Проосветлување (Двајца привремени) / Prolightning (Two temporary)

Page 1CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје 7.036/038(497.7)(06.064) Кованцалиев, П, Ѓорѓиев, В. ПРОСВЕТЛУВАЊЕ / Двајца привремени = Prо lightning / Two temporary. Скопје : Ројал арт = Skopje : Royal art, 2021. - [20] стр. : илустр. ; 20x15 см Текст на мак. и англ. јазик. - Двајца привремени е уметничко име на авторите: Перо Кованцалиев и Васко Ѓоргиев. Белешка за авторите: стр. [17-18] ISBN 978-608-4847-33-5 а) Современа уметност -- Македонија -- Изложби COBISS.MK-ID 55222789