Page 1

OPISTOLAINEN OULUN KANSALAISOPISTO • POHJOLA-OPISTO

1/2013

www.oulunkansalaisopisto.fi www.pohjolaopisto.fi


OPISTOLAINEN

2 Oulun kansalaisopisto – itsenäinen yksityinen opisto

OPISTOLAINEN OULUN KANSALAISOPISTO • POHJOLA-OPISTO

Olemme aloittamassa uutta, historiallista vuotta, kun viisi kuntaa yhdistyy uudeksi Ouluksi. Yhdistymisen jälkeen kaupungissamme on kaksi opistoa, kunnallinen Oulu-opisto sekä Oulun kansalaisopisto. Kuntamuutoksesta huolimatta Oulun kansalaisopisto jatkaa edelleen vahvana yksityisenä ja itsenäisenä opistona palvellen uuden Oulun asukkaita nyt ja tulevaisuudessa monipuolisella opintoja harrastustoiminnan ohjelmistollaan. Oulun Seudun Setlementti ry:n ylläpitämän Oulun kansalaisopiston pääpaikka sijaitsee Tuirassa, Kaarretie 14:ssä, mutta opetuspisteitä on ympäri Oulun kaupunkia useita kymmeniä. Oulun kansalaisopiston toiminnan juuret ovat vuodessa 1944, jolloin joukko oululaisia yrityksiä ja yhteisöjä perusti yhdistyksen ja vapaaopiston vastaamaan oululaisten sivistystarpeisiin. Sittemmin Oulun kansalaisopiston kannatusyhdistykseksi nimettynä se sai silloiselta opetusministeriöltä kansalaisopisto-oikeudet ja ne oikeudet ovat kantaneet lähes 70 vuotta. Parhaillaan ylläpitämisluvat ovat uudistamisen ja ajantasaistamisen alla kaikissa Suomen kansalaisopistoissa, niin Oulun kansalaisopistossakin, jonka nimi on pysynyt vahvasti ja vakaasti samana vaikka taustayhteisön nimi on sittemmin muuttunut Merikosken Työkeskuksen kautta Oulun Setlementiksi ja sittemmin Oulun Seudun Setlementiksi. Oulun kansalaisopisto toimii siis Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä luvalla ja toiminta perustuu samaan vapaan sivistystyön lakiin kuin kaikilla muillakin kansalaisopistotoimintaa harjoittavilla opistoilla. Toimintamme perustan muodostaa valtionosuusjärjestelmä, joka kattaa opetuksen järjestämisen kustannuksista noin 57 %. Tämä valtion osuus tulee siis Oulun alueen asukkaiden käyttöön opistomme kautta. Loppuosa kustannuksista eli 43 % katetaan pääosin opiskelijoiden maksamilla kurssimaksuilla. Opistomme tuottaa kaupunkilaisille noin 24 000 opetustuntia vuosittain järjestämällä noin 500 erilaista lukuvuoden mittaista kurssia. Opintoihin osallistuu vuosittain noin 8000 henkilöä, jotka ilmoittautuvat vuoden mittaan noin 1,7 kurssille. ”Vanhan” Oulun asukkaista ilahduttavan moni, lähes 6 % asukasmäärästä, on osallistunut opistomme kursseille. Kukin organisaatio muuttuu ja muuntuu kuitenkin ajan myötä pysyäkseen toimivana ja virkeänä. Oulun kansalasiopistossakin opetustarjonnan arviointityötä on tehty viimeisen vuoden aikana entistä tarkemmin. Olemme joiltakin osin muokanneet kurssirakenteita paremmin nykyihmistä palveleviksi silti luopumatta niistä palvelun muodoista, jotka edelleenkin ovat osoittautuneet toimiviksi. Opistomme vahvimpia ainealueita ovat lasten, nuorten ja aikuisten musiikkikasvatus sekä terveysliikuntaan liittyvät moninaiset

itsehoidolliset aiheet. Lisäksi tarjoamme oululaisille monipuolisen ohjelmiston kielten oppimiseen. Kielten opetuksessa olemme siirtämässä painopistettä entistä yksilöllisempään ja opiskelijalle tilaa antavaan pienryhmäopetukseen. Näiden lisäksi taito- ja taideaineet tarjoavat opiskelijoillemme monipuolisia mahdollisuuksia oppia uusia taitoja, kehittää luovuutta ja tehdä yhdessä toisten samanhenkisten kanssa. Oulun Seudun Setlementissä tehdään vahvaa lapsi- ja nuorisotyötä sekä toisaalla kehitetään myös senioritoimintaa. Myös kansalaisopisto omalta osaltaan painottaa näiden ryhmien osuutta opetuksensa suuntaamisessa, pitäen myös aikuisille ja työikäisille suunnattua tarjontaa yllä. Lasten ja nuorten oppimista edistävät musiikkileikkikoulu, nuorten musiikkikoulu, lasten liikunta ja tanssi, varhaisnuorten ja nuorten teatteri-ilmaisu sekä vanhempien ja lasten yhteiset käsityökurssit. Senioreille suunnatun opetuksen osuus opistossamme on jo kolmannes, pitäen sisällään senioreiden kielten opetuksen, liikunnan opetuksen, teatteri-ilmaisun ja taidemaalauksen sekä käden taitojen ja atk-taitojen kurssit. Pohjola-opiston ja kansalaisopiston yhteistyönä olemme jo kolme kertaa toteuttaneet tiiviimmän Seniorilinjan, jolla opetusta on kolmena päivänä viikossa viisi tuntia kerrallaan ja noin kolmen kuukauden ajan. Linja tarjoaa eläkkeelle siirtyneille tai vuorotteluvapaata viettäville aktiivista toimintaa ja ryhmän, jossa yhteenkuuluvaisuuden tunne kasvaa merkittäväksi, osallistujan arkipäivää tukevaksi tekijäksi. Neljäs seniorilinja, jolle ilmoittautuminen opistojen toimistoon on parhaillaan käynnissä, alkaa tammikuussa ja kestää huhtikuulle. Tässä lehdessä on esillä myös Pohjola-opistossa (Oulun Seudun Setlementti ry:n ylläpitämä kansanopisto) kuluvana lukuvuonna opiskelevien kertomuksia opiskelustaan. Tarkemmin voit tutustua eri linjoilla opiskelevien opiskelijoiden kokemuksiin Pohjola-opiston sivuilla 24-25. Toivotan niin entiset kuin uudetkin oululaiset tervetulleiksi oppimaan ja harrastamaan Oulun kansalaisopistoon ja Pohjola-opistoon! Aktiivista ja opinnollista uutta vuotta meille kaikille! Liisa Hänninen koulutusjohtaja Oulun Seudun Setlementti ry

1/2013

www.oulunkansalaisopisto.fi www.pohjolaopisto.fi

Sisällysluettelo OULUN KANSALAISOPISTO Yleisinfo

2-3

Kielet

4

Tieto- ja viestintätekniikka

8

Taitoaineet

8

Musiikki

12

Musiikkikoulu

13

Musiikkileikkikoulu

13

Taideaineet ja teatteri-ilmaisu 14 Liikunta

16

Tanssi

20

Seniorikerhotoiminta

22

HAILUODON KANSALAISOPISTO 23 POHJOLA-OPISTO

24

MUUT OPPILAITOKSET

26

Näin löydät perille: Kaarretie 14 (Tuira) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ TUKEE OPISKELUA

yll yt ie

Kalliotie

Julkaisija: Oulun Seudun Setlementti ry, Kaarretie 14, 90500 Oulu Päätoimittaja: Jussi Kemppainen, p. 040 527 2898 Graafinen suunnittelu, toimitus ja taitto: Toni Etelämäki, p. 040 735 6913

M

OPISTOLAINEN

u nkat kosk e

Valtatie

Meri

Tuiran kirkko Koskitie

Merikosken sillat

Yhteiskunta- / koulutustakuu Hallitusohjelmaan kuuluvan yhteiskunta- / koulutustakuun nimissä Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oulun kansalaisopistolle 450 lisätuntia lukuvuodelle 2012-2013 käytettäväksi maahanmuuttajanuorten suomenkielen jatko-opiskeluun. Näiden lisätuntien avulla jatketaan seuraavia syyslukukaudella alkaneita ryhmiä: 40517 Suomen kieli sujuvaksi ja 40112 Suomen kielen alkeiskurssi 2

slai sa o n Ka pist o

ie

Maahanmuuttajille (kotikunta Suomessa): 30010 Maahanmuuttajanaisten ompelu 73100 Monikulttuurinen naisten liikunta 73105 Monikulttuurinen miesten liikunta

Työttömät saavat lukuvuoden aikana/opintopiiriin YHDELLE valitsemalleen kurssille 50 % alennuksen normaalista kurssimaksusta (ei opintoseteliavustuksella jo muutoin alennettu kurssimaksu, liikunnan yleismaksu, yksilöopetus, eikä laskutettavat kurssit) Työttömyys todistettava työttömän työnhakijan voimassa olevalla kortilla. Alennuksen myöntämiseen on varattu 3000 €, jonka täytyttyä alennusmahdollisuus päättyy.

tie re ar a K

t tko

Seuraaville opintoseteliavustuksen piiriin kuuluville kursseille ilmoittaudutaan ti 2.1. alkaen opintotoimistoon esittäen tarvittavat todistukset kohderyhmään kuulumisesta. Näillä kursseilla ei ole nettiilmoittautumista.

Eläkkeellä oleville ja 63 v. täyttäneille senioreille (63 vuoden ikä tai todistettu eläkkeellä olo: eläkepäätös, työeläkekortti, kuvallinen kela-kortti, jossa eläkkeensaajan merkintä): 60583 Senioreiden ATK-koulu A 60584 Senioreiden ATK-koulu B 20501 Senioreiden näytelmäkerho Työttömille ja eläkkeellä oleville alle 63-vuotiaille 73500 Kuntosalikurssi

Ja

Opintosetelikurssit Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vapaasta sivistystyöstä annetun lain nojalla Oulun Seudun Setlementti ry:n ylläpitämälle Oulun kansalaisopistolle opintosetelityyppistä avustusta lukuvuodelle 2011-12 yhtensä 19 000 euroa. Avustus on tarkoitettu yhteiskuntatakuun nimissä järjestettävän maahanmuuttajien kielikoulutuksen järjestämiseen sekä kansalaisopiston opiskelijoiden kurssimaksujen kattamiseen kokonaan tai osittain tiettyjen kohderyhmien ja kurssien osalta. Oulun kansalaisopiston saama avustus on tarkoitettu työttömien, eläkkeellä olevien, 63 vuotta täyttäneiden senioreiden ja niiden maahanmuuttajien kurssimaksuihin, joiden kotikunta on Suomessa.

Merikosken voimalaitos

Koskikeskus

Painos: 93 000kpl Paino: Erweko Oy, Oulu


OPISTOLAINEN

3

OULUN KANSALAISOPISTO Kaarretie 14 (Tuira) Kanslia avoinna arkisin klo 12.00 - 19.00 puh. 08 555 4060 kanslia@oulunkansalaisopisto.fi www.oulunkansalaisopisto.fi

OULUN KANSALAISOPISTO Oulun Seudun Setlementti ry (OSS ry) on yleishyödyllinen, ns. kolmannen sektorin yhdistys, joka tekee lapsi- ja nuorisotyötä sekä aikuiskasvatus-, seniori- ja maahanmuuttajatyötä. Yhdistys ylläpitää mm. Oulun kansalaisopistoa ja kansanopisto Pohjola-opistoa. Opistojen toiminta perustuu vapaan sivistystyön lainsäädäntöön (laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632, asetus vapaasta sivistystyöstä 6.11.1998/805). Opisto toimii Oulun kaupungissa järjestäen opetusta myös ylläpitäjänsä omistamissa toimipisteissä Pudasjärven Pikku-Syötteellä ja Hailuodon Marjaniemessä sijaitsevassa Luotsihotellissa. Oulun kansalaisopistossa opiskelee vuosittain noin 8000 henkilöä ( 13 000 ilmoittautumista ) pääosin uuden Oulun alueelta. OPISTON OPISKELIJAT Oulun kansalaisopisto opisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää koulutus- kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia eri-ikäisille ihmisille. Mitään erityisiä pääsyvaatimuksia ei ole. Pääosin toiminta on suunnattu aikuisille (yli 16 v.), mutta opetusta järjestetään myös lapsille ja nuorille. Ikä- tai muista rajauksista mainitaan kurssitiedoissa. Opiskelijat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.Opiskelijoita ei ole opiston puolesta vakuutettu. KURSSIMAKSUT Kurssimaksut vaihtelevat kurssin pituuden ja järjestämiskustannusten mukaan. Kurssimaksu on mainittu kurssitekstissä, ja se suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Oppikirjat ja materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun ellei niin ole erikseen mainittu. Kurssimaksu maksetaan kokonaan riippumatta käyntikerroista. Mahdollisista vakuutuksista opiskelijat huolehtivat itse. Työttömät saavat 50% alennuksen lukuvuoden aikana YHDEN kurssin/opintopiirin maksusta (ei koske yksilöopetusta, SYM-liikunnan yleismaksua, opintoseteliavustuksella erityisesti tuettuja kursseja eikä laskutettavia kursseja/asiakkaita) opiston kansliaan ilmoittautuessaan. Tällöin on todistettava työttömyys dokumentein. Netti-ilmoittautumisen kautta maksetaan ensin koko kurssimaksu verkkopankissa, hyvityksen saa opiston kansliasta esittämällä työnhakijan voimassaolevan asiakaskortin. Hyvitys on haettava viimeistään ensimmäisellä kurssikerralla. Alennus on henkilökohtainen. Alennus perustuu opintosetelirahoitukseen ja on rajallinen. Kun alennuksia on myönnetty 3000 € edestä, tämä mahdollisuus päättyy.

Ilmoittautuminen alkaa ke 2.1. klo 9.30

Opetus alkaa ma 7.1.

ILMOITTAUTUMINEN PORRASTETUSTI

YLEISTÄ ILMOITTAUTUMISESTA

ILMOITTAUDU NETISSÄ

Kunkin kurssin kohdalla on mainittu viimeinen ilmoittautumispäivämäärä ja tapa, jolla kurssille voi ilmoittautua. Huomaathan, että ilmoittautumalla sitoudut maksamaan kurssimaksun ja se maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä. Vain maksettu kurssimaksu oikeuttaa kurssipaikan varaukseen.

• www.oulunkansalaisopisto.fi • a) valitse opinto-ohjelman kautta haluamasi kurssi, jonka kautta pääset ilmoittautumaan tai b) valitse Netti-ilmoittautuminen ja kirjaa pikahakuun kurssikoodi • tutustu ilmoittautumisen ohjeisiin, maksuohjeisiin ja peruutusehtoihin • maksa kurssimaksu välittömästi pankkilinkin kautta viitenumerolla jotta maksu kirjautuu järjestelmään. Maksaminen on mahdollista myös yleisimmillä luottokorteilla. ILMOITTAUDU PUHELIMELLA • jos käytössäsi ei ole nettiyhteyttä • 2.-4.1. klo 9.30-16.30 • 7.1. alkaen ma-pe klo 12-19 • numeroon 08 5554060 • maksu tilille 800014-851631 välittömästi saadulla VIITENUMEROLLA • puhelinlinjoilla voi olla ruuhkaa ILMOITTAUDU OPISTOLLA • 2.-4.1. klo 9.30-16.30 • 7.1. alkaen ma-pe klo 12-19 osoitteessa Kaarretie 14 • maksu käteisellä tai pankkikortilla Ilmoittautumisia ei oteta vastaan sähköpostilla.

Kurssi järjestetään, mikäli sille on ilmoittautunut riittävästi osallistujia. Peruutusehdot löydät tämän viereiseltä sivulta kohdasta ”kurssimaksut”. HUOM! Kursseilla voi olla tilaa vielä viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeenkin. Myöhemminkin kannattaa siis kokeilla netti-ilmoittautumista, soittaa tai käydä kysymässä kansliasta. Jokainen opiskelija täyttää ilmoittautumis- eli henkilötietolomakkeen. Siinä kysytään tietoja opiston tarpeeseen (nimi, osoite, puhelinnumero) sekä Tilastokeskuksen edellyttämiä tilastointitietoja kuten ikä, koulutusaste (perusaste/toinen aste/korkea aste), pääasiallinen toiminta (työssä/työtön/opiskelija/eläkeläinen/muu). Pyydämme sinua täyttämään henkilötietolomakkeen jokaisen kohdan. Varmista vielä, että matkapuhelinnumerosi on merkitty oikein, sillä äkillisissä tilanteissa tiedotamme tekstiviestein. Tarvittaessa pidämme yhteyttä myös sähköpostitse. Kurssipalautteen pyydämme heti kurssin loputtua sähköpostitse. Kursseille ilmoittautuneille ei lähetetä laskua, vaan jokainen ilmoittautunut maksaa kurssimaksun ilmoittautumisen yhteydessä. Myöskään erillistä vahvistusta kurssin alkamisesta ei lähetetä. Opistosta otetaan yhteyttä vain, jos olet saanut varapaikan, kurssijärjestelyissä on tapahtunut muutoksia tai kurssi peruutetaan. Opisto pitää opiskelijarekisteriä asiakassuhteen hoitamisen vuoksi. Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille. Ks. rekisteriote nettisivuilta.

TIEDUSTELUT

KEVÄTKAUSI 2013

KURSSIN ALKAMINEN Opintoryhmän alkaminen ja toiminnan jatkuminen edellyttävät riittävää määrää osallistujia. Osallistujamäärät vaihtelevat kursseittain ja ne on määritelty syntyvien kustannusten mukaan. Vain maksettu kurssimaksu varmistaa kurssin alkamisen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen kurssin toteuttamisesta tehdään päätös.

Opiston kanslia, Kaarretie 14 (Tuira)

Kevättyökauden opetus

- opetuskausien aikana avoinna arkisin klo 12-19 - opintotoimiston vastaava Marjo Klytseroff - toimistosihteeri Vuokko Näsänen - puh. 08 555 4060 - sähköposti: kanslia@oulunkansalaisopisto.fi

- 7.1.-21.4.2013, tarkemmin kunkin kurssin kohdalla. - kielet 7.1.-14.4. / 21.4./15.5.2013 - hiihtolomaviikolla 10 ei opetusta - kesäkursseja toukokuussa ja kesäkuussa 2013, esite jakelussa opistolla viikolla 11

PERUUTUSEHDOT Mikäli kurssi ei toteudu, kurssimaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle joko käteen (kansliassa asioidessa) tai hänen ilmoittamalleen pankkitilille.

Opettajat

Tiedottaminen

sähköposti: etunimi.sukunimi@oulunkansalaisopisto.fi

- nettisivut osoitteessa www.oulunkansalaisopisto.fi mm. opintoohjelma, lasten ja nuorten ryhmät, opintoihin liittyvät perustiedot ja ajankohtaiset asiat. - OPISTOLAINEN-tiedotuslehti kaksi kertaa vuodessa: elokuun puolessa välissä (syyskauden opintopiirit ja kurssit) ja joulukuun lopussa (kevätkauden opintopiirit ja kurssit). - viikottain FORUM24-lehden sivulla 4. Viimeisin ilmoitus löytyy myös nettisivuiltamme. - opiston ilmoitustaulut

Varatun opiskelupaikan peruminen: peruuta osallistumisesi aina ilmoittamalla siitä kansliaan puhelimitse tai sähköpostilla. Opiskelijan peruuttaessa ilmoittautumisensa kurssimaksu palautetaan seuraavin perustein: - kurssin alkuun on aikaa enemmän kuin viikko, jolloin kurssimaksu palautetaan mutta siitä pidätetään toimistokuluna 20 % kuitenkin enintään 5 €. - peruutus tapahtuu viimeisellä viikolla ennen kurssin alkua, jolloin kurssimaksusta palautetaan 50% - kurssin alkamispäivänä tai myöhemmin tapahtuneen peruutuksen vuoksi kurssimaksua ei palauteta - maksamattomasta ja peruuttamatta jätetystä kurssipaikasta laskutetaan peruutusehtojen mukainen korvaus laskutuslisineen. TODISTUKSET Säännöllisesti (läsnä 3/4 oppitunneista) kurssilla mukana olleet saavat PYYNNÖSTÄ todistuksen. Todistuspyyntö tulee esittää opettajalle vähintään toiseksi viimeisellä kokoontumiskerralla. Kurssitodistus kuluvan työvuoden ajalta on ilmainen. Aiempien opintojen todistusmaksu on 7 euroa ja yli kymmenen vuotta vanhemmista opinnoista kirjoitettava todistus maksaa 20 euroa. Todistuksia ei postiteta.

- kielet ja tieto- ja viestintätekniikka: Annukka Oksman-Hiukka ma-pe klo 15.00-16.00 puh. 044 786 1606 annukka.oksman-hiukka@oulunsetlementti.fi - musiikki ja musiikkileikkikoulu: Seija Juntunen ma klo 12.00-13.00 puh. 040 702 6587 muulloin seija.juntunen@oulunkansalaisopisto.fi -liikunta: Eeva Tallqvist ma ja ti klo 15.00-16.00 puh. 044 786 1605 - taideaineet ja teatteri-ilmaisu: Irene Ristolainen ti 14.00-15.00 puh. 040 503 0133 - taitoaineet: Leena Korpi 2.-11.1. klo 9.00-12.00. Muutoin ti ja ke klo 16.00-17.00 puh. 040 579 5325 - seniorikerhot: Irene Rantala puh. 044 786 8880 Erityistiedustelut - koulutusjohtaja Liisa Hänninen puh. 040 530 6533 (10.1. alkaen) - koulutuspäällikkö Marja Paloste puh. 040 591 7989 - koulutussuunnittelija Annukka Oksman-Hiukka puh. 044 786 1606 Vahtimestarit - puh. 040 824 2035 - iltavahtimestarit Raita Linnovaara ja Antti Lind opetuskausien aikana ma-pe klo 16-21.30, viikonloppuisin opetuksen aikataulujen mukaan.

MEILLÄ KÄYVÄT MAKSUVÄLINEINÄ MYÖS SMARTUM LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELIT SEKÄ TYKY-KUNTOSETELI+ Setelillä voi maksaa harrastuskursseja/opintopiirejä. Setelit eivät käy ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Seteleillä voidaan maksaa vain opetuksen osuus, materiaalit osallistuja maksaa itse rahalla. Smartum-saldo eli maksukortti myös käytössä. Seteleitä ei palauteta eikä niitä voi muuttaa rahaksi. Työhyvinvointia osallistumalla!


OPISTOLAINEN

4

Kielet

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 2.1. KLO 9.30 NETISSÄ TAI OPINTOTOIMISTOON. Katso ilmoittautumisohjeet ja työttömän alennus sivulta 3. Kielten opintopiirit Kielten opintopiirit kokoontuvat kerran viikossa, kaksi oppituntia kerrallaan, tavallisesti sekä syys- että kevätkaudella. Ryhmäkoko on pääsääntöisesti 10 – 18 opiskelijaa. Kurssimaksuun sisältyy monistemateriaali; sen sijaan kurssikirja on hankittava kirjakaupasta. Kielten päiväkurssit ja iltakurssit esitellään lehdessä erikseen, jotta itselle sopivaan aikaan kokoontuva ryhmä olisi helppo löytää. Valitse itsellesi sopiva ryhmä tutustumalla tarkkaan kurssien esittelyteksteihin. Opiskelu onnistuu parhaiten oikeantasoisessa ryhmässä. Myös seniorikurssit ovat kaikenikäisille osallistujille avoimia. Kielten intensiiviset tehokurssit Intensiivinen tehokurssi on nopea tapa oppia uusia vieraan kielen taitoja tai palauttaa mieleen aiemmin opittua ja saada lisää puhevalmiutta. Opiskelet kieltä 3 – 5 oppituntia päivässä pienessä ryhmässä, rennossa ilmapiirissä yhden viikon ajan tai muutaman viikon periodin. Ryhmäkoko on 10 – 16 opiskelijaa. Säännöllinen, aktiivinen osallistuminen takaa edistymisen. Tehokurssille osallistuminen edellyttää aina ennakkoilmoittautumista viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua (kurssitiedoissa merkintä ennakkoilmoittautuminen välttämätön). Tutustu myös kurssin peruutusehtoihin. Muista peruuttaa ilmoittautumisesi soittamalla opintotoimistoon heti, jos et voikaan osallistua kurssille. Huhti-elokuun intensiiviset tehokurssit löydät kesäkurssiesitteestä ja opiston nettisivuilta maaliskuussa! Opintoryhmän valinta Kielikurssit on lueteltu esitteessä järjestyksessä helpommasta vaativampaan: a) Perustason kurssit 1 – 4: Kielen perustietoja alkeista lähtien. Kurssien 1 – 4 suorittaminen vastaa suunnilleen perus- tai keskikoulun tai lukion lyhyen kielen oppimäärää. Taso 1 ei edellytä aiempia tietoja kyseisestä kielestä. b) Perustasoa vahvistavat kertauskurssit 5: Perustason tiedot opiskelleille. Kerrataan opittua, laajennetaan kielitaitoa ja aktivoidaan puhetaitoa. c) Taitoja syventävät kurssit 6 – 7: Kieltä pitkään harrastaneille kielitaidon ylläpitämiseksi ja syventämiseksi. Huom! Hiihtolomaviikolla 10 (4.3. – 10.3.) ei opetusta. SUOMI

RUOTSI

ENGLANTI

40112 SUOMEN KIELEN ALKEISKURSSI 2 MA (TI) TO 10.30-13.00 - FINNISH FOR BEGINNERS 2 7.1.-30.5. Villa Victor, Kirkkokatu 54 Kurssimaksu 40 € HuK Anne Palokangas Alkeiskurssi, jolla opetus suomeksi ja englanniksi. Kurssi sopii sinulle, joka jo osaat hieman suomen kielen alkeita. Harjoittelemme käytännön suomea arkipäivän tilanteissa ja opiskelemme kielen keskeisiä rakenteita. Oppikirjana Suomen mestari 1 alkaen kappaleesta 7. Kun kirja on luettu loppuun, jatkamme uudella materiaalilla, joka sovitaan ryhmässä. Oppikirjan opiskelija ostaa itse. Kurssi pidetään maanantaisin ja torstaisin, ja lisäksi joka kuukauden viimeisenä tiistaina. Alennettu hinta, koska kurssi on saanut opintoseteliavustusta. Ilmoittautuminen ensimmäisellä tunnilla opettajalle.

41150 RUOTSIN PUHEENAKTIVOINTIA MA 09.00-10.30 AAMUVIRKUILLE 7.1.-8.4. Keskustan Palvelukeskus, Nummikatu 24 Kurssimaksu 48 € FM Merja Määttä Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. tai 1. tunnilla opettajalle. Oppikirjana Så klart - Svenska på jobbet, alkaen kappaleesta 7. Puheenaktivointikurssi perustiedot lukeneille. Laajennamme sanavarastoa ja harjoittelemme monenmoisia puhetilanteita. Toiveiden mukaan myös rakenteiden kertausta monistemateriaalin avulla. Tällä kurssilla saat rohkeutta puhumiseen ja sanatkin löytyvät helpommin! Kirjan aiheina mm. itsestä kertominen, harrastukset, sää, tapaamisesta sopiminen, tien kysyminen, työelämä.

PÄIVÄRYHMÄT

A BASIC COURSE IN FINNISH for foreign adult learners. This course is continuation to ”Finnish for beginners 2” course in the autumn but it is suitable for anyone who has learnt some basics and wants to learn some more. Textbook Suomen mestari 1 (available in book shops), chapters 7-9. When we have finished with the book, we will continue with new material. Tuition in Finnish and in English. Lessons twice a week, on Mondays and Thursdays. Once a month there is also a lesson on Tuesday, on the last Tuesday of the month. Enrolment and further information on the first lesson.

Opi kieliä, koe enemmän! Uusia mielenkiintoisia kursseja: 46117 ESPANJA 2 – SÍ HABLO ESPAŇOL 46240 ESPANJA 4 B – ¡VAMOS A HABLAR! 46260 ESPANJA 6 A – DIME! 4 49241 KIINAN ALKEISKURSSI

41223 RUOTSIA KAIKEN UNOHTANEILLE KE 17.15-18.45 Opisto lk 108 9.1. -3.4. FM Merja Määttä Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Oppikirjana Hålligång 1, alkaen kappaleesta 4. Tuntuuko, että kaikki ruotsintaidot ovat unohtuneet? Tämä rauhallisesti etenevä kurssi on tarkoitettu ruostuneiden perus- tai keskikoulutietojen perusteelliseen kertaamiseen ja aktivoimiseen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. 41250 RUOTSIN KERTAUS JA AKTIVOINTI KE 18.45-20.15 Opisto lk 108 9.1.-3.4. FM Merja Määttä Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Oppikirjana Hålligång 2, alkaen kappaleesta 5. Olet opiskellut ruotsia lukiossa, mutta perustiedot ovat päässeet ruostumaan ja tarvitset rakenteiden kertausta, sanaston aktivointia ja sanavaraston kartuttamista, jotta rohkaistut käyttämään ruotsia aktiivisesti opinnoissa, työssä ja vapaa-aikana. Kielen monipuolista harjoittelua. Oppikirjan lopussa keskeinen kielioppi, sanastoja eri aihepiireistä, laaja aakkosellinen sanasto sekä tehtävien vastaukset.

43112 ASKELEITA ENGLANTIIN 1 A TI 11.45-13.15 Opisto lk 107 8.1.-2.4. FM Anu Juvonen Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Oppikirjana Steps into English 1 alkaen kappaleesta 5. Rauhalliseen tahtiin etenevä alkeiskurssi niillekin, jotka jo joskus aiemmin ovat aloitelleet englannin opiskelua, mutta joilla homma on syystä tai toisesta jäänyt kesken jo alkumetreillä. Käytännönläheistä sanastoa ja tavallisimpia viestintätilanteita, vain keskeisintä kielioppia. Pääset heti itse harjoittelemaan puhumista. Kirja opiskellaan loppuun 3 lukukauden aikana. 43120 SENIORIENGLANTI 2 E PERJANTAISIN PE 10.00-11.30 Keskustan Palvelukeskus, Nummikatu 24 11.1.-12.4. FM Marja Taivassalo Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-10.1. UUSI RYHMÄ aloittaa oppikirjalla English for you, too! Book 1. Kurssi on tarkoitettu noin vuoden englantia lukeneille tai sinulle, joka haluat aloittaa englannin opiskelun uudelleen, melkein alkeista. Käytännön kielen monipuolista harjoittelua rauhalliseen tahtiin. Ilmoittaudu netissä tai ensimmäisellä tunnilla opettajalle. 43122 SENIORIENGLANTI 2 B IKÄ-ESKOSSA TO 10.30-12.00 Ikä-Eskon toimitilat, Harjapäänkatu 32 10.1.-11.4. FM Marja Taivassalo Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-9.1. Oppikirjana English for you, too! Book 1 loppupuolisko. Tarkoitettu noin vuoden englantia lukeneille (esim. English for you, too! Starter - kirjan opiskelleille) tai perusteellista kertausta tarvitseville. Käytännön kielen monipuolista harjoittelua rauhalliseen tahtiin.

Saksan taitaja! Tervetuloa opiskelemaan lisää:

Perusasioiden opiskelua rennosti pienessä ryhmässä:

44155 SENIORISAKSAN JATKOKURSSI AAMULLA, ”UKKOSAKSA” 44244 SAKSAN KERTAUS JA AKTIVOINTI

43132 ASKELEITA ENGLANTIIN 3 E 43232 ASKELEITA ENGLANTIIN 3 D 43233 ENGLANTI 3 C RAUHALLISEEN TAHTIIN


OPISTOLAINEN 43128 KÄYTÄNNÖN ENGLANTIA 2 A MA 13.30-15.00 Opisto lk 107 7.1.-8.4. FM Marja Taivassalo Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-4.1. Oppikirjana English for you, too! Book 2 alkaen kappaleesta 2. Tarkoitettu pari vuotta englantia lukeneille tai perustietojen kertausta kaipaaville. Käytännön kielen monipuolista harjoittelua rauhalliseen tahtiin. 43132 ASKELEITA ENGLANTIIN 3 E KE 12.00-13.30 Opisto lk 107 9.1.-3.4. FM Marja Taivassalo Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-9.1. Oppikirjana Steps into English 3 alusta. Sopii pari vuotta englantia opiskelleille tai perusasioiden kertausta tarvitseville. Käytännön kieltä ja englannin perusrakenteita (esim. aikamuodoista futuuri ja perfekti) rauhalliseen tahtiin. Paljon helppoja puheharjoituksia. 43133 KÄYTÄNNÖN ENGLANTIA AAMULLA 3 A TI 10.00-11.30 Opisto lk 107 8.1.-16.4. HuK Jaana Pesu Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. Oppikirjana Steps into English 3 alusta. Tarkoitettu kolmisen vuotta englantia lukeneille tai perusteellista kertausta kaipaaville. Käytännön kielen monipuolista harjoittelua rauhalliseen tahtiin. Ei kokoontumista 5.3. ja 12.3. 43134 SENIORIENGLANTI 3 B TI 11.45-13.15 - ENGLISH FOR YOU, TOO 3 8.1.-2.4. Keskustan Palvelukeskus, Nummikatu 24 Kurssimaksu 48 € FM Matti Mäkelä Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. tai 1. tunnilla opettajalle. Kurssilla aloitetaan alusta kirja English for You, too! Book 3. Päämääränä on laajentaa englannin pohjatietoja sekä sanavarastoa, mutta rennolla otteella ja mukavassa ilmapiirissä. Uudet opiskelijat otetaan mieluusti mukaan porukkaan. Kurssi sopii englantia 2-3 vuotta opiskelleille. 43141 ENGLANTIA MATKAILIJOILLE 4 C TI 10.00-11.30 Keskustan palvelukeskus, Nummikatu 24 8.1.-2.4. FM Matti Mäkelä Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. UUSI KURSSI! Kurssilla aloitetaan ”Englantia Matkailijoille”-kirjan opiskelu. Kirja sisältää nimensä mukaisesti paljon matkailuun liittyvää sanastoa ja harjoituksia, ja mukaan on saatu mahtumaan myös keskeisin kielioppi harjoituksineen. Kirjan sävy on kevyen humoristinen, ja kurssilla muutenkin ote rento; kirja on tarkoitus opiskella loppuun kolmen lukukauden aikana. Soveltuu englantia 2-4 vuotta opiskelleille. 43148 ENGLANTIA KAIKEN MA 15.15-16.45 UNOHTANEILLE 4 A 7.1.-8.4. Opisto lk 107 Kurssimaksu 48 € FM Anu Juvonen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. Oppikirjana Alright? Alright! alkaen kappaleesta 4. Tarkoitettu englantia 4 - 5 vuotta joskus aiemmin lukeneille, joilla on kuitenkin tunne, että lähes kaikki tiedot ovat päässeet unohtumaan. Monipuolisin harjoituksin kertaamme perusrakenteita, kartutamme sanavarastoa ja aktivoimme puhetta. Oppikirja opiskellaan loppuun kolmen lukukauden aikana. 43149 SENIORIENGLANTI 4 B KASTELLISSA KE 15.00-16.30 Ranta-Kastellin Palvelukeskus, 9.1.-3.4. Ranta-Kastellintie 6 Kurssimaksu 48 € FM Matti Mäkelä Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-9.1. tai 1. tunnilla opettajalle. Kurssilla jatketaan kirjan Alright? Alright! kappaleesta 4. Kurssi pyrkii kertaamaan joskus opittuja, mutta jo unohtuneita asioita. Jos kaipaat kertausta niin kieliopin hallinnassa kuin keskustelutaidossa, niin tule mukaan kurssille! 43151 SENIORIENGLANTI 5 D TORSTAISIN TO 12.15-13.45 Ikä-Eskon toimitilat, Harjapäänkatu 32 17.1.-11.4. FM Marja Taivassalo Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-16.1. tai 1. tunnilla opettajalle. UUSI RYHMÄ! Oppikirjana Pat and Polly - passport to Finland alusta. Kurssi on tarkoitettu kertaukseen ja kielitaidon aktivointiin viitisen vuotta englantia lukeneille tai perustiedot joskus aikaisemmin opiskelleille. Kartuta sanavarastoasi, kertaa kieliopin rakenteita ja rohkaistu puhumaan! Tämän kurssin jälkeen et jää sanattomaksi! Kirja opiskellaan loppuun kolmen lukukauden aikana. 43155 ENGLANTI 5 B - PAT AND POLLY TI 13.30-15.00 Opisto lk 107 8.1.-2.4. FM Anu Juvonen Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Oppikirjana Pat and Polly - Passport to Finland alkaen kappaleesta 5. Tarkoitettu englannin perustiedot joskus aiemmin lukeneille kielitaidon aktivointiin. Kertaamme keskeisiä rakenteita, laajennamme sanavarastoa ja puhumme paljon! Kirjan aiheina mm. matkailu, ruoka ja suomalainen elämänmeno. 43158 KÄYTÄNNÖN ENGLANTIA 5 E TO 13.45-15.15 - KERTAUS JA AKTIVOINTI 10.1.-11.4. Opisto lk 107 Kurssimaksu 48 € FM Anu Juvonen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-10.1. Oppikirjana English for you, too! Book 4 alkaen kappaleesta 4. Kurssi sopii nelisen vuotta englantia lukeneille tai perustietojen virkistämistä kaipaaville. Kurssilla kerrataan ja syvennetään englannin perusrakenteita ja laajennetaan sanavarastoa monipuolisin harjoituksin. Kirjan aiheina arkipäivän puhetilanteet ja amerikkalainen elämänmeno. Kirjan lisänä puheenaktivointiharjoituksia.

www.oulunkansalaisopisto.fi

43159 KÄYTÄNNÖN ENGLANTIA 5 F MA 11.45-13.15 Opisto lk 130 7.1.-8.4. FM Marja Taivassalo Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. Oppikirjana Pat and Polly - Passport to Finland alusta. Tarkoitettu viitisen vuotta englantia lukeneille tai perustiedot opiskelleille, jotka haluavat kerrata tietojaan ja kartuttaa sanavarastoaan pystyäkseen käyttämään kieltä vaivattomasti. Pääpaino käytännön puhekielessä. Kirjan aihepiireinä mm. matkailu, ruoka ja suomalainen elämämeno. 43162 SENIORIENGLANTI 6 A KASTELLISSA KE 13.30-15.00 Ranta-Kastellin Palvelukeskus, 9.1.-3.4. Ranta-Kastellintie 6 Kurssimaksu 48 € FM Matti Mäkelä Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-9.1. tai 1. tunnilla opettajalle. Kurssilla jatketaan English for You, too! -sarjan kirjaa 5 kappaleesta 4. Kurssi sopii edistyneemmille, noin 4-5 vuotta englantia opiskelleille. Kurssilla tutustutaan kehittyneenpään kielenkäyttöön, laajennetaan sanavarastoa tuttujen, ja ehkä hieman oudompienkin aihepiirien kautta. 43164 SENIORIENGLANTI 6 C MAANANTAISIN MA 10.45-12.15 Keskustan palvelukeskus, Nummikatu 24 7.1.-15.4. HuK Jaana Pesu Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-4.1. tai 1. tunnilla opettajalle. Oppikirjana English for you, too! Book 3 alkaen kappaleesta 3. Olet opiskellut englannin perusteet, mutta tarvitset tietojen päivitystä. Tule kertaamaan tietojasi ja laajentamaan sanavarastoasi mukavassa ryhmässä! Ei kokoontumista 4.3. ja 11.3. 43166 USE YOUR ENGLISH 6 D MA 12.20-13.50 Keskustan Palvelukeskus, Nummikatu 24 7.1.-15.4. HuK Jaana Pesu Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-4.1. tai 1. tunnilla opettajalle. Tarkoitettu englannin perustiedot lukeneille suullisen kielitaidon aktivointiin. Sanapelien, puhe- ja keskusteluharjoitusten avulla englanti sujuvaksi! Opettajan kokoama monistemateriaali sisältyy hintaan. Ei kokoontumista 4.3. ja 11.3. 43170 SENIORIENGLANTI 7 - IN TOUCH 4 PE 12.00-13.30 Keskustan Palvelukeskus, Nummikatu 24 11.1. -12.4. FM Marja Taivassalo Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-11.1. tai 1. tunnilla opettajalle. Oppikirjana In Touch: Course 4, alkaen unit 4. Kun kirja on opiskeltu loppuun, jatketaan kirjan In Touch: Course 5 parissa. Tarkoitettu englannin perustiedot aiemmin opiskelleille. Monipuolista harjoittelua sanavaraston laajentamiseksi ja kaikkien kielitaidon osa-alueiden vahvistamiseksi. Lisäksi paljon keskustelua kiinnostavista aiheista.

ILTARYHMÄT 43211 ENGLANTI 1 B - STARTER RIPEÄSTI TO 19.15-20.45 Opisto lk 116 10.1.-11.4. FM Marja Taivassalo Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-9.1. Uusi ryhmä aloittaa oppikirjalla English for you, too! Starter. Tarkoitettu sinulle, joka haluat opiskella englannin alkeita reippaaseen tahtiin. Kurssi soveltuu myös aivan alkeista lähtevää kertausta kaipaavalle. Harjoittelemme perusrakenteita, sanastoa, ääntämistä, kuullunymmärtämistä ja puhumista. Kirja opiskellaan kokonaan kevätlukukauden aikana. 43220 ENGLANTI 2 C - BOOK 1 TI 19.15-20.45 Opisto lk 109 8.1.-2.4. FM Marja Taivassalo Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1 . Oppikirjana English for you, too! Book 1 alusta. Tarkoitettu noin vuoden englantia lukeneille, tai sinulle, jolla englannin opiskelu on jäänyt kesken kauan sitten. Kurssilla opiskellaan perussanastoa ja perusrakenteita ja harjoitellaan puhumista runsain harjoituksin, jotta uskallat käyttää kieltä virheitä pelkäämättä. Myös kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia. Kirja opiskellaan loppuun syksyllä 2013. 43229 ENGLANTI 2 D - Book 2 TO 17.30-19.00 Opisto lk 118 10.1.-11.4. FM Marja Taivassalo Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-9.1. Oppikirjana English for you, too! Book 2 alusta. Tarkoitettu vuoden pari englantia lukeneille tai perusasioiden kertausta tarvitseville. Kurssilla opiskellaan perussanastoa ja perusrakenteita ja harjoitellaan puhumista runsain harjoituksin, jotta uskallat käyttää kieltä virheitä pelkäämättä. Kirja opiskellaan loppuun syyslukukaudella 2013. 43232 ASKELEITA ENGLANTIIN 3 D TO 17.30-19.00 Opisto lk 110 10.1.-11.4. FM Anu Juvonen Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-9.1. Oppikirjana Steps into English 2 alkaen kappaleesta 6. Kurssi on tarkoitettu noin kaksi vuotta englantia lukeneille, mutta sopii hyvin myös perusteelliseen kertaukseen. Käytännönläheistä sanastoa ja tavallisimpia viestintätilanteita, vain keskeisintä kielioppia. 43233 ENGLANTI 3 C RAUHALLISEEN TAHTIIN TI 17.30-19.00 Opisto lk 113 8.1.-9.4. HuK Jaana Pesu Kurssimaksu 54 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. Oppikirjana Steps into English 3 alusta. Tarkoitettu noin kaksi vuotta englantia lukeneille tai perustietojen kertausta kaipaaville. Käytännön kielen monipuolista harjoittelua rauhalliseen tahtiin pienessä ryhmässä. Ei kokoontumista 5.3. ja 12.3.

5 43243 ENGLANTI 4 D KE 17.30-19.00 Opisto lk 113 9.1.-10.4. HuK Jaana Pesu Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Oppikirjana English for you, too! Book 3. Lisää käytännön englantia rauhalliseen tahtiin kolmisen vuotta englantia opiskelleille tai perustietojen kertausta tarvitseville. Arkipäivän puhekielen lisäksi perusrakenteita. Ei kokoontumista 6.3. ja 13.3. 43250 ENJOY GRAMMAR MA 17.00-20.45 - PERUSKIELIOPIN KERTAUSKURSSI 5 14.1.-18.2. Opisto lk 113 Kurssimaksu 62 € HuK Jaana Pesu Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. INTENSIIVINEN TEHOKURSSI. Tavoitteena on koulussa opittujen englannin peruskieliopin tietojen kertaaminen, pääpaino puhekielessä ja kontaktitilanteissa tarvittavilla rakenteilla. Harjoittelemme esim. peruslauseenmuodostusta eri aikamuodoissa. Kerro toiveesi käsiteltävistä rakenteista! Sopii myös lukiolaisille ja abeille rakenteiden hallinnan varmistamiseen. Opettajan kokoama monistemateriaali sisältyy hintaan. Ennakkoilmoittautuminen välttämätön viimeistään 8.1. 43251P TAKE IT EASY TI-PE 16.30-20.45 - ENGLISH IN PRACTICE 5 23.4.-26.4. Opisto lk 108 Kurssimaksu 45 € HuK Jaana Pesu Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-16.4. INTENSIIVINEN TEHOKURSSI. Päivitä englannintaitosi kuntoon kesäksi! HELPPO suullisen kielitaidon aktivointikurssi aiemmin perustiedot opiskelleille. Sanapelejä, puhe- ja keskusteluharjoituksia. Opettajan kokoama monistemateriaali sisältyy kurssimaksuun. Ennakkoilmoittautuminen välttämätön 16.4. mennessä. 43256 ENGLANTI 5 G - PAT AND POLLY MA 17.30-19.00 Opisto lk 110 7.1.-8.4. FM Anu Juvonen Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-4.1. Oppikirjana Pat and Polly - Passport to Finland alkaen kappaleesta 3. Kertaus- ja aktivointikurssi perustiedot lukeneille. Kurssilla kartutetaan sanavarastoa, kerrataan kieliopin rakenteita ja vahvistetaan puhetaitoa monipuolisin harjoituksin. Kirjan aihepiireinä mm. matkailu, ruoka ja suomalainen elämänmeno. 43258 ENGLANNIN PUHEKURSSI 5 B MA 17.00-20.45 - SPEAKING OF THIS AND THAT 18.3.-22.4. Opisto lk 113 Kurssimaksu 54 € HuK Jaana Pesu Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1-1.3. INTENSIIVINEN TEHOKURSSI. Kielitaidon herättelykurssi perustiedot joskus lukeneille. Tämä on small talk help line: tällä kurssilla pääset puhekynnyksen yli ja löydät hukkaan menneet sanat! Opettajan kokoama monistemateriaali sisältyy kurssimaksuun. Ennakkoilmoittautuminen välttämätön viimeistään 1.3. 43259 ENGLANTI 5 A TO 16.00-17.30 - SPEAKING WITH CONFIDENCE 10.1.-11.4. Villa Victor, Kirkkokatu 54 Kurssimaksu 48 € James Hansen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.- 9.1. tai 1. tunnilla opettajalle. Keskitason englannin kurssi sinulle, joka haluat käyttää kieltä rohkeasti virheitä pelkäämättä! Paljon puheharjoittelua englantia äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Opetuskielenä englanti, mutta opettaja puhuu suomeakin. Monistemateriaali sisältyy kurssimaksuun. Ryhmä kokoontuu Villa Victorissa osoitteessa Kirkkokatu 54. AN INTERMEDIATE ENGLISH COURSE. Come along and build your language! Our aim is to give you the confidence you need to speak English without fear. Tuition in English (a small amount of Finnish can be used, as well). Material included. The course will be held on Thursdays at Villa Victor, Kirkkokatu 54. Enrolment on the first lesson. 43260 ENGLANTI 6 B - BOOK 5 TI 17.30 - 19.00 Opisto lk 109 8.1.-2.4. FM Marja Taivassalo Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. Oppikirjana English for you, too! Book 5 alusta. Tarkoitettu viitisen vuotta englantia opiskelleille tai perustiedot lukeneille, jotka haluavat hioa taitojaan. Kurssilla syvennetään aiemmin opittuja rakenteita, laajennetaan sanavarastoa sekä vahvistetaan puhetaitoa monipuolisin harjoituksin, ajankohtaisten aiheiden parissa. 43262 ENGLANTI 6 E - AT WORK KE 19.00-20.30 Opisto lk 113 9.1.-10.4. HuK Jaana Pesu Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Oppikirjana At work, English for Work and Leisure. (kirjan puolivälistä alkaen). Kertauskurssi englannin perustiedot jo hallitseville, jotka tarvitsevat englantia työssään. Monipuolista yleiskielen sanastoa ja asiakaspalvelussa tarvittavaa kielitaitoa. Uusi innostava oppimateriaali, teemoina mm. oman työn ja yrityksen esittely, puhelinkeskustelut, sähköposti ja työmatkat. Sopii taitotasoille A2 - B1. Ei kokoontumista 6.3. ja 13.3.


OPISTOLAINEN

6 SAKSA

VENÄJÄ

44111 SAKSA 1 B PE 13.45-15.15 Opisto lk 110 11.1.-12.4. FM Anu Juvonen Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-10.1. Oppikirjana Einverstanden! 1 alkaen kappaleesta 4. Tarkoitettu lähes vastaalkajille, tai perusteellista kertausta kaipaaville. Kielen perusrakenteiden lisäksi käytännön puhekieltä arkielämän ja matkailun tilanteissa sekä tutustumista saksankieliseen kulttuuriin. Tervetuloa sekä jatkavat että uudet opiskelijat!

48211 VENÄJÄ 1 TO 18.45-20.15 Opisto lk 108 10.1.-11.4. FM Merja Määttä Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-9.1. Oppikirjana Mozno 1, tekstikirja ja harjoituskirja, alkaen kappaleesta 4. Kehitämme monipuolisin harjoituksin kaikkia kielitaidon osa-alueita.

44155 SENIORISAKSAN JATKOKURSSI KE 10.00-11.30 AAMULLA ”UKKOSAKSA” 9.1.-3.4. Opisto lk 107 Kurssimaksu 54 € Annamari Lindholm-Heikkinen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Tarkoitettu saksaa jo pidemmän aikaa harrastaneille käytännön kielitaidon virkistämiseksi. Perussanastoa, keskeisiä kielen rakenteita, puhetilanneharjoituksia ja tutustumista saksalaiseen kulttuuriin. Mukaan mahtuu myös uusia opiskelijoita! 44210 SAKSA 1 A KEVÄÄLLÄ TO 19.15-20.45 Opisto lk 110 10.1.-11.4. FM Anu Juvonen Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. UUSI KURSSI! Nyt saksaa opiskelemaan! Oppikirjana Einverstanden! 1 alusta. Tarkoitettu vasta-alkajille. Opiskelemme saksan perusrakenteita ja -sanastoa monipuolisin harjoituksin, jouhevaan tahtiin. Aloita nyt matkasi saksan kielen saloihin! 44220 SAKSA 2 MA 19.15-20.45 Opisto lk 110 7.1.-8.4. FM Anu Juvonen Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-4.1. Oppikirjana Einverstanden! 1 alkaen kappaleesta 10. Tarkoitettu noin vuoden saksaa lukeneille tai lähes alkeista lähtevää kertausta kaipaaville. Kielen perusrakenteiden lisäksi käytännön puhekieltä arkielämän ja matkailun tilanteissa sekä tutustumista saksankieliseen kulttuuriin. 44240 SAKSA 3 TI 17.30-19.00 Opisto lk 110 8.1.-2.4. FM Anu Juvonen Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. Oppikirjana Einverstanden! 2 kappaleesta 4. Tarkoitettu pari vuotta saksaa lukeneille. Kurssi sopii myös kielitaidon kertaukseen ja aktivointiin. Jatkamme tutustumista saksan kieleen ja saksankieliseen kulttuuriin. Kirjan tekstien ja harjoitusten avulla opimme lisää kielen perusrakenteita, laajennamme sanavarastoa sekä harjoittelemme suullista kielitaitoa aidoissa arjen ja matkailun tilanteissa. Kaikki innolla mukaan! 44244 SAKSAN KERTAUS JA AKTIVOINTI TI 19.15-20.45 Opisto lk 110 15.1. -2.4. FM Anu Juvonen Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. Oppikirjana Genau 7−8. Tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat kerrata ja aktivoida ruostuneita saksan kielen tietojaan tai ylläpitää ja syventää kielitaitoaan. Sopii esim. saksan pitkän oppimäärän opiskelleille. Perusrakenteiden kertauksen lisäksi myös uusia rakenteita. Sanavarastoa kartutamme kirjan kiehtovien tekstien ja teemasanastojen avulla ja suullista kielitaitoa aktivoimme monipuolisilla pariharjoituksilla. Tervetuloa kaikki uudet ja entiset opiskelijat!

RANSKA 45160 RANSKAA PÄIVÄLLÄ TI 15.30-17.00 - ALLONS-Y, ON CONTINUE! 8.1.-2.4. Opisto lk 108 Kurssimaksu 54 € FM Mia Numminen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Oppikirjana Chez Marianne 3 alkaen kappaleesta 7. Tervetuloa jatkamaan ranskan opiskelua rennossa ilmapiirissä! Kurssi on tarkoitettu ranskaa useamman vuoden opiskelleille ja kieliopin läpikäyneille. Kurssilla syvennetään rakenteiden hallintaa ja jatketaan kulttuuriin perehtymistä ja sanavaraston kartuttamista. Vastapainoksi kurssilla on myös paljon keskustelua ja kevyempiä harjoituksia käytännön aiheista. Aihepiireinä mm. terveys, ekologisuus ja matkailu. 45220 RANSKA 2 MA 19.05-20.35 Opisto lk 119 7.1.-8.4. FM Elina Heiniemi Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-4.1. Oppikirjana Parfait 1 alkaen kappaleesta 10. Kurssi soveltuu oppijoille, joilla on jonkin verran ranskan alkeiden tuntemusta. Harjoittelemme vuorovaikutustilanteita, arkielämän puhekieltä sekä liikkeissä ja ravintoloissa asioimista. Kurssi soveltuu kaikille, jotka tarvitsevat ranskan taitoa matkustellakseen, työelämässä tai ranskalaisten tuttavien kanssa kommunikoidakseen. Kurssin pääpaino on sanastossa, puheharjoittelussa ja ranskalaisessa kulttuurissa, mutta opimme myös tärkeimpiä kielen rakenteita. 45230 RANSKA 3 MA 17.30-19.00 Opisto lk 119 7.1.-8.4. FM Elina Heiniemi Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-4.1. Oppikirjana Parfait 2 alkaen kappaleesta 5. Kurssi soveltuu ranskan alkeet hallitseville oppijoille, jotka kaipaavat varmuutta suulliseen ilmaisuun. Käytettävä oppimateriaali on Parfait 2, mutta kurssin lopullinen sisältö muotoillaan vastaamaan oppijoiden tarpeita. Kurssilla käsitellään ranskalaista kulttuuria, perhe-elämää ja sosiaalista kanssakäymistä koskevia teemoja sekä matkailuun liittyviä tilanteita. Tutustumme kurssin aikana laajaan Ranskan maahan. Vahvistamme keskeisten kielen rakenteiden hallintaa.

48212 VENÄJÄ 1 B MA 18.45-20.15 Opisto lk 108 7.1. -8.4. FM Merja Määttä Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.4. Oppikirjana Mozno 1, tekstikirja ja harjoituskirja, alkaen kappaleesta 4. Kehitämme monipuolisin harjoituksin kaikkia kielitaidon osa-alueita. 48221 VENÄJÄ 2 TO 17.15-18.45 Opisto lk 108 10.1.-11.4. FM Merja Määttä Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-9.1. Oppikirjana Mozno 1, (tekstikirja ja harjoituskirja), alkaen kappaleesta 11. Tarkoitettu noin vuoden venäjää lukeneille. Kehitämme monipuolisin harjoituksin kaikkia kielitaidon osa-alueita.

46139 KÄYTÄNNÖN ESPANJAA 3 A TO 12.00-13.30 Opisto lk 107 10.1.-11.4. César Aguilar Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-10.1. Oppikirjana Fantástico 3 alk. kpl:sta 5. Tarkoitettu pari vuotta espanjaa lukeneille. Opiskelemme rauhalliseen tahtiin espanjan perusrakenteita ja keskeistä sanastoa arjen ja perhe-elämän tilanteissa, espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Aktivoimme myös suullista taitoa esim. pariharjoitusten avulla. Tervetuloa sekä uudet että jatkavat opiskelijat! 46145 SENIORIESPANJA 4 C KESKUSTASSA MA 14.00-15.30 Keskustan palvelukeskus, Nummikatu 24 7.1.-8.4. KM Alba Sillero Vigil Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. tai 1. tunnilla opettajalle. Oppikirjana Fantástico 4 alusta. Tarkoitettu espanjaa kolme tai neljä vuotta lukeneille tai perustietojen kertausta kaipaaville. Opiskelemme rauhalliseen tahtiin espanjan perusrakenteita ja keskeistä sanastoa arkipäivän tarpeisiin, espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Uudetkin opiskelijat rohkeasti mukaan!

ILTARYHMÄT

48244 VENÄJÄN KERTAUS JA AKTIVOINTI MA 17.15-18.45 Opisto lk 108 7.1. -8.4. FM Merja Määttä Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-4.1. Oppikirjana Kafe Piter 2 (Finn Lectura), alkaen kappaleesta 12. Tarkoitettu kolmisen vuotta venäjää lukeneille. Kertaamme keskeisiä rakenteita ja kehitämme monipuolisin harjoituksin kaikkia kielitaidon osa-alueita. Nyt rohkeasti virkistämään ruostuneita taitoja, vaikka aiemmista venäjänopinnoista olisi kulunut jo vuosia!

46210 ESPANJA 1 E - FANTASTICO 1 RIPEÄSTI MA 17.30-19.00 Opisto lk 107 7.1.-8.4. KM Alba Sillero Vigil Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. UUSI KURSSI! Oppikirjana Fantastico 1 alusta. Tarkoitettu vasta-alkajille. Opiskelemme perussanastoa, rakenteita ja ääntämistä sekä erityisesti puhumista. Tämä kurssi sopii sinulle, joka haluat aloittaa uuden kielen opiskelun mukavassa ryhmässä ja rennossa ilmapiirissä espanjalaisen opettajan johdolla.

48801P VENÄJÄÄ MATKAILIJALLE MA-PE 16.30-20.30 Opisto lk 110 22.-26.4. FM Aili Saukkonen Kurssimaksu 50 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-15.4. INTENSIIVINEN TEHOKURSSI Oppikirjana Alestalo: Venäjää matkailijoille (Finn Lectura, saatavana kirjakaupoista). Tarkoitettu jo hieman venäjää osaaville. Opiskelemme venäjän kieltä käytännön tilanteiden avulla, venäjää äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Kurssilla opit keskeistä sanastoa ja sanontoja, joita tarvitset matkustaessasi Venäjällä tai palvellessasi venäjänkielisiä asiakkaita matkailuyrityksissä. Ennakkoilmoittautuminen välttämätön 15.4. mennessä.

46211 ESPANJA 1 D - DIME! 1 TO 19.05-20.35 Opisto lk 119 10.1. -11.4. César Aguilar Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-9.1. UUSI KURSSI! Oppikirjana Dime! 1 alusta. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille, mutta se sopii erinomaisesti myös alkeiskurssinsa aikoinaan keskeyttäneille sekä perustietojen kertaajille. Opiskelemme rauhalliseen tahtiin keskeistä sanastoa ja espanjan perusrakenteita käytännön tarpeisiin espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla.

ESPANJA PÄIVÄRYHMÄT 46114 SENIORIESPANJA 1 KESKIVIIKKOISIN KE 13.45-15.15 Opisto lk 107 9.1.-3.4. KM Alba Sillero Vigil Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Oppikirjana Fantastico 1 alkaen kappaleesta 5. Opiskelemme rauhalliseen tahtiin keskeistä sanastoa ja espanjan perusrakenteita käytännön tarpeisiin espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Paljon puheharjoittelua alusta alkaen! 46117 ESPANJA 2 - SÍ HABLO ESPAÑOL PE 11.45-13.15 Opisto lk 107 8.2.-10.5. KM Alba Sillero Vigil Kurssimaksu 54 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-10.1. UUSI KURSSI! Tarkoitettu 1-2 vuotta espanjaa opiskelleille. Opettajan kokoama monistemateriaali sisältyy kurssimaksuun. Opiskelemme espanjan rakenteita ja sanastoa käytännönläheisten harjoitusten kautta. Paljon puheharjoittelua mukavassa ryhmässä, espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Tämän kurssin jälkeen espanjasi on varmemmalla pohjalla! 46121 ESPANJA 2 E - FANTASTICO 1 RIPEÄSTI TI 11.45-13.15 Opisto lk 123 8.1.-2.4. César Aguilar Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Oppikirjana Fantastico 1 alkaen kappaleesta 8. Kurssi sopii noin vuoden espanjaa opiskelleille, jotka haluavat opiskella espanjan alkeita ripeään tahtiin tai kerrata perusasiat. Opiskelemme keskeistä sanastoa ja espanjan perusrakenteita käytännön tarpeisiin espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Paljon puheharjoittelua. 46123 ESPANJA 2 C - DIME! 1 JATKUU TO 10.00-11.30 Opisto lk 107 10.1.-11.4. César Aguilar Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-9.1. Oppikirjana Dime! 2 alk. kpl:sta 1. Kurssi on tarkoitettu noin vuoden espanjaa lukeneille. Opiskelemme rauhalliseen tahtiin keskeistä sanastoa ja espanjan perusrakenteita käytännön tarpeisiin espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Aihepiireinä mm. ostoksilla käynti, majoitus, ravintolassa asiointi. Kirjan lisänä monistemateriaalia. 46134 KÄYTÄNNÖN ESPANJAA 3 E PE 10.00-11.30 Opisto lk 107 11.1. -12.4. César Aguilar Kurssimaksu 54 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-11.1. Oppikirjana Fantástico 2 alk. kpl:sta 11. Tarkoitettu noin kaksi vuotta espanjaa lukeneille. Opiskelemme rauhalliseen tahtiin perusrakenteita ja keskeistä käyttösanastoa espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Aktivoimme myös suullista kielitaitoa esim. pariharjoitusten avulla.

www.oulunkansalaisopisto.fi

46212 ESPANJA 1 A MA 19.05-20.35 Opisto lk 107 7.1.-8.4. KM Alba Sillero Vigil Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-4.1. Oppikirjana Dime! 1 kappaleet 6-10. Tarkoitettu hieman espanjan alkeita osaaville. Opiskelemme perussanastoa, rakenteita ja ääntämistä sekä erityisesti puhumista. Kurssin sisältö on sama kuin kursseilla ESPANJA 1 B, ESPANJA 1 C ja ESPANJA 1 F. 46213 ESPANJA 1 B TI 17.30-19.00 Opisto lk 119 8.1.-2.4. KM Alba Sillero Vigil Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. Oppikirjana Dime! 1 kappaleet 6-10. Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla ESPANJA 1 A. 46214 ESPANJA 1 C TI 19.05-20.35 Opisto lk 119 8.1.-2.4. KM Alba Sillero Vigil Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. Oppikirjana Dime! 1 kappaleet 6-10. Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla ESPANJA 1 A. 46217 ESPANJA 1 F KE 17.30-19.00 Opisto lk 116 9.1.-3.4. KM Alba Sillero Vigil Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Oppikirjana Dime! 1 kappaleet 6-10. Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla ESPANJA 1 A. 46219 ESPANJAN ALKEITA B JATKUU KE 19.05-20.35 Opisto lk 116 9.1.-3.4. KM Alba Sillero Vigil Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Oppikirjana Fantastico 2 alusta. Tarkoitettu noin vuoden espanjaa opiskelleille. Monipuolisin harjoituksin opiskelemme espanjan perussanastoa, peruskielioppia, ääntämistä ja kuuntelua. Paljon puheharjoittelua espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Tervetuloa sekä uudet että jatkavat opiskelijat! 46220 ESPANJA 2 A - ENTRE AMIGOS JATKUU MA 17.30-19.00 Opisto lk 116 7.1.-8.4. César Aguilar Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-4.1. Oppikirjana Entre amigos (teksti- ja harjoituskirja) alkaen kappaleesta 14. Tarkoitettu noin vuoden espanjaa lukeneille tai perustietojen kertaajille, jotka haluavat opiskella tavoitteellisesti kielen perusrakenteita ja keskeistä sanastoa espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Kirja kattaa koko espanjan peruskieliopin ja se opiskellaan loppuun seuraavan kolmen lukuvuoden aikana. 46222 ESPANJA 2 B - ENTRE AMIGOS TO 19.05-20.35 Opisto lk 107 10.1.-11.4. KM Alba Sillero Vigil Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-9.1. Oppikirjana Entre amigos (teksti- ja harjoituskirja) alkaen kappaleesta 18. Tarkoitettu vuoden pari espanjaa lukeneille, jotka haluavat opiskella tavoitteellisesti kielen perusrakenteita ja keskeistä sanastoa. Kirja kattaa koko


OPISTOLAINEN espanjan kieliopin ja se on tarkoitus opiskella loppuun seuraavan kolmen lukuvuoden aikana. Oppikirjan lisäksi puheenaktivointiharjoituksia. Samalla tutustumme espanjalaiseen kulttuuriin espanjalaisen opettajan johdolla.

arkielämän ja matkailun tilanteissa ja italian perusrakenteita italiaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla Italia 1 C.

46230 ESPANJA 3 D - ENTRE AMIGOS JATKUU MA 19.05-20.35 Opisto lk 116 7.1.-8.4. César Aguilar Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. Oppikirjana Entre amigos (teksti- ja harjoituskirja) alkaen kpl:sta 26. Tarkoitettu noin kaksi vuotta espanjaa lukeneille, jotka haluavat opiskella ripeään tahtiin kielen perusrakenteita ja keskeistä sanastoa espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Kirja kattaa koko espanjan peruskieliopin ja se on tarkoitus opiskella loppuun 3 lukuvuoden aikana.

47213 ITALIA 1 C TO 19.05-20.35 Opisto lk 109 10.1.-11.4. Antonella Conte Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-9.1. Oppikirjana Espresso 1 alkaen kappaleesta 4. Tarkoitettu hieman italian alkeita osaaville tai perusteellista kertausta haluaville. Käytännön puhekieltä arkielämän ja matkailun tilanteissa ja italian perusrakenteita italiaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Kurssin sisältö on sama kuin kurssilla Italia 1 B.

46231 ESPANJA 3 C - FANTASTICO 3 RIPEÄSTI TO 17.30-19.00 Opisto lk 119 10.1.-11.4. César Aguilar Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-9.1. Oppikirjana Fantastico 3 alusta. Tarkoitettu 2-3 vuotta espanjaa lukeneille, jotka haluavat opiskella kielen perusrakenteita ja keskeistä sanastoa äidinkielenään espanjaa puhuvan opettajan johdolla ripeästi edeten. Käytännön kieltä arjen tilanteissa sekä matkoilla. Paljon suullista harjoittelua. Opetuskielenä espanja.

47220 ITALIA 2 B - ESPRESSO 1 JATKUU KE 19.05-20.35 Opisto lk 118 9.1.-10.4. Antonella Conte Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Oppikirjana Espresso 1, alkaen kappaleesta 8. Tarkoitettu noin vuoden italiaa opiskelleille. Opiskelemme lisää italian perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoittelemme puhetta italiaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla.

46238 ESPANJA 3 B - FANTASTICO 3 KE 19.15-20.45 Opisto lk 107 9.1.-3.4. César Aguilar Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Oppikirjana Fantástico 3 alusta. Tarkoitettu noin kaksi vuotta espanjaa lukeneille. Opiskelemme rauhalliseen tahtiin perusrakenteita ja keskeistä käyttösanastoa espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Aktivoimme myös suullista kielitaitoa esim. pariharjoitusten avulla. 46240 ESPANJA 4 B - ¡VAMOS A HABLAR! TO 17.30-19.00 Opisto lk 107 10.1.-11.4. KM Alba Sillero Vigil Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-9.1. UUSI KURSSI! Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka olet opiskellut espanjaa kolmisen vuotta ja haluat ottaa taitosi aktiiviseen käyttöön. Monipuolisin harjoituksin kartutamme kaikkia kielen osa-alueita. Kertailemme kielioppia, laajennamme sanavarastoa ja lisäämme espanjalaisen kulttuurin tuntemusta opettajan laatiman mielenkiintoisen materiaalin parissa. Paljon helppoja ja mukavia puheharjoituksia espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Bienvenido! 46251 ESPANJA 5 B - FANTASTICO 4 TI 17.30-19.00 Opisto lk 107 8.1.-2.4. César Aguilar Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. Oppikirjana Fantástico 4 alk. kpl:sta 6. Tarkoitettu kolme neljä vuotta espanjaa lukeneille. Kurssilla kertaamme aiemmin opittua sekä opiskelemme lisää espanjan vaativampia rakenteita (mm. subjunktiivin käyttö). Monipuolisin harjoituksin laajennamme sanavarastoa ja aktivoimme puhetaitoa espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Aihepiireinä työ, vapaa-aika, kulttuuri ja yhteiskunta. 46260 ESPANJA 6 A - DIME! 4 TI 19.05-20.35 Opisto lk 107 8.1.-2.4. César Aguilar Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. UUSI KURSSI! Oppikirjana Dime! 4 alusta. Kurssi on tarkoitettu espanjaa jo pitempään harrastaneille, esim. Fiestan tai Fantastico 4:n lukeneille. Laajennamme sanastoa ja syvennämme rakenteiden hallintaa monipuolisin harjoituksin. Aktivoimme puhetaitoa runsain keskusteluharjoituksin espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla.

ITALIA 47111 KÄYTÄNNÖN ITALIAA 1 A PÄIVÄLLÄ MA 09.30-11.00 Opisto lk 107 7.1.-8.4. Antonella Conte Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. Oppikirjana Espresso 1, alkaen kappaleesta 4. Tarkoitettu hieman italian alkeita osaaville sekä alkeista lähtevää perusteellista kertausta haluaville. Käytännön puhekieltä arkielämän ja matkailun tilanteissa sekä italian perusrakenteita. 47122 KÄYTÄNNÖN ITALIAA 2 A PÄIVÄLLÄ MA 11.05-12.35 Opisto lk 107 7.1.-8.4. Antonella Conte Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. Alkeiden jatkokurssi. Oppikirjana Espresso 1 alkaen kappaleesta 8. Tarkoitettu noin vuoden italiaa opiskelleille. Käytännön puhekieltä arkielämän ja matkailun tilanteissa ja kielen perusrakenteita rauhalliseen tahtiin, italiaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Opi käyttämään kieltä rohkeasti! 47211 ITALIA 1 A TI 19.05-20.35 Opisto lk 108 8.1.-9.4. Antonella Conte Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. UUSI KURSSI. Oppikirjana Espresso 1 alusta. Tarkoitettu vasta-alkajille tai alkeista lähtevää perusteellista kertausta haluaville. Italian perusrakenteita ja käytännön puhekieltä arkielämän ja matkailun tilanteissa, italiaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. 47212 ITALIA 1 B TI 17.30-19.00 Opisto lk 108 8.1.-9.4. Antonella Conte Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. Oppikirjana Espresso 1 alkaen kappaleesta 4. Tarkoitettu hieman italian alkeita osaaville, tai perusteellista kertausta haluaville. Käytännön puhekieltä

47250 ITALIA 4 TO 17.30-19.00 Opisto lk 109 10.1.-11.4. Antonella Conte Kurssimaksu 54 € Ilm. 9.1.2013 mennessä Oppikirjana In piazza 2, tekstikirja ja harjoituskirja (Tammi), alkaen kappaleesta 2. Tarkoitettu kolmisen vuotta italiaa opiskelleille. Kirjan aiheina mm. vapaa-aika, tulevaisuudensuunnitelmat, kulttuuri ja taide, sekä laajemmin yhteiskuntaa ja maapallon tilaa käsittelevät teemat. Monipuolisin harjoituksin kartutamme kaikkia kielen osa-alueita. Paljon puheharjoittelua italiaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. 47260 ITALIA 6 – CONVERSAZIONE KE 17.30 - 19.00 Opisto lk 118 9.1.-10.4. Antonella Conte Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Kevyttä kertausta ja mukavaa jutustelua italiaa jo pitempään harrastaneille. Sanaston monipuolista harjoittelua, puheenaktivointia sekä kulttuuritietoa. Keskustelua eri teemoista italiaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Monistemateriaali kuuluu kurssimaksuun.

MUUT KIELET 49200 THAIKIELEN ALKEISKURSSI TO 17.30-19.00 Opisto lk 116 14.3.-30.5. Rachaya Kolehmainen Kurssimaksu 45 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-28.2. Tarkoitettu hieman thain alkeita osaaville, esim. syksyllä alkeiskurssilla olleille. Opiskelemme thain perusrakenteita ja keskeistä sanastoa thaita äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Myös kulttuuri- ja tapatietoutta sekä matkailuun liittyvää sanastoa. Opettajan laatima monistemateriaali sisältyy kurssimaksuun. 49201 THAIKIELEN ALKEIDEN JATKOKURSSI KE 17.30-19.00 Opisto lk 107 13.3.-22.5. Rachaya Kolehmainen Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.- 28.2. Tarkoitettu hieman thaita osaaville, esim. syksyllä thain alkeiden jatkokurssilla olleille. Opiskelemme thain perusrakenteita ja keskeistä sanastoa thaita äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Myös kulttuuri- ja tapatietoutta sekä matkailuun liittyvää sanastoa. Opettajan laatima monistemateriaali sisältyy kurssimaksuun. 49202 PORTUGALIN ENSIASKELEITA MA ja TO 17.00-19.45 Opisto lk 119 22.4.-2.5. HuK Satu Perttunen Kurssimaksu 27 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-15.4. INTENSIIVINEN TEHOKURSSI. Helppo alkeiskurssi. Opettele portugalin ääntämistä, tervehdyksiä ym. keskeisiä sanontoja tällä lyhytkurssilla. Myös portugalin- ja brasilianportugalin tärkeimpiä eroja käydään läpi. Kun kiinnostus herää, tästä on hyvä jatkaa eteenpäin! Opettajan kokoama monistemateriaali sisältyy hintaan. Ennakkoilmoittautuminen välttämätön viimeistään 15.4. 49203 PORTUGALI 1 KE 17.00-18.30 Opisto lk 119 9.1.-3.4. HuK Satu Perttunen Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Oppikirjana Tudo bem? 1. Tarkoitettu aloittelijoille tai jo hieman portugalia osaaville kielen kertailuun. Opiskelemme portugalin perusrakenteita ja keskeistä sanastoa käytännön tilanteiden avulla. Samalla tutustumme Portugalin ja Brasilian värikkääseen kulttuuriin. Myös portugalin- ja brasilianportugalin pääasiallisia eroja käydään läpi. 49204 PORTUGALI 3 KE 18.45-20.15 Opisto lk 119 9.1.-3.4. HuK Satu Perttunen Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Oppikirjana Tudo bem? 2 alusta. Tarkoitettu noin 2 vuotta portugalia lukeneille. Ryhmään sopii hyvin myös uusia opiskelijoita aiemmin hankittua kielitaitoa kertailemaan ja aktivoimaan. 49211 HEPREAN ALKEISKURSSI MA 18.45-20.15 Opisto lk 109 7.1.-8.4. Anja Röpelinen Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. UUSI KURSSI! Oppikirjasta sovitaan ensimmäisellä kerralla. Aakkosista alkaen opiskellaan käytännön kieltä monipuolisin harjoituksin lukien, kirjoittaen ja puhuen.

7 49212 HEPREAN JATKOKURSSI MA 17.15-18.45 Opisto lk 109 7.1.-8.4. Anja Röpelinen Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-4.1. Oppikirjana Bealpe uvichtav 1 alkaen sivulta 87. Käytännön hepreaa jo muutaman vuoden opiskelleille sopivasti kertaillen. Luvassa monipuolista rakenteiden harjoittelua puhetta unohtamatta. 49214 RAAMATUN HEPREAN ALKEISKURSSI PE 18.30-21.00 Opisto lk 116 18.1.-26.4. Teol. maist. Juha Muukkonen Kurssimaksu 45 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-11.1. Kurssi on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet hepreaa tai haluavat kerrata alkeet. Oppikirjana on A. Aejmelaeuksen Täyttä hepreaa, jonka voi tarvittaessa hankkia opettajalta. Kurssi tukee myös nykyheprean opiskelua. Oppituntien ohessa kuunnellaan heprealaisia lauluja. Pitkän opettajakokemuksen omaava opettaja lupaa, että kurssi ei tule olemaan kuiva tai tylsä! Kokoontumiskerrat ovat 18.1., 8.2., 22.2., 22.3., 19.4. ja 26.4. 49216 HEPREAN VERBIKURSSI PE 16.00-18.30 Opisto lk 116 18.1.-26.4. Teol. maist. Juha Muukkonen Kurssimaksu 45 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-11.1. UUSI KURSSI! Kurssilla opiskellaan heprean verbioppia A. Aejmelaeuksen Täyttä hepreaa - kirjaa käyttäen. Kirjan voi tarvittaessa hankkia opettajalta. Kurssiin kuuluu myös muita heprean tekstejä ja lauluja. Pitkän opettajakokemuksen omaava opettaja lupaa, että kurssi ei tule olemaan kuiva tai tylsä! Kokoontumiskerrat ovat 18.1., 8.2., 22.2., 22.3., 19.4. ja 26.4. 49230 TURKKI 1 A KE 19.05-20.35 Opisto lk 110 9.1.-3.4. Feride Ceylan Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Oppikirjana Turkkia matkailijoille (Finn Lectura) alkaen kappaleesta 4. Kurssi on tarkoitettu hieman turkinalkeita osaaville. Opiskelemme turkin kielen perusrakenteita ja käytännön sanastoa arkielämän ja matkailun tilanteissa turkkia äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Kirjan lisäksi monistemateriaalia. 49231 TURKKI 1 B KE 17.30-19.00 Opisto lk 110 9.1.-3.4. Feride Ceylan Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-8.1. Oppikirjana Turkkia matkailijoille (Finn Lectura) alkaen kappaleesta 4. Kurssi on tarkoitettu hieman turkin alkeita osaaville. Opiskelemme turkin kielen perusrakenteita ja käytännön sanastoa arkielämän ja matkailun tilanteissa turkkia äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Myös kulttuuritietoutta. Kirjan lisäksi monistemateriaalia. 49234 TURKIN JATKOKURSSI TI 17.15-18.45 Opisto lk 116 15.1.-2.4. Feride Ceylan Kurssimaksu 63 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-14.1. Oppikirjana Opi Turkkia (Heinrich Bremer) alkaen kappaleesta 5. Tarkoitettu noin kaksi vuotta turkkia lukeneille. Opiskelemme lisää kielen perusrakenteita ja käytännön sanastoa äidinkielenään turkkia puhuvan opettajan johdolla. Myös kulttuuritietoutta ja paljon puheharjoittelua. 49241 KIINAN ALKEISKURSSI TI 19.00-20.30 Opisto lk 116 15.1.-9.4. KM Xinyuan Sui Kurssimaksu 48 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-10.1. UUSI KURSSI! Tarkoitettu vasta-alkajille. Kurssi sopii kaikille kiinan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Oppikirjana on Experiencing Chinese (Liping Jiang). Opettaja laatii myös lisäharjoituksia opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tällä kurssilla kiinan kielen opiskelu on sekä hauskaa että tehokasta! Opetuskielenä englanti. Basic course in Chinese. Tuition in English.

Hiihtolomaviikolla 4.3. – 10.3. ei opetusta. Huom! Katso kevään ja kesän intensiiviset tehokurssit opiston nettisivulta maaliskuun lopulla!

Laadukasta ja luotettavaa palvelua ammattitaidolla – Kasvohoidot – Jalkahoidot – Käsihoidot – Vartalohoidot kset – Suihkurusketukset – Kestovärjäykset – Ripsipermanentit – Ripsien pidennykset – Karvanpoistot sokeroinnilla – Meikkaukset ja meikkiopastukset – Kestopigmentoinnit – Korvakynttilähoidot – Asiakasillat – Verkkokauppa – Tuotemyynti: Guinot, Dermalogica, Masters Colors

Lämpimästi tervetuloa!

Isokatu 21 C 42 (3 krs), p. 08 311 3214


OPISTOLAINEN

8

Tieto- ja viestintätekniikka ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 2.1. klo 9.30 NETISSÄ JA OPINTOTOIMISTOON. Katso ilmoittautumisohjeet ja huomioi alennus työttöminä oleville sivulta 3.

Aloita alusta tai kertaa tietojenkäsittelyn perusteet. Voit tutustua internetin hyöty- ja huvikäyttöön useilla kursseillamme. Kevään uutuutena järjestämme digijärjestelmäkamerakurssin 12–16-vuotiaille. Digikameran, digijärjestelmäkameran sekä teräväpiirtodigitaalivideokameran käyttöön syvennytään niille erikseen järjestettävillä kursseilla. Seniorit voivat ilmoittautua Netti ohoi! – kurssille ja Senioreiden atk-kouluun. Senioreiden atk-koulun kurssihinnassa on jo etukäteen huomioitu opintosetelimaksu (-50 %). Opintoseteliavusteiselle kurssille ilmoittaudutaan opintotoimistoomme. Tutustu muihin alennusmahdollisuuksiimme ja ilmoittaudu kursseille alkaen 2.1. klo 9.30. 60592 NETTI OHOI! SOSIAALINEN MEDIA MA ja KE 13.00 -16.00 TUTUKSI SENIOREILLE 11.-20.3. Opisto lk 125 (atk) Tiina Laaksonen Ilm. opintotoimistoon 2.1.-1.3. Netti Ohoi!-projektin (Maa- ja Kotitalousnaiset) kurssi sosiaalisesta mediasta 63-vuotta täyttäneille. RAY:n tukema, osallistujille maksuton.

60597 PELKO POIS, B MA ja KE 13.00 -16.00 Opisto lk 125 (atk) 22.4.-8.5. Tiina Laaksonen Kurssimaksu 65 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-15.4. Tietokone tutuksi. Tekstinkäsittelyn perusteet. Ihmeellinen netti. Kurssilla opit perusasiat ja saat varmuutta koneen ja perusohjelmien käyttöön. Kurssi sopii aloittelijoille ja niille, jotka kaipaavat kertausta.

60593 SENIOREIDEN ATK-KOULU MA ja KE 13.00 -16.00 Opisto lk 125 (atk) 4.-18.2. Tiina Laaksonen Kurssimaksu 45 € Ilm. opintotoimistoon 2.-28.1. OPINTOSETELIKURSSI 63-vuotta täyttäneille. Tietokoneen käytön perusteet: työpöydän ja ikkunoiden hallinta, tietojen tallennus. Liikkuminen internetissä, tiedonhaku netistä, tutustuminen verkkopankkeihin, verkkokauppoihin.

60598 MICROSOFT OFFICE TI ja TO 13.00-16.00 2000-LUVUN UUSIA TOIMINTOJA 5.-19.2. Opisto lk 125 (atk) Kurssimaksu 65 € Tiina Laaksonen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-29.1. Kurssi sopii niille, jotka hallitsevat tietokoneen käytön perusteet ja haluavat oppia jotain ihan uutta. Kurssin aikana käydään läpi 2000-luvun Microsoft Office-ohjelmien uutuuksia tekstinkäsittelyssä (Word), taulukkolaskennassa (Excel) esitysgrafiikkaohjelmassa (Power Point).

60594 SURFFAA ! A TI ja TO 13.00 -16.00 Opisto lk 125 (atk) 8.-22.1. Tiina Laaksonen Kurssimaksu 65 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-4.1. Internetin huvi- ja hyötykäyttö. Liikkuminen netissä ja helppokäyttötoiminnot. Miten suojaat itsesi ja koneen. Varmuutta ja vapautta surffailuun. Kurssille osallistumiseen ei edellytetä aiempaa tietokoneen käyttötaitoa. 60595 SURFFAA ! B TI ja TO 13.00 -16.00 Opisto lk 125 (atk) 2.-16.4. Tiina Laaksonen Kurssimaksu 65 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-22.3. Internetin huvi- ja hyötykäyttö. Liikkuminen netissä ja helppokäyttötoiminnot. Miten suojaat itsesi ja koneen. Varmuutta ja vapautta surffailuun. Kurssille osallistumiseen ei edellytetä aiempaa tietokoneen käyttötaitoa. 60596 PELKO POIS, A MA ja KE 14.00 -17.00 Opisto lk 125 (atk) 14.-28.1. Tiina Laaksonen Kurssimaksu 65 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-4.1. Tietokone tutuksi. Tekstinkäsittelyn perusteet. Ihmeellinen netti. Kurssilla opit perusasiat ja saat varmuutta koneen ja perusohjelmien käyttöön. Kurssi sopii aloittelijoille ja niille, jotka kaipaavat kertausta.

60599 TIETOJENKÄSITTELYN TI ja TO 17.00-19.30 PERUSTEET TUTUKSI 8.-24.1. Opisto lk 125 (atk) Kurssimaksu 65 € Tommi Ruuskanen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-4.1. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla tietojenkäsittelyn perusteet ovat puutteelliset tai unohduksissa. Kurssilla opiskeltavia asioita ovat muun muassa tietojenkäsittelyn yleisimmät termit ja käsitteet, ohjelmien avaaminen ja sulkeminen, tiedon lajittelu-leikepöydän käyttö, kansioiden luonti, tiedostojen tallentaminen ja avaaminen, tiedon etsintä ja tallentaminen internetistä. Kurssi antaa hyvät valmiudet osallistua muille opiston tarjoamille tietojenkäsittelytaitoa vaativille kursseille. 24.1. opetusaika klo 17.00-21.00. 60600 DIGIJÄRJESTELMÄKAMERAKURSSI MA ja KE 17.00 - 19.15 12-16-VUOTIAILLE 14.-30.1. Opisto lk 125 (atk) Kurssimaksu 55 € Tommi Ruuskanen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-7.1. Kurssi on tarkoitettu nuorille, jotka omistavat digitaalijärjestelmäkameran. Kurssilla opiskellaan kameran käyttöä mm. ajan ja aukon merkitys, terävyysalue, rajaus, sommittelu ja raw- kuvan mahdollisuudet. Kuvien käsittely tapahtuu Photoshop- ohjelmistolla. Kuvien käsittely tapahtuu Win 7 Professional tietokoneilla.

60601 DIGIJÄRJESTELMÄKAMERAKURSSI TI ja TO 17.00 - 21.00 Opisto lk 125 (atk) 26.2.-21.3. Tommi Ruuskanen Kurssimaksu 95 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-19.2. Kurssi on tarkoitettu henkilöille jotka omistavat digitaalijärjestelmäkameran tai hankkivat kamera kurssin alussa. Kurssilla opiskellaan kameran käyttöä mm. ajan ja aukon merkitys, terävyysalue, rajaus, sommittelu ja raw- kuvan mahdollisuudet. Kuvien käsittely tapahtuu Photoshop- ohjelmistolla. Osallistujilta edellytetään tyydyttävää tietokoneen käyttötaitoa. 60602 DIGITAALINEN TERÄVÄPIIRTOVIDEO TI ja TO 17.00 -21.00 Opisto lk 125 (atk) 9.-25.4. Tommi Ruuskanen Kurssimaksu 95 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-2.4. Kurssilla opiskellaan teräväpiirtodigitaalivideokameran peruskäyttö oheislaitteineen. Lisäksi opitaan kuvatun teräväpiirtomateriaalin editointi käyttökelpoiseksi videoksi. Työskentely tapahtuu suositulla Pinnacle 14ohjelmistolla. Kurssille osallistujilta edellytetään tyydyttävää tietokoneen käyttötaitoa sekä omaa digitaalivideokameraa. 60603 DIGITAALINEN KUVAUS MA ja KE 17.00 - 21.00 JA KUVANKÄSITTELY 8.-24.4. Opisto lk 125 (atk) Kurssimaksu 95 € Tommi Ruuskanen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-1.4. Kurssi soveltuu henkilöille, jotka ovat lähiaikoina hankkineet tai ovat hankkimassa digitaalikameran. Kurssilla käydään helpolla tavalla läpi digitaalikameran ominaisuudet, kuvaaminen ja kuvien siirto tietokoneelle, digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet, kuvien korjailu ja valmistaminen tulostusta, sähköpostilla lähettämistä sekä www-julkaisua varten. Kuvien käsittely tapahtuu suosituilla Photoshop- ja Picasa3 ohjelmistoilla. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään tyydyttävät tietokoneen käyttötaidot. 60604 DIGITAALINEN JULKAISUNVALMISTUS MA ja KE 17.00 - 21.00 Opisto lk 125 (atk) 25.2.-20.3. Tommi Ruuskanen Kurssimaksu 95 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.2. Kurssilla opiskellaan digitaalisen julkaisunvalmistuksen kaikki työvaiheet: digitaalinen julkaisuntaitto (desktop publishing) Adoben InDesign- ohjelmalla, e-kirjan toteutus, digitaalinen kuvankäsittely Photoshopilla painotuotetta varten, PDF- tiedostojen valmistus sekä tulostaminen. Kurssi antaa hyvät valmiudet lehden, esitteen ja kirjan tekemiselle. Kurssi soveltuu henkilöille, jotka hallitsevat tietokoneen peruskäytön.

Taitoaineet ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 2.1. klo 9.30 NETISSÄ TAI OPINTOTOIMISTOON. Katso ilmoittautumisohje sivulta 3.

Useimpiin opintoryhmiin otetaan enintään 12 opiskelijaa. Näin varmistamme hyvän opetuksen, riittävät työtilat ja välineet. Jos haluat tietää lisää kurssien sisällöstä, soita Leena Korpi puh. 040 579 5325 tai sähköpostilla leena.korpi@oulunkansalaisopisto.fi Varmimmin ti ja ke klo 16.00- 17.00. 2.1.- 11.1. aamupäivisin klo 9.00- 12.00. OMPELU / SOVELLETTU OMPELU 30001 MAANANTAIN OMPELU A MA 17.30-20.30 Opisto lk 138 14.1.-25.2. Anna Vesala Kurssimaksu 60 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-9.1. Oletpa tottunut tekijä tai vasta aiheesta innostunut, kurssi sopii sinulle. Valmistetaan uutta ja uudistetaan entisiä vaatteita. Opettaja on tukenasi suunnittelussa ja toteutuksessa. Inspiraatioksi ja avuksi kaavoituksessa ovat seuraavat lehdet: Suuri Käsityökerho, Taito, Ottobre ym. julkaisuja ja kaavoja. Kurssimaksuun sisältyvät myös kaavapaperi ja saumureissa pääsääntöisesti olevat langat (musta, valkoinen, harmaa). Mukaasi tarvitset mm. sakset,

nuppi- ja silmäneulat. Ensimmäisellä kurssikerralla otetaan mitat, katsellaan malleja ja piirretään kaavoja. Jos olet jo hankkinut kankaita, ota ne mukaasi, mutta voit myös valita ensin tehtävän työn ja saada opettajalta arvion sopivasta kankaasta. Kurssikertoja 7. 30002 MAANANTAIN OMPELU B MA 17.30-20.30 Opisto lk 138 11.3.-29.4. Anna Vesala Kurssimaksu 60 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-28.2. Ks. sisältö 30001 Maanantain ompelu A. Kurssikertoja 7. 30003 TIISTAI-ILLAN OMPELU A TI 17.30-20.30 Opisto lk 138 15.1.-26.2. Anna Vesala Kurssimaksu 60 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-9.1. Ks. sisältö 30001 Maanantain ompelu A. Kurssikertoja 7.

30004 TIISTAI-ILLAN OMPELU B TI 17.30-20.30 Opisto lk 138 12.3.-23.4. Anna Vesala Kurssimaksu 60 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-28.2. Ks. sisältö 30001 Maanantain ompelu A. Kurssikertoja 7. 30005 TIISTAIPÄIVÄN OMPELU A TI 12.00-15.00 Opisto lk 138 15.1.-26.2. Paula Moisala Kurssimaksu 60 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-9.1. Ks. sisältö 30001 Maanantain ompelu A. Kurssikertoja 7.

www.oulunkansalaisopisto.fi


OPISTOLAINEN 30006 TIISTAIPÄIVÄN OMPELU B TI 12.00-15.00 Opisto lk 138 12.3.-23.4. Paula Moisala Kurssimaksu 60 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-28.2. Ks. sisältö 30001 Maanantain ompelu A. Kurssikertoja 7. 30010 MAAHANMUUTTAJANAISTEN OMPELU TO 12.00-15.00 Opisto lk 138 17.1. -4.4. Paula Moisala OPINTOSETELIKURSSI Ommellaan ja korjataan vaatteita kunkin omiin tarpeisiin. Materiaalit kukin kustantaa itse. Jos haluat kysellä enemmän tai ilmoittautua mukaan, soita Aruna Somani puh. 041 433 1414. Ilmoittautuminen alkaa 16.1. Kurssi järjestetään yhteistyössä YSTÄVYYSTALON kanssa. www.ystavyystalo.fi. 30012 PIPOT JA HUIVIT LA-SU 10.00-15.00 Opisto lk 138 26.-27.1. Paula Moisala Kurssimaksu 28 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-16.1. Ommellaan ja saumuroidaan hauskoja ja helppoja pipoja ja huiveja. Materiaaliksi käyvät eri vahvuiset joustavat materiaalit; trikoot, fleecet, paksut colleget ja neulokset. Huivimateriaaleiksi käyvät myös joustamattomat materiaalit. Tehdessäsi opit saumurin, kaksoisneulan ja trikoo-ompeleiden käytön sekä rullapäärmehuolittelun. Koristellaan pipot esimerkiksi applikoimalla. Infotiedote materiaaleista lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostitse tai opintotoimistosta noutamalla. 30013 VAATTEIDEN KORJAUSPAJA Opisto lk 138 Paula Moisala

KE 18.00-19.30 PE 17.00-21.00 LA 10.00-15.00 23.1.-2.2. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-16.1. Kurssimaksu 28 € Vaatteiden korjausta; tarvitsetko apua sovittamiseen, lahkeiden lyhentämiseen/pidentämiseen. Pitäisikö juhlamekko muokata uuteen uskoon? Sovitetaan ja suunnitellaan korjaukset yhdessä. Pienin muutoksin saat ommeltua vaatteeseen uuden ilmeen. Info materiaaleista ke 23.1. (ota korjattava vaate mukaan). Muutoin pe-la 1.-2.2.

30014P SAUMURI TUTUKSI Opisto lk 138 Paula Moisala

KE 18.00-19.30 PE 17.00-21.00 LA-SU 10.00-15.00 13.-24.2. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-6.2. Kurssimaksu 42 € Tutustutaan saumurin ja ompelukoneen trikoo-ompeleisiin. Opit kaksoisneulan käytön. Voit tuoda halutessasi oman saumurin. Valmistetaan helppoja trikoovaatteita, esimerkiksi t-paitoja tai collegehousuja. Infossa ke 13.2. klo 18.00-19.30 paneudutaan hankittaviin materiaaleihin ja otetaan mitat kaavoja varten. Muu kokoontuminen pe-su 22.-24.2.

30015 SAUMURI TUTUKSI/jatkokurssi Opisto lk 138 Paula Moisala

KE 18.00-19.30 TO-PE 17.30-20.30 LA 10.00-15.00 24.4.-4.5. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.4. Kurssimaksu 35 € Haluatko oppia enemmän saumurista ja trikoon ompelemisesta? Käydään läpi saumurin ja ompelukoneen eri ompeleita. Voit tuoda halutessasi oman saumurin/ompelukoneen. Valmistetaan helppoja trikoovaatteita, esimerkiksi t-paitoja tai collegehousuja. Infossa ke 24.4. klo 18.00-19.30 paneudutaan hankittaviin materiaaleihin ja otetaan mitat kaavoja varten. Muu kokoontuminen to-la 2.-4.5.

30018 MEKKO KESÄKSI MA-TO 17.00-21.00 Opisto lk 138 13.-23.5. Anna Vesala Kurssimaksu 65 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-6.5. Ommellaan mekko, joka on oman maun mukainen. Ma-ti 13.-14.5. paneudutaan malleihin ja materiaaleihin, otetaan mitat ja piirretään kaavat käyttäen apuna valmiskaavoja. Ma-ti-ke-to 20.-23.5. leikataan, sovitetaan ja ommellaan mekko. 30020 KANSALLISPUKUJEN OMPELU TI 12.00-15.00 /PÄIVÄKURSSI A 8.1.-26.2. Opisto lk 130 Kurssimaksu 70 € Leena Korpi Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-7.1. Kansallispuku on monipuolinen, ajaton ja kaunis vaatekokonaisuus, jonka omistaja ei ole milloinkaan ilman juhlavaatetta. Valmistetaan kansallispukuja ja muita kansanperinteen pohjautuvia asuja, kuten esim. Feresi. Vanhat kansallispuvut kannattaa myös huoltaa ja korjata, sekä täydentää puuttuvin osin. 1700-1800 lukujen materiaalit, työtavat ja mittasuhteet on otettu uudelleen käyttöön antaen juhlavuutta ja hienostunutta ilmettä pukuihin. Ihastut myös aikakauden oivaltaviin kaavoituksiin ja ompelullisiin ratkaisuihin, joita voi hyödyntää muussakin vaatetuksessa. Oikeanlaiset huivit, päähineet, vyötaskut, sukat, päällysvaatteet jne. lisäävät värikästä ilmeikkyyttä. Kurssikertoja 8. 30021 KANSALLISPUKUJEN OMPELU TI 12.00-15.00 /PÄIVÄKURSSI B 12.3.-23.4. Opisto lk 130 Kurssimaksu 60 € Leena Korpi Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-28.2. Ks. sisältö 30020 Kansallispukujen ompelu/päiväkurssi A. Kurssikertoja 7. 30022 KANSALLISPUKUJEN OMPELU A KE 17.30-20.30 Opisto lk 130 9.1.-27.2. Leena Korpi Kurssimaksu 70 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-7.1. Ks. sisältö 30020 Kansallispukujen ompelu/päiväkurssi A. Kurssikertoja 8. 30023 KANSALLISPUKUJEN OMPELU B KE 17.30-20.30 Opisto lk 130 13.3.-24.4. Leena Korpi Kurssimaksu 60 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-28.2. Ks. sisältö 30020 Kansallispukujen ompelu/päiväkurssi A. Kurssikertoja 7.

30025 TILKKUTYÖT/PÄIVÄKURSSI KE 14.00-17.00 Opisto lk 138 9.1.-20.3. Paula Vainio Kurssimaksu 86 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-7.1. Perehdytään erilaisiin tilkkutyö- ja tikkaustekniikoihin perinteisiä ja moderneja tilkkutekstiilejä valmistaen. Ommellaan kurssilaisten toiveiden mukaisia isoja ja/tai pieniä töitä, kuten peittoja, seinätekstiilejä, liinoja, laukkuja, tyynyjä, pussukoita jne. Kurssi sopii aloittelijoille ja pidemmälle ehtineille. 30026 TILKKUTYÖT Opisto lk 138 Paula Vainio Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-7.1. Ks. sisältö 30025 Tilkkutyöt/päiväkurssi.

KE 17.30-20.30 9.1.-20.3. Kurssimaksu 86 €

30028 KESKENERÄISET TILKKUTYOT TO-PE 17.30-20.30 VALMIIKSI LA-SU 10.00-15.00 Opisto lk 138 18. -21.4. Paula Vainio Kurssimaksu 44 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-9.4. Kokoonnutaan intensiivisesti to-pe-la-su 18.-21.4. valmistamaan tilkkutöitä, jotka ovat jääneet kesken. 30029 SISUSTUSTAULU TILKUISTA Opisto lk 138 Paula Vainio

KE 17.30-20.30 PE 17.00-21.00 LA-SU 10.00-15.00 27.3.- 14.4 Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-19.3. Kurssimaksu 66 € Valmistetaan puukehyksiin pingoitettava kankainen sisustustaulu (40x40 cm) valmiista mallista, 9 eri vaihtoehtoa. Ensimmäisenä viikonloppuna värjätään ja painetaan omat kankaat, jälkimmäisenä ommellaan ja viimeistellään taulu valmiiksi. Malleja nähtävillä aulan vitriinissä 4.2. alkaen. Info ke 27.3. Muutoin pe-la 5.-6.4. ja pe-la-su 12.-14.4.

30032 HUONEKALUJEN VERHOILU A TI 17.00-20.00 Opisto lk 140 (verhoilu) LA-SU 10.00-15.00 Laura Kokko 15.1.-24.2. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-9.1. Kurssimaksu 86 € Kaipaako vanha huonekalusi uutta ilmettä tai sisältöä? Rohkeasti omat kädet hommiin ja antamaan kulahtaneelle tuolille/sohvalle uusi elämä! Lisätietoja Laura Kokko 0400-359712. Kokoontumiset tiistaisin 15.1.-26.2. ja la-su 23.24.2. 30033 HUONEKALUJEN VERHOILU B TI 17.00-20.00 Opisto lk 140 (verhoilu) LA-SU 10.00-15.00 Laura Kokko 12.3.-28.5. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-26.2. Kurssimaksu 125 € Ks. sisältö 30032 huonekalujen verhoilu A. Lisätietoja Laura Kokko 0400-359712. Kokoontumiset tiistaisin 12.3.-28.5. ja la-su 20.-21.4.

PITSINNYPLÄYS 31101 PITSINNYPLÄYS MA 18.00-20.15 Opisto lk 130 14.1.-15.4. Piritta Waulu Kurssimaksu 79 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-9.1. Aloittelijat aloittavat alkeista ja helpoimmista nauhapitseistä. Nypläystä jo taitavilla on mahdollisuus opiskella mm. belgialaista jatkuvalankaista Binche- ja Flander -pitsiä, italialaista Cantü-pitsiä ja erilaisia nauhapitsitekniikoita (Schneeberg, Idria). Opettajalta löytyy runsaasti malleja, esim. Kant- ja Lace Express -lehdet, nypläyksen tarvikkeita ja lankoja voit ostaa opettajalta. Kokoonnumme 12 kertaa. 31102 HELMINYPLÄYS PE 17.15-21.00 Opisto lk 130 LA-SU 10.00-15.00 Soile Ylitulkkila 15.-17.2. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-4.2. Kurssimaksu 72 € Suunnitellaan ja nyplätään pitsi, jonka kuvio muodostuu siemenhelmistä. Mallin suunnittelussa voi hyödyntää mm. omia ristipistomalleja. Tarvikeluettelon saat ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostilla. Kurssille osallistuminen edellyttää nypläyksen perusteiden osaamista. 31103 CANTÙN PITSIN KUKAT PE 17.00-21.00 Opisto lk 130 LA-SU 10.00-15.00 Merja Kaipainen 9.-11.8. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-12.6. Kurssimaksu 72 € Nypläämme ohuehkosta langasta pienen kukkataulun, jossa myös kaksinkertaisia osia ja taustana mosaiikkipohjaa. Osallistuminen ei edellytä Cantùn pitsin tuntemusta, mutta nypläyksen perusasiat on syytä hallita.

KIRJONTA JA NEULEET 31011 KÄSITYÖTAIDOILLA HYVÄÄ TEHDEN TO 14.30-16.45 Opisto lk 130 17.1.-11.4. Marjut Sarkkinen Kurssimaksu 20 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-14.1. Tekstiilimateriaaleista tehty tuote on parhaimmillaan lämpöä, turvallisuuden tunnetta ja hyvää mieltä tuottava. Se saattaa jopa edistää parantumista. Tule tekemään hyvää käsilläsi toisten iloksi. Kurssin alussa katsotaan ensin ne tekniikat, joita kukin haluaa opiskella ja tehdä. Valitaan yhdessä avustuskohde ja pyritään saamaan materiaaliavustusta eri tahoilta tai valitulta avustuskohteelta, suunnitellaan tehtävä työ ohjaajan avustuksella ja yhdessä avustuskohteen kanssa. Kokoontumiset: 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3. ja 4.4. 31012 TARTU PUIKKOIHIN TI 18.00-20.30 - KÄSINNEULONNAN KURSSI A 8.1.-26.2. Opisto lk 130 Kurssimaksu 52 € Tuija Matikainen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-7.1. Käsinneulontakurssi voi olla aloittelijalle perusasioiden oppimista ja taita-

9 valle uusien tekniikoiden haasteita. Tavoite voi olla sukkapari, neulevaate, konttineule tai pitsineule. Saat myös käytännöllisiä ratkaisuja neulevaatteen kokoamiseen ja viimeistelyyn. Työohjeen lukutaito on myös opinaihe. Kurssikertoja 8. 31013 TARTU PUIKKOIHIN TI 18.00-20.30 - KÄSINNEULONNAN KURSSI B 12.3.-23.4. Opisto lk 130 Kurssimaksu 46 € Tuija Matikainen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-28.2. Ks. sisältö 31012 Tartu puikkoihin – käsinneulonnan kurssi A. Kurssikertoja 7. 31014 VILLALANKAKIRJAILUT TO 17.30-20.30 JA RYIJYTEKNIIKKA 4.4.-29.4. Opisto lk 130 Kurssimaksu 35 € Leena Korpi Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-21.3. Opetellaan villalankakirjailun monipuolisia pistoja valmistamalla pieni kirjontatyö tai harjoitustilkku. Kehysreuna voidaan tehdä ryijytekniikalla. Neljän kurssikerran aikana ehditään opiskella pistot ja materiaalit ja laittaa alulle isompikin kirjontatyö. Kurssipäivät: to 4.4., 11.4., 25.4. ja ma 29.4. 31015 KEHRÄTÄÄN VÄRTTINÄLLÄ JA RUKILLA KE 17.00-20.00 Opisto lk 130 30.1.-6.2. Marjut Sarkkinen Kurssimaksu 20 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-22.1. Miten saadaan itse kehrättyä lankaa? Avataan värttinällä ja rukilla kehräämisen salaisuuksia ja valmistetaan lankaa villasta, silkistä, koiran karvasta ym. oman tavoitteen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Materiaaleista ilmoitetaan sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä. 31016 AMIGURUMI-ILOISESTI VIRKATEN KE 17.00-20.00 Opisto lk 136 13.3.-27.3. Marjut Sarkkinen Kurssimaksu 28 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-28.2. Langanloppuja, virkkuukoukku, vanua ja iloista mieltä - niistä syntyy amigurumeja. Virkataan tai neulotaan eläin- tai fantasiahahmoja maskotiksi tai koristeiksi. Kurssi sopii kaikenikäisille. Materiaaleista ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostilla. Kokoontumiset ke 13.3., 20.3. ja 27.3. 31017 SISUSTETAAN VIRKATEN JA NEULOEN PE 17.00-21.00 Opisto lk 130 LA 10.00-15.00 Paula Moisala 12.-13.4. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-25.3. Kurssimaksu 25 € Virkataan trikookuteista koreja ja mattoja. Opitaan pyörövirkkaus. Neulotaan paperinarusta esimerkiksi pöytäliinoja. Materiaalihankinnoista lähetetään tiedote sähköpostissa ilmoittautumisajan päätyttyä.

HUOVUTUS 31030 HUOVUTETAAN TORSTAISIN A TO 17.00-20.00 Opisto lk 138 24.1.-28.2. Marjut Sarkkinen Kurssimaksu 52 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-16.1. Huopa syntyy monin eri tavoin. Käsitellään huovutusta perinteisillä ja uudemmilla keinoilla villakuidusta huovuttamalla ja erilaisia muita kuituja lisäämällä. Käytetään myös teollisen huovan, silkin ja muiden kankaiden sekä värjäämisen yhdistelymahdollisuuksia erilaisten tuotteiden valmistamiseen. Kurssimateriaalista viestitetään sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä. 31031 HUOVUTETAAN TORSTAISIN B TO 17.00-20.00 Opisto lk 138 14.3.-25.4. Marjut Sarkkinen Kurssimaksu 52 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-28.2. Ks. sisältö 31030 Huovutetaan torstaina A. Kurssimateriaalista viestitetään sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä. 31033 TALVEN HUOPA-ASUSTEET PE 17.00-20.00 Opisto lk 130 LA-SU 10.00-15.00 Marjut Sarkkinen 18.-20.1. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-10.1. Kurssimaksu 35 € Lämmittävä huopa-asuste voidaan valmistaa mukavalla ja nopealla tavalla teollista huopaa huovuttamalla tai perinteisellä huovutustavalla. Kurssilla tehdään tuotteita suomenlampaan-, tai merinovillasta erilaisten muotoon huovuttamisten tavoilla asusteiksi, tossuiksi ja vaatetusta koristamaan. Ohuita ja kauniisti laskeutuvia huopakankaita huovutetaan merinovillasta tai teollisesta esihuovasta silkkiin tai muihin kuituihin yhdistämällä erilaisia huiveja varten. Materiaaleista viestitetään ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostilla. 31035 NEULAHUOVUTUS PE 17.00-20.00 Opisto lk 130 LA 10.00-15.00 Marjut Sarkkinen 22.-23.2. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-13.2. Kurssimaksu 22 € Tutustutaan tosi mukavaan neulahuovutusmenetelmään valmistaen tasomaisia töitä huovalle, villakankaalle ja neuleelle sekä kolmiulotteisia töitä hahmoiksi eri tarkoituksiin, kuten leikkiin, koristeeksi tai sisustukseen. Kurssi soveltuu kaikenikäisille! Materiaaleista ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostitse ja niitä saa myös ostaa opettajalta.


OPISTOLAINEN

10 31036 AIKUISTEN JA LASTEN YHTEINEN PE 17.00-20.00 HUOVUTUSKURSSI LA 10.00-15.00 Opisto lk 130 25.-26.1. Marjut Sarkkinen Kurssimaksu 22 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-16.1. Yhdessä tekeminen on kivaa! Valmistetaan erilaisia töitä huovuttamalla märkä- ja kuivatekniikalla. Aloitusmateriaaleista ilmoitetaan sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä. Kumpikin täyttää ilmoittautumiskaavakkeen ja maksaa 22 € osallistumismaksun. 31037 HUOVUTETAAN MARIKAN KANSSA TO 17.00-18.30 Opisto lk 132 LA ja SU 10.00-15.00 Marika Halme 21.3.-14.4. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-14.3. Kurssimaksu 32 € Tehdään kevään herkät lahjat valmistuville, muille sankareille tai itselle kevään riemua korostamaan.Valmistetaan huopakukkia, mukava sifonkitunika, hulmuava huivi tai muita huopatuotteita tarpeen mukaan. Infotilaisuudessa to 21.3. klo 17.00-18.30 sovitaan materiaaleista. Muutoin la-su 13.-14.4.

TEKNIIKOITA YHDISTELLEN 31040 TEKSTIILIKORUT KE ja PE 17.00-20.00 Opisto lk 132 13.2.-1.3. Marjut Sarkkinen Kurssimaksu 28 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-4.2. Kangaspalat, villat, huovat, langat, napit ja helmet ovat hyvä alku tekstiilikorujen valmistamiselle. Kerää erilaisia jäännösmateriaaleja tai ihania löytöjä mukaasi ja tule valmistamaan koruja kaulaan, ranteisiin, hiuksiin tai vaatteiden piristykseksi. Kurssilla käytetään erilaisia tekstiilikorujen kokoamiseen sopivia menetelmiä, kuten käsin ompelua, punontaa, pujottelua, kovettamista, värjäämistä jne. Osan materiaaleista voi ostaa opettajalta. Kokoontumiset ke 13.2. ja 20.2. ja pe 1.3. 31041 PÄÄSIÄISEN TARUHAHMOT KOTIA KE 18.00-20.15 SOMISTAMAAN PE 17.00-20.00 Opisto lk 138 LA 10.00-15.00 Marjut Sarkkinen 27.2.-16.3. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-20.2. Kurssimaksu 28 € Valmistetaan oman valinnan mukaisia pääsiäiseen liittyviä hahmoja moneen eri tekniikkaan tutustumalla noidiksi, lampaiksi tai muuksi kodin koristeiksi. Voit käyttää neulahuovutusta, perinteistä huovutusta, ompelua kankaista tai teollisista huovista. Info materiaaleista ja tehtävistä töistä ke 27.2. klo 18.0020.15, muutoin pe-la 15.-16.3. 31042 AIKUISTEN JA LASTEN PE 17.00-20.00 YHTEINEN KÄSITYÖKURSSI LA 10.00-15.00 Opisto lk 130 22.-23.3. Marjut Sarkkinen Kurssimaksu 22 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-13.3. Yhdessä tekeminen on kivaa! Tehdään kankaanpainantaa ja valmistetaan erilaisia töitä huovuttamalla märkä- ja kuivatekniikalla. Aloitusmateriaaleista ilmoitetaan sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä. Kumpikin täyttää ilmoituskaavakkeen ja maksaa 22 € osallistumismaksun.

KANKAANPAINANTA JA VÄRJÄYS 32001 VÄRJÄTÄÄN PUUVILLAKE-PE 17.30-20.30 JA PELLAVAKANKAITA LA 10.00-15.00 Opisto lk 138 15.-18.5. Paula Vainio Kurssimaksu 40 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-6.5. Värjätään ja uudistetaan puuvilla- ja pellavakankaita nestemäisillä väreillä erilaisin menetelmin. Infopaketti materiaaleista lähetetään sähköpostilla tai kirjeitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Kokoontumiset intensiivisesti ke-to-pe-la 15.-18.5.

LUONNONMATERIAALIT JA KIERRÄTYS 33001 SAIPPUAKURSSI A PE 17.00-20.00 Opisto lk 130 LA 10.00-15.00 Marjut Sarkkinen 8.-9.2. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-30.1. Kurssimaksu 22 € Tehdään ihanat saippuat itse! Näin tiedämme, mitä ne sisältävät ja opimme tuntemaan valmistusmenetelmiä. Kurssilla valmistetaan erilaisia saippuoita ja saadaan reseptejä, tehdään saippuamassasta muotoilemalla kolmiulotteisia somisteita ja valmistetaan saippualahjoihin erilaisia pakkauksia. Etukäteen hankittavasta materiaaleista ilmoitetaan sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä. Saippuan valmistuksen erityismateriaaleja voi ostaa opettajalta. 33002 SAIPPUAKURSSI B Opisto lk 130 Marjut Sarkkinen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-10.4. Ks. sisältö 33001 Saippuakurssi A.

PE 17.00-20.00 LA 10.00-15.00 19.-20.4. Kurssimaksu 22 €

33003 IHONHOITOTUOTTEIDEN VALMISTUS A SU 10.00-15.00 Opisto lk 130 10.2.-10.2. Marjut Sarkkinen Kurssimaksu 14 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-30.1. Mistä kaikesta voikaan valmistaa tuotteita ihonhoitoon? Tutustutaan erilaisten ihonhoitoon tarkoitettujen tuotteiden, kasvovesien, voiteiden, naamioiden ym. valmistamiseen kotoisilla keinoilla ja lisäaineettomina. Materiaalihankinnoista ilmoitetaan sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä. Valmistuksen erityisaineita voi ostaa myös opettajalta.

33004 IHONHOITOTUOTTEIDEN VALMISTUS B SU 10.00-15.00 Opisto lk 130 21.4. Marjut Sarkkinen Kurssimaksu 14 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-10.4. Ks. sisältö 33003 Ihonhoitotuotteita A. 33005P VILLIVIHANNEKSIA TI-TO 17.00-21.00 Opisto lk 116 21.5.-23.5. Kirsi Eskelinen Kurssimaksu 33 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-13.5. Opitaan yleisempien villiyrttien tunnistamista ja keruuta. Kokeillaan eri säilöntätapoja ja hyödyntämistä ruuanlaitossa ja teeaineksina. Tehdään 2 keruuretkeä ja kuivataan ja hiostetaan teeaineksia villivihanneksista. Kurssin kautta on mahdollisuus ostaa luonnonyrttiopas (10 €). 33010P KAHVIPUSSISTA HYÖTYTUOTTEEKSI PE 17.00-21.00 Opisto lk 138 LA-SU 10.00-15.00 Vuokko Kääriäinen 8.2.-10.2. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-29.1. Kurssimaksu 49 € Kierrättäminen on hyväksi. Ongelmajätteestä tulee hyötytuote, kun teet siitä käytännöllisen, tukevan ja helposti pestävän kontin tai korin marjastukseen, ostoskoriksi, säilytys/roska/pyykkikoriksi jne. Samalla opit korinpunomisen niksejä. Ompelukoneella ommellaan pussit, kassit ja muodikkaat pikkulaukut. Monta muuta ideaa ja tarve-esinettä saadaan aikaiseksi. Ota mukaasi kahvipusseja, sakset, pyykkipoikia ja oma ompelukone, jos mahdollista. Konttiin tarvitaan 70 kpl, koriin 40-70 kpl, laukkuun 20-50 kpl ja kassiin 20 kpl mallista riippuen. Hauskasti taiteltava pannunalunen vie pusseja 24 kpl. 33011 PUNONTAA KIERRÄTYSMA-PE 17.45-20.45 MATERIAALEILLA 20.5.-24.5. Opisto lk 130 Kurssimaksu 44 € Leila Ronkainen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-27.3. Opi perinteistä uudella tavalla! Maito- ja mehupurkit, sanoma- ja aikakausilehdet, kahvi- ja muovipussit sekä monet muut kotiin kertyvät pakkausmateriaalit sopivat perinteiseen punontatekniikoiden materiaaleiksi. Palttina, spiraali ja ristipunonta ovat tuttuja sidoksia mm. tuohi- ja kaislapunonnassa. Info materiaaleista ti 2.4. klo 18.00-19.30. Näyttely kierrätyspunonnasta opiston aulan vitriinissä 4.2.-27.3. Kokoontumiset: ma-ti-ke-to-pe 20.-24.5.

LASITYÖT 34051 LASITYÖT A TI 17.30-20.30 Opisto lk 132 8.1.-26.2. Jaana Teeri Kurssimaksu 70 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-7.1. Teemme lasinsulatusta; koruja, muottiin sulatuksia, ikkunakoristeita yms. Myös Tiffany-työskentely kuuluu kurssille mukaan. Materiaalia voit ostaa halutessasi opettajalta. Kokoontumiskertoja 8. 34052 LASITYÖT B TI 17.30-20.30 Opisto lk 132 12.3.-23.4. Jaana Teeri Kurssimaksu 60 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-28.2. Ks. sisältö 34051 Lasityöt A. Kokoontumiskertoja 7. 34053 LASITYÖT PÄIVÄKURSSI A KE 12.00-15.00 Opisto lk 132 9.1.-27.2. Jaana Teeri Kurssimaksu 70 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-7.1. Ks. sisältö 34051 Lasityöt A. Kokoontumiskertoja 8. 34054 LASITYÖT PÄIVÄKURSSI B KE 12.00-15.00 Opisto lk 132 13.3.-24.4. Jaana Teeri Kurssimaksu 60 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-28.2. Ks. sisältö 34051 Lasityöt A. Kokoontumiskertoja 7. 34057 MINIMOSAIIKKI PE 17.30-20.30 Opisto lk 132 LA-SU 10.00-15.00 Jaana Teeri 11.-20.1. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-8.1. Kurssimaksu 44 € Tutustutaan mosaiikkityötekniikkaan valmistamalla pienimuotoisia töitä, kuten kehyksiä, koruja ja tuikkuja lasinpalasista, helmistä ja rikkonaisen kahvikupin palasista. Opettajalla on kokeilumateriaalia mukanaan ensimmäistä kurssikertaa varten. Kokoontumiset pe 11.1., 18.1, la-su 19.1., 20.1. 34058 VALOKUVA LASILLE Opisto lk 132 Jaana Teeri

MA 18.00-18.45 PE 17.30-20.30 LA-SU 10.00-15.00 4.-17.2. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-28.1. Kurssimaksu 38 € Ikuistetaan kuva/kuvia lasille. Tarvitset valokuvia tai piirroksia, jotka ovat mahdollisimman selkeitä väritykseltään. Ne tallentuvat lasille seepian sävyisinä. Kuva siirretään ”valokuvapaperille” tulostamalla. Kuvan olisi hyvä olla tallennettuna muistitikulla. Tulos on musta-valkoinen. Lasia ja paperia saa ostettua opettajalta. Jos sinulla on lasiveitsi, ota se mukaasi. Info materiaaleista ma 4.2.klo 18.00-18.45. Muutoin pe-la-su 15.2.-17.2.

34059 KESKENERÄISET LASITYÖT VALMIIKSI MA-PE 17.30-20.30 Opisto lk 132 13.5.-17.5. Jaana Teeri Kurssimaksu 44 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-6.5. Kurssilla työstetään keskeneräiset lasityöt valmiiksi. Kurssi kokoontuu joka ilta 13.-17.5. väilillä. 34060 LASITYÖT VASTA-ALKAJILLE MA,TI,PE 17.30-20.30 Opisto lk 132 LA 10.00-15.00 Jaana Teeri 29.4. -7.5. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-22.4. Kurssimaksu 48 € Opetellaan lasin leikkaaminen. Tehdään pieni tiffany- ja lasinsulatustyö. Tu-

tustutaan eri lasilaatuihin ja niiden käyttöön. Ensimmäisellä kurssikerralla paneudutaan materiaaleihin ja malleihin, sekä kokeillaan erilaisia veitsiä, jonka perusteella jokainen voi hankkia oman veitsen (35-55 €). Kokoontumiset: Ma 29.4., pe-la 3.-4.5., ma-ti 6.-7.5. 34061 KESÄISET LASIKORUT MA,TI,KE 17.30-20.30 Opisto lk 132 20.-22.5. Jaana Teeri Kurssimaksu 28 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-13.5. Teemme koruja lasista tiffany-, sulatus ja mosaiikkitekniikoilla. Korutarvikkeita voi ostaa opettajalta. 34062 LASIMOSAIIKKIA KOTIIN MA-PE 17.30-20.30 JA PUUTARHAAN 3.-7.6. Opisto lk 132 Kurssimaksu 44 € Jaana Teeri Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-20.5. Nyt kaikki ikävänharmaat pikkujakkarat ja puutarhapöydät uudistukseen. Päällystetään vanhat pinnat lasikuvioilla. Voit koristella puutarhan katseenvangitsijaksi myös kukkaruukkuja, palloja, unisieppareita ja talon numerolaattoja. Voit käyttää hyödyksesi mm. värilliset lasin palaset ja rikkoutuneet astiat. Opettajalta voi myös ostaa materiaaleja. Jos omistat mosaiikkisakset, ota ne mukaasi. Kurssi kokoontuu joka ilta 3.-7.6.

HOPEA JA MUU METALLI 34071 HOPEALANKAKORUT TO 17.45-20.45 ALOITTELIJOILLE A 17.1.-21.2. Opisto lk 132 Kurssimaksu 53 € Leila Ronkainen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-10.1. Solmiopidikkeestä kaulakäätyyn. Kurssilla valmistetaan hopealangasta nk. avolenkkiketjuja, koruja palmikoimalla, virkkaamalla ja ”kutomalla” sekä opitaan lenkkien juottamista ja muotoilua. Voit ottaa mukaasi reiällisiä lasija kivihelmiä liitettäviksi ketjuihin. Materiaalin kurssilla tehtäviin töihin ja omat työkalut voi ostaa ohjaajalta. Myös messinki- ja kuparilangan käyttö mahdollista. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joilla ei ole kokemusta hopeaketjujen punonnasta! 34072P HOPEALANKAKORUT PE 17.00-20.45 ALOITTELIJOILLE B LA-SU 10.00-15.00 Opisto lk 132 25.1.-27.1. Leila Ronkainen Kurssimaksu 38 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-17.1. Ks. sisältö 34071 Hopealankakorut aloittelijoille A. 34073P KORUJA HOPEALANGASTA PE 17.00-20.45 JA LEVYSTÄ MUOTOILLEN A LA-SU 10.00-15.00 Opisto lk 132 8.-10.2. Leila Ronkainen Kurssimaksu 38 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-31.1. Kurssilla valmistetaan hopealangasta nk. avolenkkiketjuja, koruja palmikoimalla, virkkaamalla ja ”kutomalla” sekä muotoilemalla levystä mm. osia ketjuihin ja riipuksia. Voit ottaa mukaasi reiällisiä lasi- ja kivihelmiä sekä hopea- ja alpakkalusikoita ketjuihin liitettäviksi. Muun materiaalin kurssilla tehtäviin töihin voi ostaa ohjaajalta. 34074P KORUJA HOPEALANGASTA PE 17.00-20.45 JA LEVYSTÄ MUOTOILLEN B LA-SU 10.00-15.00 Opisto lk 132 22.-24.2. Leila Ronkainen Kurssimaksu 38 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-14.2. Ks. sisältö 34073P Koruja hopealangasta ja levystä muotoillen A. 34075 KORUJA HOPEALANGASTA TO 14.00-17.00 JA LEVYSTÄ MUOTOILLEN C/PÄIVÄKURSSI 28.2.-14.4. Opisto lk 132 Kurssimaksu 53 € Leila Ronkainen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-21.2. Ks. sisältö 34073P Koruja hopealangasta ja levystä muotoillen A. 34076 KORUJA HOPEALANGASTA TO 17.00-20.45 JA LEVYSTÄ MUOTOILLEN D 28.2.-18.4. Opisto lk 132 Kurssimaksu 53 € Leila Ronkainen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-21.2. Ks. sisältö 34073P Koruja hopealangasta ja levystä muotoillen A. 34080 HOPEASAVIKORUT PERUSKURSSI KE 17.45-20.45 Opisto lk 132 27.2.-3.4. Leila Ronkainen Kurssimaksu 44 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-20.2. Tutustutaan hopeasaven eri muotoihin ja työtapoihin. Valmistamme kurssin aikana mm. riipuksia, helmiä ja sormuksia. Ensimmäisellä kokoontumisella tutustumme materiaaliin teoriassa, suunnittelemme töitä sekä teemme materiaalitilauksen. Listan hankittavista työskentelymateriaaleista saat netti-ilmoittautumisen yhteydessä kohdasta Lisätietoja kurssista tai opintotoimistosta. 34081P HOPEASAVIKORUT JATKOKURSSI PE 17.00-20.45 Opisto lk 132 LA 10.00-15.00 19.-21.4. SU 10.00-15.00 Leila Ronkainen Kurssimaksu 38 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-27.3. Kurssi tarkoitettu jatkokurssina Hopeasavikorut peruskurssille osallistuneille. Syvennämme hopeasavityöskentelyä mm. emaloinnilla ja kivi-istutuksilla. Materiaalitilauksen teemme etukäteen, josta lisätietoja netti-ilmoittautumisen yhteydessä kohdasta Lisätietoja kurssista. Anna sähköpostiosoitteesi ohjaajan yhteydenottoa varten.


OPISTOLAINEN 34082 LUSIKKAKORUT PE 17.00-20.45 Opisto lk 132 LA 10.00-15.00 Leila Ronkainen 15.-16.3. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-28.2. Kurssimaksu 25 € Onko hopea- tai alpakkalusikkasi käyttämätön? Saat sen uudelleen käyttöön valmistamalla siitä esim. riipuksen, sormuksen, korviksen tai rannekorun.

11

35004 TORSTAIN PUUTYÖT TO 18.00-21.00 Opisto puutyöluokka 10.1.-4.4. Heikki Tervahauta Kurssimaksu 99 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-7.1. Ks. sisältö 35001 Maanantain puutyöt. Kurssille otetaan 10 opiskelijaa. Kurssikertoja on 11.

34085P KESÄKORU TARINOI MA-TO 17.00-20.45 Opisto lk 132 27.-30.5. Leila Ronkainen Kurssimaksu 44 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-15.5. Kesäkorun tarina syntyy vanhoista hopea- ja alpakkalusikoista, rahoista, napeista, helmistä, muttereista...Mistä muusta? Hopealangan punottuihin, virkattuihin ja ”kudottuihin” ketjuihin voi ostaa ohjaajalta. Muun materiaalin kurssilaiset hankkivat itse. Kurssi sopii erityisesti jatkokurssina hopeaketjujen punontaa ja hopealevyn työstöä harrastaneille.

PUUTYÖT

35002 TIISTAIN PUUTYÖT TI 18.00-21.00 Opisto puutyöluokka 8.1.-26.3. Kalle Rankka Kurssimaksu 99 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-4.1. Ks. sisältö 35001 Maanantain puutyöt. Kurssille otetaan 10 opiskelijaa. Kurssikertoja on 11.

Koivupuun herkkä tuoksu työtiloissa kertoo, että illan työt ovat täydessä vauhdissa. Kasauspöydällä seisoo uljaana jalaksia vailla valmiina perinteinen keinutuoli. Pyörösaha on täystyöllistetty, kun uutta puumateriaalia valmistuu metrikaupalla. Penkkisalissa tutkitaan opettajan kanssa luonnosteltua uutta ideaa toteutettavaksi. Innostus kasvaa sitä mukaan kun tekniset ratkaisut selviävät ja päästään pian toteutusvaiheeseen. Neuvoja annetaan ja rentoa sananvaihtoa leppoisassa tunnelmassa. Sorvissa pyörii vanhan rakkaan tuolin uusi pinna, joka on valmistumassa katkenneen tilalle. Näin korjaamalla tuoli saa uuden elämän. Tämäkin kertoo paljon puutyöharrastuksen hyvää mieltä antavasta ominaisuudesta. Aika vierähtää illassa kiitäen ja siivouksen jälkeen seisoo usein uusi esine tai huonekalu valmiina onnellisen tekijän kotiin vientiä odottaen. Kalle Rankka

OULUN KANSALAISOPISTO

Iloa arkeen yhdessäolosta !

TU

Virkeyttä viikonloppuun senioreille mukavan yhdessäolon ja kahvittelun merkeissä lauantaisin klo 10.00–13.00 os. Jalohaukantie 3 G. Kokoonnumme 19.1.2013. lähtien aina joka toinen lauantai. U S H A L LI Lisätietoja: ET Saara Haajanen, puh. 044 786 7090 IT

T TA ‡

TA A H A N

3/860$5.

O

Lämpimästi tervetuloa!

RAH

Huom! Hiihtolomaviikolla (vko 10) ei opetusta.

S

‡O P

35003 KESKIVIIKON PUUTYÖT KE 18.00-21.00 Opisto puutyöluokka 9.1.-27.3. Kalle Rankka Kurssimaksu 99 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-7.1. Ks. sisältö 35001 Maanantain puutyöt. Kurssille otetaan 10 opiskelijaa. Kurssikertoja on 11.

Puutyökurssien tunnelmaa

KE

35001 MAANANTAIN PUUTYÖT MA 18.00-21.00 Opisto puutyöluokka 7.1.-25.3. Kalle Rankka Kurssimaksu 99 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-3.1. Perehdytään koneisiin ja laitteisiin. Valmistetaan erilaisia puutöitä kurssilaisten oman valinnan mukaan, käyttäen etupäässä kotimaisia puulaatuja. Kurssilaiset hankkivat tarvittavan materiaalin itse, mutta kansalaisopisto myy tarvittaessa sisäkuivaa koivu- ja mäntylankkua. Kurssille otetaan 10 opiskelijaa. Kurssikertoja on 11.

XɄȨȰɄǸɕɤȹȨȽȐȽɄȵȵǸ helpompaa ja vaivattomampaa? Kodikas...

Asuminen on meillä helppoa, et kanna huolta lumitöistä etkä asuntolainasta. Ja jos asunto ei vastaa enää tarpeitasi, voit aina vaihtaa asuntoa, elämäntilanteesi mukaan. Saat meiltä hyvin varustellun ja helppohoitoisen kodin, ja maksat vain kohtuullista vuokraa.

Helppo asua...

WWW-sivuiltamme löydät paljon tietoa Sivakka-yhtymän ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Miten Sivakka huolehtii asukkaistaan – käy katsomassa asumisen tarinat! Täytä asuntohakemus www-sivuillamme ja löydä meiltä koti. Aina voit myös soittaa, vastaamme kysymyksiisi mielellämme.

Sivakka-yhtymä Oy | Myllytullinkatu 4, 90130 OULU Puhelinpalvelu: (08) 3148 190

KESKITY ELÄMÄSSÄ OLENNAISEEN

KATSO LISÄÄ OULUNSIVAKKA.FI


OPISTOLAINEN

12

Musiikki

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 2.1. klo 9.30 NETISSÄ JA OPINTOTOIMISTOON. Kevätkauden opetus alkaa pääsääntöisesti 7.1.

Opetus jatkuu syksyllä alkaneissa ryhmissä, kuoroissa ja orkestereissa. Vapautuneille paikoille ilmoittaudutaan nettiin tai opintotoimistoon kunkin kurssin ohjeiden mukaisesti. Paikka varmistuu vasta kun kurssimaksu on suoritettu. Lisätietoja musiikin opetuksesta antaa Seija Juntunen 2.-4.1. puh 040 7026587. Ma 7.1. lähtien maanantaisin klo 12-13 tai sähköpostilla seija.juntunen@oulunkansalaisopisto.fi. Huomaathan, että kuoroilla ja orkestereilla voi olla kuoron tai orkesterin omia laulu- tai soittokausimaksuja opiston kurssimaksun lisäksi. Ryhmät eivät kokoonnu hiihtolomaviikolla (vko 10). LAULUNOPETUS 10001 LASTEN JA NUORTEN LAULUNOPETUS MA 16.00-18.00 Opisto 2. krs 7.1.-22.4. Seija Juntunen Kurssimaksu 75 € Syksyltä jatkuva ryhmä, ryhmä on täynnä. 10002 YKSINLAULU A KE ja TO Oulun suomalainen yhteiskoulu, 9.1.-25.4. Maunonkatu 1 Kurssimaksu 75 € Sanna Jaako Ryhmä on täynnä. Mahdollisesti vapautuvat paikat täytetään syksyn varasijalistalta. 10003 YKSINLAULU B KE, TO, PE Opisto lk 114 musiikkileikkikoulu 10.1.-25.4. Seija Juntunen Kurssimaksu 75 € Ryhmä on täynnä. Mahdollisesti vapautuvat paikat täytetään syksyn varasijalistalta 10004 POP/JAZZ/KEVYT LAULU MA ja PE Opisto lk 114 musiikkileikkikoulu 7.1.-26.4. Jaana Kröger Kurssimaksu 75 € Ryhmä on täynnä. Mahdollisesti vapautuvat paikat täytetään syksyn varasijalistalta. 10005P ISKELMÄMUSIIKIN TYÖPAJA Opisto lk 118-119 Nina Lehtimäki

PE 16.30-20.30 LA 12.00-14.15, 14.45-16.15 SU 11.00-13.15, 13.30-15.00 8.2.-24.2. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-1.2. Kurssimaksu 60 € Iskelmälaulupaja on laulukurssi, jossa opetellaan laulamaan tyylinmukaisesti eri iskelmämusiikin tyylilajeja perinteisten ja uudenaikaisten kappaleiden avulla. Tyylilajeina ovat suomipop (beat ja shuffle), fox trot, tango ja valssi. Tutustutaan kiinnostuksen mukaan myös humppaan ja jenkkaan. Kurssilla harjoitellaan samalla myös luontevaa esiintymistä, opetellaan solistille kuuluvia taitoja (esim. bändin liidaus) ja syvennetään tulkintaa. Lisäksi opetellaan mikkitekniikkaa: tutustutaan PA-laitteiston toimintaan (mm. äänenvärin säätö, kaiku) ja miten mikin kanssa toimitaan laulaessa. Katso tarkempi sisältö netistä. Kokoontumispäivät kaksi viikonloppua pe 8.2., la 9.2. ja su 10.2. sekä pe 22.2., la 23.2. ja su 24.2. yht. 30 tuntia.

10006 HYVINVOINTIA OMASTA ÄÄNESTÄ IMPROVISOIMALLA Opisto lk 118-119 Heidi Kenttälä

LA 11.00-13.15, 13.45-15.15 SU 11.00-13.15, 13.30-15.00 13.4.-14.4. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-1.2. Kurssimaksu 30 € Tämä on hyvä paikka sinulle, joka haluaisit laulaa, mutta sinulle on sanottu ettet osaa. Kurssilla on lupa laulaa omalla äänellään iloisessa ja hyväksyvässä seurassa. Oman äänen etsimiseen ja siitä nauttimiseen käytämme ääniimprovisaatioharjoituksia. Tule kokemaan laulamisen vapauttava voima. Mukaan tarvitset avoimen mielen ja alustan (esim. jooga- tai jumppamatto).

OULUN SEUDUN SETLEMENTTI RY

Pohjois-Suomen sovittelutoimisto

10007 KANSANLAULUN VIIKONLOPPUKURSSI Opisto lk 118-119 Heidi Kenttälä

LA 11.00-13.15, 13.45-25.15 SU 11.00-13.15, 13.45-15.15 19.4.-21.4. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-12.4. Kurssimaksu 35 € Kurssilla tutustumme itämerensuomalaiseen lauluperintöön kalevalaisesta runolaulusta pohjalaiseen polskaan. Tutustumme inkeriläiseen kuorolauluperinteeseen, rekilauluihin, Vienana Karjalaiseen kelekettelyyn ja polskalauluihin. Aikaisempaa kokemusta kansanlaulusta ei tarvita

10008 YKSINLAULUN KESÄKURSSI MA-PE 15.00-20.00 Opisto lk 114 musiikkileikkikoulu 3.6.-7.6. Sanna Jaako Kurssimaksu 80 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-23.5. Kurssi on tarkoitettu kaikille yksinlaulusta kiinnostuneille. Aikaisempaa laulukokemusta ei tarvita. Opetus sisältää 5x 30 minuuttia henkilökohtaista opetusta. Kahdella viimeisellä tunnilla on mukana myös säestäjä. Opetuspäivät 30.-31.5 ja 3.-5.6. yhteensä 5 päivänä/iltana. Mikäli oppilaat niin päättävät, toisten tunteja voi seurata. Tarkemmat laulutunnin ajat sovitaan ennen kurssin alkua, mutta opetus tapahtuu klo 15- 20 välisenä aikana. Huom! Opetus jaettu kahdelle viikolle. 10009 POP/JAZZLAULUN KESÄKURSSI MA-PE 15.00-20.00 Opisto lk 114 musiikkileikkikoulu 10.6.-14.6. Jaana Kröger Kurssimaksu 68 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-3.6. Kaikille pop/jazzlaulusta kiinnostuneille tarkoitettu kurssi. Opetus on henkilökohtaista opetusta 30 min/pvä. Kurssin lopussa voidaan pitää pienimuotoinen konsertti osallistujien niin halutessa. Tarkemmat laulutunnin ajat sovitaan ennen kurssin alkua, mutta opetus tapahtuu klo 15- 20 välisenä aikana.

KUOROT 11001 OPISTON NAISKUORO KE 18.00-21.00 MERIKOSKEN LAULU 9.1.-8.5. Oulun suomalainen yhteiskoulu, Kurssimaksu 50 € Maunonkatu 1 Marita Pasanen Merikosken laulu on nuorekas, maineikas ja tavoitteellinen naiskuoro. Kuoro on osallistunut useisiin kilpailuihin ja kuorotapahtumiin ja herättänyt niissä ihastusta sekä saavuttanut useita palkintosijoja. Kuoroon otetaan uusia laulajia seuraavan kerran syksyllä. Kuoron toimintaan ja suunnitelmiin voi tutustua osoitteessa www.merikoskenlaulu.net. 11002 OPISTON SEKAKUORO OULUN LAULU TI 18.00-20.30 Oulun suomalainen yhteiskoulu, 8.1.-30.4. Maunonkatu 1 Kurssimaksu 45 € Kristian Heberg Sekakuoro Oulun laulu vuonna 1921 perustettu kuoro, joka vietti juuri 90-vuotisjuhlaansa. Perinteisen ja hengellisen kuoromusiikin lisäksi kuoron ohjelmiston ohella kuoro laulaa myös uudempaa kuoromusiikkia. Kuoroon otetaan uusia laulajia kaikkiin ääniin. Uudet laulajat tervetuloa mukaan ensimmäisillä harjoituskerroilla. Tiedustelut kuoron puheenjohtaja Marjatta Hyvärinen puh 0503776421, marjatta.hyvar@gmail.com tai kuoron taiteellinen johtaja Kristian Heberg, kristian.heberg@gmail.com. 11003 SENIORIOPETTAJIEN KUORO KE 13.00-14.30 Oulun NMKY, Raatintie 7 16.1.-8.5. Seija Väärälä Kurssimaksu 45 € Oletko kuorolaulusta kiinnostunut senioriopettaja. Tule siis laulamaan iloiseen joukkoomme. Kaikkiin ääniin otetaan uusia laulajia, mutta erityisesti miesääniä tarvitaan. Tiedustelut Sulo Lehto puh. 050-5377836 2.1. lähtien.

Riita- ja rikosasioiden vapaaehtoista sovittelua

11004 ONMKY:N MIESLAULAJAT TI 18.30-20.45 Oulun NMKY, Raatintie 7 8.1.-7.5. Ahti Sepp Kurssimaksu 45 € ONMKY:n mieskuoro on v. 1952 perustettu perinteikäs Sulasolin jäsenkuoro. Kuoron ohjelmisto koostuu sekä hengellisestä että maallisesta kuoromusiikista. Kuoro on juuri viettänyt 60. v juhlavuottaan. Uusia laulajia otetaan mukaan kaikkiin ääniin. Tiedustelut Timo Sarkkinen 0500935292 ja Ahti Sepp puh 0441189889 2.1. lähtien.

Torikatu 16 90100 Oulu puh. 08 555 4080 www.sovitellaan.fi

11005 Ja rokki soi- OPISTON ROKKIKUORO MA 18.00-20.30 Merikosken koulu, Itäkangastie 9 7.1.-29.4. Ida-Katharina Lindell Kurssimaksu 45 € Syksyllä 2008 aloittanut, perinteistä kuoromusiikkia kevyempään ja rokkaavampaan ohjelmistoon (pop,rock ja iskelmä) keskittyvä kuoro. Kuoroon ei tässä vaiheessa oteta uusia laulajia.

www.oulunkansalaisopisto.fi

11006 VIIHDELAULUYHTYE COCKTAIL CATS KE 18.00-20.00 Opisto 2. krs musiikkiluokka 9.1.-24.4. Nina Lehtimäki Kurssimaksu 55 € Syksyllä 2011 muodostettu naislauluyhtye, joka laulaa kevyttä ohjelmistoa (esimerkiksi poppia, groovea, viihdejazzia tms.) äänissä muiden samanhenkisten ihmisten kanssa. Tiedustelut sähköpostitse lehtimaki.nina@gmail.com. 11007 IKÄIHMISTEN KUORO KE 14.00-15.30 Heinätorin srk-talo, Aleksanterinkatu 71 9.1.-24.4. Jaana Raivio Kurssimaksu 45 € Ikäihmisten kuoro on tarkoitettu kaikille kuorolaulusta kiinnostuneille ”ikäihmisille”. Kuoron ohjelmisto koostuu monipuolisesta maallisesta ja hengellisestä kuoromusiikista, jota lauletaan pääasiassa kolmiäänisesti. Kuoro on viettänyt juuri 10-vuotisjuhlaa. Kuoroon otetaan uusia laulajia kaikkiin ääniin. Tiedustelut Jaana Raivio puh 0407245713 2.1. lähtien.

ORKESTERIT 12001 TERVAKAUPUNGIN PUHALTAJAT SU 16.45-19.00 Opisto liikuntasali 13.1.-5.5. Mika Kaijanen Kurssimaksu 45 € Tervakaupungin Puhaltajat, entiseltä nimeltään Oulun Työväen Soittokunta on perinteikäs ja ahkerasti konsertoiva puhallinmusiikin harrastajaryhmä. Ohjelmisto koostuu monipuolisesta klassisesta ja kevyestä musiikista. Mikäli jonkin puhallinsoittimen tai lyömäsoitinten soittaminen orkesterissa kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä. Erityisesti kaivataan pasuunan, käyrätorven, oboen tai fagotin soittajia. Tiedustelut Mika Kaijanen puh. 0503416107 tai Päivi Rintamäki 0408360581. Voit tutustua Tervakaupungin puhaltajien toimintaan myös kotisivuilla http://soittokunta.webs.com/ 12002 SETTLEMENT BIG BAND OULU SU 19.00-21.15 Opisto liikuntasali 13.1.-5.5. Mika Kaijanen Kurssimaksu 45 € Settlement Big Band Oulu on tarkoitettu kaikille bigband-muusikoille ja myös viihdemusiikista kiinnostuneille soittajille. Ohjelmiston perustana on vanha kunnon BigBand-musiikki. Jos soitat jotain BigBand-yhtyeessä perinteisesti soitettavaa soitinta, ota rohkeasti yhteyttä! Tiedustelut Mika Kaijanen puh. 050-3416107 tai Jari Leviäkangas puh. 044-2604751. Voit tutustua Big Bandiin myös nettisivuilla: oulunsetlementti.fi/bigband.

AIKUISTEN SOITONOPETUS 13001 AIKUISTEN KITARAN ENSIASKELEET, MA 18.45-19.45 jatko A 7.1.-22.4. Opisto lk 111 Kurssimaksu 47 € Jokiranta Esa Syksyltä jatkava ryhmä. Kitaransoiton aakkosissa on edetty jonkin verran ja niitä jatketaan. Uutena opiskelijana osaat n 2-4-sointua. Tarvitset oman kitaran. Kurssilla opetellaan lisää helppoja sointuja ja niillä säestämistä. Opetellaan myös virittämään sekä pitämään huolta kitarasta. Opetuksessa edetään rauhalliseen tahtiin. Tiedustelut Esa Jokiranta 2.1. lähtien klo 12-18 puh 0400617162. 13002 AIKUISTEN KITARAN ENSIASKELEET, TO 17.15-18.15 jatko B 10.1.-25.4. Opisto lk 111 Kurssimaksu 47 € Esa Jokiranta Kuten 13001 Aikuisten kitaran ensiaskeleet A. 13003 AIKUISTEN KITARAN AAKKOSET TI 18.45-19.45 Opisto lk 111 8.1.-23.4. Esa Jokiranta Kurssimaksu 47 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-4.1. UUSI KURSSI, joka lähtee aivan kitaransoiton aakkosista. Tarkoitettu sinulle, joka olet haaveillut kitaran soittamisesta, mutta et ole koskaan pitänyt kitaraa kädessäsi. 13004 AIKUISTEN KITARA, JATKOALKEET TO 18.30-19.30 Opisto lk 111 10.1.-25.4. Esa Jokiranta Kurssimaksu 50 € Syyslukukaudelta jatkava kurssi. Mukaan mahtuu vielä, jos on aikaisempaa soittokokemusta. Tunnet useita sointuja ja osaat säestää niillä. Kurssilla opetellaan lisää sointuja ja tutustutaan joihinkin uusiin komppaustyyleihin. Tiedustelut 2.1. lähtien klo 12-18 Esa Jokiranta puh 0400617162. 13005 AIKUISTEN PIANON VAPAASÄESTYS MA, TI JA KE Opisto lk 115 A 7.1.-24.4. Pauli Sitomaniemi Kurssimaksu 75 € Ryhmä on täynnä. Mahdollisesti vapautuvat paikat täytetään syksyn varasijalistalta.


OPISTOLAINEN 13007 UKULELET SOIMAAN TI 17.30-18.30 Opisto lk 111 8.1.-23.4. Jokiranta Esa Kurssimaksu 50 € Syksyltä jatkava ryhmä. Mukaan mahtuu vielä, mikäli olet jo soittanut jonkin verran ukulelea. Ryhmä on tarkoitettu aikuisille (yli 16-vuotiaille).Tiedustelut 2.-4 1. Esa Jokiranta puh 0400617162 klo 12-18.00. 13008 SAKSOFONI PE 16.00-18.00 Opisto 2. krs 11.1.-3.5. Pauli Sitomaniemi Kurssimaksu 75 € Ryhmä on täynnä. Ilm. netissä tai opintotoimistoon. Mahdollisesti vapautuville paikoille voi ilmoittautua netissä varapaikoille 2.1. klo 9.30 alkaen. Maksu suoritetaan vasta kun paikka on varmistunut. 13009 2-RIVINEN HAITARI TI 16.30-19.00 Opisto lk 115 B 8.1.-23.4. Kaisa Ristiluoma Kurssimaksu 75 € Sovellettua ryhmäopetusta 30 min/oppilas joka toinen viikko. Opetuskertoja kevätlukukaudella 7 x 30/oppilas. Tiedustelut 2.-4.1. Seija Juntunen puh. 0407026587. 13010 AIKUISTEN KITARASÄESTYKSEN MA-PE 17.30-19.00 KESÄKURSSI 3.6.-7.6. Opisto lk 118 Kurssimaksu 40 € Matti Perkiö Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-27.5. Kurssilla perehdytään kitarasäestyksen peruskiviin; opetellaan sointuja, joiden yhteydessä harjoitellaan erilaisia strumming, eli rämpytys- ja säestystekniikkoja, käydään läpi yleisimmät tahtilajit sekä tunnettuja sointukulkuja. Kurssin tavoite on, että oppija voi kurssin jälkeen oma-aloitteisesti harjoitella ja soveltaa läpikäytyjä asioita soittaessaan joko komppilapuista tai laulukirjanuoteista. Kurssi on suunnattu yli 16-v. vasta-alkajille ikään katsomatta. Huom. Ryhmäkurssin ohella opistolla on myös tarjota vapaa säestyksen yksityistunteja, jotka ovat sisällöltään täysin vastaavia. Yksityistunnit räätälöidään oppijakohtaisesti 13011 AIKUISTEN KITARANSOITON MA-PE 15.45-17.15, KESÄKURSSI 19.15-20.45 Opisto lk 118 3.6.-7.6. Matti Perkiö Kurssimaksu 68 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-27.5. UUTTA! Henkilökohtainen opetus 30 min /pvä. Soittotunneilla perehdytään kitarasäestyksen peruskiviin; opetellaan sointuja, joiden yhteydessä harjoitellaan erilaisia strumming, eli rämpytys- ja säestystekniikkoja, käydään läpi yleisimmät tahtilajit sekä tunnettuja sointukulkuja. Kurssin tavoite on, että oppija voi kurssin jälkeen oma-aloitteisesti harjoitella ja soveltaa läpikäytyjä asioita soittaessaan joko komppilapuista tai laulukirjanuoteista. Kurssi on suunnattu niin vasta-alkajille kuin jo pidemmälle ehtineille kitaransoitosta kiinnostuneille ikään katsomatta. Tunnit räätälöidään oppijakohtaisesti. 13012 PIANON VAPAASÄESTYKSEN MA-PE 15.00-20.00 KESÄKURSSI 10.6.-14.6. Opisto lk 115 a Kurssimaksu 68 € Sami Juntunen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-3.6. Kaipaatko piristystä säestystaitoihisi tai oletko vasta opettelemassa laulujen tai kappaleiden säestämistä. Tunnet nuotit ja osaat soittaa niistä. Nyt sinun on mahdollista oppia vapaan säestyksen perusteita, sointuja ja säestystyylejä viitenä peräkkäisenä iltana. Opetus on henkilökohtaista opetusta 30min/ pvä.Tarkemmat soittotunnin ajat sovitaan ennen kurssin alkua, mutta opetus tapahtuu klo 15- 20 välisenä aikana. Olethan vähintään 12 -vuotias. Tiedustelut Seija Juntunen puh. 040-7026587.

MUSIIKINTEORIA 14001 MUSIIKINTEORIA perustaso 1-2 MA 17.30-18.30 Opisto lk 111 7.1.-6.5. Pauli Sitomaniemi Kurssimaksu 40 € Syksyltä jatkava ryhmä. Nuorille n. 14 - 15 v. ylöspäin ja aikuisille tarkoitettu musiikkioppilaitoksen perustason 1-2 vastaava musiikinteorian ja säveltapailun ryhmä. Tiedustelut Seija Juntunen p 040-7026587.

Tule mukaan mielenkiintoiseen vapaaehtoistoimintaan! Koulutamme vapaaehtoisia tukihenkilöitä rinnallakulkijaksi ja kuuntelijaksi. Tukihenkilömme toimivat asiakkaan henkisenä tukena mm. Poliisilaitoksella ja oikeudessa, sekä päivystävät muutamia kertoja vuoden aikana Auttavassa puhelimessa. Päätät itse minkä verran sinulla on aikaa annettavaksi. Toiminnassa sinua ohjaa ja neuvoo RIKUn palkattu työntekijä. Saat tehtävään koulutuksen ja työnohjausta yhdessä muiden tukihenkilöiden kanssa. Toivomme yhteydenottoja erityisesti sellaisilta henkilöiltä, jotka voivat toimia päivisin (opiskelijat, vuorotyöläiset, eläkeläiset ym.). Lisätietoa www.riku.fi/fi/vapaaehtoistoiminta/ Yhteydenotot pohjoissuomi@riku.fi Rikosuhripäivystys tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen sekä rikoksen uhrin asiassa todistaville henkilöille.

MUSIIKKIKOULU Kevätkauden soitonopetus alkaa 7.1.2012. Lisätietoja musiikkikoulun opetuksesta antaa Seija Juntunen 2.-4.1 puh 040702 6587. Ma 7.1. lähtien maanantaisin klo 12-13 tai sähköpostilla seija.juntunen@oulunkansalaisopisto.fi. HIIHTOLOMAVIIKOLLA (VKO 10) EI OLE OPETUSTA SOITONOPETUS Oulun kansalaisopisto antaa instrumentti- ja musiikinteoriaopetusta 7-16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Etusijalla oppilaspaikkoihin ovat Oulun Seudun Setlementti ry:n musiikkileikkikoulun käyneet lapset, mutta muitakin mahtuu mukaan. Soitonopetus tapahtuu yksilöopetuksena 30 min/oppilas/vko seuraavissa instrumenteissa: piano, pianon vapaasäestys, kitara, sähkökitara, viulu, sello, poikkihuilu, harmonikka, iso kannel. Rumpujen soitonopetus on ns sovellettua ryhmäopetusta, jossa oppilaat käyvät henkilökohtaisilla soittotunneilla 30 min/joka toinen viikko. 5-kielisen ja 10- kielisen kanteleen soitonopetus tapahtuu ryhmäopetuksena 45 min/viikko. Hinnat: ryhmäopetus (kantele) 70 euroa/kevätlukukausi (maksu yhdessä erässä), rummut 85 euroa (maksu yhdessä erässä) ja yksilöopetus 225 euroa/ kevätlukukausi (maksu kahdessa erässä), yli 16-vuotiaat 250 euroa/kevätlukukausi. Uusia oppilaita otetaan jonosta: jonoon voi ilmoittautua netissä tai opintotoimiston kautta 2.1. klo 9.30 lähtien. Jonot ovat voimassa viikolle 10. HIIHTOLOMAVIIKOLLA (VKO 10) EI OLE OPETUSTA. 15001 5-KIELINEN KANNEL, JATKORYHMÄ LA 13.00-13.45 Opisto lk 114 musiikkileikkikoulu 12.1.-11.5. Seija Juntunen Kurssimaksu 70 Tarkoitettu 1-3 vuotta 5-kielistä kannelta soittaneille tytöille ja pojille. Oma kannel välttämätön. Mukaan mahtuu, jos vielä, jos kanteleen soinnut I,V ja IV ovat tuttuja ja osaa näppäillä jonkin verran. Tiedustelut ja ilmoittautuminen aamupäivisin 2.-4.1. Seija Juntunen puh. 040-7026587. 15002 10-KIELINEN KANNEL A KE 17.30- 18.15 Opisto lk 114 musiikkileikkikoulu 9.1.-8.5. Marjaana Nokso Kurssimaksu 70 € Ryhmä on tarkoitettu10-kielistä kannelta 2-3-vuotta soittaneille. Oma kannel välttämätön. Tiedustelut 2.-4.1. aamupäivisin Seija Juntunen p. 040 708 6587. 15003 10-KIELINEN KANNEL B KE 18.15-19.00 Opisto lk 114 musiikkileikkikoulu 9.1.-8.5. Marjaana Nokso Kurssimaksu 70 € Ryhmä on tarkoitettu vasta-alkajille tai hieman 10-kielistä kannelta jo aikaisemmin soittaneille. Oma kannel välttämätön. Tiedustelut Seija Juntunen 2.-4.1. aamupäivisin puh 0407026587.

13 MUSIIKKILEIKKIKOULU Opetus alkaa viikolla 2 lukujärjestyksen mukaisesti. HIIHTOLOMAVIIKOLLA (VKO 10) EI OLE OPETUSTA. Oulun Seudun Setlementti ry:n musiikkileikkikoulu on antanut musiikin varhaiskasvatusta jo vuodesta 1979. Vanhempi/lapsiryhmätkin ovat toimineet jo liki 20 vuotta ja niissä vauvat ja alle 3-vuotiaat lapset ovat päässeet musisoimaan yhdessä äidin tai isän kanssa. Musiikkileikkikoulussamme pyritään tarjoamaan lapsille musiikillisia elämyksiä ja positiivisia musiikkikokemuksia lorujen, laulujen, satujen, yhteismusisoinnin sekä musiikkiliikunnan avulla. Kaikissa ryhmissä tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin (esim piano-forte) ja isompien ryhmissä (5- ja 6-vuotiaat) musiikkileikkikoululaiset saavat ns teoriakylpyjä laulun ja leikin lomassa. Laulu ja soitto painottuvat vahvasti toiminnassamme. Jokaisessa ryhmässä soitetaan rytmisoitinten lisäksi ns Orff- soittimilla (xylofonit, metallofonit, kellopelit ja rummut) lasten kykyjen mukaan. Kuusivuotiaat lapset valitsevat soittimikseen joko 5- kielisen kanteleen tai nokkahuilun (soitinryhmät alkavat syksyisin). Oulun Seudun Setlementti ry:n musiikkileikkikoulun käyneillä lapsilla on etusija Oulun kansalaisopiston musiikkikoulun soitonopetuspaikkoihin. TOIMINTAMUOTOJAMME OVAT: VAUVAMUSKARI (n. 3 kk-12 kk, eri-ikäisille omat ryhmät) TAAPEROMUSKARI (n. 1-2-v) IPANAMUSKARI (n. 2-3- v) VARSINAISETMUSIIKKILEIKKIRYHMÄT (3-4-v ja 4-5-v ryhmät ) 6-VUOTIAIDEN SOITINRYHMÄT (kantele tai nokkahuilu) Kolme ensimmäistä ryhmää ovat ns. vanhempi/lapsiryhmiä, joihin lapset tulevat yhdessä jommankumman vanhemman tai isovanhemman kanssa. Nämä ryhmät on tarkoitettu virikkeeksi lapsen ja aikuisen yhteisiin musisointi- ja yhdessäolohetkiin. Hinnat: kurssimuotoiset vanhempi/lapsiryhmät 52 euroa/kurssi (8x 45 min). Musiikkileikkiryhmät ja 6-vuotiaiden soitinryhmät 100 euroa/kevätlukukausi (16 kokoontumiskertaa). Käytössä on myös sisaralennus. Musiikkileikkikoulussa on vapaana muutama paikka 3-4 - vuotiaille la 10.15-11.00 ryhmässä (kurssinumero 16005) sekä koko kevätlukukauden kestävässä vanhempi/lapsi ryhmässä (n. 2-3v., kurssinumero 16004, hinta 85 €). Ilmoittautuminen 2.1. lähtien netissä tai opintotoimistoon. UUDET KURSSIMUOTOISET VANHEMPI / LAPSIRYHMÄT: Kokoontumiset 8x45 min. Hinta 52 €/kurssi. Sisarusryhmä aikuinen + 2 lasta 65 €. Maanantai

15005 LASTEN PIANONSOITON KESÄKURSSI A MA-PE 15.00-18.15 Opisto lk 112 3.6.-7.6. Päivi Savela Kurssimaksu 68 € Ilm.netissä tai opintotoimistoon 2.1-27.5. Loppuivatko pianotunnit liian aikaisin? Olisiko sinusta kiva opetella pianonsoittoa myös kesällä? Tai haluaisit ehkä kokeilla minkälaista pianotunneilla käyminen on. Nyt siihen on tilaisuus. Voit olla vasta-alkaja tai jo pidemmälle ehtinyt soittaja. Kurssi sisältää 5x 30 minuuttia henkilökohtaista opetusta viitenä peräkkäisenä arki-iltana. Tarkemmat soittotunnin ajat sovitaan ennen kurssin alkua, mutta opetus tapahtuu klo 15- 18.30 välisenä aikana. 15006 LASTEN PIANONSOITON KESÄKURSSI B MA-PE 15.00-18.15 Opisto lk 112 10.6.-14.6. Päivi Savela Kurssimaksu 68 € Ilm.netissä tai opintotoimistoon 2.1-3.6. Ks. sisältö 15005 lasten pianonsoiton kesäkurssi A. 15007 15008 15009 15010 15011 15012 15013 15014 15015

Jonoon ilmoittautuminen piano Jonoon ilmoittautuminen kitara Jonoon ilmoittautuminen rummut Jonoon ilmoittautuminen sähkökitara Jonoon ilmoittautuminen sello Jonoon ilmoittautuminen viulu Jonoon ilmoittautuminen sähköbasso Jonoon ilmoittautuminen poikkihuilu Jonoon ilmoittautuminen harmonikka

15016 NUORTEN UKULELET SOIMAAN MA 17.30-18.30 Opisto lk 111 7.1.-22.4. Jokiranta Esa Kurssimaksu 50 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-4.1. UUTTA NUORILLE! Maailmalla suurta suosiota saavuttanut Ukulele on kiva soitin niin biisien komppaamiseen kuin melodioiden soittamiseen. Tule ja kokeile, miten ukulele soi sinun käsissäsi. Tarvitset vain oman Ukulelen ja intoa soittaa. Ukulelesi voi olla minkä kokoinen tahansa. Ryhmä on tarkoitettu n 12-15 vuotialle nuorille. Tiedustelut 2.1. alkaen Esa Jokiranta puh. 0400617162 klo 12-18.

16008 vauvat n. 3-6 kk Kokoontumiset 7.1.-25.2 klo 9.30-10.15 16009 Vauvat n. 9-12 kk A Kokoontumiset 7.1.-25.2. klo 10.30-11.15 Keskiviikko 16010 Taaperot A n. 1-1,5 v Kokoontumiset 9.1.-27.2 klo 9.30-10.15 16011 Vauvat n. 6-9 kk Kokoontumiset 9.1.-27.2 klo 10.30-11.15 Torstai 16012 Sisarusryhmä + Ipanat 2-3v Kokoontumiset 10.1.-28.2. klo 9.30-10.15. Tähän ryhmään ilmoittautuminen vain puhelimitse 4.1. klo 10-12 puh 0407026587/Seija Juntunen 16013 Taaperot B n. 1-1,5 v Kokoontumiset 10.1.-28.2 klo 10.30-11.15 Perjantai 16014 Taaperot C n. 1,5-2v Kokoontumiset 11.1.-1.3 klo 9.30-10.15 16015 vauvat n. 9-12 kk B Kokoontumiset 11.1.-1.3. klo 10.30-11.15 Kurssimuotoisiin ryhmiin ilmoittautuminen 2.1. klo 9.30 lähtien netissä tai opintotoimistoon kurssille osallistuvan vanhemman nimellä. Poikkeus kurssi 16012 puhelimitse. Kevään viimeiset kurssimuotoiset ryhmät alkavat viikolla 11. Niistä ilmoitetaan Forum24 lehdessä Oulun kansalaisopiston palstalla tiistain lehdessä viikolla 9 sekä osoitteessa www.oulunkansalaisopisto.fi/ajankohtaista.


OPISTOLAINEN

14

Taideaineet ja teatteri-ilmaisu TAIDEAINEIDEN ILMOITTAUTUMINEN ALKAA KE 2.1. KLO 9.30 NETISSÄ JA OPINTOTOIMISTOON. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta on mainittu ryhmäkohtaisesti. Opintomaksuun ei sisälly materiaaleja, jos siitä ei ole erikseen mainittu. Teatteri-ilmaisun tiedustelut ja mahdolliset ilmoittautumiset on myös mainittu ryhmäkohtaisesti. Lisätietoja taideaineista ja teatteri-ilmaisusta antaa Irene Ristolainen puh. 040 503 0133 tiistaisin lukukauden aikana klo 13.30-14.00, muina aikoina sähköpostitse. SANATAIDE

(A4) sekä runsaasti erivärisiä paperiarkkeja (sin.,pun.,kelt.,rusk. ja harmaita, tummia ja vaaleita sävyjä). Kurssipäivät 14.3., 21.3. ja 4.4.

21000 KIRJOITTAJAPIIRI KE 17.30-20.00 Opisto lk 127 9.1.-3.4. Pirjo Kalapudas Kurssimaksu 70 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-6.1. Tule rohkeasti mukaan luovan kirjoittamisen pariin! Ryhmässä voit kirjoittaa: runoja, satuja, novelleja tai omia elämäntarinoita.

22010 AAMUPÄIVÄN ÖLJYVÄRIMAALAUS TI 10.00-12.30 Opisto taideluokka 8.1.-2.4. Kirsi Tervo Kurssimaksu 70 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-4.1. Aloittelevat maalarit saavat tiedot hankittavista maalausvälineistä netti-ilm. yhteydessä kohdasta: Lisätietoja kurssista tai opintotoimistosta, tarvittaessa myös opettajalta puh. 041 433 8223.

TEATTERI-ILMAISU

22011 ILTAPÄIVÄN ÖLJYVÄRIMAALAUS KE 15.00-17.30 Opisto taideluokka 9.1.-3.4. Kirsi Tervo Kurssimaksu 70 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-4.1. Aloittelevat maalarit saavat tiedot hankittavista maalausvälineistä netti-ilm. yhteydessä kohdasta: Lisätietoja kurssista tai opintotoimistosta. Tarvittaessa myös opettajalta puh. 041 433 8223.

20009 ILMAISUTAIDON LYHYTKURSSI PE 17.30-20.30 Opisto Teatterikolo LA 10.00-15.00 Irene Ristolainen 22.-23.2. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-15.2. Kurssimaksu 22 € Tule viettämään rentouttava viikonloppu ilmaisuharjoitusten parissa. Aikaisempaa kokemusta et tarvitse. Uskaltaudu rohkeasti heittäytymään, yhdessä tehden on hauskaa! Lisätietoja kurssisisällöstä saat opettajalta puh. 040 503 0133 ma, ti ja ke päivisin. Kurssipäivät pe 22.2. klo 17.30-20.30 ja la 23.2. klo 10.00-15.00. 20010 SENIOREIDEN NÄYTELMÄKERHO TI 11.00-13.15 Opisto Teatterikolo 8.1.-23.3. Irene Ristolainen Kurssimaksu 32 € Ryhmä on täynnä. Uudet ilmoittautumiset syksyllä 2013. 20011 VARHAISNUORTEN TEATTERIRYHMÄ MA 18.00-20.15 (12-14 v.) 7.1.-15.5. Opisto Teatterikolo Kurssimaksu 60 € Irene Ristolainen Ryhmä on tarkoitettu kaikille teatteri harrastuksesta kiinnostuneille tytöille ja pojille. Mukaan vielä mahtuu! Ilmoittautumiset ja tiedustelut ohjaajalle Irene Ristolainen puh. 040 503 0133 ke 2.1.-pe 4.1.klo 10.00-14.00. Ei nettiilmoittautumista. 20012 NUORTEN TEATTERIRYHMÄ (15-16 v.) KE 18.00-20.15 Opisto Teatterikolo 9.1.-19.4. Irene Ristolainen Kurssimaksu 60 € Ryhmä on täynnä. Uudet ilmoittautumiset syksyllä 2013.

Senioreiden Näytelmäkerho esittää

PERÄKYLÄN PERIJÄTÄR Kirjoittanut   Paula Vilamaa Sov. ja ohjaus  Irene Ristolainen   Esitykset: Oulun kansalaisopisto, TEATTERIKOLO (Kaarretie 14, Tuira) Pe 22.3. klo 18.00 ja la 23.3. klo 15.00 Liput 5 euroa. Lunastus ovelta tuntia ennen esityksen alkua (ei pankkikorttia) tai opiston opintotoimistosta ma-pe klo 12.00-19.00 (ei puhelinvarauksia) Kesto n. 1 tunti.

KUVATAIDE 22000 TAIDE- JA CROQUISPIIRUSTUS MA 18.00-20.30 Opisto taideluokka 14.1.-15.4. Pekka Homanen Kurssimaksu 70 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.- 10.1. Kurssilla tutustutaan piirtämisen välineisiin, harjoitellaan valöörien ja muotojen tutkimista käyttäen eril. objekteja, esine-kompositioita ja ELÄVÄÄ MALLIA. Ota mukaan piirustuslehtiö (A4), lyijykynä ja pyyhekumi. 22001 VÄRIOPPIKURSSI TO 18.00-20.30 Opisto taideluokka 14.3.-4.4. Pekka Homanen Kurssimaksu 20 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-7.3. Kurssilla tutustutaan väriopin perusteisiin Joseph Albersin oppeja käyttäen. Kurssi on tehokas ja nopea tapa oppia hahmottamaan väriä ja sen käyttäytymistä. Mukaan tarvitset: sakset, liuotinvapaa liimapuikko, luonnoslehtiö

22012 ÖLJYVÄRIMAALAUS I-II KE 18.00-20.30 Opisto taideluokka 9.1.-3.4. Kirsi Tervo Kurssimaksu 70 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-4.1. Aloittelevat maalarit saavat tiedot hankittavista maalausvälineistä nettiilmoittautumisen yhteydessä kohdasta: Lisätietoja kurssista tai opintotoimistosta. Tarvittaessa myös opettajalta puh. 041 433 8223. 22014 ÖLJYVÄRIMAALAUS III TI 18.00-20.30 Opisto taideluokka 8.1.-2.4. Kirsi Tervo Kurssimaksu 70 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-4.1. Ryhmä on tarkoitettu kaikille öljyvärimaalauksen perustiedot ja -taidot omaaville. 22015 LAUANTAIN ÖLJYVÄRIMAALAUS LA 10.00-15.00 Opisto taideluokka 12.1.-6.4. Helena Kankaansyrjä Kurssimaksu 70 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-4.1. Ryhmä on tarkoitettu kaikille öljyvärimaalauksesta kiinnostuneille. Aloittelevat maalarit saavat tiedot hankittavista maalausvälineistä netti-ilmoittautumisen yhteydessä kohdasta: Lisätietoja kurssista tai opintotoimistosta. Tarvittaessa myös opettajalta puh. 050-5677493. Kurssipäivät: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 16.3. ja 6.4. 22016 AKVARELLIMAALAUKSEN TO 18.00-21.00 LYHYTKURSSI 31.1.-28.2. Opisto taideluokka Kurssimaksu 44 € Päivi Pussila Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-24.1. Kurssi sopii aloittelijoille ja jo jonkin aikaa akvarellimaalausta harrastaneille. Kurssilla käydään läpi akvarellimaalauksen perusasioita harjoitusten kautta. Maalataan asetelmia, esineitä ja asioita opettajan antamien sekä omien aiheiden pohjalta. Materiaali-infon saat netti-ilmoittautumisen yhteydessä kohdasta: Lisätiedot tai opintotoimistosta. Kurssipäivät: 31.1., 7.2., 14.2., 21.2. ja 28.2. 22017 ÖLJYVÄRIMAALAUKSEN MA-TO 17.00-21.00 INTENSIIVIKURSSI 13.-16.5. Opisto taideluokka Kurssimaksu 44 € Ismo Lampinen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-6.5. Kurssi pidetään neljänä iltana toukokuussa. Se on tarkoitettu kaikille öljyvärimaalauksesta kiinnostuneille. Mukaan voivat tulla vasta-alkajat tai jo jonkin aikaa maalausta harrastaneet. Maalauksen ohessa tutustutaan myös eri öljyvärien ominaisuuksiin. Materiaali-infon saat netti-ilmoittautumisen yhteydessä kohdasta: lisätiedot tai opintotoimistosta. Tarkemmat tiedot kurssisisällöstä saat tarvittaessa opettajalta p. 044 562 8335. Kurssipäivät 13.-16.5. 22018 PASTELLIMAALAUKSEN LYHYTKURSSI PE 17.00-21.00 Opisto taideluokka LA 10.00-15.00 Pirjo Halttu 1.2.-16.2. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-24.1. Kurssimaksu 49 € Kurssi sopii aloittelijoille ja jo jonkin aikaa maalausta harrastaneille. Kurssilla käydään läpi pastellimaalauksen perusasioita erilaisten harjoitusten ja teemojen kautta. Tavoitteena oppia pastellimaalauksen perustekniikkaa. Tarvikeinfon saat netti-ilmoittautumisen kohdasta: Lisätiedot tai opintotoimistosta. Kurssipäivät: 1.-2.2. ja 15.-16.2.

22042 AKVARELLIMAALAUSKURSSI MA-KE 10.00-16.00 TUIRASSA 3.-5.6. Opisto taideluokka Kurssimaksu 47 € Päivi Pussila Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-23.5. Kurssi on tarkoitettu jo jonkin aikaa akvarellimaalausta harrastaneille. Kurssilla maalaamme eri kohteita Tuirasta: kaupunkinäkymiä, rakennuksia, joenrantaa, Ainolanpuiston tms. Työskentely tapahtuu ulkona. Liikkuminen paikasta toiseen käy ketterimmin pyörällä tai autolla. Tukikohtana opiston taideluokka. Sateen sattuessa maalaamme taideluokassa. Kurssipäivät make 3.-5.6. Materiaali-infon saat netti-ilmoittautumisen yhteydessä kohdasta: Lisätiedot tai opintotoimistosta.

TULOSSA! MAISEMAMAALAUSKURSSI HAILUODOSSA PE-SU Hailuodon Luotokeskus 16.-18.8. Pirjo Halttu Tarkemmat tiedot kurssista saat maaliskuussa 2013 ilmestyvästä ”Kesäkurssit” –esitteestä. Seuraa myös ilmoituksiamme tiistaisin Forum24lehdessä. 22030 IKONIMAALAUSKURSSI II MA 18.00-21.00 Opisto lk 132 7.1.-8.4. Marja Sarkkinen Kurssimaksu 85 € Ryhmään ei oteta kevätlukukaudella uusia maalareita. Uudet ilmoittautumiset syksyllä 2013. 22031 IKONIMAALAUSKURSSI III PE 17.00-21.00 Opisto lk 132 11.1.-11.4. Marja Sarkkinen Kurssimaksu 80 € Ryhmään ei oteta kevätlukukaudella uusia maalareita. Uudet ilmoittautumiset syksyllä 2013.

KUVALLINEN VIESTINTÄ 23515 NUORTEN VALOKUVAUSKURSSI PE 17.00-21.00 (13-16 v.) 15.3.-12.4. Opisto lk 125 (atk) Kurssimaksu 44 € Jussi Tuokkola Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-8.3. Kurssilla tutustutaan valokuvauksen saloihin ja harjoitellaan kuvankäsittelyä. Käydään läpi kameran toimintaa, valokuvauksen tekniikkaa ja kuvansommittelua. Kurssilla opitaan tekemällä, kokemalla ja tarkastelemalla! Oma digikamera välttämätön. Kurssipäivät pe 15.3., 22.3., 5.4. ja 12.4. 23000 VALOKUVAUSKURSSI I A MA 18.00-20.30 Opisto lk 120 (atk) 7.1.-8.4. Jussi Tuokkola Kurssimaksu 75 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-4.1. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Aihealueina ovat: valokuvaus ja kuvankäsittelyn perusteet. Oma digitaalinen järjestelmäkamera välttämätön. Tarkemmat tiedot opetuksen sisällöstä saat netti-ilmoittautumisen yhteydessä kohdasta: Lisätietoja tai opintotoimistosta. 23001 VALOKUVAUSKURSSI III TI 18.00-20.30 Opisto lk 120 (atk) 8.1.-2.4. Juha Korhonen Kurssimaksu 75 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-4.1. Kurssi on tarkoitettu useamman vuoden valokuvausta harrastaneille.


OPISTOLAINEN 23002 VALOKUVAUSKURSSI I B KE 18.00-20.30 Opisto lk 120 (atk) 9.1.-3.4. Marko Aho Kurssimaksu 75 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-4.1. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Aihealueina ovat: valokuvaus ja kuvankäsittelyn perusteet. Oma digitaalinen järjestelmäkamera välttämätön. Tarkemmat tiedot opetuksen sisällöstä saat netti-ilmoittautumisen kohdasta: lisätietoja tai opintotoimistosta. 23003 VALOKUVAUSKURSSI II TO 18.00-20.30 Opisto lk 120 (atk) 10.1.-11.4. Jussi Tuokkola Kurssimaksu 75 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-4.1. Kurssi on tarkoitettu valokuvauksen perusteet omaaville. Oma digitaalinen järjestelmäkamera välttämätön. Lisätiedot kurssista netti-ilmoittautumisen kohdasta: lisätietoja tai opintotoimistosta.

KERAMIIKKA JA POSLIININMAALAUS

OULUN SEUDUN SETLEMENTTI RY

Ystävyystalo Villa Victor Kirkkokatu 54 TOIMINNAT KEVÄÄLLÄ 2013 7.1. - 31.5.2013

Kaikille avoimet ryhmät Suomen kielen alkeet

24001 MÄNTYKODIN POSLIININMAALAUS TI 11.00-13.30 Mäntykoti, Kangastie 11 8.1.-2.4. Kerttu Karjalainen Kurssimaksu 50 € Kurssi on tarkoitettu kaikille posliininmaalauksesta kiinnostuneille. Ilmoittaudu opettajalle kurssipaikalla ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Ei nettiilmoittautumista. 25010 MOSAIIKKIKURSSI KE 17.00-21.00 Opisto keramiikka lk 16.1.-6.2. Pirjo Hanni Kurssimaksu 46 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-10.1. Rikkoutuneet posliinit, lasit ja peilit talteen! Valmistetaan näistä: tauluja, ruukkuja, kulhoja, peilinkehyksiä jne. Valintasi mukaan voit myös tehdä savesta pohjia töille. Kurssi-infon saat netti-ilmoittautumisen yhteydessä kohdasta: Lisätietoja kurssista tai opintotoimistosta. Lisätiedot kurssisisällöstä tarvittaessa opettajalta puh. 040 841 1122. Kurssipäivät: 16.1., 23.1., 30.1, 6.2. 25002 BETONITÖITÄ PUUTARHAAN A Opisto keramiikka lk 10.-17.4. Pirjo Hanni Kurssimaksu 24 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-4.4. Kurssilla valmistetaan värillisiä ruukkuja, lintualtaita ja pieniä veistoksia. Koristeluun käytetään kiviä, simpukoita ja mosaiikkia. Kurssi-infon saat netti-ilmoittautumisen kohdasta: Lisätietoja kurssista tai opintotoimistosta. Lisätietoja kurssisisällöstä saat tarvittaessa opettajalta puh. 040 841 1122. Kurssipäivät: ke 10.4. klo 17.00-21.00, pe 12.4. klo 18.00-19.30 ja ke 17.4. klo 17.00-19.30. 25003 BETONITÖITÄ PUUTARHAAN B Opisto keramiikka lk 15.-22.5. Pirjo Hanni Kurssimaksu 24 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-6.5. Kurssilla valmistetaan värillisiä ruukkuja, lintualtaita ja pieniä veistoksia. Koristeluun käytetään kiviä, simpukoita ja mosaiikkia. Kurssi-infon saat netti-ilmoittautumisen kohdasta: Lisätietoja kurssista tai opintotoimistosta. Lisätietoja kurssisisällöstä saat tarvittaessa opettajalta puh. 040 841 1122. Kurssipäivät: ke 15.5. klo 17.00-21.00, pe 17.5. klo 18.00-19.30 ja ke 22.5. klo 17.00-19.30.

7.1. – 24.5. maanantaisin ja torstaisin klo 10.30 – 13.00 ja tiistaisin 29.1., 26.2., 26.3., 30.4., 28.5. kurssimaksu 40€ Opettaja Anne Palokangas Villa Victor, Kirkkokatu 54 Yhteistyössä Oulun kansalaisopiston kanssa. Ilmoittautuminen opintotoimistoon 2.1. – 18.1.

Lasten englanninkielen kerho 22.1. – 28.5. Tiistaisin klo 14 – 16 Koskelan koulu, Tullimiehentie 8

Musiikki- ja keskustelukerho 8.1. alkaen tiistaisin klo 14 – 16 Keskustan asukastupa, Kauppurienkatu 23

Keskustellaan suomeksi 10.1. alkaen torstaisin klo 15 – 17 Rajakylän asukastupa, Tervakukkatie 2

Englanninkielen kurssi Speaking with Confidence 10.1. – 11.4. Torstaisin klo 16 – 17.30 kurssimaksu 48 €, työttömät 24 € Opettaja James Hansen Villa Victor, Kirkkokatu 54 Yhteistyössä Oulun kansalaisopiston kanssa. Ilmoittautuminen opintotoimistoon 2.1. – 18.1.

Moni – Kerho 11.1. alkaen Avoimet ovet Villa Victorissa perjantaisin klo 14 – 16

Nuorten koripallo 11.1. alkaen perjantaisin klo 18 – 19 OSAO, Isokatu 1 Yhteistyössä NMKY:n kanssa

Venäläinen klubi maaliskuussa ja toukokuussa

LIMINGAN TAIDEKOULU 120 vuotta Kansanopistoa

Kysy myös kuvataidelinjan kevään -13 opiskelujaksoja! Lukuvuosi 12.8.2013-28.5.2014: KUVATAIDE-, VAPAA-, SARJAKUVA-, JA VALOKUVALINJA AVOIN YLIOPISTO ja KESÄKURSSIT puh. 08 514 5700 tai www.limingantaidekoulu.fi

Nais- ja tyttöryhmät Naiset opettavat naisia 21.1.- 27.5. Maanantaisin klo 10.30 – 12.30 Toppilan asukastupa, Sihtikuja 2

Naisten liikunta 8.1. – 16.4. Tiistaisin klo 10.30 – 11.30 Tuiran koulutalon liikuntasali, Kaarretie 14

International mommy baby club 13.2. – 19.6. Keskiviikkoisin klo 9 –11 Villa Victor, Kirkkokatu 54

Naisten kerho Villa Victorissa 16.1. – 29.5. Keskiviikkoisin klo12.30 – 14.30

Ompeluryhmä 17.1. – 28.3. Torstaisin Tuiran koulutalon käsityöluokka, Kaarretie 14

Naisten kerho 25.1., 22.2., 22.3., 26.4., 31.5. Klo 16 – 18 Kaijonharjun Nuorisotalo, Kalevalantie 5

www.mantykoti.fi ja facebook. Käyntiosoite Kangastie 11, 90500 Oulu Ota yhteyttä - kerromme lisää kaikista palveluistamme ja vapaaehtoistoiminnastamme. Puhelin. 044-5504801/Marja-Leena Timonen

15

Monikulttuurinen Tyttöryhmä 7.1. – 27.5. Maanantaisin klo 16.00 – 17.30 13 – 28-vuotiaille Oulun Tyttöjen talo, Torikatu 16 Yhteistyössä Oulun Tyttöjen talon kanssa

Pienten tyttöjen ryhmä 16.1. – 29.5. Keskiviikkoisin klo16.30 – 18.00 7 – 12-vuotiaille Puolivälinkankaan Nuorisotalo, Mielikintie 7

Mies- ja poikaryhmät Nuorten miesten jalkapallo 7.1. alkaen maanantaisin klo 18 – 19 Kansainvälinen koulu, Kasarmintie 4

Nuorten miesten koripallo 11.1. alkaen perjantaisin klo 20 - 21 Rajakylän koulu, Ruiskukkatie 4 - 6 Yhteistyössä NMKY:n kanssa

Miesten jalkapallo 11.1. alkaen perjantaisin klo 22 - 23 Ouluhalli Yhteistyössä I love sports Oulu –hankkeen kanssa

Miesten liikuntakerho 8.1.-16.4. Tiistaisin klo 16.30 – 17.30 Merikosken koulu, Itäkangastie 9 Opettaja Jani Mäki-Petäjä Yhteistyössä Oulun Kansalaisopiston kanssa. Ilmoittautuminen ensimmäisessä tapaamisessa. Kurssimaksu 10,00 €

Nuorten kerho kerran kuussa, tiedustelut Hilmiltä

Kevään juhlat ja tapahtumat Ystävänpäiväjuhla 14.2. Yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa

Monikulttuurinen ilta Muhoksen kirjastossa helmikuussa Rasismin vastainen tapahtuma Rotuaarilla 15.3. Yhteistyössä Oulun kaupungin ja eri järjestöjen kanssa

Pääsiäisjuhla 27.3. Yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa

Ranuan-retki 20.4. Vappurieha 29.4. Yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa

Lasten monikulttuuriset kutsut 4.5. Äitienpäiväjuhla 8.5. Yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa

Monikulttuurinen taidepläjäys toukokuussa. Kaakkurin asukastupa, Pesätie 13

Perheleiri touko-kesäkuussa Yhteistyössä SPR:n kanssa

Nuorten leiri touko-kesäkuussa Yhteistyössä Nuorisoasiainkeskuksen kanssa

Kesätapahtuma kesäkuussa TERVETULOA TUTUSTUMAAN JA MUKAAN MONIKULTTUURISEEN TOIMINTAAN! Lisätiedot ja ohjelman muutokset Internet –sivulla www.ystavyystalo.fi

Venäläinen naisten klubi kerran kuussa lauantaina 12.30 – 14.30 12.1., 23.2., 23.3., 27.4., 25.5. Villa Victor, Kirkkokatu 54 KULTTUURIVÄLITTÄJIEN RENKAAN TOIMINTAA YLI 12 VUOTTA! Kulttuurivälittäjät esiintyvät ja pitävät oppitunteja kouluissa, yhdistyksissä, työpaikoilla ja päiväkodeissa (35€/oppitunti). Tilaukset: Aili Saukkonen p. 044 786 8884 tai sähköpostitse.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulunsetlementti.fi Erja Stolt Monikulttuurisuustyön johtaja p. 044 786 8897

Aruna Somani yhteisötyöntekijä p. 041 433 1414

Aili Saukkonen yhteisötyöntekijä p. 044 786 8884

Hilmi Oral Yhteisötyöntekijä p. 040 728 0083


OPISTOLAINEN

16

Liikunta ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 2.1. KLO 9.30 NETISSÄ TAI OPINTOTOIMISTOON. Katso ilmoittautumisohjeet ja työttömien alennus sivulta 3. Liikunnan osalta lukukausi alkaa pääsääntöisesti 7.1.2013. Ilmoittaudu ja maksa kurssimaksu netissä tai kansliaan viimeistään 18.1. tai kurssikohtaiseen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä! Ryhmiin otetaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä, joten ryhmät voivat täyttyä jo ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Kurssin ilmoitettuun kellonaikaan sisältyy saliin saapuminen ja salista poistuminen. Lisätietoja Eeva Tallqvist puh. 044 7861 605 (lukukausien aikana varmimmin ma ja ti klo 12.00-14.00) tai sähköpostilla eeva.tallqvist@oulunkansalaisopisto.fi. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 71001 LIIKU LEIKKIEN A MA 17.00-17.45 Heikkilänkankaan monitoimitalo, 7.1.-22.4. Kyytipojantie 2 Kurssimaksu 28 € Kaarina Savolampi Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Mm. motoriikkaa ja yhdessä tekemisen taitoja kehittäviä hauskoja liikuntaleikkejä 3-4-vuotiaille lapsille. Yhteistyössä Setlementtinuorten kanssa. 71002 LIIKU LEIKKIEN B MA 17.45-18.30 Heikkilänkankaan monitoimitalo, 7.1.-22.4. Kyytipojantie 2 Kurssimaksu 28 € Kaarina Savolampi Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Mm. motoriikkaa ja yhdessä tekemisen taitoja kehittäviä hauskoja liikuntaleikkejä 5-6-vuotiaille lapsille. Yhteistyössä Setlementtinuorten kanssa. 71010 LIIKU LEIKKIEN C MA 17.30-18.15 Puolivälinkankaan nuorisotalo, 7.1.-22.4. Mielikintie 7 Kurssimaksu 28 € Inka Kittilä Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Mm. motoriikkaa ja yhdessä tekemisen taitoja kehittäviä hauskoja liikuntaleikkejä 3-4-vuotiaille lapsille. Yhteistyössä Setlementtinuorten kanssa. 71011 LIIKU LEIKKIEN D MA 18.15-19.00 Puolivälinkankaan nuorisotalo, 7.1.-22.4. Mielikintie 7 Kurssimaksu 28 € Inka Kittilä Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Mm. motoriikkaa ja yhdessä tekemisen taitoja kehittäviä hauskoja liikuntaleikkejä 5-6-vuotiaille lapsille. Yhteistyössä Setlementtinuorten kanssa. 71020 LIIKU LEIKKIEN E TI 18.45-19.30 RITAHARJUN KOULU, Ritakierros 2 8.1.-16.4. Jani Mäki-Petäjä Kurssimaksu 28 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Mm. motoriikkaa ja yhdessä tekemisen taitoja kehittäviä hauskoja liikuntaleikkejä 3-4-vuotiaille lapsille. Yhteistyössä Setlementtinuorten kanssa. Sisäänkäynti J-ovesta noin 10 min ennen tunnin alkua. Lähimmät parkkipaikat ovat päiväkodin puoleisessa päädyssä. 71025 LIIKU LEIKKIEN J TI 17.30-18.15 Metsokankaan monitoimitalo, 8.1.-16.4. Metsänhoitajantie 5 Kurssimaksu 28 € Kaarina Savolampi UUSI KURSSI Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Mm. motoriikkaa ja yhdessä tekemisen taitoja kehittäviä hauskoja liikuntaleikkejä 5-6-vuotiaille lapsille. Yhteistyössä Setlementtinuorten kanssa. Päiväkodin liikuntasali. Sisäänkäynti päiväkodin ovesta noin 10 minuuttia ennen tunnin alkua. 71030 LIIKU LEIKKIEN F KE 16.30-17.15 Kaakkurin koulu, Pesätie 15 9.1.-17.4. Kaarina Savolampi Kurssimaksu 28 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Mm. motoriikkaa ja yhdessä tekemisen taitoja kehittäviä hauskoja liikuntaleikkejä 3 - 4-vuotiaille lapsille. Yhteistyössä Setlementtinuorten kanssa. Sisäänkäynti parkkipaikan puolelta. 71031 LIIKU LEIKKIEN G KE 17.15-18.00 Kaakkurin koulu, Pesätie 15 9.1.-17.4. Kaarina Savolampi Kurssimaksu 28 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Mm. motoriikkaa ja yhdessä tekemisen taitoja kehittäviä hauskoja liikuntaleikkejä 5-6-vuotiaille lapsille. Yhteistyössä Setlementtinuorten kanssa. Sisäänkäynti parkkipaikan puolelta. 71040 LIIKU LEIKKIEN H TO 18.00-18.45 Kuivasrannan päiväkoti, 10.1.-25.4. Kuivasrannantie 6 Kurssimaksu 28 € Anna Soini Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Mm. motoriikkaa ja yhdessä tekemisen taitoja kehittäviä hauskoja liikuntaleikkejä 3-4-vuotiaille lapsille. Yhteistyössä Setlementtinuorten kanssa. Sisäänkäynti parkkipaikan puolelta. Huom! Kiirastorstaina 28.3 ei tuntia!

www.oulunkansalaisopisto.fi

71041 LIIKU LEIKKIEN I TO 18.45-19.30 Kuivasrannan päiväkoti, 10.1.-25.4. Kuivasrannantie 6 Kurssimaksu 28 € Anna Soini Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Mm. motoriikkaa ja yhdessä tekemisen taitoja kehittäviä hauskoja liikuntaleikkejä 5-6-vuotiaille lapsille. Yhteistyössä Setlementtinuorten kanssa. Sisäänkäynti parkkipaikan puolelta. Huom! Ei tuntia kiirastorstaina 28.3! 71050 LIIKU LEIKKIEN LAPSI-VANHEMPI A TI 18.00-18.45 Ritaharjun koulu, Ritakierros 2 8.1.-16.4. Jani Mäki-Petäjä Kurssimaksu 28 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Mm. motoriikkaa ja yhdessä tekemisen taitoja kehittäviä hauskoja liikuntaleikkejä 2010 syntyneille lapsille ja heidän vanhemmalleen. Kurssimaksu (28€+28€) ja ilmoittautuminen tulee tehdä erikseen sekä aikuisen että lapsen kohdalta. Sisäänkäynti J-ovesta noin 10 min ennen tunnin alkua. Lähimmät parkkipaikat ovat päiväkodin puoleisessa päädyssä. 71051 LIIKU LEIKKIEN LAPSI-VANHEMPI B TO 17.15-18.00 Kuivasrannan päiväkoti, 10.1.-25.4. Kuivasrannantie 6 Kurssimaksu 28 € Anna Soini Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Mm. motoriikkaa ja yhdessä tekemisen taitoja kehittäviä hauskoja liikuntaleikkejä 2009 syntyneille lapsille ja heidän vanhemmalleen. Kurssimaksu (28€+28€) ja ilmoittautuminen tulee tehdä erikseen sekä aikuisen että lapsen kohdalta. Sisäänkäynti parkkipaikan puolelta. Huom! Ei kokoontumista kiirastorstaina 28.3 71100 AIKUINEN/LAPSI-JOOGA (6-10v.) TO 18.00-18.45 Lämsänjärven ala-aste, 10.1.-18.4. Lämsänjärventie 15 Kurssimaksu 26 € Sonja Kemppainen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Aikuisen ja 6-10 – vuotiaan lapsen yhteinen joogatuokio niin, että molemmat osallistuvat harjoitukseen. Joogaharjoituksessa edetään lasten ehdoilla ja mielikuvituksen siivittämänä: Lasten joogassa voimistavista ja tasapainottavista joogaliikkeistä tehdään leikki. Mielikuviin liittyvät jooga-asennot (esim. kissa, kobra, vuori) yhdistyvät vähitellen tarinoiksi ja rauhallisiksi liikesarjoiksi. Luovuutta kehitetään esim. keksimällä omia jooga-asentoja. Lasten joogassa ei kilpailla, siellä voi puhua ja nauraa sekä tekemisen lomassa huomata hengityksen ja kehontuntemuksen kehittyminen. Lasten joogassa opitaan myös rentoutumista ja rauhoittumista. Mukaan omat alustat. Ilmoittautuminen tehdään ja kurssimaksu 26 € maksetaan sekä aikuisen että lapsen osalta erikseen. Huom! Kiirastorstaina 28.3 ei tuntia! 71110 NUORISOJOOGA 11-15 VUOTIAILLE TO 17.00-17.45 Lämsänjärven ala-aste, 10.1.-18.4. Lämsänjärventie 15 Kurssimaksu 28 € Sonja Kemppainen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Jooga tukee nuoruusiän sisäisissä ja ulkoisissa muutoksissa. Se huomioi nuoren tarpeen liikunnan ja rauhoittumisen välillä. Joogan myötä nuoren motoriikka, kehontuntemus, lihaskunto ja tasapaino kehittyvät. Varttuvalle nuorelle on tärkeää tunnistaa omat vahvuutensa. Mentaalisella tasolla jooga edesauttaa itsetuntemusta sekä mielen vahvuutta ja sisäistä tasapainoa. Visualisointi ja rentoutus ovat tärkeä osa nuorisojoogaa mielenrauhan kokemiseen itsessään. Se auttaa paitsi keskittymistä myös jännitysten purkautumista. Jooga välittää hyviä eettisiä ajatuksia kuten kunnioitusta, hyväksyntää ja väkivallattomuutta sekä ihmisen yksilönä ja persoonana huomioimisen. Mukaan omat alustat. Huom! Ei tuntia kiirastorstaina 28.3!

HYVÄN OLON RYHMÄT 72000 JOOGAN ALKEISRYHMÄ MA 19.00-20.30 Opisto liikuntasali 7.1.-22.4. Ingrid Sepp Kurssimaksu 43 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Katkaise kiire ja rauhoitu joogaten. Hathajoogan asanaharjoituksissa yhdistyvät omalla matolla hengityksen rytmissä tehtävät liikunnalliset harjoitukset ja rentoutuminen. Alkeisryhmä syksyllä aloittaneille ja uusille opiskelijoille. 72010 PÄIVÄJOOGA ALKEISRYHMÄ TO 13.00 - 14.30 Valve, sali 1, Hallituskatu 7 10.1.-25.4. Minna Arvila Kurssimaksu 43 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Hathajoogan päiväryhmä uusille aloittajille ja jonkin verran jooganneille. Ota mukaan oma jooga-alusta, joustavat vaatteet sekä lämmin pusero ja sukat loppurentoutusta varten. Huom! Kiirastorstaina 28.3. ei tuntia! 72015 PÄIVÄJOOGA JATKORYHMÄ TI 11.00-12.30 Valve, Hallituskatu 7 8.1. -16.4. Ingrid Sepp Kurssimaksu 43 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Hathajoogan päiväryhmä aiemmin jooganneille. Ota oma joogamatto mukaan! Sali 3. 72020 JOOGAN ALKEIS-/JATKORYHMÄ A TO 19.00-20.30 Kaakkurin koulu, Pesätie 15 10.1.-18.4. Iita-Mari Herva Kurssimaksu 43 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Hathajoogan ryhmä uusille aloittajille ja aiemmin jooganneille. Ota oma joogamatto mukaan! Lämmin, joustava vaatetus. Sisäänkäynti parkkipaikan puolelta 10 min ennen tunnin alkua. HUOM! Kiirastorstaina 28.3. ei tuntia! 72021 JOOGAN ALKEIS-/JATKORYHMÄ B TO 19.00-20.15 Lämsänjärven ala-aste, 10.1.-18.4. Lämsänjärventie 15 Kurssimaksu 40 € Sonja Kemppainen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ks. kurssi 72020. Kiirastorstaina 28.3. ei tuntia! 72030 JOOGAN JATKORYHMÄ A MA 17.30-19.00 Opisto liikuntasali 7.1.-22.4. Ingrid Sepp Kurssimaksu 43 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Hathajoogan jatkoryhmä joogaa jo aiemmin harrastaneille. 72031 JOOGAN JATKORYHMÄ B KE 17.30-19.00 Opisto liikuntasali 9.1.-17.4. Ingrid Sepp Kurssimaksu 43 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Hathajoogan jatkoryhmä joogaa jo aiemmin harrastaneille. 72035 JOOGAN JATKORYHMÄ C/NAISILLE TO 18.45-20.15 Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9 10.1.-25.4. Ingrid Sepp Kurssimaksu 50 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Hathajoogan jatkoryhmä joogaa jo aiemmin harrastaneille. Pienessä ryhmässä erityisesti naisille sopivia harjoitteita. Käynti Koskitien puolelta, ovessa kyltti ”Kanslia”. Opettaja avaa oven noin 10 min ennen ryhmän alkua. Huom! Kiirastorstaina 28.3. ei tuntia!

71200 PARKOUR 10-13 –VUOTIAILLE TO 16.45-17.45 Merikosken koulu, Itäkangastie 9 10.1.-25.4. Anssi Rajaniemi Kurssimaksu 34 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ryhmä on tarkoitettu 10-13 vuotiaille pojille ja tytöille. Parkour-tunnilla opetellaan kehon hallintaa perusliikesarjojen avulla. Lapsi oppii parkouria oman tekemisen ja kokeilemisen kautta, esim. esteradat ja leikit. Monipuolinen laji kehittää koordinaatiokykyä, yleiskuntoa, lihaskestävyyttä ja on hauskaa! Huom! Ei tuntia kiirastorstaina 28.3!

72040 ÄIJÄJOOGA TI 18.00-19.30 Merituulen koulu, Koskelantie 51-53 8.1.-16.4. Minna Arvila Kurssimaksu 43 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ryhmä joogaamista aloittaville ja jatkaville miehille. Uudet aloittajat mukaan kahdella ensimmäisellä kerralla! Keveitä perusharjoituksia, venytyksiä oman hengityksen tahdissa ja rentoutumista - vain miehille. Pyrkimyksenä ei ole seistä päällä vaan tukevasti jaloilla. Mitä jäykempi äijä, sen soveliaampi äijäjoogaryhmään, mutta myös norjat äijät ovat tervetulleita. Ota mukaan oma jooga-alusta, kiristämättömät vaatteet sekä lämmin pusero ja sukat loppurentoutusta varten.

71210 PARKOUR 11-14 -VUOTIAILLE TO 17.45-19.00 Merikosken koulu, Itäkangastie 9 10.1.-25.4. Anssi Rajaniemi Kurssimaksu 40 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ryhmä on tarkoitettu 11-14- vuotiaille pojille ja tytöille. Parkour-tunnilla opetellaan kehon hallintaa perusliikesarjojen avulla. Lapsi oppii parkouria oman tekemisen ja kokeilemisen kautta, esim. esteradat ja leikit. Monipuolinen laji kehittää koordinaatiokykyä, yleiskuntoa, lihaskestävyyttä ja on hauskaa! Huom. Ei tuntia kiirastorstaina 28.3!

72045 ÄIJÄJOOGAN JATKORYHMÄ TI 19.30-21.00 Merituulen koulu, Koskelantie 51-53 8.1.-16.4. Minna Arvila Kurssimaksu 43 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ryhmä joogaamista jatkaville miehille. Erilaisia muunnelmia tutuista joogaasanoista, yhä tarkempaa oman hengityksen ja kehon kuuntelua ja tietoista rentoutumista - vain miehille. Pyrkimyksenä ei ole edelleenkään seistä päällä, vaan tukevasti jaloilla. Ota mukaan oma jooga-alusta, kiristämättömät vaatteet sekä lämmin pusero ja sukat loppurentoutusta varten.


OPISTOLAINEN 72050 ÄITIYSJOOGA A TO 17.00-18.30 Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9 17.1.-21.2. Ingrid Sepp Kurssimaksu 40 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Lempeitä hathajoogan asana-, hengitys- ja rentoutusharjoituksia odottaville äideille. Oma alusta mukaan. Käynti Koskitien puolelta. Ovessa kyltti ”Kanslia”. 72051 ÄITIYSJOOGA B TO 17.00-18.30 Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9 14.3.-25.4. Ingrid Sepp Kurssimaksu 40 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-8.3. Ks. kurssi 72050. Huom! Kiirastorstaina 28.3 ei tuntia! 72060 SIVANANDA HATHAJOOGA TI 19.00-20.00 Seniorkunto, Metsolankartano, 8.1.-16.4. Mielikintie 8 Kurssimaksu 36 € Iita-Mari Herva Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Kurssi sisältää fyysisiä harjoituksia sekä hengitys- ja rentoutusharjoituksia Sivanandan joogaperinteen mukaisesti. Sopii sekä uusille harrastajille että aikaisemmin jooganneille. SeniorKunnon toimitilat ovat Metsolan Kartanon kellarikerroksessa. Oma alusta mukaan. 72105 TAIJIN JATKORYHMÄ TI 18.15-20.15 Kajaanintullin erityiskoulu, Koulukatu 16 8.1.-16.4. Marja-Liisa Meriluoma Kurssimaksu 55 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Jatkokurssilla tehdään vanhan Yang-tyylin I-, II- ja III -osia. Lisäksi tehdään energia-, hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Ota mukaan oma alusta. Huom! 12.3. alkaen kurssi klo 17.45-19.45. 72200 ASAHI-TERVEYSLIIKUNNAN TI 16.30-17.15 PERUSKURSSI 8.1.-16.4. Heinätorin koulu, Torikatu 45 Kurssimaksu 28 € Eeva Tallqvist Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Hitaat ja pehmeät liikkeet ovat yksinkertaisia ja helposti omaksuttavia ja ne tehdään hengityksen mukaan pystyasennossa. Asahi-terveysliikunta sopii kaiken ikäisille eikä mitään erityistaitoja tai peruskuntoa vaadita, sillä liikkeet on sovellettavissa kunkin omien voimien ja liikkuvuuden mukaan. Tunti jakaantuu viiteen osioon: rentoutus, niska-hartiaseudun harjoitteet, selän harjoitteet, jalkojen ja tasapainon harjoitteet, lopuksi hengityksen tasaaminen ja mielen rauhoittaminen. Uusille aloittajille tai kertaajille. 72210 ASAHI-TERVEYSLIIKUNNAN KE 18.00-18.45 JATKOKURSSI 16.1. -24.4. Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9 Kurssimaksu 28 € Eeva Tallqvist Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Asahin jatkokurssi on tarkoitettu asahia tehneille henkilöille. Tunneilla kerrataan asahin 1-tason liikesarja, siirtyen 2- ja 3 tason harjoituksiin. Tunneilla tehdään myös voima-asahia. Hitaat ja pehmeät liikkeet ovat yksinkertaisia ja helposti omaksuttavia ja ne tehdään hengityksen mukaan pystyasennossa. 72300 PILATES PERUSTASO TO 19.00-20.00 Merikosken koulu, Itäkangastie 9 10.1.-25.4. Kiki Kaan Kurssimaksu 106 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Kurssi on tarkoitettu syksyllä perustasolla olleille ja uusille harrastajille. Tällä miehille ja naisille suunnatulla pienryhmätunnilla keskitytään hengityksen ja liikkeen yhdistämiseen. Pilatesliikkeet vahvistavat erityisesti selkä-, vatsaja lantion alueen lihaksia. Liikkeet parantavat kehon hallintaa ja kannattelevuutta. Tunti on ilman musiikkia tehtävä rauhallinen kokonaisuus. Kurssilla opittua tietoa voit soveltaa myös muihin liikuntalajeihin. Ohjaaja on Method Putkisto- ja Stott Advanced Mat-courseopettaja. Ota mukaan oma alusta. Huom! Kiirastorstaina 28.3. ei tuntia! 72301 PILATES KESKITASO MA 18.00-19.00 Raksilan uimahalli, Pikkukankaantie 3 7.1.-22.4. Kiki Kaan Kurssimaksu 106 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Kurssi on tarkoitettu syksyllä keskitasolla mukana olleille tai vähintään puoli vuotta harrastaneille. Tällä miehille ja naisille suunnatulla pienryhmätunnilla keskitytään hengityksen ja liikkeen yhdistämiseen. Pilatesliikkeet vahvistavat erityisesti selkä-, vatsa- ja lantion alueen lihaksia. Liikkeet parantavat kehon hallintaa ja kannattelevuutta. Tunti on ilman musiikkia tehtävä rauhallinen kokonaisuus. Kurssilla opittua tietoa voit soveltaa myös muihin liikuntalajeihin. Ohjaaja on Method Putkisto- ja Stott Advanced Mat-courseopettaja. Ota mukaan oma alusta. 72302 PILATES JATKOTASO TO 17.00-18.00 Raksilan uimahalli, Pikkukankaantie 3 10.1.-25.4. Kiki Kaan Kurssimaksu 106 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Kurssi on tarkoitettu syksyllä jatkotasolla mukana olleille tai vähintään vuoden pilatesta harrastaneille. Tällä miehille ja naisille suunnatulla pienryhmätunnilla keskitytään hengityksen ja liikkeen yhdistämiseen. Pilatesliikkeet vahvistavat erityisesti selkä-, vatsa- ja lantion alueen lihaksia. Liikkeet parantavat kehon hallintaa ja kannattelevuutta. Tunti on ilman musiikkia tehtävä rauhallinen kokonaisuus. Kurssilla opittua tietoa voit soveltaa myös muihin liikuntalajeihin. Ohjaaja on Method Putkisto- ja Stott Advanced Mat-courseopettaja. Ota mukaan oma alusta. Huom! Kiirastorstaina 28.3. ei tuntia! 72305 PILATES NISKA/SELKÄ JATKOKURSSI TI 18.00-19.00 Merikosken koulu, Itäkangastie 9 8.1.-26.2. Riitta Alatalo Kurssimaksu 64 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. UUSI KURSSI Jatkoryhmä vähintään 1-2 vuotta pilatesta keski- ja/tai jatkotasoilla harrastaneille. Tunneilla huolehditaan erityisesti niskan ja selän oikeasta työskentelystä. Tässä miehille ja naisille tarkoitetussa ryhmässä huolellisella ja tietoisella työskentelyllä yhdistetään hengitys ja liike kokonaisuudeksi, vahvistetaan syviä lihaksia ja parannetaan kehon hallintaa. Kahdeksan ko-

koontumiskertaa. Opettaja on KM, Ylab-pilatesohjaaja ja työfysioterapeutti. Mukaan oma alusta (retkipatja tms) ja pilates-painopallot (max 1 kg/pallo, 2 palloa/hlö) tai rannepainot. 72400 KEHONHUOLTO TI 18.30-19.30 Opisto liikuntasali 8.1.-16.4. Kiki Kaan Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Lempeä kehonhuoltotunti kaikenikäislle. Tunnilla käytetään pilates-, stretching-, spirals- ja alexandertekniikkaa, joiden avulla saadaan kehoon lisää vahvistusta ja liikkuvuutta. Ohjaaja on Method Putkisto- ja Stott Advanced Mat-courseopettaja. 72401 KEHONHUOLTO PÄIVÄLLÄ KE 13.00-14.00 Valve, sali 1, Hallituskatu 7 9.1. -17.4. Kiki Kaan Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Lempeä kehonhuoltotunti kaikenikäislle. Tunnilla käytetään pilates-, stretching-, spirals- ja alexandertekniikkaa, joiden avulla saadaan kehoon lisää vahvistusta ja liikkuvuutta. Ohjaaja on Method Putkisto- ja Stott Advanced Mat-courseopettaja. Ota mukaan oma alusta. 72410 VENYTTELYTUNTI MA 10.45-11.45 Oulun urheilutalo, peilisali, Rantakatu 30 7.1.-22.4. Eeva Tallqvist Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Kevyen seisten tehtävän alkuverryttelyn jälkeen käydään venytellen läpi keho suuret lihasryhmät. Tunnilla voit olla avojaloin tai sukkasillaan. SYM 72411 PÄIVÄN VENYTTELY KE 12.50-13.50 Raatin uimahalli, Raatintie 2 9.1.-24.4. Satu Piirainen Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Lihasten ja nivelten liikkuvuutta parantava kehonhuoltotunti. Helpon lämmittelyn jälkeen venytellään monipuolisesti kehon lihaksia. SYM

KUNTOLIIKUNTA 73000 KUNTOSALIKURSSI A KE 15.00-16.15 Oulun urheilutalo, Rantakatu 30 9.1.-24.4. Riitta Suomalainen Kurssimaksu 45 € Fysioterapeutin opastuksella tutustutaan kuntosalityöskentelyn periaatteisiin, laitteisiin ja harjoitusmenetelmiin. Alkuverryttely, laitetyöskentely ja venyttely. Opetusministeriön erillistuella kurssimaksu 22 euroa henkilöille, jotka työttöminä tai eläkkeellä (alle 63 v.). Ilmoittautuminen vain kansalaisopiston opintotoimistoon 3.1.-8.1, jolloin esitettävä työttömän työnhakijan voimassa oleva kortti tai eläkepäätös. Ei muita alennuksia. Yhteistyössä kaupungin liikuntaviraston kanssa. Ke 9.1. alkaen kurssi vapautuu yleiseen ilmoittautumiseen. Tällöin voivat ilmoittautua myös em. kohderyhmiin kuulumattomat, mutta kurssin hinta on 45 euroa. 73010 TULE-KUNTOKOULU TI 12.00-13.00 Raksilan uimahalli, Pikkukankaantie 3 8.1.-14.5. Riitta Suomalainen Kurssimaksu 25 € RYHMÄ TÄYNNÄ! Järjestetään yhteistyössä liikuntaviraston kanssa. 73050 PÄIVÄN CIRCUIT - KUNTOPIIRI KE 11.45-12.45 Raatin uimahalli, Raatintie 2 9.1.-24.4. Satu Piirainen Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Miehille ja naisille tarkoitettu helppo ja tehokas tunti kunnon kohottamiseen. Kuntopiirityyppisessä harjoittelussa jokainen voi säätää harjoitustehonsa oman kuntotasonsa mukaisesti. Tunnilla ohjattu alkuverryttely ja lyhyt venyttelyosuus lopuksi. SYM 73051 CIRCUIT KE 20.00-21.00 - KUNTOPIIRI MIEHILLE JA NAISILLE 9.1.-17.4. Opisto liikuntasali Kurssimaksu 32 € Kaarina Savolampi Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Tule haastamaan itsesi. Sekä miehille että naisille suunnatussa kuntopiirityyppisessä harjoittelussa jokainen voi säätää harjoitustehonsa oman kuntotasonsa mukaisesti. Sopii vasta-alkajille ja pidempään aktiivista liikuntaa harrastaneille. Tunti sisältää alkuverryttelyn ja loppuvenyttelyn. 73100 MONIKULTTUURINEN TI 10.30-11.30 NAISTEN LIIKUNTA 8.1.-16.4. Opisto liikuntasali OPINTOSETELIKURSSI Eeva Tallqvist Yhteistyössä Ystävyystalon kanssa järjestettävä naisten liikuntaryhmä maahanmuuttajille, jossa tutustutaan eri liikuntamuotoihin. Opintoseteliavustuksen piirin kuuluva kurssi, jolloin opintomaksua ei ole. Ilmoittautuminen opettajalle ensimmäisellä kerralla. 73105 MONIKULTTUURINEN TI 16.30-17.30 MIESTEN LIIKUNTA 8.1.-16.4. Merikosken koulu, Itäkangastie 9 Kurssimaksu 10 € Jani Mäki-Petäjä Ilm. opintotoimistoon 2.1.-18.1. OPINTOSETELIKURSSI. Yhteistyössä Ystävyystalon kanssa järjestettävä miesten liikuntaryhmä maahanmuuttajille. Erilaisten liikuntamuotojen kokeilua. Opintoseteliavustuksen piirin kuuluva kurssi, jolloin oppilas maksaa itse osan kurssista. 73110 KUNTOJUMPPA A MA 18.40-19.40 Heikkilänkankaan monitoimitalo, 7.1.-22.4. Kyytipojantie 2 Kurssimaksu 32 € Kaarina Savolampi Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Lihaskuntoharjoituksiin painottuva tunti, joka sopii niin aloittelijoille kuin harrastajillekin. Tunnin alussa on lyhyt lämmittelyosa ja lopussa venyttely. Oma alusta ja juomapullo mukaan!

17 73111 KUNTOJUMPPA B Puolivälinkankaan nuorisotalo, Mielikintie 7 Piia Nelimarkka Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ks. kurssi 73110.

MA 19.00-20.00 7.1.-22.4. Kurssimaksu 32 €

73112 KUNTOJUMPPA C Pikkaralan ala-aste, Vasantie 121 Hanna-Kaisa Heikkilä Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ks. kurssi 73110.

TI 18.00-19.00 8.1.-16.4. Kurssimaksu 34 €

73113 KUNTOJUMPPA D TI 18.30-19.30 Metsokankaan monitoimitalo, 8.1.-16.4. Metsänhoitajantie 5 Kurssimaksu 32 € Kaarina Savolampi UUSI KURSSI Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ks. kurssi 73110. Ota oma alusta mukaan. Ei pukuhuonemahdollisuutta. Sisäänkäynti päiväkodin ovesta noin 10 minuuttia ennen tunnin alkua. 73120 INTERVALLIKUNTOJUMPPA KE 19.00-20.00 Opisto liikuntasali 9.1.-17.4. Kaarina Savolampi Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Intervallitunti, jossa aerobinen ja lihaskunto-osuudet vaihtelet tasaisesti. Aerobinen osuus sisältää perusaskeleita, jonkin verran hyppyjä, mutta ei hankalia askelsarjoja. Lihaskuntoliikkeet ovat tehokkaita keskittyen vartalon suuriin lihasryhmiin. Sopii hyvin myös miehille! 73130 VATSAPAKARA-KIINTEYTYSJUMPPA A TI 16.30-17.30 Opisto liikuntasali 8.1.-16.4. Piia Nelimarkka Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Helppo ja tehokas alkuverryttely perusaskeleita käyttäen. Lihaskunnossa keskitytään keskivartalon, lantionseudun ja jalkojen lihasten vahvistamiseen ja kiinteyttämiseen. LoHessa tehdään lihaskuntoliikkeiden tehoa korostavia aerobisia osia. Lopussa lyhyet venyttelyt. 73131 VATSAPAKARA-KIINTEYTYSJUMPPA B TO 17.30-18.30 Opisto liikuntasali 10.1.-25.4. Piia Nelimarkka Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ks. kurssi 73130. Huom! Kiirastorstaina 28.3. ei tuntia! 73140 BODYJUMPPA PE 16.30-17.30 OPISTO LIIKUNTASALI 11.1.-26.4. Eeva Tallqvist Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Lihaskuntoharjoituksiin painottuva tunti, joka sopii niin aloittelijoille kuin harrastajillekin. Tunnin alussa on lyhyt lämmittelyosa ja lopussa venyttely. Oma alusta ja juomapullo mukaan! 73200 ZUMBA® A TI 17.30-18.30 Opisto liikuntasali 8.1.-16.4. Piia Nelimarkka Kurssimaksu 40 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Zumba® on energinen ja tanssillinen kuntotunti, jossa yhdistellään erilaisia latinorytmejä sekä kansainvälisiä musiikkityylejä helpolla ja tehokkaalla tavalla. Tule kokeilemaan ja huomaat, että harjoittelun ei tarvitse olla puurtamista, vaan se voi olla hauskaa ja mukaansatempaavaa. Zumba® hoitaa sekä kehoa että mieltä. Tunnin aikana yhdistellään useita musiikki- ja tanssityylejä, joista kootaan dynaaminen, innostava ja tehokas tuntiohjelma. Lajissa hyödynnetään aerobicille tunnusomaista intervalli- ja kestävyysharjoittelua, se polttaa kaloreita ja rasvaa. Siihen yhdistetään helppoja tanssiaskelia vuoroin nopeaan ja hitaaseen rytmiin. Zumba® sopii sekä vasta-alkajille että pidempään liikuntaa harrastaneille. 73201 ZUMBA® B Opisto liikuntasali Eeva Tallqvist Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ks. kurssi 73200.

KE 16.30-17.30 9.1.-17.4. Kurssimaksu 40 €

73202 ZUMBA® C Opisto liikuntasali Piia Nelimarkka Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ks. kurssi 73200.

TO 18.30-19.30 10.1.-25.4. Kurssimaksu 40 €

73203 ZUMBA® D Opisto liikuntasali Eeva Tallqvist Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ks. kurssi 73200.

PE 17.30-18.30 11.1.-26.4. Kurssimaksu 40 €

73204 ZUMBA® E Heikkilänkankaan monitoimitalo, Kyytipojantie 2 Eeva Tallqvist Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ks. kurssi 73200.

TI 18.00-19.00 8.1.-16.4. Kurssimaksu 40 €

73205 ZUMBA® F Kaukovainion koulu, Hiirihaukantie 4 Riikka Rounaja Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ks. kurssi 73200.

SU 17.30-18.30 13.1.-28.4. Kurssimaksu 40 €

www.oulunkansalaisopisto.fi


OPISTOLAINEN

18 73210 PRANA BEATS® SU 18.30-19.30 Kaukovainion koulu, Hiirihaukantie 4 13.1.-28.4. Riikka Rounaja Kurssimaksu 34 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Prana Beats on uutuuslaji, joka yhdistää uniikilla tavalla joogan ja tanssin riemukkaaksi ryhmäliikuntatunniksi. Inspiraatiota tunnille saadaan esim. hiphopista, bollywoodista, meditaatiosta, reggaesta, jooga-asanoista, joogahengityksestä, break-dancesta, matroista ja rockista! Tunti alkaa sykettä nostavalla rytmisellä flowlla ja tanssipainotteisella puolituntisella. Harjoitus jatkuu kehonhuoltoa tarjoavilla venytyksillä ja lopuksi on rentousosio. Tule kokeilemaan!

SENIORILIIKUNTA 75000 KUNTOSALI SENIOREILLE A MA 9.00-10.15 Raatin uimahalli, Raatintie 2 7.1.-22.4. Satu Piirainen Kurssimaksu 34 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Kansalaisopiston kuntosaliryhmässä voit tehokkaasti ja turvallisesti parantaa lihaskuntoasi liikunnanohjaajan opastuksella. Ohjatun alkuverryttelyn jälkeen lihaskuntoa harjoitetaan kuntosalilaitteilla kiertoharjoitena, lopussa venyttely. Ryhmäkohtainen ilmoittautuminen! 75001 KUNTOSALI SENIOREILLE B MA 10.15-11.30 Raatin uimahalli, Raatintie 2 7.1.-22.4. Satu Piirainen Kurssimaksu 34 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Katso kurssi 75000. HUOM! Ryhmäkohtainen ilmoittautuminen! 75002 KUNTOSALI SENIOREILLE C MA 12.00-13.15 Oulun urheilutalo, Rantakatu 30 7.1.-22.4. Satu Piirainen Kurssimaksu 34 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1 Katso kurssi 75000. HUOM! Ryhmäkohtainen ilmoittautuminen! 75003 KUNTOSALI SENIOREILLE D MA 13.15-14.30 Oulun urheilutalo, Rantakatu 30 7.1.-22.4. Satu Piirainen Kurssimaksu 34 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Katso kurssi 75000. HUOM! Ryhmäkohtainen ilmoittautuminen! 75005 KUNTOSALI SENIOREILLE F TO 08.00-9.15 Oulun urheilutalo, Rantakatu 30 10.1.-25.4. Eeva Tallqvist Kurssimaksu 34 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Katso kurssi 75000. HUOM! Ryhmäkohtainen ilmoittautuminen! HUOM! Kiirastorstaina 28.3. ei tuntia! 75006 KUNTOSALI SENIOREILLE G TO 09.15-10.30 Oulun urheilutalo, Rantakatu 30 10.1.-25.4. Eeva Tallqvist Kurssimaksu 34 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Katso kurssi 75000. HUOM! Ryhmäkohtainen ilmoittautuminen! HUOM! Kiirastorstaina 28.3. ei tuntia! 75007 KUNTOSALI SENIOREILLE H TO 10.30-11.45 Oulun urheilutalo, Rantakatu 30 10.1.-25.4. Satu Piirainen Kurssimaksu 34 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Kansalaisopiston kuntosaliryhmässä voit tehokkaasti ja turvallisesti parantaa lihaskuntoasi liikunnanohjaajan opastuksella. Ohjatun alkuverryttelyn jälkeen lihaskuntoa harjoitetaan kuntosalilaitteilla kiertoharjoitena, lopussa venyttely. HUOM! Ryhmäkohtainen ilmoittautuminen! HUOM! Kiirastorstaina 28.3 ei tuntia! 75008 KUNTOSALI SENIOREILLE I TO 11.45-13.00 Oulun urheilutalo, Rantakatu 30 10.1.-25.4. Satu Piirainen Kurssimaksu 34 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Katso kurssi 75000. HUOM! Ryhmäkohtainen ilmoittautuminen! Huom! Kiirastorstaina 28.3 ei tuntia! 75009 TULE-KUNTOKOULU TI 11.00-12.00 JATKORYHMÄ SENIOREILLE 8.1.-14.5. Raksilan uimahalli, Pikkukankaantie 3 Kurssimaksu 25 € Riitta Suomalainen RYHMÄ TÄYNNÄ! Järjestetään yhteistyössä liikuntaviraston kanssa. Ilmoittaudu varalle. 75010 SENIORILIIKUNNAN YLEISMAKSU -SYM Ilm. netissä tai opintotoimistoon 18.1. mennessä. SENIORILIIKUNNAN YLEISMAKSULLA 60 € USEAMPAAN LIIKUNTARYHMÄÄN! Senioriliikunnan yleismaksu on tarkoitettu yli 55-vuotiaille. Yleismaksu on voimassa kevätlukukauden ajan 7.1.-26.4.2013. Se oikeuttaa osallistumaan niihin liikuntaryhmiin, joissa on merkintä SYM (senioriliikunnan yleismaksulla). Ilmoittaudu vain yleismaksuryhmään, yksittäisiin ryhmiin ei tällöin ilmoittautumista tehdä, mikäli kyseiset ryhmät kuuluvat senioriyleismaksun piiriin. Opettajat saavat nimilistan yleismaksun suorittaneista kolmannella toimintaviikolla. HUOM! 21.1. alkaen yleismaksun voi suorittaa VAIN OPINTOTOIMISTOON; tällöin opintotoimistosta saa liikuntakortin todisteeksi maksun suorittamisesta. Opettajat eivät ota vastaan yleismaksua! 75015 UKKOJUMPPA A MA 16.30-17.30 Opisto liikuntasali 7.1.-22.4. Eeva Tallqvist Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Miesten oma kuntotunti. Vähintään 45 vuotta täyttäneille tarkoitettu voimistelu, jossa alkuverryttely, lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoitteita. SYM.

75016 UKKOJUMPPA B KE 14.00-15.00 Raatin uimahalli, Raatintie 2 9.1.-17.4. Satu Piirainen Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Miesten oma kuntotunti liikuntasalissa. Yli 55-vuotiaille tarkoitettu voimistelu lihaskunnon, liikeratojen ja ryhdin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. SYM. 75020 VARTTUNEITTEN NAISTEN JUMPPA TO 16.30-17.30 Opisto liikuntasali 10.1.-25.4. Eeva Tallqvist Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Aikuisten naisten oma kuntojumppatunti. Tällä tunnilla lämmitellään niveliä säästävillä helpoilla askelsarjoilla, tehdään lihaskuntoharjoitteita ja venytellään kunnon ja ryhdin ylläpitämiseksi. SYM. Huom! Kiirastorstaina 28.3. ei tuntia! 75030 ZUMBA GOLD® A MA 9.45-10.45 Oulun urheilutalo, peilisali, Rantakatu 30 7.1.-22.4. Eeva Tallqvist Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Zumba Gold® on aktiivisille senioreille tarkoitettu zumba-tunti, jolla edetään kohderyhmän mukaan turvallisuutta unohtamatta. Jos tanssillinen tapa liikkua ja sykkivä latino/tanssimusiikki kiinnostaa sinua, tule zumbaamaan! Samalla parannat sydämesi ja kehosi kuntoa, notkeutta ja liikkuvuutta, tasapainoa ja reaktiokykyä. Ja pidät hauskaa! Sisäjumppakengät (ei paljain jaloin, ei tossut). SYM. 75031 ZUMBA GOLD® B TI 14.30-15.30 Opisto liikuntasali 8.1.-16.4. Eeva Tallqvist Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ks. kurssi 75030. SYM. 75032 ZUMBA GOLD® C KE 10.15-11.30 Opisto liikuntasali 16.1.-10.4. Eeva Tallqvist Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ks. kurssi 75030. SYM. HUOM! Ei kokoontumisia: ke 6.2 75040 SENIORIJUMPPA A TI 10.00-11.00 Värtön liikuntahalli, Kurkelantie 4 8.1.-16.4. Satu Piirainen Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Miehille ja naisille 60+ tarkoitettu jumppatunti, jossa lämmittelyn jälkeen lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoitteita sekä venyttelyä kehon toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Oma alusta mukaan. Ilmoittautuminen netissä tai kansliaan. SYM 75041 SENIORIJUMPPA B TI 12.30-13.30 Oulun urheilutalo, peilisali, Rantakatu 30 8.1.-16.4. Satu Piirainen Kurssimaksu 28 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ks. kurssi 75040. SYM. Varttuneiden kuntoliikunta yhteistyössä liikuntaviraston kanssa. 75042 SENIORIJUMPPA C TO 16.30-17.45 Myllyojan ala-aste, Karvarinaukio 15 10.1.-25.4. Vaihtuva ohjaaja Miehille ja naisille 60+ tarkoitettu jumppatunti, jossa lämmittelyn jälkeen lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoitteita sekä venyttelyä kehon toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Tällä tunnilla pidennetty venyttelyn osuus. Ilmoittautuminen ohjaajalle ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Yhteistyössä Myllyojan suuralueen asukastoimikunnan kanssa. Osallistumismaksu peritään paikan päällä. Vaihtuva ohjaaja: Satu Piirainen, Miia Ranta, Riikka Rounaja. Huom! Kiirastorstaina 28.3 ei tuntia! Ei nettiilmoittautumista. 75043 SENIORIJUMPPA D KE 11.15 - 12.15 Korvenkylän nuorisoseura, 9.1.-17.4. Seurakankaantie Kurssimaksu 34 € Leena Prokkonen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ks. kurssi 75040. 75044 KEVENNETTY SENIORIJUMPPA PE 12.00-13.00 Värtön liikuntahalli, Kurkelantie 4 11.1.-19.4. Satu Piirainen Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Matalan kynnyksen ryhmä liikuntaharrastusta aloitteleville ja rauhallisesta jumpasta pitäville. Miehille ja naisille 60+ tarkoitettu kevyt jumppatunti, jossa lämmittelyn jälkeen lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoitteita sekä venyttelyä kehon toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Oma alusta mukaan. SYM

75100 VOIMA-TASAPAINORYHMÄ A MA 9.00-10.00 Sportello mylly, Karvarinaukio 5 7.1.-6.5. Leena Prokkonen Kurssimaksu 15 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. tai ohjaajalle ens.kerralla. 70 vuotta täyttäneille tarkoitettu liikuntatuokio tasapainon ja lihasvoiman ylläpitämiseksi. Helpot liikevalikoimat, ei mattojumppaa. Yhteistyössä Oulun kaupungin liikuntaviraston kanssa. SYM 75101 VOIMA-TASAPAINORYHMÄ B MA 10.00-11.00 Sportello mylly, Karvarinaukio 5 7.1.-6.5. Leena Prokkonen Kurssimaksu 15 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. tai ohjaajalle ens. kerralla. Sisältö ks. kurssi 75100. SYM 75102 VOIMA-TASAPAINORYHMÄ C MA 11.45-12.45 Kaukovainion nuorisotalo, 7.1.-6.5. Hiirihaukantie 12 Kurssimaksu 15 € Leena Prokkonen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. tai ohjaajalle ens. kerralla. Sisältö ks. kurssi 75100. SYM 75103 VOIMA-TASAPAINORYHMÄ D KE 12.00 - 13.00 Seniorkunto, Metsolankartano, 9.1. -24.4. Mielikintie 8 Kurssimaksu 15 € Leena Lång Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. tai ohjaajalle ens. kerralla. Sisältö ks. kurssi 75100. SYM 75104 VOIMA-TASAPAINORYHMÄ E KE 13.30 - 14.30 Sara Wacklin -koti, Koulukatu 4 9.1.-24.4. Riitta Suomalainen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-9.1. tai ohjaajalle ens. kerralla. Sisältö ks.kurssi 75100. Ryhmä tarkoitettu 70 vuotta täyttäneille. Yhteistyössä Sara Wacklin-kodin kanssa, ei kurssimaksua. 75105 VOIMA-TASAPAINORYHMÄ F TO 10.30-11.30 Kaukovainion nuorisotalo, 10.1.-2.5. Hiirihaukantie 12 Kurssimaksu 15 € Riitta Suomalainen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. RYHMÄ TÄYNNÄ. HUOM! Kiirastorstaina 28.3. ei tuntia! 75106 VOIMA-TASAPAINORYHMÄ G TO 12.00-13.00 Rajakylän hoiva, Ruiskukkatie 2 10.1.-2.5. Riitta Suomalainen Kurssimaksu 15 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Sisältö ks. kurssi 75100. SYM HUOM! Kiirastorstaina 28.3. ei tuntia! 75107 VOIMA-TASAPAINORYHMÄ H PE 9.15-10.15 Kaakkurin nuorisotalo, Pesätie 13 11.1.-10.5. Riitta Suomalainen Kurssimaksu 15 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Sisältö ks. kurssi 75100. SYM 75110 TASAPAINOA JA TUOLIJUMPPAA A MA 13.15-14.00 Ranta-kastellin palvelukeskus, 7.1.-6.5. Ranta-Kastellintie 6 Leena Prokkonen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. tai ohjaajalle ens. kerralla. Kotona ja palvelutalossa asuville miehille ja naisille tarkoitettu voimistelutuokio tuolilla istuen ja tuolia voimisteluvälineenä käyttäen. Yhteistyössä palvelukeskuksen kanssa, ei kurssimaksua. Ilmoittautuminen netissä tai ohjaajalle. 75111 TASAPAINOA JA TUOLIJUMPPAA B KE 13.00-13.45 Ikä-Eskon toimitilat, Harjapäänkatu 32 9.1.-27.3. Leena Prokkonen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-18.1. tai ohjaajalle ens. kerralla. Sisältö ks.kurssi 75110. Yhteistyössä Ikä-Esko -hankkeen kanssa, ei kurssimaksua. 75112 TASAPAINOA JA TUOLIJUMPPAA C Ti 9.45-10.30 Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15 8.1.-30.4. Riitta Suomalainen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. tai ohjaajalle ens. kerralla. Sisältö ks. kurssi 75110. Yhteistyössä palvelukeskuksen kanssa, ei kurssimaksua. Ilmoittautuminen netissä tai ohjaajalle. 75113 TASAPAINOA JA TUOLIJUMPPAA D KE 10.00-10.45 Intiön hoivakoti, Upseerikatu 2 9.1.-8.5. Leena Prokkonen Kurssimaksu 15 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. tai ohjaajalle ens. kerralla. Sisältö ks. kurssi 75110. Yhteistyössä kaupungin liikuntaviraston kanssa. SYM.

75050 VENYTTELY SENIOREILLE A TI 11.00-12.00 Värtön liikuntahalli, Kurkelantie 4 8.1.-16.4. Satu Piirainen Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Lihasten hyvinvointia ja nivelten liikkuvuutta ylläpitävä rauhallinen tunti iltapäivällä. Helpon lämmittelyn jälkeen venytellään monipuolisesti kehon suuria lihasryhmiä. Oma alusta mukaan. SYM

75114 TASAPAINOA JA TUOLIJUMPPAA E TO 9.15-10.00 Aurinkokoti, Isokatu 93 10.1.-2.5. Riitta Suomalainen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. tai ohjaajalle ens. kerralla. Sisältö ks. kurssi 75110. Yhteistyössä Aurinkokodin kanssa. HUOM! Kiirastorstaina 28.3 ei tuntia!

75051 VENYTTELY SENIOREILLE B TI 13.30-14.30 Oulun urheilutalo, peilisali, Rantakatu 30 8.1.-16.4. Satu Piirainen Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ks. kurssi 75050 SYM

75115 TASAPAINOA JA TUOLIJUMPPAA F TO 13.45-14.30 Tuiran palvelukeskus, Kangastie 1 10.1.-2.5. Riitta Suomalainen KURSSI TÄYNNÄ. Sisältö ks. kurssi 75110. Yhteistyössä palvelukeskuksen kanssa, ei kurssimaksua. Kangastie 1 ruokasalissa. Huom! Kiirastorstaina 28.3 ei tuntia!

75052 VENYTTELY SENIOREILLE C PE 13.00-14.00 Värtön liikuntahalli, Kurkelantie 4 11.1.-19.4. Satu Piirainen Kurssimaksu 32 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ks. kurssi 75050 SYM.

www.oulunkansalaisopisto.fi

75116 TASAPAINOA JA TUOLIJUMPPAA G PE 12.30-13.15 Oulunsuun asukastupa, 11.1.-10.5. Rantakastellintie 2-4 Riitta Suomalainen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. tai ohjaajalle ens. kerralla. Sisälto ks. kurssi 75110. Yhteistyössä Oulunsuun asukastuvan kanssa, ei kurssimaksua.


OPISTOLAINEN 75117 TASAPAINOA JA TUOLIJUMPPAA H KE 12.00-12.45 Palokan palvelukeskus 9.1.-8.5. Parkettitie 3-5 Kurssimaksu 15 € Riitta Suomalainen UUSI KURSSI Kotona ja palvelutalossa asuville miehille ja naisille tarkoitettu voimistelutuokio tuolilla istuen ja tuolia voimisteluvälineenä käyttäen. Yhteistyössä kaupungin liikuntaviraston kanssa. Ilmoittautuminen netissä tai ohjaajalle. SYM. 75200 ASAHI-TERVEYSLIIKUNTA KE 14.15-15.00 SENIOREILLE A 9.1.-17.4. Hintan srk-talo, liikuntasali Kurssimaksu 28 € Hintantie 89 2 UUSI KURSSI Virpi Rajala, Eeva Tallqvist Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Kevyt ja hoitava liikuntatunti senioreille. Kaikki liikkeet tehdään seisten. Tunti jakaantuu viiteen osioon: rentoutus, niska-hartiaseudun harjoitteet, selänharjoitteet, jalkojen ja tasapainon harjoitteet, hengityksen tasaaminen ja mielen rauhoittaminen. SYM. 75201 ASAHI-TERVEYSLIIKUNTA TO 10.45-11.30 SENIOREILLE B 10.1.-25.4. Opisto liikuntasali Kurssimaksu 28 € Eeva Tallqvist, Sirpa Tuomi Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Uudet harrastajat mukaan kahden ensimmäisen kerran aikana. Kevyt ja hoitava liikuntatunti senioreille. Kaikki liikkeet tehdään seisten. Tunti jakaantuu viiteen osioon: rentoutus, niska-hartiaseudun harjoitteet, selänharjoitteet, jalkojen ja tasapainon harjoitteet, hengityksen tasaaminen ja mielen rauhoittaminen. SYM. HUOM! Kiirastorstaina 28.3 ei tuntia! 75210 SENIORIJOOGA A TI 9.00-10.15 Opisto liikuntasali 8.1.-16.4. Ingrid Sepp Kurssimaksu 33 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Senioreitten oma joogaryhmä. Hathajoogan lempeät asanaharjoitukset tehdään pääosin matolla oman hengityksen rytmissä, välillä rentoutuen. SYM. 75211 SENIORIJOOGA B PE 10.00-11.30 Värtön liikuntahalli, Kurkelantie 4 11.1-19.4. Ingrid Sepp Kurssimaksu 35 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Sisältö ks. kurssi 75210. SYM. 75220 SENIORIJOOGAN JATKORYHMÄ KE 13.30-15.00 Oulun urheilutalo, peilisali, Rantakatu 30 9.1.-17.4. Minna Arvila Kurssimaksu 35 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Hathajoogan jatkoryhmä senioreille, jotka ovat jo aiemmin harrastaneet joogaa. Ota mukaan oma jooga-alusta, joustavat vaatteet sekä lämmin pusero ja sukat loppurentoutusta varten. SYM.

75230 VOIMAHARJOITTELUA MA 13.00-14.00 SENIORIJOOGAAJILLE 7.1.-15.4. Oulun urheilutalo, peilisali, Rantakatu 30 Kurssimaksu 32 € Iita-Mari Herva Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Senioreille soveltuvia jumppamatolla ja seisten tehtäviä harjoituksia, joiden tavoitteena lihasvoiman parantaminen. Harjoituksissa sovelletaan joogan periaatteita. Sopii sekä uusille, että aiemmin joogaan harrastaneille. Oma alusta mukaan. SYM. 75235 SENIORJOOGA, TO 15.00-16.00 HARJOITUKSIA TUOLILLA JA SEISTEN 10.1.-18.4. Seniorkunto, Metsolankartano, Kurssimaksu 32 € Mielikintie 8 Iita-Mari Herva Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Joogaharjoituksia lihastasapainon kohentamiseen, hyvää hengitykseen ja keskittymiskyvyn parantamiseen. Liike- ja hengitysharjoituksia tehdään tuolilla ja seisten, mahdollisuus tehdä osa harjoitteista myös joogamatolla. Sopii sekä uusille harrastajille että aikaisemmin jooganneille. SYM HUOM! Kiirastorstaina 28.3 ei tuntia! 75300 SENIORITANSSI ALKEET A TO 11.00 - 12.30 Raatin uimahalli, Raatintie 2 10.1.-25.4. Marja Toiviainen Kurssimaksu 15 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Senioritanssi on varta vasten ikääntyville suunniteltu tanssimuoto. Uudet opiskelijat mukaan 2. ens. kerralla. Kansantansseihin pohjautuvat tanssimuunnelmat ovat hauska tapa pitää yllä kuntoa ja viihtyä toisten samanhenkisten parissa. Voit tulla yksin tai houkutella kaverisikin. Tanssikengät tai tossut mukaan. Tämä ryhmä yhteistyössä kaupungin liikuntaviraston kanssa. SYM HUOM! Kiirastorstaina 28.3 ei tuntia! 75301 SENIORITANSSI ALKEET B PE 10.00-11.30 Honkapirtti, Pateniementie 88 11.1.-26.4. Sointu Kilponen Kurssimaksu 15 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. tai ohjaajalle ens. kerralla. Senioritanssi on varta vasten ikääntyville suunniteltu tanssimuoto. Uudet opiskelijat mukaan 2. ens. kerralla. Kansantansseihin pohjautuvat tanssimuunnelmat ovat hauska tapa pitää yllä kuntoa ja viihtyä toisten samanhenkisten parissa. Voit tulla yksin tai houkutella kaverisikin. Tanssikengät tai tossut mukaan. Tämä ryhmä yhteistyössä kaupungin liikuntaviraston kanssa. SYM. 75310 SENIORITANSSI ALKEIS/JATKORYHMÄ KE 09.30-11.00 Värtön liikuntahalli, Kurkelantie 4 9.1.-17.4. Marja Toiviainen Kurssimaksu 35 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Senioritanssia jo jonkin verran harrastaneille. SYM.

19 75311 SENIORITANSSIN JATKORYHMÄ KE 11.30-13.00 Valve, sali 1, Hallituskatu 7 9.1.-17.4. Sointu Kilponen Kurssimaksu 35 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Pidempään senioritanssia harrastaneille. SYM. 75320 RIVITANSSI SENIOREILLE TO 10.15-11.45 JATKORYHMÄ 10.1.-25.4. Valve, sali 1, Hallituskatu 7 Kurssimaksu 35 € Juha Pykäläinen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Rivitanssin jatkoryhmä senioreille, jotka ovat jo aiemmin tutustuneet rivitanssiin. HUOM! Ei 28.3. SYM. 75340 LATTARITANSSI SENIOREILLE MA 10.30-11.30 ALKEISRYHMÄ 7.1.-22.4. Valve, sali 1, Hallituskatu 7 Kurssimaksu 32 € Jouni Uosukainen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Tule tanssimaan samban, cha chan, salsan rytmejä senioreiden omassa lattaritanssiryhmässä. Hauskan tanssiliikunnan avulla voit huolehtia myös kunnostasi. Et tarvitse paria, sillä tällä tunnilla tanssitaan ilman paria. Sisäkäyttöön tarkoitetut tanssi- tai jumppakengät tai tossut. SYM. 75350 LATTARITANSSI SENIOREILLE MA 11.30-13.00 JATKORYHMÄ A 7.1.-22.4. Valve, sali 1, Hallituskatu 7 Kurssimaksu 35 € Jouni Uosukainen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Samban, cha chan, salsan rytmejä lattaritanssin jatkoryhmässä senioreille. Tarkoitettu aiemmin seniorilattareita tai muutoin tanssia harrastaneille. Et tarvitse paria, sillä tällä tunnilla tanssitaan ilman paria. SYM. 75351 LATTARITANSSI SENIOREILLE TO 11.45-12.45 JATKORYHMÄ B 10.1.-25.4. Valve, sali 1, Hallituskatu 7 Kurssimaksu 32 € Juha Pykäläinen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Tule tanssimaan samban, cha chan, salsan rytmejä senioreiden omassa lattaritanssiryhmässä. Hauskan tanssiliikunnan avulla voit huolehtia myös kunnostasi. Et tarvitse paria, sillä tällä tunnilla tanssitaan ilman paria. Sisäkäyttöön tarkoitetut tanssi- tai jumppakengät tai tossut. HUOM! Ei 28.3. SYM 75360 SENIORIBALETTI TI 12.30-13.45 Valve, Hallituskatu 7 8.1.-16.4. Anni-Maija Pihlaja Kurssimaksu 35 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Klassisen baletin harjoitteista ikäryhmälle soveltaen, tavoitteena kehittää mm. kehon kannatusta, jalkojen ja käsien yhteistyötä, liikkuvuutta ja tasapainoa. Joustava sisäliikunta-asu ja tossut tai puuvillaiset nilkkasukat. Sali 3. SYM.

Meranti esittelee uuden tavan pestä ikkunat! Tehokas ikkunanpesu jopa 20 metriin saakka ilman nostinlaitteita ja pesuaineita! Ikkunat, kehykset sekä hankalat ritilöiden alla olevat pinnat puhdistuvat turvallisesti ja nopeasti.

”Ja ennen kaikkea sieltä saa kaikki pankki- ja vakuutuspalvelut helposti samasta paikasta. Ja OP-bonusta ihan kaikesta. Siksi minäkin olen Oulun OP:n omistajajäsen!” Merantin uusi Reach & Wash –menetelmä vaikuttaa pesukustannuksiin konkreettisesti! Samalla vuosittaisella ikkunanpesubudjetilla voidaan ikkunat pitää läpi vuoden – pesuja jopa 4-6 kertaa vuodessa – erinomaisen puhtaina. Oulussa Raatin liikuntakeskuksen, Ympäristötalon ja elokuvateatteri Plazan ikkunat on jo pesty Reach & Wash -tekniikalla. Tutustu Merantin uuteen pesumenetelmään nettisivuillamme ja pyydä tarjous meranti@meranti.fi tai 020 833 3150.

Tiesitkö, että Oulun OP on ihan aidosti tämän alueen pankki? Sen omistavat asiakkaat, joille maksetaan OP-bonusta. Oulun OP:lla on myös alueen kattavin konttoriverkosto sekä paikallinen verkko- ja puhelinpalvelu! Tule käymään! Kerromme sinulle lisää omistajajäsenyydestä ja sen tuomista keskittämiseduista. Varaa kätevästi aika numerosta 010 2535 014! Tervetuloa! Puhelut 010-numeroihin maksavat lankapuhelimesta 0,0828 e/puhelu+0,0595 e/min ja matkapuhelimesta 0,0828 e/puhelu+0,1704 e/min.

www.meranti.fi


OPISTOLAINEN

20

Tanssi TANSSIRYHMIEN ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 2.1. KLO 9.30 NETISSÄ TAI OPINTOTOIMISTOON. Tanssin osalta lukukausi alkaa pääsääntöisesti 7.1.2013. Ilmoittaudu ja maksa kurssimaksu netissä tai kansliaan viimeistään 18.1. tai kurssikohtaiseen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä! Ryhmiin otetaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssin ilmoitettuun kellonaikaan sisältyy saliin saapuminen ja salista poistuminen. Lisätietoja Eeva Tallqvist puh. 044 7861 605 (lukukausien aikana varmimmin ma ja ti klo 12.00-14.00) tai sähköpostilla eeva.tallqvist@oulunkansalaisopisto.fi. LAPSET JA NUORET

AIKUISET

77001 TAAPEROTANSSI VANHEMMILLE LA 10.30-11.15 JA LAPSILLE (2-3 v.) 12.1.-27.4. Opisto liikuntasali Kurssimaksu 30 € Anni-Maija Pihlaja Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Aikuisen ja 2-3 -vuotiaan lapsen yhteinen tanssituokio. Sekä aikuisen että lapsen osalta täytetään ilmoittautumislomake ja maksetaan kurssimaksu (30+30 eur). Aikuisen ja lapsen yhteisessä tanssiharjoituksessa kehitetään erityisesti lapsen vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Tunneilla lapset oppivat tiedostamaan kehoaan, rytmitajua, kielellisiä valmiuksia, luottamusta, kuuntelemista, tanssiliikkeitä mukavien ja hauskojen harjoitteiden kautta. Tanssitunnilla myös isä/äiti saa liikunnallista harjoitusta, venyttelyä ja rentoutumisen kokemuksia.

77200 AIKUISBALETTI ALKEISRYHMÄ LA 14.00-15.30 Opisto liikuntasali 12.1.-27.4. Anni-Maija Pihlaja Kurssimaksu 75 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ryhmä on tarkoitettu syksyllä mukana olleille ja uusille harrastajille. Uudet harrastajat mukaan 2. ens. kerralla. Tunneilla käydään läpi klassisen baletin liikemateriaalia harjoitellen vartalon hyvää luotisuoraa asentoa, vartalon hyvän ryhdin kannattamista ja ylläpitämistä balettiharjoitusten aikana sekä käsien ja jalkojen linjausta. Tunneilla harjoitetaan myös liikkuvuutta mm. venytysharjoitusten avulla, sekä ilmaisutaitoa mm. improvisaatioharjoitusten avulla.

77005 LASTENTANSSI 2 (4-5 v.) LA 11.15-11.45 Opisto liikuntasali 12.1.-27.4. Anni-Maija Pihlaja Kurssimaksu 55 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Varhaisiän tanssiopinnot kehittävät lapsen luovuutta, kehontuntemusta ja perustanssin tekniikkaa. Opinnoissa pyritään tanssiliikunnan ja leikin avulla kehittämään oppilaan liikunnallisuutta, fyysisiä valmiuksia ja musikaalisuutta. Tunneilla rohkaistaan lapsia tuottamaan ja luottamaan omiin liikkeisiin ja ilmaisemaan itseään tanssin avulla. Työskentely tapahtuu itsenäisesti, pareittain ja ryhmissä, mikä kehittää luottamusta ja sosiaalisuutta. 77006 LASTENTANSSI 3 (5-6 v.) LA 11.45-12.15 Opisto liikuntasali 12.1.-27.4. Anni-Maija Pihlaja Kurssimaksu 55 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ks. kurssi 77005. 77010 ALKEISBALETTI (7-8 v.) MA 16.30-17.15 Teuvo Pakkalan koulu, 7.1.-22.4. Teuvo Pakkalankatu 17 Kurssimaksu 60 € Anni-Maija Pihlaja Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Tunneilla käydään läpi baletin alkeita, tehdään luovia harjoitteita ja venytyksiä. Tavoitteena on harjoitella vartalon hyvää luotisuoraa asentoa ja vartalon hyvän ryhdin kannattamista ja ylläpitämistä balettiharjoitusten aikana sekä käsien ja jalkojen linjausta. 77012 BALETTI 1 (9-10 v.) MA 17.15-18.15 Teuvo Pakkalan koulu, 7.1.-22.4. Teuvo Pakkalankatu 17 Kurssimaksu 65 € Anni-Maija Pihlaja Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Tunneilla käydään läpi klassisen baletin liikemateriaalia. Tavoitteena on harjoitella vartalon hyvää luotisuoraa asentoa ja vartalon hyvän ryhdin kannattamista. Tunneilla harjoitetaan liikkuvuutta, ilmaisutaitoa ja improvisaatiota. 77020 BALETTI/NYKYTANSSI KE 18.30-19.30 ALKEISRYHMÄ C 9-13 -VUOTIAILLE 9.1.-17.4. Korvenkylän nuorisoseura, Kurssimaksu 40 € Seurakankaantie Aino Raiskila Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Tunneilla harjoitetaan tyylisuuntiin perustuvaa alkeistekniikkaa, kehon monipuolista käyttöä, koordinaatiota, voiman käyttöä sekä musiikin ja rytmin yhdistämistä liikkeisiin. Luovien harjoitteiden kautta pyritään löytämään oman kehon mahdollisuudet ja rohkeus ilmaista itseään liikkeen avulla. Yhteistyössä Korvenkylän nuorisoseuran kanssa. 77030 SHOW-/JAZZTANSSI MA 16.45-17.45 ALKEISRYHMÄ A 9-12 -VUOTIAILLE 7.1.-22.4. Kaakkurin nuorisotalo, Pesätie 13 Kurssimaksu 38 € Juha Pykäläinen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Tunneilla harjoitetaan tyylisuuntiin perustuvaa alkeistekniikkaa, kehon monipuolista käyttöä, koordinaatiota, voiman käyttöä sekä musiikin ja rytmin yhdistämistä liikkeisiin. Luovien harjoitteiden kautta pyritään löytämään oman kehon mahdollisuudet ja rohkeus ilmaista itseään liikkeen avulla. Yhteistyössä Oulun Setlementtinuorten kanssa. 77031 SHOW-/JAZZTANSSI MA 18.00-19.00 ALKEISRYHMÄ B 10-13 -VUOTIAILLE 7.1.-22.4. Kaakkurin nuorisotalo, Pesätie 13 Kurssimaksu 38 € Juha Pykäläinen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ryhmä tarkoitettu aiemmin tanssia harrastaneille. Tunneilla harjoitetaan tyylisuuntiin perustuvaa tekniikkaa, kehon monipuolista käyttöä, koordinaatiota, voiman käyttöä sekä musiikin ja rytmin yhdistämistä liikkeisiin. Luovien harjoitteiden kautta pyritään löytämään oman kehon mahdollisuudet ja rohkeus ilmaista itseään liikkeen avulla. Yhteistyössä Oulun Setlementtinuorten kanssa.

77210 AIKUISBALETIN JATKORYHMÄ LA 12.30-14.00 Opisto liikuntasali 12.1.-27.4. Anni-Maija Pihlaja Kurssimaksu 75 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Kurssi on tarkoitettu aikuisbalettia vähintään vuoden harrastaneille. Tunneilla käydään läpi klassisen baletin liikkeitä, harjoitetaan perusliikkeiden lisäksi luovuutta ja liikkuvuutta, vartalon hyvää luotisuoraan asentoa unohtamatta. 77220 ÄIJÄBALETTI KE 19.30-20.45 Korvenkylän nuorisoseura, 9.1.-17.4. Seurakankaantie Kurssimaksu 55 € Aino Raiskila Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ryhmä tarkoitettu aiemmin liikuntaa harrastaneille miehille, jotka haluavat yhdistää monipuolista kehonhuoltoa, liikuntaa ja taidetta. Tunneilla sovelletaan klassisen baletin perustekniikkaa kehittäen mm. vartalon kannatusta, kehonhallintaa, koordinaatiota ja venyvyyttä. Yhteistyössä Korvenkylän nuoriseuran kanssa. 77230 KUNTOJAZZ MA 18.15-19.30 Teuvo Pakkalan koulu, 7.1.-22.4. Teuvo Pakkalankatu 17 Kurssimaksu 55 € Anni-Maija Pihlaja Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ryhmä on tarkoitettu syksyllä mukana olleille ja uusille harrastajille. Uudet harrastajat mukaan 2. ens. kerralla. Kuntojazz on aikuisbalettia vauhdikkaampi ja energisempi liikuntamuoto, jossa syke nousee ja hiki virtaa. Tunnilla tehdään mm. jazzille tyypillisiä liikkuvia askelsarjoja, hyppyjä ja isolaatio-harjoituksia. Tunti sopii aloittelijoille ja sisältää lopussa lihaskuntoosuuden sekä venyttelyn. 77240 LATTARITANSSI ALKEISRYHMÄ MA19.30-20.30 Teuvo Pakkalan koulu, 7.1.-22.4. Teuvo Pakkalankatu 17 Kurssimaksu 51 € Jouni Uosukainen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ryhmä uusille harrastusta aloittaville. Ryhmä on tarkoitettu syksyllä mukana olleille ja uusille harrastajille. Uudet harrastajat mukaan 2. ens. kerralla. Tanssin ilo ja omasta kunnosta huolehtiminen yhdistyvät latinalaistansseissa samba, salsa, merengue, cha cha ja rumba. Latinalaisrytmit kutsuvat sinua tanssisalille. Tunnin tavoitteena on löytää liikunnan riemu ja oppia lattaritanssien askeleet. 77241 LATTARITANSSI KAAKKURI MA 19.15-20.15 Kaakkurin nuorisotalo, Pesätie 13 7.1.-22.4. Juha Pykäläinen Kurssimaksu 55 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. UUSI KURSSI Tanssin ilo ja omasta kunnosta huolehtiminen yhdistyvät latinalaistansseissa samba, salsa, merengue, cha cha ja rumba. Latinalaisrytmit kutsuvat sinua tanssisalille. Tunnin tavoitteena on löytää liikunnan riemu ja oppia lattaritanssien askeleet. 77245 LATTARITANSSI JATKORYHMÄ MA 16.30-17.45 Valve, Hallituskatu 7 7.1.-22.4. Jouni Uosukainen Kurssimaksu 55 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ryhmä harrastusta jatkaville. Tanssin ilo ja omasta kunnosta huolehtiminen yhdistyvät latinalaistansseissa samba, salsa, merengue, cha cha ja rumba. Latinalaisrytmit kutsuvat sinua tanssisalille. Tunnin tavoitteena on löytää liikunnan riemu ja oppia lattaritanssien askeleet. Sali 3. 77260 ITÄMAINEN TANSSI ALKEISRYHMÄ TI 19.15-20.45 Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9 8.1.-16.4. Nada Nabhani Kurssimaksu 62 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Syksyllä aloittaneille ja uusille harrastusta aloittaville. Uudet opiskelijat mukaan 2. ens. kerralla. Itämainen tanssi on monipuolista, kaunista ja hauskaa liikuntaa. Se sopii kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille. Tanssin tunneilla opetellaan tanssin tekniikkaa ja peruskoreografioita. Käynti Koskitien puolelta, ovessa kyltti ”Kanslia”. Opettaja avaa oven noin 10 min ennen ryhmän alkua

77261 ITÄMAINEN TANSSI TIMANTIT TI 17.45-19.15 Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9 8.1.-16.4. Nada Nabhani Kurssimaksu 62 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1 Ryhmä tarkoitettu tanssijoille, jotka ovat saaneet itämaiden tanssin opetusta vuoden verran. Itämainen tanssi on monipuolista, kaunista ja hauskaa liikuntaa. Se sopii kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille. Tanssin tunneilla opetellaan tanssin tekniikkaa ja koreografioita. Käynti Koskitien puolelta, ovessa kyltti ”Kanslia”. Opettaja avaa oven noin 10 min ennen ryhmän alkua 77262 ITÄMAINEN TANSSI KE 19.00-21.00 JAMAAL CHAM / JADE 9.1.-17.4. Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9 Kurssimaksu 68 € Nada Nabhani Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ryhmä tarkoitettu edistyneille tanssijoille. Itämainen tanssi on monipuolista, kaunista ja hauskaa liikuntaa. Se sopii kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille. Tanssin tunneilla opetellaan tanssin tekniikkaa, koreografioita ja esitysohjelmistoa. Käynti Koskitien puolelta, ovessa kyltti ”Kanslia”. Opettaja avaa oven noin 10 min ennen ryhmän alkua 77270 DANCE RUMBITA® ALKEISRYHMÄ MA 18.30-19.30 Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9 7.1.-22.4. Tiina Ahlroos Kurssimaksu 51 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Syksyllä aloittaneille ja uusille harrastusta aloittaville. Uudet opiskelijat mukaan 2. ens. kerralla. Dance RUMBITA® on ilmaisuvoimainen ja etninen tanssimuoto, joka on täynnä tunteita laidasta laitaan. Liikeilmaisu muistuttaa paikoin näyttävää flamencoa, paikoin taas vauhdikasta showtanssia tai iloista salsaa. Kaikessa on mukana itämaisen tanssin viehkeys. Dance RUMBITA® auttaa harrastajia löytämään tanssin riemun. Sen avulla oppii liikkumaan sulavasti musiikin tahtiin ja tanssimaan pehmeästi, naisellisesti ja aistillisesti – tiukkojen ja vahvojen liikkeiden tuodessa ylväyttä ja ryhtiä ilmaisuun. Kurssilla tehdään lantiota, hartioita ja koko vartaloa vetreyttävien, hien pintaan nostavien harjoitusten lisäksi syksyn aikana1-2 koreografiaa. Käynti Koskitien puolelta, ovessa kyltti ”Kanslia”. Opettaja avaa oven noin 10 min ennen ryhmän alkua 77272 DANCE RUMBITA® JATKORYHMÄ MA 19.30-20.45 Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9 7.1.-22.4. Tiina Ahlroos Kurssimaksu 55 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ryhmä tarkoitettu tanssijoille, jotka ovat jo aiemmin harrastaneet rumbitaa tai esim. flamencoa. Dance RUMBITA® on ilmaisuvoimainen ja etninen tanssimuoto, joka on täynnä tunteita laidasta laitaan. Liikeilmaisu muistuttaa paikoin näyttävää flamencoa, paikoin taas vauhdikasta showtanssia tai iloista salsaa. Kaikessa on mukana itämaisen tanssin viehkeys. Dance RUMBITA® auttaa harrastajia löytämään tanssin riemun. Sen avulla oppii liikkumaan sulavasti musiikin tahtiin ja tanssimaan pehmeästi, naisellisesti ja aistillisesti – tiukkojen ja vahvojen liikkeiden tuodessa ylväyttä ja ryhtiä ilmaisuun. Kurssilla tehdään lantiota,hartioita ja koko vartaloa vetreyttävien, hien pintaan nostavien harjoitusten lisäksi syksyn aikana1-2 koreografiaa. Käynti Koskitien puolelta, ovessa kyltti ”Kanslia”. Opettaja avaa oven noin 10 min ennen ryhmän alkua. 77275 NIA-TANSSI TO 17.00-18.30 Teuvo Pakkalan koulu, 10.1.-25.4. Teuvo Pakkalankatu 17 Kurssimaksu 68 € Sanna Virkkunen Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Ryhmä on harrastuta jatkaville ja uusille aloittelijoille. Nia on kokonaisvaltainen ja energisoiva liikuntamuoto, jossa yhdistyvät länsimainen tanssi ja itämaiset puolustuslajit. Se on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat voida hyvin ja saada enemmän irti vartalostaan, mielestään ja luonteestaan. Nia sopii kaikille niille, joilla ei ole aikaisempaa liikunnallista tai tanssillista taustaa mutta myös niille, jotka ovat kokeneita liikunnan ja tanssin harrastajia. Nia-tanssin voi aloittaa koska tahansa, sillä jokainen etenee oman kehonsa mukaisesti. Tule mukaan - tanssi, opi tekniikkaa, löydä voimaa, liikkuvuutta, ketteryyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia kehon omilla ehdoilla! Huom! Kiirastorstaina 28.3 ei tuntia! 77280 KANTRITANSSI TO 19.30-20.45 Opisto liikuntasali 10.1.-25.4. Rita Pelkonen Kurssimaksu 55 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Kantritanssi on sekoitus eri maahanmuuttajien kansantansseista. Kun ihmiset esimerkiksi Euroopasta, Afrikasta ja Aasiasta kohtasivat, sekoituksena syntyi amerikkalainen kantririvitanssi. Luvassa reipasta meininkiä josta ei vauhti puutu! Valve, sali 2 HUOM! Kiirastorstaina 28.3 ei tuntia!

www.oulunkansalaisopisto.fi


OPISTOLAINEN

21

77310 CAPOEIRA TI 19.30-21.00 Opisto liikuntasali 8.1.-16.4. Tero Pernu Kurssimaksu 57 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Tunneilla käydään läpi capoeiran alkeet - perusliikkeitä, yksinkertaista akrobatiaa ja musiikkia. Laji ei aseta vaatimuksia fyysiselle kunnolle eikä musiikin ymmärtämiselle. Kurssilla edetään omien kykyjen ja taitojen mukaan eikä lajiin kuulu kilpailu. Capoeira on osa brasilialaista kulttuuria, johon kuuluu musiikki ja taistelua muistuttava akrobaattinen tanssipeli. Capoeiran juuret ovat siirtomaavallan aikaisessa Brasiliassa, jossa sen erilaiset tyylit kehittyivät samaan aikaan useassa paikassa. Mukaan rennot housut ja paita sekä juomapullo. Halutessa ohutpohjaiset sisäkengät. Valve, sali 2. Huom! Kiirastorstaina 28.3 ei tuntia!

79110 QIGONG-TERVEYSHARJOITUKSIA LA 12.00-17.30 Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9 SU 10.00-15.30 Helena Hallenberg 16.-17.3. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-8.3. Kurssimaksu 75 € Vanhoihin piirroksiin perustuvia kiinalaisia qigong-harjoituksia 2000 vuoden takaa, mukana myös eläinliikkeitä ja itsehierontaa. Sopii etenkin qigongia aiemmin harrastaneille, mutta myös aloittelijoille. Sunnuntaina lisäksi liikkeitä, niiden taustaa ja vaikutusta selvittävä teoriaosuus. Mukaan ehdottomasti liukumattomat jalkineet tai tarrasukat, makuualusta, joustavat vaatteet, kevyet eväät ja juotavaa ja lisäksi muistiinpanovälineet. Kouluttajana toimii filosofian tohtori, kiinalaisen terveydenhoidon terapeutti ja akupunkturisti Helena Hallenberg, joka on opiskellut kiinalaisia hoitomenetelmiä vuodesta 1990.

79250 RENTOUTTAVA PÄÄHIERONTA LA 10.00-15.00 Opisto lk 118-119, Kaarretie 14 23.2. Sari Lappalainen Kurssimaksu 26 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-14.2. Yllätä ystäväsi tai kumppanisi uudella taidolla. Koe rentoutuksen ja kosketuksen hyvää tekevä vaikutus! Kurssilla opetellaan päähieronnan perustekniikkaa. Kurssilla hierotaan myös niska, hartiat ja korvat sekä kasvojen rentoutuspisteitä sekä varpaat. Kurssilla opit tekemään erilaisia hierontavariaatioita käytössä olevan ajan sekä hierottavan toivomusten mukaan. Kurssin aikana saat myös vinkkejä kuinka käyttää hierontaa itsehoitona lisäten omaa hyvinvointia. Tule yksin tai kaksin. Sopii myös miehille. Ota mukaan pyyhe, kevyt peite, lämpimät vaatteet, villasukat ja juotavaa. Lounastauolle omat eväät.

77320 PULLUKKA DANCE MA 17.45-18.45 Valve, Hallituskatu 7 7.1.-22.4. Jouni Uosukainen Kurssimaksu 51 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-18.1. Uusi ylipainosta kärsiville suunnattu matalan kynnyksen ryhmä! Anna tanssin rytmien viedä ja samalla kalorit saavat kyytiä. Helppoja koreografioita mukaillen tunti tarjoaa liikettä alusta loppuun saakka. Anna tanssin ilon ja omasta kunnosta huolehtimisen yhdistyä. Mukana niin latinalaisrytmejä kuin perinteisempiä rytmejä. Tunnin tavoitteena on löytää liikunnan riemu. Tunti ei sisällä hyppyjä. Sali 3.

79120P ENSIAPU 1 Opisto lk 118-119 Päivi Pohjola

PE 17.00-21.00 LA 10.00-15.15 SU 10.00-14.15 15.-17.2 Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-8.2. Kurssimaksu 75 € Kurssimaksuun sisältyy opetus ja SPR:n myöntämä kolme vuotta voimassa oleva EA1-todistus, joka on varustettu kansainvälisellä leimalla. Todistuksen saaminen edellyttää osallistumista kaikkiin päiviin.

79260 NAURUJOOGAPÄIVÄ SU 10.00-15.00 Opisto liikuntasali, Kaarretie 14 24.2. Sari Lappalainen Kurssimaksu 26 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-14.2. Tule joogaamaan naurua! Luvassa leikkimielisiä nauruharjoituksia, improa, vapaata naurua ja rentoutusta. Nauru on tehokas stressinpoistaja, vapautat piilossa olevia voimavaroja. Kehosi lukot avautuvat ja energiasi vapautuu. Ryhmässä nauru tarttuu - tule mukaan! Nauruvarustus - oma alusta, rento vaatetus ja juotavaa.

79140 TIETOINEN HENGITYS TI 16.40-17.40 Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9 15.1. -19.2. Sari Lappalainen Kurssimaksu 33 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-11.1. Tiesitkö, että oikeanlainen hengitys vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointiisi? Voit parantaa henkistä tasapainoasi ja edistää terveyttäsi parantamalla hengitystäsi. Kurssin monipuolisten harjoitusten kautta huomaat hengityksen hyvää tekevän vaikutuksen, kokonaisvaltaisesti kehoosi ja mieleesi. Kurssilla opetellaan erilaisia hengitysharjoituksia, sekä rentoutumismenetelmiä hengityksen parantamiseksi. Harjoituksista saat kirjallisen materiaalin. Kuusi kokoontumiskertaa. Ota mukaan oma alusta, rennot lämpimät vaatteet ja juomapullo.

79300 KAAOKSEN KESYTYS TO 17.00-20.15 Opisto lk 127, Kaarretie 14 28.2.-21.3. Katriina Juoperi Kurssimaksu 35 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-19.2. Kaaoksen kesytys -kurssilla osallistujat saavat työkaluja oman arkensa selkiyttämiseen. Aiheita ovat mm. tavarapaljouden synty, järjestämisen perusteet, ja kuinka järjestystä ylläpidetään. Kurssi järjestetään kahtena iltana, ensimmäinen kokoontuminen on torstaina 28.2. ja toinen kokoontumiskerta on torstaina 21.3. Kokoontumiskertojen välissä on aikaa kokeilla kurssin oppeja omassa kodissa (tai muussa kohteessa). Toisella kerralla käydään läpi kurssilaisten omia järjestämiskokemuksia ja syvennetään omaa osaamista.

77330 LUOVA FLAMENCO MA 17.00-18.30 Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9 7.1.-23.4. Kaisa Rundelin Kurssimaksu 57 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-8.1. UUSI KURSSI Luovan Flamencon energian ja rytmin tahdissa on mahdollisuus päästä perinteistä Flamencoa unohtamatta persoonalliseen liikkeen ilmaisuun. Ryhmä on tarkoitettu uusille harrastajille.

LIIKUNNAN OHJAAJAKURSSIT 79410 SENIORITANSSIN OHJAAJAKURSSI: LA10.00-17.00 NORDISK TRÄFF 2012, NORJAN TANSSIT SU 09.00-16.00 Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9 23.2.-24.2. Erja Paakkari Kurssimaksu 55 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-14.2. Kurssi on tarkoitettu senioritanssin peruskurssin käyneille senioritanssinohajaajille. Koulutuspäivinä opitaan tanssimaan 16 uutta tanssia, jotka on tuotettu pohjoismaisessa Nordisk Träff -tapahtumassa Norjassa 2012. Kurssilla saat tietoa lisäksi senioritanssimaailman ajankohtaisista asioista. Varaa kurssille mukaan 30 € kurssimateriaalia varten, joka ostetaan opettajalta paikan päällä. Ota mukaan muistiinpanovälineet, tanssiin soveltuvat kengät, juomaa ja evästä.

HYVINVOINTI - LYHYTKURSSIT 79100P JOOGAKURSSI PIKKU-SYÖTTEELLÄ Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126 Kylli Kukk

PE 18.30-21.15 LA 7.30-19.00 SU 7.30-14.45 18.1. -20.1. Kurssimaksu 148 € Tutustu elämäsi tärkeimpään ihmiseen –itseesi! Kurssi on tarkoitettu joogaa jonkin verran jo aiemmin harrastaneille. Kurssi täynnä, ilmoittaudu varalle!

79102P ALEXANDER-TEKNIIKKA PE 17.00-21.00 /PERUSKURSSI LA ja SU 10.00-16.00 Opisto lk 118-119 1.-3.2. Matti Harilo Kurssimaksu 109 € Ilm.netissä tai opintotoimistoon 2.1.-24.1. Kurssi on tarkoitettu kaikille hyvinvoinnista, muutoksesta ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. Alexander-tekniikan avulla tasapaino ja koordinaatio paranevat, valppaus ja elinvoima lisääntyvät, hengittäminen ja puhuminen käyvät helpommiksi. Samalla liikkuminen vapautuu, kevenee ja tulee nautittavammaksi. Alexander-tekniikan peruskurssilla saat monipuolisen johdannon tekniikan perusteisiin ja mahdollisuuksiin keskustelun, havaintoharjoitusten ja yksilöohjauksen kautta. Tutkimme myös tekniikan soveltamista kurssilaisten valitsemiin toimintoihin ja tilanteisiin (esim. työtilanteet, kotiaskareet, harrastukset, esiintyminen, liikkuminen, jännitystilat ym.) Kurssin opettaja toimii päätoimisena Alexander-tekniikan opettajana Tampereella/Valkeakoskella. 79103P ALEXANDER-TEKNIIKAN PE 17.00-21.00 JATKOKURSSI LA ja SU 10.00-16.00 Opisto lk 118-119, Kaarretie 14 19. -21.4. Matti Harilo Kurssimaksu 109 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-11.4. Alexander-tekniikan jatkokurssi on tarkoitettu Alexander-tekniikan peruskurssin tai selkäkurssin käyneille. Jatkokurssilla syvennetään Alexandertekniikan tuntemusta, tehdään uusia havaintoharjoituksia ja sovelletaan kurssilaisten valitsemiin toimintoihin ja tilanteisiin (esim. työtilanteet, kotiaskareet, harrastukset, esiintyminen, liikkuminen, jännitystilat ym.). Yksilöohjausta. Kurssin opettaja toimii päätoimisena Alexander-tekniikan opettajana Tampereella/Valkeakoskella.

Huom! Hiihtolomaviikolla (vko 10) ei opetusta!

79150 HILJAISUUDEN TAIKAA -MEDITAATIO TI 16.40-17.40 Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9 12.3.-16.4. Sari Lappalainen Kurssimaksu 33 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-27.2. Astu mahdollisuuksien maailmaan! Meditatiivisen liikkeen, äänen, rentoutumisen ja hiljaisuuden kautta koet iloa ja syvää rauhaa itsessäsi. Opettelemme olemaan läsnä nyt hetkessä ja kokemaan hiljaisuuden taian ryhmässä. Avatessasi oven sisimpääsi, avaat oven kauneuteen jossa koet olemisen ihmeellisyyden. Kurssi soveltuu sekä aloittelijoille että meditaatiota harrastaneille. Hiljaisuus on taikaa! Kuusi kokoontumiskertaa. Ota mukaan oma alusta, rennot lämpimät vaatteet ja juomapullo. 79160 SHINDO -VENYTTELY TI 16.30-18.00 Kajaanintullin erityiskoulu, Koulukatu 16 15.1.-19.2. Liisa Hänninen Kurssimaksu 36 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-14.1. Kertaajille ja uusille opiskelijoille. Shindo-venyttelyllä voit purkaa kehoon kertyneitä kuormituksia ja ylläpitää kehon joustavuutta. Shindo-venytykset kohdistuvat mm. kehon energiaratoihin eli meridiaaneihin avaten niiden tukkoisuutta ja tasapainottaen niitä. Samalla Shindo-venytykset rentouttavat mm. alaselkää, hartiaseutua ja jalkoja. Myös mieli kirkastuu ja rentoutuu. Venytykset ovat yksinkertaisia ja ne tehdään rauhallisesti omaa kehoa kuunnellen ja arvostaen. Hengitys otetaan tietoisesti mukaan ja venytyksistä palataan rauhallisesti. Shindo-venytykset, joista osa tehdään seisten ja osa matolla, sopivat lähes kaiken kuntoisille ja –ikäisille; edellytyksenä kuitenkin mahdollisuus laskeutua alas lattialle istuma-asentoon. Kurssilla tehdään myös Jomon tekniikan mukaisia kiertorentousharjoituksia. Kuuden kokoontumiskerran kurssilla opiskellaan omassa arjessa toteutettava venyttelyn ja rentoutumisen ohjelmisto. Mukaan oma alusta ja venyttelyyn sopiva lämmin vaatetus. 79170 JOHDANTO ROSEN-LIIKUNTA TI 16.30-17.30 Kajaanintullin erityiskoulu, Koulukatu 16 19.3.-16.4. Sirpa Tuomi Kurssimaksu 28 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-12.3. Tämän lyhytkurssin aikana voit tutustua Rosen-liikuntaan. Rosen-liikunnassa jokainen tekee liikkeet kuunnellen oman kehonsa sallivuutta. Tarkoitus ei ole suorittaa liikkeitä tai ponnistella, vaan jokainen kuulostelee oman kehonsa liikkuvuutta. Tavoitteena on löytää kehon avautumisen myötä liikunnan ilo. Siinä käytetään musiikkia antamaan tukea liikkeille, jotka tehdään yksin, pareittain tai yhdessä, seisten sekä matolla. Tämä viiden kokoontumiskerran kurssi sopii kaikille, jotka haluavat lisätä omaa kehotuntemustaan sekä itsetuntemustaan liikkeen avulla. Kurssille tulo ei edellytä liikunnallista taustaa. Oma alusta mukaan. 79200 TIEDOSTA TUNTEESI UNIEN KAUTTA PE 17.00-21.15 Opisto lk 108-109 LA 09.00-16.15 Olavi Moilanen 8.-9.2. Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.-31.1. Kurssimaksu 60 € Tavoitteena on parantaa unien avulla oman elämän laatua tunnistamalla omia puolitajuisia tunteita ja tuntemuksia. Kun unet syntyvät vapaista mielleyhtymistä, niissä näkyvät erityisesti päivän huolet, toiveet, vaivat ja sairaudet. Kurssilla käsitellään osallistujien esimerkkiunien kautta unien syntyä, tulkinnan perusteita ja tekniikoita elämänlaadun parantamiseen unien avulla. Unien viisaus on ruumiillisuuden tallentamassa jopa sukupolvien takaa tulevassa hiljaisessa tiedossa ja kulttuurin kielessä ja muussa ilmaisussa. Unissa ihminen on luovuuden lähteillä, yhteydessä oman olemisensa alkukuviin. Nämä mielikuvat ohjaavat päivän tunteita, mielialoja yms. seikkoja. Niihin tutustuminen rikastuttaa elämää ja mahdollistaa oman henkisen kasvamisen.

www.oulunsetlementti.fi

79350 JUTTU-TUPA MA 14.15-16.45 Ikä-Eskon toimitilat 14.1.-25.2. Johanna Estama Kurssimaksu 40 € Ilm. netissä tai opintotoimistoon 2.1.-19.2. Juttu-Tupa on Aivoliiton kehittämää toimintaa henkilöille, joilla on afasia. Kerran viikossa kokoontuvassa ryhmässä keskustellaan ajankohtaisista tapahtumista ja erilaisista teemoista. Jokaista ryhmään osallistuvaa tuetaan kommunikoinnissa ja annetaan tasavertainen mahdollisuus osallistua toimintaan. Ryhmäläisiltä edellytetään kykyä selviytyä itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista tai heillä tulee olla oma avustaja mukanaan. Ryhmän vetäjinä toimivat puhevammaisten ohjaamiseen koulutetut henkilöt. Kurssi toteutetaan Opetushallituksen erillisrahoituksen tuella, yhteistyössä Aivoliiton kanssa. Kurssille ilmoittaudutaan joko puhelimella (08) 555 4060 tai suoraan kansalaisopiston opinto-toimistoon Kaarretie 14, Tuira.

Paritanssikursseiltamme lämpöä talveen! Meillä myös zumbataan tiistaisin -Tulepa mukaan!

Ei ennakkoilmoittautumista - Edullinen kertamaksu!

Tanssikoulu Jari Aaltonen, Ketjutie 79, puh. 040 557 0609


OPISTOLAINEN

22

Seniorikerhotoiminta

SENIORIKERHOTOIMINNAN tavoitteena on tukea aktiivista ikääntymistä ja hyvinvointia järjestämällä monipuolista toimintaa huomioiden ikääntyvien tarpeet, tukea heidän fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä, tuoda iloa arkeen ja auttaa heitä kotona selviämisessä mahdollisimman pitkään. Kerhokohtaisen senioritoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään asiakaslähtöisyyteen huomioimalla mahdollisimman tarkasti juuri ikääntyvien omia toiveita ja kiinnostuksen kohteita. Kerhosta riippuen toiminta sisältää mm. muistelua, aivojumppaa, musiikkia ja laulua, keskustelua ajankohtaisista asioista, visailua, erilaisia tutustumiskäyntejä ja retkiä. Seniorikerhojen kerhomaksu on edullinen 10 €/lukukausi, sillä senioritoiminnan järjestämiseen opisto saa tukea Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta. Kerhot ovat lähes kaikki avoimia ja niihin ilmoittautuminen tapahtuu paikan päällä. Uutena toimintana aloitamme Juttu-Tupa-kurssin henkilöille, joilla on afasia. Ryhmä kokoontuu maanantaisin Ikä-Eskon tiloissa, Harjapäänkatu 32. Tutustu lisää Juttu-Tupa-kurssi nro 79350. MUSIIKKIA JA MUISTELUA –kerhot toteutetaan alueittain joka toinen viikko. Yhteislaulua, musiikkiin ja elettyyn elämään liittyviä muistoja musisoinnin lomassa Matti Partasen ohjaamana. Kerhomaksu 7 euroa. MAANANTAI

MYLLYOJAN SRK-KOTI Koivumaantie 2 TI 11.00-12.30 SENIORIKERHO Ohj. Irene Rantala 8.1.-28.5. KASTELLIN PALVELUKESKUS Ranta-Kastellintie 6 TI 13.30-15.00 SENIORIKERHO 8.1.-7.5. Ohj. Irene Rantala HOIKANTIEN PALVELUTILAT Hoikantie 21-23 TI 13.00-13.45 MUSIIKKIA JA MUISTELUA A Ohj. Matti Partanen 15.1.-21.5., joka toinen viikko

KAUKOVAINIO NESTORI JA KLAARA -PALVELUKOTI Merikotkantie 3 TO 12.30-14.00 PORINAPIIRI Ohj. Irene Rantala 10.1.-30.5.

SARA WACKLIN -KOTI Koulukatu 4 PE 13.00-14.30 JÄLÄKIVIISAAT 11.1.-31.5. Ohj. Irene Rantala

SENIORILINJA

senioreille – eläkkeellä oleville – vuorotteluvapaata viettäville

TUIRAN PALVELUKESKUS Kangastie 1 PE 13.30-14.15 MUSIIKKIA JA MUISTELUA C Ohj. Matti Partanen 11.1.-24.5., joka toinen viikko IKÄ-ESKON TOIMITILAT Harjapäänkatu 32 PE 13.30-14.15 MUSIIKKIA JA MUISTELUA B Ohj. Matti Partanen 18.1.-31.5., joka toinen viikko

OULUN KANSALAISOPISTO

Piristystä päivään puhelinringistä ! Osallistu kätevästi ja mukavasti kotoa käsin Puhelinrinki-ryhmään! Puhelinrinki on viikoittain kokoontuva ohjattu ryhmä, johon osallistumiseen tarvitset vain puhelimen, mukavan asennon ja avoimen mielen. Osallistuminen rinkiin on maksutonta. Uusi ryhmä kokoontuu tiistaisin 22.1.2013-19.3.2013 klo15.00-16.00. Ilmoittaudu ryhmään Saara Haajaselle (Puh. 044 786 7090, saara.haajanen@oulunsetlementti.fi)

Pateniemessä Palvelukeskus Palokassa (Parkettitie 3-5) klo 13–15 18.1.2013–24.5.2013 välisenä aikana Etu-Lyötyssä Ikä-ESKOn toimitiloissa (Harjapäänkatu 32) perjantaisin klo 13–15 18.1.2013 alkaen

Puhelinrinkiohjaaja-koulutus pe. 1.2.2013 klo 9-15. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Saara Haajanen puh. 044 786 7090 Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lukukauden mittainen seniorilinja taittaa talven ja antaa mahdollisuuden ryhmässä tekemiseen, yhdessä kokemiseen sekä uusien asioiden opiskelemiseen. Toteuta pitkäaikainen unelmasi ja aloita uusi harrastus! Linja kokoontuu kolmena päivänä viikossa (ti, ke ja to klo 9.30-14.00) Tutussa ryhmässä saat mahdollisuuden: • pohtia ja keskustella itsellesi ja ryhmälle tärkeistä teemoista • löytää monipuolista tekemistä elämääsi • saada kokemusta käsillä tekemisestä ja taiteista • tutustua liikunnan mahdollisuuksiin hyvinvointisi edistäjänä Voit myös osallistua kurssiohjelman täydentämiseen.

U S H A L LI

S

Kaukovainion kappelilla (Hiirihaukantie 6) keskiviikkoisin klo 12–14 16.1.2013–22.5.2013 välisenä aikana

22.1.–18.4.2013

TU

Seniorikahvilat

ET

IT

O

Ikä-ESKON toimintaa

RAH

KOSKELAN PALVELUKESKUS Tuulaakitie 1 TI 13.00-13.45 MUSIIKKIA JA MUISTELUA B Ohj. Matti Partanen 8.1.-28.5., joka toinen viikko

PUOLIVÄLINKANGAS Pyhän Tuomaan Kirkko, Ystävänkammari Mielikintie 3 TO 10.30-12.00 SENIORIKERHO Ohj. Irene Rantala 10.1.-30.5.

PERJANTAI

T TA ‡

TIISTAI

TORSTAI

POHJOLA-OPISTO

Hinta: Linja toteutetaan Pohjola-opiston ja Oulun kansalaisopiston yhteistyönä 85 €/kk. Aika: 22.1.-18.4.2013, ei talvilomaviikolla 4.-10.3.2013 Paikka: Oulun kansalaisopisto Kaarretie 14,Tuira ja Ikä-Esko –hankkeen tilat, Harjapäänkatu 32, Etu-Lyötty Ilmoittautuminen: 11.1. mennessä, puhelimitse 08 555 4000, 08 555 4060 tai sähköpostilla toimisto@pohjolaopisto.fi Kerro ilmoittautumisen yhteydessä nimesi, syntymäaikasi, osoitteesi, puhelinnumerosi (mielellään matkapuhelinnumero) ja sähköpostiosoitteesi. HUOM! Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja: linjavastaava Saara Haajanen puh. 044 786 7090 ja koulutusjohtaja Liisa Hänninen puh. 040 530 6533

KE

LASSINTALON PALVELUKESKUS Myllytie 4 MA 12.30-14.00 KULTAISEN IÄN KERHO Ohj. Irene Rantala 7.1.-27.5.

KUIVASJÄRVI, TERON PUB kokouskabinetti Eekintie 1 A KE 12.00-13.30 SENIORIKERHO Ohj. Irene Rantala 9.1.-29.5.

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS Hanhitie 15 TO 14.15-15.45 PORINAPIIRI Ohj. Irene Rantala 10.1.-30.5.

‡O P

PALOKAN PALVELUKESKUS Parkettitie 3-5 MA 10.45-12.15 SENIORIKERHO Ohj. Irene Rantala 7.1.-27.5.

KESKIVIIKKO

TA A H A N

Oululainen ikäihminen! Kysäise kulttuuriluotsia kaveriksi kulttuuritilaisuuksiin! Haluaisitko lähteä käymään kulttuuritapahtumassa, mutta yksin meneminen tuntuu hankalalta? Pyydä kulttuuriluotsia kaveriksi, ja koe kulttuurielämykset yhdessä luotsin kanssa. Kulttuuriluotsit ovat vapaaehtoisia oululaisten ikäihmisten kulttuuriystäviä, jotka toimivat seurana ja saattajina erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Kulttuuriluotseja välittää Marjo Pääkkö (puh. 044 786 1617, marjo.paakko@oulunsetlementti.fi). Ota yhteyttä! Kulttuuriluotsitoimintaa koordinoi Oulun Seudun Setlementti ry:n hallinnoima Ikä-ESKO-hanke.

OULUN SEUDUN SETLEMENTTI RY

Sinustako vapaaehtoinen AVEK? AVEK -toiminta on oululaisten ikäihmisten hyvinvointia tukevaa vapaaehtoistoimintaa, jossa voi olla mukana tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. AVEK toimijoita tarvitaan jatkuvasti lisää kotona asuvien ikäihmisten tueksi ja iloksi arjen keskelle. Tule mukaan Oulun Seudun Setlementin senioritoimintaan. Tervetuloa kuulemaan lisää AVEK -toiminnasta! ti 15.1.2013 klo 17.00 ma 18.3.2013 klo 14.00 Osoite: Harjapäänkatu 32, Etu-Lyötty Oulu. Ei ennakkoilmoittautumista. Voit myös soittaa ja kysyä lisätietoja: AVEK -koordinaattori Tuija Lehtola p. 044 786 8882, tuija.lehtola@oulunsetlementti.fi

9(.

Alueellinen läheisauttajaverkosto itsenäisen kotona selviytymisen tukijana


OPISTOLAINEN

23

Hailuodon kansalaisopisto Hailuodon kansalaisopiston kevät Kansalaisopiston toiminta jatkuu kevätkaudella. Moni syksyllä alkanut harrastuspiiri saa nyt jatkoa ja aivan uusiakin kursseja aloitetaan. Esimerkkinä mainittakoon historiapiiri. Jos kotiseudun historia kiinnostaa, nyt on mahdollisuus päästä historioitsijan johdolla keskustelemaan menneitten aikojen elämästä Hailuodossa. Opintosetelioikeus on edelleen voimassa erikseen mainituilla kursseilla. Huomatkaa, että opintosetelialennuksen saa ainoastaan näyttämällä alennukseen oikeuttavan todistuksen osastonjohtajalle. Niiden yli 63 -vuotiaiden, jotka ovat todistaneet ikänsä jo syyslukukaudella, ei tarvitse uudestaan näyttää todistusta. Nuorempien eläkeläisten ja työttömien sen sijaan on näytettävä todistus joka lukukauden alussa. Osastonjohtaja Sonja Blomster antaa kursseista tarkempaa tietoa ja ottaa vastaan ilmoittautumiset. Kansalaisopiston päivystys kirjaston tiloissa on maanantaisin klo 11-13 ja torstaisin klo 18-20. Ilmoittautumiset kursseille päivystysaikoina puhelimitse tai henkilökohtaisesti, muina aikoina tekstiviestillä tai sähköpostilla. Myös kurssitoiveita saa esittää. Huom! 17.12.2012-6.1.2013 ei ole päivystystä. Tänä aikana voi ilmoittautua paitsi tekstiviestitse ja sähköpostilla, myös kirjaston aukioloaikoina kirjaston henkilökunnalle. Tervetuloa mukaan oppimaan uutta! Osastonjohtajan yhteystiedot; puh: 044-7861 607, s-posti: kansalaisopisto@hailuoto.fi MUSIIKKI 90035 MUSIIKKIKURSSI Hailuodon alakoulu Sonja Blomster

MA 16.00-19.00 TO 16.00-18.00 14.1.-28.2. Kurssimaksu 48 € Pianon, sellonsoiton tai yksinlaulun yksityisopetusta yhteensä 7 X 30 min./ opiskelija. Opetusta tarjotaan maanantai- ja torstai-iltaisin. Oppitunnin tarkempi aika sovitaan henkilökohtaisesti opettajan kanssa. Kurssille ovat tervetulleita uudet ja jatkavat opiskelijat, niin aikuiset kuin lapsetkin. Kurssille otetaan 10 opiskelijaa. Ennakkoilmoittautuminen osastonjohtajalle 11.1. mennessä nro: 044-7861607.

YHTEISKUNNALLINEN KOULUTUS 90107 HAILUODON HISTORIAA TO 18-20.15 Hailuodon alakoulu 24.1.-21.3. Liisa Louhela Kurssimaksu 26 € Kiinnostaako Hailuodon historia? Tule jakamaan tai vastaanottamaan tietoa saaren historiasta kaikenikäisille tarkoitettuun historiapiiriin. Historiapiirissä keskustellaan Hailuodon paikallishistorian vaiheista vaihdellen näkökulmia arjen historiasta sotahistoriaan, kansanperinteestä musiikin historiaan, osallistujien toiveet huomioiden. Ennakkoilmoittautuminen osastonjohtajalle 18.1. mennessä puh: 044-7861607.

KUOROT

KÄDEN TAIDOT

90033 MIESKUORO TI 19.00-20.30 Hailuodon alakoulu 8.1.-2.4. Kari Blomster Sirkeät Sirkuttajat on miesten oma kuoro, joka laulaa kaikenlaisia iskelmiä, kansanlauluja, isänmaallisia ja hengellisiä lauluja Luovosta ja muualta. Heitä säestää kansanmusiikkiryhmä Pookinrakentajat. Tervetuloa mukavaan porukkaan laulamaan tai soittamaan! Tiedustelut opettaja Kari Blomster puh: 044-4973565 (Hailuodon kirjasto) Opetusta on 24 oppituntia ja loput 6 oppituntia ovat esiintymisiä.

90005 KUDONTA MA 18.00-21.00 Hailuoto, Lokki 14.1.-18.3. Leila Ronkainen Kurssimaksu 43 € Kurssilla opitaan kankaan suunnittelua, sidosopin perusteita, loimen rakentamista ja kutomista. Valmistetaan yksilö, pari- ja ryhmätyönä kurssilaisten toiveiden mukaisia tekstiilejä. Ryhmään otetaan 10 kurssilaista. Ilmoittautuminen 9.1. mennessä osastonjohtajalle puh: 044-7861607.

90036 NAISTEN VIIHDEKUORO MA 19.30-20.15 Hailuodon alakoulu 14.1.-25.2. Sonja Blomster Kurssimaksu 8 € Viihdekuorossa laulamme kaikkein ihanimpia ikivihreitä, siirappisimpia rakkauslauluja ja hauskimpia kupletteja. Tähän kuoroon mahtuvat sekä karaokekuningattaret, laulamista vielä arastelevat aloittelijat, että kaikki siltä väliltä. Porukassa on voimaa! Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu 2 euroa. Ennakkoilmoittautuminen 11.1. mennessä osastonjohtajalle puh: 044-7861607.

HOPEA JA MUU METALLI 90006 HOPEAKETJUJEN PUNONTA MA, TI, KE 18.00-21.00 Hailuodon alakoulu 22.4.-24.4. Leila Ronkainen Kurssimaksu 13 € Kurssilla valmistetaan hopealangasta nk. avolenkkiketjuja punomalla, koruja palmikoimalla, virkkaamalla ja ”kutomalla”. Töihin voidaan liittää reiällisiä kivi- ja lasihelmiä. Materiaalin kurssilla tehtäviin töihin voi ostaa ohjaajalta. Kurssille voidaan ottaa 10 kurssilaista. Ilm. osastonjohtajalle 11.4. mennessä puh: 044-7861607.

ENGLANTI

PUUTYÖT

90100 ENGLANTI ALKEISJATKO KE 17.00-18.30 Hailuodon alakoulu 16.1.-10.4. Anu Juvonen Kurssimaksu 30 € Kurssilla opiskellaan englantia, ei aivan alkeista, mutta melkein. Oppikirjana on English for You 2, alkaen kappaleesta 9. Kaikki rohkeasti mukaan, myös uudet opiskelijat! Ennakkoilmoittautumiset osastonjohtajalle 10.1. mennessä puh: 044-7861607. Opintosetelihinta (työttömät, eläkeläiset, + 63v.) 18 euroa.

90010 PUUTYÖ TI 18.00-20.15 Hailuoto/ Mattopesulan tilat 8.1.-18.3. Saara Isola Kurssimaksu 32 € Tule mukaan puutyökurssille! Saat vapaasti valita teetkö helpompaa vai haastavampaa, rakennatko alusta alkaen itse, vai kunnostatko vanhaa. Mukavassa porukassa tulee valmista! Ilmoittautumiset osastonjohtajalle kurssin alkuun mennessä puh: 044-7861607.

90101 ENGLANTI, JATKO KE 18.45-20.15 Hailuodon alakoulu 16.1.-10.4. Anu Juvonen Kurssimaksu 30 € Englannin jatkokurssi on tarkoitettu englantia 4 - 5 vuotta aiemmin lukeneille, myös sinulle, jolla on tunne, että lähes kaikki tiedot ovat päässeet unohtumaan. Monipuolisin harjoituksin kertaamme perusrakenteita, kartutamme sanavarastoa ja aktivoimme puhetta. Oppikirjana Alright? Alright! Ennakkoilmoittautumiset osastonjohtajalle 10.1. mennessä puh: 044-7861607. Opintosetelihinta (työttömät, eläkeläiset, + 63v.) 18 euroa.

KUNTOLIIKUNTA

SANATAIDE

90051 KUNTOJUMPPA KE 18.00-19.00 Hailuodon liikuntasali 9.1.-8.5. Minna Maikkola Kurssimaksu 20 € Terveellistä jokamiehen ja -naisen perusjumppaa. Tervetuloa mukaan kohottamaan kuntoa!! Ennakkoilmoittautuminen osastonjohtajalle 9.1. mennessä puh: 044-7861607. Opintosetelihinta (työttömät, eläkeläiset, + 63v.) 15 euroa. Kurssin toteuduttua mahdollisuus osallistua myös kertamaksulla 3 euroa/kerta. Koko jumppaillan (kuntojumppa+circuit-kuntopiiri) kertamaksu 5e! Huom! Helmikuussa ei jumppaa. Tervetuloa kaikki silloin kuntotanssiin!

90106 KIRJOITTAJAPIIRI TI 17.00-19.15 Hailuodon alakoulu 5.2.-7.5. Tuula Paltakari-Piekkola Kurssimaksu 39 € Tervetuloa luovan ja rentouttavan kirjoittamisen pariin! Ryhmässä voit kirjoittaa runoja, novelleja tai omia elämäntarinoita. Tiedustelut osastonjohtajalta puh: 044-7861607. Opintosetelihinta (työttömät, eläkeläiset, + 63v.) 20 euroa.

90052 CIRCUIT-KUNTOPIIRI KE 19.00-20.00 Hailuodon liikuntasali 9.1.-8.5. Minna Maikkola Kurssimaksu 20 € Tervetuloa kohottamaan kuntoa kuntopiirissä! Tällä kurssilla edetään omaan tahtiin ja haastetta riittää sekä aloittelijoille, että kovakuntoisille huippuharrastajille. Ennakkoilmoittautuminen osastonjohtajalle 9.1. mennessä puh: 044-7861607. Opintosetelihinta (työttömät, eläkeläiset, + 63v.) 15 euroa. Kurssin toteuduttua mahdollisuus osallistua myös kertamaksulla 3 euroa/

kerta. Koko jumppaillan (kuntojumppa+circuit-kuntopiiri) kertamaksu 5e. Huom! Helmikuussa ei kuntopiiriä. Tervetuloa kaikki silloin kuntotanssiin! 90057 ZUMBA® LA 9.30-10.30 Hailuodon liikuntasali 2.2. ja 27.4. Lukkarila Minna Kurssimaksu 5 € Nyt Hailuodossa kahden lauantain lyhytkurssi Zumbaa®. Zumba® on kolumbialaisen Alberto ”Beto” Perezin kehittämä helppo ja hauska kuntotanssitunti, joka tempaa mukaansa ihanilla rytmeillään. Tunti sopii kaikille! Jokaisella tunnilla tanssitaan mm. salsaa, reggaetonia, merenguea ja cumbiaa. Kappaleet tanssitaan läpi helpoin askelsarjoin, joihin pääsee heti mukaan. Tunnilla ei opetella erikseen tanssin tekniikkaa tai koreografiaa. Zumba® on niin hauskaa, ettei se tunnu treeniltä! Opettajana toimii laillistettu Zumbaohjaaja Minna Lukkarila. Ennakkoilmoittautumiset osastonjohtajalle 24.1. mennessä 90058 ZUMBA TONING® LA 10.30-11.30 Hailuodon liikuntasali 2.2. ja 27.4. Lukkarila Minna Kurssimaksu 5 € Zumba Toning® on koko vartaloa kiinteyttävä hauska tanssi- ja kiinteytystunti. Tunnilla käytetään apuvälineenä 0,7 kg:n painoisia Zumba Toning® Sticks-marakassipainoja, jotka rytmittävät äänellään kivasti liikettä. Voit myös käyttää ihan tavallisia käsipainoja tai esim. 0,5 litran vesipulloja jos et omista marakasseja. Zumba Toning®-tunti on hauska, tehokas ja turvallinen tapa vahvistaa erityisesti niska- hartiaseutua unohtamatta käsivarsia. Omat painot (0,5 - 1kg) siis mukaan! Opettajana toimii laillistettu Zumba-ohjaaja Minna Lukkarila. Ennakkoilmoittautumiset osastonjohtajalle.

TANSSI 90053 LASTENTANSSI 3-5 -VUOTIAAT KE 17.00-17.30 Hailuodon liikuntasali 6.2.-27.2. Heidi Ranta Kurssimaksu 4 € Kurssilla harjoitellaan perusliikkumista ja oman kehon tuntemista leikinomaisen tanssin kautta. Asusteena tunnilla olisi hyvä olla mukavat, joustavat vaatteet ja tanssia voi joko avojaloin tai tossut jalassa. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle mennessä 17.1. mennessä puh: 044-7861607. 90054 LASTENTANSSI 5-7 vuotiaat KE 17.30-18-15 Hailuodon liikuntasali 6.2.-27.2. Heidi Ranta Kurssimaksu 5 € Kurssilla harjoitellaan perusliikkumista ja oman kehon tuntemista tanssin liikekielen ja musiikin avulla. Tunnilla teemme alkeisbaletin harjoitteita mm. tasapainoa, kehonhallintaa sekä käsien ja jalkojen yhteistyötä parantaen. Tärkeintä on kuitenkin tuottaa lapselle onnistumisen ja ilon tunteita tanssin ja liikkumisen avulla tehden luovia monipuolisia tanssiharjoitteita. Ryhmässä toimien myös vuorovaikutustaidot kehittyvät kuin itsestään. Asusteena tunnilla olisi hyvä olla mukavat, joustavat vaatteet ja tanssia voi joko avojaloin tai tossut jalassa. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle mennessä 17.1. mennessä puh: 044-7861607. 90056 KUNTOTANSSI AIKUISILLE KE 18.15-19.30 JA NUORILLE 6.2.-27.2. Hailuodon liikuntasali Kurssimaksu 8 € Heidi Ranta Nauti tanssista ja kohota samalla kuntoasi. Kuntotanssitunnilla tulee hiki ja mieliala nousee kohisten. Kokoontumiskerran lopussa aina 15 minuutin ohjattu venyttely. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle 17.1. mennessä puh: 044-7861607.

SENIORITOIMINTA 90007 KÄDENTÖITÄ JA MUISTELUA MA 15.30-16.15 Hailuodon palvelutalo Saarenkartano 21.1.-18.3. Tiina Lapola Kurssimaksu 10 € Kurssilla tehdään monenlaisia käsitöitä jokaisen kurssilaisen omien valmiuksien mukaan. Työskentelyn ohessa muistellaan, millaisia tärkeitä hetkiä kurssilaisilla on elämässään ollut kädentöiden parissa, ja menneitä aikoja muistellaan muutenkin. Mukaan ovat tervetulleita niin tekijät, muistelijat kuin kuuntelijatkin. Tiedustelut osastonjohtajalta nro: 044-7861607.


OPISTOLAINEN

24

POHJOLA-OPISTO Kaarretie 14 (Tuira) puh. 08 555 4000 toimisto@pohjolaopisto.fi www.pohjolaopisto.fi

Pohjola-opisto on Oulussa toimiva kansanopisto. Opisto järjestää erilaisia opintolinjoja, joilla opiskelu voi joko johtaa tutkintoon tai olla yleissivistävää eli vapaatavoitteista. Pohjola-opisto sijaitsee Oulussa, Tuiran kaupunginosassa.

KYMPPI-linja on mahdollisuus! Peruskoulun päättötodistuksen numeroilla on merkitystä jatkokoulutukseen pyrittäessä. Kymppilinjalaiset voivat korottaa numeroitaan ja samalla vielä harkita omaa suuntautumista.

Syyslukukaudella aloitimme KASPERI-linjan, joka on suunnattu kasvatus- ja opetusalalla toimiville tai alan opintoihin tähtääville. Linjan opiskelijat suorittavat lukuvuoden aikana sekä kasvatustieteen että erityispedagogiikan yliopistotasoiset perusopinnot. 53.3 % koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajista valmistuu kansanopistoista. KAITO-linja on vakiinnuttanut asemansa kansanopistojen koulutustarjonnassa. Tätä ammattiin johtavaa koulutusta on järjestetty Pohjola-opistossa vuodesta 1998 lähtien.

Seniorilinja järjestetään kevätlukukaudella neljännen kerran. Aiemmin seniorilinjan käyneet jatkavat hyvin alkaneita opintojaan tai uutta harrastustaan kansalaisopiston puolella tutussa ryhmässä seniorikurssilla.

KAITO-LINJA

KASPERI-LINJA

Maahanmuuttajaopiskelijat aloittavat nuorten maahanmuuttajien ryhmässä, jossa opetus painottuu suomen kielen ja yhteiskuntatietouden opintoihin. Peruskoulun oppimäärän opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kaksi lukuvuotta kestävällä MAPE-linjalla. Lisäksi useat mapelaiset

Opiskelu Koulunkäynnin ja aamuja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi

Kasperin kutsu

UNICEF palkitsi tänä vuonna Lapsen oikeuksien vaikuttaja –tunnustuksella kaikki maamme koulunkäynnin ohjaajat sekä avustajat.

sä haluamme olla

Me Pohjola-opiston ”kaitolaiset” opiskelemme juurikin koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoa. Me siis valmistumme ohjaajiksi haastavaan nykypäivän koulumaailmaan. Koulutuksemme kestää 40 opintoviikkoa ja on tämän vuoksi hyvin intensiivinen. Käymme tutustumassa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimipaikoissa, teemme laajoja itsenäisiä tehtäviä, ja istumme paljon luennoilla. Ammattitutkintoomme kuuluu useampi intensiivinen lähiopetusjakso, jolloin opiskelemme teoriaa koululla. Tähän mennessä olemme tutustuneet mm. vaihtoehtopedagogiikkoihin, lapsen eri kehitysvaiheisiin sekä asiakkaan henkilökohtaisen avustamisen erilaisiin tehtäviin. Olemme saaneet koulullemme luennoimaan liudan erilaisia vieraita: koulunkäynnin ohjaajia, poliisin ja olemmepa saaneet suorittaa myös ensiavun peruskurssin. Kävimme myös CP-leirillä tutustumassa henkilökohtaiseen avustamiseen. Lähiopetuksen lisäksi teemme kolme harjoittelujaksoa, joissa suoritamme näyttötutkinnot hyväksytysti, jotka pätevöittävät meidät ammattiin. Tutkinnon osia ovat: ammatissa toimiminen, kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen, oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen sekä erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen. Harjoittelujaksoilla pääsemme konkreettisesti tutustumaan tehtäviimme. Toimimme koulumaailmassa oppijaa varten, opettajan tasavertaisena työparina. Tehtävämme ei siis ole askarteleminen ja kahvin keittäminen. Työtehtävämme ovat hyvin moninaisia. Ryhmän havainnointi, sekä yksilön henkilökohtaisen avuntarpeen kartoitus ovat yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Tiivis moniammatillinen yhteistyö kuuluu tämän päivän koulunkäynnin ohjaajien työhön vahvasti. Opetuksen eriyttäminen on ensisijainen keino huomioida erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevat, ja tässä me olemme mukana. Ammattitutkinnon antama laajan tiedon ja pätevyyden lisäksi, se antaa myös paljon uusia, samanhenkisiä luokkakavereita. Meidän luokastamme on kehittynyt tiivis tukiverkosto, jonka kanssa on helppo jakaa mukavia onnistumisia, sekä toisaalta myös purkaa mietteitään ja ratkoa ongelmallisia tilanteita. Koulunkäynnin ohjaajilla tulee tulevaisuudessakin olemaan suuri merkitys koululaitoksissa. Tarve meistä on jatkuvassa kasvussa. On siis ilo todeta, että me kaitolaiset opiskelemme hyvin tärkeää ammattia. Janina Juutinen, opiskelija

osallistuvat kaksi kertaa viikossa Suomen kieli sujuvaksi -kurssille kansalaisopiston puolella. Naisten koululaiset opiskelevat ja työskentelevät Pohjolaopistolla erilaisissa ohjatuissa työtehtävissä. Opiskelijoiden ja henkilöstön kohtaaminen muodostuu luonnolliseksi kanssakäymiseksi yhteistoiminnan lomassa. Oulun Seudun Setlementti ry:n ylläpitämä Pohjola-opisto tarjoaa opiskelijoille monipuolisen opiskeluympäristön. Samassa rakennuksessa toimiva Oulun kansalaisopisto laajentaa opintovalikoimaa lyhytkurssein. Pikku-Syötteellä ja Hailuodon Marjaniemessä sijaitsevat nuorisokeskukset luovat ainutlaatuiset oppimisympäristöt myös kansanopisto-opintoihin liittyville osioille.

KYMPPI-LINJA

Kymppiluokalla voit parantaa sitä, minkä yläasteella aloitit On etuoikeus opiskella juuri tällä linjalla, tällä kokoonpanolla – täällä mis”Misä nää opiskelet?” Kasperi-linjalla Pohjola-opistossa. ”No mutta misä ihmeen Kasperi-linjalla?”. Väitän vahvasti, että lähes jokainen linjamme opiskelijoista on käynyt samantapaisen keskustelun yhden, jos toisenkin kerran kuluneen syksyn aikana. Sanana Kasperi tuo ehkäpä ensimmäisenä mieleen pojan tai ainakin yhdessä lastenlaulussa esiintyvän nimen, mutta mikä oikeastaan onkaan tätä kyseistä nimeä kantava linja? Kasperi- kasvatustieteenlinja on syksyllä 2012 ensimmäistä kertaa järjestetty Pohjola-opiston opintolinja, jossa opiskellaan nimensä mukaisesti kasvatustieteitä ja erityispedagogiikkaa. Kuluvan vuoden aikana opiskelijat suorittavat perusaineopinnot kummastakin tieteestä Jyväskylän yliopiston kautta ja saavat nämä hyväksi luettua esimerkiksi tulevia yliopisto- tai muita opintoja varten. Linjalla opiskelu tapahtuu viitenä päivänä viikossa järjestettävänä lähiopetuksena, sekä viikoittain kurssien aiheisiin liittyvinä kenttäkohteisiin tutustumisena. Yleisen tenttimisen lisäksi opiskelijoilla on kurssien sisällöstä riippuen mahdollisuus toteuttaa kurssisuoritukset oppimistehtävänä, verkkokurssina, parityönä tai verkkokurssina. Kasperi-linjalla opiskeleva 15 hengen porukka koostuu niin opinnoista välivuotta pitävistä nuorista, omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan syventävistä, kuin myös täyttä alanvaihtoa tekevistä ammattiosaajista. Suurin osa ryhmästä on suuntautumassa tulevaisuudessa kasvatus- ja opetusalan opintoihin tai työtehtäviin. Kevään tullen ryhmässä paneudutaan myös yhdessä Vakava-kokeen materiaaliin tulevia pääsykokeita varten. Kasperilaisten opiskelu ei kuitenkaan ole pelkkää kursseja kurssien perään suorittamista. Vaikka vuoden aikana yhden pää- ja sen ohessa myös sivuaineen suorittaminen ei käy välttämättä aivan käden käänteessä, eikä ”Huomenna pitää palauttaa, joten aamulla voi aloittaa” ajattelutapa ole kaikista oivallisin tai kannatettavin, on Kasperi muutakin. Eri-ikäisistä ja taustaisista henkilöistä koostuva ryhmä on jokaisen eri opetusryhmän tavoin ainutlaatuinen. Pelkän itsenäisesti avoimeen yliopistoon opintojen suorittamisen sijaan opintolinjalla asioista keskusteleminen, yhdessä pohtiminen ja erilaisten kokemusten jakaminen syventävät ja antavat lisää potkua opiskelulle. Vertaistuen ja kaikkien ryhmäläisten omana itsenään hyväksymistä vaalitaan ja pidetään tärkeänä. Tiukkaa suoritusarkea rikastuttamaan on järjestetty myös ilmaisutaitoon liittyvää opetusta, joka antanee omalta osaltaan myös valmiuksia jokaiselle tulevaisuutta varten. Uskaltanen myös väittää, että motivoituneiden ja pitkälle tähtäävien opiskelijoiden opiskeluun vaikuttavan vahvasti kannustava, motivoiva ja rajat selkeinä, mutta mahdollisuudet avoimina pitävä ryhmänohjaaja, Sari Toppila. Kasperi-linjan järjestäminen tuskin jäänee pelkästään tähän lukuvuoteen. Kukapa voisi vastustaa tällaisen Kasperin kutsua? Tytti Juntunen, opiskelija

Kymppiluokalle voi hakea peruskoulun jälkeen. Siellä on mahdollisuus korottaa numeroita ja saada lisää miettimisaikaa tulevaisuuden suunnitelmia varten. Yleensä kympille hakevat ne, jotka eivät saaneet jatkoopiskelupaikkaa yhteishaussa tai eivät ole varmoja, menevätkö lukioon vai ammattikouluun. Kympin käyneet saavat kolme lisäpistettä yhteishakuun. Kymppiluokalla voi korottaa lähes kaikkia oppiainenumeroita. Uskontoa, liikuntaa tai kotitaloutta ei ole, mutta raskaan teoriaopiskelun keventämiseksi on järjestetty kuvista ja musiikkia. Kympillä kirjat ovat ysiluokan oppikirjoja ja asiat ovat jo entuudestaan vähän tuttuja. Tämä auttaa opiskelua todella paljon, kun tietää jo jotain opiskeltavasta asiasta, eikä kaikki ole aina uutta. Opiskelu Pohjola-opiston Kymppilinjalla on toisenlaista kuin yläasteella. Oppilas on itse vastuussa opiskelustaan. Jos hän haluaa nostaa arvosanojaan ja päästä eteenpäin, hän myös tekee sen. Opiskelijat itse päättävät, kuinka paljon töitä haluavat tehdä arvosanojen korottamiseksi. Hyvällä asenteella ja pienellä vaivannäöllä numerot saa nousemaan. Kymppilinjalla käytetään jaksoja. Jaksot kestävät aina kuusi viikkoa, ja kokeet ovat jakson viimeisellä viikolla. Systeemi on toimiva, ja koealueetkin ovat näin ollen pienempiä. Kympillä on yleensä myös vähän rennompaa ja vapaampaa kuin peruskoulussa, ja koska kymppiluokka on vapaaehtoinen, on opiskelukin paljon mukavampaa. Ryhmänohjaaja Timo on pidetty, ja hän opettaa suurinta osaa aineista. Se tekee opiskelusta helpompaa ja selkeämpää. Opiskelumotivaatio on korkeampi, kun opiskelu on kivaa. Kympillä tuntuu myös, että opettajilla on enemmän aikaa oppilaille. Plussaa on myös se, että kymppiläisiä kohdellaan kuin aikuisia, mikä on iso muutos verrattuna yläasteeseen. Pohjola-opiston Kymppilinjalla ollessaan saa kavereita muualtakin kuin vain omasta ryhmästä. Pienehköjen tilojen vuoksi kymppiluokkalaiset ovat koko ajan tekemisissä myös maahanmuuttajien ja steinerkoululaisten kanssa, mikä on iso plussa ja kivaa vaihtelua. Kymppiluokalla on myös mahdollista tutustua eri aloihin, koska TET-viikkoja on kaksi lukuvuodessa. Kympillä käydään myös Eteenpäin-messuilla, mikä voi helpottaa tulevaa ammatinvalintaa. Voidaankin siis ajatella, että kymppiluokka on avain hyviin arvosanoihin. Tule siis kymppiluokalle! Kymppiluokan oppilaat Noora Heikkilä, Alma Niemelä, Kirsi Paaso, Anna Koskenkangas, Johanna Salomaa, Valeria Kieleväinen, Elena Tapani, Joonatan Liuski ja Milka Mustakangas


OPISTOLAINEN

25

Opiskelu on sijoitus tulevaisuuteen – Tervetuloa kansanopistoon! NAISTEN KOULU

MAPE-LINJA

NUMA-LINJA Nuoret maahanmuuttajat Pohjola-opistossa

Esittelyssä tiedonjanoinen Mape 1 -luokka

Naisten koulu

Numa on nuorille maahanmuuttajille tarkoitettu linja Pohjola-opistolla. Numalla opiskellaan suomen kieltä ja yhteiskuntaoppia, matematiikkaa, englantia, kotitaloutta sekä taito- ja taideaineita. Numan tarkoitus on tutustuttaa oppilaat kouluaineisiin sekä kehittää opiskelutaitoja, jotta jatko-opintoihin olisi helpompi päästä. Osa numalaisista asuu koulun asuntolassa. Asuntolan ohjaajat opettavat nuoria arkielämän käytänteisiin. Kauppa- ja pankkiasioinnit, vapaa-ajan mahdollisuudet sekä muut päivittäiseen elämään liittyvät rutiinit tulevat tutuksi.

Päivä alkaa siten, että huomenet toivotellaan useampaan kertaan, toisten vointia kysellään samalla kun oppikirjoja etsitään laukuista. Myöhästyneille huomautellaan pahasta tavasta. Ollaan Mape 1 -luokassa eli maahanmuuttajien peruskoulun toisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa. Tässä porukassa opiskelee 12 motivoitunutta sekä tiedonjanoista nuorta miestä. Joukossa on kolmesta eri maasta kotoisin olevia sekä kaksi itseään maailmankansalaiseksi kutsuvaa. Suurin osa on asunut Suomessa jo vuosia. Kotoutuminen on edennyt siihen vaiheeseen, että talven pakkaset eivät kummastuta - ja ainahan itseään voi sulatella saunassa.

Oulun Seudun Setlementti ry. hallinnoi ESR-rahoitteista Naisten koulu – hanketta, joka vastaa kotouttamisajan ylittäneiden heikosti koulutettujen maahanmuuttajanaisten syrjäytymisen ehkäisyyn. Naisten koulu on osa ESR:n rahoittamaa valtakunnallista VALTAVA-kehittämisohjelmaa (Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen).

Numan koulupäivä alkaa yhdeksältä ja loppuu kahdelta. Opiskelijat kertovat tavallisesta päivästään: – Tavallisena päivänä ei ole testiä tai koetta. Opettaja tulee ja opiskellaan asioita. – Koulupäivä on hyvä. Yritän ymmärtää, mitä opettaja sanoo. Ilahdun, kun olen laskenut tehtävän oikein. Numalle on niin kutsuttu jatkuva haku. Kesken vuoden voi siis aloittaa opinnot. Tällä hetkellä ryhmässä on 18 opiskelijaa. Luokassa on rento meininki, ja opiskelijat auttavat ja tukevat toinen toisiaan. Opiskelijat itse kertovat, että jokainen numalainen on erilainen, mutta kaikki ovat hyviä, kivoja ja mukavia. Luokassa on myös paljon iloa ja naurua, eivätkä opiskelijat tunnu löytävän porukastaan isompia ongelmia. Numalla on opiskelijoita kuudesta eri maasta, ja ryhmässä puhutaan yhteensä seitsemää eri äidinkieltä. Numaa onkin vaikea kuvailla vain yhdellä kahdella sanalla. Opiskelijat itse pohtivat, että Numa on kuin eri kulttuureista muodostunut perhe. Kun numalaisilta kysyy, mikä on ollut vaikeaa kurssilla vastaukset vaihtelevat suuresti. Osan mielestä suomi on vaikea kieli, ja joskus on vaikeaa ymmärtää, mitä opettajat puhuvat. Toiset ovat taas sitä mieltä, että suomea on ollut helppo opiskella. Myös matematiikka, yhteiskuntaoppi sekä aamuheräämiset jakavat mielipiteitä. Numalaiset kertovat, mitä ovat oppineet kurssilla: – Partitiivin ja genetiivin, lakia sekä työelämää harjoittelussa, esimerkiksi maalarin työn oppimista. – Paljon käytännön asioita, esimerkiksi pankkiasiat, miten kerrostalossa asutaan, tehdään hätäilmoitus, missä tavaroita säilytetään. Hyvin moni näistä opiskelijoista suunnittelee suorittavansa peruskoulun oppimäärän Numan jälkeen. Osalle myös jatko-opinnot ovat selkiytyneet. Hoitoala tuntuu olevan suosituin vaihtoehto. Muutama haluaisi myös lukioon ja siitä eteenpäin eri korkeakouluihin. – Haluan mennä peruskouluun ja joskus haluan olla lääkäri. – Haluan lukioon ja fysioterapeutiksi. Koulussa on puhuttu paljon siitä, että Suomessa on tapana opiskella monta vuotta, joten numalaiset tietävät, että moni koulu tulee tutuksi vielä tämän lukuvuoden jälkeen. Tekstiä varten haastateltiin kaikkia Numan opiskelijoita.

Opiskelijat kertovat, että he ovat olleet tyytyväisiä Mape-koulutukseen. Koulussa opiskellaan suomea, ruotsia, englantia, biologiaa, maantietoa, fysiikkaa, kemiaa, historiaa sekä mahdollisuuksien mukaan taito- ja taideaineita. Kun opiskelijoilta kysyy lempiaineita, on heidän vaikea nostaa mitään ylitse muiden. Uuden oppiminen tuntuu tärkeältä, eivätkä opiskelijat rantustele sen suhteen, mitä opiskellaan. Tiedonjano näkyy mapelaisissa samaan tyyliin kuin maahanmuuttajaopiskelijoissa yleensäkin. Kynnys kysymiseen ei ole kovin korkea, joten opettajat saavat usein varautua selittämään myös asioita, joita ei juuri kyseisellä tunnilla ollut tarkoitus opiskella.

Naisten koulu -hankkeessa on luotu uudentyyppinen koulutusmalli, jossa yhdistyvät kuntouttava työtoiminta ja lähiopetus. Opetuksellisen tarjonnan muun muassa Naisena suomalaisessa yhteiskunnassa -oppiaineen lisäksi hankkeessa käytetään ja kehitetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä, kuten valokuvausta, naisten oman elämän ja kokemusten esille tuonnissa. Kuntouttavan työtoiminnan kautta naiset löytävät omat kykynsä ja vahvuutensa toimia itsenäisesti suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä, ja heidän ammatti- ja koulutusmahdollisuuksien tuntemus kasvaa. Kuntouttavassa työtoiminnassa naisille mahdollistuu myös kantaväestön kohtaaminen suomalaisen työpaikkaohjaajan yksilöllisen ohjauksen avulla. Hankkeen toiminta-aikana 2009 - 2013 valmennukseen osallistuu neljä valmennusryhmää, joissa jokaisessa on 12 naista ryhmää kohden. Jokaisen valmennuksen kesto on yksi lukuvuosi. Ryhmämuotoisessa valmennuksessa naiset voivat jakaa työtoiminnasta ammentamiaan kokemuksia ja saada vertaistukea.

Peruskoulun päättymistä juhlitaan tällä porukalla toukokuussa 2013. Jatkosuunnitelmat ovat monelle jo selvät. Ammattikoulu tai lukio on mielessä suurimmalla osalla. Toki varasuunnitelmiakin on siltä varalta, että ovet jatko-opintoihin eivät avautusikaan ensimmäisellä yrittämällä.

Naisten koulussa naiset voimaantuvat ja heidän sukupuolitietoisuutensa lisääntyy, mikä auttaa heitä saavuttamaan tasa-arvoisemman aseman perheessään. Naisten voimaantumisen ja yhteiskunnallisen tiedostavuuden lisääntymisen seurauksena heidän miehensä ovat kiinnostuneet vastaavanlaisesta miehille suunnatusta valmennuskokonaisuudesta, jota pilotoidaan hankkeen viimeisen toimintavuoden aikana Miesten koulu –kokeiluna. Sukupuolten tasa-arvoa tulee tarkastella koko perheen näkökulmasta ja huomioida myös maahanmuuttajatyttöjen ja –poikien tarpeet kasvussaan suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi. Hankkeen viimeisenä toimintavuotena kehitetään ja toteutetaan erityisesti sosiaali- ja terveyssektorille suunnattuja viranomaisten koulutuskokonaisuuksia maahanmuuttajanaisten kohtaamiseen asiakastilanteissa. Hankkeessa on tuotettu maahanmuuttajatyöntekijöille suunnattu käsikirja Tuen ja kohtaan maahanmuuttajanaisia. Kokemuksia Naisten koulusta.

MAPE-LINJA

SENIORI-LINJA

Luokkahuoneopiskelun lisäksi koulussa ollaan tehty vierailukäyntejä sekä retkiä. Opiskelijoiden mielestä nämä piristävät mukavasti arjen aherrusta. Onhan koko peruskoulun oppimäärän omaksuminen kahdessa vuodessa melkoinen urakka. Vaikka opiskelut lohkaisevatkin suuren osan näiden nuorten ajasta, löytyy tilaa myös harrastuksille. Koulun jälkeen tavataan ystäviä, katsellaan elokuvia, seurataan uutisia, käydään kuntosalilla ja uimassa sekä pelataan jalka- ja lentopalloa. Käypä yksi töissäkin.

Kielitaito on avain työelämään

Uusi ystäviä ja elämyksiä

Mape 2 -ryhmässä opiskelee 15 maahanmuuttajaa eri puolilta maapalloa. He suorittavat Pohjola-opistossa peruskoulun oppimäärän kahdessa vuodessa. Opiskelijat ovat iältään noin kaksikymmentävuotiaita, ja he ovat asuneet Suomessa keskimäärin kolmisen vuotta.

Pohjola-opiston seniorilinja on tarkoitettu eläkeläisille ja vuorotteluvapaata viettäville naisille ja miehille. Linja kestää yhden lukukauden, eli yhteensä yhdeksän viikkoa. Opetusta on kolmena päivänä viikossa. Pääosa opetuksesta järjestetään Kaarretiellä Tuirassa.

Mapelaisten koulutustaso vaihtelee. Jotkut ovat opiskelleet kotimaassaan kotikoulussa tai käyneet pari vuotta peruskoulua, kun taas kouluttautuneimmat ovat suorittaneet lukion tai ammattikoulun. Moni mapelaisista on kuitenkin suorittanut kotimaassaan Suomen peruskoulua vastaavan oppimäärän.

Kun syksyn ryhmäläisiltä kerättiin kurssin päättyessä palautetta, sai kurssi runsaasti kehuja. Osallistujat kiittivät kurssin monipuolisuutta, innostavia opettajia ja sopivan pituisia opiskelupäiviä.

Suurin osa mapelaisista kertoo opintojensa pääsyyksi sen, että he haluavat oppia suomen kieltä ja saada peruskoulun päättötodistuksen. Todistus ja kielitaito ovat avaintekijöitä, kun opiskelijat hakeutuvat jatko-opintoihin ja töihin. Useat opiskelijat aikovat hakeutua mape-linjan jälkeen ammattikouluun tai lukioon. Mapelaisten toiveammatteja ovat esimerkiksi lentoemäntä, parturi, insinööri ja lastenhoitaja. Hoitoalan työt ovat suosittuja, sillä toiveammatteja ovat myös lähihoitaja, sairaanhoitaja, kätilö ja lääkäri. Ammatin lisäksi mapelaiset haaveilevat esimerkiksi omasta talosta, autosta, ajokortista ja naimisiin menosta. Eräs mapelainen unelmoi kotimaahan matkustamisesta, toinen rauhasta kotimaassa. Eräs opiskelija tiivistää haaveensa: ”Unelmoin hyvästä elämästä.”

Opiskelijat pääsivät lukukauden aikana kokeilemaan erilaisia taito- ja taideaineita. Tietotekniikka oli monen mieliaine, mutta muutkin aineet keräsivät tasaisesti kehuja. Eräs opiskelija kehui logoterapian tunteja, jotka tarjosivat hänelle mahdollisuuden pohtia elämän tarkoitusta. Monia ilahduttivat käsityötunnit. Eniten kehuja keräsi kuitenkin opiskelijoiden hyvä ryhmähenki. Moni sanoi tutustuneensa ihaniin ihmisiin. Uusia ystävyyssuhteitakin solmittiin. Pari opiskelijaa antoi rakentavaa palautetta Kaarretien vetoisille tiloille, jotka onneksi lämpenivät talven mittaan. Erään osallistujan mukaan seniorilinja toi ryhtiä arkipäiviin. Opiskeluviikon jälkeen olo oli poikkeuksetta väsynyt mutta onnellinen. Jokainen palautelomakkeen täyttäjä ilmoitti suosittelevansa linjaa lämpimästi kaikille kiinnostuneille. Saga Skiftesvik

Saga Skiftesvik


OPISTOLAINEN

26

Muut oppilaitokset www.kkro.fi

Tervetuloa kursseillemme!!

KOTITALOUSOPETUS (TALOUSKOULU) Tammikuussa 2013 alkavat ryhmät: * Kotitalousopetus 20 ov pk/yo * Kansainvälispainotteinen kotitalousopetus 20 ov pk/yo

RAAMATUN MAAILMA ELÄVÄKSI 1.–2.2.2013 Kurssilla perehdytään Raamatun maailmaan henkilökuvien, paikkakuntien ja Raamatun historian kautta sekä luodataan myös Israelin ja palestiinalaisten konfliktin taustaa ja nykytilannetta. Luennot TT Eero Junkkaala.

Koulutusaika 2.1.- 31.5.2013

HOIDOLLINEN NUKKETEATTERI – TERVEHDYTTÄVÄT TARINAT 11.–13.2.2013 (1.osa) ja 20.–21.5.2013 (2.osa) Päivähoidon tehtävissä toimiville sekä seurakuntien lapsi- ja perhetyöntekijöille. Kurssilla opitaan käyttämään nukketeatteri-ilmaisun mahdollisuuksia lasten ja perheiden kriisien käsittelyssä hoidollisten tarinoiden avulla. Kouluttajana NLP- ja nukketeatterikouluttaja Eija Hyvärinen-Hellberg.

Kotitalousopetus 20 ov antaa 3 lisäpistettä yhteishaussa ammatillisiin perustutkintoihin. Vapaiden opiskelupaikkojen tiedustelut apulaisrehtorilta 050 4089 052 tai info@opao.fi. Oulun Palvelualan Opisto Teuvo Pakkalan katu 15, 90130 Oulu Puh. (08) 535 2000, info@opao.fi

KUNNON VIIKONLOPPU 22.–24.2.2013 Vaativa työelämä, arjen kiire ja tehtävät voivat aiheuttaa sen, että unohdamme omasta hyvinvoinnistamme huolehtimisen. Olisiko nyt aika miettiä omaa jaksamista ja itsestä huolehtimista? Ohjelmassa mm. liikunnallisia vaihtoehtoja valintasi mukaan. Mukana mm. psykiatrian prof. Heli Koivumaa-Honkanen, pastori Heikki Hilvo, Rauno ja Ulla Junttila, Juhani Latukka, Tuomo Nikkola.

www.opao.fi

Kevään 2013

koulutuksia! Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto ohjelmistotuotannon osaamisala, 16.1.2013 alkaen lisätiedot kouluttaja Kimmo Kärki p. 044 567 3051 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala (osatutkinto), oppisopimuskoulutuksena, 2/2013 alkaen lisätiedot kouluttaja Anna Levy, p. 044 7177 836 Liiketalouden perustutkinto merkonomi, oppisopimuksella, jatkuva haku lisätiedot kouluttaja Harri Ojanperä, p. 044 0296 868 tai Anne Jalosalmi, p. 044 3120 009 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja, vanhustyön osaamisala, oppisopimuksella, jatkuva haku lisätiedot kouluttaja Anna Levy, p. 044 7177 836

Muutama paikka vapaana. Hae pikaisesti! Johtamisen erikoisammattitutkinto, 31.10.2012 alkaen lisätiedot koulutuspäällikkö Outi Heikkilä, p. 044 5262 221

Lisää koulutuksia osoitteessa

www.psk.fi

PSK-Aikuisopisto Kansankatu 47 B, 3krs, 90100 Oulu

VANHEMMUUDEN PALIKAT 21.–22.3.2013 Lasten ja perheiden parissa toimiville työntekijöille. Vanhemmuuden palikat on kirkon uusi sovellus Parisuhteen palikat -työvälineestä. Kouluttajina Raija Ojell ja Arja Seppänen. GOSPEL-LATTARILEIRI 2.-4.3.2012 Gospel-lattariliikunta sopii ikään, kokoon tai kuntoon katsomatta kaikille naisille. Gospel-lattaritunneilla yhdistetään helppoja askelsarjoja kristilliseen latinalaiseen musiikkiin. Osa tunneista on vaativampia. Liikumme, iloitsemme, nauramme, tutustumme itseemme, toisiimme ja Jumalaan liikkeen avulla, rohkaisevassa ympäristössä. Ohj. Asta Lehtimäki, Piialiina Helminen, Nina Lehtinen Hilkka Leppävuori. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Katso tarkemmat tiedot www.kkro.fi

PL 26 (Kasarmintie 2), 85101 Kalajoki Puh. 08 4639 200, toimisto@kkro.fi


OPISTOLAINEN

27 Täydennyskoulutustarjontaa Alkoholiasiat ravintolassa -koulutus ja -tentti (anniskelupassi) (60 €) 24.1.13, 7.3.13, 20.3.13, 18.4.13, 23.5.13, 4.6.13 Alkoholiasiat ravintolassa -tentti (anniskelupassi) (30 €) 13.2.13, 21.3.13, 6.5.13, 13.6.13

Haaveiletko uudesta työstä tai lisäosaamisesta nykyiseen?

KOULUTUSTA JA TUTKINTOJA AIKUISILLE Työn ohessa tutkintoon: Kuormausnosturin käyttö asennustyössä /Yli 25 tonnimetrisen kuormausnosturin ajolupa. 1.1.2013 alkaen, jatkuva sisäänotto. Kysy lisää: Tapio Haapaniemi, p. 044 703 7722. Virastomestarin ammattitutkinto 08.01.2013–31.05.2014. Haku päättyy 02.01.2013. Kysy lisää: Katja Vanhanen, p. 044 703 7887 Baarimestarin erikoisammattitutkinto/ tutkinnon osa 09.01.2013–30.11.2014. Haku päättyy 15.02.2013. Kysy lisää: Kirsi-Maaria Rantanen, p. 044 703 7867 Ravintola-/suurtalouskokin ammattitutkinto 09.01.2013–31.12.2013. Haku päättyy 15.02.2013. Kysy lisää: Pekka Pääkkönen, p. 044 703 7763 Tarjoilijan ammattitutkinto 09.01.2013–31.12.2013. Haku päättyy 15.02.2013. Kysy lisää: Arja Visuri, p. 044 703 7777

Oulun Aikuiskoulutuskeskus, Kotkantie 3, 90250 Oulu, puh. (08) 558 47711, fax (08) 558 47707, etunimi. sukunimi@oakk.fi, www.oakk.fi

A-kortti verkossa 28.01.2013–09.05.2013. Haku päättyy 20.01.2013. Kysy lisää: Marko Pinola, p. 044 703 7740 Sähköasentajan ammattitutkinto 15.4.2013–28.11.2014. Haku päättyy 2.4.2013. Kysy lisää: Ari Kampman, p. 044 703 7748 Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto 13.5.2013–30.9.2014. Haku päättyy 2.5.2013. Kysy lisää: Arto Tenno, p. 044 703 7874 Kylmäasentajan ammattitutkinto 8.4.2013–21.11.2014. Haku päättyy: 25.3.2013. Kysy lisää: Ville Saukkonen, 044 703 7757 Taloushallinnon ammattitutkinto 23.4.13–30.6.14. Haku päättyy 14.4.2013. Kysy lisää: Kaisu Piisilä, p. 044 703 7761 Maalarin ammattitutkinto 13.1.2013–30.6.2014. Jatkuva haku. Kysy lisää: Markku Järvenpää, p. 044 703 7704

Asiakkaan seksuaalisuuden tukeminen (100 €) 6.5.13

Oppisopimuskoulutusta Perustutkinto-opintoja on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta, lukuun ottamatta tutkintomaksua 58 €. Oppisopimuskoulutukseen osallistuvalta edellytetään koulutusalan mukaista työnantajaa / työtehtävää. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta. Seuraa tarjontaamme oppisopimuskoulutuksesta nettisivuiltamme: www.oakk.fi/fi/oppisopimuskoulutus/ Kysy lisää: Juha Janhunen, p. 044 703 7756

Miten hakeudun? Täytä hakemus: www.oakk.fi/alkava tai pyydä hakupaperit: asiakaspalvelu@oakk.fi tai p. 08 558 47711.

Kaipaatko lisätietoa opiskeluun liittyen? Ota yhteyttä: opintoneuvonta@oakk.fi

Lattianpäällystäjän ammattitutkinto 13.1.2013–30.6.2014. Jatkuva haku. Kysy lisää: Kari Holappa, p. 044 703 7759

Hygieniaosaamistesti (hygieniapassi, pelkkä tentti) (30 €) 19.3.13, 11.6.13, 20.6.13 Sähköturvallisuustutkinto 2 (120 €) 25.4.13 Seksuaaliterveyden edistäminen - ajankohtaisia kysymyksiä ja kehittämishaasteita (100 €) 14.3.13 Tieturva 1 -koulutus (125 €) 21.3.13 Tieturva 2 -kertauskoulutus (150 €) 6.2.13 Tieturva 2 -koulutus (300 €) 18.–19.4.13 Tulityökorttikoulutus (120 €) 14.1.13, 28.1.13, 11.2.13, 4.3.13, 2.4.13, 15.4.13, 29.4.13, 13.5.13, 27.5.13, 10.6.13 Työturvallisuuskorttikoulutus, peruskurssi (120 €) 15.1.13, 29.1.13, 12.2.13, 5.3.13, 3.4.13, 16.4.13, 30.4.13, 14.5.13, 28.5.13, 11.6.13 Vesihygieniakoulutus, talousvesi (140 €) 25.2.13

Miten ilmoittaudun?

Syksyllä tulossa Maalarin erikoisammattitutkinto 13.1.2013–30.6.2014. Jatkuva haku. Kysy lisää: Kari Holappa, p. 044 703 7759

Hygieniaosaamiskoulutus- ja testi (hygieniapassi) (60 €) 15.1.13, 7.2.13, 5.3.13, 12.3.13, 27.3.13, 16.4.13, 14.5.13, 21.5.13, 28.5.13, 6.6.13 ja 18.6.13

Koulutustarjontamme päivittyy jatkuvasti. Syksyllä alkaa mm. sosiaali- ja terveysalan sekä maarakennus- ja ajoneuvonosturialan koulutuksia. Netistä löydät myös syksyllä alkavia tutkintotavoitteisia koulutuksia. Katso: www.oakk.fi/alkava

F

Sitovat ilmoittautumiset täydennyskoulutuksiin: asiakaspalvelu@oakk.fi tai p. 08 558 47711. Ilmoita osallistujan nimi, yritys ja laskutusosoite. Lisätiedot, peruutusehdot ja muita alkavia lyhytkoulutuksia löydät: www.oakk.fi/alkava. Räätälöimme myös koulutusta yritysten tarpeisiin.


OPISTOLAINEN • aktiivinen • uusiutunut • innovatiivinen • aito

Syötteen Lomakoulu - koko perheen laatuaikaa Syötteen Lomakoulu mahdollistaa koko perheen yhteisen lomailun myös koulujen perinteisten loma-aikojen ulkopuolella. Lomakoulun toiminta-ajatuksena on, että esikoulu- ja ala-asteikäiset lapset voivat käydä koulua lomailun ohella ja nauttia samalla vapaaajasta koko perheen kesken. Syötteen Lomakoulu toimii Hotelli PikkuSyötteen tiloissa, kaikkien palveluiden välittömässä läheisyydessä.

Laadukkaan vapaa-ajan avaimet ovat hetken kuluttua ulottuvillasi! Pikk Pikku-Syötteelle ku-Syöt öttte eel e le e rakennetaan rak aken aken enne nne neta neta taan taa an rinnealueen rin innealue een välittömään väl älit äli äl ittömä ittö tömää tö mä m ää än n lläheisyyteen ähe äh eiisy syyt ytee een k ko korkeatasoisia ork rkea e ta aso sois isia ia 5 50m 0m m2, 60m 60 0m2 jja a 70 7 70m m2 llomahuoneistoja. omah om ma ah huo uone neis iisssto toja to toja j . Uudistuneesta Uud Uu Uudi diist stu un nee nee e st sa palvelutarjonnasta, palv pa lvelluttar arjo arj jon nn n na asta as ta, akti a ak aktiivisesta ktiiv tiiiv ivis isesta ise is esta es ta yympäristöstä mpär mp äriisstöstä ö ja lämminhenkisestä lämmiinhenki h kisestä tunnelmasta t nn tu nnel e ma el m stta ssa saat aat at avaimet avaim vaimet va et laadukkaaseen laa aad dukk dukk du kkaa aa ase seen n vapaa-aikaan. vapaa-aikaan. Kohteen Koht Ko htee e n ennakkomarkkinointi enna en n kk na kko omarkk omar kkiinoi kk inoint ntti alkaa n alka al k a pian. ka p an pi an..

Tutustumistarjouksena kauden 2012/2013 ajan Hotelli PikkuSyötteessä majoittuvien lapset pääsevät lomakouluun ilmaiseksi.

Kysy lisää! Juha Muotka | juha.muotka@pikkusyote.fi | + 358 44 799 5198 OULUN SEUDUN SETLEMENTTI RY

• p u h . + 3 5 8 8 8 1 5 4 0 0 0 • fax +358 8 815 4173 • my yntipalvelu@pik kusyote.fi • w w w.pik kusyote.fi

Opistolainen 1/2013  

Oulun Seudun Setlementti ry:n koulutuspalveluiden tiedotuslehti.