Kestävää menestystä Euroopasta

Page 1

Kestävää menestystä Euroopasta

PERHEYRITYSTEN LIITON

EU-VAALIVIESTIT

Kestävää menestystä Euroopasta

PERHEYRITYSTEN LIITON

EU-VAALIVIESTIT

PERHEYRITYSTEN LIITON

EU-VAALIVIESTIT

Muuttuneessa maailmantilanteessa eurooppalaiseen tulevaisuuteen vaikuttaminen on entistä tärkeämpää. Lähivuosien aikana EU:ssa tehtävät päätökset tuntuvat laajasti koko suomalaisessa yhteiskunnassa ja perheyrityksissä – ne koskettavat meidän jokaisen elämää, Suomen turvallisuutta, investointeja, työllisyyttä, vihreää siirtymää ja markkinatalouden sääntelyä.

eu:n menestys edellyttää vahvoja ja kestäviä perheyrityksiä. Arviolta 65-80 prosenttia kaikista Euroopan yrityksistä on perheyrityksiä, jotka tarjoavat 40-50 prosenttia kaikista työpaikoista. Perheyrityksillä on yli biljoonan euron liikevaihto, mikä on 10 prosenttia Euroopan BKT:sta. Suomen työllistävistä yrityksistä noin 70 prosenttia on perheyrityksiä.

EU:n merkitys Suomelle, ja erityisesti perheyrityksille, on nyt suurempi kuin koskaan. Eurooppalaiset sisämarkkinat ovat elintärkeitä perheyritysten taloudelle, työllisyydelle ja viennille. Suuri osa viennistämme suuntautuu EU-maihin, mikä korostaa yhteistyön tärkeyttä. Toimivat sisämarkkinat ja Euroopan houkuttelevuus investointien kohteena vaikuttavat merkittävästi myös suomalaisten perheyritysten menestymiseen.

Kansainvälisen turvallisuustilanteen heikkeneminen tekee EU:n roolista turvallisuuden takaajana entistä tärkeämmän. Perheyritykset ovat kestävän talouden ja digitaalisen siirtymän etulinjassa. Kehittyvän EU:n tulee aktiivisesti edistää yritysympäristöä, joka mahdollistaa innovaatiot, työllistymisen ja paremman kilpailukyvyn.

On Suomen ja perheyritysten etu olla osa yhtenäistä ja uudistuvaa Euroopan unionia. EU-vaalit avaavat mahdollisuuden vaikuttaa Euroopan yhteiseen menestykseen. Suomen tulee ottaa yhtenäisempi ja vaikuttavampi rooli EU:ssa. Perheyritysten liitto kannustaa vaikuttamaan aktiivisesti ja ratkaisukeskeisesti niin Suomen kuin koko EU:n tulevaisuuteen. Haluamme olla edistämässä Euroopan unionia, joka on omistaja- ja yritysmyönteinen ja joka tukee kestävää kasvua ja kilpailukykyä.

EU-vaalit 2024

Perheyritysten liiton EU-vaaliviestit 2024

1.EU:n toimivista sisämarkkinoista kilpailukykyä

toimivat eu:n sisämarkkinat ovat Euroopan talouden tukipilari ja kansainvälisen kilpailukyvyn ydin. Sisämarkkinat tuovat Euroopalle vaikutusvaltaa ja kriisinkestävyyttä. EU:n sisämarkkinoiden on oltava yrityksille riittävän iso ja yhtenäinen.

EU-lainsäädännön tulee varmistaa yhdenvertainen kohtelu eri maiden jäsenvaltioille ja yrityksille. Tavoitteena on edistää EU:n yhtenäisyyttä ja avoimuutta, jotta perheyritykset voivat suunnitella liiketoimintaansa entistä ennakoivammin ja tehokkaasti. Tämä sisältää avoimen vuoropuhelun sekä päätöksenteon prosessien parantamisen EU-tasolla.

On Suomen ja Euroopan etu, että yritykset voivat kilpailla sisämarkkinoilla tasapuolisesti. Sisämarkkinoita rapauttavaa valtiotukikilpailua on vähennettävä aktiivisesti. Ellei tämä ole mahdollista, tulee EU:n ottaa vastakseen yritystukien myöntäminen tasapuolisen kilpailukyvyn varmistamiseksi. Oikeudenmukaiset valtiontukisäännöt hyödyttävät koko EU:ta, ja markkinoiden tehokas toiminta luo lisää työpaikkoja.

• EU:n sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta on vahvistettava. Sisämarkkinoiden tulee olla tasapuoliset kaikille jäsenvaltioille.

• Sisämarkkinoita heikentävää valtiontukikilpailua on vähennettävä. EU:n on otettava siinä aktiivinen rooli oikeudenmukaisen kilpailun varmistamiseksi.

• Yrityksille kriittisten resurssien, kuten komponenttien ja raaka-aineiden, saatavuus on varmistettava.

Sisämarkkinoita tulee yhtenäistää markkinatalouden periaatteita noudattaen. Palvelu- ja rahoitusmarkkinoiden liiketoimintaesteitä tulee tarkastella ja poistaa mahdollisuuksien mukaan. EU-rahoituksen hakeminen on tehtävä helpommaksi.  Horisontti Eurooppa -ohjelman ja Digitaalinen Eurooppa -rahoitusohjelmien resursseja ja hakuprosesseja pitää kehittää saavutettavimmiksi perheyrityksille.  Euroopan strateginen autonomia lisää Euroopan kriisinkestävyyttä. Euroopan on vastattava uuden maailmantilanteen vaatimuksiin huolehtimalla riskienhallinnasta, turvallisuudesta ja omavaraisuudesta. Suomen vahvuuksia ovat mm. strategiset mineraalit, uusiutuva energia ja korkean teknologian osaaminen. Suomalaisten perheyritysten logistinen saavutettavuus on turvattava uudessa tilanteessa niin kriisejä kuin normaalioloja ajatellen.

EU-vaalit 2024

2. Kasvua edistävää sääntelyä

sÄÄnteLyn tuLee kehittää, ei tukahduttaa yrityksiä. Perheyritysten liitto tukee tarkoituksenmukaista sääntelyä. On tärkeää tehdä aloitteita, jotka keskittyvät sekä norminpurkuun että kilpailukykyä vahvistavan sääntelyn kehittämiseen ja huomioivat perheyritysten tarpeet. On varmistettava, että nykyinen ja tuleva EU-lainsäädäntö vastaa tarkoitustaan, jotta Eurooppa voi parantaa kilpailukykyään. Yrityksille tulee antaa riittävät siirtymäajat säädösten toimeenpanemiselle.

• Sääntelyn on tuettava kasvua, kestävää kehitystä ja uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa.

• EU:n pitää pyrkiä yritysten tarpeettoman hallinnollisen taakan vähentämiseen.

Sääntelyn pitää olla selkeää ja yksinkertaista, jotta perheyritykset voivat kasvaa ja menestyä ilman tarpeettomia hallinnollisia taakkoja. Ylisääntely ei ole kenenkään etu. Lainsäädännön yhteisvaikutuksia yrityksiin on arvioitava ja tarpeen mukaan virtaviivaistettava sääntelyä. On varmistettava, että nykyinen lainsäädäntö saadaan toimeenpantua täysimääräisesti jokaisessa jäsenmaassa.  Lainsäädäntöä tulee rohkeasti korjata ja purkaa, jos se ei vastaa tarkoitustaan.

3.Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen

eu:n tuLee kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten työmarkkinoiden sääntely vaikuttaa perheyrityksiin, jotka ovat alueellisesti merkittäviä työllistäjiä.

• Työvoiman liikkuvuutta sujuvoitettava.

• Osaamisen sisämarkkinoista tulee tehdä harmonisoidummat, jotta liikkuvuus unionin sisällä ja sen ulkopuolelta helpottuu.

• EU-tutkinnot on tunnustettava ja varmistettava järjestelmien yhteentoimivuus työvoiman liikkuvuuden parantamiseksi.

Työvoiman liikkuvuuden ja osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen on erityisen tärkeää perheyrityksille. Osaajapulaa on ratkaistava EUtasolla, sillä pula osaavasta työvoimasta voi hidastaa yritysten kasvua. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi EU:n tulee houkutella päämäärätietoisesti osaajia myös kolmansista maista.

EU:n tulee huolehtia, että työntekijät ja yrittäjät ovat riittävän sosiaaliturvan piirissä myös rajat ylittävissä tilanteissa.

EU-vaalit 2024

4. Vastuullisuuden ja kestävyyden edistäminen

• Vihreä siirtymä kasvattamaan EU:n talouskasvua ja parantamaan sen kansanvälistä kilpailukykyä.

• EU-alueen investointivetovoimaa on vahvistettava ja maksimoitava vihreä vienti.

eu:n taLousPoLitiiKan on edistettävä kestävää kasvua.  Unionin tulee jatkaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääsemiseksi ja vuoden 2050 hiilineutraalisuustavoitteesta on pidettävä kiinni. Tuuli- ja aurinkovoiman lisäksi myös ydinvoiman asema puhtaana ja kestävänä energiamuotona on varmistettava.   EU:ssa on pyrittävä edistämään perheyritysten vastuullista liiketoimintaa ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on tukea perheyrityksiä investoimaan ympäristövastuullisiin ratkaisuihin, edistämään sosiaalista vastuuta ja kehittämään pitkäjänteisiä strategioita. On keskeistä hyödyntää EU:n tukemana suomalaisten yritysten vetytalouden tuotantomahdollisuuksia (esimerkiksi ns. vihreän sähkön tuotanto) liittyviä vahvuuksia mahdollisimman tehokkaasti. Tämä koskee niin kotimaisen teollisuuden siirtymistä vetytalouteen kuin tarvittavan infrastruktuurin luomista PohjoisEurooppaan ja erityisesti Suomeen. Euroopasta on tehtävä johtava ratkaisuntarjoaja, joka auttaa maailman maita onnistumaan ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Suomen on oltava tämän vientirintaman etulinjassa.

• Ilmastotoimet tulee toteuttaa mahdollisimman markkinalähtöisesti sekä kustannukset minimoiden.

”Yritysten rooli ongelmanratkaisijana on merkittävä myös kestävän kasvun polulla. Tähän tarvitaan kauaskatseisuutta ja investointivalmiutta – ja toimintaympäristöä, jonka jatkuvuuteen voi luottaa.”

EU-vaalit 2024

5. Kauppapolitiikalla laajemmat markkinat

PeRHeyRityKsiLLe on tärkeää, että EU avaa markkinoita kolmansiin maihin ja edistää sääntöpohjaista vapaata kaupankäyntiä ja tervettä kilpailua omilla kauppapoliittisilla toimilla ja vapaakauppasopimuksilla. Kauppapolitiikalla on varmistettava, että eurooppalaisilla yrityksillä on nykyistä tasavertaisemmat kilpailuedellytykset toimia eri puolilla maailman markkinoita. EU:n on säilytettävä asemansa kaupan vapauden ja kestävien toimitusketjujen tukijana, samalla kun Euroopan etuja suojataan globaalisti.

• Yrityksille on varmistettava tasavertaiset kilpailuedellytykset kansainvälisillä markkinoilla vapaakauppasopimuksilla ja kauppapoliittisilla toimilla.

• Innovaatiovetovoima on nostettava EU:ssa prioriteetiksi.

EU:n on kehitettävä kauppasuhteita USA:n kanssa ja parannettava yritysten kilpailuedellytyksiä ja kauppasuhteita Aasian ja Afrikan maiden kanssa.

EU:n on hyödynnettävä kauppapolitiikkaa ja vapaakauppasopimuksia eurooppalaisen, ilmastoneutraalin talouden teknologian ja osaamisen levittämiseksi kansainvälisille markkinoille.

EU:n on tuettava perheyrityksiä tutkimuksen ja innovaation alueilla. Tämä edellyttää rahoituksen lisäämistä, jotta yritykset voivat kehittää uusia tuotteita ja palveluita sekä hyödyntää digitaalisia innovaatioita. Eurooppa on nostettava kansainväliseksi innovaatiojohtajaksi, jotta emme jää jälkeen USA:sta ja Kiinasta. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan panostuksista on saatava entistä enemmän hyötyjä irti. On tärkeää, että kansallisia TKI-T&K-panostuksia tuetaan vahvasti EU:n varoista. Digitalisaatiota ja datan liikkuvuutta on vauhditettava markkinaehtoisesti.

”EU pärjää kilpailussa vain määrätietoisella yhteisellä panostamisella TKI:hin, ei sisäisellä kansallisella tukikilpailulla.”

-- VILLE VOIPIO, Vaisala

EU-vaalit 2024

Kestävää menestystä Euroopasta YHTEENVETONA

PeRHeyRitysten Panos EU:n talouteen on merkittävä: perheyritysten pitkäikäisyys ja jatkuvuus edistävät merkittävästi EU:n sisämarkkinoita sekä lisäävät kilpailukykyä.

Perheyritysten liitto toivoo seuraavaa parlamenttia ja komissiota keskittämään ponnistelunsa erityisesti seuraaviin:

• EU:n toimivista sisämarkkinoista kilpailukykyä

• Kasvua edistävää sääntelyä

• Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen

• Vastuullisuuden ja kestävyyden edistäminen

• Kauppapolitiikalla laajemmat markkinat.

Nyt on aika toimia yhdessä vahvan, yhtenäisen ja uudistuvan EU:n puolesta. Siksi Perheyritysten liitto edistää kestävää menestystä Euroopasta.

Löydät EU-vaaliviestimme myös verkosta!

EU-vaalit 2024

Perheyritysten liitto ry

Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki

Puh. 050 566 1592

jasenpalvelu@perheyritys.fi perheyritys.fi @perheyritys #perheyritys

PERHEYRITYSTEN LIITON

EU-VAALIVIESTIT

Muuttuneessa maailmantilanteessa eurooppalaiseen tulevaisuuteen vaikuttaminen on entistä tärkeämpää. Lähivuosien aikana EU:ssa tehtävät päätökset tuntuvat laajasti koko suomalaisessa yhteiskunnassa ja perheyrityksissä – ne koskettavat meidän jokaisen elämää, Suomen turvallisuutta, investointeja, työllisyyttä, vihreää siirtymää ja markkinatalouden sääntelyä.

eu:n menestys edellyttää vahvoja ja kestäviä perheyrityksiä. Arviolta 65-80 prosenttia kaikista Euroopan yrityksistä on perheyrityksiä, jotka tarjoavat 40-50 prosenttia kaikista työpaikoista. Perheyrityksillä on yli biljoonan euron liikevaihto, mikä on 10 prosenttia Euroopan BKT:sta. Suomen työllistävistä yrityksistä noin 70 prosenttia on perheyrityksiä.

EU:n merkitys Suomelle, ja erityisesti perheyrityksille, on nyt suurempi kuin koskaan. Eurooppalaiset sisämarkkinat ovat elintärkeitä perheyritysten taloudelle, työllisyydelle ja viennille. Suuri osa viennistämme suuntautuu EU-maihin, mikä korostaa yhteistyön tärkeyttä. Toimivat sisämarkkinat ja Euroopan houkuttelevuus investointien kohteena vaikuttavat merkittävästi myös suomalaisten perheyritysten menestymiseen.

Kansainvälisen turvallisuustilanteen heikkeneminen tekee EU:n roolista turvallisuuden takaajana entistä tärkeämmän. Perheyritykset ovat kestävän talouden ja digitaalisen siirtymän etulinjassa. Kehittyvän EU:n tulee aktiivisesti edistää yritysympäristöä, joka mahdollistaa innovaatiot, työllistymisen ja paremman kilpailukyvyn.

On Suomen ja perheyritysten etu olla osa yhtenäistä ja uudistuvaa Euroopan unionia. EU-vaalit avaavat mahdollisuuden vaikuttaa Euroopan yhteiseen menestykseen. Suomen tulee ottaa yhtenäisempi ja vaikuttavampi rooli EU:ssa. Perheyritysten liitto kannustaa vaikuttamaan aktiivisesti ja ratkaisukeskeisesti niin Suomen kuin koko EU:n tulevaisuuteen. Haluamme olla edistämässä Euroopan unionia, joka on omistaja- ja yritysmyönteinen ja joka tukee kestävää kasvua ja kilpailukykyä.

EU-vaalit 2024

Perheyritysten liiton EU-vaaliviestit 2024

1.EU:n toimivista sisämarkkinoista kilpailukykyä

toimivat eu:n sisämarkkinat ovat Euroopan talouden tukipilari ja kansainvälisen kilpailukyvyn ydin. Sisämarkkinat tuovat Euroopalle vaikutusvaltaa ja kriisinkestävyyttä. EU:n sisämarkkinoiden on oltava yrityksille riittävän iso ja yhtenäinen.

EU-lainsäädännön tulee varmistaa yhdenvertainen kohtelu eri maiden jäsenvaltioille ja yrityksille. Tavoitteena on edistää EU:n yhtenäisyyttä ja avoimuutta, jotta perheyritykset voivat suunnitella liiketoimintaansa entistä ennakoivammin ja tehokkaasti. Tämä sisältää avoimen vuoropuhelun sekä päätöksenteon prosessien parantamisen EU-tasolla.

On Suomen ja Euroopan etu, että yritykset voivat kilpailla sisämarkkinoilla tasapuolisesti. Sisämarkkinoita rapauttavaa valtiotukikilpailua on vähennettävä aktiivisesti. Ellei tämä ole mahdollista, tulee EU:n ottaa vastakseen yritystukien myöntäminen tasapuolisen kilpailukyvyn varmistamiseksi. Oikeudenmukaiset valtiontukisäännöt hyödyttävät koko EU:ta, ja markkinoiden tehokas toiminta luo lisää työpaikkoja.

• EU:n sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta on vahvistettava. Sisämarkkinoiden tulee olla tasapuoliset kaikille jäsenvaltioille.

• Sisämarkkinoita heikentävää valtiontukikilpailua on vähennettävä. EU:n on otettava siinä aktiivinen rooli oikeudenmukaisen kilpailun varmistamiseksi.

• Yrityksille kriittisten resurssien, kuten komponenttien ja raaka-aineiden, saatavuus on varmistettava.

Sisämarkkinoita tulee yhtenäistää markkinatalouden periaatteita noudattaen. Palvelu- ja rahoitusmarkkinoiden liiketoimintaesteitä tulee tarkastella ja poistaa mahdollisuuksien mukaan. EU-rahoituksen hakeminen on tehtävä helpommaksi.  Horisontti Eurooppa -ohjelman ja Digitaalinen Eurooppa -rahoitusohjelmien resursseja ja hakuprosesseja pitää kehittää saavutettavimmiksi perheyrityksille.  Euroopan strateginen autonomia lisää Euroopan kriisinkestävyyttä. Euroopan on vastattava uuden maailmantilanteen vaatimuksiin huolehtimalla riskienhallinnasta, turvallisuudesta ja omavaraisuudesta. Suomen vahvuuksia ovat mm. strategiset mineraalit, uusiutuva energia ja korkean teknologian osaaminen. Suomalaisten perheyritysten logistinen saavutettavuus on turvattava uudessa tilanteessa niin kriisejä kuin normaalioloja ajatellen.

EU-vaalit 2024

2. Kasvua edistävää sääntelyä

sÄÄnteLyn tuLee kehittää, ei tukahduttaa yrityksiä. Perheyritysten liitto tukee tarkoituksenmukaista sääntelyä. On tärkeää tehdä aloitteita, jotka keskittyvät sekä norminpurkuun että kilpailukykyä vahvistavan sääntelyn kehittämiseen ja huomioivat perheyritysten tarpeet. On varmistettava, että nykyinen ja tuleva EU-lainsäädäntö vastaa tarkoitustaan, jotta Eurooppa voi parantaa kilpailukykyään. Yrityksille tulee antaa riittävät siirtymäajat säädösten toimeenpanemiselle.

• Sääntelyn on tuettava kasvua, kestävää kehitystä ja uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa.

• EU:n pitää pyrkiä yritysten tarpeettoman hallinnollisen taakan vähentämiseen.

Sääntelyn pitää olla selkeää ja yksinkertaista, jotta perheyritykset voivat kasvaa ja menestyä ilman tarpeettomia hallinnollisia taakkoja. Ylisääntely ei ole kenenkään etu. Lainsäädännön yhteisvaikutuksia yrityksiin on arvioitava ja tarpeen mukaan virtaviivaistettava sääntelyä. On varmistettava, että nykyinen lainsäädäntö saadaan toimeenpantua täysimääräisesti jokaisessa jäsenmaassa.  Lainsäädäntöä tulee rohkeasti korjata ja purkaa, jos se ei vastaa tarkoitustaan.

3.Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen

eu:n tuLee kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten työmarkkinoiden sääntely vaikuttaa perheyrityksiin, jotka ovat alueellisesti merkittäviä työllistäjiä.

• Työvoiman liikkuvuutta sujuvoitettava.

• Osaamisen sisämarkkinoista tulee tehdä harmonisoidummat, jotta liikkuvuus unionin sisällä ja sen ulkopuolelta helpottuu.

• EU-tutkinnot on tunnustettava ja varmistettava järjestelmien yhteentoimivuus työvoiman liikkuvuuden parantamiseksi.

Työvoiman liikkuvuuden ja osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen on erityisen tärkeää perheyrityksille. Osaajapulaa on ratkaistava EUtasolla, sillä pula osaavasta työvoimasta voi hidastaa yritysten kasvua. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi EU:n tulee houkutella päämäärätietoisesti osaajia myös kolmansista maista.

EU:n tulee huolehtia, että työntekijät ja yrittäjät ovat riittävän sosiaaliturvan piirissä myös rajat ylittävissä tilanteissa.

EU-vaalit 2024

4. Vastuullisuuden ja kestävyyden edistäminen

• Vihreä siirtymä kasvattamaan EU:n talouskasvua ja parantamaan sen kansanvälistä kilpailukykyä.

• EU-alueen investointivetovoimaa on vahvistettava ja maksimoitava vihreä vienti.

eu:n taLousPoLitiiKan on edistettävä kestävää kasvua.  Unionin tulee jatkaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääsemiseksi ja vuoden 2050 hiilineutraalisuustavoitteesta on pidettävä kiinni. Tuuli- ja aurinkovoiman lisäksi myös ydinvoiman asema puhtaana ja kestävänä energiamuotona on varmistettava.   EU:ssa on pyrittävä edistämään perheyritysten vastuullista liiketoimintaa ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on tukea perheyrityksiä investoimaan ympäristövastuullisiin ratkaisuihin, edistämään sosiaalista vastuuta ja kehittämään pitkäjänteisiä strategioita. On keskeistä hyödyntää EU:n tukemana suomalaisten yritysten vetytalouden tuotantomahdollisuuksia (esimerkiksi ns. vihreän sähkön tuotanto) liittyviä vahvuuksia mahdollisimman tehokkaasti. Tämä koskee niin kotimaisen teollisuuden siirtymistä vetytalouteen kuin tarvittavan infrastruktuurin luomista PohjoisEurooppaan ja erityisesti Suomeen. Euroopasta on tehtävä johtava ratkaisuntarjoaja, joka auttaa maailman maita onnistumaan ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Suomen on oltava tämän vientirintaman etulinjassa.

• Ilmastotoimet tulee toteuttaa mahdollisimman markkinalähtöisesti sekä kustannukset minimoiden.

”Yritysten rooli ongelmanratkaisijana on merkittävä myös kestävän kasvun polulla. Tähän tarvitaan kauaskatseisuutta ja investointivalmiutta – ja toimintaympäristöä, jonka jatkuvuuteen voi luottaa.”

EU-vaalit 2024

5. Kauppapolitiikalla laajemmat markkinat

PeRHeyRityKsiLLe on tärkeää, että EU avaa markkinoita kolmansiin maihin ja edistää sääntöpohjaista vapaata kaupankäyntiä ja tervettä kilpailua omilla kauppapoliittisilla toimilla ja vapaakauppasopimuksilla. Kauppapolitiikalla on varmistettava, että eurooppalaisilla yrityksillä on nykyistä tasavertaisemmat kilpailuedellytykset toimia eri puolilla maailman markkinoita. EU:n on säilytettävä asemansa kaupan vapauden ja kestävien toimitusketjujen tukijana, samalla kun Euroopan etuja suojataan globaalisti.

• Yrityksille on varmistettava tasavertaiset kilpailuedellytykset kansainvälisillä markkinoilla vapaakauppasopimuksilla ja kauppapoliittisilla toimilla.

• Innovaatiovetovoima on nostettava EU:ssa prioriteetiksi.

EU:n on kehitettävä kauppasuhteita USA:n kanssa ja parannettava yritysten kilpailuedellytyksiä ja kauppasuhteita Aasian ja Afrikan maiden kanssa.

EU:n on hyödynnettävä kauppapolitiikkaa ja vapaakauppasopimuksia eurooppalaisen, ilmastoneutraalin talouden teknologian ja osaamisen levittämiseksi kansainvälisille markkinoille.

EU:n on tuettava perheyrityksiä tutkimuksen ja innovaation alueilla. Tämä edellyttää rahoituksen lisäämistä, jotta yritykset voivat kehittää uusia tuotteita ja palveluita sekä hyödyntää digitaalisia innovaatioita. Eurooppa on nostettava kansainväliseksi innovaatiojohtajaksi, jotta emme jää jälkeen USA:sta ja Kiinasta. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan panostuksista on saatava entistä enemmän hyötyjä irti. On tärkeää, että kansallisia TKI-T&K-panostuksia tuetaan vahvasti EU:n varoista. Digitalisaatiota ja datan liikkuvuutta on vauhditettava markkinaehtoisesti.

”EU pärjää kilpailussa vain määrätietoisella yhteisellä panostamisella TKI:hin, ei sisäisellä kansallisella tukikilpailulla.”

-- VILLE VOIPIO, Vaisala

EU-vaalit 2024

Kestävää menestystä Euroopasta YHTEENVETONA

PeRHeyRitysten Panos EU:n talouteen on merkittävä: perheyritysten pitkäikäisyys ja jatkuvuus edistävät merkittävästi EU:n sisämarkkinoita sekä lisäävät kilpailukykyä.

Perheyritysten liitto toivoo seuraavaa parlamenttia ja komissiota keskittämään ponnistelunsa erityisesti seuraaviin:

• EU:n toimivista sisämarkkinoista kilpailukykyä

• Kasvua edistävää sääntelyä

• Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen

• Vastuullisuuden ja kestävyyden edistäminen

• Kauppapolitiikalla laajemmat markkinat.

Nyt on aika toimia yhdessä vahvan, yhtenäisen ja uudistuvan EU:n puolesta. Siksi Perheyritysten liitto edistää kestävää menestystä Euroopasta.

Löydät EU-vaaliviestimme myös verkosta!

EU-vaalit 2024

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.