Page 1

BNRM BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

SIBIMOL SISTEMUL INFORMAŢIONAL INTEGRAT AL BIBLIOTECILOR DIN MOLDOVA

CONTRACT DE PARTENERIAT NR____________________ În conformitate cu Proiectul SIBIMOL (Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova), în conformitate cu politica informaţională a Ministerului Culturii al Republicii Moldova, ca organ al administraţiei publice centrale, investit cu atribuţii de coordonare, orientare şi normare a activităţii tuturor bibliotecilor din Republică, pentru asigurarea funcţionării Sistemului Naţional SIBIMOL, se încheie următorul Contract: PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul Contract este încheiat între: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova care activează în baza Statutului, numită în continuare “BNRM”, reprezentată de directorul general, în persoana dlui Alexe Rău, şi _____________________________________________________________________________, ce activează în baza ____________________________________________________________, numită în continuare “Instituţie partener”, reprezentată de directorul, în persoana dnei (dlui)______________ ______________________________________, a intervenit prezentul contract. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1 Obiectul prezentului contract constituie stabilirea relaţiilor de parteneriat tehnologic, managerial, administrativ şi juridic între BNRM şi Instituţia parteneră în condiţiile şi termenele prezentului contract. 2. CADRU GENERAL 2.1. BNRM asigură Instituţia parteneră că dispune de toate drepturile legale pentru încheierea prezentului contract. 2.2. BNRM asigură Instituţia parteneră că dispune de toate drepturile legale pentru prestarea tuturor serviciilor prezentate în contract. 2.3. Prin semnarea prezentului contract, părţile contractante devin parteneri cu drepturi şi obligaţiuni. 2.4. Părţile contractante au obligaţiunea de a respecta clauzele prezentului contract şi poartă răspundere pentru încălcarea lor. 2.5. Prin semnarea prezentului contract, Instituţia parteneră devine membru cu drept de vot în cadrul Consiliului SIBIMOL. 2.6. Instituţia parteneră îşi poate exercita dreptul la vot prin intermediul persoanei împuternicite, desemnate de către direcţia instituţiei.


2.7. Preşedintele Consiliului SIBIMOL este Directorul general al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova. 3.8. Instituţia parteneră participă la elaborarea, promovarea şi difuzarea produselor Catalogului Naţional Colectiv Partajat (SIBIMOL). 3.9. Instituţia parteneră cedează către BNRM dreptul irevocabil de a copia, afişa, publica, multiplica, distribui, subcontracta, comercializa datele cu care contribuie în SIBIMOL. 3. DREPTURILE INSTITUŢIEI PARTENERE 3.1. Instituţia parteneră are dreptul să utilizeze serviciile sistemului SIBIMOL. 3.2. Instituţia parteneră are dreptul să utilizeze datele preluate din sistemul SIBIMOL în sistemele informaţionale proprii. 3.3. Instituţia parteneră are dreptul să transmită datele preluate din sistemul SIBIMOL unor terţe părţi în scopuri academice necomerciale. 3.4. Instituţia parteneră are dreptul să utilizeze serviciile SIBIMOL în favoarea unor terţe părţi dar numai în scopuri academice necomerciale. 4. RESPONSABILITĂŢILE INSTITUŢIEI PARTENERE 4.1. Instituţia parteneră este responsabilă de respectarea clauzelor prezentului contract. 4.2. Instituţia parteneră este responsabilă cu acoperirea tuturor cheltuielilor (infrastructură şi cheltuieli de personal) necesare pentru participarea în cadrul sistemului SIBIMOL. 4.3. Instituţia parteneră este responsabilă de delegarea specialiştilor (bibliografi, catalogatori) pentru preluarea înregistrărilor bibliografice şi de autoritate din SIBIMOL cât şi pentru crearea acestora. 4.4. Instituţia parteneră este responsabilă de contribuţia cu date bibliografice sau de autoritate cât şi de calitatea acestora, utilizând metodologia elaborată în cadrul sistemului SIBIMOL. 4.5. Instituţia parteneră este responsabilă să stabilească, în limita posibilului, dacă contribuţia sa nu încalcă drepturile de autor a unor terţe părţi. 4.6. Instituţia parteneră este responsabilă de siguranţa conturilor şi parolelor de acces la sistemul SIBIMOL. În cazul în care aceste date sunt pierdute sau au ajuns în posesia unor terţe părţi, Instituţia parteneră va informa imediat reprezentanţii centrului SIBIMOL. 4.7. Instituţia parteneră poartă responsabilitate pentru orice tentativă de efectuare a operaţiunilor de descărcări masive a datelor din sistemul SIBIMOL fără un acord preventiv. 4.8. Instituţia parteneră este responsabilă să nu se angajeze în acţiuni ce ar putea diminua valoarea sistemului SIBIMOL sau prejudicia imaginea acestuia. 5. DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE BNRM 5.1. BNRM este responsabilă de întreţinerea infrastructurii şi logisticii centrului SIBIMOL. 5.2. BNRM este responsabilă de siguranţa datelor adăugate de către Instituţiile partenere. 5.3. BNRM este responsabilă de revizuirea şi ajustarea după caz a datelor Instituţiilor partenere. 5.4. BNRM este responsabilă de publicarea datelor Instituţiilor partenere în sistemul SIBIMOL. 5.5. BNRM este responsabilă cu asigurarea accesului gratuit Instituţiilor partenere la toate modulele sistemului SIBIMOL. 5.6. BNRM este responsabilă cu asigurarea instruirii lucrătorilor Instituţiilor partenere în vederea însuşirii soft-ului SIBIMOL, respectării standardelor de catalogare, exigenţelor formatului UNIMARC prin intermediul şcolarizărilor la BNRM, instrucţiunilor şi manualelor elaborate pentru ele,


prin utilizarea Modulului Comunicaţii al SIBIMOL în regim întrebare-răspuns în cazurile confruntării bibliotecii participante cu anumite dificultăţi. 6. REZILIEREA CONTRACTULUI 6.1. Acest contract poate fi reziliat unilateral de oricare dintre părţi după acordarea unui aviz prealabil de 30 de zile. 6.2. Acest contract poate fi reziliat de oricare dintre părţi dacă cealaltă parte încalcă o prevedere a prezentului contract, încălcare ce nu a fost remediată (dacă este posibil) în termen de 90 de zile de la semnalarea ei în scris de către partea reclamantă. a. În cazul suspendării contractului la iniţiativa bibliotecii participante, Biblioteca Naţională îşi retrage orice responsabilitate în vederea utilizării produselor CNCP. 7. DURATA CONTRACTULUI 7.1. Contractul intră în vigoare la data semnării. 7.2. Contractul poate fi reziliat sau modificat de comun acord. 8. FORŢĂ MAJORĂ 8.1. În cazul circumstanţelor de Forţă Majoră, părţile contractante nu poartă responsabilitate pentru consecinţe. 8.2. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă. 9. CLAUZE SPECIALE. PREVEDERI FINALE 9.1 Modificarea clauzelor contractuale poate fi efectuată doar cu acordul ambelor părţi, sub forma unui act adiţional la prezentul contract, întărit în scris, în conformitate cu Legislaţia RM. 9.2 Contractul este încheiat în 2 exemplare care au aceeaşi putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 9.3 Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Prezentul contract a fost încheiat azi, .......... în 2 (două) exemplare originale, ambele cu aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte. Semnăturile părţilor şi amprenta ştampilei: I. Biblioteca Naţională Republica Moldova, or. Chişinău str. 31 August 1989, 78/A Director Alexe Rău __________________ “___” _______________ 20___

II. Biblioteca ______________ _________________________, _________________________ Director _________________________ “___” ________________ 20___

Contract de aderare la SIBIMOL  
Contract de aderare la SIBIMOL  

Contract de parteneriat

Advertisement