Finland behöver ägare

Page 1

FINLAND BEHÖVER ÄGARE Tillsammans bygger vi ett välmående samhälle


FAMILJEFÖRETAGEN SYSSELSÄTTER PÅ LÅNG SIKT

FAMILJEFÖRETAGEN SKAPAR LÅNGVARIGT VÄLBEFINNANDE

70 %

73 %

70 % av sysselsättande företag är familjeföretag (inte finansierings­ branschen). 1

73 % av mellanstora och stora familjeföretag strävar efter tillväxt. 2

33 %

37 %

Ungefär 37 % av alla som arbetar för företag arbetar för familjeföretag. 3

Familjeföretagen står för en tredjedel av finländska företags investeringar. 4

30 %

16 %

Familjeföretagen skapar 16 % av Finlands BNP. 5

Familjeföretagens andel av hela företagssektorns förädlingsvärde är 30 %. 6

1 3456 Statistikcentralen & Familjeföretagens förbund rf 2017. Family Businesses in Finland förbund rf 2015. Företagsbarometern

2

Finlands Näringsliv & Familjeföretagens


VI BYGGER ETT HÅLLBART FINLÄNDSKT ÄGANDE Vi i familjeföretagen tror på Finland. Vi är bundna till att bygga ett bättre Finland från generation till generation. Familjeföretagen är ett tecken på ekonomins kontinuitet och framtidstro. I familjeföretagen tänker vi att solvensen är i lån från kommande generationer – så borde man också tänka när man sköter statens ekonomi. Vårt perspektiv håller längre än traditionell kvartalsekonomi. Vi sysselsätter människor, utvecklar vårt handlande och skapar innovationer. Familjeföretagens kapital har ett hemland och vi vill investera i Finland. Allt detta är möjligt först när familjeföretagens verksamhetsförutsättningar vårdas. När vi upprätthåller ett stabilt investeringsklimat och genom att det även i fortsättningen är möjligt att äga ett sysselsättande företag i Finland och att det också är lönsamt bygger vi finländarnas välbefinnande. Vårt mål grundar sig på dessa tankar. Oktober 2018

Philip Aminoff Styrelsens ordförande

Auli Hänninen Verkställande direktör


FAMILJEFÖRETAGENS FINLAND TILLSAMMANS BYGGER VI ETT BÄTTRE FINLAND Finlands ekonomi har njutit av högkonjunktur i några år. Även syssel­sätt­nings­graden har stigit till närmare 72 procent. Den ekonomiska tillväxten spås ändå bromsa inom en nära framtid. Under högkonjunkturen har vi inte gjort de strukturella förändringar som Finland behöver. Detta måste lösas så fort som möjligt. I Finland råder en stor enighet om att vi vill bo i ett välmående samhälle där man även tar hand om utsatta människor. Sammanhållning och att ta hand om vännen har varit Finlands styrkor de

senaste hundra åren och fortsätter att vara det de kommande hundra åren om vi vill det tillsammans. Även familjeföretagens ägare vill det. Familjeföretagen vill vara med och bygga ett bättre Finland. Detta förutsätter att man sköter om förutsättningarna för företagande och ägande. På så sätt kan familjeföretagen investera och skapa nya arbetsplatser, som skapar välbefinnande för anställda, intressentgrupper och hela samhället.


FINLÄNDSKT KAPITAL HAR ETT HEMLAND Finlands ekonomi behöver investeringar. Familjeföretagen vill investera i landskapen och i hela Finlands livskraft. Vi vill att Finland och finländarna ska nå framgång. Familjeföretagens kapital har ett hemland.

FÖRNYELSE ÄR ETT LEVNADSVILLKOR Anrika familjeföretag finns till för att de har lyckats återuppfinna sig själva med varje generation. Ständig produktutveckling, innovationer och forskningsverksamhet ligger bakom familjeföretagens framgång.

FAMILJEFÖRETAGEN ÄR ANSVARSFULLA Familjeföretagets kvartal är 25 år – att utveckla företaget på lång sikt är utgångspunkten för allt vi gör. På så vis överlämnas företaget i bästa möjliga tillstånd till kommande generationer.


SUOMEN KOVABETONI

NYTT LIV I BYGGBRANSCHEN Suomen Kovabetoni är ett år 1994 grundat familjeföretag specialiserat på krävande betongelement. Suomen Kovabetoni, som är verksamt i Åbo, hade år 2017 en omsättning på 6,7 miljoner euro. Andra generationens familjeföretagare, 30-åriga Marjet Mäkinen, övertog posten som verkställande direktör vid Kovabetoni i januari 2015. Byggandet har ökat Finlands ekonomiska tillväxt snabbare redan i fyra år på raken. Byggnadsbranschen är ändå som känt cyklisk och en utmaning för branschens företag är att flexibelt kunna svara på förändringar i efterfrågan. Suomen Kovabetoni har lyckats effektivisera produktionen vid sin fabrik i Åbo genom att investera i maskineriet och de anställda. Marjet Mäkinen anser att Suomen Kovabetonis styrka är smidighet och förmågan att optimera produktiviteten och tillgången. – Kunden måste få upp ett hus under den utlovade tiden, vilket gör att vi måste ha en hundraprocentig produktionssäkerhet. Kvaliteten är också viktig, eftersom vår produkt utgör byggnadens fasad, säger Mäkinen. Under Marjet Mäkinens ledning har Suomen Kovabetoni ökat sin omsättning med närapå 50 procent. Det har inte funnits

behov av att förnya produktportföljen, men till följd av efterfrågan har företaget alltmer börjat specialisera sig mot krävande fasadelement. Marjet Mäkinen, som är utexaminerad diplomingenjör i produktionsekonomi från Aalto-universitetet, arbetade som strategikonsult innan hon tog plats i familjeföretagets ledning. Hon tackar sin pappa Heimo Mäkinen, som gav den nya verkställande direktören frihet, men också ansvar redan från första dagen. – Pappa har 55 års erfarenhet av byggnadsbranschen, så det har varit viktigt att jag också fått stöd av honom. Pappa har ändå inte krävt att saker och ting ska skötas på hans sätt, utan jag har fått hitta mina fokusområden. Jag har också fått gå i skolor och skaffa arbetserfarenhet på annat håll. Marjet Mäkinen säger att rekryteringsläget inom byggnadsbranschen är mycket krävande. Mäkinen har löst det genom att satsa på Suomen Kovabetonis 40 anställdas trivsel och välbefinnande i arbetet. Lagandan har också varit i fokus och vid rekryteringen har man använt nya sätt att locka arbetstagare som är kända från många andra branscher. Betongföretaget har numera också ett Instagram-konto.


DET ÄR LÄTT ATT GÖRA SÅ SOM MAN ALLTID HAR GJORT. DET HAR ÄNDÅ VARIT VIKTIGT FÖR MIG ATT HITTA MITT EGET SÄTT ATT LEDA. – MARJET MÄKINEN –


Familjeföretagen är betydelsefulla värnare av den regionala livskraften.

46

Andelen anställda vid familje­ företag av företagssektorns totala personal­mängd per region. 7

70

58

%

52

60 50

58

40 30

47

44 42

7

47

45

59

59

41 55

45

69

50

47

32

Statistikcentralen & Familjeföretagens förbund rf 2017: Family Businesses in Finland

44


FÖRTROENDE FÖR ETT VÄLMÅENDE SAMHÄLLE FINLAND BEHÖVER EKONOMISK TILLVÄXT Företagen når framgång då företagsklimatet är stabilt och uppmuntrar till investeringar. Samhällets uppgift är att ta hand om företagsklimatet, där företag och människor kan fungera framgångsrikt. Vi i familjeföretagen bygger å vår sida ett välmående samhälle genom att investera, sysselsätta och betala skatter. Finländarnas förmåner och tjänster finansieras med skatter och vi anser att i Finland har man kommit till vägs ände med att höja skatterna. I Finland behöver vi fler arbeten och ökad ekonomisk tillväxt, därifrån kommer de skatteinkomster vi alla behöver. Finland behöver hållbar ekonomisk tillväxt och den kan endast uppstå med företagens hjälp: en ökad sysselsättningsgrad inverkar direkt på ökade skatteinkomster. Under nästa valperiod bör målet för sysselsättningsgraden sättas högt, vi måste närma oss Sverige, där sysselsättningsgraden är klart över 75 procent.

Det finländska utbildningssystemet måste svara på ett föränderlig företagsklimat. Från att avlägga en examen borde man styra mot ett system som möjliggör inlärning och utbildning under hela karriären. Företagen bär sin egen andel vad gäller de anställdas utbildning, men även det offentliga utbildningssystemet måste bära sin del av detta. Anställning av utländska medborgare bör göras lättare genom att överge behovsprövning och förkorta tiden som går åt till arbetstillståndsprocesser. Man måste blir bättre på att ta till vara det kunnande som redan nu kommer till Finland via invandring. Det är mänskligt för individernas del och lönsamt för hela samhället.


FINLAND BEHÖVER FÖRETAGARE Företagande är mer populärt än någonsin tidigare. Vi vill att fler människor blir företagare. Vi uppmuntrar också företagare att föra företag från en generation till nästa. Inom alla branscher kan man träffa på konkurrens från oväntade håll, då varje bransch turvis upplever en stor vändpunkt. Familjeföretagen är ansvarsfulla, utvecklar ständigt sin verksamhet och utbildar företagarna, ägarna och personalen till att svara på kommande utmaningar. Företagarpolitikens tyngdpunkt måste flyttas till företag som sysselsätter. Finland behöver företag som sysselsätter så att vi även i morgon har ett välmående samhälle.

Byråkratin måste minska i arbetslagstiftningen. På så sätt underlättar vi sysselsättande och sysselsättning. Små arbetsgivarföretags och företagares tid går alltför mycket åt till att uppfylla olika administrativa skyldigheter, till exempel lagen om samarbete ger olika skyldigheter redan till väldigt små företag. Det finns skäl att främja lokala kollektivavtal i lagstiftningen och i arbetslivets verkningssätt. Genom att göra tillsammans bygger vi ett välmående Finland åt alla.

FINLAND BEHÖVER ÄGARE Finländska familjeföretag investerar i Finland. Det är inte till Finlands fördel om en stor del av våra företag som skapar arbete och välstånd flyttar utomlands. Finländska kunskapskluster skapas genom att tro på och investera i finländskt kunnande och företagande. Beskattningen ska uppmuntra finländare att äga företag, som investerar och sysselsätter. Detta förverkligas då: • Vinsten man får av att äga ett företag inte beskattas hårdare än vinsten från andra placeringsobjekt. • Beskattningen uppmuntrar finländare både att utöva och äga företagsverksamhet. • Beskattningen driver till att flytta kapital från passiva placeringsobjekt till aktiv och sysselsättande företagsverksamhet. • Dividendbeskattningen är neutral mellan olika branscher samt listade och olistade företag.

Beskattningen bör stödja företagens kontinuitet och förnyelse. Detta förverkligas då: • Ett skatteprogram som sträcker sig över flera valperioder underlättar utvecklingen och förnyelsen av företag. Beskattning är inte en faktor som styr affärsverksamhet. Då beskattningen är förutsägbar på lång sikt fattas besluten i företagsverksamheten på företagsekonomiska grunder, inte på beskattningens grunder. • Företagstillgångarnas totala beskattning inte är strängare för finländska ägare i Finland än den är för ägare som bor i våra grannländer. • Från arvs- och gåvoskatt övergår man på lång sikt till exempel till beskattning av överlåtelsevinst i enlighet med den svenska modellen. Skatten betalas då man har soliditet. För att betala arvsskatten nu för tiden måste man frigöra medel från företagsverksamheten eller till och med sälja företaget. På kort sikt återgår beskattningen till samma nivå som år 2011.


VÅR VERKSAMHET STYRS AV VÄRDEN ÖPPENHET Mellan medlemmarna pågår en aktiv och öppen växelverkan. Även förbundets förhållande till sitt företagsklimat är öppet. Familjeföretagen är något som berör hela folket.

KONTINUITET Förbundet strävar likt sina medlemsföretag efter förnyelse, uthållighet och kontinuitet. Uthållighet väcker förtroende även i yttre intressentgrupper.

FÖRTROENDE I förbundet kan medlemmarna förtroligt dela med sig av sina erfarenheter av familjeföretagandet. Förbundet ger också pålitlig information om familjeföretagande. Förtroende är en grundläggande förutsättning för en öppen stämning.

FAMILJECENTRICITET Föreningen lyfter fram familjevärden och gemenskap. Familjeföretagsgemenskapen består av ägare, familjemedlemmar, släktingar, företagets ledning, personalen, samarbetspartner och vänner.


PEIKKO OY

GENOM GENERATIONSSKIFTE MOT KRAFTIG TILLVÄXT Peikko Oy är ett år 1965 grundat familjeföretag inom byggnadsbranschen. Företagets omsättning år 2017 var 187,7 miljoner euro och det sysselsätter ungefär 1 600 personer. Andra generationens familjeföretagare Topi Paananen började år 2010 som verkställande direktör. Föregående år hade företagets omsättning sjunkit från 115 miljoner till 73 miljoner och Paananen, som fungerade som styrelsens ordförande, bestämde sig för att överta ansvaret för Peikkos operativa ledning. Paananen blev företagets majoritetsägare vid generationsskiftet ett par år senare. Paananens strategi har varit att ta rejält med risker och satsa på företagets organiska tillväxt. För ägarfamiljen innebar strategin omfattande ekonomiska åtaganden. Strategin var lyckad, eftersom företagets omsättning har nästan tredubblats på åtta år och Paananen förväntar sig att den år 2018 är 215 miljoner euro.

Som ägare har Paananen satsat så starkt på tillväxten att ägarfamiljen inte har fått några dividender alls, utan företagets hela vinst har använts till att finansiera investeringar och generationsskiftet. Enligt Paananen är det bättre att växa och gå i konkurs medan man försöker det än att inte försöka alls. Topi Paananen ser generationsskiften som en stor möjlighet för företag att utvecklas och därigenom för nationalekonomin. Enligt honom förutsätter det en förnyad attityd. – Företagarsläkterna och samhället borde uppmuntras till att tänka att följande generation får en utmärkt chans att skapa sitt eget företag av ett gammalt företag. När företagaren vid detta vägskäl möter uppmuntran till risktagande och kraftig utveckling av företaget har företaget framför sig en fantastiskt fin chans att stiga till en ny nivå, säger Topi Paananen.


OM MAN VILL ATT DET EGNA GÄNGET SKA TRIVAS MÅSTE MAN SKAPA UTMANINGAR OCH NYA PLATSER FÖR DEM ATT LÄRA SIG PÅ. – TOPI PAANANEN –


FAMILJEFÖRETAGENS FÖRBUND RF:S STRATEGI

MISSION Vi bygger ett hållbart finländskt ägande.

VISION Vi skapar god praxis för ägande med vilka familjeföretagen förnyas till Finlands fördel.


STRATEGISKA TYNGDPUNKTER OCH MÅL

NÄTVERKA

LÄRA

PÅVERKA

Vi är aktiva ägares mest intressanta mötesplats.

Vi är medlemmarnas huvudsakliga partner vid utveckling av ägarkunnande.

Vi vill att man förstår familjeföretagandets och det aktiva ägandets nationalekonomiska och samhälleliga betydelse.


LEIPOMO SALONEN OY

FRÅN EN GENERATION TILL EN ANNAN – ÖVER HUNDRA ÅR AV FRAMGÅNG MED BRÖD Leipomo Salonen Oy är ett år 1905 grundat familjeföretag, vars verkställande direktör Juha Salonen är bageriets ägare redan i fjärde generationen. Företagets omsättning år 2017 var 19,7 miljoner euro och det sysselsätter ungefär 130 personer. Salonen medger att det medför en viss press att fortsätta en historia som levt i över hundra år. Han har hand om ett arv, med vilken han undviker överdriven risktagning. Det viktigaste han lärt sig av historien är ändå att blicken måste riktas framåt. – Hellre skapar jag en framtid genom att utöka och utveckla företaget. Mattrender som skiftar konsumenternas beteende och detaljhandelns hårda priskonkurrens utmanar bageribranschen. Det växande Leipomo Salonen tror att man klarar sig genom att specialisera sig. Bageriets strategi har också varit att specialisera sig på färskt bröd. Då strategin är

vald har produkterna den avgörande rollen. Bageriet satsar mycket på produktutvecklingen – produktutvecklingsgruppen träffas ett par gånger i månaden. Nyheterna inför sommaren 2018 avgjordes i januari. Det är förstås alltid svårt att förutse produkternas framgång. – Vi har ofta blivit entusiastiska, men inte lyckats. Eller så har en produkt, som man inte först hade så höga förväntningar på, ändå visat sig vara populär. Vi strävar efter att tänka på trender och föra fram relativt modiga saker. Vid Leipomo Salonens produktionsenhet i Åbo transporterar rullbandet snabbt rågknappar som ska förpackas. Man har gjort investeringar så att produktionen fortsätter i alla fall ännu i 20–30 år. Kanske Salonens familjeföretag är vid sina krafter ännu efter följande hundra år. – Finländarna äter bröd och vi är redo att baka det, säger Salonen.


HELLRE SKAPAR JAG EN FRAMTID GENOM ATT UTÖKA OCH UTVECKLA FÖRETAGET. – JUHA SALONEN –


FAMILJEFÖRETAGEN FÖRNYAS FRÅN EN GENERATION TILL EN ANNAN

FAMILJEFÖRETAGEN SKÖTER OM SINA INTRESSENTGRUPPER

75 %

65 %

Av de stora företagen har 65 % gjort minst ett generationsskifte. 8

50 %

Ett familjeföretag som gjort ett generationsskifte har en soliditetsgrad på 50 %. 10

23 %

23 % av företagens ägarbyten är generationsskiften. 12

Globalt litar 75 % av människorna på familjeföretag. 9

54 %

54 % av de som svarat på undersökningen skulle hellre arbeta för ett familjeföretag än för ett företag som ägs på annat sätt. 11

77 %

77 % av familjeföretagen betonar arbetslivets praxis som företagsan­ svarets mest väsentliga tema. 13

Statistikcentralen & Familjeföretagens förbund rf 2017: Family Businesses in Finland 9 11 Edelman. 2017. Trust Barometer Företagarna i Finland. 2015. Landsomfattande ägarbytesbarometer 13 Fibs & Familjeföretagens förbund rf 2015. Familjeföretagarnas företagsansvarsundersökning.

8 10 12


450 35 175 000 100 Över 450 medlemsföretag hör till Familjeföretagens förbund rf. *

Medlemsföretagens sammanlagda omsättning är ungefär 35 miljarder euro. *

Medlemsföretagen sysselsätter ungefär 175 000 personer. *

I Familjeföretagens förbund rf finns 58 över 100-åriga och 191 över 50-åriga familjeföretag. *

* Siffrorna från år 2018


FINLAND BEHÖVER EKONOMISK TILLVÄXT... Ekonomisk tillväxt är den enda vägen till högre sysselsättningsgrad, vilket skapar välmående för individerna och välstånd för Finland.

...FÖRETAGARE... För att vi även i morgon ska ha ett välmående samhälle behöver Finland företagare och speciellt sysselsättande företag.

...OCH ÄGARE.

Vi i familjeföretagen tror på Finland. Vi är bundna till att bygga ett bättre Finland från generation till generation. Familjeföretagen är ett tecken på ekonomins kontinuitet och framtidstro – det är inte i onödan som man säger att familjeföre­ tagens kvartal är 25 år.

FAMILJEFÖRETAGENS FÖRBUND RF Salomonsgatan 17 B, 4:de vån., 00100 Helsingfors +358 50 566 1592 www.perheyritys.fi

Ett välmående Finland skapas genom att tro på och investera i kunnande och företagande. Beskattningen ska uppmuntra finländare att äga företag som investerar och sysselsätter i Finland.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.