Page 1

w w w. hv fkb h. dk

HA ANDVÆRKERFORENINGEN I K JØBENHAVN

fingerværker Guldsmeden i sit værksted

»Kommentar«: Det handler om holdninger | Belejret! | Eksklusivt bogtilbud historier | Årets juletræsfest! | Nyt fra klubberne | Det sker

|

Eremitagens mange

1 0 2 012


Ved DU hvilken vej vinden blæser? Få tjek på din pension - PFS giver råd Pension For Selvstændige har sine egne produkter, der sælges med Danica Pension som samarbejdspartner og formueforvalter. Pension For Selvstændige drives af en Fond, der er stiftet af en række organisationer for selvstændige, bl.a. Håndværksrådet, Dansk Byggeri og TEKNIQ. Der skal ikke genereres overskud fra ordningerne, hvilket betyder, at omkostninger kan holdes på et lavt niveau. Ordningerne hos Pension For Selvstændige er skræddersyet til selvstændige, ledende medarbejdere og deres respektive familier. Bliv ringet op af PFS til en gratis og uforpligtende rådgivning.

Send SMS med besked PFS til 1272 (Du betaler kun alm. SMS-takst)

pfs@pfs.dk - www.pfs.dk - Telefon 33 93 86 00


KOMM E N TA R

Det handler om holdninger Omkring 200 mennesker fandt anledning til at efterkomme Frederiksberg Kommunes indbydelse til en erhvervskonference i oktober. Det var – ifølge de kommunale arrangører – rekord og dobbelt så stort et deltagerantal som i fjor. Tilslutningen til konferencen bærer vidnesbyrd om, at på Frederiksberg vil kommunen og erhvervslivet hinanden. Her herskede en gemytlig stemning præget af gensidig tillid og åbenhed. Også på Frederiksberg er erhvervslivet naturligvis ramt af den økonomiske krise. Desto større er betydningen af, at kommune og virksomheder understøtter hinanden. På Frederiksberg sker det blandt andet gennem den årlige uddeling af erhvervspriser – i år en butiks- og en virksomhedspris. Virksomhederne er nemlig de daglige helte, der medvirker til den samlede kommunes trivsel, er synspunktet. DI’s erhvervsklimaundersøgelse – der tages alvorligt af rigtig mange kommuner – taler sit tydelige sprog. På ganske få år er Frederiksberg rykket fra plads nr. 63 til nr. 22 i 2012 blandt de mest erhvervsvenlige kommuner. Ifølge undersøgelsen scorer Frederiksberg allerhøjst på infrastruktur og transport og kommunale rammevil-

FORSI DE N

robert s øren s en

kår. At det samlet set medfører, at kommunens erhvervsmæssige image vurderes som landets syvende bedste, kan således ikke undre. Men det er bemærkelsesværdigt, at Frederiksberg scorer 43 pladser bedre på transport og infrastruktur end nabokommunen København henset til, at mange af udfordringerne er de samme. Høj befolkningstæthed – blandt de højeste i Nordeuropa – er altså ikke til hinder for at skabe tilfredsstillende fremkommelighed. Hvad ligger til grund for, at Frederiksberg scorer så højt – trods minuspoint for sagsbehandlingstid og skatter, afgifter og gebyrer? Svaret er: Holdninger – holdninger og gensidig respekt forankret både i bystyret og i embedsapparatet. Herudover dialogen med de stedlige erhvervsforeninger og bestræbelserne på at være i dialog – såvel med de enkelte virksomheder som gennem de netværk, kommunen selv er med til at foranstalte – fra “slotsmøder” til oktober måneds erhvervskonference. Vist kan en kommune ikke udrette mirakler. Men den kan måske bane vej for, at andre kan. Her er meget, andre kommuner kunne lære af.

Smy kket til by e n, en id é i skive r , d en bærba re regn bue: Læs p ortrættet a f guldsmed J yt te kløve sid e 24 ! (foto: h enr ik Nie ls en ) .

10 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

3


Belejret 4

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

10 2012


Københavns Kommunes ønske om at begræn se i hvert fald biltrafikken kombineret med talrige byggearbejder gør færdsel i København til et forhindringsløb. Det er gift for de detailhandlende, der i forvejen er under pres. I Hovedvagtsgade – mellem Kgs. Nytorv og Ny Østergade – ligger Contrast. Et paradis for den, der søger de unikke, de anderledes brugsting; det være sig porcelæn, der ikke fåes andre steder i byen, et sjældent udvalg af peberkværne og vistnok landets største sortiment af italienske Alessi. Men Contrast er ikke just beliggende i Paradis. »Selvfølgelig skal det nok blive godt altsammen. Det er helt klart nødvendigt, at her bygges om og fornyes, og Metro vil vi allesammen gerne have mere af. Men der mangler koordinering af byggearbejderne – eller i det mindste almindelig omtanke.«

Citydirektør Jan Michael Hansen, Københavns City Center, har inviteret indenfor hos et af sine medlemmer, butiksindehaver Inge Sunke, der i mere end 20 år har drevet forretning her fra Hovedvagtsgade.

By under belejring Hovedvagtsgade er sindbilledet på en by under belejring. Af containere, skurvogne, cementblandere, stilladser, lifte og biler, der ikke kan komme frem – just nu må selv mødre med barnevogne finde andre veje. I Ny Østergade – vis-à-vis Hovedvagtsgade – er Amagerbankens tidligere ejendom ved at blive bygget om, og

FOTO : HENRIK NIELSEN

h o s co n tr ast find e r m an n ytti ge og som m etid er m ind r e n yttige – m en altid h itt e på so m m e – brugsting.

10 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

5


»Det er ALDRIG trafikken, der er et problem. Det er altid en mangelfuld infrastruktur.« fra Kgs. Nytorv og et godt stykke ned ad gaden bygger d’Angleterre. Til byggearbejderne føjer sig Københavns Kommunes mere eller mindre erklærede mål om at bekrige trafikken, først og fremmest ved at fortrænge bilerne. Det rammer på én gang fremkommeligheden og tilgængeligheden. Detailhandelen er netop disse år i stigende grad under pres som følge af både lavkonjunktur og stigende e-handel. Ikke mindst i den situation må det i det mindste sikres, at byens forretninger ikke lægges yderligere hindringer i vejen – herunder at begrænse tilgængeligheden, mener Jan Michael Hansen.

Trafikken er aldrig problemet Inge Sunke har ikke mistet sit gode humør – ej heller selv om bundlinien tilsiger, at hun burde afskedige halvanden mand ud af medarbejderstaben på seks, men undlader det, og fortsat antager elever. Hun glæder sig over en loyal kundekreds, der overvinder strabadserne og tilmed betaler 40 kroner i timen i parkeringsafgift for at få lov til at handle hos hende. »Det er aldrig trafikken, der er et problem! Det er altid en mangelfuld infrastruktur,« understreger hun. »Jeg ser helst så megen trafik i min gade som mulig; trafikken skaber cirkulation og er den puls, der er med til at sikre butikkernes omsætning.« »Ja, man etablerer sig med en forretning, hvor der er trafik og mange mennesker. Vi kan være glade for, at City heldigvis er så attraktiv,« tilføjer Jan Michael Hansen. Skal han og Inge Sunke sammenfatte byens helbred lige nu, taler de om patienten, der lever, men som har

6

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

10 2012

lidelser i både nyre, lunger og hjerte – på én gang. Jan Michael Hansen kan ikke sætte tal på, i hvilket omfang den opbrudte by er gået ud over butikkernes omsætning, men der er en tendens til, at når gader spærres af, trafiksaneres eller på anden måde gøres vanskeligere tilgængelig, går det især ud over specialbutikkerne, der – om ikke lukker – så flytter et andet sted hen. Det går ud over mangfoldigheden og får Inge Sunke til at frygte, at det med tiden kun bliver de store brands, der har ressourcer til at åbne i København. De skal bestemt også være her, understreger Inge Sunke, men de medvirker ikke på samme måde som de små specialbutikker til at skabe det unikke København.

Kunne gøre noget Det er muligt, trængslerne kun er en overgang, men Metro-byggeriet fortsætter i hvert fald seks år endnu, og på


»Det er s om om, der i kke er den forn ødn e forstå els e på Rå dhus et for, hva d buti kkern e betyder for byen , og hvor vi gti gt det er, at ma n ka n n å frem ti l dem.« Fra ven stre c i tydi rektør Ja n mi c ha el ha n s en og i n dehaver a f Con trast, In ge sun ke.

Københavns Rådhus mangler der forståelse for, at trafik er et livsvilkår i en storby. Men – er én af Jan Michael Hansens pointer – der kunne gøres rigtig meget for at gøre livet mere tåleligt for både byens brugere og de erhvervsdrivende. »Det er som om, der ikke er den fornødne forståelse på Rådhuset for, hvad butikkerne betyder for byen, og hvor vigtigt det er, at man kan nå frem til dem. Der mangler en dialog, en koordinering. Kommunen kunne godt sige: Nu bygges der lige dér, så hvis naboen lige kunne vente en måned? Eller man kunne opfordre entreprenørerne til at tale sammen og måske dele skurvogne. Men den dialog kommer først, når vi tager kontakt med Rådhuset og får en medarbejder ned i gaden for at se på de konkrete forhold,« fortæller Jan Michael Hansen, der peger på, hvor umulige forholdene eksempelvis er, når man både genopbygger Industriens Hus, afspærrer dele af Rådhus-

10 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

7


En af Danmarks mest spændende erhvervsskoler Syv forskellige indgange fører til over 30 forskellige erhvervsuddannelser Kurser og efteruddannelse Virksomhedstilpassede kurser HTX - Teknisk Gymnasium Se meget mere på

www.tec.dk Teknisk Erhvervsskole Center Afdelinger på Frederiksberg og i Lyngby, Gladsaxe, Ballerup og Hvidovre

Hvfor_0210.indd 1

20-01-2010 10:34:40


pladsen, afspærrer Bernstorffsgade og river Scala ned – samtidig. »Ja – alle vil jo byen det bedste. Men de taler ikke sammen,« sammenfatter Inge Sunke.

og kommunen – repræsenteret. De er sat i verden for at sikre, at trafikken kan glide, mens der renoveres eller nybygges.

Ingen koordinering

»Under en konference i Regeringens Trængselskommission for nylig udtalte direktør i Realdania, Flemming Borreskov, at man i stedet for en Trængselskommission skulle have kaldt den for Tilgængelighedskommissionen. Dér rammer han jo hovedet på sømmet,« konstaterer Jan Michael Hansen.

Jan Michael Hansen fremhæver to eksempler på, at vejog byggearbejder sagtens kan koordineres, hvis viljen er tilstede. I Danmark har Vejdirektoratet fået en koordinerende funktion, når det gælder vejarbejder på statens veje, og i München er etableret en hel organisation med alle interessenter – byggefolk, handelsstandsforeninger

Hovedet på sømmet

Pas på med at overregulere! Hvad der er godt for Købmagergade, er ikke nødven-

For nogle år siden var der et forslag om at ændre Kronprin-

digvis godt for Kronprinsensgade. Sådan kommenterer

sensgades status, hvilket stødte på markant modstand fra

direktør for Københavns City Center, Jan Michael Han-

både beboere og forretninger. Man frygtede simpelt hen, at

sen, flere københavnske politikeres ønske om at trafik-

gaden ville blive for friseret,« fortæller Jan Michael Hansen.

sanere eller fredeliggøre bestemte gademiljøer.

Også Inge Sunke nærer en vis skepsis over for politikernes

»Man skal være klar over, at når en gade laves om til

ønske om at planlægge og regulere.

gågade, ændres butikssammensætningen. På Nørrebro

»Min yndlingsgade er Værnedamsvej på Frederiksberg. Det

kan man bare se, hvordan butiksudbuddet i Blågårds-

myldrer med mennesker, her er masser af butikker, og det er

gade har forandret sig fuldstændig, siden gaden blev

næsten ikke til at komme frem på grund af trafikken. Men

lukket for biler. Små dagligvarebutikker forsvinder, og

gaden trives og har gjort det i generationer,« fremhæver Inge

det er til gene for beboere og andre erhvervsdrivende.

Sunke.

1 0 2 0 1 2 HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

9


Eksklusivt læsertilbud: Hvem er vigtigst i landet her? For første gang på dansk: Den ko stelige fortegnelse over alle betydende håndværk og erhverv – sat på vers og illustreret – udgivet i Frankfurt am Main i 1568.

Kan man kluklé over en tekst forfattet i 1568? – Kan man blive klogere af en næsten 450 år gammel bog? – Man skal ikke blade mange sider hen i “Renæssancens stænder og håndværk”, førend den kalder på smilet og skaber ny indsigt. I 114 korte vers beskriver digteren – forfatteren bag librettoen til Wagners opera, “Mestersangerne i Nürnberg” – Hans Sachs alle betydende håndværk og erhverv efter rang og orden. Hvert vers er illustreret med et træsnit, der tydeligt fortæller, hvad håndværket handler om. Filologerne Hans Blosen, Per Bærentzen og Harald Pors har igennem 20 år bearbejdet teksterne til moderne dansk – og hele det tyske forlæg er taget med, herunder forlæggeren, Sigmund Feyerabends moralsk opbyggelige og instruktive fortale, som enhver nutidig erhvervs- henholdsvis undervisningsminister kunne få forstand af. I veret er bydende nødvendigt, sene lurer humoat man har alskens nyttige ren og selvironien mellem hver en lihåndværk, kunst og erhverv, og det nie. menneskelige samfund kan ikke Føler man sig undvære nogen af dem, hvilket er kulturhistorisk på forstandige folk så bekendt, at man ikke behøver at skrive meget herom. bar bund, bidra-

D

Sigmund Feyerabend, forlægger, i sin fortale til Stænderbogen 10

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

10 2012

ger historikeren Jens Vellev med et langt, klogt kapitel om skiftende tiders skildring af håndværk i både Danmark og udlandet forfattet i et let tilgængeligt sprog. Forlægget – selve værket – er yderst sjældent og foreligger i Danmark kun på Det Kgl. Bibliotek i ét eksemplar. Er man det mindste bidt af håndværk og historie, er værket – der er udkommet i dette efterår – et must-have: Som julegave til mester selv eller til udvalgte kunder er den uovertruffen! Nu tilbyder Hånd & Værk “Renæssancens stænder og håndværk” til en unik læserpris: Bare 218,- kr. inkl. moms og forsendelse af det mere end 1 kilo tunge værk på i alt 350 sider udført i stift bind – med omhyggelig forklaring af ord og termer, der ikke lige er den moderne læser præsent. – Hvem rangerer så højst blandt alle hverv og håndværk – og hvem lavest? Få svaret – bestil “Renæssancens stænder og håndværk” i dag og senest torsdag den 6. december! Læs alt om bogen på www.hikuin.dk!


Bestil i dag! “Renæssancens stænder og håndværk” – 114 håndværk og andre erhverv beskrevet i humoristiske vers af Hans Sachs og med træsnit af Jost Amman. Oversat og bearbejdet til dansk med gengivelse af det originale værk i faksimile og med et bidrag af historikeren Jens Vellev, der beretter mere om, hvad man ser i træsnittene, og om skildringen af håndværket gennem tiderne. Udgivet dette efterår på Forlaget Hikuin.

KUPON BUNTMAGEREN Kom hid! Jeg forer kapper og kåber, laver pelsforede skørter, brystduge og brogede pelshuer af zobel, mår, egern og losser, af hermelin, ildere, ulve og ræve, af vælske halsskind og gedeskind, af skind fra buge, rygge, poter og struber. Den, der under mig sine penge, han finder mig altid villig.

JA TAK, send mig eksemplar(er) af “Renæssancens stænder og håndværk” til den særlige læserpris af kr. 218,- inkl. moms og forsendelse. Jeg modtager faktura.

Navn

Adresse

GLARMESTEREN Jeg har været glarmester i mange år. Jeg har virkelig gode drikkeglas til både øl og vin, desuden klare venetianske glasruder til kirkerne og de smukke sale og alle slags rhombeformede vinduesglas. Den, der har brug for dem, skal bare kommer herind, så skal jeg nok hjælpe ham.

Postnr./by

Tlf

Bestilling skal ske til Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn senest torsdag den 06. december – så når vi at sende den ud i god tid inden jul. Fax denne kupon på 3314 1625 eller skriv til: hvf@hvfkbh.dk.

“En uvurderlig kilde til viden om datidens mange håndværk lige fra pergamentmager og bartskærer til bissekræmmer og perlestikker.” – Kristeligt Dagblad 1 0 2 0 1 2 HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

11


Det bliver ikke nemmere … Tænk i nye muligheder nu i stedet for at vente på bedre tider – det kunne være, de ikke blev bedre, lød et af budskaberne under årets erhvervskonferen ce på Frederiksberg.

Det verdensomspændende revisionsselskab KPMG var vært, da Frederiksberg Kommune samlede omkring 200 erhvervs- og foreningsfolk til årets erhvervskonference i den nye bydel, Flintholm, i midten af oktober. På dagsordenen stod først og fremmest netværksskabelse, der søgtes fremmet ved afholdelsen af et antal mindre workshops, hvor deltagerne på baggrund af korte oplæg kunne drøfte “den gode shoppingoplevelse”, rekruttering, definitionen af det gode erhvervsklima og så fremdeles – eller blive vist rundt i det imponerende, nye virksomhedsdomicil med plads til omkring 1.700 medarbejdere. Direktør Søren Sønderholm, KPMG, lagde i sin velkomst ikke skjul på, at KPMG havde valgt Frederiksberg frem for Ørestaden af blandt andre infrastrukturmæssi-

Med udgangspunkt i VVS

DE BLÅ MÆND

leverer vi det gode håndværk – til dig i Storkøbenhavn ...

ge grunde og nærheden til virksomhedens væsentligste “rekrutteringsmarked”, CBS – Handelshøjskolen i København. Borgmester Jørgen Glenthøj (K) glædede sig over, at der aldrig før havde meldt sig så mange til kommunens årlige erhvervskonference, der væsentligst skal tage temperaturen på virksomhedernes holdninger til deres by.

Her reageres hurtigt – Og den var positiv, fremgik det – både af Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse (Frederiksberg har plads nr. 22) og udsagn fra virksomhederne under workshops’ene: Her reageres hurtigt og løsningsorienteret, når virksomhederne oplever et problem, lød det, omend sagsbehandlingstiderne godt kunne være en kende hurtigere. Godt det samme – for virksomhederne står over for store udfordringer, godtgjorde KPMG’s Søren Christiansen, der til daglig er leder af KPMG’s Sjællandsafdeling for små og mellemstore virksomheder. Virksomhederne oplever øget kompleksitet, når det gælder lovgivning, ny teknologi og afsætning. Det er vigtigt, at virksomhederne er gode til at se mulighederne – nu, frem for at vente på, at konjunkturerne vender, for måske er den situation, vi nu befinder os i, af mere permanent karakter.

Selvransagelse

RING TIL 7025 2590 · WWW.DEBLÅMÆND.DK 12

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

10 2012

Det bør føre frem til ledelsesmæssig selvransagelse: Som leder i en mindre virksomhed bærer man ofte mange ka-


FOTO : DAN MØLLER

sketter til skade for virksomhedens udvikling og forfølgelse af en strategi. Skab en bestyrelse eller et advisory board, så du udfordres i det daglige, vælg et team af gode rådgivere i din nærhed og blev dygtig til at tiltrække det bedste talent, lød rådet. Søren Christiansen pegede på en række megatrends, der påvirker virksomhederne nu og fremover: · Den fysiske afstand er nedbrudt Markedet er ikke begrænset til fysiske butikker eller for den sags skyld e-butikker. I Japan kan man eksempelvis scanne billedet af en dagligvare vist på et vindue i en undergrundsbanestation – og så er varerne leveret, når du kommer hjem. · Grænsen mellem produkt og service flytter sig Produkter får merværdi: Således kan en vinetiket være forsynet med en QR-kode, der kan scannes med en smartphone, hvorefter der dukker en madopskrift op, der passer til vinen. · Glem kernefamilien! Danmarks Statistik har regnet sig frem til 37 forskellige familieformer. Det gør segmentering af målgrupper til en broget affære. · Den hybride livsstil – Også individets livsstil bliver mere og mere mangfoldig; man nøjes ikke med en enkelt identitet. Aftenen blev sluttet af med overrækkelsen af årets erhvervspriser, og så var det tid til at netværke i KPMG’s store foyer.

Hædrede helte “Frederiksbergs helte” – sådan omtalte borgmester Jørgen Glenthøj (K) byens virksomheder, iblandt hvilke en jury nedsat af Frederiksberg Erhvervsråd skulle finde årets prismodtagere blandt butikker og virksomheder. I år var indstillet 18 virksomheder og 13 butikker – flere end tidligere – og nominerede blandt butikkerne var Me and Jake – der designer og tilpasser festkjoler – Bodenhoff Bageri & Konditori og Den Lille Bazar, der først etablerede sig som e-butik, senere som en fysisk ditto med legetøj og børnetøj. Blandt virksomhederne lå MatematikFessor.dk – der leverer lektiehjælp til elever i folkeskolen – den socialt engagerede Copenhagen Dance Space, der også arrangerer events, og endelig meningsmålingsinstituttet Megafon. Kriterierne for at modtage årets erhvervspris er blandt andet virksomhedernes almindelige fremtoning, evnen til at tage socialt ansvar, bæredygtighed eller høj varekvalitet. Således vandt Bodenhoffs Bageri & Konditori blandt butikkerne og Megafon blandt virksomhederne. Bodenhoffs som følge af sin kvalitet og service, og Megafon for blandt andet sin evne til – ifølge priskomitéen – at levere landets mest præcise meningsmålinger. Billedet: Årets prismodtagere: Fv. Christian og Charlotte Bodenboff, Bodenhoffs Bageri, og Asger H. Nielsen, Megafon – vindere af henholdsvis butiks- og virksomhedsprisen.

10 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

13


Haandværkerforeningens Jule træsfest Søndag den 9. december kl. 15.00 i Moltkes Palæ. Pris kr. 150,-. Efterfølgende mulighed for buffet for kr. 230,- pr. voksen og kr. 105,- pr. barn. Billetter skal forudbestilles på 3312 2717, tidligst fra mandag den 19. november kl. 09.00 og senest mandag den 03. december efter først-til-mølleprincippet (fax og email gælder ikke).

årets Juletræsfest:

For alle børn mellem 0 og 100 år

Søndag den 9. december samles vi på ny om juletræet – byens største? – i Moltkes Palæ. For 127. gang går det løs i palæets saloner – med dans om juletræet, sanglege og ikke mindst lidt sødt til ganen. Vi indleder kl. 15.00, hvor Den Rigtige Julemand og hans nissefamilie byder velkommen, altimens Julemelodioverspillemandskapelmesteren sætter i med julemusikken. Så danses her om træet og synges julesange en times tid, hvorpå Julemanden tager børnene på tur rundt i salonerne på jagt efter godteposer og instruerer dem i en tegnekonkurrence. Kl. 16.45 er vi tilbage i Den Store Sal, hvor festlighederne fortsætter med lege, konkurrencer og tryllerier. Julemanden bliver hjulpet på vej af sin kone, den vist nok lettere hysteriske og halvdøve, men aldeles pragtfulde Mimremor, og de

FOTO : HENRIK NIELSEN

14

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

10 2012

ustyrlige, men altid hjælpsomme og gavmilde nissebørn, Julius, Umulius og Udulius. Alle børn, der deltager i konkurrencerne, får en lille gave undervejs – vindernes gaver er dog en lille smule større, loves det. Kl. 17.45 sluttes der af, og Julemanden og hans familie siger tak for i dag. Idet man forhåbentlig ikke har gjort sig til gode med alt indholdet i godteposerne, er der efter julefestlighederne mulighed for – traditionen tro – at slutte af med en buffet. Der vil formentlig også i år være rift om billetterne; derfor gælder først-til-mølleprincippet, og fax og email betragtes som nisserier og gælder ikke. Bemærk, at arrangementet i år starter allerede kl. 15.00. Velkommen til!


AKTUELT

Krise som ledeord under årets Skud på Stammen Mens resten af landet holdt sommerferie, tilbragte lærlinge og nyuddannede snedkere og møbelpolstrere fire uger i Københavns Tekniske Skoles værksteder, hvor de transformerede møbeldesigneres tegninger til prototyper i træ, læder, uld m.m. Skolens fotografelever tog billeder

af hele forløbet til årets Skud på Stammen-bog, som mediegrafikerelever fra KTS har designet. Intentionen bag Skud på Stammen er at sikre og styrke den høje kvalitet i dansk møbeldesign og at støtte udviklingen af nye talenter – også blandt håndværkerne. Årets tema var “recession” – tilbageslag. Med titlen henvises til, at det eksempelvis var i skyggen af Anden Verdenskrig, at designparret Eames udviklede nogle af den tids mest nytænkende stole i formspændt finér og alternative, billige materialer. Krisen satte kreativiteten på højtryk dengang, og måske kan recessionen i 2010’erne være med til at skubbe nye tendenser inden for møbeldesign i gang. Designerne har svaret igen på temaet ved at designe med øje for enkelthed, hygge, fællesskab og fleksibilitet. Reolmoduler uden bagbeklædning, hvilestole og borde med flere funktioner. Billedet: “Gyngestolen” Rocking Ellipse designet af Claus Bjerre og udført af Britt Møller Hansen. Foto: Jakob Helbig og Neel Munthe-Brun.

FRIHED TIL AT VÆRE MIG SELV // To diskusprolapser // Ekstrajob som vicevært // Telefonen aldrig slukket James Nystrand

Indehaver, Supermaling.dk

DANA ER FOR DEM, DER GØR DET For os er de selvstændige helte, der fortjener de bedst mulige vilkår for at udvikle deres ideer. I er med til at skabe grundlaget for den udvikling, hele samfundet bygger på. Og vi brænder for at understøtte jeres ambitioner. At være selvstændig betyder nemlig ikke, at man skal kunne alting selv. Så meld dig ind i dag. BESØG www.dana.dk

10 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

15


Eremitagens mange historier Også vi er blot et kapitel i historien. Med denne kliché kan vi sætte de igangværende restaureringsarbejder på det kostelige Eremitage-slot i Dyrehaven i relief: I disse måneder gemmer konservatorer, malere og stukkatører den store arkitekt Ferdinand Meldahls arbejder på jagtslottet i 1880’erne af vejen for i stedet at blotlægge hans kollega, Laurids de Thurahs slot. »Om 50 eller 100 år vil man måske se på os som de rene amatører, fordi man da kan meget mere. Men vi gør det så godt, vi kan – ligesom Ferdinand Meldahl!«

Blå – men hvilken blå? Konservator Line Bregnhøi stryger hånden ned langs gelænderet i det kakkeludsmykkede trapperum, hvor farveafdækninger har vist, at nogle af trappens partier har været sat i en farve svarende til kaklernes – præcis hvilken kan vi ikke se med dagens teknologi.

I den store spisesal – slottets centrale rum – overvejer konservator og arkitekt på andet år, præcis hvilken blå farve de Thurah har sat himmelhvælvet i – det himmelhvælv der omgiver Christian VI og hans dronning Sofie Magdalenas monogrammer omgivet af grønt fauna. Kun ét står fast: Når konservatoren føler sig på sikker grund, følges hendes anvisninger. Når historien ikke vil mere, træder arkitekten ind i diskussionen om, hvad der er rigtigt at gøre her. Vi skal altså ikke se ned på Ferdinand Meldahl, fordi han valgte at male loftsdetaljer med limfarve frem for oliemaling eller med lasur på forsølvede underlag; fordi han malede de let grårosa skyer omkring monogrammerne i himmelhvælvet hvide, eller fordi han valgte et tapet, der imiterer gyldenlæder i et af sidekabinetterne. Limfarve var voldsomt populært – dér i slutningen af 1800-tallet og forekom rigtigt.

Begynder med snak Som vi berettede i august-udgaven af Hånd & Værk, undergår Eremitage-slottet en omfattende restaurering, der skal være afsluttet næste forår. Restaureringen omfatter væsentligst den centrale middagssal og kabinetterne om-

fa rvea fdækn i n ger er en hyp p i g di s c i p li n un der restaureri n gen a f eremi tagen . store bi llede: kon ervator li n e Bregn høi på sti lla ds et.

16

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

10 2012


FOTO : HENRIK NIELSEN

Brystpanelet, fordakningen i sandsten og trappegelænderet: Alt på Eremitage-slottet har mindst én historie at fortælle.

kring den, trappen samt bastionen på østsiden, der ikke har kunnet opleves i flere menneskealdre. Hvor begynder og hvor slutter en så monumental indsats? Line Bregnhøi – der er knyttet til Nationamuseet og for nylig var bogaktuel med historien om det malede rum – afslører ikke overraskende, at det begynder med snak. Med myndigheder, med fagfolk, med Dronningen selv: Hvor vil vi hen? Line Bregnhøi har foretaget et sted mellem 50 og100

farveafdækninger, foretaget analyser af og gennemført afrensningsarbejder og vurderet behovet for at genskabe, henholdsvis retouchere eller bare rense af. I dette efterår handler det for hende ikke mindst om loftet i den store sal. Farveafdækningerne – der har fundet sted hen over de seneste to somre – foretages enten med skalpel eller med en syre eller base – eksempelvis eddikesyre eller ammoniak. Valget afhænger selvsagt af overfladens beskaffenhed. Tilbage står disse felter, der snart sagt gør det muligt

10 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

17


at se og føle bygningens historie i realtid. Afdækningerne har blandt andet åbenbaret, at et antal ansigter i omkransen af den centrale loftsudsmykning var sat i farver – ligesom de to putti’er placeret i gesimsen i hver side af rummet.

Preusserblå kontra ultramarin Loftet er udsmykket med forgyldninger, spejlflader og korte ”accenter” oprindelig sat i preusserblå – sådan hed pigmentet – siden malet op med ultramarin af Meldahl. Forgyldningerne var udført i bladguld, under senere restaureringer er anvendt slagmetal; nu anvendes bladguld på ny. Selv om det ikke er fornødent, behandles de forgyldte overflader med shellak for at dæmpe et ellers alt for oppulent udtryk. Spejlene er limet, hvor de er revnet, med en lim, der har samme lysbrydning som spejlfladen. Limfarven er da fin, men de Thurah anvendte fremdeles lasurer på sølvforgyldte flader – det gør vi så også i dag. Skyerne i himmelhvælvet – sat i højsommerhvid af Meldahl – bliver med laserende oliemaling grårosa på ny, og Meldahls lyse forårshimmel skal så vidt muligt tones tilbage til, hvad de Thurah besluttede. »Men de pigmentrester, vi har fundet, er for få til, at vi kan fastslå, præcis hvilken blå der er anvendt,« supplerer Line Bregnhøi – derfor de to farveprøver på loftet.

Sandsten kunne også gøre det Alt i dette hus har en historie: Dørindfatningerne omkring de fire døre er ægte marmor – en rest fra opførelsen af Rosenborg, men der var ikke nok, og fordakningerne over dørene er derfor udhugget i sandsten og tilføjet en tilsvarende marmorering. Men pilastrene er udført med marmorstuk – som vi berettede om i august – der i struktur og i nogen grad i farve adskiller sig fra den ægte marmor – måske for at understrege, at her var anvendt marmorstuk, der også dengang var en kostbar dekoratiO v e n fo r : Her e r u d for d r ingen at ge nskabe i llusi o n e n a f kinesisk lak . Ned e nfor : Spor e ne efter ga m le ta p e te r og tid liger e farvesætninge r gør h i sto r i e n lyslevend e.

18

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

10 2012


O v e nfo r : m a le rsv e n d Fr eja Hørvid - m øller før er sin pe ns e l m e d si r li g h å n d. Ned e nfor : Konservator Line B re g n h ø i v e d ge l æ n d er et på hovedtr appen, hvor d isku s s i o n e n e n d n u stå r om , hvilken blå d e r vil vær e d et ri gt i g e va lg.

onsteknik, eller fordi der nu en gang inden for disse dekorationsteknikker skelnedes mellem dekoration og imitation. Dørene er fineret med elmetræ frem for at være ådret. Til gengæld er ”snyde-”dørene ud mod vestfacaden udført i nåletræ og ådret. Brystpanelerne turde være dekoration snarere end imitation. Også de blev fornyet af Meldahl, og ved at slibe ned til bund har konservatoren kunnet konstatere en nedslidt marmorering magen til: Den valgte Meldahl tilsyneladende at slibe ned og genskabe med originalen som forbillede.

Kinesisk lak – på 1700-talsdansk I et af kabinetterne er nedtaget de tre-fire lag tapet, der allerede i 1780’erne efterfulgte de silketapeter, hvis genskabelse der just nu arbejdes på. Tapeterne fortæller hver især om den øjeblikkelige mode; fra tapeterne endnu tog udgangspunkt i silketapeterne til mere frigjorte udsmykninger. I et andet sidekabinet skal der på træværket genskabes en overflade, der havde kinesisk lak som forbillede, men som vi ikke evnede at fremstille herhjemme. Løsningen er en bund udført i limfarve og en afsluttende behandling med linoliefernis – dog i 2012 med shellak i stedet – for at eftergøre glansen. Datiden kaldte teknikken for chipolin. Kineserier er her i øvrigt mange af; sådan var moden i 1730’erne. Til historien hører også – beretter Line Bregnhøi – at de Thurah under opførelsen af Eremitagen samtidig arbejdede på indretningen af det nye Christiansborg. Dermed blev sidekabinetterne indrettet en smule eksperimentalt, hvormed kongen fik et veritabelt katalog over mulige indretningsløsninger – ligesom vi får et sjældent indblik i senbarokken og den allertidligste rokoko. Hånd & Værk vender tilbage til Eremitagen efter nytår, hvor vi skal se på genskabelsen af silketapeterne.


Vandreklubben i nordsjælland Søndag den 25. november kl. 10.00; mødested på Hillerød Torv. kort og lang tur. Pris kr. 190,- inkl. efterfølgende frokost på Café København på torvet. Tilmelding omgående.

Vandreklubben:

En søndag i Kongernes Nordsjælland

Store Dyrehave og Lille Dyrehave ved Hillerød danner søndag den 25. november rammen om Vandreklubbens næste vandretur. Medlemmerne mødes på torvet, og derfra går kort tur (7,5 kilometer) venstre om Slotssøen og videre gennem Indelukket og Lille Dyrehave. Der fortsættes gennem Stenholtvang og tilbage ad småveje – blandt andre gennem Barokhaven – til Hillerød Torv. Lang tur (14 kilometer) når ud i Nyvang og Præstevang. Det er således rigtig gamle lokaliteter, vandrerne her skal gøre sig bekendt med. Her er Frederiksborg Slot, naturligvis – opført (første gang!) i starten af 1600-årene, men et sted som Præstevang er omtalt første gang i 1573, da Frederik II gav sin slots- og sognepræst gården Fjel­ kinstrup som tjenestebolig. Store Dyrehave har en næsten ligeså lang historie. Først opførtes et jorddige – i 1628 – for at holde en bestand af hjortevildt inde af hensyn til det kongelige køkken. Siden etableredes en form for “friluftsstutteri” med

FOTO : HÅND & VÆRK

20

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

10 2012

løsgående heste frem til 1871. Men først og fremmest var skoven anlagt til parforcejagt, og det vejnet, vi endnu kender, er identisk med det oprindelige vejnet fra 167080. Barokhaven blev retableret for forholdsvis få år siden, hvormed det vandfald, som kongen i sin tid forestillede sig, for første gang kunne virkeliggøres. Efter vandringen i den råkolde november venter Café København på Hillerød Torv med en herlig frokost med blandt andet sild, lidt lunt og lidt ost; hertil skulle alle være ankommet kl. 13.00. Vandreklubben planlægger nye vandreture 13. januar, 10. februar, 24. marts og 14. april. 13. januar går turen rundt i det indre Københavns parker, anlæg og haver. Man mødes kl. 10.00 ved Gefion­ springvandet og slutter af med en tradtionel dansk frokost på Café Petersborg. Tilmelding senest 3. januar på 3312 2717; pris kr. 190,- pr. person.


AKTUELT Kvæsthusprojektet så småt i gang Lundberg & Tranberg Arkitekter står bag den kommende Kvæsthusplads og det underjordiske parkeringsanlæg – og stod også bag design og opførelse af det nye Skuespilhus. Planer og tegninger blev offentliggjort i starten af oktober. I forbindelse med offentliggørelsen er etableret en lille plancheudstilling om projektet på Kvæsthusmolen, og der er ligeledes fremstillet en folder om projektet, der blandt andet kan fås i Skuespilhusets foyer og på de omliggende hoteller. Først for står en række ledningsomlægninger, og udgravningen til parkeringsanlægget går i gang sidst i januar.

Anlægsarbejderne pågår frem til 2015. Billedet: Kvæsthusmolen vil blandt andet lægge scene til et antal pavilloner.

LAUGSHUSET SEL

Stor, dansk Julebuffet

SKABSLOKALE

R

Alt til firmaets julefrokost - ud af huset eller i Laugshuset Hvide sild med kapers og løg – æggesalat • Lune stegte sild • Vores egen julekryddersild Fiskefilet med hjemmerørt remoulade og citron Hjemmelavet hønsesalat med svampe og bacon Hjemmelavet kalvesylte – egen rørt grov sennep - rødbeder Lun ribbensteg med hjemmelavet rødkål Lune hjemmelavede frikadeller med vores gode hjemmelavede rødbeder Braisseret andelår med hjemmelavet rødkål og svesker Æbleflæsk - fersk og røget med æblekompot

For yderligere information og bestillinger ring venligst på telefon 20 66 15 67.

2 oste med tilbehør Hjemmelavet Ris a la Mande med egen lun kirsebærsauce

Se endnu mere på www.facebook.com/ fredensborghusene

Mørkt og hvidt brød - fedt og smør

Ud af hus pris kr.

188,-

Alt kan lade sig gøre, så hvis du har ønsker som ikke er med her, så er du meget velkommen til at ringe.

min. 10 kuverter

Serveres også i Restaurant Fredensborghusene på flg. dage: 25/11 - 2/12 - 9/12 - 16/12 Tag familien med til kæmpe Julebuffet 1. og 2. Juledag i Restaurant Fredensborghusene.

10 2012

LAUGSHUSET Nørre Allé 15-19 2200 København N

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

21


FOTO : HENRIK NIELSEN

Guldsmed Jytte Kløve udfører smykker i sølv og guld … med visse afstikkere.

22

Værker for fingre med mere HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

10 2012


Stor e billed e : jytte kløve h ar d e signet r inge til h øjr e - og venstr e h ånd – ”for “- patiner et, h vorm ed d e bliver blanker e m e d bru g. Til h øjr e fler e ekse m ple r på h end e s ar bejd e.

Ny og glimtende og kostbar tager guldringen sig ud, når den ligger dér i sin æske. Siden bæres den og bruges den; den får en ridse hér og en ridse dér, og guldet kan måske mørkne en smule: Den får patina. Måske tænker dens ejer tilbage på dengang, den – ny, glimtende og kostbar – lå i sin æske og var splinterny: Da var den nu allersmukkest! Med ringen Danser med stjernerne – og flere andre – går guldsmed Jytte Kløve den modsatte vej: Her ligger den sortpatineret og rå og ru i sin æske – og bliver, efterhånden som den bruges, blankere og kommer med tiden til at glimte af guldet nedenunder patineringen. Den skæve tanke, der kalder på smilet, forekommer typisk for Jytte Kløve, der siden midten af 1970’erne har formgivet smykker – armbånd, ringe, halskæder – der alle bærer kunsthåndværkerens særlige karaktertræk: Det rustikke udtryk, den gedigne vægt, den ukomplicerede form. Armbånd, ringe og halskæder – ja, og hjerter udført i vandrør og fingerringe i tandbørstegummi eller chokolade: Selvhøjtideligheden har trange kår i dette værksted.

Hellere selv udføre Jytte Kløve (62) er ud af smykkehandlerfamilie. Hendes far var optiker og urmager i Holte og var i øvrigt medgrundlægger af guldsmedenes indkøbsforening, GIFA, hvilket ikke mindst påvirkede datidens mindre værksteder, der ikke længere kunne vide sig sikre på at være underleverandører til de mere etablerede guldsmedeforretninger.

Jytte Kløve lod sig tiltale af håndværket bag snarere end handelen med. »Jeg blev voldsomt inspireret af nogle af datidens guldsmede og smykkekunstnere og tænkte: Tænk at kunne lave sådan noget selv – og kunne leve af det!« fortæller Jytte Kløve, bænket ved flygelet i sit intime værksted i en hyggelig baggård bag Lyngby Hovedgade – flygelet står her, fordi det er godt snakke ved, mener hun, og så giver flygelets højblanke overflade tillige med glaspladen en helt særlig dybde, som smykkerne – opstillet på små kvadrater af glas – spejler sig i.

Brydningstider Det var brydningstider blandt smykkekunstnerne dengang i 1960’erne: Eleverne tog ved lære af Danish Designtrenden og udviklede deres eget, nye formsprog. Jytte Kløve gik i lære hos guldsmed Tage Selsøe-Larsen og afsluttede sin uddannelse på Guldsmedehøjskolen – i dag Institut for Ædelmetal – i 1975. Fluks derefter etablerede hun sig sammen med kollegaen Allan Scharff i de første år i lokalerne i Lyngby Hovedgade. Henved 10 år senere var visionen indfriet: Hendes egne arbejder blev nu også hendes hovedindtægtskilde. Vendepunktet syntes at komme i 1985 efter to udstillinger i New York, og siden har det været et spørgsmål om at se og gribe mulighederne – og opbygge og vedligeholde netværk. Således har hendes værker bragt hende vidt rundt i verden – fra Norge til North Carolina, fra London til Luxembourg – hvor hun har udstillet alene eller sammen med kolleger, ligesom hun er repræsente10 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

23


ret i adskillige museer og udstillingssteders permanente samlinger og har solgt til blandt andre Statens Kunstfond. I foråret kunne hun opleves sammen med en række andre guldsmede på Rosenborg, hvortil medlemmerne af Haandværkerforeningen var indbudt til en rundvisning ved mester selv.

des til kunder, venner og forretningsforbindelser som en status over året. Senest har hjertet fundet frem til noget, der meget vel kunne være et udendørs smykke: Kobberrør i metervis er blevet bukket, skåret ud og lakeret og er blevet til de dejligste røde hjerter.

Smykket til byen

– Og der er rondel-idéen, der blandt andet har manifesteret sig i et sæt lysestager, hvor små skiver i sølv monteret med få millimeter imellem udgør en hel kåbe omkring stagens stamme, hvilket gør den næsten uskarp og svær at fange for øjet. Skiverne er nummereret, så man selv kan bygge stagen om – og nå tilbage til udgangspunktet, hvis det er ønsket. Rondel-temaet har også fundet udtryk i to kostelige stager – parret Dag og Nat – der vistes for første gang på Rosenborg-udstillingen. Dag er udført i højblankt guld 759 og hvide South Sea-perler, mens Nat foruden sorte South Sea-perler er fremstillet med matsort sølv. Museet på Koldinghus har just erhvervet en Guldsmedens Lysestage i samme formsprog. En parentes blandt de tematiske idéer er måske hummergaflen, der bliver udført i rå, ufærdig form og får indgraveret et navn og en vision – et mål om at bestå en eksamen, måske – hvorpå tilføjes et symbol for målet, når det er nået.

Hertil kommer mangfoldige og særegne projekter som “smykket til byen” – et smykke i form af en krone skabt med lys, som de lokale i Kgs. Lyngby kan glæde sig over hver jul – eller den 600 meter lange bevægelige, grønne lasertunnel, der blev realiseret i Lyngby Hovedgade i 1997: Helt vildt var det, fordi teknologien endnu var forholdsvis ny. – Eller der var udstillingen i Tyskland, hvortil fordredes et udfordrende stort antal eksemplarer af samme værk, som Jytte Kløve derfor valgte at realisere i chokolade. Jytte Kløve har sine perioder – eller snarere tematisk betingede idéer: Der var sølvperioden indledt i 2007 – med udsmykningerne til alteret i Lundtofte Kirke i 2009 – der var hjerteformen, der både kom til udtryk i lysestager og i de nævnte tandbørstegummifingerringe (i fire udgaver og pasformer) – et værk, der trådte i stedet for det årligt tilbagevendende vinterbrev i 2011, der udsen-

En idé i skiver

Bærbar regnbue Den omvendte historie – den om den forhåndspatinerede ring, der bliver som ny, når den bliver gammel – er blot ét idéudtryk. Snart sagt begivenhedsrig er også ringen Regnbuer i natten, der med en lille sten som prisme leder sollyset ned på en flade under sig og danner regnbuens farver, når ringen belyses. 75 procent af lyset reflekteres tilbage – de sidste 25 procent skaber magien.

”Stor s n oet ri n g“ – i rødguld og forsyn et med sma ragd – des i gn et i 198 4.

24

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

10 2012


jytte kl øve – her i sit værkst ed i lyngby hovedgade – om begrebet inspiration : ” »D er l agrer s ig en tanke – en drøm, måske – som kan forb live en tanke i flere år . Og p lu ds elig begynder id éen at materialisere sig, og jeg giver mig til at tegne, skrive ned og modellere.

10 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

25


Dernæst er der idéen om, at en fingerring måske kunne være en fingrering – altså et værk for to fingre – således eksempelvis To-fingerringen udført i rødt guld, diamanter og tahiti-perler. I disse måneder er idéen grøn og fuld af bling-bling, fortæller Jytte Kløve. Tilknytningen af en ny medarbejder skabte lyst til en smule ommøblering i værkstedet, hvorunder farven grøn holdt sit indtog – herunder grønt lys, en grøn musemåtte og et temmelig grønt gulv: »Det kan man godt trænge til!« erklærer Jytte Kløve skælmsk. Og bling-bling?

jyt t e k l øv e be g år ande t e n d ri n g e og arm bånd. lys e stag en forne de n be stå r a f løs e ski v e r, de r k an flytte s – e lle r fj e rne s. øv e rst: E n

Posen, der ventede

opst i lli n g

Svaret står fremme på flygelet, hvor ringe i gedigne former med titlen “Stop Ringe” er tilføjet en perle og en stor sten. »Min far efterlod mig i 1975 en pose sten i forskellige kulører, og posen har ligget hen i de mange år. Nu synes jeg, jeg kunne bruge dem.« Jytte Kløve siger gerne, at hun bliver inspireret af sine daglige gåture fra hjemmet til værkstedet langs Mølleåen. Men så enkelt er det jo ikke. »Der lagrer sig en tanke – en drøm, måske – som kan forblive en tanke i flere år. Og pludselig begynder idéen at materialisere sig, og jeg giver mig til at tegne, skrive ned og modellere. I min sølvperiode købte jeg masser af ler og pap til at modellere med, og jeg har altid en rulle tynd ståltråd ved hånden – den er fleksibel og nem at forme.« Du anfører de tre begreber: Funktionalitet, fleksibilitet og foranderlighed som dele af din drivkraft. Hvor rigidt ser på du på funktionaliteten? »Smykkers funktionalitet handler om, hvad der er mellem dine ører, og hvad der kan komme ind gennem døren! Nej, selvfølgelig skal smykker designes ergonomisk korrekt – jeg udfører endda ringe til venstre henholdsvis højre fingre – men ergonomien må da gerne udfordres, som for eksempel tofingerringen gør det,« siger Jytte Kløve. Sådan spiller klaveret hos guldsmeden i Kgs. Lyngby.

me d h j e rte ri ng e n.

26

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

10 2012


AKTUELT Sidste kanonbådsskur under restaurering I disse år gennemføres en omfattende restaurering af det eneste kanonbådsskur på Holmen, der stadig har sit originale udseende fra 1820 i behold. Restaureringen gennemføres af det almennyttige fond: Fondet Kanonbådsskur nr. 3 i et samarbejde mellem Realdania og Kulturstyrelsen. Initiativtagerne bag fondet er billedkunstner, professor Bjørn Nørgaard, arkitekt MAA professor Tage Lyneborg og arkitekt MAA Sven Felding. Det er sidste udkald, hvis et unikt bygningsudtryk skal bevares, for af de seks oprindelige skure er ét brændt (og genopført) og de næste fire er blevet til moderne kontorbygninger. Det sidste, originale skur er en simpel trækonstrukti-

Elektrikere fører i troværdighed Tre traditionelle håndværksfag er repræsenteret i den troværdighedsanalyse, som meningsmålingsinstituttet Epinion gennemførte i september for kommunikationsvirksomheden Radius Kommunikation. Godt 1.000 danskere mellem 18 og 65 er blevet spurgt

on beklædt med tegl og brædder. Restaureringen vil efterlade Kanonbådsskur 3 i en autentisk stand, og arbejdet ventes tilendebragt sidst i 2014. om, hvem de finder mest troværdig blandt 21 udvalgte faggrupper. Blandt faggrupper som skolelærere, pensionsrådgivere og bilforhandlere hjemtager elektrikerne en femteplads i troværdighed, mens blikkenslagere og tømrere ligger på henholdsvis en 10. og en 11. plads. Størst troværdighed har sygeplejersker og læger, mens spindoktorer og politikere indtager sidstepladserne. Det er fjerde år i træk, analysen gennemføres.

Vi forstår din branche. På www.deloitte.dk kan du læse mere om Deloitte og hente nyttig viden. Nyager 6 - 2605 Brøndby Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51 DS/EN ISO 14001 certiceret www.tofteng.dk

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

10 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

27


AKTUELT Borgmester Joha n n es Hec ht-Ni els en modtog på s i n kommun es vegn e Årets Brolæggerp ri s – overra kt a f olderma n d Claus John s en , Brolæggerlauget. Her er de fla n keret a f dygti ge fagfolk .

Et stensikkert team Helsingør Kommune modtog den 28. september årets Brolæggerpris for det smukt udførte areal på og omkring Kulturhavn Kronborg – en helt ny kulturel bydel, der er vokset frem af den gamle havn og nedlagte værft. Alt i alt er 13.000 kvadratmeter nu belagt med chaussésten. Kulturhavn Kronborg er belagt med chaussésten i to slags portugisisk granit, der giver et smukt spil af nuancer i overfladen. Ved indgangen til Kronborg er lagt et bånd af chaussésten, der har en savet overflade, der blan-

der sig med kløvede sten langs båndets sider. Som særlig udsmykning er der nedfældet træplanker i azobe-træ samt lyslinier i ens dimensioner. Borgmester Johannes Hecht-Johansen fik på kommunens vegne overrakt Brolæggerprisen af oldermand i Brolæggerlauget, Claus Johnsen. Projektet er udført af Aarsleff Totalentreprise, brolægningsarbejdet af BrolæggerKompagniet og J.B. Brolægning, Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen har stået for helhedsplanen bag Kulturhavn Kronborg, og Juul Frost Arkitekter har stået for projektering og tilsyn.

SØKVIST EL-ANLÆG A/S Herlev Torv 26 · 2730 Herlev Tlf 44 94 55 03 · Fax 44 94 72 71 Ålekistevej 36 · 2720 Vanløse Tlf 38 74 20 26 · Fax 38 74 24 59 gis@soekvistdk

Alt hvad du tænder på www.soekvist.dk

28

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

10 2012


AKTUELT Flotte præstationer i Milano Frisørfaget har en lang tradition for at medvirke i konkurrencer – både indenrigs og udenrigs. I oktober vendte et hold af otte danske frisører samt modeller og træner henholdsvis dommer sejrrigt hjem fra Verdensmesterskaberne i Milano: To guldmedaljer, to sølvmedaljer, tre gange bronze samt et antal femtepladser. Det danske hold konkurrerede mod 700 andre deltagere fra 44 lande. Det danske frisørfag var repræsenteret i blandt andre disciplinerne Seniors Fashion, Evening Fashion on Long Hair, Trend Cut og Bridal Hairstyle. Træningen op til Verdensmesterskaberne blev indledt allerede før sommerferien, og de sidste par måneder inden afholdelsen trænede frisørerne fire dage om ugen.

Bag det danske arrangement stod frisørmestrenes organisation, DOFK. Billedet: Det samlede danske hold – frisører i rødt, modeller i sort og træner Bente H. Sørensen forrest i sort.

Kompagnistræde 8, 1208 København K • 33 13 19 07 Vestergade 7, 8000 Aarhus • 86 18 19 07 www.milas.dk

Guld, fantasi & kærlighed

...for love 10 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

29


Kom-Som-Du-Er Mandag den 17. december kl. 18.30 i Laugshuset, Nørre Allé. Aftenens gæst: Baryton Piet Larsen. Pris kr. 90,- der omfatter julemenuen bestående af flæskesteg med tilbehør.

Kom-Som-Du-Er:

Så synger vi julen ind!

Mandag den 17. december bliver der julet i Kom-SomDu-Er. Her bydes indenfor i Laugshuset kl. 18.30, og traditionen tro indledes med en middag, hvor menuen er flæskesteg med sprød svær, brunede og hvide kartofler samt naturligvis rødkål. Derefter ris à l’amande med en flot mandelgave til den, der først støder på mandelen. Afslutningsvis the og kaffe. Aftenens gæst er kendt af trofaste Kom-Som-Du-ergæster: Til at synge julen ind har klubben allieret sig med sangeren Piet Larsen – baryton – der gennem årene har optrådt i roller i en lang række kendte forestillinger –

30

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

10 2012

fra rollen som Papageno i “Tryllefløjten” og Grev Danilo i “Den Glade Enke” til Frank Butler i “Annie Get Your Gun” og Dr. Falke i “Flagermusen”. Han har også sunget Händels “Messias”, i Bachs Juleoratorium og i Bachs “Johannes-Passion”. Men han synger også gerne viser af Kai Normann Andersen og Halfdan Rasmussen. Piet Larsen bliver akkompagneret af Kom-Som-Du-Er’s huspianist, Allan Steen. Endelig afholdes også lotteri med fine præmier. Aftenens middag koster 90,- kr., og vin, øl og vand kan købes til de sædvanlig meget rimelige priser.


NYT FRA KLUBBERNE Jul med Musikklubben

Ghita Nørby får svensk scenedebut teaterklubben

Formand: Preben Askbo, tlf. 4676 9420 Teaterklubben har et helt særligt tilbud først i det nye år: Lørdag den 2. marts indbydes medlemmerne til at tage med bus til Malmø og opleve Bergman-forestillingen “Sommarnattens leende” med danske Ghita Nørby i hovedrollen som Madam Armfeldt. Turen skal koste 975 kr., men så er alt også inkluderet: Transport, teaterbillet og servering undervejs – dette sidste på Restaurant Översten beliggende på 26. etage og således med en prægtig udsigt ud over Malmø og Øresund. Nærmere info tilgår, men meld jer allerede nu til – og senest 1. december! Dernæst er det ved at være sidste chance for billetbestilling til “Robin Hood” i Ulvedalene fredag den 28. juni kl. 20.30 med Michael Birkjær i hovedrollen. Her er bestilt a-pladser til 446 kr. pr. billet. Endelig minder klubben om teaterrejsen til Odense lørdag den 11. maj, hvor medlemmerne overværer forestillingen “Det’ bare mænd”. Afgang sker fra Københavns Hovedbanegård kl. 11.00, og der spises på Plaza undervejs – hertil er endnu ledige billetter. • • • • • • • •

MUSIKklubben

Formand: Inge G. Pedersen, tlf. 3534 0258 Musikklubben tilbyder 15 billetter til en koncert med DR Pigekoret i DR-Byen søndag den 9. december kl. 15.30. Foruden Pigekoret kan medlemmerne høre DR Juniorkoret, DR Børnekoret og DR Spirekoret, der alle vil synge mange sange og salmer, der har med julen at gøre – alt sammen aldeles stemningsfuldt. Billetterne koster kr. 220,- og kan bestilles i Haandværkerforeningen på 3312 2717.

Jul i Allégade Gourmetklubben

Formand: Eli Askbo, tlf. 4676 9420 Gourmetklubben minder om, at klubbens julearrangement i år afholdes på Restaurant Allégade 10 tirsdag den 27. november kl. 18.30. Medlemmerne præsenteres for

Bearbejdning af glas Servicearbejder Ejendomsservice Renoveringsopgaver Butiksruder lagerføres Facader, indgange, vindfangspartier i aluminium og hærdet glas Sikringsopgaver (EDB-centraler mv) SKAFOR-godkendt – mekanisk sikring

Vi sætter kunderne i centrum – døgnet rundt Glarmestrenes Døgnvagt – 70 100 100

Zederkop A/S • Høffdingsvej 16 • 2500 Valby • T 3630 2010 • F 3630 5095 • Web www.zederkop.dk

32

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

10 2012


NYT FRA KLUBBERNE den store julebuffet med mindst 12 retter, der bliver serveret ved bordet, og medlemmerne får desuden et diskret hjørne for sig selv. I ris a l’amanden er tilføjet en enkelt hel mandel, der udløser en mandelgave til den heldige, men – lover klubben – der er også en julegave til alle deltagere. Prisen 270 kr. pr. person, og tilmelding skal ske til Haand­værkerforeningen på 3312 2717 senest den 20. november. Klubben ønsker herudover medlemmerne en glædelig jul og ser frem til 2013, hvor der blandt andet er planer om at besøge Wallmanns Saloner i den gamle Cirkusbygning og om at besøge vietnamesisk restaurant.

en er illustreret på glassene. Tom Nybroe vil også præsentere en helt ny karaffel og vil herudover fortælle, hvordan man behandler sin vin korrekt. Herudover skal der smages vine fra Frankrig og Italien, ligesom der serveres et par “oversøiske bomber”, som det hedder i indbydelsen. Til at ledsage vinen følger et herligt pølse- og ostebord fra Slagter Lund. Det koster 265 kroner at deltage i arrangementet. Næste arrangement i Vinklubben foregår i øvrigt 13. januar. Billedet: Vinentusiasten Tom Nybroe har stået for designet bag Holmegaards serie af vinglas med navnet Perfection.

En aften om glas (og vin) VINklubben

Formand: Jørgen Stampe, tlf. 4051 1155 Onsdag den 21. november sætter Vinklubben medlemmerne stævne i Art Gallery Copenhagen, Havnegade 41, kl. 18.30. Her vil vinentusiasten Tom Nybroe berette om sit eget design af Holmegaards vinglasserie med navnet Perfection, der især er karakteristisk ved, at skænkelini-

RENSNING & REPARATION AF PRISMEKRONER E.A. Fogh Krystalbelysning Mere end 60 år med prismer

Malerfirmaet

Holger E. Jensen A/S Møllemarken 1 2880 Bagsværd Kontor & værksted

44 98 90 77 hejas@mail.danbbs.dk Tlf. 33 11 45 00 • 51 23 12 74 Mail: e.a.fogh@mail.dk • www.eafogh.dk

G A R A N T I P Å K VA L I T E T

10 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

33


NYE MEDLEMMER

I henhold til lovenes § 3 meddeles, at følgende er optaget som nye medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn: Cand.scient.soc., operations officer Jonas Pedersen, 4615 Center Bld, apt. 1403, Long Island City, New York 11109 Indmeldt v. Anne-Marie Mærkedahl Økonoma Helle Karin Lundberg, Morelhaven 99, 4600 Køge Indmeldt v. Randi Krogdal Steen Driftschef Flemming Bøgebjerg Hansen, Læderstræde 8 A 1., 1201 København K Indmeldt v. Georg Møller Smykkedesigner Miryam Stenderup, Esperance Allé 5, 1. th., 2920 Charlottenlund

Skrædder/mønsterkonstruktør Katrin Nolsøe, Strandboulevarden 114, 4., 2100 København Ø Indmeldt v. Lene Engelbrecht Psykolog Andrea Svendsen-Tune, Frederikssundsvej 78 A, 17., 2400 København NV Designer, scenograf Rasmus Cold, Jægersborggade 29, 2. tv., 2200 København N Tandlæge Kirsten Røgild Müller Knudsen, Jens Lundsvej 6, 9310 Vodskov

harlekin harlekin armbånd, 14. kt. guld med ædelstene. fra kr. 62.000,- design: p. hertz

K ø b m a g e r g a d e 3 4 • 1 1 5 0 K ø b e n h av n K • T e l e f o n : + 4 5 3 3 1 2 2 2 1 6 • W W W. P H E RT Z . D K

34

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

10 2012


H A A N DVÆR KER FOR EN I N GEN I K JØB EN H AV N DRONNINGENS TVÆRGADE 2 A 1302 KØBENHAVN K TLF. 3312 27 17 • FAX. 3314 1625 • E-MAIL HVF@ HVFKBH .DK KONTORTID: MAN-TOR 09.00-16.00, FRE 09.00-15.00 WWW.HVFKBH.DK

UD GI VET AF Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Medlem af Danske Specialmedier Tilsluttet Specialmediernes Oplagskontrol R EDAKTI ON Adam Pade (ansvh) Postboks 140 3480 Fredensborg Tlf. 4848 1788 fax 4848 2922 post@adampade.dk ANNONCER Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Tlf. 3525 3400 Fax 3670 5063 sonja@forlaget-coronet.dk BLADUDVALG Henrik Tofteng Niels Roth Claus Johnsen Anne-Marie Mærkedahl Anne Marie Nielsen Sonja Stæhr Adam Pade

BE STY R E LSE FO RM A ND : Robert Sørensen Oldermand, ortopædiskomagermester 1 . NÆSTFO RM A ND : Per Vangekjær Oldermand, malermester 2 . NÆSTFO RM A ND : Jan Bruus Sørensen Adm. direktør, ingeniør Bjarne Andersen Oldermand, glarmester

Henrik Tofteng Viceoldermand, vognmand Søren Schmidt Oldermand, VVS-installatør Steen Søkvist El-installatør Bo Johansen Oldermand, konditormester Mette Palsteen Oldermand, tapetserermester Jens Hjortskov Advokat, partner

Niels Roth Oldermand, snedkermester

D I R EK T I O N

Peter Steen Mortensen Murermester

Anne-Marie Mærkedahl Ole E. Nielsen

TRYK Rosendahls

Næste nummer udkommer fredag den 10. januar. Redaktionen slutter mandag, den 16. december.

10 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

35


Magasinpost SMP ID NR 42419

DETSKER I HAANDVÆRKERFORENINGEN

Mandag 19/11 Kom-Som-Du-Er Tirsdag 20/11 Stiftelsesfest · Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 21/11 Skyde- og Kegleklubben · Vinklubben Torsdag 22/11 Bowlingklubben · Kunstklubben Søndag 25/11 Vandreklubben Mandag 26/11 Danseklubben Tirsdag 27/11 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben · Gourmetklubbens jul Onsdag 28/11 Beboernes Julefest Torsdag 29/11 L’Hombreklubben · Teaterklubben Mandag 03/12 Banko Tirsdag 04/12 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 05/12 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 06/12 Bowlingklubben Søndag 09/12 Børnenes Juletræsfest · Musikklubben Mandag 10/12 Danseklubben: Juleafslutning Tirsdag 11/12 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 12/12 Damernes Kegleklub · Skyde- og Kegleklubben: Juleafslutning Torsdag 13/12 Golfklubben: Julematch· L’hombreklubben: Juleafslutning · Teaterklubben · Bowlingklubben Mandag 17/12 Kom-Som-Du-Er Tirsdag 18/12 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 19/12 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 20/12 Bowlingklubben Onsdag 02/01 Skyde- og Kegleklubben Mandag 07/01 Banko Tirsdag 08/01 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 09/01 Damernes Kegleklub Torsdag 10/01 Teaterklubben · L’hombreklubben · Bowlingklubben Søndag 13/01 Vandreklubben Mandag 14/01 Danseklubben Tirsdag 15/01 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 16/01 Skyde- og Kegleklubben

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN • DR . TVÆRGADE 2 A • 1 3 0 2 KØBENHAVN K

A l henvende l se t il : Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Dr. Tværgade 2A 1302 København K

Hånd & Værk 10 2012  

Månedsmagasin om håndværk og håndværkere; medlemsblad for medlemmerne af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you