__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Sedra

Nacionalnog parka PlitviÄ?ka jezera


Koje sve nazive u Hrvatskoj koristimo za sedru? Bigar, travertin, lehnjak, tufa, sedraĹĄ, sedravac, vodeni meki kamen, vapneni maÄ?ak, prĹĄinac


Vodene površine Nacionalnog parka Plitvička jezera zauzimaju manje od 1% ukupne površine Parka, a ipak su njegov najatraktivniji i najposjećeniji dio. Tok vode od izvora Bijele i Crne rijeke preko 16 kaskadnih jezera prema rijeci Korani ispresijecan je brojnim barijerama i slapovima tvoreći krajolik iznimne ljepote.


Vode čuvaju iznimnu univerzalnu vrijednost Plitvičkih jezera, a to je proces osedravanja kojim nastaju i rastu sedrene barijere. Ovaj vrlo složen proces koji je odgovoran za nastanak kaskadnog jezerskog sustava do danas nije u potpunosti razjašnjen, ali je poznato da uključuje niz fizikalno-kemijskih i bioloških čimbenika.

Jedan od prvih istraživača koji je naglasio važnost biološke komponente u nastajanju sedre bio je akademik Ivo Pevalek. Upravo zahvaljujući njegovim istraživanjima i spoznajama, područje Plitvičkih jezera proglašeno je 1949. godine Nacionalnim parkom.

a k a d e m i k i v o p e va l e k

Sedrene barijere su Natura 2000 stanišni tip s oznakom 32A0 Sedrene barijere krških rijeka Dinarida. Stijena koja raste Sedra je šupljikava stijena koja nastaje i raste taloženjem kalcijevog karbonata (CaCO3) iz vode uz pomoć mahovina, algi i mikroorganizama.


s l i ko v n i p r i k a z p r o c e s a s e d r e n j a


ŽIVI SVIJET SEDRENIH BARIJERA Na sedrenim barijerama prevladavaju mahovine Palustriella commutata i Ptychostomum pseudotriquetrum uz koje još nalazimo mahovine roda Eucladium. Ono što nama nije vidljivo, a vrlo je bitno za specifični biodinamički sustav, jesu cijanobakterije, alge kremenjašice, razne bakterije, te drugi jednostanični i višestanični organizmi mikroskopske veličine (npr. kolnjaci, trepetljikaši) koji predstavljaju perifiton sedrenih barijera.

Živi svijet barijera čine također i ličinke kukaca tulara, vodencvjetova i obalčara kao i drugi beskralježnjaci poput rakušaca, puževa i nekih školjkaša. Međutim, najbrojnija skupina na sedrenim barijerama Plitvičkih jezera su ličinke kukaca dvokrilaca. Ličinke kukaca sudjeluju u procesu osedravanja na način da ili u svoje kućice (poput tulara) ugrađuju kalcit ili se čak kristali kalcijevog karbonata lijepe na fine mreže kojima kukci love hranu.

D e ta l j o s e d r e n e m a h o v i n e

Ličinke tulara

Perifiton je životna zajednica organizama koja se razvija na kamenju, biljkama i predmetima uronjenim u vodu.


S TA R O S T S E D R E N I H B A R I J E R A Proces stvaranja sedre na Plitvičkim jezerima seže u daleku geološku prošlost Kvartara. Starost aktivnih sedrenih barijera procijenjena je između 6.000 i 7.000 godina, dok je analiza starijih barijera ukazala na njihovu starost od čak 250.000 - 300.000 godina. Barijere ove starosti nalaze se izvan današnjih vodenih tokova što upućuje na to kako se ovaj sustav neprestano mijenjao tijekom geološke prošlosti. Nastanku sedre pogoduju uvjeti tople i vlažne klime. Sedra se brže taloži ljeti, nego zimi kao i na mjestima intenzivnog

D e ta l j p r e s u š e n e s e d r e n e b a r i j e r e u z j e z e r o G ava n o va c

Nakupina algi kremenjašica

rasprskavanja vode, dok je u jezerima taloženje kalcita znatno sporije (oko 1 mm) nego na barijerama (10 - 30 mm).


UGROŽENOST SEDRENIH BARIJERA

odlamanje SEDRENIH BARIJERA

Složeni proces nastajanja sedre i rasta sedrenih barijera mogu ugroziti: povećani dotok organske tvari, eutrofikacija, promjene vodenog toka, odlamanje barijera, nepropisno hodanje posjetitelja po barijerama, klimatske promjene.

Odlomljena sedrena barijer a na Milinom jezeru

presušene sedrene barijere i jezero

U uvjetima čestih i naglih otapanja snijega, zaleđivanja i odleđivanja vode te povećanih protoka nije neuobičajena pojava odlamanja manjih ili većih dijelova sedrenih barijera. Pri tome se potpuno mogu promijeniti hidrološki uvjeti na barijerama i dijelovima jezerskog sustava.


Prije otprilike 400 godina jezero Kozjak bilo je podijeljeno u dva jezera odvojena slapom. MeÄ‘utim, sedrena barijera na kraju jezera Kozjak rasla je puno brĹže nego barijera koja ga je razdvajala. Na taj naÄ?in se podizala razina vode jezera i postupno prekrivala slap. Potapanjem barijere jezero se spojilo u jedno, kakvim ga danas vidimo.


Scan for more info #LikaDestination

Znanstveno-stručni centar ‘Dr. Ivo Pevalek’ 53231 Plitvička Jezera — hr tel +385 (0)53 751 015, +385 (0)53 751 014 e-mail info@np-plitvicka-jezera.hr web www.np-plitvicka-jezera.hr

follow @PlitviceLakesNP

Nacionalni park Plitvička jezera dio je Lika destinacije – destinacije zaštićenih područja i gastro-destinacije koja nudi jedinstven spoj kopna i mora gdje u svega 30 minuta vožnje imate priliku izmijeniti čak tri klime kao malo gdje u svijetu i doživjeti taj jedinstveni fenomen kontrasta.

impresum — izdavač Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera fotografije Arhiva Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, Antun Alegro, Igor Stanković naslovna fotografija: Sedrena barijera na Gornjim jezerima s mahovinom Palustriella commutata (foto: A. Alegro) tekst Služba zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka

Profile for Plitvice Lakes National Park

Sedra Nacionalnog parka Plitvička jezera  

Sedra Nacionalnog parka Plitvička jezera  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded