Tuškancem iz Odjela za mirovne misije MUP-a RH su činili: Ivan Petrović, MUP RH; Vedran Žgela, MUP RH; Igor Kušan , MUP RH; Tamara Karaica, UNDP Projekt koordinator za Hrvatsku; Valentin Danaj, Uprava policije Crne Gore, koordinator za mirovne misije u Odjeljenju za međunarodne odnose i evropske integracije i Mladen Bulatović, predavač na Policijskoj akademiji. Kurs je pohađalo i uspješno završilo 16 službenika Uprave policije Crne Gore: Krivokapić Dragan, Bojović Igor, Laušević Radosav, Ćatović Metko, Janković Jovan,Jestrović Predrag, Žugić Dragan, Dragović Radojica, Babić Saša, Lakić Strahinja, Vasiljević Marko, Miljanić Slobodan, Dedeić Aleksandar, Kosović Marko, Ćirović Danilo i Ilić Mirjana, prva žena u Upravi

14 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

policije Crne Gore koja je završila ovaj vid obuke. Prije organizovanja kursa, polaznici su prošli testiranje iz poznavanja Engleskoj jezika na Policijskoj akademiji u Danilovgradu i ljekarske preglede po UN standardima koje je organizovao Zdravstveni centar Uprave policije. Na kursu je obrađeno više nastavnih oblasti u skladu sa Planom i programom UN koji je jedinstven, među kojima je posebno posvećena pažnja ljudskim pravima i slobodama I Međunarodnom pravu kao okviru za rad UN. U praktičnom dijelu obuka se odnosila na radio komunikaciju, tehnike pregovaranja, mjere lične zaštite i beznbijednosti, upotrebu GPS uređaja, čitanje i kretanje pomoću UTM geografske karte, gađanje iz ličnog naoružanja po UN standardima, upravljanje terenskim vozilom sa pogonom 4x4 i situaciona obuka koja je obuhvatala moguće probleme i izazove koje sa sobom donosi angažovanje u mirovnim misijama. Kurs je završen sa završnom vježbom u cjelodnevnom trajanju na kojoj su učestvovali i pripadnici Posebne jedinice policije. Obuka se izvodila na engleskom jeziku, uz korišćenje nastavnih pomagala i savremenih tehničkih uređaja


Mirovne misije

i poligona na Policijskoj akademiji a završna vježba je izvedena na širem području koji je obuhvatio i korišćenje kapaciteta Centra za obuku Vojske Crne Gore u Danilovgradu. Posebnu draž na kursu predstavljao je zajednički rad kroz aktivno učešće polaznika kursa i instruktora i međusobno nadopunjavanje u iznalaženju najboljih rješenja za pojedine situacije, primjenjujući sopstvena iskustva i praksu. Kurs je završen svečanim uručenjem Certifikata o završenoj obuci,na koji način su polaznici stekli pravo (sa službenicima koji su u ranijem periodu imali obuke) da apliciraju za učešće u Mirovnim misijama UN, i da na taj način nastave uspješno predstavljanje Crne Gore i Uprave policije u ovoj oblasti. Timski rad, druženje, međusobno uvažavanje i tolerancija su glavne karakteristike koje su došle do posebnog izražaja i predstavljaju dobru osnovu za dalji rad u međunarodnom okruženju. Učesnici kursa u saradnji sa Policijskom akademijom organizovali su zajedničku večeru sa instruktorima u etno ambijentu na koji način je u potpunosti promovisana tradicionalna gostoljubivost. Realizacija Kursa za mirovne misije predstavlja i realizovanje jednog od Partnerskih ciljeva u okviru mehanizama evroatlaskih integracija. Valentin Danaj

POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

15


Aktuelno

Iz sjedišta SELEC-a u Bukureštu

Aktuelno iz SELEC-a Nakon transformacije SECI-Centra u SELEC, koja je posljednjom ratifikacijom konvencije SELEC-a od strane Grčke i formalno finalizovana, započet je proces dorade unutrašnje regulative i pripreme za vršenje planiranih unapređenja u oblasti funkcionisanja i administratitvnih kapaciteta. U tom smislu, posebna pažnja je usmjerena na povećanje operacionalnosti Sektora za analitiku SELEC-a, I stim u vezi sproveden je konkurs i, od 15 kandidata iz zemalja članica, odabrana su dva kandidata koja će se baviti operativnom analitikom. Takođe, uskoro će u SELEC-u biti postavljen oficir sa striktnim zaduženjima u oblasti zaštite podataka, što je bio jedan od primarno postavljenih zahtjeva vezanih za usaglašavanje sa standardima EU u ovoj oblasti. U prethodnom periodu, započeto je i renoviranje službenih prostorija, finansirano od strane SAD-a, radi njihovog prilagođavanja novim potrebama SELEC-a. Treba istaći da je i u pregovorima sa EUROPOL-om, u vezi modaliteta saradnje, načina pružanja pomoći, podjele nadležnosti i usklađivanja sa standardima EU za zaštitu podataka, poslije duže vremena postignut određeni napredak, koji daje nadu u bolje buduće odnose između ove dvije organizacije. I pored problema, proizašlih iz same tranzicije i značajnog smanjenja budžeta SELEC-a, ova regionalna – međunarodna organizacija je u prošloj godini dala značajnu podršku velikom broju uspješnih operativnih aktivnosti (blizu 60 operacija) U ovoj oblasti SELEC se pojavljuje kao jedinstvena organizaciona platforma koja započinje, pomaže i finansijski podržava operativne aktivnosti između zemalja članica i šire, uz veliku pomoć SAD-a. Uz obrazloženi zahtjev i u skladu sa mogućnostima operativnog budžeta, SELEC pokriva troškove operativnih sastanaka zainteresovanih službi, po pitanju organizovanog i prekograničnog kriminala. Pored predstavnika policijskih i carinskih službi ,na ove sastanke su pozivani i predstavnici nadležnih tužilaštava, što je doprinijelo boljoj komunikaciji, međusobnom usklađivanju i odličnim rezultatima. Što se tiče crnogorske policije, treba istaći, da se Uprava policije Crne Gore u prethodnom periodu aktivno uključila i dala veliki doprinos borbi protiv prekograničnog kriminala, kroz iniciranje i saradnju u šest regionalnih operacija, od kojih su dvije - “TRIO” i “TORONTO” uspješno realizovane. Ostale četiri operacije koje se sprovode u saradnji sa Specijalnim državnim tuziocem i međunarodnim partnerima biće nastavljene i u narednom periodu.

16 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

Dejan Radusinović

Operacija “TRIO” je započeta na inicijativu Uprave policije Crne Gore - Odsjeka za borbu protiv droge i krijumčarenja i sprovedena je u saradnji sa srodnim službama iz Hrvatske, BiH, Albanije i Srbije. Uz pomoć i podršku SELEC-a održana su tri operativna sastanka, od kojih su na dva učestvovali i predstavnici Tužilaštva. Način sprovođenja, ostvarena saradnja i postignuti rezultati u periodu od pola godine su, možemo slobodno reći, postavili nove standarde u regionalnoj saradnji. Potrebno je istaći činjenicu, da je “TRIO” prva operacija međunarodnog karaktera i tog obima, koja je pokrenuta, osmišljena i rukovođena od strane Uprave policije Crne Gore, čime uspjeh postaje još veći. Na osnovu prethodno postignutog dogovora, operacija “TRIO” je završena 26. decembra 2011.

godine, koordiniranom akcijom u više zemalja. U toku operacije postignuti su slijedeći rezultati: podneseno su ukupno 73 krivične prijave; lišeno je slobode 50 lica (za ostalima je raspisana međunarodna potjernica); zaplijenjeno je 308.758 kilograma opojne droge marihuana,tipa “skank”; izvršeno je ukupno 18 zaplijena u četiri zemlje; oduzeto je devet vozila, četiri pištolja, šest komada dugog naoružanja, veća količina municije; mašina za pakovanje narkotika. Komitet za nagrade SELEC-a je na zadnjem zasijedanju donio odluku da operacija “TRIO” podijeli prvu nagradu za ostvarena dostignuća, u drugom semestru 2011. godine. Svečane diplome i novčane nagrade biće uručene službenicima Odsjeka za borbu protiv droge i krijumčarenja, koji će prezentaciju slučaja pred-


Aktuelno staviti na sledećem sastanku Radne grupe za droge SELEC-a, koji će se održati u Sarajevu u maju ove godine. Operacija “TORONTO”, u okviru koje su održana dva operativna sastanka sa službenicima MUP-a Republike Makedonije, takođe je postigla veliki uspjeh

i završena je početkom 2012. godine, podizanjem krivičnih prijava protiv deset pripadnika organizovane kriminalne grupe koja se bavila falsifikovanjem dokumenata i omogućavanjem ilegalnih migracija, na teritorijama više država.

Ovi izuzetni primjeri međunarodne policijske saradnje, bazirani na profesionalnim principima i podržani iskrenim partnerskim odnosom između službi zemalja članica, ukazuju na jedini efikasan put u borbi protiv prekograničnog i organizovanog kriminala. Dejan Radusinović

Evroatlanske integracije

PARTNERSKI CILJEVI

U NATO Štabu u Briselu 20. marta 2012. godine usaglašen je III paket Partnerskih ciljeva za Crnu Goru sa preporukom za usvajanje Sjeveroatlantskom savjetu. Predstavnici NATO-a su pozitivno ocijenili napredak Crne Gore u dosadašnjoj implementaciji Partnerskih ciljeva i ukupnim reformama ostvarenim u sektoru odbrane i bezbjednosti.

alizuje se kroz redovne (kvartalne i godišnje) i vanredne izvještaje nosioca i koordinatora partnerskih ciljeva, a ogleda se u analizi ostvarenog progresa, problema u radu i planova za naredni period. Lista Partnerskih ciljeva i prateća dokumentacija klasifikovani su predviđenim stepenom tajnosti.

Učesnici sastanka

Policija, kao dio sistema nacionalne bezbjednosti tj. njegov važan elemenat, aktivno participira i uključena je u sve mehanizme procesa evroatlanskih integracija. Efikasnim djelovanjem i reformama policija daje značajan doprinos ukupnom napretku Crne Gore ka dostizanju EU i NATO standarda. Prihvatanjem dobre prakse i implementacijom standarda bitno se utiče na brzinu integracija i unapređenje interoperabilnosti cjelokupnog sistema bezbjednosti. Proces planiranja i revizije (PARP) je samo jedan od instrumenta Partnerstva za mir čijom se primjenom identifikuju i procjenjuju kapaciteti, ali i izgrađuju efikasne i održive snage bezbjednosti. Ključni mehanizam Procesa planiranja i revizije koji obezbjeđuje pregled i mjerenje napretka u okviru Partnerstva za mir, kao i zadataka u okviru Akcionog plana za članstvo u NATO su Partnerski ciljevi. Oni su usmjereni na unapređenje bezbjednosnog sistema, reformu, edukaciju i opremanje tj. dostizanje potrebnog nivoa operabilnosti snaga bezbjednosti i tehničkih sredstava države partnera. Partnerski ciljevi imaju dvogodišnji ciklus koji se ponavlja svake parne godine. Njihovo praćenje re-

Uprava policije, u okviru PARP-a kroz drugi paket, implementira pet partnerskih ciljeva. Četiri partnerska cilja odnose se na graničnu bezbjednost sa zadatkom da se unaprijedi znanje engleskog i albanskog jezika službenika granične policije, unaprijedi i integriše komunikaciono-informacioni sistem, edukuje kadar i obezbijedi savremena oprema za obavljanje poslova nadzora državne granice i graničnih provjera na graničnim prelazima. Ostvaren je značajan napredak na svim poljima i realizovane prioritetne aktivnosti predviđene dinamičkim planovima. Realizuju se osnovni i napredni kursevi engleskog jezika. Kurseve albanskog jezika pohađaju službenici uključeni u projekte Rad granične policije u zajednici, službenici koji učestvuju u zajedničkim patrolama sa graničnom policijom Republike Albanije, kao i službenici koji vrše granične provjere na graničnim prelazima prema Republici Albaniji i Kosovu.

formacionog sistema Uprave policije i imaju on-line pristup Interpolovim bazama podataka preko MIND sistema I24/7. U pismu Generalnog sekretara Interpola g-dina Ronalda Noblea Crna Gora je ocijenjena kao „jedna od najaktivnijih zemalja članica po broju provjera Interpol-ovih baza podataka o ukradenim motornim vozilima (SMV) i ukradenim i izgubljenim putnim ispravama (SLTD)“ i da „predstavlja odličan primjer države koja uspješno implementira Interpol-ove sisteme. Poslednji usaglašen cilj odnosi se na pripremanje personala Uprave policije za izvršavanje policijskih zadatka i učestvovanje u postkonfliktnim i rekonstruktivnim misijama Evropske unije, Ujedinjenih nacija i NATO-a. Formirana je baza podataka zainteresovanih službenika i izvršena njihova selekcija. Nakon selekcije na Policijskoj akademiji u Danilovgradu, u sardnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, realizovana je prva Obuka službenika Uprave policije za učestvovanje u mirovnim misijama. Krajem 2011. godine u Ministarstvu odbrane, predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i EI, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Direkcije za zaštitu tajnih podataka, Generalštaba i Vojske Crne Gore učestvovali su u Godišnjoj analizi Partnerskih ciljeva. Na osnovu izvršene analize, nosioci Partnerskih ciljeva sa NATO ekspertima usaglasili su sadržaj i realne rokove za implementaciju III paketa Partnerskih ciljeva. Igor Kalezić

Instalacijom hardverskih komponenti i softvera završena je III faza uspostavljanja Sistema elektronskog nadzora „plave granice”, rekonstruisani granični prelazi Dobrakovo i Dračenovac i pribavljene određene količine standardizovane opreme za vršenje poslova granične bezbjednosti. Svi granični prelazi su postali dio integrisanog inPOLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

17


Aktuelno

Prioritet: Razvoj sistema koji je u potpunosti usklađen sa EU standardima i najboljom praksom i koji na najbolji način ukazuje na ključne bezbjednosne prijetnje i izazove

Procjena prijetnji od organizovanog kriminala i mapiranje kriminala (vizuelizacija krivičnih djela i događaja - GIS) Police Directorate has at the end of 2011 established new Team composed of experienced strategic and police analysts tasked to develop two new strategic documents in 2012-Analysis of regional serious and organized crime impact on situation in Montenegro and Serious Organized Crime Threat Assessment (MNE SOCTA 2013). Furthermore, Police Directorate has continued to develop its own software tools which should facilitate analysis process. One of them is software for mapping criminal offences and other events.

Procjena opasnosti od organizovanog kriminala u Crnoj Gori (MNE OCTA 2011) izrađena je u julu 2011 godine, u okviru procesa „Upravljanje vođeno obavještajnim radom“, uz podršku eksperata iz Kriminalističko-obavještajne službe Republike Austrije kroz tvining projekat suženog obima IPA 2010. Ovaj strateški dokument, prvi put je prezentiran najvišim rukovodiocima Uprave policije na policijskoj konferenciji u Podgorici 27. jula 2011.godine. Tokom procesa prikupljanja, obrade i analize,

sadrži standarde i najbolju praksu u ovoj oblasti.

grame.

Za prikupljanje informacija o organizovanim kriminalnim grupama i njihovim aktivnostima, korišćeni su standardizovani upitnici, koji su do organizacionih jedinica policije na terenu distribuirani u elektronskoj formi kroz informacioni sistem Uprave policije. Povratne informacije sa terena dobijane su takođe u elektronskoj formi kroz informacioni sistem, nakon čega su objedinjene i dalje obrađivane u bazi podataka izrađenoj posebno za ovu svrhu. Pristup podacima u ovoj bazi imao je samo Tim strateških i operativnih analitičara posebno formiran i zadužen za izradu prvog dokumenta ove vrste u Crnoj Gori.

U decembru 2011. godine izrađen je plan zajedničkih aktivnosti u 2012. godini i on je našao svoje mjesto u dopunjenoj verziji MAPE PUTA ZA ILP. Fokus do sada realizovanih aktivnosti u nastavku saradnje sa ekspertima iz Austrije je bio izrada strateških dokumentata i planova Uprave policije Crne Gore. U oktobru 2011. godine imenovani su članovi timova koji su do kraja februara 2012 izradili strateška dokumenta u još dvije oblasti - Procjenu opasnosti i Plan aktivnosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja i Procjenu opasnosti i Plan aktivnosti u oblasti štićenih ličnosti i objekata. Takođe, nastavljene su i aktivnosti na razvoju mapiranja kriminala i informacionog umrežavanja granične policije u kriminalističko-obavještajni sistem.

Procjena opasnosti od organizovanog kriminala je istovremeno i strateški i operativni dokument, i stoga je izrađena u dvije verzije, tzv. „javnoj“ i „klasifikovanoj“. U strateškom „javnom“ dijelu izdvojene su glavne prijetnje od organizovanog kriminala sa kojim sa Crna Gora suočava i ova verzija dokumenta je, sredinom oktobra 2011. godine, objavljena na web sajtu Uprave policije.

Proces planiranja

korišćeni su obavještajni i drugi dostupni podaci iz operativnih istraživanja i istraga prikupljeni kroz standardizovane upitnike (kompatibilne sa upitnicima EUROPOL-a), ali i podaci i druge dostupne informacije i procjene iz relevantnih izvora u regionu i Evropi i istraživanja međunarodnih organizacija, a u jednom dijelu korišćeni su i podaci iz otvorenih izvora za period maj 2010 – maj 2011. godina. Za izradu dokumenta korišćen je i priručnik Ujedinjenih nacija -„Smjernice za korišćenje i pripremu procjene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala”, koji

18 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

Operativni „klasifikovani“ dio dokumenta čini mapa organizovanog kriminala. Ova verzija je distribuirana rukovodiocima organizacionih jedinica Uprave policije u čijoj nadležnosti je borba protiv organizovanog kriminala, u cilju planiranja i sprovođenja konkretnih aktivnosti i akcija u odnosu na identifikovane glavne prijetnje. U cilju postizanja održivosti rezultata postignutih kroz tvining suženog obima i ispunjavanje jednog broja ekspertskih preporuka, Uprava policije je sa partnerom - Kriminalističko-obavještajnom službom Republike Austrije nastavila bilateralnu saradnju koristeći dostupne EU mehanizme kratkoročne ekspertske pomoći kroz TAIEX pro-

Uprava policije je nastavila da razvija sopstvene softverske alate koji treba da olakšaju proces analize. Jedan od njih je i softver za mapiranje krivičnih djela i drugih bezbjednosnih događaja na geografskoj karti. U oblasti mapiranja kriminala aktivnosti su nastavljene kroz ILECUs2 radionice za razvoj GIS-a softvera (geografskog informacionog sistema) u januaru 2012 čiji nastavak je planiran za mart 2012. U skladu sa sledećim koracima u procesu „Policija vođena obavještajnim radom“, u oktobru 2011. godine, Uprava policije Crne Gore je formirala Upravnu grupu rukovodilaca koja je na bazi Procjene opasnosti, do kraja januara 2012. godine izradila „interni“ dokument - Plan aktivnosti za borbu protiv organizovanog kriminala u 2012. godini.


Aktuelno

Stručnu podršku i pomoć Upravi policije tokom izrade ovog Plana, kroz TAIEX program., takođe su pružili policijski eksperti iz Austrije. Plan aktivnosti je dokument internog karaktera namijenjen rukovodiocima organizacionih jedinica Uprave policije u čijoj je nadležnosti borba protiv organizovanog kriminala na nacionalnom i regionalnom nivou, kako bi se raspoloživi ograničeni resursi policije iskoristili na efikasniji i efektivniji način i bili fokusirani na glavne prioritete koji su identifikovani u Procjeni opasnosti od organizovanog kriminala. Tako je ovim Planom predviđeno da Uprava policije fokus borbe protiv organizovanog kriminala u 2012.

godini usmjeri na realizaciju pet prioritetnih ciljeva.

organizovanog kriminala (MNE SOCTA 2013).

Za svaki od ciljeva, kroz posebna poglavlja, strukturni i vremenski plan, detaljno su razrađene prioritetne preventivne, obavještajne ili operativno-istražne aktivnosti u odnosu na glavne bezbjednosne probleme i pojedinačne organizovane kriminalne grupe registrovane u Crnoj Gori. Planom aktivnosti definisani su proces izvještavanja i kontrolni mehanizam za praćenje napretka u njegovoj realizaciji.

Takođe, Uprava policije je nastavila da razvija sopstvene softverske alate koji treba da olakšaju proces analize. Jedan od njih je i softver za mapiranje, odnosno vizuelizaciju krivičnih djela i drugih bezbjednosnih događaja na geografskoj karti.

Na osnovu prioriteta i definisanih potreba za obavještajnim informacijama, u februaru 2012. godine izrađen je Plan obavještajnog rada i započet proces ciljanog prikupljanja informacija za više novih dugoročnih obavještajnih projekata i istraživanja. Paralelno sa realizacijom Plana aktivnosti za borbu protiv organizovanog kriminala započeta je izrada nove Procjene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala, čime je pokrenut još jedan ciklus po ILP modelu. Uprava policije je krajem 2011. godine formirala novi Tim sastavljen od iskusnih strateških i policijskih analitičara sa zadatkom da u 2012. godini izrade dva nova strateška dokumenta - Analizu uticaja teškog i organizovanog kriminala u regionu na stanje u Crnoj Gori i Procjenu opasnosti od teškog i

Razvoj ovog softvera je započeo kao naknadno dodata aktivnost u projektu IPA 2010 i uz podršku koja je došla iz projekta ILECUs 2. Tokom 2011. godine realizovane su dvije radionice za podršku razvoju Geografskog informacionog sistema, na kojima su učestvovali kriminalističko-obavještajni analitičari i eksperti za informacione tehnologije. Uz podršku Kriminalističko-obavještajne službe Republike Austrije, u januaru i martu 2012. godine, realizovane su još dvije radionice za podršku razvoju GIS-a. Izrađen je prototip GIS softvera, a prema Mapi puta za ILP, njegova puna integracija u sistem očekuje se u III kvartalu 2012. godine. Nikola Rogošić

U Varšavi održan sastanak eksperata Mreže za analizu rizika zemalja Zapadnog Balkana

Zapaženo učešće naših predstavnika U Varšavi je 14. marta 2012. godine održan sastanak eksperata Mreže za analizu rizika zemalja Zapadnog Balkana (WBRAN). Na sastanku su učestvovali eksperti zemalja Zapadnog Balkana ( Crna Gora, Srbija, Hrvatska, BiH, Makedonija i Albanija), predstavnici 18 zemalja Evropske Unije i predstavnici Europola. Upravu policije Crne Gore na sastanku predstavljali su Novović Aleksandar i Dejan Andrić, službenici Sektora granične policije. Sastanak je imao za cilj prezentaciju osnovnog koncepta godišnje analize rizika zemalja Zapadnog Blkana, kao i unošenje informacija i glasačkih matrica zemalja učesnika sastanka. Glasačka matrica je, kao novi prijedlog od strane FRONTEX-a, popunjena i prezentovana na sastanku na osnovu podataka koje su dostavile zemlje učesnice sastanka, koje su se odnosile na pet glavnih graničnih sigurnosnih prijetnji sa širim regionalnim značajem, a to su :

neregularna tranziciona migracija ne-evropskih migranata iz Grčke preko zapadnog Balkana, protok državljana zemalja Zapadnog Balkana koji kasnije zloupotrebljavaju međunarodni sistem zaštite u mnogim zemljama članicama EU, zloupotreba međunarodnog sistema zaštite u zemljama Zapadnog Balkana od strane ne-evropskih migranata, neregularne migracije Turaka kroz zemlje Zapadnog Balkana i dalje prema EU i krijumčarenje akcizne robe i ukradenih putničkih motornih vozila preko zajedničkih granica.

Na sastanku je konstatovano da nakon ulaska Republike Hrvatske u Evropsku Uniju, Crna Gora može očekivati povećanje broja nezakonitih migranata koji će preko njene teritorije pokušati da dođu do granica EU, te je stoga veoma važno da Crna Gora, kao i do sada, nastavi saradnju u okviru Mreže za analizu rizika zemalja Zapadnog Balkana, kako bi se na osnovu zajedničkih podataka izradila kvalitetna analiza rizika na osnovu koje bi se sačinili odgovarajući planovi radi na suzbijanju i sprječavanju nezakonitih migracija.

Crnogorska delegacija imala je veoma zapaženu prezentaciju vezanu za pet glavnih graničnih sigurnosnih prijetnji, i tom prilikom su prezentovani rezultati koje je Uprava policije Crne Gore postigla u sprječavanju i suzbijanju nezakonitih migracija preko teritorije Crne Gore, a koji su od strane učesnika sastanka ocijenjeni kao veoma dobri.

Na kraju sastanka, organizator skupa je pozvao sve zemjle učesnice da učestvuju na otvorenoj konferenciji, koja će se održati u Splitu u maju ove godine i na kojoj će, pored zemalja članica, učestvovati i veliki broj nevladinih organizacija. Aleksandar Novović

POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

19


Aktuelno

Dometi građanske kontrole policije

POLICIJA SLUŽI I ŠTITI GRAĐANINA Savjet za građansku kontrolu rada policije nastavio je sa izvještavanjem o praksi poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori kada se prema građanima primjenjuju policijska ovlašćenja. “Policijski glasnik” donesi neke interesantne izvode iz godišnjeg izvještaja za 2011. godinu. Piše: mr Aleksandar Saša Zeković

Uvod Savjet za građansku kontrolu rada policije je relativno skoriji institut kontrole zakonitosti primjene policijskih ovlašćenja a Crna Gora rijetka država koja se, uz parlamentarni nadzor i unutrašnju kontrolu policije, opredijelila i za građansku provjeru zakonitosti, cjelishodnosti i legitimnosti postupanja policijskih službenika. Shodno rješenjima iz Zakona o policiji, Savjet za građansku kontrolu rada policije je ustanovljen kao svojevrsni kolektivni ombudsman specijalizovan za pitanja policije. Nezavisni način imenovanja sastava ovog tijela i kredibilitet subjekata ovlašćenih za imenovanja (ovlašćeni subjekti su organizacije civilnog društva – Univerzitet, Ljekarska i Advokatska komora, pravnici i nevladine organizacije iz oblasti ljudskih prava) daju dovoljno garancija za pružanje odgovarajućeg i potrebnog doprinosa izgradnji pravne države, snaženju vladavine prava i jačanja funkcionalnih institucija koje su, shodno aktuelnom evropskom kontekstu, dužne da obezbijede puno poštovanje ljudskih prava. Dokumentovanje policijskog postupanja Savjet za građansku kontrolu rada policije postao je nezaobilazni činilac procesa iskorijenjivanja torture a dokumentovanje policijskog postupanja, predstavljeno ju godišnjem izvještaju, može postasti ozbiljno oružje u borbi protiv mučenja koji, kvalitetom i pouzdanošću, spriječava ne samo pokušaje prikrivanja nečovječnog i neprofesionalnog policijskog postupanja već i opominje na moguću nekažnjivost i odsustvo odgovornosti u budućnosti. Autori izvještaja, trudili su se da prikupe i predstave visoko kvalitetne informacije o pojedinačnim primjerima s intencijom da one budu od pomoći: policijskim službenicima i starješinama u svakodnevnom radu, što podrazumijeva i odgovarajuća korektivna ponašanja; donosiocima odluka pri procjeni kvaliteta menadžmenta policijske organizacije i pri adekvatnom planiranju novih pravnih ali i praktičnih mjera; da pomognu održivo uspostavljanje novih procedura i praksi, oslobođenih primjera mučenja i drugih kršenja ljudskih prava, na nivou

20 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

domaćih i međunarodnih standarda; da pomognu domaćem civilnom društvu u cjelovitom sagledavanju policijskog profesionalizma i poštovanja ljudskih prava u tom kontekstu, kao i pri planiranju svojih programskih, posebno obrazovnih, aktivnosti; međunarodnim mehanizmima da dobiju još jedan objektivan i pouzdan izvor pri kreiranju odgovarajućih stavova i preporuka prema državi Crnoj Gori i konačno da pomogne građanima u pogledu snaženja samopouzdanja da prijavljuju postupke onih službenika za koje cijene da nijesu dostojni policijskog posla. Intencija publikovanja godišnjeg izvještaja nije samo predstaviti urađeno već postići obrazovnu i preventivnu funkciju kako bi sve društvene strukture učile iz minulog rada a policija postala demokratski javni servis koji služi svim crnogorskim građanima i štiti ih onda kada je to potrebno.

Autori izvještaja, trudili su se da prikupe i predstave visoko kvalitetne informacije:Aleksandar Saša zeković Foto: Boris Pejovic

U nastavku predstavljamo neke od ključnih elemenata godišnjeg izvještaja o radu.

Međunarodna sudska praksa u vezi sa primjenom policijskih ovlašćenja Prilikom ocjenjivanja policijskog postupanja Savjet se prošle ali i ranijih godina često pozivao na praksu Evropskog suda za ljudska prava. Iako u nekim sprovedenim postupcima nije mogao utvrditi identitet policijskih službenika koji su odgovorni za nanošenje tjelesnih povreda Savjet nije doveo u pitanje priloženu medicinsku dokumentaciju. U svim tim konkretnim situacijama Savjet se pozvao na opšte poznati standard ustanovljen kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava. Podsjećamo, „povreda člana 3. Konvencije (garantuje zabranu torture) nastala je ako su žalioci na vrijeme obezbijedili i podnijeli dokumentaciju o povredama za koje su tvrdili da su ih zadobili dok su bili u policijskom

pritvoru (zadržavanju), a policija nije dala druga uvjerljiva objašnjenja za razloge nastanka tih povreda. Nedostatak utvrđene krivice na strani službenika u vezi sa takvim predmetom ne oslobađa državu obaveza po članu 3. Evropske konvencije”. Zbog navedenih razloga Savjet je najčešće konstatovao povredu prava na štetu građanina i podsjetio na objektivnu odgovornost za zaštitu zadržanog lica i obavezu da se spriječi i njegovo eventualno samopovrijeđivanje. Savjet je, za razliku od drugih vidova kontrole, vodeći se međunarodnom praksom, u nekoliko slučajeva zauzeo stajalište da je na strani policije da pruži uvjerljivo i razložno objašnjenje o nastanku vidljivih povreda kod osobe koja je u prostorije policije privedena u dobrom zdravstvenom stanju i bez vidljivih povreda. Pri razmatranju nekoliko slučajeva ocijenio je da Uprava policije nije pružila uvjerljivo i logično


objašnjenje o nastanku predmetnih povreda. Neadekvatan tretman medicinske dokumentacije Savjet je ocijenio i da u nekoliko vođenih disciplinskih postupaka medicinska dokumentacija nije vrijednovana na adekvatan način a zabrinjavajući su bili i oni primjeri u kojima građanima, prilikom određivanja policijskog pritvora, nije postavljen branilac po službenoj dužnosti. Interesantno je pomenuti da je Savjet ocijenio neosnovanom ocjenu direktora policije, datu prilikom oslobađanja od disciplinske odgovornosti okrivljenih policijskih službenika, da se medicinskoj dokumentaciji ne može pokloniti vjera. Naime, Savjet je ocijenio da medicinska dokumentacija sačinjena od ljekara – nepristrasnih i nezavisnih medicinskih praktičara prilikom ocjene dokaza ima prvijenstvo u odnosu na manje ili više pristrasne iskaze okrivljenih, oštećenog i svjedoka, pa joj je bilo neophodno pokloniti vjeru i dati presudan značaj. U slučaju razlika u medicinskoj dokumentaciji, radi otklanjanja protivurječnosti, po ocjeni Savjeta, bilo je nužno pozvati ljekare da daju usmena objašnjenja i na taj način otklone nejasnoće pred Disciplinskom komisijom. U nekim predmetima Savjet je prepoznao nedovoljnu urednost i jasnost pojedinih ljekarskih nalaza i tim povodom izdao odgovarajuće pozive prema Ljekarskoj komori i upravama zdrastvenih ustanova. Slučaj policijskog službenika koji sprovodi postupak unutrašnje kontrole Savjet je registrovao i primjer da je provjeru primjene policijskih ovlašćenja umjesto ovlašćenog službenika Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije (OUKP) Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) ustvari obavio policijski službenik na kojeg se i odnosila pritužba jednog građanina. Unutrašnja kontrola policije je ocijenila da je njen službenik počinio individulani profesionalni propust koji je, kod građanina koji je podnio pritužbu, izazvao “osjećaj o neprofesionalnom postupanju unutrašnje kontrole” zbog čega mu je rukovodilac OUKP izrekao disciplinsku mjeru novčanu kaznu. Intencija publikovanja godišnjeg izvještaja nije samo predstaviti urađeno već postići obrazovnu i preventivnu funkciju kako bi sve društvene strukture učile iz minulog rada a policija postala demokratski javni servis koji služi svim crnogorskim građanima i štiti ih onda kada je to potrebno. Savjet je ocijenio da ovaj i slični postupci objektivno dovode u pitanje profesionalizam i kredibilitet unutrašnje kontrolu policije te da bi uočeni primjer mogao da se negativno odrazi na objektivnost

konačnih ocjena i nalaza drugih kontrolnih tijela, poput samog Savjeta, do kojih se dolazi, između ostalog, i na temelju nalaza OUKP. Savjet je iz tih razloga prepoznao svoju preventivnu ulogu i založio se, kroz komunikaciju sa ministrom unutrašnjih poslova i direktorom Uprave policije da se spriječe dalji slični primjeri. Direktor policije obavijestio je Savjet da je na proširenom Kolegijumu Uprave policije sve starješine organizacionih jedinica u sjedištu i na terenu upoznao sa jedinstvenim zaključkom i upozorio da ubuduće policijski službenici ne prihvataju naloge unutrašnje kontrole policije a tiču se sprovođenja aktivnosti koje su isključivo u nadležnosti OUKP. Direktor Uprave policije dr Božidar Vuksanović, sastao se 19. marta 2012. godine sa članovima Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Sastanku su prisustvovali predsjednik Savjeta Jovan Poleksić i članovi savjeta Prof.dr Dragan Radonjić, Dr Đoko Jočić, mr Aleksandar Saša Zeković i Zorana Baćović. Sastanak je bio posvećen jačanju saradnje i predstavljanju i upoznavanju predstavnika Savjeta sa programskim aktivnostima Uprave policije za naredni period.

Dostojnost policijskog posla Savjet, uz ostale nacionalne mehanizme kontrole policije, posebnu pažnju poklanja dosljednom udaljavanju, privremenom i trajnom, iz policije onih osoba koji shodno zakonskim rješenjima i međunarodnim standardima nijesu dostojne za obavljanje policijskih poslova i zaključio da u praksi registrovani slučajevi, u kojima je izostao odgovarajući postupak i privremeno udaljavanje iz službe, podrivaju kredibilitet policije i podstiču sumnju da iz određenih interesa i razloga postoje policijski službenici izvan vladavine prava. Posebno je zabrinjavajuće, ocijenio je Savjet, kada službenike nedostojne policijskog posla štite pretpostavljene starješine na način što ne preduzimaju odgovarajuće radnje privremenog udaljavanja s posla. Savjet je ocijenio posebno zabrinjavajućim izostanak odgovarajuće radnje starješine u slučajevima kada je protiv policijskog službenika pokrenut krivični postupak kao i onda kada se ta mjera selektivno koristi i primjenjuje. U nekim slučajevima, poznatim Savjetu, policije je izostanak mjere privremenog udaljavanja iz službe opravdala nedostatkom zvaničnih informacija. Da bi se takva mogućnost svela na minimum, nastavila izgradnja kredibiliteta policije ali i osnažilo povjerenje u sistemske institucije koje garantuju vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava Savjet je predložio starješinama sudske vlasti, tužilačke organizacije i državnih organa u oblasti unutrašnjih poslova da razmotre mogućnost uspostavljanja bliže komunikacije, saradnje i razmjene podataka između sudova, državnih tužilaca, MUP-a i Uprave policije kako bi se obezbijedili

Aktuelno ažurni podaci o statusu predmeta i postupcima protiv policijskih službenika zbog djela koje se gone po službenoj dužnosti. Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore informisala je Savjet da je predsjednike sudova u Crnoj Gori obavjestila o obavezi da podatke o tekućim i već postojećim krivičnim postupcima i pravosnažnim presudama izrečenim policijskim službenicima dostave Sekretarijatu Sudskog savjeta, koji je iste u obavezi dostaviti Savjetu za građnsku kontrolu rada policije. Diskvalifikacija policijskih službenika Savjet je razmatrao i sadržaj jednog zvaničnog dopisa Uprave policije upućenog članu crnogorske Vlade u kojem se pojedini policijski službenici diskvalifikuju zbog određenih činjenica koje nijesu relevantne za profesionalno obavljanje policijskih poslova (njihovo članstvo u socijalnim grupama na mreži „Facebook“). Na temelju pribavljene dokumentacije, obavljenog razgovora sa direktorom policije i sprovedene interne rasprave, Savjet je zaključio da navedeno postupanje Uprave policije nije u profesionalnom duhu jer se njime narušava privatnost policijskih službenika i pravo na slobodu udruživanja. Neprihvatljivost angažovanja na zaštitarskim poslovima Savjet se u prošloj godini bavio i kršenjem odredbi Zakona o policiji i Kodeksa policijske etike od strane policijskih službenika koji prihvataju privatno angažovanje na poslovima zaštite imovine i lica. Nesporno je utvrđeno da obavljanje zaštitarskih poslova od strane službenika ne spada u kategoriju djelatnosti koje se ne suprostavljaju interesima policijske službe, niti u kategoriju poslova koje policijski službenik može obavljati uz odobrenje nadređenih. Takvo postupanje predstavlja teži disciplinski prekršaj - bavljenje poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću. Eventualno angažovanje policijskog službenika na poslovima zaštite pod tuđim imenom nesporno implicira i postojanje osnova za utvrđivanje krivične odgovornosti, kako policijskog službenika, tako i lica koje omogućava i vrši takvo angažovanje“. Upravi policije je upućena preporuka da upotrebom operativnih saznanja i kroz pokretanje odgovarajućih postupaka u potpunosti eliminiše svaki mogući primjer angažovanja policijskih službenika na poslovima zaštite imovine i lica i kroz javno oglašavanje pozove službenike da u svakom trenutku budu dostojni policijskog posla. Autor je član Savjeta za građansku kontrolu rada policije POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

21


Aktuelno

U TOKU JE IZRADA PLANA INTEGRITETA

INTEGRITET SLUŽBENIKA NAJVAŽNIJI PI TAN JA I O D G O V O R I

Poboljšanju integriteta u policiji teži svaka policijska organizacija, jer od integriteta službenika zavisi kvalitet policijskog rada i postignuti rezultat. I Uprava policije Crne Gore sve više vodi računa i ulaže prepoznatljive napore da razvije lični i profesionalni integritet policijskih službenika i da osigura ne manje bitan, institucionalni integritet. To čini počev od prijema u službu (primjenjujući kriterijume o dostojnosti za obavljanje policijskih poslova), pa do daljeg usavršavanja službenika kroz različite vidove obuka (kursevi, seminari, radionice). Šta konkretno Uprava policije radi na izgradnji i jačanju integriteta?

U Upravi policije, već izvjesno vrijeme, u toku je djelatnost na izradi i usvajanju plana integriteta – rad na tom projektu sve više izaziva interesovanje policijskog sastava i dijela javnosti. Nosilac aktivnosti, radna grupa sastavljena od službenika iz različitih segmenata policije, prihvatila se ovog zahtjevnog posla, iako svjesna odgovornosti za njegovu realizaciju. Zadatak radne grupe: promovisati, upoznati, zainteresovati i uključiti što veći broj starješina i službenika u nacrt integriteta, kako bi oni sami predlagali i donosili neposredne mjere, brinući o zaštiti i očuvanju integriteta. Kako najbrže prihvatiti evropske standarde i uvažiti primjere dobrih praksi iz oblasti policijskog integriteta?

Prvi korak je redovna i osmišljena edukacija svih službenika o značenju i važnosti integriteta. Zatim, uvođenje obaveznih sastanaka i razgovora službenika i rukovodilaca o izgradnji i jačanju integriteta, kroz primjere devijantnih ponašanja. Besumnje da će primjena i drugih poznatih mjera pozitivno uticati u podizanju svijesti policijskih službenika. S druge strane, ukoliko potcjenjujemo ili ne shvatamo ulogu i značaj integriteta, rizikujemo da postanemo odgovorni za sve slučajeve nepoštovanja ljudskih prava i sloboda, neetičkih ponašanja, neprofesionalizma, i niza drugih neprihvatljivih postupanja, prepoznatljivih u policijskoj praksi.

22 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

Koji su razlozi donošenja plana integriteta u policiji?

Vladin Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala 2010-2013 predvidio je donošenje plana integriteta u policiji, kao jednu od antikorupcijskih mjera koju treba ispuniti i primjenjivati. U međuvremenu, obaveza donošenja plana integriteta od strane svih državnih organa propisana je novim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima. Zakon određuje da plan integriteta treba da ’’sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije.’’ 1 Šta je u stvari plan integriteta i zbog čega je potreban policiji?

Plan integriteta је strateška alatka za prevenciju korupcije i drugih neregularnosti u policiji. Naziva se i drugačije: plan za upravljanje rizicima. Plan integriteta је instrument za podizanje nivoa budnosti prema osjetljivim i rizičnim tačkama u organizacionim jedinicama. Plan integriteta је dokument kојi se donosi na osnovu dobijene procjene podložnosti radnih mjesta korupciji i drugim oblicima pristrasnog postupanja. To je samoprocjena izloženosti policiје rizicima zа nastanak i razvoj kоrupcije i drugih nepravilnosti. Preduzima se u cilju održanja i unaprjeđenja integriteta policijske službe. Naglašavamo, u izradi plana integriteta veoma je bitno učešće službenika, s obzirom da poznaju funkcionisanje radnih procesa koje obavljaju i na najbolji način mogu identifikovati rizike i predložiti adekvatne mjere i aktivnosti za njihovo sprječavanje i otklanjanje. Koji je cilj donošenja plana integriteta?

Uspostavljanje меhanizma kојi ćе оbezbijediti efikasno i efektivno funkcionisanje policije kroz jačanje оdgovornosti, pojednostavljenje procedura, povećanje transparentnosti kоd donošenja odluka, 1 Član 68 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, usvojenog 2011. godine.

kоntrolisanje diskrecionih оvlašćenja, poštovanje етičkih vrijednosti, еliminisanje neefikasne prakse i neprimjenjive regulative, uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole u radu i ponašanju policijskih službenika. Iz čega se sastoji proces izrade plana integriteta?

Postupak izrade plana integriteta je kompleksan i dugotrajan, zbog toga se obično odvija u nekoliko faza različitog obima i trajanja. Prva faza je faza pripreme, u kojoj se donosi odluka о izradi i sprovođenju plana integriteta, imenuje radna grupa koja priprema program izrade plana, upoznaje rukovodeći sastav i preduzima dalje aktivnosti. U drugoj fazi, ocjenjuje se pоstojeće stanje izloženosti i otpornosti radnih procesa u raznim oblastima na rizike za nastajanje i razvoj nеetičkih, neprofesionalnih i neprihvatljivih ponašanja, коruptivnih postupaka, korupcije i drugih nepravilnosti. Тrеća faza je završna, predviđena za predlaganje i određivanje konkretnih mjera i aktivnosti za poboljšanje integriteta policije. Ko je odgovoran za sprovođenje plana integriteta u policiji?

Nakon usvajanja plana integriteta, predstoji najvažniji dio – njegova implementacija. Starješina policije određuje službenika odgovornog za sprovođenje plana integriteta. Odgovorni službenik prati primjenu mjera, efikasnost i rezultate na podizanju i jačanju integriteta u policiji. Takođe, inicira i predlaže određene izmjene i dopune, odnosno reviziju plana integriteta, shodno potrebama i zahtjevima zaposlenih službenika i rukovodilaca. Dragan Mazić


Aktuelno

Terapija sindroma opstruktivne apneje oralnim aparatima Piše: Ass Mr sci Dr Biljana Milošević Američka akademija za dentalnu medicinu skoro je otkrila oralne aparate kao neinvazivan i efikasan tretman kod pacijenata koji hrču i imaju blagi ili umjereni oblik slip apneje. Zahvaljujući istraživačkoj studiji dr Biljane Milošević prvi put se na prostorima Crne Gore i regionu koriste oralni aparati u terapiji slip apneje.

Sindrom opstruktivne apneje (OSA) karakterišu ponovljene epizode opstrukcije u gornjim disajnim putevima tokom sna, koje dovode do značajnog smanjenja (hipopneja ) ili prestanka protoka vazduha kroz gornje disajne puteve (apneja). Ove epizode su praćene glasnim hrkanjem, hipoksemijom i dramatičnim kratkotrajnim buđenjem. OSA prate dnevni i noćni simptomi. Noćni simptomi su: hrkanje, suvoća u ustima, znojenje, gušenje, nokturija, isprekidan san iz kojih proističu dnevni simptomi kao što su ekscesivna pospanost i umor, reflektujući se na smanjenje intelektualnih i radnih sposobnosti, a samim tim i na smanjenje kvaliteta života. Predisponirajući faktori nastanka OSA su gojaznost, spavanje na leđima, orofacijalne i faringealne abnormalnosti, nazalni problemi, nestabilnost ventilatorne kontrole, hormonalni faktori i smanjenje aktivnosti dilatatorne muskulature farinksa. Analizom literature novijeg datuma pokazana je povezanost OSA-a sa metaboličkim, kardiovaskularnim i kognitivnim oboljenjima. Američka akademija za dentalnu medicinu skoro je otkrila oralne aparate (OA) kao neinvazivan i efikasan tretman kod pacijenata koji hrču i

imaju blagi ili umjereni oblik slip apneje. U okviru ove studije prvi put se na prostorima Crne Gore i regionu koriste oralni aparati u terapiji slip apneje. Osnovni cilj terapije oralnim aparatom ( OA) je promjena položaja morfoloških struktura: jezika,uvule,mekog nepca i povećanje poprečnog presjeka određenih segmenata disajnih puteva ( orofarinksa i velofarinksa), kao i smanjenje otpora protoku vazduha kroz gornje disajne puteve. Na osnovu anamneze, dnevnih i noćnih simptoma pacijenti su upućivani na polisomnografiju koja je urađena u slip centru u Bolnici "Dr Jovan Bulajić" u Nikšiću. Na osnovu polisomnografskog zapisa određivali su se terapijski modaliteti. Svakom pacijentu u istraživanoj grupi izrađen je oralni aparat originalnog dizajna. Izrada aparata je sprovedena na Medicinskom fakultetu u Podgorici-Studijski program Stomatologija. Rezultati istraživanja su pokazali da postoji statistički značajna razlika između prekida disanja tokom noći kod pacijenata prije i nakon terapije. Vrijednost apneja-hipopneja indeksa na nivou grupe od osam

Ass Mr sci Dr Biljana Milošević radi u Medicinskom centru Uprave policije i asistent je na predmetima: Stomatološka protetika-predklinika, Osnovi gnatologije i Mobilna protetika na Medicinskom fakultetu, Studijski program Stomatologija u Podgorici. Osnovne studije i specijalizaciju iz stomatološke protetike završila je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom ,,Oralni aparati u terapiji slip apneje“ odbranila je 10. aprila 2012. godine.

ispitanika (AHI/h) redukovana je za 34,3%, indeks hrkanja za 52,1%,indeks opstruktivne apneje za 70%, a incidencija događaja je smanjena za 48,3%. Nošenje oralnog aparata tokom sna

modifikovalo je oblik i položaj gornjih disajnih puteva, smanjilo osnovne disajne tegobe, unaprijedio kvalitet i dužinu sna, a time i radne sposobnosti i ukupan kvalitet života kod pacijenata sa blagim i umjerenim oblikom slip apneje. POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

23


Aktuelno

BEZBJEDNOST NA CRNOGORSKIM PUTEVIMA ZNATNO POBOLJŠANA

SAOBRAĆAJNA POLICIJA OSTVARILA ZAPAŽENE REZULTATE

Significant improvement of traffic safety on roads in all key parameters is achieved. Good results are achieved by hard work of all segments responsible for traffic safety, and especially by intensified work of traffic police. Officers of Road Traffic Safety Unit continuously monitor and analyze traffic safety on roads in Montenegro and in accordance with assessments they plan and take appropriate measures and activities.

Analizom podataka o saobraćajnim nezgodama, njihovim uzrocima i posledicama, kao i analizom aktivnosti saobraćajne policije, koje su tokom 2011. godine primarno bile usmjerene na spječavanje i sankcionisanje težih prekršaja i njihovim upoređivanjem sa podacima o stanju bezbjednosti saobraćaja u 2010. godini, može se zaključiti da je ostvareno značajno poboljšanje stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima po svim ključnim parametrima. Dobar rezultat postignut je radom svih segmenata zaduženih za bezbjednost saobraćaja, a posebno pojačanim radom saobraćajne policije. Rukovodilac Odsjek za nadzor i kontrolu bezbjednosti u drumskom saobraćaju u Upravi policije, glavni policijski komesar, Dragan Klikovac kazao je za naš časopis da su rezultati saobraćajne policije u protekloj godini najbolji u poslednje tri decenije. Stanje bezbjednosti saobraćaja na crnogorskim putevima, u proteklih 10 godina, variralo je od nezadovoljavajućeg do veoma povoljnog stanja kako je bilo u prethodnoj godini. Ako u obzir uzmemo osnovni parametar bezbjednosti saobraćaja – broj smrtno stradalih lica onda možemo zaključiti da je stanje bezbjednosti saobraćaja na putevima, u odnosu na 1998 godinu kada smo imali 174 smrtno stradala lica, značajno poboljšano u proteklih nekoliko godina, posebno u toku 2011. godine, kada je poginulo 58 lica (najmanje u posmatranom perioNivo saobraćajne kulture je veoma bitan faktor u sistemu bezbjednosti saobraćaja na putevima. Saobraćajna kultura naših vozača je na veoma niskom nivou. Uprava policije, pored inicijativa i učešća u raznim stručnim i radnim grupama i tijelima, sistemski planira, organizuje i sprovodi kampanje za povećanje bezbjednosti u saobraćaju, čiji je krajnji cilj podizanje saobraćajne kulture i svijesti građana kada je bezbjednost saobraćaja u pitanju.

24 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

du). Negativni trend je tako prepolovljen u odnosu na sve godine u protekloj deceniji - samo u 2007. godini u teškim saobraćajnim nesrećama na crnogorskim putevima stradale su 122 osobe. Prije dvije godine donijeta je Nacionalna strategija za poboljšanje stanja bezbjednosti u saobraćaju. Vizija ove Strategije je da se dosljednom primjenom izgradi stabilan sistem i da se dostigne prosjek Evropske unije u bezbjednosti saobraćaja. Jedan od dugoročnih strateških ciljeva bio je da se smanji broj poginulih lica u saobraćajnim nezgodama. Na osnovu preporuka EK predviđeno je da se taj broj u procentima svede na 10 stradalih na 100 000 stanovnika. Rok za postizanje ovog strateškog cilja bila je 2019. godina. Cilj je ostvaren prošle godine – sedam godina ranije nego što je predviđeno navedenim Strateškim dokumentom i crnogorska policija je tako ispunila preporuke EK, naveo je Klikovac. Svakako da broj smrtno stradalih lica nije jedini parametar u ocjenjivanju stanja bezbjednosti saobraćaja, ali je činjenica da saobraćajne nesreće sa poginulim licima ostavljaju trajne i neizbrisive pečate kada je ova oblast u pitanju. Poslije saobraćajnih nezgoda sa stradalim licima, po društvenoj opasnosti slijede one sa povrijeđenim licima i materijalnom štetom. Statistički posmatrano, ukupan broj saobraćajnih nezgoda u 2011. godini manji je za 6,8% u odnosu na 2010. godinu. U 2011. godini na našim putevima smrtno je stradalo 58 lica ili 38,9% manje u odnosu na 2010 godinu, kada je u saobraćajnim nezgodama stradalo 95 lica. Ukupan broj povrijeđenih lica manji je za 1,1%, dok je broj teže povrijeđenih osoba smanjen za 9,2% u odnosu na 2010 godinu. Broj podnijetih prekršajnih prijava smanjen je za 16,7% u odnosu na 2010. godinu iz razloga što se stupanjem na snagu novog Zakona o prekršajima prekršajna prijava podnosila za znatno manji broj prekršaja, odnosno regulisano je da se nalog za plaćanje novčane kazne može izdavati za dva i više prekršaja što ranije nije bio slučaj. U prilog ovome govori činjenica da su saobraćajni policajci izdali

102,1% više naloga za plaćanje novčane kazne u odnosu na 2010. godinu. Takođe, broj vozača koji su nađeni da upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, gdje se podnosi prekršajna prijava, veći je za 39,3% u odnosu na 2010. godinu, dok je broj oduzetih vozačkih dozvola povećan za 19,3%. Službenici Odsjeka za nadzor i kontrolu bezbjednosti u drumskom saobraćaju kontinuirano prate i sagledavaju stanje bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori i, u skladu sa procjenama, planiraju preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji. Odsjek je tako organizovao i, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Uprave policije, uspješno realizovao veliki broj operativnih akcija – nacionalnog i lokalnog karaktera, kao što su „Alkohol“, „Radarska kontrola“, „Pojas“, „Helikopter“, „Motocikl“, Pješak“ i mnoge druge, čijom uspješnom realizacijom je poboljšano ukupno stanje bezbjednosti na putevima, smanjen broj smrtnosti i povreda, odnosno teških posljedica u saobraćaju. Ove aktivnosti su, uz primjenu (od 1. septembra 2011 godine) novog Zakona o prekršajima, koji ne dozvoljava mogućnost da se saobraćajne kazne ne plate ili da predmeti zastaraju, ašto je bio ključni problem u prethodnom periodu, umnogome doprinijele da se uvede više reda u ovoj oblasti. Treba istaći i dobru saradnju sa drugim nadležnim državnim organima i institucijama – Ministarstvom saobraćaja, Direkcijom za saobraćaj, Ministarstvom prosvjete i nauke i Ministarstvom zdravlja, koji su, u okviru svojih nadležnosti, podigli nivo kvaliteta rada kada je ova oblast u pitanju. Svakako, ne smije se zaboraviti i značajna uloga koju su odigrali mediji i Nevladin sektor posebno u podršci velikog broja kampanja organizovanih sa ciljem poboljšanja stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori. Saobraćajna policija je nastavila sa dobrim rezultatima i u ovoj godini. Trenutno stanje bezbjednosti saobraćaja na crnogorskim putevima je na zadovoljavajućem nivou, pogotovo ako se u vidu ima stalan trend smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama, ali to ne znači da


Aktuelno

smo u potpunosti zadovoljni trenutnim stanjem bezbjednosti na crnogorskim putevima. U tom smislu, Odsjek za nadzor i kontrolu bezbjednosti u drumskom saobraćaju nastaviće sa sprovođenjem planskih aktivnosti na realizaciji dostizanju evropskih standarda kao sledećeg strateškog cilja Uprave policije u ovoj oblasti. Stalan trend u oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori jeste smanjenje broja poginulih lica, što potvrđuju i podaci za prva dva mjeseca 2012. godine, kada smo imali 3 smrtno stradala lica (sva tri slučaja registrovana u februaru) – u istom periodu prošle godine poginulo je sedam lica. Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama su: alkohol, brzina neprilagođena uslovima na putu, nepropisno preticanje, nepoštovanje prvenstva prolaza, tehnička neispravnog vozila (posebno u zimskim mjesecima zbog neposjedovanja odgovarajuće zimske opreme), umor i pospanost. Represija ili prevencija- vječita dilema. Šta je djelotvornije? Po nama to su pojmovi koji ne stoje jedan bez drugog. Postoje zagovornici teorije da je represija majka prevencije, ali postoje pristalice i druge teorije. U praksi se pokazalo da su represivne mjere u ovoj oblasti policijskog rada dale bolje rezultate, najbolje u poslednjih nekoliko decenija. Problem sa

prevencijom jeste taj što krajnji rezultati ovih mjera često nijesu mjerljivi i nijesu egzaktni. U skladu sa planskim aktivnostima ovog Odsjeka, saobraćajna Nastavkom implementacije Nacionalne strategije, sprovođenjem zakona, podzakonskih akata, praćenjem parametara bezbjednosti saobraćaja, uspostavljanjem odgovarajućih baza podataka, edukacijom i nizom drugih aktivnosti, uticaće se da se smanji broj saobraćajnih nezgoda, a samim tim i broj stradalih lica u saobraćajnim nezgodama. policija će u narednom periodu preduzimati kako preventivne, tako i represivne mjere, a sve u skladu sa trenutnim pokazateljima stanja bezbjednosti na našim putevima. Nivo saobraćajne kulture je veoma bitan faktor u sistemu bezbjednosti saobraćaja na putevima. Saobraćajna kultura naših vozača je na veoma niskom nivou. Na ovo utiče niz faktora, od kojih, kao primarne, svakako treba izdvojiti nedostatke u obrazovnom sistemu, ali i način polaganja, kako teorijskog tako i praktičnog dijela ispita za vozače. Ovo je prepoznato kao problem i Uprava policije je inicirala

niz promjena u navedenim oblastima, naravno, u skladu sa svojim nadležnostima. Uprava policije, pored inicijativa i učešća njenih službenika u raznim stručnim i radnim grupama i tijelima, sistemski planira, organizuje i sprovodi kampanje za povećanje bezbjednosti u saobraćaju, čiji je krajnji cilj podizanje saobraćajne kulture i svijesti građana kada je bezbjednost saobraćaja u pitanju. Nabrojaćemo samo neke od ovih kampanja saobraćajne policije – prvi saobraćajni čas sa đacima prvacima, organizovanje raznih takmičenja lokalnog i regionalnog karaktera na temu bezbjednosti saobraćaja, česti medijski nastupi i organizovanje raznih predavanja na temu saobraćaja u školskim ustanovama. Samo sprovođenjem sveobuhvatnih mjera i zajedničkim djelovanjem svih nadležnih subjekata može se doprinijeti stalnom unapređivanju rada u ovoj oblasti. Nastavkom implementacije Nacionalne strategije, sprovođenjem zakona, podzakonskih akata, praćenjem parametara bezbjednosti saobraćaja, uspostavljanjem odgovarajućih baza podataka, edukacijom i nizom drugih aktivnosti, uticaće se da se smanji broj saobraćajnih nezgoda, a samim tim i broj stradalih lica u saobraćajnim nezgodama. Danilo Janjušević POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

25


Drugi pišu

INTERPOL Travel Document Rapid Response for a Safer World

"Written by:Mr Ralph Markert, Assistant Director,International Partnerships & Development INTERPOL General Secretariat Lyon, France" Security and protection of borders play a key role for the protection of Montenegro and the surrounding region. Montenegrin law enforcement agencies strive to provide external and internal security through the establishment of a sophisticated integrated border management system complying with international standards, and developed in cooperation with neighboring countries and international organizations. Montenegro has actively cooperated with INTERPOL, the world’s largest international police organization, since becoming one of its 190 member countries in 2006. INTERPOL’s mission is to prevent and fight crime through enhanced international police cooperation, enabling police officials to collaborate to make the world a safer place. To meet the growing challenges of 21st century transnational In April 2011 Mr. Markert was appointed as the Assistant Director for the newly created Directorate on International Partnerships and Development (IP&D) within the INTERPOL General Secretariat. This Directorate focuses on developing strategic partnerships (revenue generation, partnerships and alliance building with the private and public sector, project management and marketing). Mr. Markert joined INTERPOL’s General Secretariat in Lyon, France, in 2006 as a Criminal Intelligence Officer within the Trafficking in Human Beings Sub – Directorate due to his expertise in this area. From September 2009 until April 2011 Mr. Ralph MARKERT was appointed as the Assistant Director of the Strategic Planning Directorate (SPD). This Directorate focuses on INTERPOL’s Strategic Planning (planning, reporting, and policy support to the Secretary General and management teams). The Secretary General of INTERPOL, Mr. Ronald K. Noble, appointed Mr. Markert additionally as the General Project Manager of the INTERPOL’s travel document initiative in June 2011. This project seeks the recognition of INTERPOL’s travel document by its 190 member countries, thus granting special visa status to its holders in order that member countries benefit from INTERPOL’s support and assistance without delay - whenever and wherever needed. Prior to his career at INTERPOL, Mr. Markert had been an Investigations Commissioner in Germany’s Federal Criminal Investigations Police (BKA) since 1991. He was assigned to the Division to Counter Left-Wing Terrorism in Wiesbaden searching for perpetrators of violent acts for the Red Army Faction. In 1992 he was transferred to Berlin to work in the Special Commission ‘Mykonos’ for the investigation into the murders of Kurd dissidents.

26 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

crime, the Organization designed and implemented its own state-of-the-art technical and operational infrastructure, showcased by the global police communications system I-24/7. The INTERPOL General Secretariat is located in Lyon, France, and operates continuously around the year, 24 hours a day. Additionally, INTERPOL has seven regional offices across the world and representative offices at the United Nations in New York and the European Union in Brussels. At the heart of the Organization, INTERPOL National Central Bureau (NCBs), staffed by highly trained national law enforcement officials, exchange critical information and provide essential police support. Two successful examples of the active cooperation between Montenegro and INTERPOL are the arrest Following that, in 1993, he was sent to the state security division in Meckenheim (right-wing extremism/terrorism unit) to work on the establishment of specialized offices in Mecklenburg-Vorpommern to fight against right-wing extremism. In 1994 Mr. Markert was appointed as a Federal Senior Criminal Investigations Commissioner becoming a permanent civil servant in Germany. He was subsequently assigned to the Head of the Federal Criminal Investigations Department in 1995 to prepare situation reports on state security-related offences, as well as speeches and reports for the members of the Department. From 1998 to 2000, Mr. Markert was a liaison officer of the Federal Criminal Investigations Department at the Airport of Frankfurt am Main. During a 4 month period in 2000, Mr. Markert was a Liaison Officer for the Federal Criminal Investigations Department in Bucharest/Romania. Following the 9/11 attacks on the World Trade Center in 2001, he was appointed Deputy Head of Procedures at the special reconstruction organization “BAO USA“, Wiesbaden subdivision, for the investigation of criminal activities related to these attacks. From 2002 onwards, R. Markert was a liaison officer of the Federal Criminal Investigations Department in Buenos Aires/Argentina, with concurrent jurisdiction over Paraguay, Uruguay and Chile. His duties involved information-gathering, observation, analysis and assessment of criminal policy developments in his host country Special Commendations and Awards In 1999, the German Ministry of Interior officially commended Mr. Markert for his in-

of a suspected serial killer in Montenegro in 2007, wanted by US authorities, and the arrest in 2010 of an alleged key member of the Pink Panthers, an international gang of jewel thieves, wanted internationally for his supposed role in a series of high value jewelry robberies around the world. These two cases perfectly demonstrate the vital role of close international police cooperation and intelligence sharing in fighting transnational crime. INTERPOL strives to develop and secure access to essential tools and services, without which such cases may have never been solved. Recently, INTERPOL has developed another powerful tool to respond to the need to expedite the international travel of law enforcement officials on INTERPOL-related business. As Ronald K. Noble, Secretary General of INTERPOL, indeed emphasized: “Criminals can cross borders swiftly and effortlessly,

Mr Ralph Markert, Assistant Director, International Partnerships & Development INTERPOL General Secretariat Lyon, France

novative work linked to a special analysis on “Cooperation of security agencies at the international airport of Frankfurt am Main”. He was awarded the title “professor ad honorem” in 2004 by the Police Academy of Buenos Aires/Argentina for his teaching work in the area of modern forms of crime and European police structure. He consequently received a special commendation from the German Ministry of Interior in recognition of his contribution to the improvement of cooperation between the security services of Argentina and the Federal Republic of Germany.


Drugi pišu while our Heads of National Central Bureaus, law enforcement colleagues and even our General Secretariat staff are slowed down or stopped because of legitimate but time consuming visa requirements and administrative procedures, which constitutes a major impediment to keeping the world safe.” In November 2010 the 79th session of the INTERPOL General Assembly overwhelmingly endorsed the INTERPOL Travel Docu-

ment initiative under Resolution AG-2010-RES-02, to ensure that member countries can benefit from INTERPOL’s support and assistance without delay, whenever and wherever needed.

The INTERPOL Travel Document is a secure international document issued by INTERPOL to identify law enforcement officials carrying out official duties on INTERPOL-related matters and to facilitate their international travel. The INTERPOL Travel Document exists in two forms: the INTERPOL e-Passport Booklet and INTERPOL e-Identification Card, both of which comply with international security standards established by the International Civil Aviation Organization (ICAO) and the International Organization for Standardization (ISO). In accordance with Montenegro’s Law on Personal Data Protection (2008), personal data provided for the INTERPOL Travel Document is stored in an autonomous and encrypted central database located at the INTERPOL General Secretariat for the validity of the Document, and for two years following its expiry. All necessary measures are taken to protect the integrity and security of information provided and to ensure no unauthorized persons have access to any data pertaining to the holder.

As of March 2012, the INTERPOL Travel Document has already been recognized by 36 member countries - Afghanistan, Albania, Algeria, Armenia, Belarus, Benin, Botswana, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Central African Republic, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of Congo, Egypt, France, Georgia, Guinea, Jordan, Laos, Latvia, Liberia, Madagascar, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Qatar, Rwanda, Senegal, Seychelles, Singapore, Sudan, Swaziland and Tanzania. These countries have accepted that holders of the INTERPOL Travel Document in one or both of its forms (e-passport booklet and/or e-identification card), when used in conjunction with a valid national passport, will benefit from a special visa status (visa waiver or visa upon arrival). Additionally, more than 90 other countries are currently considering recognition of the Documents within the scope of their national laws. By joining the INTERPOL Travel Document initiative, member countries such as Montenegro will not only ensure that they receive rapid assistance in combating international crime or in response to natural disasters and major events, but will also demonstrate their commitment to global security.

INTERPOLOVA putna isprava Brza reakcija za bezbjedniji svet Piše: Mr Ralph Markert, pomoćnik direktora INTERPOLa

Bezbjednost i zaštita granica igraju ključnu ulogu u zaštiti Crne Gore i okruženja. Crnogorske agencije za primjenu zakona nastoje da pruže spoljnu i unutrašnju bezbjednost uspostavljanjem sofisticiranog sistema upravljanja granicama koji je u skladu sa međunarodnim standardima i razvijen u saradnji sa zemljama u susjedstvu i međunarodnim organizacijama. Crna Gora je aktivno sarađivala sa INTERPOLOM, vodećom svetskom međunarodnom policijskom organizacijom, otkako je postala jedna od 190 zemalja članica 2006. godine. INTERPOLOVA misija je da spriječi kriminal i bori se protiv njega unapređenom međunarodnom policijskom saradnjom i omogući policijskim službenicima da sarađuju kako bi svet bio bezbjedniji. Da bi se izborila sa sve većim izazovima transnacionalnog kriminala 21. vijeka, ova Organizacija je dizajnirala i implementirala sopstvenu najeminentniju tehničku i operacionu infrastrukturu, što pokazuje globalni policijski komunikacioni sistem I-24/7. Generalni sekretarijat INTERPOLA nalazi se u Lionu, u Francuskoj i posluje kontinuirano tokom cijele godine, 24 sata dnevno. Osim toga, INTERPOL ima sedam regionalnih kancelarija širom svijeta i predstavništva u Ujedinjenim nacijama u Njujorku i

Evropskoj uniji u Briselu. U samom srcu Organizacije, Nacionalnom Centralnom birou INTERPOLA (NCB), zaposleni visokoobrazovani nacionalni čuvari reda i mira razmjenjuju kritične informacije i obezbjeđuju suštinsku policijsku podršku. Dva uspješna primjera aktivne saradnje između Crne Gore i INTERPOLA jesu hapšenje osumnjičenog serijskog ubice u Crnoj Gori 2007. godine, za kojim su vlasti SAD izdale potjernicu, i hapšenje navodno ključnog člana Pink Pantera, međunarodne bande kradljivaca nakita, za kojim je izdata međunarodna poternica zbog sumnje da je učestvovao u seriji pljački nakita visoke vrijednosti širom sveta 2010. godine. Ova dva slučaja savršeno pokazuju vitalnu ulogu bliske međunarodne policijske saradnje i razmjene obavjeeštajnih podataka u borbi protiv transnacionalnog kriminala. INTERPOL nastoji da razvije i obezbijedi bezbjedan pristup alatkama i uslugama od suštinske važnosti, bez kojih takvi slučajevi možda nikada ne bi bili riješeni. Nedavno je INTERPOL razvio još jednu moćnu alatku da odgovori na potrebu za ubrzanjem međunarodnih putovanja čuvara reda i mira, a u vezi sa službom u INTERPOLU. Kao što je K. Noble, generalni sekretar INTERPOLA, i naglasio: „Kriminalci mogu da prelaze granice brzo i lako, dok naši

šefovi Nacionalnih centralnih biroa, kolege čuvari reda i mira, pa čak i zaposleni Glavnog sekretarijata bivaju usporavani ili zaustavljani zbog zakonskih, ali dugotrajnih zahtjeva za vizama i adminstrativnih procedura, koji predstavljaju glavnu prepreku za očuvanje bezbjednosti u svijetu.“ U novembru 2012. na 79. sjednici Glavne skupštine INTERPOLA velikom većinom je podržana inicijativa za INTERPOLOVOM putnom ispravom u skladu sa Rezolucijom AG-2012-RES-02 da bi se osiguralo da zemlje članice mogu da imaju koristi od podrške i pomoći INTERPOLA bez odlaganja, kad god i gdje god to bilo potrebno. INTERPOLOVA putna isprava je bezbjedan međunarodni dokument koji izdaje INTERPOL da identifikuje čuvare reda i mira koji izvršavaju zvanične dužnosti u službi INTERPOLA i da olakša njihovo međunarodno putovanje. INTERPOLOVA putna isprava postoji u dva formata: INTERPOLOV elektronski pasoš i INTERPOLOVA elektronska lična karta, oboje u saglasnosti sa međunarodnim bezbjednosnim standardima koje je utvrdila Organizacija međunarodne civilne avijacije (engl. International Civil Aviation Organization; POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

27


Standardi i praksa ICAO) i Međunarodna organizacija za standardizaciju (engl. International Organization for Standardization; ISO). U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Crne Gore iz 2008, lični podaci obezbijeđeni za INTERPOLOVU putnu ispravu arhiviraju se u nezavisnoj i kodiranoj centralnoj bazi podataka koja se nalazi u Generalnom sekretarijatu INTERPOLA radi validnosti Isprave, kao i dve godine nakon isticanja njegove važnosti. Preduzete su sve neophodne mjere za zaštitu integriteta i bezbednosti pruženih informacija u cilju obezbjeđenja od neovlašćenog pristupa bilo kojim podacima koji se odnose na vlasnika.

Od marta 2012. godine, INTERPOLOVA putna isprava je već priznata od strane 36 zemalja članica Avganistana, Albanije, Alžira, Jermenije, Belorusije, Benina, Bocvane, Brazila, Burkine Faso, Burundija, Kambodže, Kameruna, Centralne Afričke Republike, Kosta Rike, Obale Slonovače, Demokratske Republike Kongo, Egipta, Francuske, Gruzije, Gvineje, Jordana, Laosa, Letonije, Liberije, Madagaskara, Mauricijusa, Nigerije, Pakistana, Katara, Ruande, Senegala, Sejšela, Singapura, Sudana, Svazilenda i Tanzanije. Ove zemlje su se saglasile da vlasnici INTERPOLOVE putne isprave u jednom ili oba oblika (elektronski pasoš i/ili elektronska lična karta), kada iste koriste istovremeno sa važećim naciona-

lnim pasošem, imaju pogodnosti u vidu posebnog viznog statusa (odricanje od vize ili viza po dolasku). Osim toga, više od 90 drugih zemalja trenutno razmatra priznavanje Dokumenata u okviru svojih nacionalnih zakona. Pridruživanjem inicijativi za INTERPOLOVU putnu ispravu, zemlje članice kao što su Crna Gora neće samo obezbediti da primaju brzu podršku u borbi sa međunarodnim kriminalom ili kao odgovor na prirodnu katastrofu i vanredne događaje, već će i pokazati svoju posvećenost globalnoj sigurnosti.

Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije Finansijske istrage Jedan od najvećih problema u borbi protiv svakog, a naročito organizovanog kriminala, je kako obezbjediti da se posle procesuiranja njegovih izvršilaca ostatak organizacije ponovo ne organizuje i nastavi da djeluje. Dodatni problem je pitanje kako u toku krivičnog postupka spriječiti optuženog da koristeći svoj "ugled" utiče na svjedoke, nosioce pravosudnih funkcija i sve one koji bi mogli da doprinesu pravednijem tretmanu njegovog slučaja. Ugled pomenutih zasniva se prije svega na tome koliko su" teški", i koliki su dio tereta spremni da prenesu na drugog, bilo na profesionalnog likvidatora svjedoka, bilo na nedovoljno motivisanog nosioca pravosudne funkcije ili nekog trećeg. Kriminalcima prije svega, ključnu ulogu igra novac, jer nijesu u pitanju kriminalci volonteri, niti ih drži neki kod časti sličan onome iz Kopolinog filma "Kum". Čak i u pomenutom filmu novac je ono što motiviše vojnike mafije da ostanu kod starog ili odu kod novog gazde. Sa gazdama i kumovima, prva je probleme imala susjedna Italija, te bi njena iskustva svakako bila korisna i našim zakonodavcima. U Italiji na osnovu Zakona o borbi protiv mafijaških organizacija koji uvodi mogućnost ublažavanja tereta dokazivanja vezanog za porijeklo imovine lica okrivljenog za organizovani kriminal, njihov specijalni tužilac zajedno sa šefom policije, u saradnji sa finansijskim ekspertima ispituje kolika je ukupna imovina osumnjičenog. U ispitivanje je uključena i imovina žene, đece i svih lica koja su u poslednjih pet godina činila domaćinstvo, kao i sve njihove firme. Italijanske vlasti su još davno shvatile neophodnost uskraćivanja finansijskih izvora mafiji. Inače, oduzimanje ovako stečenih sredstava već je predviđeno našim Zakonikom o krivičnom postupku, koji propisuje da sud po službenoj dužnosti može odrediti privremene mjere obezbjeđenja u slučajevima kada dolazi u obzir oduzimanje imovinske koristi. Međutim, kako je praksa pokazala, mali je broj odluka sudova o privremenom zamrzavanju imovine kao mjere privremenog obezbjeđenja. Vladavina zakona ne može da se zasniva samo na svijetlim primjerima već na sistemskim rješenjima koja će imati realnu primjenu u praksi. Što se sistemskih rješenja tiče, ona su svoj osnov našla u raznim konvencijama , kao što su Konvencija Ujedinjenih Nacija o borbi protiv

28 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

transnacionalnog organizovanog kriminala - “Palermo Konvencija” iz decembra 2000. godine, koja uvodi mehanizam konfiskacije imovine zbog nesrazmjere, sugerišući potpisnicama da razmotre mogućnost da od počinioca krivičnog djela zahtjevaju da dokaže zakonito porijeklo prihoda za koje se pretpostavlja da potiču od krivičnog djela. Na sličnim principima stoji i Konvencija Ujedinjenih Nacija protiv korupcije. Sa druge strane, u Službenom listu Evropske Unije, kao osnovni motiv strategije Evropske Unije za prevenciju i kontrolu organizovanog kriminala, navodi se pronalaženje, zamrzavanje i privremeno ali i trajno oduzimanje imovine stečene krivičnim djelom, kao i ublažavanje tereta dokazivanja vezanog za porijeklo imovine stečene kriminalom. Na sličnim osnovama počiva i anglosaksonska “civilna zapljena“, gde je u formi parničnog postupka zahtev usmeren protiv stvari a ne protiv lica. U SAD, gde kriminalci najveći promet imaju od trgovine narkoticima, Američka Agencija za borbu protiv narkotika DEA (Drug Enforcement Agency,) bavi se ovim pitanjem. Pod udar ovog zakona spada poprilično raznolika galerija krivičnih djela počevši od organizovanog kriminala, preko krivičnih djela protiv privrede, neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, pa sve do krivičnih djela protiv službene dužnosti i javnog reda i mira. Pronalaženje imovine stečene krivičnim djelom Zakon ne predviđa osnivanje specijalizovane jedinice Uprave policije-a koja po naredbi tužioca sprovodi finansijsku istragu protiv lica čija imovina nije baš srazmjerna njegovim prihodima već se taj postupak u dosadašnjoj praksi sprovodio kroz redovne aktivnosti Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije kao i Odsjeka za spriječavanje privrednog kriminaliteta.Po mom mišljenju to nije adekvatno rješenje. Svjedoci smo da strani eksperti prilikom svake posjete ili evaluacije postignutih rezultata našeg Law enforcement postavljaju pitanja „da li je osnovana takva jedinica i da li je u planu njeno osnivanje“. Pitanje logično i iz razloga što mnoge policije u EU i

Dalibor Medojević, Odsjek za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije

regionu u svom sastavu imaju jedno takvu jedinicu. Posmatrajući zemlje u regionu moram da istaknem da je, po mom mišljenju, idealno rješenje u Republici Srbiji gdje je takva jedinica pozicionirana u Upravi policije u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i u prethodnom periodu ostvarila je zapažene rezultate u traganju za imovinom stečenom krivičnim djelom. Po mom mišljenju u našim uslovima takvu jedinicu bi trebalo formirati ili u okviru Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije ili kao poseban Odsjek u okviru SKP. Zadatak jedinice ne bi bio samo postupanje po Naredbi tužioca za sprovođenje finansijske istrage već i uključivanje u kriminalističke istrage na samom početku kao i samostalno sprovođenja kriminalističkih istraga za krivična djela pranja novca i finansiranje terorizma.Ovo iz razloga kako ne bi dolazilo do otuđivanja imovine kojom raspolažu kriminalne grupe a pranje novca i imovina stečena krivičnim djelom uvijek su „ruku pod ruku“. Dalibor Medojević


Standardi i praksa

Otvorena zajednička internet stranica graničnih policija Evrope i država partnera

Nova Frontex-ova web platforma Virtual aula

U Valeti, 08. i 09. decembra 2011. godine, na sastanku projekt menadžera i nacionalnih admistratora izvršeno je finalno testiranje i zvanično postavljanje nove web platforme„Virtual aule“ - internet stranice graničnih policija Evrope i država partnera. Unaprijeđena Virtual aula predstavlja zajednički prostor, tačku susreta subjekata granične bezbjednosti država Evropske unije, država potpisnica Šengenskog sporazuma i partnera. Osim informacija koje se odnose na države članice, granične policije i granične prelaze, Virtual aula nudi nove mogućnosti informisanja. Novi koncept informisanja obuhvatiće modele upravljanja, saradnju sa partnerskim akademijama i prevazilazeći granice omogućiti profesionalnu interakciju, razmjenu iskustava i mišljenja između korisnika.

U glavnom gradu Italije održana Konferencija operativnih rukovodilaca aerodroma

Cilj nove Virtual aule je da se formira mreža podadministratora i na sajtu obezbijedi što već prisustvo trenera, instruktura i eksperata iz oblasti granične bezbjednosti. Funkcionalniji, sadržajno bogatiji i pregledniji sajt zainteresovanima daje mogućnost uvida u zanimljive video materijale i fotografije aktivnosti graničnih policija. Na glavnoj stranici unaprijeđene web platforme naći će se sve informacije o aktivnostima Frontexovog odeljenja za obuke i partnerskih akademija sa akcentom na nove metode obuke graničara. Kvalitet sadržaja biće unaprijeđen i postavljanjem eseja, članaka, teza, fleš informacija i komentara registrovanih članova. Pristup novoj web platformi www.virtual-aula. eu je ograničen, a odobrava se od strane nacionalnog admistratora nakon postupka registracije.

Igor Kalezić

Konferencija operativnih rukovodilaca aerodroma održana je od 12. do 16. marta 2012. godine u Rimu. Frontex je konferenciju organizovao u saradnji sa Graničnom upravom Italije, koja je bila domaćin ovog skupa.

zajedničkog interesa i dobiju informacije o zadnjim razvojima na polju integrisanog upravljanja vazdušnom granicom i o primjeni novih medjunarodnih standarda granične kontrole i bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva.

Skupu su prisustvovali predstavnici FRONTEX-a i MARRI-a I međunarodnih aerodroma u glavnim gradovima zemalja EU i Zapadnog Balkana. Konferencija je nastavak projekta uspostavljanja mreže za saradnju operativnih rukovodilaca aerodroma Evrope uključujući Zapadni Balkan. Konferencija je imala za cilj da olakša lične kontakte između operativnih lidera međunarodnih aerodroma. Sem toga, to je bila izuzetna mogućnost da učesnici diskutuju o pitanjima od

Konferenciji su ispred crnogorske policije prisustvovali: Dražen Vuković, viši policijski komesar i rukovodilac Ispostave granične policije Podgorica, Marko Nikčević, samostalni policijski komesar - rukovodilac Ekspoziture granične policije Aerodrom Podgorica i Zoran Stanović, samostalni policijski komesar - rukovodilac Ekspoziture granične policije Aerodrom Tivat. Marko Nikčević POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

29


Standardi i praksa

Stvaranje stabilnijeg bezbjednosnog okruženja

EVROPSKI CENTAR ZA BEZBJEDNOSNE STUDIJE „DŽORDŽ MARŠAL“ Nastanak, cilj i misija Evropski centar za bezbjednosne studije „Džordž Maršal“ je jedan od regionalnih centara koji su formirani u cilju unapređenja i promovisanja saradnje u u oblasti bezbjednosti širom svijeta. Ovaj centar se nalazi u Njemačkoj, tačnije u poznatom bavarskom gradu i zimskom centru GarmišPartnenkirhenu. Smješten je u dvije kasarne, Šeridan i Kraft fon Delmenzingen, koje su nekada pripadale njemačkim oružanim snagama. U ovim kasarnama je poslije II svjetskog rata bilo i sjedište instituta za Rusiju američke vojske, a danas ti objekti predstavljaju savremene instalacije američkih oružanih snaga, gdje se pored Evropskog centra za bezbjednosne studije, nalazi i štab Rekreativnog centra oružanih snaga SAD. Ova obrazovna ustanova, značajna za evroatlanske integracije, između ostalog, nastala je kao rezultat proširivanja bezbjednosnih kontakata komande američkih snaga u Evropi (EUCOM) sa zemljama Centralne i Istočne Evrope, kao i Evroazije. Takođe, formiranje centra predstavlja i rezultat shvatanja da savremeni bezbjednosni izazovi zahtjevaju međunarodnu i interdisciplinarnu saradnju. „Džordž Maršal“ centar je danas ustanova američkonjemačkog partnerstva što je rezultat potpisivanja memoranduma o saradnji između EUCOM-a i Ministarstva odbrane Njemačke. Ime je dobio po poznatom američkom generalu i nobelovcu, koji je, kao državni sekretar SAD pokrenuo poslijeratnu ekonomsku obnovu Evrope pod nazivom Maršalov plan. General Džordž Maršal, čije je uvjerenje bilo da je bezbjednost i ekonomija SAD neraskidivo vezana uz Evropu, odnosno njen razvoj, je bio i jedan od kreatora ideje stvaranja NATO saveza. Osnovni cilj ove međunarodne obrazovne institucije, koja je je ujedno i institut za bezbjednosna pitanja, u čijem se sastavu nalazi deset partnerskih nacija, je promovisanje saradnje, razumjevanja i dijaloga između država Sjeverne Amerike, Evrope, Evroazije, ali i država na drugim kontinentima. U kontekstu misije stvaranja stabilnijeg bezbjednosnog okruženja kroz edukaciju civilnog i vojnog osoblja, istraživanja u oblasti bezbjednosti,

30 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

organizaciju obuka, kurseva, seminara i konferencija, bavi se, između ostalog, sljedećim temama: terorizam; borba protiv međunarodnog organizovanog kriminala; suzbijanje korupcije; borba protiv trgovine drogom i ljudima; proliferacija oružja za masovno uništenje; lokalne i regionalne krize koje mogu prerasti u transanacionalne sukobe i prijetnje; unutrašnja nestabilnost država; uloga EU poslije proširenja; uloga NATO; unapređenje koalicionih i partnerskih odnosa itd. Koledž za međunarodne i bezbjednosne studije i pojedini programi Koledž za međunarodne i bezbjednosne studije - CISS (Marshall Center's College of International and Security Studies) predstavlja bazu centra i svake godine organizuje veliki broj programa od kojih ćemo se u ovom tekstu osvrnuti na pojedine, a između ostalih i na CTLP i PTSS u kojima je učešće uzeo i autor ovog teksta. Napominjemo da se programi održavaju na engleskom, njemačkom i ruskom jeziku. Svi programi su međusobno povezani i stalno se nadopunjuju u zavisnosti od aktuelne bezbjednosne problematike. Program engleskog jezika iz oblasti borbe protiv terorizma (CTLP- Combating Terrorism Language Program) je napredni petonedjeljni program engleskog jezika koji se odvijao u malim grupama sa visokoobučenim stručnjacima iz Centra za obuku za strane jezike (FLTCE- Foreign Language Training Center Europe) Maršal centra. Imao je za cilj da pripremi učesnike-studente za aktivno učešće u

Zoran Brđanin

programu iz oblasti terorizma i bezbjednosti (PTSSProgram on Terrorism and Security Studies). Na kraju programa se polagao ALCPT test ( American Language Course Placement Test). U Programu iz oblasti terorizma i bezbjednosti (PTSS) je učešće uzelo 57 predstavnika iz 39 zemalja gdje je svaki učesnik svojevrsni ambasador koji predstavlja zemlju i organizaciju iz koje dolazi. Ovo je takođe, petonedjeljni elitni program


Standardi i praksa

(isključivo na engleskom jeziku) koji se odnosi na srednje i visoke državne službenike i vojna lica koja se aktivno bave pitanjima bezbjednosti i terorizma iz Evrope, Evroazije, Bliskog istoka, Afrike i Južne i Sjeverne Amerike. Predavanja su vodili vladini i vojni eksperti (većinom iz Sjedinjenih Američkih Država), kao i međunarodno priznati stručnjaci. Program je fokusiran na izučavanje metoda koji će pomoći državama da se efikasno bore protiv pojava ugrožavanja bezbjednosti, prvenstveno protiv terorizma, ali uz očuvanje osnovnih vrijednosti demokratskog društva. PTSS unapređuje sposobnost međunarodne saradnje zvaničnika iz oblasti bezbjednosti omogućujući stvaranje stalno rastuće mreže. Kurs je podjeljen na module, i to : Terorizam: Priroda, definicija i trendovi; Iskorišćavanje ranjivosti terorističkih grupa; Finansiranje terorizma i protivmjere; Simulacije- CAPSTON vježbe, Uloga zakona u borbi protiv terorizma; Studijsko putovanje u

Belfast-Sjeverna Irska i Globalna saradanja i instrumenti politike u borbi protiv terorizma. Učesnici uče na koji način da promišljaju o kompleksnim problemima kroz predavanja, ali i kroz aktivno učešće i razmjenu ideja i mišljenja u malim seminarskim grupama predvođenim međunarodno priznatim ekspertima. Tokom studijskog putovanja u Sjevernoj Irskoj vođeni su razgovori i razmjenjivana iskustva sa visokim zvaničnicima iz oblasti bezbjednosti i borbe protiv terorizma.

Učesnici obuke

PASS (Program in Advanced Security Studies) ili Program naprednih bezbjednosnih studija je jedan od najdužih programa centra koji obuhvata širok dijapazon pitanja iz oblasti politike odbrane, međunarodnih odnosa, međunarodnog prava i borbe protiv terorizma. Traje 12 nedjelja, a kao postdiplomski program, namjenjen je vojnim licima i državnim službenicima koje nominuju državni organi u kojima su zaposleni posredstvom američke ili nemačke ambasade. Sastoji se od osnovnih studija i izbornog dijela. Kada je u pitanju način rada, pored plenarnih predavanja, najviše se radi u seminarskim grupama, vježbama u obliku studije slučaja ili simulacije, ličnih prezentacija i obaveznog studijskog putovanja. Predavanja drže priznati svjetski eksperti. Takođe, značajno je da se, po pravilu, kao i na PTSS-u, učesnicima i obraćaju visoki zvaničnici SAD.

svijeta. Veoma je značajan i istraživački program i istraživačka biblioteka sa nekoliko desetina hiljada knjiga, preko hiljadu periodičnih izdanja i nekoliko desetina baza podataka. Kao što je već rečeno, Evropski centar za bezbjednosne studije „Džordž Maršal“ je značajan za evroatlanske integracije, te s tim u vezi ističemo i da predstavnici Crne Gore posljednjih godina učestvuju u ovim, ali i u ostalim kursevima i programima. Značajan broj predstavnika državnih organa Crne Gore, pa tako i Uprave policije je do sada prošao obuku u ovom centru. S tim u vezi u Crnoj Gori je formirano i Udruženje diplomaca Maršal centra Crna Gora, a Crna Gora je izabrana za prvu državu koja će presjedavati i koordinirati aktivnostima Asocijacije diplomaca Maršal centra za jugoistočnu Evropu u

SES (The Senior Executive Seminar) ili seminar za rukovodioce je program u trajanju od jedne nedjelje koji uvijek intezivno obrađuje teme koje su veoma značajne za rukovodioce kao donosioce odluka. Učesnici ovog programa su visoki zvaničnici vlade, vojske , policije, ambasadori, parlamentarci i sl. Svi učesnici, nakon završetka programa, putem Interneta imaju pristup velikom broju baza podataka i stručnih izvora, preko šifrom zaštićenog portala Centra „Džordž Maršal", koji pokrivaju najširi dijapazon bezbjednosnih pitanja. Pored ovih programa značajno je pomenuti i programe pripreme američkih vojnika i civila, ali i vojnika i civila savezničkih nacija za službu u Evroaziji. Zatim je tu i konferencijski centar koji organizuje veliki broj konferencija, kako u Njemačkoj, tako i širom

periodu novembar 2011-novembar 2012. godine. Na kraju, jedan od glavnih ciljeva programa Maršal centra, pored sticanja znanja i iskustava u oblasti bezbjednosti, svakako je i širenje poznanstava i razvijanja međunarodne mreže ljudi koja će kasnije svakako doprinijeti unapređenju i produbljivanju međunarodne saradnje. Zoran Brđanin POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

31


SEPCA INFO Krajem 2011. I početkom 2012. Godine, održan je niz međunarodnih skupova i sastanaka u okviru SEPCA aktivnosti. Za ovaj broj, izdvajamo:

Četvrti sastanak oficira za komunikacije (CLOs) zemalja članica SEPCA, održan u Sarajevu Teme sastanka bile su unapređenje komunikacione mreže i redizajniranje SEPCA web sajta. Crnogorski Uređivački tim je prezentirao dosadašnji rad i ocijenio doprinos

Trodnevna konferencija SEPCA u Budvi Trodnevna konferencija Asocijacije šefova policija Jugoistočne Evrope (SEPCA) održana je u Budvi od 29.novembra do 01.decembra 2011.godine. Konferencija je imala dva dijela - donatorsku konferenciju pod nazivom „Savremene policijske službe u državama članicama SEPCA Asocijacije – partnerstvo, izazovi i budući koraci“ i Godišnji koordinacioni sastanak. Na Donatorskoj konferenciji je predstavljeno 20 projekata (sedam operativnih, četiri preventivna i devet institucionalnih). Za dio predstavljenih projekata, potencijalni donatori pokazali su interesovanje.

Zoran Talović, prilikom predstavljanja rezultata projekta komunikacija

oficira za komunikacije u periodu od preuzimanja upravljanja projektom od strane crnogorske policije. Predstavljen je predlog redizajniranog - modernijeg web sajta SEPCA-e, koji je za kvalitet, dizajn i tehničke mogućnosti dobio izuzetno visoke ocjene od svih učesnika. Sastanak je, takođe, pomogao da se identifikuju novi i dalje razviju postojeći načini i modaliteti saradnje oficira za komunikacije u skladu sa preporukama uređivačkog tima crnogorske policije, koja i rukovodi ovim regionalnim projektom. Cilj je ostvariti održivost integralnog komunikacionog sistema, koji će se sve čvršće povezivati sa nacionalnim policijskim kontakt tačkama, prerastajući u jedinstven SEPCA sistem komunikacija, koji bi upravljao svim segmentima značajnim za vidljivost i transparentnost SEPCA-e kao regionalne organizacije.

32 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

Na Godišnjem koordinacionom sastanku su usvojeni šestomjesečni operativni i finansijski izvještaj SEPCA-e, zaključci sa donatorske konferencije, izmjene Statuta. Dogovorene su i aktivnosti po pitanju organizacije naredne Godišnje skupštine i sastanaka sa Međunarodnom asocijacijom šefova policija (IACP). Tokom održavanja Koordinacionog sastanka potpisana su dva memoranduma o saradnji: Memorandum o razumijevanju između SEPCA Asocijacije i UNDP-a, koji obezbjeđuje okvir saradnje između dvije organizacije u oblastima od zajedničkog interesa; Memorandum o razumijevanju izmedju Asocijacije SEPCA i Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova Republike Austrije. Memoranduma se odnosi na saradnju u oblastima pružanja podrške intenziviranju regionalne saradnje između nadležnih policijskih službi i organa za sprovođenje zakona strana potpisnica, unaprjeđenje regionalne saradnje između zemalja Jugoistočne Evrope putem usvajanja i implementacije međunarodnih standarda, kao i razmjene profesionalnih iskustava i najboljih praksi. Strane potpisnice će razmjenjivati sve raspoložive informacije o pitanjima od zajedničkog

interesa, s posebnim osvrtom na informacije vezane za održavanje ekspertskih sastanaka i realizaciju projekata. Poslednji dan Godišnjeg koordinacionog sastanka bio je posvećen prezentacijama projekata: Policija vođena obavještajnim radom, Procjena opasnosti od organizovanog kriminala i Integritet u policiji (OCTN), IT & Web komunikacije, Rad policije u zajednici, Balkanska dječija policijska akademija i projekta I 24/7. Rad konferencije je od strane učesnika, partnera i gostiju ocijenjen kao izuzetno uspješan. Konstatovano je da Asocijacija ima svoju opravdanost i potrebu postojanja imajući u vidu njen strateški značaj i funkciju, prvenstveno u oblasti koja se tiče njene uloge u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, borbe protiv droga, finansijskog kriminala, terorizma i sajber kriminala.


SEPCA INFO

MOLDOVA

ROMANIA

CROATIA

BOSNIA AND HERZEGOVINA

SERBIA BULGARIA

MONTENEGRO

MACEDONIA

Drugi godišnji sastanak Mreže žena policajaca u Jugoistočnoj Evropi (WPON), u Budvi

ALBANIA

Teme sastanka bile su: iskustva o pitanjima rodne ravnopravnosti, predstavljanje kandidata za izbor novog Izvršnog odbora i rasprava o izmjenama i dopunama zadataka Izvršnog odbora. Razmatrana je implementacija godišnjeg plana za 2011. godinu i usvojen je Plan za 2012. godinu. Podsjećamo da je rad WPON mreže baziran na preporukama regionalne studije o poziciji žena u policijskim službama jugoistočne Evrope iz 2009. godine. WPON je uspostavljen uz podršku SEPCA i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj /Centra za kontrolu streljačkog i lakog naoružanja u istočnoj i jugoistočnoj Evropi(UNDP/ SEESAC), koji vrši funkciju Sekretarijata WPON-a u okviru projekta «Podrška jačanju principa rodne ravnopravnosti u policijskoj praksi jugoistočne Evrope»

Ljiljana Gogić, Nada Gogić, Mirjana Tomčić i Ljulja Đonaj

Mrežu žena policajaca jugoistočne Evrope osnovale su u novembru 2010.godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, nominovane predstavnice devet policijskih službi i to Albanije, BIH-Federacije, BIH-Republike Srpske, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Moldavije i Srbije, radi unaprijeđivanja statusa žena u policijskim službama i poboljšanja bezbednosti žena u regionu.

Konferencije šefova policija članica SEPCA-e i šefova ILECUs jedinica u državama Zapadnog balkana, u okviru ILECUs projekta u Beču Konferencija je održana je na osnovu dogovora sa prethodne Generalne skupštine SEPCA-e, održane u Budvi, na kojoj je, na inicijativu Crne Gore kao predsjedavajućeg, predloženo da se iznađu modaliteti da se kandidovani projekti SEPCA finansiraju iz ILECUs 2 (a kasnije i ILECUs 3) projekta. Shodno tome, predstavnici policije Austrije, kao lidera ILECUs projekta, organizovali su jednodnevnu konferenciju u Beču, 24.januara 2012.godine. Osim direktora i njihovih zamjenika, sastanku su prisustvovali i rukovodioci jedinica za međunarodnu policijsku saradnju (ILECUs jedinice) u državama zapadnog Balkana. Domaćin Konferencije bio je Generalni direktor policije Austrije, Herbert Anderl. Konferenciji je prisustvovala Roberta Cortese, kao predstavnica EU, koja finansira projekat. Ključne teme Konferencije bile su: Saglasnost oko finansiranja SEPCA projekata kroz ILECUs projekat, Uključivanje Kosova u sastanke direktora policija SEPCA-e, Održavanje daljih sastanaka SEPCA direktora u okviru konferencija ILECUs-a.

Predstavljena je strategija daljeg razvoja ILECUs projekta, prioriteti u sledećim fazama projekta (borba protiv organizovanog kriminala, terorizma i privrednog kriminala) i budući projekti koji će biti kandidovani kao nastavak ILECUs projekta. Predstavnica EU, gospođa Cortese, predstavila je planove Evropske Unije na polju jačanja kapaciteta policija država Zapadnog balkana, koji će se realizovati kroz IPA višekorisničke projekte za 2012 i 2013.godinu.

Herbert Anderl,generalni direktor policije Austrije, Nikola Janjušević,pomoćnik direktora policije Crne Gore i Ljupčo Todorovski,direktor policije Makedonije

Na sastanku je, nakon predstavljanja uporednih projekata SEPCA-e i ILECUs-a, jednoglasno prihvaćeno da se svi projekti SEPCA-e, koji se mogu uklopiti

u mandat ILECUs projekta, preuzmu, i dato je ovlašćenje menadžmentu ILECUs-a da u neposrednim pregovorima sa Sekretarijatom SEPCA-e izvrše preuzimanje projekata. Z.T. POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

33


Crna Gora u snijegu

CRNA GORA U SNIJEGU In February 2012 Montenegro was hit hard with one of the heaviest snowfall in decades. Police officers of Police Directorate, rescue services and Army have shown high level of professionalism and risked their own lives to help most vulnerable residents who were cut off by the snow. For this issue of our Magazine we will share some of sucesfully realized operations of police officers of regional units from the north of Montenegro where residents were most vulnerable.

U teškim vremenskim prilikama, u kojima je kompletna Crna Gora bila odsječena, pripadnici Uprave policije, spasilačke službe i vojska pokazali su visok nivo odgovornosti često rizikujući i sopstvene živote da bi pomogli najugroženijim stanovnicima. Ovom prilikom, takođe, nije izostala ni ljudska solidarnost i spremnost da pomognemo jedni drugima. Primjeri akcija naših pripadnika najbolje govore o naporima formiranih spasilačkih timova da pomognu stanovništvu velikog broja sela i ruralnih područja, koja su bila odsječena i zavijana u sniježnoj oluji i nametima snijega. Za ovaj broj časopisa izdvojili smo neke od uspješno izvedenih akcija policijskih službenika područnih jedinica sa sjevera Crne Gore gdje je stanovništvo bilo i najugroženije i kojima je pomoć bila najpotrebnija.

Specijalna antiteroristička jedinica

Akcija spašavanja zavijanih putunika u kanjonu Platije Specijalna antiteroristička jedinica je 3. februara 2012. godine, u popodnevnim časovima, vanredno bila angažovana na spašavanju i evakuaciji putnika zavijanih u kanjonu Platije, na magistralnom putu Podgorica – Kolašin. Kako bi pomogli u evakuaciji ljudi zarobljenih u snijegu, u kanjon je krenulo 25 pripadnika SAJ sa 10 terenskih vozila. Po dolasku na ugroženo područje, neposredno ispred tunela 5, pripadnici SAJ-a, zatekli su kolonu motornih vozila zarobljenih u snijegu. Među zarobljenim vozilima bio je i čistač preduzeća za održavanje puteva, koji je koji je pokušao da se probije do zavijanih putnika. Obje strane tunela bile su zatrpane ogromnim sniježnim lavinama. Iako su uspjeli da odblokiraju jednu stranu

34 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

puta, ispostavilo se da je nemoguće aktivirati bager i probiti sniježne nanose, čak ni uz pomoć utovarne kašike koja je u međuvremenu pristigla iz pravca Podgorice. Tada su policajci bili prinuđeni da se pješke probijaju do zavijanih ljudi, prevaljujući čak i tri kilometra da bi spasili i posljednjeg blokiranog putnika. Formirane su dvije grupe – jedna za pretragu terena radi pronalaska i izvlačenja lica i druga grupa koja je na bezbjednom prostoru organizovala stanicu za prihvat lica. U akciji koja je trajala više sati specijalci su uspjeli da – bukvalno i noseći na leđima neke od putnika - evakuišu više oko120 ljudi, od čega 46 stranih državljana, uprkos nametima snijega koji su dostizali visinu od, četiri, pet metara. Evakuacija je izvršena pješačkom stazom, koju su „probili“ pripadnici SAJ-a. Prije otpočinjanja evakuacije u reon Platija upućeno je još 14 pripadnika jedinice sa 4 terenska vozila. Za vrijeme obavljanja navedenih aktivnosti komanda SAJ je neprekidno održavala vezu sa ljudstvom na terenu i o trenutnom stanju i realizovanim aktivnostima permanentno izvještavala pomoćnika direktora Sektora policije opšte nadležnosti Nikolu Janjuševića. U cilju blagovremenog i kvalitetnog pružanja prve pomoći evakuisanim licima, u kampu na Zlatici je uspostavljena stanica za prihvat lica i obezbijeđeni


Crna Gora u snijegu

DRAMA U KANJONU PIVSKOG JEZERA Zbog obilnih sniježnih padavina i usova u kanjonu Pivskog jezera, na putu Mratinje – Plužine, 03. februara 2012.godine bila je zavijana 81 osoba, koje su noć provele u četvrtom tunelu od brane ka Plužinama. U zavijanoj koloni se nalazio autobus EPCG HE ,,Piva’’ sa oko 50 putnika, 11 putničkih vozila, mehanizacija Crnagoraputa i EPCG HE ,,Piva’’. Spašavanje i evakuacija zametenih lica izvršena sjutradan, 04. Februara, Pivskim jezerom brodom EPCG HE ,,Piva’’. U akciji su, pored radnika EPCG HE ,,Piva’’, učestvovali i policijski službenici Ispostave policije Plužine i Ekspoziture granične policije u Plužinama, kao i predstavnici lokalne samouprave i građani Plužina. Spasavanje je realizovano u tri grupe, a sva lica su evakuisana u kasnim popodnevnim časovima. Prva pomoć i smještaj licima koja su bila zametena u kanjonu pružena je u Samačkom hotelu EPCG HE ,,Piva’’ u Plužinama.

Istog dana, oko 10,00 časova, Blagojević Vesko, iz sela Zaborje Plužine prihvatio je u svoj dom dva albanska državljanina, koji su sa još tri sunarodnika zavijani u putničkom vozilu u mjestu Stojkovac. Blagojević je, nakon što je smjestio albanske državljane, o ovom događaju obavijestio dežurnu službu Područne jedinice Nikšić i Ispostavu policije Plužine, i uputio se pješice ka mjestu Stojkovac, u cilju pružanja pomoći ostalim albanskim državljanima. Pripadnici Interventnog voda Područne jedinice Nikšić i službenici Ekspoziture granične policije Plužine, su se odmah, po dobijenom obavještenju, uputili u tom pravcu zajedno sa radnicima službe „Crna Gora Puta“ i firme „Bast Plastik“ iz Nikšića. Nakon probijanja sniježnog nameta, kod raskrsnice prema selu Brezna, došli su do zametenog vozila I iz njega evakuisali, tri albanska državljanina I potom ih prevezli u Nikšić.

neophodni uslovi da se zbrinjavanje i pružanje prve pomoći evakuisanim licima realizuje na što kvalitetniji i efikasniji način. Formirane su dvije ekipe za pružanje hitne medicinske pomoći, a obezbijeđeni su topli napici, sokovi, sendviči, podmetači i vreće za spavanje. Kako je među evakuisanim putnicima bilo i stranih državljana, komanda SAJ-a je preko nadležne organizacione jedinice u Sektoru granične policije ostvarila kontakt sa ambasadama Republike Albanije i Republike Srbije, i informisala ih o njihovim državljanima. U kamp „Zlatica“, policijskim vozilima SAJ-a, dovezeno je oko 120 lica. Njih dvadesetak čekala je rodbina i prijatelji. Ostalim evakuisanim licima, restoranu kampa, obezbijeđen je smještaj, ishrana, topli napici i pružena prva pomoć. Nakon ukazane pomoći, većina evakuisanih lica je u kasnim večernjim satima napustila kamp. Za pet srpskih državljana i tri naša građanina, koji nijesu imali smještaj u Podgorici, obezbijeđen je hotelski smještaj. Evakuisane putnike u kampu „Zlatica“ posjetili su ambasador Republike Albanije u našoj zemlji, direktor Uprave policije, Božidar Vuksanović i ministar unutrašnjih poslova, Ivan Brajović. Mladen Marković

POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

35


Crna Gora u snijegu

ZAVIJANI VOZ

Voz sa 30 putnika i 13 radnika željeznice, zbog ogromnih sniježnih nanosa i lavina bio je dva dana zaglavljen u blizini stanice Trebešica, kada im je u pomoć pošlo 26 pripadnika Posebne jedinice policije.

Pripadnici ove jedinice policije uspjeli su da se 12. februara 2012. godine probiju kroz pet kilometara dugog terena zasutog sniježnim nanosima do putnika u vozu i dopreme im hranu i sokove.

cijom spašavanja i radom spasilačkih ekipa vojske i policije, posebnu zahvalnost i veliko priznanje odato je Posebnoj jedinici Policije i njenom komandantu Milošu Vučiniću, na podršci i sigurnosti koju su im pružili tokom blokade, kao i hrabrosti, odlučnosti

i profesionalizmu u izvršavanju akcije spašavanja u nezapamćenim ekstremnim meteorološkim uslovima.

Pokušaj da se voz probije prema Podgorici nije uspio, zbog novih lavina i sniježnih nanosa.Voz je bio prikopčan na strujnu mrežu, tako da su putnici, osoblje voza i pripadnici PJP, koji su ostali sa njima, imali grijanje. Specijalna mašina koja je trebalo da ide ispred voza i omogući njegov dolazak u Podgoricu nije uspjela da dođe do zavijanih putnika, pa su za njihovu evakuaciju i spašavanje morali biti angažovani helikopteri vojske i MUP-a. Nakon složene operacije u nepovoljnim meteorološkim uslovima, uspješno je okončana akcija evakuacije putnika iz blokiranog voza. U akciji izvlačenja učestvovali su jedan helikopter MUP-a i dva helikoptera Vojske Crne Gore. U seriji uzastopnih letova od stanice Trebešica do Bioča, uspješno su evakuisani svi putnici, osoblje željeznice, dva pripadnika policije iz pratnje voza i pripadnici Posebne jedinice Policije, kao i snimatelj TV Vijesti - ukupno 72 lica. Tako se uspješno okončala višednevna drama i uz najviše profesionalne standarde realizovana akcija izvlačenja putnika. Evakuisani putnici iz voza u Trebešici zadovoljni ak-

36 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

Zaglavio se i snijegočistač koji je krenuo da oslobodi putnike voza


Crna Gora u snijegu

Sa sjednice Operativnog štaba

Uprava policije je preduzimala intenzivne mjere i radnje iz svoje nadležnosti radi predupređivanja određenih negativnih posljedica, rizika i opasnosti izazvanih vremenskom nepogodama. Ove aktivnosti su blagovremeno planirane i koordinirane, uz angažovanje sprecijalnih jedinica i drugih operativnih struktura Uprave policije na terenu. Operativni štab Uprave policije, shodno odluci rukovodioca Koordinacionog tima za vanredne situacije, počeo je sa radom 11. februara 2011.godine. Svim operativnim policijskim strukturama upućen je telegram da odmah formiraju štabove na nivou područnih jedinica i ispostava. Operativni štab Uprave policije zasijedao je svakog dana i razmatrao aktuelnu problematiku vanrednog stanja i izvještaje koje su dostavljali operativni štabovi sa terena. Nakon svake sjednice sačinjavan je Izvještaj sa presjekom stanja i zaključcima. Iz Operativno komunikacionog centra svakodnevno je, počev od 04. februara 2012. godine, prosljeđivan izvještaj Operativnom štabu za vanredne situacije o preduzetium aktivnostima Uprave policije u toku 24h.

Posjeta predsjednika Vlade Specijalnoj i Posebnoj jedinici policije

Premijer dr Igor Lukšić je sa ministrom unutrašnjih poslova Ivanom Brajovićem i direktorom Uprave policije dr Božidarom Vuksanovićem, 15. Februara 2012. godine, posjetio Specijalnu antiterorističku i Posebnu jedinicu policije u njihovom kampu na Zlatici. Premijer se zahvalio pripadnicima ovih dviju elitnih jedinica crnogorske policije na svemu što su uradili prethodnih dana. Posebno je istakao da su Specijalna i Posebna jedinica policije pokazale kako je organizovani sistem spreman i sposoban da se suoči sa najozbiljnijim izazovima. Akcije kao što su spašavanje putnika u Platijama, spašavanje radnika koji su čistili puteve, spašavanje putnika iz voza u Trebešnici, pokazali su koliko je važno imati službe kao što su SAJ i PJP - rekao je predsjednik Vlade. Ministar Ivan Brajović kazao je da je veoma ponosan i zadovoljan onim

što su ove jedinice policije, kao i avio helikopterska jedinica pokazale u akcijama spašavanja. Ono što su uradili pripadnici ovih jedinica prethodnih deset dana pokazalo je “šta je pravo herojstvo i ko su junaci o kojima Crna Gora priča ovih dana”. Direktor Uprave policije dr Božidar Vuksanović, posebno je istakao da će pripadnici ovih jedinica moći da računaju na njegovu punu podršku u narednom periodu. "Tokom svih aktivnosti koje su bile u prethodnom periodu, vi ste svoje živote stavljali kao štit da biste spasili ljude. Pažnja će se o vama voditi jako i na visokom nivou", rekao je direktor policije. Pripadnici specijalnih jedinica su premijeru uručili poklone. Od SAJ-a je dobio uokvireni dio uniforme te jedinice, dok su ga pripadnici PJP darovali medaljom.

POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

37


Crna Gora u snijegu

Sastanak sa predstavnicima Željezničkog prevoza Crne Gore i službenicima Posebne jedinice i Ekspoziture za bezbjednost željeznice Direktor Uprave policije dr Božidar Vuksanović sastao se 23. februara sa predsjednikom odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore Rešadom Nuhodžićem i službenicima Posebne jedinice policije i Ekspoziture policije za bezbjednost željeznice. Povod je bilo spasavanje koje su uspješno izveli službenici Uprave policije na pruzi Podgorica – Bijelo Polje, na prostoru Lutova i Trebešica, gdje je bilo zavijano više desetina putnika i službenika Željezničke infrastrukture Crne Gore.

Predsjednik Vlade dr Igor Lukšić i ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović prethodno su obišli Avio-helikoptersku jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova, kako bi i njima izrazili zahvalnost na njihovom angažovanju tokom izvođenja akcija spašavanja putnika iz voza u Trebišnici.

Direktor je pohvalio rad službenika Posebne jedinice i Ekspoziture uz riječi da razlike u Upravi policije postoje isključivo u bojama uniformi, a nikako u spremnosti njenih službenika da izvrše svoje zadatake i obaveze. Direktor Nuhodžić se zahvalio na prijemu i pomoći koju su službenici Uprave policije do sada pružili i Posebnoj jedinici policije uručio donaciju od 10.000 eura, koja će biti utrošena za nabavku neophodne opreme za ovu jedinicu. Učesnicima akcije spasavanja uručene su plakete i zahvalnice.

38 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK


Crna Gora u snijegu

Granična policija u Pljevljima pomagala građanima Službenici Ispostave granične policije Pljevlja nastavili su u sklopu aktivnosti humanitarnog karaktera 20. februara 2012. godine izvršili transport, iz udaljenih sela zavijanih snijegom, dva lica kojima je bila neophodna ljekarska pomoć. Bila je to ukupno 30-ta aktivnost koju su službenici Ispostave granične policije Pljevlja realizovali od početka vremenskih nepogoda, koje su u februaru zadesile ovu opštinu.

pama ostalih subjekata, preduzeli niz aktivnosti radi pružanja pomoći mjesnom stanovništu i otklanjanjuju posledica prouzrokovanih nevremenom. Tako su, službenici ove Ispostave, u saradnji sa Operativnim štabom za vanredne situacije u Pljevljima i službenicima Područne jedinice Pljevlja, 13. februara 2012. godine, učestvovali u evakuaciji bolesnog četvorogodišnjeg djeteta iz sela Glibaći, koje je potom zbrinuto u Opštoj bolnici u Pljevljima. Izvršeno je dostavljanje hrane i ljekova domaćinstvima u pojedinim selima odsječenim snijegom, kao i dostavljanje humanitarne pomoći porodici u selu Crljenice, kojoj je 14. februara 2012. godine, izgorjela kuća.

Ranije su službenici Ispostave granične policije Pljevlja samostalno ili u saradnji sa spasilačkim eki-

Službenici ove Ispostave su učestvovali sa svojim vozilima u raščišćavanju putnog pravca Pljevlja- granični prelaz „Metaljka“, kao i u raščišćavanju drugih putnih pravaca na području opštine Pljevlja i oslobađanju vozila zavijanih u sniježnim

smetovima, zatim u uklanjanju snijega sa krovnih konstrukcija objekata Doma zdravlja, Opšte bolnice i gimnazije „Tanasije Pejatović“ u Pljevljima.

Službenici Ispostave granične policije Pljevlja izveli su 4. februara 2012. godine akciju spasavanja jednog državljanina Crne Gore na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine. Naime, oko 16,00 časova Ispostava granične policije Pljevlja dobila je informaciju da je Milorad Obradović (54), državljanin Crne Gore, stanovnik pljevaljskog sela Šula, životno ugrožen pokušajem da se iz Republike Bosne i Hercegovine pješice vrati u Crnu Goru, i da se nalazi u obruču sniježnih nanosa, na prostoru opštine Foča, udaljenom od granice sa Crnom Gorom na četiri do pet kilometara.

Ispostava granične policije Pljevlja je nakon dobijene saglasnosti od državnih organa Republike Bosne i Hercegovine, za ulazak na teritoriju susjedne države, uputila desetočlanu ekipu koja se sa radnicima preduzeća ,,Gradir” i jednom mašinom, započela akciju spasavanja. Akcija je okončana oko 23,00 časa kada je Obradović bezbjedno transportovan do svoje kuće u mjestu Šula kod Pljevalja. Službenici Ispostave granične policije Pljevlja učestvovali su i u akciji spasavanja putnika u kanjonu rijeke Tare, koje je sniježni usov zarobio u minibusu. POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

39


Crna Gora u snijegu

PJ Berane

Pružena pomoć stanovnicima ugroženih sela

Spašen iz sniježnog usova u Bakovića klisuri Službenici Ispostave Kolašin su 3. februara 2012, zajedno sa Gorskom službom spasa iz Kolašina, preduzećem ''Crnagoraput'' AD, Službom hitne pomoći iz Kolašina i građanima spasili iz sniježnog usova Čačanina R.B. Povrijeđeni R.B. se, kretao teretnim vozilom, iz pravca Mojkovca ka Kolašinu, kada je u mjestu Bakovića klisura, usljed sniježnog usova, zaustavio vozilo i izašao iz njega, prilikom čega ga je zasuo drugi sniježni usov i odnio ispod magistralnog puta prema rijeci Tari, u kojem je proveo više od sat i po vremena. Odmah nakon spašavanja, R.B. je medicinski zbrinut od strane Službe hitne pomoći iz Kolašina, gdje je konstatovano da je doživio hipotermiju, kao i da je više puta kod povrijeđenog dolazilo do gubitka svijesti, ali da se trenutno nalazi van životne opasnosti.

Službenici Ispostave granične policije Berane su, 18. februara 2012.godine, u saradnji sa kriznim Štabom za vanredne situacije Opštine Berane, izveli aktivnost na pružanju pomoći mjesnom stanovništvu sela Šekular - zaseok Spalevići. Aktivnost je realizovana na način što je krizni Štab uz pomoć helikopterske jedinice dostavio neophodne životne namirnice u blizini dvije porodične kuće Spalevića u kojima živi sedam članova domaćinstva - svi starosti iznad 70 godina, a koji su preko 20 dana bili zavijani u svojim domovima. Pripadnici Ispostave granične policije Berane su sa dva terenska motorna vozila prešli preko 20 km, od Opštine Berane, nakon čega su uspjeli da savladaju pješice između 4.5-5 km dionice neraščišćenog planinskog puta, gdje je visina sniježnog pokrivača bila preko dva metra i dopreme osnovne životne namirnice, kao i da uklone sniježni pokrivač sa krova stambenog objekta, jer je postojala opasnost od njegovog urušavanja. Osmočasovnu aktivnost uspješno je realizovalo 13 službenika ove Ispostave.

Ispostava granične pomorske policije

Službenici Ispostave granične pomorske policije su, u periodu od 11. do 16. februara 2012. godine, na zahtjev Operativnog štaba za vanredne situacije iz Bara, na Skadarskom jezeru, realizovali više akcija, prilikom kojih je izvršen transport lica kojima je bila neophodna pomoć na relacijama Virpazar- Murići i Murići-Virpazar,. Ispostava granične pomorske policije je tako, angažovanjem raspoloživih ljudskih i tehničkih kapaciteta, dala puni doprinos u pružanju pomoći stanovništvu ugroženom usljed vremenskih nepogoda.

40 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK


Crna Gora u snijegu

PJ Nikšić i Ispostava Plužine

Pomoć mještanima prigradskih I seoskih područja Službenici Područne jedinice Nikšić zajedno sa svojim kolegama iz Ispostave granične policije Nikšićh nekoliko dana su terenskim vozilima vršili prevoz lica iz prigradskih i seoskih područja, radi ukazivanja ljekarske pomoći do Medicinskog centra u Nikšiću, a u saradnji sa aktivistima Crvenog krsta i Centra za socijalni rad, vršili su i distribuciju paketa hrane, obuće i odjeće najugroženijem stanovništvu. Službenici ove PJ su pomogli iu čišćenju krovova predškolskih i školskih ustanova i stambenih zgrada u Nikšiću. Službenici Ispostave Plužine i Ekspoziture granične policije Plužine, u saradnji sa mještanima Plužina danas su ugroženom stanovništvu dostavljali neophodne ljekove i osnovne životne namirnice koje je obezbijedio krizni štab opštine Plužine. Ovom prilikom su očišćeni ogromni sniježni nameti koji su ozbiljno ugrožavali stambene i pomoćne objekte. Službenici Područne jedinice Nikšić, u saradnji sa pripadnicima Vojske Crne Gore, i aktivistima Crvenog krsta i Službe za zaštitu i spasavanje iz Nikšića poseban doprinos dali su na dopremanju neophodne pomoći u hrani, odjeći i obući i zbrinjavanju 26 stanara stambenog objekta u Breznima, koji je uništen u požaru 7. februara 2012. godine. Vrijedno je istaći da su službenici ove ispostave starijem licu oboljelom od dijabetesa, koje živi samo i čija porodica danima nije uspjela da ostvari kontakt sa njim, uspjeli da kroz sniježnu blokadu dođu u selo Miljkovac i ovom licu dostave neophodnu pomoć.

POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

41


Iz rada policije

Iz rada Odsjeka za informacione sisteme

Uspješna realizacija projekata U Upravi policije Crne Gore u toku je realizacija projekta „Jačanje kapaciteta Uprave policije“ koji se realizuje iz sredstava IPA 2009 sa policijom SR Njemačke kao twinning partnerom. U okviru komponente broj 3, čiji je lider Tatjana Drobnjak, rukovodilac Odsjeka za informacione sisteme u Upravi policije, i na osnovu preporuka twininig partnera, kreiran je Koncept integralnog sistema video nadzora i ostalih sistema tehničke zaštite graničnih prelaza sa tendencijom (mogućnošću) širenja i na ostale bezbjednosno interesantne lokacije, kao i uvođenje biometrije na graničnim prelazima. Prateći savremene trendove implementacije i integracije informacionih tehnologija i u oblastima gdje do juče to nije bilo moguće, kao što su sistemi tehničke zaštite: video nadzor, kontrola pristupa, protivpožarna zaštita, protivprovalna zaštita, sistem ambijentalnog ozvučenja koji se integrišu sa informacionim sistemima, stručnjaci Odsjeka za informacione sisteme su već u momentu izgradnje novog objekta Uprave policije, a u okviru postojećeg budžeta, oformili jezgro za realizaciju ovog koncepta. Sa ovim, po prvi put, otpočinje konceptualna realizacija integralne tehničke zaštite u Upravi policije i prioritetno na graničnim prelazima. Evropska komisija je, u skladu sa ovim konceptom, au okviru ovog projekta, izvršila nabavku opreme u vrijednosti od oko 500 000,00 eura. Realizacijom ovih donacija novi Koncept će zaživjeti na sedam najprometnijih graničnih prelaza, a u Policijskoj akademiji će biti implementiran centar za obuku sa simulacijom realnog graničnog prelaza, gdje će se službenci policije i kadeti Akademije obučavati za rad.

Pristup policijskim podacima sa mobilnih uređaja

42 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

Tatjana Drobnja, rukovodilac Odsjeka za informacione sisteme

Primjena ovog koncepta treba da poveća sigurnost,ali i propusnost na graničnim prelazima i omogući da se sistem može koristiti u borbi protiv organizovanog kriminala i izvan graničnih prelaza. Drugi projekat koji je uspješno završen je twinning light projekat ‚‚Nastavak implementacije modela Policija vodjena obavještajnim radom“, koji je realizovan sa austrijskom policijom, kao partnerom. Ovaj projekat pored ostalih veoma značajnih rezultata, kao što je Procjena opasnosti od organizovanog kriminala - OCTA MNE, donio je i implementaciju Geografskog informacionog sistema unutar Uprave policije.

unesenih podataka. Cilj implementacije Geografskog informacionog sistema je mapiranje kriminala, lokacija interesantnih sa stanovišta bezbjednosti saobraćaja, lociranje praćenje i upravljanje vozilima i patrolama i dr. Ostvarivanje postavljenih ciljeva će omogućiti proaktivan rad Uprave policije u ostvarivanju svoje funkcije.

Stručnjaci iz Principijelna šema računarske mreže Uprave policije Odsjeka za informacione sisteme su na sopstvenoj serverskoj infrastrukturi, kreirali baze Evropska Komisija je u okviru ovog projekta donirala mapa Crne Gore, i izvršili mapiranje ulica i važnijih računarsku opremu u vrijednosti od 150 000,00 objekata na njima. Takođe, izrađena je i softverska eura, dok se softverska rješenja realizuju u Odsjeku aplikacija koja omogućava pregled i vizuelizaciju za informacione sisteme.


Iz rada policije i pokrenuli su inicijativu za formiranje međuresorske radne grupe, sa primarnim ciljem realizacije ovog projekta. Odsjek za informacione sisteme Uprave policije je već ranije, u sklopu svojih redovnih akNove tehnologije na graničnim prelazima tivnosti, realizovao projekat elektronskog centralnog registra boravišta. Do momenta izrade podzakonNa osnovu zakona o prebivalištu i boravištu i novog Zakona o turizmu, direktor Uprave policije i skih akata, koji definišu ovu problematiku, projekat ministar održivog razvoja i turizma su prepoznali se nalazi u testnoj fazi. Realizacija ovog projekta projekat „Jedinstvenog turističkog prometa i pri- će poslužiti kao osnova za Jedinstvenu evidenciju jave boravišta“, kao projekat od državnog značaja turističkog prometa, kao i uključivanje ostalih sub-

jekata kojima su ovi podaci potrebni u svom radu. Uprava policije je učesnik u projektu “Policijska saradnja: Borba protiv organizovanog kriminala, sa posebnim osvrtom na krijumčarenje narkotika i borbu protiv terorizma“, koji implementiraju Federalna kancelarija Policije Njemačke i Agencija za evropske integracije Austrije. Koliko je Uprava policije ozbiljan partner u ovom projektu najbolje govore veoma pozitivne ocjene eminentnih eksperata za primjenu informacionih tehnologija i razvoj analitičkih sistema date prilikom zvaničnih radnih posjeta našem Odsjeku, što predstavlja snažan podstrek za dalji razvoj informacionog sistema Uprave policije. Tatjana Drobnjak

Forenzički centar Uprave policije domaćin središnje konferencije EMFA-2 Forenzički centar Uprave policije bio je, 27. marta 2012.godine, domaćin središnje konferencije EMFA-2, koja je, u organizaciji evropskog udruženja Forenzičkih naučnih institucija (ENFSI), održana u hotelu Crna Gora u Podgorici,. Konferenciji, kojom je predsjedavao sekretar ENFSI-a Vim Neuteboom, prisustvovali su Kristina Bertler, menadžer Projekta, i predstavnici Rusije, Latvije, Estonije, Hrvatske, Federacije BiH, Srbije, koji su ujedno i učesnici Projekta EMFA-2. U svojstvu posmatrača, konferenciji su prisustvovali predstavnici Makedonije, Rebublike Srpske i državne agencije za forenziku BiH.

S obzirom da je Projektom, koji finansira Evrospka Unija, omogućena pomoć zemljama regiona u procesu akreditacije kroz međusobno pružanje pomoći ne - akreditovanim laboratorijama od strane već akreditovanih laboratorija, na konferenciji su sumirani dosadašnji rezulatati samog projekta, pri čemu je ukazano na korake koje je u budućem periodu potrebno preduzeti do konačnog dobijanja akreditacije. S tim u vezi, Merika Rump, menadžer za kontrolu kvaliteta Estonskog Forenzičkog instituta, prezentovala je dosadašnje realizovane aktivnosti Forenzičkog centra u procesu akreditacije i prednosti koje ovaj Projekat ima za sam proces. Učesnici konferencije posjetili su i Forenzički centar Uprave policije u Danilovgradu, gdje je za zaposlene Centra od strane menadžera za kontrolu kvaliteta

Instituta za forenzička ispitivanja i vještačenja,,Ivan Vučetić’’ iz Zagreba, održana prezentacija, kojoj su prisustvovali i predstavnici državnog akreditacionog tijela. Rukovodilac Forenzičkog centra Zoran Tomčić ukazao je na značaj konferencije za Upravu policije Crne Gore, koja je po prvi put i domaćin jednog ovakvog skupa forenzičara. Ovim crnogorska policija potvrđuje čvrsto opredjeljenje na usvajanju svih standarda i metoda koji se koriste na polju forenzike u Evropskoj Uniji.

dr Aleksandar Ivanović

POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

43


Iz rada policije

Zajedničke aktivnosti Ispostave Plužine i Obrazovnog centra u Plužinama

Sprovodeći aktivnosti na realizaciji akcije “Mladost” i ujedno prateći aktuelnu problematiku i interesovanja današnje djece i omladine, službenici Ispostave Plužine su - u saradnji sa rukovodstvom Obrazovnog centra održali niz predavanja o opasnostima kojima su izložena djeca prilikom interakcija na duštvenim mrežama i internetu. Ciljna grupa bili su učenici sedmog,osmog i devetog

razreda osnovne škole, kao i učenici prvog i drugog razreda gimnazije. Predavanju je prisustvovalo 108 učenika. Prezentaciju projekta pripremili su Mladen Đuknić, zamjenik rukovodioca Ekspoziture policije Ispostave Plužine, koji je obradio policajski aspekt ovog aktuelnog problema, Ana Andrijašević, inspektor za maloljetnu delikvenciju u

PJ Nikšić i saradnica Filozofskog fakulteta u Nikšiću Mr. Sociologije Ivana Zajović, koje su obradile pravni i sociološki pristup ovom problemu. Direktorica Obrazovnog centra Gordana Radović izrazila je zadovoljstvo zbog činjenice da se Uprava policije, preko Ispostave Plužine aktivno uključila u proces obrazovanja mladih generacija. Pohvalila je kvalitet projekta i njegove prezentacije i izrazila nadu da će se saradnja Obrazovnog centra i Ispostave policije u Plužinama nastaviti i u narednom periodu. Mladen Đuknić

44 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK


Iz rada policije

PJ HERCEG NOVI - TRADICIONALNO

“TORTA ZA OSMJEH” Područna jedinica Herceg Novi i Ispostava Kotor su 04. marta 2012. godine učestvovali u humanitarnoj akciji „TORTA ZA OSMJEH“ organizovanoj od strane NVO “Omladinski centar”, kojom prilikom su poklonjene dvije torte štićenicima dječijeg doma „Mladost“ u Bijeloj. Izložbi torti svake godine tradicionalno učestvuju mnogobrojni pojedinci, kolektivi i ustanove.

CRVENE RUŽE ZA ŽENE VOZAČE U cilju unapređenja bezbjednosti u saobraćaju, a u okviru rada policije u zajednici, Područna jedinica Herceg Novi je, uz podršku Crnogorskog telekoma A.D., povodom međunarodnog praznika - Dana žena, 08. marta 2012.godine, realizovala preventivnu akciju. Tokom akcije saobraćajni policajci Ekspozture policije Herceg Novi nijesu preduzimali represivne već preventivne mjere prema ženama vozačima koje su napravile saobračajne prekršaje, a ujedno su im i dijelili poklone - crvene ruže. Osim u Herceg Novom, aktivnost je sprovedena i u Kotoru i Tivtu.

Tekst i fotografije: Igor Bojović

POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

45


Sastanak posvećen projektu Asistiranog dobrovoljnog povratka nelegalnih migranata O opasnostima u zemlje porijekla Aktivnosti PJ Nikšić

sa interneta

Službenici za suzbijanje maloljetničke delinkvencije i nasilja u porodici Ekspoziture kriminalističke policije- Područna jedinica Nikšić, prvi su, početkom marta, započeli sa organizovanjem radionica u osnovnim školama sa ciljem edukacije i podizanja svijesti među djecom školskog uzrasta o opasnostima kojima mogu biti izloženi prilikom posjećivanja društvenih mreža - Face book, Twiter i dr., kakva je pedofilija putem interneta. Učenicima su dijeljeni flajeri "STOP PEDOFILIJI NA INTERNETU. Službenici Uprave policije smatraju da će preventivne mjere bezbjednosti koje su sadržane u flajeru doprinijeti roditeljima i djeci da sa povećanim stepenom pažnje sagledaju naše savjete. Prva u nizu radionica organizovana je 09. marta 2012. godine u Osnovnoj školi “Luka Simonović u Nikšiću. Navedene aktivnosti službenika PJ Nikšić podržala je Misija OEBS-a u Crnoj Gori, koja je i pomogla u izradi flajera, koji su se dijelili u školama. Aktivnosti istog sadržaja organizovane su i u ostalim područnim jedinicama i ispostavama Uprave policije. A.A.

46 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

Učesnici skupa u Trebinju

U organizaciji Međunarodne organizacije za organizacije (IOM) - Misija u Bosni i Hercegovini i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u BiH (SDC), 23. i 24. januara 2012. godine, u Trebinju, održan je sastanak posvećen projektu Asistiranog dobrovoljnog povratka nelegalnih migranata u zemlje porijekla (AVR) i analizi trendova nelegalnih migracija u regionu. Sastanku su prisustvovali rukovodioci organizacionih jedinica koje se bave navedenom problematikom iz policijskih službi Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ispred Uprave policije Crne Gore, sastanku su prisustvovali Dragan Stevanović, rukovodilac Odsjeka za strance i suzbijanje nezakonitih migracija Sektora granične policije i mr Goran Boškovic, viši policijski komesar I klase za suzbijanje nezakonitih migracija. Kroz nacionalne prezentacije, na skupu su obrađene sledeće tematske cjeline: AVR projekat, Nelegalne migracije u periodu od 2009 – 2011 godine, sa osvrtom na porast broja nelegalnih migranata iz Sjeverno Afričke regije, Readmisija sa zemljama regiona, Mogući modeli unapređenja buduće saradnje Iskustva Republike Hrvatske u procesu

integracije u EU, vezana za nelegalne migracije Tokom sastanka poseban akcenat bio je na efekte projekta AVR (dobrovoljni povratak migranata u matične zemlje) tokom njegovog sprovođenja u BiH, i razmijenjena su iskustva u realizaciji ovog projekta u zemljama regiona. Takođe, prezentovana su i iskustva i najbolje prakse po pitanju ilegalnih migracija i readmisije, te razmotreni modaliteti buduće saradnje. Centralna pitanja obrađena tom prilikom bila su: Promjene tokova nelegalnih migracija zavise od faktora na koje zemlje okruženja ne mogu uticati. Finansiranje i uspostavljanje održivih aktivnosti protiv nelegalnih migracija. Regionalna saradnja i važnost razmjene informacija – nacionalni pristup suprotstavljen regionalnom pristupu. Kako unaprijediti postojeći sistem upravljanja migracijama u regionu. Sastanak je bio uspješan i koristan za unapređenje dalje saradnje u regionu u borbi protiv ilegalne migracije. Na sastanku su doneseni zaključci i definisane konkretne aktivnosti za naredni period. Dragan Stevanović i mr Goran Boškovic


PREDSTAVLJAMO PREDRAG RADOŠEVIĆ

Velika je čast imati u redovima policije takvog vrsnog sportistu

Predrag Radošević, rođen je u Podgorici 28. septembra 1984. godine. Njegov otac bio je pomorac i uvijek mu je sa putovanja donosio neki poklon. Tako se dogodilo da donese i dva para bokserskih rukavica, od kada se I peđa počinje zanimati za ovu borilačku vještinu. Boks je tada bio veoma popularan u Titogradu, a Peđin idol bio je bio Miodrag Perunović. Nije bilo meča kojeg nije posmatrao. Uskoro je počeo i da dolazi u dvoranu da trenira.

izgubio meč. Tada donosi odluku da napusti amaterski boks i počinje profesionalnu karijeru. Počinje da trenira kod braće Perunović i uz trenere Ismeta Methadževića, Vasa Kovačevića, Gorana Radonjića i Ivana Strugara. Postaje član Crnogorske profesionalne bokserske federacije, koja je član najjače svjetske asocijacije WBC. Radošević 15. oktobra 2006. godine postaje juniorski šampion svijeta u WBC verziji u srednjoj kategoriji. Tada je u Banja Luci, pobijedio takmičara iz Gruzije i pojas namijenjen najboljem bokseru svijeta u konkurenciji do 23 godine donio u Crnu Goru. Ostvajač je i International Silver pojasa u istoj federaciji. U tradicionalnoj anketi sportskih novinara proglašen za najboljeg sportistu 2006. u Crnoj Gori.

Čim se formirao Bokserski klub Podgorica,prijavio se i veoma brzo dobio priliku da pokaže ono što je naučio na treningu. Poslije samo dva - tri mjeseca treninga, Predrag Radošević je prvi put kročio u ring. Šansa da pokađe svoj talenat I boksersku vještinu mu se ukazala na juniorskom prvenstvu države u Bijeloj, gdje je nastupio u srednjoj kategoriji za mlađe juniore. Odlukom sudija meč je izgubio, ali je to uticalo na njegov kasniji rad, kada se još više posvećuje ovom sportu i još ozbiljnije trenira. Tako stiče afirmaciju i sve kasnije mečeve rješava u svoju korist.

Predrag Radošević je 12. januara 2012. godine na zlatiboru postao šampion u srednjoj kategoriji u verziji IBF Internacional, nakon pobjede u meču sa njemačkim takmičarom. Peđa je tako postao osvajač tri titule interkontinentalnog prvaka svijeta - u WBC verziji do 23 godine, zatim interkontinentalnog prvaka u WBC i interkontinentalnog prvaka u verziji IBF. Peđine ambicije su velike i neće se zadovoljiti pojasom u verziji IBF već titulom apsolutnog prvaka svijeta u srednjoj kategoriji.

Osjećajući da može postići više, Predrag Radošević je postao član Radničkog iz Kragujevca. Imao je 17 godina i sa specijalnom ljekarskom dozvolom nastupao je u seniorskoj konkurenciji.

Radošević je tako do sada ostvario 25 pobjeda, bez ijednog poraza i pripada krugu sportista koji svojim uspjesima na najbolji način reprezentuju Crnu Goru.

Na prvenstvu države u Novom Sadu, iako je bio bolji od svog protivnika, u finalu je

Predrag Radošević je pripadnik Posebne jedinice

policije Uprave policije Crne Gore. Po njegovim

Direktor Uprave policije dr Božidar Vuksanović primio je 21. januara 2012.godine Predraga Radoševića, prvaka svijeta u boksu u srednjoj kategoriji u verziji IBF i čestitao mu na uspjehu koji je nedavno postigao, uz želju i da ubuduće bude uspješan u sportu kojim se bavi. Tom prilikom, direktor je rekao da je “velika čast imati u redovima policije takvog vrsnog sportistu” i da će Uprava policije Radoševiću pružati podršku u pripremama i nastupima na bokserskim mečevima koji će uslijediti. Radoševićev uspjeh, kazao je direktor, treba da služi za primjer i kao podsticaj i drugim policijskim službenicima koji imaju afiniteta za bavljenje sportom. Radošević se zahvalio direktoru na podršci, uz uvjerenje da tek slijede još veći uspjesi u sportu kojim se bavi. Direktor je na kraju susreta Radoševiću uručio prigodan poklon. Sastanku su prisustvovali i komandant Posebne jedinice policije Miloš Vučinić i kondicioni trener Radoševića Zlatko Maliković, instruktor za fizičku obuku i borenje u PJP. riječima, starješine imaju puno razumijevanja za njegovu boksersku karijeru, baš kao i Uprava policije Crne Gore, a Peđa obećava da će i u narednom periodu uložiti još više truda kako bi postigao nove uspjehe i opravdao priznanja koja je dobio. Šansa za novo dokazivanje je već 25. maja ove godine,u Bijelom Polju, kada će crnogorski bokser braniti titulu internacionalnog prvaka u verziji IBF. Želimo ti novu pobjedu Peđa!

Zlatko Maliković POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

47


PREDSTAVLJAMO VESELIN PETRUŠIĆ

NOVI USPJEH NAŠEG ATLETIČARA

Službenik Ispostave granične policije Nikšić Veselin Petrušić je, 11. marta ove godine, u kategoriji učesnika vojska –policija, osvojio treće mjesto na polu-maratonu „Lago Maggiore Half Marathon“ održanom u italijanskom gradu Bevano. U trci je učestvovalo oko 3.000 polu - maratonaca, među kojima su bili i poznatih svjetski trkači.

Veselin Petrušić je prošle godine, u novembru, na njujorškom maratonu u istoj kategoriji, osvojio peto mjesto. Petrušić je rođen u Nikšiću 16. septembra 1972. godine, gdje je završio srednju školu. Oženjen je i otac dvoje djece. Radni odnos u policiji zasnovao je 1999. godine u Posebnoj jedinici policije.

tona i ultra maratona (50 km i 100 km) u kategoriji vojska-policija, gdje je ujedno višesruki prvak Crne Gore u tim disciplinama, sa titulom “Najizdržljiviji Crnogorac”, koja se dodjeljuje najbržem takmičaru ultramaratona. Pobijedio je na planinskom trčanju u Dimitrovgradu u kategoriji vojska - policija.

Zadnje dvije decenije bavi se atletikom,gdje je postigao zapažene rezultate. Državni je reprezentativac na srednjim i dugim prugama. Višestruki je državni prvak u disciplinama 3.000, 5.000 i 10.000 metara polumaratonu, maratonu, ultramaratonu i krosu. Šampion je i bivše zajednice (SCG) i SR Jugoslavije. Za postignute rezultate, 2004. godine dobio je priznanje od AS Crne Gore. Učestvovao je na svjetskim maratonima u Parizu, Bariju, Budimpešti, Milanu, San Mišelu, Barseloni, Luksemburgu,Nju Jorku, Beogradu i Podgorici. Prvi je Crnogorac koji je učestvovao na najvećem svjetskom maratonu – “New York City marathon”, 2007. godine, gdje je, u kategoriji vojska – policija, u konkurenciji 2000 takmičara, zauzeo osmo mjesto. Petrušić je državni prvak u planinskom trčanju, pobjednik podgoričkog mara-

48 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

Na maratonu u Njujorku, 2011, godine, Petrušić je osvojio peto mjesto u kategoriji vojska policija u kojoj je učestvovalo 2.500 takmičara. Z.T.


PREDSTAVLJAMO SAVO JOVOVIĆ

Iz rada policije

PISAC I KOMPOZITOR

Savo Jovović je rođen 27. januara 1971.godine. Završio je srednju elektro tehničku školu „Vaso Aligrudić“ u Podgorici, 1989 godine. U MUP-u i Upravi policije Crne Gore je od februara 1995. godine. Radi u Grupi za obezbjeđenje objekata.

Sa predstavljanja na TV CG

Pjesma „Crna Gora“ premijerno je izvedena 21. maja 2011. godine, u specijalnoj emisiji RTCG povodom

petogodišnjice Dana nezavisnosti. Izvele su je tri djevojčice Nada, Saša i Tijana. Egziperijev Mali Princ

Premijera pjesme "Crna Gora" u emisiji RTCG

Savo se bavi pisanjem i komponovanjem pjesama. Pisao je pjesme za grupe „Deja vu“ i „PG crew“ („Od mog pogleda“, „S.O.S.“, „Deja vu“, „Gdje god da kreneš“). Piše i komponuje dječije pjesme. Tako su Savove pjesme izvođene na svim dječijim festivalima u našoj zemlji. Pjesme „Leptirić i sestrice“ ( festival „Naša radost“ 2008.godine), „Karnevali“ i „Maskare“ (festival „Male skale“ 2009. godine, gdje je pjesma „Karnevali“ i pobijedila), „Nikola“ (festival „Zlatna pahulja “ 2010. Godine), „Ko nam stiže“ i „Crna Gora“ su samo dio pjesama koje je napisao i komponovao za djecu.

Do sada je Savo izdao dvije knjige. Bajkubojanku za djecu „Crvenkapa u stihu“ (2010. godine), kao i bajku za odrasle „Egziperiev Mali Princ u stihu“ (2011.godine). Obje knjige su promovisane na RTCG u emisiji „Crna Gora uživo“. Savo planira da od „Egziperijevog Malog Princa u stihu“ napravi pozorišnu predstavu ili mjuzikl, kao i da snimi spot za pjesmu „Crna Gora“. Član je PAM-a Crne Gore. Savo je oženjen i ima ćerke Nadu i Tijanu i sa porodicom živi u Podgorici. Z.T. POLICIJSKI GLASNIK

| JANUAR - MART 2012 |

49


PREDSTAVLJAMO

Ekipa Uprave policije najbolja ekipa sportske rekreacije u 2011. godini u Crnoj Gori

Početkom 2012. godine na svečanosti koja je upriličena od strane Asocijacije “Sve za sport” ekipa Uprave policije proglašena je najboljom ekipom sportske rekreacije na nivou Crne Gore za 2011. godinu. Ekipa Uprave policije je, u toku 2011. godine, u organizaciji crnogorske Asocijacije „Sport za sve“, učestvovala na većem broju rekreativnih sportskih manifestacija na kojima je imala zapažene nastupe. S tim u vezi, svakako treba spomenuti Festival

Uručenje pobjedničkog pehara

50 | JANUAR - MART 2012 | POLICIJSKI GLASNIK

Jedna od disciplina sportskih susreta

sporta Crne Gore i Srbije, održan na Plavim Horizontima, krajem prošle godine, koji je okupio preko 420 rekreativaca iz ove dvije države I gdje su naši predstavnici ostvarili dobre rezultate. Ove godine na Let festu, među 420 takmičara rekreativaca, učestvovala je i ekipa Uprave policije sa 15 predstavnika, koji su nastupajući u svim sportskim disciplinama, ostvarili veoma zpažene rezultate.

Ekipa Uprave policije, koju su sačinjavali: Dejan Živković, Željko Cupara, Velibor Lazarević, Mirjana Tomčić, Jelena Sekulić, Biljana Knežević, Predrag Nagrade za najbolju ekipu u Crnoj Gori za 2011.godinu – Bato Anđelić, Veljko učestvujući u više od 80% programskih aktivnosti, Milošević, Željko Krsmanović, Miljan Vuković, Saša Drobnjak, Božidar osvojio je ukupno drugo mjesto i zvanje „Majstora Bulatović, Željko Boričić, Ljubiša Bulatović rekreacije“. i Željko Adžić, proglašena je za sveukupŽeljko Cupara nog pobjednika festivala. Živković Dejan,


Policijski glasnik broj 13  

Casopis Uprave policije Crne Gore

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you