Naselje Mukinje

Page 1

Naselje MukinjeUprava Nacionalnog parka 1953. donosi odluku o izgradnji naselja Mukinje. Plan je izgraditi srediĹĄnje upravno naselje za potrebe upravljanja nacionalnim parkom, stambene zgrade za potrebe zaposlenika parka kao i zgrade javne namjene


Plan je izgraditi središnje upravno naselje za potrebe upravljanja nacionalnim parkom, stambene zgrade za potrebe zaposlenika parka kao i zgrade javne namjene (pošta, mjesni ured, ambulanta…). Također je u planu gradnja planinarskog doma, gospodarskih objekata (štale, pekara, klaonica, praonica rublja, skladišta), garaže s radionicom i sportski objekti. Zbog gradnje Hotela Plitvice svi objekti na Velikoj Poljani moraju se izmjestiti na Mukinje, a vlasnicima vila osigurat će se zamjenske kuće sa okućnicama na Mukinjama. Prema projektu Lavoslava Horvata 1954. izgrađene su 4 stambene zgrade, mjesni ured, zgrada trgovine s restoranom,

pekara i praonica rublja, mesnica i klaonica sa štalama te garaže. Naselje je infrastrukturno opremljeno vodom i električnom energijom. Stambene zgrade smještaju se na istočnoj strani brda i iznad ostalih gospodarskih i javnih sadržaja kako bi maksimalno bile izložene sunčevoj svjetlosti. Objekti javne namjene (trgovina, restoran, pošta…) smještaju se u središnji dio naselja, a gospodarski objekti u donji dio naselja. Zoniranjem naselja prema namjeni uz poštivanje konfiguracije terena i uzimajući u obzir maksimalnu izloženost sunčevoj svjetlosti, Horvat projektira skladan urbanistički sklop prilagođen ambijentu. Za gradnju se koristi kombinacija suvremenih (beton) i tradicionalnih materijala (drvo, kamen), krovovi su strmi poštivajući tradicijsku gradnju, a za pokrov koristi imitaciju šindre – eternit. Četiri stambene zgrade jednakih su tlocrtnih dimenzija, pravokutnog oblika sa po 4 stana u svakoj zgradi. Dva stana nalaze se u prizemlju, dva u potkrovlju. Dvije zgrade imaju drvarnice u podrumu za potrebe same zgrade kao i susjedne zgrade. Ispred zgrade nalazi se trijem, a stanovima u potkrovlju pristupa se strmim stubištem. Zgrade su trenutno u dosta lošem stanju zbog neriješenih vlasničkih odnosa sa stanovima te nemogućnošću kvalitetnog upravljanja zgradama.


Upisane su u registar kulturnih dobara kao zaštićeno kulturno dobro pod oznakom Z-1861. Još dvije zgrade javne namjene na Mukinjama koje su zaštićeno kulturno dobro projektirao je Lavoslav Horvat. Jedna je zgrada bivše trgovine i restorana koja je 1976. adaptirana u restoran društvene prehrane, a nakon obnove 2011. u njoj su smješteni uredski prostori Javne ustanove NP Plitvička jezera. Radi se o prizemnici izduženog pravokutnog oblika sa strmim četverostrešnim krovištem. Ulaz u potkrovlje je sa zapadne strane preko vanjskog stubišta, a na krovu su istake sa prozorima od ureda u potkrovlju. Zgrada je upisana u registar kulturnih dobara kao zaštićeno kulturno dobro pod oznakom Z-3854. Druga je zgrada uprave nacionalnog parka izgrađena također 1954. godine. Smještena je kao i svi objekti javne namjene u središnjem dijelu naselja, namjena je više puta mijenjana, zadnja namjena je bila poštanski ured i stanovi. Zbog neriješenih vlasničkih odnosa u dosta je lošem stanju i hitno joj treba obnova. Sličnog je oblika, dimenzija i krovišta kao i restoran društvene prehrane, a prilikom gradnje korištena je ista vrsta materijala. Ulaz u prizemlje je uvučen i nalazi se na desnoj polovici glavnog dužeg pročelja. Potkrovlju se pristupa iz unutrašnjosti prizemlja.


Zgrada je upisana u registar kulturnih dobara kao zaštićeno kulturno dobro pod oznakom Z-3855. Osim ovih zgrada koje su zaštićeno kulturno dobro prema projektu Lavoslava Horvata u središnjem dijelu izgrađene su garaže (sadašnja namjena vatrogasne garaže) i kompleks gospodarskih zgrada (mesnica, staje, stolarska radionica) u donjem dijelu naselja koje su djelomično očuvane.
Scan for more info #LikaDestination

Znanstveno-stručni centar ‘Dr. Ivo Pevalek’ 53231 Plitvička Jezera — hr tel +385 (0)53 751 015, +385 (0)53 751 014 e-mail info@np-plitvicka-jezera.hr web www.np-plitvicka-jezera.hr

follow @PlitviceLakesNP

Nacionalni park Plitvička jezera dio je Lika destinacije – destinacije zaštićenih područja i gastro-destinacije koja nudi jedinstven spoj kopna i mora gdje u svega 30 minuta vožnje imate priliku izmijeniti čak tri klime kao malo gdje u svijetu i doživjeti taj jedinstveni fenomen kontrasta.

impresum — izdavač Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera fotografije Arhiva Javne ustanove Nacionalni Park Plitvička jezera tekst Služba zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka