Zategnatost na prazninata katalog

Page 1

ЗАТЕГНАТОСТ на ПРАЗНИНАТА TENSION of the VOID Перо Кованцалиев Pero KovancalievМинистерство за Kултура на Република Македонија Ministry of Culture of the Republic of Macedonia

НУ Музеј ‐ Гевгелија NI Museum ‐ Gevgelija

ЗАТЕГНАТОСТ на ПРАЗНИНАТА TENSION of the VOID Перо Кованцалиев Pero Kovancaliev

Ликовна Галерија „АМАМ“ Гевгелиja / Декември 2015 Art gallery „АМАМ“ Gevgelija December 2015


Сликарското платно е премногу круто. Имам чувство дека каменот е многу ладен, а дрвото топло, железото остро, а видеото манипулативно. Ова се само моментални изливи на чувства... Еден навидум неконвенционален ликовен материјал веќе втора година го тегнам, растегнувам, стегам и затегам воодушевувајќи се на секој набор создаден од две или повеќе точки. Ликра... или Spandex е материјалот кој ми овозможува со негово распнување и затегање да го претставам притисокот кој се чувствува низ современото живеење. Опкружени сме со премногу сервирани информации кои треба да се голтнат и кои секојдневно ни кажуваат, како треба да се однесуваме и што треба да правиме. Завиени во разни форми и бои, ни ги откриваат многу посакуваните тајни на успехот кон кои треба да се стремиме. Што е пристоен, а што нормален живот? Што е лошо, а што добро по нашето здравје? Разни анализи и истражувања во прилог на индустријализмот и неговиот профит. Растегнат помеѓу информацијата и сомнежот за вистината, изложен на секојдневниот притисок кој создава нови набори во друга форма и поинаква боја, се создава нова свесна и несвесна композиција за сопственото постоење и опкружување. Со секое затегнување помеѓу две или повеќе нешта ликрата дефинира или пак прикрива, образувајќи мистичност за нештото. Создадените набори, колористичните и интензивни бисерни тонови го мамат погледот задржувајќи го нa површина на делото. На тој начин визуелната вибрација е делимитирана во нејзината љубопитност и восприемање. Оттука ниту делото, ниту пак набљудувачот се откриваат во суштина. Само една кратка и површинска сензација исполнета со потсвесни сеќавања, поминува и исчезнува во еден меѓупростор од затегната празнина.

Перо Кованцалиев


The painters' canvas is too s ff. I have a feeling that the stone is very cold; the wood warm; the iron sharp, and the video manipula ve. These are just momentary bursts of emo ons… What seems to be unconven onal material, for a second year has been dragged, stretched, pulled, ghtened up, all while admiring to every li le fold created by two or more points. Lycra… or Spandex is the material that has allowed me with its stretching and ghtening up, to present the pressure that can be felt throughout modern living. We are surrounded by too many served informa on that we should swallow and that tell us every day about how we should act or what we should do. Enrolled in different forms and colors, they discover to us the most wanted secrets of success towards which we should aspire. What is decent, and what is normal life? What is bad and what is good for our health? Different analysis and research supplement industrialism and its profit. Stretched between informa on and doubt of truth, exposed to everyday pressure that creates new folds in a different shape or a different color, a new conscious and unconscious composi on is formed about our own existence and surroundings. With every stretch between two or more things, the lycra defines or even covers up, crea ng mis city for the thing. The created folds, the coloris c and intensive pearly tones cheat the view holding it to the surface of the work. That way the visual vibra on is delimited in it's and own curiosity and percep on. Therefore, neither the work nor the spectator is exposed in en ty. Only one short and surface sensa on fulfilled with subliminal memory, passes through and disappears in one interspace of tensioned void.

Pero Kovancaliev


Празен премин / 2015 / Ликра / 140х110х700 см Empty passage / 2015 / Lycra / 140x110x700 cm


Празен 1 / 2015 /Ликра / 29х21 см Empty 1 / 2015 / Lycra / 29x21 cm

Празен 2 / 2015 /Ликра / 29х21 см Empty 2 / 2015 / Lycra / 29x21 cmПразен 3 / 2015 /Ликра / 29х21 см Empty 3 / 2015 / Lycra / 29x21 cm

Празен 4 / 2015 /Ликра / 29х21 см Empty 4 / 2015 / Lycra / 29x21 cm


Празен 5 / 2015 Empty 5 / 2015

Празен 6 / 2015 Empty 6 / 2015 Ликра / 68х40 см Lycra / 68x40 cmБиографија 1982 2006 2004 ‐ 2013 2014 ‐ 2015

Роден во Гевгелија Република Македонија Дипломира на УКИМ, Факултет за ликовни уметности ‐ Скопје оддел ‐ Вајарство во класата на проф.Васил Василев Работи на повеќе скулптурални проекти од национален карактер како автор и соработник во Македонија Во тек е со постдипломските студии на Факултет за ликовни уметности ‐ Скопје

Самостојни изложби: 2015 2014

Затегнатост на Празнината / НУ Музеј / Ликовна галерија АМАМ ‐ Гевгелија Да или Не? / Национална установа Музеј / Ликовна галерија АМАМ ‐ Гевгелија

Селектирани групни изложби: 2015 2014 2014 2014 2013 2013 2012 2011 2011 2010 2007‐2015 2006‐2015

Скулптури на новото време / Куманово Годишна изложба на ДЛУМ / Национална галерија на Македонија, Мала Станица ‐ Скопје Експериментален цртеж / ДЛУМ / Прага ‐ Чешка Паратиссима Скопје / Саем на современа уметност / Младински културен центар ‐ Скопје Изложба на ДЛУГ / Дом на културата Кочо Рацин ‐ Скопје Во Рамките / ММЦГ / Галериски простор НЛБ Тутунска банка ‐ Скопје Скулптури и мозаици ‐ Кавадарци Скулптури на новото време / Куманово, Прилеп, Струмица Изложба од уметничката колонија / Севлиево, Бугарија Изложба на ДЛУГ / Дом на култура Глигор Прличев‐ Куманово Изложба на Мултимедиа центар Гевгелија, ММЦГ – Гевгелија Изложба на ДЛУГ ‐ Друштвото на Ликовни уметници на Гевгелија ‐ Гевгелија

Член на: 2012 2007 2005

ДЛУМ ‐ Друштво на ликовни уметници на Македонија МMЦГ ‐ Мултимедиа центар Гевгелија ДЛУГ ‐ Друштвото на Ликовни уметници на Гевгелија


Biography 1982 2006 2004 ‐ 2013 2014 ‐ 2015

Born in Gevgelija, Repubilic of Macedonija Graduated on UKIM, Faculty of Fine Arts in Skopje, departmet for sculpture in class of prof. Vasil Vasilev Works on more sculptural projects of na onal character as an author and assistant in Macedonia Currently on master studies at the Faculty of Fine Arts ‐ Skopje

Solo exhibi ons: 2015 2014

Tension of the Void / Na onal ins tu on Museum ‐ Gevgelija, art gallery Amam Yes or No? / Na onal ins tu on Museum ‐ Gevgelija, art gallery Amam

Selected group exhibi ons: 2015 2014 2014 2014 2013 2013 2012 2011 2011 2010 2007‐2013 2006‐2013

Sculptures of the new me / Kumanovo Annual Exhibi on DLUM / Na onal Gallery of Macedonia, Mala Stanica ‐ Skopje Experimental drawing / DLUM / Prague ‐ Czech Para ssima Skopje ‐ Contemporary Art exhibi on ‐ Youth Cultural Center ‐ Skopje Exhibi on on DLUG – House of Culture Koco Racin ‐ Skopje In to the frames, ‐ MMCG ‐ exhibi on gallery NLB Banka ‐ Skopje Sculptures and mosaics ‐ Kavadarci Sculptures of modern mes ‐ Kumanovo, Prilep, Strumica Аrt colony exhibi on – Sevlievo , Bulgaria Exhibi on on DLUG ‐ House of Culture Grigor Prlichev‐ Kumanovo Annual Exhibi on on Mul media Center Gevgelija ‐ Gevgelija Annual Exhibi on on DLUG ‐ Society of Ar sts from Gevgelija ‐ Gevgelija

Member of: 2012 2007 2005

DLUM ‐ Society of ar sts from Macedonia MMCG ‐ Society of young ar sts from Gevgelija DLUG ‐ Society of ar sts from Gevgelija


Издавач ‐ НУ Музеј ‐ Гевгелија За издавачот ‐ Емил Сламков Текст ‐ Перо Кованцалиев Фотографија ‐ Перо Кованцалиев Дизајн ‐ Перо Кованцалиев Превод на англиски ‐ Златко Кованцалиев Графичко уредување ‐ Перо Кованцалиев Печати ‐ Ројал Арт Тираж ‐ 300 Гевгелија, Македонија 2015

Publisher‐ NI Museum ‐ Gevgelija, For the publisher ‐ Emil Slamkov Text ‐ Pero Kovancaliev Photography ‐ Pero Kovancaliev Desing ‐ Pero Kovancaliev English transla on ‐ Zlatko Kovancaliev Graphic layout ‐ Pero Kovancaliev Print ‐ Rojal Art Edi on: ‐ 300 Gevgelija, Macedonia 2015

CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје 7.038(497.7)(06.064)Кованцалиев, П. КОВАНЦАЛИЕВ, Перо Затегнатост на празнината / Перо Кованцалиев ; превод на англиски Јулија Мицова = Tension of the void / Pero Kovancaliev. - Гевгелија : НУ Музеј Гевгелија ; Gevgelija : =NI =Museum Gevgelija, 2015. 16 стр. : илустр. ; 20x20 см Текст напоредно на мак. и англ. јазик. - Биографија = Biography: стр. [12-13] ISBN 978-608-65734-2-3 I. Kovancaliev, Pero види Кованцалиев, Перо а) Ликовни објекти - Современа уметност - Македонија - Изложби COBISS.MK-ID 100064266
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.