Page 1

MÅNEDSbrev FOR KØBENHAVNS MALERLAUG

02

»En dag, du ikke kan blive væk fra!«

03

04/2013

Vinduesprojekt afsluttes før tid FOTO: HENRIK NIELSEN

Den 21. august lød startskuddet for KM’s facadeprojekt på Jagtvej. Kør forbi og se det megastore banner på stilladset, mens tid er!

Festlig start for facadeprojekt

Projektparterne fv.: Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer Glenn Larsen og Kim Almlev, Københavns Malerlaug, Ole Jan Ulrick Petersen. ATP Ejendomme, Jan Pelby, Københavns Malerlaug, Peter Riis Jensen, ATP Ejendomme, Peter Kjølby, Realdania, oldermand Per Vangekjær og malermester, udvalgsformand Flemming Munck.

Ingen af de tusindvis af bilister, cyklister og buspassagerer på vej ud ad København lades i tvivl: Her foregår noget usædvanligt. På stilladset ud for Jagtvej 169 er ophængt et 17 meter langt banner, der forkynder, at Københavns Malerlaug, Realdania og ATP Ejendomme er i færd med et facadeprojekt. Banneret blev afsløret ved en festlighed 21. august, da projektparterne i bogstaveligste forstand sænkede sløret for det store banner, der kan opleves hen til midten af oktober.

afgørende økonomisk støtte, og af ejendommens ejer, ATP Ejendomme, der også medvirker økonomisk. Der er tale om i alt 11 facadeafsnit, hvoraf de 10 indgår i projektet. Hver etagerække er afrenset med henholdsvis en hedvandsafrensning, kemisk afrensning og en lavtryksreguleret sandblæsning. Af behandlinger anvendes en facadeemulsion og en silikat fra forskellige leverandører. Ifølge formanden for Maleteknisk Udvalg, Flemming Munck, er valgt helt gængse materialer og behandlinger.

10 afsnit Med laugets to hidtidige vinduesprojekter som forbillede gennemfører Københavns Malerlaug over de næste 10 år et projekt, der skal vise, hvordan forskellige typer overfladebehandling på basis af varierende afrensningsniveauer nedslides. Projektet gennemføres i samarbejde med og følges tæt af Realdania, der har ydet

Flemming Munck (tv.) introducerer projektparterne til den systematik, hvorefter facaden vil blive undersøgt år for år.

Hvert år vil et uvildigt tilsyn registrere facadeafsnittene og undersøge, hvorvidt malingfilmen er intakt, har smårevner og viser afskalninger. Samtidig indhentes data om kridtning/afsmitning, pigmenternes holdbarhed og så fremdeles. Registreringerne samles i en rapport, der som hidtil kan rekvireres af interesserede, ligesom den bliver sendt ud til laugets medlemmer. Projektet vil afføde værdifuld viden om kvalitet kontra økonomi og er det første af sin art i Danmark.

Husk laugets teateraften 15. november. Tilmeld dig i dag!


02

Du kan stadig købe stickers til bilen med laugets fine segl: 5 stk, bare kr. 20,-

Kom til valgflæsk! Som det hører sig en rigtig håndværker forening til, arrangerer Haand­værker foreningen i Kjøbenhavn et storstilet vælgermøde med deltagelse af spidskandidaterne fra alle de partier, der i dag er repræsenteret i Borgerrepræsentationen. Vælgermødet bliver ledsaget af videoer ude fra virkeligheden og ledes af den fra TV kendte journalist, Kurt Strand. Afslutningsvis serveres lidt let valgflæsk. Mødet afholdes i Moltkes Palæ den 28. oktober 17.00-19.00 – i god tiden inden kommunalevalget i november. – Og I er alle inviteret med! Tilmeld jer snarest på post@kbh.malerlaug.dk og senest en uge før.

Gentagelse af sikkerhedskursus Laugets kursus-bestseller – det oplevelses- og lærerige arbejdsmiljøkursus – er på tapetet igen. Har du sikkerhedsrepræsentanter, der ikke har taget kursus, så send dem herind – eller tag selv med. Som vanlig har vi formået DA’s Per B. Eriksen til at lave et kursus, der er specielt målrettet maler faget. Næste kursus finder sted mandag og tirsdag 3. og 4. marts med afslutning torsdag den 13. marts.

Har du klappet din akademiker i dag? Fagforeningen DJØF, der blandt andet har jurister og økonomer som medlemmer, vil gerne have nogle af deres ledige medlemmer i arbejde. Og det kan komme ikke mindst de større håndværksvirksomheder til gavn, mener foreningen, der er barslet med hjemmesiden www.faamereoverskud.dk. På hjemmesiden kan man orientere sig nærmere om, hvad man kan bruge en akademiker til, og man kan se en video, hvor to virksomheder fortæller om, hvad man fik ud af at ansætte en akademiker. Husk, at det er muligt at hente tilskud fra Videnpilotordningen.

En dag, du ikke kan blive væk fra – ! Kan man arbejde smartere? Kunne der indtænkes nye, tiltrækkende jobfunktioner, der både styrker trivsel og bundlinje? Tænk, hvis nogen kunne se på faget og virksomheden udefra og komme med helt nye indspark! Hvorfor er der nogle markeder, vi helt frivilligt har fraskrevet os? Og mon ikke, der kunne tænkes nye? Alle disse spørgsmål – og mange flere – kommer Københavns Malerlaug og Malernes Fagforening Storkøbenhavn med bud på svar på under det fælles udviklingsprojekt, der søsættes med en storstilet kickoff-dag den 30. oktober i Marketenderiet i Valby. Her vil repræsentanter for fagets kunder, uddannelsesinstitutioner og folk med forstand på arbejdsmarkedets udvikling fortælle om deres krav og forventninger til faget og provokere til nytænkning. Alle er velkomne! Velkomne er alle laugets virksomheder og deres medarbejdere – for udvikling er en fælles sag med et fælles mål: At skabe flere og mere attraktive arbejdspladser, styrke fagets markedsandel og sikre højere tal på bundlinjen. – Og alle sejl er sat: Første indleder bliver tidligere topchef i Tryg, Stine Bosse, hvorpå følger diverse indkøbere af malearbejde fra både private virksomheder og boligselskaberne, ligesom også bygherrerne ventes repræsenteret. Bag projektet står en projektorganisation bestående af medlemmer af lauget og fagforeningens ledelse – og vigtigst af alt: Projektet har ansat en videnpilot

Det lokale malerfag iværksætter udviklingsprojekt, der sætter fokus på trivsel, produktivitet og bundlinje.

– en særdeles velkvalificeret akademiker – der henover et år til halvandet skal følge et antal udvalgte virksomheder og komme med gode idéer, checke rutiner og arbejdsplanlægning, foreslå markedsføringstiltag og nye samarbejdsformer i virksomheden. Alle gode erfaringer bliver både offentliggjort på en til formålet etableret hjemmeside og siden hen nedfældet i en værktøjskasse til brug for virksomheder både i og uden for Københavns Malerlaug. Vil I være med? Det bedste er, at vi endnu mangler et mindre antal virksomheder, der vil medvirke som partnervirksomheder. Virksomhederne skal tilsammen repræsentere den lille, mellemstore og større malervirksomhed, så alle medlemmer efterfølgende vil kunne finde inspiration fra projektet. Som nævnt er alle medlemmer og jeres medarbejdere indbudt – læs nærmere om dagen under “Nyheder” på laugets hjemmeside. Tilmelding er mulig allerede nu på post@kbh.malerlaug.dk – husk at angive, hvor mange I kommer – med navns nævnelse! I er velkomne til at kontakte oldermand Per Vangekjær, Jan Pelby, Flemming Munck eller Adam Pade, der alle repræsenterer lauget i projektgruppen.

MÅNEDSbrev 04 13


03

Vinduesprojekt afsluttes før tid Risikoen for rådskader og tilfælde af udtørring er så stor, at laugets maletekniske udvalg har besluttet at suspendere laugets andet vinduesprojekt før tid. Vinduesprojekt II blev etableret i 2005 og har taget udgangspunkt i vinduer i en moderne industriejendom på Smedeholm i Herlev. Ved registreringen af vinduerne i fjor forekom mange af overfladerne så forfaldne, at udvalget ikke følte det forsvarligt at fortsætte. Den afsluttende rapport er vedlagt dette nyhedsbrev. Ifølge rapporten er enkelte vinduer under nedbrydning i karm- og rammetræ, og vinduernes glaslister er mange steder i dårlig stand. Allerede i 2008 udviste acrylmalingerne en vis nedbrydning, og i 2010 og

Vinduesprojekt II på Smedeholmen i Herlev må afbrydes – det ville være uforsvarligt at fortsætte.

2011 var alle anvendte malingtyper under nedbrydning. Endvidere konstaterer rapporten, at det afgjort ikke er ligegyldigt, mod hvilket verdenshjørne vinduerne vender: Der er tydeligt en hurtigere nedbrydning af malingfilmen på facader mod syd og vest i forhold til østvendte og især nordvendte facader, anfører rapporten. Den afslører også, at vinduer malet med linoliemaling “har haft en god beskyttelse i perioden”, om end der allerede i 2010 kunne konstateres afsmitning fra alle vinduer. Rapporten vil også inden længe være at finde på laugets hjemmeside.

Crazy for you! – Således kan laugets holdning til medlemmerne godt fortolkes, men udsagnet gælder nu titlen på laugets næste teatertur: Nemlig Gershwin-musical’en af samme navn på Det Ny Teater med Silas Holst og Julie Steincke i hovedrollerne. Musikken er en kavalkade af Gershwins evergreens, og opsætningen har fået mere end 25 internationale priser. Laugets teateraften bliver fredag den 15. november fra 17.30, og inden forestilingen spiser vi en særlig Crazy for You-Menu i teaterkælderen. Billetprisen alene er 588,- kr., og den tre retters menu står os i 358,- kr., idet drikkevarer afregnes på stedet. Tilmelding er allerede mulig – meld jer på post@kbh.malerlaug.dk. På billedet ses de to hovedrolleindehavere.

26 elever på TEC gennemførte i midten af september deres svendeprøve, hvorunder der høstedes såvel ros som sølv. Årets stiltema er post-modernisme; en ”dekonstruktivistisk” stilretning, der så småt opstod allerede i 1920’erne med blandt andre dadaismen som en bestanddel, men som for alvor fik vind i sejlene efter anden verdenskrig. Søs Kira Møller Pedersen (billedet) modtog sølv for sin svendeprøve; for forevigelsen af Marilyn Monroe stod Kasper Hagelskjær Madsen. FOTO: RALPH HOLMGAARD

MÅNEDSbrev 04 13


BAGsiden EN VELOPLAGT undervisningsminister, Christine Antorini (S), mødte op på cykel hin morgen, da hun den 14. september var sat stævne af håndværker- og industriforeningerne fra det ganske land. De var denne solbeskinnede lørdag formiddag samlet til formandsmøde med Haand­værker foreningen i Kjøbenhavn som vært. Christine Antorini ville ikke løfte sløret for regeringens ventede erhvervsuddannelsesreform, men fastslog, at erhvervs-

uddannelserne skal være for dem, der kan og vil. Uden at erklære sig som modstander af adgangskrav ville hun hellere tale om adgangsforudsætninger, idet beståede folkeskolefag blot er ét led i at vurdere, om den enkelte er erhvervsskoleparat. – Og så afslørede hun i øvrigt, at hun er halvt schweizer af herkomst, men det får næppe nogen afgørende indflydelse på den kommende reform, antydede hun.

OLDERMANDEN SKRIVER

MÅNEDSbrev for Københavns Malerlaug

Det var i de dage … Og det var i de dage, da alverden ventede på regeringens udkast til en erhvervsuddannelsesreform. Skolefolk, fagfolk og andet godtfolk var så anspændt af forventning, forhåbning og forvirring, at det ikke skortede på idéer og meninger og ønsker. Således også i Københavns Malerlaug, hvor vi frem for alt har ønsket os en gennemgribende reform frem for lappeløsninger; en reform, der mere end noget andet kan flytte holdninger og skabe respekt om både håndværket og håndværkets uddannelser. Med en smule misundelse har vi henset til den meget omtalte, såkaldte schweiziske model, hvorefter virksomhederne ligefrem står i kø for at få elever, og hvor det er forbundet med prestige at gennemføre en erhvervsuddannelse. Den lader sig næppe helt realisere, da den bygger på nogle værdier, flertallet ikke deler i Danmark – herunder at skulle indlede uddannelsesvalget allerede fra sjette klassetrin. Vejen til at skabe prestige om dét at tage en erhvervsuddannelse går ad både praktiske veje og er holdningsmæssigt betinget. Rent praktisk må skolerne og undervi-

serne bringe sig i øjenhøjde med eleverne og søge at indfri deres forventninger som kunder i butikken. Holdningsmæssigt må samfundet gøre op med det politiske dogme om, at Danmark skal leve af viden og innovation, og at produktion bare kan henlægges til lavtlønslande. Viden og produktion er imidlertid hinandens forudsætninger – og bygninger og biler skal nu engang males og repareres dér, hvor de er: I Danmark. Vi kan ikke undgå eller undvære håndværk og faglighed på højt niveau – forstå det dog! Vi går ind for adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Det har vakt furore sine steder, men bygger i virkeligheden blot på den naturlige forventning, at eleverne har bestået de mest basale folkeskolefag og i øvrigt er motiverede og uddannelsesparate. Sigtet er at komme frafaldet til livs og understøtte de elever, der – velmotiverede og kvalificerede – er kommet på deres rette hylde. Det var i de dage … og vi venter spændt. Med venlig hilsen Per Vangekjær Oldermand

Udsendes jævnligt til laugets medlemmer og samarbejdsparter Københavns Malerlaug Amaliegade 31 1256 København K T 3315 5505 F 3315 5648 post@kbh.malerlaug.dk www.kbh.malerlaug.dk Redaktion Per Vangekjær Adam Pade Dorthe S. Jørgensen Oplag 700 Oplysning om abonnement mv til Laugskontoret på 3315 5505 Næste udgave udkommer op mod jul. Redaktionen slutter 13. december

KM Månedsbrev 04 2013  
KM Månedsbrev 04 2013  

Nyhedsbrev udsendt til medlemmerne af Københavns Malerlaug

Advertisement