פנינה / מגזין לאמנות

Page 92

‫פנינה‬ ‫ְ· ִ ָ‬

‫מגזין אומנות‬ ‫קיץ ‪2014‬‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.