Page 1

MÅNEDSbrev FOR KØBENHAVNS MALERLAUG

02

Malermestre gæsteunderviser på Designskolen

03

02/2014

Hele italien samlet på ét sted

Med KM’s korte, fyndige kursusrække i Linkedin kommer du på omgangshøjde med det mest seriøse blandt de sociale medier. Spring på vognen nu!

Linkedin – ikke det rene pjat Der kan være god grund til at rynke på næsen over “sociale medier” – pressen er fuld af historier om luren på privatli­ vet, videregivelse af personlige informa­ tioner, og Facebook: “Det er da spild af kostbar arbejdstid?” Men hvorom alting er, bliver Link­ edin i stigende grad et vigtigt værktøj at forholde sig til. Omkring 1,5 million brugere – statistisk set de fleste i Storkø­ benhavn og for det meste mere end 40 år gamle – bruger Linkedin til at læse op på samarbejdspartnere og kunder, inden de møder dem første gang, markedsfører sig personligt og deres virksomhed eller op­ bygger snævre netværk med kolleger el­ ler fagfolk. Målrettede kursusdage Det har rigtig mange dygtige konsulen­ ter opdaget og udbyder stribevis af kur­ ser for begyndere og viderekomne; kur­ ser, der ikke er målrettet bestemte fag­ grupper eller typer af brugere; hvor vi lærer for meget, vi ikke skal bruge, og som koster mindst en tusse for en en­ kelt dag. I september og oktober udbyder Kø­ benhavns Malerlaug et kursus over tre torsdag eftermiddage – den 4. og 18. sep­ tember samt 9. oktober, alle dage mel­ lem 13.00 og 17.00 – i at bruge Linkedin:

Sådan fungerer og sådan betjener du Linkedin, sådan opbygger du en fornuf­ tig profil for dig selv eller din virksom­ hed, og sådan fin-tuner du Linkedins indstillinger, så det ikke bliver bøvlet at bruge i hverdagen. Du lærer om lige fra almindelig god opførsel til mulighederne for markedsføring – gratis eller for vit­ terlig beskedne summer – og du finder vejen til at opbygge lige dit netværk. Vore undervisere er firmaet DigitalWorks, der kender virksomheder og organisationer som vore – og med opbygningen af lau­ gets eget digitale fælleskab kender de nu også lidt til malerfaget. Læs indbydelsen, der følger med det­ te nyhedsbrev og spring på – det bliver aldrig billigere, mere brancherettet og mere personligt nærværende at komme på Linkedin end nu!

Vi kan læse op på vores kunder, markedsføre vores virksomhed og opbygge forretningsnetvæk. KM udbyder nu professionelt Linkedin-kursus til ren spotpris.

Kursus i Linkedin – for begyndere og mere prøvede Torsdag den 04. september Torsdag den 18. september Torsdag den 09. oktober Alle tre kursusdage kl. 13.00-17.00 i laugslokalerne. Kun kr. 375,- pr. kursusdag (i alt kr. 1.125,-). Medbring din egen laptop/tablet. Tilmeld dig på post@kbh.malerlaug.dk eller 3315 5505 senest en uge før. OBS: Max. 20 deltagere!

Årets tur i Grønnegårdsteatret finder sted fredag, den 15. august.


Husk at gemme den fine aktivitetskalender, vi udsender med dette nyhedsbrev!

02

“Vi har en strategi …!” Vi har en strategi. Den hedder: Gør noget! Sådan lyder et af de bonmot’er, som cand.merc.psych. Stine Jørgensen lægger til grund for sit arbejde med malerfagets udviklingsprojekt INIMA. Udviklingsprojektet skal i dette efterår skal munde ud i en praktisk værktøjskasse for fagets virksomheder, medarbejdere og lærlinge. Stine Jørgensen overtog stafetten efter Katharina Jeschke i det tidlige forår og har nu haft lejlighed til at få konkretiseret de indsatsområder, som de knap 10 projektvirksomheder gerne vil udvikle sig indenfor. Det er erfaringerne fra denne proces, der skal blive til redskaber i værktøjskassen. Markedsføring, interne relationer og processtyring er de mest “hotte” emner blandt virksomhederne, men en enkelt virksomhed ønsker også at udvikle et nyt marked for sig; hermed kan genereres spændende og helt praktisk erfaring for andre. Værktøjskassen bliver først og fremmest tilgængelig på internettet og selvsagt for alle fagets virksomheder. Og endelig – så er der plads til flere værktøjer, såfremt andre laug og lokale afdelinger af Malerforbundet måtte få mod på at tænke nyt – og prøve de nye tanker af. “Hvis du har styr på alting – så styrer du for langsomt” – sådan kunne denne opfordring til udvikling oversættes.

John Hinnum instruerer de to kandidatstuderende, Bjarke Frederiksen (i midten) og Kevin Josias.

De studerende på Danmarks Designskole får teori omsat til praksis

Fingrene i mulden At få fingrene i mulden – det er filoso­ fien bag den vifte af praktikkurser, som Danmarks Designskole udbyder til sine studerende. Her arbejdes med metal, be­ ton, keramik og tekstiler – og klassiske maleteknikker. Kursusforløbene skal bygge oven på den teoretiske – den aka­ demiske – undervisning. »Vi lægger megen vægt på at se på ma­ terialer og metoder. Det giver de stude­ rende en særlig bevidsthed – om over­ fladebehandling, træsorter, stoflighed, glans,« fortæller underviser Jens Over­ bye, hvis studerende i maj og juni havde besøg af malermestrene John Hinnum og Fini Halkier. Gennem de seneste år har gæsteundervisningen været varetaget af malermester Peter Thylander. Designskolen bruger i høj grad gæste­ undervisere, der er fagfolk inden for de­ res respektive felter – fra keramikere til malere.

»Der er tale om tilvalgskurser, men der er stor interesse for dem blandt de studerende. Disse hold er nogle blandt de få, hvor vi kan blande alle studerende – fra bachelor- til kandidatstuderende,« fortsætter Jens Overbye. John Hinnum og Fini Halkier beretter om, hvordan de studerende forholdt sig noget tøvende de første dage af det i alt fem uger lange forløb. Siden har engage­ mentet fået godt fat, og her arbejdes med lige fra carrera-, sienna- og porte d’ormarmor til de kosteligste træsorter. Kan­ didatstuderende Bjarke Frederiksen be­ kræfter, at man nok lige er lidt usikker i starten, men når man først får taget – så kommer engagementet. I forløbet er indlagt to ekskursioner ud i det virkelige liv. John Hinnum og Fini Halkier havde tilrettelagt, at de stu­ derende skulle besøge DR Byen og Jesus­ kirken. Fini Halkier hjælper kandidatstuderende Carina Ellegaard Jacobsen – studerende på femte år – frem til et smukt resultat.

MÅNEDSbrev 02 14


03

Hele Italien inden for rækkevidde Fra lokal gastronomi, kostelige vine og imponerende arkitektur – til barske krigsminder: Rejsefondens forårstur til Verona 21.-15. maj var et overflødigheds­ horn af oplevelser og tilmed i bedst tæn­ kelige selskab: Rejsefondsmedlemmer! Ankomstdagen bød blandt andet på et besøg i landområdet San Martino della Battaglia med en spændende frokost og besigtigelsen af det 74 meter høje tårn, der udover at minde om et berømt krigs­ slag bød på en imponerende udsigt over egnen. Rejsens andendag gik under guiden, Vibeke Jensens ledelse gennem Verona by forbi antikke romerske udgravninger og Julies hus – altså hende fra Shakespeares ”Romeo og Julie“. Fredag gik turen til Gardasøen, og lørdag drog medlemmerne til Padova med det berømte universitet, hvor Ga­ lileo underviste. Om eftermiddagen be­ søgtes Musei Vivici – de gamle fresco- og kalkmalerier var en fantastisk oplevelse. Således beriget – med meget andet end nævnt her – kunne forsamlingen

Det gode selskab samlet til klassefoto –

– i billedskønne Verona.

flyve tilbage til København om søndagen; måske med udsigt til lidt ekstra slid i fit­

Ovenfor: Thune Kirk Gunstrup – og nederst Daniel Hesthave.

ness-centret efter de markante gastrono­ miske oplevelser.

TRE GANGE ROS · I alt 28 lærlinge fuldendte midt i juni deres læretid og fik fredag den 13. juni overrakt deres svendebrev. Tre elever fik ros: Thune Kirk Gunstrup, malerfirmaet Svend Fischer A/S, Daniel Hesthave, malerfirma-

et Pelby A/S, og Tommy Møller, Barney’s Malerfirma. Årets tema er klassicisme, hvilket affødte en meget bred række af fortolkninger – fra fine vindrueklaser til diverse skabelon-eksperimenter.

Vinduesprojekt “III” i gang i Amaliegade Så er startskuddet gået for renoveringen af vinduerne på Amaliegadefacaden efter det afsluttede, 10 år lange første vinduesprojekt. Et antal leverandører har hver især beskrevet, hvilke materialer og behandlinger de vil fore-

MÅNEDSbrev 02 14

skrive for hver deres sæt af vinduesfag. Kig forbi! Når Maleteknisk Udvalgs Linkedin-gruppe bliver en realitet efter sommerferien, vil vi naturligvis placere en nærmere beskrivelse af projektet og dets præmisser her.


BAGsiden Sommerferie i KM

Sædvanen tro holder lauget sommerlukket i juli for at vinde kræfter til et nyt, dynamisk efterår. Vi ønsker jer en god sommer – på snarlig gensyn!

OLDERMANDEN SKRIVER

MÅNEDSbrev for Københavns Malerlaug

Skatten ska’ ned, ska’ den! Danskerne betaler deres skat med glæde, kunne dagspressen melde i begyndelsen af juni. Det er en positiv nyhed, der vidner om solidaritet og sammenhængskraft i det danske samfund. Men det ændrer ikke ved, at det samlede skattetr yk virker bremsende for væksten, genererer stadig større bureaukrati og medfører en uigennemsigtighed, der ind imellem svækker retsbevidstheden. Til gengæld for det høje skattetryk har vi indført stribevis af fradrag, støtteordninger, tilskud og afgifter. De høje indkomstskatter udvirker et stadigt pres på lønningerne, hvormed Danmarks konkurrenceevne er i fare, altimens statslig støtte igen og igen truer med at bringe Danmark for EF-Domstolen. Endelig oplever vi skattesager, hvor skatteydere og virksomheder ikke ved, om de er købt eller solgt. Men der er en måde at komme bureaukratiet, millimeterdemokratiet og lønpresset til livs på: Sænk dog de skatter – og tag afgifterne med i købet – og afskaf til gengæld de politisk ømtålelige og bøvlede støtteordninger. Indgå en social kontrakt med arbejdsmarkedets parter om at udvise løntilbageholdenhed i takt med indkomstskattenedsættelserne – og se! – Danmarks konkurrenceevne ville få et boost, der formentlig ville kompensere staten rigtig pænt for sit eventuelle provenutab. Jurister, øko-

nomer og andre højt, fagligt kvalificerede ville pludselig stå til det private arbejdsmarkeds rådighed, borgerne ville opleve et friere forbrugsvalg, og man ville kunne opretholde en husstand uden nødvendigvis at være to om det eller skulle have boligydelse, friplads i daginstitutionen og så fremdeles. Et drømmescenarie? Måske! I Københavns Malerlaug har vi i øjeblikket to drømmescenarier, der forhåbentlig bliver til skinbarlig virkelighed: Med INIMA – malerfagets udviklingsprojekt – udvikler vi en praktisk tilgængelig værktøjskasse for alle, der ønsker at optimere deres virksomhed. Og med vore investeringer i at gøre Linkedin til et fælles, digitalt redskab skaber vi forhåbentlig merværdi for kontingentkronerne. Bliv selv bedre til Linkedin – deltag i vore tre kursusdage i efteråret – til spotpris! Nu venter sommer travlheden for mange virksomheder – men forhåbentlig med tid til at nyde de varme, lyse sommeraftener, inden vi giver os i kast med et nyt, vådt efterår. God sommer! Med venlig hilsen Per Vangekjær Oldermand

Udsendes jævnligt til laugets medlemmer og samarbejdsparter Københavns Malerlaug Amaliegade 31 1256 København K T 3315 5505 F 3315 5648 post@kbh.malerlaug.dk www.kbh.malerlaug.dk Redaktion Per Vangekjær Adam Pade Dorthe S. Jørgensen Oplag 700 Oplysning om abonnement mv til Laugskontoret på 3315 5505 Næste udgave udkommer medio september. Redaktionen slutter 12. september

KM Månedsbrev 02 2014  

Nyhedsbrev udsendt af Københavns Malerlaug

KM Månedsbrev 02 2014  

Nyhedsbrev udsendt af Københavns Malerlaug

Advertisement